Course syllabus Global Marketing กต17จศ8

1,097
-1

Published on

Course syllabus วิชา Global Marketing สำหรับนิสิต กต17จศ8 ภาคเรียนที่ 3/2554

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,097
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Course syllabus Global Marketing กต17จศ8

  1. 1. แผนประกอบการสอน (Course Syllabus) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554รายวิชา : 0902 315 การตลาดโลก (Global Marketing)จานวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วจนะ ภูผานี (E-mail : watjana.p@acc.msu.ac.th)นิสิตผู้เรียน : กต17จศ8คาอธิบายรายวิชา (Course Description) การจัดการตลาดระดับโลก ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ หลักการ แนวคิด และการจัดการการตลาดระหว่างประเทศสภาพแวดล้อมและองค์กรระหว่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก การตัดสินใจเลือกตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดโลก การจัดองค์กรการตลาดโลก การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด การประเมินผลและการควบคุมการตลาดโลก วิธีการนาเข้าและส่งออก วิธีดาเนินการเกี่ยวกับการะประกันภัย วิธีการชาระเงินในการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ Global marketing management; international trade theories; principles, concepts, andmanagement of international marketing; international environment and organizations;consumer behavior in the global market; selection decision making of internationalmarketing; global marketing planning; global organizational marketing; marketing mixdevelopment; evaluation and control of global marketing; import and export; operationalprocedures of insurance; procedures of payment procedures of international trade includingdocuments of international tradeวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Course Objectives) จุดประสงค์ของวิชานี้คือเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของสภาวะการณ์การตลาดโลกผ่านแนวคิดและทฤษฏี พัฒนาให้นิสิตสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ในเรื่องของการแข่งขันระดับโลก วิชานี้มุ่งให้นิสิต 1) คุ้นเคยกับปัญหาและแนวคิดของการตลาดข้ามพรมแดนและในประเทศอื่นๆ 2) เข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่างของผู้บริโภคในประเทศต่างๆ 3) สามารถใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในส่วนผสมทางการตลาด (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด การตั้งราคา และการจัดจาหน่าย) 4) สามารถค้นคว้ากฎหมายการค้าและข้อบังคับของตลาดในประเทศอื่นๆ 5) มีความรู้และสามารถใช้กรอบแนวคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับตลาดโลก 6) เข้าใจถึงกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก -1-
  2. 2. เนื้อหาวิชา (Content) Annotation/Time Topics Assignment Due Date 1 แนะนารายวิชา, บทนาการตลาดโลก, อธิบาย Group Assignment 2 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และการตลาดโลก Individual Assignment Presentation 3 International Marketing Environment Individual Assignment : สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม Presentation 4 International Marketing Environment Case#1 : สภาพแวดล้อมกลุ่มทางการค้าโลก 5 Global Marketing Strategies Case#2 : การแบ่งกลุ่มทางการตลาดและการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ 6 Global Marketing Strategies Case#3 : กลยุทธ์การเข้าตลาดระหว่างประเทศ 7 Global Marketing Strategies Case#4 : กลยุทธ์การเข้าตลาดระหว่างประเทศ (ต่อ) 8 Global Marketing Strategies Case#5 : กลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน 9 Global Marketing Mix Case#6 : ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าระหว่างประเทศ 10 Global Marketing Mix Case#7 : ราคาตลาดระหว่างประเทศ 11 Global Marketing Mix Case#8 : ช่องทางการจัดจาหน่ายระดับโลก 12 Global Marketing Mix Case#9 : การสื่อสารทางการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ 13 แนวโน้มของกระแสโลกาภิวัตน์ & การตลาดในพหุวัฒนธรรม Case#10 14 Term-Project Presentation Global MKT Plan 15 Term-Project Presentation and Course Wrap-up Global MKT Planการเรียนการสอน (Teaching and Learning Method) การเรียนการสอนในรายวิชาการตลาดโลก (Global Marketing) รหัสวิชา 0902 315 มีรูปแบบการเรียนการสอนโดยการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน การอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากผู้เรียน การทางานกลุ่ มและการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยมีแนวทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ กลาง กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคภายนอกห้องเรียนได้ อาทิ ข่าวจากหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต หรือหนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นต้น -2-
  3. 3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล (Evaluation)  งานรายบุคคล (Individual Assignments) 20% o การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5% o แบบฝึกหัดท้ายบทและสอบย่อย 5% o รายงานข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐานของแต่ละประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ 5% o วิเคราะห์อุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือ Five Forces Model 5%  งานกลุ่ม (Team Assignments) 40% o วิเคราะห์กรณีศึกษากลุ่มละ 2 เรื่อง (เรื่องละ 5%) 10% o แผนการตลาดสาหรับการทาการตลาดในระดับโลก 30% (Term-project)  การสอบ (Examination) 40% o สอบปลายภาค (Final Examination) 40% รวม 100% หมายเหตุ : การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนใช้วิธีการประเมินโดยอิงเกณฑ์ และ/หรือ อิงกลุ่มตาราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน (Texts and Supplementary Materials) อัควรรณ์ แสงวิภาค, การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) : 2551, สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุดาพร กุณฑลบุตร, การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) : 2553, สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กฤษติกา คงสมพงษ์, Multicultural Marketing Management. : 2552. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นันทสารี สุขโต, การตลาดระดับโลก Global Marketing: 2553. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณักษ์ กุลิสร์, ธุรกิจระหว่างประเทศ : 2554, สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จินตนา บุญบงการ, สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ : 2552, สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิน ภู่จรูญ, การจัดการธุรกิจร่วมสมัย (Contemporary Business Management) : 2550, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Philip Kotler and Kevin Lane Keller (2009). Marketing Management. (13th Edition). Charles A. Rarick (2005). Cases and Exercises in International Business. Harvard Business Press (2009). Harvard Business Review : Marketing Through Minefields. Johny K. Hohansson (2009). Global Marketing : Foreign Entry, Local Marketing & Global Management. (5th Edition). Krittinee Nuttavuthisit (2011). Consumption and Marketing : The Asian Perspectives and Practices. -3-

×