39หน้าตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน asean literacy

3,595 views
3,518 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
964
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

39หน้าตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน asean literacy

 1. 1. ออกแบบกิจกรรมการ ีเรียนรูเกียวก ับอาเซยน ้ ่
 2. 2. ตย.กิจกรรมการเรียนรู ้● ASEAN Model● ASEAN Board● ASEAN Economic Project / เศรษฐกิจไทยในประชาคมอาเซยน ี● Seminar / Symposium / โต้สาระวาที● ออกแบบ web site / on line commerce● ออกแบบผ ังเมือง รองร ับการขยายต ัวทางเศรษฐกิจ● เกม – Mind map ี● ถาม-ตอบ เรืองอาชพ /การค้าและเศรษฐกิจ ่ ี อาเซยน
 3. 3. ตย.กิจกรรมการเรียนรู ้ Model ASEAN - จำลองกำรประชุ มผู้นำอำเซียน (ASEAN Summit) - กำรประชุ มเตรี ยมกำรระดับรั ฐมนตรี ตปท. (ASEAN Retreat) - กำรประชุ มอำเซียน+3 / อำเซียน+6 และคู่เจรจำ + ให้ นักเรี ยนรู้ จักกำหนดวำระกำรประชุ ม + กำหนดพิธีกำร / ประเด็นทีจะหำรื อ / ข้ อเสนอ เช่ น มำตรกำร ่ ส่ งเสริมเศรษฐกิจของภูมิภำค, สิ่ งแวดล้อม, อืนๆที่เป็ นสำมเสำหลัก ่
 4. 4. ตย.กิจกรรมการเรียนรู ้ ASEAN Board หรือ Wall Poster หรือ Wall News บทเขียนเกียวกับอำเซียนทีรับรู้ ทำงสื่ อต่ ำงๆในแต่ ละวัน – โดยสรุป ่ ่ ด้ วยภำษำของตัวเองอย่ ำงง่ ำยๆ และเขียนด้ วยลำยมือ 5-10 บรรทัด + ข่ ำว- เศรษฐกิจ / กำรเมือง / สั งคม / สิ่ งแวดล้ อม / ท่ องเที่ยว + บทควำม + บันทึกประจำวัน + ควำมคิดเห็น
 5. 5. ต ัวอย่าง ASEAN Board
 6. 6. ใครเป็ นใครในอำเซียน
 7. 7. ตย.กิจกรรมการเรียนรู ้ แผนที่อำเซียนของฉัน ให้ นักเรียนทำแผนทีแสดงสิ่ งต่ ำงๆทีเ่ ป็ นจุดเด่ นน่ ำภำคภูมิใจของ ่ อำเซียน - เมืองหลวง / เมืองสำคัญ / แหล่งท่ องเทียว / แหล่งมรดกโลก / ่ - เกษตรกรรม – ข้ ำว / ยำงพำรำ / ผลไม้ / ปศุสัตว์ - อุตสำหกรรม – รถยนต์ / คอมพิวเตอร์ / เครื่องประดับ / อำหำร - ทรัพยำกร - ผู้นำประเทศ / บุคคลสำคัญ / ธนบัตร / แสตมป์
 8. 8. ตย.กิจกรรมการเรียนรู ้ ค่ ำยอำเซียน กำหนดกิจกรรมประจำสถำนีต่ำงๆทีสร้ ำงควำมรู้ ควำมท้ ำทำยควำมสำมำรถ ่ และควำมตระหนัก Month of Fun/Festivals in ASEAN ปฏิทนบอกกิจกรรมสำคัญ หรือเทศกำลต่ ำงๆของแต่ ละประเทศอำเซียนใน ิ แต่ ละเดือน (เมื่อกำหนดแล้ว หำภำพจำกอินเทอร์ เน็ตประกอบด้ วย ป้ ำยนั้นสำคัญไฉน ค้ นหำและอธิบำยควำมหมำยและเหตุกำรณ์ จำกปำยประชำสั มพันธ์ งำนหลักๆ ้ ของประเทศอำเซียน
 9. 9. Strategies
 10. 10. เครืองมือสร้างการเรียนรูในโลกยุคดิจท ัล ่ ้ ิ- Wiki (wikipaces.com) – สาหร ับผลิต/จ ัดเก็บ/นาไปใช ้ เพือเปนสอ ่ ็ ื่ การเรียนการสอน การประเมิน การบ้าน ฯลฯ ื่- Blogs – เว็บสอสาร- Prezi (prezi.com) – มี template มากมายสาหร ับงานนาเสนอ- WebEx – สาหร ับอบรมครูออนไลน์ ั้- Edmodo (edmodo.com) – สาหร ับการจ ัดการชนเรียน ระบบเก็บ และรายงานข้อมูลผูเรียน ้ ่- MoodleReader (moodlereader.org) – สาหร ับสงเสริมการอ่าน และชมเทคนิคการสอนต่างๆ- Top Notch Videos / YouTube – วิดโอเหตุการณ์ตางๆ ี ่- Voxopop – Voice-based e-learning- Subtitle-horse (subtitle-horse.com) / overstream.net – ผลิต คาอธิบายภาพ ี- Voice Thread (voicethread.com) – ผลิตเสยงประกอบ
 11. 11. บทบำทกำรนิเทศ... COACHING AND MENTORING ชี้แนะและช่ วยเหลือ BUILDING ENSURING LEARNING EFFECTIVE COMMUNITIES TEACHING สร้ ำงชุมชนกำรเรียนรู้ ดำเนินกำรให้ กำรสอน มีประสิทธิภำพ Quality Teaching = Quality Learning = Student Achievement
 12. 12. Building Learning Communitiesสร้ ำงชุมชนแห่ งกำรเรียนรู้  principals and teachers working together ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำกับครู ผลึกกำลังกันทำงำน  focusing on teaching and learning ให้ ควำมสำคัญต่ อกำรสอนและกำรเรียน  building support and trust ให้ กำรสนับสนุนและควำมไว้ วำงใจ 32
 13. 13. Coaching and Mentoringชี้แนะและช่ วยเหลือ teachers helping teachers ครู ช่วยครู principals helping teachers ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำช่ วยครู ผ้ ูสอน practicing new skills ฝึ กทักษะใหม่ ๆ 33
 14. 14. Ensuring Effective Teachingดำเนินกำรให้ กำรสอนมีประสิ ทธิภำพ  clear expectations สร้ ำงควำมคำดหวังให้ ชัดเจน  recognizing a problem ตระหนักถึงปัญหำทีอำจมี ่  providing pressure and support สร้ ำงทั้งแรงกดดันและแรงสนับสนุน
 15. 15. Supervising Learning in Action… กำรนิเทศกำรเรียนรู้สู่ กำรปฏิบัติ Building Learning Communities Ensuring Effective สร้ ำงชุ มชนแห่ งกำรเรียนรู้ SupervisingTeaching Learningดำเนินกำรให้ กำรสอน นิเทศกำรเรียนรู้มีประสิ ทธิภำพ Coaching & Mentoring ชี้แนะและช่ วยเหลือ
 16. 16. Expectations of Principals/viceสิ่งผูบริหารสถานศึกษา/ควรมี... ้  knowledge of teaching and learning ความรู้เรื่องการเรียนและการสอน  knowledge of leadership for learning ความรู้ในเรื่องภาวะผูนาการเรียนรู้ ้  vision and the ability to make it happen วิสยทัศน์ และความสามารถในการทาให้เป็ นจริง ั
 17. 17. Leaders Matter…เรื่องของผูนา.... ้การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในองค์กรเริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงในส่ิ งที่ผนา… ู้  think – depth of understanding and beliefs คิด – มีความเข้าใจและความเชื่อที่ลึกซึ้ง  say – the speech forms we use and the content of our speech พูด – รูปแบบและเนื้ อหาที่พด ู  do – a continuous flow of powerful actions within a culture of personal responsibility. ทา – การกระทาที่มีพลังที่ดาเนินอย่างต่อเนื่ อง ภายในวัฒนธรรมความรับผิดชอบของตน
 18. 18. Practices of Effective Principalsข้อพึงปฏิบติสาหรับผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ั ้  are the lead learners เป็ นผูนาการเรียนรู้ ้  establish a culture of continuous improvement สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง  supervise learning นิเทศการเรียนรู้  supervise teachers นิเทศครู  are inquiry based ใช้หลักการสืบสอบในการบริหารงาน
 19. 19. Practices of Effective Principals/Viceข้อพึงปฏิบติสาหรับผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ั ้  share leadership but remain engaged แบ่งปันภาวะผูนากับผูอื่น แต่คงการทางานร่วมกันไว้ ้ ้  are assessment literate รู้เรื่องการประเมิน  engage parents ดึงผูปกครองเข้ามีส่วนร่วม ้  model organizational leadership เป็ นตัวอย่างของการเป็ นผูนาองค์กร ้

×