• Like
Low cost marketing
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Low cost marketing

 • 774 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
774
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ผศ.ศรัณ ยพงศ์ เที่ย งธรรม
 • 2. Marketing Promotion• การทำาการส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion) จะต้องมีค่าใช้จ่ายมากใช่หรือไม่ ? และถ้าคำาตอบคือ “ใช่” แล้ว• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีมงบประมาณ ่ ี ด้านการตลาดน้อยมาก จะทำาการส่งเสริมการ ตลาดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้อย่างไร ? หรือ เป็นเรื่องทีเหมาะสมแล้วทีธุรกิจบริการขนาดเล็กๆ ่ ่ จำาเป็นต้องจัดสรรรายรับจำานวนมากเป็นงบ ประมาณในการส่งเสริมการตลาด ?• “Low cost Marketing - การทำาการตลาดแบบ ต้นทุนตำ่า” ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมการตลาด ทีมรูปแบบทีไม่อิงตามรูปแบบการบริหารการ ่ ี ่ ตลาดของบริษัทใหญ่ต่างๆ
 • 3. Low Cost Marketing ทีใ ส่ป ้า ยชื่อ : บริษัทคอมพิวเตอร์เล็กๆ แห่งหนึ่ง ่ แจก “ที่ใส่ป้ายชื่อ” ให้แก่ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า โดยที่ใส่ป้ายชื่อนี้ออกแบบอย่างมีสไตล์และใช้สีที่ เป็นสัญลักษณ์ของบริษัท รวมทั้งพิมพ์ชื่อบริษัทและ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วย ภายหลังงานแสดง สินค้าปรากฏว่ายอดลูกค้าที่ติดต่อเข้ามายังบริษัท เพิ่มสูงขึ้น 64% โดยระบุว่ารู้จักบริษัทจากที่ใส่ป้าย ชื่อที่แจกในงาน เสื้อ พิม พ์โ ลโก้ส ิน ค้า : บริษัทผู้จำาหน่ายอุปกรณ์ สำานักงานแห่งหนึ่ง ส่งเอกสารรายละเอียดเครื่องถ่าย เอกสารรุ่นใหม่ไปยังดีลเลอร์ทุกรายโดยมีข้อเสนอ พิเศษว่าจะแจกเสื้อโปโลและของกำานัลอื่นๆ ที่มีโลโก้ ตราสินค้าให้แก่ดีลเลอร์ที่เรียกนัดหมายให้พนักงาน ขายของบริษัทเข้าไปนำาเสนอให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
 • 4. Giveaway สิน ค้า ของกำา นัล : บริษัทซอฟแวร์แห่งหนึงตั้ง ่ รางวัลการขายให้แก่ตัวแทนจำาหน่ายที่สามารถ ทำายอดขายได้ตามเป้าหมายเป็นทริปท่องเทียว ่ ฮาวาย ปรากฏว่าในสองปีแรกมีตัวแทนจำาหน่าย เพียงรายเดียวทีทำายอดขายได้ตามเป้าหมายและ ่ ได้รับรางวัลไป ในปีต่อมา บริษัทยังคงตั้งรางวัล เดิมเงือนไขเดิม แต่ตั้งแต่เริ่มปี บริษัทเน้นการกระ ่ ตุ้นยำ้าเตือนตัวแทนจำาหน่ายด้วยการส่งจดหมาย ข่าวไปยังตัวแทนจำาหน่ายยำ้าถึงรางวัลทริปท่อง เทียวฮาวาย นอกจากนีแต่ละเดือน ยังมีสินค้า ่ ้ ต่างๆ เช่น ถ้วยนำ้า ปากกา กล่อง ทีมรูป่ ี สัญลักษณ์ฮาวายส่งให้ตัวแทนจำาหน่ายอย่างต่อ เนือง ปรากฏว่าในปีนนมีตัวแทนจำาหน่ายทีทำา ่ ั้ ่ ยอดขายได้ตามเป้าหมายถึง 15 ราย ยอดขาย โดยรวมเพิมขึ้น 35% ่
 • 5. Low cost Marketing Tools Internet Website และ Search Engine Internet Website เป็นเครื่องมือทางการ ตลาดที่ต้นทุนตำ่ามากเมือเทียบกับประสิทธิภาพ ่ และประสิทธิผลทีคาดหวังได้ เช่น การสื่อสารกับ ่ ลูกค้าได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 7 วัน การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทังการเป็นช่อง ้ ทางในการสื่อสารและรับคำาสั่งซื้อจากลูกค้า ส่วน การทำาให้ผลิตภัณฑ์ของเราอยูใน Top List ของ ่ Search Engine ก็เป็นเรื่องจำาเป็นหากต้องการให้ ลูกค้าหาเราพบ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่หรือ เกือบทังหมดมีพฤติกรรมการหาข้อมูล เลือกและ ้ เปรียบเทียบข้อมูลโดยอาศัย Search Engine ส่วน วิธีการ กิจการก็ควรว่าจ้างให้มออาชีพโดยตรง ื ดำาเนินการ เนืองจากมีค่าใช้จ่ายไม่สง ่ ู
 • 6. Name card นามบัต ร ที่ใช้เพื่อมุ่งหวังการสื่อสารการตลาดนั้น ควรใช้ ประโยชน์ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งให้รายละเอียดตาม มาตรฐานนามบัตรทั่วไป ส่วนด้านหลังสามารถให้รายละ เอียดอื่นๆ ได้ตามที่กิจการต้องการให้ขอมูล โดยมีหลัก ้ สำาคัญก็คือ ต้องให้ผู้ที่ได้รับนามบัตรไปเก็บนามบัตรนี้ไว้ไม่ ทิ้งไม่ทำาลาย นามบัต ร อาจจะเป็นบัตรส่วนลดในการรับบริการ หรือ อาจ ใช้เทคนิคง่ายๆ ประการหนึ่งที่จะเพิ่มค่าให้นามบัตรและ ทำาให้ผู้ได้รับนามบัตรไม่ทิ้งไปก็คือ  การเขียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ email address ด้วย ลายมือก่อนยืนนามบัตรให้ผู้รับซึ่งจะทำาให้ผู้รับรู้สึกถึงความพิเศษ ่ จึงมักเก็บนามบัตรไว้ไม่ทิ้งหรือทำาลาย  ควรแจกหรือกระจายนามบัตรในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ นอกจาก จะแจกโดยตรงให้กับบุคคลทุกคนที่มีโอกาสรู้จัก  ควรแนบไปกับสินค้า ใบวางบิล ของกำานัลลูกค้า ฯลฯ  ฝากนามบัตรจำานวนหนึ่งให้เพื่อนและครอบครัวเก็บไว้ เพื่อว่า หากมีโอกาสก็จะได้ช่วยแจกนามบัตรให้บุคลอื่นๆ  บอร์ดสำาหรับให้ติดนามบัตรไว้ในสถานที่หรือร้านค้า ก็เป็นจุดที่
 • 7. Folders, Leaflets, Coupons          แผ่นพับ ใบปลิว และคูปอง          เช่นเดียวกับนามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว หรือคูปองรับบริการฟรีหรือคูปองส่วนลด เป็น สิ่งทีควรเตรียมไว้แจกในทุกโอกาสเช่นกัน ่ เช่น แจกให้ผที่มาร่วมสัมมนารายอืนๆ วาง ู้ ่ บนกระจกรถยนต์ในลานจอดรถ หรือ ยืนแจก เองในทีชุมชน ่      
 • 8. Press Release Press Release คือการทีกจการเขียนข่าว ่ ิ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือร้านค้า แล้วส่งไปยัง สือมวลชนโดยเฉพาะสื่อสิงพิมพ์ โดยคาดหวังให้ ่ ่ มีการพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะข่าว การส่งข่าว ประชาสัมพันธ์นจะมีโอกาสมากขึ้นหาก ี้ หนังสือพิมพ์ฉบับนันๆ มี Section เกี่ยวกับธุรกิจ ้ ขนาดกลางและขนาดย่อย โดยในการเขียนข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อ Release นัน ควรมีรูปแบบที่ ้ เป็นมาตรฐานแต่เน้นความง่าย มีส่วน Headline และมีส่วนทีอยูในเครื่องหมายคำาพูดทีต้องการ ่ ่ ่ เน้นและทำาให้เหมือนเป็นการสัมภาษณ์โดยนัก ข่าว
 • 9. Radio รายการวิท ยุ          ธุรกิจขนาดเล็กควรเสาะหาเพื่อใช้ ประโยชน์จากรายการวิทยุตางๆ ในการส่ง ่ เสริมการตลาดกิจการหรือผลิตภัณฑ์ วิธีการที่ ง่ายทีสุดก็คือด้วยการโทรศัพท์เข้าไปมีส่วน ่ ร่วมในรายการวิทยุตางๆ เพื่อสอบถาม ตอบ ่ คำาถาม สนทนา เพื่อแฝงการส่งเสริมการ ตลาดผลิตภัณฑ์ของกิจการ
 • 10. Classified Ads โฆษณาในหน้า คลาสสิฟ ายด์ข องหนัง สือ พิม พ์ และ โฆษณาในสมุด โทรศัพ ท์          หากจำาเป็นต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ ส่วนที่ราคา ถูกและคาดหวังผลได้ดี ที่เข้าข่ายเป็น low-cost marketing ก็คือส่วน Classified และสื่อโฆษณาที่ราคาไม่แพงที่ไม่ควร มองข้ามอีกสื่อหนึ่งก็คือโฆษณาในสมุดโทรศัพท์ ไปรษณีย บัต ร          ไปรษณียบัตรเป็นสื่อที่ใช้ประโยชน์ได้ดีในการเตือน ลูกค้าเมื่อถึงกำาหนดนัด เช่น การบำารุงรักษา การตรวจ สุขภาพฟัน ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งกิจการสามารถใช้ ไปรษณียบัตรเพือเชื้อเชิญให้ลกค้าเข้าไปรับทราบข้อมูล ่ ู รายละเอียดหรือติดต่อกับกิจการทาง web site เรียกว่าการ ทำา “mail drive to the web” Email: ในทำานองเดียวกันกับไปรษณียบัตร กิจการสามารถ ใช้ Email ในการแจ้งข่าวสารให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกัน โดย เฉพาะ email เป็นการสื่อสารที่สามารถออกแบบมุ่งให้ลูกค้า Response และคาดหวังได้สูงด้วย
 • 11. Member get members การขอให้ลูกค้าแนะนำาลูกค้าให้          การขอให้ลูกค้าแนะนำาลูกค้าให้เป็นเรื่องง่ายที่ธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อมมองข้ามไป โดยมีกจการจำานวนมากไม่เคย ิ ปฏิบติเลย ั Cross Selling การเสนอหรือเชิญชวนลูกค้าปัจจุบนให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือ ั บริการอื่นๆ ของกิจการ เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย ด้วยต้นทุนที่ตำ่ามากเช่นกัน Ambient Advertising Ambient หมายถึงสิงแวดล้อมรอบๆ ตัวในชีวิตประจำาวัน ่ Ambient Advertising มาจากแนวความคิดว่าทุกสิงรอบๆ ตัว ่ สามารถจะเป็นพื้นที่โฆษณาได้ทั้งสิน Ambient Ad จึงเป็นโฆษณา ้ โดยใช้สอที่เป็นสิงรอบๆ ตัว กล่าวคือ เป็นสือโฆษณาที่แปลก ื่ ่ ่ แหวกแนว เพื่อเน้นการสร้างความประหลาดใจ ประทับใจใน ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การสกรีนข้อความโฆษณาลงบนตัว “วัว” ที่ยืนเล็มหญ้าอยู่ขางทาง ข้อความโฆษณาบนพื้นหลังคารถ ้ ประจำาทาง เพื่อมุ่งโฆษณาไปยังคนที่อยู่บนสะพานลอยหรืออยู่บน อาคาร หรือ การแขวนป้ายข้อความที่ต้องการโฆษณาไว้ที่ตัวคน เป็นต้น ความแปลกใหม่ของ Ambient Ads. จะดึงดูดความสนใจ ได้ดี และ ก่อให้เกิดการพูดปากต่อปาก
 • 12. Buzz Marketing Buzz Marketing โดยปกติลูกค้ามีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการภายใน กลุมแบบปากต่อปากอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจหรือ ่ ไม่พอใจเกี่ยวกับสินค้า ร้านค้า หาทางกระตุ้นและบริหาร การสื่อสารปากต่อปากโดยการสร้างกระแสให้เกิดการพูด ต่อๆ กัน อาจทำาได้โดยออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มี ความแปลกใหม่ โดดเด่น หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาด ต่างๆ Chat Marketing ห้องสนทนาใน web site ต่างๆ เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ นักการตลาดต้นทุนตำ่าควรใช้ประโยชน์ในการเข้าไปพูดคุย สื่อสาร นำาเสนอข้อมูลการตลาดผลิตภัณฑ์หรือตัวกิจการ Free Media เป็นการดำาเนินการ หรือจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและน่า จะเป็นข่าว เช่น การเชิญดาราคนดังที่เรารู้จักให้มาที่ร้าน แล้วเชิญนักข่าวมาถ่ายทำาการสัมภาษณ์หรือการจัด กิจกรรมที่แปลก แหวกแนว ยิ่งใหญ่ ที่ให้สื่อมวลชนสนใจ มาทำาข่าวหรือสกู้ป
 • 13. Viral Marketing Viral Marketing Viral Marketing เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น สือในการทำาให้เกิดการบอกต่อด้วยการ Forward ่ ต่อๆ กันไป เช่น กิจการอาจถ่ายรูปร้านค้า รีสอร์ท หรือ ร้านอาหารที่ต้องการทำาการส่งเสริม การตลาด แล้วส่งรูป และ/หรือ เขียนคำาอธิบาย แล้วส่งให้คนรู้จกเพื่อ Forward ต่อๆ กันไป ั นอกจากนี้การใช้ email signature ทีใช้ในการ ่ ส่ง email ก็เป็นเครื่องมือทีน่าสนใจทีควรเผยแพร่ ่ ่ ไปพร้อมข้อความด้วย สติ้ก เกอร์          สติ๊กเกอร์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทน่าสนใจ ี่ มีความยืดหยุนในการเผยแพร่สูง สามารถติดได้ ่ ทัวไปและพบเห็นได้ทวไป เช่น สติ้กเกอร์บริการ ่ ั่ กำาจัดปลวก บริการติดตั้งเสาอากาศทีวี ทีติดไว้่
 • 14. Fax Message and Catalog onshipment Fax Message ใบปะหน้าการส่ง Fax ทีมีพนทีที่ ่ ื้ ่ สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ได้ Waiting melody การให้ข้อมูลเสียงในขณะทีพัก ่ สายหรือรอการโอนสายโทรศัพท์ Catalog on Shipment คือการส่ง Catalog ไปกับ การส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อ Banner แขวนไว้บนผนังตึกทีเป็นจุดรับสายตา ่ ฯลฯ เป็นต้น โดยการตลาดต้นทุนตำ่านี้มแกนหลัก ี ทีสำาคัญทีสุดก็คือ “Marketing Mind” นั่นคือ การ ่ ่ มีหวใจที่เป็นนักการตลาดอย่างแท้จริงทีจะมอง ั ่ เห็นและออกแบบสิงต่างๆ รอบๆ ตัวเพื่อประโยชน์ ่ ทางการตลาดได้.
 • 15. Have a nice day