สาระที่ 2 หน่วยที่ 9

4,963 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,963
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สาระที่ 2 หน่วยที่ 9

 1. 1. การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ٢ สาระที่ 2 ดนตรีชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ ٩ อิทธิพลของดนตรีเป้าหมายการเรียนรู้ สาระสำาคัญ ดนตรีพื้นเมือง เป็นดนตรีที่อยู่คู่กับท้องถิ่นมานาน ส่วนใหญ่เครื่องดนตรีจะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองและคิดทำานองหรือแต่งเพลงขึ้นมาบรรเลงกันเองในท้องถิ่น และอิทธิพลของวัฒนธรรมก็ส่วนสำาคัญต่อการทำากิจกรรมและเป็นวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณ ดังนั้นดนตรีกังวัฒนธรรมจึงแยกออกจากกันไม่ได้ตัวชี้วัด ศ 2.٢ ม.2/1 บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ศ 2.٢ ม.2/2 บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย คุณลักษณะ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินย ั 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำางาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้
 2. 2. เป้าหมาย หลักฐานที่เป็นผลการ เรียนรู้สาระสำาคัญ ดนตรีพื้นเมือง เป็นดนตรีที่อยู่คู่กับท้อง 1. ทดสอบประเมินถิ่นมานาน ส่วนใหญ่เครื่องดนตรีจะเป็นการ ผลก่อนเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองและคิดทำานองหรือแต่ง 2. ทำาใบงานเพลงขึ้นมาบรรเลงกันเองในท้องถิ่น และ 3. การนำาเสนอผลอิทธิพลของวัฒนธรรมก็ส่วนสำาคัญต่อการทำา งานกิจกรรมและเป็นวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณ 4. การแสดงความดังนั้นดนตรีกังวัฒนธรรมจึงแยกออกจากกัน คิดเห็นไม่ได้ศ 2.2 ม.2/1 บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ 1. ใบความรู้ดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ 2. ใบงาน ศ 2.2 ม.2/2 บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม 3. ซักถามปัญหาและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบ 4. สรุปความรู้ของดนตรีในประเทศไทย คุณลักษณะ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1. รายงานการสังเกต 2. ซื่อสัตย์สุจริต พฤติกรรม 3. มีวินัย 2. สังเกตพฤติกรรม 4. ใฝ่เรียนรู้ ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุงมั่นในการทำางาน ่ 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
 3. 3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ٩ สาระที่ 2 ดนตรี การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ٩
 4. 4. เรื่อง อิทธิพลของดนตรีหลักฐาน กิจกรรม สือ/อุปกรณ์ ่ ชั่วโ มง ١.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ - V.C.D 1 ٢.นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดง การแสดงพื้น ความรู้สึกจากการได้ฟังเครื่อง เมือง ดนตรี ที่บรรเลงโดยชาวบ้านและมี - ภาพเครื่อง ท่วงทำานองที่ช้า อ่อนหวาน ดนตรี เป็นการบรรเลงของภาคใด ครูสุ่ม - แผ่นภาพ ถามนักเรียน วงดนตรีท้อง ٣.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ถิ่น ลักษณะของประเพณี และการ แสดงท้องถิ่น รวมทั้งการใช้เครื่อง ดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง รวมทั้งการใช้เครื่องดนตรีบรรเลง ประกอบการแสดง และการละเล่น ในท้องถิ่น โดยการนำาเอาเครื่อง ดนตรีอื่นมาผสมทำาให้เกิดความ หลากหลายในการบรรเลงดนตรี 4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เท่าๆ แล้วให้แต่ละกลุ่ม แล้วให้ แต่ละกลุ่มไปศึกษาวัฒนธรรมของ การบรรเลงในท้องถิ่น และความ สำาคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อดนตรี ٥.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษา วัฒนธรรมที่มีความสำาคัญต่อดนตรี ครูให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงาน หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยให้คำา ปรึกษา 6.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย ลักษณะของเครื่องดนตรี ประเภท ของการบรรเลง วัฒนธรรมการ แสดงที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน
 5. 5. ย่อมแสดงถึงวัฒนธรรมแต่ละท้อง ถิ่นเป็นสำาคัญ และวงดนตรีที่ใช้ บรรเลงประกอบงานเทศกาลมีอยู่ มากมาย ดังนั้นวัฒนธรรมมีส่วน สำาคัญต่อการพัฒนารูปแบบของ การแสดง และการบรรเลงอย่าง สวยงามหลักฐาน กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ ชั่วโ มง ١.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ - V.C.D การ 1 ٢.นักเรียนร่วมกันอภิปราย แสดงพื้นเมือง แสดงความรู้สึกจากการได้ฟัง - ภาพเครื่อง เครื่องดนตรี และการ ดนตรี เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ - แผ่นภาพวง บรรเลง และการเลือกใช้ ดนตรีทองถิ่น ้ เทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรม หรืองานประเภทต่างๆ 3.นักเรียนและครูร่วมกัน สนทนาลักษณะของประเพณี และการแสดงท้องถิ่น รวมทั้ง การใช้เครื่องดนตรีบรรเลง ประกอบการแสดง จึงมีการ เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยของ สังคมในปัจจุบัน ดังนั้นเทคนิค การบรรเลง และรูปแบบของวง ดนตรีก็จะสูญหายไปตามเวลา 4.นักเรียนและครูได้สนทนา กันว่าเราควรดูแลรักษา วัฒนธรรมของวงดนตรีและ เทคนิคการบรรเลงอย่างไร โดยครูสอบถามนักเรียน 5.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มเท่าๆกัน แล้วให้นักเรียน แต่ละกลุ่ม บรรยายรูปแบบการ
 6. 6. รักษาการบรรเลงดนตรี รูป แบบของการบรรเลงดนตรีไว้ อย่างไร จึงจะไม่สูญหาย โดย ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงาน หน้าชั้นเรียน 6.นักเรียนและครูร่วมกัน อภิปรายลักษณะของเครื่อง ดนตรี ประเภทของการบรรเลง วัฒนธรรมการแสดงที่มี เอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ย่อม แสดงถึงวัฒนธรรมแต่ละท้อง ถิ่นเป็นสำาคัญ และวงดนตรีที่ ใช้บรรเลงประกอบงาน เทศกาลมีอยู่มากมาย ดังนั้น วัฒนธรรมมีส่วนสำาคัญต่อการ พัฒนารูปแบบของการแสดง นักเรียนจึงช่วยกันดูแลรักษา อย่าให้สูญหาย แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ٩ เรื่อง อิทธิพลของดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ٢วิชา ศิลปะ เวลาเรียน ٢ ชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ที่ ٧ อิทธิพลของดนตรี ปีการศึกษา .........1. สาระที่ 2 ดนตรี2. มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 2.2
 7. 7. เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน3. ตัวชี้วัด ศ 2.2 ม.2/1 บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ศ 2.2 ม.2/2 บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย4. สาระสำาคัญ ดนตรีพื้นเมือง เป็นดนตรีที่อยู่คู่กับท้องถิ่นมานาน ส่วนใหญ่เครื่องดนตรีจะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองและคิดทำานองหรือแต่งเพลงขึ้นมาบรรเลงกันเองในท้องถิ่น และอิทธิพลของวัฒนธรรมก็ส่วนสำาคัญต่อการทำากิจกรรมและเป็นวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณ ดังนั้นดนตรีกังวัฒนธรรมจึงแยกออกจากกันไม่ได้ 1.1ความรู้ 1. ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ 2. เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีใน ประเทศไทย 1.2ทักษะกระบวนการ 1. กระบวนความรู้ และความเข้าใจ 2. กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 3. กระบวนการกลุ่ม 4. กระบวนการแก้ปัญหา 1.3คุณลักษณะ 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 2. รักความเป็นไทย 3. มุ่งมั่นในการทำางาน 4. มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
 8. 8. 5. กระบวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ 1 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรม (เวลาเรียน 1 ้ชั่วโมง) 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความรู้สึกจากการได้ฟังเครื่องดนตรี ที่บรรเลงโดยชาวบ้านและมีท่วงทำานองที่ช้า อ่อนหวาน เป็นการบรรเลงของภาคใด ครูสุ่มถามนักเรียน 3.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของประเพณี และการแสดงท้องถิ่น รวมทั้งการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง รวมทั้งการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง และการละเล่นในท้องถิ่น โดยการนำาเอาเครื่องดนตรีอื่นมาผสมทำาให้เกิดความหลากหลายในการบรรเลงดนตรี 4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มเท่าๆ แล้วให้แต่ละกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาวัฒนธรรมของการบรรเลงในท้องถิ่น และความสำาคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อดนตรี 5.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาวัฒนธรรมที่มีความสำาคัญต่อดนตรี ครูให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 6.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายลักษณะของเครื่องดนตรีประเภทของการบรรเลง วัฒนธรรมการแสดงที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ย่อมแสดงถึงวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเป็นสำาคัญ และวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบงานเทศกาลมีอยู่มากมาย ดังนั้นวัฒนธรรมมีส่วนสำาคัญต่อการพัฒนารูปแบบของการแสดง และการบรรเลงอย่างสวยงามกิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ 2 เรื่อง อิทธิพลทางวัฒนธรรมการบรรเลง ( ้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง) 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความรู้สึกจากการได้ฟังเครื่องดนตรี และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบรรเลง และการเลือกใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมหรืองานประเภทต่างๆ 3.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของประเพณี และการแสดงท้องถิ่น รวมทั้งการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง จึงมี
 9. 9. การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นเทคนิคการบรรเลง และรูปแบบของวงดนตรีก็จะสูญหายไปตามเวลา 4.นักเรียนและครูได้สนทนากันว่าเราควรดูแลรักษาวัฒนธรรมของวงดนตรีและเทคนิคการบรรเลงอย่างไร โดยครูสอบถามนักเรียน 5.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มเท่าๆกัน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม บรรยายรูปแบบการรักษาการบรรเลงดนตรี รูปแบบของการบรรเลงดนตรีไว้อย่างไร จึงจะไม่สูญหาย โดยให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 6.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายลักษณะของเครื่องดนตรีประเภทของการบรรเลง วัฒนธรรมการแสดงที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ย่อมแสดงถึงวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเป็นสำาคัญ และวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบงานเทศกาลมีอยู่มากมาย ดังนั้นวัฒนธรรมมีส่วนสำาคัญต่อการพัฒนารูปแบบของการแสดง นักเรียนจึงช่วยกันดูแลรักษาอย่าให้สูญหาย 6. สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 1. ใบความรู้ 2. ใบงาน 3. แผนภาพ 4. คำาถาม 5. สถานการณ์/ เหตุการณ์ 6. ของจริง/เครื่องดนตรี 7. อุปกรณ์การเล่นดนตรี 8. อุปกรณ์ในการจัดบอร์ด 9. อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 10. หนังสือเรียน เอกสารความรู้7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 10. 10. 7.1 วิธีการวัดและเครื่องมือวัด
 11. 11. เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัดสาระสำาคัญ ดนตรีพื้นเมือง เป็นดนตรีที่ 1. ทดสอบ 1. แบบทดสอบอยู่คู่กับท้องถิ่นมานาน ส่วนใหญ่ ประเมินผลก่อน ประเมินผลก่อนเครื่องดนตรีจะเป็นการประดิษฐ์ เรียน เรียนขึนมาใช้เองและคิดทำานองหรือ ้ 2. ตรวจใบงาน 2. แบบประเมิน 3. การนำาเสนอ ใบงานแต่งเพลงขึ้นมาบรรเลงกันเองใน ผลงาน 3. แบบประเมินท้องถิ่น และอิทธิพลของ การนำาเสนอผลวัฒนธรรมก็ส่วนสำาคัญต่อการทำา งานกิจกรรมและเป็นวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณ ดังนั้นดนตรีกังวัฒนธรรมจึงแยกออกจากกันไม่ได้ศ 2.1 ม.2/1 บรรยายบทบาท และ - – แบบประเมินอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรม ใบงานของประเทศต่าง ๆ – แบบประเมิน การปฏิบัติงาน กลุ่มศ 2.1 ม.2/2 บรรยายอิทธิพลของ - – แบบประเมินวัฒนธรรมและเหตุการณ์ใน ใบงานประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของ – แบบประเมินดนตรีในประเทศไทย การปฏิบัติงาน กลุ่ม – แบบประเมิน การนำาเสนอผล งาน – แบบประเมิน ผลงานงาน/ชิ้น งาน – แบบทดสอบ ประเมินผลหลัง เรียนคุณลักษณะ 1. รายงานการ 1. แบบประเมิน1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สังเกตพฤติกรรม พฤติกรรมด้าน2.รักความเป็นไทย 2. สังเกต การปฏิบัติตน3.มุ่งมั่นในการทำางาน พฤติกรรมด้าน 2. แบบประเมิน4.มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คุณธรรมพื้นฐาน พฤติกรรมด้าน คุณธรรมพื้น ฐาน
 12. 12. 7.2 เกณฑ์การวัด 7.2.1 ข้อสอบปรนัย เลือกคำาตอบได้ถูกข้อละ 1 คะแนน 7.2.2 แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 1. การกำาหนด / เป้าหมายร่วมกัน 2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 3. การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. การประเมินและปรับปรุงผลงาน 7.2.3 แบบประเมินก่อนนำาเสนอผลงาน 1. เนื้อหา 2. กลวิธีนำาเสนอ 3. ขั้นตอนการนำาเสนอ 4. การใช้ภาษา 5. ตอบคำาถาม / เวลา 7.2.4 แบบตรวจผลงานเขียนแผนผังความคิด 1. ความคิดรวบยอด 2. ความคิดรอง 3. ความคิดย่อย 4. การเชื่อมโยงความคิด 5. ความสวยงาม 7.2.5 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 1. ความตั้งใจ 2. ความร่วมมือ 3. ความมีวินัย 4. คุณภาพของผลงาน 5. การนำาเสนอผลงาน 7.2.6 แบบประเมินใบงาน 1. การสรุปเป็นองค์ความรู้ 2. เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน 3. การบันทึกข้อมูล 4. การอภิปราย 5. การสนทนาซักถาม 7.2.7 แบบประเมินผลงาน / ชิ้นงาน 1. ความคิดสร้างสรรค์
 13. 13. 2. ความประณีตสวยงาม 3. ความสะอาด 4. ความแข็งแรงคงทน 5. ทำางานเสร็จทันเวลา 7.2.8 การสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนภาพ 1. คำาตอบเป็นคำาตอบในเชิงบวกได้ 1 คะแนน 2. คำาตอบเป็นคำาตอบในเชิงลบได้ 0 คะแนน 7.2.9 แบบประเมินพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน 1. ความกระตือรือร้น 2. ความร่วมมือ 3. ความรับผิดชอบ 4. การเคารพกติกา 5. ความกล้าแสดงออก 7.2.10 แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 1. ความขยัน 2. ความมีวินัย 3. ความสะอาด 4. ความสามัคคี 5. ความมีนำ้าใจ8. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 8.1 ผลการจัดการเรียนรู้ ( นักเรียนทั้งหมด 40 คน ) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี........คน คิดเป็นร้อยละ...........
 14. 14. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง.......คน คิดเป็นร้อยละ................. นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คนคิดเป็นร้อยละ............. 8.2 ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8.3 ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8.4 การปรับปรุงและพัฒนา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ…………………………………………(.................................................................) ครู วิทยฐานะครูชำานาญการ
 15. 15. 9. ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ...........................................ผูตรวจสอบ ้ (......................................................) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10. ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน..................………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 16. 16. ลงชื่อ.................................................. ผูตรวจสอบ ้( ..............................................) ผู้อำานวยการโรงเรียน.................................

×