รอบรู้ มาสคอตกีฬา ชุดที่ 2
คุณยังจาเราได้ ไหมเอ่ ย ?

เอเชียนเกมส์ 1998 เป็ นการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครังที่ 13 จัดขึ ้นที...
สัญลักษณ์ อย่ างเป็ นทางการ
สัญลักษณ์อย่างเป็ นทางการของการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครังที่ 13 ได้ มาจาก
้
การประกวดที่จดโดยกา...
ออกแบบเพิ่มเติมขึ ้นมาในระบบ เพื่อช่วยให้ การสร้ างภาพลักษณ์ของการแข่งขัน มี
ความเด่นชัด เป็ นสากล มีความยืดหยุนในการใช้ ง...
สนใจมากยิ่งขึ ้น จึงได้ จดให้ มีการประกวดตังชื่อช้ างนาโชคดังกล่าว ปรากฏว่ามี
ั
้
ผู้สนใจจากทัวประเทศ 538 คน ตังชื่สงเข้ า...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รอบรู้มาสคอตกีฬา ชุดที่ 2

984 views
886 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
653
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รอบรู้มาสคอตกีฬา ชุดที่ 2

  1. 1. รอบรู้ มาสคอตกีฬา ชุดที่ 2 คุณยังจาเราได้ ไหมเอ่ ย ? เอเชียนเกมส์ 1998 เป็ นการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครังที่ 13 จัดขึ ้นที่ ้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2541 มี ประเทศเข้ าร่วมการแข่งขันทังหมด 41 ประเทศ และมีกีฬาแข่งขันทังหมด 36 ชนิด ้ ้ โดยสนามแข่งขันที่ใช้ เป็ นหลัก คือ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ศูนย์กีฬา หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ศูนย์กีฬาเมืองทองธานี มาสคอตของการแข่งขันครังนี ้ คือ ช้ าง ไชโย และมีคาขวัญว่า Friendship ้ beyond Frontiers หรือ มิตรภาพไร้ พรมแดน
  2. 2. สัญลักษณ์ อย่ างเป็ นทางการ สัญลักษณ์อย่างเป็ นทางการของการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครังที่ 13 ได้ มาจาก ้ การประกวดที่จดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะสานักเลขาธิการ ั คณะกรรมาธิการอานวยการแข่งขันฯ ซึงมีภาพส่งเข้ าประกวดจากทัวประเทศทังหมด ่ ่ ้ 181 ภาพ ภาพที่ได้ รับคัดเลือกเป็ นผลงานของ นางสาวตรึงใจ ตังสกุล นักศึกษา ้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี โดยนาเอาตัวอักษร "A" ในภาษาอังกฤษ ที่ หมายถึงทวีปเอเชียมาประยุกต์เป็ นรูปองค์พระมหาเจย์ดีสีทองที่ใช้ เก็บพระบรม สารีริกธาตุ สิ่งสาคัญสูงสุดของศาสนาพุทธ ซึงอักษรตัว "A" อยูภายใต้ หลังคาทรงไทย ่ ่ มีความบ่งบอกถึงชาวเอเชีย (Asia) และนักกีฬา (Athlete) ที่มาร่วมการแข่งขันทุก ชาติ จะได้ รับความอบอุนด้ วยมิตรไมตรีของประเทศไทยในฐานะเจ้ าบ้ าน สาหรับรูป ่ ดวงอาทิตย์สแดงเปล่งรัศมีเป็ นเปลว 16 แฉก ที่อยูเ่ หนือสัญลักษณ์ฯ นัน คือ ี ้ สัญลักษณ์ของสภาโอลิมปิ กแห่งเอเชีย ที่หมายถึง ความรอบรู้ พลังของนักกีฬาที่สืบ ทอดต่อเนื่องกันมาอย่างไม่มีวนสิ ้นสุด ั สัญลักษณ์ Bangkok 1998 สัญลักษณ์ Bangkok 1998 เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบหลักทางกราฟิ กที่มี บทบาทอย่างสูงต่อการกาหนดเอกลักษณ์ของการแข่งขันที่สาขาศิลปกรรมและการ
  3. 3. ออกแบบเพิ่มเติมขึ ้นมาในระบบ เพื่อช่วยให้ การสร้ างภาพลักษณ์ของการแข่งขัน มี ความเด่นชัด เป็ นสากล มีความยืดหยุนในการใช้ งานและเพิ่มสุนทรียภาพ อีกทังยัง ่ ้ เป็ นการเพิ่มประโยชน์ใช้ สอยในด้ านของการประชาสัมพันธ์ชื่อของเมืองที่เป็ นเจ้ าภาพ จัดการแข่งขันให้ เป็ นที่ปรากฏ สัญลักษณ์นี ้มีการนาไปใช้ ในลักษณะต่างๆ ค่อนข้ างมาก เช่น การตกแต่งศูนย์กีฬา และสนามแข่งขัน การจัดทาวัสดุสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เอกสารที่ใช้ ในการแข่งขัน เป็ นต้ น ช้ างไชโย หลังจากประเทศสมาชิกสภาโอลิมปิ กแห่งเอเซีย 43 ชาติ มีมติให้ เกียรติ ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครังที่ 13 คณะกรรมการจัดการ ้ แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ จึงมีมติเห็นชอบให้ ใช้ ช้าง เป็ นมาสคอต หรือ สัตว์นาโชค ของการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครังที่ 13 เนื่องจากช้ างเป็ นสัญลักษณ์สาคัญ ้ คูบ้านคูเ่ มืองของไทยมาแต่โบราณ ทังยังเป็ นสัตว์ทแข็งแรง มีความเฉลียวฉลาด ่ ้ ี่ สาหรับผู้ออกแบบนัน สานักเลขาธิการได้ มอบหมายให้ นายอรรณพ กิตติ ้ ชัยวรรณ หรือ แอ้ ด มติชน นักวาดการ์ ตนชื่อดังของหนังสือพิมพ์มติชน เป็ นผู้วาดภาพ ู ช้ าง และเพื่อให้ เกิดภาพสัญลักษณ์ทสมบูรณ์พร้ อมกับประชาสัมพันธ์ให้ ได้ รับความ ี่
  4. 4. สนใจมากยิ่งขึ ้น จึงได้ จดให้ มีการประกวดตังชื่อช้ างนาโชคดังกล่าว ปรากฏว่ามี ั ้ ผู้สนใจจากทัวประเทศ 538 คน ตังชื่สงเข้ าประกวด และมีการตัดสินในวันที่ 20 ่ ้ ่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมี นายปั จจัย บุนนาค เป็ นประธานผู้ตดสิน ผลการตัดสิน ั ให้ ใช้ ชื่อช้ างนาโชคว่า "ช้ างไชโย" ซึงเมื่อรวมกันแล้ วจึงมีความหมายถึงความแข็งแรง ความฉลาด ความสุขและความสนุกสนาน

×