รอบรู้ มาสคอตกีฬา ชุดที่ 3
สัญลักษณ์ ของ Olympic Games

โคมไฟโอลิมปิ ก เมื่อมีการแข่งขันโอลิมปิ ก
จะมีการจุดไฟกองใหญ่ขึ ้น...
กระถางใหญ่บริเวณงานในวันแรกของพิธีเปิ ดการแข่งขัน ไฟจะต้ องไม่ดบตังแต่เริ่มจุด ณ ภูเขา
ั ้
โอลิมปั ส จนกว่าจะสิ ้นสุดการแข...
แถวที่ 1
ครังที่ 1 (ปี ค.ศ. 1896) กรุงเอเธนส์ ประเทศกรี ซ
้
ครังที่ 2 (ปี ค.ศ. 1900) กรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
้
ครังที่ 3...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รอบรู้มาสคอตกีฬา ชุดที่ 3

445 views
395 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
262
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รอบรู้มาสคอตกีฬา ชุดที่ 3

  1. 1. รอบรู้ มาสคอตกีฬา ชุดที่ 3 สัญลักษณ์ ของ Olympic Games โคมไฟโอลิมปิ ก เมื่อมีการแข่งขันโอลิมปิ ก จะมีการจุดไฟกองใหญ่ขึ ้นบนยอดเขาโอลิมปั ส เพื่อให้ ความสว่างไสว และเพื่อเป็ นสัญญาณ ประกาศให้ คนทัวไปได้ ทราบว่า การเฉลิมฉลองได้ ่ เริ่มขึ ้นแล้ ว พิธีการจุดไฟนัน เริ่มแรกทาบนยอดเขา ้ โอลิมปั ส โดยใช้ แว่นรวมแสงอาทิตย์ไปยัง เชื ้อเพลิง เมื่อติดไฟแล้ ว จึงนาตะเกียงต่อเอาไว้ ไฟ กองใหญ่จะคงลุกโชติช่วงต่อไปจนตลอดงาน ฉลอง ส่วนตะเกียงนันจะมีการวิงถือไปทัวทุกนคร ้ ่ ่ รัฐ ด้ วยการส่งต่อกันไปเป็ นทอด ๆ จากนักวิง คน ่ ละ 2 ไมล์ หากผ่านทะเลหรื อแม่น ้าก็จะลงเรื อข้ าม ฟากโดยไฟไม่ดบ ไฟนี ้ชาวกรี ก ถือว่าเป็ นไฟ ั ศักดิ์สทธิ์ และความสงบสุขของชาวกรี ก ซึ่งพระ ิ เจ้ าจะทรงพระพิโรธต่อบุคคลที่ไม่สนใจในกิจการนี ้ โอลิมปิ กปั จจุบนก็ยงคงรักษาประเพณีเรื่ องการจุดไฟไว้ ดงเดิมทุกประการ กล่าวคือ ั ั ั ก่อนจะมีการแข่งขันจะมีพิธีจดไฟ ณ เขาโอลิมปั ส ผู้จดคือ สาวพรหมจารี ย์ผ้ บริสทธิ์ เป็ นผู้ต่อ ุ ุ ู ุ ไฟจากแว่นรวมแสงของดวงอาทิตย์ด้วยคบเพลิง และไฟนี ้จะถูกแจกจ่ายไปยังประเทศสมาชิก ทัวโลก และข้ ามน ้าข้ ามทะเลไปสูประเทศเจ้ าภาพ และมีการวิงถือคบเพลิงส่งต่อกันไปจุดที่ ่ ่ ่
  2. 2. กระถางใหญ่บริเวณงานในวันแรกของพิธีเปิ ดการแข่งขัน ไฟจะต้ องไม่ดบตังแต่เริ่มจุด ณ ภูเขา ั ้ โอลิมปั ส จนกว่าจะสิ ้นสุดการแข่งขันโอลิมปิ กในครังนัน ๆ ้ ้ ธงโอลิมปิ กมีผืนธงเป็ นสีขาว ขนาดมาตรฐานยาว 3 เมตร กว้ าง 2 เมตร ส่วน เครื่ องหมายห้ าห่วงคล้ องกันอยู่บนกลางธง ขนาด 2 เมตร คูณ 0.60 เมตร มีสีฟา สีเหลือง สีดา ้ สีเขียว สีแดง ตามลาดับจากซ้ ายไปขวา คล้ องไขว้ กนอยู่ตรงกลางสองแถว แถวบน 3 ห่วง แถว ั ล่าง 2 ห่วง ห่วงสีที่คล้ องกันอยู่ตรงกลางธงบนพื ้นธงสีขาว รวมเป็ น 6 สี โดยแท้ จริงแล้ ว ห้ าห่วง หมายถึง ห้ าส่วนของโลกที่อยู่ในโอบอ้ อมของ “โอลิมปิ กนิยม” มิเจาะจงเป็ นห้ าทวีปในโลกอย่าง ที่เข้ าใจกัน แต่บงเอิญห้ าทวีปนี ้ก็เป็ นห้ าส่วนของโลกก็เลยอนุโลมกันไปเช่นนัน ส่วนสีที่ห่วง 5 สี ั ้ มิได้ หมายถึงสีประจาทวีป ซึ่งสีทงหมด 6 สี รวมทังสีขาวที่เป็ นพื ้นธง หมายความว่า ธงชาติของ ั้ ้ ประเทศต่าง ๆ ในโลกประกอบด้ วยสีใดสีหนึ่งหรื อมากกว่านันในจานวนหกสีนน และไม่มีธง ้ ั้ ชาติของประเทศใดที่มีสีนอกเหนือไปจากหกสีนี ้ ด้ านล่างของห่วงมีคาอยู่ 3 คา ซึ่งเป็ นภาษาโรมัน แต่ละคามีความหมายดังต่อไปนี ้ Citius (swifter) : ความเร็ว ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันต้ องวิงให้ เร็วที่สด ่ ุ Altius (higher) : ความสูง ผู้เข้ าร่ วมการแข่งขันต้ องทาให้ สงที่สด ู ุ Fortius (stronger) : ความแข็งแรง ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันต้ องมีความแข็งแกร่งที่สด ุ สัญลักษณ์กีฬาโอลิมปิ ก ครังที่ 1-29 ้
  3. 3. แถวที่ 1 ครังที่ 1 (ปี ค.ศ. 1896) กรุงเอเธนส์ ประเทศกรี ซ ้ ครังที่ 2 (ปี ค.ศ. 1900) กรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ้ ครังที่ 3 (ปี ค.ศ. 1904) เมืองเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ้ ครังที่ 4 (ปี ค.ศ. 1908) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ้ ครังที่ 5 (ปี ค.ศ. 1912) กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ้ แถวที่ 2 ครังที่ 7 (ปี ค.ศ. 1920) เมืองแอนท์เวิร์บ (Antwerp) ประเทศเบลเยียม ้ ครังที่ 8 (ปี ค.ศ. 1924) กรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ้ ครังที่ 9 (ปี ค.ศ. 1928) กรุงอัมสเตอร์ ดม ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ้ ั แถวที่3 ครังที่ 10 (ปี ค.ศ. 1932) เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ้ ครังที่ 11 (ปี ค.ศ. 1936) กรุงเบอร์ ลน ประเทศเยอรมัน ้ ิ ครังที่ 14 (ปี ค.ศ. 1948) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ้ ครังที่ 15 (ปี ค.ศ. 1952) กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ ้ ขอบคุณข้ อมูลจาก http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww523/badtzdog/badtzdogweb2/contents/symbol.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Charter

×