คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla 2.5 เบื้องตน           ผูจัดทํา  นางสาวพัทนีย อาบุญงาม รหส 523080870-7   ...
สารบญ                                          ับทที่ 1 การตดตง Joomla บนพีซีจําล...
~1~บทท่ี 1 การติดตั้ง Joomla บนพีซีจําลอง1. การตดตง Appserv    ิ ้ั    Appserv เปนแมขายเว็บแบบจําลอง หรือ Web Se...
~2~1.4 ยอมรับขอตกลง คลิก I Agree1.5 Browse เลือกโฟลเดอรที่ตองการจะเก็บ Appserv เมื่อเสร็จคลิก Next1.6 เลือกโปรแกรมยอยท...
~3~1.7 ใสขอมูลเกี่ยวกับ Sever     1) Sever Name (ชื่อเซิฟเวอร): localhost     2) Administrator’s Email Address ...
~4~    1.9 รอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จจะปรากฏหนาจอ ดังรูป     1.10 คลก Start Apache และ Start MySQL เพื่อใหโป...
~5~2. การตดตง Joomla    ิ ้ั    Joomla คือระบบที่ชวยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซตเ...
~6~    2.3 ตดตง Joomla โดยเขาไปที่ http://localhost/ชื่อโฟลเดอร หรือ http://127.0.0.1/ชื่อโฟลเดอร      ิ ้ัตวอ...
~7~     ขั้นตอนที่ 4 ตั้งคาฐานขอมูล โดยระบสวนตางๆ ตั้งรหัสผานและชื่อฐานขอมูลดวยตัวเอง ดังรูป          ...
~8~    ขั้นตอนที่ 7 เสร็จสิ้นการติดตั้ง เพื่อใหกระบวนการเสร็จสิ้นอยางสมบูรณ ตองลบโฟลเดอรInstallation ออกดวย เปนอ...
~9~บทท่ี 2 เมนและเครื่องมือเบื้องตนของ Joomla      ู1.เมนการใชงานหนาจอหลกผูดูแลระบบ Administrator   ู     ...
~ 10 ~2.ปุมเครื่องมือหลัก    เปนปุมเครื่องมือที่ใชในการจัดการเว็บที่ใชบอยๆ หรือเปนเครื่องมือหลักในหารจัดการงานต...
~ 11 ~บทท่ี 3 การตั้งคาเว็บและการกําหนดสิทธิ์1.การตั้งคาเว็บและใสขอมูลเว็บเบื้องตน    1) เขาไปที่ Global Configur...
~ 12 ~    3) การกาหนด Metadata Setting        ํ                                ...
~ 13 ~3) การกําหนดสิทธิ์กลุมการใชงาน (Assigned User Group)                  1. กลุมผูใชงานทั่ วไป :...
~ 14 ~บทท่ี 4 การสรางเว็บดวย Joomla เบื้องตน1.กาสรางหมวดหมู (Category)        เปนการสรางหมวดหมูใหกับบทความ...
~ 15 ~   3) การตงคาตางๆของหมวดหมู       ้ั                                   ...
~ 16 ~3) การใสเนอหาของบทความ     ้ื                                         ...
~ 17 ~    4.3) นํารูปไปใสในบทความ คลิกเลือกรูปภาพที่ Upload ขึ้น แลวกดคําวา Insert                 ...
~ 18 ~    5.3) ลิงคการเชื่อมโยงไปยังบทความอื่น จะปรากฏ ดังรูป6) การตั้งคาสวนอื่นๆของบทความ สวนที่จําเปนตองระบุ ม...
~ 19 ~3.การตั้งคาและติดตั้ง Template    1) เพิ่ม หรือ Upload Template เขาไปที่ เมนู Extension Manager        ...
~ 20 ~    4) เมื่อเขาไปจะปรากฏหนาจอ การตั้งคาเกี่ยวกับ Template น้ี สามารถใส Logo และแกไขรูปแบบตางๆได      ...
~ 21 ~    5) ตัวอยางหนาเว็บเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น                                  ...
~ 22 ~3) การเลือก Menu Item type กับหนาเว็บแบบตางๆ  เลือก Menu Item Type คลก Select แลวจะปรากฏหนาจอ ที่ใชบอยๆ มี 3 ...
~ 23 ~         หนาแรกของเราที่ตองการ แนะนําเว็บไซต จะแสดงผล ดังนี้      (ตองทําใหเสร็จสิ้นกระบวนการการ...
~ 24 ~              หนาคนหาของเราทตองการ แสดงชอง Search จะแสดงผล ดังนี้                  ...
~ 25 ~    6) การเลือกสวนหรือตําแหนงที่ตองการวางแถบเมนู Position กอนอื่นใหเขาไปดโครงสราง Template คลก       ...
~ 26 ~                                 เลือกตําแหนง header ที่เราจํามา          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20121102 joomla2-5

1,114 views
1,062 views

Published on

คู่มือติดตั้งและใช้งาน Joomla-2.5 เบื้องต้น

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,114
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20121102 joomla2-5

 1. 1. คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla 2.5 เบื้องตน ผูจัดทํา นางสาวพัทนีย อาบุญงาม รหส 523080870-7 ั นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอ นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช รายงานเลมนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกงาน  ฝายบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ิ ู ิ  สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาติ ํ ั ั ิ  ี 
 2. 2. สารบญ ับทที่ 1 การตดตง Joomla บนพีซีจําลอง..................................................................................................................... 1 ิ ้ั 1. การตดตง Appserv............................................................................................................................................ 1 ิ ้ั 2. การตดตง Joomla ............................................................................................................................................. 5 ิ ้ับทที่ 2 เมนูและเครื่องมือเบื้องตนของ Joomla ........................................................................................................... 9 1.เมนูการใชงานหนาจอหลักผูดูแลระบบ Administrator ...................................................................................... 9 2.ปุมเครื่องมือหลัก ............................................................................................................................................... 10 2.1 เครื่องมือทั่วไป ......................................................................................................................................... 10บทที่ 3 การตั้งคาเว็บและการกําหนดสิทธิ์ .................................................................................................................. 11 1.การตั้งคาเว็บและใสขอมูลเว็บเบื้องตน............................................................................................................... 11 2.การตั้งคาผูใชงานและกําหนดสิทธิ์การใชงาน ..................................................................................................... 12บทที่ 4 การสรางเวบดวย Joomla เบื้องตน ............................................................................................................... 14  ็  1.กาสรางหมวดหมู (Category)............................................................................................................................ 14  2.การสรางบทความ (Article)............................................................................................................................... 15  3.การตงคาและตดตง Template......................................................................................................................... 19 ้ั  ิ ้ั 4.การสรางเมนูใหมใหหนาเว็บ.............................................................................................................................. 21
 3. 3. ~1~บทท่ี 1 การติดตั้ง Joomla บนพีซีจําลอง1. การตดตง Appserv ิ ้ั Appserv เปนแมขายเว็บแบบจําลอง หรือ Web Server, Database Sever จําลอง โดยรวบรวม Opensource Software หลายๆอยางมารวมไว ไมวาจะเปน Apache โปรแกรมจําลองแมขายเวบ, PHP โปรแกรม ็แปลภาษา, MySQL โปรแกรมจัดการฐานขอมูล, phpMyAdmin เมื่อติดตงแลวเครืองพซีธรรมดากลายเปนเครื่องแม  ้ั ่ ีขายเวบจําลองได ็ 1.1 ดาวนโหลด Appserv ไดที่ http://apservnetwork.com โดยเลอกดาวนโหลด Version 2.5.10  ื  1.2 เมื่อดาวนโหลดมาแลวเปดโฟลเดอรที่บันทึกไวจะไดไฟล appserv-win32-2.5.10 ดับเบิ้ลคลิกไฟล 1.3 เมื่อคลิกแลวจะเห็นหนาจอเริ่มการติดตั้ง ดังรูป คลิก Next
 4. 4. ~2~1.4 ยอมรับขอตกลง คลิก I Agree1.5 Browse เลือกโฟลเดอรที่ตองการจะเก็บ Appserv เมื่อเสร็จคลิก Next1.6 เลือกโปรแกรมยอยทตองการใช ่ี 
 5. 5. ~3~1.7 ใสขอมูลเกี่ยวกับ Sever 1) Sever Name (ชื่อเซิฟเวอร): localhost 2) Administrator’s Email Address (อีเมลผูดูแลระบบ): ใสอีเมลของเรา 3) Apache HTTP Port (การระบหมายเลขชองทางตดตอ): มักจะระบุเปนเลข 80 ุ  ิ  เมื่อเสร็จสิ้น คลิก Next1.8 ตั้งคารหัสผานในการเขาถึงฐานขอมูล MySQL โดย Username ของฐานขอมูล คอ Root ื 1) ใส Password ใน Enter root password และใสซาใน Re-enter root password  ํ้ 2) เลือกรหัสภาษา (character Sets and Collations) ถาใชภาษาไทยใหถกตองตามคากาหนดของ  ู   ํเครื่องแมขาย กรณีนี้ควรระบุเปน UTF-8 Unicode หรือ TIS-620 เมื่อเสร็จสิ้น คลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม
 6. 6. ~4~ 1.9 รอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จจะปรากฏหนาจอ ดังรูป 1.10 คลก Start Apache และ Start MySQL เพื่อใหโปรแกรมทั้งสองทํางาน คลก Finish การตดตงก็จะ ิ ิ ิ ้ัเสร็จสิ้น ทดสอบการตดตงโดยเขาไปท่ี http://localhost หรือ http://127.0.0.1 ปรากฏหนาจอ ดังรูป ิ ้ั  11.1การใชงาน Appserv ใหมีประสิทธิภาพ ควรปรับแตงคา Config ของ AppServ ใหเหมาะสม โดยเลือก  คําสั่ง Start > Program > AppServ > Configuration Server > PHP Edit the php.ini Configuration File เพื่อเปดไฟล php.ini ดวยโปรแกรม NotePad จากนนคนหารายการเพื่อปรับแกไข ดังนี้ ้ั  • max_execution_time ควรมากกวา 120  • max_input_time ควรมากกวา 120  • memory_limit ควรมากกวา 64M  • post_max_size ควรมากกวา 20M  • upload_max_filesize ควรมากกวา 20M  ทั้งนี้การปรับแกไขจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ จากนั้นบันทึกไฟล ปดไฟลแลวสั่ง Restart Server ดวยคําสั่ง Start, Program, AppServ, Control Server by Service, Apache Restart
 7. 7. ~5~2. การตดตง Joomla ิ ้ั Joomla คือระบบที่ชวยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซตเพื่อชวยในการอานวยความสะดวก ลดขนตอน และความยงยากในการบรหารจดการเวบไซต โดยท่ีผูใชไมจําเปนตองมีความรู ํ ้ั ุ ิ ั ็ในดานการเขยนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต กสามารถจดทาเวบไซตดวยตวเองได  ี ็ ั ํ ็  ั 2.1 ดาวนโหลด Joomla ไดที่ http://www.joomla.org/download.html เลอกดาวนโหลด Joomla 2.5  ื  2.2 เมอดาวนโหลดมาแลวเปดโฟลเดอรที่บันทึกไวจะไดไฟล Joomla_2.5.7-Stable-Full_Package.zip ่ื   หลังจากนั้นคลิกขวา เลือก Extract file… เลือกโฟลเดอร C:Appservwww หรือไดรฟที่ติดตั้ง Appserv ไว ถาตองการสรางเว็บไซตของตนเอง สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร เปนชื่อเว็บ หนวยงาน หรือชือทตองการได ่ ่ี 
 8. 8. ~6~ 2.3 ตดตง Joomla โดยเขาไปที่ http://localhost/ชื่อโฟลเดอร หรือ http://127.0.0.1/ชื่อโฟลเดอร ิ ้ัตวอยาง http://localhost/sleep ั  ขั้นตอนที่ 1 เลอกภาษาในขณะตดตง เลอกภาษาไทย คลก ตอไป ื ิ ้ั ื ิ  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสิทธิ์การติดตั้ง คลิก ตอไป ขั้นตอนที่ 3 หนาลิขสิทธิ์ คลิก ตอไป
 9. 9. ~7~ ขั้นตอนที่ 4 ตั้งคาฐานขอมูล โดยระบสวนตางๆ ตั้งรหัสผานและชื่อฐานขอมูลดวยตัวเอง ดังรูป ุ เมื่อเสร็จสิ้น คลิก ตอไป ขั้นตอนที่ 5 การตงคา FTP ไมตองระบุคา คลก ตอไป ้ั  ิ  ขั้นตอนที่ 6 ตั้งคาหลักของเว็บ โดยระบุสวนตางๆ ดังนี้ 1) ชื่อเว็บ: เชน Sleeping Club: คลบของคนรกการนอน  ั ั 2) อีเมล: ระบอีเมลของผูดูแลระบบ ุ 3) ชื่อเขาระบบของผูดูแล: เชน Kifkif00  4) รหัสผานและยืนยันรหัสผานผูดูแลระบบ: เปนรหัสที่ตั้งขึ้นเอง 5) ขอมูลตัวอยาง: สามารถเลือกขอมูลตัวอยางหรือไมเอาขอมูลตัวอยางก็ได เมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดแลวคลก ตอไป ิ 
 10. 10. ~8~ ขั้นตอนที่ 7 เสร็จสิ้นการติดตั้ง เพื่อใหกระบวนการเสร็จสิ้นอยางสมบูรณ ตองลบโฟลเดอรInstallation ออกดวย เปนอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง สามารถ  คลิก ดูหนาเว็บ เพื่อดูหนาแรกของเว็บ หรือ คลิก ผูดูแลระบบ เพื่อสรางเว็บไซต ตอไป
 11. 11. ~9~บทท่ี 2 เมนและเครื่องมือเบื้องตนของ Joomla ู1.เมนการใชงานหนาจอหลกผูดูแลระบบ Administrator ู   ั 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 11 12 2 1. เปนเมนูในการควบคุมและปรับแต Joomla ไมวาจะเปนการตั้งคาระบบ การจดการผใชงานระบบ การ ั ู สรางเมนู การเขยนบทความ รวมไปถึงการติดตั้งสวนเสริมตางๆ ี 2. แผงควบคุมหลักผูดูแลระบบ (Administrator Control Panel) หรือ เมนูที่ใชกันบอยๆ มีดังนี้ 1.Add New Article 2.Article Manager เมนูการสรางบทความใหม การบริหารบทความ 3.Category 4.Media Manager เมนูการบริหารหมวดหมูบทความ เมนูการบริหารรูปภาพ สื่อตางๆ 5.Menu Manager 6.User Manager การบริหารเมนูระบบ การบริหารงานผูใชงานระบบ  7.Module Manager 8.Extension Manager การบริหารโมดูลกรอบเนื้อหาเล็กๆ ทวางกระจาย ่ี การบริหารสวนเสริมของระบบ ในหนาเว็บ แสดงเนือหาทีหลากหลาย ้ ่ 9.Language Manager 10.Gobal Configuration เมนูการจัดการภาษา การบริหารระบบหลักเซิฟเวอร 11.Template Manager 1.2 Edit Profile การจัดการรูปแบบของเว็บ การปรับแตงโปรไฟล 3.เปนการแสดงจํานวน admin, visitors, ผูเขาชมเว็บ และจานวนจดหมายที่สงถึงเรา ํ 4. การ log in ของ User 5 ครั้งสุดทาย บทความที่ไดรับความนิยม การเพิ่มบทความใหม
 12. 12. ~ 10 ~2.ปุมเครื่องมือหลัก เปนปุมเครื่องมือที่ใชในการจัดการเว็บที่ใชบอยๆ หรือเปนเครื่องมือหลักในหารจัดการงานตางๆ ดังนี้ 2.1 เครื่องมือทั่วไป 1. New สรางใหม หรือการเพิ่มสวนตางๆใหม  2. Edit แกไข  3. Publish เผยแพร 4. Unpublished ไมเผยแพร 5. Featured ตงเปนบทความใหม ้ั  6. Archive ตั้งเปนบทความเกา 7. Trash or Delete ลบสวนตางๆ   8. Option การปรบแตง ตงคาการใชงานตางๆ ั  ้ั    9. Help การชวยเหลือ 2.2 เครื่องมือการจัดการผูใช 1. Activate การนาไปใชงาน ํ  2. Block ยกเลิกหรือกีดกัน 3. Unblock เลิกการบล็อก
 13. 13. ~ 11 ~บทท่ี 3 การตั้งคาเว็บและการกําหนดสิทธิ์1.การตั้งคาเว็บและใสขอมูลเว็บเบื้องตน 1) เขาไปที่ Global Configuration จะปรากฏหนาจอดังรูป สวนที่ 1 ตั้งคาเว็บไซต สวนที่ 2 กําหนด Metadata 2) การตงคาเวบไซต (Site Setting) ้ั  ็ 1.ใสชื่อเว็บ 2.การปดเว็บเพือใหหยุดแสดงผลหรือออฟไลน ่ 3.ใสขอความเพื่อให แสดงผลตอนออฟไลน 4.เลือกรูปออฟไลน สวนอื่นๆที่อาจตองการแกไข 1. Default Editor: เปนการเลือกตัวสรางบทความของเราเพื่อใหบทความของเรามีความสวยงามและตกแตงไดอยางมีระเบียบ 2. Default Captcha: เปนตัวเลือกการของการปองกันแสปม 3. Default Access Level: เปนการปรับระดับของการการเขียนขอความ เมนู ในการแสดงหลงจากสราง ั  4. Default List Limit: กําหนดรายการของการแสดงผล 5. Default Feed Limit: กําหนดรายการของ Feed 6. Feed Mail: เปนการกําหนด Feed ของ Mail
 14. 14. ~ 12 ~ 3) การกาหนด Metadata Setting ํ 1.ใสขอความแนะนําเว็บไซต เพื่อใหปรากฎเมื่อมีการคนหาเว็บ 2. ใส Keyword ของเว็บเพือให ่ Search Engine คนหาเว็บพบ 3.ขอความลิขสิทธิ์ เชน c2012 by Pattanee เปนตน 4) เมื่อเสร็จแลว กด Save เพื่อบันทึก Save and Close เพื่อบันทึกและปดหนาจอเพื่อทํางานในสวนอื่นๆCancel ตองทําทุกครั้งหลังจากทากระบวนการตางๆเสร็จสิ้น ํ2.การตั้งคาผูใชงานและกําหนดสิทธิ์การใชงาน 1) เขาไปที่ User Manager เสร็จแลวกดเครื่องมือ จะปรากฏหนาจอดังรูป สวนที่ 3 การกํา หนดการใช สวนที่ 1 รายละเอียดผูใชงาน สวนที่ 2 การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน2) การกาหนดรายละเอยดผใชงาน (Account Details) ํ ี ู  1. Name: ชื่อ 2. Login Name: ชื่อที่ใชในการเขาสูระบบ 3. Password: รหสผาน ั  4. Confirm Password: ยืนยันรหัสผา น 5. E-Mail: อีเมลของผูใชงา น
 15. 15. ~ 13 ~3) การกําหนดสิทธิ์กลุมการใชงาน (Assigned User Group) 1. กลุมผูใชงานทั่ วไป : เขาชมและอานเนื้อหาบนเว็บ 2. ผูดูแลระดับแรก : จัดการบทความ เมนู สื่อมีเดีย ที่ไดสรางไวแลว 3. ผูดูแลระดับสูงขึ้นมา : จัดการเมนูไดทั้งหมด ติดตั้งสวนขยาย ปลั๊กอิน เปนตน 4. ผู ลงทะเบียนกับเว็บ : สามารถจัดการขอมูลสวนตัว อานบทความเฉพาะสมาชิก 5. นักเขียนบทความ : เปนสมาชกามารถแตง แกไข บทความได  ิ   6. บรรณาธการ : ผูตรวจสอบบทความและเขียน แกไขบทความไดดวย ิ 7. ผูอนุญาตเผยแพร : อนญาตเผย แพร บทความ หรอบลอกบทความ ุ ื ็ 8. ผูดูแลระบบระดับสูงสุด : สามารถเขาจัดการเว็บไดทุกสวน
 16. 16. ~ 14 ~บทท่ี 4 การสรางเว็บดวย Joomla เบื้องตน1.กาสรางหมวดหมู (Category)  เปนการสรางหมวดหมูใหกับบทความ เพื่อใหเกิดความเปนระบบและสามารถสืบคนบทความตามหมวดหมูที่ตองการได รวมถึงถาเว็บเปนแบบ Dynamic Website ซึ่งขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หมวดหมูจะชวย  จัดเก็บขอมูลใหมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เหมือนกันไวดวยกันได 1) เขาไปที่ Category สรางหมวดหมใหม กด  ู จะปรากฏหนาจอดงกลาว  ั  สวนที่ 1 รายละเอียด สวนที่ 2 การตั้งคาหมวดหมู 2) การระบุรายละเอียดของหมวดหมู (Details) สวนหลักที่ตองระบุรายละเอียด 1. Title: ชื่อ หมวดหมู 2. Alias: จะตองเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กหาม เวนวรรค ใชไดเฉพาะ - และสื่อความหมายของ บทความไดชดเจชัดเจน ั 3. Parent: หมวดหมูหลักของหมวดหมูนี้ 4. Status: สถานะ Published เผยแพร สามารถใสคําอธิบายหมวดหมูได
 17. 17. ~ 15 ~ 3) การตงคาตางๆของหมวดหมู ้ั   สามารถเลือกผูสรางหมวดหมูนี้ ไดคลิก Select User และเลอก ื สามารถเลอกรปภาพแสดงแทน ื ู หมวดหมู และคําอธิบายได สามารถใส Keyword และ Description เกี่ยวกับหมวดหมูได2.การสรางบทความ (Article)  1) เขาไปที่ Article Manager สรางหมวดหมใหม กด  ู จะปรากฏหนาจอดงกลาว  ั  สวนที่ 1 รายละเอียด สวนที่ 2 เนื้อหาบทควา ม สวนที่ 3 ตั้งคาสวนอื่นๆของ บทความ 2) การใสรายละเอยดของบทความ  ี 1.ใสชื่อบทความ 2. ใสหมวดหมู Categoryบทความที่สรางไว
 18. 18. ~ 16 ~3) การใสเนอหาของบทความ  ้ื สามารถใสเ นอหาของบทความ ้ื ไดใน ชองนี้ โดยสามารถพิมพ หรอ Copy แลววางได ื  การลิงคไป การใส การสราสารบัญ กรณทเ่ี นอหาในบทความมความยาวมากๆ ี ้ื ี การนําเสนอทั้งหมดผาน บทความ รปภาพใน ู เนื้อหาบทความ เว็บไซตอาจจะไมนาสนใจเทาที่ควร Joomla มีคําสั่งแบงตอนและแสดง อื่นที่มีใน บทความ ลิง ค Read more…4) การใสรปภาพในบทความ ู 4.1) เขาไปทแถบ Image ดังรูป  ่ี 4.2) เมื่อคลิกเลือกเสร็จแลวจะปรากฏหนาจอ Upload รปภาพเขาไวใน Joomla ดังรูป ู   1 คลิกปุม เลือก เลือกไฟลรูปที่ ตองการนํามาใส 3 บทความ คลิก Start Upload 2
 19. 19. ~ 17 ~ 4.3) นํารูปไปใสในบทความ คลิกเลือกรูปภาพที่ Upload ขึ้น แลวกดคําวา Insert คลิกนํารูปใสในบทความ เลือกไฟลรูปที่ ตองการนามาใส  ํ บทความ 4.4) ก็จะปรากฏเห็นรูปภาพเขาไปอยูในบทความที่เราเขียน5) การเชื่อมโยงบทความที่เขียนไปยังบทความอื่น 5.1) เขาไปที่ Article ตัวอยาง บทความที่เราเขียนเปนบทความเกี่ยวกับ การนอนไมหลับ แลวตองการเชื่อมไปยัง สุขอนามัยการนอนที่ดี 5.2) เมื่อคลิกแลวจะปรากฏหนาจอดังรูป เลือกบทความที่ตองการเชื่อมไปหา
 20. 20. ~ 18 ~ 5.3) ลิงคการเชื่อมโยงไปยังบทความอื่น จะปรากฏ ดังรูป6) การตั้งคาสวนอื่นๆของบทความ สวนที่จําเปนตองระบุ มี 2 สวนคือ 6.1) การตงคาการเผยแพร (Publishing option) ้ั  1.ใสชื่อ ผูสรางบทความ นี้ 2.ใสวันที่สรางบทความ 3.สามารถระบุวันที่ ตองการเผยแพร และ วันสิ้นสุดของการ 6.2) การใส Metadata บทความ เปนการใส Keyword, Description และ Author เพื่อใหสามารถทาใหเ วบไซตสามารถคนหา   ํ ็  บทความนเ้ี จอได 1.คําอธิบาย Metadata บทความ 2. ใส Keyword ของบทความ 3.ใสชื่อผูแตงบทความ เจาของลิขสิทธิ์ 4.ใสลิขสิทธิ์ของบทความ
 21. 21. ~ 19 ~3.การตั้งคาและติดตั้ง Template 1) เพิ่ม หรือ Upload Template เขาไปที่ เมนู Extension Manager จะปรากฏหนาจอดังรูป สวนของการ Upload หรือ เพิ่ม Plug-in หรือ Template 2) อัพโหลด Template ที่ดาวนโหลดมาเปนไฟล .Zip เขาไปที่ เลือกไฟล แลวเลือกไฟลที่ตองการ และคลิกUpload&Install 1 2 และเมื่อ Upload เสร็จจะปรากฏหนาจอดังรูป 3) ตอมาเขาไปที่เมนู Template Manager เพื่อจัดการและใชงานกับ Template ที่อัพโหลเขามาเมื่อเขาไปจะเห็น Template ที่เรานําเขามา คลิกเลือก
 22. 22. ~ 20 ~ 4) เมื่อเขาไปจะปรากฏหนาจอ การตั้งคาเกี่ยวกับ Template น้ี สามารถใส Logo และแกไขรูปแบบตางๆได สวนบอกรายละเอียด Template สวนการจัดการรูปแบบของ Template สวนการตั้งคา Menu ที่จะปรากฏใน Template นี้ 5) ตงคาเมนใหปรากฏใน Template นี้ คลิกเลือกเมนูที่ตองการ ดังรูป คือใหหนาเว็บแรกปรากฏเปน ้ั  ู Template นี้ 6) การใส Logo เขาไปใน Template  สามารถอัพโหลดรูป Logo หรือรูปสวนหัวใสได สามารถใส Slogan ได สามารถใสรายละเอียดลิขสิทธิ์ลงในทายเว็บได
 23. 23. ~ 21 ~ 5) ตัวอยางหนาเว็บเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น Logo ที่ใสเขาไป หนาที่ใช Template นี้ ลิขสิทธิ์เว็บที่ใสเขา ไป4.การสรางเมนูใหมใหหนาเว็บ 1) เขาไปที่ Menu Manager คลก ิ เพอสรางสวนของแถบเมนู คลก ่ื   ิ ปรากฏดงรป ั ู ในที่นี้เราจะสรางแถบเมนูสวนหัว ใชชื่อวา Top Menu Title: ชื่อแถบเมนู Menu type: ประเภทแถบเมนู Description: คําอธิบายแถบเมนูนี้ เมื่อสรางเสร็จแลวคลิก Save & close เมื่อสรางเสร็จแลวก็จะปรากฏแถบเมนูที่สรางขึ้น ดังรูป 2) จากนนคลกเขาไปแถบเมนทสรางขน คลก ้ั ิ  ู ่ี  ้ึ ิ เพื่อสรางเมนูที่จะอยูในแถบเมนูนั้น ปรากฏดังรูปตัวอยางการสราง คือ จะสรางเมนู หนาแรก จะบอกรายละเอียดในหัวขอตอไป สวนที่จําเปนตองระบุ 1. Menu Item Type: เมนูที่สรางขึ้น ตองการใหออกมาในรปแบบใด   ู 2. Menu title: ชื่อของเมนู 3. Menu Location: แถบเมนูที่ตองการนํา เมนูไปใสไว
 24. 24. ~ 22 ~3) การเลือก Menu Item type กับหนาเว็บแบบตางๆ เลือก Menu Item Type คลก Select แลวจะปรากฏหนาจอ ที่ใชบอยๆ มี 3 สวน ดังรูป ิ การสราง หนาบทความ  1. Archive Article: หนาบทความเกา 2. Single Article: หนาบทความๆเดียว 3. List All Category: รายชื่อหมวดหมู การสรางการตดตอ  ิ  4. Category blog: หนาบทความใน หมวดหมูนั้น 5. Feature Article: หนาที่ตั้งเปน บทความใหม การสรางการ Search  3.1 ) การสรางหนาแนะนาเวบไซต ดวย Single Article กอนอื่นเราตองสรางบทความแนะนําเว็บไซต   ํ ็ กอนที่ Article New (สรางบทความใหม ไปที่ หัวขอ การสรางบทความใหม Article Manager) เมื่อคลิกเลือก Single Article จะปรากฏแถบการตงคาดานขาง คลก Select / Change จะพบหนาจอ ดังรูป ้ั    ิ คลิ ก เพือเลือก ่ 1 2 เลือกบทความ แนะนําเว็บไซต ที่เราสรางขึ้น
 25. 25. ~ 23 ~ หนาแรกของเราที่ตองการ แนะนําเว็บไซต จะแสดงผล ดังนี้ (ตองทําใหเสร็จสิ้นกระบวนการการสรางแถบเมนูทั้งหมดกอนจึงจะปรากฏ) 3.2) การสรางคลงบทความ ดวย List All Categories ที่จะแบงบทความเปนหมวดหมูตางๆ จะ  ั ปรากฏแถบตงคาดานขางเลอก Root เพื่อใหแสดงหมวดหมูทั้งหมดที่เราสรางขึ้น หรือ เลือกแสดงบาง ่ั    ืหมวดหมูก็ได หนาคลงบทความของเราทตองการ แสดงหมวดหมบทความ จะแสดงผล ดงน้ี  ั ่ี  ู ั (ตองทําใหเสร็จสิ้นกระบวนการการสรางแถบเมนูทั้งหมดกอนจึงจะปรากฏ) 3.3) การสรางหนา Search งายๆ ดวย Search From or Search Results เพียงคลิกเลือกเทานั้น    
 26. 26. ~ 24 ~ หนาคนหาของเราทตองการ แสดงชอง Search จะแสดงผล ดังนี้   ่ี   (ตองทําใหเสร็จสิ้นกระบวนการการสรางแถบเมนูทั้งหมดกอนจึงจะปรากฏ) 4) เมื่อเราสราง แถบเมนู และ เมนูที่จะอยูในแถบเมนูเสร็จแลว เราตองสรางสวนที่จะนําแถบเมนูไปใส เขาไป ที่ Module Manager ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยจัดการวางเมนู หรือ Plug-in ที่ตองการ ไวในสวนตางๆของ Template เมื่อเขาไปเสร็จ คลกเพื่อสวนสรางแถบเมนูใหม ปรากฏหนาจอ ดังนี้  ิ เลือก Module Type เปน Menu เพราะเราตองการสรางแถบเมนู 5) เมื่อเลือก Module Type เสร็จแลวจะปรากฏหนาจอสําคัญที่ตองใสรายละเอียด ดังรูป 1.ใสชื่อ Module 2.เลือกแถบเมนูที่ หรือสวนที่ตองการ สรางขึ้นที่ตองการ วางไวในสวนนี้ จะอธิบายในหัวขอ
 27. 27. ~ 25 ~ 6) การเลือกสวนหรือตําแหนงที่ตองการวางแถบเมนู Position กอนอื่นใหเขาไปดโครงสราง Template คลก ู  ิเมนู Template Manager และคลิกเลือกแถบ Template จะปรากฏหนาจอดังรูป 1 คลิกเ ลือก Preview Template 2 ที่เราติดตั้งไว เพื่อดูโครงสราง 7) เมื่อคลิกดูโครงสรางแลวจะปรากฏหนาจอดังรูป สังเกตสวนที่ตองการจะนําแถบเมนูใสดังรูป ตองการจะนําแถบเมนูใสในสวนของ Header[none outline] ใสจา Position เพียงอักษรนอกวงเล็กเทานั้น คือสวน header ํ  8) กลับไปที่หนาจอการสราง Module คลก Select Position ใน หวขอ Position ปรากฏหนาจอดังรูป ิ ั 
 28. 28. ~ 26 ~ เลือกตําแหนง header ที่เราจํามา จากโครงสราง Template  9) เมื่อเสร็จสิ้นทุกกระบวนการ คลิก Save & Close กอนทีเว็บจะปรากฏแถบเมนูที่เราตองการ จะตองเขาไปเลือก หนาเว็บที่ตองการใหปรากฏ Template นี้กอน เขาไปที่เมนู Template Manager คลกเลือก Template ที่ ิตองการใช (กลับไปดูวิธีการตั้งคา Template ที่หนา 19) เขาไปดในสวนของการตงคาการแสดงผล ดงรป   ู  ้ั  ั ู คลิกเลือกหนาที่ตองการใหแสดง Template นี้ 10) หนาจอแสดงผล หลังจากที่สรางเมนูและแถบเมนูเสร็จสิ้น แถบเมนูที่เราสรางไวในสวน header

×