Rat race

264 views
144 views

Published on

please download shivaji font and upload it and then watch .

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
264
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rat race

 1. 1. irca D^D puAr D^Dra^baT-TI.ikyaaosaakI]MdraMcaI Saya-t
 2. 2. ]MdracaI Saya-t mhNajaokaya AaByaasa kra .pdvaIimaLvaa.sauurxaIt naaokrIimaLvaa. AayauYyaat pOSaa ba_la kahIca&ana na imaLvata AayauYyaBarf@t kYT krt rahNao va AaplyaamaulaaMnaahI yaaca maagaa-naIjaanyaasa saaMgaNao mhNajao]MdracaI Saya-t yaa ]Mdracyaa Saya-tItuna
 3. 3. pOSaa ba_lacaI mato malaa ho prvaDNaar naahI malaa ho ksao prvaDola caaMgalaa AByaasa kramhNajao caaMgalaI naaokrIimaLola. caaMgalaa AByaasa kramhNajao caaMgalaavyavasaaya ]Baarala.
 4. 4. 1.EaImaMt laaok pOSaasaazIkama krt naahI tr pOsaa%yaaMcyaa saazI kamakrtao. AavaDIcyaa xao~aat kama kra. navaIna saMQaI SaaoQaa . Asao maaQyama SaaoQaa jyaatunatumhI kama na krta hI ]%pna caalaurahIla. ]da .3 [iDyaT
 5. 5. 2.Aiqa-k saaxartocamah%va tumhalaa tumacaI saMpi%t AaiNadaiya%va yaaitla frk krtayaayalaa hvaa mhNajao tumhIsaMpi%t ]Baarala . Aiqa-k yaaogyata yaayalaa hvaI . tumhalaa ho kLayalaa hva ikSaaLa hI kamagaar inamaa-NakrNaara karKaNaa Jaalaa Aaho.
 6. 6. 3. tumacaa ]dyaaogaAaoLKa ro kaok- mhaNatat maI h^mbaga-rcyaa ]dyaaogaat nasaunamaaJaa ]dyaaoga irAla [sToTcaaAaho. karNa ]%tma jaagaIAsalaolaI f`ocaayaJaI mhNajaoAqa- yaSa . Aaplyaalaa itqa kama kravalaagat tao vyavasaaya haotnaahI tI naaokrI haoto. vyaavasaayacaI jaao pya-t AMtr
 7. 7. 4.kraMcaa [ithasa vak^pao-roSansacaMsaamaqya- Aka]MiTMga : fayanaainSaAlasToTmaoMT vaacata yaoNao. gauMtvaNauk : pOSaanao PaOsaaimaLvaNyaaca Saa~a. baajaarpoz samajauna GaoNao :maagaNaI AaiNa purvazyaacaoSaa~a. kayada : k^pao-roSansacaM saamaqya- kracaa fayada
 8. 8. 5.EaImaMt laaok pOsaainamaa-Na krtat gauMtvaNaUk inamaa-Na krNao. saMQaI SaaoQaNao. PaOsaa ]Baa krNyaasa iSakNao. huSaar laaokManaa jamaakrNao.
 9. 9. 6.iSakNyaasaazI kama krapOSaasaazI naahI spoSalaayajaoSana vaa eKadyaagaaoYTIt paarMgat hanao. kaya kamavata ho mah%vaacaonasauna kaya iSakta homah%vaacao .
 10. 10. P`aarMBaADQaLyaaMvar maat BaItI SaMka AaiNa saMSaya AaLSaIpNaa vaa[-D savayaI ]WTpNaa
 11. 11. sau$vaat krNMa EaImaMt haoNyaasaazI maaoz va p`baL karNa. inavaDIcao saamaqya- P`aqama iSaxaNaat gauMtvaNaUk kra. ima~a kaLjaIpuvak- inavaDa. sau`~aavar p`aivaNya imaLvaa AaiNa naivana iSaka. P`aqama svatalaa pOsao dyaa. ba`aoksa-naa caaMgalao pOsao dyaa. [MiDyana data Aqavaa prt foiDcaI BaoT maalama%taMmauLo caOnaIcyaa vastu KrodI krtayaotat. AadSaa-McaI garja tumacaa tumacyaa xao~aatIlaihrao. iSakvaa mhNajao tumhalaa imaLola.
 12. 12. ho kra k`tI kra. TU DU yaadI Aad-Sa vyai@tnaa BaoTa va%yaaMcaa sallaa Gyaa. %yaa ba_la iSaxaNa Gyaa. Aa^fsa dot rha.
 13. 13. Qanyavaad.Anauvaad : ko.esa .gaNagao

×