Jateeya samykyatha

337 views
238 views

Published on

Jateeya samykyatha: Telugu booklet from Vivekananda Mahamandal

National Unity

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jateeya samykyatha

 1. 1. ‘ÓT>∑T ùd‘· &܈ˆ |üHêï XÊ´eTdüT+<äs¡eT÷]Ô Ä+>∑¢eT÷eTT l qã˙Vü≤s¡Hé eTTUÀbÕ<Ûë´j·T M.Sc., (Ag), Ph.D.,
 2. 2. myéT.$.|æ. {Ï.{Ï.&ç. ø£fi≤´D eT+&É|üeTTq+<äT qe+ãs¡T 29 qT+&ç &çôd+ãs¡T 1 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï VVYM s¡»‘√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À uÛ≤>∑+>± á Á>∑+<∏ëìï |ü⁄q'eTTÁ<äD #˚düTÔHêïeTT. e÷ ‘=*eTTÁ<äD eH˚ á |ü⁄q'eTTÁ<äDqT ≈£L&Ü bÕsƒ¡≈£îT Ä<ä]+#·>∑s¡ì Ä•düTÔHêïeTT. Á>∑+<∏ä eTTÁ<äD≈£î düVü≤ø£]+∫q l <=&ç¶ n|üŒsêE >±]øÏ, #·ø£ÿ>± eTTÁ~+∫ Ç∫Ãq ªªdü‘·´+µµ ãè+<ä+≈£î ø£è‘·»„‘·T. Ç≥T¢ $XÊK|ü≥ï+ j·THé. ø°åàHêsêj·TD qe+ãsY 29, 2013 (Á|üø±X¯≈£îT) eTT+<äTe÷≥ eTVü‰eT+&É* Á|ü#·Ts¡D nqTyê<äeTT˝À uÛ≤>∑eTT>± ª3µe |ü⁄düÔø£eTT>± ‘National Integration and Swami Vivekananda’ nqï eTVü‰eT+&É* ∫s¡T |ü⁄düÔø£eTTqT &çôd+ãs¡T 1994˝À ‘ÓT>∑T˝À Á|ü#·T]+#êeTT. #·ø£ÿ>± nqTe~+∫ Ç∫Ãq &܈ˆ |üHêï XÊ´eTdüT+<äs¡eT÷]Ô (>∑T+≥÷s¡T) >±]øÏ nH˚ø£ kÕs¡T¢ ø£è‘·»„‘·T #Ó|ü≈£î+≥THêïeTT. Á|ü‘·T≈£î : j·THé. ø°åàHêsêj·TD, n<Ûä´≈£åîT $XÊK|ü≥ï+$y˚ø±q+<äj·TTeeTVü‰eT+&É*. (kÕú|æ‘·+ : qe+ãs¡T 6, 1988, ]õwüºsY¶ HÓ+. 913/2008) C/o. l >∑D|ü‹ ùdyê dü$T‹, >∑÷sêÿ˝…’qT, ¬s’˝Ò«ùdºwüHé <ä>∑Zs¡ $XÊK|ü≥ï+-530 004. Ph : 2564451, 9849811940 e-mail : vvym@yahoo.co.in, Blog : www.vvym.blogspot.com National Integration and Swami Vivekananda (Telugu) ISBN : 978-81-86974-79-7
 3. 3. 1 C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· - kÕ«$T $y˚ø±q+<ä Ç{°e ø±+˝À ªªC≤rj·T düyÓTÆø£´‘·µµ nqT |ü<äeTT m≈£îÿe>± yê&ÉTø£˝ÀqTqï~. Ç+‘·≈£î eTT+<äT ªªC≤‹◊ø£´‘·µµ eT]j·TT ªªC≤‹ ìsêàDeTTµµ nqT |ü<ëT m≈£îÿe>± ñ|üjÓ÷–+#·ã&˚$. HêHê$<ÛäeTT˝…’q yÓ’$<Ûä´eTT >∑ uÛ≤s¡rj·T »qT eT<Ûä´ @ø£‘·«eTTqT ø£qT>=qT≥ ˝Òø£, yês¡+<ä]ì ˇπø$<ÛäyÓTÆq C≤rj·T ◊ø£´uÛ≤eeTT‘√ dü+|òüT{Ï‘· |üs¡T#·T≥j˚T, á |ü<äeTT jÓTTø£ÿ eTTK´ ñ<˚∆X¯´eTT. Á|üdüTÔ‘·eTT C≤‹ ◊ø£´‘·, C≤‹ ìsêàDeTT nqT |ü<äeTT≈£î ã<äTT>± C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· nqT |ü<äeTT yê&Éã&ÉT#·Tqï~. ãVüQX¯ bÕ‘· |ü<äeTT ø£Hêï á Áø=‘·Ô|ü<äeTT yê&ÉT≥˝À ø=+‘· Á|ü‘˚´ø£‘· ø£<äT. Ç+‘·≈£îeTT+<äT ªª$_Ûqï‘·«eTT˝À @ø£‘·«eTTµµ u≤Vü≤´+>± n+‘· m≈£îÿe |òü*‘êìï #·÷|ü˝Ò<äT. ø±˙ á eT<Ûä´q $uÛÒ<ëô|’ m≈£îÿe ÁbÕeTTK´‘· sTTdü÷Ô C≤rj·T düyÓTÆø£´‘·qT ãV”≤q|üs¡#˚ πø+Á<äeTT qT+∫ <ä÷s¡eTT>± b˛e⁄ ˇø£ X¯øÏÔ |üì #˚düTÔqï~. Ç~ C≤‹ì uÛ≤>∑eTTT>± $&ÉBdæ, •~∏eTT>± #˚j·TT≥≈£î
 4. 4. 2 Á|ü‹ï+#·T#·Tqï~. n+<äTe¢H˚ <ëìì m<äTs=ÿH˚ X¯øÏÔ nsTTq ªª◊ø£´‘êX¯øÏÔµµ ì >∑T]+∫ e]í+#·edæq nedüs¡eTT ñqï~. Ç{°e ø±+˝À á n+X¯eTT $•wüº ÁbÕ<Ûëq´‘·qT dü+‘·]+#·Tø=qï~. yÓTT<ä≥ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ªC≤‹µ n+fÒ @$T{À eTqeTT ‘ÓTdüTø√yê*. ˇø£ ∫qï C≤‹ <˚X¯eT+‘ê yê´|æ+∫ ô|<ä› C≤‹>± ô|+bı+<äe#·TÃqT. ø±˙ uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ uÛÖ>√[ø£ |ü]~Û˝À ˇø£ÿ C≤‹ e÷Á‘·y˚T ìedæ+#·˝Ò<äT. nH˚ø£ C≤‘·TT, ‘Ó>∑T ñqï$. Äs¡T´THêïs¡T. Äs¡T´ dü+|òüT+˝À ≈£L&Ü nH˚ø£ C≤‘·TTqï$. n+‘˚ø±<äT, uÛ≤s¡‘·<˚X¯ bı*y˚Ts¡ qT+∫ #ê˝≤kÕs¡T¢ mH√ïs¡ø± C≤‘·TT e∫Ã|ü&ܶsTT. nsTTHê ñ‘·Ôsêq eTVü≤‘·Ôs¡ Væ≤e÷j·T|üs¡«‘·ÁX‚DÏ˙, Ç‘·s¡ eT÷&ÉT ~≈£îÿ˝Àq÷ kÕ>∑s¡eTTqT ø£*– j·TT+&ç, u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·eTT‘√ n+‘·>± dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´T ˝Òì á eTVü≤‘·Ôs¡ ñ|üK+&ÉeTT˝À $$<Ûä uÛ≤wüT, eÅkÕÔT, Ä#êsêT, XÊØs¡ø£ ìsêàD≤T sTT˝≤+{ÏyÓH√ï ø£*–j·TTqï $$<Ûä C≤‘·T »qTT @ø£‘ê«ìï ø£*– j·TTHêïs¡T. Ç+‘·{Ï yÓ’$<ä´eTT eT<Ûä´ uÛ≤s¡rj·T Á|ü»qT
 5. 5. 3 @ø°ø£s¡D #˚ùd Ä s¡kÕj·Tq+ @~? $$<Ûä |ü⁄cÕŒ‘√ ≈£Ls¡Ãã&çq á |ü⁄wüŒe÷ ˝Àì |ü⁄cÕŒqT ≈£L]Ãq Ä <ës¡eTT (dü÷Á‘·eTT) @~? Ä s¡kÕj·Tq+, Ä <ës¡eTT uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ ªª<Ûäs¡à+µµ (eT‘·+). á eT‘·|ü⁄ u≤Vü≤´ Ä#êsê˝À ≈£L&Ü m+‘√ yÓ’$<Ûä´eTT e⁄+~. ø±˙ n+‘·s¡+>∑+˝À eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq ◊ø£´‘êuÛ≤e+ m¢|ü&ÉT n+‘·sê«Væ≤ì>± Á|üeVæ≤dü÷ÔH˚ e⁄qï~. á <Ûäs¡ày˚T uÛ≤s¡‘· <˚XÊqï+‘ê y˚ø=~ dü+e‘·‡sêT>± ◊ø£´+>± e⁄+∫+~. Ç‘·s¡yÓTÆq <˚ìøÏ ≈£L&É á X¯øÏÔ˝Ò<äT. m+<äTe¢q+fÒ Ä s√E˝À ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq á<˚X¯+˝À kÕ+|òæTø£, sê»ø°j·T ˝Òø£ C≤rj·T ◊ø£´‘·≈£î C≤‹ì dü+|òüT{Ï‘·|ü]#˚ neø±X¯+ mqï&É÷ _Û+#·˝Ò<äT. á <˚X¯+ Ç+ø± sTT‘·s¡ s¡+>±˝À nH˚ø£ $<ÛëT>± $uÛÑõ+#·ã&ç+~. ø±˙ ø±Áø£y˚TD≤ u≤Vü≤´eTT qT+∫ e∫Ãq nH˚ø£ eT‘êT yê{Ï Á|ü#ês¡eTTq÷, Á|üuÛ≤eeTTq÷, ñ<Ûäè‘·+ #˚ùdø=B eTq |ü⁄sê‘·q eT‘·eTT#˚ ì]à+#·ã&çq C≤rj·T ◊ø£´‘ê Á|üuÛ≤eeTT ‘·–Zb˛‘·÷ e∫Ã+~Û. ãeTT, ◊ø£´‘·T X¯Sq´yÓTÆ $<˚oj·TT Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ á<˚X¯+ ˝§+–b˛sTT+~.
 6. 6. 4 ø√˝ÀŒsTTq ã˝≤ìï |ü⁄+Eø=qT≥≈£î ◊ø£eT‘·´eTTqT |ü⁄qs¡T<ä∆]+#êH˚ uÛ≤e+‘√q÷ nH˚ø£ Á|üj·T‘êïT, ø=qkÕ–q$, ãeTT ◊ø£´‘· ø√˝ÀŒsTTq <√cÕìï kÕ<Ûës¡D+>± eT‘·|ü⁄ <ë«s¡eTT eTT+–≥ ñ+#ês¡T. á ÁbÕ‹|ü~ø£‘√ dü]ø=‘·Ô <Ûë]àø£ ñ<ä´e÷T ÁbÕs¡+_Û+#· ã&çq$. n+‘˚ø±ø£ eT‘·eTTø£Hêï nq´yÓTÆq e÷sêZT @yÓTÆHê ñHêïj·÷? nì XÀ~Û+#· kÕ>±s¡T. düJe |ü⁄sê‘·q eT‘·eTT ã<äTT>± n#·{Ï qT+&ç, Ç#·{Ï qT+&ç d”«ø£]+#·ã&çq |üTs¡ø± <Ûë]àø£ uÛ≤yêT C≤rj·T ◊ø£´‘·qT |ü⁄qs¡T<ä∆]+#·˝Òø£b˛sTTq$. q÷‘·qeTT>± yÓTT¬ø‘·TÔ#·Tqï ø=eTàT, Ä≈£îT yÓTT>∑ZT ø£ |ü⁄sê‘·q düJe <Ûë]àø£ eèø£åeTTqT Á|üø£ÿ≈£î Á‘√dæ ìØ®eyÓTÆ m+&çb˛sTTq ø=eTàqT Hê{Ïq≥T¢>± nsTTq~. n<˚ $<Ûä+>± C≤‹ düTdæús¡‘·≈£î nH˚ø£ dü+e‘·‡sêT>± #˚j·Tã&çq sê»ø°j·T Á|üj·T‘êïT C≤rj·T düyÓTÆø£´‘ê uÛ≤eeTTqT ì»+ #˚j·TT≥˝À $|òüyÓTÆq$. m+<äTe¢q+fÒ Ä Á|üj·T‘êï˝À e÷qe⁄&ÉT πøe+ ˇø£ ªªkÕ+|òæTø£`Ä]úø£µµ J$>±H˚ uÛ≤$+#·ã&çHê&ÉT. n<˚$<Ûä+>± e÷qe⁄ì πøe+ ˇø£ ªªkÕ+|òæTø£`Ä]úø£µµ J$>± uÛ≤$+∫
 7. 7. 5 #ê˝≤ ø±+>± C≤‹ düTdæús¡‘·≈£î #˚j·Tã&çq sê»ø°j·T Á|üj·T‘·ïeTT˙ï C≤rj·T düyÓTÆø£´‘·qT ì»eTT >±$+#·T≥˝À $|òüeTT nsTTq$. Ç+‘·{Ï Á|ü<ÛëHê+X¯yÓTÆq C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· >∑T]+∫ $y˚ø±q+<ä kÕ«$T @ $<Ûä+>± uÛ≤$+#ês√ #·÷#·T≥≈£î ø=+‘· Á|üj·T‘·ï+ #˚<ë›+, C≤‹, dü+|òüTeTT, Hê>∑]ø£‘· >∑T]+∫ $y˚ø±q+<äkÕ«$T jÓTTø£ÿ ÁbÕ<∏ä$Tø£ dæ<ë›+‘·eTT á $<Ûä+>± ñ+~. ªªeT‘·eTT (<Ûäs¡àeTT) MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç+~, n~ @ $wüj·÷ì¬ø’Hê eT÷˝≤<Ûës¡yÓTÆq~. n~ dü]>±Z e⁄+fÒ n˙ï dü]>±Z e⁄+{≤sTT.µµ uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ C≤rj·T ◊ø£´‘·≈£î eT‘·y˚T eT÷˝≤ <Ûës¡eTì Ç+‘·≈£îeTT+<˚ eTq+ >∑eTì+#êeTT. Ä ◊ø£´‘·, kÕ+|òæTø£, sê»ø°j·T ˝Òø£ <˚oj·T Á|üj·T‘êïeq e∫Ãq~ø±<äT. uÛ≤s¡<˚X¯+˝À sê»ø°j·T ◊ø£´‘· jÓTTø£ÿ |ü⁄≥Tºø£ eTVü≤àBj·TT |ü]bÕHê ø±+˝À »]–+~. sê»ø°j·T ˝Òø£ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ◊ø£´‘· Á_{°wüßyê] |ü]bÕq˝À eT]+‘·>± n_Ûeè~∆ #Ó+~q~. ø±˙ uÛ≤s¡‘·C≤‹ ◊ø£´‘·≈£î ø±s¡DyÓTÆq ì»kÕs¡eTT e÷Á‘·eTT Áø£eT+>± Vü≤]+#·T≈£î
 8. 8. 6 b˛sTT+~. kÕ«MTJ á$<Ûä+>± n+{≤s¡T. ªªá Hê>∑]ø£‘· ø±˙, eTs=ø£{Ï ø±˙ eT‘·eTT (<Ûäs¡àeTT) MT<äqT e÷qe⁄ì eT+∫‘·q+ ô|’qqT Ä<Ûës¡|ü&Éq≥¢sTT‘˚ n$ m≈£îÿe ø±+ ìTkÕÔj·Tqï |üPN @eTTqï~? n+<äT#˚‘· kÕ«MTJ ‘·q uÛ≤yêqT á$<Ûä+>± düŒwüº|üs¡#ês¡T. uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· ìsêàD≤ìøÏ Á|üÁ|ü<∏äeT+>± #˚j·T edæqB, |ü⁄sê‘·q sê‹ j·TT>∑eTTqT K+&ç+#·T≥≈£î Á|üÁ|ü<∏äeT, k˛bÕqeT÷. ªªeT‘·eTT ◊ø£´‘·j˚Tµµ. eTq+<ä] ÁX‚j·TdüT‡ø√dü+, eTq C≤‹ ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ eTq eT<Ûä´q >∑, dü«Œ ø£Vü‰T, uÛÒ<ëT e<ä* dü+|òüT{Ï‘·+ ø±edæq düeTj·T+ ÄdüqïeTsTTq~. <˚X¯eT+‘·{≤ yÓ<仢ã&çq Ä<Ûë´‹àø£ X¯≈£îÔ ø£sTTø£j˚T, uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ C≤rj·T ◊ø£´‘· ne⁄‘·T+~µµ. Ç‘·s¡<˚XÊ‘√ b˛*Ã, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ø£ $uÛÒ<ë >∑T]+∫ $y˚ø±q+<äkÕ«$T á $<Ûä+>± n+{≤s¡T. ªªÇ‘·s¡ <˚XÊ düeTdü´‘√ b˛*ùdÔ uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ düeTdü´T #ê˝≤ ∫≈£îÿ‘√ ≈£L&ç j·TTqï$. n‹ ÄeX¯´ø£yÓTÆq$, C≤‹, eT‘·eTT, uÛ≤wü, Á|üuÛÑT‘·«eTT. Ç$ n˙ï ø£*ùdÔ ª<˚X¯+µ
 9. 9. 7 ì]à+#·ã&ÉT‘·T+~. á <˚X¯eTT‘√ b˛*ùdÔ, C≤‹ ‘·s¡Tyê‘· C≤‹ì rdüT≈£îHêï, Á|ü|ü+#·eTT˝Àì Ç‘·s¡ <˚XÊ˝Àì eT÷edüTÔe⁄T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± j·TT+{≤sTT. Ç#·≥ Äs¡T´T, Á<ë$&ÉTT, ‘êsêÔs¡TT, ≥Øÿyês¡T, yÓTT|òüTTT, j·T÷s√|æj·TqTT ` á $<Ûä+>± Á|ü|ü+#·eTT˝Àì nìï <˚XÊ »qT s¡ø£Ô+ á uÛÑ÷$T˝ÀøÏ Á|üdü]+#·ã&ç+~. Çø£ uÛ≤wü $wüj·T+ rdüT≈£î+fÒ n‘·´<äT“¤‘· $TÁX¯eT+ Ç#·≥ e⁄qï~. Ä#êsêT, kÕ+Á|ü<ëj·÷˝À j·T÷s¡|t <˚oj·TT≈£î, Ç‘·s¡ ‘·÷s¡TŒ <˚oj·TT≈£î, ≈£î uÛÒ<ëø£Hêï uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT˝Àì ¬s+&ÉT C≤‘·T eT<Ûä´ #ê˝≤ m≈£îÿe uÛÒ<ëT ñHêïsTT.µµ n+<äT#˚‘·H˚ á <˚X¯+˝À, düyÓTÆø£´‘· kÕ~Û+#·≥+ ø£wüº‘·s¡+. Ç~ ø£wüº‘·s¡+ ø±ã{Ϻ düyÓTÆø£´‘·≈£î ne+_+#˚ $<ÛëHêT dü]>±Z e⁄+&Ü*. ø±˙ nqTø£s¡D j·T+<äT m≈£îÿe eT≈£îÿe‘√ rÁe $#ês¡D, $y˚#·q ˝Ò≈£î+&Ü Ç‘·s¡ <˚XÊ n&ÉT>∑TC≤&ÉqT á <˚X¯+ nqTdü]+∫~. <ëì |òü*‘·+>± nHÓ’ø£´‘ê |ü<∏ä+˝À á <˚X¯+ eTT+<ä]øÏ yÓ[fl+~. $y˚ø±q+<äkÕ«$T K∫Ñ·yÓTÆq e÷≥˝À¢ á$<Ûä+>±
 10. 10. 8 #ÓbÕŒs¡T. ªªeTq≈£î >∑ düyÓTÆø£´ Ä<Ûës¡+ eTq |ü$Á‘· kÕ+Á|ü<ëj·T+ ` eTq <Ûäs¡à+ (eT‘·+), n~ ˇø£{Ïj˚T eTq+<ä]˙ ø£*ù| dü÷Á‘·+ <ëì Ä<Ûës¡+>±H˚ eTq<˚X¯+ ì]à+#·ã&Ü*. j·T÷s¡|t˝À sê»ø°j·T uÛ≤yê˝Ò C≤‹ ◊ø£´‘·≈£î ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. Ädæj·÷˝À eT‘· Ä<äsêÙ˝Ò C≤rj·T ◊ø£´‘·≈£î Ä<Ûës¡eTÚ‘êsTT.µµ n‹ eTTK´yÓTÆq á n+X¯+ô|’ kÕ«MTJ uÛ≤wüDT n‘·´+‘· Á|ü<ÛëqyÓTÆq$ eT]j·TT n<äT“¤‘·yÓTÆq dü÷#·qT sTTkÕÔsTT. MTs¡T $wüj·T+˝Àì eT÷˝≤ìøÏ yÓfi≤fl*. <ëì Ä<Ûësêìï ‘ÓTdüTø=ì n#·≥ n–ï s¡–*ùdÔ n~ Áø£eTÁø£eT+>± ô|’ô|’øÏ yê´|æ+∫ uÛ≤s¡‘· C≤‹ì ì]àdüTÔ+~.µµ Ç+‘·≈£îeTT+<äT mìï uÛÒ<ëTHêï uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À kÕ+düÿè‹ø£ ◊ø£´‘· düTdæús¡+>± kÕú|æ+#·ã&ç+~. ø±˙ sê»ø°j·T ◊ø£´‘˚ ø=s¡‘·>± qTqï~. eTVü≤àBj·TT, Á_{°wüßyê] |ü]bÕq˝À á <˚X¯+ mH√ï <äTs¡<äècÕºT, n>∑#ê≥T¢ eT<Ûä´ ñqï|ü&ÉT ≈£L&Ü, uÛ≤s¡rj·TTT sê»ø°j·T ˝Òø£ ìs¡«Vü≤D ◊ø£´‘·qT #ê˝≤es¡≈£î kÕ~Û+#ês¡T.
 11. 11. 9 ø±Áø£y˚TD≤ ô|<ä›<Ó’q á uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ≈£î+∫+#·T≈£î b˛kÕ–+~. n~ |ü]e÷D+˝À m+‘· ‘·–Z b˛sTTq<ä+fÒ Á_{°wt yê] |ü]bÕq˝ÀH˚, kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq yÓ+≥H˚ ás¡¸´, ndü÷j·T, <˚«wü+, ø£Vü‰T, |üs¡düŒs¡ $uÛÒ<ë eq á <˚X¯+ ¬s+&ÉT>± $uÛÑõ+#·ã&ç+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· n~ eT÷&ÉT>± $uÛÑõ+#·ã&ç+~. $uÛÑõ+#˚ X¯≈£îÔT Ç+ø± |üì#˚dü÷ÔH˚ e⁄HêïsTT. Ç|ü&ÉT uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Á|ü»T>± |æTeã&˚ »qTeT<Ûä´ Væ≤+dü b˛sê≥eTT≈£î n+‘˚ ˝Ò<äT. C≤rj·T ◊ø£´‘·qT kÕú|æ+#·T≥≈£î kÕ<ÛäqeTT>± eT‘·eTTq≈£î ã<äTT>± sê»ø°j·TeTTq≈£î düeTT∫‘· kÕúqeTT Ç#·TÃ≥ eq Á|üjÓ÷»qeTT @MT ø£T>∑˝Ò<äT. á dü‘·´eTTq≈£î ãTTEe⁄ ø√dü+ y˚∫j·TT+&Éqedüs¡eTT˝Ò<äT. Á|üC≤kÕ«eT´eTT ù|]≥ sê»ø°j·T $uÛÒ<ëT, bÕغ (|üø£åeTT) eT]j·TT e´øÏÔ>∑‘· n_Ûs¡T#·TT. ˝ÖøÏø£ sê»´eTTq≈£î ùV≤j·TyÓTÆq <√Vü≤<äø±s¡TT nsTTq$. <ëì |òü*‘·+>± kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄ì <äT'KeTTT, u≤<ÛäT rs¡ø£b˛>± eè~∆ #Ó+<äT‘·÷ e#êÃsTT. ø±e⁄q eT÷+˝À n–ï s¡>∑TTÃ≥ n‘·´+‘·
 12. 12. 10 neX¯´ø£eTT. á #Ó‘·Ô n+‘ê <ä>∑∆eTT #˚j·Tã&Ü*. $uÛÑõ+#˚ X¯≈£îÔ˙ï <ä>∑∆eTT #˚j·Tã&Ü*. <˚X¯+ ˇø£ Á|üø£ÿq kÕ«s¡úeTT, n‘ê´X¯, ù|<ä]ø£eTT, nD>∑Á<=≈£îÿ≥, ø£Vü≤eTTT, Væ≤+dü, ù|s¡T Á|ü‹wüºT, kÕ+|òæTø£ kÕúsTT ø=s¡≈£î ø√]ø£ eT]j·TT n$˙‹ì b˛>=≥Tºø=qe˝…qT. eTs=ø£e+ø£ n+<Ûä $XÊ«düeTT, <äTsê#ês¡eTTT, eT÷&ÛÉqeTàø£eTTT, Væ≤+düT, kÕ+|òæTø£ Áøös¡´eTT, <˚«wüeTT eT]j·TT nìï s¡ø£eTT $#·ø£åD qT+∫ <ä÷s¡eTT ø±e˝…qT. n|ü⁄&˚ ì»yÓTÆq C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· kÕ<Ûä´eTT ne⁄‘·T+~. kÕ«MTJ á $<Ûä+>± n+{≤s¡T. ªªHêeTqdüT‡ eTT+<äs¡ á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± ‘Ó*j·TCÒùd, n<äT“¤‘·yÓTÆq ãTTπ>«<ä dü+Væ≤‘·˝Àì XÀ¢ø£eTTT yÓT<äTT‘·THêïsTT. MTs¡+<äs¡÷ @ø£eTqdüTÿ˝…’e⁄+<äTs¡T >±ø£!µµ Ä<äs¡Ù dü+|òüTeTTjÓTTø£ÿ s¡Vü≤dü´eTT @ø£ eTqdüTÿT>± e⁄+&ÉT≥j˚T! n<˚ s¡Vü≤dü´eTT ` <ëìeq dü+ø£ŒX¯øÏÔ n~ÛeTe⁄‘·T+~. |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡eTT‘√ n+<äs¡÷ ˇπø πø+Á<äeTTq≈£î rdüTø=ì sêã&É‘ês¡T.µµ ˇπø $<ÛäyÓTÆq Vü≤è<äj·TeTT, eTqdüT‡, n~Ûø£ dü+ø£ŒX¯øÏÔ
 13. 13. 11 Çe˙ï Á|üuÛÑT‘·« #·≥ºeTT#˚ kÕ~Û+#·ã&Ée⁄. dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ˝ÖøÏø£ ‘·‘·«eTT ù|s¡T‘√ eTq+ <ëì >∑T]+#˚ #·≥ºeTT‘√ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïeTT. n+<äTeqH˚ C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· Ç|ü&ÉT ˇø£ #·s¡Ã˙j·÷+X¯eTT>± e÷Á‘·y˚T j·TTqï~. n+‘·s¡Z‘·yÓTÆq ◊ø£´‘· eT‘·eTT <ë«sêH˚ n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·T+~. n<=ø£ÿfÒ BìøÏ e⁄qï e÷s¡ZeTT. qMq uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT >∑T]+∫q uÛ≤yêT sêeTyÓ÷Vü≤Hé sêjYT‘√ ÁbÕs¡+_Û+#·ã&ÜsTT. Ä uÛ≤yêqT dü÷∫+∫q yê] <äèwæº düe÷»eTT˝Àì ñqï‘· esêZyê]ô|’ πø+Á~ø£]+|üã&ç+~. <˚X¯+ »q u≤VüQfi¯´+‘√H˚ ì]à+|üã&ç j·TTqï~ nqT dü‘·´eTT Á|üÁ|ü<∏äeTeTT>± kÕ«eTJ uÛ≤yê˝ÀH˚ ø£ì|ædüTÔ+~. kÕ«$TJ á $<Ûä+>± ‘·eT $#êsêìï e´ø£Ô |üs¡TkÕÔs¡T. ªªá <˚X¯+ eTTì–b˛‘·Tqï~. ndü+U≤´ø£yÓTÆq ø£å˝≤~ »qT XÊbÕT eTq≈£î ‘·>∑TT‘·THêïsTT. yês¡T <ä|æŒø£‘√ eTs¡DÏ+#˚ dæú‹˝À e⁄qï|ü&ÉT Jeq<äT˝Àì ˙s¡T y˚>∑+>± Á|üeVæ≤dü÷Ôe⁄Hêï, eTq+ yê]øÏ eTT]øÏ>∑T+≥˝Àì ˙s¡T e÷Á‘·y˚T Á‘ê>∑T≥≈£î Ç#êÃeTT. düeTè~∆>± n˙ïe⁄Hêï Äø£*‘√ neT{Ï+∫b˛j˚T á ndü+U≤´ø£ ø£å˝≤~ »q+.
 14. 14. 12 Ä <Ó’«‘·eTT >∑T]+∫ eTqeTT uÀ~Û+∫q á ndü+U≤´ø£, ø£å˝≤~ »q+, eTq X¯øÏÔq+‘ê ñ|üjÓ÷–+∫ <˚«wæ+#˚ á ndü+U≤´ø£ ø£å˝≤~ »q+ ` me]‘√ nsTT‘˚ ªªeTqeT+‘ê ˇø£ÿfÒµµ, ªªeTq eT+~s¡eTT Ä |üs¡e÷‘·à≈£î #Ó+~q yês¡y˚Tµµ nì n+≥÷ Ä#·s¡D˝À nDTe+‘Ó’qj·T÷ ˝Òø£ e÷≥‘√H˚ dü]|ü⁄#·TÃ≈£îHêïyÓ÷ ` n≥Te+{Ï Ms¡+<ä] XÊbÕT eTq≈£îHêïsTT.µµ ªªeTq dü+düÿs¡Dø£s¡ÔT >±j·T+ mø£ÿ&É ñqï<√ >∑eTì+#·T≥ ˝Ò<äT. <˚X¯|ü⁄>∑‹ »qu≤VüQfi¯´eTTô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç j·TTqï~. <˚X¯+ >∑T&çôd˝ÀH˚ ìedædüTÔqï<äqï $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√+&ç. >∑T&çôd˝À ìedæ+#˚ ì»yÓTÆq <˚X¯+ ‘·eT e÷qe‘·«eTTqT, e´øÏÔ‘·«eTTqT eTs¡#ês¡T.µµ n+<äT#˚‘· ì»yÓTÆq <˚X¯eTT ø±yê+fÒ e´øÏÔ‘·«eTTqT, e÷qe‘·«eTTqT ô|+bı+~+#·Tø=qeTì kÕ«$TJ dü÷∫kÕÔs¡T. ªªC≤rj·T |ü+<Ûë˝À ô|s¡T>∑T<ä, $ø±düeTT, n_Ûeè~∆ #Ó+<äT≥j˚T Hê Ä<äs¡ÙeTT. e÷qe⁄&ÉT @ dæú‹˝À ñHêï&√ Ä dæú‹ qT+#˚ n‘·ì n_Ûeè~∆øÏ ‘√&ÉŒ&Ée˝…qT.µµ kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄ì˝À e´øÏÔ‘·«, e÷qe‘·« ìsêàDeTT
 15. 15. 13 eT‘·+#˚ »s¡T>∑T‘·T+~. eT‘·eT+fÒ kÂo´y˚T nì kÕ«MTJ n+{≤s¡T. Äj·Tq <äèwæº˝À eT‘·eT+fÒ eT+∫>± j·TT+&ÉT≥, eT+∫ì #˚j·TT≥, kÂo´eTT, eT+∫‘·qeTT, eT+∫ #˚j·TT≥≈£î ø±edæq X¯øÏÔì bı+<äT≥. Ç$˝Òì kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄ìøÏ C≤rj·T‘ê uÛ≤eeTT ø£T>∑H˚s¡<äT. ì»yÓTÆq eT‘·eTTH˚ ì]à+#·ã&çq e´øÏÔ e÷Á‘·y˚T á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± nqTuÛÑ÷‹ #Ó+~ #Ó|üŒ>∑T>∑T‘ê&ÉT ªªH˚qT uÛ≤s¡rj·TT&ÉqT, Á|ü‹ uÛ≤s¡rj·TT&É÷ Hê k˛<äTs¡&ÉT ` uÛ≤s¡rj·T‘˚ Hê JeqeTT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ uÛÑ÷$T Hê eTVü≤√qï‘· dü«s¡ZeTT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ÁX‚j·Ty˚T Hê ÁX‚j·TeTT.µµ Ç≥Te+{Ï nqTuÛÑ÷‹‘√H˚ »q düeT÷Vü≤eTT eT<Ûä´ ì»yÓTÆq ◊ø£´‘· @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n+<ä] e´øÏÔ‘·«eTT ˇø£ÿ{Ï>± ø£*dæq|ü&ÉT n~ C≤rj·T e´øÏÔ‘·«eTT ˝Òø£ C≤rj·T ‘·‘·«eTT>± s¡÷bı+<äT‘·T+~. Ç{© <˚X¯|ü⁄ dü+düÿs¡D ø£s¡Ô, C≤rj·Tyê~ õ.j·TT. ôd|”Œ eT»®ì (1805`1872) e˝… kÕ«$TJ C≤rj·T e´øÏÔ‘·«eTTqT qe÷às¡T. (ªªÁ|ü» e´øÏÔ‘·«y˚T C≤rj·T‘·µµ) kÕ«MTJ <äèwæº˝À n≥Te+{Ï e´øÏÔ‘·«eTT Ä<Ûë´‹àø£‘·‘·«y˚T. n+<äT#˚‘· yê] e÷≥T
 16. 16. 14 á $<Ûä+>± Á|ü‹<Ûä«ìkÕÔsTT. ªªnq+‘· $X¯«»˙q e÷‘·è‘·«|ü⁄ Á|ü‹#·s¡´j˚T MT kÕe÷õø£ dü+Á|ü<ëj·TeTT nqT $wüj·TeTT eTs¡Teø£+&ç.µµ12 Äj·Tq dü+<˚X¯eTT eT]+‘· düŒwüº+>± á $<Ûä+>± <Ûä«ìdüTÔ+~. ªªsêqTqï 50 dü+e‘·‡s¡eTT es¡≈£î eTVü≤√qï‘·yÓTÆq uÛ≤s¡‘· e÷‘·j˚T eTq≈£î Á|ü<Ûëq <˚e‘· n>∑T>±ø£! Ç‘·s¡ e´s¡ú <˚e‘· n+<äs¡÷ eTq eTqdüT‡ qT+&ç Á|üdüTÔ‘·eTT n<äèX¯´+ n>∑T<äTs¡T >±ø£! á ˇø£ÿ <˚e‘·j˚T C≤>∑è‘·eTT nsTT ñqï~. n<˚ eTq C≤‹. ªªÁ|ü‹#√≥ Ä <˚e‘· Vü≤düÔeTT˝Ò, bÕ<äeTT˝Ò, #Óe⁄˝Ò e⁄qï$. Ä<˚e‘· #˚‘·H˚ düs¡«eTT ì+|üã&çj·TTqï~. Ç‘·s¡ <˚e‘·+<äs¡÷ ìÁ~+#·T #·THêïs¡T.µµ Äj·Tq <äèwæº˝À C≤‹ m+‘· n<äT“¤‘·yÓTÆq, eTH√ Vü≤s¡yÓTÆq, düJeyÓTÆq s¡÷|ü⁄<ë*Ã+~ ! ì»yÓTÆq eT‘· Á|üuÛ≤eeTT‘√ Ä‘√àqï‹ bı+~qyês¡T e÷Á‘·y˚T <˚X¯eTTqT ˇø£ dü$Twæº e´øÏÔ>± uÛ≤$+#·>∑s¡T. Ä dü$Twæº e´øÏÔ‘·«eTT düVü≤Ádü •s¡düT‡T, #·≈£åîe⁄T, bÕ<äeTTT, Vü≤düÔeTTT ø£*– uÛÑ÷$T n+‘·{≤ yê´|æ+∫ j·TTqï≥T¢ yê]øÏ >√#·]düTÔ+~. n≥Te+{Ï yê]øÏ <˚X¯eTT˝Àì e´≈£îÔT kÕ«s¡ú|üs¡‘·«eTT‘√ ì+&çqyês¡>∑TqT. ‘·eT n_Ûs¡T#·TqT kÕ~Û+#·Tø=qT≥≈£î
 17. 17. 15 b˛{°|ü&ÉT e´≈£îÔT>±q÷ ø£ì|æ+#·s¡T. eT‘· Á|üuÛ≤eeTT‘√ n≥Te+{Ï n+‘·sY <äèwæº ø£*–q, e´≈£îÔT ndü+U≤´ø£eTT>± »ìàùdÔH˚ ì»yÓTÆq C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. ` Çø£ Ç‘·s¡ @ e÷s¡ZeTT <ë«sêq÷ n~ kÕ<Ûä´|ü&É<äT. á n+X¯eTTô|’ kÕ«$TJ uÛ≤yê Á|ü‘˚´ø£‘· @eT+fÒ ˇø£ <˚X¯|ü⁄ |ü]~Û˝À Bì ÄeX¯´ø£‘· kÕ<Ûä´eT>∑T≥`Ä#·s¡D jÓ÷>∑´eT>∑T≥j˚T ø±ø£ $X¯«düyÓTÆø£´‘· ô|’ ≈£L&Ü á uÛ≤eeTT Á|üuÛ≤eeTT ñ+≥T+~. á uÛ≤eeTT‘√ ø£ n+‘·sê®rj·T dü+düú @B Ä$s¡“¤$+#·ø£ eTTqTù| kÕ«MTJ á $<Ûä+>± nHêïs¡T. ªªn+‘·sê®rj·T dü+düúT, n+‘·sê®rj·T $TÁX¯eTeTTT, n+‘·sê®rj·T #·≥ºeTTT áHê{Ï eTTK´ ÄeX¯´ø£eTTT.µµ C≤rj·T düyÓTÆø£´‘·ô|’ kÕ«MTJ uÛ≤yêT Ä >∑eT´eTT yÓ’|ü⁄q≈£î y˚j·TT n&ÉT>∑TT e÷Á‘·y˚T. Ç|ü⁄&ÉT eTq≈£î ø£*π> dü+<˚Vü≤+ ` ªªm≥Te+{Ï eT‘·yÓTÆ‘˚ á düyÓTÆø£´‘·qT kÕ~Û+#·>∑T>∑T‘·T+~?µµ $_Ûqï es¡íeTT÷, eT‘·eTT÷, düVü≤JeqeTT ø=qkÕ–+#˚ á <˚X¯eTT˝À ˇø£ eT‘·eTTqπø ÁbÕ<Ûëq´‘· ì∫Ã, ÄeT‘·eTTH˚ n+<ä]˝À ◊ø£´‘ê kÕ<Ûäq≈£î|üjÓ÷–+#·T≥eq $»j·T
 18. 18. 16 yÓTqï{Ïø° kÕ~Û+#·ã&É<äT. kÕ«$TJ á $<Ûä+>± n+{≤s¡T. ``ªª<ëìï y˚<ë+‘· eTq+&ç, eTs=ø£{Ï Äq+&ç`ø±˙ n<Ó’«‘·y˚T eT‘·eTTq≈£L, Ä˝À#·q≈£L, ∫e]e÷≥ (eT÷eTT) nqTq~ dü‘·´eTT. <ëì Ä<Ûës¡eTT˝ÀH˚, Ä kÕúsTT qT+&ç e÷Á‘·y˚T me¬s’Hê nìï eT‘·eTTq÷, ‘Ó>∑q÷ Áù|eT‘√ #·÷&É>∑s¡T. n<˚ C≤„qÁ|üø±X¯eTT>∑ uÛ≤$e÷qyê[ jÓTTø£ÿ eT‘·eTì Hê $XÊ«düeTT. Ç‘·s¡ C≤‘·Tø£qï eTT+<äs¡ <ëìì bı+~q U≤´‹`Væ≤+<äTe⁄πø <ä≈£îÿqT>±ø£!µµ Äj·Tq Ç+ø± á $<Ûä+>± n+{≤s¡T. ªªeTq+ e÷qyê[ì m≥Te+{Ï Á|ü<˚X¯eTTq≈£î rdüT≈£î yÓfi¯ó<ëeTqT≈£î+≥THêïeT+fÒ n#·≥ y˚<äeTT÷ e⁄+&ÉeP, u…’_÷ e⁄+&É<ä÷, KTsêq÷ e⁄+&ÉÉ<äT. ◊Hê y˚<äeTTq÷ u…’_Tq÷, KTsêqTq÷ düeTq«j·T|ü]#˚ X¯øÏÔì kÕ~Û+#·edæe⁄+≥T+~. ˇπø eT‘·eTT jÓTTø£ÿ $_Ûqï e´ø°Ôø£s¡D˝Ò $$<Ûä eT‘·eTT˙, Ä eT‘·y˚T @ø£‘·«eT˙, e÷qyê[øÏ uÀ~Û+#·eedæq n>∑‘·´eTTqï~. n|ü⁄&ÉT Á|ü‹e´ø°Ô ‘·qø£qTyÓ’q e÷s¡ZeTTqT mqTïø=qe#·TÃqT.µµ á düeTq«j·T eT+fÒ Ç+‘·≈£î eTT+<äT #·]Ã+∫q $<ÛäeTT>± ìØ®e eT‘·uÛ≤eeTTqT Ç#·≥ qT+&ç, n#·{Ï qT+&û
 19. 19. 17 d”«ø£]+#·T≥ nqT e´s¡ú Á|üj·T‘·ïeTT ø±<ä÷, ˝Òø£ Á|ü»qT ˇø£ eT‘·+ qT+&ç eTs=ø£ eT‘·eTTq≈£î e÷s¡TŒ s¡Vü≤dü´ Á|ükÕÔeqj·T÷ ø±<äT. eTs=ø£#√≥ eTs¡ eTs¡ kÕ«MTJ H=øÏÿ eø±ÿDÏ+∫q~. @eTì n+fÒ ◊ø£´‘· ø√dü+ Væ≤+<äTe⁄ ` eTVü≤àBj·TTì>±qT ˝Òø£ Ŭø’düÔe⁄ì>±qT ˝Òø£ uÖ<äT∆T Væ≤+<äTe⁄T>±qT e÷s¡edæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. n+‘˚ø±<äT n≥Te+{Ï eT‘·e÷]Œ&ç eq e´≈£îÔ≈£îVü‰ì ø£TZ≥j˚Tø±ø£ <˚X¯+ yÓTT‘êÔìøÏ ≈£L&Ü n~ Vü‰ìø£s¡+. ø±˙ eT‘·eTT˙ï @ø£‘·«eTH˚ $•wüº eT‘·eTT jÓTTø£ÿ $$<Ûä e´ø°Ôø£s¡DT nqT $wüj·TeTTqT e÷qe⁄≈£î uÀ~Û+#·T≥ m˝≤ ? eTs=ø£#√≥ kÕ«MTJ Ç˝≤ n+{≤s¡T, ªª$X¯´»˙qyÓTÆq eT‘·+ >∑T]+N, $$<Ûä ‘Ó>∑ eT<Ûä´ k˛<äs¡ uÛ≤eeTT >∑T]+N, Á|ü|ü+#·+˝Àì @ <˚X¯eTT˝ÀHÓ’Hê Ä˝À#·q kÕ–+∫ #·]Ã+#·T≥≈£î #ê˝≤ ø±eTTq≈£î |üPs¡«y˚T á ø£ø£‘êÔ q>∑sêìøÏ <ä>∑Zs¡>± Äj·Tq JeqeT+‘ê düs¡«eT‘· eTVü‰düuÛÑ nq<ä–q ˇø£e´øÏÔ ìedæ+#ês¡Tµµ á e´øÏÔ ªªlsêeTø£èwüßíTµµ. n+<äT#˚‘· X¯øÏÔì e´s¡ú|üs¡#·Tø=qø£ nq´eT‘·eTT˝À Á|üy˚•+#·T≥ nqT Vü‰ì ø£T>∑ø£ eTTqTù|
 20. 20. 18 Á|ü‹ e´øÏÔ eTT+<äs¡ lsêeTø£èwüßíì J$‘·eTT Á|ü‹bÕ~+#· e˝…qT. <ëìeqH˚ Á|ü»T Bìì ns¡ú+ #˚düTø√>∑T>∑T‘ês¡T. n+‘˚ø±ø£ eT‘·+ ù|]≥ »]π> ø£Vü≤eTT˙ï |üP]Ô>± düeTdæb˛‘êsTT.µµ y˚<ë+‘·eTTqT kÕ«$TJ uÛ≤$eT‘·eTT>± ù|s=ÿHêï, <ëì˝À Ä#·s¡D X¯Sq´‘· Äj·Tq <äèwæºì ‘·|æŒ+#·Tø√˝Ò<äT. á $wüj·T+ >∑T]+∫ Äj·Tq á $<Ûä+>± n+{≤s¡T. ªªe÷qyê[ n+‘·{Ï˙ ˇπø <äèw溑√ #·÷dü÷Ô ‘·eT Ä‘·à>±H˚ uÛ≤$+#˚ n<Ó’«‘· Ä#·s¡D Væ≤+<äTe⁄+<ä]˝Àq÷ Ç+ø£q÷ ô|+bı+<äedæ j·TTqï~.µµ eTs=ø£e+ø£ eTq nqTuÛÑe+˝À ‘˚*q<˚eT+fÒ <Ó’q+~q J$‘· kÕúsTT˝À #Ó|ü⁄Œø√<ä–q~>± á düe÷q‘·«eTT yÓ’|ü⁄q≈£î e∫Ãq eT‘·eTT @<Ó’Hê ñqï<ä+fÒ`n~ ãVüQX¯ á uÛ≤eeTT˝Àì ˝À‘Ó’q ns¡∆eTTT kÕ<Ûës¡DeTT>± ‘Ó*j·Tø£ e∫Ãj·TT+≥T+~. ø±˙ Væ≤+<äTe⁄ø° $wüj·TeTTT n˙ï düŒwüºeTT>± >√#·]kÕÔsTT. @~ @eTsTTHê Ä $<Ûä+>± <ä>∑Zs¡≈£î e∫Ãqyês¡T ÇkÕ¢yéT eT‘· nqTj·÷ j·TT˝Ò!µµ
 21. 21. 19 n+<äT#˚‘· nqTcÕ˜q |üs¡yÓTÆq ÇkÕ¢yéT eT‘· düVü‰j·TeTT ˝Òø£ y˚<ë+‘·|ü⁄ dæ<ë∆+‘·eTTT m+‘· eTH√Vü≤s¡yÓTÆq$ nsTTHê, n<äT“¤‘·yÓTÆq$ nsTTHê »q u≤VüQfi¯´eTTq≈£î n$ |üP]Ô>± e´s¡úeTsTTqy˚ ne⁄‘êsTT nqT $wüj·TeTT K∫Ñ·eTT>± ‘ÓTdüTÔ+~. $y˚ø±q+<äkÕ«$T ‘·q uÛ≤eeTT˝Àq÷, |üì˝Àq÷, dü‘·´ dü+<Ûä‘·˝Àq÷ düeTyÓTÆq <äè&ÛÉ‘·«eTTqT ø£*– j·TT+{≤s¡T. eTVü≤à<é düsêúsY VüQHéøÏ 1898˝À Áyêdæq ˇø£ ˝ÒK˝À C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· eT]j·TT Ç+‘·≈£î eTT+<äT #·]Ã+∫q $<Ûä+>± <ëì |ü⁄s√_Ûeè~∆ >∑T]+∫ e÷≥˝≤&ÉT‘·÷ kÕ«$TJ á ÁøÏ+~ dæ<ë∆+‘·eTTqT Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. ªªeTq e÷‘·èuÛÑ÷$T ÁX‚j·TdüT‡ø√dü+ ¬s+&ÉT eTVü≤√qï‘· dæ<ë›+‘·eTT˝…’q Væ≤+<ä÷, ÇkÕ¢yéT ø£sTTø£ ø±yê* y˚<ë+‘·|ü⁄ yÓT<ä&ÉT, ÇkÕ¢yéT X¯Øs¡eTT ` Çy˚ ÄXÊ øÏs¡DeTTT.µµ Hê eTH√ #·≈£åîe⁄‘√ á >∑+<äs¡ >√fi¯|ü⁄ |ü]dæú‘·T qT+&ç, b˛sê≥eTT qT+&ç, Á|üø±X¯e+‘·yÓTÆq, nCÒj·TyÓTÆq |ü]|üPs¡í uÛ≤$ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ` y˚<ë+‘·|ü⁄ yÓT<ä&ÉT‘√q÷, ÇkÕ¢yéT X¯Øs¡eTT‘√q÷ ñ<䓤$düTÔqï≥T¢ <ä]ÙdüTÔHêïqT.µµ
 22. 22. 20 y˚<ë+‘·|ü⁄ yÓT<ä&ÉT, ÇkÕ¢yéT X¯Øs¡eTT @ ˇø£ÿ Væ≤+<äTe⁄q≈£î eTVü≤àBj·TTq≈£î #Ó+~q$ø±e⁄. @ ˇø£ÿ e´øÏÔø° #Ó+~qM ø±e⁄. á uÛ≤eeTTq≈£î ns¡ú+ @eT+fÒ á eTVü≤√qï‘· <˚X¯eTTq≈£î Á|ü‹ì<ÛäT˝…’q »q u≤VüQfi¯´|ü⁄ yÓT<ä&ÉT˙ï y˚<ë+‘·|ü⁄ n<Ó’«‘· uÛ≤eeTT‘√ ì+|üã&ÉT>±ø£! n+‘˚ø±ø£ y˚<ë+‘·|ü⁄ n<Ó’«‘· dæ<ë›+‘·eTTqT Ä#·s¡D≤‘·à ø£eTT>± s¡÷bı+~+#·T#·÷. kÕ+|òæTø£ düe÷q‘·«eTTqT ô|+bı+~+#·T ÇkÕ¢yéT eT‘· dæ<ë∆+‘·eTTT á eTVü≤√qï‘· <˚X¯|ü⁄ uÛ≤e X¯Øs¡ eT>∑T>±ø£! n$ C≤rj·T, kÕ+|òæTø£ |üs¡+>± <Ó’q+~ø£ J$‘·+˝À Á|ü‹_+_Û+#·e˝…qT. n|ü⁄&˚ C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· kÕ<Ûä´eTe⁄ ‘·T+~. Ç+‘·ø£qï y˚s¡T e÷s¡ZeTT ˝Ò<äT.µµ C≤rj·T düyÓTÆø£´‘·qT düŒ]Ùdü÷Ô kÕ«$TJ ‘Ó*|æq uÛ≤eeTTT, rs¡TŒ Ç<˚. áHê{Ϭø’ Hê M{Ïì Ä#·]ùdÔ <˚X¯ ÁX‚j·TdüT‡ ‘·«]‘·>∑‹q #˚≈£Ls¡T‘·T+~. .................
 23. 23. $XÊK|ü≥ï+$y˚ø±q+<äj·TTe eTVü‰eT+&É* ùdyêø±s¡´Áø£e÷T : düº&ûdü]ÿ˝Ÿ‡ (m.j·TT. Ç+»˙]+>¥ ø±´+|üdt, >∑÷sêÿ˝…’Hé, mHé.m.&ç., eTTs¡∞q>∑sY Á|üXÊ+‹ bÕsYÿ, n&É$es¡+ >∑Ts¡T≈£î bÕsƒ¡XÊ, ÄHé˝…’Hé˝À Skype <ë«sê ìs¡«Vü≤D), u≤u≤*ø£≈£î $y˚ø£yêVæ≤ì (u≤$Vü‰sY) ìs¡«Vü≤D, j·TTe»q •ø£åD≤ •_sêT, s¡ø£Ô<ëq •_sêT, esYÿcÕ|ü⁄T, oìsêàD Á>∑+<∏ë Á|ü#·Ts¡D, $y˚ø±q+<äTì bò˛{À m–®_wüHé ìs¡«Vü≤D yÓTT<ä>∑Tq$. eTVü‰eT+&É* ‘ÓT>∑T Á|ü#·Ts¡DT : • eTVü‰eT+&É* ø£å´eTT eT]j·TT ø±s¡´Áø£eTeTTT •uÛ≤s¡rj·T j·TTe‘· - $y˚ø±q+<äT&ÉT • C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· ` kÕ«$T $y˚ø±q+<ä • $<ë´]ú˝Àø±ìøÏ #·Tø±ÿì • oìsêàD $<ÛëqeTT • e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘· m+<äT≈£î m˝≤? • ‘ê´>∑eTT `ùde • kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì e÷s¡ZeTT˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ • eTVü‰eT+&É* uÛ≤eeTT eT]j·TT |ü<ä∆‹ • eTq yês¡dü‘·« yês¡<ÛäTT • MTs¡T Hêj·T≈£îT ø±<ä#·T ≈£îHêïsê! • j·TTe‘·s¡+ düeTdü´`<ëì |ü]cÕÿs¡+ $y˚ø£ uÛ≤s¡‹ : nœuÛ≤s¡‘· $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡|ü⁄q $y˚ø£uÛ≤s¡‹ nqT Á‘Ó’e÷dæø£ |üÁ‹ø£ VVYM yê]#˚ Á|ü#·T]+#·ã|ü&ÉT#·Tqï~.
 24. 24. eTVü‰eT+&É* Á|ü<ÛëH√<˚›X¯´eTT uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝Àì nq+‘·yÓTÆq J$‘· eT÷´eTTqT, kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ìπsú•+∫q o Á|ü<Ûëq, e÷qe ìsêàD ÄX¯j·TeTT‘√ j·TTe≈£îqT ñ‘˚Ô»|üs¡∫ C≤rj·T ìsêàD ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ìkÕ«s¡ú, ìsê&É+ãs¡ ùdyê X¯øÏÔ‘√, $X¯«e÷qe ø£fi≤´D ø±+ø£å‘√ yês¡T |üì#˚j·TT≥≈£î eT]j·TT düeTÁ>∑ e÷qe düe÷» ø£Œq≈£î yê]ì düT•øÏå‘·T CÒj·TT≥j˚T. á dü+düú ø±s¡´πøåÁ‘·eTT Äùd‘·T Væ≤eTe‘Y |üs¡´+‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT. National Integration and Swami Vivekananda (Telugu) First Published Dec, 1994 (1000 Copies) 1st Reprint Nov, 2013 (2000 Copies) Price : Rs. 4.00 National Integration and Swami Vivekananda (Telugu) ISBN : 978-81-86974-79-7 Published by Sri N. Lakshmi Narayana (President, Visakhapatnam Vivekananda Yuva Mahamandal) on behalf of Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mandamandal, Bhuban bhavan, Balaram Dharma Sopan (P.O.), Khardaha, North 24 Parganas, West Bengal - 700 116. Ph: 033-23506898, 23524714. www.abvym.org e-mail: abvymcityoffice@gmail.com Printed at Sathyam Offset Imprints, # 49-28-5, Madhuranagar, Visakhapatnam. Ph. 2735878 Sathyam9849996538

×