• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
17
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. สรวิศ ลิมปรังษี 2011 : Volume 1 Penalty Clause 7 Ground ห้อ งส มุด (w อิเ ww ล็ก .lib ทรอ ra นิก ry ส์ศ .co าล j.g ยุต o.t ิธร h) รม ในฉบับนี้ขอนำคำที่เกี่ยวของมาพูดคุยกันตอจากคราวที่แลวซึ่งยังอยู ในสวนของบทความเกี่ยวกับเรื่อง เบี้ยปรับตามสัญญา คำตอไปที่จะขอนำมากลาวถึงคือคำวา Ground พื้นฐานของคำๆ นี้เปนคำที่รูจักกันดีอยูแลว โดยความหมายเบื้องตน โดยทั่วไปคำวา Ground นี้หมายถึงพื้นดินหรือพื้นหองหรือพื้นอาคารตางๆ ตามปกติ เราสามารถสรางสิ่งปลูกสรางหรือ ตึกรามบานชองบนพื้นดินใหสูงขึ้นไปได สวนจะสูงขึ้นไปเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความจำเปนของแตละกรณีและขึ้นอยูกับความ แข็งแรงของ “ฐานราก” ที่จะสนับสนุน เมื่อนำคำวา Ground มาใชในเชิงของกฎหมายจะมีความหมายถึงการเปนเหตุผลที่ใชใน การสนับสนุนทาที ขออางหรือขอเถียงของตน ขออางขอเถียงเหลานั้นจะมีน้ำหนักใหนาเชื่อถือไดแคไหนจึงขึ้นอยูกับความ แข็งแรงของ “ฐานราก” ที่เปนพื้นฐานสนับสนุน คำวา “Ground of Action” มีความหมายถึงเหตุที่เปนพื้นฐานของการนำคดีมาฟองรองหรืออาจเรียกไดวาเปน “มูลคดี” ที่เปนขอเท็จจริงที่คูความใชเปนเหตุที่ทำใหตองนำคดีมาฟองรอง เชน เหตุละเมิด หรือการทำผิดสัญญา เปนตน คำอีกคำหนึ่งที่มีความหมายคลายคลึงกันคือคำวา “Cause of Action” ซึ่งมีความหมายถึงขอเท็จจริงที่เปนที่มาของ การฟองรองคดีที่ทำใหคูความตองมาใชสิทธิทางศาลเพื่อใหไดรับการเยียวยาความเดือดรอนของตน โดยขอเท็จจริงดังกลาวสง ผลทางกฎหมายตอสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณีที่โจทกบรรยายคำฟองไมชัดเจนเพียงพอที่จะทำใหเห็นไดวาคดีของโจทกมีมูลตามกฎหมายหรือทำใหโจทกมี สิทธิอยางหนึ่งอยางใดตอฝายจำเลย โดยแมวาโจทกจะสามารถพิสูจนขอเท็จจริงทุกอยางตามที่ระบุไวในคำฟองก็ไมทำใหโจทก มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายใดๆ เราเรียกวาเปนกรณีของ “Failure to state cause of action” ผลของกรณีนี้จะทำใหศาล สามารถพิพากษายกฟองไปโดยไมจำเปนตองสืบพยานได หากจำเลยรองขอ * ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจำสำนักประธานศาลฎีกา ปที่ 5 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554 ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม 11-0854.indd 3 3 5/23/11 3:36:09 PM
 • 2. ตัวอยางการใชถอยคำตางๆ ขางตน เชน Your arguments have no reasonable grounds. (ขอโตแยงของคุณปราศจากเหตุผล สนับสนุนอันสมควร) The plaintiff bases his ground of action for bringing this lawsuit on the fact that the defendant fails to use due care in discharging his duties. (โจทกอาศัยขอเท็จจริง ที่วาจำเลยไมใชความระมัดระวังตามสมควรในการปฏิบัติหนาที่ของตนเปนมูลคดีในการ ฟองรองคดีนี้) The Civil Court dismisses the claim because the plaintiff fails to state the cause of her action.) (ศาลแพงยกฟองโจทกเพราะวาโจทกไมไดบรรยายมูลคดีใหถกตองตามกฎหมาย) ู • • ห้อ งส มุด (w อิเ ww ล็ก .lib ทรอ ra นิก ry ส์ศ .co าล j.g ยุต o.t ิธร h) รม • Challenge คำตอไปคือคำวา Challenge หากเราดูความหมายทั่วไป คำวา Challenge ที่เปนคำนามจะ มีความหมายถึงสิ่งทาทายที่อาจจะเปนอะไรใหมๆ มีความนาตื่นเตนหรืออาจจะมีความยากในตัวเอง ที่ทาทายความสามารถของผูที่เกี่ยวของในการรับมือหรือหาทางจัดการกับสิ่งนั้นๆ แตหากเปนคำกิริยา จะมีความหมายถึงการทาทาย ทาดวล หรือโตแยงถึงความถูกตองของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากนำมาใชในความหมายทางกฎหมาเราอาจจะมองไดวาเปนการที่บุคคลหนึ่งทาทาย ความถูกตองหรือความเหมาะสมของสิ่งๆ หนึ่ง การกระทำหรือสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง แตเราอาจจะ เรียกการทาทายในทางกฎหมายนี้วาเปนการ “คัดคาน” สิ่งนั้น การกระทำหรือสิทธินั้นๆ เชน The defendant challenges the suitability of a judge to sit in his case, because of the judge’s prior comments published in a newspaper. (จำเลยคัดคานความเหมาะสมของ ผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีของตน เพราะเหตุจากความเห็นที่ผูพิพากษาคนนั้นเคยแสดง ออกมาและตีพิมพในหนังสือพิมพ) A law just approved by the parliament is challenged in the Constitutional Court. (กฎหมายฉบับหนึ่งที่รัฐสภาเพิ่งใหความเห็นชอบไดถูกคัดคานในศาลรัฐธรรมนูญ) • • สวนคำอื่นนั้นขอยกยอดไปกลาวถึงตอในฉบับหนาเชนเดิมนะครับ 4 11-0854.indd 4 จดหมายขาว วิทยบรรณสาร 5/23/11 3:36:11 PM