เปิดปิดประตูระบายน้ำเอา(ไม่)อยู่

213 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เปิดปิดประตูระบายน้ำเอา(ไม่)อยู่

  1. 1. (หนังสื อพิมพ์บานเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555) ้ คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554) เปิ ด - ปิ ด ประตูนาระบายนา เอา (ไม่ ) อยู่ !! ้ ้ คดี ที่จะนามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ เป็ นเรื่ องของหน่ วยงานในสังกัดของกรมชลประทาน ระบายน้ า ในอัตราและช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ทาให้ผประกอบอาชีพเลี้ยงปลาได้รับความเสี ยหาย ู้ เรื่องราวของคดีนี้จะเป็ นอย่ างไร ... และผู้ฟ้องคดีจะได้ รับชดใช้ ค่าเสียหายหรือไม่ มาติดตามกันครับ ผู ้ฟ้ องคดี เป็ นผู ้ประกอบอาชี พเลี้ ยงปลากะพงขาวในกระชังที่ แม่ น้ าบางปะกง ฟ้ องว่าฝ่ ายส่ งน้ า และบารุ งรักษา 1 ชลบุรี ผูรับผิดชอบโครงการชลประทานพานทอง – พานทองขยาย ระบายน้ าเน่าเสี ยจากคลองพานทอง ้ ลงสู่ แม่น้ าบางปะกง โดยไม่ได้แจ้งให้ผูฟ้องคดี และผูประกอบการเลี้ยงปลาทราบล่วงหน้าก่อนที่ จะทาการระบายน้ า ้ ้ เหมื อนทุ กครั้งที่ ผ่านมา ทาให้ปลากะพงขาวที่ เลี้ ยงไว้ในกระชังได้รับความเสี ยหายตายเป็ นจานวนมาก จึ งขอให้ กรมชลประทาน (ผูถูกฟ้ องคดี) ชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นเงิน 900, 000 บาท ้ ผูถูกฟ้ องคดี อางว่า ในทางปฏิบัติในการดาเนินการเพื่อระบายน้าจะต้ องทาหนังสื อแจ้ งให้ เทศบาล ้ ้ ต าบลและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบ ยกเว้ น ในกรณี เ ร่ งด่ ว น และก่ อ นเปิ ดประตู ร ะบายน้ า จะต้ อ งแจ้ ง ประสานกั บ นายกเทศมนตรีตาบลในฐานะผู้นาท้ องถิ่นและผู้ประกอบการเลียงปลาที่อยู่ใกล้ ประตูระบายน้ามากที่สุด ซึ่ งการระบายน้ า ้ ครั้งนี้ เป็ นกรณี เร่ งด่วนเนื่ องจากมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ของโครงการประกอบกับมีน้ าท่วมขังตามแนวคลอง และ ในวันรุ่ งขึ้นเป็ นวันหยุดราชการติดต่อกัน 4 วัน อีกทั้ง ขณะนั้นเป็ นเวลาใกล้เลิกงานแล้ว จึงไม่สามารถแจ้งให้ทราบ เหมือนเช่นเคยได้และก่อนเปิ ดประตูระบายน้ าก็ได้แจ้งให้ผูนาท้องถิ่นและเป็ นผูประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังที่อยู่ ้ ้ ั ใกล้กบประตูระบายน้ ามากที่สุดทราบแล้ว การทีฝ่ายส่ งน้าและบารุงรักษา 1 ชลบุรี เปิ ดประตูระบายน้าดังกล่ าวถือเป็ นกรณีเร่ งด่ วนหรือไม่ ? ่ ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า การที่ มีกลุ่มชาวบ้านมาร้ องเรี ยนเรื่ องน้ าท่ วมในวันที่ 8 พ.ค. 49 หลังจากวันนั้นฝ่ ายส่ งน้ าและบารุ งรักษา 1 ชลบุรี ได้มีหนังสื อรายงานเรื่ องราษฎรขอให้ชลประทานเปิ ดระบายน้ า คลองพานทอง ต่อมา วันที่ 10 พ.ค. 49 เวลาประมาณ 16.30 น. เจ้าหน้าที่ จึงได้เปิ ดประตู ระบายน้ าคลองพานทอง เพื่อระบายน้ าเสี ยจากคลองพานทองลงสู่ แม่น้ าบางปะกง ซึ่ งถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผูถูกฟ้ องคดีได้ทราบเรื่ องน้ าท่วม ้ พื้นที่ ก่อนเปิ ดประตูระบายน้ าถึง 2 วันทาการ จึ งสามารถทาหนังสื อราชการจากโครงการชลประทานชลบุรีแจ้งให้ ผูฟ้องคดีรวมทั้งผูประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังทราบล่วงหน้าได้อย่างช้าในวันที่ 9 พ.ค. 49 ประกอบกับเจ้าหน้าที่ ้ ้ ่ ของผูถูกฟ้ องคดีควรคาดหมายได้วาหากมีฝนตกในช่วงวันที่ 9 และ 10 พ.ค. 49 อาจทาให้ราษฎรที่ประสบปั ญหาน้ า ้ ท่วมได้รับความเดื อดร้อนมากขึ้น และอาจทาให้ไม่สามารถทาหนังสื อแจ้งผูประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังได้ทน ้ ั ดังนั้น การเปิ ดประตูระบายน้ าดังกล่าวจึงไม่ ใช่ กรณีเร่ งด่ วนที่จะทาให้โครงการชลประทานชลบุรีไม่ตองทาหนังสื อ ้ ราชการแจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องแต่อย่างใด การที่ปลากะพงที่ผ้ ูฟ้องคดีเลี้ยงไว้ ตายจานวนมากผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิ ได้ รับค่ าเสี ยหายหรื อไม่ ? เพียงใด ? ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า เมื่ อศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ งแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ าว่าปริ มาณออกซิ เจนและปริ มาณไนเตรท์ ที่ละลายอยู่ในน้ าอยู่ในระดับที่ อนตรายต่อสัตว์น้ า ประกอบกับ ั กรมควบคุ มมลพิษได้ตรวจสอบคุ ณภาพน้ าในคลองพานทอง พบว่ าน้า ในคลองพานทองมีคุณภาพต่า ไม่ เหมาะสม ต่ อการอยู่อาศัยของสั ตว์ น้า หากระบายน้าลงสู่ แม่ น้าบางปะกงในอัตราและช่ วงเวลาที่ไม่ เหมาะสมอาจส่ งผลกระทบ ่ ต่ อการเลียงปลาในกระชังบริเวณใกล้ เคียงได้ จึงเห็นได้วาน้ าที่โครงการชลประทานพานทอง – พานทองขยาย ระบายลงสู่ ้
  2. 2. 2 แม่น้ าบางปะกงเป็ นน้ าเสี ยที่ เป็ นอันตรายต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ า อี กทั้งได้ระบายน้ าในช่ วงน้ าตายซึ่ งเป็ นช่วงที่ ไม่เหมาะสมในการระบายน้ า จึงเชื่ อได้ ว่าสาเหตุที่ปลาในกระชั งของผู้ฟ้องคดีตายเป็ นจานวนมาก เกิดจากการระบายน้าเสี ยจาก คลองพานทองลงสู่ แม่ น้ า บางปะกงในวั น ที่ 10 พ.ค. 49 ดั ง นั้ น การเปิ ดประตู ร ะบายน้ าของเจ้า หน้ า ที่ ข อง ผูถูกฟ้ องคดีจึงเป็ นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ ออันเป็ นการกระทาละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 420 แห่ งประมวล ้ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ผูถูกฟ้ องคดีซ่ ึงเป็ นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดในผลแห่งการกระทาละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน ้ ได้กระทาในการปฏิบติหน้าที่ ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ั 2539 และเมื่อความเสี ยหายจากปลาตายเกิดจากผู้ฟองคดีเลียงปลามากกว่ าที่ได้ รับอนุ ญาต และเลียงปลาในแต่ ละกระชั ง ้ ้ ้ หนาแน่ นมากกว่ าผู้ประกอบอาชีพเลียงปลารายอืนทาให้ เกิดความเสี ยหายมาก จึงสมควรลดค่ าเสี ยหายโดยให้ผถูกฟ้ องคดี ้ ่ ู้ ชดใช้ค่าสิ นไหนทดแทนให้แก่ผฟ้องคดีเป็ นเงินจานวน 600,000 บาท (คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 590/2554) ู้ คดีน้ ีเป็ นบรรทัดฐานการปฏิบติราชการที่ดีสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ ั กฎหมายกาหนดให้ตองดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ก็จะต้องดาเนินการนั้นให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ้ การปฏิ บัติ งานด้วยความเอาใจใส่ และระมัดระวัง เพราะการที่ ฝ่ ายปกครองสร้ างกฎเกณฑ์ข้ ึ นมาใช้เป็ นแนวทาง ในการปฏิ บัติ หน้ าที่ และประกาศให้ ประชาชนได้รั บทราบนั้น ก็ เพื่ อให้ ป ระชาชนได้อุ่ นใจและสบายใจว่า จะมี ความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สินจากการปฏิ บติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ของรั ฐเสมอ ดังเช่ นคดี น้ ี หากเจ้าหน้าที่ ได้ใช้ ั ความระมัดระวังและปฏิ บติตามแนวทางการปฏิ บติงานที่ ได้กาหนดไว้แล้ว การระบายน้ าไม่ว่าครั้ งไหนก็สามารถเอาอยู่ ั ั และไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้น ... !! ครับ นายปกครอง

×