Seela Nirmana Vidhanam

293 views

Published on

Seela Nirmana Vidhanam : Telugu Booklet by Vivekananda Mahamandal

Character Building

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
91
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seela Nirmana Vidhanam

 1. 1. (yÓTT<ä{Ï eTTÁ<äD) ø£è‘·»„‘·T eTVü‰eT+&É* Ä$s¡“¤$+∫, |üì#˚düTÔqï e÷qeìsêàD ÄX¯j·TeTT kÕ<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>± "How to Build Character" nH˚ ∫s¡T|ü⁄düÔø±ìï eTVü‰eT+&É* ãVüQø±+>± Á|ü#·T]düTÔqï~. <ëìì ôdô|º+ãs¡T 93˝À $|ü⁄©ø£]dü÷Ô Á|ü#·T]+∫q~. Bìì oìsêàD+ q+<äT ÄdüøÏÔ ø£yê]øÏ (Á|ü‘˚´øÏ+∫ $<ë´s¡Tú≈£î) ñ|üjÓ÷>±ø±]>± ‘ÓT>∑T˝ÀìøÏ Á|ü#·T]düTÔHêïeTT. ‘ÓT>∑T nqTyê<ä+ #˚dæq ø°.X‚. l _.j·Tdt.ÄsY. Ä+»H˚j·TTT >±]øÏ ãTTD|ü&çe⁄HêïeTT. ‘·eT neT÷´yÓTÆq dü÷#·q*∫Ãq &܈ˆ |üHêï XÊ´eT düT+<äs¡eT÷]Ô >±]øÏ ø£è‘·»„‘·T. myéT.$.|æ. {Ï.{Ï.&ç. ø£fi≤´D eT+&É|üeTTq+<äT qe+ãs¡T 29 qT+&ç &çôd+ãs¡T 1 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï VVYM s¡»‘√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À uÛ≤>∑+>± á Á>∑+<∏ëìï |ü⁄q'eTTÁ<äD #˚düTÔHêïeTT. e÷ ‘=*eTTÁ<äD eH˚ á |ü⁄q'eTTÁ<äDqT bÕsƒ¡≈£îT Ä<ä]+#·>∑s¡ì Ä•düTÔHêïeTT. Á>∑+<∏ä eTTÁ<äD≈£î düVü≤ø£]+∫q |”˝≤ Áã<äsY‡ (lìyêdt, s¡$X¯+ø£sY), #·ø£ÿ>± eTTÁ~+∫ Ç∫Ãq ªªdü‘·´+µµ ãè+<ä+≈£î ø£è‘·»„‘·T. $XÊK|ü≥ï+ Ç≥T¢ qe+ãsY 29, 2013 j·THé. ø°åàHêsêj·TD (Á|üø±X¯≈£îT) Á>∑+<∏ä$&ÉT<ä: &çôd+ãs¡T 1998˝À eTVü‰eT+&É* 32e nœuÛ≤s¡‘· j·TTe»q düy˚Tàfi¯qeTT q+<äT. Á|ü‘·T≈£î : j·THé. ø°åàHêsêj·TD, B.Tech., M.B.A, n<Ûä´≈£åîT $XÊK|ü≥ï+ $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*. (kÕú|æ‘·+ : qe+ãs¡T 6, 1988, ]õwüºsY¶ HÓ+. 913/2008) C/o. l >∑D|ü‹ ùdyê dü$T‹, >∑÷sêÿ˝…’qT, ¬s’˝Ò«ùdºwüHé <ä>∑Zs¡ $XÊK|ü≥ï+ - 530 004. bò˛Hé : 2564451, 9849811940 e-mail : vvym@yahoo.co.in, Blog : www.vvym.blogspot.com How to build Character (Telugu) ISBN 978-81-86974-81-0
 2. 2. 1 Á|üø±X¯≈£îì dü÷#·q ∫qï<Ó’q sT÷ Á>∑+<Ûä eTTÁ<äD jÓTTø£ÿ nH˚ø£ |ü⁄qs¡TàÁ<äDT K¬s’Ãb˛sTTq+<äTq, j·TTe‘· ‘·eT J$‘·eTTqT <˚X¯ ùde¬ø’ düÁø£eTeTT>± r]Ã~<äT› ø=+<äTs¡qT ÄX¯‘√ $|ü⁄©ø£]+|üã&çq sT÷ q÷‘·q eTTÁ<äD >=ìsêã&çq~. j·TTe‘·˝À @ ˇø£ÿ¬s’Hê sT÷ Á>∑+<ÛäeTT qT+&ç j˚T e÷Á‘·eTT Á|üjÓ÷»qeTTqT bı+~Hê á ÁX¯eT m+‘√ |òüø±] j·T>∑TqT. (Ä+>∑¢ Á>∑+<∏ä Á|üø±X¯≈£îT / ôdô|º+ãs¡T 1993) $wüj·T dü÷∫ø£ $wüj·TeTT |ü⁄≥ ø£≥Tºã&ç n&ÉT>∑TqT+&ç ÁbÕs¡+_Û+#·TeTT 3 oeTTô|’ <Óã“rj·T˙j·Te<äT› 4 oìsêàD $<ÛëqeTT 7 oìsêàDeTTq≈£î |üìeTT≥Tº dü«Á|üj·T‘·ïeTT 12 o ìsêàDeTTq¬ø’ #·<äTe⁄≥ 14 oeTT ˇø£ $˝≤düe÷? 19 o ìsêàDeTT 24 oy˚T düe÷<ÛëqeTT 33 nqTã+<Ûä+ (˙≈£î ˝§+>∑T n<äT“¤‘·+, d”«j·T jÓ÷>∑´‘ê|üÁ‘·+) 37
 3. 3. 2 lsêeTø£èwüí uÛÑ≈£îÔT, j·TTe‘·≈£î dü÷Œ¤]Ô, Ä<äs¡ÙÁbÕj·TTT eTVü‰eT+&É* ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wæ l _.j·Tdt.ÄsY. Ä+»H˚j·TTT >±s¡T l _.j·Tdt.ÄsY. Ä+»H˚j·TTT>±s¡T ‘·eT Ä#·s¡D #˚‘·, ø£èwæ#˚‘·, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À lsêeTø£èwüí ñ<ä´e÷ìï Á|ü#ês¡+ #˚dæq eTVü‰˙j·TTT. u≤´+qT+#˚ uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä∆T >∑*–, lsêeTø£èwüí yêvàj·T+‘√ |ü]#·j·T+ >∑*–q ‘·s¡Tyê‘· ‘·q Ä#·s¡D #˚‘· ªX‚«‘· egeTT <Ûä]+∫q kÕ<ÛäTe⁄>±µ ø=ìj·÷&Éã&çHês¡T. M] dü«düú+ u≤|ü≥¢. es¡<ä u≤~Û‘·T |ü⁄qsêyêdü ø±s¡´Áø£e÷˝ÀqT (u≤|ü≥¢, Nsê), u≤ u≤*ø£ e´øÏÔ‘·« $ø±dü+˝ÀqT, j·TTe≈£îqT ñ‘˚Ô»|üs¡∫ düMTø£]+#·≥+˝ÀqT Äj·Tq ÁX¯<ä∆ #·÷ù|yês¡T. Äj·Tq#˚ Á|üuÛ≤$‘·T˝…’q u≤u≤*ø£T, j·TTe≈£îT lsêeTø£èwüí ùdeø£+øÏ‘·yÓTÆ uÛ≤e Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tq nH˚ø£ Á>∑+<∏ëT nqTe~+#ês¡T. j·TTe‘· >∑T]+∫ lsêeTø£èwüí Á|üuÛÑ˝À nH˚ø£ yê´kÕT ÁyêkÕs¡T. j·TTe≈£î o ìsêàD ÄeX¯´ø£‘·qT >∑T]Ô+∫q Ms¡T Ä ~X¯>± |üì#˚j·TT#·Tqï n.uÛ≤.$.j·TT eTVü‰eT+&É*ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀìøÏ Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. u≤|ü≥¢, >∑T+≥÷s¡T, $»j·Tyê&É, ˇ+>√T˝À j·TTe»q •ø£åD •_ÛsêT »s¡>∑&ÜìøÏ Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. y˚TeTT |ü+|æq yÓ+≥H˚ "How to Build Character" qT ‘·q 81e @≥ 1994˝À nqTe~+#ês¡T. Äj·Tq &çX¯+ãs¡T 96˝À ‘·q >∑Ts¡Te⁄>±] bÕ<ä eTTÁ~ø£qT #·÷dü÷Ô, lsêeTø£èwüí ÄsêÁ‹ø£+ $+≥÷ lsêeTø£èwüí düŒèVü≤‘√ yê]˝À ◊ø£´eTj·÷´s¡T. Äj·Tq J$‘·+, Ä<äs¡Ù+ nH˚ø£eT+~øÏ dü÷Œ]Ô>± ñ+≥T+<äì Ä•dü÷Ô.... á ªªoìsêàD $<ÛëqeTTµµ qT Äj·Tq≈£î n+øÏ‘· yÓTTqs¡TdüTÔHêïeTT. Ç≥T¢ $XÊK|ü≥ï+ $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É* düuÛÑT´T. l _.j·Tdt.ÄsY. Ä+»H˚j·TTT >±] X¯‘·»j·T+‹ dü+e‘·‡s¡+ (1913`2013)
 4. 4. 3 ø£≥Tºã&ç n&ÉT>∑TqT+&ç ÁbÕs¡+_Û+#·TeTT nìï ø±˝≤˝ÀqT kÕ<Ûës¡D+>± m≈£îÿe>± Áù|$T+|üã&˚ uÛ≤e+ ˇø£{Ï e⁄qï~. n~ n+<ä]øÏ ñ‘ê‡Vü‰ìï >=T|ü⁄‘·T+≥T+~. Ä uÛ≤ey˚TeT+fÒ ìsêàDeTT˝Òø£ |ü⁄q]ïsêàDeTT, ˝Òø£ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ |ü⁄q]ïsêàDeTT e+{Ï~. n≥Te+{Ï uÛ≤yêìï e´‹πsøÏ+#˚ yê¬ses¡÷ ø£ìŒ+#·s¡T. ø±ì, Áù|$T+#·ã&˚ Á|ü‹ uÛ≤eeTT jÓTTø£ÿ $wüj·TeTT˝ÀqT <ëìì >∑÷]Ãq $düŒwüºyÓTÆq ñ<˚›X¯´y˚T eTq≈£î ˝Ò<äT, ø±ì |ü⁄q]ïsêàD $wüj·TeTT˝À Á|ü‹yês¡TqT ‘·eT ‘·eT dü«+‘· uÛ≤yêH˚ï eTT+<äT+#·T‘ês¡T. n+<äTe¢ |ü⁄q]ïsêàDeTH˚~, düs¡«»HêyÓ÷<äø£s¡ $wüj·TyÓTÆqqT, <ëì ‘·T~ s¡÷|üø£Œq $wüj·TeTT˝À eTq+ ø√πs <ëìì >∑÷]Ã, nqTdü]+#ê*‡q $<ÛëHêìï >∑÷]à ≈£L&Ü m+‘√ ‘˚&Ü ø£ìŒdüTÔqï~. nsTT‘˚ á |ü⁄q]ïsêàD≤ìï >∑÷]Ãq nìï uÛ≤yêqT C≤Á>∑‘·Ô>± |ü]o*+∫ #·÷ùdÔ, ˇø£ $wüj·T+ düŒwüºeTÚ‘·Tqï~. n+<äs¡÷ ˇø£ $wüj·÷ìï n+^ø£]ùdÔ ‘·|üŒ, sT÷ ñ‘ê‡Vü≤eTT |üP]Ô>± e÷≥˝ÀH˚ n+‘·eTÚ‘·Tqï~. ø£≥Tºã&ç n&ÉT>∑TqT+&˚ (|ü⁄Hê~ qT+&˚) ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yêH˚<˚ Ä $wüj·TeTT. düTdæús¡yÓTÆq >∑{Ϻ |ü⁄Hê~ MT<ä ìsêàDeTT »s¡T>∑ø£b˛‘˚, ∫es¡≈£î kÂ<ÛäeT+‘ê H˚ eT≥ºeTe⁄‘·T+~. Áø°düTÔ eTVü‰X¯j·TTì düVü‰qT eTqeTT >∑Ts¡TÔ+#·T≈£îqï≥¢sTT‘˚, eTqeTT y˚ùd |ü⁄Hê~ sê‹Á|ü<˚X¯+ MT<äH˚ e⁄+&Ü* >±ì, ÇdüTø£MT<ä ø±<äT. e÷qe oyÓTTø£fÒ n≥Te+{Ï |ü⁄Hê~ì @sêŒ≥T #˚düTÔ+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ |ü⁄q]ïsêàDeTq>± uÛ≤s¡‘· Á|ü» oeTTqT ì]à+#·TfÒ. á $<ÛëqeTT eq C≤rj·T oìsêàD y˚Ts¡Œ&ÉTqT. oeTT eTqTwüß´q≈£î ¬s+&ÉT eTTK´ ø£åDeTTqT ø£*–+#·TqT. ‘êqT m˝≤ yÓT>∑eqqTH˚~ ˇø£{Ï, Ç‘·s¡T‘√ m˝≤ yÓT>∑e˝…qqTq~ ¬s+&Ée~. Mì˝À ˇø£{Ï
 5. 5. 4 ìs¡à‘·«eTT, ¬s+&Ée~ HÓ’‹ø£ es¡ÔqeTT. |ü⁄q]ïsêàDeTT˝À ñ‘ê‡Vü≤eTTqï|ü&ÉT eTqeTT $y˚ø±q+<äkÕ«$T yê] e÷≥qT ø=ìï düà]+#·T≥ eT+∫~. ªªkÕ+|òæTø£ ˝Òø£ sê»ø°j·÷~ $<ÛëqeTTìï+{ÏøÏì, eT÷eTT e÷qe⁄ì eT+∫‘·qeTT ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄qï~. Bìì ˝Òø£ <ëìì ˝Àø˘düuÛÑ ˇø£ XÊdüqeTTqT #˚dæq+‘· e÷Á‘·eTTq j˚T C≤‹j·TT >=|üŒ<äe⁄≥˝Ò<äT. Á|ü»T >=|üŒyês¡T, eT+∫yês¡T n>∑T≥ eqH˚ C≤‹ >=|üŒ<ä>∑T#·Tqï~. eTVü‰|ü⁄s¡Twüß+<äs¡TqT á $wüj·TeTTH˚ uÀ~Û+#·T#·THêïs¡T. >=|üŒ‘·qeTTq≈£î eT÷eTT XÊdüqeTT ø±<äT. <ëìøÏ ãeTT HÓ’‹ø£ es¡ÔqeTT, |ü$Á‘·‘· nqTq$ e÷Á‘·y˚Tqì Áø°düTÔ eTVü‰X¯j·TT&ÉT Á>∑Væ≤+∫j·TTHêï&ÉTµµ. <Ûäè&ÛÉyÓTÆq kÂo´+ >∑ yÓ’<äT´T, Ç+»˙s¡T¢, |ü]bÕ≈£îT, ñbÕ<Ûë´j·TTT, sê»ø°j·Ty˚‘·ÔT, >∑TeTkÕÔT, ø±]à≈£îT, ø£s¡¸≈£îT ˝ÒìHê&ÉT, uÛ≤s¡‘·C≤‹ |ü⁄q]ïsêàDeTTq≈£î eTqeTT dü+ø£*Œ+#·T eTVü≤‘·Ôs¡ Á|üD≤[ø£˙ï ‘·|üŒø£ n|ü»j·T+ bÕe⁄‘êsTT. oeTTô|’<Óã“rj·T˙j·Te<äT› @ Á|ü‘˚´ø£ e´øÏÔHÓ’Hê sê»ø°j·T s¡+>∑eTT˝À qT+&ç ‘=–+#ê+fÒ, kÕ<Ûës¡D+>± sê»ø°j·Ty˚‘·ÔT, n‘·ìô|’ Á|üjÓ÷–+#˚ ngeTT ªªo+ MT<ä <Óã“rj·TT≥µµ. á ngy˚T ‘·eT Á|üjÓ÷»Hêìï rs¡Ã>∑*–‘˚ n‘·ìï n+‘·yÓTT+~+#·≥+ »s¡>∑<äT. ø±ì »qT˝À ˇø£ ã*wüºyÓTÆq >=|üŒ esêZìï ‘=–+#ê+fÒ ì+~+#·≥+>±ì, $HêX¯q+ #Ój·T´≥+ >±ì @ e÷Á‘·+ |üì #Ój·T´e⁄. n≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À Ä esêZìï ì+~+#·≥+>±ø£ Ä es¡ZeTT jÓTTø£ÿ oeTT eT+∫~ø±<äì Á|ü#ês¡eTT #Ój·T´≥yÓTTø£ÿfÒ e÷s¡ZeTT. á |üì ø±yêì #˚dæHê, #Ój·T´ø£b˛sTTHê uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Á|ü»˝Àì m≈£îÿe uÛ≤>∑yÓTÆq j·TTe‘· $wüj·TeTT˝À sTT~ »]–b˛‘·Tqï~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ j·TTe‘· BìøÏ >∑T] ne⁄‘·Tqï~. n~«rj·TyÓTÆq á dü+|òüT≥q ˇø£ÿ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ #Ó+~q~ e÷Á‘·y˚T ø±ø£b˛sTTHê, á <˚X¯ $wüj·TeTT‘√ eTq≈£î m≈£îÿe
 6. 6. 5 dü+ã+<ÛäeTTqï~. m+<äTø£q>± eTq<˚X¯eTT m+‘√ø±eTT>± yÓqTø£ã&çq dæú‹˝À e⁄+~, sTT|ü&˚ á <˚X¯eTT eè~∆˝ÀìøÏ sêe{≤ì¬ø’ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚düTÔqï~. ø=+‘· dü«‘·+Á‘·eTT rdüTø=ì $XÊ <äèw溑√, á $wüj·÷ìï ªªo+ô|’ <Óã“rj·T≥+µµ nqe#·TÃqT. á |üìøÏ ñ|üjÓ÷–+∫q $<ÛëHêT nH˚ø£eTT. ø±ì, Ä $<ÛëHêT eTq e÷‘·è<˚X¯ j·TTe‘· oeTTô|’ <Óã“ rj·T{≤ìøÏ ø±s¡≈£î˝…’qyês¡T, ˇø£ ≈£îÁ≥ Á|üø±s¡+ sT÷ |üì#˚düTÔHêï, #Ój·T´ø£b˛sTTHê, <ëìe¢ ø£T>∑T‘·Tqï |òü*‘·eTT e÷Á‘·eTT düe÷qy˚T. á <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ me]ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄qï<√, Ä j·TTe‘· yÓHÓïeTTø£ $]– b˛‘·T+~. Væ≤+<ä÷<˚X¯ #·]Á‘·˝À ˇø£ q÷‘·q X¯ø±ìï Á|üy˚X¯ô|≥ºedæqyês¡T, Ä|üì˝À <Ó’q´+>± |üsêõ‘·T˝Ö‘ês¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT Ädæj·÷K+&É nuÛÑT´<äj·TeTT˝À Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· eVæ≤+#·≥y˚Tø±ø£, X¯s¡y˚>∑+‘√ C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T dü+düú˝À $ø£è‘· s¡÷|üeTT˝À ‘·˝…‘·TÔ‘·Tqï kÕ«s¡ú |üs¡‘·«eTT, <Ûäs¡à>±¢ì, o˝À|üeTT nH˚ Ä<Ûë´‹àø£ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T]ø±uÀ‘·Tqï e÷qe Hê>∑]ø£‘· uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ≈£L&Ü Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· eVæ≤+#ê*‡ e⁄qï~. o|ü≥T‘·«+ ø√˝ÀŒsTTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯ j·TTe‘· á |üìHÓ˝≤ kÕ~Û+#·>∑<äT? ndü+U≤´≈£î˝…’q $<ë´s¡TúT $C≤„qXÊg+˝ÀqT, kÕ+πø‹ø£ $<ä´˝ÀqT, ø±s¡´ìs¡«Vü≤D˝ÀqT, »e÷Ks¡TÃT Áyêj·TT $<ÛëqeTT˝ÀqT (nøö+f…˙‡), nìïs¡ø£eTT˝…’q $C≤„qXÊÁkÕÔ˝ÀqT •ø£åD bı+<äT‘·THêïs¡T. ø±ì, sT÷ $<ë´s¡TúT o |ü≥T‘·«eTTqT kÕ~Û+|üì#√, dü+|ü<ä‘√ ‘·T‘·÷>∑T <˚X¯ ìsêàD ø±s¡´+˝À, yês¡T ìsêàD≤‘·àø£yÓTÆq ˇø£ Á|üãyÓTÆq X¯øÏÔ>± s¡÷bı+<ä˝Òs¡T. á $wüj·T+˝À ÁX¯<ä∆ rdüTø=qø£ b˛e≥+, ˇø£ e´‹πsø£ X¯øÏÔ>± e÷], ìs¡T|üjÓ÷>∑yÓTÆ, $<ä´>± #·˝≤eTDÏ ne⁄‘·Tqï $<ä´q+‘·{Ïì, ìØ«s¡´+ #˚düTÔqï~. #Ó&ÉT |ü⁄düÔø±qT Áb˛>∑T#Ój·T´≥+˝À >∑ Á|üe÷<äeTT, nDT nÁkÕÔqT Áb˛>∑T #Ój·T´≥+˝À>∑ Á|üe÷<ä+ø£+fÒ, ‘·≈£îÿy˚MTø±<äT,
 7. 7. 6 nDTu≤+ãT |üØø£åT, uÛ≤$‘·sê yêfi¯flqT XÊØs¡ø£+>± Á|üe÷<ëìøÏ >∑T]#Ój·T´e#·TÃ. ø±ì #Ó&ÉT |ü⁄düÔø±T, <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔπø eT]+‘· Á|üe÷<ëìï ø£*–+#·TqT. á $wüj·TeTT˝À Áù|πs|üD X¯øÏÔ &ÉãT“ e÷Á‘·y˚TH˚yÓ÷, me]øÏ ‘ÓTdüTqT? <˚X¯eTT˝À dæìe÷ |ü]ÁX¯eTqT >∑÷]Ã, <ä÷s¡<äs¡ÙHé ({Ï.$), uÛÑ$wü´‘·TÔqT >∑÷]à eTqeTT m+‘√ Ä<äTsê›#Ó+<äT‘·THêïeTT. o+ô|’ <Óã“‹j·T´{≤ìøÏ sTT$≈£L&Ü ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡yÓTÆq Äj·TT<ÛëT, á e´eVü‰sêìøÏ yÓqTø£ j˚T ñ<˚›X¯eTTqï<√ me]øÏ ‘ÓTdüT? e÷<äø£ Á<äyê´T, eT<ä´eTT, <ÛäqeTT, HÓeTà~HÓeTà~>± Äs√>±´ìï Vü≤]+∫y˚j·TTqT. n≥Te+{Ï sTT‘·s¡ |ü<ësêúT nH˚ø£ e÷sêZ <ë«sê j·TTe‘·≈£î düs¡|òüsê #˚j·Tã&ÉT#·Tqï$. p<ä|ü⁄ Ä≥˝À ø=‘·Ô ø=‘·Ô $<ÛëHê˝…H√ï ø£ìô|≥ºã&ÉT‘·Tqï$. ≈£î+&ÉqTã{Ϻ ≈£î+&ÉT #˚ùdyê&ÉT ñHêï&Éì ‘Ó*dæq≥T¢, düe÷q Á|üjÓ÷»Hêìï ìs¡«]Ô+#˚ Äj·TT<Ûä eP´Vü≤eTTT @sêŒ≥T ãj·T≥|ü&ÉT‘·Tqï|ü&ÉT, á Á|ü<äs¡Ùq≈£î yÓqTø£ ˇø£ ‘Ó*$>∑yê&ÉTHêï&Éì qeTàedæ edüTÔqï~. <˚e⁄&ÉTHêï&Éq&ÜìøÏ ‘·s¡ÿeTT e÷Á‘·y˚T ‘·T~ ìsê∆s¡D ø±<äT. n≥Te+{Ïyê&ÉT ndüT e⁄+&Éø£b˛e#·TÃqT. ‘·s¡ÿeTT ø±ì, ‘·s¡ÿeTT ø±ø£b˛˙, á ‘√Tu§eTà˝≤≥jÓTTø£ÿ |òü*‘·eTT e÷Á‘·eTT düe÷qy˚T. ìsêàD≤‘·àø£yÓTÆq, ìsêàD≤‘·àø£eTTø±ì $wüj·÷˙ï á ñ‘ê‡Vü‰ìï n<˚ yÓ’|ü⁄q≈£î HÓ{Ϻ XÀuÛÑdüÿs¡yÓTÆq <˚X¯uÛÑ$wü´‘·TÔq≈£î Vü‰ì ø£*–+#·Tq≥T¢, j·TTe‘· oeTTqT ≈£L&Ü HÓeTà~>± Vü≤]+#·T#·Tqï$. nìï $<ÛäeTTT>±, á |ü]dæú‹ì n&ÉT¶ô|≥ºì#√ mìï sê»ø°j·TeTT˝…’qqT, mìï Á|üD≤[ø£˝…’qqT, m+‘· $<˚o düVü‰j·TyÓTÆqqT ªeTìwæì e÷eT÷T dæú‹˝ÀìøÏ rdüT≈£îsêe{≤ìøÏ ã<äTTµ <ÛäqeTTqT e÷eT÷T dæú‹˝ÀìøÏ ‘Ó#·TÃ≥≈£î Á|üj·T‘·ïeTT ˝…ìï #˚dæqqT, yê{Ïe¢ Á|üjÓ÷»qy˚Te÷Á‘·eTT e⁄+&É<äT.
 8. 8. 7 n~Ûø±s¡eTT˝À ñ+&ç á $wüj·TeTT˝À CÀø£´eTT ø£*–+#·Tø=qT≥≈£î X¯øÏÔ >∑yê¬ses¡÷ á ôV≤#·Ã]ø£qT düT‘·sêeTT |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. Ç≥Te+{Ï ôV≤#·Ã]ø£T #Ój·T´≥+, sTT~ yÓTT<ä{ÏkÕ] ø±H˚ø±<äT. nsTT‘˚ á $wüj·T+˝À @MT#˚j·TT≥≈£î ÄkÕÿs¡eTT˝Ò<ë? ñqï~. ˇπø ˇø£ e÷s¡ZeTT $T–* e⁄qï~. uÛ≤s¡‘· j·TTe‘· ˇø£{Ï>± #˚], ‘·eT oeTTô|’ <Óã“ rj·T{≤ìøÏ dæ<ä∆yÓTÆq yê] <ë&çì <ÛÓ’s¡´eTT>± m<äTs=ÿì ‘·eTqT u…<ä]+#·T#·Tqï sT÷ uÛÑ÷‘·eTTqT Á|ü‹|òüT{Ï+#·edæ e⁄qï~. ã*wüºyÓTÆq X¯Øs¡eTT˝À, ãe‘·Ôs¡yÓTÆq eTqdüT‡qT ì]à+#·Tø=ì eTq j·TTe‘· á <äTwüºX¯≈£îÔ, <äTÁwüŒj·T‘·ïeTTqT eeTTà #˚j·T>∑<äT. eT+∫ ‘·+|ü⁄T nqT ø£e#·eTTqT <Ûä]+∫, <˚X¯uÛÑøÏÔ nqT C≤»«´e÷qyÓTÆq n–ïì s¡>∑T˝§ÿ*Œ <˚X¯Á|ü» jÓT&É>∑ eTVü‰düeTTÁ<äeTT e+{Ï Áù|eT‘√, ‘·eT Vü≤è<äj·TeTTqT ì+|ü⁄ø=ì, ‘·eTqT |ü]Vü‰düeTT #˚j·TT#·Tqï á øÏsê‘·≈£î <äTwüº‘·+|ü⁄qT, eTq j·TTe‘· »j·TÁ|ü<äeTT>± uÛÑ>∑ïeTT #˚dæ, ‘·eT $»j·TeTTqT, ‘·eT oX¯øÏÔ jÓTTø£ÿ düsê«~Û|ü‘·´eTTqT Á|üø£{Ï+|ü>∑s¡T. XÀuÛ≤j·Te÷qyÓTÆq uÛ≤$uÛ≤s¡‘· ìsêàDeTT #˚j·TT≥≈£îqT, y˚<äãTTwüßT >±qeTT #˚dæq ÁãVü≤à‘˚»eTT, øå±Á‘·Ms¡´eTT düe÷qeTT>± ‘˚»]T¢#·T sêuÀe⁄#·Tqï X¯ø£eTTqT eTq dü+|òüTeTT˝À Á|üø£{Ï+#·T≥≈£î ‘·eT ÁbÕDeTT˝§&ç¶q yê] dü«|üïeTTqT dü|òü©ø£è‘·eTT #˚j·TT≥≈£î eTq j·TTe‘· jÓTTø£ÿ oX¯øÏÔ nedüs¡eTT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ j·TTe‘· eTT+<äT sT÷Hê&ÉT sTT~jÓTTø£ Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq düyêT, Ç~ ø£]ƒq ‘·s¡yÓTÆq düyêT ≈£L&Ü. eTq+<ä] uÛÑ$wü´‘·TÔ Bì »j·÷|ü»j·TeTTô|’ Áy˚˝≤&ÉT#·Tqï~. uÛ≤<Ûä´‘· |üP]Ô>± j·TTe‘· ô|’qH˚ j·TTqï~. ø±e⁄q ‘·eT≈£îqT, <˚X¯eTTq≈£îqT, Á|üe÷<äeTT ø±#·Tø=ì j·TTqï<äqT $wüj·TeTTqT eTs¡∫q|ü&˚ yêØ $wüj·TeTTqT $düà]+#·>∑s¡T.
 9. 9. 8 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 oìsêàD$<ÛëqeTT eT+∫kÂo´ ìsêàDeTT >∑T]+∫ H=øÏÿeø±ÿDÏ+#· qedüs¡+˝Ò<äT. Á|ü|ü+#·eT+‘·{≤, eTTK´+>± uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À áHê&ÉT eTq+ m<äTs=ÿ+≥Tqï ø=s¡‘·ìï{Ï˝Àq÷ eTTK´yÓTÆq ø=s¡‘· á düNä ø=s¡‘·j˚T! á ø=s¡‘·ì <ÛÓ’s¡´+>± m<äTs=ÿì, #·ø£ÿ>± |ü]wüÿ]+#· >∑*–‘˚, $T–*q ø=s¡‘·˙ï Áø£eTÁø£y˚TD≤ yê≥+‘·≥y˚ rs¡Ãã&É‘êsTT. $T–*q ø=s¡‘·ìï{Ï˙ rÁe+>± |ü]>∑DÏ+∫, yê{Ïì rs¡Ã{≤ìøÏ Á|üj·T‘êïT #˚düTÔHêïeTT ø±˙ á oìsêàD ø=s¡‘· ìyês¡D >∑T]+∫ e÷Á‘·+ dü]jÓÆTq Ä˝À#·q>±˙, Á|üj·T‘êïT >±˙ #˚j·T≥+˝Ò<äT. á düeTùd´ nìï düeTdü´˝Àø° eTTK´yÓTÆq düeTdü´. Ä˝À#·Hê |üs¡T˝…’q Á|ü»+<äs¡÷ á düeTkÕ´ìyês¡D≈£î ‘·–q+‘· düeTj·÷ìï πø{≤sTT+∫, ‘·>∑T Ä˝À#·qT #˚dæ, |ü]cÕÿs¡ e÷s¡Z+ ø£qT>=q{≤ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√, ÁX¯<ä∆‘√ Á|üj·T‘êïT #˚j·÷*. n‹eTTK´yÓTÆq á düeTdü´ m+<äT≈£î ìs¡¢ø£å´eTT #Ój·T´ã&çq~? BìøÏ nH˚ø£ ø±s¡D≤Tqï$. yêì˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq~ : nH˚ø£ eT+~ $wüj·T+˝À oeTH˚~ eTTK´+>± e´ø£Ô+ #Ój·T´˝Òì $wüj·TeTì, n~ πøeeTT e÷qe⁄ì˝À n+‘·düú+>± e⁄qï<äì nì|ædüTÔqï~. n+<äT˝À eTTK´+>± dü+|òü÷T>± j˚Ts¡Œ&ÉT‘·Tqï n~Ûø£ dü+U≤´≈£î $wüj·T+˝À, yê] b˛ø£&É e÷s¡TŒ˝À @MT#˚j·T˝ÒeTì, ˝Òø£ yê] o+˝À e÷s¡TŒ ‘˚˝ÒeTì uÛ≤$+#·ã&˚ düe÷»+˝À |üì#˚düTÔqï yêì $wüj·T+˝À sTT~ eT]+‘· m≈£îÿe>± nì|ædüTÔqï~. Ç~ X¯ó<ä∆‘·|ü. á $wüj·T+˝À, j˚TyÓTÆHê ø=+‘· #Ój·÷´qT≈£îH˚ yê]˝À e⁄qï ñ‘ê‡Vü‰ìï, sTT≥Te+{Ï n_ÛÁbÕj·÷T ˙s¡T>±s¡TdüTÔqï$. ø±ã{Ϻ Bìï >∑÷]à j·T<ës¡∆yÓTÆq $<Ûëq+˝À eTqeTT Ä˝À∫+#·edæ e⁄qï~. e´≈£îÔ‘√ ≈£L&çq<˚ dü+|òüTeTT. ø±ã{Ϻ Ä e´≈£îÔ o+˝ÀH˚ e÷s¡TŒ ‘˚e{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. Ä Á|üj·T‘·ï+˝À Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq ø=+‘·|üì #˚dæ rsêqT≈£î+fÒ ‘·|üŒ, dü+|òüTeTTqT u≤>∑T|üs¡#·{≤ìøÏ #˚ùd eTπs sTT‘·s¡ Á|üj·T‘·ïyÓTÆq dü|òü©ø£è‘·eTT ø±<äT.
 10. 10. 9 ì»+>± oeTH˚~ ndüŒwüº$wüj·Te÷? Bìï ø=+‘· |ü]o*<ë›eTT. oeTT sTT~ nì, sTT<ä$T<ä›eTT>± eTqeTT ìπs›•+#·˝Òì e÷≥ j·T<ës¡∆y˚T. ø±ì eTqeTT e´ø£ÔeTT #˚ùd Á|ü‹ ‘·+|ü⁄>±ì, e÷≥>±ì, |üì>±ì eTq o˝≤ìï düŒwüº+>± ãj·T≥ô|&ÉT‘·÷H˚ e⁄qï~. Ä $<Ûä+>± eTq+ e´ø£Ô+ #˚ùd~ eTq j·T<ës¡∆yÓTÆq e´øÏÔ‘·«eTT˝Àì ˇø£ uÛ≤>±ìï ‘·|üŒ≈£î+&Ü ãj·TT|üs¡TdüTÔqï~. n+<äTe¢ eTq |ü]|üPs¡íyÓTÆq e´øÏÔ‘·«y˚T eTq oeTHêï ˝Òø£ eTq q&Ée&çø£ nHêï. ($y˚ø±q+<äkÕ«$T #Ó|æŒq≥T¢ oeTq>± eTq n_Ûs¡T#·Tìï+{Ï jÓTTø£ÿ düeT÷Vü≤y˚T.) n~ eTq nyê≥¢˙ï ø£dæq eT÷≥. kÕ<Ûës¡DeTT>± eTq n_Ûs¡T#·TqT, nyê≥¢qT nqTdü]+∫ eTq+ Ä˝À∫kÕÔeTT, e÷{≤¢&ÉT‘êeTT, |üì#˚kÕÔeTT. eTq˝Àe⁄qï eTq n_Ûs¡T#·TT, nyê≥T¢ eTqqT ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ |ü<ä∆‹˝À Ä˝À∫+#˚≥T¢, e÷{≤¢&˚≥T¢, Ä#·]+#˚≥T¢ Áù|s¡D #˚kÕÔsTT. n~ eTq≈£î dü«uÛ≤eyÓTÆb˛sTT+~. ø±ã{Ϻ eTq Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìï, e÷{≤¢&˚ |ü<ä∆‹ì, |üì#˚ùd rs¡TqT eTq+ e÷s¡Ã>∑eTì, ìsêàD+ #˚düTø√>∑eTì $düŒwüºeTÚ‘·Tqï~. n+fÒ eTq n_Ûs¡T#·TqT, nyê≥¢qT ˝Òø£ oeTTqT e÷s¡TÃø√>∑eTqïe÷≥. #˚dæq |üìH˚ eTs¡ eTs¡, #Ój·T´≥+e¢ nyê≥T @s¡Œ&ÉT‘·T+~. eTq uÛ≤yêqT ã{Ϻ eTq+ #˚ùd |üì (Ä˝À#·q, e÷≥‘√ düVü‰) e⁄+≥T+~. Ä˝À#·q <ë«sê eTq uÛ≤yêT @s¡Œ&ÉT‘êsTT. n+<äTe¢ oeTTqT @s¡Œs¡#·Tø√{≤ìøÏ eTq uÛ≤yêqT m+#·T≈£îH˚ $wüj·TeTT˝À, eTqeTT n‘·´+‘· C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*. Ä uÛ≤yêT eTq Ä˝À#·qqT, <ëì <ë«sê eT+∫ nyê≥T¢ ø£*–+#˚ Ä#·s¡D≈£î <ë] #·÷|ækÕÔsTT. nyê≥T¢ |ü]|üø£«yÓTÆq ‘·sê«‘· n$ eTq n_Ûs¡T#·TT>± e÷s¡TqT. Ä n_Ûs¡T#·T düeT÷Vü≤y˚T eTq oeTT. ø±ã{Ϻ eTq sTT#·Ã¤ MT<äH˚ eTq oeTT, eTq $~Û Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+≥T+~. ø±e⁄q uÛ≤yêT m+‘√ eTTK´eTT: nsTT‘˚ <äè&ÛÉdü+ø£ŒeTH˚~ n+‘· ‘·≈£îÿyÓ’q<˚MT ø±<äT. n+<äTe¢ eTqeTT m+#·T≈£îqï uÛ≤yêT
 11. 11. 10 eTq nBÛqeTT˝À e⁄+&ç, eTq Ä˝À#·qqT Ä$<Ûä+>± q&ç|æ+#·ø£ b˛sTTq≥¢sTT‘˚, eTq Ä#·s¡DT eTqeTT Ä•+#·T oeTTqT ì]à+#·Tq≥Te+{Ï$>± e⁄+&Ée⁄. eTq ìX¯Ãj·TeTT |ü≥Tº$&É$ì~>± e⁄+&Ée˝…qT. ˝Òì#√ ø±TC≤] ÁøÏ+<ä|ü&çb˛e⁄<äTeTT. n+<äTe¢H˚ $y˚ø±q+<äkÕ«$T ªªj·TT>∑eTT |üs¡´+‘·eTT bÕ≥T|ü&çq ‘·sê«‘·H˚ ˇø£ oeTT ì]à+|üã&ÉTqTµµ nì #ÓbÕŒs¡T. o ìsêàDeTTq≈£î m&É‘Ó>∑ì Á|üj·T‘·ïeTT+&Ée˝…qT. @ düeTj·TeTT˝ÀHÓ’Hê nÁX¯<ä∆ »]–q#√ á ìsêàDeTT |üP]Ô>± H˚eT≥ºyÓTÆ b˛e⁄qT. Á>∑+<ÛäeTT˝À nH˚ø£ dü<들eeTTTqï$. ø±ì, eTq Ä˝À#·qqT, Ä#·s¡DqT q&çù| uÛ≤yêqT eTq eTqdüT‡˝À @ $<ÛäeTT>± ìT|ü⁄ø√>∑eTT? nH˚<˚ Á|ü<ÛëqyÓTÆq ‘·sê«‹ n+X¯eTT. Ç~ ì»eTT>± ‘ÓTdüTø=qedæq n‹eTTK´yÓTÆq $wüj·TeTT. uÛ≤yêqT >∑÷]à ô|’ô|’q ‘ÓTdüTø=qT≥e¢ Á|üjÓ÷»qy˚Te÷Á‘·eTT e⁄+&É<äT. Ä uÛ≤eeTT eTqdüT‡˝À dæús¡eTT>± Hê≥Tø=qe˝…qT. á|ü<ä∆‹ì ne>±Vü≤q #˚düTø=qT≥≈£î eTqeTT, eTqqT >∑÷]à ø=+‘· ‘ÓTdüTø=qedæ e⁄qï~. eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ ô|’uÛ≤>∑eTTq≈£î n&ÉT>∑Tq düT|üÔ#Ó’‘·q´ (Sub-Conscious) eTqdüT‡qï~. eTq n+<ä]˝À e⁄qï nq+‘·X¯øÏÔì #˚s¡{≤ìøÏ u≤Vü≤´ eTqdüT‡ nH˚~ <ë«s¡eTT. á u≤Vü≤´eTqdüT‡qT #=#·TÃø=ì ˝À|ü*øÏ b˛sTTq|ü&˚, uÛ≤eqT ì»+>± eTq eTqdüT‡˝À Hê≥Tø=qTqT. á Á|ü<˚X¯eTTqT #˚s¡Tø=ìq|ü&ÉT n$ eTqqT q&ç|æ+#·T≥≈£î düeTs¡∆eTT>∑T#·Tqï$. eTq ãT~∆X¯øÏÔ <ë«sê uÛ≤yêqT mqTïø=qï‘·sê«‘·, eTqπø~ø±e˝…H√, eTqπø~ sTTwüºyÓ÷, <ëìì eTq≈£î eTqy˚T dü÷∫+#·Tø=qe˝…qT. Ç≥T¢#Ó|üø=qe˝…qT : ªªH˚qT á$<ÛäeTT>± e⁄+&É>√s¡T#·THêïqT. á ø£åDeTTT Hê$>±e˝…qT. H˚qT Ä‘·àôdúÌs¡´eTT ø£*–e⁄+&Ée˝…qT. ìwüÿ|ü≥eTT>±qT, ìs¡“¤j·TeTT>±qT, ìkÕ«s¡∆eTT>±qT e⁄+&É>√s¡T#·THêïqTµµ yÓTT<ä˝…’q$. ªÄ‘·àdü÷#·qµ ˝Òø£ ª‘·q eTqdüT‡q≈£î ‘êH˚ dü÷∫+#·Tø=qT≥µ (Auto-Suggestion) nì #Ó|üŒã&ÉT#·Tqï~. uÛ≤eqT eTqdüT‡˝À
 12. 12. 11 Hê≥Tø=q CÒj·TT≥≈£î sTT<=ø£ÿfÒ e÷s¡ZeTT. uÛ≤eeTTT á $<ÛäeTT>± Hê≥Tø=ìq ‘·sê«‘·, eTq Ä˝À#·qqT, Ä#·s¡DqT düÁø£eT $<ÛëqeTT˝À q&ÉT|ü⁄≥≈£î n$ düeTs¡›eTT>∑T#·Tqï$. düT|üÔ#˚‘·q eTqdüT‡˝À, Hê≥Tø=ìq uÛ≤eq e¢ q&ÉT|üã&ç, #˚j·Tã&çq @ ø£s¡à nsTTqqT, eTqdüT‡˝À ˇø£ ∫qï>±&çì ˝Òø£ Á‘√eqT @s¡Œs¡#·TqT. n≥Te+{Ï ø£s¡àT eTs¡ eTs¡ #˚j·TT≥#˚‘· á >±&ÉTT n+‘·ø£+‘·≈£î $düŒwüºeTT, $XÊeTT, >±&ÛÉeTT n>∑TqT. Ç+‘·≈£î eTT+<˚ eTqdüT‡˝À ˝À‘Ó’q >±&çì @s¡Œs¡∫q uÛ≤eeTTq≈£î düe÷qyÓTÆq |üì @~ #˚dæqqT, n~n<˚ >±&ç˝À <ëì n+‘·≥ n<˚|ü&ç eTq nyê≥¢qT <äè&ÛÉ‘·s¡eTT #˚j·TT≥≈£î düVü≤ø£]+#·TqT. oìsêàDeTTq¬ø’ eT+∫ uÛ≤eeTTqT mqTïø=ìq ‘·sê«‘·, Hê≈£î sTT|ü&ÉT sTTwüºeTT ˝Òì uÛ≤eeTTT, sTT+‘·≈£î eTT+<˚, Hê eTqdüT‡˝À @s¡Œs¡∫q >±&ÉT dü+>∑‹ @$T{Ï? nH˚ dü+<˚Vü≤+ edüTÔ+~. $y˚#·q #˚‘·, ìs¡íj·TeTT#˚‘· eTqdüT‡˝À eT+∫ |ü<ä∆‘·T <ë«sê eT]+‘· ˝À‘Ó’q, eT]+‘· $XÊyÓTÆq, eT]+‘· $düŒwüºyÓTÆq >±&ÉTqT @s¡Œs¡#·T≥≈£î Á|üj·T‘·ïeTT #˚j·Te˝…qH˚<˚ BìøÏ düe÷<ÛëqeTT. á $<ÛäeTT>± #˚j·TTø=~, bÕ‘·>±&ÉTT Áø£eTÁø£eT+>± n<äèX¯´yÓTÆ ˙e⁄ @s¡Œs¡#·Tø=qT q÷‘·q e÷s¡ZeTT≈£î m&É$T#·TÃqT. Ä $<ÛäeTT>± eTq #Ó&ÉTuÛ≤eeTTqT, #Ó&ÉT n_Ûs¡T#·TqT, #Ó&ÉT nyê≥¢qT Áø£eT+>± ãV”≤q|üs¡#·Tø=ì, eTqeTT ø√s¡Tø=qT#·Tqï oeTT yÓ’|ü⁄q≈£î |üj·Tì+‘·TeTT. eTq ãV”≤q‘·qT n~Û>∑$T+#·≥+˝ÀH˚, eTq ì»yÓTÆq X¯øÏÔ sTT$T&ç e⁄qï~. ‘·q eTqdüT‡ô|’ ìÁ>∑Vü≤eTT ø£*– <äè&ÛÉìX¯Ãj·TeTT‘√qT, ìcÕÿ|ü≥´eTT‘√qT <äè&ÛÉyÓTÆq q&Ée&çø£qT @s¡Œs¡#·Tø=q>∑yê&˚ ì»yÓTÆq BÛs¡T&ÉT. #·qeTT˝Òì (Static) eT+∫‘·qeTT n‘·ìøÏ ‘·è|æÔì ø£*–+#·<äT. X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq eT+∫‘·qeTT‘√ ‘·q |ü]düs¡eTTqT e÷s¡TÃø=qT≥≈£î n‘·&ÉT bÕ≥T|ü&ç sTT‘·s¡TT ôd’‘·eTT ‘·eT oeTTqT ì]à+#·Tø=qT≥≈£î
 13. 13. 12 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kÕj·T|ü&ÉTqT. Ç~ m+‘√ ø£]ƒqyÓTÆq ø£è‘·´eTT. á kÕVü≤düø£è‘·´eTTqT #˚|ü≥Tº≥≈£î, j·TTe‘·≈£î e÷Á‘·y˚T kÕeTs¡∆´eTTqï~. á kÕVü≤düø£è‘·´eTTqT #˚|ü≥Tº&ÉT. MTs¡T #˚j·TTkÕVü≤düeTT, MT eTH√yê´≈£î‘·qT m+‘· oÁ|òüTeTT>± eT≥Te÷j·TeTT #˚j·TTH√ MT≈£î ‘Ó*j·TCÒj·TTqT. oìsêàDeTTq≈£î|üìeTT≥Tºdü«Á|üj·T‘·ïeTT oìsêàD≤ìøÏ dü«Á|üj·T‘·ïeTH˚~ |üìeTT≥Tº. oìsêàD $wüj·T+˝À ÄdüøÏÔø£yê&ÉT ‘·q≈£î‘êH˚ Á|üj·T‹ï+#ê*. eTs√ e÷s¡Z+ ˝ÒH˚˝Ò<äT. <˚HÓ’ïHê dü+bÕ~+#ê+fÒ <ëìøÏ ø=+‘· eT÷´+ #Ó*¢+#ê*. MT≈£î eT+∫ o+ ø±yê+fÒ e<ä≈£î+&Ü dü«Á|üj·T‘·ïeTH˚ eT÷˝≤´ìï #Ó*¢+#·e˝…qT. m+<äTø£+fÒ oeTH˚~ eTTK´+>± •ø£åD‘√ ≈£L&çq $wüj·TeTT. •ø£åD nH˚~ J$‘·+‘√ bÕ≥T düe÷q+>± ì∫ e⁄qï $wüj·TeTT. oeTH˚~ e÷qe dü«uÛ≤e+˝À ˇπø ˇø£ ø£åDeTT e÷Á‘·y˚T ø±<äT. n~ »{ÏyÓTÆq nH˚ø£ ø£åD≤ ø£<ä+ãeTT. eTs√$<Ûä+>± #ÓbÕŒ+fÒ n~ kÕe÷q´eTT, ìs¡àeTT, nsTTq ˇø£ eT÷‘·‘·«y˚T (Element) ø±ø£ nH˚ø£ ÁbÕ<Ûä$Tø£ ø£åDeTT $TÁX¯eTeTT. Á|ü‹ˇø£ÿ ø£åD≤ìï dü+bÕ~+#·{≤ìøÏ dü«Á|üj·T‘·ï+‘√ ≈£L&çq nuÛ≤´düeTT nedüs¡eTT. m+<äTø£+fÒ J$‘· ìs¡«Vü≤D˝À <ëì nqTuÛÑedæ<ä∆yÓTÆq Á|üjÓ÷»qeTTqï~. n≥Te+{Ï e÷qdæø£ ø£åD≤ìï+{Ï jÓTTø£ÿ ø£<ä+ãy˚T MT o˝≤ìï ìj·T$TdüTÔ+~. dü+|òüT+˝À MTs¡T yÓT*π> Á|ü‘˚´ø£ Á|ües¡Ôq MT e´øÏÔ‘ê«ìï ãj·T≥ô|&ÉT‘·T+~. MT e´øÏÔ‘·«+˝À MT o+ nH˚~ ˇø£ Á|ü<ÛëqyÓTÆq uÛ≤>∑+. ø±ã{Ϻ MTs¡T Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆqyês¡T ø±yê+fÒ MT≈£î eT+∫
 14. 14. 13 oeTT+&Ü*. m+<äTø£+fÒ J$‘·+˝À MT¬s˝≤ e⁄+&˚~ dü+|òüT+˝À MTs¡T Á|üe]Ô+#˚ rs¡TqTã{Ϻ e⁄+≥T+~. n+<äTe¢ MT dü«Á|üjÓ÷»Hêì¬ø’Hê MT Á|ües¡Ôq jÓTTø£ÿ Á|üe÷D≤ìï |ü⁄q]ï]à+#·Tø√e≥+ nedüs¡+. Ä |üì˝À MTs¡T n‘·´+‘· yÓTfi¯ó≈£îe ø£*– e⁄+&Ü*. oìsêàDeT+fÒ sTT<˚. j·T<ës¡∆yÓTÆq oeTT e÷qedü«uÛ≤e+˝Àì eT÷‘·‘ê«qT ‘ê≈£î‘·T+~. n+<äTe¢ ô|’ô|’ ø£åD≤qT #·÷∫>±ì, ˝Òø£ eT÷&ÉT e+<ä ô|’dü Ks¡TÑ√ ø=ìq Á>∑+<ÛëT #·~$, H˚s¡TÃø=qï ªnìï düeTj·÷≈£î |üìøÏ e#˚à eTsê´<ë ø£åD≤µH˚ õ‘·TÔ‘√ yÓT>∑≥+ >±ì j·T<ës¡∆yÓTÆq oeTì ÁuÛ≤+‹ #Ó+<ä≈£L&É<äT. á ø£èÁ‹eTyÓTÆq e´s¡ú|ü⁄ e÷≥T MT dü«uÛ≤yêìï |ü⁄q]ïsêàDeTT #˚j·T˝Òe⁄. n+‘˚>±ø£, @ <äX¯˝ÀqT MTs¡T J$‘· dü+Á>±eT+˝À »j·T+ bı+<ä{≤ìøÏ n$ @ $<Ûä+>±qT düVü‰j·T|ü&Ée⁄. Ç≥Te+{Ï qøÏ© düs¡T≈£îqT #·÷∫ oeTì yÓ÷düb˛e<äT›. ì‘·´J$‘·+˝À n‘·T´‘·ÔeTyÓTÆq ˙‹ <ÛäsêàqT nuÛ≤´dü+ #Ój·T´{≤ìøÏ, j·T<ës¡∆yÓTÆq o+ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. n≥Te+{Ï yê&˚ oe+‘·T&Ó’q |ü⁄s¡Twüß&ÉT. oe+‘·T‘√ ≈£L&çq<˚ ñ‘·ÔeT dü+|òüTeTT. πøeeTT Á|æj·TyÓTÆq ø£åD≤‘√ sTT‘·s¡T eTT+<äT≈£î e#˚Ãyê&ÉT oe+‘·T&ÉT ø±&ÉT. meì e´øÏÔ‘·«+˝À j·T<ës¡∆yÓTÆq eT+∫ø£åD≤T ì+&ç ì_&û ø£è‘·yÓTÆj·TT+≥jÓ÷ n‘·&˚ j·T<ës¡úyÓTÆq oe+‘·T&ÉT. eT+∫ ø£åD≤H˚$ Á|ü‘˚´ø£ düeTj·÷˝À Á|üø£≥q #˚düT≈£îH˚$ ø±e⁄. nìï düeTj·÷˝ÀqT e´øÏÔ‘·«eTT˝À XÊX¯«‘·+>± ì*∫ e⁄+&˚y˚ eT+∫ø£åD≤T. bÕ≥T|ü&ç ø£èwæ#˚dæ eè~∆#˚düTø√edæq ø£åD≤˝Ò$T{Ï? n$ Ä‘·à >ös¡eeTT, Ä‘·à $XÊ«düeTT, Ä‘·à ôdúÌs¡´eTT, Ä‘·àìÁ>∑Vü≤eTT, dü«‘·+Á‘· Ä˝À#·q, eTH√yêø±ÿj·TeTT˝À |ü$Á‘·‘·, ø£åeT, düVü≤qeTT, |ü≥Tº<ä, ìX¯Ãj·TeTT, ‘·qj·T+<äT sTT‘·s¡Tj·T+<äT ìC≤sTTr>± e⁄+&ÉT≥,
 15. 15. 14 Ä˝À#·q˝ÀqT ñ<˚›X¯´eTT˝ÀqT j·T<ës¡ú‘·, eTsê´<ä, <äj·T, ‘ê´>∑eTT #˚j·TT≥j·T+<äT kÕeTs¡∆´eTT, ùdyêdüøÏÔ, XÊØs¡ø£ HÓ’‹ø£ BÛs¡‘·«eTT, dü‘·´dü+<Ûä‘· yÓTT<ä˝…’q$. á ø£åD≤qT m˝≤ kÕ~Û+#ê*? Ç$ n˙ï e÷qdæø£ ø£åD≤T ø±ã{Ϻ ˙ eTqdüT‡ $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*. ˙e⁄ @~ Ä˝À∫+∫Hê, @~ e÷{≤¢&çHê, @$T#˚dæHê, @ s¡ø£yÓTÆq e÷qdæø£ ø£åD≤T ˙ eTqdüT‡˝À nìï+{Ï ø£qï ô|’qe⁄qïy√ #·÷&ÉTeTT. πøeeTT eT+∫ ø£åD≤qT e÷Á‘·y˚T ˙ Ä˝À#·qqT, yê≈£îÿqT, Ä#·s¡DqT q&ç|æ+|üìeTTà. á $<Ûä+>± ˙e⁄ eT+∫ ø£åD≤qT nuÛ≤´düeTT#˚dæ eè~∆#˚düTø=qTeTT. ˙#·yÓTÆq, n>ös¡eyÓTÆq ø£åDeTT $wüj·TeTT˝À @ e÷Á‘·eTTqT düs¡T›u≤≥T #˚düTø=qe<äT›. düs¡«ø±eTT j·T+<äTqT, á dü«X¯øÏÔì ìsê›øÏåD´eTT>± kÕ–+∫, ˙ eTqdüT‡qT ˙ ÄBÛqeTT˝À e⁄+#·Tø=ìq≥¢sTT‘˚, eT+∫ o˝≤ìï ì]à+#·Tø√e{≤ìøÏ nedüs¡yÓTÆq eT+∫ø£åD≤ìï+{Ïì ˙e⁄ kÕ~Û+#·>∑e⁄. ‘Ó*$>± sT÷ ø£åD≤¬ø’ bÕ≥T|ü&çq≥¢sTT‘˚ <ëìe¢ @s¡Œ&˚ nyê≥T¢ ˙ e´øÏÔ‘·«eTT˝À düTdæús¡yÓTÆq e÷qdæø£ |ü]ø£s¡eTT>∑TqT. á ø£åD≤qT kÕ~Û+#·{≤ìøÏ dü<äT<˚›X¯eTT, ìX¯Ãj·TeTT, n_Ûeè~∆¬ø’ ìs¡+‘·s¡ dü«Á|üj·T‘·ï+ nH˚y˚ e÷s¡ZeTTT. eTs√ e÷s¡ZeTT˝ÒH˚˝Ò<äT. oìsêàDeTTq¬ø’#·<äTe⁄≥ eTq e÷qdæø£ HêD´‘· MT<ä eTq oeTT Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+&ÉTqT. n+<äTe¢ eTq eTqdüT‡ $wüj·TeTT˝À C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+∫q#√ eTqeTT eTq oeTT $wüj·TeTT˝À ≈£L&É C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+∫q≥¢>∑TqT. eTqdüT‡ nH˚~ Á|üø£è‹˝À ˇø£ uÛ≤>∑eTT >±ã{Ϻ, eTqdüT‡ X¯Sq´+>± e⁄+&É˝Ò<äT. ø±e⁄q ñqï‘·yÓTÆq ñ‘·ÔeTyÓTÆq, ñ<ë‘·ÔyÓTÆq uÛ≤eeTT‘√ <ëìì ì+|üì#√, n~ ˙#·yÓTÆq, ‘·≈£îÿe#˚j·TT, yê´~ÛÁ>∑düúyÓTÆq, $s¡T<ä∆yÓTÆq, nHês√>∑´ø£s¡yÓTÆq
 16. 16. 15 ‘·+|ü⁄‘√ ì+&çb˛e⁄qT. ªª˙ eTqdüT‡qT |ü$Á‘· uÛÑ>∑eqà+~s¡eTT>± #˚dæø=qTeTT. Ä eT+~s¡eTTqT |ü$Á‘·eTT>±qT, <äTwüº‘·+|ü⁄H˚ $s√<ÛäT≈£î <ä÷s¡eTT>±qT e⁄+#·TeTTµµ. Ä‘êà_Ûeè~∆ì, oeTTqT n_Ûwæ+#·Tyê]øÏ sTT~ ˇø£ #·ø£ÿì dü+<˚X¯eTT. eTq ø±eTeTT, ndü÷j·T, kÕ«s¡∆|üs¡‘·«eTT nqTyêìe¢ ñ‘·ŒqïyÓTÆq X¯Á‘·Te⁄T ‘·|üŒ, eTq eTqdüT‡˝À ì»yÓTÆq sTT‘·s¡ X¯Á‘·Te⁄T ˝Òs¡T nqTq~ |ü]|üPs¡íyÓTÆq j·T<ës¡ú $wüj·TeTT. á|ü$Á‘· eTH√eT+~s¡eTTqT X¯Á‘·Te⁄ u≤]qT+&ç <ä÷s¡eTT #˚j·TT≥≈£î $düŒwüºyÓTÆq @¬ø’ø£ e÷s¡ZeTT, <ëìì m¢|ü&ÉT dü<들eeTT‘√ ì+|æe⁄+#·T≥j˚T. eT+∫ ‘·+|ü⁄qT ø£*–+#·T $<ÛëHêìï+{Ï˝ÀqT düÁ<äZ+<ÛäeTT˝Ò qeTà<ä–q$. ªuÛ≤e|ü⁄ ‘·Tqø£Tµ nì eTH√Vü≤s¡eTT>± uÒø£qT eTVü‰X¯j·TT&ÉT ñ<äVü≤]+∫q, Ä düÁ<äZ+<ÛëT, düeTTÁ<ëô|’ |üj·Tì+∫, neT÷´yÓTÆq düs¡≈£îqT ˇø£ ‘·s¡eTT yê] qT+&ç eTs√‘·s¡eTT yê]øÏ Ä uÛ≤yêqT m+‘√ uÛÑÁ<äeTT>± #˚s¡y˚j·TTqT. n{Ϻ ªªÁ>∑+<∏ë $TeqT mes¡T ˝…ø£ÿ ø£≥º>∑s¡T?µµ nì n{ŸøÏq‡Hé Á|ü•ï+#·T#·THêï&ÉT. Äj·Tq sTT+ø± sTT˝≤ n+≥THêï&ÉT. ªªá j·TT>±ìøÏ, >∑&É∫b˛sTTq j·TT>±≈£î dü+ã+~Û+∫q n‘·T´‘·ÔeT $C≤„Hêqï+‘ê sTT∫à b˛sTTq eTVü‰y˚T<Ûëe⁄T, sT÷ düÁ<äZ+<Ûë˝À e⁄Hêïs¡T. eTq ãT~∆ø£Hêï mH√ï¬s≥T¢ n~Ûø£ y˚T<Ûë dü+|ü<ä>∑yês¡T, á Á>∑+<Ûë˝À düJe+>± e⁄Hêïs¡T. yês¡T ‘·eT j·÷eJ®$‘·eTT Á|üXÊ+‘·eTT>± jÓ÷∫+∫q jÓ÷#·q |òü*‘·eTTqT, $X¯«kÂ+<äs¡´eTT yÓ’|ü⁄q≈£î ‘Ós¡Teã&çq ‘·eT eTq'ø£ŒHê |òü*‘·eTTqT, eTq≈£î sTTe«{≤ìøÏ sTTø£ÿ&É (á Á>∑+<Ûë˝À) dü+dæ<äú+>± e⁄Hêïs¡Tµµ. Á|ü‹ì‘·´eTT eT+∫ $wüj·÷qT >∑÷]à ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·<äe≥eTH˚ nyê≥TqT @s¡Œs¡#·Tø=qTeTT. ˙e⁄ eT+∫ o˝≤ìï ì]à+#·Tø√yê+fÒ dü+Á<äZ+<Ûä |üsƒ¡qeTH˚ nyê≥TqT @s¡Œs¡#·Tø=qT≥ nuÛ≤´düeTT #˚j·TTeTT. ªqøÏ© Á|üeø£ÔTHêïs¡T, C≤Á>∑‘·Ô!µ nH˚ ôV≤#·Ã]ø£ e⁄qï~. <ëì‘√ düe÷qyÓTÆq ôV≤#·Ã]ø£ |ü⁄düÔø± $wüj·T+˝À ≈£L&Ü e⁄qï~. ˙e⁄ #·<äe{≤ìøÏ |ü⁄düÔø±ìï
 17. 17. 16 mqTï≈£îH˚ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô rdüTø=qTeTT. @ |ü⁄düÔø£+ ã&ç‘˚ Ä |ü⁄düÔø£+ #·<äe≥+ ÁX‚j·Tdüÿs¡eTT ø±<äT. n~ nbÕj·Tø£s¡+>± e÷s¡e#·TÃqT. ø£©Ô ÄVü‰s¡+˝≤>± |ü⁄düÔø±˝À e⁄qï #Ó&ÉT $wüj·÷T e÷qdæø£ b˛wüD ìe«{≤ìøÏ ã<äTT o˝≤ìï HêX¯q+#˚j·TTqT. n≥Te+{Ï Á>∑+<ÛëqT $wüeTTe˝… $dü]®+#·TeTT. #Íø£u≤s¡T nìïs¡ø± qeT, yês¡|üÁ‹ø£T, e÷dü|üÁ‹ø£T yÓTT<ä˝…’q≥Te+{Ï yê{Ïì ‘Ó+|ü⁄˝Ò≈£î+&Ü #·<äe≥+ Ä‘êà_Ûeè~∆øÏ, oìsêàD≤ìøÏ >=|üŒ n+‘·sêj·TeTT. ªªˇø£kÕ] ˇø£ ≈£îÁs¡yê&ÉT eTs√ ≈£îÁs¡yê&çøÏ no¢yÓTÆq e÷≥T, u§eTà‘√ ì+&çq ˇø£ |ü⁄düÔø±ìï #·÷|æ+#ê&ÉT. n~ ¬s+&Éeyê&ç #˚‹˝À ø=ìï ø£åD≤T e÷Á‘·y˚T e⁄qï~. ‘·sê«‘· ø±+˝À n‘·&ÉT ˇø£ #·]Ã˝À ô|<ä›|ü<ä$˝À e⁄Hêï&ÉT. dü+e‘·‡sê ‘·sê«‘· ‘·q ùdïVæ≤‘·T&ç‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT Ä |ü⁄düÔø±ìï #·÷∫e⁄+&Éø£ b˛sTTq≥¢sTT‘˚ ‘êqT sTT|ü&ÉT dü+bÕ~+∫q $C≤„HêìøÏ ¬s{Ϻ+|ü⁄ $C≤„qeTTqT, sTT‘·s¡T≈£î sTT∫Ãe⁄+&˚yê&çH˚µµ nì #ÓbÕŒ&ÉT. n+<äTe¢ Ä‘·à •ø£åD≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&Éì Á>∑+<Ûëìï #·<äTeH˚ #·<äTee<äT›. #·÷&Ée<äT›, ‘êø£HÓ’q ‘êø£e<äT›. $y˚ø±q+<äkÕ«$T sT÷ $<Ûä+>± düVü‰#ÓbÕŒs¡T. ªª˙e⁄ m+‘· ‘·≈£îÿe #·~$‘˚ n+‘·eT+∫~. uÛÑ>∑eBZ‘· e+{Ï ñ‘·ÔeT y˚<ë+‘· Á>∑+<ÛëqT n<Ûä´j·TqeTT #˚j·TTeTT. ˙≈£î ø±edæq<ä+‘ê n<˚µµ. Çø£ÿ&É dü÷∫+∫q $wüj·Ty˚TeT+fÒ $#·ø£åD˝Ò≈£î+&Ü #·<äe≥+ ìs¡T|üjÓ÷>∑+. ô|’ô|#·Tà Á|üe÷<äø£s¡+ ≈£L&Ü. kÕ«MTJ sTT+ø± sTT˝≤ Á|üe∫+#ês¡T. ªªH˚{Ï $<ë´$<ÛëqeT+‘ê Vü‰ìø£s¡yÓTÆq~. @$<Ûä+>± Ä˝À#·q #Ój·÷´˝≤ nH˚~ ‘Ó*j·T{≤ìøÏ eTT+<˚ eTqdüT‡˝ÀøÏ $wüj·÷T ≈£îø£ÿã&ÉT‘·THêïsTT.µµ oìsêàD≤ìøÏ #·<äe≥+ nH˚ ‘·sê«‹ Á|ü<Ûëq $wüj·÷ìøÏ sTT~ rdüTø=ì b˛‘·Tqï~. Á>∑+<Ûë qT+&ç m≈£îÿe Á|üjÓ÷»q+ bı+<ë+fÒ #·~y˚yê&ÉT Ä˝À#·Hêe+‘·T&ÉT ø±yê*. πøe+ $wüj·÷T Á>∑Væ≤+#·≥+ nH˚~ X¯øÏÔì
 18. 18. 17 dü+bÕ~+#·≥+ø±<äT. #·<äe&É+ jÓTTø£ÿ Á|üjÓ÷»q+ X¯øÏÔ düeTTbÕs¡®H˚. ªª#·<äTe⁄ $C≤„q $wüj·÷qT e÷Á‘·y˚T ‘ÓT|ü⁄‘·T+~. ø±ì eTqqeTT e÷Á‘·y˚T #·~$q~ eTq~>± #˚düTÔ+~µµ nì C≤Hé˝≤ø˘ nHêïs¡T. $C≤„qeTT |üP]Ô>± Js¡íyÓTÆ yÓT<ä&ÉT˝ÀøÏ b˛sTT eTqdüT‡˝À ˇø£ uÛ≤>∑eTj˚T´ es¡≈£î, n~ X¯øÏÔ>± |ü]D$T+#·<äT. ˙≈£î <äè&ÛÉyÓTÆq ãT~∆ø£>±+fÒ @ø±Á>∑ ∫‘·Ô+‘√ #·~$q ‘·sê«‘·, <ëìï nyê≥T>± #˚düTø=qTeTT. |ü⁄düÔø±ìï ‘·s¡#·T>± eT÷dæy˚dæ, ≈£Ls¡TÃ+&ç Ä˝À∫+|ü⁄eTT ˝Òø£ q&ÉTdü÷Ô ∫+‹+|ü⁄eTT. Ä˝À#·q e÷Á‘·y˚T #˚j·TTeTT. <Ûë´ì+#·TeTT, eTqqeTT #˚j·TTeTT, ˙e⁄ #·~$q <ëìì eTs¡ ˙ eTqdüT‡˝À yÓT<äìeTTà. <ëìì ˙ ∫+‘·qe¢ J]í+#·Tø=ì, ˙ J$‘·eTT˝ÀìøÏ ‘Ó#·TÃø=qTes¡≈£î, n~ ˙ dü«+‘·eTT ø±<äT. ˙e⁄ Á|üÁ|ü<ÛäeTeTT˝À #·~$q|ü&ÉT Ä $wüj·TeTT Á>∑+<Ûäø£s¡Ô≈£î #Ó+~q~>±H˚ e⁄+≥T+~. ø±ì, ˙˝À kÕs¡uÛÑ÷‘·yÓTÆq ˇø£ uÛ≤>∑yÓTÆq|ü&˚, n~ ˙~ ne⁄‘·T+~. HÓ’‹ø±_Ûeè~∆ì ø£*–+#˚ $wüj·TeTT ˝Òq≥Te+{Ï Á>∑+<Ûëìï #·<äeH˚ #·<äee<äT›. ìÁwüŒjÓ÷»q+>± |ü⁄düÔø±ìï #·<äee<äT›. ø±πøåbÕìøÏ #·<äe≥+ nH˚~ ôV’≤Hê´ìï ø£*–düTÔ+~. eTqdüT‡ ô|≥º≈£î+&Ü #·<äTeH˚e<äT›. |ü⁄düÔø±ìï m¢|ü&ÉT dü«#·Ã¤‘·‘√qT, ñ‘ê‡Vü≤+‘√qT, @ø±Á>∑∫‘·Ô+‘√qT, ÁøÏj·÷‘·àø£yÓTÆq eTqX¯ÙøÏÔ‘√qT #·<äTe⁄eTT. u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ #·<äe≥+ nH˚~ ô|’ô|’q #·<äe≥+ø£+fÒ m≈£îÿe n|üø±s¡+ #˚düTÔ+~. ˙e⁄ #·~y˚~ eTqdü÷Œ¤]Ô>± <ëì˝À ìeT>∑ïyÓTÆ #·<äTe⁄eTT. #·<äe≥+ ø±>±H˚ n+‘·{Ï‘√ <ëìï e<ä*y˚j·T≈£î+&Ü HÓeTs¡Ty˚dæ, eTqqeTT #˚dæ Ä uÛ≤yêqT ˙ dü«+‘·+ #˚dæø=qTeTT. ªªdüÁ<äZ+<Ûëìï n<Ûä´j·Tq+ #Ój·T´≥+ ~e´yÓTÆq |üì. eT+∫ J$‘êìï J$+#·≥+ ~e´‘·s¡eTT - n≥Te+{Ï J$‘êìï J$+#·≥+˝À - ej·TdüT‡qT, Ä ej·TdüT‡ jÓTTø£ÿ ø°åD>∑‹ì m~]+#·T, ˇø£ n<äT“¤‘·X¯øÏÔ ñ‘·ŒqïeTÚ‘·T+~.µµ
 19. 19. 18 Ábıô|òdüs¡T $*j·T+ e÷´<Ûä÷´dt #Ó|æŒq≥T¢ ªªeTqTwüß´&ÉT y˚T<Ûë$ø±e≥+, ‘Ó*dæqyê&ÉT ø±e≥+ n‘·&ÉT #·~$q |ü⁄düÔø±qT ã{Ϻ ø±<äT. ‘êqT #·ø£ÿ>± mqTïø=qï Á>∑+<ÛëqT ≈£åîDí+>± #·~$, #·~$q yê{Ï˝Àì neT÷´yÓTÆq Á|ü‹uÛ≤eeTT ‘·q≈£î düT|ü]∫‘·yÓTÆq Væ≤‘·T&Ó’q|ü&˚ n‘·&ÉT ‘Ó*dæqyê&ÉT, y˚T<Ûë$ ø±e≥+ »s¡T>∑T‘·T+~.µµ e÷qe⁄&ÉT ø£ìô|{Ϻq n‘·´+‘· Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq $wüj·T+ ãVüQXÊ Á>∑+<Ûädüú+ #˚j·T>∑*–q yê»àj·Ty˚T. ˝Òø£ nø£ås¡eTTT ø£qT>=qT≥, (#ê˝≤ø±eTT) ‘·sê«‘· yêìì eTTÁ<äD #˚j·T>∑T>∑T≥qT ø£ìô|≥º≥+, eTTÁ<äD #˚dæq Á>∑+<ÛäeTT eq @ eTVü‰ y˚T<Ûë$HÓ’Hê eTqeTT ns¡úsêÁ‹ |üP≥HÓ’Hê ø£Te>∑eTT. @ ø±eTT˝À J$+∫q, @ n‘·´+‘· Á|üU≤´‘· |ü⁄s¡Twüß&ÉHÓ’Hê, eTT+<äT>± ìj·TeTeTT #˚düTø=q≈£î+&Ü <ä]Ù+#·>∑eTT. $TºqTqT >±ì, ùwøχŒj·Ts¡TqT >±ì, meTs¡‡qTqT>±ì #Ó|üŒ≈£î+&Ü @ø£åD+˝ÀHÓ’Hê düMT|æ+∫ yê]qT+&ç |òüTqkÕ«>∑‘·+ bı+<äe#·TÃ. lsêeT#·+Á<äTì, lø£èwüí|üs¡e÷‘·àqT, ãT<ä∆uÛÑ>∑yêqTì, yê´düeTVü≤]¸ì, |ü‘·+»* jÓ÷–ì, X¯+ø£s¡ uÛÑ>∑e‘êŒ<äTqT ˝Òø£ uÛÑ>∑yêHé lsêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü yê]ì ˝Òø£ $y˚ø±q+<äkÕ«$Tì <ä]Ù+∫ yê] Áù|e÷<äs¡eTTqT nqTuÛÑ$+#·e#·TÃqT. ªªˇø£ n|ü]∫‘·T&Ó’qyê&ÉT ‘êHÓqï&ÉT #·÷&Éì yêìì >∑÷]Ã Ä e´øÏÔ >∑T]+∫q Á>∑+<ÛëqT C≤Á>∑‘·Ô>± |ü]oq, $X‚¢wüD #˚dæ ˇø£ #·ø£ÿì J$‘·#·]Á‘·qT s¡∫+|ü>∑&ÉT. Á>∑+<ÛäeTTe¢ sTT≥Te+{Ï neø±X¯eTTqï|ü&ÉT, j·TTe≈£îT ‘·eT ø±˝≤ìï ìj·÷eTø£eTT #˚düTø=ì, Á>∑+<ÛëqT mqTïø=qT≥≈£î ‘·eT $y˚ø£eTTqT ñ|üjÓ÷>∑|üs¡∫, ‘·eT n_Ûeè~∆ì ≈£î+≥T|ü]#˚ e÷qdæø£ n+<Ûäø±sêìï bÕs¡Á<√*, J$‘· $ø±kÕìï ø£*–+#·Tø√yêH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ #·<äe≥+ kÕ–+#ê*. <ëìe¢ yês¡T oìsêàD ˝≤uÛ≤ìï bı+<ä>∑s¡T.
 20. 20. 19 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 nH˚ø£ Á>∑+<ÛëqT #·<äTe˝Òø£b˛sTTHê, #·<äe{≤ìøÏ eT+∫ Á>∑+<ÛëqT mqTïø=q˝Òø£b˛sTTHê, yês¡T $y˚ø±q+<äkÕ«$T J$‘· dü+<˚XÊqT >∑÷]Ãq Á>∑+<ÛëqT #·<äTee#·TÃqT. n$, n~Ûø£yÓTÆ b˛‘·Tqï u≤<ÛäqT ‘=–+∫ Äs√>∑´ Á|ü<äyÓTÆq J$‘· ìsêàDeTTqT Á|ükÕ~+#·>∑ ~yÍ´wü<ÛäeTT. oeTT ˇø£ $˝≤düe÷? á s√E˝À¢ J$‘·+˝À n&ÉT>∑Tô|≥º{≤ìøÏ eTT+<äT j·TTe≈£î˝Ò >±ø£ yê] dü+s¡ø£å≈£îT ≈£L&Ü ªªoìsêàD $wüj·T+˝ÀqTµµ ˝Òø£ eTìwæì eT˙wæì #˚ùd $<ä´qT (Man-Making) H˚πsà $wüj·T+˝ÀqT #ê˝≤ ìs¡¢ø£å´+>±e⁄Hêïs¡T. n˝≤ #˚ùd ìs¡¢øå±´ìøÏ ne÷j·Tø£+>± ø£ìŒ+#˚ ãe‘·Ôs¡yÓTÆq ø±s¡D≤ìï eTT+<äT+#·T‘·THêïs¡T. J$‘· eTqT>∑&É≈£î dü+bÕ<äq #Ój·T´≥+ nH˚ $wüj·T+ j·TTe≈£î eTqdüT‡qT, yê] dü+s¡ø£å≈£î eTqdüT‡qT n~Ûø£ø±+ ø£es¡ô|&ÉT‘·Tqï H˚{Ï düe÷»+˝À oìsêàD+ >±ì ˝Òø£ eTìwæì eT˙wæì #˚ùd $<ë´$<Ûëq+>±ì ˇø£ $˝≤dü+>± ø£ì|ædüTÔqï~. á $˝≤kÕìï uÛÑ]+#·>∑*π> X¯øÏÔ yêfi¯fl≈£î ø£ìŒ+#·≥+ ˝Ò<äT. ìs¡T<√´>∑ düeTdü´, <ë]Á<ä´ düeTdü´ uÛÑj·T+ø£s¡+>± ô|]–b˛sTTqeH˚ $wüj·÷ìï me«s¡÷ ø±<äq˝Òs¡T. á s√E˝À¢ j·TTe≈£î≈£î ñ<√´>∑ dü+bÕ<äq, yê] dü+s¡ø£å≈£î≈£î ‘·eT |æ¢≈£î ¬s+&ÉT|üP≥ ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü uÛÀ»q+ ô|≥º≥+ #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆb˛sTT+~. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À á ¬s+{Ï˝À ‘·ø£åD nedüsêqT rs¡TÃø√e≥+ eTT+<ë ˝Òø£ oìsêàD+ #˚düTø√e≥+ Á|ü<Ûëqe÷? nH˚ Á|üX¯ï ñ‘·ŒqïeTÚ‘·Tqï~. H˚{Ï yÓ’K] #·÷ùdÔ e‹Ô&ç #˚j·TT ‘·ø£åD nedüsêqT rs¡TÃø√e≥eTH˚ <ëìπø yÓTT>∑TZZ ø£ìŒdüTÔqï~. H˚{Ï düe÷C≤ìøÏ oeTH˚~ u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq ‘·ø£åD nedüs¡+ ø±<äH˚~ $düŒwüºy˚T. düVü≤»+>± ≈£åî<ë“<ÛäqT Ç‘·s¡ XÊØs¡ø£ sTTã“+<äTqT
 21. 21. 20 |ü{Ϻ+#·Tø√e≥ eTH˚~ ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´eTì|ædüTÔqï~. á sTTã“+<äTT rπses¡≈£î oìsêàD+ Ä|üe#·Ãì ≈£L&Ü nì|ædüTÔqï~. Ä]úø£ |ü<äC≤+˝À #ÓbÕŒ+fÒ H˚&ÉT oeTT ˇø£ $˝≤dü edüTÔe⁄. ø±ì, o+ ì»+>± ˇø£ $˝≤dü edüTÔyê? $˝≤dü edüTÔe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü e⁄+&É>∑*–q≥T¢ o+ ˝Ò≈£î+&Ü e⁄+&É>∑e÷? r]ø£ ∫πøÿ es¡≈£î eTqeTT oìsêàD≤ìï yêsTT<ë y˚j·T>∑e÷? Ç≥Te+{Ï Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq$Te«{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#˚ eTT+<äT á Á|üX¯ïqT n$T‘· C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ Ä˝À∫+#·edæ e⁄qï~. J$‘· eTqT>∑&É˝À n~Ûø£ kÕeTsê∆´ìï bı+<ä{≤ìøÏ $˝≤düedüTÔe⁄ nedüs¡y˚T! ø±ì <ëì ndüT dü«uÛ≤eeTTqT ã{Ϻ $˝≤dü edüTÔe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü e⁄+&Éq÷ e#·Tà ˝Òø£ ‘·–q neø±X¯+ ø£*π> es¡≈£L yêsTT<ë yÓj·T´q÷e#·TÃ. J$‘·eTqT>∑&É≈£î oeTT nedüs¡e÷ ˝Òø£ nqedüs¡e÷ nH˚~, e´øÏÔ jÓTTø£ÿ <Ó’q+~q J$‘· dü+ã+<Ûëìï $#ê]+∫q ‘·sê«‘·H˚ rsêàì+#·>∑eTT. oeTT $˝≤dü edüTÔe⁄ ˝≤+{Ï~ ø±<äT. n~ Ä+‘·s¡+–ø£ $wüj·TeTT. n+<äTe¢ e´øÏÔ J$‘·eTT˝À o˝≤ìøÏ nqTø£åDeTT n‘·ì eTqT>∑&É‘√ dü+ã+<ÛäeTTqï~. ªªeTqeTT #˚ùd Á|ü‹|üì, Ä˝À∫+#˚ Á|ü‹ ‘·+|ü⁄ eTqdüT‡ô|’ ˇø£ eTTÁ<äy˚düTÔ+~. Ä eTTÁ<äqT dü+düÿè‘·eTT˝À ªdü+kÕÿs¡eTTµ n+{≤s¡T. n≥Te+{Ï dü+kÕÿs¡eTTìïj·TT ø£*dæ ˇø£ eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq X¯øÏÔ>± s¡÷bı+<äTqT. <ëìH˚ ªoeTTµ n+{≤s¡T. ‘·q≈£î ‘êqT @~ düèwæº+#·T≈£îHêï&√ n<˚ e÷qe⁄ì oeTT. n~ ‘·eT J$‘·eTT˝À #˚dæq e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡´ jÓTTø£ÿ |òü*‘·eTTµµ nì $y˚ø±q+<äkÕ«$T nHêïs¡T. o˝≤ìï >∑÷]à kÕ«MTJ #˚dæq $X‚¢wüD Á|üø±s¡eTT e´øÏÔ jÓTTø£ÿ J$‘·eTT qT+&ç o˝≤ìï y˚s¡T#˚j·T˝ÒeTqTq~ düŒwüºeTT. n~ n‘·&ÉT
 22. 22. 21 dü«j·TeTT>± ‘·q≈£î ‘êqT>± düèwæº#˚düT≈£îqï~. n~ n‘·ì e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡´e¢ j˚Ts¡Œ&çq dü+kÕÿs¡eTTìï+{Ï jÓTTø£ÿ yÓTT‘·ÔeTT. e´øÏÔ qT+&ç <˚ìì y˚s¡T#˚j·T˝ÒyÓ÷ n~ mqï{ÏøÏì nqedüs¡yÓTÆq edüTÔe⁄ ø±H˚s¡<äT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î eTqTwüß´ì X¯Øs¡eTT˝À qT+&ç n‘·ì nej·TeeTTqT u≤<Ûäø£*–+#·≈£î+&Ü $&ÉBj·T˝ÒeTT ø£<ë! n‘·&ÉT eTs¡DÏ+#·HÓ’qqT eTs¡DÏ+#·TqT ˝Òø£ kÕeTs¡∆´eTTHÓ’qqT >√˝ÀŒe⁄qT. ˇø£{Ï ¬s+&ÉT nej·TeeTTqT rdæy˚dæqqT n‘·ì X¯Øs¡eTT J$+∫e⁄+&Ée#·TÃqT. ø±ì n‘·ì ndæú‘·«eTT qT+&ç n‘·ì oeTTqT rdæ y˚j·TT≥ nqT<ëìì eTqeTT }Væ≤+#·C≤eTT. ø±e⁄q e´øÏÔ ndæú‘·«eTT qT+&ç n‘·ì oeTTqT y˚s¡T#˚j·T˝ÒeTT. n+<äT#˚ n‘·ì eTqT>∑&É˝À oeTT n‘·´+‘· Á|ü<ÛëqyÓTÆq ø£åDeTT. eTqdüT‡ô|’ dü+kÕÿs¡eTTT ø£*–+#·≥eTT˝À |ü]dæú‘·T≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq bÕÁ‘·e⁄qï<äqT≥ j·T<ës¡∆eTT. |ü]dæú‘·TT eTq e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡´ô|’ m≈£îÿe Á|üuÛ≤eeTTqT ø£*–+#·TqT. eT+∫ yê‘êes¡DeTT˝À eT+∫ dü+kÕÿs¡eTT, #Ó&ɶ yê‘êes¡DeTT˝À #Ó&ÉT dü+kÕÿs¡eTTT eè~∆#Ó+<äTqT. nsTTqqT eTq eTqdüT‡˝À dü+kÕÿsêT @s¡Œs¡#·Tø=qT≥≈£î eTTK´eTT>± eTqy˚T u≤<ÛäT´eTT. |ü]dæú‘·TT eTq e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡´ô|’ ø=+‘· es¡πø Á|üuÛ≤eeTTqT ø£*–+#·TqT. ø±ì, n$ eTq o˝≤ìøÏ s¡÷|üø£Œq #˚j·TT≥˝À ‘·T~ ìs¡íj·TeTT ø±H˚s¡e⁄. n<˚ ì»yÓTÆq≥¢sTT‘˚ eT+∫ yê‘êes¡DeTT˝À e⁄qïyês¡T eT+∫o˝≤ìï, #Ó&ÉT yê‘êes¡DeTT˝À e⁄qïyês¡T #Ó&ÉTo˝≤ìï eè~∆ |üs¡#·T≈£î+{≤s¡T. o ìsêàD+˝À yê‘êes¡D≤ìøÏ |ü]$T‹ e⁄qï~, nH˚ $wüj·TeTT - oeTT XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ #·s¡´ |òü*‘·eTH˚ dü‘ê´ìï - ìsêús¡D #˚düTÔqï~. eTTK´+>± e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡´T eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ Ä~Û|ü‘·´+˝ÀH˚ e⁄+&ÉTqT. #Ó&ÉTyê‘êes¡DeTT m≈£îÿe>± e⁄qïqT eTqTwüß´ì
 23. 23. 22 e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡´ dü$Twæº |òü*‘·eTT eT+∫ yÓ’|ü⁄q≈£î yÓTT–Zq#√ n‘·ì oeTT eT+∫øÏ nqT>∑TDeTT>± e⁄+&ÉTqT. eT+∫ $wüj·TeTT˝À >±ì, eT+∫ kÕ+>∑‘·´eTT˝À >±ì m≈£îÿe>± e⁄qïqT eTqTwüß´ì e÷qdæø£ XÊØs¡ø£ #·s¡´ dü$Twæº |òü*‘·eTT #Ó&ÉTyÓ’|ü⁄qπø yÓTT–Zq#√, n‘·ì oeTT #Ó&ÉT≈£î nqT>∑TD´eTT>± e⁄+&ÉTqT. n+‘˚ø±ø£ |ü]düsê Á|üuÛ≤eeTT eTqdüT‡ô|’ e⁄qïqT, n~ ø±yêqT≈£î+fÒ ‘·|üŒ eTqdüT‡ Á|üuÛ≤yêìøÏ |üP]Ô>± ˝§+–b˛<äT. nìï |ü]dæú‘·T˝ÀqT, e´øÏÔjÓTTø£ÿ Á|ü‹ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ #·s¡´≈£î ‘·T~ u≤<Ûä´‘· n‘·ì eTH√ dü+ø£Œy˚T>±ì |ü]düsê Á|üuÛ≤eeTT jÓT+‘· e÷Á‘·eTT ø±H˚ø±<äT. e÷qdæø£ dü+ø£ŒeTT, sTT#êä X¯øÏÔ, eTq #·s¡´≈£î u≤<Ûä´‘· ø±ø£b˛sTTq≥¢sTT‘˚, eTè‘·T´eTTKeTT˝À e⁄+&ç ≈£åîBsêeTT, _qjYT, u≤<äT, ~H˚wüß, u≤wüO »‹Hé, ìqï yÓTTqï{Ï sTT‘·s¡ $|ü¢eø±s¡T |üs¡+|üs¡, ‘·eT ìs¡íj·T Á|üø±s¡y˚T Ç+^¢wüß yê]‘√ eTTU≤ eTTœ j·TT<ä∆eTT #˚dæ #·∫Ãb˛e≥yÓ÷ ˝Òø£ ∫øÏÿb˛e≥yÓ÷ #˚XÊπs>±ì, ‘·eT dü+ø£˝≤ŒìøÏ $s¡T<ä∆+>± Á|üe]Ô+∫ Ç+^¢wüßyê]øÏ ‘êeTT>± ˝§+– b˛˝Ò<äT. á #·s¡ÃqT Ä<Ûës¡+ #˚düTø=ì sTT+‘·≈£î eTT+<äT ˝ÒeBdæq Á|üX¯ï≈£î düe÷<ÛëHê*e«≥+kÕ<Ûä´y˚T. oeTT $˝≤dü edüTÔe⁄ ø±ø£b˛e≥y˚T ø±≈£î+&Ü, n~ eTq˝À J]í+∫b˛sTT, eTq˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>± ‘·j·÷¬s’ $&ÉBj·T{≤ìøÏ MT˝Òì<Ó’ bısTT+<äì ≈£L&Ü y˚TeTT >∑{Ϻ qeTàø£+‘√ #Ó|üŒ>∑eTT. Bììã{Ϻ BìøÏ nqTã+<Ûä dü÷Á‘·eTT>± oeTT ˝Ò≈£î+&Ü eTqeTT ˇø£ÿ ø£åDeTT ≈£L&Ü e⁄+&É˝ÒeTì <äè&ÛÉeTT>± #Ó|üŒ>∑eTT. eTq sTT#·Ã‘√ dü+ã+<ÛäeTT ˝Ò≈£î+&ÜH˚ eT+∫øÏ >±ì, #Ó&ÉT≈£î >±ì oeTT m¢|ü&É÷ eTq‘√H˚ e⁄+&ÉTqT. eTqeTT eTq e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡´ yÓTT‘·ÔeTT |òü*‘·eTT eT+∫yÓ’|ü⁄q≈£î yÓTT>∑Z≈£î+&Ü e⁄+&É<ä*ùdÔ, eTq oìsêàDeTTqT
 24. 24. 23 eTqø£qT≈£LyÓTÆq uÛÑ$wü´‘êÿ˝≤ìøÏ yêsTT<ë yÓj·T´e#·TÃqT. @~ eTT+<äT nH˚ Á|üX¯ï≈£î ì‘ê´edüsê dü+bÕ<äq eTTK´y˚T nsTTHê, oeTT ˇø£ $˝≤dü edüTÔe⁄ ø±<äì, eTq e´øÏÔ‘·«+˝À oeTT J]í+∫ b˛sTT+<äì, eTq #·s¡Ã˝À ‘˚*q ‘·sê«‘· oìsêàD≤ìï uÛÑ$wü´‘êÿ˝≤ìøÏ yêsTT<ë yÓj·T´e#·TÃHê! nH˚ $wüj·÷ìï Ä˝À∫<ë›eTT. eTq e÷qdæø£ XÊØs¡ø£ #·s¡´T eTq o+ MT<ä Á|üuÛ≤yêìï ø£*–kÕÔj·Tì, ˇø£kÕ] j˚Ts¡Œ&çq q&Ée&çø£qT düTuÛÑ+>± eT+∫ o+>± s¡÷bı+~+#·≥+ ø£wüºeTì eTq+ ‘ÓTdüT≈£î+fÒ eTq+ uÛÑTøÏÔ¬ø’ düeTTbÕs¡®q #˚ùd+‘·es¡≈£î oìsêàD≤ìï #˚düTø√e{≤ìï yêsTT<ë yÓj·T´≈£L&É<äT. ‘·ø£åD J$‘êedüsêqT dü+bÕ~+#·≥y˚T ø±ø£, yêì düeTTbÕs¡®q¬ø’ nedüs¡yÓTÆq kÕeTsê∆´ìï eè~∆#˚düTø√e≥y˚T ø±ø£, <ëì‘√ bÕ≥T eT+∫ oìsêàD≤ìøÏ ñ|üj·TTø£ÔyÓTÆq $<ÛëHêqT ≈£L&Ü ˝…ø£ÿ˝ÀìøÏ rdüTø=qe˝…qT. J$‘êedüsê dü+bÕ<äq m+‘· eTTK´yÓ÷, o ìsêàD≤ìøÏ ñ|üj·TTø£ÔyÓTÆq $<ÛëHêT ≈£L&Ü n+‘· ‘·ø£åD e÷qe nedüsêT>± >∑T]Ô+∫q≥¢sTT‘˚ J$‘·+˝À n&ÉT>∑Tô|≥º{≤ìøÏ eTT+<˚, nq>± $<ë´]ú<äX¯˝À e⁄qï|ü&˚ yê{Ïì Ä#·s¡D˝ÀìøÏ rdüTø=ì sêe˝…qT. eTqdüT‡ $<ë´]ú <äX¯˝À eT+∫ì >±ì, #Ó&ÉTqT>±ì düTuÛÑ+>± Á>∑Væ≤+#˚ dæú‹˝ÀqT, düTuÛÑ+>± eT#·ã&˚≥T¢ e÷s¡TŒ#Ó+<˚ dæú‹˝ÀqT e⁄+&ÉTqT. #Ó&ÉT nyê≥¢˝≤>±H˚ eT+∫ nyê≥¢qT ≈£L&Ü ‘·sê«‘· J$‘·+˝À ø£+fÒ $<ë´]ú J$‘·eTT˝À düTuÛÑ+>± @s¡Œs¡#·T ø=qe#·TÃqT. Ä$<Ûä+>± j˚Ts¡Œ&çq eT+∫ nyê≥T¢, eT+∫ n_ÛÁbÕj·÷qT ø£*–+#·TqT. J$‘· ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<˚ Ä$<ÛäeTT>± j˚Ts¡Œ&çq eT+∫ oeTT, »j·TÁ|ü<äyÓTÆq J$‘·eTT >∑&ÉT|ü⁄≥≈£î nedüs¡yÓTÆq eT+∫ ø£åDeTT‘√ eTq≈£î s¡ø£åD ø£*Z+#·TqT. oeTT πøeeTT ˇø£ n+ø±s¡
 25. 25. 24 uÛÑ÷wüDeTì, $˝≤düedüTÔeì ‘·∫ J$‘·eTT˝ÀìøÏ <ä÷øÏq≥¢sTT‘˚ n~ n&ÉT>∑&ÉT>∑Tq eTq≈£î n+‘·sêj·TeTT ø£*Z+#·T#·Tqï<äì n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ Á>∑Væ≤+‘·TeTT. oeTT ˝Ò≈£î+&Ü ìC≤sTTr, ãTTEes¡Ôq, dü‘·´dü+<Ûä‘·, düeTj·TbÕq, |ü≥Tº<ä yÓTT<ä˝…’q ø£åDeTTT ˝Ò≈£î+&Ü eTqeTT @|üìHÓ’qqT #˚|ü{Ϻq#√ Ä|üì˝À n|ü»j·TeTT ø£*– rs¡Tqì ‘ÓT|ü{≤ìøÏ yê<äy˚TyÓTÆHê nedüs¡e÷? n+‘˚ø±<äT, oeTT jÓTTø£ÿ s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü, Áã‘·T≈£î ‘Ós¡Te⁄q¬ø’ eTqeTT |ü&˚ ÁX¯eT, |üf…º&ÉT nHêïì¬ø’ eTqeTT |ü&˚ u≤<Ûäø£+fÒ, m≈£îÿe ø£wüº‘·s¡ dæú‹˝À eTqqT ~+#·e#·TÃqT. Bìì ã{Ϻ, dü«uÛ≤edæ<ä∆+>±H˚ n‘·´edüs¡yÓTÆq sTT‘·s¡ ‘·ø£åD nedüsêT rπses¡≈£î oeTT Ä>∑C≤<äT. ø±ã{Ϻ nìï dæú‘·T˝ÀqT n+<äT˝À eTTK´+>± $<ë´]ú J$‘·eTT˝À e⁄qï|ü&˚ Á|ü‹e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡´qT n$ eT+∫yÓ’Hê düπs, #Ó&ÉTyÓ’Hêdüπs - Áø£eTã<ä∆+ #˚düTø=q{≤ìøÏ, Á|üj·T‘·ïeTTqT #˚düTø=ì rs¡e˝…qT. oìsêàDeTT ˙≈£î kÕ«s¡ú|üs¡T&ÉT>± e⁄+&˚ kÕeTs¡∆´eTT˝Ò<äT. Ç‘·s¡T≈£î eT+∫ #Ój·÷´H˚ ø√]ø£qT Á|ü‹|òüT{Ï+#˚ kÕeTs¡ú´eTT ˙≈£î ˝Ò<äT. n+<äTe¢H˚ ˙e⁄ eT+∫yê&Ée⁄. ø±˙ j·÷ eT+∫ì #·÷#·Tø=ì ˙e⁄ >∑s¡«|ü&Ée<äT›. Ä |òüTq‘· ˙~ ø±H˚ø±<äT. Ä |òüTq‘· oeTT jÓTTø£ÿ |òüTq‘·. m+<äTø£+f… sTT‘·s¡T≈£î y˚TT #˚ùd≥≥Te+{Ï q&Ée&çø£ (oeTT) ˙≈£îqï~. Ç+ø√s¡ø£+>± #ÓbÕŒ+fÒ, Á|üÁ|ü<ÛäeTT>±HÓ’Hê düπs ˙≈£î eT+∫ oeTTqï~. <ëì Áb˛<ä“+e¢ ˙e⁄ dü‘êÿsê´T #˚XÊeì $X¯«dæ+#·TeTT. ˙≈£î sT÷ |òüTq‘· e⁄+&ÉH˚ e⁄qï~. m+<äTø£+fÒ eT+∫o˝≤ìï bı+<ä{≤ìøÏ m+‘√ø±+, ìs¡+‘·sêj·T+>± ˙e⁄ bÕ≥T |ü&ܶe⁄. ÄbÕ≥T |ü&É{≤ìøÏ |üPs¡«y˚T, á $wüj·÷ìï >∑÷]à jÓT+‘√ ø±+ Ä˝À∫+#êe⁄.
 26. 26. 25 eT+∫ o+ dü+bÕ~+#·{≤ìøÏ, ø£wüº|ü&ç rsêH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃe⁄. n˝≤ #˚dæq ‘·sê«‘· <äè&ÛÉ ìX¯Ãj·T+‘√, eT+∫ o˝≤ìï ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïe⁄. n+<äTe¢ sT÷ |òüTq‘· ˙≈£î #Ó+~q<˚. $y˚ø£+‘√ eT+∫ |üqTT #˚dæ rsêì |ü≥Tº|ü{Ϻ, eT+∫ nyê≥¢qT kÕ~Û+#·T≈£îHêïe⁄. n+<äTe¢ ˙e⁄, dü‘êÿsê´T #˚düTÔqï|ü&ÉT ˙≈£î _Û+∫q »j·T»j·T <Ûë«Hê≈£î, ˙e⁄ bı+~q bı>∑&ÉÔ≈£î Ä ø£åD+˝À ˙y˚$T #˚dæj·TT+&É˝Ò<äT. ø±ì, eT+∫o˝≤ìï dü+bÕ~+#·{≤ìøÏ m+‘√ Ä˝À∫+∫ ÁX¯eT|ü&çq+<äTe¢ ˙e⁄ XÊ¢|òüT˙j·TT&ÉTyÓ’Hêe⁄. n≥Te+{Ï ÁX¯eT eTq≈£î m¢|ü&ÉT nedüs¡y˚T. eTq Ä˝À#·q düÁø£eT+>± e⁄+&Ü*. eT+∫ o+ ø±yêì ìX¯ÃsTT+#·Tø√yê*. |ü≥Tº$&ÉTeì Bø£å‘√ dü+e‘·‡sê |üs¡´+‘·+ bÕ≥T|ü&Ü*. J$+∫e⁄qï+‘· es¡≈£î n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·÷ e⁄+&É{≤ìøÏ ÁX¯eT|ü&ÉT‘·÷, kÕ~Û+∫q eT+∫ø£åD≤T, eTq #·s¡´e¢ <Óã“‹q≈£î+&Ü e⁄+&˚≥T¢ C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*. ªªdü‘êÿsê´#·s¡D eq ø£*π> yÓT|ü ˙~ø±<äT, <äTcÕÿsê´#·s¡D eq ø£*π> ‘·|ü ˙~ø±<äT, Ä ‘·bıŒ|üT ˙ o˝≤ìøÏ #Ó+~qy˚µµ nì kÕ«$TJ #ÓbÕŒs¡T. ‘·|ü|üqTT #Ój·T´&ÜìøÏ eT≥T≈£î sT÷ e÷≥qT kÕ≈£î>± rdüTø=q≈£L&É<äT. Hê q&Ée&çø£ dü]>± ˝Òø£ b˛e≥+ e¢H˚ H˚qT ‘·|ü|üqTT #˚j·TT#·T e⁄+&Ée#·TÃqT. ø±ì, n≥Te+{Ï oeTT ˙≈£î ø£>∑{≤ìøÏ mes¡T uÛ≤<ÛäT´T? ˙e⁄ ø±<ë! Ç≥Te+{Ï dæú‹˝À, oìsêàD≤ìø£+fÒ, ˙e⁄ |ü&Éedæq ÁX¯eT eT]+‘· ø£wüº‘·s¡eTT, m+<äTe¢qq>±, #Ó&ÉTq&É‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q #Ó&ÉT nyê≥¢qT #Ó&ÉT dü«uÛ≤eeTTqT ˇø£ yÓ’|ü⁄ e~*+#·T ø=qT#·T eTs=ø£yÓ’|ü⁄ eT+∫ oìsêàD≤ì¬ø’ bÕ≥T |ü&Ü*‡e⁄+~. ej·TdüT‡ ô|]π> ø=B› sT÷|üì #Ój·T´≥+ n‘·´+‘· ø£wüº‘·s¡yÓTÆb˛‘·T+~. ◊qqT sT÷ |üìì #˚dæ rs¡edæq<˚, ø£wüºeTTqT uÛÑ]+#·edæq<˚. ej·TdüT‡ eTT~]q ‘·sê«‘· oìsêàDeTT ø£wüºeTT ø±ã{Ϻ, ∫qï‘·q+˝ÀH˚ oìsêàD≤ìøÏ ñ|üÁø£$T+#·≥+ eT+∫~. ej·TdüT‡
 27. 27. 26 ô|]π>ø=B›, #Ó&ÉT ø£åD≤T, #Ó&ÉT dü«uÛ≤yêT, #Ó&ÉT n_Ûs¡T#·TT >∑{Ϻ |ü&ç eT]+‘· dæús¡|ü&çb˛e⁄qT. n+<äTe¢ yê{ÏqT+&ç ãj·T≥|ü&É≥+ ø£wüºkÕ<Ûä´+. Ä #Ó&ÉT ø£åD≤qT oeTTqT+&ç düTuÛÑeTT>± ‘·T&ç∫y˚j·T˝ÒeTT. ø±e⁄q, yê{Ïì ‘=–+#·T≥≈£î z|æø£‘√qT, n‘·´+‘· ÁX¯eT‘√qT, eT+∫ nyê≥¢qT, eT+∫ ø£åD≤qT @s¡Œs¡#·Tø=ì, yê{Ï ÁbÕã´eTT#˚ <äTs¡¢ø£åD≤qT m<äTs=ÿq≥+ ˇø£ÿfÒ e÷s¡ZeTT. n˝≤ m<äTs=ÿq≥+ e¢, eT+∫ ø£åD≤T e¢ eT+∫ nyê≥¢ e¢ #Ó&ɶø£åD≤T ø£|æŒy˚j·Tã&ç, ˙≈£î n|üø±s¡+ ø£*–+#˚ ‘·eT kÕeTsêú´ìï Áø£eTÁø£eT+>± ø√˝ÀŒ‘êsTT. oìsêàD+ m˝≤ #˚düTø√yê*, nH˚ <ëìì ‘ÓTdüTø√e{≤ìøÏ eTT+<äT, oeT+fÒ @$T{À ‘ÓTdüTø√yê*. #Ó&ÉT o˝≤ìøÏ #Ó+~q #Ó&ɶø£åD≤qT ‘·T&ç∫ y˚j·Tedæ e∫Ãq|ü&ÉT Ä |üìì ≈£L&Ü #˚j·T≥+ eTs=ø£ |üìì #˚j·TT≥eTe⁄‘·T+~. ø±ì Ä n<äq|ü⁄ |üìì ø£wüº|ü&ç, ˇø£ÿkÕ] #˚dæq≥¢sTT‘˚ $T–*q |üqTT düTuÛÑeTÚ‘·$. Çø£ oeT+fÒ @$T{À $#ê]<ë›eTT. oeT+fÒ n_Ûs¡T#·T (sTTwüºeTT) sêdæ ˝Òø£ düeT÷Vü≤eTT. n_Ûs¡T#·TT #Ó&ÉTyÓ’‘˚, eTq oeTT #Ó&ÉT>±e⁄+≥T+~. eT+∫<Ó’‘˚ oeTT eT+∫ <Í‘·T+~. nsTT‘˚ n_Ûs¡T∫ n+fÒ @$T{Ï? ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ dü+<äs¡“¤+˝À, ì]∆wüºyÓTÆq, n+fÒ, Ä $wüj·÷ìï >∑÷]à Bs¡È+>± Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü, ‘·q+‘·≥ ‘êqT>± n+fÒ nÁ|üj·T‘·ï+>± »]π> ÁøÏj·T˝≤>± |üqTT #˚ùd eTq dü«uÛ≤ey˚T ªn_Ûs¡T∫µ n+fÒ. ñ<ëVü≤s¡D #·÷<ë›eTT. eTq ø£fi¯fl <ä>∑Zs¡≈£î @<√edüTÔ+≥T+~. eTq Á|üj·T‘·ï+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ø£qT¬s|üŒT yê≥+‘·≥ ny˚ eT÷‘·|ü&ÉT‘êsTT. ªªø£fi¯¢MT~øÏ @<√edüTÔqï~, ø£qTï b˛‘·T+~, n+<äTe¢ ø£fi¯ófl eT÷düTø√yê*µµ nì nqTø=ì ø£fi¯ófl eT÷düTø√e⁄. kÕ<Ûës¡D+>± e⁄qï|ü&ÉT ø£fi¯ófl eT÷düTø√{≤ìøÏ eTT+<äT á ìs¡íj·T+ e∫à ˙ yÓT<ä&ÉT˝À ø£<ä*ø£ ø£*–+#˚Hê&ÉT<ë«s¡ ø£qT¬s|üŒ ø£+&Ésê≈£î ªø£qTïb˛‘·T+~ eT÷düTø√µ nH˚ Ä»„ yÓT<ä&ÉTqT+&ç sêyê*. ø±ì ‘·ø£åD+
 28. 28. 27 #·s¡´ »s¡>±*‡q|ü&ÉT á $<ÛëqeTT>± »s¡>∑<äT. ø£+{Ï <ä>∑Zs¡≈£î nø£kÕà‘·TÔ>± @<√ edüTÔe⁄ edüTÔqï|ü&ÉT, ø£fi¯fl≈£î <Óã“ ‘·>∑TT‘·T+<äì ø£qT¬s|üŒ˝Ò nqTø√≈£î+&Ü yê≥+‘·≥ ny˚ eT÷‘·|ü&ç ø£fi¯¢qT s¡øÏåkÕÔsTT. n<˚$<Ûä+>±, ‘êqT#˚j·Tedæq, ‘·ø£åD #·s¡´qT >∑÷]à ìs¡íj·TeTT ‘·ø£åDy˚T rdüTø=qedæ e∫Ãq|ü&ÉT, eTqTwüß´&ÉT ‘·ø£åDy˚T #·s¡´rdüTø=qTqT. Á|ü‹ $wüj·÷ìï |ü]o*+∫, $y˚ø£+‘√ Bs¡È ø±+ Ä˝À∫+∫, ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· #·s¡´ rdüTø√e≥eTH˚ düTBs¡È $<ÛëHêìï Ä düeTj·T+˝À nqTdü]+#·&ÉT. n|ü&ÉT ‘·q düVü≤» dü«uÛ≤yêqT>∑TDeTT>±, |ü]DÏ‹ #Ó+~q ‘·q nyê≥¢ ÁbÕã´+ e¢, ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ $<Ûëq+˝À ‘·ø£åD #·s¡´ rdüT≈£î+{≤&ÉT. eTqdüT‡˝Àì Ä˝À#·q‘√ dü+ã+<Ûä+˝Ò≈£î+&Ü, $y˚#·q #Ój·T´≈£î+&Ü, <äè&ÛÉ|ü&çq nyê≥T¢#˚‘· #˚j·Tã&çq |üqTH˚ ªn_Ûs¡T#·TTµ n+{≤s¡T. n_Ûs¡T#·TT y˚s¡T y˚s¡T XÊKqT q&ÉT|ü⁄ ôd’ìø±~Ûø±s¡¢ (ø£e÷+&És¡T¢) e+{Ïyês¡T. yês¡T ‘·ø£åD ìs¡íj·÷qT rdüT≈£î+{≤s¡T. ‘·eT Á|ü<ÛëHê~Ûø±]jÓÆTq eTqTwüß´q≈£î Ms¡T u≤<ÛäT´T>± e⁄+{≤s¡T. ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûs¡T#·T e¢ eTqeTT #˚dæq |üì eT+∫<Ó’‘˚, Ä n_Ûs¡T∫ì eT+∫ n_Ûs¡T∫ n+{≤s¡T. ˇø£ n_Ûs¡T∫ Á|üuÛ≤yêìï ã{Ϻ eTqeTT #˚dæq |üì #Ó&ÉT<Ó’‘˚ Ä n_Ûs¡T∫, #Ó&ÉT n_Ûs¡T∫ n+{≤s¡T. oeT+fÒ eTq n_Ûs¡T#·T sêdæj˚T (düeT÷Vü≤y˚T). meì¬ø’‘˚ m≈£îÿe eT+∫ n_Ûs¡T#·TT e⁄+{≤jÓ÷ yêìì eT+∫ oeTT>∑ yê&ÉT n+{≤s¡T. #Ó&ÉT n_Ûs¡T#·TT m≈£îÿe>± e⁄qï yêìì #Ó&ÉToeTT >∑yê&ÉT n+{≤s¡T. Ç~ #ê düTuÛÑ+>±qT, düŒwüº+>±qT, kÕe÷q´+>±qT ø£ìŒdüTÔ+~. ø±ì, oìsêàD eTH˚~ n+‘· düTuÛÑyÓTÆq |üìø±<äT. ˇø£ <äèwæº˝À n~ düTuÛÑy˚T. ø±ì <ëìøÏ <äè&ÛÉìX¯Ãj·T+ ø±yê* Bs¡Èø±+ $&ÉTeì >∑{Ϻ |ü≥Tº<ä ø±yê*. >∑{Ϻ |üìø±yê*. n<˚ Bì˝Àe⁄qï ø£wüºeTT. dü‘Y o˝≤ìï ì]à+#·Tø√e{≤ìøÏ, ì]«sêeT+>± eTqdüT‡qT n<˚ |üìMT<ä, ìs¡+‘·s¡+ ì*|æ e⁄+#·≥+ n‘ê´edü´ø£eTT. |ü]düsê dü«uÛ≤eeTH˚~,
 29. 29. 28 nH˚ø£ sTT‘·s¡ $wüj·÷T, eTqdüT‡qT eTuÛÑ´ô|≥º{≤ìøÏ m¢|ü&ÉT Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïj·Tì, ‘·|ü&ÉT e÷sêZqT |ü{Ϻ+#·{≤ìøÏ, #Ó&ÉT n_Ûs¡T#·TqT #˚|ü≥º{≤ìøÏ ÁbÕã´+ ø£*–düTÔHêïj·Tì MT≈£î ‘ÓTdüT ø±ã{Ϻ, n_Ûs¡T#·TT m˝≤ ô|+bı+<äT‘êjÓ÷, sêouÛÑ÷‘·yÓTÆq sT÷ n_Ûs¡T#·TT o+>± m˝≤ s¡÷bı+<äT‘êjÓ÷ eTq+ sTT|ü&ÉT ‘ÓTdüTø√yê*‡ ñqï~. nyê≥T¢e¢ n_Ûs¡T#·TT ô|s¡T>∑TqT. |üqTqT eTs¡ eTs¡ #Ój·T´≥+ e¢ n_Ûs¡T#·TT ô|s¡T>∑‘êj·Tì eTq≈£î ‘ÓTdüT. eT+∫ #Ó&ɶqT >∑÷]Ã Ä˝À∫+∫q ‘·sê«‘·H˚ eTqyÓTTø£ |üìì #˚|ü≥Tº‘êeTT. Ä|üìì #˚|ü≥º{≤ìøÏ nH˚ø£ ªÇ#·Ã¤Tµ (sTTcÕºT) e⁄+&ÉTqT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ düeTj·T+˝À, ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ düìïy˚X¯+˝À, nìïs¡ø±˝…’q neø±XÊqT ˝Òø£ ˇø£ neø±XÊìï >±ì ˝…Kÿ˝ÀøÏ rdüTø=ì, yêì eT+∫#Ó&ɶqT $#ê]+∫ yêì˝À ˇø£ <ëìï mqTï≈£î+{≤eTT. @~ m≈£îÿe |òü*‘êìï ø£*–düTÔ+<äì eTq≈£î ‘√düTÔ+<√, <ëìï Ä#·s¡D˝À ô|&É‘êeTT. Ä |üìì eTs¡ eTs¡ nH˚ø£kÕs¡T¢ #˚düTÔ+&É≥+ e¢ n~ eTq≈£î nyêf…Æb˛‘·Tqï~. Ä nyê≥T <äè&ÛÉ‘·s¡eTj˚T´ ø=B› n~ ˇø£ ªn_Ûs¡T∫>±µ s¡÷bı+<äT‘·T+~. Ç˝≤π> sTT‘·s¡ n_Ûs¡T#·TT. Ä n_Ûs¡T∫ ‘·q ÁbÕã´+ e¢ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ düeTj·T+˝À, ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq $<Ûëq+˝À |üì#Ój·T´{≤ìøÏ Áb˛<ä“+ ø£*–düTÔ+~. Ä $<Ûä+>± eTq+ |üì#˚düTÔqï|ü&ÉT eTq $y˚ø±ìï>±ì, eTq n_ÛÁbÕj·÷ìï>±ì, ˝Òø£ Ä˝À#·qqT >±ì ñ|üjÓ÷–+#·eTT. πøeeTT n_Ûs¡T#·T ÁbÕã˝≤´ìï nqTdü]+#˚ |üì#˚düTÔ+{≤eTT. ø±ã{Ϻ eTqeTT @sêŒ≥T #˚düT≈£îH˚ ªnyê≥T¢µ $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*. eTq+ Ä˝À∫+∫q ‘·sê«‘· eTs¡ eTs¡#˚ùd |üqTµ <ë«sêH˚ eTq ªnyê≥T¢µ @s¡Œ&ÉT‘êj·Tì ‘ÓTdüT≈£îHêïeTT ø±ã{Ϻ eTq+ #˚ùd eTq #·s¡´ e¢H˚ n$ eTq ªn_Ûs¡T#·Tµ ÁøÏ+<äe÷s¡T‘êj·Tì ≈£L&Ü ‘ÓTdüT≈£îHêïeTT ø±ã{Ϻ, n˝≤ sêouÛÑ÷‘·yÓTÆq n_Ûs¡T#·TT Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq o+>± s¡÷bı+<äT‘·T+~ >±ã{Ϻ eTq #·s¡´qT >∑÷]à n‘·´+‘· ÁX¯<ä∆ eVæ≤+#ê*‡ e⁄qï~.
 30. 30. 29 Ä˝À∫+∫q ‘·sê«‘·H˚ eTq+ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ düeTj·T+˝À ˇø£ s¡ø£+>± (n_Ûs¡T∫ìã{Ϻ) |üì #˚kÕÔeTì sTT~es¡πø eTq+ ‘ÓTdüT≈£îHêïeTT ø±ã{Ϻ nyê≥¢≈£î, n_Ûs¡T#·T≈£î, o˝≤ìøÏ ø±s¡D uÛÑ÷‘·yÓTÆq eTqeTT #˚j·TT #·s¡´qT >∑÷]à $y˚ø£+‘√ Ä˝À∫+#·≥+ ‘Ó*yÓ’q|üì. ø±e⁄q $y˚ø£+‘√ jÓ÷∫+∫ |üì#˚j·TTq|ü&ÉT <ëìì >∑÷]à dü]jÓÆTq ìs¡íj·TeTTqT rdüTø=ì, ∫es¡≈£î eT+∫ oeTTqT ø£*Z+#·Tq{Ϻ |üìì #˚j·Tì#√, <ëìeq @s¡Œ&çq oeTT eTq uÛ≤$ J$‘·eTT˝À eTq #·s¡´ìï+{Ïì ìs¡“¤+<ÛäeTT˝À nHê˝À∫‘·eTT>± #˚sTT+#·TqT. n+<äTe¢ eTqeTT Hê{Ïq #Ó&ÉT $‘·ÔqeTT (#·s¡´) |ü+≥qT eTqy˚T ø√düTø=qedæe#·TÃqT. nyê≥T nj˚T´ ø=B› eTq q&Éø£ eT]+‘· oÁ|òüTeTT>± kÕ>∑TqT. ªeTT+<äT≈£î b˛e{≤ìøÏ e´‹πsø£eTT yÓqTø£≈£î b˛e⁄≥µ, á $wüj·÷ìï eTqeTT >∑Ts¡TÔ+#·Tø=qe˝…qT. eTq Ä˝À#·q $wüj·T+˝ÀqT, Ä#·s¡D $wüj·T+˝ÀqT nÁX¯<ä∆ #˚dæq#√ eTqeTT ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T y˚dæ ÁøÏ+~øÏ C≤]b˛e⁄<äTeTT. n|ü&ÉT ø£*π> |ü‘·qeTT n‘·´+‘· y˚>∑+>± ≈£L&Ü e⁄+&Ée#·TÃ. n<˚$<Ûä+>± ˙e⁄ <äè&ÛÉìX¯Ãj·÷ìï #˚düT≈£îqï≥¢sTT‘˚ ˙e⁄bı+<˚ n_Ûeè~∆ ≈£L&Ü ñs¡ø£T, |üs¡T>∑TT rj·TTqT. n+<äTe¢ eTqeTT ÁbÕs¡+_Û+#˚|ü&ÉT #˚ùd|üì #ê˝≤ ø£]ƒq+>± e⁄qï|üŒ{ÏøÏì, ∫es¡˝À n~ n$T‘√‘ê‡Vü‰ìï ø£*–düTÔ+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ø=+&É mø£ÿ≥+ rdüT≈£î+<ëeTT. ø=+&É mø£ÿ≥+ ÁbÕs¡+_Û+∫ ø=+‘· m‘·TÔ møÏÿq ‘·sê«‘· yÓq≈£îÿ #·÷#·T≈£î+fÒ eTqeTT #˚dæq |üìe¢ Äq+<ä+ eTq≈£î q÷‘·H√‘ê‡Vü‰ìï, n~Ûø£X¯øÏÔì sTTdüTÔ+~. <ëìe¢ ô|’øÏ mø£ÿ≥+ düTuÛÑeTì|ædüTÔ+~. ø±ì ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ uÛÑj·T|ü&çq≥¢sTT‘˚ ø=+‘· m‘·TÔ møÏÿq ‘·sê«‘· ìs¡T‘ê‡Vü≤+ ø£*– ô|’øÏ mø£ÿ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. o ìsêàD $wüj·T+ ≈£L&Ü n<˚ $<ÛäeTT. ø±ã{Ϻ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À eTq+ y˚ùd Á|ü‹ n&ÉT>∑T Ä˝À∫+∫, Ä˝À∫+∫ y˚j·÷*‡ e⁄+≥T+~. yÓTT<äT ô|≥Tº≥ #ê˝≤ø£wüº+, n+‘˚ø±ø£ ˇø£ n&ÉT>∑T y˚dæq ‘·sê«‘· eT[fl y˚ùd n&ÉT>∑T mø£ÿ&ÉyÓj·÷´˝À nì Ä˝À∫+#·≥+,
 31. 31. 30 ìs¡ísTT+#·≥+ nH˚~ m≈£îÿe Ä˝À#·q‘√qT ÁX¯eT‘√qT ≈£L&çq |üì. Ç~ kÕe÷q´yÓTÆq $wüj·T+>±H˚ e⁄+≥T+~. ø±ì Bì˝À e⁄qï $<ÛëqeTT e÷Á‘·eTT kÕe÷q´+ ø±<äT. n~ nkÕe÷q´yÓTÆq $wüj·T+. m+<äTø£+fÒ nqTø£åDeTT n‘·´+‘· C≤>∑s¡÷ø£‘·eVæ≤+#·ì#√ ø±TC≤] ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁøÏ+<ä |ü&çb˛e#·TÃqT. ø±e⁄q ø£wæº+∫, C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+∫, <äè&ÛÉìX¯Ãj·T+‘√ bÕ≥T|ü&çq#√ ˙≈£î ø£T>∑T n_Ûeè~∆ ≈£L&Ü n‘·´+‘· oÁ|òüTeTT>± e⁄+&ÉTqT. eTq≈£î eT+∫ oy˚Ts¡Œ&ÉT≥≈£î m≥Te+{Ï nyê≥T¢ ø±e˝…qT? m≥Te+{Ï n_Ûs¡T#·TT @s¡Œ&Ée˝…qT? nqTq<˚ ‘·sê«‘· e#˚à Á|üX¯ï. á $wüj·÷ìï >∑÷]à sTT|ü&Ü˝À∫<ë›eTT. Bì kÕ<Ûäq˝À ¬s+&ÉT nedüs¡yÓTÆq $wüj·÷THêïsTT. yÓTT<ä{Ï~, ‘·q≈£î ‘êqT>± #˚düT≈£îqï Væ≤‘√|ü<˚X¯ dü÷Á‘·eTT (Ä{ÀdüC…wüHé bÕs¡Tà˝≤). eT+∫ o+ kÕ~Û+#·{≤ìøÏ eT+∫ ñ<˚›X¯´+‘√ <äè&ÛÉìX¯Ãj·T+ ø£*– ø£wüº|ü&É{≤ìøÏ Ä‘·à$XÊ«kÕìï dü+bÕ~+#·Tø√e≥y˚T sT÷ô|’q ñ<äVü≤]+∫q dü÷Á‘·eTT. eT+∫ oeTT ø£T>∑{≤ìøÏ Ä o˝≤ìøÏ ø£ ø£åD≤˝Ò$T{À ‘ÓTdüTø=ì, Ä ø£åD≤qT kÕ~Û+#·{≤ìøÏ nyê≥¢qT @s¡Œs¡#·Tø√e≥+ ¬s+&√ nedüs¡yÓTÆq $wüj·T+. ø±ã{Ϻ ìs¡íj·T+ #˚düTø√e≥+, oìsêàD≤ìøÏ ø±edæq ø£åD≤qT ‘ÓdüTø√e≥+, á ¬s+&ÉT >∑T]Ô+∫q ‘·sê«‘· yê{Ïì ˝…Kÿ˝ÀìøÏ rdüTø=ì, düTdæús¡yÓTÆq Á|üj·T‘·ï+ #˚dæq≥¢sTT‘˚ eT+∫ o+ @s¡Œ&É≥+˝À dü+<˚Vü≤y˚TMT ˝Ò<äT. dü‘Y oeTT @s¡Œ&ç $sêeT+ H=+~ dü‘Y oeTT @s¡Œ&É≥y˚T sT÷ Á|üj·T‘êïìøÏ n+‹eT|òüeTT. Ç|ü&ÉT eTq+ oeT+fÒ @$T{À <ëìì m˝≤ eè~∆ #˚düTø√yê˝À ‘ÓTdüT≈£îHêïeTT. eT+∫ o˝≤ìï eè~∆ |üs¡#·Tø√e{≤ìøÏ ¬s+&ÉT $<ÛëHêTHêïsTT. <äè&ÛÉdü+ø£ŒeTT, <äè&ÛÉìX¯Ãj·TeTT ìs¡+‘·s¡ Á|üj·T‘êïedü´ø£‘·qT >∑T]Ô+#·T≥ nqTq~ yÓTT<ä{Ï $<ÛëqeTT. á $<ÛëqeTTqT bÕ{Ï+#·T≥˝À ô|’q ñ<äVü≤]+∫q ‘·q≈£î ‘êqT>± Væ≤‘√|ü<˚X¯eTT #˚düTø=qT dü÷Á‘·eTT m+‘√ ñ‘·ÔeTyÓTÆq |ü<ä∆‹. ñ<äj·TeTT
 32. 32. 31 ìÁ<ä ˝Ò#·T≥≈£î |üPs¡«eTT, sêÁ‹ ìÁ~+#·T≥≈£î eTT+<äT á $<ÛäeTT>± ˙e⁄ ˙≈£î #Ó|üø=qe˝…qT. ªªH˚qT eT+∫ o e+‘·T&ÉqT ø±>√s¡T#·THêïqT. HêeT+∫øÏì, dü+|òüTÁX‚j·TdüT‡ ø=i≈£î H˚qT oe+‘·T&Éq>∑T<äTqT. Hê˝À Ä‘·à$XÊ«düeTTqï~. ø±e⁄q á ø±s¡´ kÕ|òü´‘·≈£î Hê XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ bÕ≥T|ü&ÉT<äTqTµµ. Çø£ oeTT jÓTTø£ÿ eT+∫ ø£åD≤qT nes¡#·Tø=qT≥≈£î >∑÷]Ãq~ ¬s+&Ée$<ÛëqeTT. á ÁøÏ+~ ø£åDeTT˝À ˙e⁄ @ ø=ìï+{ÏHÓ’Hê eè~∆ |üs¡#·Tø√yê*. <ëì¬ø’ <äè&ÛÉ ìX¯Ãj·T+ ø£*– e⁄+&ÉT dü‘·´dü+<Ûä‘·, <ÛÓ’s¡´eTT, ãTTE‘·Ô«eTT, ÁX¯<ä∆, düVü≤qeTT, eTsê´<ä, <äj·T, Ä‘·à ìÁ>∑Vü≤eTT, zs¡TŒ, ùdyêdüøÏÔ, ìkÕ«s¡∆eTT, Áø£eT•ø£åD, ìs¡à‘·«eTT nH˚ sT÷ ø£åD≤qT nuÛ≤´dü+#˚ùdÔ, ˙≈£î dü‘Y oeTT @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n˝≤ #˚ùdÔ ˙≈£î eT+∫ o+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì Vü‰MT sTTe«>∑+. ˙≈£î eT+∫ o+ @s¡Œ&É≥+>±ì, ˝Òø£b˛‘˚ Äs¡THÓ˝À¢ ˙≈£î sTT|ü&ÉTqï q&Ée&çø£ø£+fÒ yÓTs¡T¬>’q q&Ée&çø£>±˙ @s£Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ ˙ n+‘·≥ ˙y˚ Á|ü‘·´ø£å+>± ‘ÓTdüT≈£î+{≤e⁄. Bì˝À dü+<˚Vü≤y˚Te÷Á‘·+ ˝Ò<äT. ªªH˚qT sT÷$<Ûä+>± ø±>∑qTµµ nì s√p≈£î ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ #Ó|üø√e≥+ e¢ ˙ dü+ø£Œ+ <äè&ÛÉ‘·s¡+ ø±e≥+˝À n<äT“¤‘·y˚TMT ˝Ò<äT. n<äT“¤‘êT me]ø° ˝§+>∑e⁄. ø±ì sTT~ e÷Á‘·eTT ˙≈£î ˝§+>∑T‘·T+~. Ç~ Á|üø£è‹ìj·TeTeTT. n+<äTe¢ ˇπø |òü*‘êìï sTT∫à rs¡T‘·T+~. ˙MÁ|üø±s¡+ #˚ùdÔ sTT~ ˙ dü+ø£˝≤Œìï <äè&ÛÉ |üs¡TdüTÔ+~. ø±e⁄q ˙e⁄ @ ø£åD≤qT, @ nyê≥¢qT eè~∆ #˚düT≈£î+≥÷, ø=‘·Ô eT+∫ ø£åD≤qT yê{ÏøÏ ‘√&ÉT H˚s¡TÃ≈£î+≥÷ b˛‘˚ >∑DÏ‘· XÊg |ü<ä∆‹ ‘·|üŒq≥T¢ ˙≈£î eT+∫ o+ @s¡Œ&Éø£‘·|üŒ<äT. oe+‘·T&ÉqT ø±yêH˚ <äè&ÛÉrsêàq+ ˇø£ ø±–‘·+ô|’ Áyêdæ <ëì ÁøÏ+<ä dü+‘·ø£+#˚dæ, ‘˚By˚j·TTeTT. á ìs¡íj·T+ Á|üø±s¡+ Ä#·s¡D ÁbÕs¡+_Û+#·TeTT. Á|ü‹~qeTTqT, nH˚ø£kÕs¡T¢ <Ûë´q|üPs¡«ø£eTT>±, á ìs¡íj·÷ìï >∑÷]à eTqq+ #˚j·TTeTT. ˙e⁄ #˚dæq yê>±∆qeTT Á|üø±s¡+
 33. 33. 32 ìC≤sTTr‘√ Ä#·]+#·TeTT. Äs¡Te÷kÕ˝À, ˙q&Ée&çø£ m˝≤ n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·Tqï<√ >∑eTì+#·TeTT, ˙ Ä‘·à$XÊ«dü+ m˝≤ eè~∆ #Ó+~+<√ #·÷&ÉTeTT. Ç~ »]–rπs ìj·TeTeTT. ‘·÷s¡TŒq dü÷s¡T´&ÉT ñ<äsTT+#·T≥ m+‘· dü‘·´yÓ÷, sTT~ ≈£L&Ü n+‘· dü‘·´y˚T. á ø£åD≤ n_Ûeè~∆¬ø’, nìï düeTj·÷˝ÀqT, eTH√yêø±ÿj·TeTT‘√ Ä#·s¡D≈£î |üPqTø=qTeTT. ˙ Ä#·s¡D á ø£åD≤˝À ˇø£{Ï>±ì, nH˚ø£+>±ì eè~∆ #Ó+<ä{≤ìøÏ ñ|üø£]+#˚≥T¢ #·÷&ÉTeTT. oìsêàD $<ÛëqeTT ì»+>± #ê˝≤ kÕe÷q´yÓTÆq<˚. ø±ì sTT~ nqTø£åDeTT, yÓTfi¯≈£îeqT, ‘=Á≥TbÕ≥T˝Òì dü+ø£˝≤Œìï ø√s¡T‘·Tqï~. ˙ dü+ø£˝≤Œìï j·T<Ûë‘·<Ûä+>± ìT|ü⁄ø=ì, <ëìï ãe‘·Ôs¡+ #˚düTø√e{≤ìøÏ nqTø£åD+ C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#·TeTT. eTs=ø£ dü+ø£Œ+ #˚ùd≥|ü&ÉT>±ì, @ |üìHÓ’Hê #˚j·TuÀj˚T≥|ü&ÉT>±ì - sTT$ n‹ dü«Œ $wüj·÷T>± ø£qT|æ+∫Hê n≥Te+{Ï dü+ø£ŒeTT, yê≈£îÿ ÁøÏj·T ˙ eTqdüT‡ô|’ m≥Te+{Ï |òü*‘êìï ø£*–kÕÔjÓ÷ eTT+<äT>± ‘ÓTdüTø=qTeTT. Ç~ ˙ o˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q @ ˇø£ ø£åD+>±ì, nH˚ø£ ø£åD≤T >±ì, eè~∆ #Ó+<ä{≤ìøÏ <√Vü≤<ä |ü&É‘·j·÷, ˝Ò<ë nH˚ $wüj·÷ìï |ü]o*+#·TeTT. n˝≤ #˚dæq|ü&˚ ˙ eTH√yêø±ÿsTT ø£s¡àqT ìÁ>∑Væ≤+#·>∑e⁄. n˝≤ |ü]o*+∫q ‘·sê«‘· n$ oìsêàD≤_Ûeè~∆øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ‘·+|ü⁄, yê≈£îÿ, ÁøÏj·T nsTTq≥¢sTT‘˚H˚, ˙˝ÀìøÏ Á|üy˚•+|ü ì∫Ãq≥¢sTT‘˚, ˙≈£î eTH√Vü≤s¡yÓTÆq o+ @s¡Œ&É≈£î+&Ü n&ÉT¶ô|≥º düeTs¡∆yÓTÆq X¯øÏÔ, ãVæ≤s¡+‘·s¡eTT˝À ˝ÒH˚ ˝Ò<äT. ˙ d”«j·TÁX‚j·TeTTq≈£îqT, dü+|òüTÁX‚j·TeTTq≈£îqT, ˙ kÕeTs¡∆´eTTqT $ìjÓ÷–+#·≥+˝À á oeTT ˙≈£î n‘·T´‘·ÔyÓTÆq HÓ’|ü⁄D≤´ìï ø£*–düTÔ+~. eT+∫ o˝≤ìï dü+bÕ~+∫qyê&˚ J$‘êq+<ëìï #·$ #·÷&É>∑&ÉT. o˝≤ìï |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü, J$‘êq+<ëìï nqTuÛÑ$+#·>∑eTì ‘·#˚yêfi¯ófl mqï{Ïø° Ä e÷<ÛäTsê´ìï #=s¡>=qC≤s¡T.
 34. 34. 33 1234567890123456789 1234567890123456789 1234567890123456789 1234567890123456789oy˚Tdüe÷<ÛëqeTT lsêeTø£èwüßí yês¡T eTVü‰ düe÷~Û #Ó+~q ‘·sê«‘· Äj·Tq •wüß´T ‘·eT +>∑s¡TqT >√˝ÀŒsTTHês¡T. n|üŒ{ÏøÏ yê]øÏ ˇø£ ø£å´eTqTq~ ˝Ò<äT. Ç{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À $y˚ø±q+<äkÕ«$T yê] q+<ä]ì ˇø£ #√≥#˚]Ã, ˇø£ dü+|òüT{Ï‘· dü+|òüTeTT>± H˚s¡Œs¡∫, ªªd”«j·TeTTøÏÔ, |üs¡Væ≤‘·eTTµµ nqT ˇø£ ñ<ë‘·ÔyÓTÆq ÄX¯j·TeTTqT yê] eTT+<äT+#ÓqT. ª‘ê´>∑eTT, ùdeµ nqT düJeyÓTÆq eTVü≤‘·Ôs¡X¯øÏÔì yê] eTqdüT‡˝À C§|æŒ+#ÓqT. kÕ«MTJ j·÷e<들s¡‘·<˚X¯eTT ˇ+≥]>± |üs¡´{Ï+∫, $$<Ûä ÁbÕ+‘·eTT˝Àì Á|ü»qT <˚X¯eTT qTeT÷˝À e⁄qïyê]ì, $$<Ûä n+‘·düTú˝Àì yê]ì, $<ë´e+‘·TqT, dü+|üqTïqT, ìs¡Tù|<äqT, BqTqT, ≈£åî<ës¡TÔqT, nø£åsêdüT´qT, ‘·~‘·s¡TqT - dü«j·TeTT>± ø£*ôdqT. ñqï‘· es¡ZeTTyê] <Ís¡®q´eTTq≈£î >∑T]jÓÆTq ù|<äÁ|ü» dæú‘·TqT ≈£L&É ≈£L+ø£wüeTT>± Á>∑Væ≤+#ÓqT. á Á|ü»T <äTdæú‹øÏ, Ä]úø£, kÕ+|òæTø£ |ü]dæú‘·T≈£î >∑ eT÷ø±s¡DeTT nC≤„qy˚Tqì Äj·Tq ‘Ó*dæø=HÓqT. á Á|ü» ñ<ä∆s¡D≈£î ÄVü‰s¡eTT, Ä<äs¡D, $<ä´ nedüs¡eTì Äj·Tq uÛ≤$+#ÓqT. kÕ«‘·+Á‘·eTT e∫à sTT|üŒ{ÏøÏ 54 dü+e‘·‡s¡eTT˝…’q~. ◊qqT á Hê{ÏøÏì Á|ü»≈£î ny˚ düeTdü´T ø£ìŒ+#·T#·Tqï$. ˇø£yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«eTT, eTs=ø£ yÓ’|ü⁄ sTT‘·s¡TT, ø√{≤q ø√≥¢ s¡÷bÕj·TT Ks¡Tà #˚j·TT#·THêïs¡T. ø±ì kÕe÷q´ Á|ü» dæú‹ì #·÷∫q#√, yê] dæú‹>∑‘·T˝À #Ó|üø√<ä–q, >=|üŒe÷πsŒ$Tj·TT ø£T>∑˝Ò<äT. ì‘·´eTT |üÁ‹ø£˝À sTTø£ÿ&É ˇø£ Á_&ç® ≈£L*b˛sTT+~. nø£ÿ&É eTπs<√ Á|üe÷<ä+ »]–q~, sTT+‘·eT+~ Ä Á|üe÷<äeTT˝À #·ìb˛sTTHês¡T nì #·<äTe⁄‘·THêïeTT. á $<ÛäeTT>± m+<äT≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï~? #·ø£ÿì Á_&ç® ìsêàDeTT #˚j·TT≥≈£î eTqπøyÓTÆHê k˛ÔeT‘·˝Ò<ë? kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„qeTT ø£s¡TyÓ’b˛sTT+<ë? ‘·–q ì|ü⁄DTT ˝Òsê? Ç$, ø±s¡D≤T ø±H˚ø±<äT. ñqï ˝À|üeTT ˇø£ÿfÒ. Ä˝À|üeTT |üqT˝À ìeT>∑Tï˝…’q yê]˝ÀH˚ e⁄qï~. j·T<ës¡∆ <äèw溑√ eTqeTT |ü]o*+∫q≥¢sTT‘˚,
 35. 35. 34 ñqï˝À|üeT+‘ê, yê] oeTT˝ÀqT, yês¡T H˚]Ãq $<ë´$<ÛëqeTT˝ÀqT e⁄qï~. n<˚ $<ÛäeTT>± yê´bÕs¡düTúì˝ÀqT, >∑Te÷kÕÔ˝ÀqT, &Üø£ºs¡T, yê´bÕs¡y˚‘·Ô, ˝Òø£ eT¬se]˝À #·÷∫qqT Ç<˚ ˝À|üeTT ø£ì|ædüTÔqï~. eTq düe÷»eTT˝À o˝À|üeTH˚~ düs¡«düVü≤»yÓTÆ b˛sTT+~. Ç~ nìï #√≥¢ #√≥T #˚düT≈£îqï~. <ëìe¢ düeTdü´T ô|]–b˛‘·Tqï$. u≤<Ûä´‘·˝Òì, ˙‹˝Òì, ‘êeTT #˚j·TT#·Tqï |üqT˝À, eè‘·TÔ˝À $XÊ«düeTT ˝Òì yê]‘√, n_Ûeè~∆ kÕ~Û+#·≥ eTH˚~ <ë<ë|ü⁄ ndü+uÛÑeyÓTÆq ø±s¡´eTT>± ø£ìŒdüTÔqï~. ø±e⁄q, Ç+õ˙s¡T>±ì, &Üø£ºs¡T>±ì, ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT>±ì, yê] yê] eè‘·TÔ˝À, yÓ÷düy˚Te÷Á‘·eTT ˝Ò≈£î+&Ü ìC≤sTTr‘√ |üì#˚j·Te˝…qìq#√, yês¡T u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± |üì#˚j·Te˝…qT. n{Ϻ u≤<Ûä´‘· ø£T>∑T≥≈£î, yês¡+<ä]øÏì, eT+∫ oeTT nedüs¡eTT. á s√E˝À, mø£ÿ&É #·÷∫Hê, $<ë´e+‘·T&Ó’q ‘·sê«‘· eTìwæ >∑]«wæº n>∑T#·THêï&ÉT. <äj·T, <ëøÏåD´eTT, eTsê´<ä, ùdyêX¯øÏÔ nH˚$ n‘·ì qT+&ç <ä÷s¡yÓTÆb˛e⁄#·Tqï$. m+‘·ùd|üP $˝≤dü J$‘·eTT >∑&É|ü{≤ìøÏ &ÉãT“ @$<Ûä+>± dü+bÕ~+#·e˝…Hê? nH˚ Ä˝À#·q‘√H˚ eTTì–b˛‘·THêï&ÉT. Ç‘·s¡TqT |ü{Ϻ+#·Tø=qT≥≈£î>±ì, yê]ì >∑÷]Ã Ä˝À∫+#·{≤ìøÏ>±ì n‘·ìøÏ r]ø£˝Ò<äT. Çø£ ù|<ädæú‹ì >∑eTì+#·{≤ìøÏ n‘·&ÉT Á|üj·T‘·ïyÓTø£ÿ&É #˚j·T>∑&ÉT? me] ø£wüºeTTô|’ ‘ê˙ dæú‹øÏ m~– b˛sTTHê&√, Ä Á|ü» jÓT&É ‘·q≈£î u≤<Ûä´‘· e⁄qï<äì, ø£s¡Ôe´eTTqï<äì, nH˚ $wüj·÷ìï n‘·&ÉT |üP]Ô>± eTs¡∫ b˛sTTHê&ÉT. <˚X¯ Á|ü» m&É ‘·q u≤<Ûä´‘·qT $düà]+∫, yê]|ü≥¢ ‘êqT #˚j·Tedæq ø£s¡Ôe´eTTqT e<ä* y˚dæ, <˚X¯eTTq+<äT dü]>± ùde#˚j·Tø£, n$˙‹ e÷sêZ˝À¢, ‘·q kÕ«sêúì¬ø’, n~Ûø±~Ûø£+>± <Ûäqe÷]®+#·T≥ eTH˚~ n$˙‹, n<Ûäs¡àeTT, ne÷qTwüeTT, kÕ«s¡∆eTT, u≤<Ûä´‘ê s¡Væ≤‘·+>± Á|üe]Ô+#·≥+ ø±e≥+ ˝Ò<ë? eTq J$‘ê˝À ªn$˙‹ - ndüeTs¡∆‘·µµ nH˚ ªÄ≥ u§eTà - »+≥µ m˝≤ $j·T‘ê+&Éee÷&ÉT#·Tqï<√ >∑<ë? kÕ«‘·+Á‘·eTT sêø£eTT+<äT ªdü«sê»´eTTµ nH˚ ˇø£ ø£å´eTT eTq n+<ä]øÏ ñqï~. @ø£ eTqdüTÿyÓTÆ eTqeT+<äs¡eTT |üì#˚dæHêeTT. Ä
 36. 36. 35 ñ<ä´eTeTT - oe+‘·T düeTs¡ŒD≤ uÛ≤eeTT ø£yê] ñ<ä´eTeTT. ø±ì Á|ü»*|ü&ÉT ÁX¯<ë∆s¡Væ≤‘·T˝…’, nXÊ+‹‘√ |üì#˚düTÔHêïs¡T. oeTT˝À|æ+∫ b˛sTTq+<äTq, |ü]dæú‘·TqT #·ø£ÿ|üs¡∫, ‘êeTT Ä•+#·Tø£å´eTT kÕ~Û+#·T <äè&ÛÉ dü+ø£ŒeTT yê]˝À ˝À|æ+∫q~. düs¡« düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ oyÓTTø£ÿfÒ e÷s¡ZeTT. C≤rj·T Jeq eT+‘·{Ï˝ÀqT ~e´yÓTÆq oeTT>∑ j·TTe≈£îqT Á|üy˚X¯ô|≥ºedæ ñqï~. n|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~∆øÏì, e÷sêZH˚«wüD˝À Á|ü‹yê]øÏì, Áù|s¡D ø£*–+#·≥eTT kÕ<Ûä´eT>∑TqT. kÕ«MTJ Ä•+∫q ªbÕeTs¡»q düeTT<ä∆s¡Dµ nqT<ëìô|’ n≥Te+{Ï yê‘êes¡D+˝À n+<ä]øÏì Áù|s¡D ø£T>∑TqT. nìï n+‘·düTú˝ÀqT, Ä |üìì #˚j·TTyês¡T ~e´yÓTÆq oeTT, e´øÏÔ‘·«eTT‘√ ≈£L&çq yê¬s’ j·TT+&Ée˝…qT. Bìì kÕ~Û+#·T≥≈£î eTqy˚T$T #˚j·Te˝…qT? eTq $<ë´|ü<ä∆‘·TqT dü+|üPs¡íeTT>± e÷s¡TŒ#˚dæ <ëìøÏ q÷‘·q s¡÷|üø£Œq #˚j·TT≥ yÓTT<ä{Ï|üì. oeTTqT, e´øÏÔ‘·«eTTqT ì]à+#·T $<ÛëqeTT eTq≈£î nedüs¡eTT. ø±ì, eTqeTT eTq $<ë´ $<ÛëqeTTqT e÷s¡TŒ #˚ùd yÓ’K]˝À ˝ÒeTT. dü«‘·+Á‘·uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT˝À sTT+‘· es¡≈£î $<ë´$<ÛëqeTT˝À #Ó|üø√<ä–q e÷πsŒMT »s¡>∑˝Ò<äT. á $wüj·TeTTqT |ü{Ϻ+#·Tø=qT≥≈£î ÄdüøÏÔjÓÆTqqT˝Ò<äT. ø±e⁄q j·TTe‘·qT, $<ë´s¡T∆qT #˚s¡Bdæ sTT|ü&ÉT yês¡T H˚s¡TÃ#·Tqï $<ä´≈£î‘√&ÉT u…’{ÏqT+&ç ø=+‘·$<ä´ yês¡T H˚s¡«edæe⁄qï~. Ç~ yê]øÏ m+‘√ y˚TT #˚j·TTqT. ø=+<äØ$<ÛäeTT>± ‘·#·T#·THêïs¡T. ªq÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«eTT n~Ûø±s¡eTT ˝ÀìøÏ sêe˝…qT. Ç|ü&ÉTqï sê»˙‹˝À yês¡T e÷s¡TŒ rdüTø=ì sêe˝…qTµ. Ç~ ì»y˚T. Ç|ü&ÉT n~Ûø±s¡eTT˝À e⁄qïyê]ì nø£kÕà‘·TÔ>± ˇø£ÿ~qeTT˝À eTqeTT e÷]à y˚dæHêeTqTø=+<ëeTT. Ä ‘·sê«‘· »]π><˚$T{Ï? Á|üuÛÑT‘·«eTTqT düeTs¡∆e+‘·eTT>± q&ç|æ, Á|üC≤edüs¡eTTqT dü+‘·è|æÔ>±
 37. 37. 36 rs¡Ã >∑*–q{Ϻ oe+‘·T˝…’q eTqTwüß´ e÷≥ j˚T$T{Ï? n≥Te+{Ï yês¡T ˝Òq≥¢sTT‘˚, oeTT>±˙, <˚X¯uÛÑøÏÔ>±ì ˝Òì ªn~Ûø±s¡<ëVü≤eTTµ >∑yêπs eTq≈£î eT∞fl <ë|ü⁄]+∫ eTqeTT sTT+‘·≈£î eTT+<äT nqTdü]düTÔqï bÕ‘· $<ÛëHêH˚ nqTdü]kÕÔs¡T. ø±e⁄q eT+∫ es¡Ôq>∑ eTqTwüß´qT dü+bÕ~+#·{≤ìøÏ, eTqeTT o ìsêàDeTT #˚düTø=q{≤ìøÏ |üPqT ø=qe˝…qT. á $<ÛëHê˝À n_Ûeè~∆ j˚TyÓTÆHê »s¡T>∑T≥≈£î mìï dü+e‘·‡sêT |ü≥TºqT? nì MTs¡T n&É>∑e#·TÃqT. n+‘·es¡≈£î eTqeTT y˚∫ e⁄+&Ü*‡+<˚Hê? nsTT‘˚ sTTø£ÿ&É ˇø£ $wüj·÷ìï eTqeTT >∑T]Ô+#·T ø=qe˝…qT. yÓsTT´ dü+e‘·‡sêT eTqeTT <ëdü´+ nqTuÛÑ$+∫HêeTT. kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq ‘·sê«‘· 54 dü+e‘·‡sêT ìÁ<äb˛sTTHêeTT. Ç|ü&Ü e∫Ãq ‘=+<äs¡? nD∫y˚j·Tã&ç, ÇHêïfi¯¢qT+&ç <äTs¡“¤s¡πø¢XÊqT nqTuÛÑ$+∫q eTq ‘√{Ï k˛<äs¡TT, j·T<ës¡∆yÓTÆq n_Ûeè~∆ì #Ó+~, düTdü+|üqïyÓTÆq |ü<Ûä+˝ÀìøÏ ñ<ä∆]+#·ã&çq ‘·sê«‘· yês¡+<ä]‘√ ≈£L&çq qe´uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT yÓTe&É{≤ìøÏ ‘·–q düeTj·TeTTqT (ÄkÕ´ìï) eTqeTT n+^ø£]+#·edæ ñqï~. eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq $»j·TeT+≥÷ ø£>∑{≤ìøÏ eTs√ <ä>∑Zs¡<ë] ˝Ò<äT. d d d $qï|üeTT eTVü‰eT+&É*Ä+>∑¢Á|ü#·Ts¡DqT‘ÓT>∑T˝ÀìøÏ nqTe~+∫,Á|ü#·T]+#˚ ø±s¡´Áø£eTeTT»s¡T>∑T#·Tqï~. ñ<ës¡Vü≤è<äj·TTT$sêfi¯eTT<ë«sê Áb˛‘·‡Væ≤+#·>∑s¡T.
 38. 38. 37 ˙≈£î˝§+>∑Tn<äT“¤‘·eTT ªªH˚qT oe+‘·T&É>∑T e÷qe⁄&ÉqT ø±uÀe⁄#·THêïqT. m+<äTe¢qq>±, Á|ü|ü+#·eTTq≈£î n‘·´+‘· ñ|üjÓ÷>∑yÓTÆq ùde #˚j·TT≥≈£î oeTT Hê≈£î X¯øÏÔì ø£T>∑CÒj·TTqT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTTqT XÀuÛ≤j·Te÷qyÓTÆq <ëìì>± #˚j·TT≥¬ø’ ˇø£ ñ‘·ÔeT dü+|òüT ìsêàDeTT˝À kÕj·T|ü&ÉT≥≈£î, oeTT Hê≈£î düeTs¡∆‘·qT ø£T>∑CÒj·TTqT. n‘·T´‘·ÔeT ÁX‚j·TeTTqT oeTT ˇø£ÿ{Ï e÷Á‘·y˚T Hê≈£î ø£T>∑CÒj·T>∑<äT. ø±s¡DeTT, oeTT jÓTTø£ÿ ãeTT ˝Òì#√ e÷qe⁄&ÉT uÛÖ‹ø£ Á|ü|ü+#·eTT˝À >±ì, n+‘·s¡+–ø£ J$‘·eTT˝À >±ì, <˚ìì kÕ~Û+#·˝Ò&ÉT. n+<äTeq H˚qT oe+‘·T&Ó’q e÷qe⁄&ÉqT ø±>√s¡T#·THêïqT. ªªHê~>± H˚qT m+#·Tø=ìq, á ì•Ã‘·yÓTÆq Á|üjÓ÷»qeTTqT kÕ~Û+#·T≥≈£î Hê≈£î kÕeTs¡∆´eTT ø£<äì Hê≈£î ‘Ó*j·TTqT. H˚qT oe+‘·T&Ó’q e÷qe⁄&ÉqT ø±>∑qì Hê≈£î ‘Ó*j·TTqT. ø±e⁄q H˚qT Ä $<ÛäeTT>± #˚j·TT≥˝À, <˚ìì >±ì CÀø£´eTT ø£T>∑CÒdüTø=qìe«qT. Ä Á|üjÓ÷»qeTTqT kÕ~Û+#·T≥˝À |ü≥Tº$&Éì, <ÛÓ’s¡´eTT‘√ m<äT]+#·T ì]«sêeT ø£èwæì K∫Ñ·eTT>± #˚j·TT<äTqT. ªªá ø£å´eTTqT ì»yÓTÆq <ëìì>± #˚j·TT≥˝À, H˚H˚ $<ÛäeTT>± eTT+<äTq≈£î kÕ>∑T#·THêïH√, ìs¡ísTT+#·Tø=qT≥¬ø’, Á|ü‹ ì‘·´eTTqT, sêÁ‹ ìÁ~+#·T≥≈£î dü]>± eTT+<äTqT, ñ<äj·TeTT y˚T˝§ÿìq ‘·ø£åDeTTqT á Ç#·Ã¤ô|’ ◊<äT ì$TwüeTTT Hê eTqdüT‡qT @ø±Á>∑eTT #˚j·TT<äTqT. ªªHêj·T+<äT Hê≈£î qeTàø£eTTqï~. Hê j·T+<äT nq+‘·yÓTÆq X¯øÏÔ j·TTqï<äì Hê≈£î $XÊ«düeTTqï~. n+<äTeq H˚qT »sTT+∫ rs¡T<äTqT. $y˚ø±q+<ä kÕ«$T s¡#·q˝À á Ä‘·à $XÊ«düeTTqT >∑÷]Ãq, Ä‘·à ìÁ>∑Vü≤eTTqT >∑÷]Ãq, düŒwüºyÓTÆq Ä˝À#·qqT >∑÷]Ãq, <Ûäè&ÛÉ ìX¯Ãj·TeTTqT >∑÷]Ãq, o ìsêàD $<ÛëqeTTqT >∑÷]Ãq, ;»eTTT Hê≈£î ø£ìŒ+#·T#·Tqï$. n+<äTeq, H˚Hê s¡#·qqT |üsƒ¡qyÓTTqs¡TÔqT. á ø£åDeTTìï+{ÏøÏì eT÷]Ô>±, ‘˚CÀe+‘·yÓTÆq s¡÷|üeTT˝À
 39. 39. 38 $y˚ø±q+<äkÕ«$T ì∫j·TTHêï&ÉT. Äj·Tq eT÷]Ô, Hê n+‘·sê+‘·s¡eTT˝À düTdæús¡eTT>± ì∫ j·TT+&ÉT≥≈£î Á|ü‹ì‘·´eTTqT Ä eT÷]Ôô|’ HêeTqdüT‡qT @ø±Á>∑eTT #˚j·TT<äTqT. <ëì eq Hê Jeq kÕ|òü´‘·qT ø£*–+#·T ø£å´eTT yÓ’|ü⁄q≈£î n~ qHÓï¢|ü&ÉTqT q&ç|æ+#·TqT. H˚qT bı+~q Hê J$‘· kÕ|òü´‘·qT e÷qe C≤‹ Væ≤‘·eTTq¬ø’ $ìjÓ÷–+‘·TqT. ªªHê J$‘· >∑eT´eTTqT kÕø屑·ÿ]+#·T ø=qT≥≈£î Hê j·T+<äTqï nq+‘· X¯øÏÔ Hê≈£î kÕj·TuÛÑ÷‘·eT>∑TqT >±ø£ !µµ - Bìì yÓTT‘·ÔeTT ˇø£ ø±–‘·eTTô|’ Áyêj·TTeTT. dü+‘·ø£eTT #˚dæ ‘˚B y˚j·TTeTT. Á|ü‹ ì‘·´eTTqT nH˚ø£ kÕs¡T¢ <Ûë´q |üPs¡«ø£eTT>± Bìì eTqqeTT #˚j·TTeTT. ˙ yê>±›qeTT Á|üø±s¡eTT ìC≤sTTr‘√ Ä#·]+|ü⁄eTT. Äs¡T e÷düeTT˝À ˙e⁄ ˙ oeTTqT m˝≤ n_Ûeè~∆ #˚düTø=+{Ïy√ >∑eTì+#·TeTT. ˙ Ä‘·à$XÊ«düeTT m˝≤ n_Ûeè~∆ #Ó+~q<√ #·÷&ÉTeTT. ì»eTT>± sTT~ n<äT“¤‘·y˚TMT ø±<äT. Ç~ ‘·|üŒø£ »s¡T>∑T ìj·TeTeTT. Ç~ m¢|ü&ÉTqT, ìwüÿ|ü≥eTT>± ˙ Ä»„qT bÕ{Ï+#·TqT. dü÷s¡T´&ÉT ‘·÷s¡TŒ~≈£îÿq ñ<äsTT+#·T≥ m+‘· ì»yÓ÷, sTT~j·TTqT n+‘· ì»eTT. me] q&Ée&çø£qT #·÷∫qqT, n~ n‘·ì dü+kÕÿs¡eTT sêdæ, n~ n‘·ì nìï n_Ûs¡T#·T düeT÷Vü≤eTT. o ìsêàDeTT˝À, düTK<äTíKeTTT ¬s+&ÉTqT düe÷q uÛ≤>∑eTTT. oeTT jÓTTø£ÿ s¡÷|ü ø£Œq˝À, eT+∫ #Ó&ɶ≈£î düe÷q uÛ≤>∑eTTqï~. ø=ìï dü+<äs¡“¤eTT˝À, düTKeTT ø£+f… <äTíKy˚T >=|üŒ n<Ûë´|ü≈£î&ÉT. Á|ü|ü+#·eTT˝À, ñ<䓤$+∫q, >=|üŒ oe+‘·TqT >∑÷]à n<Ûä´j·TqeTT #˚dæq#√, düTKeTT ø£+f… <äTíKy˚T dü+|ü<äø£+f… <ë]Á<ä´y˚T m≈£îÿe uÀ~Û+∫q<äì, ø°]Ô ø£+f… Ä|ü<ä˝Ò yê]˝Àe⁄qï n+‘·íX¯øÏÔì ãVæ≤s¡Z‘·eTT #˚dæq<äì H˚qT <∏Ó’s¡´eTT>± #Ó|üŒ>∑qT. - kÕ«$T $y˚ø±q+<ä
 40. 40. 39 d”«j·T jÓ÷>∑´‘·qT n+#·Hê y˚j·TT Á|üD≤[ø£ l ........................................................................ ˙ J$‘· >∑eT´eTeTTqT #˚s¡T≥≈£î ˙ oeTT e÷Á‘·y˚T ˙≈£î düVü‰j·T|ü&É>∑<äT. ì•Ã‘·yÓTÆq, $y˚ø£eTT>∑, e÷s¡TŒ #˚düTø=q <ä–q ˙J$‘· ø£å´ y˚TyÓ÷˙≈£î ‘Ó*j·TTHê? ‘Ó*j·Tì#√ ˇø£ <ëìì dæús¡ |üs¡#·Tø=ì, <ëìì á ÁøÏ+<ä Áyêdæ j·TT+#·TeTT. á ÁøÏ+~ ñ<äVü≤]+∫q ø£åDeTTT ˙≈£îqï#√, ˙e⁄ ˇø£ oe+‘·T&Ó’q e÷qe⁄&ÉejÓT´<äe⁄. Hê J$‘·ø£å´eTT :....................................................... ‘˚~ 1. Ä‘·à >ös¡eeTT 2. Ä‘·à$XÊ«düeTT 3. dü‘·´ dü+<Ûä‘· 4. ‘˚≥ ‘Ó¢yÓTÆq Ä˝À#·q 5. <ÛÓ’s¡´eTT 6. <äè&ÛÉ dü+ø£ŒeTT 7. ìC≤sTTr 8. ìcÕÿ|ü≥´eTT 9. ÁX¯<ä∆ 10. yÓTT<ä≥H˚ Äs¡+_Û+#·T≥ 11. $<ÛëqeTTqT ø£qT>=qT≥˝À ‘Ó*$ - ‘˚≥T 12. düVü≤qeTT 13. k»q´eTT 14. ø£ìø£s¡eTT 15. qeTàø£eTT 16. Ä‘·à ìÁ>∑Vü≤eTT 17. ‘·qô|’ Ä<Ûës¡|ü&ÉT≥
 41. 41. 40 18. z]$T 19. ùdyêX¯øÏÔ 20. ìã“s¡eTT 21. ìkÕ«s¡∆ |üs¡«‘·eTT 22. Áø£eT •ø£åDqT >∑÷]Ãq $y˚ø£eTT 23. |ü]X¯óÁuÛÑ‘· 24. kÕe÷q´ ˝Àø£C≤„qeTT ˙≈£î ns¡Ω‘· >∑<äì ˙≈£î ‘√∫q Á|ü‹ ø£åDeTTq≈£î m<äTs¡T>± ˇø£ (es¡Tdü) >∑Ts¡TÔqT ô|≥TºeTT. á ø£åDeTT˝À Á|ü‹ ø£åDeTTqT, <äè&ÛÉ dü+ø£ŒeTT‘√qT, ‘Ó*$ ‘˚≥‘√ #˚j·TT Á|üj·T‘·ïeTT‘√qT, eè~∆ #˚düT ø=qT≥ ˙≈£î nedüs¡eTì »„|æÔj·T+<äT+#·Tø=qTeTT. á ø£åDeTTqT >∑÷]Ã Ä˝À∫+∫ Ä#·s¡D≈£î |üPqTø=qTeTT. Á|ü‹ dü+<äs¡“¤eTT˝ÀqT ˙ Ä#·s¡D á ø£åDeTT˝À ˇø£{Ï>±ì, nH˚ø£eTT>±ì, eè~∆ #Ó+<äT≥≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉTq≥T¢ #·÷&ÉTeTT. ˙ Á|üj·T‘·ïeTTqT m¢|ü&ÉTqT ø=qkÕ–+#·TeTT. ªd”«j·TjÓ÷>∑´‘·qTµ n+#·Hê ø£≥Tº|ü≥eTTqT, ~qeTTq ø=ø£ kÕ]>±ì, yês¡eTTq ø=ø£kÕ]>±ì, |üø£åeTTq ø=ø£kÕ]>±ì, ˝Òø£ e÷düeTTq ø=ø£kÕ]>±ì, uÛÑØÔ #˚j·TTeTT. ˙ o ìsêàDeTT˝À m+‘· n<äT“¤‘·eTT>± n_Ûeè~∆ ø£T>∑T#·Tqï<√ >∑eTì+#·TeTT. ˇø£ q÷‘·Hêq+<äeTTqT, Ä‘êà_Ûeè~∆¬ø’ ‘·ì$ rs¡ì n_Ûs¡T∫ì >∑eTì+‘·Te⁄. q÷{ÏøÏ 80 e÷s¡TÿT n+‘·≈£î ô|’q e∫Ãq#√ ªmµ nì, 70 n+‘·≈£î ô|’q e∫Ãq ª_µ nì, ª60µ n+‘·≈£î ô|’q e∫Ãq#√ ªdæµ nì, 50 n+‘·≈£î ô|’q e∫Ãq#√ ª&çµ nì, 50, 50 ≈£î ‘·≈£îÿe e∫Ãq#√ ªÇµ nì >∑Ts¡TÔ ô|≥TºeTT. Á|ü‹ ø£åDeTTqT eè~∆ #˚düTø=qT#·T bıeTTà. Ç+ø£qT e÷s¡Z <äs¡Ùø£‘·«eTT ø±edæq#√, eTeTTàqT dü+Á|ü~+#·TeTT. AKHIL BHARAT VIVEKANANADA YUVA MAHAMANDAL Bhuban - Bhavan, Balaram Dharma Sopan, Kharda, North 24 Paraganas, West Bengal-700 116. email: abvymcityoffice@gmail.com web: www.abvym.org
 42. 42. $XÊK|ü≥ï+$y˚ø±q+<äj·TTe eTVü‰eT+&É* kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì dü+<˚X¯ dü÷Œ¤]Ô‘√ nœ uÛ≤s¡‘· $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É* e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+‘√ Ä+Á<Ûëj·T÷ìe]Ù{Ï Ç+»˙]+>¥ ø±´+|üdt˝À 6`11`1988 q düº&û dü]ÿ˝Ÿ s¡÷|ü+˝À VVYM Ä$s¡“¤$+∫+~. >∑‘· 25 dü+e‘·‡sêT>± j·TTe‘·sêìï Á|üuÛ≤$‘·TqT#˚dü÷Ô yê] Jeq ìsêàD≤ìøÏ ñ|üø£]düTÔqï~. ùdyêø±s¡´Áø£e÷T : düº&ûdü]ÿ˝Ÿ‡ (m.j·TT. Ç+»˙]+>¥ ø±´+|üdt, >∑÷sêÿ˝…’Hé, mHé.m.&ç., eTTs¡∞q>∑sY Á|üXÊ+‹ bÕsYÿ, n&É$es¡+ >∑Ts¡T≈£î bÕsƒ¡XÊ, ÄHé˝…’Hé˝À Skype <ë«sê ìs¡«Vü≤D), u≤u≤*ø£≈£î $y˚ø£yêVæ≤ì (u≤$Vü‰sY) ìs¡«Vü≤D, j·TTe»q •ø£åD≤ •_sêT, s¡ø£Ô<ëq •_sêT, esYÿcÕ|ü⁄T, oìsêàD Á>∑+<∏ë Á|ü#·Ts¡D, $y˚ø±q+<äTì bò˛{À m–®_wüHé ìs¡«Vü≤D yÓTT<ä>∑Tq$. eTVü‰eT+&É* ‘ÓT>∑T Á|ü#·Ts¡DT : • eTVü‰eT+&É* ø£å´eTT eT]j·TT ø±s¡´Áø£eTeTTT • uÛ≤s¡rj·T j·TTe‘· - $y˚ø±q+<äT&ÉT • C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· ` kÕ«$T $y˚ø±q+<ä • $<ë´]ú˝Àø±ìøÏ #·Tø±ÿì • oìsêàD $<ÛëqeTT • e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘· m+<äT≈£î m˝≤? • ‘ê´>∑eTT `ùde • kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì e÷s¡ZeTT˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ • eTVü‰eT+&É* uÛ≤eeTT eT]j·TT |ü<ä∆‹ • eTq yês¡dü‘·« yês¡<ÛäTT • MTs¡T Hêj·T≈£îT ø±<ä#·T≈£îHêïsê! • j·TTe‘·s¡+ düeTdü´`<ëì |ü]cÕÿs¡+ $y˚ø£ uÛ≤s¡‹ : nœuÛ≤s¡‘· $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡|ü⁄q $y˚ø£uÛ≤s¡‹ nqT Á‘Ó’e÷dæø£ |üÁ‹ø£ VVYM yê]#˚ Á|ü#·T]+#·ã|ü&ÉT#·Tqï~.
 43. 43. Published by Sri N. Lakshmi Narayana (President, Visakhapatnam Vivekananda Yuva Mahamandal) on behalf of Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mandamandal, Bhuban bhavan, Balaram Dharma Sopan (P.O.), Khardaha, North 24 Parganas, West Bengal - 700 116. Ph: 033-23506898, 23524714. www.abvym.org. Printed at Sathyam Offset Imprints, # 49-28-5, Madhuranagar, Visakhapatnam. Ph. 2735878 eTVü‰eT+&É* Á|ü<ÛëH√<˚›X¯´eTT uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝À düTdæÔs¡yÓTÆq $TeqT, eTTK´eTT>± $y˚ø±q+<ä kÕ«$Tyê] ø£å´eTT˝À bı+<äT|üs¡T|üã&çq - o ìsêàDeTT, eTqTwüß´ì eT˙wæ>± r]Ã~<äT›≥ - nqT yêìì j·TTe‘·˝À Á|ü#ês¡eTT#˚dæ, Ä j·TTeX¯øÏÔì Áø£eT•ø£åD≤ $<ÛëqeTT˝ÀìøÏ eT[fl+∫, ìkÕ«s¡ú <˚X¯ùde <ë«sê, ñ‘·ÔeT düe÷»eTTq≈£î ñ‘·ÔeT bÂs¡TqT ‘·j·÷s¡T #˚j·TTfÒ eTVü‰eT+&É* Á|ü<ÛëH√<˚›X¯´eTT. eTVü‰eT+&É* ø±s¡´πøåÁ‘·eTT j·÷e<들s¡‘·<˚X¯eTT. HOW TO BUILD CHARACTER (TELUGU) First Published Dec, 1998 (2000 Copies) 1st Reprint Feb, 2002 (2000 Copies) 2nd Reprint Nov, 2013 (2000 Copies) Price : Rs. 10.00 $y˚ø˘-JeHé ‘·q Ä<äs¡ÙeTT jÓTTø£ÿ ø±s¡´Áø£eTeTT düe÷#ês¡eTTqT sTT‘·s¡T≈£î n+~+#·T≥¬ø’ eTVü‰eT+&É* ª$y˚ø˘ JeHéµ nqT ªÄ+>∑¢ - u…+>±©µ ~«uÛ≤cÕ e÷dü|üÁ‹ø£qT Á|ü#·T]+#·T#·Tqï~. yê]¸ø£ #·+<ë :s¡÷. 50/- How to build Character (Telugu) ISBN 978-81-86974-81-0 Sathyam9849996538

×