Your SlideShare is downloading. ×
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Yuvatharam Samasya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Yuvatharam Samasya

95

Published on

Yuvatharam Samasya: Telugu booklet by Vivekananda Mahamandal …

Yuvatharam Samasya: Telugu booklet by Vivekananda Mahamandal

Problem of Youth - Solution

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
95
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. myéT.$.|æ. {Ï.{Ï.&ç. ø£fi≤´D eT+&É|üeTTq+<äT qe+ãs¡T 29 qT+&ç &çôd+ãs¡T 1 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï VVYM s¡»‘√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À uÛ≤>∑+>± á Á>∑+<∏ëìï eTTÁ<äD #˚düTÔHêïeTT. Á>∑+<∏ä eTTÁ<äD≈£î düVü≤ø£]+∫q l #·kÕì yÓ+ø£≥|òüDÏ (>∑T&çyê&É) >±]øÏ, #·ø£ÿ>± eTTÁ~+∫ Ç∫Ãq ªªdü‘·´+µµ ãè+<ä+≈£î, Á|òüP|òt Ø&ç+>¥ #˚dæq l |æ.lìyêdt >±]øÏ ø£è‘·»„‘·T. á |ü⁄düÔø£eTT yÓTT<ä{Ï>± ‘ÓT>∑T˝À eTTÁ~+#·ã&ÉT‘·Tqï~. ‘·|üT+fÒ düVü≤è<äj·T+‘√ eTìï+#·>∑s¡T. Ç≥T¢ $XÊK|ü≥ï+ j·THé. ø°åàHêsêj·TD qe+ãsY 29, 2013 (Á|üø±X¯≈£îT) eTT+<äTe÷≥ eTVü‰eT+&É* Á|ü#·Ts¡D nqTyê<äeTT˝À uÛ≤>∑eTT>± ª12µe |ü⁄düÔø£eTT>± ‘The Problem of the Youth and Its Solution’ qT ‘ÓT>∑T˝À Á|ü#·T]düTÔHêïeTT. n‹ |æqïej·TdüT‡˝ÀH˚ ‘ÓT>∑T nqTyê<ä+ #˚dæq l eT˝…¢+bÕ{Ï e+oø£èwüí ($»j·Tyê&É) >±]øÏ ø£è‘·»„‘·T #Ó|ü≈£î+≥THêïeTT. Á|ü‘·T≈£î : j·THé.dæôV≤#Y. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ $XÊK|ü≥ï+$y˚ø±q+<äj·TTeeTVü‰eT+&É*. (kÕú|æ‘·+ : qe+ãs¡T 6, 1988, ]õwüºsY¶ HÓ+. 913/2008) C/o. l >∑D|ü‹ ùdyê dü$T‹, >∑÷sêÿ˝…’qT, ¬s’˝Ò«ùdºwüHé <ä>∑Zs¡ $XÊK|ü≥ï+-530 004. Ph : 2564451, 9849811940 e-mail : vvym@yahoo.co.in, Blog : www.vvym.blogspot.com The Problem of the Youth and Its Solution (Telugu) ISBN 978-81-86974-78-0
 • 2. 1 j·TTe‘·s¡+ düeTdü´ ` <ëì |ü]cÕÿs¡eTT e÷qe⁄ì jÓTTø£ÿ ìs¡+‘·s¡ #·s¡´ ‘·q Á|ü|ü+#êìï |ü⁄q' düèwæº+#·≥+, ø±ì ìC≤ìøÏ á Á|ü|ü+#·+ j·TTe‘·≈£î #Ó+~q~. j·TTe‘·m¢|ü&É÷áÁ|ü|ü+#êìïìs¡+‘·s¡+e÷s¡Tdü÷ÔeTT+<äT≈£î q&çù| Hêj·T≈£îqT eT]j·TT ø±s¡´X¯Ss¡TqT n+~düTÔ+~. ø±ì j·TTe‘· m¢|ü&É÷ j·Te«q+‘√H˚ e⁄+{≤s¡H˚~ ˇø£ $T<∏ä´. mH√ï }Vü≤‘√ ‘·eT ø£ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|fÒº j·TTe‘· ∫es¡≈£î sêJ |ü&Éø£‘·|üŒ≥+ ˝Ò<äT. á ø± Á|üyêVü≤+˝À |üj·Tìdü÷Ô yês¡T j·Te«q+˝À ø£Tø£qï eT]j·TT #˚j·÷qT≈£îqï >=|üŒ ø±sê´qT #Ój·T´˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. á ø±#·Áø£+˝À H˚&ÉT πs|ü⁄>± e÷s¡T‘·T+~ πs|ü⁄ eTs¡THê&ÉT>± e÷s¡T‘·T+~. #·]Á‘· |ü⁄≥T ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ e⁄+{≤sTT. <ëì‘√ bÕ≥T j·TTe‘· ø£≈£î eT]j·TT ø±sê´≈£î n+‘·s¡+ n+‘·ø£+‘·≈£L ô|s¡T>∑T‘·T+~. H˚{Ï j·TTe‘· ìsêX¯ eT]j·TT ndüVü≤q+‘√ bÕ≥T dü‘·´, ndü‘ê´eT<Ûä´uÛÒ<ëìï>∑T]Ô+#·˝Ò≈£î+&Ü‘Ó–+|ü⁄‘√>∑T]Ô+|ü⁄ø√dü+ ÁbÕ≈£î˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. Áø°düTÔX¯ø£+ qT+&ç k˛Áø£{°dt ø±+ es¡≈£î Ç<˚
 • 3. 2 b˛ø£&ÉqT >∑T]Ô+#·e#·Tà BìøÏ ø±s¡D+ ˇø£ øå±´ìï #Û˚~+#·≥+ ø√dü+ düeTdü´qT BÛ≥T>± m<äTs=ÿq>∑*π> Á|üD≤[ø£ ˝Ò≈£î+&Ü ø±s¡´s¡+>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|≥º&É+. ndüT düeTdü´ n+‘·T˝Òì ‘·|üq, X¯øÏÔ, düe÷»+ qT+&ç N&ÉqT eT]j·TT nHê´j·÷ìï ìs¡÷à*+#êqTø√e≥+, Ä<äsêÙ |ü≥¢ nbÕs¡yÓTÆq >ös¡e+, $TeT H˚{Ï j·TTe‘· jÓTTø£ÿ eTTK´ ø£åD≤T yê] |ü≥¢ yê]øÏ e⁄qï nbÕs¡yÓTÆq qeTàø£+. yê] Ä˝À#·Hê düs¡[ì dü+øÏ¢wüºyÓTÆq düeTdü´≈£î ôd’‘·+ dü]‘·÷π>˝≤ #˚düTÔ+~. Çìï >=|üŒ ø£åD≤Tø£*–qj·TTe‘·≈£L&Üyê]ø£å´kÕ<Ûäq˝À∫e]n+ø±ìï #˚s¡˝Òø£b˛‘·THêïs¡T, yê] ‘·s¡Tyê‘· ‘·sê˝À ≈£L&Ü |ü]dæú‹˝À e÷s¡TŒ ˝Ò<äH˚ #Ó|üŒe#·TÃqT. BìøÏ ø±s¡D+ @$T{Ï? n]kÕº{Ï˝Ÿ #Ó|æŒq≥Tº>± nìï ‘·|ü≈£L ø±s¡D+ nedüs¡yÓTÆq <ëìø£Hêï n‹>± #˚j·T≥+. j·TTe‘· ` yês¡T m≈£îÿe>± Áù|$TkÕÔs¡T, m≈£îÿe>± <˚«wækÕÔs¡T eT]j·TTnìï$wüj·÷˝ÀqTBìH˚ne+_kÕÔs¡T.Ç~j·TTe‘·˝À n+‘·Ø¢q+>±e⁄+≥T+~.Ç~yê]øÏX¯øÏÔìdüTÔ+~eT]j·TTyê]˝Àì
 • 4. 3 X¯øÏÔì Vü≤]düTÔ+~. Ç~ ˇø£ ñÁ‘˚Œs¡ø£+ e+{Ï~. á ø±+ø£åqT j·TTe‘· jÓTTø£ÿ düVü≤» ø£åD+>± n_Ûe]í+#·e#·TÃqT. á ø£åD+ yê]ì ø£è‘·E„qT #˚j·T≥+˝À <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äq≥+˝Àdü+<˚Vü≤+˝Ò<äT.Á|ü|ü+#·+|ü≥¢@<äèw溑√ nsTT‘˚ j·TTe‘· #·÷düTÔ+<√ yê] uÛ≤yêT eT]j·TT Ä<äsêÙT øå±´T ny˚ Ø‹˝À @s¡Œ&ÉT‘·THêïsTT. M{Ï˝À ìs¡+‘·s¡ e÷s¡TŒ düs¡« kÕ<Ûës¡D+.H˚{Ïj·TTe‘·nq÷Vü≤´yÓTÆquÛÑ$wü´‘·TÔqT>∑÷]Ã$XÊ <äèø£Œ<∏ä+‘√e⁄+&É{≤ìøÏÇwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡T.yês¡Tdæús¡‘ê«ìïeT]j·TT ne<ÛäTqT <˚«wækÕÔs¡T. ndæús¡‘ê«ìï, dü«‘·+Á‘êìï eT]j·TT bÕs¡<äs¡Ùø£‘·qT ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. Bìì eT+∫ nq≥+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. ø±ì á Ä˝À#·Hê <Û√s¡DÏ $T‹MTs¡≥+ e¢ düeTdü´T |ü⁄≥Tºø=kÕÔsTT. dü«‘·+Á‘êìï eT]j·TT bÕs¡<äs¡Ùø£‘·qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·≥+˝À bıs¡bÕ≥T ˝Ò<äT. ø±ì ndæús¡‘ê«ìï nìï y˚fi¯˝≤ ÄyÓ÷~+#·≈£L&É<äT.>∑T]Ô+|ü⁄ø√dü+ˇø£ãyÓTÆqø±+ø£åj·TTe‘·qT Ä ~X¯>± q&ç|ædüTÔHêïsTT. dæús¡yÓTÆq ø£å´+ ˝Òì, dü¬s’q Á|üD≤[ø£ ˝Òì Á|üj·÷D+ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À n>∑eT´>√#·s¡+>± $T–*b˛‘·T+~. #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À á bÕs¡<äs¡Ùø£‘· eT]j·TT dü«‘·+Á‘·
 • 5. 4 <Û√s¡DÏ˝À dæús¡yÓTÆq ø£å´+ ˝Ò≈£î+&Ü ø±>∑eTq+˝À ø£å´dæ~∆ì #˚s¡≈£î+&ÜH˚ j·Te«q<äX¯qT ø√˝ÀŒ‘·÷ ‘·eT≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ ‘êeTT ‘·eT ‘·s¡Tyê‹ ‘·sê≈£î øå±´T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. H˚{Ï qej·TTe‘· yê] eTT+<äT ‘·sê≈£î ˝≤π> $T‹MT]q Áù|eT, <˚«wü+ nH˚ ø£åD≤qT ÄbÕ~+#·T≈£îì ndæús¡yÓTÆq øå±´‘√ >=|üŒ ø±sê´qT kÕ~Û+#·≈£î+&ÛÜH˚ ‘·eT j·Te«q <äX¯qT ø√˝ÀŒ‘·÷. ‘·s¡Tyê‘· ‘·sê≈£î ‘·eT C≤&Ü´ìï yês¡dü‘·«+>± n+~düTÔHêïs¡T. $X¯« yê´|üÔ+>± n+<äs¡T j·TTe‘·˝ÀqT á s¡ø£yÓTÆq düeTdü´qT #·÷&Ée#·TÃqT. ˇø£ düeTÁ>∑yÓTÆq eT]j·TT kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± H˚{Ï j·TTe‘·qT á <Û√s¡DÏ qT+&ç ãj·T≥≈£î rdüT≈£îsê˝Òø£b˛‘˚ >=|üŒ ø±sê´qT kÕ~Û+#êqT≈£îH˚ Á|ü‹ j·TTe‘· jÓTTø£ÿ ø£T }Vü≤T>±H˚ $T–*b˛‘êsTT. ‘·<äT|ü] düeTdü´T (Secondary Problems) $T–*q düeTdü´T nìïj·TT ‘˚*ø£>± |ü]wüÿ]+#·<ä–q$. ø±ì ø=ìï $T–*q düeTdü´T kÕ<Ûës¡D ø£åD≤qT ø£*–j·TT+&ç ‘·–q+‘· ÁX¯<ä∆‘√ |ü]wüÿ]+#·edæq$. á kÕ<Ûës¡D düeTdü´≈£î eT÷ø±s¡D+ #·s¡´≈£î ˝Ò<ë uÛ≤Vü≤´Á|ü|ü+#êìøÏ Á|ü‹ #·s¡´T>± uÛ≤$+#·e#·TÃ. Ç≥Te+{Ï düeTdü´qT kÕ<Ûës¡D+>± ø=ìï
 • 6. 5 #Ój·T´<ä–q e÷s¡TŒqT eTq ø±sê´˝À ˝Ò<ë u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#ê+ ˝ÀìøÏ rdüT≈£îsêe&É+ eq |ü]wüÿ]+#·e#·TÃqT. H˚{Ï j·TTe‘· m<äTs=ÿ+≥Tqï á düeTdü´T me]øÏ ‘Ó*j·Tì$ ø±e⁄? H˚{Ï j·TTe‘·˝À#ê˝≤eT+~øÏ`dü]jÓÆTqbÂwæºø£ÄVü‰s¡+,Äs√>∑´s¡ø£åD eTqX¯Øsê≈£îø±edæqkÂø£sê´T,dü]jÓÆTqkÕ+Á|ü<ëj·÷qT nes¡#·T≈£îH˚ neø±X¯+, $<ä´ nedüs¡eTTT, Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq $C≤„qdü+|ü<ä,ìsêàD≤‘·àø£yÓTÆqdüe÷#ês¡e´edüú,dü]jÓÆTqìyêdü kÂø£sê´T, #·<äTe⁄ eT]j·TT ñ<√´>±eø±XÊT, eè‹ÔøÏ ø±edæq HÓ’|ü⁄D≤´T, U≤∞ düeTj·÷˝À dü]jÓÆTq ìsêàD≤‘·àø£ <Û√s¡DÏ‘√ ≈£L&çq ø±sê´T ø£s¡Tej·÷´sTT. Ç≥Te+{Ï düeTdü´ìïj·TT u≤Vü≤´Á|ü|ü+#êìøÏ dü+ã+~Û+∫q$ eT]j·TT ø=~›bÕ{Ï dü+ø£Œã+‘√ |ü]wüÿ]+#·<ä–q$. ø±ì ø=ìï düeTdü´T j·TTe‘· jÓTTø£ÿ n+‘·s¡+>±ìøÏ ˝Ò<ë $TeøÏ #Ó+~q$. ñ<ëVü≤s¡D≈£î : j·TTe‘· uÛÑT»düÿ+<ëô|’ u≤<Ûä´‘·qT yÓ÷|ü⁄≥, eT]j·TT yê]øÏ dü]jÓÆTq >∑T]Ô+|ü⁄ì#·TÃ≥. Ç≥Te+{ÏdüeTdü´T≈£L&ÜqT<äè&ÛÉdü+ø£Œ+‘√j·TTeX¯øÏÔì dü]jÓÆTqe÷s¡ZìπsúX¯q+#˚j·÷qï|ü{Ïwü˜ø±s¡´oq‘√|ü]wüÿ]+#· e#·TÃqT. á düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+˝À uÛ≤Vü≤´Á|ü|ü+#êìøÏ #Ó+~q
 • 7. 6 ø=~›y˚Ts¡≈£îe÷Á‘·y˚Tñ+≥T+~.Bì˝Àe´øÏÔn+‘·Ø¢q+>±|ü]cÕÿs¡ e÷sêZT yÓ‘·Tø√ÿedæ e⁄+≥T+~. düeTdü´ eT÷˝≤T $T–*q düeTdü´qT >∑T]Ô+#·T≥≈£î eTT+<˚ n‹ eTTK´yÓTÆq düeTdü´qT >∑÷]à #·]Ã+#·&É+ »]–q~. á düeTdü´ jÓTTø£ÿ eT÷˝≤qT >∑T]Ô+#·&É+ #ê˝≤ n‘·´edüs¡+. eT÷&ÉT eTTK´yÓTÆq ø±s¡ø±TádüeTdü´≈£î<√Vü≤<ä+#˚düTÔHêïsTTn$`kÕ«‘·+Á‘·´+, X¯øÏÔ, ìs¡¢ø£å´+. Á|ü‹ˇø£ÿ]˝ÀqTkÕ«‘·+Á‘·´+n+‘·Ø¢q+>±<ë–e⁄+≥T+~. Á|ü‹ ˇø£ÿ] J$‘· ø£å´+ á kÕ«‘·+Á‘·´‘·˝À |ü]|üPs¡í‘·qT kÕ~Û+#·≥y˚T. n~ #˚s¡Tes¡≈£î yês¡T $ÁX¯$T+#·s¡T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ìs¡+‘·s¡+ nqTì‘·´+ <ëì¬ø’ |ü]‘·|ækÕÔs¡T. ìs¡¢ø£å´+ á kÕ«‘·+Á‘·‘·qT Vü≤]düTÔ+~. á dü«‘·+Á‘êH˚«wüD˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï|ü&ÉT ìs¡¢ø£å´+ ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·T+~. J$‘·+˝À X¯øÏÔ á øå±´ìï #˚s¡Tø=qT≥˝À <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. j·TTe‘·˝À nq+‘·yÓTÆq X¯øÏÔ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ e⁄+≥T+~. n~ yê]ì @ ø±s¡´+˝ÀHÓ’Hê n$ÁXÊ+‘·+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑≥+˝À, m≥Te+{Ï düeTdü´¬ø’Hê BÛ≥T>± ìã&É≥+˝À düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. yê] ìs¡¢ø£å´+, ìπs›•‘·
 • 8. 7 ø£å´+ ˝Òø£b˛e&É+ yê] J$‘êqT n>∑eT´>√#·s¡+>± #˚düTÔHêïsTT. yê] ndü+ø£*Œ‘· qeTàø£+ m≥Te+{Ï ø£å´+ ˝Ò≈£î+&Ü yês¡T >=|üŒ ø±s¡´eTTqTkÕ~Û+#·>∑s¡H˚~.áìs¡¢ø£å´|ü⁄<Û√s¡DÏyê]J$‘êqT ˇø£ Á|üD≤[ø£ ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. Ç<˚ ìs¡¢ø£å´+ yê]˝À ndüVü≤Hêìï ô|+#·T‘·÷áÁ|ü|ü+#·düeTdü´ìï+{Ïø°ø±s¡D+yê]yÓqTø£‘·sê yês¡H˚n_ÛÁbÕj·÷ìïã|üs¡TdüTÔ+~.ádüeTdü´ìs¡÷àq˝ÀH˚{Ï j·TTe‘· bÕ‘· ‘·|üqT |ü⁄qsêeè‘·+ #˚j·T≈£î+&Ü dü+dæ<ä∆+ ne⁄‘·T+~.me]øÏq∫Ãq≥T¢>±yês¡TeTT+<äT≈£îb˛e≥y˚Tdü]jÓÆTq |ü<䛋 nH˚~ yê] qeTàø£+. ø±ì n+‘·Ø¢q+>± <ë–e⁄qï |ü]|üPs¡í dü«‘·+Á‘·´‘·¬ø’ ãyÓTÆq ø±+ø£å ndü+ø£*Œ‘·+>± e´ø°Ôø£è‘·+ ne⁄≥≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔ+≥T+~. mes¡T eT]j·TT mø£ÿ&É yÓ‘·ø±* H˚{Ï j·TTe‘· jÓTTø£ÿ düeTdü´T, yê{Ï jÓTTø£ÿ ø±s¡D≤T, |ü]cÕÿsêT yÓ‘·Tø£edæq~ yÓqTø£{Ï ‘·sê˝…’q ìqï{Ï j·TTe‘· ø±<äT. <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ j·TTe‘·≈£î #Ó+~q #ê˝≤ düeTdü´T Ç<˚ $<ä+>± #·s¡Ã≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïsTT. á düeTdü´≈£î ø±s¡D≤T, yê{Ï |ü]cÕÿs¡ e÷sêZT yÓ‘·Tø√ÿedæq~. H˚{Ï j·TTe‘· e÷Á‘·y˚T. ø±ì H˚{Ï j·TTe‘· n+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïsê? M{ÏøÏ |ü]cÕÿsêT
 • 9. 8 u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+˝À yÓ‘·Tø£≈£L&É<äT n$ n+‘·sê‘·à≈£î #Ó+~q$. n$n+‘·Ø¢q+>±|ü⁄{Ϻq$.<ëììyês¡T>∑T]Ô+∫mT¬>‹Ô#ê{≤* ` BìøÏ ø±s¡D+ yê] Ä‘·à. H˚{Ï j·TTe‘· ì»+>± ‘=* j·TTe $CÒ‘·T>±ìyêqT≈£î+fÒ,yê]yÓqTø£‘·sêyê]˝≤ø±≈£î+&Ü düeTdü´ jÓTTø£ÿ eT÷˝≤qT ns¡ú+ #˚düT≈£îì yê{ÏøÏ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZT#·÷bÕ*.Ç+<äT≈£îdüùV≤‘·Tø£yÓTÆqÄ˝À#·Hê<Û√s¡DÏø±yê*. n~ yê]ì uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eTT+<äT≈£î rdüT≈£îb˛‘·T+~. ˇø£ ‘·s¡+ á düeTdü´ |ü]cÕÿsêì¬ø’ q&ÉT+ø£{Ϻ ìs¡¢øå±´ìï #Û˚~dü÷Ô düeTdü´qT düeT÷+>± ìs¡÷à*+#ê*. eT]jÓTTø£ eT÷ düeTdü´ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düeTdü´ qT+&ç <ä÷s¡+>± yÓfi¯fl≥+ <ëìøÏ |ü]cÕÿs¡+ ø±<äT. n~ eT]ìï düeTdü´qT ñ‘·Œqï+ #˚düTÔ+~. ùd«#·Ã¤|ü≥¢ dü]jÓÆTq ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e≥eTH˚~ ˇø£ ø£å´+ ˝Ò≈£î+&Ü, ˇø£ Ä<äsêÙìï ˝Ò<ë dæús¡ uÛ≤yêqT ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæ j·TTe‘·qTìØ«s¡´+#˚düTÔ+~.ì»yÓTÆqùd«#·Ã¤nC≤„Hêìïìs¡÷à*+∫ n+<Ûäø±sêìïbÕs¡Á<√T‘·T+~.kÕ<Ûës¡D+>±j·TTe‘·˙‹eT]j·TT ø£≥Tºu≤≥¢ |ü≥¢ qeTàø£+ ˝Ò≈£î+&Ü yê]øÏ q∫Ãq≥T¢>± yê] dæ<ë∆+‘êqT @s¡Œs¡#·Tø√e≥+ eq, <ëìøÏ ‘√&ÉT nqTuÛÑe
 • 10. 9 sêVæ≤‘·´+ eq o e´øÏÔ‘·« ìsêàD≤˝À $|òüeTsTT´ $»j·÷ìï #˚s¡≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. Áø£eT•ø£åD≤ sêVæ≤‘·´+, ‘·T#۷äyÓTÆq Äq+<ëT bı+<ä≥+ùd«#·Ã¤øÏe÷sêZqT#·÷|æ+#·e⁄.eTqdüT‡MT<ä$»j·÷ìï kÕ~Û+#·>∑>∑≥y˚T ùd«#·Ã¤ #˚s¡Tø√e{≤ìøÏ düTuÛÑyÓTÆq e÷s¡Z+ ø±ì <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ H˚{Ï j·TTe‘·˝À <ëìøÏ kÕúq+ ˝Ò<äT. |ü]cÕÿs¡eTT H˚{Ïj·TTe‘·ndü+|üPs¡í‘·qT+&ç|ü]|üPs¡í‘·≈£î#˚s¡>∑<ë? |üT ø±sê´qT eè<Ûëø±≈£î+&ÛÜ Ä|ü>∑<ë? yês¡T #˚j·T>∑s¡T. m˝≤?yês¡TM{ÏøÏø±s¡DyÓTÆqeT÷&ÉTn+XÊqT»sTT+#·>∑>±*. n$ ùd«#·Ã¤. X¯øÏÔ eT]j·TT nC≤„qeTT. ø=~› ø=~›>± ùd«#·Ã¤qT ô|+bı+~+#·Tø√yê*.‘·<ë«sênC≤„q+HÓeTà~>±q•düTÔ+~.‘·eT j·TTeX¯øÏÔìnqedüs¡+>±eè<Ûë#˚j·Tsê<äT.dü+øÏå|üÔ+>±#ÓbÕŒ+fÒ yê] düVü≤»‘ê«ìï yês¡T n<äT|ü⁄˝À e⁄+#·Tø√yê*. Ç~ j·TTe‘·qT nìï ø±sê´qT düeT‘·T´+>± #˚j·TT≥˝À ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. yê] eTqdüT‡qT yês¡T »sTT+#·>∑>±*. ‘·<ë«sê eT+∫ Ä˝À#·qqT bı+<ä>∑s¡T, J$‘·+ |ü≥¢ düŒwü˜‘· @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ˇø£ øå±´ìï @s¡Œs¡#·T≈£îì <ëìì kÕ~Û+#˚ Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·>∑s¡T. Ä Á|üD≤[ø£qT ì]«>∑ï+>± Ä#·s¡D˝À
 • 11. 10 ô|≥º>∑s¡T. dü+øÏå|üÔ+>± #ÓbÕŒ+fÒ n+‘·Ø¢q+>± |ü≥TºqT kÕ~Û+∫ ãj·T≥≈£î ø£ì|æ+#˚ Á|ües¡ÔqqT ìπs∆•+#·>∑s¡T. Ç~ ãT~∆øÏ ≈£L&Ü |ü$Á‘·‘·qT #˚≈£L]à nC≤„Hêìï ìs¡÷à*dü÷Ô ùd«#·Ã¤qT bı+<äT≥˝À <√Vü≤<ä |ü&ÉT‘·T+~. á ìX¯Ã dæú‹˝À yês¡T ìwü˜‘√ ø£å´+ |ü≥¢ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ e⁄+&ç <ëìì #˚s¡Tø√>∑s¡T. m|ü&Ó’‘˚ yês¡T ‘·eT eTqdüT‡qT »sTT+#·>∑s√ yês¡T u≤Vü≤´Á|ü|ü+#êìï ≈£L&Ü »sTT+#·>∑s¡T. m|ü&Ó’‘˚ n+‘·', u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#êìï»sTT+#·>∑*>±s√yês¡TnC≤„Hêìïn~Û>∑$T+∫ùd«#·Ã¤≈£î >∑ ì»yÓTÆq nsê∆ìï ‘ÓTdüTø=q>∑s¡T. ‘·eT düVü≤»‘ê«ìï ‘ÓTdüTø√e{≤ìï yÓTT<äTô|&É‘ês¡T. ‘·<ë«sê ˇø£ ø£å´+ jÓTTø£ÿ nedüsêìï >∑T]ÔkÕÔs¡T. á $<Ûä+>± Á|üj·T‹ï+#·≥+ eq j·TTe‘· düeTdü´MT<ä |ü≥T‘ê«ìï kÕ~Û+#·e#·TÃ. eTT–+|ü⁄ k˛Áø£{°dtqT+&çÄ<ÛäTìø£eTq‘·‘·«XÊÅdüÔy˚‘·Ô˝…+<äs√j·TTe‘· jÓTTø£ÿdüeTdü´qT|üTs¡ø±T>±$X‚¢wæ+#ês¡T.yê]˝Àø=~›eT+~ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZqT dü÷∫+#·>∑*>±s¡T. kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì uÀ<ÛäqqT+&çH˚{Ïj·TTe‘·jÓTTø£ÿdüeTdü´≈£î‘·–q|ü]cÕÿsêT dü÷∫+#·&ÉyÓTÆq~. H˚{Ï j·TTe‘· n+‘ê Bìì bÕ{Ï+#·edæq
 • 12. 11 nedüs¡+ ˝Ò<äT. ø±ì ø=~› eT+~ n+<äTø=s¡≈£î Á|üj·T‹ï+∫qf…Æ¢‘˚ ˇø£ ø=‘·Ô j·TTeX¯øÏÔ ñ<䓤$düTÔ+~. á j·TTeX¯øÏÔ $T–*q nìï+{Ïø£+fÒ ÁøÏj·÷o+>± e⁄+≥÷ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê≈£î qe uÛÑ$‘·e´ ìsêàD+˝À <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. Bìì j·TTe‘· ‘·eT≈£î nqT≈£L+>± eT]j·TT ˝≤uÛÑ<ëj·T ø£+>± uÛ≤$+#ê*. <äè‘·sêwüߺ&ÉT‘√ $<äTs¡T&ÉT #Ó|æŒq≥T¢>± eTqwüß´T ‘·«s¡>± <=s¡T≈£î‘ês¡T. zsêC≤ yês¡T eTq≈£î ÄVü‰¢<ä+ ø£*–+#˚˝≤ e÷{≤¢&É‘ês¡T. ø±ì ø=~› eT+~ e÷Á‘·+ ÄVü‰¢<ä+ ø£*–+#˚˝≤ e÷{≤¢&É˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° Ä e÷≥T eTq ÁX‚j·TdüT‡ ø√]qyÓ’ e⁄+{≤sTT. kÕ«$T ãT<Ûëq+<ä s¡∫+∫q ªªeTqdüT‡ eT]j·TT <ëì ìj·T+Á‘·DµµnqTÁ|ü#·Ts¡DqT#·<äTeedæq~>±bÕsƒ¡≈£î≈£îeTq$. düeTdü´düŒwüº+>±e⁄+~.<ëìøÏ|ü]cÕÿs¡+≈£L&ÜkÕ<Ûä´y˚T. á düyêTqT d”«ø£]+∫ j·TTe‘· ‘·eT düeTdü´qT ‘êy˚T |ü]wüÿ]+#·T≈£îì á düe÷C≤ìøÏ ‘êy˚T+{À ìs¡÷|æ+#ê*. á $<Ûä+>±H˚ ø=~›eT+~ e´≈£îÔT ‘·eT J$‘·+˝À düeTdü´qT n~Û>∑$Tdü÷Ô e⁄+{≤s¡T. Ç~ ø=‘·Ô>± ø£ì|æ+#·≥+ eq Bìì e~*ô|{≤º*‡qnedüs¡+˝Ò<äT.Ç~#ê˝≤düTuÛÑyÓTÆqe÷s¡Z+.Ç~
 • 13. 12 düTuÛÑyÓTÆq e÷s¡Z+ nì ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·e<äT›. >=|üŒdü‘ê´T m|ü&É÷ düTuÛÑ+>±H˚ e⁄+{≤sTT. MT j·TTeX¯øÏÔ‘√ á düTuÛÑ dæ<ë›+‘êìï ø£wüº‘·s¡yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ Ä#·]+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔqT ì]à+#ê*. Ä<äs¡Ù+ jÓTTø£ÿ nedüs¡+ uÛÑ$wü´‘·TÔ j·TTe‘· MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+<äì eTs¡˝≤ #Ó|üŒedæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. j·TTe‘· e÷qe J$‘êìï, yê] dü«j·T+ uÛÑ$wü´‘·TÔ |ü≥¢ eT]j·TT <˚X¯+ jÓTTø£ÿ uÛÑ$‘·e´+ |ü≥¢ m+‘· C≤Á>∑‘·Ô>±e´eVü≤]düTÔHêïs¡H˚~,yê]øÏq∫Ãq≥T¢>±yê]uÛÑ$wü´‘·TÔqT r]Ã~<äT›ø√e≥+ yÓTT<ä>∑Tq$ yê¬s+‘· rÁe+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïs√ nH˚<ëìMT<äÄ<Ûës¡|ü&çe⁄+≥T+~Û.eTs√yÓ’|ü⁄j·TTe‘·qTô|&É<ë] |ü{Ϻ+#˚ $<Ûä+>± yê] #·T≥÷º e⁄qï yê‘êes¡D+ yê] ej·TdüT‡qT Ädüsê>± #˚düT≈£îì nH˚ø£ s¡ø±T>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔ+~. H˚{Ï düe÷»+˝À e⁄qï $<ë´ e´edüú jÓTTø£ÿ ˝≤uÛ≤qT yê] Jeq ìsêàD+˝À $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. kÕVæ≤‘·´+, ∫Á‘êT, dü+^‘·+...yÓTT<ä>∑Tq$. ìC≤ìøÏ yê]˝À Ä<äs¡ÙuÛ≤yêqT ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ ø±≈£î+&Ü e´‹πsø£ ~X¯˝À Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔHêïsTT. sê»ø°j·÷T ˝Ò<ë sê»ø°j·T bÕغT yê]ì dü«˝≤uÛÑ+ ø√dü+ $ìjÓ÷–+#·T≈£îì yê] uÛÑ$wü´‘·TÔ |ü≥¢ eT]j·TT yê]
 • 14. 13 ÁX‚j·TdüT‡|ü≥¢ìs¡¢ø£å´+‘√e´eVü≤]düTÔ|üTs¡ø±T>±yê]ììØ«s¡´+ #˚düTÔHêïs¡T. yê] ãV”≤q‘·T eT]j·TT yê]ô|’ |ü]düsê Á|üuÛ≤e+ eT<Ûä´ @s¡Œ&˚ dü+|òüTs¡¸D˝À H˚{Ï j·TTe‘·≈£î ‘·eT ø±fi¯fl MT<ä ‘êeTT ìã&É≥+, Jeq ìsêàD+ yÓ’|ü⁄ dü¬s’q Á|üj·÷D+ ø£wüº‘·s¡+>± nì|ædüTÔ+~. M≥ìï+{Ï qT+&ç ãj·T≥|ü&˚ e÷s¡Z+ @$T{Ï? ªªˇø£ eT+∫ Ä<äsêÙìï mqTïø√e≥y˚T dü]jÓÆTq e÷s¡Z+.µµ πøe+ ˇø£ Ä<äsêÙìï rdüTø√e≥+ e¢H˚ j·TTe‘· ‘·eT Jeq ∫Á‘êìï, ø£å´ ìπs∆X¯q˝À, Ä |ü]D≤eT Áø£eT+˝À <ëìì #˚s¡T≈£îH˚ Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·T≥≈£î kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+~. ˇø£ Ä<äs¡Ù+ ˇø£ e´øÏÔ˝À |ü]|üPs¡í‘·qT #˚≈£Ls¡TdüTÔ+~. πøe+ Ä<äs¡Ù+ e÷Á‘·y˚T nqTø£]+#·{≤ìøÏ dü]jÓÆTq ø=e÷q+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. düVü≤»+>± eTq+ nqTø£s¡D <ë«sê H˚s¡TÃ≈£î+{≤+. ˇø£ kÕ] >∑‘·+˝ÀøÏ #·÷ùdÔ u≤´+˝À <ë<ë|ü⁄>± nìï nqTø£s¡D <ë«sêH˚ H˚s¡TÃ≈£îHêï+.e÷{≤¢&É≥+,e÷‘·èuÛ≤wüe+{Ï$nqTø£s¡D<ë«sêH˚ H˚s¡TÃ≈£îHêï+eTqÁ|ües¡Ôq,nyê≥T¢,#ê˝≤es¡≈£înqTø£s¡D<ë«sê e#˚Ãy˚.ø±ã{Ϻˇø£eT+∫Ä<äsêÙìïø£*–e⁄+&É≥+eTq≈£îeT+∫ Á|üeè‹Ôì, eT+∫ nyê≥¢qT, Á|ües¡ÔqqT, ø£åD≤qT Çdü÷Ô o
 • 15. 14 ìsêàD+˝À<√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~Û.eTq≈£în≥Te+{ÏÄ<äs¡Ù+ø±yê*. n≥Te+{ÏÄ<äsêÙìïeTqeTT+<äTe⁄+#·Tø√e≥+<ë«sêyÓTT<ä≥>± J$‘·+ |ü≥¢ dü]jÓÆTq <äèø£Œ<Ûä+, ‘·<äT|ü] eTq+ nqTø£]+#·>∑*π> ˇø£ >=|üŒ dü+<˚X¯+ eT]j·TT ∫es¡>± eTq ø£å´ ìπs∆XÊìï #Û˚~+#·≥+˝À eT]j·TT nes√<ÛëqT n~Û>∑$T+#·&É+˝À |ü{Ϻ e⁄+#·T‘·T+~. nes√<ÛëT nH˚ø£ ø±s¡D≤ eq @s¡Œ&ÉT‘·÷ e⁄+{≤sTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î n|üqeTàø£+, Áø£eT•ø£åD ˝Òø£b˛e≥+ u≤Vü≤´Á|ü|ü+#·+eT]j·TTÇ+Á~j·÷|ü≥¢nqTs¡øÏÔyÓTT<ä>∑Tq$. ˇø£ eT<Ûë´Vü≤ï|ü⁄ dü÷s¡T´ì yÓT>∑Te˝Ò ø£å´+ düŒwü˜+>± e⁄+&Ü*, <ëìì #˚s¡T≈£îH˚ e÷s¡Z+ Á|üD≤[ø±ã<ä∆+>± e⁄+&Ü*. m+#·T≈£îqï øå±´ìøÏ ø£≥Tºã&çe⁄+&Ü*. Ä<äs¡ÙeTH˚~ ˇø£fÒ e⁄+&Ü* ø±ì nH˚ø£+ ø±<äT. nH˚ø£ Ä<äsêÙ yÓ+ã&ç |üs¡T>∑TT ô|&ç‘˚ ∫e]øÏ <˚ìì #˚s¡Tø√˝ÒeTT. ˇø£ eT+∫ Ä<äsêÙìï rdüT≈£îì J$‘ê+‘·+ <ëìπø ø£≥Tºã&ç e⁄+≥÷ n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ ñ+&Ü*. n<˚ $»j·T s¡Vü≤dü´+ nH˚ø£ Ä<äsêÙqT rdüT≈£îì yê{Ï|ü≥¢ ì+&ÉT Vü≤è<äj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü bÕ{Ïdü÷Ô $»j·÷ìï kÕ~Û+∫q yês¡T mes¡÷ ˝Òs¡T. nH˚ø£ n|ü»j·÷ e¢ á $»j·T s¡Vü≤dü´+ uÀ<Ûä|ü&ÉT‘·T+~. dü«j·T+>± n|ü»j·÷qT#·$#·÷ùdø£+fÒÇ‘·s¡TnqTuÛÑyêqT+∫bÕsƒêT
 • 16. 15 H˚s¡TÃø√e&É+ ñ‘·ÔeT+. ô|’q #Ó|æŒq $<Ûä+>± ˇø£ Ä<äs¡Ù+ jÓTTø£ÿ ÄeX¯´ø£‘· n+<äT˝ÀqT eTqdüT‡ dæús¡+>± eTq øå±´ìøÏ ~XÊ`ìπsúX¯+ #˚ùd˝≤ e⁄+&˚ Ä<äsêÙìï mqTïø√yê*. n≥Te+{Ï Ä<äs¡ÙeTTqT kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì˝À #·÷|üe#·TÃqT. á Ä<äsêÙìï H˚{Ï j·TTe‘· rdüT≈£î+fÒ yê] J$‘êìøÏ ˇø£ ø£å´+, <ëìì #˚s¡T≈£îH˚ >∑eT´+, #˚C≤s¡ì |ü≥Tº<ä‘√ eTT+<äT≈£î kÕ–b˛j˚T <ÛÓ’s¡´+, Áù|s¡D eT]j·TT dü+‘√cÕìï ø£T>∑CÒdüTÔ+~. kÕ«MTJ uÀ~Û+∫+~ πøe+ e÷qe ìsêàD+ eT]j·TT o ìsêàD+ e÷Á‘·y˚T. eTq Ä<äs¡Ù+ ô|’ uÛ≤>∑+˝À ˇø£ Ä<äs¡Ù+ jÓTTø£ÿ nedüsêìï eTq+ ‘ÓTdüT≈£îHêï+,eTqJ$‘·+˝Àø±ì,düe÷»ÁX‚j·TdüT‡˝À>±ì<ëì jÓTTø£ÿ bÕÁ‘·qT ns¡ú+ #˚düT≈£îHêï+. eTq J$‘·+˝À |ü]|üPs¡í‘· kÕ~Û+#·≈£î+&Üdü+‘√wü+>±e⁄+&É>∑e÷?eTq|ü⁄≥Tºø£≈£îø±s¡D+ @$T{Ï? eTq J$‘êìï eTq≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± e÷s¡TÃ≈£îH˚ dü«‘·+Á‘·‘· eTq≈£îe⁄+<äq>∑*π>ìC≤ìïeTq+‹s¡düÿ]+#·>∑e÷?eTqJ$‘· nqTuÛÑyêqT+∫ H˚s¡TÃ≈£îqï bÕsƒêT, eTq≈£îqï ùd«#·Ã¤qT $ìjÓ÷–+#·T≈£îqïf…Æ¢‘˚ eTq uÛÑ$wü´‘·TÔqT ì]à+#·Tø√˝Òe÷?
 • 17. 16 n˝≤¬>’‘˚, Ä dü«‘·+Á‘·‘·qT $ìjÓ÷–+#·Tø√ø£b˛e≥+ eTq ‘Ó*$‘·≈£îÿe‘·q+ ø±<ë, Ä ø=~› |üì‘√H˚ eTq J$‘ê˝À¢ >=|üŒø±sê´T kÕ~Û+#·˝Òe÷? düe÷»ÁX‚j·TdüT‡ |ü≥¢ Ä˝À#·q ˝Ò≈£î+&Ü πøe+ dü«˝≤uÛÑ+‘√ e⁄+≥÷ dü+‘·è|æÔì bı+<ä>∑e÷? ø±ã{Ϻ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡+ eTq ã˝≤qT eTq jÓTTø£ÿ, düe÷»+ jÓTTø£ÿ eè~∆ø√dü+ñ|üjÓ÷–+#ê*.Ä˝≤#Ój·T´qf…Æ¢‘˚eTq~e÷qe»qà nì #Ó|ü⁄Œø√e{≤ìøÏ ns¡Ω‘· ˝Ò<äT. J$‘· ns¡ú+ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü ˇø£ ø£å´+ ˝Ò≈£î+&Ü »+‘·Te⁄T e˝Ò |ü⁄{Ϻ ÄVü‰s¡+ ø√dü+ yÓ‘·T≈£îÿì ø=~› s√ET ìedæ+∫ Ç‘·s¡ Je⁄ |ü≥¢ m≥Te+{Ï u≤<ä´‘· ˝Ò≈£î+&Ü ‘·s¡Tyê‘· eTs¡DÏ+#˚ J$‘ê˝≤¢H˚ e⁄+{≤sTT. Çø£ÿ&É eTq+ ˇø£ Ä<äs¡Ù+ jÓTTø£ÿ nedüsêìï >∑÷]à ‘ÓTdüT≈£îHêï+. ˇø£ Ä<äs¡Ù+ m˝≤ e⁄+&Ü*? eTT+<äT>± n~ eTq˝À Ä˝À#·qqT πs¬ø‹Ô+#ê*. eTq≈£î <=]øÏq J$‘êìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yêH˚Ä˝À#·qqTø£*Œ+#ê*.J$‘·øå±´ìï,J$‘·nsêúìï ‘Ó*j·TCÒùd˝≤ e⁄+&Ü*. ˇø£ Ä<äs¡Ù+ Áù|s¡DqT ø£*–+#ê*, eTq J$‘êìï ìπs∆•+#˚ e÷s¡Z+˝À |üj·Tì+#˚˝≤ #˚j·÷*. Ä<äs¡Ù+ dæús¡+>± e⁄+&Ü* m|ü&É÷ e÷s¡T‘·÷ e⁄+&É≈£L&É<äT. n~ #ê˝≤
 • 18. 17 düŒwüº+>±q÷, ìs¡+‘·s¡+ yÓT>∑Tìdü÷Ô e⁄+&Ü*. ø=ìï kÕs¡T¢ Ä<äsêÙTeTqeTqdüT‡˝Àe⁄+{≤sTT.ø±ìø±s¡´s¡÷|ü+<ëÃ&ÜìøÏ Áù|s¡DqT ø£*Z+#·˝Òø£b˛e#·Tà n≥Te+{Ï Ä<äsêÙT ãV”≤q+>± e⁄+{≤sTT. Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq J$‘ê qT+&ç e÷Á‘·y˚T Ä<äsêÙqT H˚s¡TÃø√>∑+. πøe+ H˚qT Ä<äsêÙìøÏ ø£≥Tºã&ç e⁄Hêïqì #Ó|üø√e≥+ eq ñ|üjÓ÷>∑+ e⁄+&É<äT. yê{Ïì J$‘·+˝À bÕ{Ï+#ê*. n≥Te+{Ï Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq J$‘êqT ø£qT>=q≥+ düTuÛÑ‘·s¡+ ø±ø£b˛e#·TÃ. H˚{Ï ‘·s¡TD+˝À n$ ø£qTeTs¡T¬>’ b˛j·÷sTT. eTq+ kÕ«$T $y˚ø±q+<äTìì #·÷dæqf…Æ¢‘˚ ìs¡+‘·s¡+ n–ï컫*dü÷Ô‘·s¡‘·sê≈£îÁù|s¡DqTø£*Zdü÷ÔHê{Ïø£<∏ëHêj·TT≈£î&ÉT H˚{Ï e÷s¡TŒ≈£î ø±s¡DuÛÑ÷‘·eTe⁄≥qT #·÷&Ée#·TÃqT. kÕ<Ûës¡D+>± m¢|ü&É÷ Ä<äsêÙT e÷s¡Tdü÷Ôe⁄+fÒ yê]ì eTq+ #·÷dü÷Ô e⁄+{≤+. ø±ì kÕ«$T $y˚ø±q+<ä nìï ‘·sê≈£î Hêj·T≈£î&ç>±, mH√ï ã+<Ûë qT+&ç $eTTøÏÔì ø£*–+#˚˝≤ ˇø£ Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq J$‘êìï ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô Áù|s¡D ø£*–kÕÔs¡T. eTq≈£î #·]Á‘· |ü⁄≥˝À yÓ‘·ø£ edæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. ˇø£ dü÷s¡T´&ç e˝Ò ìs¡+‘·s¡+ yÓT>∑T‘·÷ Nø£{Ïì bÕs¡Á<√T‘·÷ πs|ü{Ï ñ<äj·÷ìøÏ Hê+~
 • 19. 18 |üT≈£î‘·÷ e÷qe‘·≈£î e÷s¡Tù|s¡T>±, ãV”≤q‘·≈£î BÛ≥T>± dæ+Vü≤ dü<äèX¯yÓTÆqã+‘√,nkÕe÷q´yÓTÆq<ÛÓ’s¡´+‘√,n≈£î+]ƒ‘·yÓTÆqÁX¯<ä∆, qeTàø£+, |ü≥Tº<ä‘√ ‘ê´>∑+ eT]j·TT ùdeqT Á|ü|ü+#êìøÏ yÓT¬>‹Ô#ê{Ïq BÛs¡T&ÉT. e÷qe⁄˝À <Ó’e‘ê«ìï #·÷dæq >=|üŒ Hêj·T≈£î&ÉT $y˚ø±q+<äT&ÉT. Äj·Tq eTq≈£î Ä<äs¡Ù+ ø±yê*. Äj·Tq Væ≤+<äTe≈£î, eTVü≤eTàBj·TT≈£î, n+<äs¡≈£î ø±edæqyê&ÉT.Äj·Tq≈£îÅd”Ô,|ü⁄s¡TwüßTdüe÷qy˚T,<Ûäqe+‘·T≈£î, ù|<äyê]øÏÄj·Tqnedüs¡+e⁄+~.nø£åsêdüT´≈£î`ìs¡ø£åsêX¯ó´≈£î, uÛ≤s¡rj·TT≈£î` $<˚oj·TT≈£î, Á|üdüTÔ‘êìøÏ ` uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î Äj·Tq nedüs¡+ e⁄+~. e÷qe ÁX‚j·TdüT‡ ø√πs Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ Äj·Tq nedüs¡+ e⁄+~. ù|<äyêfi¯flqT eT]j·TT ìs¡ø£åsêX¯ó´qT uÛÑ>∑e+‘·Tì‘√ düe÷qeTì ù|<äø√dü+ |ü]‘·|æ+#˚ yê]ì eTVü‰‘·TàT>± n_Ûe]ídü÷Ô, Äø£*‘√ neT{Ï+#˚ yê]øÏ <Ó’e‘ê«ìï uÀ~Û+#·{≤ìï e´‹πsøÏdü÷Ô Äj·Tq ˇø£ düHê´dæ>± ø±ì ˝Ò<ë ˇø£ Á|üeø£Ô>± ø±ì e⁄+&ÉT≥≈£î Çwüº|ü&Éø£ ˇø£ ù|<äyêì>± e⁄+≥÷ ù|<äqT Áù|$T+#ês¡T. Äj·Tq uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ m+‘· #Ó+~q yês√ Á|ü|ü+#êìøÏ n+‘˚ #Ó+~qyês¡T. Äj·Tq mH√ï ìÁ<ä˝Òì sêÁ‘·TqT, ø£˙ï{Ï_+<äTe⁄qT‘·q<˚X¯<äTs¡Z‹ì#·÷ùdÁø£eT+˝À#·$#·÷XÊs¡T.
 • 20. 19 eTq ãTTwüßT uÛÀ~+∫q $TeqT bÕ{Ïdü÷Ô yê] yês¡düTT>± J$+#·{≤ìï kÕ«>∑‹+#ês¡T. Äj·Tq uÀ~Û+∫q ˇø£ÿfÒ ªªeTq+ Ä+<äs¡+ ˇø£{Ï>± nVü≤√sêÁ‘·TT eTq<˚X¯+ qT+&ç ù|<ä]ø±ìï ` <Ísꓤ>±´ìï bÕs¡Á<√eTì ÁbÕ]ú<ë∆+. z e÷‘ê Hê ãV”≤q‘·qT rdæy˚dæ Hê≈£î ã˝≤ìïdü÷Ô qqTï |ü⁄s¡Twüßìï #˚j·TTeTT nì uÛÀ~+#ês¡T.µµ H˚{Ï j·TTe‹ j·TTe≈£î˝≤¢sê! kÕ«$T $y˚ø±q+<äqT ˇø£ Ä<äs¡Ù+>± MT eTT+<äT e⁄+#·T‘·THêï+. á Ä<äsêÙìï MT ø£å´+ø√dü+, ‘√{Ï yê] ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ $ìjÓ÷–+#·+&ç. MT <äTs¡yê≥¢qT$wü+e˝Ò‘·´õ+#·+&ç.dæús¡+>±ìã&É+&ç,<ÛÓ’s¡´+>± eTT+<äT≈£î yÓfi¯fl+&ç, e÷qe⁄ì>± J$dü÷Ô e÷qe⁄qT ‘·j·÷s¡T #Ój·T´+&ç. á ø£s¡Ôyê´ìï ìs¡«]Ô+#·&Üìπø Ä Hêj·T≈£îì uÛÀ<äqT MT MT<ä Á|üdü]+#êsTT. MTs¡T kÕ«$TJì Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£î+fÒ, ˇø£ nqTuÛÑ÷‹ #Ó+<˚ Vü≤è<äj·÷ìï, ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚ eTqdüT‡qT, |üì#˚ùd #˚‘·TqT n+~kÕÔs¡T. M{Ïì eTq ‘√{Ï k˛<äs¡T n_Ûeè~∆ ø√dü+ yê] X¯øÏÔ kÕeTsêú´qT yÓ*øÏ rj·T&É+ ø√dü+ m≥Te+{Ï $|ü‘·ÿs¡yÓTÆq |ü]dæú‘·TqTm<äTs√ÿH˚˝≤ã˝≤ìï#˚≈£Ls¡TkÕÔs¡T.MTJ$‘·>∑e÷´ìï
 • 21. 20 ìπsú•dü÷ÔdüŒwüº‘·‘√≈£L&çq Ä˝À#·qT,ãV”≤q‘·T<Ûäq+eT]j·TT ù|s¡T Á|üU≤´‘·T ø√dü+ ‘·|üq yÓTT<ä>∑Tq$ eTqøÏ nes√<ÛëT>± @s¡Œ&ÉT‘·T+{≤sTT. MTs¡T kÕ«$T $y˚ø±q+<äT&çì MT ùdïVæ≤‘·T&ç>±, ‘·‘·«y˚‘·Ô>±rdüT≈£îqïf…Æ¢‘˚J$‘·øå±´ìïìsê≥+ø£+>±#˚s¡Tø√e#·TÃ. @ j·TTe≈£î˝…’‘˚ ‘·eT <˚X¯+ ø√dü+ |ü]‘·|ædüTÔHêïs√, me¬s’‘˚ qe uÛ≤s¡‘· ìsêàD+˝À ‘·eT J$‘êìï n+øÏ‘·+ #˚j·T<ä#·T≈£îHêïs√, me¬s’‘˚ ìcÕ´s¡ú|üs¡T˝À, me¬s’‘˚ J$‘· nsêúìï ‘ÓTdüTø=q>√s¡T #·THêïs√ yê]øÏ kÕ«$T$y˚ø±q+<äTìøÏ$T+∫qÄ<äs¡Ù+eTs=ø£{Ï˝Ò<äT. ˝Òe+&çy˚T˝§ÿq+&ç,øå±´ìï#˚s¡Tø=H˚es¡≈£îÄ>∑ø£+&ç. kÕ«$T $y˚ø±q+<ä eTq+ j·TTe≈£î jÓTTø£ÿ düeTdü´qT ø£qT>=Hêï+, yê{Ïì $X‚¢wæ+∫ yê{Ï eT÷ ø±s¡DeTTqT ‘ÓTdüT≈£îHêï+. $y˚ø±q+<ä uÛÀ~+∫q y˚<ë+‘· $wüj·÷ qT+&ç Ä düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ ‘ÓTdüT≈£îHêï+. ˇø£ Ä<äsêÙìï ø£*– e⁄+&Éedæq ÄeX¯´ø£‘·qT ns¡ú+ #˚düT≈£îHêï+. ˇø£ Ä<äsêÙìï ø£*– e⁄+&ÛÉ≥+ eq eTq düeTdü´qTm˝≤»sTT+#·e#√ÃeT]j·TTøå±´ìïm˝≤#˚s¡Tø√e#√à ‘ÓTdüT≈£îHêï+. Ç|ü&ÉT eTq≈£î Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì >∑T]+∫ eT]ø=+‘· $|ü⁄+>± ns¡ú+ #˚düT≈£î+<ë+.
 • 22. 21 dü+kÕs¡ e÷j·T˝À ∫≈£îÿ≈£îì e⁄qï e÷qe⁄qT yÓ÷ø£åe÷s¡Z+ yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+#·&Üìï kÕ«$T $y˚ø±q+<ä #·÷|æ+∫q e÷s¡Z+nyÓ÷|òüTyÓTÆq~.Äj·Tqˇø£dæ+Vü≤+e˝Òˇø£ÁbÕ+‘·+qT+&ç eTs√ ÁbÕ+‘êìøÏ |üj·Tì+∫ u≤<Ûë‘·|üÔ Vü≤è<äj·TT˝…’q yê]ì e÷j·TqT+&ç ãj·T≥≈£î rdüT≈£îe∫à e÷‘·èuÛÑ÷$TøÏ dü]ø=‘·Ô }|æ]ì n+~+#ês¡T. ˝Òe+&ç y˚T˝§ÿq+&ç, >∑e÷´ìï #˚s¡Tø=H˚ es¡≈£î Ä>∑ø£+&ç. á ‘·sêìøÏ Hêj·T≈£î&ç>± kÕ«$T $y˚ø±q+<ä j·TTe‘·≈£î ã+<Ûä $eTTøÏÔ ø£*–+∫ ùd«#·Ã¤qT bı+<˚ e÷sêZìï ñ|ü<˚•+#ês¡T. dæ+Vü≤ dü<äèX¯yÓTÆqÄj·TqVü≤è<äj·T+m¢|ü&É÷ùd«#·Ã¤,ùd«#·Ã¤ùd«#·Ã¤........ nqT dü+<˚XÊìï $ì|ædüTÔ+≥T+~. á Á|ü|ü+#êìï ‘·q ns¡#˚‹˝ÀøÏ rdüTø=ì >=|üŒ e÷s¡TŒqT n+~+#ês¡T. uÛÑj·T+ ø=*ù| |”&É ø£T eT]j·TT Nø£{Ï sêÁ‘·TqT ø£]–+∫ dü+‘√cÕìï rdüT≈£îe#êÃs¡T. e÷qeC≤‹øÏ Ç~ dü]ø=‘·Ô ñ<äj·T+. Ç~j˚T Äj·Tq |ü⁄≥ºø£≈£î ø±s¡D+. Äj·Tq 1863 »qe] 12q »ìà+#ês¡T. Äj·Tq Á|ü‹s√p, Á|ü‹ ø£åD+ ø=ìï e+<ä eT+~ j·TTer, j·TTe≈£î Vü≤è<äj·÷˝À¢ eTs¡ eTs¡ »ìàdü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡T. ˇø£ ø£$ á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± #Ó|æŒj·TTHêïs¡T.
 • 23. 22 ø£<äTT z uÛÑ>∑e+‘·T&Ü! ìsê≥+ø£yÓTÆq <ë]˝À eT<Ûë´Vü≤ï yÓT>∑TT ˝Àø£eT+‘ê $düÔ]+#˚+‘·es¡≈£î, Á|ü‹H˚ ˙ ø±+‹ Á|ü‹|òü*+#˚+‘· es¡≈£î, Åd”Ô, |ü⁄s¡TwüßT ‘·˝…‘·TÔø=H˚+‘·es¡≈£î, e÷qdæø£ X¯øÏÔ‘√ dü+¬øfi¯ófl ‘Ó+#·Tø=H˚+‘·es¡≈£î ‘·eTJ$‘êT|ü⁄qs¡T‘˚Ô»+#Ó+~q≥T¢‘ÓTdüTø=H˚+‘·es¡≈£î H˚qT Hê X¯Øsêìï $&ç∫q <äTdüTÔe˝Ò ‘·´õ+∫q|üŒ{Ïø° Hê ø£s¡Ôyê´ìï e÷Á‘·+ ìs¡+‘·s¡+ ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ e⁄+{≤qT. j·TTer j·TTe≈£îT yês¡T <Ó’e düe÷qTì ‘ÓT≈£îH˚+‘· es¡≈£î Á|ü‹ø£åD+ yê]øÏ Áù|s¡D ø£*–dü÷ÔH˚ e⁄+{≤qT. Äj·Tq á Á|ü|ü+#êìøÏ ø=‘·Ô uÛ≤cÕ´ìï #ÓbÕŒs¡T. <ëìì á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± n_Ûe]í+#·e#·TÃqT. ‘·s¡‘·sêT>± HêøÏ+ø± dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT dü÷s¡T´&ÉT Á|üø±•+#˚ |ü<ä∆‹˝À ˇø£ ñ<˚∆X¯´+ ô|s¡T>∑T‘·÷ |üs¡T>∑T*&ÉT‘·T+fÒ »qT eTqdüT‡T $düÔ]+#·T‘·T+fÒ
 • 24. 23 Ç<˚ Á|üU≤´‹ #Ó+~q >±j·TÁ‹ eT]j·TT yê´Vü≤è‹‘√ ≈£L&çq >±j·TÁ‹ìX¯óø£¢j·TEπs«<ä+˝À#·÷&Ée#·TÃ.BìH˚kÕ«$T$y˚ø±q+<ä ˝À ø£qT>=qe#·TÃqT. 1904e dü+e‘·‡s¡+ »qe]˝À kÕ«MTJ |ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. uÒ÷s¡T eTsƒ¡+ q+<äT »s¡T>∑T‘·Tqï düe÷y˚X¯+˝À k˛<ä] ìy˚~‘· á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± #ÓbÕŒs¡T. eTq+Çø£ÿ&Édüe÷y˚X¯yÓTÆq~>∑‹+∫q$wüj·÷qT>∑÷]à ∫+‹+#·&ÜìøÏ ø±<äT. á y˚&ÉTø£ <ë«sê X¯øÏÔì dü+bÕ~+∫ eTq Vü≤è<äj·÷ìï eT]j·TT Ä‘·àqT dü+<Ûëq+ #˚dæ kÕ«MTJ uÀ<Ûäq≈£î ø±s¡´s¡÷|ü+ rdüT≈£îsêyê*. Äj·Tq @$T uÀ~Û+#ês¡T? Äj·Tq e÷qe⁄ qT+&ç bı>∑&ÉÔqT Ä•+#êsê? ø±<äT. kÕ«MTJ Vü≤è<äj·÷+‘·s¡+>±qT+&çù|s¡TÁ|üU≤´‘·TqTbı+<ä{≤ìï<˚«wæ+#˚ yês¡ì eTq+<ä]ø° ‘Ó*dæq<˚. eT] kÕ«MTJ Äj·Tq >∑Ts¡TyÓ’q lsêeTø£èwüßí ù|s¡TqT yê´|æ+|üCÒj·T{≤ìøÏ ø£èwæ #˚XÊsê? ø±<äT, Äj·Tqn~Ä•+#·˝Ò<äT.eT]Äj·Tqdü÷∫+∫q$~Û$<ÛëHêqT n+<äs¡÷ bÕ{Ï+#êì ø√s¡T≈£îHêïsê? ø±<äT, Äj·Tq n~ ≈£L&Ü ø√s¡Tø√˝Ò<äT. eT] Äj·Tq @+ ø√s¡T≈£îHêïs¡T? Á|üX¯ïqT dü+~Û+∫ ìy˚~‘· Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T.
 • 25. 24 ªªÁ|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT ø±fi¯flMT<ä ‘êeTT ìã&É>∑*– |ü⁄s¡TwüßT>± e⁄+&ÉeTì Á|üuÛÀ~+#ês¡T.µµ $y˚ø±q+<ä ˇø£ >=|üŒ ‘·‘·«y˚‘·Ô. á Á|ü|ü+#·dæú‹ >∑‘·TqT >∑÷]à ø=ìï |ü<ë˝À Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T. ªªπøe+ á Á|ü|ü+#·+ ìs¡+‘·s¡+ kÕ>∑T‘·÷ e⁄+&˚~ eT]j·TT e÷qe ìsêàD+ Á|üeTTK bÕÁ‘·qT b˛wædüTÔ+~. πøe+ á e÷qe ìsêàD Á|üÁøÏj·T e÷Á‘·y˚T ø=qkÕ>∑T‘·÷ e⁄+≥T+~.µµ mes¡÷ ≈£L&Ü á nq+‘· ‘·‘ê«ìï düŒwüº+>± eT]j·TT dü+øÏå|üÔ+>± #Ó|üŒ˝Òø£b˛j·÷s¡T. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT, e÷qe⁄&ÉT eT]j·TT Á|ü|ü+#·+ M{Ï eT<Ûä´>∑ dü+ã+<Ûä+ ` 컑·‘·«+˝À πø+Á<ä _+<äTe⁄ ` Ç≥Te+{Ï ‘·‘ê«ìï X¯+ø£sê#ês¡´ á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± #ÓbÕŒs¡T. ø=ìï ø√≥¢ |ü⁄düÔø±˝Àì dü+<˚XÊìï H˚qT ˇø£ ∫qï XÀ¢ø£s¡÷|ü+˝À #Ó|üŒ>∑qT.πøe+ÁãVü≤à+e÷Á‘·y˚Tì»+,áÁ|ü|ü+#·+ˇø£$T<∏ä´. JeeTTnH˚~eT]j˚T~ø±<äTÁãVü≤ày˚T.Bìì#ê˝≤kÕs¡T¢dü]jÓÆTq Ø‹˝À ns¡ú+ #˚düTø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. ø±ì kÕ«$T $y˚ø±q+<ä Bì uÛ≤yêìï |ü]|üPs¡í+>± ne>∑‘·+ #˚düTø√>∑*>±s¡T. Ç~j˚T kÕ«$T $y˚ø±q+<ä uÀ~Û+∫q Ä#·]+#·<ä–q y˚<ë+‘êìøÏ eT÷+. ø±ã{Ϻ Äj·Tq #Ó|æŒq~ eTT+<äT≈£î
 • 26. 25 kÕ>∑T‘·TH˚e⁄+&É+&ç. kÕ«$T $y˚ø±q+<ä dü÷s¡T´ì e˝Ò ñ<äsTT+∫ ˇø£ <Ûä÷‘·e˝Ò lsêeTø£èwüí uÀ~Û+∫q kÕsê+XÊìï nìï ~≈£îÿ˝≤ Á|üdü]+|üCÒXÊs¡T. <ëììø£$‘ê‘·àø£+>±ˇø£ø£$áÁøÏ+~$<Ûä+>±#ÓbÕŒs¡T. πøe+ ‘·÷s¡TŒqe⁄qï øÏ{Ïø°qT+&˚ø±<äT, ‘=*bı<äT›‘√ ø±+‹ edüTÔ+~. m<äTs¡T>± dü÷s¡T´&ÉT #ê˝≤ ì<ëq+>± m>∑u≤≈£î‘·THêï&ÉT, m˝≤ ? ø±ì |ü&ÉeTs¡yÓ’|ü⁄ #·÷&É+&ç uÛÑ÷u≤>∑+ yÓT>∑T‘·÷ e⁄+~. eT]j·TT Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘êÔìøÏ yÓT>∑TqT Á|üdü]+|üCÒj·T+&ç. ù|<äyê]øÏ yÓT>∑Tìe«+&ç. n+‘·ø£Hêï m≈£îÿe yÓT>∑TqT<Ûäqe+‘·T≈£îÇe«+&ç.ìs¡ø£å´sêX¯ó´≈£îyÓT>∑Tìe«+&ç, n+‘·ø£Hêï m≈£îÿe yÓT>∑TqT nø£åsêX¯ó´≈£î Çe«+&ç. eTq $<ë´ e´edüú˝À ˝À≥TbÕ≥T¢ |üP]+|ü<ä–q$. ø±ã{Ϻ yÓT>∑TqT rdüT≈£îì e∫à n+<ä]ø° |ü+∫ uÛ≤sêìï Ä uÛÑ>∑e+‘·Tì MT<ä e~*y˚j·T+&ç. Äj·TquÛÑ>∑e+‘·TDÏí#ê˝≤düŒwüº+>±#·÷XÊs¡T.uÛÑ>∑e+‘·Tì bÕ<ëqT düŒ]Ù+#ês¡T. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT düsê«+‘·sê´$T nì ‘ÓTdüT ≈£îHêïs¡T. Á|ür~ ÁãVü≤ày˚T nìj·TT H˚qT ≈£L&Ü ÁãVü≤àeTTH˚ nqT
 • 27. 26 dü‘·´eTTqT ‘ÓTdüTø=qT≥ e÷qeJ$‘êìøÏ _Û+∫q >=|üŒ ãVüQeT‹>± #Ó|üŒe#·Tà kÕ«$T $y˚ø±q+<ä lsêeTø£èwüí düìï~Û˝À ì]«ø£Œ düe÷~Ûì bı+~ ø=‘·Ô s¡÷bÕìï bı+<ës¡T Äj·Tq ˇø£ C≤«>± e÷sês¡T. y˚<ë kÕsêìï Á>∑Væ≤+#ês¡T. ø=+<äs¡T uÛÑ>∑e+‘·Tq&çì‘ÓTdüTø√e≥+ø√dü+eTè‘·T´e⁄¬ø’qqTyÓqTø±&É˝Ò<äT. eT]ø=+<äs¡TÁ|ü»dü+‘√wü+ø√dü+neTè‘êìïôd’‘·+‘·´õ+#ês¡T. Ç~ #ê˝≤ >=|üŒ Ä<äs¡Ù+. >∑Ts¡Te⁄lsêeTø£èwüßíTÇ˝≤#ÓbÕŒs¡T.qπs+Á<äT&ÉTn+<ä]ø° uÀ~ÛkÕÔ&ÉT. e÷qe⁄ì u≤<ÛäqT ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ uÛÑ÷$Tô|’ ne‘·]+∫q Hêsêj·TDT&ç>± qπs+<äTì n_Ûe]í+#ês¡T. uÛÑs¡ÔèVü≤] X¯‘·ø£+˝À kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì #·÷&Ée#·TÃqT. Äj·TqeTqdüT‡˝À,e÷≥˝À,#˚‘·˝Àm¢|ü&É÷|ü$Á‘·neTè‘·+ Á|üeVæ≤dü÷Ô e⁄+≥T+~. mH√ï >=|üŒ ø±sê´‘√ á Á|ü|ü+#êìï q&ç|æ+#ê&ÉT. ˇø£ ∫qï eT+∫‘·q+ nH˚ nDTe⁄˝À qT+&ç ˇø£ |üs¡«‘·+˝≤ #˚dæ Äj·Tq Vü≤è<äj·T+˝À e⁄+#ês¡T. n≥Te+{Ï düHê´düTT #ê˝≤ ns¡T<äT>± ø£ì|ækÕÔs¡T. eT+#·T |üs¡«‘·+ ø£]– >∑+>∑ s¡÷|ü+˝À Á|üeVæ≤+∫ q≥T¢>± $y˚ø±q+<ä ‘·eT dü+<˚XÊìï H˚{Ï j·TTe‘·≈£î n+~+#ês¡T.
 • 28. 27 >=|üŒ e÷≥T eT]j·TT >=|üŒ ø±sê´T eTq≈£î ø±yê*. y˚T˝§ÿq+&ç, z neTè‘·X¯´|ü⁄Á‘·T˝≤sê y˚T˝§ÿq+&ç. Á|ü|ü+#·eT+‘ê u≤<Ûä˝À¢ eTTq–|ü⁄+~. MTs¡T ì•Ã+‘·>± ìÁ~+#·>∑sê? eTq˝Àì ~e´‘ê«ìï y˚T˝§ÿT|ü⁄<ë+. á J$‘·+˝À Ç+πø+ ø±yê*? >=|üŒ ø±s¡´+ @eTT+≥T+~? bÕ{Ï+#·&É+ eT]j·TT Á|üuÛÀ~+#·≥+ BìH˚ eTq+ Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê*. πøe+ dü«Á|üjÓ÷»Hêìï e÷Á‘·y˚T #·÷düT≈£î+fÒ˙e⁄qs¡ø±ìøÏb˛‘êe⁄.Ç‘·s¡TÁ|üjÓ÷»Hêø√dü+ bÕ≥T |ü&Ü*. dü«Á|üjÓ÷»Hêø√dü+ dü«sêZìøÏ b˛e≥+ ø£Hêï Ç‘·s¡T Á|üjÓ÷»Hê ø√dü+ bÕ≥T|ü&ÉT‘·÷ qs¡ø±ìøÏ b˛e≥+ y˚TT.‘ê´>∑+nH˚~>∑‘·+˝Àe⁄+~.Çø£eTT+<äT≈£L&Üe⁄+≥T+~, ‘·s¡‘·sê≈£î e⁄+≥T+~. z<Ó’e |ü⁄Á‘·T˝≤sê e÷qe⁄qT bÕ|ü⁄ì uÛ≤$+#·&Éy˚T >=|üŒ bÕ|ü+. dæ+Vü‰e˝Ò ˝Òe+&ç, >=Á¬seTH˚ ÁuÛÑeT qT+&ç ãj·T≥≈£îs¡+&ç. MTs¡T n+‘·+ ˝Òq≥Te+{Ï Ä‘·à e+{Ïyês¡T. Ms¡T πøe+ á edüTÔ dü+|ü<ä ˝Ò<ë á X¯Øs¡+ ø±<äT. á edüTÔ dü+|ü<ä MT≈£î u≤ìdü ø±ì MTs¡T yê{ÏøÏ u≤ìdüT ø±≈£L&É<äT. kÕ«MTJ eTq≈£î J$‘êìï H˚sêŒs¡T. Vü≤è<äj·Tyê´ø√#êìï uÀ~Û+#ês¡T. $X¯«yê´|üÔ+>± Áù|eTqT, ‘ê´>∑eTT eT]j·TT ùde nqT
 • 29. 28 Ä<äsêÙqT Á|üuÛÀ~+#ês¡T. uÛÑj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü e⁄+&É{≤ìï eT]j·TT |ü⁄s¡Twü‘ê«ìï bı+<ä{≤ìï mT¬>‹Ô#ê{≤s¡T. Äj·Tq≈£î ‘ÓTdüT |ü$Á‘·yÓTÆq~ m¢|ü&É÷ |ü$Á‘·y˚Tqì, e÷qe⁄&ÉT |ü$Á‘·e+‘·T&ÉT, Á|ü|ü+#·+ ≈£L&Ü |ü$Á‘·yÓTÆq~. Á|ü|ü+#· $uÛÑ»q >∑T]+∫ Äj·Tq @Hê&ÉT #Ó|üŒ˝Ò<äT. ø±ì Á|ü|ü+#êìï @$<Ûä+>± e÷qe‘·«+‘√ ì+bÕ˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Äj·Tq Á|ü|ü+#·+˝Àì Á|ü‹ e÷qe⁄ìøÏ Ç∫Ãq dü+‘√cÕìï á ÁøÏ+~ yêø£´eTT˝À #Ó|üŒe#·TÃqT. Ä_Ûeè~∆, e÷qe⁄ìøÏ e÷Á‘·y˚T #Ó+~q~. uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ ø±<äT. e÷qe⁄&ç˝À Ç|üŒ{Ïπø e⁄qï uÛÑ>∑e+‘·T&çì yê´ø√∫+|üCÒdæ |ü]|üPs¡í <Ó’e‘ê«ìï kÕ~Û+#êì Ä•<ë›+. Äj·Tq <äèwæº˝À eT‘·+ nH˚~ eT‘·+‘√ e⁄+&É≥+ eT]j·TT eT‘·+>± e÷s¡≥+ ` dü+|üPs¡í+>± eTq eTqdüT‡ eTq qeTàø£+>± e÷s¡≥+ ø±˙ eT‘êìøÏ #Ó+~q dæ<ë∆+‘êT ø£≥Tºu≤≥T¢ e÷Á‘·y˚T ø±<äT. Äj·Tq <äèwæº˝À J$‘·+ nH˚~ ìs¡+‘·s¡+ Á|üj·÷dü‘√ ≈£L&çq~. <˚ìø=s¡≈£î Á|üj·÷dü? nìï ne<ÛäTqT ‘Ó+#·Tø√e&ÜìøÏ |ü&˚ Á|üj·÷dü Á|ü|ü+#·Á|üU≤´‹>±+∫q XÊÅdüÔy˚‘·Ô ˇø£kÕ] Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T.ì»+>±uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT‘Ó*$>∑yê&Ó’qf…Æ¢‘˚Äj·TqyÓT<ä&ÉT
 • 30. 29 >∑DÏ‘· XÊÅkÕÔìøÏ #Ó+~e⁄+≥T+~. kÕ«MTJ e÷qe⁄&ÉT eT]j·TT uÛÑ>∑e+‘·T&ç >∑T]+∫ ¬s+&ÉT >∑DÏ‘· ìs¡«#·HêqT Ç#êÃs¡T. Ç$ Äj·Tq jÓTTø£ÿ ‘·‘ê«ìï Ä e÷s¡Z+˝À #˚j·Tedæq ø±sê´qT ‘Ó*j·TCÒkÕÔsTT. kÕ«MTJ |ü<˚|ü<˚ ø±sê´#·s¡D ˝Òì ‘·‘·«+ ns¡ú s¡Væ≤‘·yÓTÆq<äì #ÓbÕŒs¡T. ÇdüTeT+‘· ø±sê´#·s¡D Çs¡yÓ’≥qTï ‘·‘·«+‘√ düe÷qeTì kÕ«MTJ #ÓbÕŒs¡T. kÕ«MTJ <äèwæ˜˝À e÷qe⁄&ÉT ne<ÛäTT ˝Òq≥Te+{Ï ˇø£ >∑T+Á&É{Ï >√fi¯+. ø±ì eT<Ûä´˝À ˇø£ πø+Á<äeTTqT ø£*– e⁄+≥T+~. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ≈£L&Ü ˇø£ >∑T+Á&É{Ï >√fi¯+. ø±ì ‘·q πø+Á<ä+ nìï #√{≤¢ ø£*– ñ+{≤&ÉT. ô|’ ìs¡«#·q+ e÷ø˘‡eTT¢sY #Ó|æŒq≥T¢>± uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ eT]j·TT e÷qe⁄ìøÏ >∑ <ä÷s¡+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. Ç<ä›s¡÷ ≈£L&Ü ne<ÛäTT ˝Òq≥Te+{Ï >√fi¯+ e˝Ò e⁄+{≤s¡T. ø±˙ e÷qe⁄ì˝À πø+Á<ä kÕúq+ eT<Ûä´˝À ø=Te⁄ ø±>±, uÛÑ>∑e+‘·Tì˝À πø+Á<äkÕúq+ nìï#√{≤¢ e⁄+≥T+~. Ç~ eTq≈£î ˇø£ düŒwüº‘·qT ÇdüTÔ+~. eTT+<äT>±eTq+e÷qe⁄T>±e÷sê*.nìïne<ÛäTqT n~Û>∑$T+∫m≥Te+{Ïne<ÛäTT˝Òìˇø£>√fi¯+>±e÷sê*.Ç~j˚T e÷qe⁄ì>±e÷s¡&É+n+fÒÇ˝≤e÷s¡{≤ìøÏ>∑ø±s¡D+@$T{Ï?
 • 31. 30 Áù|eT, C≤*, ‘ê´>∑eTT eT]j·TT ìkÕ«s¡úeTT. M{ÏøÏ nes√<ÛëT>± e⁄+&˚$ @$? kÕ«s¡úeTT, dü≈£î+∫‘· eTqdüú‘·«eTT, <˚«wüeTT yÓTT<ä>∑Tq$. eTq+ |ü]|üPs¡í e÷qe⁄ì>± e÷]q|ü⁄&ÉT eTq Ä˝À#·q˝À, e÷≥˝À, #˚ùd |üqT˝À neTè‘·+ Á|üeVæ≤düTÔ+~. kÕ«MTJ ø√s¡T≈£îqï~ ùde‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï≥Te+{Ï Vü≤è<äj·÷ìï ne<ÛäTT ˝Ò≈£î+&Ü yê´ø√∫+|üCÒj·T≥y˚T. ‘·<äT|ü] <äX¯ uÛÑ>∑e+‘·T&ç>± e÷s¡≥+. m|ü&Ó’‘˚ |ü]|üPs¡í e÷qe⁄&ç>± e÷s¡‘êyÓ÷ á X¯Øs¡eTT, ù|s¡T, H˚qT nqTuÛ≤yêìï πø+Á<ä_+<äTe⁄ <ä>∑Zs¡qT+&ç $T>∑‘ê nìï ÁbÕDT˝À e⁄qï≥Te+{Ï πø+Á<ä_+<äTe⁄‘√ nqTdü+<Ûëq+ #Ój·÷´*. $T–*q<ä+‘·j·T÷ πøe+ $es¡eTT e÷Á‘·y˚T Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ‘·eT≈£î ‘·–q $<Ûä+>± Bìì nqTø£]+#·e#·TÃqT. n+<äTπø kÕ«$T $y˚ø±q+<ä m|ü&É÷ ≈£L&Ü ø=ìï dæús¡yÓTÆq Ä˝À#·qqT ˝Ò<ë dæ<ë∆+‘êqT Á|üuÛÀ~+#·˝Ò<äT. Äj·Tq Á|üuÛÀ~+∫q~ ˇø£ kÕ<Ûës¡D e÷s¡Z+. n~ e÷qe⁄ì jÓTTø£ÿ nìï nedüsêqT rs¡TdüTÔ+~. nìï eT‘ê≈£î, nìï ‘·‘ê«≈£î #Ó+~q yê]øÏ Ä#·s¡D≤‘·àø£+>± e⁄+≥T+~. $y˚ø±q+<ä, düHê´düT≈£î, dü+kÕs¡T≈£î, e´øÏÔøÏ eT]j·TT düe÷C≤ìøÏ, ‘·÷s¡TŒ≈£î eT]j·TT
 • 32. 31 |ü&ÉeTs¡≈£î, #·]Á‘·≈£î eT]j·TT uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î, qeTàø±ìøÏ eT]j·TT ø±s¡D≤ìøÏ, eT‘êìøÏ eT]j·TT XÊÅkÕÔìøÏ, C≤„HêìøÏ eT]j·TT ø±sê´ìøÏ eT<Ûä´q nqTdü+<Ûëq ø£s¡Ô>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. Äj·Tq |æT|ü⁄Á|ü‘˚´øÏ+∫j·TTe‘·qTñ<˚›•+∫e⁄+≥T+~.yê]X¯øÏÔ,j·TTøÏÔ kÕeTsê∆´‘√ uÛÑ$wü´‘Y #·Áø±ìï ì]à+#·edæq~>± ø√sês¡T. j·TTe‘·qT yê] jÓTTø£ÿ øå±Á‘·Msê´ìï eT]j·TT ÁãVü≤à ‘˚C≤ìï ø£*|æ ˇø£ ø=‘·Ô ‘·sêìï düèwæº+#·edæq~>± ø√sês¡T. j·TEπs«<ä+˝À #Ó|üŒã&çq≥Tº>±mø£ÿ&Ó’‘˚øå±Á‘·Ms¡´eTTeT]j·TTÁãVü≤à‘˚»eTTø£*dæ e⁄+≥T+<√ nø£ÿ&É uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT |ü$Á‘· C≤«˝≤ s¡÷|ü+˝À ø=Te⁄ r] e⁄+{≤&ÉT. kÕ«MTJ#ÓbÕŒs¡T,H˚qTMT≈£î#ê*qìïdüVü‰qTÇ#êÃqT, ø£˙dü+ ø=ìï+{ÏHÓ’Hê ø±s¡´s¡÷|ü+˝ÀìøÏ rdüTø£s¡+&ç. MTs¡T Hê yêDÏì $+≥÷ $»j·÷ìï kÕ~Û+#ês¡ì Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*j·T ˙j·T+&ç. ù|s¡TÁ|üU≤´‘·TqT‘·´õ+∫,dü+|ü<äeT]j·TTdü+‘√cÕqT e~*ô|{Ϻ m+‘· eT+~ eTT+<äT≈£î ekÕÔs¡T. πøe+ ø=~› eT+~ e÷Á‘·y˚T ‘·eTì‘êeTT n]Œ+#·T≈£î+≥÷ ø±s¡´düú+˝À <ä÷ø±s¡T. yês¡T ø=~›eT+~ e÷Á‘·y˚T, eTq≈£î ø=ìï y˚eT+~ ø±yê*, yês¡T
 • 33. 32 ‘·|üŒ≈£î+&Ü ekÕÔs¡T ≈£L&Ü. á dü+<˚X¯+ eTq Vü≤è<äj·÷ìï #˚s¡˝Òø£b˛‘˚ Äj·TqqT >=|üŒyê]>± n_Ûe]í+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. Ç|ü&ÉT düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆq~. ø=ìï y˚eT+~ j·TTer j·TTe≈£îT dü«#·Ã¤+<ä+>± eTT+<äT≈£î e∫à kÕ«$T $y˚ø±q+<ä dü+<˚X¯+ <ë«sê qeuÛ≤s¡‘· ìsêàD≤ìï #˚dæ Á|ü|ü+#·+˝À e÷qyê[ |ü⁄s√>∑‹øÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·÷ kÕ«MTJjÓTTø£ÿuÛÀ<äqqTyê{ÏkÕsê+XÊìïs¡TEe⁄#˚dü÷Ôyê{Ïì Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï #ÓbÕŒ*. ***
 • 34. $XÊK|ü≥ï+$y˚ø±q+<äj·TTe eTVü‰eT+&É* ùdyêø±s¡´Áø£e÷T : düº&ûdü]ÿ˝Ÿ‡ (m.j·TT. Ç+»˙]+>¥ ø±´+|üdt, >∑÷sêÿ˝…’Hé, mHé.m.&ç., eTTs¡∞q>∑sY Á|üXÊ+‹ bÕsYÿ, n&É$es¡+ >∑Ts¡T≈£î bÕsƒ¡XÊ, ÄHé˝…’Hé˝À Skype <ë«sê ìs¡«Vü≤D), u≤u≤*ø£≈£î $y˚ø£yêVæ≤ì (u≤$Vü‰sY) ìs¡«Vü≤D, j·TTe»q •ø£åD≤ •_sêT, s¡ø£Ô<ëq •_sêT, esYÿcÕ|ü⁄T, oìsêàD Á>∑+<∏ë Á|ü#·Ts¡D, $y˚ø±q+<äTì bò˛{À m–®_wüHé ìs¡«Vü≤D yÓTT<ä>∑Tq$. eTVü‰eT+&É* ‘ÓT>∑T Á|ü#·Ts¡DT : • eTVü‰eT+&É* ø£å´eTT eT]j·TT ø±s¡´Áø£eTeTTT •uÛ≤s¡rj·T j·TTe‘· - $y˚ø±q+<äT&ÉT • C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· ` kÕ«$T $y˚ø±q+<ä • $<ë´]ú˝Àø±ìøÏ #·Tø±ÿì • oìsêàD $<ÛëqeTT • e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘· m+<äT≈£î m˝≤? • ‘ê´>∑eTT `ùde • kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì e÷s¡ZeTT˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ • eTVü‰eT+&É* uÛ≤eeTT eT]j·TT |ü<ä∆‹ • eTq yês¡dü‘·« yês¡<ÛäTT • MTs¡T Hêj·T≈£îT ø±<ä#·T ≈£îHêïsê! • j·TTe‘·s¡+ düeTdü´`<ëì |ü]cÕÿs¡+ $y˚ø£ uÛ≤s¡‹ : nœuÛ≤s¡‘· $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡|ü⁄q $y˚ø£uÛ≤s¡‹ nqT Á‘Ó’e÷dæø£ |üÁ‹ø£ VVYM yê]#˚ Á|ü#·T]+#·ã|ü&ÉT#·Tqï~.
 • 35. eTVü‰eT+&É* Á|ü<ÛëH√<˚›X¯´eTT uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝Àì nq+‘·yÓTÆq J$‘· eT÷´ eTTqT, kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ìπsú•+∫q o Á|ü<Ûëq, e÷qe ìsêàD ÄX¯j·TeTT‘√ j·TTe≈£îqT ñ‘˚Ô»|üs¡∫ C≤rj·T ìsêàD ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ìkÕ«s¡ú, ìsê&É+ãs¡ ùdyê X¯øÏÔ‘√, $X¯«e÷qe ø£fi≤´D ø±+ø£å‘√ yês¡T |üì#˚j·TT≥≈£î eT]j·TT düeTÁ>∑ e÷qe düe÷» ø£Œq≈£î yê]ì düT•øÏå‘·T CÒj·TT≥j˚T. á dü+düú ø±s¡´πøåÁ‘·eTT Äùd‘·T Væ≤eTe‘Y |üs¡´+‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT. The Problem of the Youth and Its Solution (Telugu) First Published Nov, 2013 (1000 Copies) Price : Rs. 5.00 The Problem of the Youth and Its Solution (Telugu) ISBN 978-81-86974-78-0 Published by Sri N. Lakshmi Narayana (President, Visakhapatnam Vivekananda Yuva Mahamandal) on behalf of Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mandamandal, Bhuban bhavan, Balaram Dharma Sopan (P.O.), Khardaha, North 24 Parganas, West Bengal - 700 116. Ph: 033-23506898, 23524714. www.abvym.org e-mail: abvymcityoffice@gmail.com Printed at Sathyam Offset Imprints, # 49-28-5, Madhuranagar, Visakhapatnam. Ph. 2735878 Sathyam9849996538

×