Angielski powtorka-z-czasow

 • 374 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
374
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENThttp://www.EscapeMagazine.pl
 • 2. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENT DARMOWY FRAGMENT Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2). Maria Anna Koloda Wydanie pierwsze, Jędrzejów 2008 ISBN: 978-83-60320-48-8 Wszelkie prawa zastrzeżone!Autor oraz Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, by informacje zawarte w tej publikacjach byłykompletne, rzetelne i prawdziwe. Autor oraz Wydawnictwo Escape Magazine nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji lub użytkowania tej publikacji. Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu w jakiejkolwiek postacijest zabronione. Kopiowanie, kserowanie, fotografowanie, nagrywanie, wypożyczanie, powielanie w jakiekolwiek formie powoduje naruszenie praw autorskich. Wydawnictwo Escape Magazine ul. Spokojna 14 28-300 Jędrzejów http://www.EscapeMagazine.pl http://www.EscapeMagazine.pl
 • 3. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENT Anna Maria Koloda Język angielski. Powtórka z czasów poziom A.2 (pre-intermediate – niższy średnio zaawansowany) Objaśnienia gramatyczne w języku polskim wraz z przykładami i ćwiczeniami. DARMOWY FRAGMENT Wydawnictwo Escape Magazine http://www.EscapeMagazine.plhttp://www.EscapeMagazine.pl
 • 4. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENTSpis treściPresent continuous......................................................................................................................................... 5Present simple................................................................................................................................................ 8Past simple................................................................................................................................................... 12Past continuous............................................................................................................................................ 15Present perfect..............................................................................................................................................18To be going to.............................................................................................................................................. 24Future simple............................................................................................................................................... 26Past perfect...................................................................................................................................................29Ćwiczenia dodatkowe.................................................................................................................................. 31Formy czasowników nieregularnych (tabela 1)........................................................................................... 34Klucz odpowiedzi........................................................................................................................................ 37 http://www.EscapeMagazine.pl
 • 5. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENT Future simple (czas przyszły prosty) oraz inne zastosowania will / shallForma:+ zdanie oznajmujące She will come soon. It will be hot tomorrow.? zdanie pytające (tzw. Will Mark tell them the truth?inwersja, czyli wysunięcie What will happen?operatora will przed podmiot)- zdanie przeczące They wont finish it on time. You will not get the tickets.Zastosowanie: 1. przewidywania dotyczące przyszłości oparte na własnych sądach I dont think youll be able to learn it so quickly. - Nie sądzę, że będziesz w stanie się tego tak szybko nauczyć. I expect she will arrive about 6 oclock. - Spodziewam się, że ona przyjedzie koło 6. 2. decyzje w chwili mówienia „Would you like tea or coffee?” „Ill have tea, please.” - Chciałbyś herbaty czy kawy? -> Napiję się herbaty. 3. obietnice I wont tell anyone, I promise. - Obiecuję, że nikomu nie powiem. 4. oferty, propozycje „Its very cold in here.” „Ill close the window then. / Shall I close the window then?” - Bardzo zimno tu jest. - Zamknę więc okno. / To może zamknę okno? http://www.EscapeMagazine.pl
 • 6. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENTWill/Wont stosowane jest we wszystkich osobach i liczbach. Jedynie w przypadku pytań zawierających ofertę/propozycjęstosuje się shall+I osoba l.p i mn. zamiast will.Will/Shall to tzw. czasowniki modalne, co znaczy, że nie mogą wystąpić w połączeniu z innym czasownikiem modalnym:She will must come back tomorrow.You will can speak German in two years.Zamiast must w takich przypadkach stosuje się have to; zamiast can – be able to:She will have to come back tomorrow. - Ona będzie musiała wrócić jutro.You will be able to speak German in two years. - Będziesz umiał mówić po niemiecku za dwa lata.Ćwiczenia:21) Utwórz zdania oznajmujące, przeczące i pytające w future simple. 1. We – like the show. (-) 2. Martha – come on time (?) 3. Who – she – see next (?) 4. You – find your keys (-) 5. I’m afraid – you – must do it once again. (+) 6. Isabelle – recognize – you at the station (-) 7. I – can – solve this problem soon (+) 8. The economy – improve next year (+) 9. The government – accept the strikers’ proposals (?)22) Dopasuj wypowiedzi. Następne określ, czy to oferta, przewidywanie, obietnica czy decyzja w chwili mówienia. 1. „We have steak and fish today.” a) „It’ll rain two days on the row.” 2. „It’s a secret.” b) „You won’t understand anyone there.” 3. „This dress looks good on you.” c) „Shall I call a doctor?” 4. „I’m going to the mountains for the weekend.” d) „I’ll keep it to myself, don’t worry.” 5. „I don’t feel very well.” e) „I’ll have it then.” 6. „I’m bored.” f) „I’ll open it.” 7. „I’m going to Italy.” g) „Shall we go to the cinema?” 8. „Someone’s knocking at the door.” h) „I’ll have the meat then.” http://www.EscapeMagazine.pl
 • 7. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENT23) Uzupełnij zdania stosując odpowiednia formę czasownika w nawiasie. Użyj future simple lub to be going to.1. A: What …………….. (you, do) at the weekend? B: I don’t know yet. Maybe we …………… (have) a barbecue on Saturday.2. A: Does she want to stay for the night? B: No, she’s got the return ticket, so she ……………. (go) back home tonight.3. A: I don’t know how to do this exercise. B: Don’t worry. I …………… (explain) it to you.4. Do you think you can lend me 20 euros? I ………….. (give) it back to you on Friday.5. A: Would you prefer orange juice or blackberry juice? B: I …………. (have) the orange one, please.6. It’s already 4.05! Hurry up! We …………. (be) late.7. A: My flatmates are away his weekend so I …………. (have) a party. Would you like to come? B: I’d love to. I ………….. (bring) some snacks then.8. A: It’s getting late. B: …………… (we, go) home then?9. In my opinion, in the year 2200 people …………… (live) on the Moon.10. A: I’m sorry but we haven’t got any green ones in stock at the moment. B: I ………….. (take) the blue ones then. http://www.EscapeMagazine.pl
 • 8. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENT Past perfectForma:+ zdanie oznajmujące I had found it by the end of the class. Mary had worked there before he came to London.? zdanie pytające (tzw. Had you worked in food industry before you moved here?inwersja, czyli wysunięcieoperatora had przed podmiot)- zdanie przeczące We had not read this book until last week.W powyższych przykładach found, worked, read to tzw. III forma czasownika, omówiona wyżej w sekcji na temat czasupresent perfect.Zastosowanie: 1. wyrażenie czynności, która miała miejsce w przeszłości przed pewnym momentem w przeszłości lub przed inną czynnością w przeszłości – aby zaznaczyć, że miała miejsce wcześniej When I got home, I saw a lot of mess inside. Someone had broken into my flat! - Kiedy przybyłem do domu (past simple), zobaczyłem okropny bałagan (past simple). Ktoś się włamał do mojego mieszkania! (past perfect – ta czynność była wcześniejsza)Jeśli opisujemy wydarzenia w porządku chronologicznym, nie ma potrzeby stosowania czasu past perfect:After I had washed up, I went for a walk. -> After I washed up, I went for a walk.Charakterystyczne określniki czasu(występujące z czasem past perfect lub zdaniach złożonych z past perfect i past simple):after – po tym jak as soon as – jak tylkobefore – zanim when – kiedyby the time when – do czasu kiedy by – dountil – do, dopóki already - już http://www.EscapeMagazine.pl
 • 9. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENTĆwiczenia:24) Czasowniki w nawiasie napisz w odpowiedniej formie czasu past perfect lub past simple. 1. When I ................. (come) to the party, Lisa wasnt there. She ................ (already, go) home. 2. We ................ (move) to Warsaw in 1998. 3. By the end of 1998 we ................... (move) to Warsaw. 4. Before she ................ (leave), she ................... (switch) all the lights off. 5. I .................. (not know) Jim until you .................... (introduce) me to him. 6. By the time we .................. (reach) the cinema, the film .................... (already, begin). 7. I ................... (get) up, .................. (make) breakfast and .................... (get) the children ready for school. 8. I ................. (see) some dirty plates in the sink a moment ago. Someone ................ (have) spaghetti. 9. When I ................. (look) out of the window, the streets werent wet anymore. The sun .................. (dry) them. 10. When I .................. (see) that man in the street I ................... (recognise) his face. I ................... (meet) him before. 11. We .................. (start) climbing as soon as it ................... (stop) raining. 12. I .................. (not, want) to talk to her after all those lies she ................... (tell) me. 13. Margaret looked really frightened. I .................. (ask) her what .................... (happen). 14. Surprisingly, after we .................. (break) up, we .................. (become) real friends. http://www.EscapeMagazine.pl
 • 10. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENT Formy czasowników nieregularnych (tabela 1)podstawowa forma (I) II forma III forma (past participle) polskie znaczeniebe was/were been byćbecome became become stać siębegin began begun zaczynaćblow blew blown wiaćbreak broke broken tłuc, łamać, rozbićbring brought brought przynieśćbuild built built budowaćbuy bought bought kupićcatch caught caught łapaćchoose chose chosen wybieraćcome came come przyjść, przybyćcost cost cost kosztowaćcut cut cut ciąć, przeciąć, skaleczyćdo did done robićdraw drew drawn rysować, zaciągaćdrink drank drunk pićdrive drove driven prowadzić (samochód, pociąg)eat ate eaten jeśćfall fell fallen upaść, spaśćfeel felt felt czuć (się)fight fought fought walczyćfind found found znaleźćfly flew flown lataćforget forgot forgotten zapomniećget got got dostaćgive gave given daćgo went gone iść, jechaćgrow grew grown rosnąć, hodować http://www.EscapeMagazine.pl
 • 11. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENThave had had miećhear heard heard słyszećhit hit hit uderzyćhold held held trzymaćkeep kept kept trzymaćknow knew known wiedzieć, znaćlearn learnt/learned learnt/learned uczyć sięleave left left opuszczać, wyjeżdżać, zostawićlend lent lent pożyczać (komuś)let let let pozwolićlie lay lain leżećlose lost lost stracić, zgubić, przegraćmake made made robićmean meant meant znaczyćmeet met met spotkaćpay paid paid płacićput put put położyćread read read czytaćride rode ridden jeździć (rowerem, konno)ring rang rung dzwonićrun ran run biegaćsay said said powiedziećsee saw seen widziećsell sold sold sprzedaćsend sent sent posłaćshine shone shone świecićshow showed shown pokazaćshut shut shut zamknąćsing sang sung śpiewaćsit sat sat siedzieć, siadaćsleep slept slept spaćspeak spoke spoken mówićspend spent spent spędzać, wydawaćstand stood stood stać http://www.EscapeMagazine.pl
 • 12. Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) DARMOWY FRAGMENTsteal stole stolen ukraśćswim swam swum pływaćtake took taken wziąć, braćteach taught taught uczyć (kogoś)tell told told powiedzieć (komuś)think thought thought myśleć, sądzićthrow threw thrown rzucaćunderstand understood understood rozumiećwake woke woken budzićwear wore worn nosić na sobiewin won won wygrywaćwrite wrote written pisać Pełna wersja książki elektronicznej: Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) http://www.EscapeMagazine.pl