ល.រ ឈ្មោ ះរបស់របរដែលបានទិញ ចំនួនលុយ(ែុង) ឈ្ផេងៗ
1 ទឹកក្កូច-ចានតូច-ចង្កឹះ-កកវផឹកស្រា 354 000
2 ក្កដាស់អនាម័យ 67 000
​
3 ទឹក...
25 ខ្ញី 25 000
26 កែមមីស៊ួ ដប់ដុំ 55 000
27 ទឹកបខ្េះ ៣ដប 16 000
28 កែមសកសរ ៣គីឡូក្តម 60 000
29 កែមទឹកក្តី 16 000
30 ទឹកកក ...
4
​
522 000
2 875 000
285 000
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thanh toan tien quoc khanh

693 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
121
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thanh toan tien quoc khanh

  1. 1. ល.រ ឈ្មោ ះរបស់របរដែលបានទិញ ចំនួនលុយ(ែុង) ឈ្ផេងៗ 1 ទឹកក្កូច-ចានតូច-ចង្កឹះ-កកវផឹកស្រា 354 000 2 ក្កដាស់អនាម័យ 67 000 ​ 3 ទឹកកក 200 000 4 ឈ្នួលដឹកទឹកកក 30 ​ 000 5 ចានធំ 77 000 6 ធុង្ទឹកកក 70 000 7 ស្រាបបៀ 28 បកស 3 724 000 1បកស =133000 8 ជួលម៉ូតូ ៣ដង្+ចាក់ាំង្ 60 000 9 បោះបោ 970 000 (45Kg) 10 បោះក្ជូក 230 000 10Kg 11 ស្សៃបតោ មស 200 000 25Kg( 1គ- 8000) 12 ស្សៃបតោ មក្កហម 108 000 6Kg 13 ខ្ទឹម ស+ក្កហម 76 000 14 ស្ៃថាវ 36 000 6Kg 15 ក្តសក់ 93 000 16 តរ៉ុត (4Kg) 60 000 + 44 000 104 000 17 ក្កូច (3Kg) +(1Kg)+ (2Kg)+​56 000 176 000 18 ាច់ក្ជូក 315 000 5.2Kg 19 គល់សលឹកស្ក្គ 16 000 20 មីសួរ-សកតោ កដី-សករ-អំបិល-ប៊ីបចង្-ទឹកក្តី 135 000 21 កែមសកតោ កដី 24 000 22 បមទសបលល ក 36 000 23 ជីក្គប់មុខ្ 28 000 24 ាឡាត់ 28 000 ប្រាក់ចំណាយនានាកនុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ
  2. 2. 25 ខ្ញី 25 000 26 កែមមីស៊ួ ដប់ដុំ 55 000 27 ទឹកបខ្េះ ៣ដប 16 000 28 កែមសកសរ ៣គីឡូក្តម 60 000 29 កែមទឹកក្តី 16 000 30 ទឹកកក 8000 (បពលកំពុង្បធវើមហូប) +40 000(បពលយប់) 48 000 31 ជួលចង្រ្កក នហ្គា ស 120 000 32 ហ្គា ស 165 000 33 ឆាក 50 000 34 សកតោ កដីកកលម+ាវ យ 200 000 35 លក ជូន T4+A3 120 000 សរុប 8 052 000
  3. 3. 4 ​ 522 000 2 875 000
  4. 4. 285 000

×