Ke hoach mv svict!

170 views
128 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ke hoach mv svict!

  1. 1. TRƯ NG I H C CÔNG NGH ¡ § ¤ ¦ ¤ ¡ ¤ § ¤ ¦ ¨ § ¦ THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG ¢ ! # $ % ¨ ( ) ¤ 0 1 2 % 2 3   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¡ § ¢ ¨ © ¨ ¨ =====o0o===== Thái Nguyên, ngày 20 tháng 09 năm 2012 Nh m t o cơ h i cho các b n tr có ni m am mê, yêu thích i n nh trong trư ng tham gia vào sân chơi y th thách và sáng t o, cu c thi phim ng n ch “MV - Th a s c sáng t o” l n u tiên s chính th c ư c phát ng trong Liên Chi oàn Khoa Công Ngh i n T và Truy n Thông - Trư ng H CNTTTT. 4 5 6 7 8 9 @ 8 A 8 B C 8 D A E F - T o sân chơi cho các b n sinh viên có cơ h i ư c th s c v i kh năng di n xu t cũng như vi c s d ng thành th o ki n th c công ngh thông tin vào lĩnh v c gi i trí. - Giúp các b n Sinh viên ư c giao lưu, h c h i và th hi n nh ng xúc c m th c t c a sinh viên và nh ng tr i nghi m trong cu c s ng. - Rèn luy n k năng làm vi c theo nhóm nh m g n k t các sinh viên có chung ni m am mê, sáng t o và th hi n kh năng b n thân.G 5 D A H I P Q R S B T 9 U V A F - Cá nhân ho c nhóm có th sáng tác và g i d thi m t ho c nhi u o n clip khác nhau trong cùng th i i m. Ngư i ăng ký clip d thi ph i là cá nhân ho c i di n nhóm. - Clip d thi có th ư c quay t máy nh kĩ thu t s , i n tho i di ng, máy quay phim cá nhân ho c máy chuyên nghi p. - Clip d thi có th s d ng hi u ng hình nh, âm thanh, l i bình ho c ph cho ra s n ph m clip hoàn ch nh. - N i dung clip không vi ph m o c và thu n phong m t c và các quy nh c a pháp lu t. - Tác ph m ph i do s sáng t o, ý tư ng và làm vi c chung t chính các thành viên trong nhóm. 1
  2. 2. - Không ư c sao chép hay l y ý tư ng c a các MV khác tham gia cu c thi. Hay nh ng MV ã có trên m ng.  5 V C E ¡ B V ¢ 6 Q F - Th i gian c a 1 Clip không quá 13 phút. Trong kho ng th i gian ó các nhóm ph i trình bày h t ý tư ng c a Clip. - N i dung clip tham d có th hư ng n Ngôi trư ng H CNTT TT. Cu c s ng sinh viên, chuy n ngày thư ng, nh ng m u chuy n ng n xúc ng v tình c m b n bè, tình c m gia ình hay tình yêu ôi l a... - Lưu ý cao và khai thác tính nhân b n và tính trong sáng c a tài, tránh l i d ng tài này mà kích và bôi nh i tư ng khác, vi ph m thu n phong m t c, vi ph m pháp lu t qui nh.£ 5 D E ¤ B 8 A @ 9 ¥ V A ¢ E ¥ F - Ý tư ng sáng t o c a nhóm, cá nhân - Th hi n ý tư ng thông qua MV. - Di n xu t c a các di n viên trong MV - Kh năng truy n t ý tư ng n ngư i xem. - Hi u ng và cách trình bày p m t trong su t MV. 5 8 ¥ 8 A D A § 8 ¡ ¨ D A E F¦ - Các nhóm lên ý tư ng và th c hi n clip v i n i dung úng theo ch và n i dung yêu c u. - Ghi MV tham d cu c thi vào ĩa cùng tên nhóm r i g i cho ban t ch c “ Q V V 8 4 4 # 5 $ 9 D F # % 5 5 # 4 ( # 4 # G G ) 0 1 © © ! ¦ ¦ 2 1 3 4 F 5 6 7 8 3 9 @ 5 A B @ 5 6 C D - G i kèm theo b n trình bày tóm t t ý tư ng c a clip d thi không quá 300 t theo cách hay nh t b n có th . - Clip d thi ư c coi là h p l khi tác gi g i y thông tin yêu c u v ban t ch c và cam k t tuân th th l cu c thi hoàn t t th t c ăng ký. Nh n email xác nh n c a ban t ch c. 5 9 E E D F G V ¢ ¡ ¨ D A E F - T t c các sinh viên ang h c t p t i Khoa Công Ngh i n T Và Truy n Thông. Trư ng H CNTT TT. 2
  3. 3. - Các nhóm mu n tham gia cu c thi nhưng ang h c t p t i các Khoa khác trong Trư ng có th làm MV r i ăng ký tên theo c a sinh viên tr c thu c Khoa Công Ngh i n T Và Truy n Thông - Thành viên H i ng tuy n ch n không ư c d thi. 5 D A   E ¢ E ¡ V ¡ ¨ D A E F - Nh n b n ăng ký c a các Nhóm t ngày 01-07/10/2012. - Th i gian n p MV t ngày 08-31/10/2012. - Sơ tuy n do Ban t ch c tuy n ch n: 01-05/11/2012. - D ki n êm Gala trình chi u t t c MV tham gia cu c thi: 10/11/2012. - D ki n êm chung k t cu c thi: 16/11/2012.% 5 ¢ E ¢ E D A F £ V ¢ F - 01 gi i c bi t : tr giá gi i thư ng 500.000 ng. - 01 gi i Nh t : tr giá gi i thư ng 300.000 ng. - 01 gi i Nhì : tr giá gi i thư ng 200.000 ng. - 02 gi i Ba : tr giá gi i thư ng 150.000 ng. Các MV t gi i thư ng s ư c ăng t i lên website c a Khoa CN TTT.# 5 9 E ¤ B ¥ A ¦ ¢ V D A ¨ 8 A E P V F - Th l này có hi u l c t ngày ư c công b . Vi c s a i b sung ch ư c th c hi n khi có văn b n c a ban t ch c. i tư ng d thi, thành viên ban t ch c, H i ng Giám kh o và nh ng ngư i liên quan khác có trách nhi m c k và tuân theo các quy nh c a th l này. D 6 § ¡ V D ¨ 8 A § 8 § © 9 I 8 9 ¥ 7 1 8 V 9 D D D ( ã ký) Q V © 3

×