Dinh huong phat trien ha tang vien thong VNPT

610 views
495 views

Published on

Dinh huong phat trien ha tang vien thong VNPT

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dinh huong phat trien ha tang vien thong VNPT

 1. 1. TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Vietnam Posts and Telecommunications Group ______________________________________________ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà N i, tháng 1/2013
 2. 2. NỘI DUNG: 1. Hiện trạng 2. Xu thế phát triển dịch vụ và mạng lưới2. Xu thế phát triển dịch vụ và mạng lưới 3. Định hướng phát triển
 3. 3. K t n i qu c t : T ng dung lư ng k t n i qu c t : 160Gpbs, k t n i đ n hơn 240 qu c tê. K t n i liên t nh: K t n i các đơn v t nh/thành qua các tuy n Backbone: 600G, bư c đ u hình thành các siêu xa l thông tin. K t n i trong t nh/thành 1. Hi n tr ng1. Hi n tr ng K t n i trong t nh/thành Xây d ng t i 64 t nh/thành v i 1500 node th c hi n cung c p các k t n i Băng r ng t i 40Gbps trong n i h t. Năng l c thi t b chuy n m ch t i các t nh t 720Gbps đ n 1,6Tbps. M ng có đ d phòng và an toàn cao: K t n i Liên t nh và các nút m ng chính n i t nh: RING hai hư ng, thi t b 1+1
 4. 4. 1. Hi n tr ng1. Hi n tr ng M ng di đ ng: T ng s tr m BTS/Node B (2G và 3G): hơn 55 nghìn Ph sóng 95% di n tích toàn qu c và 90% dân s , ph c v 53 tri u thuê bao. T c đ download t i Hà n i, Tp. HCM lên t i 21Mbps Đã th c hi n ph sóng ven bi n, tăng cư ng kh năng truy n thông t i các vùng h i đ othông t i các vùng h i đ o Ch t lư ng m ng vư t các ch tiêu c a B Thông tin Truy n thông Năm 2010, là doanh nghi p đ u tiên th nghi m LTE v i t c đ download đ t 100Mbps.
 5. 5. M ng băng r ng: H t ng m ng Băng r ng c đ nh (cáp quang, cáp đ ng) v i g n 4,5 tri u c ng, ph c v 2,8 tri u thuê bao băng r ng c đ nh Đã tri n khai cáp quang v t i 97% xã/phư ng. Thúc đ y ph c p Internet qua các chương trình: Tu i tr VNPT n i m ng tri th c 1. Hi n tr ng1. Hi n tr ng Tu i tr VNPT n i m ng tri th c M t tri u gi đ ng hành Vư n tri th c VNPT Hành trình tu i tr nhi t huy t D ch v tr c tuy n: Mega E-learning Đi m Internet Thanh niên cho 62 huy n nghèo.
 6. 6. M ng tho i c đ nh: Dung lư ng 9 tri u thuê bao, hi n có 6,5 tri u thuê bao. Tri n khai h th ng t ng đài th h m i IMS, có kh năng cung c p đa d ch v , dung lư ng 2 tri u thuê bao, có nhi u tính năng tiên ti n ph c v doanh nghi p như t ng đài n i b , t p trung (IP Centrex), các d ch GTGT 1. Hi n tr ng1. Hi n tr ng M ng thông tin v tinh: Ph sóng các toàn lãnh th Vi t nam, và các nư c ĐNA như Lào, CPC, Myanmar.. Vinasat 1: dung lương 20 b phát đáp (8 băng C, 12 Ku) đã s d ng g n 90% dung lư ng. Vinasat 2: dung lương 24 b phát đáp băng Ku.
 7. 7. Vinasat 1,2 : 7VNPT Group ’s Telecom Infrastructure Update
 8. 8. H t ng m ng chuyên dùng Cung c p k t n i đ n các cơ quan Đ ng và Nhà nư c t Trung ương đ n UBND 63 t nh và thành ph , các qu n/huy n trên c nư c v i t ng s 3.740 đi m k t n i. Đáp ng các yêu c u v an toàn m ng lư i và b o m t Chính th c khai trương ngày 22/3/2012. 1. Hi n tr ng1. Hi n tr ng Chính th c khai trương ngày 22/3/2012. D ch v VT-CNTT cơ b n D ch v k t n i m ng riêng o (IP/MPLS VPN l p 2, l p 3), D ch v truy nh p t xa (Remote Access IP VPN). D ch v cho thuê ch đ t máy ch (Hosting), D ch v máy ch Web, Email (Web & Email server). D ch v giám sát Camera – Mega Camera, D ch v MyTV (IPTV). D ch v h i ngh truy n hình NGN
 9. 9. H th ng Data Center d ch v VDC v n hành khai thác 2400 rack cung c p các d ch v cơ b n: lưu tr , hosting, email Góp ph n h giá thành d ch v Internet và tăng cư ng ki m soát an ninh thông tin. 1. Hi n tr ng1. Hi n tr ng ki m soát an ninh thông tin. H th ng lưu tr d li u (VNPT - DC) H th ng lưu tr d li u Data center (VNPT-DC) đư c đ t t i tr s c a VNPT cung c p toàn b các ng d ng, s li u ph c v đi u hành SXKD c a toàn T p đoàn. Có kh năng m r ng t i 500 TB. 9
 10. 10. H t ng đ m b o an toàn, an ninh thông tin Ph i h p v i các cơ quan ch c năng ki m soát an toàn, an ninh thông tin Thành l p các nhóm v an toàn an ninh m ng NGN 1. Hi n tr ng1. Hi n tr ng Ph c p d ch v MegaSecurity cho ngư i dùng Internet. 10
 11. 11. 2. Xu thế phát triển dịch vụ và mạng lưới2. Xu thế phát triển dịch vụ và mạng lưới VVVVề ddddịch vch vch vch vụ D ch v tho i di đ ng ti p tuc tăng và chi m ưu th v i khách hàng cá nhân, d ch v tho i c đ nh truy n th ng gi m d n Đi n tho i c đ nh đáp ng t t nhu c u c a các t ch c, doanh nghi p do tính n đ nh và b o m t. D ch v Internet ti p t c phát tri n m nh., S lư ng h giaD ch v Internet ti p t c phát tri n m nh., S lư ng h gia đình hi n nay là hơn 20 tri u h , nhu c u k t n i Internet còn r t l n. Hi n t i m i đáp ng đư c 12 - 15% nhu c u Các d ch v n i dung: Video, Data s tăng m nh và chi m nhi u băng thông. Nhu c u v lưu tr d li u l n.
 12. 12. V m ng lư iV m ng lư i V di đ ng: 3G/4G s phát tri n m nh thay th d n công ngh 2G. Wifi Offload h tr san t i cho di đ ng. Sau 2015, LTE/4G s đư c tri n khai m nh m trên th gi i. - Hi n t i đã có kho ng 27 tri u thuê bao (Wireless Inteligence) 2. Xu thế phát triển dịch vụ và mạng lưới2. Xu thế phát triển dịch vụ và mạng lưới - Hi n t i đã có kho ng 27 tri u thuê bao (Wireless Inteligence) - D báo 2015 s có kho ng 270 - 350 tri u thuê bao. V m ng c đ nh: Xu hư ng phát tri n s tích h p gi a m ng đi n tho i (PSTN) v i m ng truy n s li u hi n nay trên m t n n t ng chung là m ng th h m i (NGN), s d ng giao th c IP. Truy nh p Internet Băng r ng s là h t ng ch đ o đ thúc đ y s phát tri n kinh t , xã h i.
 13. 13. M ng c đ nh, thi t b đ u cu iM ng c đ nh, thi t b đ u cu i Truy nh p băng r ng c đ nh (cáp quang, xDSL) đáp ng t t hơn cho các d ch v v hinh nh, truy n d li u t c đ cao; Truy nh p băng r ng di đ ng, d li u chính v n là tho i và Internet. S k t h p gi a truy c p quang và di đ ng băng r ng (LTE và Wifi offload) s đáp ưng nhu c u băng thông v video/multimedia trong tương lai. 2. Xu thế phát triển dịch vụ và mạng lưới2. Xu thế phát triển dịch vụ và mạng lưới đáp ưng nhu c u băng thông v video/multimedia trong tương lai. Thi t b đ u cu i là m t trong nh ng y u t quy t đ nh t i kh năng s d ng d ch v . T l h gia đình có máy tính (2010) m i là 15%. Tuy s h gia đình có máy thu hình g n 90% nhưng đa s là máy thu hình analog. C n có nh ng chính sách h giá thành đ u cu i, đ y m nh công ngh truy n thông s đ n ngư i dân. D ch v MyTV c a VNPT đã đáp ng đư c ph n nào nhu c u c a ngư i s d ng, phù h p v i chính sách s hóa truy n hình c a Nhà nư c.
 14. 14. H t ng Băng r ng &Truy n t iH t ng Băng r ng &Truy n t i K t n i qu c t Nâng c p k t n i Qu c t lên 270Gbps năm 2015. D ki n 2020 kho ng 500Gbps M ng Truy n d n Backbone 3. Đ nh hư ng phát tri n3. Đ nh hư ng phát tri n Phát tri n h t ng truy n t i B c – Nam v i t c đ đ l n – 1Tbps – v i các công ngh v ghép bư c sóng và chuy n m ch quang thông minh. -M ng truy n t i băng r ng n i t nh Băng thông truy n t i n i t nh t 10 Gbps đ n 40Gbps. H tr h t ng m ng h i t Di đ ng – C đ nh, truy n t i đa d ch v . M ng truy nh p K t n i quang đ n khách hàng t i các T nh/thành ph . Ph n đ u đ n 2020, ph đ n toàn b các b n/làng vùng sâu, vùng xa.
 15. 15. Phát tri n di đ ng và c đ nh:Phát tri n di đ ng và c đ nh: Tri n khai công ngh 4G, trư c m t thí đi m cung c p d ch v , và cung c p chính th c khi đư c B TTTT cho phép. Tri n khai d ch v Wifi thương hi u VNPT trên toàn qu c. T p trung phát tri n h t ng m ng NGN cung c p các d ch v 3. Đ nh hư ng phát tri n3. Đ nh hư ng phát tri n T p trung phát tri n h t ng m ng NGN cung c p các d ch v đa phương ti n Nâng cao năng l c m ng chuyên dùng cho Đ ng & Chính ph .
 16. 16. Tăng cư ng năng l c trung tâm d li u t p trung: M r ng trung tâm d li u (VDC-DC) ph c v nhu c u phát tri n bùng n v d li u Data (Big Dât) và các ng d ng. D ki n 2015: 4000 rack. Hoàn thi n h th ng Cloud (bao g m Privte và Public) c a T p V h t ng CNTTV h t ng CNTT 3. Đ nh hư ng phát tri n3. Đ nh hư ng phát tri n Hoàn thi n h th ng Cloud (bao g m Privte và Public) c a T p đoàn, xây d ng các gi i pháp CNTT trên n n t ng Cloud, chính th c cung c p d ch v trên n n t ng Cloud ra th trư ng trong năm 2013 Tri n khai nghiên c u, xây d ng các Trung tâm ki m soát an toàn an ninh m ng Ki m soát ch quy n không gian m ng Ch ng thư rác đi n t C nh báo, phòng ch ng t i ph m Mar - 2011 16
 17. 17. D ch v CNTTD ch v CNTT ĐĐ NH HNH HƯƯ NGNG CHI N LƯ CCHI N LƯ C GI I PHÁP ERP CHO DOANH NGHI P GI I PHÁP DOANH NGHI P VI N THÔNG GI I PHÁP CHÍNH PH ĐI N T GI I PHÁP TÍCH H P CNTT 3. Đ nh hư ng phát tri n3. Đ nh hư ng phát tri n CHI N LƯ CCHI N LƯ C PHÁT TRI NPHÁT TRI N D CH V CNTTD CH V CNTT CUNG C P RACUNG C P RA TH TRƯ NGTH TRƯ NG GI I PHÁP AN TOÀN B O M T GI I PHÁP TÍCH H P CNTT D CH V TRÊN N N CLOUD COMPUTING GI I PHÁP CH KÝ S PKI D CH V QU N TR MANAGED SERVICE D CH V ĐÀO T O CNTT
 18. 18. • Kh i Chính Ph : – Chính ph đi n t : H i ngh truy n hình ; Qu n lý Văn b n đi u hành đi n t . – Hành chính Công: Ch ng th c ch ký s công c ng; Cung c p d ch v Kê khai thu , H i quan tr c tuy n, Giao d ch ch ng khoán tr c tuy n • Kh i Giáo D c: – H th ng qu n lý trư ng h c; S liên l c đi n t ; E-Learning. D ch v CNTT 3. Đ nh hư ng phát tri n3. Đ nh hư ng phát tri n – H th ng qu n lý trư ng h c; S liên l c đi n t ; E-Learning. • Kh i Y t : – H th ng qu n lý bênh vi n; Khám ch a b nh t xa, Y b đi n t . • Kh i Tài chính: - Internet banking, Mobile Banking, Ví đi n t , C ng thanh toán ngân hàng • Kh i truy n thông: - Gi i trí tr c tuy n, • Kh i giao thông: - Giám sát hành trình, C nh báo đư ng s t
 19. 19. Đ XU T, KI N NGH C A VNPTĐ XU T, KI N NGH C A VNPT Ban hành chính sách h tr doanh nghi p trong vi c phát tri n h t ng VT và CNTT, trư c m t phát tri n truy nh p cáp quang đ n v i ngư i dùng Hoàn thi n và ban hành các qui đ nh thúc đ y ho t đ ng giao d ch tr c tuy n. Đư c h tr , tham gia các d án phát tri n h t ng, ng d ng 19 Đư c h tr , tham gia các d án phát tri n h t ng, ng d ng CNTT c a Chính ph , B , Ngành. Tham gia các Chương trình nghiên c u tr ng đi m c a Nhà nư c v phát tri n CNTT.
 20. 20. 20

×