73 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล บทนำ

4,062 views
3,751 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,062
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
116
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

73 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล บทนำ

 1. 1. คู่มือประกอบสื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ บทนา เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล โดย อาจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ อาจารย์ ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ สื่อการสอนชุดนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สื่อการสอน เรื่อง สถิตและการวิเคราะห์ข้อมูล ิ สื่อการสอน เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล มีจานวนตอนทั้งหมดรวม 27 ตอนซึ่งประกอบด้วย1. บทนา เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล2. เนื้อหาตอนที่ 1 บทนา (เนื้อหา) - ความหมายของสถิติ - ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล - การสารวจความคิดเห็น3. เนื้อหาตอนที่ 2 แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 1 - ค่ากลางของข้อมูล4. เนื้อหาตอนที่ 3 แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 2 - แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง5. เนื้อหาตอนที่ 4 แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 3 - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต - มัธยฐาน - ฐานนิยม - ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต - ค่ากลางฮาร์โมนิก6. เนื้อหาตอนที่ 5 การกระจายของข้อมูล - ตาแหน่งของข้อมูล7. เนื้อหาตอนที่ 6 การกระจายสัมบูรณ์ 1 - การกระจายสัมบูรณ์และการกระจายสัมพัทธ์ - พิสัย (ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่) - ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่) - ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่)8. เนื้อหาตอนที่ 7 การกระจายสัมบูรณ์ 2 - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่) - ความแปรปรวน 1
 3. 3. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9. เนื้อหาตอนที่ 8 การกระจายสัมบูรณ์ 3 - พิสัย (ข้อมูลแจกแจงความถี่) - ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (ข้อมูลแจกแจงความถี่) - ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (ข้อมูลแจกแจงความถี่) - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ข้อมูลแจกแจงความถี่)10. เนื้อหาตอนที่ 9 การกระจายสัมพัทธ์ - สัมประสิทธ์พิสัย - สัมประสิทธ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ - สัมประสิทธ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย - สัมประสิทธ์ของความแปรผัน11. เนื้อหาตอนที่ 10 คะแนนมาตรฐาน - คะแนนมาตรฐาน - การแจกแจงปกติ12. เนื้อหาตอนที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 1 - ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล13. เนื้อหาตอนที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 - ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา14. เนื้อหาตอนที่ 13 โปรแกรมคานวณทางสถิติ 1 - โปรแกรมคานวณทางสถิติ 115. เนื้อหาตอนที่ 14 โปรแกรมคานวณทางสถิติ 2 - โปรแกรมคานวณทางสถิติ 216. แบบฝึกหัด (พื้นฐาน 1)17. แบบฝึกหัด (พื้นฐาน 2)18. แบบฝึกหัด (พื้นฐาน 3)19. แบบฝึกหัด (พื้นฐาน 4)20. แบบฝึกหัด (พื้นฐาน 5)21. แบบฝึกหัด (ขั้นสูง)22. สื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การนาเสนอข้อมูล23. สื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล 2
 4. 4. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย24. สื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล25. สื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การแจกแจงปกติ26. สื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง27. สื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงพาราโบลาและความสัมพันธ์เชิงชี้กาลัง คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อการสอนชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสาหรับครู และนัก เรีย นทุ ก โรงเรีย นที่ ใ ช้ สื่อ ชุ ดนี้ ร่ วมกั บการเรี ย นการสอนวิ ชาคณิต ศาสตร์ เรื่อ ง สถิ ติแ ละการ วิเคราะห์ข้ อมู ล นอกจากนี้หากท่ า นสนใจสื่อ การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ใ นเรื่ องอื่นๆที่คณะผู้ จัดทาได้ ดาเนินการไปแล้ว ท่านสามารถดูชื่อเรื่อง และชื่อตอนได้จากรายชื่อสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดใน ตอนท้ายของคู่มือฉบับนี้ 3
 5. 5. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลหมวด บทนาจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจที่มา เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ ตลอดจนบทประยุกต์ของสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์หลักของการจัดทาสื่อบทนา: เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน ได้เห็นถึงที่มาและประโยชน์ของเนื้อหาที่จะได้เรียนต่อไป โดยมิได้มุ่งเน้นที่การท่องจา เนื้อหาหรือเรื่องราวตามที่ปรากฏในสื่อบทนา การใช้สื่อบทนาจึงควรใช้เพียงประกอบ ในขั้นการนาเข้าสู่บทเรียน หรือนาเสนอผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหานั้นๆ และ ไม่ควรนาเนื้อหาในสื่อบทนาไปใช้วัดผลการศึกษาหรือใช้ในการสอบ เพราะอาจทาให้ การใช้สื่อไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงตามที่มาดหมายไว้ 4
 6. 6. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทสารคดีและข้อมูลเพิ่มเติม มนุษย์มีความจาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายอยู่ตลอดเวลาเราจาเป็นต้องใช้ข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นเพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจ และเนื่องจากข้อจากัดที่เราไม่สามารถจดจาข้อมูลทุกอย่างได้ การบันทึกข้อมูล การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมทาให้เราได้เปรียบในการตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทาสิ่งต่างๆ มากที่สุด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนกระบวนการเพื่อช่วยในการตัดสินใจนี้ก็คือ สถิติ 5
 7. 7. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มนุษย์รู้จักบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น มาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เช่น ในอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก และจีนโบราณ เป็นต้น ดังเช่นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล เหมือนดังที่พีทาโกรัสได้เคยแสดงไว้ ในยุคนั้นข้อมูลยังคงไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนและเกิดขึ้นตามความจาเป็น โดยมากเป็นข้อมูลประเภทจานวนประชากร จานวนปศุสัตว์ ระดับน้า การหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านของดวงดาวและฤดูกาล เพื่อประโยชน์ในการกาหนดและประเมินความสามารถทางการทหาร ใช้ในการเมืองการปกครองเพื่อบริหารกิจการของรัฐหรือชุมชน หรือการกาหนดประเภทและช่วงเวลาที่เหมาะสมในเพาะปลูกพืชพันธุ์ เป็นต้น ต่อมาเมื่อลักษณะในการดารงชีวิตของมนุษย์ซับซ้อนขึ้น มนุษย์ต้องการการคาดการณ์ที่แม่นยาขึ้นในการทานายเหตุการณ์ที่ยากต่อการทานายมากขึ้น การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเหตุการณ์นั้นๆ จึงจาเป็นต้องกระทาอย่างมีระเบียบแบบแผนรัดกุมเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ เหล่านี้จึงเป็น 6
 8. 8. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้วิชาสถิติเปลี่ยนผ่านจากสถิติที่ตอบสนองการใช้งานพื้นฐานของมนุษย์มาเป็นสถิติสมัยใหม่อย่างในปัจจุบัน ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 พบหลักฐานการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับ ประชากร การค้าขาย การศึกษาศาสนา ของจิโอวานนี่ วิลานี (Giovanni Villani ค.ศ. 1280-1348) นายธนาคารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ความสนใจในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเริ่มขยายวงกว้างไปสู่รัฐบาลของประเทศต่างๆ แถบยุโรปตะวันตก ซึ่งข้อมูลที่เป็นที่สนใจในตอนนั้นคือ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรของประเทศนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารปกครองและจัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นระบบคาว่า สถิติ หรือ สถิติศาสตร์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Statistics สันนิษฐานว่า Statistics มาจากศัพท์ภาษาเยอรมันว่า Statictek ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก State ทั้งนี้ก็ด้วยศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ของรัฐ ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 รูปแบบของการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนวิธีการสารวจข้อมูล ได้เริ่มพัฒนาจนมีลักษณะคล้ายกับในปัจจุบัน ในช่วงเวลานั้นความกระตือรือร้นในการพัฒนาศาสตร์ด้านนี้เกิดขึ้นจากบรรดาบริษัทประกันชีวิตต่างๆ ที่ต้องการเก็บรวบรวมสถิติชีพ (vital statistic) เพื่อใช้กาหนดโครงช่วงอายุเฉลี่ยของประชากรกลุ่มต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการกาหนดเบี้ยประกันชีวิต 7
 9. 9. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบุคคลแรกๆ ที่เริ่มนาหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในงานด้านสถิติชีพและการประกันภัย คือ จอห์นกรอนท์ (John Graunt ค.ศ. 1620-1674) ซึ่งต่อมาภายหลังได้มีผู้นางานของเขาไปขยายผลต่อ หนึ่งในนั้นคือ เอ็ดมันด์ ฮัลเลย์ (Edmund Halley ค.ศ. 1656-1742) นักดาราศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง ผู้ค้นพบดาวหางฮัลเลย์ ในยุคนี้สถิติได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ด้วยการนาคณิตศาสตร์สาขาใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ นั่นก็คือ ทฤษฎีความน่าจะเป็น และนักคณิตศาสตร์ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการผสานซึ่งทั้งสองศาสตร์นี้ คือ เบลส์ ปาสกาล (Blaise Pascal ค.ศ. 1623 - 1662) ปิแยร์ เดอ แฟร์มา (Pierre de Fermatค.ศ. 1601-1665) และ เจมส์ แบร์นูลลี (James Bernoulli ค.ศ. 1655-1705) โดยเฉพาะโทมัส เบส์ (ThomasBayes ค.ศ. 1702-1761) ที่ได้นาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ในหลากหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์อุตุนิยมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การตรวจสอบคุณภาพในวงการอุตสาหกรรม หรือแม้แต่การพิพากษาคดีความซึ่งต่อมาถือเป็นรากฐานของสถิติเชิงอนุมาน 8
 10. 10. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในคริสต์วรรษที่ 18 อาบราอาม เดอ มัวฟวร์ (Abraham De Moivre ค.ศ. 1667-1754)นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส มิตรรักของนิวตัน อัศวินแห่งจักรวรรดิอังกฤษอันยิ่งยง ได้ศึกษาและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเส้นโค้งการแจกแจงทวินาม และเส้นโค้งการแจงแจงปกติมาตรฐาน องค์ความรู้ที่เดอ มัวฟวร์ได้บ่มเพาะไว้ได้เริ่มผลิดอกออกใบขยายผลในสมัยของคาร์ล ฟรีดริช เกาส์ (Carl FriedrichGauss ค.ศ. 1777-1855) ในช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษเดียวกันนั้น ดอกผลที่ว่านี้คือการนาเส้นโค้งการแจงแจกปกติมาตรฐานไปใช้ในงาน ดาราศาสตร์ และการค้นพบระเบียบวิธีกาลังสองน้อยสุด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ชิ้นสาคัญที่ช่วยในการทานายอนาคตของสิ่งที่ยังมิเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้ บังเกิดขึ้นแล้ว 9
 11. 11. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 19 อดอฟ เกตเล่ (Adolphe Quetelet ค.ศ. 1796-1874) ได้ใช้การแจกแจงปกติมาตรฐานเพื่อใช้อธิบายการกระจายของข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ระดับสติปัญญาและระดับพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ 10
 12. 12. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในศตวรรษนี้คาร์ล เพียรสัน (Karl Pearson ค.ศ. 1857-1936) และ เซอร์ฟรานซิส กัลตัน (FrancisGalton ค.ศ. 1822-1911) ผู้เป็นญาติของชาร์ล ดาร์วิน บิดาแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ได้ร่วมกันพัฒนาระเบียบวิธีทางสถิติที่เรียกว่าสหสัมพัทธ์ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลสองชุด พัฒนาการของวิชาสถิติยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนักสถิติ และนักคณิตศาสตร์ด้านความน่าจะเป็นในยุคต่อๆ มา ความเจริญรุดหน้าขององค์ความรู้และการให้ความสาคัญกับการอนุมานพยากรณ์ เป็นแรงผลักให้วิชาสถิติค่อยๆ แยกตัวออกจากคณิตศาสตร์ไปสร้างจักรวรรดิความรู้ใหม่ จนอาจจะนับได้ว่าเป็นศาสตร์สาขาใหม่ในสากลพิภพ สาหรับในประเทศไทยเมื่อประมาณหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 พระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้ง "กรมสถิติพยากรณ์" ขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ โดยมีเสด็จในกรมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงดารงตาแหน่งอธิบดี ในตอนนั้นกรมสถิติพยากรณ์มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทะเบียน และรายงานของกระทรวง ทบวง กรม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ และพยากรณ์สภาวการณ์ต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา 11
 13. 13. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาเพื่อให้สอดรับกับระบบโครงสร้างทางราชการ และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหน่วยงานนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพและต้นสังกัดอีกหลายครั้งหลายหน หลังจากก่อตั้งมาแล้วประมาณ 50 ปี จากกรมสถิติพยากรณ์จึงได้กลายมาเป็น สานักงานสถิติแห่งชาติ อย่างในปัจจุบัน สานักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2458 โดยในตอนนั้นใช้ชื่อว่า "กรมสถิติพยากรณ์" จากนั้น ได้มีการปรับบทบาท ภารกิจ และได้เปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้ง อาทิ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กรม สถิติพยากรณ์สาธารณะ กองสถิติพยากรณ์ กองประมวลสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติกลาง จนเป็น สานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2506 12
 14. 14. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวกที่ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 13
 15. 15. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลความหมายของสถิติ ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการสารวจความคิดเห็น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม สมบัติของ ค่ากลาง การวัดตาแหน่งของข้อมูล มัธยฐาน ควอไทล์ เดไซน์ เปอร์เซนไทล์การวัดการกระจายของข้อมูล พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ การวัดการกระจายแบบสัมบูรณ์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน การวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์ สัมประสิทธ์พิสัย สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์ ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย การแปรผัน คะแนนมาตรฐาน การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน โค้งปกติมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ความสัมพันธ์เชิงพาราโบลา ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลในรูปอนุกรมเวลา ความสัมพันธ์เชิงชี้กาลัง 14
 16. 16. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 92 ตอน 15
 17. 17. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 92 ตอน เรื่อง ตอนเซต บทนา เรื่อง เซต ความหมายของเซต เซตกาลังและการดาเนินการบนเซต เอกลักษณ์ของการดาเนินการบนเซตและแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ บทนา เรื่อง การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล ประพจน์และการสมมูล สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล ประโยคเปิดและวลีบงปริมาณ ่ สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องหอคอยฮานอย สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องตารางค่าความจริงจานวนจริง บทนา เรื่อง จานวนจริง สมบัติของจานวนจริง การแยกตัวประกอบ ทฤษฏีบทตัวประกอบ สมการพหุนาม อสมการ เทคนิคการแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ กราฟค่าสัมบูรณ์ สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องช่วงบนเส้นจานวน สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องสมการและอสมการพหุนาม สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องกราฟค่าสัมบูรณ์ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น บทนา เรื่อง ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น การหารลงตัวและจานวนเฉพาะ (การหารลงตัวและตัววคูณร่วมมาก) ตัวหารร่วมมากและตั หารร่ มน้อยความสัมพันธ์และฟังก์ชัน บทนา เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ 16
 18. 18. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ตอนความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ อินเวอร์สของความสัมพันธ์และบทนิยามของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเบื้องต้น พีชคณิตของฟังก์ชัน อินเวอร์สของฟังก์ชันและฟังก์ชันอินเวอร์ส ฟังก์ชันประกอบฟังก์ชันชีกาลังและฟังก์ชันลอการิทึม ้ บทนา เรื่อง ฟังก์ชันชี้กาลังและฟังก์ชันลอการิทึม เลขยกกาลัง ฟังก์ชันชีกาลังและฟังก์ชันลอการิทึม ้ ลอการิทึม อสมการเลขชี้กาลัง อสมการลอการิทึมตรีโกณมิติ บทนา เรื่อง ตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ เอกลักษณ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ และวงกลมหนึ่งหน่วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 3 กฎของไซน์และโคไซน์ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องมุมบนวงกลมหนึงหน่วย ่ สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องกฎของไซน์และกฎของโคไซน์กาหนดการเชิงเส้น บทนา เรื่อง กาหนดการเชิงเส้น การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ การหาค่าสุดขีดลาดับและอนุกรม บทนา เรื่อง ลาดับและอนุกรม ลาดับ การประยุกต์ลาดับเลขคณิตและเรขาคณิต ลิมิตของลาดับ ผลบวกย่อย อนุกรม ทฤษฎีบทการลู่เข้าของอนุกรม 17
 19. 19. คู่มือสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ตอนการนับและความน่าจะเป็น บทนา เรื่อง การนับและความน่าจะเป็น . การนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม การทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น 1 ความน่าจะเป็น 2สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล บทนา เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล บทนา เนื้อหา แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 1 แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 2 แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 3 การกระจายของข้อมูล การกระจายสัมบูรณ์ 1 การกระจายสัมบูรณ์ 2 การกระจายสัมบูรณ์ 3 การกระจายสัมพัทธ์ คะแนนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 โปรแกรมการคานวณทางสถิติ 1 โปรแกรมการคานวณทางสถิติ 2โครงงานคณิตศาสตร์ การลงทุน SET50 โดยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย ปัญหาการวางตัวเบี้ยบนตารางจัตุรัส การถอดรากที่สาม เส้นตรงล้อมเส้นโค้ง กระเบื้องที่ยืดหดได้ 18

×