Your SlideShare is downloading. ×
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស

2,397
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,397
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
145
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ĄеĮР˝◦БƯ ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą
 • 2. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ĄеĮР˝◦БƯ ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą Ư.ơ. ijУĜ◦Б ĕЊ₣Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷũĠ₤сΒĖ˝ĵ˝сĮњĕċ˝ĖО₣ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ Ư.ơ.ơ. Ū˝ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс ˛ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ គជអនកេធ្វេសចក្ដសេ្រមច។ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវ្របជុំេដើមបេធ្វករសេ្រមច ក ក ឹ ឺ ើ ី ឹ ី ើ េលើករងរដូចខងេ្រកម ៖      ៍ អនុមតែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ នង ល់ករែកត្រមូវែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ ័ ក ក ិ ិ ិ អនុមតកមមវធវនេយគ នង ល់ករែកត្រមូវកមមវធវនេយគឃុំ សងត់ ័ ក ិ ី ិ ិ ិ ី ិ ិ ិ ក អនុមតេសចក្ដី្រពងគេ្រមងថវកឃុំ សងត់ និង ល់ករែកត្រមូវគេ្រមងថវកឃុំ សងត់ ័ ក ិ ិ េធ្វករ ើ ម ំ ើ នដេណរករៃនករេរៀបចំគេ្រមង បេងកតយន្ដករេដើមបធនករចូលរួមរបស់សហគមន៍ឱយបនេ្រចើនកនុងករេរៀបចំនិងអនុវត្ដគេ្រមង។ ើ ី Ư.ơ.Ư. Ð‗к˝ŌĊЊŁũ˝⅜₣ЯĩĕŁũ ĕЊ₣ℓŷЋŁ (Ð.ĩ.ℓ) Ŋ គណៈកមធិករក ម ងែផនករនងថវកផ្ដល់េយបល់ និងជួយេមឃុំ េចសងត់ កនុងករេធ្វើេសចក្ដី ក ិ ិ ក ័ ្រពងែផនករអភវឌ ន៍ កមមវធីវនិេយគ នងគេ្រមងថវក េដើមប ី ក់ជូន្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់អនុ មត។ កនុងករ ិ ិ ិ ិ ិ អនុវត្ដគេ្រមង គណៈកមធិករក ម រួមរបស់មូល ្ឋ ន។ ងែផនករ នងថវក ិ ិ ចជួយដល់េមឃុំ េចសងត់កុ ងករ្របមូលទុនចូ ល ក ន Ư.ơ.ư. ЮņþНе Юč₤İijсс ˛ េមឃុំ េចសងត់ ទទួលខុ ស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងករអនុវត្ដគេ្រមងែដលមនេនកនុងកមមវធវនេយគ ក ិ ី ិ ិ ឃុំ សងត់ និងគេ្រមងថវកឃុំ សងត់។ ក ក ិ  េនកនុងដំ ក់កលៃនករេរៀបចំគេ្រមង េមឃុំ េចសងត់ទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងករ ក ័ ធ ំ សិក គេ្រមង និងស្រមបស្រមួលករងរជមួយអនកពក់ពនទងអស់ ។  េនេពលបញច ប់ករសិក គេ្រមង េមឃុំ េចសងត់្រតូវេផញើទ្រមង់ពតមនគេ្រមង និងឯក ក ័ ៌ រពក់ ព័នទងអស់េទអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង េដើមបពិនិតយ។ ធ ំ ី Ư.ơ.̉. Ð‗к˝ņŊŁũŪÐĠсŪÐ₣ÐЮŪŌ₣ េមឃុំ េចសងត់្រតូវបេងកើតគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងមួយស្រមប់គេ្រមងឃុំ សងត់នមយៗ ក ក ី ួ ម រយៈេសចក្ដសេ្រមចរបស់ឃុំ សងត់។ តួនទរបស់គណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង គេដើមបជួយ នងផ្ដល់េយ ក ី ី ឺ ី ិ ក បល់ដល់េមឃុំ េចសងត់ និងចូ លរួមកនុងករេរៀបចំគេ្រមង។ េមឃុំ េចសងត់ ចអេញជ ើ ញបុគគលិកមូល ្ឋ នមកពីភក់ងរ ឬតំ ក ន ពក់ពននឹងគេ្រមងមួយចំនួន ដូចជ គេ្រមង ័ ធ ងអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នែដល េរៀន មណលសុ ខភព េហ ្ឋ រចនសមពនធ ្ឌ ័ ធរណៈ ឬ ច គេ្រមង េស កមមនន េដើមបចូលរួមកិច្របជុំគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងកនុងនមជអនកសេងកតករ។ ី អនកជំនួយបេចចកេទស នងអនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ ចូ លរួមករ្របជុំរបស់គណៈកមមករ្រគប់្រគង ្ឌ ិ គេ្រមងកនុងនមជអនកសេងកតករ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 14
 • 3. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ េនកនុងដំ   ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ក់កលេរៀបចំគេ្រមង គណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងនឹងេរៀបចំ្របជុំ េដមប ី ៖ ើ េរៀបចំតួនទី នងករទទួលខុស្រតូវ ស្រមប់ករេរៀបចំគេ្រមង ិ ឯកភពេទេលើេ្រគងករគេ្រមង។ កំណត់េហតុៃនករ្របជុំទងេនះ ្រតូវ យករណជូន្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់។ ំ ៍ ក ្ល េ្រកពករ្របជុំទងេនះ សមជិកគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង ្រតូវអនុវត្ដតួនទីរបស់ខួ នែដលបន ំ ី កំណត់ តំ ងឱយេមឃុំ េចសងត់។ ក Ư.ơ.̣. Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷ˝Ė₣ŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е О ចំេពះគេ្រមងទំង យ ែដលចំបច់្រតូវករករ្របតបត្ដករនិងែថទំ គេ្រមងេនះនងមនមន ិ ិ ឹ ិ នរន្ដរភពេទ ្របសិនេបគនករទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតបត្ដករនិងែថទំឱយបនចបស់ ិ ើ ម ិ ិ គេ្រមងទំងេនះ ្រតូវែតកំណត់ឱយបនចបស់ ˝). ស់។ ដូចេនះស្រមប់ ស់នូវករទទួលខុស្រតូវេនះ។ О Ū˝ņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс ˛ ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមួយចំនួន ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់នឹងទទួលខុស្រតូវផល់កុ នងករ្របតិបត្ដិករ នង ក ទ ិ ែថទំលទធផលគេ្រមង េហយករចំ ើ យៃន្របតបត្ដិករនិងែថទំេនះ ្រតូវេ្រគងេនកនុងគេ្រមងថវក្របចំឆ ំ ន ិ ិ របស់ឃុំ សងត់។ ជទូេទគេ្រមងទំងេនះ នឹងជ ៖ ក   គេ្រមងេស កមមែដលផ្ដល់ផល្របេយជន៍ដល់សហគមន៍ទងមូល ំ  Š). គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ ័ ធរណៈែដលផ្ដល់ផល្របេយជន៍ដល់ សហគមន៍ទងមូល ំ គេ្រមងែដលមនមនភក់ងរបស់រ ្ឋ ភបល ន ិ ិ មួយទទួលខុស្រតូវ។ ļ˝сİũũĠ₤сũŢķЊģŲ Ė ť ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមួយចំនួនេទៀត ភក់ងរេផ ងេទៀតរបស់រ ្ឋ ភបលជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ ន ិ ្របតបត្ដិករនិងែថទំ។ ឧទហរណ មនទីរសុ ខភបលទទួ◌ួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្ដិករនិងែថទំមណលសុ ខ ៍ ្ឌ ិ ិ ភព មនទរអប់រ ំទទួលខុស្រតូវកនុងដំេណរករ្របតិបត្ដិករនិងែថទំ ី ើ តួនទីែតកនុងករផ្ដល់មូលនិធិេដើមប ី ្រតូវ្រពមេ្រព ង ឱយបនចបស់ ចំ Ð). ងសង់ (ដូចជមណលសុ ខភព ឬ ្ឌ េរៀន។ កនុងករណែដលឃុំ សងត់មន ក ី េរៀន) េនះ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ក ស់ជមួយភក់ងរេផ ងេទៀតរបស់រ ្ឋ ភបល អំពករទទួលខុ ស្រតូវេលើករ ន ិ ី យស្រមប់ដំេណរករ ្របតបត្ដករនងែថទំ។ ើ ិ ិ ិ Ū˝ОņЮŪĠЧŪģ₤с ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមួយចំនួនេទៀត ែដលមន្រកុមេ្រប្របស់ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតបត្ដករ ើ ិ ិ នងែថទំ ឧទហរណ សហគមន៍េ្រប្របស់ទក(គេ្រមង្របព័នធ ៍ ធ ិ ើ ឹ ្រស្ដ) ្រកុមេ្រប្របស់ទក ើ ឹ ្អ តនិងអនម័យ (គេ្រមងអណងទឹក)។ ឃុំ សងត់្រតូវែតេរៀបចំបេងកើត្រកុមេ្របើ្របស់ ឱយបនមុនករអនុវត្ដគេ្រមង ឬេនដំ ក ូ ្ដ ក់ កលចប់េផ្ដើមេរៀបចំគេ្រមង ឬមុនេពលេផញើពតមនគេ្រមងជូនអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ ័ ៌ េនកនុងករេរៀបចំគេ្រមង ្រកុមេ្របើ្របស់ ចជួយបំេពញភរកិចច ដូចជ ៖  ករ្របមូលព័តមនែដល្រតូវករស្រមប់េ្រគងករគេ្រមង ៌  ករេ្រជសេរសទី ើ ើ  ងៃនលទធផលគេ្រមង (ឧទហរណ ៖ ទី ំ ៍ ករ្របមូលទុនចូលរួម។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ង ំ ងសង់អណង) ូ ្ដ 15
 • 4. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.ơ.̀. ₤΅Ðņĕч ĕЊ₣ΒĖ˝◦◦УŲĩŲĮБÐЮŪŌ₣ សហគមន៍ មនន័យថជ្របជពលរដ្ឋមយ្រកុមែដលរស់េនជមួយគ េនកែន្លងមួយ មនករពក់ពនធ ួ ន ័ គេទវញេទមក នងមនផល្របេយជន៍រមគ។ ន ួ ន ិ ិ អនកទទួលផលផល់ពគេ្រមង គជ្របជពលរដ្ឋ ឬ្រកុម្រគួ ទ ី ឺ ឧទហរណ ៖ ៍  រែដលេ្រប្របស់លទធផលគេ្រមងផល់។ ទ ើ អនកទទួលផលផល់ពីអណងទឹក គជសមជិកទំងអស់េនកនុង្រគួ ទ ឺ ូ ្ដ េនះ។  អនកទទួលផលផល់ពី ទ សមជក ៃន្រគួ ិ  េរៀន គជចំនួនសិស ែដលេរៀនេនបនទបេរៀនេនះ មនរួមបញចូ លទំង ់ ឺ ិ ររបស់សិស ទំងេនះេទ។ អនកទទួលផលផល់ពករបណះប ្ដ ល គអកទំង ទ ី ឺ ន ុ ្ដ យ េនះ (ចំនួនសិកកម)។ ខ ម រែដលេ្រប្របស់ទឹកអណង ើ ូ ្ដ ែដលបនចូលេរៀនវគគបណះប ្ដ ល ុ ្ដ អនកទទួលផល នងសហគមន៍្រតូវចូ លរួមឱយបនេ្រចន កនុងករេ្រជសេរសេ្រគងករគេ្រមង នងករ ើ ិ ើ ើ ិ នករអនុវត្ដគេ្រមង។ Ư.ơ.́. ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ ចំេពះគេ្រមងឃុំ សងត់ភគេ្រចើន ែផនកគំ្រទបេចចកេទសនឹងចត់ ក តួនទីជអនកជំនួយបេចចកេទស េចសងត់។ ក េដមបជួយដល់ឃុំ ើ ី ងម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស ឱយបំេពញ ំ ំ សងត់កុ ងករេរៀបចំគេ្រមង ក ន មករេសនើសុំរបស់េមឃុំ អនកជំនួយបេចចកេទសមនភរកចដូចតេទ ៖ ិ ច     ពនតយអំពត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដមភគតិចរបស់គេ្រមង ី ើ ិ ិ ី ិ េរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង អនុវត្ដករសិក លទធភពគេ្រមង ជួយកនុងករសិក ដីធី្ល ករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងឬករេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករ ៍ ិ ិ ិ ករពរសុ វតថភពជនជតិេដើមភគតិច ិ  េរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង  បន់ ៉  បំេពញព័តមនែផនកបេចចកេទសេទកនុងទ្រមង់ពតមនគេ្រមង ៌ ័ ៌  ម នតៃម្លគេ្រមង ្រតូវចុះហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមនគេ្រមងជមួយេមឃុំ េចសងត់េ ័ ៌ ក យបញក់ថ គំនូសប្លង់ ជ គេ្រមង េនះពិតជ្រតឹម្រតូវ។ Ư.ơ.៨. Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕЮŠijŚ Ū˝О₣ ť ចំេពះគេ្រមងឃុំ សងត់មយចំនួន ដូចជគេ្រមងេស កមម អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង នង ក ួ ឹ ចត់ ងអនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ នងេខត្ដ ្រកុងឱយបំេពញតួនទីជអនកជំនួយបេចចកេទស េដើមបជួយដល់ ំ ្ឌ ិ ី ឃុំ សងត់ កនុងករេរៀបចំគេ្រមង ក មករេសនើសុំរបស់េមឃុំ េចសងត់។ ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 16
 • 5. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងនងទទួលទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នងឯក ័ ៌ ឹ ិ សងត់។ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវេធ្វករពនតយ ៖ ក ើ ិ ិ     ឯក ឆ ំ២០០៩ ន រពក់ពនធពេមឃុំ េច ័ ី េតេមឃុំ េចសងត់ បនផ្ដល់ពតមនចំបច់្រគប់្រគន់េហយឬេន? ក ័ ៌ ើ ើ េតគេ្រមងេនះ្រសបេទ ើ មែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ែដរឬេទ? ក ិ េតគេ្រមងេនះមនលកខណៈសម្រសបកនុងករេ្របើ្របស់មូលនិធិឃុំ សងត់ែផនកអភវឌ ន៍ែដរឬេទ? ក ើ ិ េតគេ្រមងេនះមនផទុយេទនឹងចបប់ែដរឬេទ? ើ បនប់ពីពិនិតយរួច ល់េហើយ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវេផញើទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នង ទ ័ ៌ ិ រពក់ពនមយចបប់ េទមនទីរជំនញពក់ពនធ េដើមបពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ័ ធ ួ ័ ជ ី អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវធនថ ករបញចូ លព័តមនគេ្រមងេទកនុង “្របព័នទននយៃន ៌ ធ ិ ន ័ ករអនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់” ្រតូវបនអនុវត្ដ ក មេសចក្ដែណនំសី ្ដពីករបញចូ លព័តមនទននយគេ្រមងេទកនុង ៌ ី ិ ន ័ “្របព័នទិននយៃនករអនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់” របស់ គ.ជ.វ.វ ។ ធ ន ័ ក ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមួយចំនួនែដល សមបត្ដិ ែដលកំពុងែតេ្របើ្របស់េ ចប ្ដ លឱយប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងឬប៉ះពល់ដល់ដធី្ល ឬ្រពទយ ី ិ យឯកជន នងឬប៉ះពល់ដល់ជនជតិេដើមភគតិច អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ិ េខត្ដ ្រកុង្រតូវចត់ែចងកនុងករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ករេរៀបចំរបយករណលទធកមមដីធី្ល ឬរបយករណ ៍ ៍ បរចគដីធី្លេ ិ ច យសម័្រគចិត្ដ និងឬេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច។ ៍ ិ អនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ ្រកុង នង្រសុក ខណជួយព្រងឹងសមតថភព និងគំ្រទដល់េមឃុំ េចសងត់ឱយ ្ឌ ក ិ អនុវត្ដតួនទីរបស់ខួ នេនកនុងករេរៀបចំគេ្រមង។ ្ល ៉ អនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ ្រកុង នង្រសុក ខណ្រគន់ែតជអនកផ្ដល់េយបល់ដល់ឃុំ សងត់បុេ ្ឌ ក ិ ែមនជអនកេធ្វើសកមមភពេរៀបចំគេ្រមងរបស់ឃុំ សងត់ េ ក យខ្លួនឯងេឡយ។ ើ អនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ ្រកុង នង្រសុក ខណ (ឬម្រន្ដដៃទេទៀត) មន្រតូវចូ លរួមេធ្វើសកមមភព ្ឌ ិ ី ិ កនុងករ្របមូលទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន ប៉ុែន្ដ ្របមូលទុនចូ លរួមេនះ។ ក ចជួយផ្ដល់េយបល់ដល់ឃុំ សងត់អំពវធី ី ិ ្ណ ះ មន ិ មួយ ្រស្ដននកនុងករ Ư.ơ.៩. ņĕĀБũĄеĜŀĜĜ ˝). ŁũĄУŎ˝Ė₣ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ О ចំេពះ្របេភទគេ្រមងខ្លះ ប ំ ្ដ មនទរជំនញពក់ពន្រតូវចូ លរួម ជជនួយបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំ ័ ធ ី គេ្រមង។ ជំនួយបេចចកេទសែដលមនទរជំនញគួរែណនំរមមន ៖ ួ ី  ករែណនំបេចចកេទសេលើេ្រគងករគេ្រមង។ េបម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស ឬអនកស្រមបស្រមួល្រសុក ើ ី ំ ខណ េខត្ដ ្រកុងមនមនសមតថភព្រគប់្រគន់កុ ងករផ្ដល់ជំនួយបេចចកេទសដល់ករេរៀបចំគេ្រមង ្ឌ ន ិ េទ គណៈកមធករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង ្រតូវេសនើេទប ម ិ ម ិ ិ ិ ិ ្ដ មនទរ ី ជំនញពក់ពនធ េដមបជួយដល់ឃុំ សងត់កុ ងករេរៀបចំគេ្រមង។ ឧទហរណ ករេរៀបចំគេ្រមង ័ ក ន ៍ ើ ី ធ ំ ្រស្ដ ្រតូវករជំនញបេចចកេទសពីមនទីរធនធនទឹក នងឧតុនិយម េបើម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស ិ មនមនសមតថភព្រគប់្រគន់។ ែផនកគំ្រទបេចចកេទស្រតូវេសនើមកគណៈកមធិករ្របតិបត្ដិៃនគណៈ ម ិ កមធិករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង េដមបេសនើេទមនទីរធនធនទឹក នងឧតុនិយមឱយជួយជបេចចក ម ើ ី ិ ិ េទស។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 17
 • 6. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  ែខមក កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីករចត់ែចងស្រមប់ករ្របតិបត្ដិករ និងែថទំលទធផលគេ្រមង ជពិេសស ចំេពះគេ្រមងែដលមនទរជំនញទទួលខុ ស្រតូវកនុងករចំ ី ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់មន ក ិ ច ងសង់ យស្រមប់្របតបត្ដិករ។ ឧទហរណ ៍ ិ េរៀនបនេឡើយ េបមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី ើ ភ យល់្រពមកនុង ករផ្ដល់្រគូបេ្រង ន និងករឧបតថមេផ ងៗេនះ។ េ ឆ ំ២០០៩ ន មន ិ េមឃុំ េចសងត់្រតូវពិភក ជមួយមនទីរជំនញអំពីបញននទក់ទងនឹងករេរៀបចំគេ្រមងឃុំ សងត់ ក ្ហ ក យមនជំនួយពីម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស នងអនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ េខត្ដ ្រកុង។ ំ ្ឌ ិ Š). ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ ˝Ю◦₤ ą ប ្ដ មនទរជំនញមនភរកចកុ ងករពនិតយបញក់បេចចកេទសនូវ្រគប់គេ្រមងអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ទង ជ ក ំ ី ិ ច ន ិ ិ អស់ ែដលពក់ពនធនឹងជំនញរបស់ខួ ្លន។ កនុងករណខ្លះ គេ្រមងមួយ ច្រតូវករករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ័ ជ ី ំ ពីមនទីរជនញពក់ពនមយ ឬេ្រចើន ឧទហរណ គេ្រមងេស កមម ឬគេ្រមងែដលសថិតេនកនុងតំបន់្រតួតសុី គ ័ ធ ួ ៍ ន រ ងមនទរជំនញេ្រចើនជេដើម។ ី Ư.ơ.ơƠ. Ð‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊаĕÐ‗к˝ŌĊЊŁũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ЮŠijŚ Ū˝О₣ Ŋ Ŋ តួនទរបស់គណៈកមធករ្របតបត្ដៃនគណៈគមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ម ិ ម ិ ី ិ ិ ិ ឃុំ សងត់។ គណៈកមធិករ្របតបត្ដមនមនតួនទេ ក ម ិ ិ ិ ី សងត់ េនះេទ។ ក ្រកុងផ្ដល់ករគំ្រទដល់ ័ យផល់កុ នងករេរៀបចំគេ្រមង នងអនុ មតគេ្រមងឃុំ ទ ិ Б Ư.ơ.ơơ. Ū˝ОņŁũİũ₤Нŷij□ЊļĮĠũЋ⅜ĕ řĊųБ ĕЊ₣ĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊşаĕЮŲžĊЊŁũŢĕ Ð.Ą.ŷ.ŷ □ ť ្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ គឺជយន្ដករ ី ិ មួយ ែដលបេងកើតេឡើង េដើមប្រតួតពិនិតយ នងផ្ដល់េយបល់េទេលើ ៖ ី ិ   ំ ើ ដេណរករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងជនជតិេដើមភគតិច របយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងរបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិ ៍ ិ ៍ ិ ី ិ ិ េដមភគតិច។ ើ ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដមភគតចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នងេរៀបចំបញជ ី ី ិ ិ ើ ិ ិ ិ តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (ឃុំែដលសថិតេនកនុងតំបន់ែដលមនផលប៉ះពល់ខងដល់បរ ិ ថ ន) ្ល ំ នងបញជ ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច (ភូមែដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនេលើសពី៥%ៃន្របជពលរដ្ឋសរុប ិ ិ កនុងភូម) េហយ ិ ើ ក់ជូន គ.ជ.វ.វ េដមបពិនិតយ នងសេ្រមច។ គ.ជ.វ.វ នឹងផ្ដល់បញជ ី ទងពីរេនះដល់េខត្ដ ្រកុង ំ ើ ី ិ ែដលពក់ពនធ នងផ ព្វផ យបញជ ី ទងពីរេនះេនកនុងេវប ័ ំ ិ ទ ំ យរបស់ គ.ជ.វ.វ។ បនប់ពីទទួលបនបញជ ី ទងពីរ េនះ េខត្ដ ្រកុង្រតូវផ្ដល់បញជ ី ទងពរេនះដល់ឃុំ សងត់ែដលពក់ពនធ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង នង ំ ី ក ័ ិ ែផនកគំ្រទបេចចកេទស។ ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល និងជនជតេដើមភគតិចៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ្រតូវេធ្វបចចុបបនន ី ិ ិ ើ ិ ភពបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងបញជ ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច។ េ្រកម ៖ បញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្រតូវេធ្វើបចចុបបននភពេ យែផ្អក មចំណចដូ ចខង ុ 18
 • 7. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  ទំហំស  ទំហំស ្ឋ នដទងអស់ ឬពក់ក ី ំ ្ដ លរបស់ឃុំ សងត់ែដល្រគបដណប់េ ក ្ដ ្ឋ នដរបស់ឃុំ សងត់្រគបដណប់េ ក ្ដ ី រយេឡើងេទៃនទំហំៃផទដីសរុបរបស់ឃុំ សងត់ ក  ករកំណត់េ  យៃ្រពធមមជតិ យតំបន់ដេសើម ឬៃ្រពែដលមនទំហំចប់ពី១០ភគ ី ្រស្ដ តំបន់ជីវៈច្រមុះេផ ងៗែដល្រតូវបនេគចត់ទុកជតំបន់ ែដលគំ្រទ្របេភទពូ ជសត្វៃ្រពែដលបត់បង់ េហយែដល្រតូវបន្របកសេ ើ  ឆ ំ២០០៩ ន ន ន យថក់េខត្ដ ្រកុង ឬថក់ជតិនូវតំបន់ករពរ តំបន់ៃ្រពករពរ តំបន់រក ពូ ជ្រតីទឹក ប និងទឹកៃ្រប ឬតំបន់អភរក បុ ណ ិ  ែខមក យ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន នំ លទធផលៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នធំៗកនុងករអនុវត្ដគេ្រមងឆមុនៗ ឃុំ សងត់ែដលមនវត្ដមនជនជតេដើមភគតចរស់េនេលើសព៥ភគរយៃនចំនួន្របជជនសរុប ក ិ ិ ី កនុងឃុំ សងត់េនះ។ ក ចំេពះឃុំ សងត់ទងអស់ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ្រកុមករ ក ំ ងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធី្ល និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នឹង ៖  ពនតយេឡងវញេទេលើករពនតយអំពត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នៃនគេ្រមងទំង ិ ិ ើ ិ ិ ិ ី អស់ ែដលសថិតេនកនុងឃុំៃនបញជជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នេនះ េដមបបញក់អំពី ជ ើ ី សកនុពលៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នៃនគេ្រមងទំងអស់េនះ ្ដ  ចុះពិនិតយដល់ទី ងគេ្រមង ផ្ដល់ករែណនំអំពីករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងពិនិតយរបយ ំ ិ ិ ្ដ ករណវភគបរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ នៃនគេ្រមងែដលពិនិតយេទេឃើញថ មនសក ៍ ិ ិ នុពលៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (ជពេសស គេ្រមងផ្លូវថមី ្របព័នធ ធ ិ ្រស្ដថីម ្រប យថមី ទំនប់ថីម ងស្ដុកទឹកថមី ឬែ្រពកជីកថមី) ជមុន មុននឹងគេ្រមងទទួលបនករពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ជ ចំេពះភូមទងអស់ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ជនជតេដើមភគតច ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដីធី្ល ិ ិ ិ ិ ំ នងជនជតេដើមភគតចៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នង ៖ ិ ិ ិ ិ ឹ  ពនតយេឡងវញេទេលើករពនតយអំពត្រមូវករៃនករេរៀបចំរបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថិ ៍ ិ ិ ើ ិ ិ ិ ី ី ិ ភពជនជតិេដើមភគតិច ៃនគេ្រមងទំងអស់ែដលមនទី េដមភគតិច ើ ភគតច។ ិ  ងសថិតេនកនុងភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតិ ំ ិ េដមបកំណត់អំពីសកនុ ពលផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមងទំងេនះេទេលើជនជតិេដើម ្ដ ើ ី ពនតយថេតមនករេរៀបចំរបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដើមភគតិចបន ៍ ិ ិ ើ ី ិ ិ ិ ្រតម្រតូវែដរឬេទ?។ ឹ ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដមភគតចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នងេធ្វករសិក ី ិ ិ ិ ើ ិ ឹ ើ នង យតៃម្ល្របចំឆេទេលើផលប៉ះពល់ដីធី្ល ែដលប នំ ិ ្ដ លមកពីករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់។ ក Ư.Ư. ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ករេរៀបចំគេ្រមង្រតូវេធ្វើេឡើង បនប់ពីគេ្រមង្រតូវបន ទ ក់បញចូ លកនុងកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់ នង ក ិ ិ ិ មុនេពលករចប់េផ្ដើមដំេណរករលទធកមម។ ករេរៀបចំគេ្រមង គជករសិក ើ ឺ ្រតូវករ េដើមបេរៀបចំឱយបននូ វេ្រគងករគេ្រមង។ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ នង្របមូលព័តមនទំងអស់ែដល ៌ ិ 19
 • 8. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ករេរៀបចំគេ្រមងរួមមន ៖          ពនតយអំពត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដមភគតិចរបស់គេ្រមង ី ើ ិ ិ ី ិ ករបេងកតគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង ើ ករេរៀបចំ្រកុមេ្របើ្របស់ ករេរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង ករេរៀបចំែផនទីគេ្រមង ៌ ករសិក និង្របមូលព័តមនទូេទ និងព័តមនបេចចកេទស ៌ ករសិក និងវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ិ ករសិក ដីធី្ល (របយករណបរចគដីធេ ៍ ិ ច ី្ល យសម័្រគចិត្ដ ឬរបយករណលទធកមមដីធ) ៍ ី្ល ករេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដើមភគតច ៍ ិ ិ ិ ិ  ករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង  ករបន់ ៉  ករេរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមង ិ  ម នតៃម្ល ករេរៀបចំទ្រមង់លទធផល និងតៃម្លបន់ ៉  ករអនុមតគេ្រមង ័  ករពនិតយព័តមនគេ្រមងេ ៌ ិ ម នគេ្រមង  យអងគភពរដ្ឋបលមូលេខត្ដ ្រកុង ករពនិតយបញក់បេចចកេទស។ ជ ិ Ư.Ư.ơ. ŁũĮЊĕЊijŏΒеĮБijŪņСŷŁũаĕŁũ₤Њ˝⅝ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ řБĊųБ ĕЊ₣ĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊşũĠ₤сÐЮŪŌ₣ □ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវេធ្វករពនតយ្រគប់គេ្រមងឃុំ សងត់ទងអស់ េដមបកំណត់ថ េតគេ្រមង ក ំ ើ ី ើ ិ ិ ើ ទំងេនះ ្រតូវករករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដីធី្ល នងជនជតេដើមភគតចែដរឬេទ។ ិ ិ ិ គេ្រមងែដល្រតូវេធ្វករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន គជគេ្រមងែដល ៖ ិ ើ ឺ  ករអនុវត្ដៃនគេ្រមងេនះ មន  ចប ្ដ លឱយមនករខូចខត ឬប៉ះពល់ដល់កែន្លងមួយចំនួន ែដល រៈសំ ខន់េលើែផនកបរ ិ ថ ន ឬវបបធម៌ ករអនុវត្ដៃនគេ្រមង ចប ្ដ លឱយមនករខូចខត ឬប៉ះពល់ដល់្របភពផគតផគងទឹក ែដល្របជ ់ ់ ពលរដ្ឋកំពុងេ្របើ្របស់     លទធផលៃនគេ្រមងេនះ ជែខ ផ្លូវថមី លទធផលៃនគេ្រមងេនះ ជផ្លូវចស់ែដលមន្រ លទធផលគេ្រមងេនះ ជែខ ទំនប់ ឬែខ ្រប ប់្រតូវបនព្រងីកទទឹងចប់ពី ២៥%េឡើងេទ យថមី ឬ ងស្ដុកទកថមី (្របព័នធ ធ ឹ ្រស្ដថី) ម លទធផលគេ្រមងជែខ ែ្រពកជកថមីស្រមប់ករេធ្វដំេណរផ្លូវទក នងឬផគតផគងទកេ្របើ្របស់ ់ ់ ឹ ី ើ ើ ឹ ិ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ចំេពះឃុំ សងត់ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ð ក ្រគប់គេ្រមង ទំងអស់ េទះបជមន ឬមនមនេនកនុងចំណចដូចបនបរយយខងេលើកេ ុ ៏ ី ិ ិ ្រតួតពនតយពេសសអំពសកនុពលៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ ចំេពះគេ្រមងទំង ្ដ ិ ិ ិ ី យ យ ក៏ទមទរករ ែដល្រតួតពនិតយេទ ិ េឃញថ មនសកនុពលៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (ជពេសស្រគប់គេ្រមងផ្លូវថមីទងអស់ នងគេ្រមងទំង ្ដ ំ ើ ិ ិ យ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 20 ដូចបនបរយយខងេលើ) ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដមភគតចរបស់េលខធករ ្ឋ ន ី ិ ិ ិ ិ ើ ិ ិ
 • 9. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ គ.ជ.វ.វ នងចត់ ឹ ងម្រន្ដីទទួលបនទុកេដើមបចុះពនិតយទី ំ ី ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ងគេ្រមងទំងេនះ នងផ្ដល់េយបល់អំពរេបៀបវភគ ំ ិ ិ ី ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងរេបៀបេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ េលើសពេនះេទៀត អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ិ ី េខត្ដ ្រកុង្រតូវេផញរបយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន (េបជត្រមូវករ) ជ ៍ ិ ើ ិ ើ ទ្រមង់ឯក រកនុងកុំពយូទ័រ (Electronic copy) មរយៈអុីែម៉លជូន្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជន ី ិ ជតេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ េដើមប ី ពិនិតយជមុនសិន មុននឹងេផញើរបយករណវភគផលប៉ះពល់ ៍ ិ ិ បរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ នេនះេទមនទីរបរ ិ ថ ន េដើមបពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ េបើពិនិតយេឃើញ ជ ិ ី ថ របយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន មនចំណចខុសឆគង ឬខ្វះខតព័តមន ៍ ិ ុ ៌ ិ មួយចំនួនែដល្រតូវែកត្រមូវ ឬបំេពញបែនថម ្រកុមករងរសុ វតថិភព បរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដើមភគតិចៃន ី ិ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ្រតូវជ្រមបដល់ម្រន្ដទទួលបនទុកេខត្ដ ្រកុងវញ ិ ិ ី មរយៈអុែម៉លកនុងរយៈេពល១០ៃថង ី េធ្វករ។ េនមុនេពលទទួលបននូវករយល់្រពមព្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដីធី្ល នងជនជតេដើមភគតច ី ិ ិ ិ ិ ើ ៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងមន្រតូវេផញពតមន គេ្រមងទំងេនះេទមនទរ ើ ័ ៌ ិ ិ ី ំ ជនញពក់ពនស្រមប់ករពនតយបញក់បេចចកេទសេឡើយ។ ័ ធ ជ ិ ិ គេ្រមងែដល្រតូវេធ្វករសិក ដធី្ល គជគេ្រមងែដលនងេ្រប្របស់ ៖ ី ើ ឺ ឹ ើ  ដបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្របើ្របស់ េ ី េហើយ្រគប់្រគួ យឯកជន (េទះបដីេនះជដី ី ធរណៈ ឬដឯកជនក៏េ ី រែដលដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ ្ល គេ្រមង បនយល់្រពម្របគល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នេ ិ អនកេ្រប្របស់ដី ើ យ យ) រករអនុវត្ដ យសម័្រគចិតដល់គេ្រមង។ មនមន ្ដ ិ មួយបន្របគល់ដីឱយេទគេ្រមងេ្រចនជង៥% ៃនដី ើ ដុះសរុបរបស់ខួ នេនះ ំ ្ល េទ ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀតមនតៃម្លេ្រចនជង៤០០.០០០េរៀលេឡយ។ ចំេពះគេ្រមង្របេភទ ិ ើ ើ េនះ េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំរបយករណមួយែដលបងញថ អនកេ្រប្របស់ដធ្រតូវបនជ្រមប ក ៍ ្ហ ី ី្ល ើ យងេពញេលញអំពីគេ្រមង នងសិទិរបស់ពួកេគកនុងករបដិេសធករ្របគល់ដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិ ៉ ធ ិ េ  យគនសំ ណងទូទត់។ របយករណេនះ េ ម ៍ ដីបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្របើ្របស់ េ េហយ្រគួ ើ ថ “របយករណបរចគដធេ ៍ ិ ច ី ី្ល យឯកជន (េទះបីដីេនះជដី យសម័្រគចត”។ ិ ្ដ ធរណៈ ឬដី ឯកជនក៏េ រមួយចំនួនែដលដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ ិ អនុវត្ដគេ្រមង មនយល់្រពម្របគល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នដល់គេ្រមងេ ្ល ិ ិ ិ ទូទត់។ មនអនកេ្រប្របស់ដធមយចំនួននង្រតូវ្របគល់ដធេ្រចនជង៥%ៃនដី ី ី្ល ួ ី ី្ល ើ ើ ឹ យ យ) រករ យគនសំ ណង ម ដុះសរុបរបស់ខួ ន ំ ្ល ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗ េទៀតមនតៃម្លេ្រចើនជង៤០០.០០០េរៀលស្រមប់គេ្រមង។ ចំេពះគេ្រមង ិ ្របេភទេនះត្រមូវឱយមន “របយករណលទធកមមដធ”។ ៍ ី ី្ល ចំេពះគេ្រមងែដលប ្ដ លឱយមនកររុះេរ ើ ឬបំផញនូវលំ េន ្ឋ ន ឬអគរេធ្វើ ្ល េលើដែដលកំពុងេ្របើ្របស់េ យឯកជន (េទះបីដីេនះជដី ី ជវកមមមយចំនួនេន ួ ី ធរណៈ ឬជដឯកជនក៏េ ី យ) គេ្រមង េនះនងមន្រតូវបនគំ្រទហរញញ វតថុពមូលនិធឃុំសងត់េឡយ។ ក ឹ ិ ិ ី ិ ើ គេ្រមងែដល្រតូវកររបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតច គជគេ្រមងទំង ៍ ី ិ ិ ិ ើ ិ ឺ យ ែដលមនទី ងសថិតេនកនុងភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតេដមភគតច (ភូមែដលមនជនជតេដមភគតច ំ ិ ើ ិ ិ ិ ើ ិ ិ រស់េនេលើសពី៥ភគរយៃន្របជពលរដ្ឋកុ នងភូមសរុប)។ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 21
 • 10. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ ŁũĮЊĕЊijŏΒеĮБijŪņСŷŁũаĕŁũ₤Њ˝⅝ Б ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ řĊųБ ĕЊ₣ĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊşũĠ₤сÐЮŪŌ₣ □ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េតគេ្រមង្រតូវេធ្វើករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? ើ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... េតគេ្រមង្រតូវេធ្វើករសិក ដីធីែដរឬេទ? ្ល ើ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... េតគេ្រមង្រតូវករេរៀបចំវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ? ិ ើ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ........... នំ ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ........... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ Ư.Ư.Ư. ŁũĠЮ₣˛ЧijÐ‗к˝ņŊŁũŪÐĠсŪÐ₣ÐЮŪŌ₣ គេ្រមងឃុំ សង ត់នីមួយៗ េមឃុំ េចសង ត់្រតូវបេងកើតគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងមួយ េ ក ក យ េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ឃុំ សងត់។ េនកនុងដំេណរករេរៀបចំគេ្រមង តួនទរបស់ គណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង ក ើ ី ក គជួយ និងផ្ដល់េយបល់ដល់េមឃុំ េចសងត់ និងចូ លរួមកនុងករេរៀបចំគេ្រមង។ សមសភពរបស់គណៈកមម ឺ ករ្រគប់្រគងគេ្រមងរួមមន ៖  េមឃុំ េចសងត់ ក  សមជកគណៈកមមករលទធកមមឃុំ សងត់ ក ិ  តំ ងអនកទទួលផលមក់ ពភូមនមយៗែដលលទធផលគេ្រមងបន ន ី ិ ី ួ ថ បនេនកនុងភូមទងេនះ។ ិ ំ ្របសិនេបមន្រកុមេ្រប្របស់ែដលនងទទួលខុស្រតូវស្រមប់ករេ្រប្របស់នងែថទំ អនកតំ ើ ើ ឹ ើ ិ ង ភូមគួរមកពី្រកុមេ្របើ្របស់។ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 22
 • 11. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.Ư.ư. ŁũЮũЬĠşеŪ˝ОņЮŪĠЧŪģ₤с ្រគប់គេ្រមងឃុំ សងត់ទំងអស់ ្រតូវមន្រកុមអនកេ្របើ្របស់ មួយ ែដលនឹង ទទួ លខុ ស្រតូវ កនុងករេ្របើ ក ្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមង។ គេ្រមងមួយចំនួន ្រកុមអនកេ្រប្របស់េនះ បនបេងកើតរួចេហើយេ ិ ើ ំ ជនញ។ ចំេពះគេ្រមង េនដំ យមនទរ ី ក ែដលមនទន់បនបេងកត្រកុមអនកេ្រប្របស់េនះ ឃុំ សងត់្រតូវែតេរៀបចំបេងកតេឡង ើ ើ ើ ើ ិ ក់កលចប់េផ្ដើមេរៀបចំគេ្រមង។ Ư.Ư.̉. ŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũ₤Њ˝⅝ÐЮŪŌ₣ បនប់ពីកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់្រតូវបនអនុ មត េមឃុំ េចសងត់្រតូវពិភក ជមួយនឹងអនកជំនួយ ទ ក ័ ក ិ ិ បេចចកេទសអំពីគេ្រមងែដលមនកនុងកមមវធីវនិេយគ េដមបេរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង(ទ្រមង់ទ២)។ ែផនករ ិ ិ ើ ី ី សិក គេ្រមង្រតូវេធ្វើបចចុបបននភពជេរៀង ល់ឆ ំ បនប់ពីករអនុមតកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់។ ន ទ ័ ក ិ ិ ែផនករករងរេនះ្រតូវេរៀបចំស្រមប់ករសិក គេ្រមងទំងអស់ ែដលមនកនុងកមមវធីវនិេយគឃុំ ិ ិ សងត់ េហយែដល្រតូវបនេ្រគងកនុងករេ្រប្របស់ថវកពី ៖ ក ិ ើ ើ   មូលនធឃុំ សងត់ នង ក ិ ិ ិ ្របភពេផ ងេទៀតែដលបនបញចូ លេនកនុងគេ្រមងថវក្របចំឆរបស់ឃុំ សងត់។ នំ ក ិ ្របសិនេបើមនភពមនចបស់ ិ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវពិភក ស់អំពីគេ្រមង មួយ ែដល្រតូវ ក់ចូលកនុងែផនករសិក គេ្រមង នង្រពមេ្រព ងជមួយេមឃុំ េចសងត់។ ជករសំ ខន់ ក ិ ំ ជនួយបេចចកេទស្រតូវយល់ឱយបនចបស់ ថ ៖  អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវេធ្វករអនុវត្ដករសិក គេ្រមង េទ ើ មែផនករករងរេនះ េ េលើកមមវធវនេយគឃុំ សងត់។ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវចប់េផ្ដមសិក គេ្រមង េ ក ិ ី ិ ិ ើ ័ ក បច់រង់ចករអនុមតគេ្រមងថវកឃុំ សងត់េឡយ។ ំ ិ ើ  ស់ែដលអនក យែផ្អក យមនចំ ិ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវមនែផនករសិក គេ្រមងរយៈេពលមួយឆស្រមប់ឃុំ សងត់នីមយៗ។ នំ ក ួ ែផនករ នងករអនុវត្ដ ិ មែផនករេនះ មន រៈសំ ខន់ស្រមប់ យតៃម្លករបំេពញករងររបស់ ខ្លូន។ ែផនករសិក គេ្រមងនមយៗ ្រតូវបងញ ៖ ្ហ ី ួ  លទធផលេ្រគងរបស់គេ្រមង  េតសកមមភពៃនករសិក ្រតូវករអ្វខះ? ី ្ល ើ  េត្រតូវករជំនួយពីអកែដលមនចំេណះដឹងជំនញបេចចកេទសែដរឬេទ (ឧទហរណពីមនទីរជំនញ ន ៍ ើ នន)?       េតគេ្រមង្រតូវករេធ្វើករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? ិ ើ េតគេ្រមង្រតូវកររបយករណសិក ដីធីែដរឬេទ? ៍ ្ល ើ េតគេ្រមង្រតូវកររបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ? ៍ ើ ី ិ ិ េត្រតូវកររយៈេពលប៉ុននៃថង េដមបេធ្វករសិក គេ្រមងឱយបនចប់សព្វ្រគប់? ម ើ ី ើ ើ កលបរេចឆទេ្រគងបញច ប់ករសិក គេ្រមង ិ េយបល់េផ ងៗ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 23
 • 12. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន អនកជំនួយបេចចកេទស នងេមឃុំ េចសងត់្រតូវចុះហតថេលខេលើែផនករសិក គេ្រមង។ េមឃុំ េច ក ិ សងត់ ្រតូវរក ទុកែផនករករងរេនះមួយចបប់។ ក  ែផនករសិក គេ្រមង្រតូវរក ទុកកនុងសំ ណឯក ុំ រគេ្រមងេន ឃុំ សងត់។ ក şе₧ е ៖ អនកជំនួយបេចចកេទសមនែមនេធ្វើករសិក គេ្រមងែតមក់ឯងេនះេទ។ េមឃុំ េចសងត់្រតូវ ន ក ិ ធនឱយមនអនកទទួលផលពីគេ្រមង្រគប់្រគន់ េដមបជួយដល់អកជំនួយបេចចកេទសកនុងករសិក គេ្រមង។ ន ើ ី ចំេពះគេ្រមងមួយចំនួន េពលេវ គជករ ឺ ងសង់បនទបេរៀនថមីេនកនុង ់ េពល១ ឬ២ៃថងបុេ ៉ សិក គេ្រមងមនរយៈេពលខ្លី។ ឧទហរណ ្របសិនេបើគេ្រមង ៍ ែដលមន្រ ្ណ ះ។ ែតេបគេ្រមង គឺជករ ើ ប់ ករសិក គេ្រមង្របែហលជនឹងបញច ប់កុ ងរយៈ ន ងសង់្របព័នធ ធ នងេរៀបចំគេ្រមង ្របែហលជេ្រចើនជង១ឆ។ នំ ិ  អនកជំនួយបេចចកេទស ចេធ្វសកមមភពសិក គេ្រមងបន្រគប់េពលេវ ើ សម្រសប នងេពលេវ ិ  ្រស្ដថីម រយៈេពលៃនករសិក គេ្រមង ែដល ចេធ្វបន។ ើ ្រស័យេលើល័កខខណ ័ ្ឌ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវសិក គេ្រមងទំងមូល មនែមនសិក ្រតមែតលទធផលែដលមនថវក ិ ិ ឹ ស្រមប់អនុវត្ដេនះេទ។  ្របសិនេបើគេ្រមងមួយែដល្រតូវអនុវត្ដរយៈេពលេលើសពី១ឆ ំ គេ្រមងេនះមនត្រមូវឱយេធ្វើករសិក ន ិ ២ដង ឬេ្រចើនដងេនះេទ។   ករេ្រប្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមងចស់ មនចំបច់េធ្វករេរៀបចំគេ្រមងេទ។ ើ ិ ិ ើ គេ្រមងេស កមមរបស់ឃុំ សងត់ ្រតូវមនករេរៀបចំគេ្រមងស្រមប់ែតឆដំបូងប៉ុេ ក នំ ពេនះមកករបន្ដផ្ដល់េស កមម គជគេ្រមងចស់ ី ឺ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្ណ ះ។ បនប់ ទ មនែមនជគេ្រមងថមេនះេទ។ ី ិ 24
 • 13. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯ ЯĩĕŁũ₤Њ˝⅝ÐЮŪŌ₣þНе ₤İijсĂ е............ ˛ Ė េខត្ដ ្រកុង ៖ ក ្ដ ល ្រសុក ខណ៖ ក ្ឌ េឈះគេ្រមង ម គេ្រមងផ្លូវឃុំបគូ គេ្រមងធ ្រស្ដ ភូមកំពង ់កនទួត ិ គេ្រមងទក ឹ េន៦ភូមិ ្អ ត ថក់មេត្ដយយសហ ន គមន៍ភមិកំពង ់ ូ កនទួត លទធផលេ្រគង ផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហម ព នេបតុង១កែន្លង លូ៤កែន្លង ថ បន្រប យ១,៥គម ទរទក១ និងលូទក២កែន្លង ្វ ឹ ឹ ួ អណង ចំនន២៥ កែន្លង ូ ្ដ ឃុំ សងត់ ៖ បគូ ក ្ដ លសទឹង េឈះអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ មួក សិ ម សកមមភពសិក គេ្រមង ែដល្រតូវករ កែន្លងែដល សិក ក់ល ូ នេលខ ្របមូលទនននយពី ័ ិ មនទីរធនធនទក ស្ដីពីក្រមិតទកកនុង ឹ ឹ ្រប យេម ស់ែវងៃផទដ ី េ្រ ្រសព ស់ែវងទ ី សិក ទ ី ំងសំ ណង ់។ ្រតូវករ សិក ផលប៉ះ របយករណ ៍ េទ ថ នភពផ្លូវ ជេ្រមទកជំនន់ ឹ សិក ្រតូវករករ េទ បទ បទ ពល់បរ ិ ថ ន សិក ដធ្លី ី ្រតូវករវធន ិ កលបរេចឆទ ៖ ០២/០១/០៨ ិ ចំននៃថង ួ កលបរេចឆទ ិ េទ ៤ ០៩/០១/០៨ េទ ១៥ ០៤/០៧/០៨ ករករពរ ជនជតេដម ិ ើ េធ្វករងរ បញច ប់ែផនករ ើ ទុកេពលេវ ស្រមប់ ពល ់បរ ិ ច ំងអណងនីមួយៗ ូ ្ដ េយបល់េផ ងៗ េទ េទ េទ ៥ៃថង ១៤/០១/០៨ ្រគប់្រគន់ យតៃម្លផលប៉ះ ថ ន និងរបយ ករណសិក ដធ្លី ៍ ី បញប់ករសិក កនុងឆ ំ ច ន េនះ និង ងសង ់អណង ូ ្ដ មួយចំននកនុងឆ ំ ២០០៨ ួ ន ថក់មេត្ដយយសហគមន៍ ន ចំនន១ថក់ សិស ២៥ ួ ន នក់ សិក ចំននសិស ថក់ទ១ែដលបន ួ ន ី េបះបង ់ ករសិក ទី ំងមេត្ដយយ េទ េទ េទ ១០ ០៩/០១/០៨ ិ េបថវកមន្រគប់្រគន់ ើ ន រដ្ឋ លទ ធភពរបស់សហគមន៍កុង ករគ ំ្រទ្រគូ។ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 25
 • 14. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ư.Ư.̣. ŁũЮũЬĠşеЯĩĕ◦БÐЮŪŌ₣ ែផនទគេ្រមង្រតូវែតជែផនទីឃុំ សងត់ែដលបងញអំពីទី ក ្ហ ី បនទទួលករពនតយបញក់បេចចកេទស នងប ជ ិ ិ ិ ្រតូវ្របថប់្រ ្ដ ភូមទង ិ ំ គណៈកមធិករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង។ ម ិ មនែតលទធផលែដលបងញេនេលើែផនទេនះប៉ុេ ្ហ ី េប្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ចង់ផស់បូ រទី ក ្ល ្ដ ើ ងៃនលទធផលននរបស់គេ្រមង ែដល ំ យែដលអនកទទួលផលរស់េន។ ែផនទីគេ្រមង ្ណ ះ ្រតូវបញចូ លេទកនុងកចសនយ េដមបអនុវត្ដ។ ើ ី ិ ច ងលទធផលគេ្រមង ឬបេងកនបែនថមចំនួនលទធផលគេ្រមង ្រតូវអនុវត្ដ ំ ើ នតិវធីៃនករពិនិតយបញក់បេចចកេទសជថមីេឡើងវញ។ ជ ិ ី ិ Ư.Ư.̀. Łũ₤Њ˝⅝ ĕЊ₣ŪĠņРŲĮњijхŌĕ◦РЮĉ ĕЊ₣ĮњijхŌĕĠЮşĆ˝Ю◦₤ អនកជំនួយបេចចកេទសនឹងជួយគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង កនុងករចុះសិក បេចចកេទសគេ្រមងឃុំ សងត់េនទី ក ងគេ្រមង េ ំ យសហករយងជិតសនិទធជមួយ្រកុមអនកេ្រប្របស់ និងអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន ៉ ើ ៌ ័ ៌ ័ ៌ កនុងេគលបំណង្របមូលព័តមនសំ ខន់ៗ នងចំបច់ េដមបបំេពញទ្រមង់ពតមនគេ្រមង ទ្រមង់ពតមនបេចចក ើ ី ិ េទស នងទ្រមង់នន។ ិ ព័តមនទូេទ និងព័តមនបេចចកេទស្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបបេងកើតេ្រគងករគេ្រមង។ ព័តមនបេចចក ៌ ៌ ៌ ី េទសៃនគេ្រមងនមយៗ ី ួ ចខុសៗគេទ ន ម្របេភទគេ្រមងនមយៗ។ ព័តមនបេចចកេទស្រតូវបំេពញកនុង ៌ ី ួ ទ្រមង់ពតមនបេចចកេទស ែដលមនេនកនុងេសៀវេភែណនំបេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ និង ័ ៌ ័ េសៀវេភែណនំបេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេស កមមរបស់ គ.ជ.វ.វ។ Ư.Ư.́. Łũ₤Њ˝⅝ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ គេ្រមងឃុំ សងត់ែដលប ក ពេសសមួយនឹង្រតូវេធ្វេឡង េ ិ ើ ើ ្ដ លឱយមនផលប៉ះពល់អវជជមនដល់បរ ិ ថ ន នងវបបធម៌ ករសិក ិ ិ ថ “ករសិ ក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន”។ ម្រន្ដទទួលបនទុកថក់េខត្ដ ្រកុង េ ន ី ័ ធ សហករជមួយនឹងអនកពក់ពននន នងេធ្វើករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នេនទី ឹ គេ្រមង េ ងគេ្រមង ឬេនជតទី ំ ិ យ ង ំ យមនករចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។ នតិវធីលម្អតស្ដីពីករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ី ិ ិ នងមនបរយយេន កនុងេគលករណែណនំស្រមប់វភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (ចំណច ២.៨)។ ៍ ុ ិ ឹ ិ ជករសំ ខន់ ស់ែដលេមឃុំ េចសងត់ នងអនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវគិតគូរយង្របុង្របយ័តន មុន ក ៉ ិ េពលេឆ្លើយតបេទនងសំ ណរទំងេនះ។ កុំេចះែតនិយយថ “មនអេទៗ” េទះជមនបញេនះ។ េបេយង ួ ្ហ ឹ ិ ី ើ ើ មនគតអំពីបញេនះ កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង និងែស្វងរកដំេ ្ហ ិ ិ ះ្រ យ មួយឱយបនល្អេទ េនះ ចនងបងកករលំ បក ស្រមប់្រគប់គជក់ជមនខន េនេពលបញទំងេនះ្រតូវបនេលើកេឡើង េ្រកយពី ន ្ហ ឹ ិ អនកទទួលករចប់េផ្ដើមករងរ របស់ខួ ន។ ្ល ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð េទះបជលទធផលមួយចំនួនរបស់គេ្រមង្រតូវបនគំ្រទេ ី ចំនួនេទៀត្រតូវបនគំ្រទេ យមូលនិធិេផ ងក៏េ ផងែដរ។ ឧទហរណ មស់អំេ ៍ ច េហើយ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់នឹង ក ក យមូលនធិឃុំ សងត់ េហយលទធផលមួយ ើ ិ យ គេ្រមងេនះក៏ ច្រតូវេធ្វើករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន យ្រពមេ្រព ងជមួយ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ថ គត់នឹង ក ងសង់ផូ វមួយែខ ្ល ងសង់លូ។ ្របសិនេបើផូ វេនះ គឺជែខ ផ្លូវថមី្រតូវែតេធ្វើករសិក ផលប៉ះពល់ ្ល បរ ិ ថ ន េទះបជផ្លូវេនះមន្រតូវបនគំ្រទមូលនិធេ ី ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់កេ ក ៏ ឹ យ។ 26
 • 15. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ư.Ư.៨. Łũ₤Њ˝⅝řБĊųБ ដី គេ្រមងឃុំ សងត់មយចំនួននឹងេ្របើ្របស់ដីមយចំនួនែដលេ្របើ្របស់េ ក ួ ួ ធរណៈ ឬដរបស់ឯកជនក៏េ ី យឯកជន (េទះបដីេនះជ ី យ)។ កនុងករណេនះ កមមសិទិករ េភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីនឹងបត់បង់សិទិធ ធ ្ល ី របស់ខួ នកនុងករេ្របើ្របស់ដីេនះ នង្រទពយសមបត្ដិននែដលមនេនេលើដីេនះ េ ្ល ិ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង។ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ្រតូវែតេធ្វើកិច្រពមេ្រព ងជមួយនឹងកមមសិទិករ េភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីេនះជមុន មុន ក ច ធ ្ល េពលអនុវត្ដគេ្រមង។ ក ទក់ទងេទនឹងករេ្របើ្របស់ដីធី្ល គេ្រមងឃុំ សងត់ មន៣្របេភទែដល្រតូវេធ្វើករពិចរ ធរណៈមនែដលបនេ្របើ្របស់់េ ិ ១. គេ្រមងែដលនង្រតូវអនុវត្ដេលើដី ឹ ២. គេ្រមងែដលនងេ្រប្របស់ដីបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្រប្របស់ េ ឹ ើ ើ ងសង់អគរសិក េលើទធកនុង ី ្ល ឧទហរណ ៖ ករ ៍ រណៈ ឬដីឯកជនក៏េ យឯកជន។ េរៀនែដលមន្រ គឺ ៖ ប់។ យឯកជន (េទះបដីេនះ ជដី ី យ)។ កនុងករណេនះ ពុំមនបុគគល ឬ្រគួ ី រ ធ នងបត់បង់េ្រចនជង ឹ ើ ៥%ៃនដផលិតកមមសរុបរបស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដមនតៃម្លមនេលើសពី៤០០.០០០េរៀលេឡយ។ ្ល ី ិ ិ ើ អនកេ្រប្របស់ដធី្ល ែដលទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បនយល់្រពម្របគល់ដធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ ី ី ើ ិ ិ ខ្លួន េ យសម័្រគចតដល់គេ្រមង។ ឧទហរណ គេ្រមងផ្លូវែដលនង្រតូវប៉ះពល់់ដី លែ្រសបន្ដច ៍ ិ ្ដ ឹ ិ បន្ដួចែដលេនអមសងខងផ្លូវ។ ចំេពះគេ្រមង្របេភទេនះ េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំរបយ ក ្ហ ៉ ករណមួយែដលបងញថ ៖ (ក).អនកេ្រប្របស់ដធ្រតូវបនជ្រមបយងេពញេលញអំពីគេ្រមង ៍ ី ី្ល ើ នងសិទរបស់ ពួកេគកនុងករបដេសធករ្របគល់ដីធី្ល ិ ិ ិធ (ខ).ែផនទីអេងកតដធី្លបងញនូ វទី ្ហ ី ពត្របកដ និងចំនួនភគរយៃន្រគួ ិ សម័្រគចត”។ ិ ្ដ រអនកេ្របើ្របស់ដីធីនីមយៗ នងចំនួននិងតៃម្លៃន្រទពយសមបត្ដិ ្ល ួ ិ ន មផ្ដិតេមៃដ ឬហតថេលខែដលបញក់ថ ពួកេគ ជ យសម័្រគចិត។ របយករណេនះ េ ្ដ ៍ ៣. គេ្រមងែដលនងេ្របើ្របស់ដីបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្របើ្របស់ េ ឹ រណៈ ឬដឯកជនក៏េ ី យគនសំ ណងទូទត់ ម ង នងចំនួនដែដលនង្រតូវបរចគ (គ).ចំនួនដែដល្រតូវបរចគ ំ ី ី ិ ច ិ ឹ ិ ច េផ ងៗេទៀតែដលនង្រតូវបរចគ និង(ឃ). ឹ ិ ច យល់្រពមបរចគេ ិ ច នង្រទពយសមបត្ដេ ិ ិ ថ “របយករណបរចគដធេ ៍ ិ ច ី ី្ល យឯកជន (េទះបដីេនះ ជដី ី យ ធ យ)។ អនកេ្របើ្របស់ដីធី្រតូវបត់បង់ដីធីេលើសពី៥% ៃនដផលិតកមមសរុប ្ល ្ល ី របស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដននែដលមនតៃម្លេលើសពី៤០០.០០០េរៀល ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីខះ ្ល ្ល ្ល ិ បដេសធកនុងករ្របគល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នេ ្ល ិ ិ ករ ងសង់ ពេសសមួយ ែដលេ ិ យគនសំ ណងទូទត់។ ឧទហរណ ៖ ម ៍ េរៀនេលើដី លែ្រស។ ចំេពះគេ្រមង្របេភទេនះ ត្រមូវឱយមន របយករណ ៍ ៍ ថ “របយករណលទធកមមដធ”។ ្របសិនេបើសំណងទូទត់ នឹង្រតូវផ្ដល់ ី ី្ល ចំេពះដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិែដលបនបត់បង់េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង ទ្រមង់គណនតៃម្ល សំ ណង នងករទូទត់សំណង្រតូវែតបំេពញឱយបនចប់សព្វ្រគប់។ ិ គេ្រមងទំង ែដលកំពុងេ្របើ្របស់េ យែដលត្រមូវឱយមនកររុះេរ ើ ឬបំផញលំ េន ្ឋ ន ឬអគរេធ្វើ ្ល យឯកជន (េទះបដីេនះជដី ី ្រតូវបនគំ្រទហរញញ វតថុពមូលនិធឃុំសងត់េឡយ។ ក ិ ី ិ ើ ធរណៈ ឬជដឯកជនក៏េ ី នតវធីលម្អតកនុងករេរៀបចំ“របយករណបរចគដធេ ៍ ិ ច ី ី្ល ី ិ ិ ិ ួ ជវកមមមយចំនួនេលើដី ី យ) គេ្រមងេនះនងមន ឹ ិ យសម័្រគចត” “របយករណលទធកមមដធ” នង ៍ ី ី្ល ិ ្ដ ិ “ករគណនតៃម្លសំណងនងករទូទត់សំណង” បរយយេនកនុងេគលករណែណនំស្រមប់េរៀបចំរបយករណ ៍ ៍ ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 27
 • 16. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ សិក ដីធី្ល (ចំណច ២.៩)។ ុ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð េទះបជលទធផលមួយចំនួនរបស់គេ្រមង្រតូវបនគំ្រទេ ី ចំនួនេទៀត្រតូវបនគំ្រទេ មស់អំេ ច យមូលនិធិេផ ងក៏េ យ្រពមេ្រព ងជមួយ្រកុម្របឹក សងត់ ក នង ឹ ងសង់លូ។ យមូលនិធិឃុំ សងត់ េហើយលទធផលមួយ ក យ គេ្រមងេនះក៏្រតូវេធ្វើករសិក ដធីផងែដរ។ ឧទហរណ ៍ ី ្ល ឃុំ សងត់ថ គត់នង ក ឹ េបផូ វេនះនឹង្រតូវបន ើ ្ល ងសង់ផូ វមួយែខ េហយ្រកុម្របក ឃុំ ្ល ើ ឹ ងសង់េនេលើដែដលេ្រប្របស់េ ី ើ េនះ្រតូវែតេធ្វករសិក ដធី្ល េទះបជផ្លូវេនះមន្រតូវបនគំ្រទមូលនិធិ េ ី ើ ី ិ យឯកជនមួយចំនួន យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់កេ ក ៏ ឹ យ។ Ư.Ư.៩. ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч₤БĮБ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷij□ЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş Ś គេ្រមងឃុំ សងត់ែដលមនទី ក ងសថិតេនភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតេដមភគតច (ភូមែដលមនជន ំ ិ ិ ើ ិ ិ ករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច។ នតិវធីៃនករេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជន ៍ ិ ី ិ ជតេដើមភគតិចរស់េនេលើសពី៥%ៃន្របជពលរដ្ឋសរុបកនុងភូម) ចំបច់្រតូវេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករ ៍ ិ ិ ិ ជតេដើមភគតិច មន បរយយលម្អតេនកនុងចំណច២.១០។ ុ ិ ិ ិ Ư.Ư.ơƠ. ŁũЮũЬĠşеЮŪý₣ŁũÐЮŪŌ₣ បនប់ពីបន្របមូលព័តមនសព្វ្រគប់េហើយ អនកជំនួយបេចចកេទសជួយេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង។ ទ ៌ ចំេពះគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ េ្រគងករគេ្រមងរួមមនគំនូសប្លងគេ្រមង េសចក្ដីលម្អតបេចចកេទស ័ ់ ិ នងប្លងករ ្ឋ ន។ ជទូេទ គំនូសប្លងគេ្រមង្រតូវែផ្អក ់ ់ ិ ័ សមពនធ របស់ គ.ជ.វ.វ។ មេសៀវេភែណនំបេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេហ ្ឋ រចន ចំេពះគេ្រមងេស កមម េ្រគងករគេ្រមងរួមមនករេ្រគងសកមមភពអនុវត្ដគេ្រមងនន េសចក្ដី លម្អតបេចចកេទស នងគំនូសប្លងគេ្រមង (េប្រតូវករ)។ េសចក្ដីលម្អតបេចចកេទស នងគំនូសប្លងគេ្រមង ់ ់ ិ ិ ើ ិ ិ ច មនេនកនុងេសៀវេភែណនំបេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេស កមម របស់ គ.ជ.វ.វ។ េ្រគងករគេ្រមងមួយែដលល្អ នឹងផ្ដល់លទធផលចំេពះគេ្រមងមួយែដល ៖  សេ្រមចបននូ វេគលបំណង  មនៃថ្លេពកកនុងករអនុវត្ដ ិ    មនមនករលំ បក ឬៃថ្លេពក កនុងករេ្របើ្របស់ នងែថទំ ិ ិ មន្រតូវករទំហំដីេ្រចនជងទំហំដីែដលជត្រមូវករចំបច់ ិ ើ មនប ិ ្ដ លឱយខូចខតដល់បរ ិ ថ ន អនកជំនួយបេចចកេទសនងេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង ប៉ុែន្ដេមឃុំ េចសងត់ទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុ មត ក ័ ឹ េ្រគងករគេ្រមងេនះ។ Ư.Ư.ơơ. Łũģĕс⅜ĕijаņųÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ĮњijхŌĕŲņΔЊijаĕŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ л Ŋ េ បនប់ពីេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមងចប់សព្វ្រគប់ អនកជំនួយបេចចកេទសនឹងេធ្វើករបន់ ទ ៉ យែផ្អក បន់ ៉ មេគលករណែណនំែដលបនកំណត់។ េដមបេធ្វើករបន់ ៍ ៉ ើ ី ម នតៃម្លៃនលទធផលនីមយៗរបស់គេ្រមង ួ ម នតៃម្លគេ្រមង ជដំបូង្រតូវេធ្វើករ េហើយបនប់មក្រតូវបូកសរុបតៃម្លបន់ ទ ៉ នមយៗៃនលទធផលទំងអស់របស់គេ្រមងេនះ។ តៃម្លបន់ ៉ ី ួ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម នតៃម្លគេ្រមង ម នរបស់លទធផល ម នសរុបៃនលទធផលទំងអស់ គជតៃម្លបន់ ៉ ឺ មន 28
 • 17. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ៃនគេ្រមង។ បនប់ពគណនតៃម្លបន់ ទ ៉ ី អនកជំនួយបេចចកេទស ម នៃនលទធផលនីមយៗរបស់គេ្រមង ួ េមឃុំ េចសងត់កុ ងករបំេពញទ្រមង់លទធផល នងតៃម្លបន់ ក ន ៉ ិ អនកជំនួយបេចចកេទសនឹងជួយ េរៀបចំតៃម្លបន់ ៉ ក៏្រតូវជួយ ម នគេ្រមងផងែដរ។ ម នគេ្រមង និងបំេពញទ្រមង់លទធផលនិងតៃម្លបន់ ៉ ម នគេ្រមង េហើយេមឃុំ េចសងត់ពិនិតយ និងសេ្រមចេទេលើតៃម្លបន់ ក ៉ ម នគេ្រមង។ Ư.Ư.ơƯ. ЯĩĕŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е ចំេពះគេ្រមងនីមយៗ្រតូវមនែផនករេ្របើ្របស់ នងែថទំ។ ែផនករេនះ្រតូវបងញអំពី ៖ ួ ្ហ ិ ក). ករងរេ្រប្របស់ ើ    ខ). េតនរ ើ េតករចំ ើ ែដលជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំករងរេ្រប្របស់េនះ? ើ យេទេលើករងរេ្របើ្របស់េនះ បនមកពី ? ករងរែថទំជ្របចំ    គ). េតមនករងរចំបច់អខះ កនុងករេ្រប្របស់? ើ ី្វ ្ល ើ េតមនករងរែថទំជ្របចំអីខះែដលចំបច់្រតូវមន? ្វ ្ល ើ េតនរ ើ ែដលជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំករងរែថទំជ្របចំេនះ? េតចំ ើ យេទេលើករងរែថទំជ្របចំេនះ បនមកពី ? ករងរែថទំជខួប     េតមនករងរែថទំជខួបអ្វីខះែដលចំបច់្រតូវមន? ្ល ើ េតនរ ើ េតករចំ ើ ែដលជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំករងរែថទំជខួបេនះ? យេទេលើករងរែថទំជខួបេនះ បនមកពី ? េតតៃម្លជមធយមកនុងមួយឆស្រមប់ករងរេ្របើ្របស់ និងែថទំលទធផលគេ្រមងចំ នំ ើ យ អស់តៃម្លបុនន? (មនបូកបញចូ លតៃម្លែដលបនមកពថវករបស់ ជរ ្ឋ ភបល ឧទហរណ ៉ ម ៍ ិ ី ិ ិ ្របក់េបៀវត របស់្រគូបេ្រង ន)។  េត្រតូវចំ ើ ក នំ យប៉ុននពីគេ្រមងថវកឃុំ សងត់ កនុងមួយឆ? ម ិ Ư.Ư.ơư. ŁũĮЊĕЊijŏ ĕЊ₣ΒĕНņњijЮŪý₣ŁũÐЮŪŌ₣ េនេពលទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នងឯក ័ ៌ ិ រពក់ពនធនន្រតូវបនេរៀបចំរច ល់ េមឃុំ េចសងត់្រតូវ ័ ួ ក េរៀបចំករ្របជុំមយៃនគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង។ េគលបំណងៃនករ្របជុំេនះ គេដើមបពិនិតយេ្រគងករ ួ ឺ ី គេ្រមង នងេដើមបធនឱយមនករយល់ដឹងយងេពញេលញអំពីគេ្រមង និងផលប៉ះពល់ែដលរ ំពឹងទុក។ ្រប ៉ ិ ី សិនេបើ ចេធ្វើបន ករ្របជុំេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងជ ើ េ្រគងករគេ្រមង ធរណៈេនទី ងគេ្រមង។ ំ ចខុសពគំនិតដំបូង េនកនុងកមមវធវនេយគឃុំ សងត់។ មុននងេមឃុំ េចសងត់ ក ក ិ ី ិ ិ ី ឹ ចុះហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមនគេ្រមង ្រតូវេឆ្លយសំ ណរសំ ខន់ៗមួយចំនួន ដូចខងេ្រកម ៖ ័ ៌ ួ ើ    ្របសិនេបើេ្រគងករគេ្រមងបនផស់បូ រ េតើគេ្រមងនឹងេនែតសេ្រមចបននូវទិសេ េដើមែដរឬេទ? ្ល ្ដ េតអកទទួលផលនឹងសបបយចិតចំេពះលទធផលគេ្រមងែដរឬេទ? ្ដ ើ ន េតមនករ្រពមេ្រព ងេទេលើតៃម្លបន់ ៉ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម នែដរឬេទ? 29
 • 18. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  េតមនបញប៉ះពល់ដីធែដរឬេទ?។ គេ្រមង្រតូវបនអនុវត្ដេនេលើដី ែដលបចចុបបននេនះកំពុងែត ្ហ ើ ី្ល េ្រប្របស់េ ើ     យឯកជន នងឬមន្រទពយសមបត្ដននែដលេ្រប្របស់េ ិ ិ ើ េតនឹងមនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នធងនធរ ់ ង ើ យឯកជន។ មួយែដរឬេទ? េតនឹងមនផលប៉ះពល់ចំេពះជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ? ើ េតើែផនករេ្របើ្របស់ និងែថទំមនភពជក់ែស្ដងែដរឬេទ? េតអកេ្របើ្របស់គេ្រមងនឹងសបបយចិតកុ នងករបង់ៃថ្លេ្របើ្របស់ និងែថទំែដរឬេទ? ្ដ ើ ន ជករ្របេសើរបំផុតែដល ល់ចំណចទំងអស់េនះ្រតូវបន្រពមេ្រព ងគជមុន មុននងេមឃុំ េចសងត់ ុ ន ក ឹ ្ហ ចុះហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមនគេ្រមង ្របេសើរជង េ្រកយពីចុះហតថេលខ េទបបញទំងេនះ្រតូវបនេលើក ័ ៌ ើ េឡង។ ើ េនេពលបញទំងអស់្រតូវបនេ ្ហ ះ្រ យ អនកជំនួយបេចចកេទសចុះហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមន ័ ៌ គេ្រមង េដមបបងញថ ្រគប់ពតមនទំងអស់ែដលមនេនកនុងទ្រមង់ពតមនគេ្រមង គ្រតឹម្រតូវ។ េមឃុំ េច ័ ៌ ័ ៌ ើ ី ្ហ ឺ ័ ៌ ័ ៌ សងត់ចុះ ហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមនគេ្រមង េដមបបងញថ គត់បនយល់្រពមេទេលើពតមនគេ្រមង ក ើ ី ្ហ ទំងេនះ។ Ư.Ư.ở. ŁũĮЊĕЊijŏĮњijхŌĕÐЮŪŌ₣ЮŢŎΒ₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕЮŠijŚ Ū˝О₣ ť ពនតយ ៖ ិ ិ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងនងទទួលទ្រមង់ពតមនគេ្រមងពីេមឃុំ េចសងត់ េហយេធ្វករ ័ ៌ ក ឹ ើ ើ      េតេមឃុំ េចសងត់បនផ្ដល់ពតមនចំបច់្រគប់្រគន់េហើយឬេន? ក ័ ៌ ើ េតគេ្រមងេនះ្រសបេទ ើ មែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ែដរឬេទ? ក ិ េតគេ្រមងេនះមនលកខណៈសម្រសបកនុងករេ្របើ្របស់មូលនិធិឃុំ សងត់ែផនកអភវឌ ន៍ែដរឬេទ? ក ើ ិ េតគេ្រមងេនះមនផទុយេទនងចបប់ែដរឬេទ? ើ ឹ េតករពនតយអំពត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដីធី្ល និងជនជតេដើមភគតចរបស់ ិ ិ ើ ិ ិ ី គេ្រមង ្រតូវបនអនុវត្ដេទ មនតវធី ែដលមនែចងេនកនុងេសៀវេភែណនំសី ្ដពករអនុវត្ដគេ្រមង ី ិ ិ ី មូលនិធិឃុំ សងត់ែដរឬេទ? ក អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវចុះហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមនគេ្រមងេនះ េដមបបងញថ ័ ៌ ើ ី ្ហ ័ ៌ ខ្លួនបន ពិនិតយ ល់ពតមនបនចប់សព្វ្រគប់។ ករចុះហតថេលខេនះមនមនន័យថ គេ្រមងបនទទួលករ ិ ំ ពិនិតយបញក់បេចចកេទសេនះេទ។ មនទីរជនញែដលទទួលខុស្រតូវែផនកេនះ ្រតូវមនឱកសេដើមបពិនិតយេមល ជ ី ើ គេ្រមង មុនេពលេធ្វករពនិតយបញក់បេចចកេទសបនចប់សព្វ្រគប់។ ជ ើ ិ ឯក បនប់ពពិនតយរួច ល់េហយ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវេផញទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នង ទ ័ ៌ ើ ី ិ ើ ិ រពក់ពនទងេនះមួយចបប់េទមនទរជំនញពក់ពនធ េដមបពនិតយបញក់បេចចកេទស។ ័ ធ ំ ័ ជ ើ ី ិ ី ្របសិនេបើ្រតូវករករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន េហើយករសិក េនះមនទន់បនេធ្វើេនេឡើយ អងគភព ិ រដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវចត់ែចងស្រមប់ករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នេនះ។ ្របសិនេបើផលប៉ះពល់ ែដលកំណត់ េនកនុងអំឡុងេពលវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នមនផលប៉ះពល់ធំ ឬមធយម អងគភពរដ្ឋបលមូល ិ ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវចត់ែចងឱយមនករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 30
 • 19. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ចំេពះឃុំ សងត់ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន អងគភពរដ្ឋបល ក មូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវ្របកដថ របយករណសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ្រតូវ ៍ ិ យ ្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដើមភគតិចរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ី ិ បនពនិតយេ ិ ជមុន មុននឹងអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងេផញើពតមនគេ្រមងេទមនទីរជំនញេដើមបពិនិតយបញក់បេចចក ័ ៌ ជ ី េទស។ ្របសិនេបើ្រតូវកររបយករណបរចគដីធី្លេ ៍ ិ ច យសម័្រគចិត្ដ ឬរបយករណលទធកមមដីធី្ល េហើយរបយ ៍ ករណេនះ មនទន់បនេធ្វេនេឡយ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវចត់ែចងេដើមបេរៀបចំរបយករណ ៍ ៍ ិ ើ ើ ី បរចគដធី្លេ ី ិ ច យសម័្រគចិត្ដ ឬរបយករណលទធកមមដធេនះ េទ ៍ ី ី្ល ចំេពះគេ្រមងែដលមនទី មេគលករណែណនំ។ ៍ ងេនកនុងភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតេដើមភគតច អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ំ ិ ិ ិ េខត្ដ ្រកុង្រតូវ្របកដថ របយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវបនពិនិតយេ ៍ ិ យ ្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដើមភគតិចរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ជមុន មុននឹងអងគ ី ិ ភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងេផញើពតមនគេ្រមងេទមនទីរជំនញេដើមបពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ័ ៌ ជ ី អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវកត់្រ      កនុងេសៀវេភចុះេលខលិខតេចញ ចូល ៖ ិ កលបរេចឆទែដលបនទទួលព័តមនគេ្រមងពឃុំ សងត់ ៌ ក ិ ី កលបរេចឆទែដលបនទទួលរបយករណវភគបរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ៍ ិ ិ ិ កលបរេចឆទែដលបនទទួលរបយករណបរចគដីធី្លេ ៍ ិ ច ិ យសម័្រគចិត្ដ ឬរបយករណលទធកមមដីធី្ល ៍ កលបរេចឆទែដលបនទទួលរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច ៍ ិ ិ កលបរេចឆទែដលបនទទួលករពិនិតយបញក់យល់្រពមពី្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល និង ជ ី ិ ជនជតេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ិ    កលបរេចឆទែដលបនបញជូ នឯក ិ រទំងអស់េនះេទមនទរជំនញ េដើមបពនតយបញក់បេចចកេទស ជ ី ី ិ ិ កលបរេចឆទែដលទទួលបននូវករពនតយបញក់បេចចកេទស នង ជ ិ ិ ិ ិ កលបរេចឆទចុ ះកចសនយអនុវត្ដគេ្រមង (ករអនុវត្ដគេ្រមង ិ ច ិ ចមនរយៈេពលេលើសព១ឆ)។ ី នំ Ư.Ư.ợ. ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ពនិតយព័តមនគេ្រមងទំងេនះ។ ៌ ិ ្រកុង្រតូវេផញើពតមនគេ្រមងេទមនទីរជំនញ។ ័ ៌ មនទរជំនញមនមនសិទិអនុ មតេទ គឺ្រគន់ែតពិនិតយបញក់បេចចកេទសប៉ុេ ធ ័ ជ ី ិ មនទរជំនញនឹងបដិេសធចំេពះគេ្រមង ្របសិនេបើ ៖ ី  មនបញបេចចកេទសេលើេ្រគងករគេ្រមង ្ហ សេ្រមចនូវទិសេ  គេ្រមង ឬ ែដលនងប ឹ មនទរជំនញនឹងេធ្វើករ ី ្ណ ះ។ ្ដ លឱយគេ្រមងទទួលប ជ័យកនុងករ មនបញទំនស់រ ងែផនករឃុំ សងត់ នងែផនករមនទីរជំនញ។ ឧទហរណ ្របសិនេបើឃុំចង់ ្ហ ក ៍ ិ េរៀនេនកនុងភូម“ខ” ស្រមប់ េរៀនេនកនុងភូម“ក” ប៉ុែន្ដមនទីរអប់រ ំមនែផនករសង់ ិ ិ ំ កុមរទំង២ភូម។ េបើមនបញដូេចនះ មនទីរជនញ្រតូវពិភក ជមួយ្រកុម្របឹក ឃុំេដើមបរកដំេ ្ហ ះ ិ ី សង់ ្រ យ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 31
 • 20. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ មនទីរជំន ញមនសិ ទិធជំទ ស់ ចំេពះគេ្រមងកនុងរយៈេពល១៥ៃថង បនប់ពីទ ទួ លបនទ្រមង់ព័ត៌មន ទ គេ្រមង ពអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ ្របសិនេបមនទរជំនញចង់េធ្វករជំទស់ ពួកេគ្រតូវជូនដំណង ី ើ ី ើ ឹ េទអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង េហើយអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវជូនដំណងេទេមឃុំ េច ឹ សងត់។ ក ្របសិនេបើកុ ងរយៈេពល១៥ៃថង មនទីរជំនញមនេធ្វើករជំទស់េទ េនះមនន័យថ គេ្រមងបនទទួល ន ិ ករពនិតយបញក់បេចចកេទសេ ជ ិ យស្វ័យ្របវត្ដិ។ ចំេពះគេ្រមងែដលត្រមូវឱយមនករសិក ដីធី្ល (របយករណបរចគដីេ ៍ ិ ច លទធកមមដធ) ឬករវភគបរ ិ ថ ន គេ្រមងេនះ្រតូវចត់ទុកថមនករជំទស់េ ី ី្ល ិ យ្រសម័គចិត្ដ នងរបយករណ ៍ ិ យស្វ័យ្របវត្ដិ រហូតទល់ែត មនករេរៀបចំចប់សព្វ្រគប់ ្រពមទំងទទួលបនករអនុមតនូវរបយករណសិក ដធី្ល ័ ៍ ី ឬរបយករណវភគ ៍ ិ ័ ធ ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន(េបើចបច់)។ ្របសិនេបើគេ្រមងមនជប់ពក់ពនជមួយ ំ ិ ជនជតេដើមភគតិច គេ្រមងេនះក៏្រតូវចត់ទុកថមនករជំទស់េ ិ យស្វ័យ្របវត្ដិផងែដរ រហូតដល់របយ ករណស្ដីពីវធនករ ករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច បនេរៀបចំរច ល់សព្វ្រគប់ ្រពមទំងទទួលបន ៍ ួ ិ ំ ករអនុមត។ ករជទស់េ ័  ំ យ ស្វ័យ្របវត្ដិទងេនះ នង្រតូវដកេចញេនេពល ឹ របយករណវភគបរ ិ ថ ន ៍ ិ ្រតូវបនអនុមតចំេពះគេ្រមងទំង ័ ែដល ៖ យែដល្រតូវកររបយករណ ៍ វភគបរ ិ ថ ន។ ិ  របយករណវភគបរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ្រតូវបនអនុ មត ចំេពះគេ្រមងទំង ៍ ិ ័ ិ យែដល្រតូវកររបយករណវភគបរ ិ ថ ន និងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ៍ ិ  របយករណបរចគដីធីេ ៍ ិ ច ្ល បរចគដីធីេ ្ល ិ ច  យសម័្រគចិត្ដ ្រតូវបនអនុមត ចំេពះគេ្រមងែដល្រតូវកររបយករណ ័ ៍ យសម័្រគចិត។ ្ដ របយករណលទធកមមដីធី្ល ្រតូវបនអនុ មត នងករេរៀបចំករទូទត់សំណង្រតូវបនអនុវត្ដចំេពះ ៍ ័ ិ គេ្រមងែដល្រតូវករករសិក លទធកមមដធី្ល។ ី  របយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតិច ្រតូវបនអនុ មត ចំេពះគេ្រមង ៍ ័ ី ិ ិ ិ ើ ែដលពក់ពនធនឹងជនជតិេដើមភគតិច។ ័ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវជូនដំណងជ ឹ យល័កណអក រេទេមឃុំ េចសងត់ (ទ្រមង់ ខ ៍ ក ទ៣) េនេពលគេ្រមងទទួលបននូវករពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ជ ី ែផនទគេ្រមងែដលមន្របថប់្រ ី គណៈកមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង្រតូវភប់ជមួយេសចក្ដី ម ិ ជ ិ ជូនដំណងអំពីករពនតយបញក់បេចចកេទស។ ែផនទេនះបងញអំពីលទធផលននរបស់គេ្រមងែដលបនទទួល ជ ្ហ ឹ ិ ិ ី ករពនតយបញក់បេចចកេទស។ មនែតលទធផលែដលបងញេនេលើែផនទេនះប៉ុេ ជ ្ហ ិ ិ ី ក ្ល ្ដ កចសនយេដមបអនុវត្ដ។ េបើ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ចង់ផស់បូ រទី ើ ី ិ ច ងលទធផលគេ្រមង ឬបេងកនបែនថមចំនួនលទធ ំ ើ ផលគេ្រមង ពួកេគ្រតូវអនុវត្ដនីតិវធីៃនករពិនិតយបញក់បេចចកេទសជថមីេឡើងវញ។ ជ ិ ិ  ្ណ ះ ្រតូវបនបញចូ លេទកនុង េសចក្ដជូនដំណងអំពីករពិនិតយបញក់បេចចកេទស និងែផនទីគេ្រមង ្រតូវបនរក កនុងសំ ណឯក ជ ុំ ី ឹ គេ្រមងេន រ ឃុំ សងត់។ ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 32
 • 21. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ◦Ūņ₣с◦Бư ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ Ю₤ş˝ŚБĄРĕřе‗Е₣ΒеĮБŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą េខត្ដ ្រកុង ៖កំពង ់ចម ្រសុក ខណ ៖ ្រសីសនធរ ្ឌ េឈះគេ្រមង ៖ គេ្រមងផ្លូវឃុំឫស ្រសុក ម ី កលបរេចឆទ ិ ក់ជូនព័តមនគេ្រមង នងឯក ៌ ិ ឃុំ សងត់ ៖ ឫស ្រសុក ក ី រពក់ពនដៃទេទៀតេទ ័ ធ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង េលខកូដ ៖ ១២៣៤៥៦ ២៨/០១/០៨ កលបរេចឆទេផញើរបយករណវភគបរ ិ ថ ន និងឬែផនករ្រគប់្រគង ៍ ិ ិ បរ ិ ថ នេទេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ។ ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី េតេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ បនេឆ្លយតបកនុងអំឡុងេពល១០ៃថង? ើ ិ ើ មនចំបច់េផញើេទ ិ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ិ  េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ កលបរេចឆទេផញើរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិ ៍ ិ ិ េដមភគតិចេទេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ។ ើ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី េតេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ បនេឆ្លយតបកនុងអំឡុងេពល១០ៃថង? ើ ិ ើ មនចំបច់េផញើេទ ិ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ិ  ំ េទ មនបនេឆ្លយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជទស់ ិ ើ កលបរេចឆទ ិ ក់ជូនរបយករណវភគបរ ិ ថ ន និងឬែផនករ្រគប់្រគង ៍ ិ បរ ិ ថ នេទមនទរបរ ិ ថ ន ី ៃថងទ១៤ ែខមក ី ឆ ំ២០០៨ ន េតមនទរបរ ិ ថ ន បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង? ើ ី េទ មនបនេឆ្លយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ ើ កលបរេចឆទអនុមតរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិ ័ ៍ ិ ិ េដមភគតិច។ ើ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ........... នំ កលបរេចឆទអនុមតរបយករណបរចគដីធេ ័ ៍ ិ ច ិ ី្ល យសម័្រគចត្ដ ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី កលបរេចឆទអនុមតរបយករណលទធកមមដីធី្ល ័ ៍ ិ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ........... នំ កលបរេចឆទបញច ប់ករទូទត់សំណងលទធកមមដីធី្ល ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី មនទរជំនញទទួលខុស្រតូវកនុងករពនតយបញក់បេចចកេទស ជ ី ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ មនចំបច់េធ្វើករវភគបរ ិ ថ ន ិ ិ  មនចំបច់េរៀបចំរបយ ិ ករណស្ដីពីវធនករករពរ ៍ ិ ជនជតេដើមភគតិច  ិ មនចំបច់េរៀបចំរបយករណ ៍ ិ បរចគដធេ ី ី្ល ិ ច យសម័្រគចិត្ដ  មនចំបច់េរៀបចំរបយករណ ៍ ិ លទធកមមដធី្ល ី  មនទីរអភវឌ ន៍ជនបទ ិ 33
 • 22. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ កលបរេចឆទ ិ េទមនទរជំនញ ី ក់ជូនព័តមនគេ្រមង នងឯក ៌ ិ រពក់ពនដៃទេទៀត ័ ធ ២៨/០១/០៨ េតមនទីរជំនញ បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង? ើ េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ ករពនតយបញក់បេចចកេទសស្រមប់គេ្រមងេនះបនបញច ប់ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ចចប់េផ្ដើមដំេណរករ ជ ក ិ ិ ឹ ើ លទធកមមបន។ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ........... នំ Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕ ť Ư.ư. ◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťņРŲŢĕ ť Ư.ư.ơ. ĊĕēĕņРŲŢĕ₤ŪŌĠсijаņųÐЮŪŌ₣ ť េ ្រគប់ករវនេយគរបស់្រកុម្របក ឃុំ សងត់ទងអស់ តៃម្លវនេយគមួយែផនក្រតូវបន ៉ ប់រងចំ ក ំ ិ ិ ិ ិ ឹ យធនធនមូល ្ឋ ន។ បញញ ត្ដិេនះមនែចងេនកនុងម្រ ១៧ៃនអនុ្រកឹតយេលខ១៦អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៥ ែខកុមៈ ឆ២០០២ ស្ដីពីមូលនិធិឃុំ សងត់។ ធនធនមូល ្ឋ ន ភ នំ ក   រេពពនធមូល ្ឋ នែដលបង់េ ើ ករចូលរួមចំែណកេ យ ចរួមបញចូ ល ៖ យ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងឃុំ សងត់។ ក យសម័្រគចតរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។ ិ ្ដ បចចុបបននេនះ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់មនទន់មនសិទកុ នងករ្របមូលពនធព្របជពលរដ្ឋេនេឡយេទ ពី ក ឹ ិ ិធ ី ើ េ្រពះមនទន់មនចបប់អនុ ញត។ េទះជយង ញ ៉ ិ ក៏េ យ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់នងមនសិទកុ នងករ្របមូល ក ឹ ិធ រេពពនធមូល ្ឋ ននេពលអនគត។ េនេពលេនះធនធនមូល ្ឋ នែដលជែផនកមួយៃនតៃម្លគេ្រមង គឺ“ទុន ើ ចូលរួមរបស់មល ្ឋ ន”។ ូ ទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន គជករចូលរួមចំែណកជ ឺ ែដលរស់េនកនុងឃុំ សងត់។ ក ច់្របក់េ យសម័្រគចិត្ដ េ យ្របជពលរដ្ឋ ច់្របក់ែដល្របមូលបនពីករចូ លរួមចំែណករបស់មូល ្ឋ ន ្រតូវបនតមកល់ ទុកកនុងគណនី្របក់បេញញ ើ ឃុំ សងត់ េនរតនគរេខត្ដ ្រកុង េហយ្រតូវបនេ្រប្របស់កុ ងករចំ ក ន ើ ើ យមួយែផនក ៃនតៃម្លគេ្រមង។ ្រគប់គេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់ទងអស់្រតូវែតមនទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន។ ក ំ េគលបំណងៃនករ្របមូលទុ នចូ លរួមរបស់ មូល ្ឋ ន គេដើមប ី ៖ ឺ ១). បេងកនចំនួនថវកស្រមប់អនុ វត្ដគេ្រមង ើ ិ ២). ្របកដថ គេ្រមងទំងេនះគឺជករចង់បនរបស់អកេ្របើ្របស់ពិត្របកដែមន។ ្របសិនេបើ ន ពួកេគមនចង់បនគេ្រមងេនះេទ ពួកេគនឹងមនបង់្របក់ែដលជទុនចូលរួមេនះេទ េហើយ ិ ិ គេ្រមងេនះ មន ិ ចអនុវត្ដបនេឡើយ។ ៣). ្របកដថ អនកេ្រប្របស់បនយល់ចបស់ អំពីលទធផលគេ្រមងជរបស់ខួ ន។ កចករេនះមន ្ល ើ ិ ច រៈសំ ខន់ ស់ ពេ្រពះថអនកេ្រប្របស់នងទទួលខុស្រតូវកនុងករចំ ី ើ ឹ យស្រមប់តៃម្ល េ្រប្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមង។ ើ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 34
 • 23. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ៤). ្របកដថ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់បនជ្រមបជូនដំណងដល់្របជពលរដ្ឋអំពីគេ្រមង។ ្របជ ក ឹ ឹ ពលរដ្ឋនងមនបង់្របក់ែដលជទុនចូ លរួមេទ លុ ះ្រ ឹ ិ ែតពួកគត់បនដឹងអំពីគេ្រមងេនះ។ មុននឹងសេ្រមចចត្របមូលទុ នចូ លរួមរបស់ មូល ្ឋ ន ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវកំណត់ថ ៖ ក ិ ្ដ ឹ  េតនរ ើ ជអនកទទួលផល្របេយជន៍ពីគេ្រមង? េត្របជពលរដ្ឋ ើ ្របជពលរដ្ឋ ែដលបនទទួលផល នង ិ ែដលមនបនទទួលផលពីគេ្រមង? េតគេ្រមងនងផ្ដល់ផល្របេយជន៍ដល់្របជ ិ ើ ឹ ពលរដ្ឋទូេទទំងអស់ឬ?  េតអក ើ ន ទទួលខុស្រតូវកនុងករេ្របើ្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមង? េតើជ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ក ិ ឬជ្រកុមេ្របើ្របស់លទធផលគេ្រមង? Ư.ư.Ư. ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŪŌĠсŪĠņРŲ◦НĕşРŲũУņũĠ₤сņРŲŢĕ ť េគលករណែណនំស្រមប់អនុវត្ដករ្របមូលទុ នចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន មនដូចខងេ្រកម ៖ ៍ 1. ្រគប់ករចំ យវនេយគអភវឌ ន៍មូល ្ឋ នេ ិ ិ ិ ្រតូវបន ៉ ប់រងេ យេនះ យទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន។ យចរន្ដស្រមប់អភវឌ ន៍មូល ្ឋ នពែផនកអភវឌ ន៍មូល ្ឋ នេ ី ិ ិ 2. ្រគប់ករចំ មួយែផនកៃនករចំ េ យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ មួយែផនកៃនករចំ ក ឹ យេនះ្រតូវបន ៉ ប់រងេ យទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ក ឹ ឬ ៉ ប់រងេ យចំ យ យករបង់ៃថ្លេ្របើ្របស់េស របស់អកេ្របើ្របស់។ ន 3. ទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន គឺជករ្របមូល ក ច់្របក់ពី្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងឃុំ សងត់ េហើយ ច់្របក់ែដល្របមូលបនេនះ្រតូវបនតមកល់ទុកកនុងគណនី្របក់បេញញ ើ ឃុំ សងត់ េនរតនគរេខត្ដ ក ្រកុង។ 4. ចំនួនទុនចូលរួមរបស់មូល ្ឋ នសរុបនង្រតូវបនសេ្រមចេ ឹ យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ មុននងករេរៀបចំ ក ឹ ឹ ក ក គេ្រមងថវក្របចំឆរបស់ឃុំ សងត់។ កនុងករសេ្រមចអំពចំនួនទុនចូលរួមេនះ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ នំ ិ ី ឹ ្រតូវពចរ ិ នងចំនួន្រគួ ិ េទេលើ ថ នភពេសដ្ឋកចៃនឃុំ សងត់ ្របេភទៃនសកមមភពអភវឌ ន៍ែដលបនេសនើេឡង ក ិ ច ិ ើ រ ្រពមទំង ថ នភពជវភពរស់េនៃន្រគួ ី រទំងេនះ។ នំ ិ ក 5. ករ្របមូលទុនចូលរួមរបស់មូល ្ឋ ន្រតូវអនុ វត្ដេនកនុងឆថវក។ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវសេ្រមចអំពី េពលេវ ៃនករ្របមូលទុនចូលរួមរបស់មូល ្ឋ ន។ 6. ្រកុម្របឹក ឃុំ វធី ិ   ្រស្ដសម្រសបស្រមប់្របមូលទុ នចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន។ ្រស្ដ សម្រសបស្រមប់្របមូលទុ នចូ លរួមរបស់ មូល ្ឋ ន ទុនចូ លរួម េទ  សងត់នឹងសេ្រមចអំពីវធី ក ិ ម្រគួ រ ៖ ចំនួនទុនចូ លរួមៃន្រគួ ម្រទពយធនៃន្រគួ រ។ ករេរៀបចំពធបុណយននេដើមប្របមូលទុនចូលរួម។ ិ ី ី ទុនចូ លរួមព្រកុមជក់ ី េទះបជយង ៉ ី ក៏េ ចមន ៖ រនីមយៗេសមើគ ឬចំនួនទុនចូ លរួមេនះេរៀបចំ ួ ន ក់ ដូចជមស់យនយន្ដែដលបនេធ្វើ ច យ ជករសំ ខន់េនះ ្រគប់្រគួ េសនើសុំឱយបង់ទុនចូ លរួមរបស់ មូល ្ឋ ន។ ជកមម កនុងករណគេ្រមងផ្លូវថនល់។ ី ី រែដលទទួលផលពគេ្រមងទំងអស់្រតូវបន ី 7. េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំេសៀវេភបងន់ៃដទទួល្របក់ទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន (ទ្រមង់ទ៤) ែដល ក ក ី មនចុះេលខេរៀងជេ្រសចស្រមប់្រគប់ភូមទងអស់ (មួយ ឬពរកបលកនុងមួយភូមិ ិ ំ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្រស័យេទនឹងភូមិ 35
 • 24. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ តូច ឬធំ)។ េលខេរៀងបងន់ៃដ្រតូវចុះបួនខទង់ (ឧទហរណ ០០០១, ០០០២, ...) េន្រគប់បងន់ៃដ ក ៍ ក ទំងអស់។ បងន់ៃដទទួល្របក់ទទួលទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន្រតូវបងញអំពចំនួន្របក់ែដលបនបង់ (ជេលខ ក ្ហ ី នងជ អក រ) និងេគលបំណងៃនករេ្របើ្របស់្របក់ទងេនះេទឱយ្រគួ ំ ិ រនមយៗ។ ី ួ 8. ឃុំ សងត់្រតូវេរៀបចំបញជ ី ែបងែចកេសៀវេភបងន់ៃដទទួល្របក់ទុនចូលរួមរបស់មូល ្ឋ ន ក ក ទ៥ េ ី យចុះឱយបនចបស់ ្រតូវកត់្រ ស់នូវលំ មទ្រមង់ ប់េលខេរៀងៃនបងន់ៃដស្រមប់ភូមនីមយៗ។ ឃុំ សងត់ក៏ ក ក ិ ួ ចូលកនុងទ្រមង់េនះផងែដរនូវចំនួនបងន់ៃដែដលបនេ្របើ្របស់ ចំនួនបងន់ៃដែដលមនបន ក ក ិ េ្រប្របស់ នងចំនួនបងន់ៃដែដលខូច (េបមន)។ ក ើ ិ ើ 9. ថក់ដកនំភូមិ នងតំ ន ឹ ិ ងភូមែដលជសមជកគណៈកមធករក ម ិ ិ ិ ងែផនករនងថវក ្រតូវទទួល ិ ិ ្ល ខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំករ្របមូលទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ នេនកនុងភូមរបស់ខួ ន។ ិ កនុងករណមន្រកុម ី េ្រប្របស់ (ឧទហរណ សហគមន៍កសិករេ្របើ្របស់ទឹក) ជករ្របេសើរ ករ្របមូលទុ នចូ លរួមរបស់ ៍ ើ មូល ្ឋ ន ច្រតូវបនេផទរេទឱយ្រកុមេ្របើ្របស់េនះជួយ្របមូល។ 10. េនេពល្របជពលរដ្ឋបង់្របក់ែដលជទុនចូលរួម េមភូម្រតូវេចញបងន់ៃដទទួល្របក់ែដលឃុំ សងត់ ក ក ិ ក ្របគល់ឱយមួយសន្លកេទ្របជពលរដ្ឋែដលបនបង់្របក់ នងរក ទុកមួយសន្លកេទៀតស្រមប់ឃុំសងត់។ ឹ ិ ឹ មនែតបងន់ៃដែដលឃុំ សងត់ផ្ដល់ឱយប៉ុេ ក ក ពលរដ្ឋ។ ្ណ ះ ្រតូវបនេ្រប្របស់កុ ងករ្របមូលទុនចូលរួមរបស់ ្របជ ន ើ 11. េមភូម្រតូវេរៀបចំបញជ ី ទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់ភូមរបស់ ខួ ន ្ល ិ ិ េ មទ្រមង់ទ៦ ចំនួនបីចបប់ ី យមួយចបប់ស្រមប់្របគល់ឱយឃុំ សងត់ មួយចបប់រក ទុកេនថក់ដឹកនំភូមិ នងមួយចបប់េទៀត ក ន ិ បទផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋេនទីកែន្លង ិ មួយ ែដល្របជពលរដ្ឋ ចេមលេឃើញ។ េនេពល ើ ្របគល់្របក់ទុនចូលរួមរបស់្របជពលរដ្ឋែដល្របមូលបនឱយេទឃុំ សងត់ ថក់ដឹកនំភូម្រតូវភប់មក ក ន ជ ិ ជមួយនូវបញជ ី ទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋ នងបងន់ៃដទទួល្របក់ (បងន់ៃដទទួល្របក់ែដលបន ក ក ិ េ្រប្របស់ មនទន់េ្រប្របស់ នងបងន់ៃដទទួល្របក់ែដលខូ ច)។ ក ើ ិ ើ ិ 12. េនេពលទទួល ចំនួន២ចបប់ េ សងត់ េ ក េភេប ច់្របក់ែដល្របមូលបនពថក់ដឹកនំភូមិ េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំបណចំណល ក ័ ្ណ ូ ី ន យមួយចបប់្របគល់ឱយេមភូមិ នងមួយចបប់េទៀតរក ទុ កជឯក ិ រេន ឃុំ យមនចំបច់េផញើជូនរតនគរ ជធនី េខត្ដេឡើយ។ បនប់មកឃុំ សងត់្រតូវចុះេនេសៀវ ទ ក ិ ្របតិបត្ដិករេផ ងៗ។ ឃុំ សងត់ក្រតូវេរៀបចំផងែដរនូវបញជ ី ទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន ក ៏ ទ្រមង់ទ៧ េ ី យកត់្រ នូ វេឈះភូមិ ចំនួន្រគួ ម (ដក្រសង់ពីបញជ ី ទុនចូ លរួមរបស់ មូល ្ឋ ន រ នងចំនួនទក្របក់សរុបែដលភូមេនះ្របមូលបន ិ ឹ ិ មភូម)។ ិ 13. េនេពលបង់្របក់ទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ នែដល្របមូលបន ជធនី េខត្ដ ឃុំ សងត់្រតូវេរៀបចំបណចំ ក ័ ្ណ យ ស 14. ទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន គឺជករចូលរួមចំែណកេ មួយេនះេទ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េទកនុងគណន្របក់បេញញ ើ េនរតនគរ ី កប័្រតបង់ចំណល នងេសៀវេភេប ូ ិ បត្ដិករេផ ងៗ។ គណេនយយករឃុំ សងត់ ្រតូវរក ទុកឯក ក េទេលើរូបវន្ដបុគល គ ម រទំងេនះឱយបនគង់វង ។ ្របតិ យសម័្រគចិត្ដ េហើយមនែមនជកតព្វកិចចផូ វចបប់ ្ល ិ 36
 • 25. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ 15. កនុងករណែដល្រគួ ី រ មួយយល់្រពមបរចគដធី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗស្រមប់គេ្រមង ្រគួ ី ិ ច ិ រ េនះ មន្រតូវបនេសនើសុំឱយបង់ទុនចូ លរួមេទៀតេឡយ។ ិ ើ 16. ម្រន្ដីថក់េខត្ដ ្រកុង ឬ្រសុក ខណែដល្រតូវបនចត់ ងឱយជួយករងរដល់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ មន ន ្ឌ ំ ក ិ ័ ន ្រតូវចូលរួមពក់ពនធកុ ងករ្របមូលទុនចូ លរួមេនះេទ។ ប៉ុែន្ដពួកេគ ចផ្ដល់េយបល់ដល់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ឬ្រកុមេ្របើ្របស់លទធផលគេ្រមងអំពីករ្របមូលទុនចូ លរួម នង ក ិ ព័តមនអំពីទុនចូ លរួមរបស់ មូល ្ឋ ន។ ៌ ចជួយកនុងករផ ព្វផ យ 17. េមឃុំ េចសងត់្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករេធ្វរបយករណជូនដល់សហគមន៍ អំពចំនួនទុ នចូ លរួមសរុប ក ៍ ើ ី ែដល្របមូលបន នងចំនួន្រគួ ិ រែដលបនបង់ទុនចូ លរួម េ ឃុំ សងត់ (ទ្រមង់ទ៧)។ ក ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ យបទផ យេនេលើករេខៀនព័តមន ្ដ ៌ ិ 37
 • 26. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̉ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij 3 3 Ġİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť ˛ Ġİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť ˛ ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчĂ е......... Ė ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчĂ е......... Ė េឈះគេ្រមង................................................................................................... ម េឈះគេ្រមង................................................................................................... ម ឃុំ សងត់ ៖......................................... ក ឃុំ សងត់ ៖......................................... ក ភូមិ ទទួលពេ ី ៖......................................... កេ ក្រសី.................................. េភទ......... សយ ្ឋ នេនផទះេលខ........ ផ្លូវេលខ........... ្រកុមទ.......។ ី េលខ ៖---------------ចំនួនទក្របក់ ឹ ............................... ចំនួនទឹក្របក់ជអក រ......................................................................................... បនទទួល ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪĠÐŲсŪģ˝с េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ΒĖ˝◦◦УŲŪģ˝с ភូមិ ទទួលពេ ី ៖......................................... កេ ក្រសី.................................. េភទ......... សយ ្ឋ នេនផទះេលខ........ ផ្លូវេលខ........... ្រកុមទ.......។ ី េលខ ៖---------------ចំនួនទក្របក់ ឹ ............................... ចំនួនទឹក្របក់ជអក រ......................................................................................... បនទទួល ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪĠÐŲсŪģ˝с ΒĖ˝◦◦УŲŪģ˝с 38
 • 27. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ សន ្រពះម 3 ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក 3 ĠŃą БЯĠ₣Яş˝Ю₤ЬŷЮŅĠİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е........... ˛ Ė þНе ₤İijсĩŲсЮĉόŏķРņЊ ˛ Ś ល.រ េឈះភូមិ ម េឈះអនកទទួល ម េលខេរៀង បងន់ៃដ ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ķРņЊŪĠÐŲсόŏþНе ₤İijс ŷŀ ˛ Ћ ហតថេលខ កលបរេចឆទ ិ ចំននបងន់ៃដែដល ួ ក េ្រប្របស់ ើ េនសល់ ខូច េឈះអនក្របគល់ ម ហតថេលខ កលបរេចឆទ ិ 39
 • 28. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ◦Ūņ₣с◦Б̀ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ សន ្រពះម 3 ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក ភូមិ ៖.................. 3 ĠŃą Б◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е.......... Ė ល.រ េឈះអនកបង់្របក់ ម សយ ្ឋ ន េលខបងន់ៃដ ក ចំននទក្របក់ ួ ឹ សរុប ៃថងទី.......... ែខ.............. ឆ........... នំ ЮņķРņЊ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ
 • 29. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ◦Ūņ₣с◦Б́ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ សន ្រពះម 3 ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក 3 ĠŃą Б◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е........... Ė ល.រ េឈះភូមិ ម ចំនន្រគួ ួ រ ចំននទុនចូលរួម ួ សរុប ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កិចសនយ.............................. ច ...................................................................................................... ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កចសនយ.............................. ិ ច ...................................................................................................... ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កិចសនយ.............................. ច ...................................................................................................... ៃថងទី.......... ែខ.............. ឆ........... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 41
 • 30. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ư.̉. ĠŃą Бijаņų₤Ōũк₤Ś₣сŢũ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕċ ĸ ť Ư.̉.ơ. Ю₤ş˝ŚБЮĩŚЧņ ករសិក តៃម្លសមរៈេនតំបន់ជក់ ភ ស្រមប់តំបន់េនះ មន រៈសំ ខន់ សុ ្រកតយ្រតម្រតូវ។ តំបន់ជក់ ឹ ឹ នងតៃម្ល។ ិ ែ្រប្របួលខង។ ្ល ំ ស់េនកនុងករគណនតៃម្លបន់ ៉ ម នគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់ឱយបន ក ក់នីមយៗ េនកនុងេខត្ដ្រកុង្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អក ម ួ ជទូេទ បញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ ភ តៃម្លសមរៈស្ដង់ រេនះ ភ ក់នីមយៗ េនកនុងេខត្ដ ្រកុង េដើមបេរៀបចំបញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រ ួ ភ ី រ្រតូវេរៀបចំ នងេធ្វបចចុបបននភពេនកនុងែខតុ ិ ើ ថ នភពភូមិ ្រស្ដ ៃនឆនមយៗ។ បញជ ី នំ ី ួ ចេធ្វបចចុបបននភពេឡើងវញ េនេពលតៃម្លសមរៈ ឬទំនិញ េនេលើទីផ រមនករ ភ ិ ើ Ư.̉.Ư. ЮýŲĠе‗₣ េគលបំណងៃនករេរៀបចំបញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រ េដើមប ី ៖ ភ  កំណត់បននូវតៃម្លសមរៈសំ ណង់ តៃម្លករងរដី តៃម្លពលកមម នងតៃម្លដឹកជញជូ ន ៃនតំបន់ជក់ ភ ិ ក់នីមយៗ េនកនុងេខត្ដ ្រកុង។ ួ  គណនតៃម្លបន់ ៉  ផ ព្វផ យដល់អនកពក់ពនធននកនុងករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់។ ័ ក  ម នគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់ ឱយបនសុ ្រកតយ្រតម្រតូវ។ ក ឹ ឹ ធនបននូវតមភព និងគណេនយយភពកនុងករគណនតៃម្លបន់ ្ល ៉ ម នគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់។ ក Ư.̉.ư. ijУĜ◦Б ĕЊ₣Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷ ែផនកគំ្រទបេចចកេទសទទួលខុស្រតូវកនុងករសិក តៃម្លសមរៈេន មទីផ រសំ ខន់ៗ េនកនុងេខត្ដ ្រកុង ភ នងេរៀបចំបញជ ី ្រពងតៃម្លសមរៈស្ដង់ រ ភ ិ េហើយ ក់ជូនគណៈកមធិករ្របតិបត្ដិៃនគណៈកមធិករអភវឌ ន៍ ម ម ិ ជនបទេខត្ដ ្រកុ ង េដើ មប អ នុ ម័ត ។ ែផន ក គំ្រទបេចច ក េទស្រតូ វ អនុ វ ត្ដក រងរេនះ េនកនុ ងអំ ឡុ ងែខតុ ី ៃនឆ ំ ន នមយៗ។ ី ួ គណៈកមធិករ្របតិបត្ដិៃនគណៈកមធិករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុងពិនិតយ និងអនុមតបញជ ី តៃម្លសមរៈ ម ម ័ ភ ិ នំ ី ួ ភ ស្ដង់ រ មនយតជងៃថងទ៣០ ែខវចឆក ៃនឆនមយៗ។ េនេពលតៃម្លសមរៈ ឬទំនញ េនេលើទីផ រមនករ ិ ិ ិ ិ ឺ ី ែ្រប្របួលខង គណៈកមធិករ្របតិបត្ដៃនគណៈកមធិករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង្រតូវពិនតយ នងសេ្រមចអំពី ្ល ំ ម ម ិ ិ ិ ិ ករេធ្វបចចុបបននភពេឡងវញនូវបញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រ។ ភ ើ ើ ិ េឡើងវញេនះ ក៏្រតូវពិនិតយ នងអនុមតេ ័ ិ ិ ្រកុងផងែដរ។ បញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព ភ យគណៈកមធិករ្របតិបត្ដិៃនគណៈកមធិករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ម ម ិ Ư.̉.̉. ĕБijЊ ŷЋĊБаĕŁũĠЮ₣˛ЧijĠŃą Бijаņų₤Ōũк₤Ś₣сŢũ ĸ ˝). ŁũЮũЬĠşеĠŃą БЮěй₤ŌũкЯřŲŪijСŷЮĊſЧŁũ₤Њ˝⅝ Ŋ ĸ សមរៈែដល្រតូវេធ្វើករសិក តៃម្ល្រតូវកំណត់ឱយចបស់ ភ   ស់ ៖ េតសមរៈអ្វីខះ? ភ ្ល ើ ្របេភទសមរៈ (យថ្របេភទ គុណភព ទំហំឬកមង...)។ ភ ្ល ំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 42
 • 31. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ បនប់មកេរៀបចំសមរៈទំងេនះជបញជ ី មយស្រមប់ចុះ្រសង់តៃម្លេនទផ រ(ទ្រមង់ទ៨)។ បញជ ី េឈះ ទ ភ ួ ម ី ី សមរៈេនះ ភ   ចេរៀបចំជែផនក យែឡកពគ េដមបងយ្រសួលកនុងករចុះ្រសង់តៃម្ល ៖ ើ ី ី ន សមរៈសំ ណង់ែដលលក់េនកនុង ភ ងលក់សមរៈសំ ណង់ ភ ៍ សមរៈសំ ណង់ែដលលក់េន មករ ្ឋ ន (ឧទហរណ ៖ ខ ច់ ្រកួស ដី្រកួស្រកហម ដីស។ល។) ភ  េ្របងឥនធនៈ  កមងពលកមម ្ល ំ  ករងរដី  Š). ច់េ ករដកជញជូ ន ឹ Łũ˝е‗ijсijеĠĕс ι◦Бĩ⅝ũ₤ŪŌĠсşНй₤Ō₤ĕч ĸ តំបន់ ឬទីផ រស្រមប់ចុះសមសន៍ ្រតូវកំណត់េ ភ    Ð). ៃនទី ទី ងភូមិ ំ យែផ្អក ម៖ ្រស្ដ តៃម្លសមរៈសំ ណង់ តៃម្លករងរដី តៃម្លដឹកជញជូ ន និងតៃម្លពលកមម ភ ទផ រែដលមនសមរៈសំ ណង់្រគប់មុខទំងអស់ ឬេសទើរែតទំងអស់។ ភ ី ŁũşНйŪ₤₣сijаņų ម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស (ែដលទទួលភរកិចេនះ) និងេមឃុំ េចសងត់ ឬ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់មយរូប ច ក ក ួ ី ំ ងផ រែដល្រតូវចុះសមសន៍េនះ ចប់េផ្ដើមសមសន៍េ ំ ភ ភ បំណងៃនករចុះ្រសង់តៃម្លេនះឱយបនចបស់ តៃម្លបន់ ៉ ស់ គេដើមបេរៀបចំបញជ ី តៃម្លសមរៈជក់ែស្ដងមួយ ស្រមប់គណន ភ ឺ ី ម នគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់។ តៃម្លជក់ែស្ដងេនះ គឺជតៃម្លែដល ក ម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស្រតូវអនុ វត្ដករសមសន៍េ ភ ី ំ េនះ គជតៃម្លជក់ែស្ដង។ ឺ  យជ្រមបអនកែដលខ្លួន្រតូវសមសន៍អំពីេគល ភ សមរៈសំ ណង់ែដលលក់េនកនុង ភ ចទិញសមរៈទំងេនះបន។ ភ យផល់ េហយ្រតូវធនថ តៃម្លែដលបន្រសង់ទង ទ ំ ើ ងលក់សមរៈសំណង់ ភ តៃម្លសមរៈសំ ណង់ទងេនះ្រតូវ្រសង់ពីតូប ភ ំ ឬ ងលក់េ្រគ ងសំ ណង់យងតច៣ៃន្រគប់ផ រទី ៉ ិ ្របជុំជន ទំងអស់េនកនុងេខត្ដ្រកុង (ផ រទី្របជុំជនឃុំសងត់ ្រសុកខណ និងេខត្ដ្រកុង)។ តូប ឬ ក ្ឌ ងលក់េ្រគ ង សំ ណង់ែដល្រតូវេ្រជើសេរសស្រមប់្រសង់តៃម្ល គជតូ ប ឬ ើ ឺ ងែដលមនលក់ សមរៈសំ ណង់េ្រចនជងេគ។ ភ ើ   សមរៈសំ ណង់ែដលលក់េន មករ ្ឋ ន ភ សមរៈសំ ណង់ទងេនះ្រតូវ្រសង់ព្រគប់ករ ្ឋ នទំងអស់ េនកនុងេខត្ដ ្រកុង។ ភ ំ ី េ្របងឥនធនៈ តៃម្លេ្របងឥនធនៈ្រតូវ្រសង់ពី  កមងពលកមម ្ល ំ តៃម្លពលកមម្រតូវ្រសង់ពអកេធ្វើ ី ន ្រកុង។ ៍ ថ នីយេ្របងឥនធនៈ ឬកែន្លងលក់េ្របងឥនធនៈេនកនុងេខត្ដ ្រកុង។ ជវកមម និង្រកុមកមមករ េន្រគប់ផ រទ្របជុំជនទំងអស់េនកនុងេខត្ដ ី ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 43
 • 32. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  ករងរដី តៃម្លករងរដី ្រតូវគណនដូ ចខងេ្រកម ៖ ១). ករឈូសសមតទី ង ្អ ំ ល.រ ១ ២ ថ នភពទី ង ំ ងយ្រសួល ៖ ៃផទេលីៃនផ្លូវែដលមន្រ តៃម្លសមតដកុ ង១ម២ (េរៀល) ្អ ី ន ប់ មនសភព (០,០១ x D) + ៤០ មន បេសមី គនគុេមតៃ្រព គនេដីមេឈេនសងខងផ្លូវ ម ព ម ិ ី មធយម ៖ ៃផទេលីៃនផ្លូវែដលមន្រ ប់មនសភពមិន ប េសមីនិងតូ ចចេង្អ ត មនគុេមតៃ្រព ៃ្រពឫស ី និងមនេដីម ព ៣ េឈេនសងខងផ្លូវ។ ី ពបក ៖ មិនែមនជផ្លូវែដលមន្រ ិ (០,០២ x D) + ៨០ ប់ មនគុេមតៃ្រព ព (០,០៧ x D) + ២៨០ ៃ្រពឫស ី និងមនេដីមេឈេ្រចីន។ ី D គជតៃម្លេ្របងមស៊ូតកនុងមួយល្រត គតជេរៀល។ ៉ ឺ ី ិ ២). ករជកដី ី ល.រ ១ ២ ៣ ងយ្រសួល ៖ ដធមមជតិគនថម នង្រកួសល្អិតៗ។ ម ី ិ (០,២៧ x D) + ១.២០០ ពបក ៖ ដីធមមជតិមនបំែណកថមខ្លះៗ។ ិ (០,៤៣ x D) + ១.៨០០ មធយម ៖ ដធមមជតមន្រកួសល្អតៗខ្លះៗ។ ី ិ ិ ៣). ករបងប់ដី (ករេកៀរព្រងយ ករេ្រ ្ហ ល.រ ១ ២ ៣  ករជកដកុ ង១ម៣ (េរៀល) ី ី ន ថ នភពដី ថ នភពដី (០,៣៥ x D) + ១.៤០០ ចទក នងករបងប់) ្ហ ឹ ិ ងយ្រសួល ៖ ដីធមមជតិគនថម និង្រកួសល្អិតៗ។ ម មធយម ៖ ដីធមមជតមន្រកួសល្អតៗខ្លះៗ។ ិ ិ ពបក ៖ ដីធមមជតមនបំែណកថមខ្លះៗ។ ិ ិ តៃម្លបងប់ដកុ ង១ម៣ (េរៀល) ្ហ ី ន (០,២៨ x D) + ១.៤០០ (០,៤០ x D) + ២.០០០ (០,៨០ x D) + ៤.១០០ ករដកជញជូ ន ឹ តៃម្លដឹកជញជូ ន្រតូវគណនដូ ចខងេ្រកម ៖ ១). តៃម្លដកជញជូ នសមរៈ នងបរករ ភ ឹ ិ ិ ខ ល.រ ១ ថ នភពផ្លូវ ២០-៣៥គ.ម ៣៥-៥០គ.ម េ្រចនជង៥០គ.ម ី (០,១០ x D) (០,០៩ x (០,០៨ x + ២០០ D) + ២០០ D) + ២០០ + ២០០ ថ នភពផ្លូវមធយម (េលប ន (០,១៥ x D) (០,១៤ x (០,១២ x (០,១១ x D) + ៤០០ D) + ៤០០ D) + ៤០០ + ៤០០ ថ នភពផ្លូវមិនល្អ (េលប ន (០,១៧ x D) (០,១៥ x (០,១៤ x (០,១២ x D) + ៦០០ D) + ៦០០ D) + ៦០០ + ៦០០ មធយម ២៥គ.ម/ម៉) ៣ តចជង២០គ.ម ិ ថ នភពផ្លូវល្អ (េលប ន មធយម ៥០គ.ម/ម៉) ២ តៃម្លដកជញជូ នកនុង១េ នកនុង១គ.ម (េរៀល) ឹ មធយម ១៥គ.ម/ម៉) េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ (០,០៧ x D) 44
 • 33. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ២). តៃម្លដកជញជូ នដី ឬ្រកួស្រកហម ឹ ល.រ ១ ថ នភពផ្លូវ តៃម្លដកជញជូ នកនុង១ម៣កនុង១គ.ម (េរៀល) ឹ តចជង២០គ.ម ិ ២០-៣៥គ.ម ៣៥-៥០គ.ម ថ នភពផ្លូវល្អ (េលប ន (០,០៥ x D) (០,០៤៥ x (០,០៤១ x (០,០៣៧ x D) + ១០០ D) + ១០០ D) + ១០០ + ១០០ ថ នភពផ្លូវមធយម (េលប ន (០,០៧ x D) (០,០៦៣ x (០,០៥៧ x (០,០៥១ x D) + ២០០ D) + ២០០ D) + ២០០ + ២០០ ថ នភពផ្លូវមិនល្អ (េលប ន (០,០៨ x D) (០,០៧២ x (០,០៦៥ x (០,០៥៨ x D) + ៣០០ D) + ៣០០ D) + ៣០០ + ៣០០ មធយម ៥០គ.ម/ម៉) ២ មធយម ២៥គ.ម/ម៉) ៣ េ្រចនជង៥០គ.ម ី មធយម ១៥គ.ម/ម៉) បនប់ពសមសន៍រច បញជ ី ្រសង់តៃម្ល(ទ្រមង់ទ៨) ៃនទផ រ ឬតំបន់នមយៗ ្រតូវថតចម្លង េហយេផញើជូន ទ ភ ួ ី ី ី ី ួ ើ ចំេពះែតឃុំ សងត់ៃនផ រ ឬទកែន្លងទំងេនះប៉ុេ ក ី ្ណ ះ។ ឃុំ សងត់្រតូវពនតយ នងផ្ដល់អនុ ក ិ ិ ិ សន៍េទេលើ តៃម្លៃនបញជ ី ្រសង់តៃម្លេនះ ថេតតៃម្លៃនសមរៈទំងេនះពតជ្រតឹម្រតូវែដរឬេទ?។ េបពនតយេទេឃញថមន ភ ើ ិ ើ ិ ិ ើ ករខុសឆគង មួយ ឃុំ សងត់្រតូវផ្ដល់េយបល់មកែផនកគំ្រទបេចចកេទសវញ េនកនុងអំឡុងេពល៥ៃថងេធ្វើករ ក ិ ក បនប់ពី ទទួលបនបញជ ី ្រសង់តៃម្លេនះ។ ផុតរយៈេពលេនះ េបឃុំ សងត់មនបនេឆ្លើយតបអ្វីេទ ចត់ទុកថ ឃុំ ទ ើ ិ សងត់បន ឯកភពេទេលើតៃម្លទងេនះ។ ក ំ þ). ŁũЮũЬĠşеĠŃą БŪĵ₣ijаņų₤Ōũк₤Ś₣сŢũ ĸ បនប់ពីទទួលបនអនុ ទ សន៍ពឃុំ សងត់ ែផនកគំ្រទបេចចកេទស្រតូវេរៀបបញជ ី ្រពងតៃម្លសមរៈស្ដង់ រ ក ភ ី (ទ្រមង់ទ៩) េហយ ក់ជូនអងគ្របជុំគណៈកមធករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង េដមប ី ម ិ ម ិ ើ ី ើ ិ ិ ិ ពិនិតយ នងអនុ មត។ ័ ិ ₣). ŁũΒĕНņњijĠŃą Бijаņų₤Ōũк₤Ś₣сŢũ ĸ ែផនកគំ្រទបេចចកេទស យករណអំពីនីតិវធី នងលទធផលៃនករេរៀបចំបញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រ ជូនអងគ ៍ ភ ិ ិ ្របជុំគណៈកមធក្របតបត្ដៃនគណៈកមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង។ ម ិ ម ិ ិ ិ ិ ័ អងគ្របជុំគណៈកមធករ្របតិបត្ដៃនគណៈកមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុងពនិតយ នងអនុមតបញជ ី ម ិ ម ិ ិ ិ ិ ិ តៃម្លសមរៈស្ដង់ រេនះ។ ភ ş). Łũĩ℮Įſĩ⅝ŎĠŃą Бijаņų₤Ōũк₤Ś₣сŢũ ĸ េនេដមែខធនូៃនឆនីមយៗ បញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រៃនតំបន់នីមយៗ្រតូវេផញើជូន្រគប់ឃុំ សងត់ទងអស់ នំ ួ ភ ួ ក ំ ើ ែដលសថិតេនកនុងតំបន់ទងេនះ េដើមបេ្របើ្របស់ (មួយចបប់ស្រមប់មយឃុំ សងត់)។ ំ ួ ក ី បញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ ភ វឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង។ រ្រតូវផ្ដល់ជូនែផនកទំងបួន ៃនគណៈកមធិករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធិករអភិ ម ម ិ ិ មនទរជំនញេខត្ដ ្រកុង អនកទទួលករ អងគករនន និងអនកពក់ពនធ ័ ី សមរៈស្ដង់ រេនះ ភ ៃនករថតចម្លងឯក មករេសនើសុំ។ ែផនកគំ្រទបេចចកេទស រប៉ុេ ្ណ ះ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ច្រតូវបនផ្ដល់ជូននូវបញជ ី តៃម្ល ចេសនើសុំឱយពួកេគបង់ៃថ្លឯក រេនះ ្រតមែតតៃម្ល ឹ 45
 • 34. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ĠŔ˝с ៖ ą  តៃម្លសមរៈេនកនុងបញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ ភ ភ រេនះ គឺជតៃម្លទីផ រជក់ែស្ដងៃនកែន្លង លក់ដូរ ឬកែន្លងេធ្វើ ជវកមម្រសបចបប់។ េនះមនន័យថ តៃម្លសមរៈទំងេនះ បនរួមបញចូ លនូវៃថ្លពនធនន នងៃថ្លសួយ ភ ី ិ  រវតថុធតុេដើម ថមសមរៈសំ ណង់ែដលរដ្ឋត្រមូវឱយបង់។ ភ ចំេពះបញជ ី តៃម្លស្ដង់ រពូជដំ ំ ពូជសត្វ សមរៈ នងឧបករណ ស្រមប់គេ្រមងេស កមម េខត្ដ ្រកុង ច ភ ៍ ិ េរៀបចំបញជ ី តៃម្លស្ដង់ រេនះ េទ កនុងករេរៀបចំបញជ ី តៃម្លស្ដង់ ម ថ នភពជក់ែស្ដង នងត្រមូវកររបស់េខត្ដ ្រកុងនីមយៗ។ នីតិវធី ួ ិ ិ រេនះ មនលកខណៈ្រប ក់្របែហលេទនឹងនីតិវធីេរៀបចំបញជ ី តៃម្លសមរៈ ភ ិ ស្ដង់ រស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន។ កនុងករណេខត្ដ ្រកុងយល់ថចំបច់្រតូវេរៀបចំបញជ ី តៃម្លសមរៈ ័ ធ ភ ី ំ ស្ដង់ រេនះ អងគភព រដ្ឋបលមូល ្ឋ ន េខត្ដ ្រកុងជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំបញជ ី តៃម្ល ពូជដំ ពូជសត្វ នងសមរៈ-ឧបករណស្រមប់គេ្រមងេស កមម េដមប ី ក់ជូនគណៈកមធិករ្របតបត្ដៃនគណៈ ភ ៍ ម ើ ិ ិ ិ កមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុងអនុ មត។ ម ិ ័ ិ  តៃម្លននេនកនុងទ្រមង់ទ៨(បញជ ី ្រសង់តៃម្លសមរៈ) នងេនកនុងទ្រមង់ទ៩(បញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រ) ្រតូវគិត ភ ភ ី ិ ី ជ្របក់េរៀល េ ទ្រមង់ទី៩។ យបញក់អ្រ ជ ប្ដូរ្របក់េរៀលេធៀបនឹងដុ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកេនេ្រកមទ្រមង់ទី៨ នង ិ ិ 46
 • 35. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ◦Ūņ₣с◦Б៨ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ជតិ Ð.Ą.ŷ.ŷ គ.្រប េខត្ដ ្រកុង............. សន ្រពះម 3 ក ្រត ែផនកគំ្រទបេចចកេទស 3 ĠŃą БŪ₤₣сijаņų₤ŌũкĂ е....... ĸ Ė េឈះផ រ................. ឃុំសងត់................. ្រសុកខណ................. េខត្ដ្រកុង................. ម ក ្ឌ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក I. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠijН₣ ĕЊĕģŎΒũ ĸ សុី មងត៏ (រូបដំរ)ី ៉ ់ បវ សុី មងត៏ (រូបតបូងេព្រជ) ៉ ់ បវ សុី មងត៏ (ទភ) ៉ ់ ី បវ ... ខ ច់បូក (េលខ១) ម៣ ... ខ ច់េបតុង (េលខ២) ... ខ ច់ (េលខ៣) ... .... .... ថម ១០មម គុ ណ ២០មម .... ថម ៤០មម គុ ណ ៦០មម .... ..... .... ែដកសរៃស AI (៦មម ឬ ៨មម) គ.្រក .... ែដកសរៃស AII (ធំជង ១០ មម) គ.្រក .... តៃម្លកុ ងមួយឯក ន .... ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ សុី មងត៏ (រូបផយ) ៉ ់ ក សុី មងត៏ (គ) ៉ ់ ....... បវ បវ ម៣ ម៣ ម៣ ម៣ II. ₤Ōũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ ĸ ១ ២ ៣ ៤ ... ... ែដកទប ១០០ x ៥០ x ២,៣ (៦ម) ី េដម ើ ែដកទប ២៥ x ២៥ x ៣ (៦ម) ី េដម ើ ែដកទប ២៥ x ៥០ x ២ (៦ម) ី ែដកទប ២៥ x ២៥ x ២ (៦ម) ី .... ែដកបនទះ ១០០ x ៦ (៦ម) េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េដម ើ េដម ើ ... េដម ើ 47
 • 36. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ..... ..... ... ែដកេវ ៣០ x ៣០ x ២.៣(៦ម) ... ... ..... ែដកេស ១២៥ x ២.៥(៦ម) ... ឯក ... តៃម្លកុ ងមួយឯក ន េដម ើ េដម ើ III. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť ĸ ១ ឥដ្ឋ ២ ឥដ្ឋ្របេ ..... ដុំ ន់ ..... ដុំ ង IV. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ ĸ ១ េកប ង្រសករនគ ២ េកប ងបួន្រជុង (ែខមរ) ៣ េកប ងបួន្រជុង (េវៀត ៤ េកប ងបួន្រជុង (ៃថ) ៥ ហ្វី្របូ ៥៥០មម x ១២០០មម ៦ ៧ ៨ ៩ ... សន្លក ឹ សន្លក ឹ ម) ហ្វី្របូ ៥៥០មម x ១៥០០មម ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (េវៀត ក សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ ម) ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (ៃថ) ក ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (..........) ក ..... សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ V. ЮŪĠ₣Οĕċĕк ១ េ្របងមស៊ូត ៉ ២ េ្របង ... ... ំង លី្រត លី្រត VI. ₤ŌũкЮĘЧ ĸ ១ ២ ៣ ៤ ... េឈ្របេភទ េលខ១ ើ ម៣ េឈ្របេភទេលខ៣ ើ ម៣ េឈ្របេភទេលខ២ ើ ឫស ី ម៣ ម .... VII. ₤Ōũкřа◦Ю◦Ьij ĸ ១ .............. េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 48
 • 37. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ល.រ ២ ............... ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្លកុ ងមួយឯក ន VIII. ijаņųŁũİũřБ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ដកជញជូ នដី (ផ្លូ វល្អេ្រកម២០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវល្អ ២០-៣៥គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវល្អ េលើសព៥០គ.ម) ឹ ី ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូវមធយម ២០-៣៥គ.ម) ឹ ី ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូមធយមេលើសពី ៥០ គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូវមធយម េ្រកម២០គ.ម) ឹ ី ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូមធយម ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី (ផ្លូ វមនល្អ េ្រកម២០គ.ម) ឹ ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូវមនល្អ ២០-៣៥គ.ម) ឹ ី ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូមនល្អ េលើសពី៥០គ.ម) ឹ ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូមនល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ិ ឈូ សឆយដី (ងយ្រសួល) ឈូ សឆយដី (មធយម) ឈូ សឆយដី (លំ បក) ជកដី (ងយ្រសួល) ី ម៣/គម ម២ ម២ ម២ ម៣ ជកដី (មធយម) ី ម៣ បងប់ដី (ងយ្រសួល) ្ហ ម៣ បងប់ដី (លំ បក) ្ហ ម៣ បងប់ដី (មធយម) ្ហ ម៣ បងប់ដី (លំ បក) ្ហ ម៣ ២២ ....... IX. ijаņųĮŲ˝ņŊ ១ ២ ៣ កមមករគនជំនញ ម កមមករមនជំនញខ្លះៗ កមមករមនជំនញ នក់/ៃថង នក់/ៃថង នក់/ៃថង X. ijаņųřЕ˝ĄŃąС ĕ₤Ōũк ĸ ១ ២ ៣ ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ត/គម 49
 • 38. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ល.រ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ករពពណន ៌ ិ ឯក ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ េលើសពី ៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមធយម ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មធយម េលើសព៥០គ.ម) ភ ឹ ី តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមធយម េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មធយម ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមនល្អ េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មនល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមនល្អ ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មនល្អ េលើសពី ៥០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ............ នំ ី ΒĖ˝Ū₤₣сijаņų េឈះ........................... ម េឈះ........................... ម តូនទី............................ តូនទី........................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 50
 • 39. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ◦Ūņ₣с◦Б៩ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ជតិ Ð.Ą.ŷ.ŷ គ.្រប េខត្ដ ្រកុង.............. សន ្រពះម 3 ក ្រត 3 ĠŃą Бijаņų₤Ōũк₤Ś₣сŢũ ĸ ЮŠijŚ Ū˝О₣.................... Ă е........... Ė ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្លមធយម កនុងមួយឯក ផ រ------- តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ផ រ------- ផ រ------- I. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠijН₣ ĕЊĕģŎΒũ ĸ ១ ២ ..... II. ₤Ōũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ ĸ ១ ២ ..... III. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť ĸ ១ ២ ..... IV. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ ĸ ១ ២ ..... V. ЮŪĠ₣Οĕċĕк ១ ២ ... VI. ₤ŌũкЮĘЧ ĸ ១ ២ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 51
 • 40. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក ... តៃម្លមធយម កនុងមួយឯក ផ រ------- តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ផ រ------- ផ រ------- VII. ₤Ōũкřа◦Ю◦Ьij ĸ ơ Ư ... VIII. ijаņųŁũİũřБ ១ ២ ... IX. ijаņųĮŲ˝ņŊ ១ ២ ... X. ijаņųřЕ˝ĄŃąС ĕ₤Ōũк ĸ ១ ២ ... បនេឃញ នងឯកភព ើ ិ ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ............ នំ ី ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ............ នំ ី Ð‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊ Ŋ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 52
 • 41. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ư.̣. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сĮњijхŌĕÐЮŪŌ₣ Ư.̣.ơ. ЮijЧĕũ₧ďΒĖ˝ĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сĮњijхŌĕÐЮŪŌ₣? អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករបំេពញទ្រមង់ពតមនគេ្រមងរួមមន ៖ ័ ៌ េមឃុំ េចសងត់ ទទួលខុ ស្រតូវកនុងករេរៀបចំ្របមូលព័តមនស្រមប់បំេពញកនុងទ្រមង់ េហើយ ក ៌  បញជូ នេទអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវធនថ ព័តមនបេចចកេទសែដលបនបំេពញកនុងទ្រមង់េនះ ពិតជ្រតឹម្រតូវ។ ៌  ម្រន្ដីអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវពិនិតយថ ព័តមនែដលបនផ្ដល់េនះ ពិតជ្រគប់្រគន់។ ៌  ជធមម អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវបំេពញទ្រមង់ពតមនគេ្រមង េនែផនកែដលទក់ទងនឹងព័តមនបេចចកេទស។ ័ ៌ ៌ េមឃុំ េចសងត់្រតូវបំេពញែផនកែដលមនទក់ទងនឹងបេចចកេទសេ ក ិ កចេទជំទប់ េចសងត់រង ឬេសម នរបស់គត់។ េទះបីជយង ក ៉ ិ ច េចសងត់ទទួលខុស្រតូវចំេពះខ្លម ក ឹ គត់បំេពញ េ  យខ្លួនគត់េនះេទ។ ច យ កនុងនមជមស់គេ្រមង េមឃុំ រទំង្រសុងៃនទ្រមង់ពតមនគេ្រមង មនែមនទទួលខុស្រតូវែតែផនកែដល ័ ៌ ិ ទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នងឯក ័ ៌ ិ ឃុំ សងត់។ ក ក៏េ យខ្លួនគត់ផល់ ឬ្របគល់ភរ ទ រពក់ពនធមយចបប់ ្រតូវរក ទុកកនុងសំ ណឯក ័ ួ ុំ រគេ្រមង េន Ư.̣.Ư. ĮњijхŌĕЯřŲŪijСŷĠеЮĮŀ˝Ė₣◦Ūņ₣сĮњijхŌĕÐЮŪŌ₣ О ែផនកទ១ ៖ ព័តមនទូេទ ៌ ី ១.១. េឈះគេ្រមង ម ១.២. កលបរេចឆទបញច ប់ករសិក ិ ១.៣. េឈះអនកជំនួយបេចចកេទស ម ១.៤. នរ ជអនកជំនួយបេចចកេទស ១.៥. ទិសេ គេ្រមង ១.៦. វស័យ ិ ១.៧. ្របេភទ ១.៨. លទធផលេ្រគងទុ ក ១.៩. លទធផលេ្រគងទុ កេ្រកយពីេធ្វើ ករសិក ព័តមនបនមកពីកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់ ៌ ក ិ ិ កលបរេចឆទែដលអនកជំនួយបេចចកេទសបញច ប់ករសិក គេ្រមង ិ ចជម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស អនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុកខណ ្ឌ ី ំ មនទរជំនញ ែផនកឯកជន ...។ល។ ី ទសេ ជក់ ិ ក់របស់ គេ្រមងែដល្រតូវបេងកើត េនេពលបំេពញទ្រមង់ ព័តមនគេ្រមង។ ៌ េនះជវស័យែដលមនេនកនុងកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់ (េសដ្ឋកិចច ក ិ ិ ិ សងគមកចច ធនធនធមមជតិនិងបរ ិ ថ ន េស កមមរដ្ឋបលនងសន្ដិសុខ ិ ិ នងេយនឌ័រ)។ ិ ជ្របេភទគេ្រមងដូចមនេនកនុងបញជ ី វស័ យ ្របេភទគេ្រមង នងមនទរ ិ ិ ី ពក់ពនែដលទទួលខុស្រតូវ នងឧទហរណខងេ្រកម។ ័ ធ ៍ ិ ្រតូវចម្លងទំង្រសុងពីកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់។ ក ិ ិ ករសិក គេ្រមង ចេធ្វករផស់បូ រលទធផលែដលបនេ្រគងទុក។ ្ល ្ដ ើ ឧទហរណ កនុងកមមវធវនេយគឃុំ សងត់ បនកំណត់ថ ៍ ក ិ ី ិ ិ កែន្លង ប៉ុែន្ដបនប់ពបនេធ្វើករសិក រួច គេ្រមងេនះ ទ ី ព នមួយ ចេទជលូ ពរកែន្លងវញ។ ិ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 53
 • 42. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ១.១០. ករបន់ ៉ ម នតៃម្លកុ នងកមមវធី ិ េនះគជករបន់ ៉ ឺ ១.១១. ករបន់ ៉ ម នតៃម្លេ្រកយករ ម នតៃម្លគេ្រមង ដូចបនបងញកនុងកមមវធវនេយគ ្ហ ិ ី ិ ិ េនះគជករបន់ ៉ ឺ ម នតៃម្លគេ្រមង វនេយគឃុំ សងត់ ក ិ ិ ឃុំ សងត់។ ក សិក គេ្រមង បន េធ្វគំនូសប្លង់ នងបន់ ើ ិ ៉ ១.១២. អនកទទួលផលពីគេ្រមង លទធផលគេ្រមង។ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលជអនកទទួលផល ្រតូវបន ២.១. ករទទួលខុស្រតូវកនុងករេ្របើ េ យមនបញក់ចបស់ ជ រ។ នងែថទំលទធផលគេ្រមង។ ជេ្រមស ិ ើ       ែផនកទ៣ ៖ ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ី មនទរជំនញ (ឧទហរណ ៍ ី ចជ ៖ េរៀន) ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ (ឧទហរណ ផ្លូវ) ក ៍ ឹ ្រកុមេ្រប្របស់ែដលមន្រ ើ ប់ ្រកុមេ្រប្របស់ែដល្រតូវបេងកើត ើ ែផនកឯកជន ( ឧទហរណ ្របព័នធទក ៍ ឹ ្អ ត ) . . . ។ល។ េតឃុំេនះសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ ើ បញជ ី េនះ ្រតូវបន ក់ឱយេ្រប្របស់េ ើ បរ ិ ថ នែដរឬេទ? យ គ.ជ.វ.វ េដមបជំរុញករយក ើ ី ។ ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់ េតករអនុវត្ដគេ្រមងេនះ ើ ប ្ដ លឱយមនករខូចខត ឬ ប៉ះពល់ ដល់កែន្លងមួយចំនួន ែដលមន ចតទុក ក់េទេលើតំបន់ែដលងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ិ ្ដ ឧទហរណ ៃ្រពេឈើ ៃ្រពលិចទឹក មចឆជតិ រុកជតិដុះកនុងទឹក ធនធន ៍ ខ ែរេលើនិងេ្រកមដី សួ នសត្វ ឬ្របងគ្រប ៉ ទ ទួលអនក ...។ល។ រៈសំ ខន់េលើែផនក បរ ិ ថ ន ឬវបបធម៌ែដរឬេទ? េតករអនុវត្ដគេ្រមងនឹង ើ ឧទហរណ ៖ គេ្រមងផ្លូវែដលសថិតេនជិតអូរ ឬ្រប ៍ ប៉ះពល់ដល់្របភពផគតផគងទឹក ់ ់ សិនេបើផូ វ្រតូវបនេធ្វើករ ្ល ប ្ដ លឱយមនករខូចខត ឬ ន ងសង់កុ ងរដូវវស ចូលេទកនុងអូរ ឬ្រប េតលទធផលគេ្រមង គជែខ ើ ឺ េបជែខ ផ្លូវថមី ឬផ្លូវចស់ែដលមន្រ ើ ផ្លូវថមី ឬផ្លូវចស់ ែដលមន្រ ្រតូវបនព្រងកទទងចប់ពី ី ឹ យេនះ ជេហតុប ចេ្រប្របស់ទកេនះបនេឡយ។ ើ ឹ ើ ្របស់ែដរឬេទ? ប់ យែដល្របជ ពលរដ្ឋយកទឹកេនះស្រមប់ករេ្របើ្របស់កុ ងផទះសំ ែបង ល់ៃថង។ ្រប ន ែដល្របជពលរដ្ឋកំពុងេ្របើ ៣.៤. ស់នូវចំនួន្រស្ដី ្រតូវបងញអនកែដលនឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់ ្ហ ្របស់ នងែថទំ ិ ៣.៣. មភូមនីមយៗ ិ ួ នងចំនួន្រគួ ិ ែផនកទ២ ៖ ករេ្រប្របស់ នងែថទំ ី ើ ិ ៣.២. ម នតៃម្លរច។ ួ អនកទទួលផលផល់ពីគេ្រមង គ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ នែដលេ្របើ្របស់ ទ ឺ ចុះបញជ ី ៣.១. េ្រកយពីអកជំនួយបេចចកេទស ន ទកកខ្វកនឹងហូរពីផូ វ ់ ្ល ឹ ្ដ លឱយ្របជពលរដ្ឋមន ិ ប់្រតូវបនព្រងីកទទងចប់ពី ឹ ២៥%េឡងេទ ្រតូវេធ្វករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ ើ ើ ២៥%េឡងេទ? ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 54
 • 43. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ៣.៥. េតលទធផលគេ្រមង ជែខ ើ ទំនប់ ឬែខ ្រប ៣.៦. ធ ្រស្ដថ)? ីម យថមី (្របព័នធ េតលទធផលគេ្រមងជែខ ែ្រពក ើ ជកថមស្រមប់ករេធ្វដំេណរផ្លូវ ី ី ើ ើ េបជែខ ទំនប់ ឬែខ ្រប ើ យថមី ្រតូវេធ្វករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ើ លទធផលគេ្រមងជែខ ែ្រពកជកថមី ្រតូវសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ ី ទក ឬផគតផងទឹកេ្របើ្របស់? ់ គ ់ ឹ ែផនកទ៤ ៖ កមមសិទករ ឬេភគដធី្ល ី ិធ ី ី កមមសិទិករ ឬេភគីដីធី្ល ធ េមឃុំ េចសងត់្រតូវផ្ដល់ចេម្លយេ ក ើ យេ ម ះ្រតង់ចំេពះបញេនះ។ ្ហ មនសំ ខន់េទ ថេតអកេនះមន ឬមនមនប័ណកមមសិទិ។ កមម ្ណ ធ ិ ើ ន ិ សិទិករ ឬេភគីដីធី្ល គឺជអនកែដលេ្របើ្របស់ដីស្រមប់េធ្វើកសិកមម ជ ធ លកខណៈឯកជន ឬកនុងេគលបំណងេផ ងេទៀត។ ករអេងកតដីធី្លេ យ មនករចូលរួម្រតូវ បនអនុ វត្ដកុ ងករ្របមូលបននូវព័តមន្រតឹម្រតូវ ន ៌ ៤.១. េនមុនេពលែផនកេនះ គេ្រមងនង្រតូវអនុវត្ដេនេលើ ឹ ដី ៤.២. ធរណៈែដលមនមនករ ិ េ្រប្របស់ស្រមប់ ើ ដុះអ្វេទ ំ ី គេ្រមងនង្រតូវអនុវត្ដេនេលើ ឹ ដីមយចំនួនែដលកំពុងេ្របើ្របស់ ួ េ យឯកជន េហើយ្រគប់្រគួ ែដលដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ រ ខ្លួនទទួលរងនូ វផលប៉ះពល់ េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង បនយល់្រពម្របគល់ដីធី្ល និង ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ ន េ ្ល ិ យ សម័្រគចិត្ដដល់ គេ្រមង។ មនមន ិ អនកេ្របើ្របស់ដី ឧទហរណ ៖ ករ ៍ េរៀនែដលមន្រ ច្រតូវបនបំេពញកនុងទ្រមង់។ ងសង់អគរសិក ថមមយខនង េនកនុងបរេវណ ី ួ ិ ប់។ ឧទហរណ ៖ គេ្រមងព្រងកផ្លូវែដលមន្រ ៍ ី េរៀបចំឱយមនករ្របជុំជ ប់ េមឃុំ េចសងត់្រតូវ ក ធរណៈ េហយេធ្វករពនយល់អំពីគេ្រមង ើ ើ ដល់្របជពលរដ្ឋ។ អនកេ្រប្របស់ដ្រតូវដងចបស់ថ ពួកេគមនែមន ី ឹ ើ ិ ្រតូវែត្របគល់ដរបស់ខួ នស្រមប់គេ្រមងេឡយ។ េមឃុំ េចសងត់ ្ល ក ី ើ មន្រតូវេសនើសុំឱយអនកែដលបនបរចគដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដេផ ងេទៀត ិ ិ ច ិ ិ េ យសម័្រគចិត្ដ បង់ទុនចូ លរួមេនះេទ។ េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំ ក របយករណបរចគដីធីេ ៍ ិ ច ្ល យសម័្រគចិត្ដ នងេផញើរបយករណេនះជ ៍ ិ មួយនឹងទ្រមង់ពតមនគេ្រមងេទអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ្រកុង។ ័ ៌ មួយនឹង ្របគល់ដីធីេ្រចើនជង៥%ៃនដី ្ល ផលិតកមមសរុបរបស់ ខួ ្លន ឬ្រទពយ សមបត្ដេផ ងៗេទៀត មនតៃម្ល ិ េ្រចនជង ៤០០.០០០េរៀល ើ ស្រមប់គេ្រមងេនះេទ េហើយ ក៏មនមនសំ ណង់ ឬកែន្លងេធ្វើ ិ ជវកមមឯកជន ី រុះេរ ើ ឬបំផញេ ្ល យ មួយ្រតូវ រករ អនុវត្ដគេ្រមងេនះែដរ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 55
 • 44. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ៤.៣. គេ្រមងនឹង្រតូវអនុវត្ដេនេលើដី មួយចំនួនែដលកំពុងេ្រប្របស់ ើ េ យឯកជន េហើយ្រគួ រ មួយចំនួនែដលដីធី្ល និង្រទពយ សមបត្ដរបស់ខួ ្លនទទួលរងនូវ ិ ផលប៉ះពល់ េ យ កនុងករណេនះ ្រតូវមនរបយករណលទធកមមដធែដលេរៀបចំេ ៍ ី ី្ល ី យ ថ គនមស់ដីធី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដិ ម ច យ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ ករេធ្វដូេចនះ េដមបឱយ្របកដ ើ ី ើ អយុតិធម៌េឡើយ។ ្ដ មក់្រតូវបនេគ្រប្រពឹតិ្ដេ ន រករ អនុវត្ដគេ្រមង មនយល់្រពម ិ ្របគល់ដធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិ ី ិ របស់ខួ នដល់គេ្រមង េ ្ល យ គនសំ ណងទូ ទត់។ មន អនក ម េ្រប្របស់ដីធីមយចំនួន នឹង ្ល ួ ើ ្របគល់ដីធីេ្រចើនជង៥%ៃនដី ្ល ផលិតកមមសរុបរបស់ខួ ន ឬ ្ល ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀតមន ិ តៃម្លេ្រចនជង ៤០០.០០០ ើ េរៀលស្រមប់គេ្រមង។ មន ិ មនសំ ណង់ ឬកែន្លងេធ្វើ ជវ ី កមមឯកជនមួយចំនួន្រតូវរុះេរ ើ ឬបំផញ េ ្ល យ រករអនុ វត្ដ គេ្រមង។ ែផនកទ៥ ៖ វធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតច ិ ី ិ ិ ើ ិ េតករអនុវត្ដគេ្រមងេនះ សថិតេនកនុង ើ គ.ជ.វ.វ មនេរៀបចំបញច ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច (ភូមែដលមនជន ិ ែដរឬេទ? េបទី ើ ភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច ិ ែផនកទ៦ ៖ ករសេងខបព័តមន ៌ ី ៦.១. េតមនេហតុផល ើ ប ែដល ទទួលបនេជគជ័យែដរឬេទ? ំ ជនួយបេចចកេទស)។ ងគេ្រមងសថិតេនកនុងភូមៃនបញជ ី េនះ ្រតូវេរៀបចំរបយករណ ំ ៍ ិ ស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដើមភគតិច។ ី ិ ិ ិ ្ដ លឱយគេ្រមងេនះ មន ិ (សំ ណរេនះេឆ្លើយេ ួ ជតេដើមភគតិចរស់េនេលើសពី៥%ៃន្របជពលរដ្ឋកុ ងភូមសរុប)។ ន ិ ិ យអនក មជក់ែស្ដង អនកជំនួយបេចចកេទសរ ំពឹងថ គេ្រមងនឹងទទួលបន េជគជ័យ (េ្រពះគត់បនេរៀបចំគំនូសប្លង) ែតេទះជយង ់ ៉ ក៏ ុ េ យ គត់្របែហលជចង់េ្របើ្របអប់េនះ េដើមបកត់្រ ចំណចសំ ខន់ៗ ី មួយចំនួន។ ឧទហរណ គេ្រមង ៍ ចទទួលបនេជគជ័យយងធំ ៉ េធង ែតកនុងករណសហគមន៍កសិករេ្រប្របស់ទកពូែក និងែថទំលទធ ី ើ ឹ ផលគេ្រមងបនល្អ។ ៦.២. េតពតមនទំងអស់អំពករ ើ ័ ៌ ី សិក គេ្រមង្រតូវបនផ្ដល់ឱយ េនះ្រគន់ែតជបញជ ី េដមបពិនតយេមលថ ើ ី ិ ើ ្រគប់។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ព័តមនទំងអស់មនសព្វ ៌ 56
 • 45. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ្រគប់្រគន់េហយឬេន? ើ េមឃុំ េចសងត់(េ ក យមនជំនួយពអកជំនួយបេចចកេទស) ្រតូវគូ ស ី ន េនកនុង្របអប់នមយៗ េដមបបញក់ថ ព័តមនទំងអស់បនបំេពញ ជ ៌ ើ ី ី ួ េនកនុងទ្រមង់ពតមន ឬឯក ័ ៌ រភប់។ ជ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវពិនិតយេមលបញជ ី េនះ េ ើ យ គូសកនុង្របអប់បនប់ មុនេពលេផញើេទមនទីរជំនញេដើមបបញក់បេចចក ទ ជ ី េទស។ េមឃុំ េចសងត់ នងអនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវចុះហតថេលខ េដើមប ី ក ិ ករចុះហតថេលខ បញក់ថ ល់ពតមនទំងអស់បនបំេពញ្រគប់្រគន់និង្រតឹម្រតូវ។ ជ ័ ៌ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវចុ ះហតថេលខ េដមបបញក់ ជ ើ ី ឯក ថ បនេឃញ នងពនិតយ ល់ពតមនចប់សព្វ្រគប់។ ័ ៌ ើ ិ ិ រភប់មកជមួយ ជ ែផនទគេ្រមង ី ែផនទគេ្រមង្រតូវបនគូសេ យចម្លងពីែផនទីឃុំ សងត់ែដលមនកនុង ក ី ែផនករអភវឌ ន៍ ឬកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់។ ្របេភទ នងទី ក ិ ិ ិ ិ លទធផលគេ្រមង្រតូវបងញេ ្ហ ព័តមនបេចចកេទស និងប្លងករ ្ឋ ន ៌ ់ ទី ្រស័យេទនឹង្របេភទគេ្រមង។ អនក ំ ជនួយបេចចកេទស្រតូវែតទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្ដល់ពតមនទំងេនះ ័ ៌ ល់គំនូសប្លងបេចចកេទស ់ គេ្រមង ្រតូវភប់មកជមួយ។ ជ ម នគេ្រមងលម្អត ិ លទធផលគេ្រមង នងតៃម្លបន់ ៉ ិ មញញ ៗ។ ័ ៌ ែដល្រតូវបនបញចូ លេទកនុងទ្រមង់ពតមនគេ្រមង។ គំនូសប្លងបេចចកេទស ់ តៃម្លបន់ ៉ ្របេភទព័តមនបេចចកេទស ៌ យេ្រប្របស់និមតសញ ញ ើ ិ ្ដ ងៃន ំ ទ្រមង់េនះបងញអំពតៃម្លបន់ ្ហ ៉ ី ឬលទធផលគេ្រមងទំងមូល មន ងគេ្រមង ំ ទ្រមង់េនះបងញ ្ហ មួយែដល្រតូវេ្របើ្របស់ស្រមប់ មន មលទធផលគេ្រមងនមយៗ ី ួ ្រស័យនង្របេភទគេ្រមង។ ឹ មលទធផលគេ្រមងនីមយៗ នងតៃម្លបន់ ួ ៉ ិ អនកជំនួយបេចចកេទសនងជួយបំេពញកនុងទ្រមង់េនះ។ ឹ ទ្រមង់េនះ បងញអំពទី ្ហ ី ងលទធផលគេ្រមង េ ំ កូអរេ េន GPS។ ទ្រមង់េនះនឹងបំេពញេ ័ ម ន។ យេ្រប្របស់ ើ យអនកជំនួយបេចចកេទស ែផនករេ្រប្របស់ និងែថទំ ើ ទ្រមង់េនះបងញពីែផនករស្រមប់េ្របើ្របស់ នងែថទំលទធផល ្ហ ិ របយករណសិក ដធី្ល ៍ ី ទ្រមង់េនះបងញអំពីដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិឯកជន ែដលទទួលរងនូវ ្ហ ិ របយករណសិក ផលប៉ះពល់ ៍ ទ្រមង់េនះបងញអំពីផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដលប ្ហ របយករណស្ដីពីវធនករករពរ ៍ ិ ទ្រមង់េនះ បងញអំពីវធនករទំង ្ហ ិ បរ ិ ថ ន សុ វតថភពជនជតេដើមភគតច ិ ិ ិ គេ្រមង។ ផលប៉ះពល់េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង។ អនុវត្ដគេ្រមង និងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ យែដលករពរសុ វតថិភពចំេពះ ជនជតេដើមភគតច នងែផនករកត់បនថយ ិ ិ ិ េដមភគតិច។ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្ដ លមកពីករ និភយដល់ជនជតិ ័ 57
 • 46. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ư.̣.ư. ĠŃą Б ŷЋ₤њŎ ŪĠЮķ◦ÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ņĕĀБũ◦◦УŲĠĕĀО˝ ល.រ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ វស័យ ិ សងគមកិចច សងគមកិចច ្របេភទ ករផគតផងទឹក ់ គ ់ ករផគតផងទឹក ់ គ ់ ្អ តជនបទ ្អ តទ្រកុង ី សងគមកចច ិ អនម័យជនបទ េសដ្ឋកចច ិ គមនគមន៍ទ្របជុំជន ី េសដ្ឋកចច ិ គមនគមន៍ជនបទ សងគមកចច ិ ករអប់រ ំ សងគមកិចច ័ អប់រ ំមនុស េពញវយ េសដ្ឋកិចច កសិកមម មនទរពក់ពនធ ័ ី មនទរអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង ី ិ មនទរឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពលេខត្ដ ្រកុង ី មនទរអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង ី ិ មនទរអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង ី ិ មនទរ ី ធរណករ នងដឹកជញជូ នេខត្ដ ្រកុង ិ មនទរអប់រ ំ យុវជន នងកី ី ិ មនទរអប់រ ំ យុវជន និងកី ី េខត្ដ ្រកុង េខត្ដ ្រកុង សងគមកិចច សុ ខភបល ិ ១០ សងគមកិចច វបបធម៌ និង ១១ ធនធនធមមជតិ ករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន មនទរបរ ិ ថ នេខត្ដ ្រកុង ី ១២ សងគមកចច ិ អន្ដ គមន៍ែផនកសងគមកិចច មនទរសងគមកចច នងអតីតយុទធជន នង ី ិ ិ ិ ធ មនទរធនធនទឹក នងឧតុនិយមេខត្ដ ្រកុង ី ិ ៩ នងបរ ិ ថ ន ិ ១៣ េសដ្ឋកចច ិ ១៤ ១៥ ១៦ មនទរសុ ខភបលេខត្ដ ្រកុង ី ិ សន ្រស្ដ ទេខត្ដ ្រកុង មនទរវបបធម៌ និងវចិ្រតសិលបៈ និង មនទីរធមមករ ិ ី នងកិចករ ច ិ សនេខត្ដ ្រកុង មនទរកចករនរេខត្ដ ្រកុង ី ិ ច ី េសដ្ឋកចច ិ ្របព័នបង្ហូរទកស្អុយជនបទ ធ ឹ មនទរធនធនទឹក នងឧតុនិយមេខត្ដ ្រកុង ី ិ េសដ្ឋកិចច េហ ្ឋ រចនសមពនទីផ រ ័ ធ មនទរអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង េបើផ រជរបស់ ី ិ េសដ្ឋកិចច ្របព័នបង្ហូរទឹកស្អុយទី្រកុង ធ ១៧ េសដ្ឋកិចច ្របមូលសំ ម ឬកកសំ ណល់ ១៩ អភវឌ ន៍ែផនកសិបបកមម ិ ១៨ មនទរកសិកមម រុក្របមញ់ និងេន ខ ី មនទរ ី ធរណករេខត្ដ ្រកុង ឃុំ សងត់ ក មនទរ ី ធរណករ និងដឹកជញជូ នេខត្ដ ្រកុង េសដ្ឋកិចច អគគសនី ិ មនទរឧហ ហកមម ែរ ៉ និងថមពលេខត្ដ ្រកុង ី ២០ ធនធនធមមជតិ សហគមន៍ៃ្រពេឈើ មនទរកសិកមម រុក្របមញ់ និងេន ខ ី ២១ េសដ្ឋកចច ិ អភវឌ ន៍ែផនកេទសចរណ ៍ ិ មនទរេទសចរណេខត្ដ ្រកុង ៍ ី េសដ្ឋកចច ិ នងបរ ិ ថ ន ិ ឧទហរណ ៖ ៍ ងសង់ នងឧបករណ ៍ ិ ្របេភទ ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តជនបទ អណង ូ ្ដ ករផគត់ផគង់ មនទរឧហ ហកមម ែរ ៉ នងថមពលេខត្ដ ្រកុង ី ិ េស កមម េធ្វីេតស្ដទឹក ទេខត្ដ ្រកុង សហគមន៍គ្រទ ំ ្រកុមេ្របី្របស់ទឹក និង អនម័យ ម្របព័នធទុេយ ្រសះ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 58
 • 47. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ្របេភទ ករផគត់ផគង់ទក ឹ ្អ តទ្រកុង ី អនម័យ ងសង់ នងឧបករណ ៍ ិ បំពង់បង្ហូរទឹក ្របព័នធបង្ហូរទកស្អុយ ឹ េស កមម សហគមន៍គ្រទ ំ អប់រ ំអនម័យ គមនគមន៍កុ នងតំបន់ជនបទ ផ្លូវ ដកជញជូ ន្របជពលរដ្ឋ ឹ ពន លូ កំពង់ចម្លង ង ឬទូ កចម្លង គមនគមន៍កុ នងតំបន់ទី្រកុង ្រកលេកស៊ូេលីថនល់ ក់េភ្លីងស្ដុប ងសង់ អប់រ ំ េ្រគឿងសងរម ្ហ ឹ ់ សងអណង ូ ្ដ ័ អប់រ ំមនុស េពញវយ សុខភិបល បងគន់កុ នង ្របក់ឧបតថមភ្រគូបេ្រងៀន េរៀន គណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀន េរៀន េរៀន ថក់អកខរកមម ន មណលសុខភព ្ឌ អប់រ ំផ ព្វផ យចំេណះ ឧបករណស្រមប់មណល ៍ ្ឌ សុខភព ្របព័នធផគតផគង់ទកស្រមប់ ់ ឹ ដងអំពេអដស៍ ឹ ី ផគតផគងេ្រ ់ ់ មអន ម័យ មណលសុខភព ្ឌ បងគនេនមណលសុខភព ់ ្ឌ មណលបណះប ្ឌ ុ ្ដ កសិកមម វបបធម៌ និង សន ្ដ លកសករ ិ ឧបករណេភ្លង ៍ ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ពូជ្រសូវ េស ផ ព្វផ យបេចចក េទសកសិកមម ករបេ្រងៀនេភ្លង េស បនថយសំេលង អន្ដ គមន៍ែផនកសងគមកិចច ផ ព្វផ យអំពីករកត់ បនថយអំេពីហង កនុង ិ ្រគួ ធ ្រស្ដ សហគមន៍កសិករ ទរទក ្វ ឹ ្របព័នធបង្ហូរទកស្អុយជនបទ ឹ ្រប េ្របងស្រមប់មសុន ៉ ី បូមទឹក លូបង្ហូរ ្របព័នធបង្ហូរទកស្អុយទ្រកុង ឹ ី រ សហគមន៍កសករេ្របី ិ ្របស់ទឹក សនទះករពរទឹកជំនន់ យេ ះទកេភ្ល ង ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 59
 • 48. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ងសង់ នងឧបករណ ៍ ិ ្របេភទ េស កមម ងសង់ផ រ េហ ្ឋ រចនសមពនធទីផ រ ័ សហគមន៍គ្រទ ំ សមតទីផ រ ្អ ្រកលេកស៊ូេលផូ វជុំវ ិញផ រ ី ្ល ្របព័នធផគតផគង់ទក ្អ តទផ រ ់ ឹ ី ្របមូលសំ ម/កកសំណល់ អនម័យទីផ រ កែន្លងចក់សំ ម េស ្របមូលសំ ម អគគិសនី ្របព័នធប េស អគគិសនី សហគមន៍ៃ្រពេឈី េរៀបចំ្រពំ្របទល់តំបន់ៃ្រពេឈី អភវឌ ន៍ែផនកសិបបកមម ិ អភវឌ ន៍ែផនកេទសចរណ ៍ ិ ្ដ ញអគគិសនី សមគមពណជជករខតតូច ន ិ មណលេទសចរណ ្ឌ ៍ Ư.̣.̉. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сĮњijхŌĕÐЮŪŌ₣ (◦Ūņ₣с◦БơƠ) ព័តមនគេ្រមង ៌ េខត្ដ ្រកុង ៖ កំពង ់ចម ឃុំ សងត់ ៖ ឫស ្រសុក ក ី ្រសុក ខណ ៖ ្រសីសនធរ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ១២៣៤៥៦ ក ЯĩĖ˝◦Бơ ៖ ĮњijхŌĕ◦РЮĉ េឈះគេ្រមង ៖ គេ្រមងផ្លូវឃុំឫស ្រសុក ឆ ំ២០០៨ ម ន ី េឈះអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ ម កលបរេចឆទបញច ប់ករសិក ៖ ិ ០៣/០១/០៨ ទសេ ិ របស់គេ្រមង ៖ េនដ ំ វស័យ ៖ េសដ្ឋកចច ិ ិ នៈអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ មួក សិ ម្រន្ដីគ ំ្រទបេចចកេទស ច់ឆ ំ២០០៨ ្របជពលរដ្ឋមនផ្លូវល្អស្រមប់េធ្វដេណរពីភូមិ“ក” េទភូមិ“ខ”។ ន ើ ំ ើ ្របេភទគេ្រមង ៖ គមនគមន៍ជនបទ គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ  ័ គេ្រមងេស កមម  គេ្រមងផគតផគងសមរៈ-ទំនិញ  ់ ់ ភ លទធផលេ្រគង (េចញពីកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់) ក ិ ិ លទធផលេ្រគងេ្រកយពីសិក តៃម្លបន់ ៉ តៃម្លបន់ ៉ ផ្លូវ៣.៥០គម និងលូ៤កែន្លង។ ផ្លូវ៥.៥៥គម និងលូ៦កែន្លង។ ម នកនុងកមមវធវនេយគ ៖ ិ ី ិ ិ ១៣០.០០០.០០០េរៀល ឆំ ន លទធផល មឆ ំ ន តៃម្លបន់ ៉ មន មឆ ំ ន ២០០៨ ម នេ្រកយពសិក ៖ ី ២០០.៩៧៤.០៩២េរៀល ២០០៩ ផ្លូវ៣.៥៥គម និងលូ៤កែន្លង ផ្លូវ២គម និងលូ២កែន្លង ១២៩.១៥១.៥១៦េរៀល ២០១០ ៧១.៨២២.៥៧៦េរៀល ΒĖ˝◦◦УŲĩŲĮБÐЮŪŌ₣ ល.រ ១ ២ េឈះភូមិ ម េ ន តេលើ េ ន តេ្រកម ចំននអនកទទួលផល ួ សរុប ២.០០០ ១.៩០០ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្រស្ដី ១.២០០ ៨០០ ចំនន្រគួ ួ រ ៥៣០ ៥០០ 60
 • 49. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ៣ ៤ ឫស ្រសុកេលើ ី ១.៥០០ ឫស ្រសុកេ្រកម ី ៦០០ ៣.៣០០ ១.៦០០ ១.៧៣០ ៧០០ ៧.០០០ សរុប ៣០០ ៤០០ ЯĩĖ˝◦БƯ ៖ Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷşеЮĵйŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е េតអក ើ ន ទទួលខុស្រតូវចំេពះករេ្របើ្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមង? ិ មនទរជំនញ ី ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ក  ្រកុមេ្រប្របស់ែដលមន្រ ើ ប់ ្រកុមេ្រប្របស់ែដល្រតូវបេងកើតមុនេពលចប់េផ្ដមអនុវត្ដគេ្រមង ើ ើ ែផនកឯកជន ......................................... ЯĩĖ˝◦Бư ៖ ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ ៣.១. េតឃុំេនះសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? ើ ៣.២. េតករអនុវត្ដគេ្រមងប ើ េទ ន់ ចំេពះបរ ិ ថ ន ឬទី ៣.៣. េតករអនុវត្ដគេ្រមងប ើ ែដរឬេទ? ៣.៤. ៣.៥. ៣.៦. ្ដ លឱយមនករប៉ះពល់ខូចខតដល់ទីកែន្លង មួយែដលមន រៈសំ ខ ងវបបធម៌ែដរឬេទ? (ឧទហរណ ៖ ៃ្រពេឈើ ឧទយន សត្វៃ្រព ឬ្រប ំ ៍ គន ម ទ) ្ដ លឱយមនករប៉ះពល់ខូចខតដល់្របភពទឹកេ្របើ្របស់របស់្របជពលរដ្ឋ គន ម េតលទធផលគេ្រមង គជែខ ផ្លូវថមី? ើ ឺ េតលទធផលគេ្រមង គជែខ ទំនប់ ឬែខ ្រប ើ ឺ បទ យថមី ឬ ងស្ដុកទកថមី (្របព័នធ ធ ឹ ្រស្ដថ)? ីម េតលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ែ្រពកជីកថមី ស្រមប់េធ្វើដំេណរផ្លូវទឹក ឬផគតផងទឹកេ្របើ្របស់? ់ គ ់ ើ ើ េទ េទ កំណត់សមល់ ៖ គ  ែខ ផ្លូវថមីមយ មនន័យថ ផ្លូវមួយែខ ឬែផនកមួយៃនផ្លូវែដលមនែមនជផ្លូវពីមុន។ ករ្រកល្រកួស្រកហម ួ ិ េនេលើ្រគះផ្លូវចស់ មន ប់បញចូ លថជផ្លូវថមីេទ។ ្របសិនេបផូ វចស់្រតូវបនផស់បូ រឱយ្រតង់ ែផនកែដល ្ល ្ដ ឹ ិ ើ ្ល ផស់បូ រ (ឬកំ ្ល ្ដ ត់ផូ វែដលផស់បូ រ)េនះ ចត់ទុកថជែខ ផ្លូវថមែដរ។ ចំេពះែខ ទំនប់ថីម ែខ ្រប ្ល ្ល ្ដ ី ឬែខ ែ្រពកជកថមី ក៏មនន័យដូចគេនះែដរ។ ន ី  យថមី ៍ ្ល ្របសិនេបើផូ វចស់ ្រតូវព្រងីកទទឹងផ្លូវធំជងមុនចប់ពី២៥%េឡើងេទ (ឧទហរណ បចចុបបននផូ វមនទទឹង ្ល ២ែម៉្រត នង្រតូវព្រងីង រហូ តដល់ធំជង២.៥ែម៉្រត) ្រតូវបនចត់ទុកថ ជែខ ផ្លូវថមី។ ្របករេនះស្រមប់ ឹ  ែតផ្លូវប៉ុេ ្ណ ះ។ េបមនចេម្លយ ើ ើ មួយ ចំេពះសំ ណរទី៣.២ ដល់សំណរទី៣.៦ េឆ្លយថ “បទ” េនះ អងគភពរដ្ឋបល ួ ួ ើ មូល ្ឋ ន េខត្ដ ្រកុង្រតូវអនុវត្ដករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 61
 • 50. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ЯĩĖ˝◦Б̉ ៖ ļĮďŌ₤сřБ Ć ព័តមនែដលផ្ដល់េនែផនកទី៤នះ គែផ្អក ៌ ឺ មករអេងកតដីធីេ ្ល ៃថងទ...០៣... ែខ...មក .... ឆ ំ...២០០៨....។ ន ី ១ ២ លទធផលគេ្រមង នង្រតូវបន ឹ េនេលើដី ងសង់ ៖ (សូ មេ្រជសេរសយកចេម្លយមួយ) ើ ើ ើ ធរណៈ េហើយមនមន្រតូវបនេ្របើ្របស់េ ិ េនេលើដីមយចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្របើ្របស់េ ួ ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ គល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នេ ្ល ិ ិ មួយនង្របគល់ដីធេ្រចនជង៥%ៃនដី ឹ ី្ល ើ យមនករចូលរួម ែដលបនបញច ប់េន យឯកជន។ យឯកជន េហើយ្រគប់្រគួ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង រែដលដីធី្ល នង ិ បនយល់្រពម្រប យសម័្រគចតដល់គេ្រមង។ មនមនអនកេ្រប្របស់ដី ិ ្ដ ិ ើ ដុះសរុបរបស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀតមនតៃម្ល ំ ្ល ិ េ្រចនជង៤០០.០០០េរៀល ស្រមប់គេ្រមងេនះេទ េហយក៏មនមនសំ ណង់ ឬកែន្លងេធ្វើ ើ ើ ិ កមមឯកជន ៣ មួយ្រតូវបនរុះេរ ើ ឬបំផញ េ ្ល យ រករអនុវត្ដគេ្រមងេនះែដរ។ េនេលើដីមយចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្របើ្របស់េ ួ នង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ ្របគល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នដល់គេ្រមងេ ្ល ិ ិ យឯកជន េហើយ្រគួ យ  ជវ ី រមួយចំនួនែដលដីធី្ល រករអនុវត្ដគេ្រមង មនយល់្រពម ិ យគនសំ ណងទូ ទត់។ មនអនកេ្រប្របស់ ម ើ ដធមយចំនួន នង្របគល់ដធី្លេ្រចនជង៥%ៃនដី ី ី្ល ួ ី ឹ ើ ដុះសរុបរបស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀត ំ ្ល ិ ឯកជនមួយចំនួន្រតូវបនរុះេរ ើ ឬបំផញ េ ្ល រករអនុវត្ដគេ្រមង។ មនតៃម្លេ្រចនជង៤០០.០០០េរៀលស្រមប់គេ្រមង។ មនមនសំ ណង់ ឬកែន្លងេធ្វើ ើ ិ យ ជវកមម ី កំណត់សមល់ ៖ គ ្របសិនេបើចេម្លយទី១្រតូវបនេ្រជើសេរស េនះមនចំបច់េរៀបចំរបយករណសិក ដីធីេទ។ ៍ ្ល ើ ើ ិ  ្របសិនេបចេម្លយទី២្រតូវបនេ្រជើសេរស េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំរបយករណបរចគដីធេ ក ៍ ិ ច ើ ើ ើ ី្ល  ់ ចត្ដ ែដលបងញថ មស់ដទងអស់បនយល់្រពម្របគល់ដីធរបស់ខួ ្លនស្រមប់គេ្រមង។ ្ហ ច ី ំ ិ ី្ល ្របសិនេបចេម្លយទី៣្រតូវបនេ្រជសេរស ើ ើ ើ ើ  យសម័្រគ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ្រកុង្រតូវេរៀបចំរបយករណលទធ ៍ កមមដីធី។ ្ល ЯĩĖ˝◦Б̣ ៖ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷij□ЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş ១ ២ លទធផលគេ្រមង នឹង្រតូវបន ងសង់ ៖ (សូ មេ្រជើសេរសយកចេម្លយមួយ) ើ ើ េនកនុងភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតេដើមភគតច (ភូមែដលមនជនជតេដើមភគតចរស់េនេលើស ិ ិ ិ ិ ិ ិ ព៥% ៃន្របជពលរដ្ឋសរុបេនកនុងភូម)។ ី ិ េនេ្រកភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតេដមភគតច។ ិ ិ ើ ិ កំណត់សមល់ ៖ គ  េបចេម្លយទី១្រតូវបនេ្រជើសេរស េនះចំបច់េរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិ ៍ ិ ើ ើ ើ េដមភគតិច។ ើ  េបចេម្លយទ២្រតូវបនេ្រជើសេរស ើ ើ ី ើ ជតេដមភគតចេទ។ ិ ើ ិ េនះមនចំបច់េរៀបចំរបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជន ៍ ិ ី ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 62
 • 51. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ЯĩĖ˝◦Б̀ ៖ ŁũĮЊĕЊijŏЮΌЧ₣ ŷЋŀņНĕşНй΅ij□ЮŲž ៦.១. េតើមនេហតុផល ែដលប (ចេម្លយអនកជំនួយបេចចកេទស) ើ ្ដ លឱយគេ្រមងេនះ មនទទួលបនេជគជ័យែដរឬេទ? ិ ិ ី ិ ១. ្រតូវបញលលទ ធផលគេ្រមងែដលេនសល ់(ផ្លូវ២គម និងលូ២កែន្លង)េទកនុងកមមវធវនិេយគឆ ំបនប់។ ន ទ ូច ២. េពលខ ្លះមន ឬបំផញផ្លូវ។ ្ល នធំេ្របី្របស់ផូ វេនះ ្រកុម្របឹក ឃុំ្រតូវ្រតួតពិនិតយច ចរ និងបងរកុឱយ ្ល ក ំ ៦.២. េតើករសិក ព័តមនគេ្រមង ្រតូវបនផ្ដល់ទងអស់ែដរឬេទ? ៌ ំ ល.រ ១ ២ ព័តមន ៌ ពនតយេ ិ ិ យ នធំេ្របី្របស់ ពនតយេ យអងគភពរដ្ឋ ិ ិ េមឃុំ េចសងត់ ក បលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង     ទសេ ិ វស័យ ិ ៣ ្របេភទគេ្រមង   ៤ អនកទទួលផលពីគេ្រមង             ងលទធផលគេ្រមង ំ   ែផនករេ្រប្របស់ នងែថទំ ើ ិ     មិន្រតូវករ មិន្រតូវករ   មិន្រតូវករ មិន្រតូវករ ៥ ៦ ែផនទគេ្រមង ី ព័តមនបេចចកេទស ( ៌ ្រស័យនឹង្របេភទគេ្រមង) ៧ គំនូសប្លងបេចចកេទស ់ ៨ តៃម្លបន់ ៉ ៩ លទធផលគេ្រមង និងតៃម្លបន់ ៉ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ទី ម នគេ្រមងលម្អត ិ របយករណបរចគដីធីេ ៍ ិ ច ្ល របយករណលទធកមមដីធី្ល ៍ ម នគេ្រមង យសម័្រគចិត្ដ របយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ៍ ិ របយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដម ៍ ី ិ ិ ិ ើ ភគតច ិ ៃថងទី....... ែខ........... ឆ.......... នំ ៃថងទី....... ែខ........... ឆ.......... នំ ៃថងទី....... ែខ........... ឆ.......... នំ Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕ ť ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 63
 • 52. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ư.̀. ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŪŌĠсÐ‗Ĝijаņųģлĕс⅜ĕ Ŋ Ư.̀.ơ. ЮijЧЮĊſЧŁũģĕс⅜ĕijаņųЮřЧņġБΒБ? л Ŋ ſ បនប់ពីេមឃុំ េចសងត់ និងអនកជំនួយបេចចកេទស្រពមេ្រព ងេទេលើេ្រគងករគេ្រមង ជំ ទ ក ក ៉ ម នតៃម្ល។ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវបញចូ លតៃម្លបន់ េធ្វករបន់ ៉ ើ ម នគេ្រមង េទកនុងគេ្រមងថវកឃុំ សងត់។ ក ិ ករ្របកសផ ព្វផ យអំពករ្របជុំេដញៃថ្ល ្រតូវ្របប់អំពតៃម្លបន់ ៉ ី ី ឯក ម នរបស់គេ្រមងដល់អនកេដញៃថ្ល។ រេដញៃថ្លែដលផ្ដល់ឱយអនកេដញៃថ្ល នឹងភប់ជមួយនូវបញជ ី បន់ ជ ៉ ម នតៃម្លលម្អតៃនលទធផលគេ្រមង ិ នមយៗ។ អនកេដញៃថ្លនងគណនតៃម្លៃនលទធផលគេ្រមងនមយៗស្រមប់ ក់េដញៃថ្ល េ ី ួ ឹ ី ួ តៃម្លបន់ ៉ ម នែផ្អកេលើតៃម្លែដលពួកគត់ នងចំ ឹ ទំងអស់ យល់ចបស់ពីតៃម្លគេ្រមងែដលនឹង្រតូវអនុវត្ដ។ ែតគណនេ ស់ែដលករបន់ ៉ យេ្រប្របស់វធី ិ ើ ម នតៃម្ល្រតូវមនតមភព នងេជឿទុកចតបន។ តៃម្លបន់ ្ល ៉ ិ ិ ្ដ ម នតៃម្លគេ្រមង ប៉ុែន្ដេមឃុំ េចសងត់នឹងអនុ មត ក ័ ម នេនះ។ ្របសិនេបើេមឃុំ េចសងត់គិតថ តៃម្លបន់ ក ៉ យកតៃម្លេនះេទ។ េមឃុំ េចសងត់ ច ៖ ក   ម ន្រតូវ ្រស្ដេផ ងពេនះេឡយ។ ី ើ អនកជំនួយបេចចកេទសនឹងេរៀបចំករបន់ ៉ េទេលើតៃម្លបន់ ៉ ្រស្ដេនះ េដមបឱយអនកេដញៃថ្ល ើ ី ្រស្ដែដលបនពពណនេនកនុងេសៀវេភែណនំេនះ។ អនកជំនួយបេចចកេទស ៌ ិ មន្រតូវបនអនុញតឱយេ្រប្របស់វធី ញ ិ ិ ើ ជធមម យេធ្វករថ្លងែថ្លង ឹ ើ យស្រមប់សមរៈ នងពលកមម។ បនប់មកអនកេដញៃថ្ល ភ ទ ិ នងសរេសរតៃម្លែដលខ្លួនបនគណនេនះ េទកនុងទ្រមង់សំេណេដញៃថ្ល។ វធី ិ ឹ ើ ជករសំ ខន់ នបនប់ គឺ ទ ម នេនះមន្រតឹម្រតូវ គត់មន្រតូវទទួល ិ ិ េ្រប បេធៀបបញជ ី តៃម្លសមរៈជមួយនឹងតៃម្លជក់ែស្ដងេនេលើទីផ រ។ ភ េ្រប បេធៀបតៃម្លបន់ ៉ ម នជមួយនងតៃម្លជក់ែស្ដងៃនគេ្រមង្រប ឹ ក់្របែហលគេនះ ន ក ំ (អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវផ្ដល់ដល់ឃុំ សងត់នូវបញជ ី តៃម្លទងេនះ)។   េសនើសុំ្របធនែផនកគំ្រទបេចចកេទសឱយពនិតយតៃម្ល។ ិ េសនើសុំវស្វករឯកជនឱយពិនិតយតៃម្ល។ ិ េនេពលេមឃុំ េចសងត់គិតថ តៃម្លបន់ ក ៉ ម នេនះ្រតឹម្រតូវ គត់្រតូវចុះហតថេលខេនេលើទ្រមង់បន់ ៉ ៉ ម នតៃម្លលម្អត និងេនេលើទ្រមង់លទធផលគេ្រមងនិងតៃម្លបន់ ិ ម នគេ្រមង េដើមបបងញថ គត់បនអនុមត។ ័ ី ្ហ Ư.̀.Ư. ijаņųĬŲс ijаņųŪĠЮŗŲ ĕЊ₣Ūģ˝сşеЮ‗ŀ Ā តៃម្លបន់ ៉ ក). ម ន = តៃម្លផល់ + តៃម្ល្របេយល + ្របក់ចំេណញ ទ តៃម្លផល់ ទ តៃម្លផល់ គឺជតៃម្លែដលអនកទទួលករ ្រតូវចំ ទ   យេដើមបអនុវត្ដគេ្រមង។ តៃម្លផល់មន ៖ ទ ី តៃម្លសមរៈ ឧទហរណ សុី មងត៍ ខ ច់ និងថម េដើមបេធ្វើេបតុង។ ភ ៍ ៉ ់ ី ៉ ់ ៍ តៃម្លសមរៈែដលបត់បង់ ឧទហរណ ករពុមព សុី មងតែដលកំពប់េលើដី កំ ភ ៍ ្ដ  តៃម្លពលកមម  តៃម្លឧបករណ ឧទហរណ តៃម្លេ្រប្របស់មសុី ន ៍ ៍ ៉ ើ  តៃម្លដកជញជូ ន ឹ េយង ើ ចគណនតៃម្លផល់របស់គេ្រមងបនចបស់ ទ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ត់ែដកខ្លីៗ យេបតុង ស់ពិត្របកដ។ 64
 • 53. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ខ). តៃម្ល្របេយល តៃម្ល្របេយល គជតៃម្លែដលអនកទទួលករ្រតូវចំ ឺ ផលផល់ពីគេ្រមងេទ។ ទ យេដើមបេធ្វជអនកទទួលករ ប៉ុែន្ដមនែមនជលទធ ី ើ ិ ឧទហរណ តៃម្ល្របេយល មន ៖ ៍   តៃម្លស្រមប់ករយល័យរបស់អកទទួលករ។ ន ិ តៃម្លស្រមប់បុគលិកជអចិៃ្រន្ដយ៍ (អនកែដល្រតូវេបើកលុ យជេទៀងទត់ េទះបជ្រកុមហ៊ុនមនមន គ ី ិ ករងរេធ្វកេ ើ ៏   គ). យ)។ តៃម្លេ្រប្របស់រថយន្ដរបស់ អនកទទួលករ ឧទហរណ តៃម្លស្រមប់េធ្វដំេណរេទចូ លរួម្របជុំេដញ ៍ ើ ើ ើ ៃថ្ល។ េយងក៏បូកបញចូ លផងែដរនូវករ្របក់ែដលអនកទទួលករខចី ជតៃម្ល្របេយល។ ើ ៃថ្លពនធទក់ទងនឹងករេធ្វើ ជីវកមមនន។ ្របក់ចេណញ ំ េបអកទទួលករអនុវត្ដគេ្រមងេទ ើ ន មកិចសនយ គត់្រតូវបន្របក់ចំេណញ។ ដូេចនះ េយងបញចូ ល ច ើ ចំនួនភគរយស្រមប់្របក់ចំេណញរបស់ អកទទួលករ េនកនុងតៃម្លបន់ ន ៉ ឃ). ជំ នននកនុងករគណនតៃម្លបន់ ៉ ម ន។ មន េនកនុងគេ្រមងមូលនធឃុំ សងត់ លទធផលមួយ្រតូវបនកំណត់ជ្របេភទរបស់មយ េនកនុងភូមមយ។ ក ួ ិ ិ ិ ួ ឧទហរណ ៖ ៍    លូ ពរកែន្លងែដលមនទំហំដូចគេនកនុងភូមិ “ក” គជលទធផលមួយ។ ន ី ឺ ួ ួ លូ មយកែន្លងេនកនុងភូមិ “ក” េហើយលូ មយកែន្លងេទៀតេនកនុងភូមិ “ខ” គជលទធផលពីរ។ ឺ លូ ពីរកែន្លងែដលមនទំហំខុសគេនកនុងភូមិ “ក” គជលទធផលពីរ។ ន ឺ េនកនុងទ្រមង់ករបន់ ៉    េឈះភូមិ ម ម នតៃម្លលម្អត ្រតូវសរេសរ ៖ ិ ករពពណនអំពីលទធផល ៌ ិ បរមណ (ឬចំនួន) នងឯក ិ ិ លទធផល ĄеΉĕ◦Бơ ៖ Ð‗ĜijаņųĬŲс Ā ំ ចំេពះលទធផលននដូ ចជអណង នងលូ េដើមបទទួលបនតៃម្លលទធផលគេ្រមងសរុប ជដបូង្រតូវ ិ ី ូ ្ដ គណនតៃម្លកុ នងមួយឯក ឧទហរណ ៖ ៍   ឬ្រប េហើយបនប់មក យកតៃម្លមយឯក េនះ េទគុណនឹងបរមណលទធផលគេ្រមង។ ទ ួ ិ លូ េទលមួយកែន្លងែដលមនអងកតផិត ០,៦ែម៉្រត ់ ច ព នមួយែដលមន្របែវងបេ ចំេពះលទធផលននដូ ចជ ផ្លូវ នង្រប ិ យេនះកត់េ្រចនភូមកេ ើ ិ ៏ ភូម“គ”។ ិ ្ដ យ៤ែម៉្រត យ ្រតូវគណនតៃម្លស្រមប់លទធផលទំងមូល េទះបជផ្លូវ ី យ។ ឧទហរណ ផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហម ២,៥គ.ម កត់ភូម“ក” ភូម“ខ” នង ៍ ិ ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 65
 • 54. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ĄеΉĕ◦БƯ ៖ Ð‗ĜijаņųŪĠЮŗŲ ĕЊ₣Ūģ˝сşеЮ‗ŀ េ យ រែតេយងមនដឹងតៃម្ល្របេយលពិត្របកដ េយង ចគណនតៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ ើ ិ ើ មរយៈករគណនជភគរយៃនតៃម្លផល់។ ជអនុ ទ គ១០% ៃនតៃម្លផល់។ ទ ឺ ដូេចនះ សន៍ស្រមប់គណនតៃម្ល្របេយល នង្របក់ចំេណញ ិ តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ = តៃម្លផល់ X ១០% ទ តៃម្លសរុបស្រមប់មយឯក ួ ៃនលទធផល = តៃម្លផល់ + តៃម្ល្របេយលនិង្របក់ចំេណញ ទ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð  ករគណនតៃម្លបន់ ៉ ម នគេ្រមង មន្រតូវរួមបញចូ លតៃម្លបង់ពនធេទ។ តៃម្លបន់ ៉ ិ ម នគេ្រមងេនះ្រតូវបន េ្រប្របស់ស្រមប់ករេដញៃថ្ល។ តៃម្លបង់ពនធរបបស្វ័យ្របកស ឬរបបេម៉ ករ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងកិចច ើ សនយ េនេពលចុះកិចសនយជមួយអនកទទួលករ ច េនះ ថេតើគត់ជប់ពនធ ្រស័យេទនឹងអនកទទួលករែដលឈនះកនុងករេដញៃថ្ល មរបបស្វ័យ្របកស ឬជប់ពនធ មរបបេម៉ ករ។ ចំែណកតៃម្លបង់ពនធកុ នងករេធ្វើ ជវកមមេផ ងៗេទៀត (ឧទហរណ ៃថ្លបង់បណបតង់ ពនធ្របថប់្រ ៍ ័ ្ណ ៉ ី េលើកិចសនយ...។ល។) នងៃថ្លសួយ ច ិ រវតថុធតុេដើមថមសមរៈ សំ ណង់ គជករទទួលខុស្រតូវរបស់អកទទួលករផល់។ េនះមនន័យថ អនក ភ ន ទ ឺ ទទួលករ្រតូវគណនតៃម្លស្រមប់ ក់េដញៃថ្ល េ យរួមបញចូ លទំងតៃម្លពនធ នងៃថ្លសួយ ិ រវតថុធតុេដម ើ ថមសមរៈសំ ណង់ែដល្រតូវបង់ មករត្រមូវរបស់រដ្ឋ េលើកែលងែតពនធរបបស្វ័យ្របកស ឬពនធរបបេម៉ ករ។ ភ  ក ួ ្ល ៉ ឃុំ សងត់នីមយៗ ្រតូវេ្រត មប្រមុងថវករបស់ខួ នចំនួន១០ភគរយ ៃនតៃម្លបន់ ិ ច ទ គណនតៃម្លពនធបញចូ លេទកនុងតៃម្លកិចសនយ បនប់ពីករេដញៃថ្ល។ ម នគេ្រមងសរុប េដមប ី ើ ĄеΉĕ◦Бư ៖ ÐН‗ijаņų₤ũНĠņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ ĕЕ₣şеĕУĕυ˝″ (₤ŪŌĠсŪĠЮķ◦Ų◦ċĩŲĕБņУŎៗ) ឧទហរណ ្របសិនេបតៃម្លមយឯក ៍ ួ ើ ស្រមប់លូមយកែន្លងេសមើនង ៣.៧០៣.០០០េរៀល េហយលូ ួ ឹ ើ មនចំនួន៣កែន្លង េនះតៃម្លសរុបរបស់លទធផល ៖ ៣.៧០៣.០០០េរៀល X ៣ = ១១.១០៩.០០០េរៀល។ ្របសិនេបើករបន់ ៉ មន្រតូវករជំ ិ បន េ ម នតៃម្ល គស្រមប់លទធផលទំងមូល (ឧទហរណ ផ្លូវដី្របែវង ២គីឡូែម៉្រត) េយើង ៍ ឺ នទ៣េនះេទ។ េទះបីជយង ៉ ី យយកតៃម្លបន់ ៉ ក៏េ យ េយង ចេធ្វករគណនតៃម្លមធយម កនុងមួយឯក ើ ើ ម នៃនលទធផលទំងមូល ែចកនឹង្របែវង ឬចំនួនលទធផលទំងមូល។ ឧទហរណ ្របសិនេបផូ វដី្របែវង២គម ៃថ្ល ៦៤.៤០០.០០០េរៀល េនះតៃម្លមធយម កនុងមួយឯក ៍ ើ ្ល ៦៤.៤០០.០០០េរៀល ែចកនង ២ = ៣២.២០០.០០០េរៀល កនុងមួយគឡូែម៉្រត។ ឹ ី គឺ បនប់មក េយងបូកតៃម្លលទធផលទំងអស់ បញចូ លគ េនះេយងបនតៃម្លសរុបរបស់គេ្រមង។ ទ ន ើ ើ Ư.̀.ư. ŁũÐ‗ĜijаņųĬŲсаĕÐЮŪŌ₣Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕċ Ā ť េយងែបងែចកករងរជ២ស្រមប់អនុវត្ដគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ គករងរ ័ ើ ឺ នតិវធីគណនតៃម្លផល់ៃនករងរ ទ ី ិ ងសង់ និងករងរដីមនករខុសគ។ ន ចំេពះករងរសំ ណង់ ដូចជសំ ណង់ េរៀន លូ ជងេគ គឺសមរៈ (ឧទហរណ ខ ច់ ថម ែដក និងសុី មងត)។ ភ ៍ ៉ ់ ៍ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ងសង់ នងករងរដី។ ិ ព ន នងអគរេផ ងៗ ជធមម ិ ែផនកែដលៃថ្ល 66
 • 55. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ចំេពះករងរដី ដូចជករ ្រកហម) មនសូ វជៃថ្លេទ។ ជធមម ិ ថ បនផ្លូវដី ផ្លូវ្រកួស្រកហម នងទំនប់ជេដម សមរៈ (ឧទហរណ ដ្រកួស ភ ៍ ី ើ ិ ែផនកែដលៃថ្លជងេគ ចំេពះករងរដី មន ៖ តៃម្លដឹកជញជូ ន េបើ្រកួស្រកហម ឬដី ្រតូវបនដឹកជញជូ នេទករ ្ឋ ន  តៃម្លេ្រគ ងច្រក េបគេ្រមងអនុវត្ដេ ើ  ច្រកកនុងករជីក េកៀរ េ្រ ចទក និងកិនបងប់ជេដើម ្ហ ឹ តៃម្លពលកមម េបើគេ្រមងអនុវត្ដេ  ដូេចនះេយង្រតូវមនវធី ិ ើ យេ្របើ្របស់េ្រគ ងច្រក ស្រមប់ករងរដី ដូចជេ្របើេ្រគ ង យេ្រប្របស់កំ ើ ំងពលកមម ្រស្ដពរេផ ងគកនុងករគណនតៃម្ល។ វធី ន ិ ី ្រស្ដមយេទៀតស្រមប់ករងរដ។ ួ ី ˝). ្រស្ដមយស្រមប់សំណង់ នងវធី ួ ិ ិ ŁũÐ‗ĜijаņųĬŲс₤ŪŌĠсŁũİũ⅜₣₤₣с Ā ĄеΉĕ◦Бơ ៖ ũ˝ĠũЋŌ‗Łũİũ⅜₣₤₣сĕБņУŎៗ ЮřЧņġБÐЊij˝Ė₣ơυ˝″аĕŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ О ្របសិនេបេ្រប្របស់គំនូសប្លងពេសៀវេភែណនំបេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនរបស់ គ.ជ.វ.វ ់ ី ័ ធ ើ ើ បរមណករងរនីមយៗ ្រតូវបនបងញេនកនុង ួ ្ហ ិ ឧទហរណ សមរៈ ៍ ភ ងសង់ េដើមបេធ្វើលូេទល១កែន្លងែដលមន្របែវង៥ម និងមនអងកតផិត០,៨ម គឺ ៖ ់ ច ី លូ មូលចំនួន៥កង់ ែដលមនអងកតផិត០,៨ម ់ ច   េបតុងសរុប ៣,៤ ម៣  ែដកទមងន៤៤ គ្រក ់  ថមស្រមប់្រគះប្រមុង១,៤ម៣ ឹ ករងរេឡងករពុមព ១៨ម២ ើ ្ដ  ករងរ ងគំនូសប្លង។ ់ សូ មបញក់ថ ករបរយយទំងេនះ គជបរមណករងរ ជ ិ ឺ ិ ងសង់រមបញចូ លទំងកំ ួ េ្រកយពករ ី ងសង់។ ងសង់ មនែមនជបរមណសមរៈេទ។ ភ ិ ិ ំ ងពលកមម សមរៈែដលបត់បង់េផ ងៗ នងសមរៈែដលេនេសសសល់ ភ ភ ិ ĄеΉ◦БƯ ៖ Ð‗ĜĠũЋŌ‗₤Ōũк ĕЊ₣ĮŲ˝ņŊ₤ŪŌĠсŁũİũĕБņУŎៗ ĸ េដមបរកបរមណសមរៈែដលអនកទទួលករ្រតូវទញ និងចំនួនពលកមមែដល្រតូវករ ្រតូវេ្រប្របស់ ភ ើ ី ិ ិ ើ ង បរមណសមរៈកនុងេសៀវេភែណនំបេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនរបស់ គ.ជ.វ.វ។ ភ ័ ធ ិ ឧទហរណទ១ ៖ េបតុង១ែម៉្រត្រតគុណ (១ ៖ ២,៥ ៖ ៤ ) គឺ ៖ ៍ ី ី ១). សមរៈ ភ សុី មងត៍ ៉ ់ ៖ ៦,២បវ  ខ ច់ ៖ ០,៥៥ម៣  ថម ៖ ០,៩ម៣  ២). កំ    ំងពលកមម មនជំនញ ំ មនជនញខ្លះៗ គនជំនញ ម ៖ ០,៥នក់/ៃថង ៖ ០,៥នក់/ៃថង ៖ ៤នក់/ៃថង េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 67
 • 56. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ឧទហរណទ២ ៖ ែដក១េ ៍ ី ១). ន (១.០០០គ្រក) សមរៈ ភ  ៖ ១.១០០ គ្រក  ២). ែដក ែខ លួ សចំណង ៖ ២គ្រក ពលកមម    ំ មនជនញ ំ មនជនញខ្លះៗ គនជំនញ ម ៖ ១នក់/ៃថង ៖ ១នក់/ៃថង ៖ ៦នក់/ៃថង ឧទហរណទ៣ ៖១ម២ៃនករងរេឡងករពុមភ ៍ ី ើ ្ដ ១). សមរៈបត់បង់ ភ   ២). ៖ ០,០១ ម៣ េឈើ ែដកេគល ៖ ០,១២ គ្រក ពលកមម    ំ មនជនញ ំ មនជនញខ្លះៗ គនជំនញ ម ៖ ០,១នក់/ៃថង ៖ ០,២៥នក់/ៃថង ៖ ០,០៥នក់/ៃថង ĄеΉĕ◦Бư ៖ Ð‗Ĝijаņų₤Ōũк ĕЊ₣ĮŲ˝ņŊ ĸ តៃម្លសមរៈនីមយៗ = បរមណ X តៃម្ល (យកេចញពីបញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រ) ភ ួ ភ ិ គណនតៃម្លស្រមប់្របេភទសមរៈនមយៗ េហយបូកបញចូ លគ េនះនងបនតៃម្លសមរៈសរុប។ ភ ន ភ ី ួ ើ ឹ គណនតៃម្លស្រមប់្របេភទពលកមមនមយៗ េហយបូកបញចូ លគ េនះនងបនតៃម្លពលកមមសរុប។ ន ី ួ ើ ឹ ĄеΉĕ◦Б̉ ៖ Ð‗ĜijаņųřЕ˝ĄŃą ĕ С េយងគណនតៃម្លដឹកជញជូ ន កនុងសមរៈមួយេ ភ ើ  ន (T េរៀល កនុងមួយេ ន)។ តៃម្លដឹកជញជូ ន = ទមងនសមរៈសរុប x T ់ ភ ្រស័យេទនងចំងយពផ រេទទី ឹ ី ងគេ្រមង នង ំ ិ បេចចកេទស្រតូវគណនតៃម្លដកជញជូ នសមរៈស្ដង់ រ (កនុ ងមួយេ ភ ឹ ថ នភពផ្លូវល្អ មធយម ឬ ន) ស្រមប់ឃុំ សងត់នមយៗ េនកនុងេខត្ដ ក ី ួ ុ ្រកុង។ នីតិវធីគណនតៃម្លដឹកជញជូ នសមរៈស្ដង់ រ មនបរយយេនចំណច ២.៤។ ភ ិ ិ ឧទហរណ េបតៃម្លេ្របងមសូ ្រត ១លី្រត ៃថ្ល ៥.៧៥០េរៀល (ៃថងទី២៣ ែខកកក ៍ ៉ ើ ដកជញជូ នសមរៈ កនុងមួយេ ភ ឹ ល.រ ១ ឆ២០០៨) តៃម្ល នំ ន កនុងមួយគីឡូែម៉្រត គឺ ៖ ថ នភពផ្លូវ ថ នភពផ្លូវល្អ (េលប ន មធយម ៥០គ.ម/ម៉) ្រកក់។ ែផនកគំ្រទ តៃម្លដកជញជូ នកនុង១េ នកនុង១គ.ម (េរៀល) ឹ តចជង២០គ.ម ិ ២០-៣៥គ.ម ៣៥-៥០គ.ម េ្រចនជង៥០គ.ម ី ៧៧៥ ៧១៨ ៦៦០ ៦០៣ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 68
 • 57. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ តៃម្លដកជញជូ នកនុង១េ នកនុង១គ.ម (េរៀល) ឹ ល.រ ថ នភពផ្លូវ ២ ថ នភពផ្លូវមធយម (េលប ន តចជង២០គ.ម ិ ២០-៣៥គ.ម ៣៥-៥០គ.ម េ្រចនជង៥០គ.ម ី ១.២៦៣ ១.២០៥ ១.០៩០ ១.០៣៣ ១.៥៧៨ ១.៤៦៣ ១.៤០៥ ១.២៩០ មធយម ២៥គ.ម/ម៉) ៣ ថ នភពផ្លូវមិនល្អ (េលប ន មធយម ១៥គ.ម/ម៉) ឧទហរណ ៖ ឃុំ “ក” មនចំងយ្របែវង ២០គ.ម ពផ រ េហើយផ្លូវមន ៍ ី ជញជូ នសមរៈកនុង១េ ភ ន កនុង១គ.ម គឺ ១.២៦៣៛/េ ន/គ.ម (ដក្រសង់ពី តៃម្លដកជញជូ នស្រមប់ឃុំ “ក” T = ១.២៦៣៛/េ ឹ ទមងនសមរៈសរុបស្រមប់លូមយ គឺ ១៥,៥ េ ់ ភ ួ ដូេចនះ តៃម្លដឹកជញជូ ន ៖ ២៥.២៦០៛/េ េទះបជយង ៉ ី ក៏េ ឧទហរណ ដូចជករឆ្លង ៍ ថ នភពមធយម។ តៃម្លដឹក ងខងេលើ)។ ន/គម X ២០គ.ម = ២៥.២៦០៛/េ ន។ ន ន X ១៥,៥េ ន = ៣៩១.៥៣០៛។ យ ស្រមប់ឃុំ សងត់មយចំនួននឹងមនតៃម្លពិេសស េដមបេធ្វើករពិចរ ក ួ ើ ី ង ឬ ។ ចមនករបង់លុយៃថ្លេ្របើ្របស់ស្រមប់ករែថទំផូ វ។ តៃម្លទងេនះ ្ល ំ ្រតូវែតបូកបែនថមេទនងតៃម្ល T ស្រមប់ឃុំ សងត់ទងេនះ។ ចំេពះគេ្រមងមួយចំនួន តៃម្លដឹកជញជូ នេទ ក ំ ឹ ទី ងគេ្រមងនងខុសពីតៃម្លស្ដង់ រស្រមប់ឃុំ សងត់។ ំ ក ឹ ĄеΉĕ◦Б̣ ៖ Ð‗ĜijаņųΧĠ˝ũ‗чijРş″ş េយើង គណនតៃម្លឧបករណតូ ច ៍ ច (ឧទហរណ ចប ែប៉ល បងគី ៍ ្ល ប្រពបយអ ្រប ប់ យ សុី មងត៍ ...។ល។) ជភគរយៃនតៃម្លពលកមម។ ៉ ់ តៃម្លឧបករណតូច ៍ ឥឡូវេនះេយង ើ ច = តៃម្លពលកមម X ៣% (ឬ០,០៣) ចគណនតៃម្លផល់សរុប កនុង១ឯក ទ ៃនលទធផល តៃម្លផល់ = តៃម្លសមរៈ + តៃម្លដកជញជូ ន + តៃម្លឧបករណេ្រប្របស់តូ ទ ភ ៍ ឹ ើ ច ĄеΉĕ◦Б̀ ៖ Ð‗ĜijаņųŪĠЮŗŲ ĕЊ₣Ūģ˝сşеЮ‗ŀ (ơƠ%) តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ = តៃម្លផល់ X ១០% (ឬ ០,១០) ទ តៃម្លសរុប = តៃម្លផល់ + តៃម្ល្របេយលនិង្របក់ចំេណញ ទ ĄеΉĕ◦Б́ ៖ Ð‗Ĝijаņų₤ũНĠ₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲĈ е₣ņРŲ ឯក ឧទហរណ ្របសិនេបើលទធផល គជលូ ៣កែន្លង តៃម្លសរុបស្រមប់លទធផល េសមើនង តៃម្លកុ នងមួយ ៍ ឺ ឹ ៃនលទធផល (លូ មយកែន្លង) គុណនង ៣។ ួ ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 69
 • 58. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ΧĈ΅ũ‗ч ៖ Łũģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij (◦Ūņ₣с◦Бơơ) л Ŋ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲ₤е‗₣с л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ កំពង ់ចម ្រសុក ខណ ៖ ្រសីសនធរ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ឫស ្រសុក ក ី េឈះគេ្រមង ៖ គេ្រមងផ្លូវដឃំ ឫស ្រសុក ម ី ុ ី េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ១២៣៤៥៦៧ ក ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ លូេទលែដលមនអងកតផិត ០,៨ម និង្របែវង ៌ ់ ច ិ ភូមិ ៖ េ ន តេលើ បេ ្ដ យ៥ែម៉្រត ចំនន៣កែន្លង។ ួ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ л Ŋ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក ចំនន ួ ១ សុីម៉ងត៍ ៣ ែដក គ្រក ៤៨,០០ ៥ ថម (៤០ X60) ម៣ ១,៤០ ២ ៤ ៦ បវ ខ ច់ ម៣ ថម (១០ X ២០) ម៣ លូែដលមនអងកតផិត៨០០មម ់ ច ៧ ករពុម ព ្ដ ៩ កង ់ ែខ រលួស (៛) ២០.៥០០ សរុប (៛) ៤១០.០០០ ២,៦០ ៣០.០០០ ៣,១០ ១៤០.០០០ ៣៣៤.០០០ ៥,០០ ១២០.០០០ ៦០០.០០០ ៥.០០០ ៨០.០០០ ៧៨.០០០ ២៤០.០០០ ១១២.០០០ ម៣ ០,២០ ១.៦០០.០០០ ៣២០.០០០ គ្រក ០,៤០ ៦.៥០០ ២.៦០០ ែដកេគល គ្រក តៃម្លដឹកជញជូ នសមរៈេទករ ្ឋ ន ភ ៨ ២០,០០ តៃម្លឯក េ តៃម្លដកជញជូ នបរករពករ ្ឋ ន ឹ ិ ខ ី េ ន ន ០,២០ ១៥,៥០ ៦.៨០០ ១.៣៦០ ១,២០ ២៥.២៦០ ៣៩១.៥៣០ ២៥.២៦០ ៣០.៣១២ ពលកមមគនជំនញ ម នក់ៃថ្ល ៣៤ ១៥.០០០ ៥១០.០០០ ពលកមមជំនញ ៧ ២០.០០០ ១៤០.០០០ នក់ៃថ្ល ៣ ២៥.០០០ ៧៥.០០០ ពលកមមមនជំនញខ្លះ ឧបករណតូច ៍ តៃម្លផល់សរុប ទ នក់ៃថ្ល ច (%ៃនតៃម្លពលកមម) ៣% តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចេណញ ំ ិ ១០% តៃម្លសរុប ២១.៧៥០ ៣.៣៦៦.៥៥២ ៣៣៦.៦៥៥,២០ ៣.៧០៣.២០៧.២០ ijаņųŲ◦ċĩŲĈ е₣ņРŲ ករពពណន ៌ ិ លូេទល ឯក កែន្លង ចំនន ួ ៣ េឈះផ រ ៖ ផ រធំ ម ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ˛ ЮņþНе Юč₤İijс េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ តៃម្លឯក (េរៀល) ៣.៧០៣.២០៧.២០ ចំងយផ្លូវដកជញជូ ន ៖ ២០គម ( ឹ សរុប (េរៀល) ១១.១០៩.៦២១.៦០ ថ នភពផ្លូវមធយម) ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 70
 • 59. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Š). ŁũÐ‗ĜijаņųĬŲс₤ŪŌĠсŁũİũřБ Ā ĄеΉĕ◦Бơ ៖ ŁũÐ‗Ĝijаņųυ˝″ŁũİũřБ ១). ករងរែដលេធ្វេ ើ យេ្រគ ងច្រក ករងរដមនែមនជរបស់ែដលេយង ី ិ ើ ចទិញេនទីផ របនេទ។ តៃម្លមយភគធំៃនករងរដីេនះ គឺជ ួ ុ តៃម្លស្រមប់្របតបត្ដករេ្រគ ងយន្ដ។ នតវធគណនតៃម្លស្ដង់ រៃនករងរដី មនបរយយេនចំណច ២.៤។ ិ ិ ី ិ ិ ី ិ ឧទហរណ េបតៃម្លេ្របងមសូ ្រត ១លី្រត ៃថ្ល ៥.៧៥០េរៀល (ៃថងទ២៣ ែខកកក ៍ ៉ ើ ី ឆ២០០៨) តៃម្ល នំ ដកជញជូ នដី ឬ្រកួស្រកហម កនុងមួយែម៉្រតគូប កនុងមួយគីឡូែម៉្រត គឺ ៖ ឹ ល.រ ១ តៃម្លដកជញជូ នកនុង១ម៣កនុង១គ.ម (េរៀល) ឹ ថ នភពផ្លូវ តចជង២០គ.ម ិ ៣៥-៥០គ.ម េ្រចនជង៥០គ.ម ី ៣៨៨ ៣៥៩ ៣៣៦ ៣១៣ ៦០៣ ៥៦២ ៥២៨ ៤៩៣ ៧៦០ ថ នភពផ្លូវល្អ (េលប ន ២០-៣៥គ.ម ៧១៤ ៦៧៤ ៦៣៤ មធយម ៥០គ.ម/ម៉) ២ ថ នភពផ្លូវមធយម (េលប ន មធយម ២៥គ.ម/ម៉) ៣ ថ នភពផ្លូវមិនល្អ (េលប ន មធយម ១៥គ.ម/ម៉) តៃម្លករឈូ សសមតទី ង ៖ ្អ ំ ល.រ ១ ២ ៣ ងយ្រសួល ៖ ៃផទេលីៃនផ្លូវែដលមន្រ គុេមតៃ្រព គនេដីមេឈេនសងខងផ្លូវ ព ម ី មធយម ៖ ៃផទេលីៃនផ្លូវែដលមន្រ ល.រ ៣ ១ ២ ៣ ប់ មនគុេមតៃ្រព ៃ្រពឫស ី និង ព ថ នភពដី ងយ្រសួល ៖ ដីធមមជតិគនថម និង្រកួសល្អិតៗ។ ម មធយម ៖ ដីធមមជតិមន្រកួសល្អិតៗខ្លះៗ។ ពបក ៖ ដីធមមជតិមនបំែណកថមខ្លះៗ។ ិ តៃម្លៃនករបងប់ (ករព្រងយ ករេ្រ ្ហ ល.រ ប់មនសភពមិន បេសមីនិងតូច ពបក ៖ មិនែមនជផ្លូវែដលមន្រ ិ តៃម្លករជកដី ៖ ី ២ ប់មនសភពមិន បេសមី គន ម ចេង្អ ត មនគុ េមតៃ្រព ៃ្រពឫស ី និងមន េដីមេឈេនសងខងផ្លូវ។ ព ី មនេដីមេឈេ្រចីន។ ី ១ ថ នភពទី ង ំ ចទក នងករបងប់) ៖ ្ហ ឹ ិ ថ នភពដី ងយ្រសួល ៖ ដីធមមជតិគនថម និង្រកួសល្អិតៗ។ ម មធយម ៖ ដីធមមជតិមន្រកួសល្អិតៗខ្លះៗ។ ពបក ៖ ដីធមមជតិមនបំែណកថមខ្លះៗ។ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ តៃម្លសមតដកុ ង១ម២ (េរៀល) ្អ ី ន ៩៨ ១៩៥ ៦៨៣ ករជកដកុ ង១ម៣ (េរៀល) ី ី ន ២.៧៥៣ ៣.៤១៣ ៤.២៧៣ តៃម្លបងប់ដកុ ង១ម៣ (េរៀល) ្ហ ី ន ៣.០១០ ៤.៣០០ ៨.៧០០ 71
 • 60. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ២). ករងរអនុវត្ដេ យពលកមម ្របេភទករងរដីខះេ្របើេ ្ល យពលកមម។ ្របេភទករងរដីខះ (ឧទហរណករជីកដី) ្ល ៍ ពលកមម ឬេ្រគ ងច្រក។ ចំេពះករងរេធ្វើេ េដមបគណនតៃម្លស្ដង់ រស្រមប់ករងរេធ្វើេ ើ ី  យពលកមម គឺ ៖ តៃម្លពលកមម = តៃម្លពលកមមស្រមប់១នក់/ៃថង ែចកនឹង បទ ្ឋ នពលកមម តៃម្លឧបករណតូច ៍ ច = ៣%ៃនតៃម្លពលកមមសរុប តៃម្លស្ដង់ រ = តៃម្លពលកមម + តៃម្លឧបករណតូច ៍ ច ្របសិនេបើមនតៃម្លសមរៈខ្លះៗេទៀត (ឧទហរណ េបើអកទទួលករ្រតូវករទិញេ ភ ៍ ន ម ស្រមប់ ្រតូវបូកបែនថមតៃម្ល ៖ តៃម្លស្ដង់ រ = តៃម្លពលកមម + តៃម្លឧបករណតូច ៍ ឧទហរណ ៖ តៃម្លសង់ រស្រមប់ េ ៍ ្ដ ំ   យ យពលកមម េយងេ្របើ្របស់បទ ្ឋ នពលកមម។ បទ ្ឋ នពលកមម គជចំនួន ឬទំហំ ើ ឺ ករងរែដលមនុស មក់្រតូវេធ្វើកុ ងរយៈេពលមួយៃថង។ ន ន  ចេធ្វើេ ច + តៃម្លសមរៈ (ទញេ ភ ិ ម) ម បទ ្ឋ នពលកមមស្រមប់ករ ម = ៣០ម២ ស្រមប់មនុស ១នក់ កនុងមួយៃថង េ ំ តៃម្លពលកមមគនជំនញ = ១៥.០០០េរៀលកនុង១នក់ កនុងមួយៃថង (ែខកកក ម  តៃម្លពលកមមស្រមប់ករ  តៃម្លឧបករណតូច ៍  តៃម្ល  តៃម្លស្ដង់ រស្រមប់  គេ្រមងភគេ្រចនតៃម្លរបស់េ ើ េ ំ ) េយើង ំ េ ំ ឆ២០០៨) នំ ម ១ម២ = ១៥.០០០ េរៀល/៣០ម២= ៥០០េរៀល/ម២ ច ១ម២ = ៥០០េរៀល x ០.០៣ = ១៥េរៀល/ម២ ម ស្រមប់១ម២ = ៥០០ + ១៥ = ៥១៥េរៀល/ម២ េ ំ ដូចេនះ តៃម្លស្ដង់ រស្រមប់ ម កនុង១ម២ = ៥១៥េរៀល + (តៃម្លេ េ ំ ម )/ម២ ម គឺ ០ (សូ នយ) ម កនុង១ម២ គឺ ៥១៥េរៀល/ម២ ĄеΉĕ◦БƯ ៖ Ð‗ĜĠũЋŌ‗аĕŁũİũĕБņУŎៗ គណនបរមណដី គគតអំពបរមណដែដលមនទន់បងប់។ ជទូេទបរមណដី ឬមឌដែដលដឹក ្ហ ី ី ិ ឺ ិ ី ិ ិ ិ មកចក់ េដមបសង់ផូ វ ្រតូវថយចុះ្របមណ ៣០% បនប់ពបងប់រច។ ដូេចនះ េដមបបនបរមណដី ឬមឌដី ្ល ទ ើ ី ើ ី ី ្ហ ួ ិ (V) ែដលបន មកពករគណន ី CF ែដល ៖    មគំនូសប្លង់ េនះេយង្រតូវករបរមណដីមនទន់បងប់សរុប គឺ Q = V x ្ហ ើ ិ ិ Q : ជបរមណដីមនទន់បងប់សរុប គិតជ ម៣ ្ហ ិ ិ V : ជបរមណ ឬមឌដីគណន ិ CF = ១.៣ ជេមគុណបងប់ដី ្ហ មគំនូសប្លង់ គតជ ម៣ ិ ឧទហរណ ៖ ៍  បរមណ្រកួស្រកហម (V) ស្រមប់ផូ វ្រកួស្រកហមែដលមន្របែវង ២.០០០ម មនទទង ៤ម ្ល ិ ឹ នងមនក្រមស់ ០,១៥ម គឺ V = ២.០០០ x ៤ x ០,១៥ = ១.២០០ ម៣ ិ  បរមណ្រកួស្រកហមមនទន់បងប់សរុប គឺ Q = V x CF = ១.២០០ម៣ x ១,៣ = ១.៥៦០ម៣ ្ហ ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 72
 • 61. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  ចំងយដកជញជូ ន្រកួស្រកហម ១០គ.ម (ពករ ្ឋ ន្រកួស្រកហមេទទទងគេ្រមង) ដូចេនះ តៃម្ល ឹ ី ី ំ ដកជញជូ ន្រកួស្រកហមកនុង១ម៣ កនុងចមយផ្លូវ១០គ.ម ស្រមប់ ង ឹ T = ៦០៣ x ១០ គ.ម = ៦.០៣០េរៀល/ម៣ ថ នភពផ្លូវមធយម គឺ ដូេចនះចំនួនបរមណស្ដង់ រៃនកចករនមយៗ គឺ ៖ ិ ិ ច ី ួ      ករឈូ សសមតផ្លូវចស់ គឺ ២.០០០ម x ៤ម = ៨.០០០ម២ ្អ បរមណ្រកួស្រកហម ្រតូវជក គឺ ១.៥៦០ម៣ ី ិ បរមណ្រកួស្រកហម្រតូវដឹកជញជូ ន (ពី០េទ២០គម)គឺ ១.៥៦០ម៣ គម ិ បរមណ្រកួស្រកហម្រតូវេកៀរព្រងយ េ្រ ិ បរមណៃផទដី្រតូវ ិ ម គឺ ០ ម២ (ករ េ ំ េ ំ ចទឹក និងកិនបងប់ គឺ ១.៥៦០ម៣ ្ហ ម បន រចេនេពលេធ្វើផូ វដី េហើយលូ ត ំួ ្ល ស់ ល) ្អ ĄеΉĕ◦Бư ៖ ĠũЋŌ‗Łũİũ ÐН‗ĕЕ₣ ijаņų₤Ś₣сŢũ បនប់ពគណនតៃម្លឯក ទ ី ករងរដី េ យយកតៃម្លឯក ករងរដី នងបរមណករងររួច េយង ិ ិ ើ ចបន់ ៉ ម នតៃម្លផល់ ស្រមប់ ទ គុណនងបរមណករងរ។ ិ ិ តៃម្លេ្របើ្របស់េ្រគ ងច្រក = តៃម្លសរុបៃនករងរែដលេ្របើ្របស់េ្រគ ងច្រកទំងអស់ ឧទហរណ ៖ ៍ ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្ល (៛) ៨.០០០ ៩៨ ៧៨៤.០០០ ម៣ ១.៥៦០ ៣.៤១៣ ៥.៣២៤.២៨០ ម៣គម ករជក្រកួស្រកហម ី ករដកជញជូ ន្រកួស្រកហម ០-២០គម ឹ ករេកៀរព្រងយ េ្រ (៛) ១.៥៦០ ៦.០៣០ ៩.៤០៦.៨០០ ម៣ ១.៥៦០ ៤.៣០០ ៦.៧០៨.០០០ ម២ ករឈូសសមតផ្លូវ ្អ ចទឹក និងកិនបងប់ ្ហ បរមណ ិ តៃម្លឯក តៃម្លស្រមប់ករងរដី ២២.២២៣.០៨០ ĄеΉĕ◦Б̉ ៖ Ð‗ĜijаņųřЕ˝ĄŃą ĕЮŪÐЪ₣şŪ˝ЮĉŁũŢĕ С ť េយងេធ្វើដូចគនងរេបៀបែដលេយងគណនតៃម្លដឹកញជូ នសមរៈស្រមប់ករងរសំ ណង់ែដរ។ ន ឹ ភ ើ ើ រកតៃម្លដកជញជូ ន T េរៀល/េ ឹ ន ស្រមប់ឃុំ សងត់ េ ក េនបរយយេនចំណច ២.៤។ ុ ិ េ យេ្រប្របស់ ើ ចំេពះគេ្រមងករងរដីតូចៗ តៃម្លដឹកជញជូ នេ្រគ ងច្រក(បន់ ៉ នៃនសមរៈសំ ណង់។ ភ ងតៃម្លដកជញជូ ន ែដលមន ឹ ម ន) គេសមើនឹងតៃម្លដឹកជញជូ នទមងន២០ ់ ឺ តៃម្លដឹកជញជូ នេ្រគ ងច្រក = 20 x Terol តៃម្លផល់ = ទ សរុបតៃម្លករងរេធ្វើេ + សរុបតៃម្លករងរេធ្វើេ យេ្រគ ងច្រក យពលកមម + តៃម្លដឹកជញជូ នេ្រគ ងច្រក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 73
 • 62. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ĄеΉĕ◦Б ̣ ៖ ŁũÐ‗ĜijаņųŪĠЮŗŲ ĕЊ₣Ūģ˝сşеЮ‗ŀ (ơƠ%) តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចំេណញ = តៃម្លផល់ X ១០% (ឬ ០,១០) ទ ិ តៃម្លសរុប = តៃម្លផល់ + តៃម្ល្របេយលនង្របក់ចំេណញ ទ ិ ឧទហរណអំពករគណនតៃម្លបន់ ៏ ៉ ី ម នស្រមប់ករងរដី ៖ ឃុំចង់ែកលម្អផូ វតូចចេង្អ តេនកនុងឃុំមយែខ ែដលមន ្ល ួ      ថ នភពមុនេពលែកលម្អដូចខងេ្រកម ៖ ្របែវងផ្លូវសរុប ៖ ២.០៥០ម ទទងផ្លូវែ្រប្របួលពី២,៥ម េទ៣ម ឹ ក្រមស់ផូ វែ្រប្របួលពី ០,១ម េទ០,១៥ម ្ល ផ្លូវកត់ ម លែ្រសែដលមនកមពស់ទឹកជំនន់្របែហលជ ០,១ម គនគុេមតៃ្រព ឬេដើមេឈេនសងខងផ្លូវ ម ព ើ ឃុំមនបំណងែកលម្អផូ វេនះ េ យព្រងីកទទងឱយបន៤ម នងេលើកកមពស់០,៥ម ពេលើកមពស់ទកជំនន់។ ្ល ឹ ិ ី ឹ បនប់ពសិក ទ ី  ស់ែវងរួច អនកជំនួយបេចចកេទសបនគណនបរមណលម្អតរបស់ករងរ ដូចខងេ្រកម ៖ ិ ិ បរមណៃនករឈូ សសមតដី ៖ ១៣.៨១៧ម២។ ផ្លូវេនះមន ្អ ិ ឈូ សសមត គឺ ៩៨េរៀល/ម២ ្អ  បរមណដី ៖ ៦.៦២៦ម៣ x ១.៣ = ៨.៦១៤ម៣។ ិ ២.៧៥៣េរៀល/ម៣  បរមណដកុ នងករេកៀរព្រងយ េ្រ ី ិ តៃម្ល ៃនករេកៀរព្រងយ េ្រ  ថ នភពងយ្រសួល តៃម្លៃនករ ថ នភពដងយ្រសួល តៃម្លៃនករជីកដី គឺ ី ចទក នងកិនបងប់ ៖ ៨.៦១៤ម៣។ ្ហ ឹ ិ ថ នភពងយ្រសួល ចទឹក នងកនបងប់ គឺ ៣.០១០េរៀល/ម២ ្ហ ិ ិ បរមណដីែដល្រតូវដឹកជញជូ ន ៖ ៨.៦១៤ម៣។ ករដកជញជូ នដីចំងយ៧០០ម ( ឹ ិ ថ នភពផ្លូវមន ិ ល្អ េ   យេលប នមធយម ១៥គម/ម៉) ៖ T = ០,៧ គម x ៧៦០េរៀល = ៥៣២េរៀល/ម៣ ៃផទដី េ ំ ម ៖ ៥.៩៧៧ម២។ តៃម្លៃនករ ករដកជញជូ នេ្រគ ងច្រក ២០េ ឹ ភពល្អ នង១០គ.ម មន ិ េ ំ ម ៖ ៥១៥េរៀល/ម២ ន េនេលើចំងយផ្លូវ៤០គម ែដលចមយផ្លូវ៣០គ.ម មន ង ថ នភពមធយម។ តៃម្លដឹកជញជូ នេ្រគ ងច្រក ៖ T = ៣០គម x ៧១៨េរៀល + ១០គម x ១.២៦៣េរៀល = ៣៤.១៧០េរៀល/េ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ថន ន 74
 • 63. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ឧទហរណ ៖ ករបន់ ៍ ៉ ម នតៃម្លស្រមប់លទធផលគេ្រមងករងរដី (ទ្រមង់ទ១២) ី ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲŁũİũřБ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ កំពង ់ចម ្រសុក ខណ ៖ ្រសីសនធរ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ឫស ្រសុក ក ី េឈះគេ្រមង ៖ គេ្រមងផ្លូវឃុំឫស ្រសុក ម ី ភូមិ ៖ េ ន តេលើ េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ១២៣៤៥៦៧ ក ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ ផ្លូវដ្របែវង២.០៥០ម ទទង៤ម។ ៌ ី ិ ឹ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲĈ е₣ņРŲ л Ŋ ល.រ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ករពពណន ៌ ិ ករឈូសឆយសមតទ ី ្អ ឯក ម២ ំង ម (៛) សរុប (៛) ៩៨ ១.៣៥៤.០៦៦ ២៣.៧១៤.៣៤២ ៨.៦១៤ ៥៣២ ៤.៥៨២.៦៤៨ ៨.៦១៤ ៣.០១០ ២៥.៩២៨.១៤០ ម២ ដកជញនេ្រគ ងច្រកេទករ ្ឋ ន ឹ ូជ ២.៧៥៣ ម៣ ចទក និងបងប់ដ ី ្ហ ឹ ៨.៦១៤ ម៣គម ករដកជញនដ ី (៧០០ម) ឹ ូជ ំេ ១៣.៨១៧ តៃម្លឯក ម៣ ករជកដ ី ី ករេកៀរ េ្រ បរមណ ិ ៥.៩៧៧ ៥១៥ ៣.០៧៨.១៥៥ េ ២០ ៣៤.១៧០ ៦៨៣.៤០០ េ ដកជញនេ្រគ ងច្រកពីករ ្ឋ ន ឹ ូជ ន ន ២០ ៣៤.១៧០ ៦៨៣.៤០០ ៦០.០២៤.១៥១ តៃម្លផល់ ទ តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចេណញ ំ ិ ១០% តៃម្លសរុប ៦.០០២.៤១៥ ៦៦.០២៦.៥៦៦ ijаņųņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ ករពពណន ៌ ិ ផ្លូវដ្របែវង២,០៥គម ទទង៤ម ី ឹ ឯក គ.ម ចំនន ួ ២,០៥ េឈះផ រ ៖ ផ រធំ ម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ˛ ЮņþНе Юč₤İijс េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ តៃម្លសរុប (៛) ៦៦.០២៦.៥៦៦ ចំងយផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖ ០.៧គម ( តៃម្ល១ឯក (៛) ៣៣.២៨០.០៨១ ថ នភពផ្លូវមិនល្អ) ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 75
 • 64. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ư.̀.̉. ŁũÐ‗Ĝijаņųģĕс⅜ĕаĕÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ л Ŋ ˝). ŁũÐ‗ĜijаņųĬŲс Ā តៃម្លផល់ គជតៃម្លស្រមប់អនុវត្ដសកមមភពនន និងតៃម្លសមរៈ ឬទំនិញននស្រមប់គ្រទដល់ ទ ភ ំ ឺ ករអនុវត្ដសកមមភពរបស់គេ្រមង។ ដូចេនះ មុននឹងគណនតៃម្ល អនកជំនួយបេចចកេទសែដលមនភរកិចជួយ ច េមឃុំ េចសងត់កុ ងករគណនតៃម្លបន់ ក ន ៉ ម នគេ្រមង្រតូវកំណត់ឱយបនចបស់ ស់អំពសកមមភពននរបស់ ី គេ្រមង នងសមរៈឬទំនិញននែដលគំ្រទដល់ករអនុវត្ដសកមមភពរបស់គេ្រមង។ សកមមភព នងសមរៈ ភ ភ ិ ិ ននៃនគេ្រមងេស កមម         ចមន ៖ ករចង្រកង្រកុម នងេរៀបចំលកខនកៈ្រកុម។ ិ ិ្ដ ករបណះប ុ ្ដ ្ដ ល (ចំនួនដងកនុងមួយវគគ ចំនួនវគគ ចំនួនសិកកម សមរៈបណះប ខ ភ ុ ្ដ ករអនុវត្ដករេធ្វើបងញដល់កសិករេគលេ ្ហ ករេរៀបចំទិ ែ្រសកសិករ។ ករផ្ដល់សមរៈកសិករេគលេ ភ (ចំនួនកែន្លង និងសមរៈែដល្រតូវករ)។ ភ ស្រមប់ករេរៀបចំកែន្លងអនុវត្ដជក់ែស្ដង។ ករចុះ ម ន នងជួយដល់កសិករេគលេ កនុងករេរៀបចំកែន្លងស្រមប់ករអនុវត្ដជក់ែស្ដង ដូចជ ិ ន ករេរៀបចំថលបណះ ករេរៀបចំ្រសះ ករេរៀបចំដី ករេរៀបចំេ ងជកំបុស្ដ ករេរៀបចំ្រទុង... ។ល។ ី ៉ ុ ្ដ ករផ្ដល់្រគប់ពូជ ឬពូ ជសត្វ ឬកូនេឈើ ... ស្រមប់អនុវត្ដជក់ែស្ដង។ ករចុះ ម ន និងគំ្រទដល់កសិករេគលេ េនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដជក់ែស្ដង រហូតដល់បញច ប់ គេ្រមង។ ជួនកលសកមមភពេនះ ្រតូវបន្ដរហូតដល់កសិករេគលេ  ្ដ ល)។ មនសមតថភព្រគប់្រគន់។ ពូជ សមរៈ និងឧបករណែដល្រតូវករ ៖ ភ ៍  សមរៈស្រមប់េរៀបចំ ឬ ភ ងសង់កែន្លងអនុវត្ដជក់ែស្ដង  ឧបករណស្រមប់េ្រប្របស់កុ ងករអនុវត្ដជក់ែស្ដង ៍ ន ើ  ្រគប់ពូជ  ពូជសត្វ  កូនេឈើ  ...។ល។ បនប់ពីកំណត់សកមមភព នងសមរៈ-ទំនិញននរួច េយង្រតូវចប់េផ្ដើមគណនតៃម្លៃនសកមមភព និង ទ ភ ិ ើ សមរៈឬទំនិញនីមយៗ។ ចំេពះសកមមភពេរៀបចំ្រកុម ករបណះប ភ ួ ុ ្ដ ភពចុះគំ្រទបេចចកេទស នងទិ បងញ ្ហ ិ មូល (ឧទហរណ កសិករេគលេ ៍ កសិករេគលេ ចគណនតៃម្លបន់ ៉ ្ដ ល ឯក របណះប ុ ្ដ ្ដ ល សកមម ម នជរួមស្រមប់្រកុមកសិករ េគលេ ២០នក់) បនប់មកយកតៃម្លបន់ ទ ៉ ។ ទំង ម នសរុបេនះ ែចកនឹង ចំនួនសរុបៃន ឧទហរណគេ្រមងកសិកមមច្រមុះមនសួ នបែន្ល នងករចិញចឹម្រតី ស្រមប់កសិករ២០្រគួ ៍ ិ រ។ សកមម ភព និងសមរៈ រួមមន ៖ ភ ១). ករបណះប ុ ្ដ   ្ដ លអំពកសិកមមច្រមុះ (សួ នបែន្ល នងករចញចឹម្រត) ី ិ ិ ី សមរៈបណះប ភ ុ ្ដ ឯក របណះប ុ ្ដ ្ដ ល ៖ ២០នក់ x ៤.០០០៛ = ៨០.០០០៛ ្ដ ល ៖ ២០នក់ x ១២.០០០៛ = ២៤០.០០០៛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 76
 • 65. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ រស្រមន់កុ ងករេរៀបចំ្រកុម នងបណះប ន ិ ុ ្ដ  ១.២៨០.០០០៛   ២). ្ដ ល ៖ ២០នក់ x ១៦េលើក x ៤.០០០៛ = ៃថ្លេស បណះប ្ដ ល និងចុះគំ្រទបេចចកេទស ៖ ១៦េលើក x ១២០.០០០៛ = ១.៩២០.០០០៛ ុ ្ដ ករេរៀបចំទិ ែ្រសកសិករ ៖ ២០០.០០០៛ ករេធ្វបងញអំពសួនបែន្ល (សមរៈ) ភ ើ ្ហ ី   ្រគប់ពូជ្រតសក់ ៖ ៤០កំបុង x ៥.០០០៛ = ២០០.០០០៛ ៉  ្រគប់ពូជៃសព ៖ ៤០កំបុង x ៥.០០០៛ = ២០០.០០០៛ ៉  ៉ ្រគប់ពូជសែណកកួរ ៖ ៤០កំបុង x ៥.០០០៛ = ២០០.០០០៛ ្ដ  ្រគប់ពូជៃឆថវ ៖ ៤០កំបុង x ៥.០០០៛ = ២០០.០០០៛ ៉  ចបកប់ ៖ ២០ចបកប់ x ២០.០០០៛ = ៤០០.០០០៛  ៣). ្រគប់ពូជ្រតកួន ៖ ៤០កំបុង x ៥.០០០៛ = ២០០.០០០៛ ៉ ធុងេ្រ ចដំ ករេធ្វបងញអំពករចញចឹម្រតី (សមរៈ) ភ ើ ្ហ ី ិ  ជក ឬ ី ្ដ រ្រសះស្រមប់ចិញចឹម្រតី ៖ ២០្រសះ x ១០០.០០០៛ = ២.០០០.០០០៛  កំេបរ ៖ ២០្រគួ  សំ  Š). ំ (១៥លី ្រត) ៖ ២០គូ x ៣០.០០០៛ = ៦០០.០០០៛ កូន្រតី ៖ ២០្រគួ រ x ១០គ.្រក x ១.០០០៛ = ២០០.០០០៛ ញ់ ឬមង ៖ ២០្រគួ រ x ២០ម x ២.០០០៛ = ៨០០.០០០៛ រ x ៥០០កបល x ២០០៛ = ២.០០០.០០០៛ ŁũÐ‗ĜijаņųŪĠЮŗŲ ĕЊ₣Ūģ˝сşеЮ‗ŀ តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ = តៃម្លផល់ X ១០% (ឬ ០,១០) ទ តៃម្លសរុប = តៃម្លផល់ + តៃម្ល្របេយលនិង្របក់ចំេណញ ទ តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញស្រមប់្រកុមហ៊ុន ឬអងគភពរក្របក់ចំេណញ។ ចំេពះអងគភពមនរក្របក់ចំេណញ ដូចជ អងគករមនែមនរ ្ឋ ភបល សមគម នងអងគករសហគមន៍ ិ ិ ិ ិ មូល ្ឋ ន ពុំមនតៃម្ល្របេយល នង្របក់ចំេណញេទ គឺករចំ ិ រដ្ឋបល និង្រគប់្រគង គណនដូចខងេ្រកម ៖  ចំ យរដ្ឋបល នង្រគប់្រគង។ ករចំ ិ យ យរដ្ឋបល និង្រគប់្រគង = តៃម្លផល់ X ១០% ទ តៃម្លសរុប = តៃម្លផល់ + ករចំ ទ យរដ្ឋបលនង្រគប់្រគង ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 77
 • 66. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ឧទហរណ ៖ ករបន់ ៍ ៉ ម នតៃម្លស្រមប់គេ្រមងេស កមម (ទ្រមង់ទ១៣) ី ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ កំពង ់ចម ្រសុក ខណ ៖ ្រសីសនធរ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ឫស ្រសុក ក ី េឈះគេ្រមង ៖ គេ្រមងកសិកមមច្រមុះឃុំឫស ្រសុក ម ី ភូមិ ៖ េ ន តេលើ េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ១២៣៤៥៦៧ ក ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ កសិកមមច្រមុះចំនន២០្រគួ ៌ ួ ិ មនសួនបែន្ល និងចញឹច ម្រតី។ ិ រែដលកនុងេនះ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ л Ŋ ល.រ ១ ករបណះប ុ ្ដ ករពពណន ៌ ិ ចំនន ួ ្ដ លអំ ពីកសិកមមច្រមុះ (សួនបែន្ល និងករចញឹច ម្រតី) ិ សមរៈបណះប ភ ុ ្ដ ឯក ឯក របណះប ុ ្ដ ្ដ ល ៃថ្លេស បណះប ុ ្ដ (៛) ២០ ៤.០០០ ៨០.០០០ នក់ ២០ ១២.០០០ ២៤០.០០០ ្ដ ល) នក់ៃថង ៣២០ ៤.០០០ ១.២៨០.០០០ េលើក ១៦ ១២០.០០០ ១.៩២០.០០០ ១ ២០០.០០០ ២០០.០០០ ្ដ ល និងចុះគ ំ្រទបេចចកេទស ករេរៀបចំទ ិ ែ្រសកសិករ រួម ៣.៧២០.០០០ សរុបតៃម្លផល់លទធផលទី១ ទ តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ ១០% សរុបលទធផលទី១ ២ សរុប (៛) នក់ ្ដ ល រស្រមន់ (េរៀបចំ្រកុម និងបណះប ុ ្ដ តៃម្លឯក ករេធ្វបងញអំ ពីសួនបែន្ល (សមរៈ) ្ហ ភ ើ ៣៧២.០០០ ៤.០៩២.០០០ ្រគប់ពជ្រតកួន ូ កំបុង ៉ ៤០ ៥.០០០ ២០០.០០០ ្រគប់ពជ្រតសក់ ូ កំបុង ៉ ៤០ ៥.០០០ ២០០.០០០ ្រគប់ពជៃសព ូ កំបុង ៉ ៤០ ៥.០០០ ២០០.០០០ ្រគប់ពជសែណកកួរ ូ ្ដ កំបុង ៉ ៤០ ៥.០០០ ២០០.០០០ ្រគប់ពជៃឆថវ ូ កំបុង ៉ ៤០ ៥.០០០ ២០០.០០០ ចបកប់ ២០ ២០.០០០ ៤០០.០០០ គូ ២០ ៣០.០០០ ៦០០.០០០ ចបកប់ ធុងេ្រ ចដ ំ ំ (១៥លី្រត) ២.០០០.០០០ សរុបតៃម្លផល់លទធផលទី២ ទ តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ ១០% សរុបលទធផលទ២ ី ៣ ករេធ្វបងញអំ ពីករចញឹច ម្រតី (សមរៈ) ្ហ ភ ើ ិ ជក ឬ ី កំេបរ សំ កូន្រតី ្ដ រ្រសះស្រមប់ចញឹច ម្រតី ិ ្រសះ គ.្រក ២.២០០.០០០ ១០០.០០០ ២.០០០.០០០ ២០០ ១.០០០ ២០០.០០០ ម ៤០០ ២.០០០ ៨០០.០០០ កបល ១០.០០០ ២០០ ២.០០០.០០០ ញ់ ឬមង េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ២០ ២០០.០០០ 78
 • 67. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ៥.០០០.០០០ សរុបតៃម្លផល់លទធផលទី៣ ទ តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ ៥០០.០០០ ១០% ៥.៥០០.០០០ សរុបលទធផលទី៣ ១១.៧៩២.០០០ សរុបរួម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ Ư.̀.̣. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сŲ◦ċĩŲ ĕЊ₣ijаņųģĕс⅜ĕÐЮŪŌ₣ л Ŋ ទ្រមង់លទធផលគេ្រមង និងបន់ ៉  លទធផលគេ្រមងនីមយៗ ្រពមទំងទី ួ  តៃម្លបន់ ៉  ក). ម នតៃម្ល (ទ្រមង់ទី១៤ និង១៥) បងញ ៖ ្ហ តៃម្លបន់ ៉ ង និងទំហំរបស់ ំ ម នៃនលទធផលគេ្រមងនមយៗ ី ួ ម នគេ្រមងរបស់គេ្រមង ភូមិ លទធផ លគេ្រមងមួយ ចមនេនែតកនុងភូមិមួយប៉ុេ ្ណ ះ។ ឧទហរណគេ្រមងផ្លូវមួយមន្របែវង ៍ ្ល ៤គ.ម េហើយផ្លូវេនះ ២,៥គ.ម សថិតេនកនុងភូម“ក” និង ១,៥គ.ម សថិតេនកនុងភូម“ខ”។ េនេលើផូ វ្រតូវ ិ ិ ក់លូ ចំនួន៤កែន្លង ែដលកនុងេនះ ៣កែន្លងសថិតេនកនុងភូម“ក” និង ១កែន្លងសថិតេនកនុងភូម“ខ”។ ដូ េចនះ េយង្រតូវ ិ ិ ើ ែចកលទធផលគេ្រមងជ ៤ ៖     ភូមិ “ក” ៖ មន្របែវងផ្លូវ ២,៥គម ភូមិ “ក” ៖ មនលូ ៣កែន្លង ភូមិ “ខ” ៖ មន្របែវងផ្លូវ ១,៥គម ភូមិ “ខ” ៖ មនលូ ១កែន្លង េយងេធ្វើដូេចនះ ើ   ខ). ម ច៖ នអំពីអី្វែដលភូមនីមយៗ បនទទួលផលពីគេ្រមង ិ ួ ងយ្រសួលកនុងករ ម នទកែន្លងៃនលទធផលគេ្រមង។ ី េលខសមល់លទធផលគេ្រមង នងករពពណន គ ៌ ិ ិ ្រគប់្របេភទៃនលទធ ផ លគេ្រមងទំង អស់ មនេលខកូ ដ ស្ដ ង់ រ េ ថ េលខសម ល់ ល ទធ ផ ល គ គេ្រមង។ េលខសមល់លទធផលគេ្រមងទំងេនះមនេនកនុងបញជ ី លទធផលគេ្រមង (មនភប់េនខងេ្រកយ)។ គ ជ ់ ច ឧទហរណ េលខសមល់លទធផលគេ្រមងស្រមប់ផូ ្លវដី គឺ ១០១០១០១ និង ស្រមប់លូេទលអងកតផិត០.៨ម ៍ គ គឺ ១០១០៣០២។ គ). ករេធ្វថីម ករជួសជុល ឬែកលម្អ (ស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន) ័ ធ ើ លទធផលគេ្រមងមួយ ចជករេធ្វថីម ឬករជួសជុលរបស់ែដលមន្រ ើ ករេធ្វថីម ករជួសជុល នងែកលម្អ។ ើ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ប់េនទីេនះ។ មន៣្របេភទ ៖ 79
 • 68. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  ករេធ្វថីម មនន័យថ អ្វមយែដលពមុនមកមនមន។ ឧទហរណ ផ្លូវមួយែខ ែដល ៍ ើ ី ួ ី ិ ងសង់កត់ ម លែ្រស។  ករជួសជុល មនន័យថ អ្វមយែដលមនរួចមកេហើយ ប៉ុែន្ដមន ី ួ ថ នភពមនល្អ។ ិ នង្រតូវបន ឹ ៍ ជួសជុ លឱយល្អេឡើងវញ ដូចកល េនថមី (ប៉ុែន្ដមន្របេសើរជងថមីេនះេទ)។ ឧទហរណ ្រកល ិ ិ  ្រកួស្រកហមថមីេនេលើផូ វមួយែខ ែដលបន្រកល្រកួស្រកហមពីមុន។ ្ល ករែកលម្អ មនន័យថ អ្វមយែដលមនរួចមកេហើយ ប៉ុែន្ដបនប់ពីករអនុវត្ដគេ្រមង ទ ី ួ នឹងមន ងសង់ជេលើកដំបូង។ ឧទហរណ ៖ ្រកល្រកួស្រកហម ៍ លកខណៈល្អ្របេសើរជងកល ្រតូវបន េនេលើផូ វដី ជេលើកដំបូង។ ្ល ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ជនចកល លទធផលគេ្រមងមួយ គជអ្វមយែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដមបផល់ផល្រប ð ើ ី ្ដ ិ ច ឺ ី ួ េយជន៍ផល់ដល់អកទទួលផលគេ្រមង។ គេ្រមងមួយចំនួនរួមបញចូ លករ ទ ន លទធផលែដលមន្រ េទ។ ករ ប់ ប៉ុែន្ដនឹងមនផ្ដល់ផល្របេយជន៍ ិ មួយេ ងសង់ែដលនឹងែកលម្អ ឬករពរ យែឡកពីលទធផលែដលមន្រ ប់េនះ ងសង់របង ជុំវញ្រសះទឹក។ លទធផលមនែមនជរបងថមីេទ (របងនងមនផ្ដល់ផល្របេយជន៍ផល់ ទ ិ ិ ឹ ិ មួយេទ)។ លទធផលេនះ គជករែកលម្អ្រសះទក។ ឺ ឹ ឃ). គំនូសប្លងរបស់ គ.ជ.វ.វ (ស្រមប់ករងរ ់ ងសង់) ្របសិនេបើ លទធផ លគេ្រមង្រតូវបនេ្របើ្របស់ គំនូសប្លង់ ែដលមនេនកនុងេសៀវេភបេចចកេទសស្ដីពី គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនរបស់ គ.ជ.វ.វ ្រតូវសរេសរ “បទ”។ ្របករេនះ ្រគន់ែតឱយេយង ័ ធ ើ ់ ករេ្រប្របស់គំនូសប្លងរបស់ គ.ជ.វ.វ ញឹកញប់បុ៉ ើ ្ណ បេចចកេទសេនសម្រសបេទៀតែដរឬេទ។ ង). បរមណ (ឬចំនន) នងឯក ួ ិ ិ ្រគប់លទធផលគេ្រមងទំងអស់ មនរងស់ឯក ្វ ចេធ្វករ ើ ម ឬក៏េ្រប្របស់គំនូសប្លងេផ ងៗេទៀត ដូចេនះស្ដង់ ់ ើ ស្ដង់ រ។ េយង ើ ចរករងស់ឯក ្វ ន រ ស្ដង់ រេនះេន កនុងបញជ ី លទធផលគេ្រមងស្ដង់ រ។ ឧទហរណ ផ្លូវ្រកួស្រកហម្រតូវបន ស់ គិតជគីឡូែម៉្រត មនែមនគិតជ ៍ ិ ែម៉្រត ឬជែម៉្រត្រតីគុណៃន្រកួស្រកហមេទ។ មនែមនគិតជ ិ ច). េរៀន១ខនងេនះេទ។ ់ េរៀនមួយខនងែដលមនពីរបនទប្រតូវបន ស់ គតជ ២បនទប់ ិ ស្ដង់ រទំហ១ នងស្ដង់ រទំហ២ (ស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន) ំ ំ ័ ធ ិ ស្ដង់ រទំហំ១ នងស្ដង់ រទំហំ២ៃនលទធផលគេ្រមងនីមយៗ ្រតូវ្រសង់េចញពីបញជ ី លទធផលគេ្រមង ួ ិ ស្ដង់ រ។ ចំេពះលទធផលគេ្រមង ពុំមនេនកនុងបញជ ី លទធផលគេ្រមងស្ដង់ រ េខត្ដ ្រកុង ចេសនើសុំមកថក់ ន ជតិ េដើមប ី បញចូ លលទធផលគេ្រមងទំងេនះេទកនុងបញជ ី លទធផលគេ្រមងស្ដង់ រ។ ឧទហរណ អណងលូ ៖ ៍ ូ ្ដ ស្ដង់ រទំហំ១ គឺ ជេ្រម គតជែម៉្រត េហយស្ដង់ រទំហំ២ គអងកតផិចត គតជែម៉្រត។ ់ ិ ើ ឺ ិ ឆ). តៃម្លបន់ ៉ ម នលទធផលគេ្រមង តៃម្លបន់ ៉ ម នលទធផលគេ្រមង ែចកេចញជពរ ៖ តៃម្លបន់ ៉ ី នមយៗ និងតៃម្លបន់ ៉ ី ួ  តៃម្លបន់ ៉  តៃម្លបន់ ៉ ម នកនុងមួយឯក ៃនលទធផលគេ្រមង ម នសរុបៃនលទធផលគេ្រមងនីមយៗ។ ឧទហរណ ៖ ួ ៍ ម នកនុងមួយឯក ម នកនុងមួយឯក ្ល ស្រមប់ផូ វ្រកួស្រកហម គឺជតៃម្លស្រមប់ផូ វ្របែវង១គីឡូែម៉្រត។ ្ល ស្រមប់ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េរៀន គឺជតៃម្លស្រមប់ េរៀនមួយបនទប។ ់ 80
 • 69. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ តៃម្លបន់ ៉ េនកនុងទ្រមង់បន់ ៉ ម នកនុងមួយឯក នងតៃម្លបន់ ៉ ិ ម នសរុបៃនលទធផលនីមយៗ ្រតូវបនបងញយងចបស់ ួ ្ហ ៉ ម នតៃម្លលម្អត។ ដូចេនះ េយង្រតូវ្រសង់តួេលខេនះចូ លកនុងទ្រមង់លទធផល នងតៃម្លបន់ ៉ ិ ើ ិ ម នគេ្រមងឱយបន្រតម្រតូវ។ ឹ ជ). តៃម្លបន់ ៉ ម នគេ្រមង តៃម្លបន់ ៉ ម នគេ្រមង គឺជតៃម្លបន់ ៉ ម នសរុបលទធផលគេ្រមងទំងអស់។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 81
 • 70. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бở Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ijаņųģĕс⅜ĕÐЮŪŌ₣Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕċ л Ŋ ť េខត្ដ ្រកុង ៖ កំពង ់ចម ល.រ ១ ២ ៣ ៤ េឈះភូមិ ម ្រសុក ខណ ៖ ្រសីសនធរ ្ឌ េលខ លទធផល េ ន តេលើ ១០១០១០១ េ ន តេ្រកម ១០១០១០១ េ ន តេលើ ១០១០៣០២ េ ន តេ្រកម ១០១០៣០២ ករពពណនអំពលទធផល ៌ ិ ី ឃុំ សងត់ ៖ ឫស ្រសុក ក ី ថមី ឬជួសជុល មប្លង់ គជវវ បរមណ ិ េឈះគេ្រមង ៖ ផ្លូវដឃំ ឫស ្រសុក ម ី ុ ី ឯក លូមូលេទល លូមូលេទល បទ ែកលម្អ ផ្លូវដ ី (បទ ឬេទ) ែកលម្អ ផ្លូវដ ី ឬែកលម្អ បទ ១ ,៥ ថមី បទ ៣ កែន្លង បទ ១ កែន្លង ថមី តៃម្លបន់ ៉ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវក្រគប់្រគន់បុេ ð ៉ ិ ៃថងទ......... ែខ................ ឆ.......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ២,០៥ គម គម ស្ដង់ រទំហ១ ំ ស្ដង់ រទំហ២ ំ ្របេភទ ទំហំ ្របេភទ ទទង ឹ ៤ម បរមណដ ី ិ អងកតផិ ត ់ ច ០,៨០ម ទទង ឹ អងកតផិ ត ់ ច ៤ម ០,៨០ម បរមណដ ី ិ តៃម្លបន់ ៉ ទំហំ ឯក ៨.៦១៤ម ៣ ៦.៣០៣ម ៣ េនកនុងទ្រមង់េនះ។ សរុប ៣២.២០៨.០៨១ ៦៦.០២៦.៥៦៦ ៣២.២០៨.០៨១ ៤៨.៣២១.១២២ ្របែវង ៥ម ៣.៧០៣.២០៧ ១១.១០៩.២៦១ ្របែវង ៥ម ៣.៧០៣.២០៧ ៣.៧០៣.២០៧ ១២៩.១៥១.៥១៦ ម នសរុបៃនគេ្រមង ្ណ ះ ្រតូវបនកត់្រ មន ៃថងទ......... ែខ................ ឆ.......... នំ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 82
 • 71. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бợ Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ijаņųģĕс⅜ĕÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ កំពង ់ចម ល.រ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ េឈះភូមិ ម េ ន តេលើ េ ន តេ្រកម ្រសុក ខណ ៖ ្រសីសនធរ ្ឌ េលខលទធផល ២០១០១១១ ២០១០១១១ េ ន តេលើ ២០១០១២២ េ ន តេ្រកម ២០១០១២២ េ ន តេលើ ២០១០៤៣០ េ ន តេ្រកម ២០១០៤៣០ ករបណះប ុ ្ដ ករបណះប ុ ្ដ ឃុំ សងត់ ៖ ឫស ្រសុក ក ី ករពពណនអំពលទធផលគេ្រមង ៌ ិ ី ្ដ លអំ ពីកសិកមមច្រមុះ (សួនបែន្ល-ចញឹច ម្រតី) ិ េឈះគេ្រមង ៖ កសិកមមច្រមុះសួនបែន្ល និងចញឹច ម្រតី ម ិ ថមី ឬព្រងង ឹ បរមណ ិ ថមី ១០ ្ដ លអំ ពីកសិកមមច្រមុះ (សួនបែន្ល-ចញឹច ម្រតី) ិ ករេធ្វបងញអំ ពីសួនបែន្ល (សមរៈ) ្ហ ភ ើ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ២០៤.៦០០ នក់ ២.០៤៦.០០០ ២០៤.៦០០ ២.០៤៦.០០០ ថមី ១០ ្រគួ រ ១១០.០០០ ១.១០០.០០០ ១០ ្រគួ រ ១១០.០០០ ១.១០០.០០០ ១០ ្រគួ រ ២៧៥.០០០ ២.៧៥០.០០០ ១០ ្រគួ រ ២៧៥.០០០ ២.៧៥០.០០០ ១១.៧៩២.០០០ ម នសរុបៃនគេ្រមង ្ណ ះ ្រតូវបនកត់្រ តៃម្លសរុប (៛) ថមី ករេធ្វបងញអំ ពីចញឹច ម្រតី (សមរៈ) ្ហ ភ ើ ិ ៃថងទ......... ែខ................ ឆ.......... នំ ី នក់ (៛) ថមី ករេធ្វបងញអំ ពីចញឹច ម្រតី (សមរៈ) ្ហ ភ ើ ិ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវក្រគប់្រគន់បុេ ð ៉ ិ ១០ តៃម្លឯក ថមី ករេធ្វបងញអំ ពីសួនបែន្ល (សមរៈ) ្ហ ភ ើ តៃម្លបន់ ៉ ថមី ឯក េនកនុងទ្រមង់េនះ។ ៃថងទ......... ែខ................ ឆ.......... នំ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 83
 • 72. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.̀.̀. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣с◦Б″ е₣Ų◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ ទ្រមង់ទី ងលទធផលគេ្រមង (ទ្រមង់ទី១៥) បងញនូ វ ៖ ំ ្ហ  េលខកូដលទធផល  េលខ  េលខអ័រេ  េយបល់េផ ងៗ ប់សុីស X (តួេលខែដលបងញេ ្ហ េន Y (តួេលខែដលបងញេ ្ហ យ GPS) យ GPS) ◦Ūņ₣с◦Бờ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Б″ е₣Ų◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកូដលទធផល េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក GPS X GPS Y េយបល់េផ ងៗ Ư.̀.́. ĠŃą БŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ បញជ ី េនះមនែមនជបញជ ី មយៃន ល់្របេភទលទធផលគេ្រមងទំងអស់ ែដល្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវ ួ ក ិ ឹ បនអនុ ញតឱយអនុវត្ដេនះេទ។ េគលបំណងកនុងករេបេងកតបញជ ី េនះ គេដមបេរៀបចំបញជ ី ស្ដង់ រមួយ ែដលជ ញ ើ ឺ ើ ី មេធយបយៃនករ ស់ែវងលទធផលគេ្រមង ដូចេនះ េយង ើ ច ម នលទធផលគេ្រមងសរុបែដលមនេន កនុងកមមវធីទងមូល។ ឧទហរណ ្របែវងផ្លូវប៉ុននគីឡូែម៉្រត ែដលបន ំ ៍ ម ិ សងត់កុ ងមួយឆៗ។ ក ន នំ ងសង់េ យេ្របើ្របស់មូលនិធិឃុំ េប្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ចង់អនុវត្ដគេ្រមងមួយែដលលទធផលគេ្រមង មនមនេនកនុងបញជ ី េនះ អនក ក ើ ិ ំ ជនួយបេចចកេទស្រតូវពេ្រគះេយបល់ជមួយអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង េហយេសនើសុំថក់ជតិ េដើមប ី ន ិ ើ ផ្ដល់េលខកូដលទធផលគេ្រមងថមីេនះ។ បញជ ី លទធផលគេ្រមងស្ដង់ រមនេនឧបសមពនទី២។ ័ ធ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 84
 • 73. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.́. ŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈе Ư.́.ơ. ЮijЧŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е ÐЙďΒſБ? ករេ្រប្របស់ និងែថទំគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ មនន័យថ ័ ើ អនុវត្ដ ឬមស់គេ្រមង្រតូវែតឱយនរ ច មក់េផ ងេទៀតទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ដ េដមបធនថ គេ្រមងមន ន ើ ី នរន្ដរភព បនប់ពគេ្រមងេនះ្រតូវបនបញច ប់ករ ទ ិ ី ˝). ល់សកមមភពមស់គេ្រមង្រតូវែត ច ងសង់។ ŁũЮŪĠЧŪģ₤с ករេ្រប្របស់ មនន័យថ សកមមភពនមយៗ(ែដលទក់ទងេទនឹងករេ្រប្របស់លទធផលរបស់ គេ្រមង) ើ ី ួ ើ ែដល្រតូវបនេធ្វើ ឬចត់ែចង្រគប់្រគងេ យមនករចូលរួមជលកខណៈសមូហភព(មនែមនអនកេ្រប្របស់េ ិ ើ ែឡកៗេនះេទ)។ ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមួយចំនួន ករងេរេ្រប្របស់ គមន ើ ឺ ្របេភទគេ្រមងមួយចំនួនេទៀត មនមន ិ រៈសំ ខន់ យ ស់ ប៉ុែន្ដចំេពះ រៈសំ ខន់េទ។ ΧĈ΅ũ‗ч₤БĮБŁũЮŪĠЧŪģ₤с Ś ងសង់ េរៀន ្របព័នធផគតផគង់ទឹកេ ់ អណងខួងេ ូ ្ដ ្រប ផ្លូវ Š). គេ្រមង ករបេ្រងៀន យទុេយទឹក ករេ្រប្របស់ ើ ករបូមទឹក ករ្របមូលៃថ្លេ្របី្របស់ពីអនកេ្របី្របស់ យេ្របីសនបៃដ ់ មនមនកិចច្របតិបត្ដិករ ិ យ និងទរទឹក ្វ ករេបីក និងបិទទរទឹក ្វ មេពលេវ ចមិនមនករងរេ្របី្របស់ ្រតឹម្រតូវ ករបញឈប់ច ចរធុនធងន់ េនកនុងអំឡុងេពលេភ្ល ងធក់ ្ល ង ŁũЯℓĈ е ករែថទំ គជករករពរែថទំឬករជួសជុ ល។ ករករពរែថទំ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបករពរគេ្រមង ឺ ី កុំឱយឈនេទដល់ករខូ ចខតនន។ ករជួសជុល្រតូវបនេធ្វេឡងេ្រកយពករខូ ចខតែដលបនេកតេឡង ើ ើ ី ើ ើ រួចេហយ។ ើ ម៉ូតូ ករករពរែថទំ ករប្ដូរេ្របងមសុី ន ៉ ករជួសជុល េទះជយង ៉ េទ ករផស់កង់មូតូ ្ល ៉ ក៏េ ផ្លូវ ករសមត្របព័នេ ្អ ធ ករចក់បំេពញជង្ហុក យ ចំេពះគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនជនបទ ជធមម ័ ធធ មេពលែដលេយើងេធ្វើករែថទំ។ េយង ើ ះទក ឹ េយងចត់ថក់ករែថទំ ន ើ ចនិយយបនថ មនករែថទំ៣្របេភទ ៖ (១).ករែថទំជ ្របចំ (២).ករែថទំជខួប និង (៣).ករែថទំជបនន់។ ទ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 85
 • 74. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ១). ែខមក ករែថទំជ្របចំ គជសកមមភពតូចៗែដល្រតូវេធ្វជេរឿយៗ។ ជធមម ឺ ើ្វ េឡងយងេ ៉ ើ សកមមភព ច ស់ម្ដងកនុងមួយឆ។ េទះបយង នំ ី ៉ ក៏េ ឆ ំ២០០៩ ន ករែថទំជ្របចំ្រតូវបន េធ្វើ យ ស្រមប់គេ្រមងមូលនធឃុំ សងត់ ក ិ ិ មួយែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេ្រចើនជងម្ដងកនុងរយៈេពល៥ឆ ំ ្រតូវបនកំណត់ថ ជករែថទំ ន ជ្របចំ។ ករែថទំជ្របចំ គជករែថទំករពរ។ ឧទហរណ ្របសិនេបើ ៍ ឺ េរៀនមួយបនេ ជងេឈើ េដមបពិនិតយ នងេធ្វើករជួសជុលបន្ដិចបន្ដួចនូវេ្រគ ងសងរម េនចុងឆនីមយៗ េយើង ្ហ ឹ នំ ួ ើ ី ិ េ ច បនថ ករជួសជុលជ្របចំ។ ករែថទំជខួប មនន័យថ កចករធំៗែដលេយើង្រតូវេធ្វើជេទៀងទត់ ប៉ុែន្ដេនកនុងរយៈេពលមួយែវង ិ ច ២). (ស្រមប់គេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់មនេ្រចើនជងម្ដងកនុងរយៈេពល៥ឆ) ៃនចេនះរយៈេពលជួសជុ ល ក នំ ្ល ិ នមយៗ។ ឧទហរណ េបើអគរសិក ្រតូវបន ៍ ី ួ ជខួប។ ៣). បថមងកនុងរយៈេពល៥ឆ ំ េនះេគេ ន ំ ្ដ ន ថ ករែថទំ ករែថទំជបនន់ មនន័យថ ករជួសជុលែដល្រតូវេធ្វើេឡើង បនប់ពីមនករខូចខតែដលប ទ ទ មកព្រពឹតិករណមនធមម ្ដ ៍ ិ ី ។ ឧទហរណ ្របសិនេបើដំបូល ៍ ្រតូវខូចខតេ យ ្ដ ល រខយល់ពយុះ ករជួសជុលនឹង្រតូវេធ្វេឡងជបនន់។ ទ ើ ើ ងខងេ្រកមេនះ ជឧទហរណបងញពករែថទំជ្របចំ ករែថទំជខួប នងករែថទំជបនន់ ៖ ៍ ្ហ ទ ី ិ ្របេភទៃនករែថទំ ករែថទំជ្របចំ រេបៀបៃនករែថទំ ឧទហរណ ៍  ម្ដងកនុងមួយឆ ំ (ឬញឹ កញប់) ន បំេពញរេ   សមត្រប ្អ យេ ្រតួតពិនិតយ ពន   ្ដ ្រកេហង្រកហូង ះទឹក ជួសជុ លជំ លេជើងេទរផ្លូវ ករែថទំជបនន់ ទ  េរៀង ល់៥ឆមង ន ំ ្ដ  ំ ជនួសេ  ករែថទំជខួប េរៀង ល់១០ឆមង ន ំ ្ដ  ករ្រកលករក្រមល ្ដ  េនេពលែដលមនករខូចខត  េកតមនេឡើង ើ យ្រកល្រកួស្រកហមថមី ព នថមី ជួសជុ លផ្លូវបនប់ពីមនទឹកជំនន់ ទ Ư.́.Ư. ΒĖ˝◦◦УŲŠН₤ŪijСŷ˝Ė₣ŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ еÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ О េយង ចែចកសកមមភពេ្របើ្របស់ នងែថទំេនកនុងករេធ្វែផនករ ករ្រគប់្រគង ករផ្ដល់ហរញញ បបទន ើ ិ ើ ិ នងករអនុវត្ដ។ ិ ក ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ទទួលខុស្រតូវកនុងករធនថ គេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់មននិរន្ដរភព។ មន ក ន័យថ ្រតូវែតមនែផនករេ្របើ្របស់ នងែថទំមយែដល ួ ិ ចអនុវត្ដបន។ ដូេចនះ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ទទួល ក ខុស្រតូវកនុងករេធ្វើែផនករេ្របើ្របស់ នងែថទំចំេពះគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់ទងអស់។ ក ំ ិ ករ្រគប់្រគង ករផ្ដល់ហិរញញ បបទន នងករអនុវត្ដ ិ កនុងនម្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ឬបុគគល ឬភក់ងរេផ ងេទៀត ក ន ឹ ច្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យេមឃុំ េចសងត់ផល់ ក ទ ចទទួលខុស្រតូវ។ ករែបងែចកករទទួលខុស ្រតូវេផ ងៗគ គសម្រសបេទនងគេ្រមងេផ ងៗគ។ ន ឺ ន ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 86
 • 75. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ˝). ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ŁũŪÐĠсŪÐ₣ ចំេពះគេ្រមងមួយចំនួន ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ចេធ្វើករវភជន៍ថវកវនេយគស្រមប់ក ក ិ ិ ិ ិ ឹ រចនសមពនែដលនឹង្រគប់្រគងេ ័ ធ យភក់ងររ ្ឋ ភបល។ ឧទហរណ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ចក ន ៍ ក ិ ឹ សិក មួយខនង ប៉ុែន្ដមនទរអប់រ ំ យុវជន នងកី ី ិ េខត្ដ ្រកុងទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគង ករងរេ្រប្របស់ និងែថទំ។ ើ េយង ើ េ ងេហ ្ឋ ងអគរ យរួមទំង ចំេពះគេ្រមងននែដលមនមនភក់ងររ ្ឋ ភបលចូ លរួមពក់ពនធ(េលើក្រមតៃន្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់) ន ័ ក ិ ិ ិ ចបងញអំពី្របេភទៃនករទទួលខុ ស្រតូវ ២ ្ហ ច់ពីគ ៖ ន  គេ្រមងែដល្រគប់្រគងផល់េ យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ទ ក ឹ គេ្រមងផ្លូវ គជឧទហរណមួយៃន្របេភទគេ្រមងេនះ។ ជធមម ៍ ឺ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់នងបេងកើត ក ឹ ឹ គណៈកមមករមួយ េដមបបំេពញកចករ្រគប់្រគងេទ មត្រមូវករ។ ឧទហរណ ផ្លូវឃុំ សងត់នន ៍ ក ើ ី ិ ច ្រតូវបន្រគប់្រគងេ ក យគណៈកមមករែថទំផូ វរបស់ឃុំ សងត់។ ្ល  គេ្រមងែដល្រគប់្រគងេ យអងគករសងគមសុី វល ិ ឧទហរណ សហគមន៍កសិករេ្របើ្របស់ទឹក (ស្រមប់្របព័នេ្រ ៍ ធ ច្រសព) ឬ្រកុមេ្របើ្របស់ទឹក នងអនម័យ (ស្រមប់គេ្រមងអណង ឬ្រសះ)។ ិ ូ ្ដ Š). ŁũĩŚŲс΅ЊũŃňĠġĈĕ ករផ្ដល់ហរញញ បបទនស្រមប់ករេ្រប្របស់ នងែថទំគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធមូល ្ឋ ន ័ ិ ើ ិ មមេធយបយ៣យង ៖ ៉   ្របក់ពីគេ្រមងថវកឃុំ សងត់ (មូលនិធិឃុំ សងត់ ឬ ក ក ិ ្របក់ (ឬអ្វេផ ងៗ ដូចជកំ ី រេពពនធមូល ្ឋ ន) ើ ំងពលកមម) បនមកពករចូលរួមរបស់ សហគមន៍ ស្រមប់ករេ្របើ ី ្របស់ នងែថទំគេ្រមងមួយជក់ ិ  ចេធ្វើេឡង ើ ក់ ្របក់បនមកពកៃ្រមេ្រប្របស់របស់អកេ្រប្របស់លទធផលគេ្រមង ន ី ើ ើ ចំេពះករែថទំផូ វ មូលនធិនងបនមកពីមូលនធឃុំ សងត់ ែផនកអភវឌ ន៍ នងចំណលដៃទេទៀត េន ្ល ក ូ ិ ឹ ិ ិ ិ ិ កនុងគេ្រមងថវកឃុំ សងត់។ េនេពល្រកុម្របក ឃុំ សងត់េ្រគងអនុវត្ដគេ្រមងផ្លូវ ពួកគត់្រតូវេធ្វករពចរ ក ក ិ ឹ ើ ិ េទេលើចំ យថវកចរន្ដៃនករែថទំផូ វ េនេរៀង ល់ឆ ំ បនប់ពីករ ្ល ន ទ ិ សកមមភពែថទំជ្របចំ ្រតូវបញចូ លេនកនុងែផនកចំ សកមមភពករែថទំជខួប ្រតូវបញចូ លេនកនុងែផនកចំ ក យថវកចរន្ដៃនគេ្រមងថវកឃុំ សងត់។ ិ ិ ឃុំ សងត់។ ក Ð). ង់សង់ផូ វរួច។ ្ល យវនិេយគអភវឌ ន៍មូល ្ឋ នៃនគេ្រមងថវក ិ ិ ិ ŁũΒĕНŷijŚ េនកនុងេសៀវេភែណនំេនះ មនបញចូ លេគលករណែណនំស្រមប់អនុវត្ដសកមមភពែថទំ ែដល្រតូវ ៍ បន្រគប់្រគង នងផ្ដល់មូលនិធេ ិ ិ យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់។ សកមមភពែថទំទងេនះនង្រតូវបនអនុវត្ដេ ក ំ ឹ ឹ អនកទទួលករ។ អនកទទួលករនងចុះកិចចសនយជមួយេមឃុំ េចសងត់ េហយ្រតូវបនទូទត់ ក ឹ ើ េនយយករឃុំ សងត់េនរតនគរេខត្ដ ្រកុង (ឬធនគរពណជជ) ក ិ សង់ែដរ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ យ មរយៈគណ មមេធយបយដូ ចគនងអនកទទួលករ ន ឹ ង 87
 • 76. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ េ យ ែខមក រែត ជេរឿយៗ កចចសនយែថទំមនលកខណៈតូចៗ េហយមនបេចចកេទស ិ ើ ឆ ំ២០០៩ ន មញញ កចចសនយ ិ េនះ សម្រសបបំផុតចំេពះអនកទទួលករែថទំ ែដលជអនកទទួលករតូ ចៗេនមូល ្ឋ ន ឬ្រកុមសហគមន៍។ Ư.́.ư. Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷЮĉЮŲЧŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е₤ŪŌĠсŪĠЮķ◦ÐЮŪŌ₣Юĩ℮₣ៗý Ė ងខងេ្រកមបងញអំពី្របព័នេ្របើ្របស់ នងែថទំែដលសម្រសបបំផុត ស្រមប់្របេភទគេ្រមង ្ហ ធ ិ នមយៗ។ អនុ ី ួ បនេ្រជសេរស ើ ើ សន៍ននេនកនុង មករណនីមយៗ។ ួ ី គេ្រមង ងេនះ មនែមនជចបប់េនះេទ។ វធី ិ ិ ៍ ងេនះ គជេគលករណែដល ឺ ចបត់ែបនបន។ ្របព័នេ្រប្របស់ នងែថទំសម្រសប ធ ី ិ ករផ្ដល់ ករ្រគប់្រគង ហរញញបបទន ិ អណងលូ ូ ្ដ ្រកុមេ្របី្របស់ទក ឹ ករចូលរួមរបស់ អណងសនប់ ូ ្ដ ្រកុមេ្របី្របស់ទក ឹ ករចូលរួមរបស់ ្រកុម្របក ឃុ ំ ឹ េ យបូម គេ្រមងផ្លូវ (ករែថ ទំជ្របចំ) គេ្រមងផ្លូវ (ករែថ ទំជខួប) ្រប យ និង ទរទឹក ្វ ករេ្រ ច្រសព េ យបូមបញចូ ល អគគសនី ិ ឬ្រកុមេ្របី្របស់ គណៈកមធករ ម ិ ក ែថទំផូ ្លវឃុ ំ សងត់ គណៈកមធិករ ម ក ែថទំផូ ្លវឃុ ំ សងត់ សហគមន៍កសករ ិ េ្រប្របស់ទក ី ឹ សហគមន៍កសករ ិ េ្រប្របស់ទឹក ី ្រកុម្របក ឃុ ំ សងត់ ក ឹ ឬ្រកុមេ្របី្របស់ ករអនុវត្ដ ករេ្រប្របស់ ី ់ បងៃថ្លេ្រប្របស់ឱយ ី ្របព័នធផគត់ផគង់ទក ឹ នងអនម័យ ិ នងអនម័យ ិ ្រស្ដដសម្រសបបំផុតមួយ្រតូវ ៏ ករែថទំ គន ម សហគមន៍ គន ម ករជួលជុលេ យអនកភូមិ សហគមន៍ សហគមន៍ ( ចជកចចសនយែថទំ) ិ កចចសនយេ្របី្របស់ និងែថទំ ិ េទអនកទទួលករ ករចូលរួមរបស់ ផល់(មនសកមម ទ សហគមន៍ ភពតច ិ មូលនិធិឃុំ សងត់ ក ឬ រេពពនធមូល ្ឋ ន ី ់ បងៃថ្លេ្របី្របស់ទឹក ស់) អនកទទួលករ (កចចសនយ ិ ករងរ ឬែថទំ) អនកទទួលករ សហគមន៍ សហគមន៍ឬអនកទទួលករ ឬករចូលរួមសហគមន៍ ់ បងៃថ្លេ្របី្របស់ទឹក ់ បងៃថ្លេ្របី ្របស់េភ្លង ី (កចចសនយករងរ) ិ (កចចសនយករងរ) ិ កចចសនយេ្រប្របស់ នងែថទំ ិ ី ិ កចចសនយេ្រប្របស់ នងែថទំ ិ ី ិ Ư.́.̉. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сЯĩĕŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е ែផនករេ្របើ្របស់ និងែថទំ (ទ្រមង់ទី១៧) ្រតូវេផញើេទអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងជមួយនឹង ព័តមនគេ្រមង។ ្របសិនេបគេ្រមងមនមនែផនករេ្រប្របស់នងែថទំេទ គេ្រមងេនះនងមនទទួលបននូវ ៌ ើ ិ ើ ិ ឹ ិ ករពនតយបញក់បេចចកេទសេឡយ។ ជ ិ ិ ើ ្ហ ែផនករេ្របើ្របស់ និងែថទំបងញអំពី អនកទទួ លខុ ស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគង ករអនុ វត្ដ និងករផ្ដល់ ហិរញញ បបទនស្រមប់េ្របើ្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមង និងបងញអំពីតៃម្លែដល្រតូវចំ ្ហ ិ ១). យ។ ករពពណនអំពគេ្រមង ៌ ិ ី បំេពញេនកនុង “ទី ងរបស់ ឃុំ សងត់” និង “បរយយអំពីគេ្រមង”។ ំ ក ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 88
 • 77. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ២). ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ករទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគង បំេពញេនកនុង “ករទទួលខុ ស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគង”។ ឧទហរណ ៖ េបសហគមន៍កសិករេ្រប្របស់ ៍ ើ ើ ទក ទទួលខុ ស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងលទធផលគេ្រមង សរេសរ “សហគមន៍កសិករេ្របើ្របស់ទឹក”។ ឹ ៣). ករអនុវត្ដគេ្រមង ែបងែចកសកមមភពែដល្រតូវករចំបច់កុ ងែផនកេ្របើ្របស់ “សកមមភពែថទំជ្របចំ” នង “សកមមភព ន ិ ែថទំជខួប”។ សរេសរអំពីសកមមភពនីមយៗែដល្រតូវករចំបច់ និងចំនួនដងៃនសកមមភពែដល្រតូវេធ្វើជញឹកញប់។ ួ សរេសរអំពអកែដល្រតូវេធ្វសកមមភព។ ឧទហរណ េបអកទទួលករេធ្វើ សរេសរ “អនកទទួលករ”។ ៍ ី ន ើ ើ ន ៤). តៃម្ល េធ្វករបន់ ៉ ើ ម នតៃម្លស្រមប់សកមមភពនីមយៗ ែដល្រតូវេធ្វកុ ងមួយេលើកៗ។ បនប់មកេធ្វករបន់ ួ ទ ៉ ើ ន ើ ម នតៃម្លស្រមប់មយឆ។ ឧទហរណ េបតៃម្លែថទំផូ ្លវជ្របចំ ១.៦០០.០០០េរៀល កនុង១េលើក និងសកមម ួ នំ ៍ ើ នំ ន ន ភពែដល្រតូវេធ្វើ២េលើក កនុង១ឆ។ តៃម្លែថទំជ្របចំកុ ងមួយឆ ំ គឺ ៖ ១.៦០០.០០០េរៀល X ២ = ៣.២០០.០០០េរៀល កនុង១ឆ ំ ន ឧទហរណ េបតៃម្លែថទំជខួបរបស់ផូ វ ៦៤.០០០.០០០េរៀល េយង្រតូវេធ្វើករែថទំជខួប១ដង កនុង ៍ ្ល ើ ើ ន រយៈេពល៥ឆ។ តៃម្ល្របចំឆ ំ ស្រមប់ែថទំជខួប គឺ ៖ នំ ៦៤.០០០.០០០េរៀល ែចកនង ៥ = ១២.៨០០.០០០េរៀល កនុង១ឆ ំ ន ឹ បូកបញចូ លគ េនះនងបនតៃម្លែថទំសរុប កនុងមួយឆ។ ន នំ ឹ ៥). ្អ តេ ែផនករផ្ដល់ហរញញ បបទន ិ ចំេពះសកមមភពនីមយៗ សរេសរចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវ្របមូល។ ឧទហរណ ្របព័នផគតផងទឹក ួ ៍ ធ ់ គ ់ យទុេយ តៃម្លេ្របើ្របស់ នងែថទំ ិ ច្រតូវបនទូទត់ មរយៈ “ៃថ្លេ្របើ្របស់របស់អកេ្របើ្របស់ទឹក” ន ឱយេទអនកទទួលករ។ ចំេពះគេ្រមងផ្លូវ ករែថទំជ្របចំ េហយករ ែថទំជខួប ើ ច្រតូវបនទូទត់េ យទុ នចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន ច្រតូវបនទូទត់េចញពមូលនធិឃុំ សងត់។ ក ី ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 89
 • 78. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бớ ЯĩĕŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ еÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ឃុំ សងត់ ៖ ឃុំឫស ្រសុក ្រសុក្រសីសនធរ ក ី េខត្ដកពង ់ចម ំ ករពពណនអំពគេ្រមង ៖ ផ្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង៤គម េនកនុងភូមេ ន តេលើ ៌ ិ ី ិ និងភូមេ ន តេ្រកម និង ិ អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងលទធផលគេ្រមង ៖ ្រកុម្របឹក ឃុំ ព នេឈើ២កែន្លង។ ែផនករអនុវត្ដ ល.រ សកមមភព ប៉ននដង ុ ម អនកេធ្វើ តៃម្ល នងែផនករផ្ដល់ហរញញ វតថុ ិ ិ តៃម្ល (គតជេរៀល) ិ កនុង១ដង កលបរេចឆទ ៖ ០១/០៦/២០០៨ ិ ្របភពមូលនធិ ិ កនុង១ឆ ំ ន ត្រមូវករេផ ងៗេទៀត ơ. ŁũЮŪĠЧŪģ₤с មនមនសកមមភពេទ ិ Ư. ŁũЯℓĈ еďŪĠČ е ១ ចក់បំេពញជង្ហុក ២ ជួសជុល ព ន តូច ១ដងកនុង១ឆ ំ ន ២ដងកនុង១ឆ ំ ន ជងកនុងមូល ្ឋ ន ៥ ឆ ំម្ដង ន ច សហគមន៍ អនកទទួលករ ៤ ឆ ំម្ដង ន ជងកនុងមូល ្ឋ ន ១.៦០០.០០០ ១.៦០០.០០០ ៤០.០០០ ៨០.០០០ ៦៤.០០០.០០០ ១២.៨០០.០០០ ៣.០០០.០០០ ៧៥០.០០០ អនកដកជញនេនមូល ្ឋ ន ឹ ូជ ទុនចូលរួមសហគមន៍ កំ ំងពលកមមសហគមន៍ចក់បំេពញ និងបងប់ ្ហ ư. ŁũЯℓĈ еďŠУĠ ១ ក់្រកួស្រកហម ២ ជួសជុលករកំ ល ្ដ ពន សរុបតៃម្លកុ ង១ឆ ំ ន ន ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ មូលនិធឃុំ ពនធមូល ្ឋ ន ិ ១៥.២៣០.០០០ ijе₧₣ļ˝сİũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷ˝Ė₣ŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е Ė О ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 90
 • 79. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ЯĩĕŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ еÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ករពពណនអំពីគេ្រមង ៖ ៌ ិ ឃុំ សងត់ ៖ ឃុំធយ ្រសុកបភនំ េខត្ដ ក ៃ្រពែវង ថ នីយបូមទក ្រប ឹ យ្របែវង៣គម និងទរទក ២កែន្លង ្វ ឹ អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងលទធផលគេ្រមង ៖ សហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទក ឹ ែផនករអនុវត្ដ ល.រ សកមមភព ប៉ននដង ុ ម អនកេធ្វើ តៃម្ល (គតជេរៀល) ិ កនុង១ដង កលបរេចឆទ ៖ ០១/០៦/២០០៨ ិ តៃម្ល នងែផនករផ្ដល់ហរញញ វតថុ ិ ិ ្របភពមូលនធិ ិ កនុង១ឆ ំ ន ត្រមូវករេផ ងៗេទៀត ơ. ŁũЮŪĠЧŪģ₤с ១ ២ ករបូមទក ឹ េធ្វែ្រស២ដង/១ឆ ំ ន ើ ្រកុមហ៊ុន េពល្រតូវករ សហគមន៍កសិករេ្របីទក ឹ េពលែដលខូច ្រកុមហ៊ុន យរង ១ឆ ំ ១ដង ន កសិករ យេម ៥ ឆ ំម្ដង ន អនកទទួលករ េបកបទ ទទក ្វ ឹ ើ ិ ២០.០០០.០០០ ៤០.០០០.០០០ ៃថ្លេ្របី្របស់ទក ឹ ៥០០.០០០ ៃថ្លេ្របី្របស់ទក ឹ Ư. ŁũЯℓĈ еďŪĠČ е ១ ២ ែថទមសុីន ំ ៉ ជួសជុល្រប កំ កំ ំងពលកមមសហគមន៍ ំងពលកមមរបស់កសិករ ư. ŁũЯℓĈ еďŠУĠ ជួសជុល្រប ៩.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ សរុបតៃម្លកុ ង១ឆ ំ ន ន ១ ៤៣.៥០០.០០០ ៣ឆ ំម្ដង ន ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ijе₧₣ļ˝сİũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷ˝Ė₣ŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е Ė О ៃថ្លេ្របី្របស់ទក ឹ ្រកុមហ៊ុនយកៃថ្ល២០០.០០០េរៀល/១ហិក ដូចេនះ X ២រដូវ X ១១០ហិក កនុង១រដូវ្រចូតកត់ = ៤៤.០០០.០០០េរៀល/ឆ ំ ន ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 91
 • 80. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.́.̣. ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣₤ŪŌĠс₤˝ņŊļĮЯℓĈ е មូលនិធិឃុំ សងត់ ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ ស្រមប់ករែថទំគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ ក ័ មួយ ែដល្រកុម្របក ឃុំ សងត់ទទួលខុស្រតូវ។ េហ ្ឋ រចនសមពនេនះ ក ័ ធ ឹ មូលនធិឃុំ សងត់ ឬ ក ិ ˝). ច្រតូវបន ថ បនេ យភក់ងរដៃទ។ ន ធរណៈ ចជលទធផលៃនករវនេយគរបស់ ិ ិ ˛ ŁũЯℓĈ еďŪĠČеаĕŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ករែថទំជ្របចំៃនលទធផលគេ្រមងមូលនិធឃុំ សងត់្រតូវបនគតថ ជលទធផលថមរបស់គេ្រមងេដម។ ក ី ើ ិ ិ ឧទហរណ ៖ ៍ េនឆ២០០៧ ្រកុម្របឹក ឃុំ“ក” សេ្រមច្រកល្រកួស្រកហម្របែវង៥គម េនេលើផូ ្លវដីសែដលមន នំ ្រ ប់។  លទធផល ៖ ផ្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង ៥ គម (ករែកលម្អ) េនឆ២០០៨ ្រកុម្របក ឃុំ “ក” សេ្រមចេធ្វករែថទំផូ វជ្របចំ េដើមបរក នំ ្ល ឹ ើ ី  លទធផល ៖ ផ្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង ៥ គម (ករែថទំជ្របចំ) ថ នភពផ្លូវឱយេនល្អ។ ដូេចនះ ករែថទំលទធផលគេ្រមងមូលនធិជ្របចំេនះ មន្រតូវករ ៖ ិ ិ  ទ្រមង់ពតមនគេ្រមង ័ ៌  ករពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ជ ករែថទំលទធផលគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់ជ្របចំ ្រតូវករ ៖ ក  ករ្រតួតពនតយបេចចកេទស េដើមបបញក់អំពី ថ នភពបចចុបបននរបស់ លទធផលគេ្រមង ជ ិ ិ ី  ករបន់ ម នតៃម្ល ៉ Š). ŁũЯℓĈ еďŪĠČеаĕЮ΅ŢũşĜ₤ņįњĕЯřŲņЊĕЯņĕďŲ◦ċĩŲаĕņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ť ċ ˛ ចំេពះេហ ្ឋ រចនសមពនែដលបន ័ ធ ថ បន េ យមនបនេ្របើ្របស់មូលនិធិឃុំ សងត់ ករេ្រប្របស់ ក ិ ើ មូលនិធិេលើកដំបូងកនុងករែថទំេហ ្ឋ រចនសមពនេនះ នឹង្រតូវបនចត់ទុកថ ជគេ្រមងថម។ ័ ធ ី នំ ទ េនឆបន្ដបនប់មក ករបន្ដករែថទំជ្របចំនឹង្រតូវបនចត់ទុកថ ជគេ្រមងបន្ដ។ ឧទហរណ អងគករមនែមនរ ្ឋ ភបលមួយ បនផ្ដល់មូលនធស្រមប់ ៍ ិ ិ ិ ិ ៤គម េនកនុងឃុំ“ខ”។ ករងរ ងសង់ផូ វ្រកួស្រកហម្របែវង ្ល ងសង់្រតូវបនបញច ប់េនឆ២០០៦។ េនឆ២០០៨ ្រសទប់េលើរបស់ផូ វ នំ នំ ្ល បនខូចខត។ ្រកុម្របក ឃុំ“ខ” សេ្រមចបញចូ លថវកស្រមប់ករែថទំផូ វេនះ េនកនុងគេ្រមងថវក្របចំឆ ំ ្ល ន ិ ិ ឹ របស់ឃុំ។ េនឆ២០០៨ ្រកុម្របឹក ឃុំ“ខ” េរៀបចំទ្រមង់ពតមនគេ្រមង េហើយេផញើេទអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន នំ ័ ៌ េខត្ដ ្រកុង ស្រមប់ករពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ជ  លទធផលគេ្រមង ៖ ផ្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង ៤គម (ករែថទំជ្របចំ) េនឆ២០០៩ ្រកុម្របក ឃុំ“ខ” សេ្រមចបន្ដែថទំផូ វេនះ។ ពួកេគមនចំបច់េផញើទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នំ ្ល ័ ៌ ឹ ិ ដៃទេផ ងេទៀងេនះេទ ពេ្រពះករងរេនះនងជលទធផលថមរបស់គេ្រមងដែដល។ ី ី ឹ  លទធផលគេ្រមង ៖ ផ្លូវ្រកួស្រកហម ្របែវង ៤គម (ករែថទំជ្របចំ) េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 92
 • 81. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ð). ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣₤ŪŌĠсŁũЯℓĈ еďŠУĠ ករែថទំជខួបៃនេហ ្ឋ រចនសមពនែដលេ្រប្របស់មូលនធឃុំ សងត់ ្រតូវបនចត់ទុកថ ជគេ្រមង ័ ធ ក ើ ិ ិ ថម។ លទធផល គជ“ករជួសជុល” ៃនេហ ្ឋ រចនសមពនធែដលមន្រ ័ ី ឺ ប់។ ឧទហរណ ផ្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង ៍ ៥គម (ករជួសជុល)។ កនុងករណេនះ ្រតូវករ“ទ្រមង់ពតមនគេ្រមង” នង“ករពនតយបញក់បេចចកេទស”។ ័ ៌ ជ ី ិ ិ ិ Ư.́.̀. ŁũΒЮ₣˛ijĠЮşĆ˝Ю◦₤ ₤ŪŌĠсŁũЯℓĈ еďŪĠČ е អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវេធ្វើករងរជមួយេមឃុំ េចសងត់ េដមបអេងកតលទធផលគេ្រមង។ េគល ក ើ ី បំណងៃនករអេងកតបេចចកេទសស្រមប់ករែថទំជ្របចំ គេដើមបកំណត់រក្របេភទសកមមភពែថទំននែដល ឺ ី ្រតូវករ និងទំហំករងរ។ ជំ   នននៃនករអេងកតបេចចកេទស គឺ ៖ សេ្រមចេទេលើសូចនករននែដលបងញអំពី“ ្ហ េនកនុងមេធយបយមួយែដល ស់ែវង ថ នភពល្អ”។ សូ ចនករទំងេនះ្រតូវបនកំណត់ ច ស់ែវងបន។ ថ នភពបចចុបបននរបស់េហ ្ឋ រចនសមពនទក់ទងេទនឹងសូ ចនករទំងេនះ។ ័ ធ ₤РşĜ˝ũĜĜ₤ŪŌĠсŁũЯℓĈ еĩųŷ С សូ ចនករ ខនងអេណកផ្លូវ ្ដី ជេ្រមជង្ហុក ក្រមត ិ ថ នភពអបបបរម ិ ថ នភពល្អ ែដល ចទទួលយកបន ៧% ៥% មនមនជង្ហុក ិ មនមនជង្ហុក េ្រជជង ិ ៥សម។ វធី ិ ្រស្ដ ស់ែវង  េ្រប្របស់បនទះ(ឬធនឹម)េឈី ី ់ ្រតង្របែវង២.៥ម េផ្ដកេឈី េនះទទងផ្លូវេដីមបី ស់ែវង ឹ ខនងអេណកផ្លូវ និងជេ្រម ្ដី ចង្អូរ មនមនចង្អូរ ិ មនមនចង្អូរេ្រជជង៥សម ិ ជង្ហុក ឬចង្អូរ។  បន់ ម នបរមណដី/្រកូស ៉ ិ ្រកហមេដមបបំេពញជង្ហុក ី ី ឬចង្អូរ។ េជងេទរផ្លូវ ី េជងេទរផ្លូវែដលករពរេ ី គ្រមបេ យ ម េន្រគប់កែន្លង។ មនមនករខូ ចខតេ ិ យ ករ ហូរេ្រចះ។ ្រប នងលូ ិ យអមផ្លូវ ទក ឹ ចហូរបនេ េន កនុង្រប នងលូ ិ យអមផ្លូវ ករអេងកតផ្លូវ នង យតៃម្ល ិ នយមន័យខងេ្រកម ៖ ិ  ល្អ យេសរ ី មនមនកែន្លងគនេ ម ទំហំ ម ិ ធំជង១ម២ ករ្រតួតពនិតយ ិ មនមន្រកហូ ង េ្រជជង ិ ១០សម។ មនមនករកកសទះ េនកនុង ិ ្រប យអមផ្លូវ និងលូេទ ករ្រតួតពិនិតយ ថ នភពផ្លូវៃនចំណចនីមយៗ ជ “ល្អ” “ល្អបងគួរ” “មធយម” ឬ“អន់” េទ ុ ួ ៖ ្រគប់សូចនករទំងអស់េនក្រមត ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម ថ នភពល្អ 93
 • 82. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ល្អបងគួរ ៖ ្រគប់សូចនករទំងអស់ យងេ ៉  ែខមក ច យកបន មធយម ៖ សូ ចនករខ្លះ សថិតេនេ្រកម  អន់  ថ នភពអបបបរមែដល ិ ស់ កុ នង ឆ ំ២០០៩ ន ចទទួល ថ នភពអបបបរមែដល ចទទួលយកបន ៖ ្រតូវករករជួសជុ លធំ ឬករែថទំជខួប។ ្របសិនេបើមយែផនកធំៃនផ្លូវ សថិតេនកនុង ួ ថន ភពេនះ ផ្លូវេនះមនសម្រសបស្រមប់ករែថទំជ្របចំេទ។ ចំេពះផ្លូវ្រកួស្រកហម ្របសិនេបើ ិ ក្រមស់មធយមរបស់្រកួស្រកហម តិចជង ៨០មម ផ្លូវេនះ្រតូវករករែថទំជខួប។ ΧĈ΅ũ‗ч ៖ Ų◦ċĩŲаĕΒЮ₣˛ijĠЮşĆ˝Ю◦₤ĩųŷ С ពី ដល់ ០ម ១៨០ ម ១៨០ ម ៥០០ ម ៥០០ ម ១.២០០ ម ថ នភពផ្លូវ ល្អបងគួរ មធយម ល្អបងគួរ ១.២០០ ម ១.២៦០ ម អន់ ១.២៦០ ម ១.៥៥០ ម ល្អបងគួរ េយបល់ ករកកសទះតិចតួច េនកនុង្រប យបង្ហូរទឹក្រតូវសមត ្អ ខនងអេណកផ្លូវ ២%-៥%។ ជង្ហុកផ្លូវ ជេ្រមរហូ តដល់៦០មម ្ដី ្រគបដណប់្របែហលជ៣០% ៃនផ្លូវ។ ្ដ េនែម៉្រតទី ៨៣០ ៖ លូសទះ្រតូវករសមត ្អ េនែម៉្រតទី ៩៥០ ៖ េជីងេទរផ្លូវ្រតូវបនបំផញេ ្ល ផ្លូវ្រតូវបនបំផញេ យទឹកជំនន់។ ្ល ់ ្រតងចំណចេនះ្រតូវ្រកល្រកួស ្រកហមជថមី។ ុ យសត្វពហនៈ ចង្អូរ្រគបដណប់្របែហល១០%ៃនផ្លូវ ្ដ Ư.́.́. Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсŁũЯℓĈ еďŪĠČ е л Ŋ ករបន់ ៉ ម នតៃម្លស្រមប់ករែថទំជ្របចំ ្រតូវអនុវត្ដដូចគនឹងេគលករណែណនំ ស្រមប់្របេភទ ន ៍ សកមមភពដៃទេទៀតែដរ។ េយង ើ ១). ២). ចែចកករងរែថទំ ជពរ្របេភទសកមមភព ៖ ី សកមមភពននែដលអនកទទួលករនឹងេធ្វើមយដង េដមបេធ្វឱយ ួ ើ ី ើ សកមមភពននែដលអនកទទួលករនឹងេធ្វើជេ្រចនដង េដមបរក ើ ី ើ ភព“ល្អបងគួរ” ឬ“ល្អ”។ ថ នភពពី “មធយម” េទ “ល្អ”។ ថ នភពផ្លូវ ឱយសថិតេន ថន មនែមន្រគប់កិចសនយែថទំទងអស់ នងមនទំងពីរ្របេភទសកមមភពេនះេទ។ ឧទហរណ ៖ ច ំ ៍ ិ ឹ  ្រកុម្របឹក ឃុំ “ក” អនុវត្ដកិចសនយមួយ េដមប ី ច ើ រយៈេពល៦ែខ េ ងសង់ផូ វថមីមយែខ នងែថទំផូ វេនះ ស្រមប់ ្ល ួ ្ល ិ យេ្រប្របស់ល័កខណកិចសនយស្ដង់ រ។ េនចុងបញច ប់រយៈេពលែថទំផូ វ ខ ័ ្ឌ ច ្ល ើ ្ល ្រកុម្របឹក ឃុំ“ក” សេ្រមចេរៀបចំកិចសនយថមី េដមបែថទំផូ វឱយសថិតេនកនុង ច ើ ី ថមេនះនងមនែតសកមមភពែដលបន្ដពកចចសនយមុនប៉ុេ ី ឹ ី ិ  ្ណ ះ។ េនកនុងឃុំ“ខ” មនផ្លូវដីជេ្រចន។ េនចុងបញច ប់ៃនរដូវវស ើ ថ នភពល្អ។ កចចសនយ ិ ផ្លូវទំងេនះមន ្រកុម្របក ឃុំ“ខ” េរៀបចំកចសនយមួយ េដមបជួសជុលផ្លូវទំងេនះឱយមន ើ ី ឹ ិ ច ថ នភពមធយម។ ថ នភពល្អ ែតមួយដង។ ន ឆបនប់ ្រកុម្របក ឃុំ“ខ” នងេរៀបចំកចចសនយថមមយស្រមប់សកមមភពដូចគេនះ។ ដូេចនះ កចច នំ ទ ី ួ ិ ឹ ឹ ិ េ សនយនងមនែតសកមមភពននែដល្រតូវអនុវត្ដែតមួយដងប៉ុេ ឹ យ ្ណ ះ។ រែត កិចសនយរបស់មូលនិធិឃុំ សងត់មន ចមនរយៈេពលែវងជងមួយឆ ំ កិចសនយែថទំ ច ក ន ច ិ ជ្របចំ នឹងមនែតសកមមភពននែដល្រតូវអនុវត្ដែតមួយដងប៉ុេ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្ណ ះ។ 94
 • 83. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ក). តៃម្លែថទំៃនកមមភពនមយៗស្រមប់ផូ វ្រកួស្រកហម នងផ្លូវដី ្ល ី ួ ិ ករបន ៉    បន់ ៉ ចបន់ ៉ ម នបរមណដី ឬ្រកួស្រកហម េដើមបបំេពញេជើងេទរែដលខូ ចខតេ ិ ី េ ំ ស់ែវងទំហំៃផទេជើងេទរខូចខត ែដល្រតូវជួសជុ ល និង ស់ែវង្របែវង្រប ឆ ំ២០០៩ ន ម នតៃម្លដូចខងេ្រកម ៖ ម នបរមណករងរ ិ យ រករហូរេ្រចះ ម យបង្ហូរទឹក ឫលូ ែដល្រតូវសមត ្អ  បន់ ៉  ខ). ែខមក ម នបរមណដី ឬ្រកួស្រកហម ែដល្រតូវបំេពញជង្ហុក ឬចង្អូរ ិ បំេពញខនងអេណកេឡងវញឱយបន៧% េ ្ដើ ើ ិ យេកៀរ នងបងប់ ្ហ ិ ករគណនតៃម្លឯក ស្រមប់ករងរនមយៗ ី ួ  តៃម្លឯក  តៃម្លឯក  តៃម្លឯក ្រកួស្រកហម នងដី ិ ជក ី ចយកពីបញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រ ភ ចយកពបញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រ ភ ី ស្រមប់ជួសជុ ល និង េ ំ ម េជើងេទរ ចគណនដូចខងេ្រកម ៖ ឧទហរណ ៖ តៃម្លស្ដង់ រស្រមប់ជួសជុ លេជើងេទរ និងករ ៍ េ ំ ម  បទ ្ឋ នពលកមមស្រមប់ជួសជុល និង េ ម េជើងេទរ = ១០ម២ កនុងមួយៃថង កនុងមួយនក់ ំ  តៃម្លពលកមមគនជំនញ = ១៥.០០០េរៀល កនុងមួយនក់ កនុងមួយៃថង (ែខកកក ម ឆ២០០៨) នំ  តៃម្លពលកមមស្រមប់ ១ម២ = ១៥.០០០េរៀល ែចកនង ១០ = ១.៥០០េរៀល ឹ  តៃម្លឧបករណតូច ចស្រមប់ ១ម២= ១.៥០០េរៀល គុ ណនង ០.០៣ = ៤៥េរៀល ៍ ឹ  តៃម្លជួសជុ ល និង េ ម េជើងេទរស្រមប់១ម២= ១.៥០០េរៀល + ៤៥េរៀល = ១.៥៤៥េរៀល ំ  តៃម្លឯក ស្ដង់ រស្រមប់ជួសជុ ល និង េ ម េជើងេទរ = ១.៥៤៥ េរៀល + តៃម្លេ ម ំ  ជទូេទេ ម ដូេចនះ តៃម្លឯក  តៃម្លឯក ចរកបនេនកនុងមូល ្ឋ នេ ស្រមប់ជួសជុល និង ស្រមប់ ្ដ រ ឬសមត្រប ្អ ឧទហរណ ៖ តៃម្លស្ដង់ រស្រមប់ ៍ យឥតគិតតៃម្ល (តៃម្លេ ម េជងេទរ គឺ ១.៥៤៥េរៀល/ម២ ើ េ ំ យបង្ហូរទឹក និងលូ ្ដ រ ឬសមត្រប ្អ  បទ ្ឋ នពលកមមស្រមប់ ្ដ រ ឬ្រប ម គសូនយ) ឺ ចគណនដូចខងេ្រកម ៖ យបង្ហូរទឹក និងលូ ៖ យបង្ហូរទឹក និងលូ = ៣០ម កនុង១ៃថង កនុង១នក់  តៃម្លកមមករគនជំនញ = ១.៥០០០េរៀល កនុង១ៃថង (តៃម្លែខកកក ម ឆ២០០៨) នំ  តៃម្លពលកមមស្រមប់ ១គ.ម = ១៥.០០០ ែចកនឹង ៣០ គុ ណនឹង ១.០០០ = ៥០០.០០០ ៛/គ.ម  តៃម្លឧបករណតូច ចស្រមប់ ១គ.ម = ០,០៣ គុណនឹង ៥០០.០០០ = ១៥.០០០៛/គ.ម ៍  តៃម្លស្រមប់ ្ដ រ ឬសមត្រប ្អ = ៥១៥.០០០េរៀល/គ.ម ដូេចនះតៃម្លឯក  តៃម្លឯក ស្ដង់ រស្រមប់ យបង្ហូរទឹក និងលូ កុ នង១គ.ម = ៥០០.០០០៛ + ១៥.០០០៛ ្ដ រ្រប យបង្ហូរទឹក និងលូ គឺ ៥១៥.០០០េរៀល/គ.ម។ កនុងករចក់បំេពញជង្ហុក នងចង្អូរ េកៀរ េ្រ ិ  តៃម្លឯក ចទក នងបងប់ ៖ ្ហ ឹ ិ ស្រមប់ចក់បំេពញជង្ហុក នងចង្អូរ េកៀរ េ្រ ិ េ្រគ ងច្រក ចគណនដូចខងេ្រកម ៖ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ចទក និងកិនបងប់េ ្ហ ឹ យេ្របើ ្របស់ 95
 • 84. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ល.រ ្របេភទដី ១ ដមន ី េ្រ ឆ ំ២០០៩ ន តៃម្លឯក កនុងករចក់បេពញ េកៀរ ំ ដគន្រកួស ឬថម ី ម ២ ែខមក ចទក នងកនបងប់ (េរៀល/ម២) ្ហ ឹ ិ ិ 300 + 0.06 x D យ្រកួស (្រកួស្រកហម) 400 + 0.08 x D D គឺជតៃម្លេ្របងមស៊ូតកនុងមួយលី្រត គិតជេរៀល។ ៉ ឧទហរណ ៖ ករបន់ ៍ ៉ ម នតៃម្លែថទំស្រមប់ផូ វ្រកួស្រកហម្របែវង ៣គ.ម ទទឹង ៤ម ៖ ្ល បនប់ពីេធ្វើករសិក រួច អនកជំនួយបេចចកេទសបន់ ទ ៉  បរមណដីស្រមប់ជួសជុ លេជើងេទរ ៖ ៣០ម៣ ិ ម នបរមណករងរែថទំដូចខងេ្រកម ៖ ិ  ៃផទេជងេទរែដល្រតូវជួសជុ ល នង េ ម ៖ ៣០០ម២ ំ ើ ិ  ្ដ រ ឬសមត្រប ្អ យបង្ហូរទក នងលូ ៖ ៣ គ.ម ឹ ិ  បរមណ្រកួស្រកហមែដល្រតូវចក់បំេពញជង្ហុក និងចង្អូរ ៖ ១០០ម៣ ិ  ករចក់បំេពញ េកៀរ េ្រ តៃម្លឯក ៖ ចទក និងកិនបងប់ ៖ ១២.០០០ម២ ្ហ ឹ  ដី ចរកបនេ យពុំចបច់ទញ ដូេចនះ តៃម្លដី គជតៃម្លជីក នងដឹកជញជូ ន។ ំ ិ ឺ ិ ថ នភព ផ្លូវដឹកជញជូ នដី មធយម ៖ ៦០៣ (ដឹកជញជូ ន) + ២.៧៥៣ (ជីក) = ៣.៣៥៦ េរៀល/ម៣  តៃម្លជួសជុ លេជងេទរ នង េ ម ៖ ១.៥៤៥ េរៀល/ម២ ំ ើ ិ  តៃម្ល ្ដ រ ឬសមត្រប ្អ យបង្ហូរទឹក និងលូ ៖ ៥១៥.០០០ េរៀល/គ.ម  តៃម្ល្រកួស្រកហម (គិតទំងជីក) ៖ ៦.០០០ េរៀល/ម៣  តៃម្លដឹកជញជូ ន្រកួស្រកហមេលើផូ វ ថ នភពមធយមចំងយ ៣៨ គ.ម ៖ ៥២៨ េរៀល/ម៣ ្ល  តៃម្លចក់បំេពញ េកៀរ េ្រ ចទក និងកិនបងប់ ៖ ៤០០ + ០,០៨ x D = ៤០០ + ០,០៨ ្ហ ឹ x ៥.៧៥០ = ៨៦០េរៀល/ម២  ដកជញជូ នសមរៈេទករ ្ឋ ន (ផ្លូ វល្អ ៥០គ.ម) ៖ T = ៦០៣ x ៥០ = ៣០.១៥០ ៛/េ ន ភ ឹ  តៃម្លឯក ពលកមម ស្រមប់ចក់បំេពញជង្ហុក នងចង្អូរ េកៀរ េ្រ ិ ចគណនដូ ចខងេ្រកម ៖ ចទឹក និងកិនបងប់េ ្ហ យកមង ្ល ំ ឧទហរណ ៖ ទំហំមធយមរបស់ជង្ហុក គឺ ០,៥ គុណ ០,៥ ជេ្រម០,២ម េហយផ្លូវ្របែវង១គ.ម ៍ ើ មនជង្ហុកចំនួន្របមណ២៥០។  បទ ្ឋ នពលកមមស្រមប់ចក់បំេពញជង្ហុក នងបងប់ ៖ ១០ជង្ហុក កនុង១ៃថង កនុង១នក់ ្ហ ិ  តៃម្លពលកមមគនជំនញ ៖ ១៥.០០០េរៀល កនុង១ៃថង (តៃម្លែខកកក ម ឆ២០០៨) នំ  តៃម្លពលកមមស្រមប់ ១ជង្ហុក ៖ ១៥.០០០ ែចកនឹង ១០ = ១.៥០០េរៀល/ជង្ហុក  តៃម្លឧបករណតូច ចស្រមប់ ១ជង្ហុក ៖ ០,០៣ x ១.៥០០= ៤៥េរៀល/ជង្ហុក ៍  តៃម្លស្រមប់ចក់បំេពញជង្ហុក នងបងប់ ១ជង្ហុក ៖ ១.៥០០ + ៤៥ = ១.៥៤៥េរៀល/ជង្ហុក ្ហ ិ តៃម្លឯក ស្ដង់ រស្រមប់ចក់បំេពញជង្ហុក នងបងប់ គឺ ១.៥៤៥េរៀល/ជង្ហុក។ ្ហ ិ ្ល ី ដូេចនះតៃម្លស្រមប់ចក់បំេពញជង្ហុក នងបងប់ស្រមប់ផូ វដ១គ.ម ៖ ២៥០ គុណនង ១.៥៤៥ ្ហ ឹ ិ េរៀល = ៣៨៦.២៥០េរៀល/គ.ម េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 96
 • 85. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij ₤ŪŌĠсŁũİũřБ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ កំពង ់ចម ្រសុក ខណ ៖ ្រសីសនធរ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ឫស ្រសុក ក ី េឈះគេ្រមង ៖ គេ្រមងផ្លូវឃុំឫស ្រសុក ម ី ភូមិ ៖ េ ន តេលើ េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ១២៣៤៥៦ ក ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ ែថទជ្របច ំេលើផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហម ៌ ំ ិ ្របែវង ៣ គម ែដលមនទទង៤ែម៉្រត។ ឹ Łũģĕс⅜ĕijаņų ₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲĈ е₣ņРŲ л Ŋ ល.រ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ករពពណន ៌ ិ ជីកនិងដកជញនដេដមបជួសជុលេជើងេទរ ឹ ី ើ ី ូជ ឯក ម៣ ចំនន ួ ៣០ ម២ ៣ ្រកួស្រកហមបំេពញជង្ហុក និងចង្អូរ ម៣ ចក់បំេពញ េកៀរ េ្រ ជួសជុលេជើងេទរ និង សមត្រប ្អ ំេ ម ដកជញនេ្រគ ងច្រក ឹ ូជ សរុប (៛) ១០០.៦៨០ ៤៦៣.៥០០ ៥១.៥០០០ ១.៥៤៥.០០០ ១០០ ៦.០០០ ៦០០.០០០ ១០០ ៥២៨ ៥២.៨០០ ម២ ១២.០០០ ៨៦០ ១០.៣២០.០០០ ត ចទក បងប់ ្ហ ឹ ១.៥៤៥ ម៣ យបង្ហូរទក និងលូ ឹ ដកជញន្រកួស្រកហម ឹ ូជ (៛) ៣.៣៥៦ ៣០០ គ.ម តៃម្លឯក ២០ ៣០.១៥០ ៦០៣.០០០ ១៣.៦៨៤.៩៨០ តៃម្លផល់សរុប ទ តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចំេណញ ិ ១.៣៦៨.៤៩៨ ១០% ១៥.០៥៣.៤៧៨ តៃម្លសរុប ijаņų˝₣ņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ ĖО ករពពណន ៌ ិ ផ្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង១គម ទទង៤ម ឹ ក្រមស់ ០,១៥ម ឯក គម េឈះផ រ ៖ ផ រថមី ម ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ចំនន ួ ៣ តៃម្លសរុប (៛) ១៥.០៥៣.៤៧៨ ចំងយផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖ ៤០គម ( តៃម្លឯក (៛) ៥.០១៧.៨២៦ ថ នភពផ្លូវមធយម) ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ ĠŔ˝с ៖ កនុងករណែដលកិចសនយែថទំជ្របចំេនះ ្រតូវបនអនុវត្ដេ ą ច ី យអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន េនះេយងមន្រតូវគិតតៃម្លចំេណញេឡើយ ែត្រតូវគិតតៃម្លរដ្ឋបល នង្រគប់្រគងែដលេសមើនឹង១០%ៃនតៃម្លផល់ ទ ើ ិ ិ សរុប។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 97
 • 86. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.៨. ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŪŌĠсវិļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ Ư.៨.ơ. ŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕďΒſБ? □ ករវភគផលប៉ះពល់ បរ ិ ថ ន គឺជករសិក មួយ េដើមបែស្វងរកផលប៉ះពល់ រ បស់ គេ្រមងេទេលើ ិ ី បរ ិ ថ ន មុននឹងេធ្វើលទធកមម នងអនុវត្ដគេ្រមង។ ចំេពះប ិ ្ដ ឃុំ សងត់ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួល ក រងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដើមភគតិចរបស់េលខធិករ ្ឋ ន ី ិ គ.ជ.វ.វ នងពិនិតយេទេលើករពិនិតយអំពីត្រមូវករករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នៃន្រគប់គេ្រមងទំងអស់ ែដល ឹ មនទី ំងេនកនុងឃុ ំ សងត់ទំងេនះ េដើមបបញក់អំពីសកនុ ពលផលប៉ះពល់ បរ ិ ថ នៃនគេ្រមងទំងេនះ ក ជ ្ដ ី និងែដល្រតូវេធ្វើករវភគផលប៉ះពល់ បរ ិ ថ ន។ ិ បញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន គជបញជ ី មយែដលចង្អុលបងញអំពីប ្ដ ឃុំ សងត់ ួ ្ហ ក ឺ ែដលសថិតេនកនុងតំបន់ដីេសើម និងតំបន់ករពរេផ ងៗេទៀត ែដលតំបន់ទងេនះងយនឹងទទួលរងនូវផលប៉ះ ំ ពល់បរ ិ ថ ន។ Ư.៨.Ư. ЮijЧΒ˝₧ďΒĖ˝ЮĊſЧŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ? Ė □ ភព េ ករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នគួរ្រតូវបនអនុវត្ដេ ិ យម្រន្ដពក់ពនេនថក់េខត្ដ ្រកុងែដលមនសមតថ ័ ធ ន ី យមនករចូលរួមពី្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ នែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង។ ្របជពលរដ្ឋ មញញ ក ័ ធ គួរ្រតូវបនេលើកទឹកចិតេដើមបចូលរួម មនែមនែតេមឃុំ េចសងត់ ឬបុគគលេផ ងេទៀតែដលពក់ពននឹងករេរៀបចំ ្ដ ិ ី គេ្រមងេនះេទ។ ជករ្របេសើរបំផុត ្របសិនេបើមនករចូលរួមពី្របជពលរដ្ឋ្រគប់្របេភទ ដូចជ េកមង ចស់ បុរស ្រស្ដី កសិករ និង្រពះសងឃ ...។ល។ គេ្រមងទំង យែដលមនទី ងេនកនុងឃុំ សងត់ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផល ំ ក ប៉ះពល់បរ ិ ថ ន េហយែដល្រតួតពិនតយេឃញថ មនសកនុពលៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ្រកុមករងរសុ វតថិ ្ដ ើ ិ ើ ភពបរ ិ ថ ន ដីធី្ល នងជនជតេដើមភគតចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ្រតូវចុះពនិតយដល់ទី ិ ិ ិ ិ ផ្ដល់ករែណនំអំពរេបៀបេធ្វករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ិ ី ើ ិ ងគេ្រមង នង ំ ិ Ư.៨.ư. ЮijЧŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕÐУũŪijСŷЮĊſЧЮĝ˝Яĕų₣₧? □ Łũវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នគួរ្រតូវបនេធ្វេនជតករ ្ឋ នគេ្រមង គេនកែន្លង ិ ិ ើ ឺ ធរណៈែដល្របជ ពលរដ្ឋងយ្រសួលកនុងករចូលរួម។ ចំេពះគេ្រមងមួយចំនួន ជករចំបច់្រតូវមនម្រន្ដីទទួលខុ ស្រតូវស្រមប់ ទ េធ្វករវភគ េដើមបចុះេទសិក ឬេធ្វើករវភគដល់ករ ្ឋ នគេ្រមងផល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។ ិ ិ ើ ី Ư.៨.̉. ЮijЧŪijСŷČĠсЮĩŚЧņЮĊſЧŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕЮŢŎũЮĠЬĠ₧? □ ម្រន្ដទទួលបនទុក្រតូវចប់េផ្ដើមេ យធនថ ្របជពលរដ្ឋែដលចូ លរួមេធ្វើវភគបនយល់ដឹងអំពីគេ្រមង។ ិ ី ្របជពលរដ្ឋទងេនះ្រតូវែតយល់ឱយបនចបស់ ំ ស់ ថេតគេ្រមងនឹង្រតូវអនុវត្ដយងដូ ចេម្ដច េតើអីែដលជ ៉ ្វ ើ លទធផល េតអី្វែដលជផល្របេយជន៍រ ំពឹងទុក(មូលេហតុ ស្រមប់អនុវត្ដនគេ្រមង)។ បនប់មកម្រន្ដីទទួលបនទុក ៍ ទ ើ ្រតូវពនយល់អំពីមូលេហតុចបច់ែដល្រតូវេធ្វើករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នចំេពះគេ្រមងេនះ។ ម្រន្ដទទួលបនទុក ំ ិ ី ្រតូវែត្របកដថ ្របជពលរដ្ឋបនដឹងចបស់ថ លទធផលៃនករវភគេនះ គ្រគន់ែតជករផ្ដល់អនុ ិ ឺ ប៉ុេ ្ណ ះ។ ជួនកលអនុ អនុវត្ដ សន៍ែដល្រតូវបនេលើកេឡើងេនកនុងអំឡុងេពលេធ្វើករវភគេនះ ិ មទំង្រសុងេនះេទ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ សន៍ែត ចនងមន្រតូវបន ឹ ិ 98
 • 87. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.៨.̣. Яĩĕ◦БĠ ũЋ⅜ĕ □ ដំ ្រតូវែផ្អក ក់កលដំបូងៃនករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន គឺ្រតូវេធ្វើែផនទីបរ ិ ថ នរបស់គេ្រមង។ ែផនទីេនះ ិ ំ មែផនទីគេ្រមង េនកនុងទ្រមង់ពតមនគេ្រមង។ ជដបូង ែផនទីបរ ិ ថ ន្រតូវគូសេលើផង្រក ័ ៌ ទំ េដមបឱយ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ើ ី េនះេលើ្រក សខតតូច (្រក ន សធំ ចេមលេឃញ នងចូ លរួមេយបល់។ បនប់មកម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវចម្លងែផនទី ទ ើ ើ ិ ស ៤) ស្រមប់េធ្វរបយករណេនេពលេ្រកយ។ ៍ ើ ព័តមនសំ ខន់ៗ ែដល្រតូវបងញេនេលើែផនទី រួមមន ៖ ៌ ្ហ ១). នេលខ ៖ ទីចំេ ត ទីជ្រមល ឬៃផទដី បេសមើ ២). ្របេភទដី ៖ ករហូរេ្រចះខង ករហូរេ្រចះតិចតួច និងមនមនករហូរេ្រចះ ្ល ំ ិ ៣). គ្រមបរុកជតិ នងករេ្របើ្របស់ដី ពិេសសតំបន់ៃ្រពេឈើ និងតំបន់ដីេសើម ខ ិ ៤). ទី ៥). ផ្លូវ ងវបបធម៌សំខន់ៗ ំ ចចូ លដល់ទី ងករ ្ឋ ន ំ ៦). ្របភពទឹក ៧). ទំហំ (ក្រមត) ៃនទកជំនន់ ិ ឹ មរដូវ ៩). តំបន់ករពរែដលកំណត់េ យថក់ជតិ នងថក់េខត្ដ ្រកុង ន ិ ន ៨). តំបន់លំេន ថ ន និង្របភពទឹកេ្របើ្របស់ ១០). តំបន់ជីវៈច្រមុះែដលកំណត់េ យ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ១១).តំបន់ជនជតេដមភគតចរស់េន។ ិ ើ ិ ŁũЮŪĠЧŪģ₤сĕЊņЊij₤ŔЮĝ˝Ė₣Яĩĕ◦Б Ś ň О នមតសញ ញ ិ ិ ្ដ អតថនយ ័ ចំេ ត (េ្រចនជង ៥% ) សញ្រពួញចុ ះពទខស់ ើ ី ី ព ញ ជ្រមល (តិចជង ៥%) សញ្រពួញចុះពីទីខស់ ញ ព E ចមនករហូរេ្រចះដខស់ ៖ ហូរនំដលបប់មដ្ឋ ឬដីឥដ្ឋ ៉ ី ព ី Silt លែ្រស លស្រមប់ដំ ដំ លេ ំ្របចំឆ ំ ន ំេឈហូបែផ្ល ើ ម ៃ្រពែដលមនេដមេឈតូចៗ ើ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 99
 • 88. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ នមតសញ ញ ិ ិ ្ដ Ring wells ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក អតថនយ ័ ៃ្រពែដលមនេដមេឈធំៗ ើ ើ ទី ងផទះ។ ចូរពិពណនអំពី្របេភទទឹកេ្របើ្របស់ ំ ៌ មនទកេពញ១ឆ ំ ន ឹ មនមនទឹកេពញ១ឆេទ នំ ិ ទី ផ្លូវ ងវបបធម៌ ំ ចចូ លដល់ទី ងករ ្ឋ ន ំ តំបន់ករពរែដលកំណត់េ យថក់ជតិ នងថក់េខត្ដ ្រកុង ន ិ ន តំបន់ជវៈច្រមុះែដលកំណត់េ ី យ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន តំបន់ជនជតិេដើមភគតិចរស់េន Ư.៨.̀. ĠŃą Б ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ បញជ ី វភគផលប៉ះពល់ បរ ិ ថ ន គឺជបញជ ី វភគផលប៉ះពល់ បរ ិ ថ ន ែដលប ិ ិ ្ដ លមកពីករអនុ វត្ដ គេ្រមងឃុំ សងត់។ បញជ ី វភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ែចកជពរែផនក គផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នរយៈេពលែវង នង ក ិ ិ ី ឺ ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នរយៈេពលខ្ល។ ី ចំេពះបញនីមយៗេនកនុងបញជ ី េនះ ម្រន្ដទទួលបនទុក្រតូវពនយល់អតថនយ នងឯកភពជមួយ្របជពល ្ហ ួ ័ ី ិ រដ្ឋមូល ្ឋ ន ្របសិនេបើបញេនះនឹងេកើតមនេឡើង។ ចំេពះបញនីមយៗេនកនុងបញជ ី ម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវគូស ្ហ ្ហ ួ សមល់ ដូចជ“ផលប៉ះពល់ធំ” ”ផលប៉ះពល់មធយម” ឬ“ផលប៉ះពល់តិចតួចឬគន”។ ផលប៉ះពល់ធំ នងផល គ ម ិ ប៉ះពល់ មធយម មនន័យថ បញ គធំ្រគប់្រគន់លមមែដលគេ្រមងមួយចំនួន ្រតូវែតេធ្វើករផស់បូ រ េដើមបេ ្ហ ្ល ្ដ ឺ ី ្រ ះ យបញ។ ្ហ ្ហ គ ចំេពះបញ ននែដល្រតូ វបនគូ សសម ល់ ថ មនផលប៉ះពល់ ធំ ឬមនផលប៉ះពល់ មធយមេនះ កែន្លងទំងេនះ្រតូវគូសសមល់េនេលើែផនទ។ កែន្លងនមយៗ្រតូវគូសសមល់ជអក រ។ ឧទហណ ករខូច គ គ ៍ ី ី ួ ខតប ្ដ លមកពករជីកកកយដេនកែន្លង“ក” នងកែន្លង“ខ”។ សរេសរ“ក” “ខ” េនកនុងកូេ ី ី ិ ព័តមន េហយគូសសមល់កែន្លង“ក” និង“ខ” េលើែផនទីេនះ។ ៌ គ ើ នៃនទ្រមង់ េនកនុងេពលេធ្វើករវភគផលប៉ះពល់ បរ ិ ថ ន ម្រន្ដីទ ទួលបនទុក និង្របជពលរដ្ឋ្រតូវពិចរ ិ វនិចឆយអំពីទំហំៃនផលប៉ះពល់េទេលើបរ ិ ថ ន។ ិ ័ ្របសិនេបករអនុវត្ដផ្ដល់នូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នធំ គេ្រមងេនះទមទរឱយេធ្វករពចរ ើ ិ ើ ថេត្រតូវលុ បគេ្រមងេនះេចល ឬយងេ ៉ ើ ច ស់្រតូវេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមងេនះេឡងវញ។ ើ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ និង េឡងវញ ើ ិ 100
 • 89. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ្របសិនេបករអនុវត្ដផ្ដល់នូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នមធយម គេ្រមងេនះ ើ ចេ ះ្រ ឆ ំ២០០៩ ន យបនេ យ្រតូវេធ្វើ ករែកស្រមួលគំនូសប្លងគេ្រមង នងឬចត់វធនករករពរេផ ងៗេនកនុងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ់ ិ ិ ្របសិនេបើករអនុ វត្ដផ្ដល់នូវផលប៉ះពល់ បរ ិ ថ នតិ ចតួ ច គេ្រមងេនះ កំណត់ប ចអនុ វត្ដបនេ យ្រគន់ែត ន ្ដ សកមមភព្រគប់្រគងបរ ិ ថ នេនកនុងែផនករករងររបស់អកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម នង ិ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ រេបៀបពចរ ិ ˝). នងវនចឆយេទផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នធំ ឬមធយម មនដូចខងេ្រកម ៖ ិ ិ ិ ័ ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕũŎкЮĮŲЯŷ₣ □  ករគំ មកំែហងែដលប ្ដ លឱយអន្ដ យដល់កររស់េនរបស់សត្វៃ្រពែដលរស់េនកនុងតំបន់េនះ។ េបគេ្រមងគំ មកំែហងេ ើ យផល់ដល់ កររស់េនរបស់សត្វ ទ ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី ្របេភទសត្វ ងយបត់បង់ ឬងយផុ តពូ ជ ផលប៉ះពល់េនះគជផលប៉ះពល់ធំ ែដលចំបច់្រតូវលុ បគេ្រមង ឺ  េនះេចល ឬេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមងេឡងវញ។ ើ ិ ករេធ្វឱយខូចខតដល់មចឆជតិ ឬជ្រមកមចឆជត។ ្របសិនេបគេ្រមងគំ មកំែហងដល់កររស់េន ើ ិ ើ ៃន្របេភទពូជ្រតធនធរ ឬេធ្វឱយអន្ដ យធ្លនធរដល់តំបន់្រតពង-កូន ផលប៉ះពល់េនះគជផលប៉ះ ់ ង ី ង ់ ច ើ ី ឺ ពល់ធំ ែដល្រតូវែតេជៀស ងជ ច់ខត។ ្របសិនេបើករគំ មកំែហង ឬករអន្ដ យេនះមនសូ វ ិ ធងនធរ ផលប៉ះពល់េនះគឺជផលប៉ះពល់មធយម។ កនុងករណេនះ ់ ង ី វធនករនន ិ ចេ ះ្រ យបនេ មរយៈករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ឧទហរណ គេ្រមង រវបបកមមេ ៍ ី េ្របពូជ្រតីនចូលេផ ងៗ េនែកបរ ឬេនកនុងបឹងធមមជតិ ពីេ្រពះពូជ្រតីនចូលេនះ ំ ំ ើ  យចត់ បងធមមជតិ េហើយបំផញ់ ដល់ពូជ្រតីធមមជតិ។ ្ល ឹ យ ចចូ លេទកនុង ករេធ្វឱយខូចខតដល់ៃ្រពេឈើ (ជពិេសសេនតំបន់ជីវៈច្រមុះ)។ ្របសិនេបើគេ្រមងប ើ ្ដ លឱយ េកនេឡើងនូវករកប់បំផញ់ ៃ្រពេឈើ ឬេកើនេឡើងនូវករេ្របើ្របស់ផលិតផលៃ្រពេឈើ ដូចជបេងកើន ្ល ើ នូវករផលិតធយូងឬកប់អុស។ ផលប៉ះពល់េនះគឺជផលប៉ះពល់ធំ ែដល្រតូវែតេជៀស ងជ ច់ ្ល ខត។ ឧទហរណ គេ្រមងែកលម្អផូ វកត់តំបន់ៃ្រពេឈើ (ពិេសសតំបន់ជីវៈច្រមុះ តំបន់ករពរ ៍ តំបន់ៃ្រពេ្រ ង) េទដល់ភូមមយ។ គេ្រមងេនះមនគួរអនុវត្ដេទ ពេ្រពះ ផ្ដល់នូវផលប៉ពល់ធំ ិ ួ ិ ី ទំងផលប៉ះ ពល់ ផ ល់ និងផលប៉ះពល់ ្របេយល េ ទ គេ្រមងផ្លូវេនះ ចអនុវត្ដបនេ យបេងកើន នូ វករេទដល់ តំ បន់ៃ្រពេឈើ។ យបេង្វ ងែខ ផ្លូវេនះឱយកត់តំបន់ៃ្រពតិចតួចបំផុត ឬមនកត់តំបន់ ិ ៃ្រព នងចត់វធនករដៃទេទៀត េដើមបធនថករេកនេឡងនូវករេទដល់តំបន់ៃ្រពេឈើ មននំឱយ ិ ិ ី ើ ើ ិ េកនេឡងនូវករកប់បំផញៃ្រពេឈេនះេទ។ កនុងករណេនះ ផលប៉ះពល់មធយម េហយគេ្រមង ្ល ើ ើ ើ ី ើ ចអនុវត្ដបន េ  គ យេរៀបចំវធនករពរននេនកនុងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ដូចជ ក់បេងល ិ ករពរកុំឱយរថយន្ដធំឆ្លងកត់ នងឬវធនករករពរ្របកបេ ិ ិ យ្របសិទធភពដៃទេទៀត។ ករប៉ះពល់ខូចខតដល់នរន្ដរភពៃនតំបន់ដេសើម ឬ្របភពទឹកនន (ជពេសសេនកនុងតំបន់ជវៈ ី ី ិ ិ ច្រមុះ ឬតំបន់ករពរ)។ ករ ងសង់ផូ វ ឬ្រប ្ល យកនុងតំបន់ដេសើម (ជពេសសកនុងតំបន់ជវៈ ី ី ិ ច្រមុះ ឬតំបន់ករពរ) មនគួរ្រតូវអនុវត្ដេឡយ។ ករ ិ ើ ធ ងសង់្របព័នធ េនជប់េទនងតំបន់ដេសើម ្រតូវេធ្វករ យតៃម្លឱយបនចបស់ ី ឹ ើ មនមនផលប៉ះពល់េទេលើតំបន់ដេសើម ី ិ ទទួលយកបន។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្រស្ដ នងែ្រពកជីក ិ ស់ នង្រតម្រតូវ េដមប្របកដថ ើ ី ិ ឹ ឬក្រមតៃនផលប៉ះពល់េទេលើតំបន់ដេសើមេនះ ី ិ ច 101
 • 90. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ករខូចខតរយៈេពលយូរអែង្វងេទេលើដីកសិកមម។ ្របសិនេបគេ្រមងប ្ដ លឱយចុះថយនូវជីជតិ ើ ដី ធក់ចុះៃនគុ ណភពដី ផលប៉ះពល់េនះគជផលប៉ះពល់ធំ ឬផលប៉ះពល់មធយម ្ល ឺ ្រស័យេទ នងក្រមត និងទំហំៃនផលប៉ះពល់េទេលើតំបន់ែដលទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េនះ។ ឧទហរណ ៍ ឹ ិ គេ្រមងប ្ដ លឱយមនករហូរេ្រចះ្រសទប់ដីខងេលើ េ យ រែតករ េនែផនកខងេលើៃនសទឹង ឬអូរមនបន្រតឹម្រតូវ ឬប ្ដ លឱយដីសួ ងតហួតែហងេ ិ ្រគន់ ែដលប  ្ដ លមកពីករ ករហូរេ្រចះែដលប េ  យេ ះ្រ យ យបន ចបេងកតឱយមនេលប នទកខង ែដលប ើ ឹ ្ល ំ ្ដ លឱយខូចខតដល់្រចំងទេន្ល ឬ ច មរយៈករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង នងករចត់វធនករននេនកនុងែផនករ ិ ិ ករហូ រេ្រចះែដលប ្ដ លមកពីករេធ្វើឱយបត់បង់គ្រមបរុ កខជតិ។ ជទូ េទ ករហូ រេ្រចះែដល ្ដ លមកពីករេធ្វឱយបត់បង់គ្រមបរុកជតិ ្រតូវបនចត់ទុកថជផលប៉ះពល់ក្រមតតចតួចេទ ខ ើ ិ ិ មធយម ែដល ចេ  ងសង់ទំនប់េនែផនកខងេលើសឹ ទង ឬអូរ។ រគនទឹក្រគប់ ម រករហូរេ្រចះ។ ជទូេទ ផលប៉ះពល់េនះ គជផលប៉ះពល់មធយម ែដល ឺ ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ប យ ្ដ លមកពករផស់ បូ រចរន្ដទក និងករព្រងីកទំហំែ្រពក ឬអូរ។ ករេបកផ្លូវ ្ល ្ដ ី ឹ ើ ទកមនបន្រតឹម្រតូវ ឹ ិ ្រប ងសង់សំណង់ទរទឹក ្វ ះ្រ យបន មរយៈេរៀបចំគំនូសប្លងេឡងវញ ឬវធនករ ់ ើ ិ ិ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ដូចជ ករ ទកជំនន់ជន់លិច។ ករ ឹ េ ំ ងសង់ទំនប់ប ម ករេ េឈេឡងវញ ...។ល។ ំ ើ ើ ិ មញញ ៗ េនកនុង ្ដ លឱយៃផទជ្រមលែផនកខងេលើៃនទំនប់ ្រតូវបនលិច ទក។ កនុងករណេនះ ្រតូវថ្លឹងែថ្លងអំពីទំហំៃផទដី និងតៃម្លៃនផលិតផលកសិកមមៃនតំបន់ែដលលិចទឹក ឹ ី េនះ ជមួយនឹងទំហំៃផទដី នងតៃម្លផលិតផលកសិកមមៃនតំបន់ែដល្រតូវេ្រ ិ ច្រសព។ ករេរៀបចំ េ្រគងករគេ្រមង ្រតូវែត្របកដថ តៃម្លផលិតផលកសិកមមៃនៃផទជ្រមលែផនកខងេលើទំនប់ មន តៃម្លទបជង តៃម្លផលិតផលកសិកមមៃនែផនកខងេ្រកមទំនប់។ េលើសពេនះេទៀត វធនករករ ិ ី  ពរេដមបករពរដល់ករជន់លិចែដលមនបនេ្រគងទុ ក ក៏្រតូវេ្រត មេរៀបចំផងែដរ។ ើ ី ិ ករខូចខតដល់គុណភពទឹកេ យ រ រធតុគម។ ី ី ល់គេ្រមងែដលេលើកទកចតឱយកសិករ ឹ ិ ្ដ េ្រប្របស់ជីគីមី និងបង្ហូរកកសំ ណល់ វពីែ្រសរបស់ពកគត់េទកនុងសទឹង ឬបឹងធមមជតិនន ែដល ួ ើ ជ្របភពទកេ្របើ្របស់របស់្របជពលរដ្ឋ គេ្រមងទំងេនះ្រតូវបនចត់ទុកថ ផ្ដល់ផលប៉ះពល់ធំ ឹ ែដល្រតូវែតេជៀស ង។  ផលប៉ះពល់រយៈេពលែវងែដលប ្ដ លមកពធូលីហុយ សំ េឡង និងបញសុ វតថភព។ ល់គេ្រមង ្ហ ី ិ ផ្លូវ្រកួស្រកហមែដលសថិតេនតំបន់ដង់សុីេត្របជជនខពស់ ែដលមនច ចរមមញឹកខងេពញមួយ ្ល ំ ៃថង នឹងបេងកើត ឱយមនធូ លី សំ េឡង និងេ្រគះថក់េផ ងៗ។ គេ្រមងទំងេនះ ន គេ្រមងផ្ដល់នូវផលប៉ះពល់មធយម ឬផលប៉ះពល់តិចតួច ែដល  ករេរៀបចំវធនករននេនកនុងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ិ ករខូតខតដល់ទី ងវបបធម៌ ឬទសករៈ។ គេ្រមងែដលប ំ ក ី វបបធម៌ ឬទីសករៈនន ឬប ក ចពិច រ ចេធ្វឱយ្របេសើរេឡើង ើ ថ មរយៈ ្ដ លឱយមនករខូចខតដល់ទី ្ដ លឱយខូចខតដល់បរ ិ ថ នជុំវញ ឬប ិ ង ំ ្ដ លឱយប៉ះពល់ដល់លំ េន ្ឋ នរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន គេ្រមងទំងេនះ្រតូវចត់ទុកថ មនផលប៉ះពល់ធំ េហយ ើ ្រតូវេជៀស ង។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 102
 • 91. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ករប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េន បរ ិ ថ នរស់េន ឬទំេនៀមទមប់របស់ជនជតេដើមភគតិច។ គេ្រមង ្ល ិ ែដលប ្ដ លឱយប៉ះពល់ដល់ជវភពរស់េន បរ ិ ថ នរស់េន ឬទំេនៀមទមប់របស់ ជនជតេដើម ្ល ី ិ ភគតច ឬគេ្រមងែដលប ិ ្ដ លឱយជនជតេដើមភគតិចផស់បូ រទី ្ល ្ដ ិ ងរស់េន គេ្រមងទំងេនះ ំ ្រតូវចត់ទុកថ មនផលប៉ះពល់ធំ ឬផលប៉ះពល់មធយម។ Š). ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕũŎкЮĮŲŠųБ □  ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នរយៈេពលខ្លី គឺជផលប៉ះពល់ែដលេកើតមនេឡើងេនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដ ឬ ងសង់គេ្រមង។ ជទូ េទ គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនខតតូ ចក្រមនឹងប ័ ធ ន ប៉ះពល់ធំ រយៈេពលខ្លី ប៉ុែន្ដ ចប ្ដ លឱយមនផល ្ដ លឱយផលប៉ះពល់មធយម ឬតចតួចកនុងរយៈេពលខ្លី។ ផល ិ ប៉ះពល់បរ ិ ថ ន រយៈេពលខ្លភគេ្រចន ី ើ ច្រតូវបនេធ្វឱយ្របេសើរេឡង ើ ើ មរយៈករអនុវត្ដសកមម ភព្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ែដលបនកំណត់េនកនុងែផនករងររបស់អកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ិ បញជេ្រចើនែដលមនមនកនុងបញជ ី ។ ្ហ ិ េនចុងបញច ប់ៃនបញជ ី មនកែន្លងមួយស្រមប់ពិពណន្របេភទ ៌ មួយចំនួនៃនផលប៉ះពល់មនល្អេទេលើបរ ិ ថ នែដល ិ ចេកតមនេឡើងេ ើ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង។ គេ្រមងឃុំ សងត់ ចមនផលប៉ះពល់លជេ្រចើនេទេលើបរ ិ ថ ន។ ទ្រមង់ពតមនមនកែន្លងស្រមប់ ក ្អ ័ ៌ សរេសរបំេពញអំពីផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នល្អមយចំនួនែដលរ ំពឹងទុ កពីគេ្រមង។ ួ Ư.៨.́. ЯĩĕŁũŪÐĠсŪÐ₣ĠũЋ⅜ĕ □ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ នបងញអំពអែដល្រតូវេធ្វករផស់បូ រចំេពះគេ្រមង េទ មអនុ ្ហ ្ល ្ដ ី ី្វ ើ សន៍ េដមប ី ើ កត់បនថយនូវផលប៉ះពល់មនល្អេទេលើបរ ិ ថ ន។ ិ ល់បញទំងអស់ែដលបនបងញថ មនផលប៉ះពល់ខង ្រតូវែតបញចូ លេទកនុងែផនករ្រគប់្រគង ្ហ ្ហ ្ល ំ បរ ិ ថ ន។ អនុ    សន៍នន្រតូវបនែចកេចញជ ៖ ករផស់បូ រេនកនុងេ្រគងករគេ្រមង (ឧទហរណ ករផស់បូ រទី ្ល ្ដ ៍ ្ល ្ដ ង ំ ព ន) ករផស់បូ រមេធយបយកនុងករអនុវត្ដគេ្រមង (ឧទហរណ ករបងញអំពីផូ វស្រមប់អកទទួលករ ្ល ្ដ ៍ ្ហ ្ល ន ដកជញជូ នសមរៈ នងឧបករណននេទកន់ករ ្ឋ ន) ភ ៍ ឹ ិ ករផស់បូ រមេធយបយកនុងករេ្រប្របស់ នងែថទំគេ្រមង (ឧទហរណ ករេបកទរទកេ ្ល ្ដ ៍ ើ ិ ើ ្វ ឹ យ សន មៗ េដមបកត់បនថយករហូរេ្រចះដ)។ ើ ី ី ឹ ករផស់បូ រមេធយបយកនុងករអនុវត្ដគេ្រមង ្រតូវបញចូ លេទកនុងែផនករករងររបស់អកទទួលករ ឬ ្ល ្ដ ន អនកផ្ដល់េស កមម េនមុនេពលែដលអនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមមចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង។ ចំ េពះករប ន់ ៉ ម នតៃម្ល ស ្រមប់ក រអនុ វ ត្ដ និ ង េ្របើ ្របស់ គ េ្រមង្រតូ វ េធ្វើ េឡើ ង េទ នមយៗ។ អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ដអនុ ី ួ អនុ សន៍ ្រតូវកត់្រ ជ សន៍ យល័កខណអក រ។ ៍ ចំេពះបញនីមយៗ្រតូវកត់្រ ទុកថ េតបញទំងេនះេកតេឡងធងនធងរប៉ុ ្ណ ្ហ ួ ្ហ ់ ើ ើ ើ សន៍េនះ(ផលប៉ះពល់ធំ មធយម នងតចតួចឬគន)។ ្រតូវកត់្រ ម ិ ិ មអនុ ្របសិនេបើអនុវត្ដេទ ម េយបល់េផ ងៗេទៀត ្របសិនេបមន។ ើ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន្រតូវែតេធ្វើករពិភក ជមួយ្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន ែដលទទួលរងនូវផល ប៉ះពល់ផល់ពីគេ្រមង េហើយែផនករេនះ្រតូវ ទ ក់ជូន្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ េដើមបេធ្វើករអនុមត។ ក ័ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 103
 • 92. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.៨.៨. ΒĕН⅜₤ĕч េនែផនកចុងេ្រកយៃនទ្រមង់ពតមន គជកែន្លងស្រមប់ម្រន្ដីទទួលបនទុកកនុងករវភគ េដើមបសេងខបអំពី ័ ៌ ិ ឺ ី កររកេឃញ នងអនុ ើ ិ សន៍របស់ខួ ន។ ្ល ម្រន្ដទទួលបនទុក ី  ចផ្ដល់អនុ ្របសិនេបគេ្រមង្រតូវបនអនុវត្ដ ើ ប៉ះពល់មធយម  សន៍ ដូចខងេ្រកម ៖ មេ្រគងករគេ្រមង គេ្រមងនងមនមនផលប៉ះពល់ធំ ឬផល ឹ ិ មួយេទេលើបរ ិ ថ ន ែដលមន ិ ចទទួលយកបនេនះេទ។ គេ្រមងនឹងមនផលប៉ះពល់ មធយម ប៉ុែន្ដផលប៉ះពល់ មធយមេនះ មរយៈករអនុវត្ដែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។  េ្រគងករគេ្រមង្រតូវបនផ ស់ បូ ្ដរេដើមបេជៀស ងផលប៉ះពល់ ធំ ឬផលប៉ះពល់ ម ធយមេទេលើ ្ល ី បរ ិ ថ ន ែដលមន ិ  ច្រតូវបនេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង ចទទួលយកបន។ គេ្រមងមន ចអនុវត្ដបនេទ ពេ្រពះផលប៉ះពល់េទេលើបរ ិ ថ ន មនទំហំធំជងផល្របេយជន៍ ិ ី ែដលទទួលបនពគេ្រមង។ ី បនប់ពីអនុវត្ដ នងបំេពញរបយករណវភគបរ ិ ថ នចប់សព្វ្រគប់ ម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវចុះហតថេលខ ទ ៍ ិ ិ ៍ េនេលើរបយករណវភគបរ ិ ថ ន េហើយបញជូ នរបយករណេនះេទអងគភពរដ្ឋបលមូ ល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ ៍ ិ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវេផញើរបយករណេនះេទមនទីរបរ ិ ថ នេខត្ដ ្រកុង េដមបពិនិតយបញក់បេចចក ៍ ជ ើ ី េទស នង្រតូវថតចម្លងរបយករណេនះមួយចបប់ស្រមប់េមឃុំ េចសងត់។ ៍ ក ិ Ư.៨.៩. ŁũĮЊĕЊijŏũģŎŁũ‗ч ŷЋļÐĠũЋ⅜ĕ □ ្រតូវ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវ្រតួតពនិតយរបយករណវភគបរ ិ ថ នេនះ ថេតបនបំេពញ្រតម ៍ ិ ិ ើ ឹ មេគលករណែណនំែដរឬេទ។ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវបញជូ នរបយករណេនះមួយ ៍ ៍ ជ ជ ចបប់េទមនទីរបរ ិ ថ នេខត្ដ ្រកុង េដមបពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ដំេណរករពិនិតយបញក់បេចចកេទសៃនករ ើ ី ើ វភគបរ ិ ថ ន ្រតូវបនអនុវត្ដដូចគនឹងទ្រមង់ពតមនគេ្រមងែដរ។ មនទរបរ ិ ថ នេខត្ដ ្រកុងមនសិទិជំទស់ ន ័ ៌ ធ ិ ី េនកនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង បនប់ពីទទួលបនរបយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ ទ ៍ ិ ំ ្របសិនេបមនទរបរ ិ ថ នេខត្ដ ្រកុងចង់េធ្វករជទស់អមយ េនះមនទរ្រតូវផ្ដល់ពតមនជ ័ ៌ ើ ី ើ ី្វ ួ ី យលកខណ ៍ អក រេទអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងវញ េហយអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវជ្រមបជូនដំណង ិ ើ ឹ ដល់ឃុំ សងត់។ ក ្របសិ ន េបើ េនកនុ ងអំ ឡុ ងេពល១៥ៃថង ពុំ ម នករជំ ទ ស់ េទេនះ មនន័យ ថ គេ្រមង្រតូ វ បនពិ និ តយ បញក់បេចចកេទសេ ជ យមនទីរបរ ិ ថ នេខត្ដ ្រកុងរួចជ ថ ពរេហើយ។ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវ ជ្រមបជូនដំណងដល់េមឃុំ េចសងត់ េដើមប ី ចចប់េផ្ដើមដំេណរករេធ្វើកិចចលទធកមមបន (ករេដញៃថ្ល)។ ក ឹ ើ ចំេពះគេ្រមងននែដលទី ងៃនគេ្រមងទំងេនះ សថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូ វផលប៉ះ ំ ពល់បរ ិ ថ ន អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវេផញរបយករណវភគបរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ៍ ិ ើ ិ ជទ្រមង់ឯក រកនុងកុំពយូទ័រ (Electronic File) ជូន្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដមភគតច ី ិ ិ ិ ើ ិ ៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ េដើមបពិនិតយជមុន មុននឹងេផញើរបយករណវភគបរ ិ ថ នេនះេទមនទីរបរ ិ ថ ន េដើមប ី ៍ ិ ិ ី ពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធី្ល និ ងជនជតិេដើ មភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន ជ គ.ជ.វ.វ មនរយៈេពល១០ៃថងេធ្វើករកនុងករពិនិតយ បនប់ពីទទួលបនរបយករណវភគបរ ិ ថ ន នងែផនករ ទ ៍ ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 104
 • 93. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ្របសិនេបពិនតយេទេឃញថ មនចំណចខុសឆគង ឬខ្វះខតែដល្រតូវេធ្វករែកត្រមូវ ឬបំេពញ ុ ើ ិ ើ ើ បែនថម ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដើមភគតចៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ្រតូវជ្រមបដល់ ី ិ ិ ិ ិ ិ ម្រន្ដីទទួលបនទុកេនថក់េខត្ដ ្រកុងវញ ន ិ ឯក រពក់ពនដៃទេទៀត មន ័ ធ ិ មរយៈអុីែម៉លកនុងអំឡុងេពល១០ៃថងេធ្វើករ។ ព័តមនគេ្រមង និង ៌ ចេផញេទមនទីរជំនញពក់ ព័នេដើមបពិនិតយបញក់បេចចកេទសបនេទ េនមុន ធ ជ ើ ី របយករណវភគបរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ្រតូវបន យល់្រពមេ ៍ ិ ិ ដធី្ល និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ។ ី យ្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន Ư.៨.ơƠ. Łũ″ņŢĕ េនែផនកចុងេ្រកយៃនរបយករណវភគបរ ិ ថ ន គជែផនករ ៍ ិ ឺ ែដលេយង ើ  ចេធ្វេទបន ៖ ើ ម នជមួយមស់គេ្រមង និងអនកទទួលករេទ មអនុ ច ម  នអំពីផលប៉ះពល់ជក់ែស្ដងេទេលើបរ ិ ថ ន។ ម្រន្ដីទទួលបនទុកកនុងករវភគផលប៉ះពល់ បរ ិ ថ ន ្រតូវ ិ ម ម ន។ ករ ម សន៍ៃនរបយករណវភគបរ ិ ថ ន ៍ ិ នករអនុ វត្ដអនុ សន៍ េហើយ្រតូវេធ្វើ របយករណទំងេនះជូនដល់អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ ៍ េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំស្រមប់ករ ក រេបៀបែដល្រតូវេធ្វករ ើ  ម ម ន ដូចជ ៖ នផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ ែផនករ  កែន្លង  រេបៀប ? ៖ េតើ្រតូវ ម ? ៖ េត្រតូវ ើ នេនកែន្លង នបងញអំពី ្ហ ម នរេបៀប ? ? ចំេពះ្របេភទបញមួយចំនួន ្ហ ៍ ែស្ដងបន (ឧទហរណ ៖ ជេ្រមអតបរមៃនទកជំនន់េនកែន្លងជក់ ិ ឹ យង ៉ បន េ  ម អ្វខះ? ៖ េត្រតូវ ម នេទេលើអី្វខះ? (ឧទហរណ ៖ “ធូលីហុយែដលប ្ដ លមកពករេធ្វច ចរ” ្ល ៍ ី ្ល ើ ី ើ “គុណភពទឹក” ...។ល។)។  នមន២្របេភទ ក៏េ មួយ)។ េទះបជ ី យ េនមន្របេភទេផ ងេទៀត (ឧទហរណ ៖ ធូ លីេនកនុងខយល់ េយង ច ស់ែវង ៍ ើ យសួ រ្របជពលរដ្ឋ ដូចជសួ រថ ធងនធរជងមុន ឬដូចកលពីមុន ឬល្អ្របេសើរជងពមុន)។ ់ ង ី េនេពល ? ៖ េតើ្រតូវ ម េរៀង ល់ៃថងកុ នងអំឡុងេពល នរ ក់ ចេធ្វករ ស់ែវងជក់ ើ ? ៖ េតើនរ ជអនក នេនេពល ? (ឧទហរណ ៖ “ ៍ ងសង់” ...។ ល។ )។ ម ន? េតើនរ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម នម្ដងកនុង១ែខ” “ ម ន ជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករអនុវត្ដករងរ? 105
 • 94. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.៨.ơơ. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сũģŎŁũ‗ч ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ơ ˛ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ũģŎŁũ‗ч ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ េខត្ដ ្រកុង កំពង ់ចម េឈះគេ្រមង ម គេ្រមងផ្លូវឃុំឫស ្រសុក ី ្រសុក្រសីសនធរ ្រសុក ខណ ្ឌ កលបរេចឆទៃនករវភគបរ ិ ថ នេ ិ ិ ២១/០១/០៨ េឈះម្រន្ដទទួលបនទុកកនុងករវភគបរ ិ ថ ន ម ិ ី យមនករចូលរួម អនក គុណរតន ័ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួមវភគបរ ិ ថ ន ិ ឃុំឫស ្រសុក ី គេ្រមង ចប ចប គេ្រមងផ្លូវថមី ្ដ លឱយខូចខតដល់តំបន់ ែដលមន ១ ២ រៈសំ ខន់ ចំេពះបរ ិ ថ ន ឬវបបធម៌  ្រស្ដថីម គេ្រមងែ្រពកជកថមីស្រមប់ករេធ្វើដំេណរ ី ើ ល.រ ចេ្រចនជងមួយ) ើ ្ដ លឱយខូចខត ដល់្របភពផគតផងទឹកេ្របើ្របស់ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ់ គ ់ គេ្រមង្របព័នធធ Ư. ២០នក់ ņРŲЮ΅ijН₤ŪŌĠсЮĊſЧŁũ₤Њ˝⅝ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ ( □ គេ្រមង ១២៣៤៥៦ េលខកូដឃុំ សងត់ ក ទកែន្លងេធ្វករវភគបរ ិ ថ ន ិ ី ើ ơ. ឫស ្រសុក ី ឃុំ សងត់ ក ΒĕН⅜₤ĕч ្របសិនេបគេ្រមង្រតូវបនអនុវត្ដ ើ ប៉ះពល់ធំ ឬផលប៉ះពល់មធយម បនេនះេទ។ មផ្លូវទឹក ឬផគតផគងទឹកេ្របើ្របស់ ់ ់ ករពពណន ៌ ិ មេ្រគងករគេ្រមង គេ្រមងនងមនមនផល ឹ ិ មួយេទេលើបរ ិ ថ ន ែដលមន ិ គេ្រមងនងមនផលប៉ះពល់មធយម ប៉ុែន្ដផលប៉ះពល់មធយមេនះ ឹ ឱយ្របេសើរេឡង ើ េ្រជសយកចេម្លយ១ ើ ើ ចទទួលយក  ច្រតូវបនេធ្វើ មរយៈករអនុវត្ដែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ៣ េ្រគងករគេ្រមង្រតូវបនផស់បូ រេដើមបេជៀស ងផលប៉ះពល់ធំ ឬផលប៉ះពល់ ្ល ្ដ ី ៤ គេ្រមងមន ចអនុវត្ដបនេទ ពីេ្រពះផលប៉ះពល់េទេលើបរ ិ ថ ន មនទំហំធំជង ិ ឯក    មធយមេទេលើបរ ិ ថ ន ែដលមន ិ ចទទួលយកបន ផល្របេយជន៍ែដលទទួលបនពីគេ្រមង។ រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទបរ ិ ថ ន ី បញជ ី វភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ិ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន    ែផនករ ម នបរ ិ ថ ន បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ម ិ កំណត់េហតុ្របជុំវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ិ ៃថងទី......... ែខ............... ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 106
 • 95. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.Ư ĠŃą Б ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ ơ. ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕũŎкЮĮŲЯŷ₣ □ បញ ្ហ ករគំ មកំែហងដល់ករអន្ដ យដល់ករ រស់េនរបស់សត្វៃ្រព ែដលងយនងបត់បង់ ឹ ករេធ្វឱយខូចខតដល់មចឆជតិ ឬជ្រមក ើ ្ដ លមកពផស់បូ រ ្ដ ី ្ល ចរន្ដទឹក និងករព្រងីកទំហំែ្រពក ឬអូរ ្ដ លមកពករេធ្វឱយ ី ើ ្ដ លមកពីករ ករខូចខតដល់គុណភពទឹកេ រធតុគីមី ផលប៉ះពល់រយៈែវងែដលប  ១  ផលប៉ះពល់មធយម ករខូចខតរយៈេពលែវងេទេលើដកសិកមម ី អនុវត្ដគេ្រមង ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ២ ផលប៉ះពល់ធំ ដេសើម ឬ្របភពទក ី ឹ ទកជំនន់ជន់លិចែដលប ឹ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ករប៉ះពល់ខូចខតដល់នរន្ដរភពៃនតំបន់ ិ បត់បង់គ្រមបរកខុជតិ ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ករេធ្វឱយខូចខតដល់ៃ្រពេឈើ ើ ករហូរេ្រចះែដលប ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ផលប៉ះពល់ធំ មចឆជតិ ករហូរេ្រចះែដលប ក្រមត ិ យ រ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ្ដ លមកពី ធូលីហុយ សំ េឡង នងបញសុ វតថភព ្ហ ិ ិ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់មធយម  ៣ ៤ ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 107
 • 96. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ករខូចខតដល់ទី បញ ្ហ ងវបបធម៌ ឬទសករៈ ំ ក ី ករប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េន បរ ិ ថ ន ្ល រស់េន ឬទំេនៀមទមប់របស់ ជនជតិេដើម ភគតច ិ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ែខមក ក្រមត ិ ឆ ំ២០០៩ ន ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម Ư. ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕũŎкЮĮŲŠųБ □ បញ ្ហ ករខូចខតែដលប សមរៈ ភ ្ដ លមកពករដឹក ី មរថយន្ដេទកន់ករ ្ឋ ន ក្រមត ិ ផលប៉ះពល់មធយម ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ១  ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ករហុយធូ លីេនកនុងអំឡុងេពល ងសង់ ផលប៉ះពល់មធយម  ៣( េរៀនភូមិ) និង ៦ សំ េលងរ ំខនេនកនុងអំឡុងេពល ងសង ផលប៉ះពល់មធយម  ៣( េរៀនភូម) និង ៦ ិ ្ដ លឱយកខ្វកដល់្របភពទឹក ់ ផលប៉ះពល់មធយម បញែដលប ្ហ េនកនុងអំឡុងេពល ងសង ករខូចខតដល់ចបរដំ ំ ឬេឈហូបែផ្ល ើ របស់្របជពលរដ្ឋ ករខូចខតដល់ដីកសិកមមរយៈេពលខ្លី ករខូចខតដល់ទឹកេ្រប្របស់របស់្របជ ើ ពលរដ្ឋ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម  ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ចូរេរៀប ប់ថេតើគេ្រមងមនផលប៉ះពល់លេទេលើបរ ិ ថ នអ្វីខះ ? ្អ ្ល េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 108
 • 97. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ư ЯĩĕŁũŪÐĠсŪÐ₣ĠũЋ⅜ĕ □ បញ ្ហ ១. អនុ ឱយខូចសុខភព (េ ្ដ ល យ រករេធ្វច ចរេលឿន) ើ ្ដ លមកពីរថយន្ដ ១០០ $  េបះបេងល គ  េធ្វទួលបនថយេលប ន ើ  ក់ រថយន្ដដកដ ី ឹ យ អនក ទទួលខុស្រតូវ ផលប៉ះពល់េនសល់បនប់ ទ ទភព ិ ពបនធូរបនថយ (ធំ មធយម គន) ម ី (ខពស់ មធយម ទប) អន កទទួលករ មធយម ខ ពស់ អន កទទួលករ គន ម មផ្លូវេផ ង។ ងសង់គេ្រមង តចតួច ិ ដកដនឹងរខនដល ់ថក់់ ំ ន ឹ ី គន ម េយបល់េផ ងៗ មធយម មធយម ថ បន ករេ្រប្របស់ ើ ករេ្រប្របស់ ើ តចតួច ិ ្ល កសញ ញ សន៍ៃនករផស់បូ រមេធយបយកនុងករ ្ល ្ដ សំ េលង និងធូលីែដល ប ថ បន សន៍ៃនករផស់បូ រេ្រគងករគេ្រមង ្ល ្ដ ធូលីហុ យខងប ្ល ំ ២. អនុ ករចំ វធនករបនធូរបនថយ ិ និង ចមនសុវតថភព ិ ្រកុម្របឹក ឃុំ េរៀន េនកនុងភូមិ។ ៣. អនុ សន៍ៃនករផស់បូ រមេធយបយេនកនុងករេ្រប្របស់ ឬករែថទំគេ្រមង ្ល ្ដ ើ ផលប៉ះពល ់រយៈែវង ជំរញឱយ្របជពលរដ្ឋេ្រ ុ ែដលប ក េនរដូវ្រប ំង ្ដ លមកពី ចទ ឹ តចតួច ិ ្រកុម្របឹក ឃុំ ធូលីហុ យ សំ េឡង និងបញសុវតថភព ្ហ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 109
 • 98. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.̉ ЯĩĕŁũ″ņŢĕĠũЋ⅜ĕ □ េតអខះ? ើ ី្វ ្ល េតអ្វខ្លះែដល្រតូវេធ្វករ ម ន? ី ី ី ធូលីហុ យែដលប ច ចរ ្ដ លមកពី េតេនកែន្លង ើ េតទកែន្លង ី ី ? ្រតូវ ម ន? េរៀនេនកនុងភូមិ េ យរេបៀប ? េត្រតូវ ម នេ យរេបៀប ី ្រគូបេ្រង ន ហុ យ េនេពល ? េតេពល ី យករណអំ ពីបញធូលី ៍ ្ហ កន់ែតហុ យខង ឬមិនសូវ ្ល ំ ហុ យេទ េបើ េធៀបេទនឹងមុនករ ង ? ្រតូវេធ្វករ ម ន? ី កនុងេពលកំពង ុ បនប់ពីករ ទ ងសង ់ និង ងសង ់។ េ េតនរ ី យអនក ? ទទួលខុស្រតូវកនុងករ ម ន? ្រកុម្របឹក ឃុំ អនុគណៈកមមករែថទ ំ ផ្លូវ និង្រគូបេ្រង ន។ សង ់។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 110
 • 99. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.̣ ĠŃą БЮěйΒĖ˝şРŲũУņ˝Ė₣ŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ Ŋ □ О ល.រ េឈះ ម ៃថងទី......... ែខ............... ឆ.......... នំ ភូមិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េភទ យុ តួនទី 111
 • 100. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ư.៩. ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŪŌĠсЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч₤Њ˝⅝řБĊųБ Ư.៩.ơ. ЮijЧĕũ₧ďΒĖ˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч? របយករណសិក ដីធ្លីមន២្របេភទ គឺរបយករណបរចគដីធី្លេ ៍ ៍ ិ ច េមឃុំ េចសងត់ នងរបយករណលទធកមមដីធី្ល ែដលេរៀបចំេ ក ៍ ិ កមមដីធី។ ្ល យសម័្រគចិត្ដ ែដលេរៀបចំេ យ យម្រន្ដេខត្ដ ្រកុងែដលទទួលបនទុកករងរលទធ ី ករងរអេងកតដធី្ល ត្រមូវឱយមនករចូលរួមពី្របជពលរដ្ឋែដលនឹងទទួលរងនូវផលប៉ះពល់ផល់ពីគេ្រមង ទ ី នង្រតូវអនុវត្ដឱយបនចប់សព្វ្រគប់ េនមុនេពលទ្រមង់ពតមនគេ្រមង្រតូវបនបំេពញចប់សព្វ្រគប់ និងេផញើជូន ័ ៌ ិ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ ្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀតក៏្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ដឱយចូ លរួមផងែដរ មនែមន ិ ែតេមឃុំ េចសងត់ ឬអនកែដលពក់ពនធជមួយនឹង ករេរៀបចំគេ្រមងេនះេទ។ ជករ្របេសើរ ក ័ ស់ ្របសិន េបមនករចូលរួមពី្របជពលរដ្ឋ្រគប់្រសទប់ ដូចជ េកមង ចស់ ្របុស ្រសី កសិករ ្រពះសងឃ ...។ល។ ើ Ư.៩.Ư. ŁũŪĠĄНеĩ℮Įſĩ⅝ŎΒеĮБ₤Њ◦ЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ ċ ċ ជំ នដំបូងៃនករេរៀបចំរបយករណសិក ដធី្ល ្រតូវធនថ ្រគប់្របជពលរដ្ឋទងអស់ែដលទទួលរង ៍ ំ ី ធ ្ល នូវផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង បនដងអំពីសំេណគេ្រមង នងបនដឹងនូវអ្វីៗែដលជសិទិរបស់ខួ ន កនុងនមជកមម ឹ ើ ិ សិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី។ ធ ្ល ករ្របជុំជ ធរណៈមួយ្រតូវេធ្វើេនកនុងភូមនីមយៗ ែដលមន្របជពលរដ្ឋទទួលរងនូវផលប៉ះពល់ ិ ួ យគេ្រមង។ េនកនុងករ្របជុំ ម្រន្ដទទួលបនទុក្រតូវពនយល់អំពគេ្រមង សិទរបស់កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនក ិធ ី ី ិធ េ េ្រប្របស់ដីធី្ល នងនតវធែដល្រតូវអនុវត្ដ េដើមបេរៀបចំរបយករណសិក ដីធ។ ែផនទីគេ្រមង នងេសចក្ដ្របកស ៍ ើ ិ ី ិ ិ ី ី ី្ល ិ ី ្ដ ៌ អំពសិទរបស់កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ្រតូវបនបទេនេលើករព័តមន ឬកែន្លងសមរមយេផ ងេទៀត ិ ី ិធ ិធ េនកនុងភូមនមយៗ។ ិ ី ួ ំ ករ្របជុផ ព្វផ យេនះ ្រតូវេធ្វេឡងយងេ ៉ ើ ើ រដ្ឋ ែដលទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ យ ច ស់ឱយបន២សបហ៍ មុនករ្របជុំជមួយ្របជពល ្ដ រគេ្រមង េដមបពភក ើ ី ិ នង្រពមេ្រព ងជមួយនងកមមសិទករ ឬេភគី ិ ឹ ិធ ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល អំពករបរចគ ឬសំ ណងទូទត់ៃនដធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ពួកេគ។ ករេធ្វែបបេនះ េដមប ី ី ី ើ ី ិ ច ិ ិ ើ ើ ឱយ្របជពលរដ្ឋែដលមនបនចូ លរួម្របជុ ំខងេលើ មនេពលេវ ិ ពភក ថេតគេ្រមងមនផលប៉ះពល់អី្វខះដល់ពួកគត់។ ្ល ិ ើ ្រគប់្រគប់ េដើមបែស្វងយល់ ពិចរ ី និង Ư.៩.ư. ŁũЮĊſЧΒЮ₣˛ijřБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ ˝). ŁũŪĠņРŲĮњijхŌĕřБĊБ ų ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijŚЊЯřŲ◦◦УŲũ₣ĕРŷĩŲĠлйĵŲс បនប់ពករ្របជុំផ ព្វផ យអំពសិទរបស់កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធភម ម្រន្ដទទួលបនទុក ទ ី ី ិធ ិធ ើ ី្ល ្ល ី ្រតូវេធ្វើករ ស់ ែវងដីធី្ល និងកត់្រ ្រទពយសមបត្ដិននែដលទទួលនូ វផលប៉ះពល់ េ យ រករអនុ វត្ដគេ្រមង មកបលដនីមយៗ។ េនកនុងករេធ្វអេងកតេនះ ម្រន្ដទទួលបនទុក នងអនកពក់ពន្រតូវជ្រមបដល់កមមសិទករ ឬ ័ ធ ី ួ ើ ី ិ ិធ េភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធអំពទំហំដធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិននែដលទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ី ី្ល ី ី ើ គេ្រមង េដមបឱយកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធទងេនះ េធ្វករពភក ជមួយ្រគួ ើ ី ី ី្ល ំ ើ ើ ិ យ រករអនុវត្ដ ររបស់ពួកេគ។ ម្រន្ដទទួលបនទុកមនែមនអនុវត្ដករអេងកតដីធែតមក់ឯងេនះេទ គត់នងអនុវត្ដកិចចករេនះេ ន ី ិ ី្ល ឹ យមន ំ ជនួយពីអកស្រមបស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុកខណ ម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស ្របជពលរដ្ឋ ជពេសសកមមសិទករ ឬ ន ្ឌ ី ំ ិ ិធ េភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី។ ្ល េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 112
 • 101. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Š). ŁũЮũЬĠşеЯĩĕ◦БΒЮ₣˛ijřБĊБ ų ĕЊ₣″Ŭ₣Ų◦ċ˝ņŊřБĊБ ų បនប់ពករ្របមូលព័តមនដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដែដលទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ទ ៌ ី ិ ិ យមនជំនួយពីអកពក់ពនេរៀបចំែផនទីអេងកតដីធី្ល នង ន ័ ធ ិ សព្វ្រគប់ ម្រន្ដីទទួលបនទុកេ យ រគេ្រមងចប់ ងលទធកមមដធ។ ី ី្ល ែផនទអេងកតដីធបងញអំពកបលដនីមយៗែដលនង្រតូវទទួលផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង េហយ មកបល ី ួ ី ី្ល ្ហ ី ឹ ើ ដនីមយៗេនះ្រតូវបនផ្ដល់ជេលខកូ ដ ជអក រ ឬជេលខ។ ី ួ 15 18 16 17 18 19 p ÞH s ME b g R B MR b T l ;d I d IK Me r a g e l x k ,a l d I គំរូែផនទកុ នងករេធ្វអេងកតដីធី្ល ី ើ ងលទធកមមដីធី្ល បងញអំពីពតមនដីធី្ល ដូចខងេ្រកម ៖ ្ហ ័ ៌     េឈះកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ម ធ ៃផទដីែដលនឹង្រតូវបត់បង់ ៃផទដីសរុប ៃផទដែដលនង្រតូវបត់បង់ គតជភគរយេធៀបេទនងៃផទដសរុប ី ី ឹ ិ ឹ  ្របេភទដំ  េពលេវ  ចំនួនេដើមេឈហូបែផ្ល (ស្រមប់ជចំណល និងផគតផង្រគួ ូ ់ គ ់ ើ   ំែដលមនេនេលើដី ែដល្រតូវ្របមូលផលដំ ំ ចំនួនេដើមេឈែដលនឹង្រតូវបត់បង់ ើ រ) ែដលនឹង្រតូវបត់បង់ ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀតែដលនឹង្រតូវបត់បង់។ ិ ចជករលំ បកកនុងករ្របមូលព័តមនពត្របកដ អំពៃផទដីែដលេ្រប្របស់សរុបេ ៌ ិ ី ើ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធនមយៗ។ ថ្វេបយងដូេចនះក៏េ ី ី្ល ី ួ ី ើ ៉ ើ ្រគប់្រគន់លមម។ យកមមសិទករ ិធ យ េនកនុងករណភគេ្រចន ព័តមនទំងេនះ ៌ ី ើ ច ឧទហរណ ៖ ៍  េ ក“ក” នងបត់បង់ដីចំនួន២០០ែម៉្រតកេរ ៉ (០,០២ហិក ឹ )។ េ កែន្លងេផ ងៗគេនកនុងភូមិ ែដលមួយកែន្លងៗ្របែហលជកន្លះហិក ន គជង១ហក ឺ ិ ក“ក” មនដែ្រសចំនួន៣ ី ។ ដូេចនះ ដសរុបរបស់គត់ ី កនុងករណេនះ ងយេមលេឃើញថ គត់នងបត់បង់តចជង៥%។ ី ើ ឹ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 113
 • 102. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  អនក្រសី“ខ”នងបត់បង់ដីចំនួន០,១ហក ឹ ិ គត់មនមនដីឯ ិ ពដីចំកររបស់គត់ែដលមនចំនួនសរុប០,២៥ហក ។ ី ិ េផ ងេទៀតេទ។ ដូេចនះ ចបស់ ស់ ថ គត់នងបត់បង់ដីេ្រចនជង៥%។ ឹ ើ េបភគរយែដលបនបន់្របមណចំេពះកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល ៉ ី ើ ើ ិធ ជករចំបច់ Ð). មួយ គជតេសមើ៥% ឺ ិ ស់ ្រតូវ ស់ែវងៃផទដរបស់កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធេនះយង្របុង្របយ័ត។ ៉ ន ី ី ី្ល ិធ ើ ŁũŪĠĄНеďņУŎŪĠďĮŲũřťЮřЧņġБĮЊļ˝⅝ ĕЊ₣ŪĮņЮŪĮЭ₣ បនប់ពីេរៀបចំែផនទីអេងកតដីធី្ល និង ទ ងលទធកមមដីធីចប់សព្វ្រគប់ និងបនប់ពីរយៈេពល២សបហ៍ៃន ្ល ទ ្ដ ករ្របជុំផ ព្វផ យអំពីសិទិរបស់កមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវេរៀបចំករ្របជុំ ធ ធរណៈមួយេនជិតទី ងគេ្រមង។ ្របជពលរដ្ឋ ជពេសស្របជពលរដ្ឋែដលដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ ំ ិ ិ ិ ពួកេគទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ទទួលបនទុក្រតូវ ៖  យ រគេ្រមង ្រតូវបនអេញជ ើ ញចូ លរួម្របជុំេនះ។ េនកនុងករ្របជុំេនះ ម្រន្ដី បងញែផនទីអេងកតដីធី្ល នង ្ហ ិ ងលទធកមមដីធី្ល េ យជ្រមប្របជពលរដ្ឋឱយបនចបស់ ទំហំដធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ពួកេគែដល្រតូវទទួលរងនូ វផលប៉ះពល់េ ី ិ ិ  ពភក ិ នង្រពមេ្រព ងជមួយ្របជពលរដ្ឋម្ដងមួយ្រគួ ិ សមបត្ដរបស់ពួកេគទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ិ យ រៗ រហូតអស់្រគួ យ ស់អំពី រគេ្រមង។ រែដលដធី្ល នង្រទពយ ី ិ រគេ្រមង។ េនកនុងករពភក នង្រពមេ្រព ង ិ ិ េនះ ម្រន្ដទទួលបនទុក្រតូវធនថ មនមនករគបសងកត់ ី ិ មួយេទ្របជពលរដ្ឋេដមបឱយពួកគត់ ើ ី បរចគដីធី្ល និង្រពទយសមបត្ដិរបស់ខួ ្លនដល់គេ្រមងេឡើយ។ ឃុំ សងត់មនមនសិទិធកុ នងករដកហូត ក ិ ច ិ ក ដធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់្របជពលរដ្ឋេឡយ។ ឃុំ សងត់ ី ិ ិ ើ របស់្របជពលរដ្ឋបន លុ ះ្រ ចទទួលយកដីធី្ល នង្រពទយសមបត្ដិ ិ ែតពួកគត់បនយល់្រពម្របគល់េ យសម័្រគចិត្ដ នងគនករបងខិត ិ ម បងខំឬគបសងកត់ េហើយចុះហតថេលខ ឬផ្ដតេមៃដបញក់អំពីករយល់្រពមរបស់ខួ ន។ ជ ្ល ិ Ư.៩.̉. ŁũЮũЬĠşе˝ЊşĆŪĮņЮŪĮЭ₣₤ŚБĮБŲ◦ċ˝ņŊřБĊųБ ងលទធកមមដធបងញអំពីកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដធែដលយល់្រពមបរចគ នងមនយល់ ី ី្ល ្ហ ី ី្ល ិធ ិ ច ិ ិ ្រពមបរចគដីធី្ល និងឬ្រទពយសមបត្ដិរបស់ពួកេគេទឱយគេ្រមង។ ិ ច ម ្ល េមឃុំ េចសងត់្រតូវ្រសង់េឈះកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីែដលយល់្រពមបរចគដីធី្ល និង ក ិ ច ឬ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នេ ្ល ិ េ យសម័្រគចិត្ដឱយេទគេ្រមង ចូលកនុងទ្រមង់បញច ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល នង្រពទយសមបត្ដិ ម ិ ច ិ យសម័្រគចិតឱយគេ្រមង េ ្ដ យបងញអំពីទំហំដីធី្ល នងឬ្រទពយសមបត្ដិែដលពួកគត់បនយល់្រពមបរចគឱយ ្ហ ិ ិ ច េទគេ្រមង េហើយបនប់មកសុំ ឱយពួកគត់ចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេនេលើបញជ ី េនះ។ ទ ចំេពះកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីែដល្រតូវទទួលសំ ណងទូទត់ េមឃុំ េចសងត់្រតូវេធ្វើ ធ ្ល ក កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពី លទធក មមដីធី្ល េ យេ្របើ្របស់ ទ្រមង់កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលទធក មមដីធី្ល។ កិចច្រពមេ្រព ងស្ដី ពី លទធកមមដីធី្ល បងញព័តមនដូចខងេ្រកម ៖ ្ហ ៌ ក). ខ). េតនរ ើ ម ញ ្ណ ជកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធ? (េឈះ េលខអត្ដសញណប័ណ េភទ ី ី្ល ិធ ើ តួនទី និង សយ ្ឋ ន) យុ េសចក្ដលម្អតអំពដធែដល្រតូវបត់បង់ ី ិ ី ី ី្ល  ករពពណនអំពៃផទដី នងេលខកូដកបលដីេនេលើែផនទអេងកតដីធី្ល ៃនដីធែដលបនប៉ះពល់ផល់ ៌ ទ ិ ី ិ ី ី្ល និងដីធែដលទទួលរងនូវផលប៉ះពល់ពគេ្រមង។ ី្ល ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 114
 • 103. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ   ្របេភទដំ ំ ដុះ្របចំឆ ំ េនេលើដី នងេពលេវ ំ ន ិ េដមេឈែដល្រតូវបត់បង់ ែចកេចញជ ៖ េដើមេឈហូបែផ្ល េដើមេ ន ត ្របេភទេដើមេឈដៃទេទៀត ើ ើ ើ ើ ែដល្រទ្រទង់េសដ្ឋកច្រគួ ិ ច   គ). ្របមូលផល។ រ ឬស្រមប់េ្រប្របស់កុ ង្រគួ ន ើ រ នងេដមេឈៃ្រព។ ើ ិ ើ ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀត (ដូចជរបង អណងទឹក) ែដល្រតូវបត់បង់ ឬ្រតូវរុះេរេចញ។ ិ ើ ូ ្ដ ផលប៉ះពល់ជបេ ្ដ ះ ករទូទត់សំណងករខូចខត សននែដលេកតេឡងប ើ ើ ្ដ លមកពករអនុវត្ដគេ្រមង។ ី ករពពណនលម្អតអំពសំណងែដល្រតូវទូទត់ចំេពះករខូចខត ែចកេចញជ ៖ ៌ ិ ិ ី  ដធែដល្រតូវបនផ្ដល់ជសំ ណង ៖ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធបចចុបបនន ទំហំៃផទដី នង ី ី្ល ី ី្ល ិធ ើ ិ េលខកូដេនេលើែផនទីអេងកតដីធី។ ្ល  កលបរេចឆទអំពីសំណងដីធីែដល្រតូវបនេផទរេទឱយមស់ថីម (កលបរេចឆទេនះ្រតូវែតមុនេពលចប់ ្ល ច ិ ិ េផ្ដមេធ្វើកិចចលទធកមម)។ ើ   អនុវត្ដ ្របេភទសំ ណងេផ ងៗេទៀត ែដល្រតូវទូទត់ករខូចខត។ ករងរ មួយែដលអនកទទួលករ្រតូវេធ្វើ ដូចជជួសជុ លរបងែដលបនខូចខត។ កនុងករណមនករទូទត់សំណងករខូចខតដល់កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ឃុំ សងត់្រតូវ ធ ក ី មនតិវធីដូចខងេ្រកម ៖ ី ិ  ឃុំ សងត់្រតូវបេងកើតគណៈកមមករ យតៃម្លសំណងទូទត់ចំេពះដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិដៃទេទៀត ក ិ ែដលប៉ះពល់េ  យ រករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់។ ក សមសភពៃនគណៈកមមករេនះ រួមមន ៖ េមឃុំ េចសងត់ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់១រូប េមភូមិ ក ក ៃនភូមពក់ពនធនឹងគេ្រមង នងតំ ័ ិ ិ ប៉ះពល់។  ង០១ ឬ០២រូបែដលេ្រជើសេចញពី្រកុមអនកទទួលរងនូវផល គណៈកមមករ្រតូវកំណត់ៃថ្លដី នង្រទពយសមបត្ដិ ែដលទទួលលរងនូវផលប៉ះពល់ េ ិ តៃម្លជក់ែស្ដងៃនឃុំ សងត់នមយៗ។ ក ី ួ  យែផ្អក ម កនុងករណសំ ណងទូទត់ជដីធី្ល នងឬ្រទពយសមបត្ដិ គណៈកមមករ្រតូវកំណត់អំពទំហំដី ឬ្រទពយ ិ ី ី សមបត្ដែដលជសំ ណងេនះ។ ិ    គណៈកមមករ្រតូវកំណត់កលបរេចឆទៃនករទូទត់សំណង។ ិ ៃថ្លចំ យស្រមប់ករទូទត់សំណងេនះ នង្រតូវបញចូ លបែនថមេទកនុងតៃម្លគេ្រមង។ ឹ អនកែដលទទួលករប៉ះពល់្រតូវេធ្វករពិចរ ើ សេ្រមចចត្ដយល់្រពម ឬមនយល់្រពម។ ិ ិ  េលើៃថ្លែដលគណៈកមមករបនេសនើេឡង នងេធ្វករ ើ ិ ើ ចំនួនសំ ណងទូទត់ែដលមនករ្រពមេ្រព ង នងករទូទត់ជក់ែស្ដងៃនសំ ណងេនះ្រតូវកត់្រ ិ កនុងទ្រមង់គណនតៃម្លសំណង និងករទូទត់សំណង (ទ្រមង់ទ២០.៤)។ ី េន អនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ្រតូវជួយដល់គណៈកមមករេនះ កនុងករកំណត់តៃម្លដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិ ្ឌ ែដលប៉ះពល់េ ឃ). យ រករអនុវត្ដគេ្រមង។ ករយល់្រពមរបស់កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល ី ិធ ើ ្របសិនេបើកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្លយល់្រពមទទួលយកសំ ណងពីករបត់បង់ដីធី្ល នងឬ ធ ិ ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នេនះ គត់្រតូវចុះហតថេលខេនេលើកិច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលទធកមមដីធី។ ្របសិនេបើកមមសិទិករ ្ល ច ្ល ធ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 115
 • 104. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធមនយល់្រពមទទួលយកសំ ណងពករបត់បង់ដីធី្ល នងឬ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នេទ ្ល ើ ី្ល ិ ី ិ ិ េនះ គត់មន្រតូវចុះហតថេលខេនេលើកច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលទធកមមដីធេឡយ។ ិ ិ ច ី្ល ើ Ư.៩.̣. ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч₤Њ˝⅝řБĊųБ ˝). ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗чĠ ũЋČÐřБĊБЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijŚ Ć ų ចំេពះគេ្រមងទំង របយករណបរចគដធេ ៍ ិ ច ី ី្ល     យសម័្រគចិត។ របយករណបរចគដធេ ្ដ ៍ ិ ច ី ី្ល របយករណបរចគដីធីេ ៍ ិ ច ្ល ែផនទអេងកតដីធី្ល ី យសម័្រគចិត្ដ ងលទធកមមដីធី្ល   យែដលពក់ពនធនងករបរចគដធី្លេ ័ ឹ ី ិ ច បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដេ ម ិ ច ិ ិ បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វអេងកតដីធី្ល ម ើ យសម័្រគចិត្ដ េមឃុំ េចសងត់្រតូវែតេរៀបចំ ក យសម័្រគចិត្ដ រួមមន ៖ យសម័្រគចត្ដ ិ កំណត់េហតុ្របជុំចំនួន២ ៖ កំណត់េហតុ ្របជុំផ ព្វផ យអំពសិទរបស់កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនក ី ិធ ិធ េ្រប្របស់ដីធី្ល និងកំណត់េហតុ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋេដើមបពិភក និង្រពមេ្រព ង។ ើ ី Š). ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗чŲ◦ċ˝ņŊřБĊБ ų ចំេពះគេ្រមងទំង យែដលត្រមូវឱយមនរបយករណលទធកមមដីធី្ល ម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវែតេរៀបចំ ៍ របយករណលទធកមមដីធី។ របយករណលទធកមមដីធី្ល រួមមន ៖ ៍ ្ល ៍   របយករណស្ដីពីលទធកមមដីធី្ល ៍ ែផនទអេងកតដីធី្ល ី ងលទធកមមដីធី្ល         កច្រពមេ្រព ងស្ដីពលទធកមមដីធី្ល ិ ច ី ករគណនតៃម្លសំណង នងករទូទត់សំណង ិ បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិេ ម ិ ច យសម័្រគចិត្ដ សកមមភពននែដល្រតូវបញច ប់មុនេពលចប់េផ្ដើមកិចចលទធកមម សកមមភពននែដល្រតូវបញចូ លកនុងកិចចសនយ បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វើអេងកតដីធី្ល ម កំណត់េហតុ្របជុំចំនួន២ ៖ កំណត់េហតុ ្របជុំផ ព្វផ យអំពសិទរបស់កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនក ី ិធ ិធ េ្រប្របស់ដធី្ល និងកំណត់េហតុ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋេដើមបពភក នង្រពមេ្រព ង។ ី ី ិ ិ ើ Ư.៩.̀. ŁũĮЊĕЊijŏũģŎŁũ‗ч₤Њ˝⅝řБĊųБ របយករណសិក ដធ្រតូវេផញជូនអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ៍ ី ី្ល ើ ្រកុង ្រតូវពិនិតយេមលថ េតរបយករណេនះបនបំេពញ្រតឹម្រតូវេហើយឬេន។ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ៍ ើ ើ ្រកុ ង ក៏្រតូ វ ពិ និ តយេមើល ផងែដរថ ករេរៀបចំ សំ ណ ងទូ ទ ត់ែដលបនេសនើ សុំ េនះ ្រសបេទ មេគលករណ ៍ ែណនំែដរឬេទ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 116
 • 105. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ្របសិនេបរបយករណេនះ មនបនបំេពញ្រតឹម្រតូវ ឬមន្រសបេទ មេគលករណែណនំេទ អងគភព ៍ ៍ ើ ិ ិ រដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង េហយបនប់មក ទ ើ ចេសនើសុំឱយេមឃុំ េចសងត់ ឬម្រន្ដេខត្ដ ្រកុងែដលទទួលបនទុក េធ្វករែកស្រមួល ក ី ើ ក់ជូនរបយករណេនះ ៍ រជថមេឡងវញ។ ី ើ ិ ្របសិនេបមនកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល ធ ី ើ ើ មក់បនបញក់ថ ខ្លួនមនេពញចត្ដចំេពះ ន ជ ិ ិ សំ ណងទូទត់ែដលបនផ្ដល់ឱយេទេនះ គេ្រមងមនទន់ ចបន្ដដំេណរករបនេទ រហូតដល់បញ្រតូវបនេ ្ហ ិ ើ ្រ យរួច។ ះ ្ហ ទ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវផ្ដល់ពតមនដល់អភបលេខត្ដ ្រកុងអំពីបញទំងេនះ។ បនប់ ័ ៌ ិ មកអភបលេខត្ដ ្រកុង្រតូវចត់ែចងករពនតយសំ ណងទូ ទត់េនះេឡងវញ។ អភបលេខត្ដ ្រកុងមនមនសិទកត់ ិ ិ ិ ើ ិ ិ ិ ិធ បនថយបរមណសំ ណងែដល្រតូវផ្ដល់ដល់កមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីេឡើយ។ ្ល ិ េនេពលែដលរបយករណ្រតូវបនទទួលយក េហើយករចត់ែចងសំ ណង្រតូវបនេ ៍ រដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ះ្រ យ អងគភព ចែណនំដល់េមឃុំ េចសងត់ េដើមបចប់េផ្ដើមកិចចលទធកមមគេ្រមងេនះ។ ក ី Ư.៩.́. ŁũЮũЬĠşеυ˝⅜ũЮřЧņġБČijсЯş₣₤е‗₣ ˝). Łũ◦РĈijс₤е‗₣ďřБĊБ ų ιℓŷЋŁ ιŪĠЮķ◦₤е‗₣Юĩ℮₣Ю◦Ьij ករទូទត់សំណងនន្រតូវេធ្វេឡងមុនករចប់េផ្ដមកចចលទធកមម។ េនេពលសំ ណងទូទត់ ្រតូវបន ើ ិ ើ ើ ំ ជនួសជដធី្ល ឬថវក ឬ្របេភទសំ ណងេផ ងៗេទៀតចប់សព្វ្រគប់ (េលើ កែលងែតសកមមភពននែដល្រតូវបញជូ ល ី ិ េទកនុងកិចសនយ) េមឃុំ េចសងត់្រតូវ ក់ជូនរបយករណេទអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង េ ច ក ៍ ជមួយនូវ យភប់ ជ ងបរមណសំ ណងែដល្រតូវសងេទឱយកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធ្រគប់រូប នងហតថ ី ី្ល ិ ិធ ើ ិ េលខរបស់ពួកេគ។ ៍ ្ល អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវេសនើសុំឱយម្រន្ដីទទួលបនទុកេធ្វើរបយករណលទធកមមដីធីចុះេទឃុំ សងត់ នងពិនិតយេមលថ េតើករចត់ែចងសំ ណងនន ្រតូវបនបំេពញចប់សព្វ្រគប់េហើយឬេន។ ករចុះេទ ក ិ ើ ្ល ួ ពនិតយេមលេនះ ្រតូវជួបជមួយកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមយចំនួន ឬទំងអស់ េដើមប្របកដថ ី ិ ើ ពួកេគេពញចិតនឹងដំេណរករៃនករបំេពញសំ ណងេ ្ដ ើ Š). យយុតិធម៌។ ្ដ ₤˝ņŊļĮ₤е‗₣ĜĜЯřŲŪijСŷŢ˝сĠŃĆ СŲЮĉ˝Ė₣˝ЊşĆ₤ĕŜ О ចំេពះគេ្រមងែដលបនេ្រគងសកមមភពសំ ណងនន បនប់ពករអនុវត្ដកចសនយ ពេសសបនប់ពី ទ ទ ី ិ ច ិ បញច ប់ករ ងសង់ សកមមភពសំ ណងទូទត់ទងេនះ្រតូវ ក់បញចូ លេទកនុងកចសនយ(ឧទហរណ ករ ំ ៍ ិ ច ៌ សង់របងេឡងវញែដល្រតូវបនខូចខត)។ សកមមភពទំងេនះ្រតូវពពណនឱយបនចបស់ ិ ើ ិ កចសនយ។ ម្រន្ដីទទួលបនទុកកនុងករេរៀបចំរបយករណលទធកមមដីធី្ល ្រតូវពិនិតយឯក ៍ ិ ច ថ ែផនករសកមមភពសំ ណងទំងេនះ ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងកិចសនយ។ ច ស់កុ ងឯក ន ង រ រកិចសនយ េដើមបឱយ្របកដ ច ី បនប់មកម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវេរៀបចំរបយករណសេងខបជូនអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងែដល ទ ៍ បញក់ថ ល័កខណែដលទក់ទងនឹងលទធកមមដីធី្ល ស្រមប់ផ្ដល់ករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ្រតូវបនបំេពញ ជ ខ ័ ្ឌ ជ ចប់សព្វ្រគប់។ ម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវេធ្វើករពិនិតយេនទី ជ ងគេ្រមង េនេពលបញច ប់កិចចសនយ េដមបបញក់ថ មនមន ំ ើ ី ិ បញែដលទក់ទងេទនឹងលទធកមមដីធី្ល ្រតូវបនេលើកេឡើងេនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដគេ្រមង។ ម្រន្ដីទទួលបនទុក ្ហ ្រតូវេធ្វើរបយកណសេងខបមួយអំពីករចុ ះពិនិតយេនះ ជូនអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ ៍ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 117
 • 106. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ របយករណ នងឯក ៍ ិ រទំងអស់ែដលទក់ទងនងលទធកមមដីធី្ល ្រតូវរក ទុកេនអងគភពរដ្ឋបលមូល ឹ ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ស្រមប់ករ្រតួតពិនតយេនេពលេ្រកយ េបចបច់។ ិ ើ ំ Ð). Łũř˝ЮşŀĕРŷŁũĄеĈ₤сşеЮĵйŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ ˝Ю◦₤ ą េនេពលម្រន្ដីទទួលបនទុកេរៀបចំរបយករណលទធកមមដីធី្ល បនជ្រមបជូនដំណងដល់អងគភពរដ្ឋបល ៍ ឹ មូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងថ សកមមភពសំ ណងទំងអស់្រតូវបនបំេពញចប់សព្វ្រគប់ ឬ្រតូវបនបញចូ លេនកនុងឯក រ ំ ថ ឥឡូវេនះ ករជទស់ចំេពះករពិនិតយបញក់បេចចកេទស្រតូវបនដកេចញ េហើយដំេណរករកិចលទធកមម ជ ច ើ ច កចសនយ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវជ្រមបជូនដំណងជ ិ ច ឹ យលកខណអក រដល់េមឃុំ េចសងត់ ៍ ក ចប់េផ្ដើមបន។ Ư.៩.៨. Ю₤ş˝ŚБŪĠŁ₤ΒеĮБ₤Њ◦ЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ (◦Ūņ₣с◦Бơ៩) ċ ċ ˝). ŁũĠũЋŗŎΒеĮБÐЮŪŌ₣ Š). ЮijЧĕũ₧ď˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊБЯřŲ◦◦УŲũ₣ĕРŷŁũĠлйĵŲс? ċ ų បុគគល មក់ែដលជកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីស្រមប់លំេន ្ឋ ន ស្រមប់ពណជជកមម ន ធ ្ល ិ ៏ ឬស្រមប់កសិកមមនេពលបចចុបបននេនះ (េទះបជពួកេគពុំមនប្លងកមមសិទិដីធី្លកេ ់ ធ ី យ) បនទទួលរងនូវករប៉ះ ពល់ មនន័យថ ដីធរបស់ពួកេគ្រតូវបនេ្រប្របស់ស្រមប់គេ្រមង។ ី្ល ើ Ð). ₤Њ◦ЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊБ˝₣Łũ◦◦УŲĮњijхŌĕ ċ ċ ų ĖО កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីែដលបនទទួលរងនូវករប៉ះពល់ទងអស់ មនសិទិកុ ងករ ធ ្ល ំ ធ ន ទទួលបននូវព័តមនយងេពញេលញអំពីសំេណគេ្រមង នងអំពីសំណងទូទត់ស្រមប់ករបត់បង់ ឬករខូច ៌ ៉ ើ ិ ខតនន។ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីទងអស់ មនសិទិដឹងអំពីនីតិវធីត ៉ និងអនុវត្ដនីតិវធីត ៉ ធ ្ល ំ ធ ិ ិ េនះេ þ). យគនបង់្របក់។ ម ŁũĠũЋČÐřБĊБ ų ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijŚЮĉόŏÐЮŪŌ₣ Ć ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ចេសនើសុំេទកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធកុ ងករបរចគដធី្ល នង្រពទយ ក ី ី្ល ន ី ឹ ិធ ើ ិ ច ិ សមបត្ដបន្ដិចបន្ដួចេ ិ ក ធ យសម័្រគចិតេទឱយគេ្រមង។ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់មន្រតូវេសនើសុំកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនក ្ដ ិ េ្រប្របស់ដីធី្ល ឱយបរចគដីធីេលើសពីចំនួន៥%ៃនៃផទដី ្ល ើ ិ ច ដុះ(ឬផលិ តកមម)សរុបរបស់ខួ នេឡើយ។ ្រកុម្របឹក ឃុំ ំ ្ល ធ សងត់មន្រតូវេសនើសុំកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ឱយបរចគ្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដលមនតៃម្លេលើស ក ិ ច ិ ពចំនួន៤០០.០០០េរៀលេឡើយ។ ី កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល មនសិទបដិេសធកនុងករបរចគេ ិធ ិធ ិ ច ឃុំ សងត់ ចទទួលយកករបរចគដធី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដិ ក ី ិ ច មួយបន លុ ះ្រ យសម័្រគចត។ ្រកុម្របក ឹ ិ ្ដ ែតកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ ិធ ្របស់ដធី្ល បនចុះហតថេលខ ឬផ្ដតេមៃដេដមបបញក់ថ ពួកេគបនយល់្រពមបរចគ។ ្របសិនេបកមមសិទករ ជ ី ិ ើ ី ិ ច ើ ិធ ្ល ិ ច ្ល ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីបរចគដីធីេ យសម័្រគចិត្ដ ពួកេគមន្រតូវបនេសនើសុំឱយបង់្របក់ែដលជទុនចូ លរួម ិ របស់មូល ្ឋ នស្រមប់គេ្រមងេទៀតេនះេទ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 118
 • 107. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ₣). ₤Њ◦Њ˝₣Łũ◦◦УŲ₤е‗₣◦РĈijс ċ ĖО ្របសិនេប្រកុម្របក ឃុំ សងត់យកដីធឯកជន ក ើ ឹ ី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដិបន្ដចបន្ដួចេ ិ មួយស្រមប់គេ្រមង (េលើ កែលងែតករបរចគដីធី្ល ិ ច យសម័្រគចិត) ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវែតផ្ដល់សំណងចំេពះករបត់បង់ដីធី្ល នង ្ដ ក ឹ ិ ្រទពយសមបត្ដិ ឬករខូចខត្រទពយសមបត្ដនន ែដលមនេនេលើដធទងេនះ េទឱយកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនក ី ី្ល ំ ិ ិធ េ្រប្របស់ដីធីេនះវញ។ ្ល ិ ើ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់មនមនសិទិកុ ងករដកយកដីធីឯកជនស្រមប់គេ្រមងេឡើយ ្របសិនេបើករដក ក ធ ន ្ល ិ យកដធីេនះប ី ្ល ្ល ្ដ លឱយផទះសំ ែបងរបស់្របជពលរដ្ឋ ឬអគរពណជជកមម ្រតូវបនរុះេរេចញ ឬបំផញ។ ិ ើ ចំេពះដីកសិកមម្រតូវែតសងមកវញ េ ិ យដេផ ងេទៀតែដលមនតៃម្លជ្របក់េសមើគ ឬក៏េសមើនងតៃម្លដី ន ី ឹ នង្រទពយសមបត្ដែដលមនេនេលើដីធេនះ។ ្របសិនេបមនដំ ិ ិ ី្ល ើ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដធមនសិទ្របមូលផលដំ ី ី្ល ិធ ិធ ្របសិនេបើសំណងជ ំ្របចំរដូវេផ ងៗ ែដលកំពុង ដុះេនេលើដីេនះ ំ ំទងេនះ មុនករចប់េផ្ដមអនុវត្ដគេ្រមង។ ំ ើ ច់្របក់ តៃម្លសំណងេនះ គជតៃម្លៃនករទិញដីែដលមនទំហំៃផទដី និងគុណ ឺ ភពដី ្រប ក់្របែហលេទនឹងដីធីែដលបនបត់បង់េនះ (គិតគូរ ្ល ្របស់ដីធី្ល េ យគនករកត់កងស្រមប់ពនធ ម ងពីទី ំ ងដី ជជតិដី នងក ្ដ ែដលជប់ ំ ី ិ ទក់ទងេផ ងៗេទៀត)។ ចំនួនតៃម្លសំណងយងេពញេលញ្រតូវបនទូទត់េទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ ៉ ធ ្របសិនេបដំ ើ រ ៃថ្លឈួល ឬៃថ្លរដ្ឋបលេផ ងៗេឡើយ។ ន ំទងេនះ្រតូវបនខូចខត ឬបំផញ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវែតទូទត់ៃថ្លេទឱយកមម ំ ្ល ក ឹ សិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធនូវតៃម្លដំ ី ី្ល ិធ ើ ំែដលបនខូចខតទំងេនះ។ ្របសិនេបេដមេឈនន្រតូវបនបំផញ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវែតទូទត់ៃថ្លេទឱយកមមសិទករ ឬេភគី ្ល ក ិធ ើ ើ ើ ឹ ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីនូវតៃម្លេដើមេឈទងេនះ។ ្ល ើ ំ  ដធែដលបត់បង់បេ ្ដ ះ សនន ី ី្ល មនមនដីធី្ល ិ ច្រតូវបនដកយកជបេ េលើកែលងែតមនករ្រពមេ្រព ងេ ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដគេ្រមងេឡយ ើ យ្រសម័គចត្ដ រ ងកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល នង ី ិ ិធ ើ ិ អនកទទួលករ។ អនកទទួលករ្រតូវទទួលខុ ស្រតូវកនុងករជួសជុ លករខូ ចខតទំងេនះេឡើងវញ ិ មុនេពល្របគល់េទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីវញ។ ធ ្ល ិ  ករបត់បង់្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀត ិ អចលន្រទពយេផ ងៗេទៀតេ្រកពដធី្ល(ដូចជរបង) ែដលបនបត់បង់ ឬខូចខត ករជួសជុល( ី ី ថ បន) ្រទពយសមបត្ដិទងេនះេឡើងវញ ្រតូវេធ្វើករចរចជមួយនឹងកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ំ ិ េហើយបនប់មក្រតូវបញចូ លេទជែផនកមួយៃនកិចសនយរបស់គេ្រមង ទ ច  នតវធៃនករត ៉ ី ិ ិ ី កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល ី ិធ ើ េ មក់ែដលមន ន ងសង់។ រមមណថ ខ្លួនមន្រតូវបនេគ្រប្រពត្ដ ៍ ិ ឹ យយុតិ្ដធម៌ ឬមន្រតូវបនផ្ដល់សំណងឱយបន្រគប់ចំនួន ចំេពះដធី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ ន ្ល ី ិ ិ ែដលបនបត់បង់ ឬខូ ចខត េចសងត់។ ក ចេធ្វករត ៉ េ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ យផល់មត់ ឬជ ទ យលកខណអក រេទេមឃុំ ៍ 119
 • 108. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ្របសិនេបករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ើ ិ ះ្រ យ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល ី ិធ ើ ចេធ្វើករ ្របសិនេបករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ើ ិ ះ្រ យ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធី្ល ិធ ើ ចេធ្វើករ ្របសិនេបើករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ិ ះ្រ យ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ធ ចេធ្វើករ ត ៉ េទ្រកុមស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះឃុំ សងត់េនះ។ ្ឌ ក ត ៉ េទអភបលេខត្ដ ្រកុង េ ិ ត ៉ េ យផល់មត់ ឬជ ទ យផល់មត់ ឬជ ទ យលកខណអក រេទេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ែដលសថិតេនកនុងអគគ ៍ ិ នយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ្រកសួ ងម ស្រមបស្រមួលេដើមបេ ី េនលំ ះ្រ យលកខណអក រ។ ៍ ៃផទ ្រកុងភនេពញ។ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នងេធ្វករ ំ ិ ឹ ើ យបញេនះ។ ្ហ ប់ថក់នីមយៗ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនសិទិទទួលនូវករេឆ្លើយតបជ ន ួ ធ ្ល ធ យលកខណអក រវញ េនកនុងរយៈេពល១០ៃថង បនប់ពករ ៍ ទ ិ ី ក់ពកយត ៉ ។ កមមសិទិករ ឬេភគីឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនចំបច់បង់្របក់កុ ងករត ៉ េនកនុងនីតិវធីៃនករត ៉ េនះេទ។ ធ ្ល ិ ន ិ Ư.៩.៩. Łũ◦РĈijс₤е‗₣ď⅜şсŪģ˝сЮĝņНĕЮĮŲ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ ករទូទត់សំណងជ ច់្របក់ែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេនមុនេពលកិចចលទធកមម េហើយសំ ណងជ េនះ េ្រប្របស់ថវកឃុំ សងត់ េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំឯក ក ក ិ ើ     ណត្ដេបក្របក់ ិ ើ ដកអមបេញច ញ ី ច់្របក់ រដូ ចខងេ្រកម ៖ ណត្ដេបើក្របក់ ិ ដកអមលិខិតយុតិករ ៖ របយករណលទធកមមដីធី្ល ្ដ ៍ ី អត្ដសញណប័ណសញតិែខមររបស់អកទទួល្របក់ (ចបប់ថតចម្លង) ញ ្ណ ជ ន េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 120
 • 109. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ư.៩.ơƠ. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сũģŎŁũ‗чŲ◦ċ˝ņŊřБĊųБ ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.ơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ũģŎŁũ‗чŲ◦ċ˝ņŊřБĊųБ េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ ្ឌ កំពង ់ចម ្រសីសនធរ េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកូដឃុំ សងត់ ក េរៀន ករពពណនគេ្រមង ៖ ៌ ិ ្វ យ ឃុំ សងត់ ក ្វ យ ១២៣៤៥៦ កលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ិ ច់ភនំ ងសង ់ ច់ភនំ ០៣/០៣/២០០៨ េរៀន២ខ នង ៦បនទប ់ េន េរៀន ្វ យ ច់ភ។ នំ េឈះម្រន្ដីទទួលបនទុកកនុងករេធ្វើរបយករណ ៖ អនក ស់សង ់ ម ៍ ទ ơ. Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к ពិពណនអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋ ទទួលបនព័តមនអំពីសំេណគេ្រមង និងអំពីសិទិធរបស់ ខួ ្លនកនុង ៌ ៌ ើ នមកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធ។ ើ ី្ល ំ ករ្របជុជមួយ្របជពលរដ្ឋមួយ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េនកនុងភូម.................... េដមបពនយល ់អំ ពីគេ្រមង និងសិទ ិ ធ ើ ី ិ របស់កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របី្របស់ដធដល ់្របជពលរដ្ឋ។ សំ ណររបស់្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេឆ្លយបំភ។ ួ ្លឺ ី ្លី ិធ ើ េសចក្ដ្របកសអំ ពីសិទរបស់កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របី្របស់ដធ្រតូវបនបទេនេលើករេខៀនព័តមនរបស់ ្ដ ៌ ី ្លី ី ិធ ិធ ិ ភូមិ េ្រកម េដមេឈើេនទ ី ើ ំងគេ្រមង។ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំផ ព្វផ យជ ិ ០៨/០១/២០០៨ ធរណៈ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម ២១នក់ Ư. ŁũΒЮ₣˛ijřБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ ០៨/០១/២០០៨ កលបរេចឆទៃនករ្របមូលព័តមនដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិែដលប៉ះពល់ ៌ ិ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋេដើមបពភក នង្រពមេ្រព ង ិ ី ិ ិ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម ទំហំៃផទដីែដលបនបរចគេ ិ ច តៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលបនបរចគេ ិ ិ ច សរុបៃផទដែដលបត់បង់ ី យសម័្រគចិត្ដ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដល្រតូវទូទត់សំណង ិ ២៥នក់ ០.២៥ហិក យសម័្រគចិត្ដ ទំហំៃផទដីែដល្រតូវទូទត់សំណង ២៣/០១/២០០៨ សរុបតៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលបត់បង់ ិ ០.១៥ហិក ០.៤០ហិក ៤០០.០០០េរៀល ៤០០.០០០េរៀល ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 121
 • 110. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ឯក          រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទអេងកតដីធី្ល ី ងលទធកមមដីធី្ល កច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលទធកមមដីធី្ល ិ ច ករគណនតៃម្លសំណង និងករទូទត់សំណង បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិេ ម ិ ច យសម័្រគចិត្ដ សកមមភពននែដល្រតូវបញច ប់មុនេពលចប់េផ្ដើមកិចចលទធកមម សកមមភពននែដល្រតូវបញចូ លកនុងកិចចសនយ បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វអេងកតដីធី្ល ម ើ កំណត់េហតុ្របជុំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 122
 • 111. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.Ư ″Ŭ₣Ų◦ċ˝ņŊřБĊųБ េលខកូដ េលើែផនទី េឈះកមមសិទករ ម ធិ ឬេភគី ១ េ កក ២ េ ក្រសី ខ ៣ េ ក្រសី គ ៤ េ កឃ ៃផទដែដល ី បត់បង់ ០,១ ហត ០,២ ហត ០,០៥ ហត ០,០៥ ហត ៃផទដសរុប ី ១,៣ ហត ៤,៥ ហត ៣ ហត ០,៥ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ %ដែដល ី ដំ ្របចំ ំ កលបរេចឆទ ិ ្រតូវបត់បង់ ឆែដលមន នំ ៧,៧% ្រសូវ ១១/០៤ ្រសូវ ១១/០៤ ៤,៤% ១,៧% គន ម ១០% ្រសូវ ្របមូលផល ចំននេដមេឈែដល្រតូវបំផញ ួ ្ល ើ ើ េឈហូបែផ្ល ើ ៃ្រពេឈើ ែដល្រតូវបត់បង់ ០ ០ ០ ០ របងេបតុង ០ ០ ០ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិ ០ ០ ្វ យ២េដម ើ ១១/០៤ ្រទពយធនេផ ងៗ ០ េផ ងៗែដល្រតូវបត់បង់ ២០០,០០០េរៀល ២០០,០០០េរៀល 123
 • 112. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.ư ˝ЊşĆŪĮņЮŪĮЭ₣₤ŚБĮБŲ◦ċ˝ņŊřБĊųБ េឈះអនកទទួលរងករប៉ះពល់ ៖ េ ម ក “ក” េភទ ៖ ្របុស មុខរបរ ៖ កសិករ យុ ៖ ៤៣ សយ ្ឋ ន ៖ ្រកុមទ១០ ភូមិ ី ្វ យ ច់ភេលើ ឃុំ នំ ករពពណនអំពីដីធីែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ ៌ ្ល ិ លែ្រសែដលសថិតេនខងតបូងទ ី ដំ ំ្របចំឆែដលកំពុង នំ េលខអត្ដសញណប័ណ ៖ ១២៣៤៥៦៧៨៩ ញ ្ណ ំង ្វ យ ច់ភនំ ្រសុក្រសីសនធរ េខត្ដកពង ់ចម។ ំ ៃផទដីែដលបនបត់បង់ ៖ ០,១ហិក យគេ្រមង េរៀនចស់ េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធី្ល ៖ ១ ដុះេនេលើដីបចចុបបនន ៖ ំ កលបរេចឆទករ្របមូលផលបនប់ ៖ ទ ិ ្រសូវវស ែខ១១ ឆ ំ២០០៨ ន េដមេឈែដល្រតូវបំផញ ្ល ើ ើ ្របេភទ ចំនន ួ េដមេឈហូបែផ្ល ើ ើ គន ម េដមេឈស្រមប់ជចំណល ឬ ូ ើ ើ គន ម េដមេ ន ត ើ គន ម ផគតផគងជីវភព្រគួ ់ ់ រ គន ម េដមេឈធមមជតិ ើ ើ ពពណន្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀតែដល្រតូវបត់បង់ ឬ្រតូវរុះេរេចញ កនុងករអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ៌ ិ ិ ើ គន ម ពពណនអំពីផលប៉ះពល់បេ ៌ ិ ្ដ ះ សននៃនករអនុវត្ដគេ្រមង ៖ មនមនករប៉ះពល ់េទ ពីេ្រពះករអនុវត្ដគេ្រមង្រតូវបនេធ្វេឡើងេនរដូវ្រប ំង េពលែដលដែ្រសមនមនករ ី ិ ើ ិ ំដុះ។ ដធែដល្រតូវេធ្វករទូទត់សងវញ ី ី្ល ិ ើ ដេនខងេជើងភូមិ មន្រប ី ដែ្រសេនះ ី យថមីែដល ចឱយ កមមសិទករឬេភគបចចុបបនន ិធ ី មិនមនមស់េទ ច ចបងកបេងកនផលបនសមរមយ។ ើ ៃផទដី ៖ ០,៦ ហិក េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធី្ល ៖ ១៥ កលបរេចឆទៃនករេផទរដីធី្លសំណងេទឱយកមមសិទិករឬេភគី ធ ិ ០១/១១/០៤ ្របេភទសំ ណងទូទត់េផ ងៗេទៀតែដល្រតូវផ្ដល់មុនេពលករអនុវត្ដគេ្រមងចប់េផ្ដើម ៖ គន ម ករងរែដល្រតូវអនុវត្ដេ យអនកទទួលករេដើមបទូទត់សងករខូចខត្រទពយសមបត្ដែដលមន្រ ី ិ គន ម េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ប់ ៖ 124
 • 113. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ₤е‗₣◦РĈijсďŪģ˝сņНĕ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ ល.រ ១ ២ ៣ ករបរយយ ិ ៃផទដបះពល ់សរុប ី ៉ េដម ើ ្វ យ ឯក ម២ េដម ើ េដមដូង ើ េដម ើ ............... ចំនន ួ ៥០ តៃម្លឯក តៃម្លសរុប ១ ២ សរុបសំ ណងទូទត់ កលបរេចឆទទូ ទត់សំណង ិ ₤е‗₣◦РĈijсďŪ◦Įŏ₤ņġijŚЊ˝₣ΒеΌО₣ЮĮŲΒĕНŷijŚ˝ЊşĆ₤ĕŜ (ĠĜĠсĮБĠŃĆ ĠсŁũ⅜₣₤₣с) ĖО Ā ល.រ ១ របងថម ២ ករបរយយ ិ អណងទក ឹ ូ ្ដ ៣ ..................... កលបរេចឆទទូ ទត់សំណង ិ ឯក ម២ អណង ូ ្ដ ចំនន ួ ៥០ ១ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝◦◦УŲũ₣ŁũĠлйĵŲс េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 125
 • 114. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̉ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ŁũÐ‗Ĝijаņų₤е‗₣ ĕЊ₣Łũ◦РĈijс₤е‗₣ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះគេ្រមង ៖ ម ឃុំ សងត់ ៖ ក េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះអនកទទួលរងករប៉ះពល់ ម ៃផទដីែដលបត់បង់ (គិតជែម៉្រតកេរ) ្របេភទដែដលបត់បង់ ី តៃម្លដី និង្រទពយសមបត្ដិននេនេលើដីេនះ ៖ ក). សំ ណងទូទត់ជ្របក់មនកចលទធកមម ុ ិ ច ល.រ ករបរយយ ិ ១ ៃផទដបះពល ់សរុប ី ៉ ៣ េដមដូង ើ ២ េដម ើ ្វ យ ឯក ២ ម ចំនន ួ េដម ើ េដម ើ កលបរេចឆទៃនករទូទត់សំណង ិ ៥០ តៃម្លឯក ១ ២ សរុបសំ ណងទូទត់ ខ). សំ ណងទូទត់ជ្រទពយសមបត្ដកុ ងអំឡុងេពលអនុវត្ដកចសនយ (បនប់ពបញច ប់ករ ទ ិ ន ិ ច ី ល.រ ១ របងថម ៣ ករបរយយ ិ ឯក ងសង់) ម២ ..................... ២ តៃម្លសរុប អណងទក ឹ ូ ្ដ ៥០ អណង ូ ្ដ កលបរេចឆទៃនករទូទត់សំណង ិ ចំនន ួ ១ មូល ្ឋ នៃនករកំណត់តៃម្ល ៖ ៃថ្លដលក់បចចុបបនន កនុង១ែម៉្រតកេរ .............. ែដលកំណត់េ ី យគណៈកមមករ។ ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... កលបរេចឆទ្របជុំរបស់គណៈកមមករកំណត់ៃថ្លដី ិ អនកចូ លរួម្របជុំ (ភប់មកជមួយនូវបញជ ី វត្ដមន នងកំណត់េហតុ) ជ ិ កលបរេចឆទៃនករយល់្រពមេទេលើៃថ្លសំណងរបស់អនកប៉ះពល់ ិ គណៈកមមករសូ មបញក់ថ ករទូទត់សំណងេនះ ្រតូវបនេធ្វេឡងយង្រតម្រតូវ នងេពញេលញ េទ ជ ៉ ើ ើ ឹ ិ ៃថ្លដីែដលបនឯកភពគ ចំេពះអនកែដលបនទទួលរងនូវករប៉ះពល់ ៖ ន េឈះសមជកគណៈកមមករ ម ិ ហតថេលខ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម កលបរេចឆទ ិ 126
 • 115. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̣ ĠŃą БЮěйΒĖ˝ĠũЋČÐřБĊųБ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijόŏÐЮŪŌ₣ Ŋ Ć Ś កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីបនយល់្រពមបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នឱយគេ្រមង ធ ្ល ្ល ិ ច ្ដ យ ចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេនេលើទ្រមង់េនះ។ ករបរចគេនះ គជករសម័្រគចិត។ ្របសិនេបើកមមសិទិធករ ិ ច ឺ េ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនចង់បរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នឱយគេ្រមងេទ គត់្រតូវបដិេសធកនុងករ ្ល ិ ្ល ិ ច ចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេហើយ្រតូវេសនើសុំស្រមប់សំណងទូទត់។ ល.រ េឈះ ម ភូមិ មុខរបរ ១ េ ក្រសី ខ ទលធំ អនកជំនញ ួ ២ េ ក្រសី គ ទលធំ េលខកូដេលើ ៃផទដែដល ី ២ ០,២ ហត ែផនទអេងកតដធ្លី ី ី កសិករ ៣ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិ បត់បង់ េផ ងៗែដលបត់បង់ ០,០៥ ហតថេលខ ២០០,០០០ ៛ ២០០,០០០ ៛ ឬ ន មេមៃដ ខ គ ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̀ ₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪijСŷĠŃĆ ĠсņНĕЮĮŲČĠсЮĩŚЧņ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ សកមមភព ផ្ដល ់ដទេនរែដលជសំ ណងទូទត់ ស្រមប់ ី ំ េ ក ក និង េ កលបរេចឆទេ្រគង ិ ០១/០២/០៨ កឃ មេធយបយេផទ ងផត់ ទ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ្រតូវមកពិនិតយ។ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 127
 • 116. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.́ ₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪijСŷĠŃĆС Ų˝Ė₣˝ЊşĆ₤ĕŜ О អនកទទួលករ្រតូវអនុវត្ដសកមមភពននខងេ្រកមេនះ ែដលជែផនកមួយៃនកិចសនយ េដមបេធ្វើករទូទត់ ច ើ ី សងឱយេទកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីែដលបនបត់បង់ ឬខូចខត្រទពយសមបត្ដិ និងេដើមបជួសជុល ធ ្ល ី េឡើងវញនូវករខូចខតបេ ិ មបេ េកត ើ ទកែន្លង ី ្ដ យ ផ្លូវេនខង េរៀនចស់ ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលៃនករអនុ វត្ដគេ្រមង។ ពពណនអំពករបត់បង់ ឬខូចខត ៌ ិ ី របងេបតុង្របែវង ៤០ម ្រតូវបន បំផញ េ ្ល យករអនុវត្ដគេ្រមង។ ករងរែដល្រតូវេធ្វេ ើ យអនកទទួលករ េធ្វរបងេបតុងថមី ចេនះ ្ល ើ និងដ ី េ េរៀន ក ខ។ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.៨ ĠŃą БЮěйΒĖ˝şРŲũУņЮĊſЧΒЮ₣˛ijřБĊųБ Ŋ ល.រ េឈះ ម ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ភូមិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េភទ យុ តួនទី 128
 • 117. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.៩.ơơ. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сũģŎŁũ‗чĠ ũЋČÐřБĊųБЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijŚ Ć ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.៩ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ũģŎŁũ‗чĠ ũЋČÐřБĊųБЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijŚ Ć េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ ្ឌ កំពង ់ចម ្រសីសនធរ េលខកូដឃុំ សងត់ ក េឈះគេ្រមង ៖ គេ្រមងផ្លូវ និង ម ករពពណនគេ្រមង ៖ ៌ ិ ំ ែ្រពកដបូក ឃុំ សងត់ ក ព ន េនភូមិអំ ពិល ១២៣៤៥៦ កលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ិ ០៣/០៣/២០០៨ ងសង ់ផ្លូវដស និង្រកល្រកួស្រកហម្របែវង២.០០០ម និង ី ព ន១កែន្លង។ ơ. Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к ពិពណនអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋ ទទួលបនព័តមនអំពីសំេណគេ្រមង និងអំពីសិទិធរបស់ ខួ ្លនកនុង ៌ ៌ ើ នមកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធ។ ី ី្ល ើ ំំ ករ្របជុជមួយ្របជពលរដ្ឋមួយ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េនកនុងភូម................... េដមបពនយល ់អំ ពីគេ្រមង និងសិទ ិ ធ ើ ី ិ របស់កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របី្របស់ដធដល ់្របជពលរដ្ឋ។ សំ ណររបស់្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេឆ្លយបំភ។ ួ ្លឺ ី ្លី ិធ ើ េសចក្ដី ្របកសអំ ពីសិទរបស់កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របី្របស់ដធ្រតូវបនបិទេនេលើករេខៀនព័តមនរបស់ ្ដ ៌ ី ្លី ិធ ិធ ភូមិ េ្រកម េដមេឈើេនទ ី ើ ំងគេ្រមង។ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំផ ព្វផ យជ ិ ០៨/០១/២០០៨ ធរណៈ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម ៣០នក់ Ư. ŁũΒЮ₣˛ijřБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ កលបរេចឆទៃនករ្របមូលព័តមនដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដែដលផលប៉ះពល់ ៌ ិ ិ ិ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋេដមបពភក នង្រពមេ្រព ង ើ ី ិ ិ ិ ០៨/០១/២០០៨ ២៣/០១/២០០៨ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម ទំហំៃផទដីែដលបនបរចគេ ិ ច យសម័្រគចិត្ដសរុប តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដលបនបរចគេ ិ ច យសម័្រគចិត្ដ ៣៥នក់ ១.៤៩៥ម២ ២.០០០.០០០េរៀល ៃថងទី ២៣ ែខ មក ឆ២០០៨ នំ ЮņþНе ឯក      រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទអេងកតដីធី្ល ី ងលទធកមមដីធី្ល បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិេ ម ិ ច បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វើអេងកតដីធី្ល ម យសម័្រគចិត្ដ កំណត់េហតុ្របជុំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 129
 • 118. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.ơƠ. ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŚБĮБ₤ŷij□ЊļĮĄĕďតិřБņļÐតិş Н Ư.ơƠ.ơ. ĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş ជនជតេដើមភគតិច (្របជជនតំបន់ខពង់ ប) ិ ជងេគ ែដលរស់េន មអតថនយរបស់ពកយ គសំេ ័ ឺ មតំបន់ខង់ បកនុង្របេទសកមពុជ។ ជំេនឿ ព អនក្រសុកចស់បុ ណ សន នងរេបៀបរស់េនរបស់ជនជតិេដើម ិ ភគតច ប់សតវត មកេហើយេនះ មនករជប់ទក់ទងេទនឹងធនធនធមមជតិ និងបរ ិ ថ ន។ ិ ជនជតេដើមភគតិចមនរស់េនរេបៀបរបបរស់េន និងទំេនៀមទំ ិ    ប់្របៃពណ ដូចខងេ្រកម ៖ ី ដី នងៃ្រព ជ្របៃពណបនបេងកើតនូវមូល ្ឋ នៃនករចិញចឹមជីវតរបស់ជនជតិេដើមភគតិច េនតំបន់ ិ ិ ី ខពង់ ប កនុងេនះ ប់ទងជីវត រក របស់េគផងែដរ។ ំ ិ ្របព័នជេនឿជ្របៃពណ្រតូវបនេជឿថ អ្វីៗទំងអស់មនវញណកនុងធមមជតិ េនះគករេគរពេលើ ធ ំ ិ ញ ី ឺ រក ែដលរស់េនកនុងបឹង ភនំ េដើមេឈើ និងវតថុធមមជតិេផ ងៗេទៀត។ ៉ ្ល ំ ្ល ្របៃពណសងគមតំបន់ខង់ បមនទំនក់ទំនងយងខងេទនឹងដីធី។ ភូមនីមយៗមនដី និងៃ្រពេឈើ ព ិ ួ ី ជ្របៃពណរបស់ខួ ន ែដល ៖ ្ល ី     ករ មនតំបន់ខះេ្របើ្របស់ស្រមប់្របមូលអនុផលៃ្រពេឈើ និងបរបញ់ ្ល តំបន់ខះេ្រប្របស់ស្រមប់ ដុះ នង ្ល ំ ើ ិ តំបន់ខះេទៀតស្រមប់េគរពបូជទុកដូ ចជ លំ េន ្ឋ នរបស់ ្ល ដុះ ម្របៃពណ គករេធ្វកសិកមមពេនចរ។ េនកនុង្របព័នកសិកមមេនះ ចំករនមយៗ្រតូវបន ំ ធ ី ឺ ើ ី ួ កសិករ  រក ។ ដុះរយៈេពល២ ឬ៣ឆ ំ មុននងេបះបង់ឱយេនទំេនរ ែដល ំ ន ឹ ចឱយៃ្រពដុះ លេឡងវញ ើ ិ ្រពមេពលជមួយគេនះ គត់នងផស់ទេទចំករថមីែដលសថិតេនកនុងដីភូមជ្របៃពណរបស់ គត់។ ន ិ ី ឹ ្ល ី េនេពលែដលចំករចស់ មួយមនជជត្រគប់្រគន់ កសិករេនះ ី ិ ចនង្រតឡប់េទ ឹ ដុះេនទី ំ េនះវញ េហយខួបេនះនឹងេកតមនេឡងដែដលៗ។ ករេ្រប្របស់្របព័នេនះ េធ្វឱយៃ្រពេឈេន ធ ិ ើ ើ ើ ើ ើ ើ តំបន់ខង់ ប ព ចេនសល់យងេ្រចន និងមនតុលយភពជេ្រចនសតវត ។ េទះបជមនទស នៈ ៉ ើ ី ើ អវជជមនខ្លះេទេលើ្របព័នកសិកមមពេនចរេនះក៏េ ធ ិ មនករវវឌ ខពស់ ករ ិ ្របជជនទប។  យ ប៉ុែន្ដករទទួល គ ល់ជសកលថ ្របព័នេនះ ធ ដុះមន្របសិទធភព និងមននិរន្ដរភពេនកនុងតំបន់ែដលមនដង់សុីេត ំ ដចំករបនប់ពីេ្របើ្របស់ស្រមប់ករ ទ ី ដុះ (ចំករចស់េនះនឹងបេងកើតបនជ្របព័នធបរ ិ ថ នៃ្រពេឈើ ំ េឡើងវញ) គឺជ្របភពផ្ដល់នូវផលិតផលៃ្រពេឈើ និង ិ ្រទ្រទង់ដល់កររស់េនរបស់្របជជនតំបន់ខង់ ប។ ព រែដលជធនធនសំ ខន់ទី២ ស្រមប់ ជទូេទ ្របជពលរដ្ឋែខមរបនចត់ទុក្រកុមជនជតិេដើមភគតិចថជែខមរេលើ ែដលមន្របៃពណវបបធម៌ ី និងករ្របកបរបរចិញចឹមជីវត មនលកខណៈខុសែប្លកពីេគ។ ជទូេទ្រកុមជនជតិេដើមភគតិចេនះ បងញឱយ ្ហ ិ េឃើញនូវលកខណៈងយនឹងទទួលរងេ្រគះបំផុត ៖      ជវភពរស់េនជប់ទក់ទងនឹងទឹកដី និងធនធនពីដូន ី ពងែផ្អកេលើផលិតកមមស្រមប់ផតផងែតជីវភព្របចំៃថង គ ់ គ ់ ឹ ខ្លួនឯងបងញ ឬអនកដៃទងយ ្ហ េ្របភ ើ ខុសពីភ គ ល់អត្ដសញណថ ជ្រកុមខុសែប្លកពីេគ ញ ែដលេគេ្រប្របស់ភគេ្រចើន ឬភ ើ ពងែផ្អកេលើវបបធម៌ និងសងគមេសដ្ឋកិចច ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ មទំេនៀមទំ ផ្លូវករេនកនុង្របេទស ប់្របៃពណ។ ី 130
 • 119. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ដូចេនះ ជនជតេដើមភគតច្រតូវបនយកចតទុក ក់ជពិេសស េដើមបធនថ ិ ិ ិ ្ដ ី មូលនិធិឃុំ សងត់ នងមនមនផ្ដល់ផលប៉ះពល់អវជជមន ក ិ ឹ ិ របស់ជនជតិេដើមភគតិចេឡើយ។ ឆ ំ២០០៩ ន ល់ករអនុវត្ដគេ្រមង មួយដល់ជីវភពរស់េន នង្របៃពណវបបធម៌ ិ ី Ư.ơƠ.Ư. ₤Њ◦Њċ ĕЊ₣ŁũşРŲũУņũĠ₤сĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ម្រ ៣១ កយខ័ណទី២ មនខ្លឹម រថ “្របជពលរដ្ឋែខមរ ្រគប់ ្ឌ រូបមនភពេសមើគចំេពះមុខចបប់ មនសិទិធ េសរភព និងករណយកិចដូចគទំងអស់ េ យឥត្របកន់ពូជ ន ច ន ី ី ឬ សន៍ ពណសំ បុរ េភទ ភ ៌ ថ នភពឯេទៀតេឡយ”។ ើ ំ ជេនឿ សន ននករនេយបយ េដមកំេណតជតិ ើ ិ ន ើ នៈសងគម ធនធន ្របជពលរដ្ឋែខមររួមបញចូ លទំងជនជតេដមភគតិចកមពុជ ដូចជ្របជជនតំបន់ខង់ ប ែដលេគេ ព ិ ើ ថ ែខមរេលើ។ ចបប់សី ពករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលឃុំ សងត់ ម្រ ្ដ ី ក ជអងគករតំ ៩ កយខ័ណទ២ បនែចងថ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ្ឌ ី ក ឹ ង្របជពលរដ្ឋកុ នងឃុំ សង ត់របស់ ខួ ្លន និងមនេបសកកមមបេ្រមផ ល្របេយជន៍ទូេទកនុងឃុំ ក ើ សងត់របស់ខួ ្លន។ ក ្របករ៩ៃន្របកសអន្ដរ្រកសួ ងេលខ ២៤២៣ ្រប.ក ចុះៃថងទ០៣ ែខកកក ី ឆ២០០៧ ស្ដីពករក នំ ី ែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ និងកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់ ែចងថ អងគករសងគមសុី វល ក ក ិ ិ ិ ិ េរៀបចំែផនករអភវឌ ន៍ និងកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់ េ ក ិ ិ ិ   ចូលរួមជតំ យទទួលខុ ស្រតូវ ៖ ងឱយផល្របេយជន៍របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន នងអនកពក់ពនធ ័ ិ ដូចជ ្រស្ដី កុមរ យុវជន ជន្រកី្រក ជនជតេដមភគតច ...។ល។ ិ ើ ិ ង ចចូ លរួមកនុងករ មួយជក់ ក់ ចូ លរួមចំែណកផ្ដល់ចំេណះដឹង នងគំនិតេផ ងៗ កនុងករេរៀបចំែផនករអភវឌ ន៍ និងកមមវធីវនិេយគ ិ ិ ិ ិ ឃុំ សងត់ ។ ក ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ្រតូវធនថ ជនជតេដើមភគតិច ឬតំ ក ិ ងរបស់ជនជតិេដើមភគតិច បន ចូលរួមកនុងករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិតេទេលើគេ្រមងែដលមនផលប៉ះពល់ដល់ពួកគត់។ ្ដ Ư.ơƠ.ư. ЮijЧÐЮŪŌ₣ŪĠЮķ◦₧ЯřŲŪijСŷЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч₤БĮБ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷij□ЊļĮĄĕďijЊ Ś ЮřЧņļÐijЊş? គេ្រមងទំង យែដលមនទី ំងសថិ តេនភូមិែដលមនេឈះកនុងបញជ ី តំ បន់ជនជតិេដើ ម ភគតិច ម (ភូមែដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនចប់ពី៥ភគរយៃនចំនួន្របជពលរដ្ឋសរុបកនុងភូម) ្រតូវេរៀបចំរបយ ិ ិ ករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច (ទ្រមង់ទ២១.១)។ ៍ ិ ី Ư.ơƠ.̉. ŁũŪĠĄНеĩ℮Įſĩ⅝ŎΒеĮБÐЮŪŌ₣řŲсĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş បនប់ពគេ្រមង្រតូវបនេ្រជើសេរសស្រមប់េ្រប្របស់មូលនិធឃុំ សងត់ គណៈកមធករក ទ ក ម ិ ី ើ ើ ិ ករនងថវក េ ិ ិ យសហករជមួយេមដឹកនំរបស់ជនជតេដើមភគតច្រតូវេរៀបចំករ្របជុំមយ េដមបផ ព្វផ យ ួ ើ ី ិ ិ អំពគេ្រមងែដលបនេ្រជើសេរសេនះ េន មប ី ើ បរេចឆទ េពលេវ ិ ងែផន ្ដ ភូមែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ជនជតេដើមភគតច។ កល ិ ិ ិ នងទកែន្លងៃនករ្របជុំេនះ ្រតូវបនយល់្រពមេ ិ ី យេមដឹកនំរបស់ជនជតេដើមភគតិច។ ិ េនកនុងករ្របជុំេនះ ្របសិនេបើជនជតិេដើមភគតិចមន ចយល់បននូវភ ែខមរ ្រតូវេ្របើ្របស់វធី ិ ិ ឧបករណ មញញ ៗ និងបកែ្របជភ ែដលជនជតិេដើមភគតិច ចយល់បនចបស់។ ៍ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្រស្ដ ឬ 131
 • 120. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ េនកនុងករ្របជុំផ ព្វផ យអំពគេ្រមងេនះ គណៈកមធិករក ម ី     ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ងែផនករ នងថវក ្រតូវ ៖ ិ ិ ជ្រមបដល់ជនជតេដមភគតចអំពីលកខណៈវនចឆយ នងដំេណរករៃនករេ្រជសេរសគេ្រមង ិ ិ ័ ើ ិ ើ ិ ិ ើ ើ ជ្រមបដល់ជនជតេដមភគតចអំពទី ិ ើ ិ ី ងគេ្រមង ំ ពភក ជមួយជនជតិេដើមភគតិចអំពីផល្របេយជន៍ែដលទទួលបនពីករអនុវត្ដគេ្រមង ិ ពភក ជមួយជនជតិេដើមភគតិចអំពីផលប៉ះពល់ជអវជជមនដល់ពួកគត់ ែដលប ិ ិ ្ដ លមក ពករអនុវត្ដគេ្រមងេនះ ី  ពភក ជមួយជនជតិេដើមភគតិច ថេតើពួកគត់យល់្រពមចំេពះករអនុវត្ដគេ្រមងេនះែដរឬេទ។ ិ ងែផនករ និងថវក ្រតូវេរៀបចំកំណត់េហតុ និងបញជ ី វត្ដម នៃនករ្របជុំេនះ។ ិ គណៈកម ធិ ករក ម ល់មតេយបល់ែដលបនេលើកេឡង រួមទំងករជំទស់ ករយល់្រពម មូលេហតុ នន ...។ល។ ្រតូវកត់្រ ិ ើ ស់េនកនុងកំណត់េហតុ្របជុំ។ កំណត់េហតុ នងបញជ ី វត្ដមនៃនករ្របជុំេនះ ្រតូវភប់មកជមួយ ជ ិ ឱយបនចបស់ របយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតិច។ ៍ ិ ិ ើ ី ិ Ư.ơƠ.̣. ŁũŪĠĄНеĮЊļ˝⅝ďņУŎĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊşΒеĮБЮŪý₣ŁũÐЮŪŌ₣ េនកនុងដំ ក់កលេរៀបចំគេ្រមង នងមុនេពលអនុមតេ្រគងករគេ្រមង អនកស្រមបស្រមួល្រសុក ័ ិ ខណ សហករជមួយអនកជំនួយបេចចកេទស កនុងករេរៀបចំ្របជុំមយ ច់េ ្ឌ ួ ភគតច េដើមបពិភក អំពីេ្រគងករគេ្រមង។ កលបរេចឆទ េពលេវ ិ ី ិ យល់្រពមេ ងជនជតេដើម ិ នងទីកែន្លងៃនករ្របជុំេនះ្រតូវបន ិ យ េមដកនំរបស់ជនជតិេដើមភគតិចៃនភូមពក់ពនទងេនះ។ េនកនុងករ្របជុំេនះ ្របសិនេបើ ័ ធ ំ ឹ ិ ជនជតេដើមភគតិចមន ិ ិ ជភ យែឡកជមួយតំ ចយល់បននូវភ ែដលជនជតេដើមភគតិច ិ ែខមរ ្រតូវេ្របើ្របស់វធី ិ ្រស្ដឬឧបករណ ៍ ចយល់បនចបស់។ មញញ ៗ នងបកែ្រប ិ ករ្របជុំពភក ជមួយជនជតេដើមភគតចអំពេ្រគងករគេ្រមងេនះ ្រតូវដំេណរករដូចខងេ្រកម ៖ ិ ិ ិ ី ើ  អនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណជ្រមបដល់ជនជតេដើមភគតចអំពី ៖ ្ឌ ិ ិ  សិទិធ នងករចូ លរួមរបស់ ជនជតេដមភគតច ិ ិ ើ ិ  េគលបំណងរបស់គេ្រមង  ទី    ំ ងគេ្រមង ព័តមនេផ ងៗេទៀតែដលទក់ទងនឹងជនជតិេដើមភគតិច ៌ អនកជំនួយបេចចកេទសបងញ និងពនយល់អំពីគំនូសប្លងគេ្រមងដល់ជនជតិេដើមភគតិច ្ហ ់ បនប់មកអនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណពិភក ជមួយជនជតិេដើមភគតិចអំពី ៖ ទ ្ឌ   ផល្របេយជន៍ែដលទទួលបនពីករអនុវត្ដគេ្រមង ផលប៉ះពល់ជអវជជមនដល់ជីវភពរស់េនរបស់ពួកគត់ែដលប ិ គេ្រមងេនះ   ផលប៉ះពល់ដល់ធនធនធមមជតិ នងបរ ិ ថ ន ិ ផលប៉ះពល់ ដីធី្ល និងសិទិធ (សិ ទិធរបស់ អនកេ្របើ្របស់ ដីធី្លកុ នងករបរ ចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិ ិ ច េ   ្ដ លមកពករអនុវត្ដ ី យសម្រគ័ចិត្ដ និងទមទរសំ ណង) នភយ និង្រពមេ្រព ងេទេលើវធនករកត់បនថយ ិ ិ ័ ែផនករ ម នភយដល់ជនជតិេដើមភគតិច ិ ័ នករអនុវត្ដវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 132
 • 121. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  ែខមក ករ្រពមេ្រព ងេទេលើេ្រគងករគេ្រមង វធនករកត់បនថយ ិ តច នងែផនករ ិ ិ ម ឆ ំ២០០៩ ន និភយដល់ជនជតេដមភគ ័ ិ ើ នករអនុវត្ដវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតច។ ិ ិ ិ ើ ិ អនកចូ លរួមកនុងករ្របជុំពិភក ជមួយជនជតិេដើមភគតិចអំពីេ្រគងករគេ្រមងេនះ រួមមន ៖  េមឃុំ េចសងត់ ក  សមជកគណៈកមធិករក ម ិ ងែផនករ តចរស់េន ិ  នងថវកមកពីភូមពក់ពនែដលមនជនជតិេដើមភគ ័ ធ ិ ិ ិ េមដកនំជនជតេដើមភគតចៃនភូមែដលពក់ពនធ ័ ឹ ិ ិ ិ  តំ ង្រគួ រជនជតេដមភគតច ិ ើ ិ  េសម នឃុំ សងត់ ក  អនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ ្ឌ  ម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស ី ំ េសម នឃុំ សងត់្រតូវេរៀបចំកំណត់េហតុ នងបញជ ី វត្ដមនៃនករ្របជុំេនះ។ ក ិ េលើកេឡង រួមទំងករជំទស់ ករយល់្រពម មូលេហតុនន...។ល។ ្រតូវកត់្រ ើ ល់មតិេយបល់ែដលបន ឱយបនចបស់ ស់េនកនុង ៍ កំណត់េហតុ ្របជុំ។ កំណត់េហតុ និងបញជ ី វត្ដមនៃនករ្របជុំេនះ ្រតូវភប់ជមួយរបយករណស្ដីពីវធនករ ជ ិ ករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតិច។ ិ ិ ើ Ư.ơƠ.̀. ũģŎŁũ‗ч₤БĮБ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷij□ЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş Ś អនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ គជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរ ្ឌ ៍ ិ ឺ សុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច (ទ្រមង់ទ២១.១) េហើយ ី ក់ជូនអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងេដើមបពិនិតយ ី នងសេ្រមច។ េបើពិនិតយេទេឃើញថ របយករណេនះបនបំេពញ្រតឹម្រតូវេទ ៍ ិ រដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវេផញើរបយករណេនះជទ្រមង់ឯក ៍ មករែណនំេហយ អងគភព ើ រកនុងកុំពយុទ័រ (Electronic File) ជូន្រកុមករ ងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដីធី្ល នងជនជតេដើមភគតចៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ េដើមបពនតយជមុន មុននងអងគ ិ ិ ិ ិ ិ ី ិ ិ ឹ ភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងេផញទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នងឯក ័ ៌ ើ ិ រពក់ពនេទមនទរជំនញេខត្ដ ្រកុងេដមប ី ័ ធ ើ ី ពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន ជ គ.ជ.វ.វ មនរយៈេពល១០ៃថងេធ្វើករ កនុងករពិនិតយ បនប់ពីទទួលបនរបយករណ។ ្របសិនេបើពិនិតយេឃើញ ទ ៍ ថ របយករណេនះមនចំណចខុសឆគង ឬខ្វះខតែដល្រតូវេធ្វើករែកត្រមូវ ឬបំេពញបែនថម ្រកុមករងរសុ វតថិ ៍ ុ ភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដើមភគតិចៃន េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ្រតូវជ្រមបមកអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ី ិ េខត្ដ ្រកុងវញ មរយៈអុែម៉លកនុងរយៈេពល១០ៃថងេធ្វករ។ េបកុ ងអំឡុងេពល១០ៃថងេនះ ្រកុមករងរសុ វតថភព ិ ី ើ ើ ន ិ បរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដមភគតិចៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ មនមនករេឆ្លយតបេទ េនះចត់ទុកថ ី ិ ិ ើ ិ ិ ើ របយករណេនះទទួលបននូវករពនតយយង្រតម្រតូវព្រកុម ករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដម ៍ ៉ ី ិ ិ ឹ ី ិ ិ ិ ើ ភគតចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ។ ិ Ư.ơƠ.́. ŷЋēĕŁũŁijсĠĕ□ŎΉĕЊķњŎřŲсĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş ្របសិនេបើេ្រគងករគេ្រមងមន និភយននដល់ជនជតិេដើមភគតិច ័ នភយទំងេនះ្រតូវែត ិ ័ េធ្វករពិភក ជមួយជនជតិេដើមភគតិចែដលពក់ពនធទងអស់ឱយបនលម្អត និងចបស់ ័ ំ ើ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ស់ េដមបរកមេធយ ើ ី 133
 • 122. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ បយកនុងករករពរ ឬកត់បនថយ ឬបនធូរបនថយនូវ បនថយនូវ ទំ និភយទំងេនះ ័ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន និភយទំងេនះ។ វធនករករពរ ឬកត់បនថយ ឬបនធូរ ័ ិ ចត្រមូវឱយមនករែកស្រមួលេ្រគងករគេ្រមង។ នភយដល់ជនជតិេដើមភគតិច សំ េ េទេលើ ល់ផលប៉ះពល់អវជជមនដល់កររស់េន និងទំេនៀម ិ ិ ័ ទ ប់្របៃពណរបស់ជនជតិេដើមភគតិច ដូចជ ប៉ះពល់ដល់តំបន់េគរពបូជ ករកប់ទ្រននៃ្រពេឈើ ប៉ះ ី ពល់ដល់តំបន់េធ្វើកសិកមមជេដើម។ល។ អនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ ្រតូវកត់្រ ្ឌ េនកនុងទ្រមង់ទ២១.២ “វធនករកត់បនថយ ិ ី ជនជតេដើមភគតច” នូវ ល់វធនករករពរឬកត់បនថយ ឬបនធូរបនថយនូវ ិ ិ ិ ភគតចបនឯកភព។ ិ និភយដល់ ័ និភយទំងអស់ែដលជនជតេដើម ័ ិ Ư.ơƠ.៨. ЯĩĕŁũ″ņŢĕŁũΒĕНŷijŚ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷij□ЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş អនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ្រតូវេរៀបចំែផនករ ម នករអនុវត្ដវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិ ្ឌ ិ េដមភគតិច(ទ្រមង់ទ២១.៣) បនប់ពីេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច ទ ៍ ើ ិ ី នងវធនករកត់បនថយ ិ ិ ដូចខងេ្រកម ៖  ៌ នភយដល់ជនជតិេដើមភគតិចចប់សព្វ្រគប់។ ែផនករ ម នេនះ រួមមនព័តមន ិ ័ អ្វខះ? ៖ េត្រតូវេធ្វករ ី ្ល ើ ើ  កែន្លង  រេបៀប  េនេពល  នរ ម ? ៖ េត្រតូវេធ្វករ ើ ើ ? ៖ េត្រតូវេធ្វករ ើ ើ នេទេលើអី្វខះ? ្ល ? ៖ េតើ្រតូវេធ្វើករ ? ៖ េតើនរ ម នេនកែន្លង ម នរេបៀប ម ? ? នេនេពល ? ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ដករងរ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម ន? 134
 • 123. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯơ.ơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ũģŎŁũ‗ч₤БĮБ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤НŷijŚЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş Ś េខត្ដ ៖ ្រសុក ៖ ឃុំ ៖ េលខកូដឃុំ ៖ ចំននភូមមនជនជតេដមភគតចែដលពក់ពននងគេ្រមង ៖ ួ ័ ធ ឹ ិ ិ ើ ិ េឈះ្រកុមជនជតិ ៖ ម េឈះគេ្រមង ៖ ម ំ ១. ករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងដល់ជនជតេដមភគតច ី ិ ើ ិ ំ ើ សូ មបរយយលម្អតអំពកលបរេចឆទ ទីកែន្លង អនកចូ លរួម ដេណរករ មតេយបល់ នងលទធផលៃនករ ិ ិ ី ិ ិ ិ ្របជុំ មភូមនីមយៗ ៖............................................................................................................... ិ ួ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ២. េតកលបរេចឆទ េពលេវ ើ ិ ំ នងទកែន្លងៃនករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងេនះ ិ ី ី បនទទួលករយល់្រពមពេមដកនំរបស់ជនជតេដមភគតចែដរឬេទ? ឹ ី ិ ើ ិ បទ េទ េបបន សូ មបញក់ ៖....................(េឈះេមដកន ំរបស់ជនជតេដមភគតច េឈះជនជតិ េឈះភូមិ ជ ម ម ម ឹ ើ ិ ើ ិ កលបរេចឆទៃនករ្រពមេ្រព ង)...................................................................................................។ ិ េបមនបន សូ មបញក់អំពីមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ............................................................................................................................................... ំ ៣. េតករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងដល់ជនជតេដមភគតច មនបកែ្របជភ ើ ី ិ ើ ិ ជតេដមភគតច ិ ើ ិ ចយល់បន នងេ្រប្របស់វធី ិ ិ ើ េបបន សូ មបញក់ ៖................. (ជភ ជ ើ ្រស្ដឬឧបករណ ៍ ិ អ្វីខ ្លះ េ្របី្របស់វធី ែដលជន មញញ ៗែដរឬេទ? បទ េទ ្រស្ដ ឬឧបករណអ្វីខ ្លះ)........................ ៍ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... េបមនបន សូ មបញក់អំពីមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ............................................................................................................................................... ំ ិ ៤. ករ្របជុពភក ជមួយជនជតេដមភគតចអំពេ្រគងករគេ្រមង ិ ើ ិ ី ំ ើ សូ មបរយយលម្អតអំពកលបរេចឆទ ទីកែន្លង អនកចូ លរួម ដេណរករ មតេយបល់ នងលទធផលៃនករ ិ ិ ី ិ ិ ិ ្របជុំេនះ ៖ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 135
 • 124. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ៥. េតកលបរេចឆទ េពលេវ ើ ិ ែខមក ំ ិ នងទកែន្លងៃនករ្របជុពភក ជមួយជនជតេដមភគតចអំពី ិ ី ិ ើ ិ េ្រគងករគេ្រមងបនទទួលករយល់្រពមពេមដកនំរបស់ជនជតេដមភគតចែដរឬេទ? ឹ ី ិ ើ ិ ឆ ំ២០០៩ ន បទ េទ េបបន សូ មបញក់...................... (េឈះេមដកន ំរបស់ជនជតេដមភគតច េឈះជនជតិ េឈះភូមិ ជ ម ម ម ឹ ើ ិ ើ ិ កលបរេចឆទៃនករ្រពមេ្រព ង)...................................................................................................។ ិ េបមនបន សូ មបញក់អំពមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ី ............................................................................................................................................... ំ ិ ៦. េតករ្របជុពភក ជមួយជនជតេដមភគតចអំពេ្រគងករគេ្រមង មនបកែ្របជភ ើ ិ ើ ិ ី ជនជតេដមភគតច ចយល់បន នងេ្រប្របស់វធី ិ ិ ើ ិ ិ ើ េបបន សូ មបញក់ ៖.................... (ជភ ជ ើ ្រស្ដឬឧបករណ ៍ ិ អ្វីខ ្លះ េ្របី្របស់វធី ែដល មញញ ៗែដរឬេទ? បទ េទ ្រស្ដ ឬឧបករណអ្វីខ ្លះ)..................... ៍ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... េបមនបន សូ មបញក់អំពមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ី ............................................................................................................................................... ៧. ឯក     រភប់មកជមួយ ៖ ជ វធនករកត់បនថយ ិ ែផនករ ម នភយដល់ជនជតិេដើមភគតិច ិ ័ នករអនុវត្ដវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដើមភគតច ិ ិ ិ ិ កំណត់េហតុ្របជុំជមួយជនជតេដមភគតចនន ិ ើ ិ បញជ ី វត្ដមន្របជុំជមួយជនជតេដមភគតចនន ិ ើ ិ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕ ť ΒĖ˝₤ŪņĠ₤ŪņФŲŪ₤О˝ Š‗ Ź េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 136
 • 125. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯơ.Ư ŷЋēĕŁũŁijсĠĕ□ŎΉĕЊķњŎřŲсĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş ទភព ិ នភយ ិ ័ ករ ងសង ់ផ្លូវេនះប វធនករកត់បនថយ ិ (ខពស់ មធយម ទប) ្ដ លឱយប៉ះពល ់ដល ់ ខ ពស់  ប្ដូរទ ី ទសករៈបូជរបស់ជនជតេដមភគតច ក ី ិ ើ ិ អនកទទួលខុស្រតូវអនុវត្ដវធនករ ិ ំងផ្លូវេន្រតង ់ចំណចែដលមន ុ ករប៉ះពល ់  េរៀបចំគនសប្លង ់េ ំ ូ ផលប៉ះពល់បនប់ពកត់បនថយ ទ ី  េមដកន ំជនជតិ និង ជនជតេដម ឹ ិ ើ ភគតចចូលរួមកំណត់ទ ី ិ ចេនមនផលប៉ះពល ់បន្ដិចបន្ដួច  ំងផ្លូវ  អនកជំនយបេចចកេទស និងេមឃុំ ួ យេជៀស ងនូវ ករប៉ះពល ់ ◦Ūņ₣с◦БƯơ.ư ЯĩĕŁũ″ņŢĕŁũΒĕНŷijŚ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷij□ЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş េតអខះ? ើ ី្វ ្ល (េតអ្វខ្លះែដល្រតូវេធ្វករ ម ន?) ី ី ី  ប្ដូរទ ី ំងផ្លូវេន្រតង ់ចំណចែដ ុ លមនករប៉ះពល ់  េរៀបចំគនសប្លង ់េ ំ ូ ងនូវករប៉ះពល ់ យេជៀស េ (េតីអនក យអនក ? ទទួលខុស្រតូវកនុងករ ម ន?) (េត្រតូវ ី េ យរេបៀប ម នេ ? យរេបៀប  េមដកន ំជនជតិ និងជនជតេដម ឹ ិ ើ  ចុះពិនិតយដល ់ទ ី  ្រកុម្របឹក ឃុំ និងេមឃុំ  ពិនិតយគំនសប្លង ់គេ្រមង ូ ភគតច ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ?) ំងគេ្រមង េន្រតង ់ចំណចែដលប៉ះពល ់ ុ េនេពល ? (េត្រតូវ ម នេនេពល ី ?)  េនេពលសិក លទ ធភពគ េ្រមង េនកែន្លង ? (េត្រតូវ ម នេនកែន្លង ី  េនទ ី ?) ំងគេ្រមង និងចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង  េនេពលអនុមតគេ្រមង ័ 137