ประเทศไทยมีกี่ศาล

305 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประเทศไทยมีกี่ศาล

  1. 1. ประเทศไทยมีกี่ศาล นับแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 จนถึงปจจุบน ประเทศไทย ั ไดเปลี่ยนจากระบบศาลเดี่ยวมาเปนระบบศาลคู กลาวคือ จากเดิมที่มีเฉพาะศาลสถิตยุติธรรมที่ทําหนาที่ ชี้ขาดตัดสินอรรถคดีทั้งปวงเปลี่ยนมาเปน มีศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้น ภายใตความเปลี่ยนแปลง ดังกลาว แมแตผูคนที่อยูในแวดวงกระบวนการยุติธรรมบางสวนยังสับสนไขวเขวเขาใจไมถูกตอง จึง ไมแปลกหากประชาชนและสื่อมวลชนบางสาขาจะมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในระบบการศาลของไทย ที่ปฏิรูปใหม ดังตัวอยางเชน บทความการเมืองหนา 3 หนังสือพิมพเดลินิวสหัวขอ “ น้ําทวมกับ ประชาชนตองมากอน ‘ไมครบเทอม’ สัญญาณ ‘ อภิสิทธิ์ ’ ยอหนาที่ 9 ความวา ‘ สถานการณตอมาคือ การตอสูในคดี ’ ‘ ยุบพรรคประชาธิปตย ’ ที่มี ‘ ทางโคง ’ ใหใจหายใจคว่ํา จากกรณี ‘คลิปการสนทนา ’  ระหวางทีมกฎหมายของพรรคกับอดีตเลขานุการสวนตัวประธานศาลฎีกา...” ผูเขียนเชื่อวา บทความขางตนคงมุงหมายถึงเหตุการณในคลิปภาพและเสียงการสนทนา ระหวางเลขานุการสวนตัวของประธานศาลรัฐธรรมนูญกับสมาชิกสภาผูแทนพรรคประชาธิปตยที่กําลัง ตกเปนขาวตามสื่อในขณะนี้มากกวา เนื่องจากคดียุบพรรคประชาธิปตยกําลังอยูระหวางการพิจารณาของ ศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลรัฐธรรมนูญสามารถแตงตั้งเลขานุการสวนตัวไดตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ วาดวยการแตงตั้งเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 สวน ประธานศาลฎีกาซึ่งเปนประมุขสูงสุดของศาลยุติธรรม ไมมีตําแหนงเลขานุการสวนตัวเชนศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เพื่อใหผูอานเขาใจระบบศาลในประเทศไทยโดยไมผิดหลง ผูเขียนจึงอาสาขออรรถาธิบายขยายความ คําวา ระบบศาลคูในประเทศไทย ดังนี้ 1. ศาลยุติธรรม กอตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2425 มีอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายบัญญัติ เชน คดีแพง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีลมละลาย คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ คดีภาษีอากร คดีเลือกตั้ง คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา เปนตน มีนายสบโชค สุขารมณ เปนประธานศาลฎีกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน เปนเลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายเชวง ชูศิริ เปน เลขานุการศาลฎีกา โดยไมมีตําแหนงเลขานุการสวนตัวประธานศาลฎีกา 2. ศาลปกครอง จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัตจดตังศาลปกครองและวิธพจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เปดทําการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ิั ้ ี ิ มี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง มีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง โดยเฉพาะอันไมอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมหรือศาลอื่น คดีที่เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ / เจาหนาที่
  2. 2. เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามกฎหมายใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร หรือคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ฯลฯ เปนตน มีนายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล เปนประธานศาลปกครองสูงสุด 3. ศาลรัฐธรรมนูญ จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เริ่มเปดทําการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2543 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด 9 คน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดอํานาจหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญไวหลายประการ เชน การวินิจฉัยความชอบดวย รัฐธรรมนูญของกฏหมายที่ประกาศใชบังคับแลวมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระทําการใดเพื่อใหตนมีสวนโดยตรงและ โดยออมในการใชงบประมาณรายจายหรือไม หรือวินิจฉัยมติ หรือขอบังคับของพรรคการเมือง การพิจารณา อุทธรณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใชสิทธิและเสรีภาพ ในทางการเมืองโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ เปนตน มีนายชัช ชลวร เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ นายพสิษฐ ศักดาณรงค เปนเลขานุการสวนตัวซึ่งปจจุบันไดพนจากตําแหนงดังกลาวแลว 4. ศาลทหาร เปนศาลพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ศาลทหารแบงได 3 ประเภทคือ ศาลทหารในเวลาปกติ ศาลทหารในเวลาไมปกติ ศาลอาญาศึก ศาลทหารปกติ มี 3 ชั้นศาลคือ ศาลทหารชั้นตน ศาลทหารชั้นกลาง (ชั้นอุทธรณ) และศาลทหารชั้นสูงสุด (ชั้นฎีกา) “มีอํานาจพิจารณาพิพากษาลงโทษผูกระทําผิดอาญาซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารในขณะกระทําผิด.... ” เชน ทหารประจําการ ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑหรือที่สมัครเขากองประจําการเพราะกฎหมาย บังคับใหตองเปนทหาร) สวนคดีที่ไมอยูในอํานาจศาลทหาร เชน คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยูในอํานาจศาลพลเรือน เชน ทหารกระทําผิดอาญารวมกับพลเรือน คดีที่ตองดําเนินการในศาลเยาวชนและครอบครัว เนื่องจากอายุ ของผูกระทําความผิด เปนตน ที่กลาวมาทั้งหมดคือ ระบบศาลคูในประเทศไทยโดยสังเขปตามที่กําหนดในกฏหมาย รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ แมผูเขียนจะระบุอํานาจหนาที่ตามภารกิจทั้งหมดหรือระบบ โครงสรางของศาลแตละศาลไมครบถวนกระบวนความก็ตาม แตก็พอทําใหทานผูอานรูจักประเภทของศาล และ ระบบศาลคูในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขอเท็จจริงที่ผูคนในสังคมยังไมคอยรูประการหนึ่งก็คือ ศาลยุตธรรมไดแยกออกจากกระทรวงยุตธรรมตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตระเบียบบริหารราชการ ิ ิ ิ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2543 ดวยแลวอีกเชนกัน โฆษกศาลยุติธรรม สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ

×