ปพ5 ปีการศึกษา2553 รายปี ชั้น ม3 วิชาคณิตศาสตร์

11,073 views
10,599 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,073
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปพ5 ปีการศึกษา2553 รายปี ชั้น ม3 วิชาคณิตศาสตร์

 1. 1. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำาบลบ่อแก้ว อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 33101 เวลาเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ ครูผู้สอน นายธีรนันต์ ชุ่มใจ ครูที่ปรึกษา นายสิทธิพร บุญโต สรุปผลการเรียนจำานวน จำานวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน ผลการประเมิน X S.D. C.V.นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส มก ผ มผ 35 2 5 5 11 4 4 4 61.00 9.37 15.35ร้อยละ 5.71 14.29 14.29 31.43 11.43 11.43 11.43 ผลการประเมิน การอ่านจำานวน จำานวน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความนักเรียน นักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 35 12 13 10 35 23 6 6ร้อยละ 34.29 37.14 28.57 ร้อยละ 65.71 17.14 17.14 การอนุมัติผลการเรียน ลงชื่อ ครูผู้สอน (นายธีรนันต์ ชุ่มใจ) ลงชื่อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (นางสาวศิวพร ทิพย์พละ) ลงชื่อ หัวหน้างานวัดผล (นายธีรนันต์ ชุ่มใจ) เรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ลงชื่อ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ (นางสาวศิวพร ทิพย์พละ) อนุมัติ ไม่อนุมัติ ลงชื่อ ผู้อำานวยการโรงเรียน (นายสายัณต์ กันธิยะ) ............ / ................. / ................. การบันทึกเวลาเรียนและการบันทึกการประเมินผลการเรียนรู้การบันทึกเวลาเรียน1. เลขประจำาตัว ให้กรอกเลขประจำาตัวจากน้อยไปหามาก และกรอก ชื่อ - นามสกุล ให้ชัดเจน2. เลขประจำาตัวประชาชนให้กรอกตามข้อมูลที่ตรงกับสำาเนาทะเบียนบ้าน
 2. 2. 3. ส. 1 - 20 คือ สัปดาห์ที่ 1 - 20 ในภาคเรียนที่ 1 / ในครึ่งปีแรกของช่วงชั้นที่ 1 - 3, สัปดาห์ที่ 21 - 40 ในภาคเรียนที่ 2 และในครึ่งปีหลังของช่วงชั้นที่ 1 - 34. วันที่ เดือน ปี ให้เขียนตัวย่อ ชั่วโมงเรียน สัปดาห์หนึ่งกำาหนดไว้ 5 ช่อง คือ 5 วัน5. การบันทึกเวลาเรียน ต้องบันทึกรายละเอียดดังนี้ 5.1 จำานวนชั่วโมงที.....ให้เขียน 1,2,3 ถ้าสอน 2 ชั่วโมงวันเดียวกันหรือต่อเนื่องให้เขียน 2 ่ 5.2 ผู้ที่ไม่มาเรียนให้พิมพ์ "ข" แทนคำาว่าขาดเมื่อภายหลังนำาใบลามาแสดงให้พิมพ์ "ป" หมายถึงป่วย หรือ "ล" หมายถึง ลา ลงในช่องมาเรียน แล้วแต่กรณี 5.3 ถ้านักเรียนลาพักการเรียนหรือลาออกระหว่างปี ให้ขีดเส้นตรงด้วยหมึกสีแดง ตั้งแต่วันพักการเรียนจนถึง วันสุดท้ายที่พักการเรียนหรือลาออก แล้วพิมพ์คำาว่า "ออก" ลงในช่องหมายเหตุ ในชีท "มาเรียน" 5.4 รวมจำานวนชั่วโมงเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน / สิ้นปีการศึกษา ให้รวมเวลาเรียนจริงลงในช่องรวมเวลาเรียน แล้วกรอกเวลาเรียนเต็มและเวลาเรียน 80 เปอร์เซ็นต์ของรายวิชานั้นๆ ไว้ด้านบน และด้านล่างลงในช่อง นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของรายวิชานั้นให้เขียนด้วยหมึกสีแดงบันทึกการประเมินผลการเรียนรู้1. ให้เขียนสาระการเรียนรู้ที่แสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและคำาอธิบายรายวิชาให้ละเอียด2. เขียนอัตราส่วนของคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค และกรอกรายละเอียดที่ส่วนบนกระดาษให้ละเอียด3. การบันทึกผลการเรียนระหว่างเรียนจะแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 3.1 การบันทึกคะแนนระหว่างเรียนครึ่งปีแรกประกอบด้วย 3.1.1 คะแนนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อนวัดผลกลางภาค 3.1.2 คะแนนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังวัดผลกลางภาค 3.1.3 คะแนนวัดผลกลางภาค 3.1.4 คะแนนวัดผลปลายภาค 3.2 การบันทึกคะแนนระหว่างเรียนครึ่งปีหลัง/ภาคเรียนที่ 2 ให้แยกบันทึกทำานองเดียวกับข้อ 3.14. ให้เขียนบันทึกคะแนนของแต่ละผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในช่องคะแนน เพื่อทราบผลการประเมินแต่ละครั้ง ก่อนสอบกลางภาค นำาผลที่ได้กรอกในช่องรวมคะแนนแล้วเฉลี่ยคะแนน กรอกในช่องรวมคะแนนเฉลี่ย (1)5. หลังสอบกลางภาค ให้เขียนบันทึกคะแนนของแต่ละผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในช่องเก็บคะแนนเพื่อทราบ ผลการประเมินแต่ละครั้งก่อนสอบปลายภาคนำาผลที่ได้กรอกในช่องรวมคะแนน แล้วเฉลี่ยคะแนนกรอกใน ช่องคะแนนเฉลี่ย (2)6. การสอบกลางภาคและปลายภาค ให้นำาคะแนนสอบกรอกลงในช่องที่กำาหนด7. ให้ดำาเนินการบันทึกคะแนนภาคเรียนที่ 2 ให้ดำาเนินการเช่นเดียวกับในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ข้อ 4 - 6 แล้ว นำาผลที่ได้ไปรวมกับคะแนนภาคเรียนที่ 1 คะแนนรวมเป็น 200 คะแนนปรับเหลือ 100 คะแนน
 3. 3. ข้อมูลนักเรียน เลขประจำา เลขประจำาเลขที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ตัวนักเรียน ตัวประชาชน1 1791 1500800065836 นายธนโชติ พิมพ์ใจประชา 253 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่2 1796 1500800066867 นายสิขเรศ พะตาชู 15/1 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่3 1849 1500800077273 เด็กชายอัษฎาวุธ โปธา 174 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่4 1850 1500800077460 เด็กชายนิคม บุญตันน้อย 30 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่5 1851 1500800077494 เด็กชายโชคขัย ปู่ใหม่ 40/3 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่6 1856 1500700176059 นายซีเกมส์ มณีรัตน์ 17 หมู่ 10 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่7 1857 1500800078261 เด็กชายพงษ์พล ดีระดา 30/2 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่8 1862 1509901709974 เด็กชายอภิวัฒน์ สมแก้ว 112 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่9 1863 1509901711405 เด็กชายพีรวัฒน์ ยิมิสุโท 57 หมู่ 4 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่10 1869 1500800079195 เด็กชายศุภพล สายเขื่อนสี 1/1 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่11 2359 1500800078474 เด็กชายอุทัย คอแอะ 94 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่12 2458 1500800061161 นายชาติชาย เกษตรกุลทรัพย์ 75/1 หมู่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่13 2459 1500800066905 นายมานะ เลาเทาะ 152 หมู่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่14 2460 1500800077478 เด็กชายสุพจน์ เลาเทาะ 10 หมู่ 6 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่15 2629 1500800065909 นายเสกสรร ยังชีพสุจริต 101/1 หมู่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่16 1864 1500800078946 เด็กหญิงบัวทิพย์ ลิมู 14 หมู่ 14 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่17 1866 0000000000000 เด็กหญิงจรรยาพร เม็งกูล 6 หมู่ 10 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่18 1867 1500800077516 เด็กหญิงชไมพร คำาวงศ์ศรี 58 หมู่ 10 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่19 1868 1510700001143 เด็กหญิงมธุริน บุญศรี 166 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่20 1871 1500800077834 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตระกูลชัย 164 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่21 1872 1700200074247 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำาวิลัย 208 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่22 1875 1500800078385 เด็กหญิงธัญวรัตน์ อุตะมะติง 13/6 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่23 1876 1500700182687 เด็กหญิงสุธินี วะราห์ 112 หมู่ 4 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่24 1877 1500800078865 เด็กหญิงณัฐนรี จะหละ 6 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่25 1878 1500800078521 เด็กหญิงขวัญไพร รำาพึงคิด 29/9 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่26 1879 1500800078903 เด็กหญิงชัญญานุช แสงชัย 134 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่27 1880 1500800079187 เด็กหญิงรติมา แสงสุวรรณ์ 20/3 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่28 1881 1509901705359 เด็กหญิงสุทธิดา เกิดพนา 28/3 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่29 1882 1500800079209 เด็กหญิงแพรพลอย โปธา 5 หมู่ 10 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่30 1951 1500800078377 เด็กหญิงศิริขวัญ มูลควร 114 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่31 1988 1500800078024 เด็กหญิงพัชรพร ยะมะโน 26 หมู่ 7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่32 2074 0050008100371 นางสาวสายชล ศรีมา 29 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่33 2461 1500800078580 เด็กหญิงขันแก้ว รุ่งโรจน์พิทยา 37 หมู่ 6 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่34 2462 1500800079764 เด็กหญิงทวีพร แสงเท้า 9 หมู่ 6 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่35 2463 1509901628222 เด็กหญิงธิดารัตน์ กลิ๊โพ 44 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่36 2464 1500800065640 นางสาววนิดา เกลอะมู 43/1 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่37 2465 1502200020281 เด็กหญิงศิริรัตน์ เคหาอาศิร 20/1 หมู่ 6 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่38394041424344454647484950
 4. 4. การวางแผนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ อัตราส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายปี 70 : 30อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน ด้านความรู้ : จิตพิสัย : ทักษะกระบวนการ 30 : 10 : 30 เกณฑ์ นำ้าหนักคะแนน การผ่าน ที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คะแนนรวม การเรียน K A P รู้ 1 อธิบายและยกตัวอย่างรูปทรงปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 4 2 1 1 50% ทรงกรวย และทรงกลมได้ 2 หาพื้นที่ผิว และปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 5 3 2 ทรงกรวย และทรงกลมได้ 3 เปรียบเทียบและเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความจุหรือ 5 2 1 2 ปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ 4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตรแก้ปัญหาใน 6 3 3 สถานการณ์ต่างๆ ได้ 5 อ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเส้นได้ 4 2 2 6 เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของระบบสมการเชิงเส้นสอง 5 2 3 ตัวแปรได้ 7 บอกสมบัติของการคล้ายกันของรูปสามเหลี่ยม และบอกเงื่อนไข 3 2 1 ที่ทำาให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน 8 ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและ 3 1 2 แก้ปัญหาได้ 9 แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 4 2 2 10 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่กำาหนด 3 1 2 ให้ได้ 11 ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการตัดสินใจในเหตุการณ์ 5 2 1 2 ต่างๆ ในชีวิตประจำาวันได้ 12 อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 4 2 2 การนำาเสนอข้อมูล การแปลความหมายข้อมูลได้อย่างสมเหตุ สมผล 13 หาค่ากลางข้อมูล และเลือกค่ากลางของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 4 2 2 14 นำาเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม 3 1 1 1 15 อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำาเสนอข้อมูล 4 2 2 ได้เหมาะสม 16 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักในการทำางานทางคณิตศาสตร์ 8 1 6 1
 5. 5. การวางแผนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ อัตราส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายปี 70 : 30อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน ด้านความรู้ : จิตพิสัย : ทักษะกระบวนการ 30 : 10 : 30 เกณฑ์ นำ้าหนักคะแนน การผ่าน ที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คะแนนรวม การเรียน K A P รู้
 6. 6. การวางแผนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ อัตราส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายปี 70 : 30อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน ด้านความรู้ : จิตพิสัย : ทักษะกระบวนการ 30 : 10 : 30 เกณฑ์ นำ้าหนักคะแนน การผ่าน ที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คะแนนรวม การเรียน K A P รู้ รวม 70 30 10 30
 7. 7. การวางแผนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ปลายปี เกณฑ์ นำ้าหนักคะแนน การผ่านที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คะแนนรวม การเรียน K A P รู้1 อธิบายและยกตัวอย่างรูปทรงปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 1 1 50% ทรงกรวย และทรงกลมได้2 หาพื้นที่ผิว และปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 2 1 1 ทรงกรวย และทรงกลมได้3 เปรียบเทียบและเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความจุหรือ 2 1 1 ปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตรแก้ปัญหาใน 3 1 2 สถานการณ์ต่างๆ ได้5 อ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเส้นได้ 2 1 16 เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของระบบสมการเชิงเส้นสอง 3 1 2 ตัวแปรได้7 บอกสมบัติของการคล้ายกันของรูปสามเหลี่ยม และบอกเงื่อนไข 1 1 ที่ทำาให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน8 ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและ 2 1 1 แก้ปัญหาได้9 แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 2 1 110 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่กำาหนด 2 1 1 ให้ได้11 ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการตัดสินใจในเหตุการณ์ 2 1 1 ต่างๆ ในชีวิตประจำาวันได้12 อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 1 1 การนำาเสนอข้อมูล การแปลความหมายข้อมูลได้อย่างสมเหตุ สมผล13 หาค่ากลางข้อมูล และเลือกค่ากลางของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 2 1 114 นำาเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม 1 115 อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำาเสนอข้อมูล 2 1 1 ได้เหมาะสม16 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักในการทำางานทางคณิตศาสตร์ 1 1
 8. 8. การวางแผนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ปลายปี เกณฑ์ นำ้าหนักคะแนน การผ่านที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คะแนนรวม การเรียน K A P รู้
 9. 9. การวางแผนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ปลายปี เกณฑ์ นำ้าหนักคะแนน การผ่านที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คะแนนรวม การเรียน K A P รู้ รวม 30 16 14
 10. 10. บันทึกเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เดือน พฤษภาคม พฤษภาคม มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน - กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคมเลขที่ วันที่ 17 18 21 24 25 31 1 4 7 8 11 14 15 18 21 22 25 28 29 2 5 6 9 12 13 16 19 20 23 27 ชั่วโมง 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 ข ข ข ข2 ข ข3 ข4 ข5 ข6 ข7 ข ข ข ข ข ข891011121314151617 ข ข1819 ข2021222324252627 ข2829303132333435363738394041424344454647484950
 11. 11. บันทึกเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1 รวม เทอม1 สัปดาห์ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หมายเหตุเลขที่ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม - กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน - ตุลาคม ตุลาคม วันที่ 30 2 3 6 9 10 16 17 20 23 24 27 30 31 3 6 7 10 13 14 17 20 21 24 27 28 1 4 5 8 ชั่วโมง 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 60 1 ข 55 2 ข 57 3 ข 58 4 ข ข 57 5 ข 58 6 ข 58 7 ข ข ข ข ข ข 48 8 60 9 6010 6011 6012 ข ข ข 5713 ข 5914 ข 5915 ออก16 6017 ข ข ข ข ข 5318 ข 5919 5920 ข ข 5821 ขข ขข ข ข ข 5322 6023 ข 5924 6025 ข ข 5826 ข ขข 5727 ข ข ข 5628 6029 ข ข ข ข ข ข 5430 ข ข ข 5731 ข 5932 ออก33 6034 6035 ข ข ข 5736 ข ข 5837 6038394041424344454647484950
 12. 12. สัปดาห์ เดือนเลขที่ วันที่ ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 13. 13. บันทึกเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลขที่ เดือน ตุลาคม ตุลาคม - พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม - มกราคม วันที่ 18 20 22 27 29 1 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29 1 3 8 13 15 17 20 22 24 27 29 5 ชั่วโมง 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1 1 ข 2 ข 3 ข 4 ข ข ข 5 ข ข ข ข 6 ข ข ข ข 7 ข ข ข ข ขข ข ข ข 8 ข 9101112 ข13 ข14 ข151617 ข ข18192021 ข ข22 ข23 ข2425 ข2627 ข ข282930 ข31 ข32333435 ข36 ข3738394041424344454647484950
 14. 14. บันทึกเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 รวม เทอม2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวมปลายปี สัปดาห์ หมายเหตุเลขที่ เดือน มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม - กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ - มีนาคม มีนาคม วันที่ 7 10 12 14 17 19 21 24 26 28 31 2 4 7 9 11 14 15 16 18 21 22 23 25 28 2 4 7 9 11 ชั่วโมง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 1201 ข ข ข 56 1112 ล ข ข 56 1133 ข ข 57 1154 ข ข ข 54 1115 ข ข ป 53 1116 ขข ข ข ข ขข ข 48 1067 ข ขข 48 968 ข ข ล 56 1169 60 12010 ข ข ข ข ข ข 54 11411 60 12012 ล ล ล 56 11313 ล ล 57 11614 59 11815 ออก16 ข 59 11917 ข 57 11018 ข 59 11819 60 11920 ข ป 58 11621 ล 57 11022 59 11923 ข 58 11724 60 12025 ข 58 11626 60 11727 ล 57 11328 60 12029 ข ข 58 11230 59 11631 59 11832 ออก33 60 12034 60 12035 ข ข ข 56 11336 59 11737 60 12038394041424344454647484950
 15. 15. สัปดาห์ เดือนเลขที่ วันที่ ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 16. 16. สรุปผลการประเมิน ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างภาค คุณลักษณะรายวิชา ปลายภาค มาตรฐานที่ ค 2.1-2.3, ค 3.1-3.2 ค 4.1-4.2, ค 5.1-5.3 ค 6.1-6.5 ค 2.1 - ค 6.5 ค 2.1 - ค 6.5 รวมเลขที่ รวม รวม รวม หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 1,2 3,4 5 6,7 8,9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 คะแนนเต็ม 15 10 10 10 15 60 10 10 30 30 1001 8 7 6 5 7 33 6 6 15 15 542 6 4 5 5 8 28 6 6 15 15 493 11 5 6 6 9 37 6 6 15 15 584 7 5 4 6 6 28 5 5 15 15 485 11 6 5 6 7 35 6 6 12 12 536 11 4 6 5 5 31 6 6 12 12 497 10 4 5 6 5 30 5 5 10 10 458 12 7 6 4 10 39 10 10 18 18 679 12 8 7 7 11 45 10 10 21 21 7610 8 4 5 5 9 31 6 6 15 15 5211 10 6 6 8 10 40 10 10 16 16 6612 10 5 6 7 9 37 9 9 18 18 6413 9 6 5 7 9 36 8 8 16 16 6014 11 8 7 6 10 42 9 9 10 10 611516 9 6 5 7 12 39 7 7 10 10 5617 9 5 5 5 9 33 6 6 15 15 5418 12 6 6 5 10 39 10 10 19 19 6819 11 5 7 7 13 43 10 10 18 18 7120 12 7 7 5 13 44 10 10 14 14 6821 8 4 5 7 11 35 7 7 17 17 5922 10 6 5 6 13 40 9 9 17 17 6623 9 5 5 6 13 38 8 8 15 15 6124 12 6 7 6 9 40 9 9 17 17 6625 14 8 9 9 12 52 9 9 20 20 8126 11 4 5 6 12 38 8 8 18 18 6427 12 5 6 6 12 41 8 8 11 11 6028 11 6 5 6 12 40 10 10 16 16 6629 8 5 5 5 9 32 7 7 13 13 5230 9 6 5 5 9 34 6 6 14 14 5431 11 6 7 6 9 39 7 7 16 16 623233 13 8 9 8 10 48 10 10 18 18 7634 10 6 5 5 10 36 9 9 16 16 6135 11 6 6 5 10 38 8 8 16 16 6236 9 6 5 6 10 36 7 7 14 14 5737 12 7 7 8 12 46 10 10 15 15 71383940414243444546474849
 17. 17. 50
 18. 18. สรุปผลการประเมิน ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างภาค คุณลักษณะรายวิชา ปลายภาค มาตรฐานที่ ค 2.1-2.3, ค 3.1-3.2 ค 4.1-4.2, ค 5.1-5.3 ค 6.1-6.5 ค 2.1 - ค 6.5 รวม ค 2.1 - ค 6.5 รวมเลขที่ รวม รวม ตัวชี้วัดที่ 1-7 8-15 16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 คะแนนเต็ม 20 20 20 60 10 10 30 30 1001 10 10 5 25 7 7 10 10 422 10 10 10 30 6 6 15 15 513 10 10 8 28 7 7 9 9 444 10 10 10 30 7 7 15 15 525 10 10 10 30 6 6 15 15 516 10 10 5 25 5 5 11 11 417 10 10 7 27 5 5 7 7 398 13 16 10 39 9 9 9 9 579 16 17 10 43 8 8 15 15 6610 10 10 10 30 6 6 6 6 4211 12 13 10 35 8 8 15 15 5812 11 11 10 32 9 9 15 15 5613 11 14 11 36 9 9 15 15 6014 11 13 10 34 9 9 16 16 591516 11 14 12 37 8 8 15 15 6017 10 12 14 36 9 9 15 15 6018 13 14 15 42 9 9 17 17 6819 19 19 19 57 10 10 22 22 8920 17 17 13 47 10 10 15 15 7221 10 15 14 39 9 9 13 13 6122 14 16 16 46 9 9 15 15 7023 16 17 12 45 9 9 15 15 6924 15 18 11 44 9 9 15 15 6825 19 19 17 55 10 10 24 24 8926 15 17 10 42 9 9 15 15 6627 12 14 13 39 8 8 15 15 6228 16 18 15 49 9 9 16 16 7429 10 16 10 36 8 8 18 18 6230 10 11 13 34 9 9 15 15 5831 12 13 13 38 9 9 15 15 623233 18 18 10 46 9 9 15 15 7034 11 17 11 39 9 9 15 15 6335 12 15 13 40 8 8 12 12 6036 12 16 11 39 9 9 15 15 6337 15 17 11 43 9 9 17 17 6938394041424344454647484950
 19. 19. ระเมิน ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ
 20. 20. สรุปคะแนน ภาคเรียนที่ 1เลขที่ ชื่อ - สกุล ระหว่างเรียน สอบปลายภาค คุณลักษณะรายวิชา รวม ระดับ คะแนน 60 10 30 100 ผลการเรียน1 นายธนโชติ พิมพ์ใจประชา 33 6 15 54 12 นายสิขเรศ พะตาชู 28 6 15 49 03 เด็กชายอัษฎาวุธ โปธา 37 6 15 58 1.54 เด็กชายนิคม บุญตันน้อย 28 5 15 48 05 เด็กชายโชคขัย ปู่ใหม่ 35 6 12 53 16 นายซีเกมส์ มณีรัตน์ 31 6 12 49 07 เด็กชายพงษ์พล ดีระดา 30 5 10 45 08 เด็กชายอภิวัฒน์ สมแก้ว 39 10 18 67 2.59 เด็กชายพีรวัฒน์ ยิมิสุโท 45 10 21 76 3.510 เด็กชายศุภพล สายเขื่อนสี 31 6 15 52 111 เด็กชายอุทัย คอแอะ 40 10 16 66 2.512 นายชาติชาย เกษตรกุลทรัพย์ 37 9 18 64 213 นายมานะ เลาเทาะ 36 8 16 60 214 เด็กชายสุพจน์ เลาเทาะ 42 9 10 61 215 นายเสกสรร ยังชีพสุจริต16 เด็กหญิงบัวทิพย์ ลิมู 39 7 10 56 1.517 เด็กหญิงจรรยาพร เม็งกูล 33 6 15 54 118 เด็กหญิงชไมพร คำาวงศ์ศรี 39 10 19 68 2.519 เด็กหญิงมธุริน บุญศรี 43 10 18 71 320 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตระกูลชัย 44 10 14 68 2.521 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำาวิลัย 35 7 17 59 1.522 เด็กหญิงธัญวรัตน์ อุตะมะติง 40 9 17 66 2.523 เด็กหญิงสุธินี วะราห์ 38 8 15 61 224 เด็กหญิงณัฐนรี จะหละ 40 9 17 66 2.525 เด็กหญิงขวัญไพร รำาพึงคิด 52 9 20 81 426 เด็กหญิงชัญญานุช แสงชัย 38 8 18 64 227 เด็กหญิงรติมา แสงสุวรรณ์ 41 8 11 60 228 เด็กหญิงสุทธิดา เกิดพนา 40 10 16 66 2.529 เด็กหญิงแพรพลอย โปธา 32 7 13 52 130 เด็กหญิงศิริขวัญ มูลควร 34 6 14 54 131 เด็กหญิงพัชรพร ยะมะโน 39 7 16 62 232 นางสาวสายชล ศรีมา33 เด็กหญิงขันแก้ว รุ่งโรจน์พิทยา 48 10 18 76 3.534 เด็กหญิงทวีพร แสงเท้า 36 9 16 61 235 เด็กหญิงธิดารัตน์ กลิ๊โพ 38 8 16 62 236 นางสาววนิดา เกลอะมู 36 7 14 57 1.537 เด็กหญิงศิริรัตน์ เคหาอาศิร 46 10 15 71 338394041424344454647484950 เฉลี่ย 61.06
 21. 21. สรุปคะแนนปลายปีเลขที่ ชื่อ - สกุล ระหว่างเรียน คุณลักษณะรายวิชา สอบปลายภาค รวม ภาคเรียนที่ 1 สรุป คะแนน 60 10 30 100 100 1001 นายธนโชติ พิมพ์ใจประชา 25 7 10 42 54 482 นายสิขเรศ พะตาชู 30 6 15 51 49 503 เด็กชายอัษฎาวุธ โปธา 28 7 9 44 58 514 เด็กชายนิคม บุญตันน้อย 30 7 15 52 48 505 เด็กชายโชคขัย ปู่ใหม่ 30 6 15 51 53 526 นายซีเกมส์ มณีรัตน์ 25 5 11 41 49 457 เด็กชายพงษ์พล ดีระดา 27 5 7 39 45 428 เด็กชายอภิวัฒน์ สมแก้ว 39 9 9 57 67 629 เด็กชายพีรวัฒน์ ยิมิสุโท 43 8 15 66 76 7110 เด็กชายศุภพล สายเขื่อนสี 30 6 6 42 52 4711 เด็กชายอุทัย คอแอะ 35 8 15 58 66 6212 นายชาติชาย เกษตรกุลทรัพย์ 32 9 15 56 64 6013 นายมานะ เลาเทาะ 36 9 15 60 60 6014 เด็กชายสุพจน์ เลาเทาะ 34 9 16 59 61 6015 นายเสกสรร ยังชีพสุจริต16 เด็กหญิงบัวทิพย์ ลิมู 37 8 15 60 56 5817 เด็กหญิงจรรยาพร เม็งกูล 36 9 15 60 54 5718 เด็กหญิงชไมพร คำาวงศ์ศรี 42 9 17 68 68 6819 เด็กหญิงมธุริน บุญศรี 57 10 22 89 71 8020 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตระกูลชัย 47 10 15 72 68 7021 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำาวิลัย 39 9 13 61 59 6022 เด็กหญิงธัญวรัตน์ อุตะมะติง 46 9 15 70 66 6823 เด็กหญิงสุธินี วะราห์ 45 9 15 69 61 6524 เด็กหญิงณัฐนรี จะหละ 44 9 15 68 66 6725 เด็กหญิงขวัญไพร รำาพึงคิด 55 10 24 89 81 8526 เด็กหญิงชัญญานุช แสงชัย 42 9 15 66 64 6527 เด็กหญิงรติมา แสงสุวรรณ์ 39 8 15 62 60 6128 เด็กหญิงสุทธิดา เกิดพนา 49 9 16 74 66 7029 เด็กหญิงแพรพลอย โปธา 36 8 18 62 52 5730 เด็กหญิงศิริขวัญ มูลควร 34 9 15 58 54 5631 เด็กหญิงพัชรพร ยะมะโน 38 9 15 62 62 6232 นางสาวสายชล ศรีมา33 เด็กหญิงขันแก้ว รุ่งโรจน์พิทยา 46 9 15 70 76 7334 เด็กหญิงทวีพร แสงเท้า 39 9 15 63 61 6235 เด็กหญิงธิดารัตน์ กลิ๊โพ 40 8 12 60 62 6136 นางสาววนิดา เกลอะมู 39 9 15 63 57 6037 เด็กหญิงศิริรัตน์ เคหาอาศิร 43 9 17 69 71 7038394041424344454647484950 เฉลี่ย 60.94 61.00
 22. 22. สรุปคะแนนปลายปี ระดับ ผลการเรียน 0 1 1 1 1 0 0 2 3 0 2 2 2 2 1.5 1.5 2.5 4 3 2 2.5 2.5 2.5 4 2.5 2 3 1.5 1.5 2 3 2 2 2 3
 23. 23. บันทึกสรุปผลการประเมิน การกำากับติดตามและแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 รวม 100 ระดับเลขที่ ชือ - สกุล ่ คะแนน 15 15 15 10 10 10 15 10 รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม ครั้งที่ 1 2 12 12 12 12 12 12 12 1 นายธนโชติ พิมพ์ใจประชา 98 8.5 10 11 10.5 9 9 9 7 7 7 8 8 8 7 6 6.5 10 11 8 8 8 68 10.5 1 2 นายสิขเรศ พะตาชู 10 11 10.5 11 12 11.5 10 11 10.5 8 8 8 7 7 7 8 8 8 11 12 7 7 7 74 11.5 2 3 เด็กชายอัษฎาวุธ โปธา 98 8.5 10 11 10.5 9 10 9.5 7 7 7 8 8 8 7 6 6.5 10 10 10 8 8 8 68 1 4 เด็กชายนิคม บุญตันน้อย 8 10 9 8 10 9 8 9 8.5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 8.5 7 7 7 63 1 5 เด็กชายโชคขัย ปู่ใหม่ 9 12 9 11 10 9 11 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 10 9.5 7 7 7 68 10.5 1 6 นายซีเกมส์ มณีรัตน์ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 5 6 6 6 6 7 6 6.5 8 9 8.5 6 6 6 57 1 7 เด็กชายพงษ์พล ดีระดา 7 8 7.5 8 8 8 7 8 7.5 6 5 5.5 6 6 6 6 6 6 8 9 8.5 6 6 6 55 1 8 เด็กชายอภิวัฒน์ สมแก้ว 12 12 12 13 14 13.5 12 13 12.5 9 10 9.5 8 8 8 9 9 9 13 14 8 8 8 86 13.5 3 9 เด็กชายพีรวัฒน์ ยิมิสุโท 13 14 13.5 14 14 14 13 14 13.5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 14 14 9 9 9 91 3 10 เด็กชายศุภพล สายเขื่อนสี 9 10 9.5 11 12 9 11 10 7 8 7.5 7 8 7.5 7 8 7.5 11 12 7 7 7 72 11.5 11.5 2 11 เด็กชายอุทัย คอแอะ 11 12 11.5 12 12 12 11 12 11.5 8 9 8.5 9 9 9 8 8 8 12 13 9 9 9 82 12.5 3 12 นายชาติชาย เกษตรกุลทรัพย์ 12 13 12.5 11 12 11.5 12 13 12.5 8 9 8.5 7 8 7.5 8 9 8.5 11 12 7 8 7.5 80 11.5 3 13 นายมานะ เลาเทาะ 12 13 12.5 13 13 13 12 13 12.5 8 9 8.5 8 8 8 8 8 8 13 14 8 8 8 84 13.5 3 14 เด็กชายสุพจน์ เลาเทาะ 11 12 11.5 12 12 12 11 12 11.5 8 8 8 7 8 7.5 8 8 8 12 13 7 7 7 78 12.5 2 15 นายเสกสรร ยังชีพสุจริต 16 เด็กหญิงบัวทิพย์ ลิมู 12 13 12.5 11 12 11.5 12 13 12.5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 12 8 8 8 80 11.5 3 17 เด็กหญิงจรรยาพร เม็งกูล 11 13 12 12 13 12.5 11 12 11.5 8 8 8 7 8 7.5 8 9 8.5 12 13 7 8 7.5 80 12.5 3 18 เด็กหญิงชไมพร คำาวงศ์ศรี 13 14 13.5 12 13 12.5 13 13 13 9 9 9 8 9 8.5 9 9 9 12 13 12.5 8 8 8 86 3 19 เด็กหญิงมธุริน บุญศรี 12 14 13 13 14 13.5 12 14 13 8 9 8.5 8 10 9 8 9 8.5 13 14 13.5 8 10 9 88 3 20 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตระกูลชัย 13 14 13.5 12 13 12.5 13 14 13.5 888999888 12 13 12.5 9 9 9 86 3 21 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำาวิลัย 12 12 12 10 11 10.5 12 13 12.5 7 8 7.5 9 9 9 7 7 7 10 11 9 9 9 78 10.5 2 22 เด็กหญิงธัญวรัตน์ อุตะมะติง 12 13 12.5 11 12 11.5 12 13 12.5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 12 8 8 8 80 11.5 3 23 เด็กหญิงสุธินี วะราห์ 11 12 11.5 13 14 13.5 11 12 11.5 7 7 7 9 9 9 7 7 7 13 14 9 9 9 82 13.5 3 24 เด็กหญิงณัฐนรี จะหละ 13 13 13 12 13 12.5 13 14 13.5 8 8 8 9 10 9.5 8 8 8 12 13 9 9 9 86 12.5 3 25 เด็กหญิงขวัญไพร รำาพึงคิด 14 14 14 13 14 13.5 14 14 14 8 9 8.5 9 10 9.5 8 9 8.5 13 14 13.5 9 10 9.5 91 3 26 เด็กหญิงชัญญานุช แสงชัย 12 13 12.5 12 12 12 12 13 12.5 99989 8.5 9 9 9 12 13 12.5 8 8 8 84 3 27 เด็กหญิงรติมา แสงสุวรรณ์ 10 12 11 11 12 11.5 10 11 10.5 7 8 7.5 7 8 7.5 7 8 7.5 11 12 7 7 7 74 11.5 2 28 เด็กหญิงสุทธิดา เกิดพนา 13 13 13 12 13 12.5 13 13 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 13 12.5 8 8 8 83 3 29 เด็กหญิงแพรพลอย โปธา 12 13 12.5 12 12 12 12 13 12.5 8 8 8 8 9 8.5 8 8 8 12 13 8 8 8 82 12.5 3 30 เด็กหญิงศิริขวัญ มูลควร 12 13 12.5 13 14 13.5 12 13 12.5 8 8 8 9 9 9 8 8 8 13 14 9 9 9 86 13.5 3 31 เด็กหญิงพัชรพร ยะมะโน 13 14 13.5 12 13 12.5 13 14 13.5 9 9 9 8 8 8 9 9 9 12 13 8 8 8 86 12.5 3 32 นางสาวสายชล ศรีมา 33 เด็กหญิงขันแก้ว รุ่งโรจน์พิทยา 14 14 14 13 13 13 14 14 14 9 9 9 9 10 9.5 9 9 9 13 14 13.5 9 9 9 91 3 34 เด็กหญิงทวีพร แสงเท้า 13 13 13 12 13 12.5 13 13 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 13 12.5 8 8 8 83 3 35 เด็กหญิงธิดารัตน์ กลิ๊โพ 12 12 12 12 13 12.5 12 13 12.5 7 7 7 7 8 7.5 7 7 7 12 13 7 7 7 78 12.5 2 36 นางสาววนิดา เกลอะมู 12 13 12.5 12 13 12.5 12 13 12.5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 13 8 8 8 82 12.5 3 37 เด็กหญิงศิริรัตน์ เคหาอาศิร 14 14 14 13 14 13.5 14 14 14 9 9 9 8 9 8.5 9 9 9 13 14 13.5 8 9 8.5 90 3 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 24. 24. ตามและแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ผลการประเมิน ผ ด ผ ผ ผ ผ ผ ดย ดย ด ดย ดย ดย ด ดย ดย ดย ดย ดย ด ดย ดย ดย ดย ดย ด ดย ดย ดย ดย ดย ดย ด ดย ดย

×