เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                     สมบัติเชิงกลของสาร  1
   โรงเรียนมหิดลวิท...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                        สมบัติเชิงกลของสาร  2
   โรงเรียนมห...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                         สมบัติเชิงกลของสาร    3
    โรง...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                           สมบัติเชิงกลของสาร   4
    ...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                        สมบัติเชิงกลของสาร   5
    โรงเรีย...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                          สมบัติเชิงกลของสาร   6
   โรงเ...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                      สมบัติเชิงกลของสาร  7
   โรงเรียนมหิดล...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                             สมบัติเชิงกลของสาร  8
    ...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                          สมบัติเชิงกลของสาร     9
   ...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                         สมบัติเชิงกลของสาร  10
   โรงเรียน...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                            สมบัติเชิงกลของสาร  11
    ...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                            สมบัติเชิงกลของสาร  12
   โ...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                        สมบัติเชิงกลของสาร   13
    โรงเรีย...
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202                         สมบัติเชิงกลของสาร   14
      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Physical Properties

2,087 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,087
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Physical Properties

 1. 1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สมบัติเชิงกลของสาร ภาพสะพานที่เห็นคงเปนที่คุนตาของนักเรียน หลายคนเพราะหากเดินทางโดยรถยนตจากกรุงเทพมหา - นครสูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ แนนอนวานักเรียนตอง  เห็นสะพานพระรามแปดทีทอดยาวขามแมน้ําเจาพระยา ซึ่ง ่ นับเปนสถาปตยกรรมที่มีความงดงามอีกแหงหนึ่งของ ประเทศไทยเลยทีเดียว กอนจะเกิดความงดงามเชนนี้ วิศวกรตองใชความรูเ กี่ยวกับสมบัติเชิงกลของวัสดุทจะ ี่ นํามาเปนโครงสราง เพื่อใหไดสะพานคงทนแข็งแรง สามารถรองรับน้ําหนักของรถทีแลนผาน รวมไปถึงตัว ่ สะพานเอง ยังไมรวมถึงการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพจากปจจัยอื่นๆ ในบทเรียนนี้นกเรียนจะไดศกษาสมบัติเชิงกล ั ึ ของของแข็ง รวมไปถึงของเหลวซึ่งจะกลาวถึงในภายหลัง เพื่อเปนพืนฐานความรูใชในการอธิบายสมบัติตางๆ ้ ของสิ่งที่นกเรียนพบเห็นในชีวตประจําวัน และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาดานวัสดุศาสตรในระดับที่สูงขึ้น ั ิ คุณสมบัตเิ ชิงกลของวัสดุ เชน ความแข็ง (Hardness) ความแข็งแรง (Strength) ความเหนียว (Ductility) ฯลฯ เปนสิ่งทีจะบอกวาวัสดุนั้นๆ สามารถที่จะรับหรือทนทานแรง หรือพลังงานเชิงกลภายนอกทีมากระทําไดดี ่ ่ มากนอยเพียงใด ในงานวิศวกรรมคุณสมบัติเชิงกลมีความสําคัญมากทีสุด เพราะเมื่อเราจะเลือกใชวสดุใดๆ ก็ตาม ่ ั สิ่งแรกทีจะนํามาพิจารณาก็คือ คุณสมบัตเิ ชิงกลของมัน การที่เครื่องจักรหรืออุปกรณใดๆ จะสามารถทํางานได ่ อยางปลอดภัยขึ้นอยูกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุที่ใชทําเครื่องจักร อุปกรณนนๆ เปนสําคัญ ั้ สถานะของสาร จากความรูเดิม เราทราบวาสถานะของสาร มี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแกส สารที่มีสถานะ เปนของเหลวหรือแกสบางทีเรียกรวมกันวาของไหลเพราะสารทั้งสองสถานะสามารถไหลได 1. ของแข็ง เปนสถานะที่มรูปรางและปริมาตรคงที่ในอุณหภูมิปกติ มีรปทรงตางๆเชน กอนหิน ไม ยาง ี ู ดินสอ เทียนไข และเหล็ก เปนตน 2. ของเหลว เปนสถานะที่มรูปรางไมคงทีแนนอนในอุณหภูมิปกติ จะเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุอยู แตมี ี ่ ปริมาตรคงที่ เชน น้ํา น้ํามัน ปรอท แอลกอฮอล เปนตน 3. แกส เปนสถานะที่มรูปรางและปริมาตรไมคงที่แนนอนในอุณหภูมิปกติ มีการเปลียนแปลงอยูเสมอ ี ่ รูปรางและปริมาตรจะเหมือนกับรูปรางภาชนะที่บรรจุ เชนแกส สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 2. 2. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในที่นี้จะขอกลาวถึงคุณสมบัติเชิงกลของสารในสถานะของแข็ง สวนของเหลวจะกลาวถึงในลําดับ ตอไป 1. ความเคน (Stress) ความเคนหมายถึง แรงตานทานภายในเนือวัสดุที่มีตอแรงภายนอกที่มากระทําตอหนึงหนวยพืนที่ แต ้ ่ ้ เนื่องจากความไมเหมาะสมทางปฏิบัติ และความยากในการวัดหาคานี้ เราจึงมักจะพูดถึงความเคนในรูปของแรง ภายนอกที่มากระทําตอหนึงหนวยพืนที่ ดวยเหตุผลที่วา แรงกระทําภายนอกมีความสมดุลกับแรงตานทานภายใน ่ ้  พิจารณาพืนทีหนาตัดดังรูปที่ 1 ซึ่งถูกแบงออกเปนพื้นทีเ่ ล็ก ๆ ้ ่ พิจารณา ซึ่งแสดงในรูปที่ 2 พบวามีแรง กระทําบน พื้นที่ แรงนี้เกิดจากแรงองคประกอบสองทิศทาง คือ และ ซึ่งเกิดในแนวตั้งฉาก(Normal) และใน แนวขนาน(Tangent ) ถา เปนพื้นที่เล็กๆเขาใกลศูนย แรง มีขนาดเล็กมาก ผลหารของแรงภายในตอพื้นที่เล็กๆนี้ เรียกวา ความเคน (Stress) ซึ่งหมายถึง ความเขมของแรงภายใน บนพื้นที่ที่แรงกระทําหรือแรงลัพธภายในตอพื้นที่หนาตัดที่ รูปที่ 1 แรงภายนอกและแรงภายในที่กระทําตอวัตถุ แรงกระทํา โดยความเคนแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 1. 1 ความเคนปกติ (Normal Stress) ความเคนปกติเปนความเขมของแรง หรือแรงภายในตอ หนวยพืนที่ ้ แรงภายในนันตองกระทําตังไดฉากกับ ้ ้ พื้นที่ ใชสญลักษณ คือ ( Sigma ) สําหรับพื้นใดๆเมื่อ ั ΔA → 0 จะไดวา dFn σ= dA โดยกําหนดให หมายถึง ความเคน (Stress) มีหนวยเปนปาสกาล (Pa, รูปที่ 2 แรงเคนปกติและแรงเคนเฉือน 1 Pa = 1N/m2) หรือ kgf/mm2 หรือ psi (lbf/in2) F หมายถึง แรงภายนอกทีมากระทํา มีหนวยเปน N หรือ ่ kgf หรือ lbf A หมายถึง พื้นที่ภาคตัดขวางที่แรงกระทํา : m2 หรือ mm2 สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 3. 3. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ความเคนปกติเฉลี่ย วัตถุที่มรูปแบบสม่ําเสมอ คงที่ตลอด เมื่อมีแรงกระทําในแนวแกนทางดานปลายทั้งสองของวัตถุ ไม ี วาจะเปนวัตถุที่แขวนอยู (Hanger)หรือมีการมัดรวมกันอยู (Truss Member) หรือยึดดวยโบลท วัตถุเหลานี้จะเกิด ความเคนเฉลี่ยกระจายทั่วทั้งพื้นที่หนาตัดตลอดแนวแกนของวัตถุ สําหรับการวิเคราะห ภาระภายในบนภาคตัด ขวางจะพิจารณาพื้นที่หนาตัดของวัตถุที่ตั้งฉากกับแรง ถาไมคิดน้ําหนักของวัตถุจะไดดังรูปที่ การสมดุลของสวน วัตถุทถกตัดจะเกิดแรงลัพธภายใน (Internal Result Force) ที่กระทําบนภาคตัดขวาง(Cross Section)จะมีคาสมดุล ี่ ู เทากับขนาดของแรงภายนอกที่มากระทํา F หากตัดวัตถุใหมีรูปแบบคงที่จะเกิดความเคนปกติคงที่ ( Constant Normal Stress ) กระจายอยูอยางสม่ําเสมอตลอด F แรงภายใน พื้นที่หนาตัดของวัตถุ Internal Force เนื่องจากแตละพื้นที่ บนพื้นที่สม่าเสมอหนาตัดนี้ ํ พืนทีหนาตัด ้ ่ จะมีแรงกระทํา ΔF = σΔA และผลรวมของแรงบนพืนที่เล็ก ๆ ้ cross section area เหลานี้จะมีคาเทากับแรง F ซึ่งเปนผลลัพธของแรงภายใน ถาเราพิจารณาพื้นที่เล็กมากๆ โดยหนดให แรงภายนอก ΔA = dA และ ΔF = dF และคาความเคน คงที่ External Force F จะไดดังนี้ F รูปที่ 3 แรงภายนอกและแรงภายในที่กระทําตอวัตถุ ดังนั้น F = σA F เมื่อกําหนดให หมายถึง ความเคนเฉลี่ย ณ จุดทุกจุดบนพืนที่หนาตัด ้ F หมายถึง ผลลัพธของแรงปกติภายใน ซึ่งแรงนี้จะผาน จุดศูนยถวงของวัตถุในแนวแกนที่แรงกระทําบนพื้นที่หนาตัด  A หมายถึง พื้นทีหนาตัดของวัตถุท่แรงลัพธกระทํา ่ ี เพื่อที่จะใหคงไวซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยางสม่ําเสมอ ของ A วัตถุ F F F รูปที่ 4 แสดงแรงภายในที่เกิดขึนบนหนาตัด ้ F F สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 4. 4. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 1.2 ความเคนเฉือน ( Shear Stress ) ความเคนเฉือน ใชสัญลักษณคอ τ เกิดขึนเมื่อมีแรงมากระทําใหทิศทางขนานกับพืนทีภาคตัดขวางดังรูป ื ้ ้ ่ ที่ 2 แรงเฉือน ΔFt กระทําในแนวขนานบนพืนที่เล็กๆ ΔA ทําใหเกิดความเคนเฉือนบนพื้นทีหนาตัด สําหรับพื้น ้ ่ ใดๆเมื่อ ΔA → 0 จะไดวา Fn F ΔFt dFt τ = lim = ΔA→0 A dA A Ft dF τ= t dA รูปที่ 5 รูปแสดงแรงกระทําที่ทําใหความเคนปกติและความเคนเฉือน ในกรณีวัตถุมคุณสมบัติสม่ําเสมอมีดังรูปที่ 5 ความเคนเฉือนจะมีคาเทากันในทุกๆจุดบนระนาบเดียวกัน ี เทากับความเคนเฉือนเฉลีย โดยมีคาเทากับแรงเฉือน (Shear Force) หารดวยพื้นที่ภาคตัดขวาง A ซึ่งขนานกับ ่  ทิศทางของแรงเฉือน ดังนี้ dFt = τdA ∫ dF = ∫ τdA = τ ∫ dA t A จะได Ft = τA เมื่อ τ หมายถึง ความเคนเฉือนเฉลี่ย ณ จุดทุกจุดบนพื้นที่หนาตัด Ft หมายถึง ผลลัพธของแรงเฉือนภายใน ซึ่งแรงนี้มีคาเทากับแรงเฉือนภายนอกทีกระทําตอวัตถุ ่ A หมายถึง พื้นที่หนาตัดของวัตถุที่มระนาบขนานกับแนวของแรงเฉือนที่กระทํา ี ในทางปฏิบัตความเคนที่เกิดจะมีทั้งความเคนอัดหรือดึง และความเคนเฉือนพรอมๆกันกันดังรูปที่ 5 สวนในกรณี ิ ที่เกิดความเคนเฉือนอยางเดียวเชนกรณีทมีแรงภายนอกพยายามดึงวัตถุใหเลื่อนออกจากกัน ความเคนเฉือนจะมีคา ่ี เทากับ อัตราสวนระหวางแรงเฉือนตอพื้นที่ที่มีระนาบขนานกับแรงเฉือนนั้นดังรูปที่ 6 A จากรูปจะได τ = F/A F F F F รูปที่ 6 แสดงการเคลื่อนผานกันของวัตถุเมื่อไดรบความเคนเฉือน ั สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 5. 5. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2. ความเครียดกับการเปลี่ยนแปลงรูปราง ( Strain ) ความเครียด (Strain) คือ การเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัสดุ (Deformation) เมื่อมีแรงภายนอกมากระทํา (เกิดความเคน) การเปลี่ยนรูปของวัสดุนี้เปนผลมาจากการเคลื่อนที่ภายในเนื้อวัสดุ ซึ่งลักษณะของมันสามารถ แบงเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ 1. การเปลียนรูปแบบอิลาสติกหรือความเครียดแบบคืนรูป (Elastic Deformation or Elastic Strain) เปน ่ การเปลียนรูปในลักษณะทีเ่ มื่อปลดแรงกระทํา อะตอมซึ่งเคลื่อนไหวเนื่องจากผลของความเคนจะ ่ เคลื่อนกลับเขาตําแหนงเดิม ทําใหวัสดุคงรูปรางเดิมไวได ตัวอยางไดแก พวกยางยืด, สปริง ถาเราดึง มันแลวปลอยมันจะกลับไปมีขนาดเทาเดิม 2. การเปลียนรูปแบบพลาสติกหรือความเครียดแบบคงรูป (Plastic Deformation or Plastic Strain) เปน ่ การเปลียนรูปที่ถึงแมวาจะปลดแรงกระทํานั้นออกแลววัสดุก็ยังคงรูปรางตามที่ถูกเปลี่ยนไปนัน โดย ่ ้ อะตอมที่เคลื่อนที่ไปแลวจะไมกลับไปตําแหนงเดิม วัสดุทุกชนิดจะมีพฤติกรรมการเปลียนรูปทั้งสองชนิดนีขึ้นอยูกับแรงที่มากระทํา หรือความเคนวามีมากนอย ่ ้ เพียงใด หากไมเกินพิกัดการคืนรูป (Elastic Limit) แลว วัสดุนั้นก็จะมีพฤติกรรมคืนรูปแบบอิลาสติก (Elastic Behavior) แตถาความเคนเกินกวาพิกัดการคืนรูปแลววัสดุกจะเกิดการเปลี่ยนรูปแบบถาวรหรือแบบพลาสติก ็ (Plastic Deformation) นอกจากความเครียดทั้ง 2 ชนิดนีแลว ยังมีความเครียดอีกประเภทหนึ่งซึ่งพบในวัสดุประเภทโพลีเมอร เชน ้ พลาสติก เรียกวาความเครียดกึ่งอิลาสติกจะมีลักษณะที่เมือปราศจากแรงกระทําวัสดุจะมีการคืนรูป แตจะไม ่ กลับไปจนมีลกษณะเหมือนเดิม การวัดและคํานวณหาคาความเครียดมีอยู 2 ลักษณะคือ ั 2.1 ความเครียดตามยาวหรือความเครียดเชิงเสน (Linear Strain) สัญลักษณ คือ ε จะเกิดขึ้นเมื่อแรงที่มา กระทํามีลกษณะเปนแรงดึงหรือแรงกด คาของความเครียดจะเทากับความยาวที่เปลียนไปตอความยาวเดิม อยางไร ั ่ ก็ตามโดยทัวไปคาความเครียดเชิงเสนนี้จะขึ้นอยูกับตําแหนงของวัสดุ และอาจคํานวณไดโดยการพิจารณาการยืด ่  ตัวของชิ้นสวน dL เล็กๆ ณ ตําแหนงนั้นๆ จากรูปชิ้นสวน dL มี dδ dL ความเครียดเทากับ ε = dL + dδ dL เมื่อ dδ คือความยาวที่ รูปที่ 7 แสดงการยืดของชิ้นสวน dL ใดๆในวัตถุเมื่อไดรับความความเคนดึง เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของ dδ ความเครียดเชิงเสน ณ ตําแหนงใดๆ เปนไปตามสมการ ε = ชิ้นสวน dL dL สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 6. 6. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ถาหากชิ้นสวนที่รับแรงดึงมีพื้นที่หนาตัดคงที่ตลอดความยาว มีคณสมบัตเิ ปนเนื้อเดียวกันตลอด และแรงดึง ุ กระทําผานจุดศูนยถวงของหนาตัด ความเครียดตามยาวที่เกิดขึ้นจะมีคาคงที่ มีคาเทากับความเครียดเฉลีย ดังนี้  ่ วัตถุมีความยาวเดิมเปน L0 และมี ความยาวเปลี่ยนไปจากเดิม เปน δ = L − L0 เมื่อไดรับความเคน F F ความเครียดเฉลี่ยมีคาเทากับ รูปที่ 8 ความเครียดตามยาวเฉลี่ย δ ε= L0 2.2 ความเครียดเฉือน ความเครียดเฉือน (Shear Strain) ใชกับกรณีที่แรงที่กระทํามีลักษณะเปนแรงเฉือน ( τ ) ดังรูป คาของ ความเครียดจะเทากับระยะที่เคลื่อนที่ไปตอระยะหางระหวางระนาบ ดังสมการ a γ = h เมื่อ γ = tan θ ≈ θ (หนวย radian ในกรณีทเี่ ปนมุมเล็กๆ) a = ระยะทีเ่ คลื่อนไป (displacement ) h = ระยะหางระหวางระนาบ θ = มุมที่เปลี่ยนไป รูปที่ 9 ความเครียดเฉือน จะเห็นไดวาคาของความเครียดทั้งสองแบบไมมีหนวย เพราะตัวตั้งและตัวหารมีหนวยเปนความยาวอยูแลว  3. ความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด (Stress-Strain Relationship) ในการแสดงความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ในที่นี้เราจะใชเสนโคงความเคน-ความเครียด (Stress-Strain Curve) ซึ่งไดจากการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) เปนหลัก โดยจะพลอตคาของความเคนในแกน ตั้งและความเครียดในแกนนอน ดังรูปที่ 10 การทดสอบแรงดึงนอกจากจะใหความสัมพันธระหวางความเคน- ความเครียดแลว ยังจะแสดงความสามารถในการรับแรงดึงของวัสดุ ความเปราะ เหนียวของวัสดุ (Brittleness สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 7. 7. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 7 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ and Ductility) และบางครั้งอาจใชบอกความสามารถในการขึ้นรูปของวัสดุ (Formability) ไดอีกดวย รูปที่ 10 เสนโคงความเคน-ความเครียด (Stress-Strain Curve) แบบมีจุดคราก (Yield Point) การทดสอบแรงดึง (Tension Test) วิธการทดสอบนั้น เราจะนําตัวอยางทีจะทดสอบมาดึงอยางชา ๆ แลวบันทึกคาของความเคนและ ี ่ ความเครียดทีเ่ กิดขึ้นไว แลวมาพลอตเปนเสนโคงดังรูปที่ 10 ขนาดและรูปรางของชินทดสอบมีตาง ๆ กัน ขึ้นอยู ้ กับชนิดของวัสดุนั้น ๆ มาตรฐานตาง ๆ ของการทดสอบ เชน มาตรฐานของ ASTM (American Society of Testing and Materials), BS (British Standards), JIS (Japanese Industrial Standards) หรือแมแต มอก. (มาตรฐาน ผลิตภัณฑอตสาหกรรมไทย) ไดกําหนดขนาดและรูปรางของชิ้นทดสอบไว ทั้งนี้เพือใหผลของการทดสอบเชื่อถือ ุ ่ ได พรอมกับกําหนดความเร็วในการเพิ่มแรงกระทําเอาไวดวย  จากการศึกษาเสนโคงความเคน-ความเครียด เราพบวา เมื่อเราเริ่มดึงชินทดสอบอยางชา ๆ ชิ้นทดสอบ ้ จะคอย ๆ ยืดออก จนถึงจุดจุดหนึ่ง (จุด A) ซึ่งในชวงนี้ความสัมพันธระหวางความเคน-ความเครียดจะเปนสัดสวน คงที่ ทําใหเราไดกราฟที่เปนเสนตรง ตามกฎของฮุค (Hook's law) ซึ่งกลาววาความเคนเปนสัดสวนโดยตรงกับ ความเครียด จุด A นี้ เรียกวาพิกดสัดสวน (Proportional Limit) และภายใตพกัดสัดสวนนี้ วัสดุจะแสดงพฤติกรรม ั ิ การคืนรูปแบบอิลาสติก (Elastic Behavior) นั่นคือเมื่อปลอยแรงกระทํา ชิ้นทดสอบจะกลับไปมีขนาดเทาเดิม เมื่อเราเพิ่มแรงกระทําตอไปจนเกินพิกดสัดสวน เสนกราฟจะคอย ๆ โคงออกจากเสนตรง วัสดุหลายชนิดจะยังคง ั แสดงพฤติกรรมการคืนรูปไดอีกเล็กนอยจนถึงจุด ๆ หนึง (จุด B) เรียกวา พิกัดยืดหยุน (Elastic limit) ซึ่งจุดนี้จะ ่  เปนจุดกําหนดวาความเคนสูงสุดที่จะไมทําใหเกิดการแปรรูปถาวร (Permanent Deformation or Offset) กับวัสดุ สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 8. 8. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 8 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ นั้น เมื่อผานจุดนี้ไปแลววัสดุจะมีการเปลียนรูปอยางถาวร (Plastic Deformation) ลักษณะการเริ่มตนของ ่ ความเครียดแบบพลาสติกนีเ้ ปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของวัสดุในโลหะหลายชนิด เชน พวกเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Low Carbon Steel) จะเกิดการเปลี่ยนรูปอยางรวดเร็ว โดยไมมีการเพิ่มความเคน (บางครั้งอาจจะลดลงก็ม) ที่จด C ี ุ ซึ่งเปนจุดที่เกิดการเปลียนรูปแบบพลาสติก จุด C นี้เรียกวาจุดคราก (Yield Point) และคาของความเคนที่จุดนี้ ่ เรียกวา ความเคนจุดคราก (Yield Stress) หรือ Yield Strength คา Yield Strength นี้มีประโยชนกับวิศวกรมาก เพราะเปนจุดแบงระหวางพฤติกรรมการคืนรูปกับพฤติกรรมการคงรูป และในกรณีของโลหะจะเปนคาความ แข็งแรงสูงสุดที่เราคงใชประโยชนไดโดยไมเกิดการเสียหาย วัสดุหลายชนิดเชน อะลูมเิ นียม ทองแดง จะไมแสดงจุดครากอยางชัดเจน แตเราก็มวิธีทจะหาไดโดย ี ี่ กําหนดความเครียดที่ 0.10 - 0.20% ของความยาวกําหนดเดิม (Original Gage Length) แลวลากเสนขนานกับกราฟ ชวงแรกไปจนตัดเสนกราฟทีโคงไปทางดานขวา ดังรูปที่ 11 คาความเคนที่จุดตัดนี้จะนํามาใชแทนคาความเคนจุด ่ ครากได ความเคนที่จุดนี้บางครั้งเรียกวา ความเคนพิสูจน (Proof Stress) หรือความเคน 0.1 หรือ 0.2% offset ดัง แสดงในรูปที่ 11 ความเคน ความเครียดพิสูจน ความเครียด 0.1 – 0.2 % รูปที่ 11 เสนโคงความเคน-ความเครียดแบบที่ไมมีจุดคราก หลังจากจุดครากแลว วัสดุจะเปลียนรูปแบบพลาสติกโดยความเคนจะคอย ๆ เพิ่มอยางชา ๆ หรืออาจจะคงทีจนถึง ่ ่ จุดสูงสุด (จุด D) คาความเคนที่จุดนีเ้ รียกวา Ultimate Strength หรือความเคนแรงดึง (Tensile Strength) ซึ่งเปนคา ความเคนสูงสุดที่วัสดุจะทนไดกอนทีจะขาดหรือแตกออกจากกัน (Fracture) เนื่องจากวัสดุหลายชนิดสามารถ ่ เปลี่ยนรูปอยางพลาสติกไดมาก ๆ คาความเคนสูงสุดนีสามารถนํามาคํานวณใชงานได นอกจากนี้ คานี้ยังใชเปน ้ ดัชนีเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุไดดวยวา คําวา ความแข็งแรง (Strength) ของวัสดุ หรือ กําลังวัสดุนั้น โดยทั่วไป จะหมายถึงคาความเคนสูงสุดที่วัสดุทนไดนี้เอง สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 9. 9. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 9 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่จุดสุดทาย (จุด E) ของกราฟ เปนจุดทีวัสดุเกิดการแตกหรือขาดออกจากกัน (Fracture) สําหรับโลหะ ่ บางชนิด เชน เหล็กกลาคารบอนต่ําหรือโลหะเหนียว คาความเคนประลัย (Rupture Strength) นี้จะต่ํากวาความเคน สูงสุด เพราะเมื่อเลยจุด D ไป พื้นที่ภาคตัดขวางของตัวอยางทดสอบลดลง ทําใหพนที่จะตานทานแรงดึงลดลงดวย ื้ ในขณะที่เรายังคงคํานวณคาของความเคนจากพื้นที่หนาตัดเดิมของวัสดุกอนที่จะทําการทดสอบแรงดึง ดังนั้นคา ของความเคนจึงลดลง สวนโลหะอืน ๆ เชน โลหะทีผานการขึ้นรูปเย็น (Cold Work) มาแลว มันจะแตกหักที่จด ่ ่ ุ ความเคนสูงสุด โดยไมมการลดขนาดพื้นที่ภาคตัดขวาง ดังรูป 12 a ทํานองเดียวกับพวกวัสดุเปราะ (Brittle ี Materials) เชน เซรามิค ที่มการเปลียนรูปอยางพลาสติกนอยมากหรือไมมีเลย สวนกรณีของวัสดุที่เปนพลาสติกจะ ี ่ เกิดแตกหักโดยที่ตองการความเคนสูงขึ้น ดังรูป 12 b ความเคน ความเคน ความเครียด ความเครียด 12 a วัสดุเปราะ 12 b วัสดุพลาสติก รูปที่ 12 เปรียบเทียบเสนโคงความเคน-ความเครียดของวัสดุเปราะและวัสดุพลาสติก เสนโคงความเคน-ความเครียดนี้ นอกจากจะใชบอกคาความแข็งแรง ณ จุดคราก (Yield Strength) ความเคนสูงสุด และความเคนประลัยแลว ยังจะใชบอกคาตาง ๆ ไดอกดังนี้ คือ ี 3.1 ความเหนียว (Ductility) คาที่ใชวัดจะบอกเปนเปอรเซนต การยืดตัว (Percentage Elongation) และการ ลดพืนที่ภาคตัดขวาง (Reduction of Area) ในทางปฏิบัตเิ รามักใชคา %El มากกวาเพราะสะดวกในการวัด ความ ้ เหนียวของวัสดุนี้จะเปนตัวบอกความสามารถในการขึ้นรูปของมัน คือถาวัสดุมความเหนียวดี (%El สูง) ก็สามารถ ี นําไปขึ้นรูป เชน รีด ตีขึ้นรูป ดึงเปนลวด ฯลฯ ไดงาย แตถามีความเหนียวต่ํา (เปราะ , Brittle) ก็จะนําไปขึ้นรูปยาก  หรือทําไมได เปนตน 3.2. Modulus of Elasticity or Stiffness ภายใตพกัดสัดสวนซึ่งวัสดุมีพฤติกรรมเปนอิลาสติก อัตราสวน ิ ระหวางความเคนตอความเครียดจะเทากับคาคงที่ คาคงที่นี้เรียกวา Modulus of elasticity (E) หรือ Young's สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 10. 10. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 10 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ Modulus หรือ Stiffness มักมีหนวยเปน ksi (1 ksi=1000 psi) หรือ kgf/mm2 หรือ GPa ถาแรงที่มากระทําเปนแรง เฉือนเราเรียกคาคงที่นี้วา Shear Modulus หรือ Modulus of Rigidity (G) คา E และ G ของวัสดุแตละชนิดจะมี คาเฉลี่ยคงที่ และเปนตัวบอกความสามารถคงรูป (Stiffness, Rigidity) ของวัสดุ นั่นคือ ถา E และ G มีคาสูง วัสดุ  จะเปลี่ยนรูปอยางอิลาสติกไดนอย แตถา E และ G ต่ํา มันก็จะเปลียนรูปอยางอิลาสติกไดมาก คา E และ G นี้มี ่ ประโยชนมากสําหรับงานออกแบบวัสดุที่ตองรับแรงตาง ๆ ตารางที่ 1 จะแสดงตัวอยางคา E ของวัสดุ ตางๆ  ตารางที่ 1 ตัวอยางคามอดุลสของยังสําหรับวัสดุบางชนิด ั วัสดุ มอดุลัสของยัง , E ( x 1011 N/m2 ) ตะกัว่ 0.16 แกว 0.55 อลูมิเนียม 0.70 ทองเหลือง 0.91 ทองแดง 1.1 เหล็ก 1.9 เหล็กกลา 2.0 ทังสเตน 3.6 การคํานวณหาคามอดุลัสของยัง คามอดุลัสของยัง คืออัตราสวนระหวางความเคนตอความเครียด มีความสัมพันธตามสมการ F σ E= เมื่อแทนคาความเคนและความเครียด จะไดวา  E= A ε Δl L0 F L0 E= ⋅ A δ เมื่อ E หมายถึง คามอดุลัสของยัง ( Young’s Modulus ) มีหนวยเปน N/m2 F หมายถึง แรงเคน มีหนวยเปน N A หมายถึง พื้นที่หนาตัด มีหนวยเปน m2 L0 และ δ หมายถึง ความยาวของวัตถุเดิมและความยาวที่เปลี่ยนแปลงตามลําดับมีหนวยเปน m สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 11. 11. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 11 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ *** การคํานวณระยะยืดกรณีที่วตถุมีพื้นที่หนาตัดไมสม่ําเสมอ ั dL dL + dδ กรณีที่วตถุมีพนที่หนาตัดไมสม่ําเสมอ เราจะพิจารณาจากสวนเล็กๆในวัตถุที่มีความยาว dL เมื่อไดรบ ั ื้ ั แรงเคนตามยาวดังรูปทําใหวตถุยดออกโดยแตละสวน dL เล็กๆ จะยืดออกเปนระยะ dδ ตางๆกันขึนอยูกับ ั ื ้  พื้นที่หนาตัดของชิ้นสวน dL ดังนั้นในการหาระยะยืดทั้งหมดของวัตถุ จึงตองอาศัยการอินทิเกรตตลอดความยาว ของวัสดุ กรณีออกแรงเคนกระทําตอวัตถุ และวัตถุยังคงมีสภาพยืดหยุนเปนไปตามกฎของฮุก จะสามารถ  คํานวณหาระยะยืดทั้งหมดของวัสดุ( δ ) ไดดงนี้ ั จากนิยามของความเครียด dδ ε= dL จะไดวา dδ = εdL σ เมื่อแทนคาจากนิยามของความเคน E= ε จะได σ dL dδ = E σ F ดังนั้นความยาวที่ยดออกทั้งหมด ื δ =∫ dL = ∫ dL L E L AE FL ในกรณีท่ี F และ A คงที่ จะไดวา δ= AE ตัวอยางการคํานวณเรืองสมบัติเชิงกลของของแข็ง ่ ตัวอยาง 1 ลวดทองแดงเสนหนึ่งยาว 4 เมตร มีพนที่ภาคตัดขวาง 1 x 10-8ตารางเมตร มีคายังมอดุลัสเปน 1.1 x 1011 ื้ นิวตันตอตารางเมตร จะตองออกแรงดึงเทาใดจึงจะทําใหลวดเสนนียดออกอีก 1 มิลลิเมตร ้ื F L0 A ⋅ E ⋅δ แนวคิด หาแรงที่ใชในการดึงลวดจาก E= ⋅ จะได F= A δ L0 จากโจทย L0= 4 m , A = 1 x 10-8 m2 , E = 1.1 x 1011 N/m2 , δ = 1 x 10-3 m −8 (m 2 ) ⋅ 1.1x1011 ( Nm −2 ) ⋅ 1x10 −3 (m) แทนคา F = 1x10 = 0.275 N 4(m) ตอบ 0.275 นิวตัน สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 12. 12. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 12 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตัวอยางที่ 2 สายเคเบิลเหล็กมีพื้นที่ภาคตัดขวาง 3.0 x 10-4 ตารางเมตร ผูกติดกับลิฟทซึ่งหนัก 8000 นิวตัน ถาใน การใชลฟทกาหนดใหความเคนที่กระทํากับสายเคเบิลมีคาไมเกิน 0.25 ของขอบเขตความยืดหยุน จง ิ ํ  หาคาความเรงสูงสุดในการเคลื่อนที่ขึ้นของลิฟท ถาสายเคเบิลเหล็กมีคาขอบเขตความยืดหยุน 2.8 x 108 นิวตันตอตามรางเมตร แนวคิด เขียนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวลิฟท จาก F σ = หรือ F = σA A F แทนคา F = 0.25 x 2.8 x 108x 3.0 x 10-4 N F = 2.1 x 104 N หาคาความเรงจาก ∑ F = ma m=800 kg แทนคา F − (800 x9.8) = 800 ⋅ a 21,000 − 7,840 = 800a 800 x 9.8 N a= 13,160 800 a = 16.45m/s 2 ตอบ ลิฟทเคลือนที่ดวยความเรงสูงสุดไดไม ่ เกิน 16.45 เมตร/วินาที2 ตัวอยางที่ 3 ลวดเหล็กดึงลิฟทมความเคนทีขีดจํากัดความยืดหยุนเทากับ 2 x 108 นิวตันตอตารางเมตร และมี ี ่ พื้นที่หนาตัด 2.0 x 10-4 เมตร2 ถาลิฟทมีสมภาระมวล 2,000 กิโลกรัม ลิฟทนี้สามารถเคลื่อนที่ดวย ั  2 2 ความเรงสูงสุดเทาใด ลวดจึงจะไมยืดเกินขีดจํากัด กําหนดคา g = 9.8 m/s ( 10.2 เมตร/วินาที ) สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 13. 13. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 13 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตัวอยางที่ 4 ลวดทําดวยโลหะตางชนิดกันสองเสนยาวเทากัน มีพื้นที่หนาตัดเปน 0.1 และ 0.18 ตารางเซนติเมตร เมื่อดึงลวดทั้งสองดวยแรงเทากัน มันจะยืดออกยาวเทากับ 0.3 และ 0.2 เซนติเมตร ตามลําดับ จงหา อัตราสวนของมอดุลสของยังของลวดเสนทีหนึ่ง ตอมอดุลลัสของยังของลวดเสนที่สอง ( 6/5 ) ั ่ ตัวอยางที่ 5 ลูกตุมมีมวล 20 กิโลกรัม สายแขวนลูกตุมเปนลวดเหล็กยาว 10 เมตร มีพนที่ภาคตัดขวาง 5 x 10-6 ตา  ื้ รางแมตร ปลอยใหลูกตุมแกวงเปนมุมกวาง โดยมีอัตราเร็วที่จุดต่ําสุด 10 เมตร/วินาที ความยาวของ เสนลวดที่ยดเพิ่มขึ้นจากเมื่อแขวนอยูนิ่งมีคาเทาใด ใหมอดุลสยังของเหล็กมีคาเทากับ 20 x 1010 นิว ื ั ตัน/ตารางเมตร ( 2 x 10-3 m ) สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 14. 14. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 14 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตัวอยางที่ 6 จงคํานวณหาระยะยืดของวัตถุเนื่องจากแรงภายนอกขนาด 100 กิโลนิวตัน ที่กระทําที่ปลายทั้งสอง ดานของแผนวัตถุหนา 20 มิลลิเมตร ยาว 10 เมตร โดยมีความของปลายสองดานไมเทากัน ดานหนึ่ง กวาง 40 มิลลิเมตร และปลายอีกดานหนึ่งกวาง 120 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูป เมื่อวัตถุมีคามอดุลส  ั ของยังเปน 200 จิกะพาสคัล y กวาง 40 มิลลิเมตร หนา 20 มิลลิเมตร y กวาง 120 มิลลิเมตร x F = 100 กิโลพาสคัล F = 100 กิโลพาสคัล x dx 10 เมตร กําหนด ∫ 1 dx = ln x และ du ( x) = d u ( x) ⋅ dx x dx แนวคิด เนื่องจากวัตถุมีพ้นที่หนาตัดไมสม่ําเสมอจึงหาความยาวที่เปลี่ยนแปลงโดยการอินทิเกรต ื σ F จาก δ = ∫ dL = ∫ dL และ A = xy L E L AE …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. สาขาวิชาฟสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

×