Your SlideShare is downloading. ×

V2011 1

36

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
36
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. สรวิศ ลิมปรังษี 2011 : Volume 1 Penalty Clause 7 Ground ห้อ งส มุด (w อิเ ww ล็ก .lib ทรอ ra นิก ry ส์ศ .co าล j.g ยุต o.t ิธร h) รม ในฉบับนี้ขอนำคำที่เกี่ยวของมาพูดคุยกันตอจากคราวที่แลวซึ่งยังอยู ในสวนของบทความเกี่ยวกับเรื่อง เบี้ยปรับตามสัญญา คำตอไปที่จะขอนำมากลาวถึงคือคำวา Ground พื้นฐานของคำๆ นี้เปนคำที่รูจักกันดีอยูแลว โดยความหมายเบื้องตน โดยทั่วไปคำวา Ground นี้หมายถึงพื้นดินหรือพื้นหองหรือพื้นอาคารตางๆ ตามปกติ เราสามารถสรางสิ่งปลูกสรางหรือ ตึกรามบานชองบนพื้นดินใหสูงขึ้นไปได สวนจะสูงขึ้นไปเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความจำเปนของแตละกรณีและขึ้นอยูกับความ แข็งแรงของ “ฐานราก” ที่จะสนับสนุน เมื่อนำคำวา Ground มาใชในเชิงของกฎหมายจะมีความหมายถึงการเปนเหตุผลที่ใชใน การสนับสนุนทาที ขออางหรือขอเถียงของตน ขออางขอเถียงเหลานั้นจะมีน้ำหนักใหนาเชื่อถือไดแคไหนจึงขึ้นอยูกับความ แข็งแรงของ “ฐานราก” ที่เปนพื้นฐานสนับสนุน คำวา “Ground of Action” มีความหมายถึงเหตุที่เปนพื้นฐานของการนำคดีมาฟองรองหรืออาจเรียกไดวาเปน “มูลคดี” ที่เปนขอเท็จจริงที่คูความใชเปนเหตุที่ทำใหตองนำคดีมาฟองรอง เชน เหตุละเมิด หรือการทำผิดสัญญา เปนตน คำอีกคำหนึ่งที่มีความหมายคลายคลึงกันคือคำวา “Cause of Action” ซึ่งมีความหมายถึงขอเท็จจริงที่เปนที่มาของ การฟองรองคดีที่ทำใหคูความตองมาใชสิทธิทางศาลเพื่อใหไดรับการเยียวยาความเดือดรอนของตน โดยขอเท็จจริงดังกลาวสง ผลทางกฎหมายตอสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณีที่โจทกบรรยายคำฟองไมชัดเจนเพียงพอที่จะทำใหเห็นไดวาคดีของโจทกมีมูลตามกฎหมายหรือทำใหโจทกมี สิทธิอยางหนึ่งอยางใดตอฝายจำเลย โดยแมวาโจทกจะสามารถพิสูจนขอเท็จจริงทุกอยางตามที่ระบุไวในคำฟองก็ไมทำใหโจทก มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายใดๆ เราเรียกวาเปนกรณีของ “Failure to state cause of action” ผลของกรณีนี้จะทำใหศาล สามารถพิพากษายกฟองไปโดยไมจำเปนตองสืบพยานได หากจำเลยรองขอ * ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจำสำนักประธานศาลฎีกา ปที่ 5 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554 ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม 11-0854.indd 3 3 5/23/11 3:36:09 PM
  • 2. ตัวอยางการใชถอยคำตางๆ ขางตน เชน Your arguments have no reasonable grounds. (ขอโตแยงของคุณปราศจากเหตุผล สนับสนุนอันสมควร) The plaintiff bases his ground of action for bringing this lawsuit on the fact that the defendant fails to use due care in discharging his duties. (โจทกอาศัยขอเท็จจริง ที่วาจำเลยไมใชความระมัดระวังตามสมควรในการปฏิบัติหนาที่ของตนเปนมูลคดีในการ ฟองรองคดีนี้) The Civil Court dismisses the claim because the plaintiff fails to state the cause of her action.) (ศาลแพงยกฟองโจทกเพราะวาโจทกไมไดบรรยายมูลคดีใหถกตองตามกฎหมาย) ู • • ห้อ งส มุด (w อิเ ww ล็ก .lib ทรอ ra นิก ry ส์ศ .co าล j.g ยุต o.t ิธร h) รม • Challenge คำตอไปคือคำวา Challenge หากเราดูความหมายทั่วไป คำวา Challenge ที่เปนคำนามจะ มีความหมายถึงสิ่งทาทายที่อาจจะเปนอะไรใหมๆ มีความนาตื่นเตนหรืออาจจะมีความยากในตัวเอง ที่ทาทายความสามารถของผูที่เกี่ยวของในการรับมือหรือหาทางจัดการกับสิ่งนั้นๆ แตหากเปนคำกิริยา จะมีความหมายถึงการทาทาย ทาดวล หรือโตแยงถึงความถูกตองของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากนำมาใชในความหมายทางกฎหมาเราอาจจะมองไดวาเปนการที่บุคคลหนึ่งทาทาย ความถูกตองหรือความเหมาะสมของสิ่งๆ หนึ่ง การกระทำหรือสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง แตเราอาจจะ เรียกการทาทายในทางกฎหมายนี้วาเปนการ “คัดคาน” สิ่งนั้น การกระทำหรือสิทธินั้นๆ เชน The defendant challenges the suitability of a judge to sit in his case, because of the judge’s prior comments published in a newspaper. (จำเลยคัดคานความเหมาะสมของ ผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีของตน เพราะเหตุจากความเห็นที่ผูพิพากษาคนนั้นเคยแสดง ออกมาและตีพิมพในหนังสือพิมพ) A law just approved by the parliament is challenged in the Constitutional Court. (กฎหมายฉบับหนึ่งที่รัฐสภาเพิ่งใหความเห็นชอบไดถูกคัดคานในศาลรัฐธรรมนูญ) • • สวนคำอื่นนั้นขอยกยอดไปกลาวถึงตอในฉบับหนาเชนเดิมนะครับ 4 11-0854.indd 4 จดหมายขาว วิทยบรรณสาร 5/23/11 3:36:11 PM

×