បណ្ណណែនាំស្តីពីការងារ

3,114 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,114
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

បណ្ណណែនាំស្តីពីការងារ

 1. 1. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក បណ្ណណ្ន ាំស្តពីការងារ ណ ី ការបរៀបចំចងក្កងនូវបណ្ណណណ្នំស្តពការងារបនោះប ង គមានបោលបំណ្ងប ីមបជួយ ី ី ី ឹ ី ល់អ្នកណស្ែងរកការងារប្ែីជាពិបស្ស្អ្នកបទីបបញ្ច ប់ការស្ិកាថ្មីៗ និងយុវជនណ លោន ម ការងារប្ែី យល់ ឹងពីវ ិ្ីសាស្រស្ត និង ំណាក់កាលនីមួយៗកនុងការណស្ែងរកការងារប្ែី។ បណ្ណណណ្នំបនោះ គឺជាឧបករណ្មួយ ៏ស្ំខាន់ស្ក្មាប់ផតល់ការណណ្នំមួយ ៏លកុ នងការ ៍ អ ណស្ែងរកការងារក្បកបបោយក្បស្ិទធភ្នព ជាពបស្ស្នងជួយបបងកីនស្មតថភ្នពជំនញ ិ ឹ របស្់ពួកបគ។បណ្ណណណ្នំស្តីពីការងារបនោះ ក្តូវ នបរៀបចំប ងបោយ ទ.ជ.ម.ក បក្កាម ី កិចចស្ហការ និងការជួយឧបតថមភោក្ទទំងណផនកបបចចកបទស្ និងហរញ្ញវតថុពីស្ំណាក់ ំ ិ អ្ងគការ ILO ។ បៅកនុងការចងក្កងបណ្ណណណ្នំ រួមមានបញ្ចូ លនូវចំនុចគន្ឹោះស្ំខាន់ៗ ជាបក្ចន ូចខាងបក្កាមៈ ី ក្បវតតរូបស្បងេប (Curriculum Vitae) ................................................................................. ១ ិ ក្បវតតរូបស្បងេបកាលក្បវតតៈ ..................................................................................... ១ ិ ិ ក្បវតតិរូបស្បងេបតាមក្បបភទការងារៈ ...................................................................... ១ ក្បវតតិរូបស្បងេបកាលក្បវតតិ និងតាមក្បបភទការងាររួមបញ្ចូ លោៈ....................២ ន គំរក្បវតតិរូបស្បងេបកាលក្បវតតិជាភ្នសាណខមរ និងអ្ង់បគ្ស្ .................................. ៣ ូ គំរក្បវតតិរូបស្បងេបតាមក្បបភទការងារជាភ្នសាណខមរ និងអ្ង់បគ្ស្ ................... ៧ ូ គំរក្បវតតិរូបស្បងេបកាលក្បវតតិ និងតាមក្បបភទការងាររួមបញ្ចូ ល ូ ជាភ្នសាណខមរ និងអ្ង់បគ្ស្ ................................................................................... ១១ លខតអ្ម (Cover Letter ) ................................................................................................ ១៥ ិ ិ លខតគក្មូស្ុំចូលបបក្មីការងារជាភ្នសាណខមរ នងអ្ង់បគ្ស្............................ ១៦ ិ ិ ិ ចំណ្ចគន្ោះបៅកនុងក្បវតតរូបស្បងេប នងលខតអ្ម ........................................................... ១៩ ុ ឹ ិ ិ ិ ិ ការវាយតម្ម្បៅបលលកេណ្ៈស្មបតតរបស្់បោកអ្នក ....................................................... ២០ ី ិ ការវាយតម្ម្បៅបលជនញណស្ែងរកការងារប្ែី ................................................................... ២៤ ី ំ ់ ទក្មងម្នការបរៀបចំណផនការស្កមមភ្នពណស្ែងរកការងារប្ែី ............................................... ២៦ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ i
 2. 2. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក មប្ោ យណ លមានក្បស្ទភ្នពកនុងការណស្ែងរកការងារប្ែី............................................ ២៩ ិ ទ ការយល់ ងអ្ំពក្បភពព័តមានទផារការងារ ..................................................................៣១ ៌ ឹ ី ី តារាងក្បភពព័ត៌មានអ្ំពការងារ .......................................................................................... ៣២ ី បស្ចកតណណ្នំកុ ងការប្ែបទស្មាស្ន៍ ............................................................................... ៣៣ ន ភ ី ី មុនបពលប្ែីបទស្មាស្ន៍ ................................................................................... ៣៣ ភ កនុងអ្ំ ុងបពលប្ែីបទស្មាស្ន៍ ......................................................................៣៤ ភ បក្កាយបពលប្ែីបទស្មាស្ន៍ .............................................................................៣៦ ភ ស្ំនួរស្ំខាន់ៗណ លនងក្តូវបោទស្ួរកនុងបពលប្ែបទស្មាស្ន៍ ...................៣៨ ភ ឹ ី ទភ្នក់ងារជាតមុខរបរ នងការងារ ........................................................................................ ៤០ ី ន ិ ិ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ ii
 3. 3. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក របវត្តិរ ូបសង្ខេប របវតតិរូបសបងេប (CV or Resume) គឺជាសំណឯកសារផ្ទល់ខួ លន ដដលគូសបញ្ជក់អំពី ុំ ទ ា ករមិតគុណវុឌ្ឍិ នបោជក ិ និងរបវតតិការងារ ជាពិបសសអំពីសកានុពលការងាររបស់បោកអនកដល់ ត នងជាឱកាសផតល់ចំណាប់អារមមណដល់និបោជកបកាោះបៅបធវបទសម្ភសន៍។ ៍ ភ ិ ី របវតតិរូបសបងេប (CV or Resume) រតូវ នដចកបចញជា ៣ ទរមង់សំខាន់ៗរួមម្ភនៈ - របវតតិរូបសបងេបកាលរបវតតិ (Chronological Resume) - របវតតិរូបសបងេបតាមរបបភទការងារ (Functional Resume) - របវតតិរូបសបងេបកាលរបវតតិ និងតាមរបបភទការងាររួមបញ្ចូ លគ្ន (Combined ន Functional-Chronological Resume) ។ រាល់ទរមង់ CV នីមួយៗម្ភនគុ ណសមបតតិ និងគុ ណវ ិបតតិខុសៗគ្ន។ ន របវតតរូបសបងេបកាលរបវតតៈ គឺជាទរមង់ CV ដដលបផ្ទតជាចំបងបៅបលីបទពិបសាធន៍ ត ិ ិ ការងារដដល មុន នបងាញពរយៈបពលននការបបរមការងារដដលបោកអនកធ្លប់បំបពញពី ា ល ី ី នចាស់ោស់ និងជាទរមង់គំរូដដលសកកិសមសរម្ភប់បោកអនកម្ភនរបវតតិ និង បទពបសាធន៍ការងារ ដដលទាក់ទងបៅនងមុខតំដណងការងារដដល ិ ឹ ចូលបបរមីការ។ ទរមង់បនោះរតូវ ភ្នគបរចន ី នោក់ពាកយសុំ ននិយមបរបីរ ស់បៅតំបន់មជឈមបូពា។ និបោជក ៌ា ឹ នសាល់ទរមង់ CV របបភទបនោះ។ ក៏បុដនត ទរមង់បនោះមនសូវម្ភនរបសទធ ា ិ ិ ភ្នពចំបពាោះបោកអនកដដលបទីបដតបញ្ច ប់ការសិកាថមីៗ ចង់បធវីការផ្ទស់បូ តរការងារថមី ឬ ល ោឈប់ពីការងារ នមួយរយៈ ប យដសវងរកការងារសារជាថមី។ ី របវតតរូបសបងេបតាមរបបភទការងារៈ គជាទរមង់ CV ដដលបផ្ទតបៅបលចំណចសំខាន់ ត ុ ិ ឺ ី ៗដូចជា ជំនាញ បទពិបសាធន៍ការងារ និងសានដការងារដដលសបរមច ន ន ក៏បុដនតមិន ម្ភនកំណត់កាលបរបចេទចាស់ោស់ ប្ោះរកុម ុន នងទតាងបនាោះប យ។ ទរមង់ ម ិ ិ ី ំ ី បនោះម្ភនរបសទធភ្នពសរម្ភប់បោកអនកដដលម្ភនបំណងផ្ទស់បូ តរការងារ ចូលរប ូក ល ិ បៅកនុងទផារការងារសារជាថមី នងចំបពាោះអនកដសវងរកការងារបធវីជាបលកដបូង ជាពី ិ ី ំ ិ បសសអាចោក់បញ្ចូ លនូវព័ត៌ាម្ភនអំពីបទពិបសាធន៍ការងារ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ មក បោយមិនចំ ច់ 1
 4. 4. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក កត់រតាតាមលំោប់លំបោយ។ និបោជកមួយចំនួនមិនចូលចិតតទរមង់ CV ពបរពាោះអនកទាំងបនាោះយល់ថា អនកដសវងរកការងារបធវីកំពុងពាោមោក់ ី ងអវីមួយ ំ ឬក៏បងកប់ភ្នពមិនបសាោះរតង់។ ម របវតតរូបសបងេបកាលរបវតតិ នងតាមរបបភទការងាររួមបញ្ចូ លគ្នៈ គជាទរមង់ CV ដដល ន ិ ិ ឺ បផ្ទតបៅបលីចំណចសំខាន់ៗដូចជា ជំនាញ សានដការងារដដលសបរមច ត ុ ន ន របវតតិ ការសកា បទពបសាធន៍ការងារ (អតតកាល នងបចចុបបននកាល)។ ទរមង់របបភទបនោះ ិ ិ ី ិ ម្ភនរបសទធភ្នព និងអតថរបបោជន៍ សរម្ភប់អនកដសវងរកការងារបធវីភ្នគបរចីន បោយ ិ សារដតការបផ្ទតជាចំបងបលីជំនាញជាក់ោក់សរម្ភប់បរបីរ ស់កុ នងការងារ ត ជាជាង តំដណងដដលបោកអនកម្ភន។ របការគួរចងចំៈ បទាោះបីជាបោកអនកបរជីសបរសនូវទរមង់ CV របបភទណាក៏បោយ (របវតតិរូបសបងេប ី កាលរបវតតិ របវតតិរូបសបងេបតាមរបបភទការងារ នងរបវតតិរូបសបងេបកាលរបវតតិ នងតាម ិ ិ របបភទការងាររួមបញ្ចូ លគ្ន) បោកអនករតូវោក់បញ្ចូ លនូវចំណចសំខាន់ៗរួមម្ភនៈ ន ុ  មុខតំដណងការងារ (Career Position)  បសចកតសបងេបពបទពបសាធន៍ការងារ (Summary of experience) គជាព័ត៌ា ី ី ិ ឺ ម្ភនលមអិតអំពីលកេណៈសមបតតិនិងសកានុពលការងារបធវីដដលអំបណាយផលដល់ ត មុខតំដណងការងារដដល  ជំនាញ នោក់ពាកយសុំចូលបបរមីការងារ  របវតតិការងារដដលធ្លប់បបរមីការងារពីមុនមក និងការងារនាបពលបចចុបបនន ល    ការសកាអប់រ ំ ឬ/នងការអភវឌ្ឍវ ិជាជីវៈ ា ិ ិ ិ ការងារបៅកនុងស គមន៍ និងការងារសម័រគចិតត ប្ោះអនកធ្លនា (រតូវបញ្ជក់ថានងម្ភនផតល់ជូនរបសនបបីនបោជករតូវការ) ម ា ឹ ិ ិ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 2
 5. 5. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក របវតតរូបសបងេបកាលរបវតតិ ិ ប្ោះ ...... ...... ម ផទោះបលខ ...... ផលូវ ...... សងាត់............ ខណ ............ រាជធ្លនភបពញ ក ឌ ី នំ ទូរស័ពៈ (+៨៥៥) ...... ...... ទ អុដមលៈ ......@gmail.com ី : សាស្ត្សាចរយភ្នសាអង់បគលស ត ២០១០-បចចុបបនន : កំពុងសកាថាក់អនុបណតអកសរសាស្ត្សត ន ឌិ ិ ២០០៦-២០១០ : បរញ្ជបរតទសសនវ ិទាបៅសាកលវ ិទាល័យ ិ ា មុខត្ំណែខ របវត្តិការសិក្សា   អង់បគលសបៅសាកលវ ិទាល័យ ...... ......  ២០០៦-២០១០ : បរញ្ជបរតអកសរសាស្ត្សតអង់បគលសបៅសាកល ិ ា វ ិទាល័យ ...... បទពិង្ោធន៍ការងារ បបរងៀនភ្នសាអង់បគលសបៅវ ិទាសាន ...... ថ ២០១០-បចចុបបនន :  ២០០៩-២០១០ : បបរងៀនភ្នសាអង់បគលសបៅវ ិទាសាន ...... ថ  ២០០៧-២០០៩ : បបរងៀនសសសតាមផទោះ ិ  ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ និងសាកលវ ិទាល័យ ...... 3
 6. 6. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ជំនាញក្សុំពយទ័រ និខភាោបរង្ទស ូ ភ្នសា  : អង់បគលស អាចសាប់ និោយ និងសរបសរ ត កុំពយូទ័រ  : អាចបរបីរ ោងសាត់ជំនាញ ទ ន ស់កមមវ ិធី MS Word, Excel, អុីនបធីរណត និងអុីដមល ិ ការងារក្សនខសហគមន៍ និខការងារសមរគចិត្ត ័ ុ  ២០០៨-២០០៩ :  ២០០៧-២០០៨ : ជាបុគាលិកសម័រគចិតតបៅអងាការ ...... ជាយុវជនកាក ទរក វ ិទាល័យ ...... មកមពុជារបចំសាកល ង្្ោះអនក្សធានាប្ោះអនកធ្លនា ឬលិខិតបោងប្ោះអនកធ្លនា ឬលិខិតបោង ម ម ម បោក ...... ......  : របធ្លនការោល័យសកាននសាកល ិ ិ វ ិទាល័យ ...... ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ...... ...... បោក ...... ......  : របធ្លនការោល័យរសាវរជាវននសាកល ិ វ ិទាល័យ ...... ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ...... ...... ចំព ោះព្ោះអ្នកធានា ពោកអ្នកអាចមិនច ំបាច់ ម សរពសរក ៏បាន ក ៏ប៉ុន្នែត្រូវបញ្ជក់ថា នឹងមានផែល ់ជូន ា ត្រសិនពបើនិពោជកត្រូវការ។ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 4
 7. 7. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក Chronological Resume Name: ...... ...... #......, St......., Sangkat ........., Khan ......, Phnom Penh Tel: (+855) ...... ...... E-mail: ...... @gmail.com POSITION : ENGLISH PROFESSOR : Persuing Master of English Literature at EDUCATION  2010-Present University of ......  2006-2010 : Bachelor of Arts in Philosophy at University of ......  2006-2010 : Bachelor of English Literature at University of ...... : Teacher of English at ...... Institute and ...... EXPERIENCE  2010-Present University  2009-2010 : Teacher of English at ...... Institute  2009-2010 : Teacher of English at ...... Institute  2007-2009 : Tutor ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 5
 8. 8. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក COMPUTER SKILL AND LANGUAGE  Langauge : Good command of English for listening, speaking, and writing  Computer : Ms Word, Excel, Internet and E-mail COMMUNITY AND VOLUNTARY ACTIVITY  2008-2009 : Volunteer staff at ...... Organization  2007-2008 : Youth of Cambodian Red Cross at University of ...... : Office Chief at University of ...... REFERENCE  Mr. ...... ...... Tel: (+855) ...... ......  Mr. ...... ...... : Office Chief of Research at University of ..... Tel: (+855) ...... ...... ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 6
 9. 9. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក របវតតរូបសបងេបតាមរបបភទការងារ ិ ប្ោះ ...... ...... ម ផទោះបលខ ...... ផលូវ ...... សងាត់ ...... ខណ ...... រាជធ្លនភបពញ ក ឌ ី នំ ទូរស័ពៈ (+៨៥៥) ...... ...... ទ អុដមល: ...... @gmail.com ី មុខត្ំណែខ គណបនយយករ ង្សចក្សតីសង្ខេប នាងខ្ុំជានសសតបញ្ច ប់ការសកា ជំនាញគណបនយយ បៅសាកលវ ិទាល័យ ...... នងភ្នសា ិ ិ ិ ិ អង់បគលសបៅសាកលវ ិទាល័យ ......។ នាងខ្ុំធ្លប់បបរមីការងារបៅរគឹោះសានមីរកូ ល ថ រញ្ាវតថុ ិ ...... ដផនកគណបនយយ រយៈបពល ២ឆ្ ំ នងធ្លប់ជាជំនួយការដផនកគណបនយយបៅរកុម ុន ន ិ ល ផាត់ផាង់បរគឿងសំណង់ ......។ របវត្តិការសិក្សា  បរញ្ជបរតគណបនយយ បៅសាកលវ ិទាល័យ ...... ឆ្២០១០ នំ ិ ា  បរញ្ជបរតអកសរសាស្ត្សតអង់បគលស បៅសាកលវ ិទាល័យ ...... ឆ្២០០៩ នំ ិ ា ជំនាញ ំ  ជនាញរគប់រគង រញ្ាវតថុ ិ - បរៀបចំទូទាត់ រម អាករដដលរតូវបង់ ដដលរតូវទទួល នមកវ ិញ នងការរកាទុកបញ្ា ីគណបនយយបុគាលក នង ិ ិ ិ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 7
 10. 10. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក សរម្ភប់ចំណាយបនាប់បនសំ ទ ំ  ជនាញ - ការចំណាយ បរៀបចំរ ក់បបៀវតសជូនបុគាលិក ទទួល - បរៀបចំរ - បរៀបចំចំណាយ ដផនក យការណចំណល ចំណាយសាច់រ ក់របចំនថៃ ៍ ូ បរៀបចំ - ដូចជារ ក់រងាន់ រ ក់បំណាច់ រ ក់ វ សរម្ភប់ទូទាត់កុ នងបពលឈប់សរម្ភក នងរ ក់ទូទាត់ ិ លំដ ងអំ ។ ំ  ជនាញមូលោន ា - - ភ្នសា : អង់បគលស អាចសាប់ និោយ និងសរបសរ ត កុំពយូទ័រ : អាចបរបីរ សាត់ជំនាញ ទ នោង ស់កមមវ ិធីដូចជា MS Word, Excel, Access I & II, និង Quick Book បទពិង្ោធន៍ការងារ  ជាគណបនយយករបៅរគោះសានមរកូ ឹ ថ ី រញ្ាវតថុ ...... ិ  ជាជំនួយការគណបនយយបៅរកុម ុនផាត់ផាង់បរគឿងសំណង់ ......  ជាបបឡាករបៅអងាការ ...... ង្្ោះអនក្សធានា ម  បោក ...... ...... : របធ្លនដផនកគណបនយយននរកុម ុនផាត់ ផាង់បរគឿងសំណង់ ...... ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ...... ...... ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 8
 11. 11. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក Functional Resume Name: ...... ...... #......, St......, Sangkat ...... ......, Khan ......, Phnom Penh Tel: (+855) ...... ...... E-mail: ......@gmail.com POSITION ACCOUNTANT SUMMARY I have completed bachelor degrees in Accounting at University of ...... ; and in English literature at University of ....... I have two years experience in Accounting at ...... Microfinance Institute. I used to be Accounting Assistant at ...... Company. EDUCATION   Bachelor of Accounting at University of ......, 2010 Bachelor of English literature at University of ...... , 2009 SKILLS  Financial Resource Management Skill - ឧបតថមភការប Compute taxes owed and prepare tax returns Prepare forms and manuals for accounting and bookkeeping personnel, and their work activities record Prepare financial statement, financial management reports Manage and update the Petty Cash ោះពុមពផាយបោយ 9
 12. 12. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ  ទ.ជ.ម.ក Payment Management Skill - Prepare payroll for staff and workers - Receive cash collection from sales - Prepare daily records of cash payment, receipt and check preparation for signature - Prepare remuneration, bonuses and indemnities, compensatory holiday and money to the worker during disability and maternity leave  Basic Skills - Language: Good command of English for listening, Speaking, and writing. - Computer: MS Word, Excel, Access I & II, Quick Book. WORK EXPERIENCE  Accountant at ...... Microfinance Institute  Assitant Accounting at ......  Cashier at ...... REFERENCE  Mr. ...... ...... : Chief of Accounting at ...... Tel: (+855) ...... ...... ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 10
 13. 13. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក របវតតរូបសបងេបកាលរបវតតិ នងតាមរបបភទការងាររួមបញ្ចូ លគ្ន ន ិ ិ ង្្ោះ: ...... ...... ម ផទោះបលខ...... ផលូវ...... សងាត់......ខណ......រាជធ្លនភបពញ ក ឌ ី នំ ទូរស័ពៈ (+៨៥៥) ...... ...... ទ អុដមល: ......@gmail.com ី មុខត្ំណែខ : របធ្លនដផនកទផារ ី របវត្តិការសិក្សា  ២០០៨-២០១០ : ......  ២០០៣-២០០៨ : ......  ២០០៤-២០០៦ : រមិ ...... បទពិង្ោធន៍ការងារ  ២០០៩- : ......  ២០០៨-២០០៩ :  ២០០៧-២០០៨ :  ២០០៦-២០០៧ :  ២០០៥-២០០៦ : ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ ...... ...... ...... បុគាលិកដផនកលក់ ...... 11
 14. 14. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ជំនាញ នងជនាញតាមោន នងទំនាក់ទនង ំ ិ ំ ិ  កនុងការ - - ម្ភនទំនាក់ទំនងលអជាមួយបុគាលិក និងអតិថិជនរបស់រកុម ុន នមល - នងអភវឌ្ឍន៍ ិ ិ  អំ - និងការផសពវផាយ  រមូ ថមី ដកនចន និងអភិវឌ្ឍផលិតផលឱយរសបតាមតរមូវការ ំ ជនាញមូលោន ា - ភ្នសា : អង់បគលស អាចសាប់ និោយ និងសរបសរ ត ន ោងសាត់ជំនាញ ទ - កុំពយូទ័រ : អាចបរបីរ ស់កមមវ ិធី MS Word, Excel អុីនបធីរណត និងអុីដមល ិ ការងារក្សនខសហគមន៍ ុ ......  ង្្ោះអនក្សធានា ម  បោក ...... ...... : ...... ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ...... ...... ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 12
 15. 15. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក Combination Resume Name: ...... ...... #......, St......, Sangkat......, Khan......, Phnom Penh Tel: (+855) ...... ...... E-mail: ......@gmail.com POSITION : MARKETING MANAGER : Master of Marketing and Business at University of ...... Bachelor of Marketing and Business at Universitty of ...... Diploma of English at ...... of Education Center EDUCATION  2008-2010  2003-2008  2004-2006 : : EXPERIENCE      SKILL  2009-Present 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 Assistant Sales Manager at ...... Assistant Marketing Manager at ...... Sales supervisor at ...... Salesman at ...... Sales supervisor at ...... Personel Management and Communication Skills - ឧបតថមភការប : : : : : Tranning and Orientating to the staff for increasing sale of the company ោះពុមពផាយបោយ 13
 16. 16. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ  ទ.ជ.ម.ក Good communication with clients and company’s staff Follow-up activities and work outcome of saleman Controling and evaluating on activity plan and work outcome Research and Development Skills -  Research on the client’s needs Research on new market for new products and its promotion Basic Skills - Language - Computer : Good command of English for listening, speaking, and writing : Ms Word, Excel, Access I & II, and Quick Book COMMUNITY WORK  Member of Cambodia Red Cross at Universitty of ...... REFERENCE  Mr. ...... : Sales Manager at ...... Tel: (+855) ...... ...... ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 14
 17. 17. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក លិខិត្អម (Cover Letter) លិខិត្គំរ ូសុចូលបង្រមើការងារ ំ លខតអមរបស់បោកអនករតូវោក់បញ្ចូ លនូវៈ ិ ិ  កាលបរបចេទ ិ រសមី កលាណ  អាសយោនរបស់បុគាលដដលបោកអនករតូវបផី្ CV (ជាទូបៅម្ភន ា ផទោះបលខ...... ផលូវ...... សងាត់...... ក បញ្ជក់បៅកនុងព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសបុគាលក) ា ី ិ ខណ......រាជធ្លនភនំបពញ ឌ ី  ឯកសារបោងៈ រតូវបញ្ជក់អពីរបភពព័ត៌ាម្ភនដដលបោកអនកទទួល ន ា ំ នថៃទ...... ដខ...... ឆ្.ំ ..... ន (របភពដដល ី  បោក ...... ...... នផសពវផាយ កាលបរបចេទ និងមុខតំដណង) ិ មុខតំដណងៈ រតូវបញ្ជក់អំពមុខតំដណងដដលបោកអនក ា ី នោក់ពាកយ សុំចូលបបរមីការងារ របធ្លនដផនកបុគាលិក  បោកអនករតូវម្ភនបពលបវោរគប់រគ្នន់កុ នងការរង់ចបធវបទសម្ភសន៍ ំ ី ភ រកុម ុន ......  អាសយោនទំនាក់ទំនង (ទូរស័ពទបលីតុ ទូរស័ពទនដ និងអុីដមល) ...... ា របអប់សបុរតបលខ...... បភនំបពញ ំ  តថ លខា ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 15
 18. 18. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក លិខិត្គំរ ូសុចូលបង្រមើការងារ ំ រសមី កលាណ ផទោះបលខ...... ផលូវ...... សងាត់...... ក ខណ......រាជធ្លនភនំបពញ ឌ ី នថៃទ...... ដខ...... ឆ្.ំ ..... ន ី បោក ...... ...... របធ្លនដផនកបុគាលក ិ រកុម ុន ...... ...... របអប់សបុរតបលខ...... ភនំបពញ ំ សូមបគ្នរពជរម្ភបជូនបោក ...... ...... នាងខ្ុម្ភនបំណងោក់ពាកយសុំចូលបបរមីការងារកនុងមុខតំដណងជា ំ ដផនកគម” ននរកុម ុន ...... ដដល នបធវីការផសពវផាយបៅបលីបគ ី ី ំ ួ “អនកជនយការ ទំព័រទីភ្នក់ងារជាតិមុខ ន របរ នងការងារ (www.nea.gov.kh) កាលពីនថៃទី...... ដខ...... ឆ្.ំ .....។ ន ិ នាបពលបចចុបបននបនោះ នាងខ្ុំបទបដតបញ្ច ប់ការសកាឆ្ទី៤ ដផនកគីមវ ិទាបៅសាកល នំ ី ិ ី វ ិទាល័យ ......។ បៅកនុងការសិការបស់នាងខ្ុំ ជាពិបសសកនុងឆ្ចុងបរកាយបនោះ នាងខ្ុំ នំ ន សកាបលីមុខវ ិជាជាបរចីនដផនកផលិតកមមគីមី ដដលនាងខ្ុំម្ភនជំបនឿោងមុតម្ភំថា នាងខ្ុំគឺ ា ិ ជាបបកេជនដ៏សកកសមមួយរូប សរម្ភប់មុខតំដណងដដលបោក ិ ដូចដដល នបធវីការផសពវផាយបនោះ។ នបងាញជូនបៅកនុងរបវតតិរូបសបងេប នាងខ្ុំធ្លប់បបរមីការកនុងតួនាទីជាអនកជំនួយ ា ល ការមនទីពិបសាធន៍បៅដផនកគីមីវ ិទា ទទួលបនទុកបរៀបចំបនទប់ពិបសាធន៍សរម្ភប់និសសតឆ្ទី១ ិ នំ បធវចណាត់ថាក់ធ្លតុគីមី និងបធវីបញ្ា ីសារបពីភ័ណសម្ភរពិបសាធន៍។ ទនទឹមនឹងបនាោះ នាងខ្ុំ ន ឌ ភ ី ំ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 16
 19. 19. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក នអភិវឌ្ឍសមតថភ្នពតាមរយៈការចូលរួមសិកាវគាខលីៗដូចជាភ្នសាអង់បគលស និងការបរបី រ ស់កុំពយូទ័រ ដដលជារបបោជន៍កុ នងការចូលរួមចំដណកអនុវតតនូវទិសបៅការងាររបស់រកុម ុនឱយទទួល នបជាគជ័យ។ នាងខ្ុំកំពុងដសវងរកមុខតំដណងការងារ ដដលផតល់លទធភ្នពឱយនាងខ្ុំអាចបរបីរ ស់ នូវចំបណោះដឹង និងជំនាញឱយអស់ពីលទធភ្នព។ នាងខ្ុំបជឿជាក់ថា នាងខ្ុំគឺជាបបកេជនដដល ម្ភនលកេណៈសមបតតរគប់រគ្នន់ កនុងការបំបពញការងារសរម្ភប់មុខតំដណងការងារជាជំនួយ ិ ការដផនកគីមីបៅកនុងរកុម ុនរបស់បោក។ នាងខ្ុបរតៀមខលួនរួចជាបរសចសរម្ភប់ការបធវីបទ ំ សម្ភសន៍នាបពលខាងមុខ តាមបពលបវោដដលរកុម ុន ភ នកំណត់។ បោយទទួលនូវបសចកតបគ្នរពរាប់អានដ៏ខពង់ខពស់អំពនាងខ្ុំ។ ី ី រសមី កលាណ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 17
 20. 20. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក Sample of Cover Letter Reaksmey Kulyan No......., St......, Sangkat..........., Khan ..........., Phnom Penh Date: DD/MM/YY Mr. ...... ...... Director of Personnel ...... ...... Company P.O. Box ......, Phnom Penh Dear Mr. ...... ......, I would like to apply for the position of Chemical Assistant, posted on National Employment Agency website (www.nea.gov.kh) on DD/MM/YY. I am currently finishing my last year of studies at University of ...... in the Department of Chemistry. In the course of my studies, and especially during this last year at the University, I have completed serveral courses in the field of chemical production, which I believe that it would make me a suitable candidate for the position you are advertising. As you will see from my enclosed CV, I have also worked as a lab assistant in the Department of Chemistry, setting up laboratories for first year student, classifying compounds and doing inventory of materials. Also, you will notice that I have taken several short courses in English and Computer word processing, which I believe are important skills for any future employment in a company such as yours. I am looking for a position that will allow me to use the skills I have acquired in the course of my studies. I believe that I would be an ideal candidate for the position as Chemical Assistant in your company. I am available for an interview to come at any time convenient to you. Yours sincerely, Reaksmey Kulyan ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 18
 21. 21. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ចំែចគនលោះង្ៅក្សនខរបវត្តិរ ូបសង្ខេប ុ ឹ ុ និខលិខិត្អម បោកអនករតូវរ កដថា CV និងលិខិតអមរបស់ខួ លនម្ភនភ្នពទាក់ទាញគួរឱយចង់ អាន បរបីរ ស់ទរមង់សមរសប នងងាយរសួលកនុងការអាន។ សូ មកុំបរបអកសរដដលម្ភន ិ ី ទំ តូចបពក និងពិ ំ  កអាន។ បោកអនករតូវរ កដថា CV និងលិខិតអមរបស់ខួ លន នបំបពញអតថន័យឱយគ្នបៅ ន វ ិញបៅមក។ លិខិតអម គឺជាឱកាសកនុងការបងាញឬដណនាំបដនថមពីបទពិបសាធន៍ ា លកេណៈសមបតតិពិបសសណាមួយដដលបោកអនកម្ភន និងសរម្ភប់ភ្នប់ជាមួយ ា CV មុននឹងបផ្ីជូននិបោជក។  បធវីការដកសរមួល CV របស់បោកអនកឱយ ដដល  នសមរសបបៅនឹងមុ ខតំដណងការងារ នោក់ពាកយសុំចូលបបរមីការងារ។ បធវការពនតយឱយ នលអតលអន់ និងអានឱយ នបរចនដង បោយមនរគ្នន់ដតពនតយ ី ិ ិ ិ ី ិ ិ ិ បៅបលីអកេរាវ ិរុទធ ក៏បុដនតរតូវពនតយបៅបលីម្ភតកា នងព័ត៌ាម្ភនបៅកនុង CV ដដល ិ ិ ិ ិ ទាក់ទងបៅនងមុខតំដណងការងារ។ ឹ  បលកប ី ងពសមទធផលការងារដដលបោកអនកសបរមច ី ី ិ ន នងសមទធផលដនទ ិ ិ បទៀត។  រោះរកនូវព័ត៌ាម្ភនសំខាន់ៗដដលរ ំបលចនូវលកេណៈសមបតតិ នងសកានុពលការងារ ត ិ ិ របស់បោកអនកដល់នបោជក។ ិ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 19
 22. 22. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ការវាយត្ំលលង្ៅង្លើលក្សេែៈសមបត្តិរបស់ង្ោក្សអនក្ស នបោជក ិ នចត់ទុកលកេណៈសមបតតរបស់បោកអនក គជារបការដ៏សំខាន់ដដលរតូវយក ិ ឺ មកបធវការពិចរណាកនុងចំបណាមលកេខណដនទបទៀត។ ឌ ី សូមពនតយបមលតារាងខាងបរកាម ិ ិ ី និងបធវីការបរជីសបរសនូវចំណចចំនួន ៥ ដដលបោកអនកចត់ទុកជាលកេណៈសមបតតិដ៏ល អ ុ ី របនពរបស់បោកអនក។ សមតថភ្នពកនុងការទំនាក់ទនង ំ  ម្ភនអធារស័យលអ  ម្ភនជំនាញអនតរបុគាល  ម្ភនភ្នពរសុោះរសួលគ្ន ន  គួរឱយរសឡាញ់  ម្ភនសមតថភ្នព  ដដលរួសរាយរាក់ទាក់  ម្ភនលកេណៈរបហាក់របដ  ម្ភនការស លគ្ន ន ការ  មនុសសដដលម្ភនការដណនាំ  ម្ភនចរតសលូតបូត ិ  សុភ្នពរាបសារ  គួរឱយចូលចិតត  ម្ភនភ្នពបុនរបសប់កុ នងការងារ ិ  គួរឱយបគ្នរព  ងាយសរមបខលួនជាមួយអនកដនទ ័  ម្ភនភ្នពវយឆ្ត ល  ជាមនុសសដដលរករាយ ី  ជាមនុសសគួរឱយទុកចិតត  ម្ភនឥរោបថសមសួន ិ  អាចបធវីការជារកុម  ចូលចិតតជួយយកអាសាអនកដនទ  មនុសសម្ភនភ្នពកក់បដ ៅ ន ការបសៃចសរបសរ / ជរមុញ ី ី  ម្ភនម ចចតា ិ  ម្ភនភ្នពជាអនកដឹកនាំ  ដដលគបឃលន ី  បឆលីយតបតាមបពលកំណត់  ម្ភនភ្នពមុងម្ភត់ ឺ  ជរមុញបលីកទឹកចិតតខួ លនឯងបធវអវីមួយ ី ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 20
 23. 23. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក  ដដលចូ លចិតរបកួតរបដជង ត  របកបបោយសុទិដាិនិយម  ដដលយកចិតតទុកោក់  របកបបោយកតីសងឃម ឹ  របកបបោយភ្នពសាត់ជំនាញ ទ  រករាយនងទទួលគំនតថមី ី ឹ ិ  ដដលចង់  ដដលមនយកលំនាតាមអនកដនទ ំ ិ ន  ម្ភនភ្នពសាហាប់ វ  ការបរតៀមខលួន  រករាយនឹងការរបកួតរបដជង ី និងបធវីសកមមភ្នពមុននឹងប តុការណ ៍  សមបូរគំនត ប ិ អវមួយបកតប ី ី យមុឺងម្ភត់ ី  ឆ្ប់រ ំបភប ី  មនុសសដដលម្ភនជ័យជំនោះបោយបសចកតី សាហាប់ និងម វ ចេតា ិ  មនុសសពាោមសបរមចបគ្នលបំណង ដដលខលួន នកំណត់តាមរយៈការអនុវតត ជាក់ដសតង ង ី  ជាមនុសសរបសប់កុ នងការបោោះរសាយ បញ្ជ ា  ការបលីកទឹកចិតតបោយខលួនឯង  ភ្នពបជឿជាក់ចំបពាោះខលួនឯង  មនុសសដដលបធវីកចចការបោយខលួនឯង ិ  ម្ភនគំនិតផតួចបផតីម  អាចបត់ដបន នរគប់សានការណ ថ ៍ អកបបករោ ិ ិ  បសាោះរតង់ ម  របកបបោយវ ិជាជីវៈ ា  សុចចរត ិ  ការរកចបរមនបៅមុខ ី ី  ភកៅីភ្នព  ម្ភនទំនួលខុ សរតូវ  ម្ភនទិសបៅចាស់ោស់  ម្ភនបទពបកាសលយខាងនិោយកំដបលង  ម្ភនចតតទូលំទូោយ ិ  ម្ភនគំនតសមប តុផល ិ  របកបបោយកតីសងឃម ឹ  ទកចតតនងនរ ឹ ិ ឹ  ឆ្ប់យល់ការ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 21
 24. 24. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ការទំនាក់ទនង / ការបោោះរសាយបញ្ជ ំ ា  បរបីវ ិធីសាស្ត្សវ ិភ្នគ និងអបងកត ត  សមបូរបោយសំនួនបោហា ការបត់ដបន  ការគិតគូរ នចាស់ោស់  ការតសូ  មិនបចោះរាដរក  ការបបពញការងាររបកបបោយសមតថ  បចោះយល់ចតត ិ ភ្នព  អាចរគប់រគងជំបោោះ នលអ  អាចសបរមចកិចចការ  ជាអនកសាប់របកបបោយការយកចិតត ត ទុកោក់ នមួយពរពិច ដភនក  បគ្នរពបពលបវោ  បពារបពញបោយកៅីរសនម  ដដលអាចបជឿទុកចតត ិ  ម្ភនលកេណៈរ  ការបងាញពីគំនិតផតួចបផតីម ា កដរបជា  របកបបោយការពិចរណា  ដដលដផអកបលីវ ិធីសាស្ត្សត  របកបបោយការពិនិតយ និងអបងកត  ម្ភនភ្នព  ដដលម្ភនភ្នពលបមអៀង   ដដលសមប  ការចត់ដចង ន តុសមផល ត់ចត់ ម កហាត់ វឹ នលអ នលអរបបសីរ  ដដលឆ្ប់យល់ដឹង និងម្ភនភ្នពនវឆ្ត ល  ម្ភនគំនិតទូលំទូោយ  ជាអនកចរចដដលរបកបបោយអំណោះ  ដដលម្ភនរបបៀបរបបលអ អំណាង  មនបឆវឆ្វ ិ  បរៀនឆ្ប់យល់  ម្ភនទឹកចិតតសបាយរករាយ ី  ម្ភនសុភវ ិនិច័េយរតឹមរតូវ  របកបបោយភ្នពបជឿជាក់  ការជួយបោោះរសាយបញ្ជ ា  ម្ភនមនសការខពស់ ិ  ភ្នពលអតលអន់ ិ  ដដលមនដរបរបួល ិ  របកបបោយសណាប់ធ្លប់ ៅ ន  ម្ភនទឹកចិតតយុតតិធម៌ា ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 22
 25. 25. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក  អតតចរករងរូស ិ ឹ  ម្ភនភ្នពបទៀងរតង់  ដដលមិនតបមកីងឬក  ម្ភនភ្នពរ កដរបជា ភ្នពបុនរបសពវ ិ  ដដលអាចយកលំនាតាម ំ ន  ដដលរសបគ្ន ន  ភ្នពចង់បចោះចង់ដឹង  ការបត់ដបនតាមកាលៈបទសៈ  ម្ភនគំនិតនចនរបឌ្ិត ការបំបពញការងារ  សមតថភ្នពកនុងការដបងដចកការងារ អាទភ្នព ិ  ការយកចិតតទុកោក់  របកបបោយសមតថភ្នព  ភ្នពបទៀងរតង់  ឧសា ៍ពាោម  ម្ភនគំនិតរោះគន់សាបនា ថ ិ  ឯករាជយភ្នព  ម្ភនការបបតជាចិតតខពស់ ្  ម្ភនរបបៀបរាបរយ លកេណៈសមបតតបផសងៗដដលមនម្ភន ិ ិ លកេណៈសមបតតសខាន់ទាង ំ ិ ំ កនុងតារាង បោកអនកគឺ ......................................................... ១. ................................................ ......................................................... ២. ................................................ ......................................................... ៣. ................................................ ......................................................... ៤. ................................................ ......................................................... ៥. ................................................ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ ៥ របស់ 23
 26. 26. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ការវាយត្លមលង្ៅង្លើជំនាញណសវខរក្សការងារង្ធវើ បសចកតីដណនាំៈ សូមបោកអនកអាននូវចំណចដូចខាងបរកាមឱយ នមត់ចត់ បនាប់មកបធវី ុ ទ ការបរជីសបរសយកបលខណាមួយ រួចគូសរងវង់ កនុងករណដដលបោកអនកយល់ថាសមរសប ី ី បៅនងលកេណៈសមបតតិរបស់ខួ លន រួមម្ភនៈ ឹ ការោយតនមលៈ ១: យល់រសបទាំងរសុង ៤: មនយល់រសប ិ ២: យល់រសប ៥: មនយល់រសបទាំងរសុង ិ ៣: របដ លជាយល់រសប ឬមនយល់រសប ិ ១ ខ្ុយល់ដឹងអំពីកតាដដលជរមុញឱយរូបខ្ុំអាចពុោះពារការលំ ំ ត កបៅ កដនលងបធវការ ...................................................................... ១ ី ២ ៣ ៤ ៥ ២ ខ្ុអាចកំណត់ ននូវជំនាញ និងចំណចខាងរបស់ខុ ្ំ .................. ១ ំ ុ លំ ២ ៣ ៤ ៥ ៣ ខ្ុំអាចកំណត់ ននូវសានដការងារដដលអាចបញ្ជក់ពីចំណាប់ ន ា អារមមណ និងសមតថភ្នពដដលពាក់ព័នធបៅនឹងការងារ ................. ១ ៍ ២ ៣ ៤ ៥ ៤ ់ ខ្ុំដឹងអំពីកិចចការដដលខ្ុំចងបធវីកុ នងអំ ុងបពល៥ឆ្ខាងមុខ ......... ១ នំ ២ ៣ ៤ ៥ ៥ ខ្ុំអាចកំណត់ នោងចាស់ោស់ពបគ្នលបៅការងារ បោយ ី ណាមួយ ........................................................................... ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ខ្ុំដឹងពីជំនាញដដលអាចផតលឱយនិបោជកចំបពាោះការងារខុសគ្ន.... ១ ់ ន ២ ៣ ៤ ៥ ៧ ខ្ុំដឹងពីជំនាញដដលនិបោជកភ្នគបរចីនរតូវការ ឬបធវីការបរជីស ២ ៣ ៤ ៥ ២ ៣ ៤ ៥ ២ ៣ ៤ ៥ សងកតធៃនបៅបលការដសវងរកការងារបធវបៅតាមអងាភ្នព ឬរកុម ុន ់ ់ ី ី បរសបុគាលក ...................................................................... ១ ី ិ ៨ ខ្ុំអាចពនយល់និបោជក នោងរបនពចំបពាោះកិចចការដដលខ្ុំ អនុវតត ៩ នលអរបបសីរ និងរបកបបោយការបពញចិតត .................... ១ ខ្ុំអាចបញ្ជក់ នថាប ា តុអវី ននបោជកគួរបរជីសបរសខ្ុំឱយបបរមី ិ ី ការងារ ............................................................................. ១ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 24
 27. 27. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ១០ ខ្ុំអាចចំណាយបពលពី១០ បៅ ១៥ បម្ភងកនុងមួយស ត ៍ បដីមបី ដសវងរកការងារបធវី ............................................................... ១ ១១ បៅបលបគ ទំពរ ................................................................ ១ ័ ី ១២ ខ្ុំអាចសរបសររបវតតិរូបសបងេប លិខិតអម និងលិខិតដថលងអំណរ គុណកនុងរបបភទបផសងគ្ន ន នោងលអ ..................................... ១ ១៣ ខ្ុំអាចយល់ និងកំណត់ នទុកជាមុន ចំបពាោះនិបោជកដដលខ្ុំ នងរតូវបធវីបទសម្ភសន៍ជាមួយ .............................................. ១ ភ ឹ ខ្ុំអាចអភិវឌ្ឍបណាញកនុងសងាម (Networking) ដដលជួយ ត ដណនាំអំពពតម្ភនការងារ .................................................... ១ ី ័ ៌ា ១៥ ខ្ុំអាចបរបីរ ស់ទូរស័ពទកុ នងការទទួលព័តម្ភនពីការងារ និងការ ៌ា បធវីបទសម្ភសន៍.................................................................. ១ ភ ១៦ ខ្ុយល់ដឹងពវ ិធីសាស្ត្សតាមោន (Follow-up) បនាប់ពី នបធវី ំ ត ទ ី បទសម្ភសន៍ ..................................................................... ១ ភ ១៧ ខ្ុំអាចបរៀបចំ នងដសវងរកការងារបធវតាមរយៈអុដមល ិ ី ី ៤ ៥ ២ ៣ ៤ ៥ ២ ៣ ៤ ៥ ២ ៣ ៤ ៥ ២ ៣ ៤ ៥ ២ ៣ ៤ ៥ ២ ៣ ៤ ៥ ២ ៣ ៤ ៥ ២ ៣ ៤ ៥ នោង របបសរ ............................................................................. ១ ី ១៨ ៣ ខ្ុយល់ដឹងពីវ ិធីសាស្ត្សតដសវងរកព័ត៌ាម្ភនពីនិបោជក និងអងាភ្នព ំ បផសងៗបៅតាមមជឈមណលការងារ បណាល័យសាធ្លរណៈ នង ឌ ណ ិ ១៤ ២ ខ្ុយល់ដឹងពីវ ិធីសាស្ត្សដសវងរករបភពព័តម្ភនបរជីសបរសបុគាលិក ំ ត ៌ា ី បៅទកដនលងដដលនបោជកមន ី ិ ិ នផសពវផាយជាសាធ្លរណៈ ...... ១ សូមបធវការបូកពនុ ដដលបោកអនក នបរជីសបរសបៅតាមចំណចនមយៗ ុ ី ិ ទ ី ី ួ ំ របសនបបពនុសរុបបរចនជាង ៤០ ពនុ ទ បោកអនកចំ ច់រតូវអភវឌ្ឍបដនថមនូវជនាញដសវង ិ ី ិ ទ ី ិ ិ រកការងារបធវរបស់ខួ ន។ កនុងករណដដលពនុ សរុប ន ២៥ ពនុ ទ បោកអនកមនចំ ច់ បរៀបចំ ល ី ី ិ ទ ិ ិ ំ ំ ី ឬអភវឌ្ឍជនាញបដនថមបទៀតបទ។ សូមបោកអនកទទួលបជាគជ័យបៅកនុងដបណរការដសវងរក ិ ការងារបធវរបស់ខួ ន។ ល ី ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 25
 28. 28. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ទរមខ់លនការង្រៀបចំណផនការសក្សមមភាពណសវខរក្សការងារង្ធវើ ទរមង់ននការបរៀបចំដផនការសកមមភ្នពដសវងរកការងារបធវី នឹងអាចជួយដល់បោកអនកកនុងការ តាមោននូវកចចការដដលសបរមច ិ នបៅកនុងដំណាក់កាលនមួយៗ ។ ី កចការ ិ ច ១. កត់រតាប្ោះ ម សម្ភរដដលបោកអនក ភ រតូវបរបីរ ស់កុ នងការ ដសវងរកការងារបធវី សកមមភ្នព លទធផល  ម្ភនកដនលងបធវកចចការ នសមរមយ ី ិ   សម្ភរសរម្ភប់សរបសរ (រកោស/បុិច ម្ភនគុ ណ ភ ភ្នព)    ទូរស័ពទសរម្ភប់ទំនាក់ទំនង  កុំពយូទ័រសរម្ភប់ោយអតថបទ   សារព័ត៌ាម្ភនរបចំនថៃ   បសៀវបៅទូរស័ពទ និងបសៀវបៅ Yellow Page   របោប់ោក់ឯកសារ   បរៀបចំបធវបតសតអពចំណង់ចំណលចតតរបស់ខួ លន ំ ី ូ ី ិ  អនក និងព័ត៌ាម្ភនដដល  បធវីតារាងកត់រតាននការសិកាអប់រ ំ និងការបណោះ ុត  នបោជក ិ  បធវតារាងកត់រតានូវបទពបសាធន៍ នងជំនាញ ី ិ ិ  ២. របមូលព័ត៌ាម្ភន សំខាន់ៗរបស់បោក រតូវបងាញជូន ា (ជំនាញនិងគុ ណសមបតិតរបស់បោកអនកជាបដីម) បណាលដដល ត ដដល នបញ្ច ប់ និងទីកដនលង នបរបីរ ស់កុ នងការងារ (សរម្ភប់ការងារ ដដលទទួល នរ ក់កនរមនិងការងារសម័រគចិតត)  ការដសវងរកព័ត៌ាម្ភនអំពីមុខរបរបៅមជឈមណល ឌ ការងារ និងកត់រតានូវលកេខណដដល ឌ  ន កំណត់បោយនិបោជក  បបងកីតនូវរបព័នធបរៀបចំឯកសារព័ត៌ាម្ភនដដល  របមូលបរៀងរាល់នថៃ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 26
 29. 29. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ៤. របមូលព័ត៌ាម្ភន ទ.ជ.ម.ក បៅកនុង CV របស់ បោកអនក   បធវការសបងេបនូវកចចការដដល ី ិ នអនុវតតសរម្ភប់   ទូរស័ពទទំនាក់ទំនងជាមួយបុគាលដដលអាចផតល់ សរម្ភប់ោក់បញ្ចូ ល  ពិនិតយបមីលបញ្ា ីប្ោះនិបោជក និងរគឹោះសាន ម ថ  អប់រ ំបណោះបណាលកាលពមុន ត ី ុត មុខតំដណងនីមួយៗ លខិតបញ្ជក់ ឬអាចធ្លនាបោកអនក ា ិ ន ៥. រពាង CV និង  បធវីការពិនិតយប របស់បោកអនក  អាចបរៀបចំទរមង់ CV តាមរបបភទ CV កាលរបវតតិ   បរបីរ  លខតអមបលកដំបូង ិ ិ ី ងវ ិញនូ វការដណនាំអពីវ ិធីសាស្ត្សត ំ ី  កនុងការបរៀបចំ CV របស់បោកអនក ឬ CV តាមរបបភទការងារ ស់កុំពយូទ័រោយបញ្ចូ លនូវបសចកតីរពាង CV បលកដំបូង ី ៦. ម្ភនអនកជួយ ពិនិតយការរពាង CV បលកដំបូងរបស់បោក ី អនក  បរៀបចំថតចមលងនូ វ CV រពាងបលីកដំបូងឱយ ន៥  ចាប់  របគល់ CV រពាងបៅឱយបុគាលដដលម្ភនចំបណោះ  ដឹងពី CV បដីមបជួយពិនិតយ និងដកសរមួល ី ៧. បញ្ច ប់ការដក សរមួល CV របស់ បោកអនក  បរៀបចំសរបសរប ងវ ិញបនាប់ពទទួល ននូវមតិ ទ ី ី  ដណនាំ មពបៅបលីរកោសដដលម្ភនគុណភ្នព    ថតចមលង ៣០ ចាប់ ៨. សរបសរបញ្ា ី ប្ោះ ម នបោជកចំនួន១០រូប ិ ដដលបោកអនកនឹង ទូរស័ពទទំនាក់ទំនង ឧបតថមភការប   បំបពញបៅកនុងតារាងរបភពព័ត៌ាម្ភនពការងារ ី  (Job Leads Log) ជាមួយប្ោះនបោជក ម ិ ដដលទទួល នពីរគប់របភព ោះពុមពផាយបោយ 27
 30. 30. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ៩. រពាងអាសយោន ា អុដមលរបស់នបោជក ី ិ សំខាន់ៗ ១០. បរៀបចំោក់ CV ទ.ជ.ម.ក  ម្ភនប្ោះ អាសយោន និងបលខទូរស័ពទពី ម ា  របភពបផសងៗគ្ន រួមម្ភនបសៀវបៅបលខទូ រស័ពទ ន របស់ Yelllow Page  បរៀបចំលិខិតអម  យក CV របស់បោកអនករបគល់ឱយបុគាល ដដល   នទំនាក់ទំនង នងបសនបពលបវោបធវបទ ិ ី ី សម្ភសន៍ ភ  បញ្ាូ ននូវ CV និងលិខិតអមរបស់បោកអនកបៅ  កាន់និបោជកសំខាន់ៗ តាមអាសយោន អុីដមល ា ដដល ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ នកត់រតា 28
 31. 31. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក មង្ធោបាយ ណែលមានរបសិទធភាពក្សនខ ុ ការណសវខរក្សការងារង្ធវើ ការសាកសួរពីរបភពព័ត៌ាម្ភនការងារៈ បោកអនកអាចសាកសួរព័ត៌ាម្ភនពី សម្ភជិករកុមរគួសារ មិតតភកតិ អនករស់បៅកនុងស ជាពបសស ិ គមន៍ និងមស្ត្នតីមជឈមណលការងារ។ ឌ បៅតាមរគោះសានអប់រ ំបណោះបណាលកនុងស ត ឹ ថ ុត គមន៍របស់បោកអនក ធ្លប់សិកាពីមុន។ បោកអនកអាចសាកសួរអនកទាំងបនាោះោងសាមញ្ាថា បតីបៅកដនលង ល បធវីការរបស់បោក ឬបៅកដនលងបផសងបទៀតដដលបោក នសាល់ ម្ភនរតូវការបរជីសបរស ា ី បុគាលិកដដរឬបទ? ការចុោះបៅជួបនិបោជកបៅតាមបរាងចរក ឬស រគ្នស ដដលបោកអនកចប់ អារមមណ បតីបរាងចរក ឬស រគ្នសបនាោះរតូវការបរជីសបរសបុគាលិកដដរឬបទ? ៍ ី ការចូលបៅយកព័ត៌ាម្ភនបៅបលីរបព័នអីុនបធីរណតៈ រពឹតតិបរតការងារ ឬសារព័ត៌ា ធ ិ ម្ភន (របសនបបីបធវីបៅ ិ ន) បដីមបកំណត់ពចំណាប់អារមមណបៅបលីមុខជំនាញឬ ៍ ី ី វ ិស័យបៅកនុងទីរកុង ឬតំបន់ទីរបជុំជនដដលបោកអនកចប់អារមមណចង់បបរមីការ ៍ ងារបនាប់មកចប់បផៅីមទំនាក់ទំនងនិបោជកបៅកនុងវ ិស័យបនោះ បដីមបបធវីការសាក ទ ី សួរ ថាបតអនកទាំងបនាោះកំពុងរតូវការបរជីសបរសបុគាលិកសរម្ភប់មុខតំដណង ដដល ី ី បោកអនកចង់បធវដដរឬបទ?។ ី ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 29
 32. 32. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក វ ិធីសាស្ត្សដដលរបកបបោយគំនិតនចនរបឌ្ិត (Creative Approach) ត លកេណៈពិបសសននវ ិធីសាស្ត្សតដដលរបកបបោយគំនិតនចនរបឌ្ិត រួមម្ភនៈ  បធវីការរតួតពិនិតយោងមត់ចត់នូវគុណសមបតតិ ឬសកានុពលការងារដដលរូប ត បោកអនកម្ភន។ កំណត់ជំនាញដដលខលួនបពញចតតតាមលំោប់លំបោយ នង ិ ិ ម្ភនការយល់ដឹងអំពីវ ិស័យដដលខលួនចង់បរបីរ ស់ជំនាញទាំងបនោះ។  ពិភ្នកាជាមួយបុគាលដដលបធវីការងាររបបភទបនោះ។ ដសវងរកចបមលីយ ថាបតីអនក ទាំងបនាោះបពញចិតត និងយល់ោងណាចំបពាោះការងារដដលខលួនកំពុងបធវី និងវ ិធី សាស្ត្សតដដលអនកទាំងបនាោះទទួល នការងារបធវ។ ី  បរជីសបរសព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសបុគាលិកមួយដដលបោកអនកចង់បធវី ជាជាងរគ្នន់ ី ី ដត នដឹងពីព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសបុគាលិក ដដលនិបោជកបធវីការបរជីសបរស។ ី ី រសាវរជាវរកព័ត៌ាម្ភនពីរកុម ុនបនាោះឱយ នមត់ចត់ មុននឹងោក់ពាកយសុំចូល បបរមការងារ ឬទំនាក់ទំនងបៅកាន់រកុម ុន។ ី  ដសវងរកបុគាលណាម្ភក់ ដដលម្ភនឥទធិពលកនុងការទទួលបោកអនក ឱយចូល ន បបរមីការងារចំបពាោះរបបភទការងារដដលបោកអនកចង់បធវី។  បរបីរ ស់បណាញទំនាក់ទំនងកនុងសងាមរបស់បោកអនក ឬមិតតភកតិ បៅបពល ត សមរសបណាមួយដដលអាចបធវីបៅ  បរតៀមនូ វវ ិធីសាស្ត្សតកុ នងការពនយល់ ន បដីមបសុំណាត់ជួបបុគាលបនាោះ។ ី បដីមបបងាញថាបោកអនកជាបុគាលដដល ី ា ម្ភនសមតថភ្នពរគប់រគ្នន់ និងគួរបរជីសបរសបធវីជាបុគាលិករកុម ុ ន។ ី  សរបសរលខិតដថលងអំណរគុ ណ និងបផ្ីបៅកាន់បុគាលបធវីបទសម្ភសន៍បោកអនក ភ ិ ឱយ នឆ្ប់តាមដតអាចបធវីបៅ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ ន បនាប់ពការបធវបទសម្ភសន៍ ទ ភ ី ី នបញ្ច ប់។ 30
 33. 33. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ការយល់ែឹខអំពីរបភពព័ត្៌មានទីផារការងារ របភពព័តម្ភនទផារការងារ ម្ភនដូចខាងបរកាមៈ ៌ា ី  មជឈមណលការងាររបស់ទីភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ ឌ ន (NEA) ឬភ្នក់ងារបរជីសបរសបុគាលិកឯកជនដនទបទៀត ន ី  រពឹតតិបរតផសពវផាយពាណជាកមម (កាដសត ទូ រទសសន៍ វ ិទយុ ិ នងទសសនាវដត) នងរពតតបរតការងាររបស់ NEA ី ិ ិ ឹ ិ  អងាការមនដមនរោភិ ា ិ  លជាតិ នងអនតរជាតិ ិ របព័នធអុិនបធីរណត(បៅបលីបគ ិ ទំព័រដដល នផសពវផាយ ព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសបុគាលិកឬបគ ទំព័ររបស់រកុម ុនជាបដីម) ី  ពិព័រណការងារ ៍  ការបខៀនបទផាយព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសបុគាលកបៅតាម ត ិ ី ិ ទសាធ្លរណៈ នងបៅកនុងស ី ិ គមន៍  ការោក់ពាកយសុំចូលបបរមីការងារបៅកាន់និបោជកផ្ទល់ ទ  សាកសួរព័ត៌ាម្ភនពីសម្ភជិករកុមរគួសារ មិតតភ័ស្ត្កក មិតតរម ួ ថាក់ ស ន បសវ ិក និងបុគាលដដលសាល់គ្នអំពព័ត៌ាម្ភនការងារ ា ន ី បៅតាមអងាភ្នពរបស់អនកទាំងបនាោះ ឬការងារបៅកដនលងបផសង  សាកសួររគូបបរងៀន អនកដឹកនាំស គមន៍ ឬទំនាក់ទំនង ការោល័យជួយដសវងរកការងារឱយបធវីបៅតាមសាកលវ ិទា ិ ល័យ ជាបដីម។ បោកអនករតូវម្ភនភ្នពឆ្តនវ ល និងបធវីការសបងកតអំពប តុ ការណទាំងឡាយដដលបកីត ៍ ី ម្ភនប ងបៅជុំវ ិញខលួន។ បតម្ភនការតាំងពព័រណការងារដដរឬបទ? បតម្ភនព័ត៌ាម្ភនបរជីស ៍ ី ី ិ ី បរសបុគាលិកបៅកដនលងដដលបោកអនកធ្លប់បៅដដរឬបទ? បោកអនក មិនរតូវម្ភនភ្នពរុញរា ល ី កនុងការសាកសួរព័ត៌ាម្ភនពីអនកដនទប យ។ សូមបោកអនកបមលព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសបុគាលក ី ី ី ិ ដដលបទីបបធវីការរបកាសផសពវផាយ បោយរតូវបផ្ទតជាចំបងបៅបលីដផនក/វ ិស័យដដលខលួនចង់ ត បធវ។ ី ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 31
 34. 34. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក តារាខរបភពព័ត្៌មានអំពីការងារ (Job Leads Log) របភពព័តម្ភនៈ ៌ា របបភទអាជីវកមម_____________ ១. មជឈមណលការងារ ឌ ៤. របព័នអុនបធរណត ធ ី ី ិ ២. បសៀវបៅព័ត៌ាម្ភននបោជក ៥. សារព័ត៌ាម្ភន ិ ៣. បណាញទំនាក់ទនងកនុងសងាម ត ំ កាលបរបចេទ ិ ននការោក់ ពាកយ របភព មុខតំដណង/ កាល ព័តម្ភន បរបចេទននការោក់ពាកយ/ ៌ា ិ ឧបតថមភការប កាលបរបចេទផុតកំណត់ ិ ោះពុមពផាយបោយ ប្ោះ___________________ ម តំបន់____________________ __ ប្ោះរកុម ុន/ ម ប្ោះបុគលទំនាក់ ម ា លទធផល ការតាម អាសយោន/ ា ទំនង/មុខតំដណង/ ោន ទូរស័ព/ អុដមល ទ ី ទូរស័ព/អុដមល ទ ី (Follow-up) 32
 35. 35. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ង្សចក្សតីណែនា ំក្សនខការង្ធើវបទសមាសន៍ ា ុ ឥ ូវបនោះបោកអនកម្ភនឯកសាររគប់រគ្នន់ សរម្ភប់បធវីបទសម្ភសន៍។ របសិនបបបោកអនក ភ ី បោកអនកកំពុងបរតៀមខលួន នឆលងកាត់ដំណាក់កាលពដំបូង ី នោង រតមរតូវសរម្ភប់មុខតំដណងការងារណាមួយ (ការវ ិភ្នគព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសបុគាលិក និងការ ឹ ី សរបសរលខតអមោក់ពាកយសុំចូលបបរមីការងារ) បនាោះម្ភនន័យថាបោកអនក ិ ិ នបរតៀមខលួន ទុកជាមុនសរម្ភប់បធវីបទសម្ភសន៍។ ការបធវីបទសម្ភសន៍ គឺជាសម្ភសធ្លតុដ៏សំខាន់បៅកនុង ភ ភ ដំបណរការដសវងរកការងារបធវី បរពាោះកនុងបពលដដលបោកអនកម្ភនឱកាសបងាញសមតថភ្នព ា ី របស់ខួ លនបោយផ្ទល់ដល់និបោជក ឬអនកបធវីបទសម្ភសន៍បនាោះ បោកអនកអាចនឹងទទួល ទ ភ នការងារដដល នោក់ពាកយ។ ការបធវីបទសម្ភសន៍ដចកបចញជា ៣ ភ ដំណាក់កាល សំខាន់ៗ រួមម្ភនៈ មុនបពលបធវីបទសម្ភសន៍ កនុងអំ ុងបពលបធវីបទសម្ភសន៍ និងបរកាយ ភ ភ បពលបធវីបទសម្ភសន៍។ ភ មុនង្ពលង្ធវើបទសមាសន៍ៈ ា  បរៀបចំរបមូលឯកសារដដលបោកអនករតូវការចំ ច់ ដូចជាព័ត៌ាម្ភនអំពរបវតតិការ ី ងារ និងការោយតនមលបៅបលីបទពិបសាធន៍ការងារ ប យរតូវរួមបញ្ចូ លនូវឯកសារ ី ដដលបញ្ជក់អំពសមទធផលការងារដដលសបរមច ា ី ិ អាចរតូវ នបចទសួរកនុងបពលបធវីបទសម្ភសន៍។ ភ ន នងតួបលខដដលបោកអនក ិ សូមកុំបភលចយកបៅជាមួយនូវ CV ថតចមលង និងឯកសារអំពីសមិទធផលការងារ បទាោះបីជាបោកអនកធ្លប់ ល ជាមួយ CV ពីមុនក៏បោយ។  បធវីការទបនទញនូ វព័ត៌ាម្ភនសបងេបរបស់បោកអនកឱយសាត់ ទ អនកបធវបទសម្ភសន៍ឱយ ភ ី   នចាស់ោស់។ នភ្នប់ ា និងដណនាំខួ លនអនកដល់ គិតទុកនូវសំនួរដដលអាចបចទសួរ និងរពាងចបមលីយទុកជាមុន។ រតូវម្ភនភ្នពចាស់ោស់ចំបពាោះព័ត៌ាម្ភនអំពរកុម ុនដដល នបធវការរសាវរជាវ។ ី ី ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 33
 36. 36. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ   ទ.ជ.ម.ក រតូវសរម្ភកឱយ នរគប់រគ្នន់ ពីបរពាោះជាកតាដដលនាំបោកអនកឱយម្ភនអារមមណ ត ៍ រសស់ថា នងភ្នពោងនវកនុងបពលបធវបទសម្ភសន៍។ ល ិ ភ ី មិនរតូវនាំនរណាម្ភក់បៅជាមួយបៅបពលបធវីបទសម្ភសន៍ បដីមបបងាញថាបោក ន ភ ី ា អនកម្ភនការបជឿជាក់បលខួ លនឯង នងម្ភនភ្នពឯករាជយ ។ ី ិ ក្សនខអំឡខង្ពលង្ធវើបទសមាសន៍ៈ ា ុ ុ  បផ្ទតអារមមណជាចំបងបៅបលីសមិទធផលការងារ ដដលបោកអនកសបរមច ត ៍ បពលកនលងមក រកុម ុន។  ននា និងវ ិធីសាស្ត្សតកុ នងការចូលរួមចំដណកដំបណាោះរសាយបញ្ជរបស់ ា ម្ភនការយល់ដឹងចាស់ោស់អំពីព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសបុគាលិក និងលកេណៈសមបតតិ ី របស់បោកអនកសរម្ភប់មុខតំដណងការងារ បោយបធវការបងាញអំពជំនាញ គុណ ា ី ី  សមបតតិ និងសកានុពលការងាររបស់ខួ លន។ ត មនរតូវបធវីការតអូញដតអរ នងនិោយពចំណចមនលអរបស់និបោជកដដលបោកអនក ុ ិ ិ ី ិ ធ្លប់បបរមីការងារពីមុនមក។ ល  បៅបពលបធវីការពិភ្នកាពីរ ក់បបៀវតស បោកអនករតូវបចោះបត់ដបនតាមកាលៈបទសៈ បចៀសោងការកំណត់រ រ ក់បបៀវតសខពស់បពក ក់បបៀវតសមិនចាស់ោស់ បោកអនកអាចមិនរតូវ កនុងករណបោកអនកទាមទារ ី ននិបោជកបរជីសបរស ី ក៏បុដនត របសនបបីរ ក់បបៀវតសទាបបពក បនាោះម្ភនន័យថាបោកអនកកំពុងបនាបតនមលរបស់ ទ ិ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 34
 37. 37. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ខលួន។ ចំបពាោះសំនួរដបបបនោះបោកអនកគួរនិោយថា “ខ្ុំចប់អារមមណនឹងមុខតំដណង ៍ ការងារបនោះដដលជាឱកាសការងារដ៏របនពសរម្ភប់រូបខ្ុំ ដូបចនោះចំបពាោះបញ្ជរ ក់បបៀ ា វតសអាចនិោយគ្ន ន   ន” (ចរច បុដនតមិនរតូវបនាបតនមលរបស់ខួ លន)។ ទ រតូវបផ្ទតជាចំបងបៅបលផលរបបោជន៍របស់រកុម ុន មនដមនរូបបោកអនកបទ។ ត ី ិ មិនរតូវម្ភនការភ័យខាចកនុងការបចទសួរអំពីកិចចការដដលបោកអនកចង់ដឹង ក៏បុដនត ល រតូវទាក់ទងបៅនងមុខតំដណងការងារដូចជា ដំបណរការបរជីសបរសបុគាលក ឬ ឹ ី ី ិ សំណរពាក់ព័នធបៅនឹងរកុម ុនរួមម្ភនៈ ការបំបពញការងារ ឬដបបបទបផសងៗ ួ (សូមបោកអនកចងចំថា សំណររតូវសមរសបបៅនឹងរូបបោកអនក)។ ួ  រតូវម្ភនភ្នពបជឿជាក់ថា បោកអនកម្ភនសមតថភ្នពរគប់រគ្នន់សរម្ភប់បំបពញការ ងារឱយរកុម ុន។  នោយសតបៅកាន់អនកបធវបទសម្ភសន៍របកបបោយភ្នពបជឿជាក់ ទន់ភលន់ នងមន ភ ិ ី ី ិ ិ រតូវរបដកកជាមួយអនកបធវីបទសម្ភសន៍។ ភ   បសលៀកពាក់ឱយ នសមរមយ នងម្ភនអាកបបកិរោសុភ្នពរាបសារ។ ិ ិ រតូវអងាុយឱយរតង់ខួ លន មិនរតូវងាកមុខបរចុោះប ង ខាំរកចកនដ ទំពារសករបដសូ បមីល ី នា កា នងបគ្នោះនដជាបដីម របការទាំងអស់បនោះរតូវបចៀសោងបរពាោះរ ំខានដល់ ការ ិ ិ បធវីបទសម្ភសន៍ និងបងាញអំពីអាកបបកិរោមិនសមរមយរបស់បោកអនក។ ភ ា ិ   អងាុយឱយ នរតង់ខួ លន និងបងាញពីចំណាប់អារមមណរបស់បោកអនក។ ា ៍ សំ ងដកវដភនកអនកបធវបទសម្ភសន៍ ដដលបងាញពភ្នពបសាោះរតង់ នងការផចង់ ភ ា ម ឹ ី ី ិ គំនិតសាប់របស់បោកអនក (មិនដមនសំ ត  ក់)។ បធវការរតង់រតាប់សាប់ ដដលបងាញអំពចំណាប់អារមមណរបស់បោកអនកជាមួយ ត ា ៍ ី ី អនកបធវីបទសម្ភសន៍។ ភ  បធវអារមមណឱយ នរសស់ថា ដដលនាំឱយបោកអនកអាចបឆលីយសំនួរ នោងលអ។ ៍ ល ី ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 35
 38. 38. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ង្រកាយង្ពលង្ធវើបទសមាសន៍ៈ ា  បធវីតារាង និងោយតំនលនូ វចំណចលអៗរបស់ខួ លនកនុងបពលបធវីបទសម្ភសន៍ និង ុ ភ សរម្ភប់ការបធវបទសម្ភសន៍នានថៃអនាគត។ ភ ី    កត់រតានូវរាល់សំណរកនុងអំ ុងបពលបធវីបទសម្ភសន៍។ ួ ភ សរបសរប ងវ ិញនូវអតថបទសបងេបរបស់បោកអនក របសនបបច ំ ច់។ ី ិ ី រតូវអនុវតតនូវលកេខណដដល ឌ នរពមបរពៀងជាមួយអនកបធវីបទសម្ភសន៍ (ដូចជា ភ អាចទូរស័ពទសាកសួរព័ត៌ាម្ភន បនាប់ពី ទ  នបធវបទសម្ភសន៍ជាបដីម)។ ភ ី សរបសរលខិតដថលងអំណរគុ ណបផ្ីបៅកាន់អនកបធវីបទសម្ភសន៍ បដីមបជួយបរកីន ភ ិ ី រ ំលឹកអនកបធវីបទសម្ភសន៍ឱយចងចំរូបអនក។ ភ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 36
 39. 39. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក របការគួរចងចំ........... បៅបពលបោកអនកបងាញខលួនបៅកនុងការបធវីបទសម្ភសន៍ បនាោះមិនដមនជាការ ា ភ ណាត់ជួប ការបដីរកំសានត ពិធីជប់បលៀង ឬបដីមបីទាក់ទាញនរណាម្ភក់ប ីយ។ ន មកកាន់ទីកដនលងបធវីបទសម្ភសន៍ឱយ នមុនបពលកំណត់ៈ ភ  សរមួលដបងាីមឱយ នរសួល  សិតសក់ឱយ នសមរមយ  ម្ភនបពលបវោរគប់រគ្នន់កុ នងការសរមួលអារមមណ ៍ ់ ំ  អងាុយរងចរបកបបោយភ្នពបសៃៀមសាត់ និងបផ្ទតការយកចិតតទុក ៃ ត ោក់កុ នងការបធវីបទសម្ភសន៍នាបពលខាងមុខបនោះ ភ ការបរតៀមទុកមុនៈ បោកអនករតូវបរតៀមទុ កជាមុ ននូវរាល់ព័ត៌ាម្ភនអំពីរកុម ុនដដល ន រសាវរជាវ អតថបទសបងេប ចបមលីយ និងសំណរបផសងៗ។ ួ សរម្ភកៈ បោកអនករតូវសរមួលអារមមណឱយ នរសស់ថា មុនបពលបធវីបទ ៍ ល សម្ភសន៍ បបីពុំដូបចោះបទ បោកអនកនឹងអាចបភលចនូវព័ត៌ាម្ភនបផសងៗ ភ ន ដដលម្ភនបៅកនុងCV ជាក់ជាពុំខាន។ ការបផ្ទតអារមមណៈ ត ៍ ់ ំ កនុងអំ ុ ងបពលរងចបធវីបទសម្ភសន៍ គឺមិនដមនជាបពលបវោដដល ភ បោក អនករតូវគិតអំពីកិចចការដដលរតូវនិោយ ឬម្ភនការរពួយ រមភ បនាោះបទបោក អនករតូវបផ្ទតអារមមណបលីការបធវីបទសម្ភសន៍ដតមួយ ត ៍ ភ បុបណាោះ។ ណ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 37
 40. 40. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក សំនួរសំខាន់ៗណែលនឹខរត្ូវង្ោទសួរក្សនខង្ពលង្ធវើបទសមាសន៍ ា ុ បៅបពលបធវីបទសម្ភសន៍ បោកអនកនឹងរតូវ នបចទសួរនូវសំណរជាបរចីន។ របការដដល ភ ួ សំខាន់បោកអនករតូវគិតទុកនូវសំណរដដលអាចបចទសួរ និងរពាងចបមលីយទុកជាមុន បដីមបី ួ ឱយបទសម្ភសន៍របស់បោកអនកដំបណរការបោយរលូន។ សំណរភ្នគបរចីនដដលដតងបចទ ភ ួ ី សួរដូចជាៈ របវតតផ្ទល់ខួ លន ការសកាអប់រ ំ បតីបោកអនកកំពុងបធវីអវីនាបពលបចចុបបននបនោះ ឬ ិ ទ ិ គបរម្ភងបៅនថៃអនាគត? ជាពិបសសសំនួរអំពីព័ត៌ាម្ភនដដលទាក់ទងបៅនងរកុម ុនដដល ឹ បោកអនក  នោក់ពាកយសុំចូលបបរមីការ។ ទរមង់សំណរគំរូកុ នងការបធវីបទសម្ភសន៍ៈ ួ ភ បតបោកអនកអាចបធវី នអវខោះសរម្ភប់រកុម ុន? ី ី ល  សូមបធវការបរៀបរាប់អំពីខួ លនរបស់បោកអនក ី  សរម្ភប់មុខតំដណងបនោះ គឺម្ភនលកេណៈខុសដបលកពីបមបរៀនដដលបោក អនកធ្លប់សិកាពីមុន បតីកតាណាខលោះដដលជរមុញបោកអនកោក់ពាកយ ល ត សុំចូលបបរមីការងារបនោះ?  ប តុអវី នជាបោកអនកគិតថាខលួនអាចបំបពញការងារបនោះ ន?  បតីបោកអនកចប់អារមមណបៅបលចំណចអវីដដលសំខាន់ជាងបគអំពី ៍ ុ ី ការងារបនោះ?  បតីប តុផលអវីខលោះដដលបោកអនកយល់ថា រកុម ុននងបរជីសបរសរូប ឹ ី បោកអនកឱយចូលបបរមីការងារ?  បតីបោកអនកសាល់រកុម ុនរបស់បយង ា ី  នករមតណាដដរ? ិ បតបោកអនកយល់ោងដូចបមតចចំបពាោះមុខតំដណងការងារបនោះ? ី  បតីបោកអនកយល់ោងដូចបមតចដដរអំពតួនាទីដដលរតូវបំបពញបៅកនុង ី មុខតំដណងបនោះ? ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ 38
 41. 41. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក  បតីអនកយល់ោងដូចបមតចដដរអំពីកិចចការសំខាន់ៗដដលរតូវបំបពញបៅ  កនុងមុខតំដណងបនោះ? បតបោកអនកយល់ថាខលួនម្ភនសមតថភ្នពដដរឬបទ? ី  បតីបោកអនកយល់ដូចបមតចដដរពីសមទធផលការងារដដលសបរមច ិ ន? សូមបលីកឧទា រណពីវ ិធីសាស្ត្សតដដលបធវីឱយបោកអនកអាចសបរមច ៍ ន នូវបគ្នលបៅជាក់ោក់របស់ខួ លន  សូមបោកអនកបធវីការបរៀបរាប់ពីចំណចខាង និងចំណចបខាយរបស់ខួ លន ុ លំ ុ  សូមបធវីការបរៀបរាប់អពីបទពិបសាធន៍ការងាររបស់បោកអនក ំ  បតីអវីបៅដដលសំខាន់ជាងបគកនុងឆ្កជីវ ិតរបស់បោកអនក?  បតីបោកអនកម្ភនបគ្នលបៅការងាររបស់ខួ លនដដរឬបទ?  បតីបោកអនកម្ភនវ ិធីសាស្ត្សតអវខលោះកនុងការបោោះរសាយបញ្ជ? ា ី  បតីបោកអនកយល់ោងដូចបមតចចំបពាោះរូបខលួនឯងកនុងរយៈបពល ៥ ឆ្ ំ ន ខាងមុខចប់ពបពលបនោះតបៅ? ី  បតអកដនទគតោងដូចបមតចចំបពាោះរូបបោកអនក? ី ន ិ  ប តុអវី នជាបោកអនកោឈប់ពការងារ? ី  បតីនិបោជកមុនធ្លប់ោយតនមលរូបបោកអនកោងដូចបមតចដដរ? ល របការគួរចងចំៈ កនុងបពលបឆលីយសំនររបស់អកបធវីបទសម្ភសន៍ បោកអនករតូវរកា ួ ន ភ ភ្នពបសាោះរតង់ និបោជកអាចនឹងពិនិតយនូវចបមលីយរបស់បោកអនកប ីងវ ិញ ប ីយ ម ការភូតកុ ក ់ ំ គឺជារបការដដលគួរបចៀសោង។ ផចងគនិតសាប់របកបបោយការយក ត ចិតទុកោក់ បចៀសោងកុឱយោច់សាច់បរឿង។ មិនរតូវសំដដងភ្នពធុញរទាន់ ត ំ ឬមិន អំណត់ មិនរតូវបមីលកំរាលឥដា ឬបៅជញ្ជងបៅបពលបឆលីយសំនរ។ របសិនបបីបោក ា ំ ួ អនកម្ភនការលំ កកនុងការបមីលដកវដភនករបស់អកបធវីបទសម្ភសន៍ សុបមីលម្ភត់ ឬ ន ភ ំ ំ ួ បមីលចងារបស់គ្នត់ជនសវ ិញ។ បោកអនករតូវគ្នំរទចបមលីយ (Back-up) របស់ខួ ន ក ល តាមរយៈការបលីកឧទា រណជាក់ដសតងមកបញ្ជក់បដនថម។ ៍ ា ភ្នពរសពិចរសពិល បោកអនករតូវសួរសំណរបនាោះប ីងវ ិញ។ ួ ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ ចំបពាោះសំណរដដលម្ភន ួ 39
 42. 42. ទភ្នក់ងារជាតិមុខរបរ នងការងារ ី ន ិ ទ.ជ.ម.ក ទីភាក្ស់ងារជាត្ិមុខរបរ និខការងារ ន ទភ្នក់ងារជាតមុខរបរ នងការងារ (ទ.ជ.ម.ក) រតូវ នបបងកតប ី ី ន ិ ិ ងតាមរយៈអនុរកតយបលខ ី ឹ ៦៧ អនរក.បក ចុោះនថៃទ២៧ ដខបមសា ឆ្២០០៩ បរកាមទរមង់ជាទីភ្នក់ងាររបតិបតតិការ នំ ន ី ពបសស (Special Operating Agency) សថតបៅបរកាមគណៈកម្ភធការជាតិបណោះបណាល ម ិ ត ិ ិ ុត ដដលម្ភន ឯកឧតតមបណតសភ្នចរយ សុខ អាន ឧបនាយករដាមស្ត្នតី រដាមស្ត្នតីទទួលបនទុក ឌិ ទសតការគណៈរដាមស្ត្នតី ជារបធ្លន។ ទ.ជ.ម.ក ម្ភនតួនាទនងភ្នរកិចចកុ នងការផតល់បសោការងារ ី ី ី ិ និងព័ត៌ាម្ភនទីផារការងារបៅមួយកដនលងងាយរសួល និងរបកបបោយគុណភ្នព និងរបសិទធ ភ្នពខពស់បោយឥតគតនថលជូនដល់អនកដសវងរកការងារបធវី ិ បណោះបណាល អនកបរៀបចំបគ្នលនបោ ត ុត នបោជក ិ អនកផតល់ការអប់រ ំ យនិងដផនការ និងសាធ្លរណជនបៅកនុងរពោះរាជា ណាចរកកមពុជា។ ទ.ជ.ម.ក ផតល់បសោការងារ នងព័ត៌ាម្ភនទផារការងារ ដល់អនកបរបរ ិ ី ី ស់ បសោតាមរយៈជបរមីសងាយរសួលពីរគឺ៖  បសោបលរបព័នធអុនបធីរណតតាមរយៈបគ ី ី ិ ទំព័រ www.nea.gov.kh  បសោតាមរយៈមជឈមណលការងារដដលនឹងរតូវបបងកីតបៅទូទាង ២៤ រាជធ្លនី ឌ ំ បខតត។ មជឈមណលការងារនមួយៗ ផតល់បសោជាមូ លោនដូចខាងបរកាម៖ ឌ ា ី - បសោបណាល័យ ណ - ឧបតថមភការប បសោអុីនបធីរណតការងារ ិ បសោដណនាំ និងព័ត៌ាម្ភនអំពីការងារ និងទីផារការងារ។ ោះពុមពផាយបោយ 40

×