ĄеĮР˝◦БƯ
ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣
ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤
ą
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

ែខមក

ឆ ំ២០០៩
ន

ĄеĮР˝◦БƯ
ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤
ą
Ư....
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

េនកនុងដំ




ែខមក

ឆ ំ២០០៩
ន

ក់កលេរៀបចំគេ្រមង គណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

ែខមក

ឆ ំ២០០៩
ន

Ư.ơ.̀. ₤΅Ðņĕч ĕЊ₣ΒĖ˝◦◦УŲĩŲĮБÐЮŪŌ₣
សហគមន៍ មនន័យថជ្រប...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

ែខមក

អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងនងទទួលទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នងឯក
័ ៌
...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ



ែខមក

កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីករចត់ែចងស្រមប់ករ្របតិបត្ដិករ និងែថទំលទធ...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ



ទំហំស



ទំហំស

្ឋ នដទងអស់ ឬពក់ក
ី ំ

្ដ លរបស់ឃុំ សងត់ែដល្រគបដណប...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

ែខមក

ឆ ំ២០០៩
ន

ករេរៀបចំគេ្រមងរួមមន ៖










ពនតយអំពត្រ...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

គ.ជ.វ.វ នងចត់
ឹ

ងម្រន្ដីទទួលបនទុកេដើមបចុះពនិតយទី
ំ
ី
ិ

ែខមក

ឆ ំ២០...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

ែខមក

ឆ ំ២០០៩
ន

◦Ūņ₣с◦Бơ
ŁũĮЊĕЊijŏΒеĮБijŪņСŷŁũаĕŁũ₤Њ˝⅝
Б
ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

ែខមក

ឆ ំ២០០៩
ន

Ư.Ư.ư. ŁũЮũЬĠşеŪ˝ОņЮŪĠЧŪģ₤с
្រគប់គេ្រមងឃុំ សងត់ទំងអ...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

ែខមក

ឆ ំ២០០៩
ន

អនកជំនួយបេចចកេទស នងេមឃុំ េចសងត់្រតូវចុះហតថេលខេលើែផន...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

ែខមក

ឆ ំ២០០៩
ន

◦Ūņ₣с◦БƯ
ЯĩĕŁũ₤Њ˝⅝ÐЮŪŌ₣þНе ₤İijсĂ е............
˛
Ė
...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

Ư.Ư.̣. ŁũЮũЬĠşеЯĩĕ◦БÐЮŪŌ₣
ែផនទគេ្រមង្រតូវែតជែផនទីឃុំ សងត់ែដលបងញអំពីទ...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

Ư.Ư.៨. Łũ₤Њ˝⅝řБĊųБ
ដី

គេ្រមងឃុំ សងត់មយចំនួននឹងេ្របើ្របស់ដីមយចំនួនែដ...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

សិក ដីធី្ល (ចំណច ២.៩)។
ុ
˝е‗ijс₤ŌŲс ៖
ð
េទះបជលទធផលមួយចំនួនរបស់គេ្រមង្...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

ៃនគេ្រមង។
បនប់ពគណនតៃម្លបន់
ទ
៉
ី

អនកជំនួយបេចចកេទស

ម នៃនលទធផលនីមយៗរ...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ



េតមនបញប៉ះពល់ដីធែដរឬេទ?។ គេ្រមង្រតូវបនអនុវត្ដេនេលើដី ែដលបចចុបបននេន...
ំ
ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស
ជ

ចំេពះឃុំ សងត់ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន អងគ...
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស

3,110 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,110
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
225
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

២-ការរៀបចំគម្រោង និងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស

 1. 1. ĄеĮР˝◦БƯ ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą
 2. 2. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ĄеĮР˝◦БƯ ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą Ư.ơ. ijУĜ◦Б ĕЊ₣Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷũĠ₤сΒĖ˝ĵ˝сĮњĕċ˝ĖО₣ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ Ư.ơ.ơ. Ū˝ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс ˛ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ គជអនកេធ្វេសចក្ដសេ្រមច។ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវ្របជុំេដើមបេធ្វករសេ្រមច ក ក ឹ ឺ ើ ី ឹ ី ើ េលើករងរដូចខងេ្រកម ៖      ៍ អនុមតែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ នង ល់ករែកត្រមូវែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ ័ ក ក ិ ិ ិ អនុមតកមមវធវនេយគ នង ល់ករែកត្រមូវកមមវធវនេយគឃុំ សងត់ ័ ក ិ ី ិ ិ ិ ី ិ ិ ិ ក អនុមតេសចក្ដី្រពងគេ្រមងថវកឃុំ សងត់ និង ល់ករែកត្រមូវគេ្រមងថវកឃុំ សងត់ ័ ក ិ ិ េធ្វករ ើ ម ំ ើ នដេណរករៃនករេរៀបចំគេ្រមង បេងកតយន្ដករេដើមបធនករចូលរួមរបស់សហគមន៍ឱយបនេ្រចើនកនុងករេរៀបចំនិងអនុវត្ដគេ្រមង។ ើ ី Ư.ơ.Ư. Ð‗к˝ŌĊЊŁũ˝⅜₣ЯĩĕŁũ ĕЊ₣ℓŷЋŁ (Ð.ĩ.ℓ) Ŋ គណៈកមធិករក ម ងែផនករនងថវកផ្ដល់េយបល់ និងជួយេមឃុំ េចសងត់ កនុងករេធ្វើេសចក្ដី ក ិ ិ ក ័ ្រពងែផនករអភវឌ ន៍ កមមវធីវនិេយគ នងគេ្រមងថវក េដើមប ី ក់ជូន្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់អនុ មត។ កនុងករ ិ ិ ិ ិ ិ អនុវត្ដគេ្រមង គណៈកមធិករក ម រួមរបស់មូល ្ឋ ន។ ងែផនករ នងថវក ិ ិ ចជួយដល់េមឃុំ េចសងត់កុ ងករ្របមូលទុនចូ ល ក ន Ư.ơ.ư. ЮņþНе Юč₤İijсс ˛ េមឃុំ េចសងត់ ទទួលខុ ស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងករអនុវត្ដគេ្រមងែដលមនេនកនុងកមមវធវនេយគ ក ិ ី ិ ិ ឃុំ សងត់ និងគេ្រមងថវកឃុំ សងត់។ ក ក ិ  េនកនុងដំ ក់កលៃនករេរៀបចំគេ្រមង េមឃុំ េចសងត់ទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងករ ក ័ ធ ំ សិក គេ្រមង និងស្រមបស្រមួលករងរជមួយអនកពក់ពនទងអស់ ។  េនេពលបញច ប់ករសិក គេ្រមង េមឃុំ េចសងត់្រតូវេផញើទ្រមង់ពតមនគេ្រមង និងឯក ក ័ ៌ រពក់ ព័នទងអស់េទអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង េដើមបពិនិតយ។ ធ ំ ី Ư.ơ.̉. Ð‗к˝ņŊŁũŪÐĠсŪÐ₣ÐЮŪŌ₣ េមឃុំ េចសងត់្រតូវបេងកើតគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងមួយស្រមប់គេ្រមងឃុំ សងត់នមយៗ ក ក ី ួ ម រយៈេសចក្ដសេ្រមចរបស់ឃុំ សងត់។ តួនទរបស់គណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង គេដើមបជួយ នងផ្ដល់េយ ក ី ី ឺ ី ិ ក បល់ដល់េមឃុំ េចសងត់ និងចូ លរួមកនុងករេរៀបចំគេ្រមង។ េមឃុំ េចសងត់ ចអេញជ ើ ញបុគគលិកមូល ្ឋ នមកពីភក់ងរ ឬតំ ក ន ពក់ពននឹងគេ្រមងមួយចំនួន ដូចជ គេ្រមង ័ ធ ងអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នែដល េរៀន មណលសុ ខភព េហ ្ឋ រចនសមពនធ ្ឌ ័ ធរណៈ ឬ ច គេ្រមង េស កមមនន េដើមបចូលរួមកិច្របជុំគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងកនុងនមជអនកសេងកតករ។ ី អនកជំនួយបេចចកេទស នងអនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ ចូ លរួមករ្របជុំរបស់គណៈកមមករ្រគប់្រគង ្ឌ ិ គេ្រមងកនុងនមជអនកសេងកតករ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 14
 3. 3. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ េនកនុងដំ   ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ក់កលេរៀបចំគេ្រមង គណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងនឹងេរៀបចំ្របជុំ េដមប ី ៖ ើ េរៀបចំតួនទី នងករទទួលខុស្រតូវ ស្រមប់ករេរៀបចំគេ្រមង ិ ឯកភពេទេលើេ្រគងករគេ្រមង។ កំណត់េហតុៃនករ្របជុំទងេនះ ្រតូវ យករណជូន្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់។ ំ ៍ ក ្ល េ្រកពករ្របជុំទងេនះ សមជិកគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង ្រតូវអនុវត្ដតួនទីរបស់ខួ នែដលបន ំ ី កំណត់ តំ ងឱយេមឃុំ េចសងត់។ ក Ư.ơ.̣. Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷ˝Ė₣ŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е О ចំេពះគេ្រមងទំង យ ែដលចំបច់្រតូវករករ្របតបត្ដករនិងែថទំ គេ្រមងេនះនងមនមន ិ ិ ឹ ិ នរន្ដរភពេទ ្របសិនេបគនករទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតបត្ដករនិងែថទំឱយបនចបស់ ិ ើ ម ិ ិ គេ្រមងទំងេនះ ្រតូវែតកំណត់ឱយបនចបស់ ˝). ស់។ ដូចេនះស្រមប់ ស់នូវករទទួលខុស្រតូវេនះ។ О Ū˝ņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс ˛ ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមួយចំនួន ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់នឹងទទួលខុស្រតូវផល់កុ នងករ្របតិបត្ដិករ នង ក ទ ិ ែថទំលទធផលគេ្រមង េហយករចំ ើ យៃន្របតបត្ដិករនិងែថទំេនះ ្រតូវេ្រគងេនកនុងគេ្រមងថវក្របចំឆ ំ ន ិ ិ របស់ឃុំ សងត់។ ជទូេទគេ្រមងទំងេនះ នឹងជ ៖ ក   គេ្រមងេស កមមែដលផ្ដល់ផល្របេយជន៍ដល់សហគមន៍ទងមូល ំ  Š). គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ ័ ធរណៈែដលផ្ដល់ផល្របេយជន៍ដល់ សហគមន៍ទងមូល ំ គេ្រមងែដលមនមនភក់ងរបស់រ ្ឋ ភបល ន ិ ិ មួយទទួលខុស្រតូវ។ ļ˝сİũũĠ₤сũŢķЊģŲ Ė ť ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមួយចំនួនេទៀត ភក់ងរេផ ងេទៀតរបស់រ ្ឋ ភបលជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ ន ិ ្របតបត្ដិករនិងែថទំ។ ឧទហរណ មនទីរសុ ខភបលទទួ◌ួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្ដិករនិងែថទំមណលសុ ខ ៍ ្ឌ ិ ិ ភព មនទរអប់រ ំទទួលខុស្រតូវកនុងដំេណរករ្របតិបត្ដិករនិងែថទំ ី ើ តួនទីែតកនុងករផ្ដល់មូលនិធិេដើមប ី ្រតូវ្រពមេ្រព ង ឱយបនចបស់ ចំ Ð). ងសង់ (ដូចជមណលសុ ខភព ឬ ្ឌ េរៀន។ កនុងករណែដលឃុំ សងត់មន ក ី េរៀន) េនះ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ក ស់ជមួយភក់ងរេផ ងេទៀតរបស់រ ្ឋ ភបល អំពករទទួលខុ ស្រតូវេលើករ ន ិ ី យស្រមប់ដំេណរករ ្របតបត្ដករនងែថទំ។ ើ ិ ិ ិ Ū˝ОņЮŪĠЧŪģ₤с ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមួយចំនួនេទៀត ែដលមន្រកុមេ្រប្របស់ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតបត្ដករ ើ ិ ិ នងែថទំ ឧទហរណ សហគមន៍េ្រប្របស់ទក(គេ្រមង្របព័នធ ៍ ធ ិ ើ ឹ ្រស្ដ) ្រកុមេ្រប្របស់ទក ើ ឹ ្អ តនិងអនម័យ (គេ្រមងអណងទឹក)។ ឃុំ សងត់្រតូវែតេរៀបចំបេងកើត្រកុមេ្របើ្របស់ ឱយបនមុនករអនុវត្ដគេ្រមង ឬេនដំ ក ូ ្ដ ក់ កលចប់េផ្ដើមេរៀបចំគេ្រមង ឬមុនេពលេផញើពតមនគេ្រមងជូនអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ ័ ៌ េនកនុងករេរៀបចំគេ្រមង ្រកុមេ្របើ្របស់ ចជួយបំេពញភរកិចច ដូចជ ៖  ករ្របមូលព័តមនែដល្រតូវករស្រមប់េ្រគងករគេ្រមង ៌  ករេ្រជសេរសទី ើ ើ  ងៃនលទធផលគេ្រមង (ឧទហរណ ៖ ទី ំ ៍ ករ្របមូលទុនចូលរួម។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ង ំ ងសង់អណង) ូ ្ដ 15
 4. 4. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.ơ.̀. ₤΅Ðņĕч ĕЊ₣ΒĖ˝◦◦УŲĩŲĮБÐЮŪŌ₣ សហគមន៍ មនន័យថជ្របជពលរដ្ឋមយ្រកុមែដលរស់េនជមួយគ េនកែន្លងមួយ មនករពក់ពនធ ួ ន ័ គេទវញេទមក នងមនផល្របេយជន៍រមគ។ ន ួ ន ិ ិ អនកទទួលផលផល់ពគេ្រមង គជ្របជពលរដ្ឋ ឬ្រកុម្រគួ ទ ី ឺ ឧទហរណ ៖ ៍  រែដលេ្រប្របស់លទធផលគេ្រមងផល់។ ទ ើ អនកទទួលផលផល់ពីអណងទឹក គជសមជិកទំងអស់េនកនុង្រគួ ទ ឺ ូ ្ដ េនះ។  អនកទទួលផលផល់ពី ទ សមជក ៃន្រគួ ិ  េរៀន គជចំនួនសិស ែដលេរៀនេនបនទបេរៀនេនះ មនរួមបញចូ លទំង ់ ឺ ិ ររបស់សិស ទំងេនះេទ។ អនកទទួលផលផល់ពករបណះប ្ដ ល គអកទំង ទ ី ឺ ន ុ ្ដ យ េនះ (ចំនួនសិកកម)។ ខ ម រែដលេ្រប្របស់ទឹកអណង ើ ូ ្ដ ែដលបនចូលេរៀនវគគបណះប ្ដ ល ុ ្ដ អនកទទួលផល នងសហគមន៍្រតូវចូ លរួមឱយបនេ្រចន កនុងករេ្រជសេរសេ្រគងករគេ្រមង នងករ ើ ិ ើ ើ ិ នករអនុវត្ដគេ្រមង។ Ư.ơ.́. ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ ចំេពះគេ្រមងឃុំ សងត់ភគេ្រចើន ែផនកគំ្រទបេចចកេទសនឹងចត់ ក តួនទីជអនកជំនួយបេចចកេទស េចសងត់។ ក េដមបជួយដល់ឃុំ ើ ី ងម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស ឱយបំេពញ ំ ំ សងត់កុ ងករេរៀបចំគេ្រមង ក ន មករេសនើសុំរបស់េមឃុំ អនកជំនួយបេចចកេទសមនភរកចដូចតេទ ៖ ិ ច     ពនតយអំពត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដមភគតិចរបស់គេ្រមង ី ើ ិ ិ ី ិ េរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង អនុវត្ដករសិក លទធភពគេ្រមង ជួយកនុងករសិក ដីធី្ល ករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងឬករេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករ ៍ ិ ិ ិ ករពរសុ វតថភពជនជតិេដើមភគតិច ិ  េរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង  បន់ ៉  បំេពញព័តមនែផនកបេចចកេទសេទកនុងទ្រមង់ពតមនគេ្រមង ៌ ័ ៌  ម នតៃម្លគេ្រមង ្រតូវចុះហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមនគេ្រមងជមួយេមឃុំ េចសងត់េ ័ ៌ ក យបញក់ថ គំនូសប្លង់ ជ គេ្រមង េនះពិតជ្រតឹម្រតូវ។ Ư.ơ.៨. Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕЮŠijŚ Ū˝О₣ ť ចំេពះគេ្រមងឃុំ សងត់មយចំនួន ដូចជគេ្រមងេស កមម អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង នង ក ួ ឹ ចត់ ងអនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ នងេខត្ដ ្រកុងឱយបំេពញតួនទីជអនកជំនួយបេចចកេទស េដើមបជួយដល់ ំ ្ឌ ិ ី ឃុំ សងត់ កនុងករេរៀបចំគេ្រមង ក មករេសនើសុំរបស់េមឃុំ េចសងត់។ ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 16
 5. 5. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងនងទទួលទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នងឯក ័ ៌ ឹ ិ សងត់។ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវេធ្វករពនតយ ៖ ក ើ ិ ិ     ឯក ឆ ំ២០០៩ ន រពក់ពនធពេមឃុំ េច ័ ី េតេមឃុំ េចសងត់ បនផ្ដល់ពតមនចំបច់្រគប់្រគន់េហយឬេន? ក ័ ៌ ើ ើ េតគេ្រមងេនះ្រសបេទ ើ មែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ែដរឬេទ? ក ិ េតគេ្រមងេនះមនលកខណៈសម្រសបកនុងករេ្របើ្របស់មូលនិធិឃុំ សងត់ែផនកអភវឌ ន៍ែដរឬេទ? ក ើ ិ េតគេ្រមងេនះមនផទុយេទនឹងចបប់ែដរឬេទ? ើ បនប់ពីពិនិតយរួច ល់េហើយ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវេផញើទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នង ទ ័ ៌ ិ រពក់ពនមយចបប់ េទមនទីរជំនញពក់ពនធ េដើមបពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ័ ធ ួ ័ ជ ី អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវធនថ ករបញចូ លព័តមនគេ្រមងេទកនុង “្របព័នទននយៃន ៌ ធ ិ ន ័ ករអនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់” ្រតូវបនអនុវត្ដ ក មេសចក្ដែណនំសី ្ដពីករបញចូ លព័តមនទននយគេ្រមងេទកនុង ៌ ី ិ ន ័ “្របព័នទិននយៃនករអនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់” របស់ គ.ជ.វ.វ ។ ធ ន ័ ក ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមួយចំនួនែដល សមបត្ដិ ែដលកំពុងែតេ្របើ្របស់េ ចប ្ដ លឱយប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងឬប៉ះពល់ដល់ដធី្ល ឬ្រពទយ ី ិ យឯកជន នងឬប៉ះពល់ដល់ជនជតិេដើមភគតិច អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ិ េខត្ដ ្រកុង្រតូវចត់ែចងកនុងករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ករេរៀបចំរបយករណលទធកមមដីធី្ល ឬរបយករណ ៍ ៍ បរចគដីធី្លេ ិ ច យសម័្រគចិត្ដ និងឬេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច។ ៍ ិ អនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ ្រកុង នង្រសុក ខណជួយព្រងឹងសមតថភព និងគំ្រទដល់េមឃុំ េចសងត់ឱយ ្ឌ ក ិ អនុវត្ដតួនទីរបស់ខួ នេនកនុងករេរៀបចំគេ្រមង។ ្ល ៉ អនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ ្រកុង នង្រសុក ខណ្រគន់ែតជអនកផ្ដល់េយបល់ដល់ឃុំ សងត់បុេ ្ឌ ក ិ ែមនជអនកេធ្វើសកមមភពេរៀបចំគេ្រមងរបស់ឃុំ សងត់ េ ក យខ្លួនឯងេឡយ។ ើ អនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ ្រកុង នង្រសុក ខណ (ឬម្រន្ដដៃទេទៀត) មន្រតូវចូ លរួមេធ្វើសកមមភព ្ឌ ិ ី ិ កនុងករ្របមូលទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន ប៉ុែន្ដ ្របមូលទុនចូ លរួមេនះ។ ក ចជួយផ្ដល់េយបល់ដល់ឃុំ សងត់អំពវធី ី ិ ្ណ ះ មន ិ មួយ ្រស្ដននកនុងករ Ư.ơ.៩. ņĕĀБũĄеĜŀĜĜ ˝). ŁũĄУŎ˝Ė₣ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ О ចំេពះ្របេភទគេ្រមងខ្លះ ប ំ ្ដ មនទរជំនញពក់ពន្រតូវចូ លរួម ជជនួយបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំ ័ ធ ី គេ្រមង។ ជំនួយបេចចកេទសែដលមនទរជំនញគួរែណនំរមមន ៖ ួ ី  ករែណនំបេចចកេទសេលើេ្រគងករគេ្រមង។ េបម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស ឬអនកស្រមបស្រមួល្រសុក ើ ី ំ ខណ េខត្ដ ្រកុងមនមនសមតថភព្រគប់្រគន់កុ ងករផ្ដល់ជំនួយបេចចកេទសដល់ករេរៀបចំគេ្រមង ្ឌ ន ិ េទ គណៈកមធករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង ្រតូវេសនើេទប ម ិ ម ិ ិ ិ ិ ្ដ មនទរ ី ជំនញពក់ពនធ េដមបជួយដល់ឃុំ សងត់កុ ងករេរៀបចំគេ្រមង។ ឧទហរណ ករេរៀបចំគេ្រមង ័ ក ន ៍ ើ ី ធ ំ ្រស្ដ ្រតូវករជំនញបេចចកេទសពីមនទីរធនធនទឹក នងឧតុនិយម េបើម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស ិ មនមនសមតថភព្រគប់្រគន់។ ែផនកគំ្រទបេចចកេទស្រតូវេសនើមកគណៈកមធិករ្របតិបត្ដិៃនគណៈ ម ិ កមធិករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង េដមបេសនើេទមនទីរធនធនទឹក នងឧតុនិយមឱយជួយជបេចចក ម ើ ី ិ ិ េទស។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 17
 6. 6. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  ែខមក កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីករចត់ែចងស្រមប់ករ្របតិបត្ដិករ និងែថទំលទធផលគេ្រមង ជពិេសស ចំេពះគេ្រមងែដលមនទរជំនញទទួលខុ ស្រតូវកនុងករចំ ី ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់មន ក ិ ច ងសង់ យស្រមប់្របតបត្ដិករ។ ឧទហរណ ៍ ិ េរៀនបនេឡើយ េបមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី ើ ភ យល់្រពមកនុង ករផ្ដល់្រគូបេ្រង ន និងករឧបតថមេផ ងៗេនះ។ េ ឆ ំ២០០៩ ន មន ិ េមឃុំ េចសងត់្រតូវពិភក ជមួយមនទីរជំនញអំពីបញននទក់ទងនឹងករេរៀបចំគេ្រមងឃុំ សងត់ ក ្ហ ក យមនជំនួយពីម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស នងអនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ េខត្ដ ្រកុង។ ំ ្ឌ ិ Š). ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ ˝Ю◦₤ ą ប ្ដ មនទរជំនញមនភរកចកុ ងករពនិតយបញក់បេចចកេទសនូវ្រគប់គេ្រមងអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ទង ជ ក ំ ី ិ ច ន ិ ិ អស់ ែដលពក់ពនធនឹងជំនញរបស់ខួ ្លន។ កនុងករណខ្លះ គេ្រមងមួយ ច្រតូវករករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ័ ជ ី ំ ពីមនទីរជនញពក់ពនមយ ឬេ្រចើន ឧទហរណ គេ្រមងេស កមម ឬគេ្រមងែដលសថិតេនកនុងតំបន់្រតួតសុី គ ័ ធ ួ ៍ ន រ ងមនទរជំនញេ្រចើនជេដើម។ ី Ư.ơ.ơƠ. Ð‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊаĕÐ‗к˝ŌĊЊŁũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ЮŠijŚ Ū˝О₣ Ŋ Ŋ តួនទរបស់គណៈកមធករ្របតបត្ដៃនគណៈគមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ម ិ ម ិ ី ិ ិ ិ ឃុំ សងត់។ គណៈកមធិករ្របតបត្ដមនមនតួនទេ ក ម ិ ិ ិ ី សងត់ េនះេទ។ ក ្រកុងផ្ដល់ករគំ្រទដល់ ័ យផល់កុ នងករេរៀបចំគេ្រមង នងអនុ មតគេ្រមងឃុំ ទ ិ Б Ư.ơ.ơơ. Ū˝ОņŁũİũ₤Нŷij□ЊļĮĠũЋ⅜ĕ řĊųБ ĕЊ₣ĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊşаĕЮŲžĊЊŁũŢĕ Ð.Ą.ŷ.ŷ □ ť ្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ គឺជយន្ដករ ី ិ មួយ ែដលបេងកើតេឡើង េដើមប្រតួតពិនិតយ នងផ្ដល់េយបល់េទេលើ ៖ ី ិ   ំ ើ ដេណរករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងជនជតិេដើមភគតិច របយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងរបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិ ៍ ិ ៍ ិ ី ិ ិ េដមភគតិច។ ើ ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដមភគតចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នងេរៀបចំបញជ ី ី ិ ិ ើ ិ ិ ិ តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (ឃុំែដលសថិតេនកនុងតំបន់ែដលមនផលប៉ះពល់ខងដល់បរ ិ ថ ន) ្ល ំ នងបញជ ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច (ភូមែដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនេលើសពី៥%ៃន្របជពលរដ្ឋសរុប ិ ិ កនុងភូម) េហយ ិ ើ ក់ជូន គ.ជ.វ.វ េដមបពិនិតយ នងសេ្រមច។ គ.ជ.វ.វ នឹងផ្ដល់បញជ ី ទងពីរេនះដល់េខត្ដ ្រកុង ំ ើ ី ិ ែដលពក់ពនធ នងផ ព្វផ យបញជ ី ទងពីរេនះេនកនុងេវប ័ ំ ិ ទ ំ យរបស់ គ.ជ.វ.វ។ បនប់ពីទទួលបនបញជ ី ទងពីរ េនះ េខត្ដ ្រកុង្រតូវផ្ដល់បញជ ី ទងពរេនះដល់ឃុំ សងត់ែដលពក់ពនធ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង នង ំ ី ក ័ ិ ែផនកគំ្រទបេចចកេទស។ ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល និងជនជតេដើមភគតិចៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ្រតូវេធ្វបចចុបបនន ី ិ ិ ើ ិ ភពបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងបញជ ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច។ េ្រកម ៖ បញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្រតូវេធ្វើបចចុបបននភពេ យែផ្អក មចំណចដូ ចខង ុ 18
 7. 7. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  ទំហំស  ទំហំស ្ឋ នដទងអស់ ឬពក់ក ី ំ ្ដ លរបស់ឃុំ សងត់ែដល្រគបដណប់េ ក ្ដ ្ឋ នដរបស់ឃុំ សងត់្រគបដណប់េ ក ្ដ ី រយេឡើងេទៃនទំហំៃផទដីសរុបរបស់ឃុំ សងត់ ក  ករកំណត់េ  យៃ្រពធមមជតិ យតំបន់ដេសើម ឬៃ្រពែដលមនទំហំចប់ពី១០ភគ ី ្រស្ដ តំបន់ជីវៈច្រមុះេផ ងៗែដល្រតូវបនេគចត់ទុកជតំបន់ ែដលគំ្រទ្របេភទពូ ជសត្វៃ្រពែដលបត់បង់ េហយែដល្រតូវបន្របកសេ ើ  ឆ ំ២០០៩ ន ន ន យថក់េខត្ដ ្រកុង ឬថក់ជតិនូវតំបន់ករពរ តំបន់ៃ្រពករពរ តំបន់រក ពូ ជ្រតីទឹក ប និងទឹកៃ្រប ឬតំបន់អភរក បុ ណ ិ  ែខមក យ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន នំ លទធផលៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នធំៗកនុងករអនុវត្ដគេ្រមងឆមុនៗ ឃុំ សងត់ែដលមនវត្ដមនជនជតេដើមភគតចរស់េនេលើសព៥ភគរយៃនចំនួន្របជជនសរុប ក ិ ិ ី កនុងឃុំ សងត់េនះ។ ក ចំេពះឃុំ សងត់ទងអស់ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ្រកុមករ ក ំ ងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធី្ល និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នឹង ៖  ពនតយេឡងវញេទេលើករពនតយអំពត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នៃនគេ្រមងទំង ិ ិ ើ ិ ិ ិ ី អស់ ែដលសថិតេនកនុងឃុំៃនបញជជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នេនះ េដមបបញក់អំពី ជ ើ ី សកនុពលៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នៃនគេ្រមងទំងអស់េនះ ្ដ  ចុះពិនិតយដល់ទី ងគេ្រមង ផ្ដល់ករែណនំអំពីករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងពិនិតយរបយ ំ ិ ិ ្ដ ករណវភគបរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ នៃនគេ្រមងែដលពិនិតយេទេឃើញថ មនសក ៍ ិ ិ នុពលៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (ជពេសស គេ្រមងផ្លូវថមី ្របព័នធ ធ ិ ្រស្ដថីម ្រប យថមី ទំនប់ថីម ងស្ដុកទឹកថមី ឬែ្រពកជីកថមី) ជមុន មុននឹងគេ្រមងទទួលបនករពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ជ ចំេពះភូមទងអស់ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ជនជតេដើមភគតច ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដីធី្ល ិ ិ ិ ិ ំ នងជនជតេដើមភគតចៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នង ៖ ិ ិ ិ ិ ឹ  ពនតយេឡងវញេទេលើករពនតយអំពត្រមូវករៃនករេរៀបចំរបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថិ ៍ ិ ិ ើ ិ ិ ិ ី ី ិ ភពជនជតិេដើមភគតិច ៃនគេ្រមងទំងអស់ែដលមនទី េដមភគតិច ើ ភគតច។ ិ  ងសថិតេនកនុងភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតិ ំ ិ េដមបកំណត់អំពីសកនុ ពលផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមងទំងេនះេទេលើជនជតិេដើម ្ដ ើ ី ពនតយថេតមនករេរៀបចំរបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដើមភគតិចបន ៍ ិ ិ ើ ី ិ ិ ិ ្រតម្រតូវែដរឬេទ?។ ឹ ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដមភគតចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នងេធ្វករសិក ី ិ ិ ិ ើ ិ ឹ ើ នង យតៃម្ល្របចំឆេទេលើផលប៉ះពល់ដីធី្ល ែដលប នំ ិ ្ដ លមកពីករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់។ ក Ư.Ư. ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ករេរៀបចំគេ្រមង្រតូវេធ្វើេឡើង បនប់ពីគេ្រមង្រតូវបន ទ ក់បញចូ លកនុងកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់ នង ក ិ ិ ិ មុនេពលករចប់េផ្ដើមដំេណរករលទធកមម។ ករេរៀបចំគេ្រមង គជករសិក ើ ឺ ្រតូវករ េដើមបេរៀបចំឱយបននូ វេ្រគងករគេ្រមង។ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ នង្របមូលព័តមនទំងអស់ែដល ៌ ិ 19
 8. 8. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ករេរៀបចំគេ្រមងរួមមន ៖          ពនតយអំពត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដមភគតិចរបស់គេ្រមង ី ើ ិ ិ ី ិ ករបេងកតគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង ើ ករេរៀបចំ្រកុមេ្របើ្របស់ ករេរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង ករេរៀបចំែផនទីគេ្រមង ៌ ករសិក និង្របមូលព័តមនទូេទ និងព័តមនបេចចកេទស ៌ ករសិក និងវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ិ ករសិក ដីធី្ល (របយករណបរចគដីធេ ៍ ិ ច ី្ល យសម័្រគចិត្ដ ឬរបយករណលទធកមមដីធ) ៍ ី្ល ករេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដើមភគតច ៍ ិ ិ ិ ិ  ករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង  ករបន់ ៉  ករេរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមង ិ  ម នតៃម្ល ករេរៀបចំទ្រមង់លទធផល និងតៃម្លបន់ ៉  ករអនុមតគេ្រមង ័  ករពនិតយព័តមនគេ្រមងេ ៌ ិ ម នគេ្រមង  យអងគភពរដ្ឋបលមូលេខត្ដ ្រកុង ករពនិតយបញក់បេចចកេទស។ ជ ិ Ư.Ư.ơ. ŁũĮЊĕЊijŏΒеĮБijŪņСŷŁũаĕŁũ₤Њ˝⅝ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ řБĊųБ ĕЊ₣ĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊşũĠ₤сÐЮŪŌ₣ □ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវេធ្វករពនតយ្រគប់គេ្រមងឃុំ សងត់ទងអស់ េដមបកំណត់ថ េតគេ្រមង ក ំ ើ ី ើ ិ ិ ើ ទំងេនះ ្រតូវករករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដីធី្ល នងជនជតេដើមភគតចែដរឬេទ។ ិ ិ ិ គេ្រមងែដល្រតូវេធ្វករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន គជគេ្រមងែដល ៖ ិ ើ ឺ  ករអនុវត្ដៃនគេ្រមងេនះ មន  ចប ្ដ លឱយមនករខូចខត ឬប៉ះពល់ដល់កែន្លងមួយចំនួន ែដល រៈសំ ខន់េលើែផនកបរ ិ ថ ន ឬវបបធម៌ ករអនុវត្ដៃនគេ្រមង ចប ្ដ លឱយមនករខូចខត ឬប៉ះពល់ដល់្របភពផគតផគងទឹក ែដល្របជ ់ ់ ពលរដ្ឋកំពុងេ្របើ្របស់     លទធផលៃនគេ្រមងេនះ ជែខ ផ្លូវថមី លទធផលៃនគេ្រមងេនះ ជផ្លូវចស់ែដលមន្រ លទធផលគេ្រមងេនះ ជែខ ទំនប់ ឬែខ ្រប ប់្រតូវបនព្រងីកទទឹងចប់ពី ២៥%េឡើងេទ យថមី ឬ ងស្ដុកទកថមី (្របព័នធ ធ ឹ ្រស្ដថី) ម លទធផលគេ្រមងជែខ ែ្រពកជកថមីស្រមប់ករេធ្វដំេណរផ្លូវទក នងឬផគតផគងទកេ្របើ្របស់ ់ ់ ឹ ី ើ ើ ឹ ិ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ចំេពះឃុំ សងត់ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ð ក ្រគប់គេ្រមង ទំងអស់ េទះបជមន ឬមនមនេនកនុងចំណចដូចបនបរយយខងេលើកេ ុ ៏ ី ិ ិ ្រតួតពនតយពេសសអំពសកនុពលៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ ចំេពះគេ្រមងទំង ្ដ ិ ិ ិ ី យ យ ក៏ទមទរករ ែដល្រតួតពនិតយេទ ិ េឃញថ មនសកនុពលៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (ជពេសស្រគប់គេ្រមងផ្លូវថមីទងអស់ នងគេ្រមងទំង ្ដ ំ ើ ិ ិ យ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 20 ដូចបនបរយយខងេលើ) ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដមភគតចរបស់េលខធករ ្ឋ ន ី ិ ិ ិ ិ ើ ិ ិ
 9. 9. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ គ.ជ.វ.វ នងចត់ ឹ ងម្រន្ដីទទួលបនទុកេដើមបចុះពនិតយទី ំ ី ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ងគេ្រមងទំងេនះ នងផ្ដល់េយបល់អំពរេបៀបវភគ ំ ិ ិ ី ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងរេបៀបេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ េលើសពេនះេទៀត អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ិ ី េខត្ដ ្រកុង្រតូវេផញរបយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន (េបជត្រមូវករ) ជ ៍ ិ ើ ិ ើ ទ្រមង់ឯក រកនុងកុំពយូទ័រ (Electronic copy) មរយៈអុីែម៉លជូន្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជន ី ិ ជតេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ េដើមប ី ពិនិតយជមុនសិន មុននឹងេផញើរបយករណវភគផលប៉ះពល់ ៍ ិ ិ បរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ នេនះេទមនទីរបរ ិ ថ ន េដើមបពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ េបើពិនិតយេឃើញ ជ ិ ី ថ របយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន មនចំណចខុសឆគង ឬខ្វះខតព័តមន ៍ ិ ុ ៌ ិ មួយចំនួនែដល្រតូវែកត្រមូវ ឬបំេពញបែនថម ្រកុមករងរសុ វតថិភព បរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដើមភគតិចៃន ី ិ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ្រតូវជ្រមបដល់ម្រន្ដទទួលបនទុកេខត្ដ ្រកុងវញ ិ ិ ី មរយៈអុែម៉លកនុងរយៈេពល១០ៃថង ី េធ្វករ។ េនមុនេពលទទួលបននូវករយល់្រពមព្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដីធី្ល នងជនជតេដើមភគតច ី ិ ិ ិ ិ ើ ៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងមន្រតូវេផញពតមន គេ្រមងទំងេនះេទមនទរ ើ ័ ៌ ិ ិ ី ំ ជនញពក់ពនស្រមប់ករពនតយបញក់បេចចកេទសេឡើយ។ ័ ធ ជ ិ ិ គេ្រមងែដល្រតូវេធ្វករសិក ដធី្ល គជគេ្រមងែដលនងេ្រប្របស់ ៖ ី ើ ឺ ឹ ើ  ដបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្របើ្របស់ េ ី េហើយ្រគប់្រគួ យឯកជន (េទះបដីេនះជដី ី ធរណៈ ឬដឯកជនក៏េ ី រែដលដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ ្ល គេ្រមង បនយល់្រពម្របគល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នេ ិ អនកេ្រប្របស់ដី ើ យ យ) រករអនុវត្ដ យសម័្រគចិតដល់គេ្រមង។ មនមន ្ដ ិ មួយបន្របគល់ដីឱយេទគេ្រមងេ្រចនជង៥% ៃនដី ើ ដុះសរុបរបស់ខួ នេនះ ំ ្ល េទ ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀតមនតៃម្លេ្រចនជង៤០០.០០០េរៀលេឡយ។ ចំេពះគេ្រមង្របេភទ ិ ើ ើ េនះ េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំរបយករណមួយែដលបងញថ អនកេ្រប្របស់ដធ្រតូវបនជ្រមប ក ៍ ្ហ ី ី្ល ើ យងេពញេលញអំពីគេ្រមង នងសិទិរបស់ពួកេគកនុងករបដិេសធករ្របគល់ដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិ ៉ ធ ិ េ  យគនសំ ណងទូទត់។ របយករណេនះ េ ម ៍ ដីបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្របើ្របស់ េ េហយ្រគួ ើ ថ “របយករណបរចគដធេ ៍ ិ ច ី ី្ល យឯកជន (េទះបីដីេនះជដី យសម័្រគចត”។ ិ ្ដ ធរណៈ ឬដី ឯកជនក៏េ រមួយចំនួនែដលដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ ិ អនុវត្ដគេ្រមង មនយល់្រពម្របគល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នដល់គេ្រមងេ ្ល ិ ិ ិ ទូទត់។ មនអនកេ្រប្របស់ដធមយចំនួននង្រតូវ្របគល់ដធេ្រចនជង៥%ៃនដី ី ី្ល ួ ី ី្ល ើ ើ ឹ យ យ) រករ យគនសំ ណង ម ដុះសរុបរបស់ខួ ន ំ ្ល ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗ េទៀតមនតៃម្លេ្រចើនជង៤០០.០០០េរៀលស្រមប់គេ្រមង។ ចំេពះគេ្រមង ិ ្របេភទេនះត្រមូវឱយមន “របយករណលទធកមមដធ”។ ៍ ី ី្ល ចំេពះគេ្រមងែដលប ្ដ លឱយមនកររុះេរ ើ ឬបំផញនូវលំ េន ្ឋ ន ឬអគរេធ្វើ ្ល េលើដែដលកំពុងេ្របើ្របស់េ យឯកជន (េទះបីដីេនះជដី ី ជវកមមមយចំនួនេន ួ ី ធរណៈ ឬជដឯកជនក៏េ ី យ) គេ្រមង េនះនងមន្រតូវបនគំ្រទហរញញ វតថុពមូលនិធឃុំសងត់េឡយ។ ក ឹ ិ ិ ី ិ ើ គេ្រមងែដល្រតូវកររបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតច គជគេ្រមងទំង ៍ ី ិ ិ ិ ើ ិ ឺ យ ែដលមនទី ងសថិតេនកនុងភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតេដមភគតច (ភូមែដលមនជនជតេដមភគតច ំ ិ ើ ិ ិ ិ ើ ិ ិ រស់េនេលើសពី៥ភគរយៃន្របជពលរដ្ឋកុ នងភូមសរុប)។ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 21
 10. 10. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ ŁũĮЊĕЊijŏΒеĮБijŪņСŷŁũаĕŁũ₤Њ˝⅝ Б ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ řĊųБ ĕЊ₣ĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊşũĠ₤сÐЮŪŌ₣ □ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េតគេ្រមង្រតូវេធ្វើករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? ើ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... េតគេ្រមង្រតូវេធ្វើករសិក ដីធីែដរឬេទ? ្ល ើ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... េតគេ្រមង្រតូវករេរៀបចំវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ? ិ ើ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ........... នំ ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ........... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ Ư.Ư.Ư. ŁũĠЮ₣˛ЧijÐ‗к˝ņŊŁũŪÐĠсŪÐ₣ÐЮŪŌ₣ គេ្រមងឃុំ សង ត់នីមួយៗ េមឃុំ េចសង ត់្រតូវបេងកើតគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងមួយ េ ក ក យ េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ឃុំ សងត់។ េនកនុងដំេណរករេរៀបចំគេ្រមង តួនទរបស់ គណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង ក ើ ី ក គជួយ និងផ្ដល់េយបល់ដល់េមឃុំ េចសងត់ និងចូ លរួមកនុងករេរៀបចំគេ្រមង។ សមសភពរបស់គណៈកមម ឺ ករ្រគប់្រគងគេ្រមងរួមមន ៖  េមឃុំ េចសងត់ ក  សមជកគណៈកមមករលទធកមមឃុំ សងត់ ក ិ  តំ ងអនកទទួលផលមក់ ពភូមនមយៗែដលលទធផលគេ្រមងបន ន ី ិ ី ួ ថ បនេនកនុងភូមទងេនះ។ ិ ំ ្របសិនេបមន្រកុមេ្រប្របស់ែដលនងទទួលខុស្រតូវស្រមប់ករេ្រប្របស់នងែថទំ អនកតំ ើ ើ ឹ ើ ិ ង ភូមគួរមកពី្រកុមេ្របើ្របស់។ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 22
 11. 11. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Ư.Ư.ư. ŁũЮũЬĠşеŪ˝ОņЮŪĠЧŪģ₤с ្រគប់គេ្រមងឃុំ សងត់ទំងអស់ ្រតូវមន្រកុមអនកេ្របើ្របស់ មួយ ែដលនឹង ទទួ លខុ ស្រតូវ កនុងករេ្របើ ក ្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមង។ គេ្រមងមួយចំនួន ្រកុមអនកេ្រប្របស់េនះ បនបេងកើតរួចេហើយេ ិ ើ ំ ជនញ។ ចំេពះគេ្រមង េនដំ យមនទរ ី ក ែដលមនទន់បនបេងកត្រកុមអនកេ្រប្របស់េនះ ឃុំ សងត់្រតូវែតេរៀបចំបេងកតេឡង ើ ើ ើ ើ ិ ក់កលចប់េផ្ដើមេរៀបចំគេ្រមង។ Ư.Ư.̉. ŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũ₤Њ˝⅝ÐЮŪŌ₣ បនប់ពីកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់្រតូវបនអនុ មត េមឃុំ េចសងត់្រតូវពិភក ជមួយនឹងអនកជំនួយ ទ ក ័ ក ិ ិ បេចចកេទសអំពីគេ្រមងែដលមនកនុងកមមវធីវនិេយគ េដមបេរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង(ទ្រមង់ទ២)។ ែផនករ ិ ិ ើ ី ី សិក គេ្រមង្រតូវេធ្វើបចចុបបននភពជេរៀង ល់ឆ ំ បនប់ពីករអនុមតកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់។ ន ទ ័ ក ិ ិ ែផនករករងរេនះ្រតូវេរៀបចំស្រមប់ករសិក គេ្រមងទំងអស់ ែដលមនកនុងកមមវធីវនិេយគឃុំ ិ ិ សងត់ េហយែដល្រតូវបនេ្រគងកនុងករេ្រប្របស់ថវកពី ៖ ក ិ ើ ើ   មូលនធឃុំ សងត់ នង ក ិ ិ ិ ្របភពេផ ងេទៀតែដលបនបញចូ លេនកនុងគេ្រមងថវក្របចំឆរបស់ឃុំ សងត់។ នំ ក ិ ្របសិនេបើមនភពមនចបស់ ិ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវពិភក ស់អំពីគេ្រមង មួយ ែដល្រតូវ ក់ចូលកនុងែផនករសិក គេ្រមង នង្រពមេ្រព ងជមួយេមឃុំ េចសងត់។ ជករសំ ខន់ ក ិ ំ ជនួយបេចចកេទស្រតូវយល់ឱយបនចបស់ ថ ៖  អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវេធ្វករអនុវត្ដករសិក គេ្រមង េទ ើ មែផនករករងរេនះ េ េលើកមមវធវនេយគឃុំ សងត់។ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវចប់េផ្ដមសិក គេ្រមង េ ក ិ ី ិ ិ ើ ័ ក បច់រង់ចករអនុមតគេ្រមងថវកឃុំ សងត់េឡយ។ ំ ិ ើ  ស់ែដលអនក យែផ្អក យមនចំ ិ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវមនែផនករសិក គេ្រមងរយៈេពលមួយឆស្រមប់ឃុំ សងត់នីមយៗ។ នំ ក ួ ែផនករ នងករអនុវត្ដ ិ មែផនករេនះ មន រៈសំ ខន់ស្រមប់ យតៃម្លករបំេពញករងររបស់ ខ្លូន។ ែផនករសិក គេ្រមងនមយៗ ្រតូវបងញ ៖ ្ហ ី ួ  លទធផលេ្រគងរបស់គេ្រមង  េតសកមមភពៃនករសិក ្រតូវករអ្វខះ? ី ្ល ើ  េត្រតូវករជំនួយពីអកែដលមនចំេណះដឹងជំនញបេចចកេទសែដរឬេទ (ឧទហរណពីមនទីរជំនញ ន ៍ ើ នន)?       េតគេ្រមង្រតូវករេធ្វើករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? ិ ើ េតគេ្រមង្រតូវកររបយករណសិក ដីធីែដរឬេទ? ៍ ្ល ើ េតគេ្រមង្រតូវកររបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ? ៍ ើ ី ិ ិ េត្រតូវកររយៈេពលប៉ុននៃថង េដមបេធ្វករសិក គេ្រមងឱយបនចប់សព្វ្រគប់? ម ើ ី ើ ើ កលបរេចឆទេ្រគងបញច ប់ករសិក គេ្រមង ិ េយបល់េផ ងៗ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 23
 12. 12. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន អនកជំនួយបេចចកេទស នងេមឃុំ េចសងត់្រតូវចុះហតថេលខេលើែផនករសិក គេ្រមង។ េមឃុំ េច ក ិ សងត់ ្រតូវរក ទុកែផនករករងរេនះមួយចបប់។ ក  ែផនករសិក គេ្រមង្រតូវរក ទុកកនុងសំ ណឯក ុំ រគេ្រមងេន ឃុំ សងត់។ ក şе₧ е ៖ អនកជំនួយបេចចកេទសមនែមនេធ្វើករសិក គេ្រមងែតមក់ឯងេនះេទ។ េមឃុំ េចសងត់្រតូវ ន ក ិ ធនឱយមនអនកទទួលផលពីគេ្រមង្រគប់្រគន់ េដមបជួយដល់អកជំនួយបេចចកេទសកនុងករសិក គេ្រមង។ ន ើ ី ចំេពះគេ្រមងមួយចំនួន េពលេវ គជករ ឺ ងសង់បនទបេរៀនថមីេនកនុង ់ េពល១ ឬ២ៃថងបុេ ៉ សិក គេ្រមងមនរយៈេពលខ្លី។ ឧទហរណ ្របសិនេបើគេ្រមង ៍ ែដលមន្រ ្ណ ះ។ ែតេបគេ្រមង គឺជករ ើ ប់ ករសិក គេ្រមង្របែហលជនឹងបញច ប់កុ ងរយៈ ន ងសង់្របព័នធ ធ នងេរៀបចំគេ្រមង ្របែហលជេ្រចើនជង១ឆ។ នំ ិ  អនកជំនួយបេចចកេទស ចេធ្វសកមមភពសិក គេ្រមងបន្រគប់េពលេវ ើ សម្រសប នងេពលេវ ិ  ្រស្ដថីម រយៈេពលៃនករសិក គេ្រមង ែដល ចេធ្វបន។ ើ ្រស័យេលើល័កខខណ ័ ្ឌ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវសិក គេ្រមងទំងមូល មនែមនសិក ្រតមែតលទធផលែដលមនថវក ិ ិ ឹ ស្រមប់អនុវត្ដេនះេទ។  ្របសិនេបើគេ្រមងមួយែដល្រតូវអនុវត្ដរយៈេពលេលើសពី១ឆ ំ គេ្រមងេនះមនត្រមូវឱយេធ្វើករសិក ន ិ ២ដង ឬេ្រចើនដងេនះេទ។   ករេ្រប្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមងចស់ មនចំបច់េធ្វករេរៀបចំគេ្រមងេទ។ ើ ិ ិ ើ គេ្រមងេស កមមរបស់ឃុំ សងត់ ្រតូវមនករេរៀបចំគេ្រមងស្រមប់ែតឆដំបូងប៉ុេ ក នំ ពេនះមកករបន្ដផ្ដល់េស កមម គជគេ្រមងចស់ ី ឺ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្ណ ះ។ បនប់ ទ មនែមនជគេ្រមងថមេនះេទ។ ី ិ 24
 13. 13. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯ ЯĩĕŁũ₤Њ˝⅝ÐЮŪŌ₣þНе ₤İijсĂ е............ ˛ Ė េខត្ដ ្រកុង ៖ ក ្ដ ល ្រសុក ខណ៖ ក ្ឌ េឈះគេ្រមង ម គេ្រមងផ្លូវឃុំបគូ គេ្រមងធ ្រស្ដ ភូមកំពង ់កនទួត ិ គេ្រមងទក ឹ េន៦ភូមិ ្អ ត ថក់មេត្ដយយសហ ន គមន៍ភមិកំពង ់ ូ កនទួត លទធផលេ្រគង ផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហម ព នេបតុង១កែន្លង លូ៤កែន្លង ថ បន្រប យ១,៥គម ទរទក១ និងលូទក២កែន្លង ្វ ឹ ឹ ួ អណង ចំនន២៥ កែន្លង ូ ្ដ ឃុំ សងត់ ៖ បគូ ក ្ដ លសទឹង េឈះអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ មួក សិ ម សកមមភពសិក គេ្រមង ែដល្រតូវករ កែន្លងែដល សិក ក់ល ូ នេលខ ្របមូលទនននយពី ័ ិ មនទីរធនធនទក ស្ដីពីក្រមិតទកកនុង ឹ ឹ ្រប យេម ស់ែវងៃផទដ ី េ្រ ្រសព ស់ែវងទ ី សិក ទ ី ំងសំ ណង ់។ ្រតូវករ សិក ផលប៉ះ របយករណ ៍ េទ ថ នភពផ្លូវ ជេ្រមទកជំនន់ ឹ សិក ្រតូវករករ េទ បទ បទ ពល់បរ ិ ថ ន សិក ដធ្លី ី ្រតូវករវធន ិ កលបរេចឆទ ៖ ០២/០១/០៨ ិ ចំននៃថង ួ កលបរេចឆទ ិ េទ ៤ ០៩/០១/០៨ េទ ១៥ ០៤/០៧/០៨ ករករពរ ជនជតេដម ិ ើ េធ្វករងរ បញច ប់ែផនករ ើ ទុកេពលេវ ស្រមប់ ពល ់បរ ិ ច ំងអណងនីមួយៗ ូ ្ដ េយបល់េផ ងៗ េទ េទ េទ ៥ៃថង ១៤/០១/០៨ ្រគប់្រគន់ យតៃម្លផលប៉ះ ថ ន និងរបយ ករណសិក ដធ្លី ៍ ី បញប់ករសិក កនុងឆ ំ ច ន េនះ និង ងសង ់អណង ូ ្ដ មួយចំននកនុងឆ ំ ២០០៨ ួ ន ថក់មេត្ដយយសហគមន៍ ន ចំនន១ថក់ សិស ២៥ ួ ន នក់ សិក ចំននសិស ថក់ទ១ែដលបន ួ ន ី េបះបង ់ ករសិក ទី ំងមេត្ដយយ េទ េទ េទ ១០ ០៩/០១/០៨ ិ េបថវកមន្រគប់្រគន់ ើ ន រដ្ឋ លទ ធភពរបស់សហគមន៍កុង ករគ ំ្រទ្រគូ។ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 25
 14. 14. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ư.Ư.̣. ŁũЮũЬĠşеЯĩĕ◦БÐЮŪŌ₣ ែផនទគេ្រមង្រតូវែតជែផនទីឃុំ សងត់ែដលបងញអំពីទី ក ្ហ ី បនទទួលករពនតយបញក់បេចចកេទស នងប ជ ិ ិ ិ ្រតូវ្របថប់្រ ្ដ ភូមទង ិ ំ គណៈកមធិករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង។ ម ិ មនែតលទធផលែដលបងញេនេលើែផនទេនះប៉ុេ ្ហ ី េប្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ចង់ផស់បូ រទី ក ្ល ្ដ ើ ងៃនលទធផលននរបស់គេ្រមង ែដល ំ យែដលអនកទទួលផលរស់េន។ ែផនទីគេ្រមង ្ណ ះ ្រតូវបញចូ លេទកនុងកចសនយ េដមបអនុវត្ដ។ ើ ី ិ ច ងលទធផលគេ្រមង ឬបេងកនបែនថមចំនួនលទធផលគេ្រមង ្រតូវអនុវត្ដ ំ ើ នតិវធីៃនករពិនិតយបញក់បេចចកេទសជថមីេឡើងវញ។ ជ ិ ី ិ Ư.Ư.̀. Łũ₤Њ˝⅝ ĕЊ₣ŪĠņРŲĮњijхŌĕ◦РЮĉ ĕЊ₣ĮњijхŌĕĠЮşĆ˝Ю◦₤ អនកជំនួយបេចចកេទសនឹងជួយគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង កនុងករចុះសិក បេចចកេទសគេ្រមងឃុំ សងត់េនទី ក ងគេ្រមង េ ំ យសហករយងជិតសនិទធជមួយ្រកុមអនកេ្រប្របស់ និងអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន ៉ ើ ៌ ័ ៌ ័ ៌ កនុងេគលបំណង្របមូលព័តមនសំ ខន់ៗ នងចំបច់ េដមបបំេពញទ្រមង់ពតមនគេ្រមង ទ្រមង់ពតមនបេចចក ើ ី ិ េទស នងទ្រមង់នន។ ិ ព័តមនទូេទ និងព័តមនបេចចកេទស្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបបេងកើតេ្រគងករគេ្រមង។ ព័តមនបេចចក ៌ ៌ ៌ ី េទសៃនគេ្រមងនមយៗ ី ួ ចខុសៗគេទ ន ម្របេភទគេ្រមងនមយៗ។ ព័តមនបេចចកេទស្រតូវបំេពញកនុង ៌ ី ួ ទ្រមង់ពតមនបេចចកេទស ែដលមនេនកនុងេសៀវេភែណនំបេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ និង ័ ៌ ័ េសៀវេភែណនំបេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេស កមមរបស់ គ.ជ.វ.វ។ Ư.Ư.́. Łũ₤Њ˝⅝ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ គេ្រមងឃុំ សងត់ែដលប ក ពេសសមួយនឹង្រតូវេធ្វេឡង េ ិ ើ ើ ្ដ លឱយមនផលប៉ះពល់អវជជមនដល់បរ ិ ថ ន នងវបបធម៌ ករសិក ិ ិ ថ “ករសិ ក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន”។ ម្រន្ដទទួលបនទុកថក់េខត្ដ ្រកុង េ ន ី ័ ធ សហករជមួយនឹងអនកពក់ពននន នងេធ្វើករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នេនទី ឹ គេ្រមង េ ងគេ្រមង ឬេនជតទី ំ ិ យ ង ំ យមនករចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។ នតិវធីលម្អតស្ដីពីករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ី ិ ិ នងមនបរយយេន កនុងេគលករណែណនំស្រមប់វភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (ចំណច ២.៨)។ ៍ ុ ិ ឹ ិ ជករសំ ខន់ ស់ែដលេមឃុំ េចសងត់ នងអនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវគិតគូរយង្របុង្របយ័តន មុន ក ៉ ិ េពលេឆ្លើយតបេទនងសំ ណរទំងេនះ។ កុំេចះែតនិយយថ “មនអេទៗ” េទះជមនបញេនះ។ េបេយង ួ ្ហ ឹ ិ ី ើ ើ មនគតអំពីបញេនះ កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង និងែស្វងរកដំេ ្ហ ិ ិ ះ្រ យ មួយឱយបនល្អេទ េនះ ចនងបងកករលំ បក ស្រមប់្រគប់គជក់ជមនខន េនេពលបញទំងេនះ្រតូវបនេលើកេឡើង េ្រកយពី ន ្ហ ឹ ិ អនកទទួលករចប់េផ្ដើមករងរ របស់ខួ ន។ ្ល ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð េទះបជលទធផលមួយចំនួនរបស់គេ្រមង្រតូវបនគំ្រទេ ី ចំនួនេទៀត្រតូវបនគំ្រទេ យមូលនិធិេផ ងក៏េ ផងែដរ។ ឧទហរណ មស់អំេ ៍ ច េហើយ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់នឹង ក ក យមូលនធិឃុំ សងត់ េហយលទធផលមួយ ើ ិ យ គេ្រមងេនះក៏ ច្រតូវេធ្វើករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន យ្រពមេ្រព ងជមួយ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ថ គត់នឹង ក ងសង់ផូ វមួយែខ ្ល ងសង់លូ។ ្របសិនេបើផូ វេនះ គឺជែខ ផ្លូវថមី្រតូវែតេធ្វើករសិក ផលប៉ះពល់ ្ល បរ ិ ថ ន េទះបជផ្លូវេនះមន្រតូវបនគំ្រទមូលនិធេ ី ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់កេ ក ៏ ឹ យ។ 26
 15. 15. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ Ư.Ư.៨. Łũ₤Њ˝⅝řБĊųБ ដី គេ្រមងឃុំ សងត់មយចំនួននឹងេ្របើ្របស់ដីមយចំនួនែដលេ្របើ្របស់េ ក ួ ួ ធរណៈ ឬដរបស់ឯកជនក៏េ ី យឯកជន (េទះបដីេនះជ ី យ)។ កនុងករណេនះ កមមសិទិករ េភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីនឹងបត់បង់សិទិធ ធ ្ល ី របស់ខួ នកនុងករេ្របើ្របស់ដីេនះ នង្រទពយសមបត្ដិននែដលមនេនេលើដីេនះ េ ្ល ិ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង។ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ្រតូវែតេធ្វើកិច្រពមេ្រព ងជមួយនឹងកមមសិទិករ េភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីេនះជមុន មុន ក ច ធ ្ល េពលអនុវត្ដគេ្រមង។ ក ទក់ទងេទនឹងករេ្របើ្របស់ដីធី្ល គេ្រមងឃុំ សងត់ មន៣្របេភទែដល្រតូវេធ្វើករពិចរ ធរណៈមនែដលបនេ្របើ្របស់់េ ិ ១. គេ្រមងែដលនង្រតូវអនុវត្ដេលើដី ឹ ២. គេ្រមងែដលនងេ្រប្របស់ដីបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្រប្របស់ េ ឹ ើ ើ ងសង់អគរសិក េលើទធកនុង ី ្ល ឧទហរណ ៖ ករ ៍ រណៈ ឬដីឯកជនក៏េ យឯកជន។ េរៀនែដលមន្រ គឺ ៖ ប់។ យឯកជន (េទះបដីេនះ ជដី ី យ)។ កនុងករណេនះ ពុំមនបុគគល ឬ្រគួ ី រ ធ នងបត់បង់េ្រចនជង ឹ ើ ៥%ៃនដផលិតកមមសរុបរបស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដមនតៃម្លមនេលើសពី៤០០.០០០េរៀលេឡយ។ ្ល ី ិ ិ ើ អនកេ្រប្របស់ដធី្ល ែដលទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បនយល់្រពម្របគល់ដធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ ី ី ើ ិ ិ ខ្លួន េ យសម័្រគចតដល់គេ្រមង។ ឧទហរណ គេ្រមងផ្លូវែដលនង្រតូវប៉ះពល់់ដី លែ្រសបន្ដច ៍ ិ ្ដ ឹ ិ បន្ដួចែដលេនអមសងខងផ្លូវ។ ចំេពះគេ្រមង្របេភទេនះ េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំរបយ ក ្ហ ៉ ករណមួយែដលបងញថ ៖ (ក).អនកេ្រប្របស់ដធ្រតូវបនជ្រមបយងេពញេលញអំពីគេ្រមង ៍ ី ី្ល ើ នងសិទរបស់ ពួកេគកនុងករបដេសធករ្របគល់ដីធី្ល ិ ិ ិធ (ខ).ែផនទីអេងកតដធី្លបងញនូ វទី ្ហ ី ពត្របកដ និងចំនួនភគរយៃន្រគួ ិ សម័្រគចត”។ ិ ្ដ រអនកេ្របើ្របស់ដីធីនីមយៗ នងចំនួននិងតៃម្លៃន្រទពយសមបត្ដិ ្ល ួ ិ ន មផ្ដិតេមៃដ ឬហតថេលខែដលបញក់ថ ពួកេគ ជ យសម័្រគចិត។ របយករណេនះ េ ្ដ ៍ ៣. គេ្រមងែដលនងេ្របើ្របស់ដីបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្របើ្របស់ េ ឹ រណៈ ឬដឯកជនក៏េ ី យគនសំ ណងទូទត់ ម ង នងចំនួនដែដលនង្រតូវបរចគ (គ).ចំនួនដែដល្រតូវបរចគ ំ ី ី ិ ច ិ ឹ ិ ច េផ ងៗេទៀតែដលនង្រតូវបរចគ និង(ឃ). ឹ ិ ច យល់្រពមបរចគេ ិ ច នង្រទពយសមបត្ដេ ិ ិ ថ “របយករណបរចគដធេ ៍ ិ ច ី ី្ល យឯកជន (េទះបដីេនះ ជដី ី យ ធ យ)។ អនកេ្របើ្របស់ដីធី្រតូវបត់បង់ដីធីេលើសពី៥% ៃនដផលិតកមមសរុប ្ល ្ល ី របស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដននែដលមនតៃម្លេលើសពី៤០០.០០០េរៀល ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីខះ ្ល ្ល ្ល ិ បដេសធកនុងករ្របគល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នេ ្ល ិ ិ ករ ងសង់ ពេសសមួយ ែដលេ ិ យគនសំ ណងទូទត់។ ឧទហរណ ៖ ម ៍ េរៀនេលើដី លែ្រស។ ចំេពះគេ្រមង្របេភទេនះ ត្រមូវឱយមន របយករណ ៍ ៍ ថ “របយករណលទធកមមដធ”។ ្របសិនេបើសំណងទូទត់ នឹង្រតូវផ្ដល់ ី ី្ល ចំេពះដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិែដលបនបត់បង់េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង ទ្រមង់គណនតៃម្ល សំ ណង នងករទូទត់សំណង្រតូវែតបំេពញឱយបនចប់សព្វ្រគប់។ ិ គេ្រមងទំង ែដលកំពុងេ្របើ្របស់េ យែដលត្រមូវឱយមនកររុះេរ ើ ឬបំផញលំ េន ្ឋ ន ឬអគរេធ្វើ ្ល យឯកជន (េទះបដីេនះជដី ី ្រតូវបនគំ្រទហរញញ វតថុពមូលនិធឃុំសងត់េឡយ។ ក ិ ី ិ ើ ធរណៈ ឬជដឯកជនក៏េ ី នតវធីលម្អតកនុងករេរៀបចំ“របយករណបរចគដធេ ៍ ិ ច ី ី្ល ី ិ ិ ិ ួ ជវកមមមយចំនួនេលើដី ី យ) គេ្រមងេនះនងមន ឹ ិ យសម័្រគចត” “របយករណលទធកមមដធ” នង ៍ ី ី្ល ិ ្ដ ិ “ករគណនតៃម្លសំណងនងករទូទត់សំណង” បរយយេនកនុងេគលករណែណនំស្រមប់េរៀបចំរបយករណ ៍ ៍ ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 27
 16. 16. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ សិក ដីធី្ល (ចំណច ២.៩)។ ុ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð េទះបជលទធផលមួយចំនួនរបស់គេ្រមង្រតូវបនគំ្រទេ ី ចំនួនេទៀត្រតូវបនគំ្រទេ មស់អំេ ច យមូលនិធិេផ ងក៏េ យ្រពមេ្រព ងជមួយ្រកុម្របឹក សងត់ ក នង ឹ ងសង់លូ។ យមូលនិធិឃុំ សងត់ េហើយលទធផលមួយ ក យ គេ្រមងេនះក៏្រតូវេធ្វើករសិក ដធីផងែដរ។ ឧទហរណ ៍ ី ្ល ឃុំ សងត់ថ គត់នង ក ឹ េបផូ វេនះនឹង្រតូវបន ើ ្ល ងសង់ផូ វមួយែខ េហយ្រកុម្របក ឃុំ ្ល ើ ឹ ងសង់េនេលើដែដលេ្រប្របស់េ ី ើ េនះ្រតូវែតេធ្វករសិក ដធី្ល េទះបជផ្លូវេនះមន្រតូវបនគំ្រទមូលនិធិ េ ី ើ ី ិ យឯកជនមួយចំនួន យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់កេ ក ៏ ឹ យ។ Ư.Ư.៩. ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч₤БĮБ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷij□ЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş Ś គេ្រមងឃុំ សងត់ែដលមនទី ក ងសថិតេនភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតេដមភគតច (ភូមែដលមនជន ំ ិ ិ ើ ិ ិ ករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច។ នតិវធីៃនករេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជន ៍ ិ ី ិ ជតេដើមភគតិចរស់េនេលើសពី៥%ៃន្របជពលរដ្ឋសរុបកនុងភូម) ចំបច់្រតូវេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករ ៍ ិ ិ ិ ជតេដើមភគតិច មន បរយយលម្អតេនកនុងចំណច២.១០។ ុ ិ ិ ិ Ư.Ư.ơƠ. ŁũЮũЬĠşеЮŪý₣ŁũÐЮŪŌ₣ បនប់ពីបន្របមូលព័តមនសព្វ្រគប់េហើយ អនកជំនួយបេចចកេទសជួយេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង។ ទ ៌ ចំេពះគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ េ្រគងករគេ្រមងរួមមនគំនូសប្លងគេ្រមង េសចក្ដីលម្អតបេចចកេទស ័ ់ ិ នងប្លងករ ្ឋ ន។ ជទូេទ គំនូសប្លងគេ្រមង្រតូវែផ្អក ់ ់ ិ ័ សមពនធ របស់ គ.ជ.វ.វ។ មេសៀវេភែណនំបេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេហ ្ឋ រចន ចំេពះគេ្រមងេស កមម េ្រគងករគេ្រមងរួមមនករេ្រគងសកមមភពអនុវត្ដគេ្រមងនន េសចក្ដី លម្អតបេចចកេទស នងគំនូសប្លងគេ្រមង (េប្រតូវករ)។ េសចក្ដីលម្អតបេចចកេទស នងគំនូសប្លងគេ្រមង ់ ់ ិ ិ ើ ិ ិ ច មនេនកនុងេសៀវេភែណនំបេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេស កមម របស់ គ.ជ.វ.វ។ េ្រគងករគេ្រមងមួយែដលល្អ នឹងផ្ដល់លទធផលចំេពះគេ្រមងមួយែដល ៖  សេ្រមចបននូ វេគលបំណង  មនៃថ្លេពកកនុងករអនុវត្ដ ិ    មនមនករលំ បក ឬៃថ្លេពក កនុងករេ្របើ្របស់ នងែថទំ ិ ិ មន្រតូវករទំហំដីេ្រចនជងទំហំដីែដលជត្រមូវករចំបច់ ិ ើ មនប ិ ្ដ លឱយខូចខតដល់បរ ិ ថ ន អនកជំនួយបេចចកេទសនងេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង ប៉ុែន្ដេមឃុំ េចសងត់ទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុ មត ក ័ ឹ េ្រគងករគេ្រមងេនះ។ Ư.Ư.ơơ. Łũģĕс⅜ĕijаņųÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ĮњijхŌĕŲņΔЊijаĕŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ л Ŋ េ បនប់ពីេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមងចប់សព្វ្រគប់ អនកជំនួយបេចចកេទសនឹងេធ្វើករបន់ ទ ៉ យែផ្អក បន់ ៉ មេគលករណែណនំែដលបនកំណត់។ េដមបេធ្វើករបន់ ៍ ៉ ើ ី ម នតៃម្លៃនលទធផលនីមយៗរបស់គេ្រមង ួ ម នតៃម្លគេ្រមង ជដំបូង្រតូវេធ្វើករ េហើយបនប់មក្រតូវបូកសរុបតៃម្លបន់ ទ ៉ នមយៗៃនលទធផលទំងអស់របស់គេ្រមងេនះ។ តៃម្លបន់ ៉ ី ួ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម នតៃម្លគេ្រមង ម នរបស់លទធផល ម នសរុបៃនលទធផលទំងអស់ គជតៃម្លបន់ ៉ ឺ មន 28
 17. 17. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ៃនគេ្រមង។ បនប់ពគណនតៃម្លបន់ ទ ៉ ី អនកជំនួយបេចចកេទស ម នៃនលទធផលនីមយៗរបស់គេ្រមង ួ េមឃុំ េចសងត់កុ ងករបំេពញទ្រមង់លទធផល នងតៃម្លបន់ ក ន ៉ ិ អនកជំនួយបេចចកេទសនឹងជួយ េរៀបចំតៃម្លបន់ ៉ ក៏្រតូវជួយ ម នគេ្រមងផងែដរ។ ម នគេ្រមង និងបំេពញទ្រមង់លទធផលនិងតៃម្លបន់ ៉ ម នគេ្រមង េហើយេមឃុំ េចសងត់ពិនិតយ និងសេ្រមចេទេលើតៃម្លបន់ ក ៉ ម នគេ្រមង។ Ư.Ư.ơƯ. ЯĩĕŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е ចំេពះគេ្រមងនីមយៗ្រតូវមនែផនករេ្របើ្របស់ នងែថទំ។ ែផនករេនះ្រតូវបងញអំពី ៖ ួ ្ហ ិ ក). ករងរេ្រប្របស់ ើ    ខ). េតនរ ើ េតករចំ ើ ែដលជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំករងរេ្រប្របស់េនះ? ើ យេទេលើករងរេ្របើ្របស់េនះ បនមកពី ? ករងរែថទំជ្របចំ    គ). េតមនករងរចំបច់អខះ កនុងករេ្រប្របស់? ើ ី្វ ្ល ើ េតមនករងរែថទំជ្របចំអីខះែដលចំបច់្រតូវមន? ្វ ្ល ើ េតនរ ើ ែដលជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំករងរែថទំជ្របចំេនះ? េតចំ ើ យេទេលើករងរែថទំជ្របចំេនះ បនមកពី ? ករងរែថទំជខួប     េតមនករងរែថទំជខួបអ្វីខះែដលចំបច់្រតូវមន? ្ល ើ េតនរ ើ េតករចំ ើ ែដលជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំករងរែថទំជខួបេនះ? យេទេលើករងរែថទំជខួបេនះ បនមកពី ? េតតៃម្លជមធយមកនុងមួយឆស្រមប់ករងរេ្របើ្របស់ និងែថទំលទធផលគេ្រមងចំ នំ ើ យ អស់តៃម្លបុនន? (មនបូកបញចូ លតៃម្លែដលបនមកពថវករបស់ ជរ ្ឋ ភបល ឧទហរណ ៉ ម ៍ ិ ី ិ ិ ្របក់េបៀវត របស់្រគូបេ្រង ន)។  េត្រតូវចំ ើ ក នំ យប៉ុននពីគេ្រមងថវកឃុំ សងត់ កនុងមួយឆ? ម ិ Ư.Ư.ơư. ŁũĮЊĕЊijŏ ĕЊ₣ΒĕНņњijЮŪý₣ŁũÐЮŪŌ₣ េនេពលទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នងឯក ័ ៌ ិ រពក់ពនធនន្រតូវបនេរៀបចំរច ល់ េមឃុំ េចសងត់្រតូវ ័ ួ ក េរៀបចំករ្របជុំមយៃនគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង។ េគលបំណងៃនករ្របជុំេនះ គេដើមបពិនិតយេ្រគងករ ួ ឺ ី គេ្រមង នងេដើមបធនឱយមនករយល់ដឹងយងេពញេលញអំពីគេ្រមង និងផលប៉ះពល់ែដលរ ំពឹងទុក។ ្រប ៉ ិ ី សិនេបើ ចេធ្វើបន ករ្របជុំេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងជ ើ េ្រគងករគេ្រមង ធរណៈេនទី ងគេ្រមង។ ំ ចខុសពគំនិតដំបូង េនកនុងកមមវធវនេយគឃុំ សងត់។ មុននងេមឃុំ េចសងត់ ក ក ិ ី ិ ិ ី ឹ ចុះហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមនគេ្រមង ្រតូវេឆ្លយសំ ណរសំ ខន់ៗមួយចំនួន ដូចខងេ្រកម ៖ ័ ៌ ួ ើ    ្របសិនេបើេ្រគងករគេ្រមងបនផស់បូ រ េតើគេ្រមងនឹងេនែតសេ្រមចបននូវទិសេ េដើមែដរឬេទ? ្ល ្ដ េតអកទទួលផលនឹងសបបយចិតចំេពះលទធផលគេ្រមងែដរឬេទ? ្ដ ើ ន េតមនករ្រពមេ្រព ងេទេលើតៃម្លបន់ ៉ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម នែដរឬេទ? 29
 18. 18. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ  េតមនបញប៉ះពល់ដីធែដរឬេទ?។ គេ្រមង្រតូវបនអនុវត្ដេនេលើដី ែដលបចចុបបននេនះកំពុងែត ្ហ ើ ី្ល េ្រប្របស់េ ើ     យឯកជន នងឬមន្រទពយសមបត្ដននែដលេ្រប្របស់េ ិ ិ ើ េតនឹងមនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នធងនធរ ់ ង ើ យឯកជន។ មួយែដរឬេទ? េតនឹងមនផលប៉ះពល់ចំេពះជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ? ើ េតើែផនករេ្របើ្របស់ និងែថទំមនភពជក់ែស្ដងែដរឬេទ? េតអកេ្របើ្របស់គេ្រមងនឹងសបបយចិតកុ នងករបង់ៃថ្លេ្របើ្របស់ និងែថទំែដរឬេទ? ្ដ ើ ន ជករ្របេសើរបំផុតែដល ល់ចំណចទំងអស់េនះ្រតូវបន្រពមេ្រព ងគជមុន មុននងេមឃុំ េចសងត់ ុ ន ក ឹ ្ហ ចុះហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមនគេ្រមង ្របេសើរជង េ្រកយពីចុះហតថេលខ េទបបញទំងេនះ្រតូវបនេលើក ័ ៌ ើ េឡង។ ើ េនេពលបញទំងអស់្រតូវបនេ ្ហ ះ្រ យ អនកជំនួយបេចចកេទសចុះហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមន ័ ៌ គេ្រមង េដមបបងញថ ្រគប់ពតមនទំងអស់ែដលមនេនកនុងទ្រមង់ពតមនគេ្រមង គ្រតឹម្រតូវ។ េមឃុំ េច ័ ៌ ័ ៌ ើ ី ្ហ ឺ ័ ៌ ័ ៌ សងត់ចុះ ហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមនគេ្រមង េដមបបងញថ គត់បនយល់្រពមេទេលើពតមនគេ្រមង ក ើ ី ្ហ ទំងេនះ។ Ư.Ư.ở. ŁũĮЊĕЊijŏĮњijхŌĕÐЮŪŌ₣ЮŢŎΒ₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕЮŠijŚ Ū˝О₣ ť ពនតយ ៖ ិ ិ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងនងទទួលទ្រមង់ពតមនគេ្រមងពីេមឃុំ េចសងត់ េហយេធ្វករ ័ ៌ ក ឹ ើ ើ      េតេមឃុំ េចសងត់បនផ្ដល់ពតមនចំបច់្រគប់្រគន់េហើយឬេន? ក ័ ៌ ើ េតគេ្រមងេនះ្រសបេទ ើ មែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ែដរឬេទ? ក ិ េតគេ្រមងេនះមនលកខណៈសម្រសបកនុងករេ្របើ្របស់មូលនិធិឃុំ សងត់ែផនកអភវឌ ន៍ែដរឬេទ? ក ើ ិ េតគេ្រមងេនះមនផទុយេទនងចបប់ែដរឬេទ? ើ ឹ េតករពនតយអំពត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដីធី្ល និងជនជតេដើមភគតចរបស់ ិ ិ ើ ិ ិ ី គេ្រមង ្រតូវបនអនុវត្ដេទ មនតវធី ែដលមនែចងេនកនុងេសៀវេភែណនំសី ្ដពករអនុវត្ដគេ្រមង ី ិ ិ ី មូលនិធិឃុំ សងត់ែដរឬេទ? ក អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវចុះហតថេលខេលើទ្រមង់ពតមនគេ្រមងេនះ េដមបបងញថ ័ ៌ ើ ី ្ហ ័ ៌ ខ្លួនបន ពិនិតយ ល់ពតមនបនចប់សព្វ្រគប់។ ករចុះហតថេលខេនះមនមនន័យថ គេ្រមងបនទទួលករ ិ ំ ពិនិតយបញក់បេចចកេទសេនះេទ។ មនទីរជនញែដលទទួលខុស្រតូវែផនកេនះ ្រតូវមនឱកសេដើមបពិនិតយេមល ជ ី ើ គេ្រមង មុនេពលេធ្វករពនិតយបញក់បេចចកេទសបនចប់សព្វ្រគប់។ ជ ើ ិ ឯក បនប់ពពិនតយរួច ល់េហយ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវេផញទ្រមង់ពតមនគេ្រមង នង ទ ័ ៌ ើ ី ិ ើ ិ រពក់ពនទងេនះមួយចបប់េទមនទរជំនញពក់ពនធ េដមបពនិតយបញក់បេចចកេទស។ ័ ធ ំ ័ ជ ើ ី ិ ី ្របសិនេបើ្រតូវករករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន េហើយករសិក េនះមនទន់បនេធ្វើេនេឡើយ អងគភព ិ រដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវចត់ែចងស្រមប់ករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នេនះ។ ្របសិនេបើផលប៉ះពល់ ែដលកំណត់ េនកនុងអំឡុងេពលវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នមនផលប៉ះពល់ធំ ឬមធយម អងគភពរដ្ឋបលមូល ិ ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវចត់ែចងឱយមនករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 30
 19. 19. ំ ជពូកទី២ ៖ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ជ ចំេពះឃុំ សងត់ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន អងគភពរដ្ឋបល ក មូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវ្របកដថ របយករណសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ្រតូវ ៍ ិ យ ្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដើមភគតិចរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ី ិ បនពនិតយេ ិ ជមុន មុននឹងអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងេផញើពតមនគេ្រមងេទមនទីរជំនញេដើមបពិនិតយបញក់បេចចក ័ ៌ ជ ី េទស។ ្របសិនេបើ្រតូវកររបយករណបរចគដីធី្លេ ៍ ិ ច យសម័្រគចិត្ដ ឬរបយករណលទធកមមដីធី្ល េហើយរបយ ៍ ករណេនះ មនទន់បនេធ្វេនេឡយ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវចត់ែចងេដើមបេរៀបចំរបយករណ ៍ ៍ ិ ើ ើ ី បរចគដធី្លេ ី ិ ច យសម័្រគចិត្ដ ឬរបយករណលទធកមមដធេនះ េទ ៍ ី ី្ល ចំេពះគេ្រមងែដលមនទី មេគលករណែណនំ។ ៍ ងេនកនុងភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតេដើមភគតច អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ំ ិ ិ ិ េខត្ដ ្រកុង្រតូវ្របកដថ របយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវបនពិនិតយេ ៍ ិ យ ្រកុមករងរសុ វតថិភពបរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតិេដើមភគតិចរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ជមុន មុននឹងអងគ ី ិ ភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងេផញើពតមនគេ្រមងេទមនទីរជំនញេដើមបពិនិតយက

×