RBHraCaNacRkkm<úCa
Cati sasna RBHmhakSRt
3
c,ab;
sþIBI
karRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmμFnFanEr:
E
RBHraCRkm
ns¼rkm¼0701¼09 eyIg
RBH)aTsemþcRBH neratþm sIhnu vr½μn
raChrivgS ]PetasuCat visuT§BgS GKÁmhabursrtn_
nikeratþm...
CMBUkTI 1
bTb,BaØtiþTUeTA
maRta 1>-
c,ab;enHmaneKaledAkMNt;karRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmμFnFanEr: kareRbIR)as;GNþÚgEr: RBmT...
CMBUkTI 2
GaCJab½NÑFnFanEr:
maRta 4>-
GaCJab½NÑFnFanEr: KWCalixitGnuBaØatEdlpþl;nUvsiTi§[eTAsm,Tanikedaysßab½nmansmtßkic©e...
mYyepSgeTotrYceTAehIyedayKμankarGnuBaØatCalaylkçN_GkSrBIsm,Tanikmun b¤karyl;RBmCalay
lkçN_GkSrBIrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:E...
3-GaCJab½NÑGaCIvkmμEr:t,Úgfμmantémø Gacpþl;[dl;rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlmanlkçN
sm,tiþ nigsmtßPaBRKb;RKan;kñúgbMNgEsVgruk...
crcaCapøÚvkaredImI,ecjGaCJab½NÑFnFanEr:smRsbmYy b¤t®mUveGaymankarcrcaeFVIkic©RBmeRBogFnFanEr:
bEnßmdUcmanEcgkñúgmaRta 12 ....
-Bt’manEdlTak;Tgnwgbrisßan nigsgÁmGacpSBVpSayCasaFarN³)anedayRKan;Etrdæm®nþITTYl
bnÞúkvis½yEr:CUndMNwgdl;sm,TanikenaHb:ueN...
enH .
m®nþIEdl®tUv)ancat;taMg®tUv ³
1-TTYlxus®tUvcMeBaHrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:elIrebobrbbRKb;RKgRsbtambTb,BaØtiþénc,ab;
...
-RbsinebICatMbn;RbtibtiþkarFnFanEr:EdlmankMNt;enAkñúgGaCJab½NÑFnFanEr:b:HBal;eTAelIdI
kmμsiTi§ m©as;dI®tUvGnuBaØat[sm,Tani...
maRta 29>-
rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:GaceFVIesckþIRbkasdl;sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: edImI,pþl;
Bt’manbEnßmBIkic©s...
maRta 35>-
buKÁlNaEdleFVIRbtibtiþkarCIkykEr: edayKμanGaCJab½NÑFnFanEr:b¤elμIsnwgmaRta 7 b¤maRta 8 én
c,ab;enH®tUvpþnÞaeTas...
CMBUkTI 9
Gnþrb,BaØtiþ
maRta 41>-
rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlNaEdl)ancab;epþImEsVgrukrk b¤eFVIGaCIvkmμFnFanEr: ehIymanlixitGnu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ

123
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
123
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ

 1. 1. RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt 3 c,ab; sþIBI karRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmμFnFanEr:
 2. 2. E RBHraCRkm ns¼rkm¼0701¼09 eyIg RBH)aTsemþcRBH neratþm sIhnu vr½μn raChrivgS ]PetasuCat visuT§BgS GKÁmhabursrtn_ nikeratþm FmμikmharaCFiraC brmnaf brmbBiRt RBHecA®kugkm<úCaFibtI 3 -)anRTg;yl;rdæFmμnuBaØénRBHraCaNacRkkm<úCa -)anRTg;yl;RBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼1198¼72 cuHéf¶TI 30 Ex vicäika qñaM 1998 sþIBIkarEtgtaMgraCrdæaPi)alkm<úCa -)anRTg;yl;RBHraCRkmelx 02¼ns¼94 cuHéf¶TI 20 Ex kkáda qñaM 1994 Edl RbkaseGayeRbIc,ab; sþIBIkarerobcM nigkarRbRBwtþeTAénKN³rdæm®nþI -)anRTg;yl;RBHraCRkmelx ns¼rkm¼0196¼05 cuHéf¶TI 24 Ex mkra qñaM 1996 EdlRbkaseGayeRbIc,ab;sþIkarbegáItRksYg]sSahkmμ Er: nigfamBl -tamesckþIRkabbgÁMTUlesñIsMuBIsemþcnaykrdæm®nþI nigBIrdæm®nþI RksYg]sSahkmμ Er: nig famBl. RbkaseGayeRbI c,ab;sþIBI karRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmμFnFanEr: EdlrdæsPa)anGnum½tkalBIéf¶TI 30 Ex ]sPa qñaM 2001 na sm½yRbCMueBjGgÁelIkTI 6 nItikalTI 2 ehIyEdlRBwT§sPa)anGnum½tyl;RsbtamelITRmg; nigKtiénc,ab;enHTaMg®sug kalBIéf¶TI 27 Ex mifuna qñaM 2001 nasm½yRbCMueBjGgÁelIkTI 5 nItikalTI1 ehIyEdlmanesckþITaMg®sugdUcteTA ³
 3. 3. CMBUkTI 1 bTb,BaØtiþTUeTA maRta 1>- c,ab;enHmaneKaledAkMNt;karRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmμFnFanEr: kareRbIR)as;GNþÚgEr: RBmTaMgral; skmμPaB TaMgLayEdlTak;TgeTAnwgRbtibtþikarFnFanEr:enARBHraCaNacRkkm<úCa . elIkElgEtRbtibtiþ kar eRbgkat nig]sμ½n®tUvsßitenAeRkamc,ab;mYyedayELk . maRta 2>- FnFanEr:TaMgGs;EdlzitenAkñúgdI elIdI b¤eRkamdIénEdneKak PñM x<g;rab EdnTwk EdnsmuRT ekaH )atsmuRT eRkam )atsmuRT kñúgbUrNPaBTwkdIénRBHraCaNacRkkm<úCaCasm,tiþrdæ . maRta 3>- FnFanEr: KWCasarFatuTaMgLayNa eTaHCakñúgTRmg;rwg rav ]sμ½n EdlkekIteLIgedayFmμCatitam dMeNIrvivtþPUKBÖsa®sþ b¤CalT§plénkarCIkykBIkñúgdI elIdI kñúgsmuRT eRkam)atsmuRT manCaGaT×t,Úgfμ FüÚgfμ Er:Gelah³ Er:elah³ TwkxniC fμ®kYs xSac; dIdæ eRbgkat nig]sμ½n . RbtibtiþkarFnFanEr:KWCakareFIVskmμPaB buersna EsVgrukrk nigGaCIvkmμFnFanEr: . buersna KWCakarEsVgrukrkCMhandMbUgenARsTab;dIelI edayeRbIR)as;]bkrN_samBaØ ehIymankarb:H Bal;bnþic bnþÜcdl;épÞdI edImI,kMNt;vtþmanFnFanEr: EdlmantémøBaNiC¢kmμ nigGacCaTisedAsRmab;kar esIñsMu GaCJab½NÑEsVgrukrknigGaCIvkmμFnFanEr: . karEsVgrukrk KWCakarsikSaRsavRCavkñúgbMNgrk[eXIj eFVIetsþsnÞsSn_Er: edImI,kMNt;skáanuBl TMhM KuNPaB brimaN RBmTaMglT§PaBesdækic© GaCIvkmμtamry³kareFVIbuersna karRsavRCavPUKBása®sþ rUbPUKBá sa®sþ nigKImIPUKBÖsa®sþ karCIkkkay karxYg kardwkCB¢Úan nigkareFVIviPaKdI dIl,ab; Twk fμ nigKMrUEr:epSg² eTot . GaCIvkmμFnFanEr: KWCaRbtibtiþkarCIkykFnFanEr:EdlkñúgenaHFnFanEr: ®tUv)anykecjBICRmkEr: eFVIRbRBwtþkmμ dwkCB¢Úan lk;dUr b¤karnaMecjkñúgeKalbMNgBaNiC¢kmμ . edayELkkarlk;dUr karnaMecjkarnaM cUlelah Fatumantémø t,ÚgfμmantémøEdlminTan;écñ nigEkécñrYcehIy ®tUvsßitenAeRkambBaØtiþc,ab;én RBHraCaNacRkkm<úCaEdl manCaFrman .
 4. 4. CMBUkTI 2 GaCJab½NÑFnFanEr: maRta 4>- GaCJab½NÑFnFanEr: KWCalixitGnuBaØatEdlpþl;nUvsiTi§[eTAsm,Tanikedaysßab½nmansmtßkic©edImI,Gnu vtþskmμPaBRbtibtiþkarFnFanEr: . maRta 5>- KμanrUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlNaGaceFVIkarEsVgrukrk b¤eFVIGaCIvkmμFnFanEr: edayKμanGaCJab½NÑFnFanEr: Edlecj[edaysßab½nmansmtßkic©eLIy elIkElgEtm©as;kmμsiTi§ b¤Gñkkan;kab;Rsbc,ab;elIdIFøIEdlCaÉk CnGaceRbIR)as; RkYs xSac; fμ dIdæ edaymincaM)ac;manGaCJab½NÑ EtminGnuBaØat[dwkCB¢ÚanecjputBIRBMEdndIFøI CakmμsiTi§edImI,eFVIGaCIvkmμenaHeT . RbCaBlrdæExμrGaceFVIbuersnaenAelIdIrbs;rdæ [EtdIenaHrdæminTan;ecjGaCJab½NÑFnFanEr:eTAbuKÁldéT . maRta 6>- rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁl GacnwgTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:)aneTAtamkarBinitüBic½yenAelIsmtßPaBbec©k eTs hirBaØvtßú nigkarcuHbB¢IaBaNiC¢kmμ . maRta 7>- munnwgcUleTAkñúgdIEdlCakmμsiTi§ÉkCnedImI,eFVIkarEsVgrukrk nigCIkykEr: sm,Tanik®tUvmankarRBm eRBogCalaylkçN_GkSrCamYym©as;kmμsiTi§dIFøI sþIBIkarmineRCotERCk minb:HBal;dl;RTBüsm,tiþ nigkargar RBmTaMgeFVIkarTUTat;sgelIkarxUcxatEdlekItmanenAelIépÞdI EdlbNþalmkBIskmμPaBRbtibtiþkarFnFan Er: . munnwgcUlkñúgtMbn;EdlCakmμsiTi§rbs;rdæEdlkMNt;faCatMbn;karBar tMbn;bMrugTuk b¤tMbn;hamXat;edImI, EsVgrukrk nigCIkykEr: sm,Tanik®tUvmankarGnuBaØatCalaylkçN_GkSrBIsßab½nmansmtßkic© b¤sßab½nGnþr RksYgEdlmantYnaTIRKb;RKgelItMbn;enaH . maRta 8>- kareFVIbuersna karEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmμFnFanEr:enAelIdICakmμsiTi§rdæEdl)ankMNt;CatMbn;vb,Fm’ TItaMgRbvtþisa®sþ tMbn;ebtikP½NÐCati®tUvhamXat; . maRta9 minGacecjGaCJab½NÑFnFanEr:[®tYtKñaenAtMbn;NamYyEdlzitenAeRkamkarkan;kab;rbs;sm,Tanik
 5. 5. mYyepSgeTotrYceTAehIyedayKμankarGnuBaØatCalaylkçN_GkSrBIsm,Tanikmun b¤karyl;RBmCalay lkçN_GkSrBIrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:EdlbB¢aak;fa siTi§pþac;muxrbs;sm,TanikmunBMumanlkçN³RKb;RKan;tam pøÚvc,ab;eLIy . maRta 10>- rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:RKb;RKg RtYtBinitüral;RbtibtiþkarFnFanEr:edImI,karGnuvtþn_bTb,BaØtiþ nignIti viFITaMgLayénc,ab;sþIBIkarRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmμFnFanEr:manRbsiT§PaB . rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:rkSaTuksMNMuÉksar nigkMNt;RtakñúgbB¢IaÉksarcMeBaHral;GaCJab½NÑEdlecj [RBmTaMgÉksarEdlBak;B½n§nwgGaCJab½NÑ . CMBUkTI 3 RbePTénGaCJab½NÑFnFanEr: maRta 11>- GaCJab½NÑFnFanEr:®tUv)anerobcMCaR)aMmYyRbePT edImI,s®mYldl;Gñkdak;BaküsMukñúgeKaledAs®mYlkar RKb;RKgelIkargarEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmμFnFanEr: enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa[manRbsiT§PaB . 1-GaCJab½NÑsib,kmμFnFanEr: Gacpþl;[cMeBaHEtRbCaBlrdæExμrb:ueNÑaH kñúgeKalbMNgGnu vtþkargarEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmμFnFanEr:edayeRbIR)as;]bkrN_smÖar³samBaØ EdlmanenA kñúgmUldæan ehIyeRbIR)as;kmøaMgpÞal;xøÜn b¤CalkçN³®KYsarEdlmancMnYnminelIsBI 7 ¬R)aMBIr¦ nak; . sib,kmμFnFanEr:GaceFVIkarEsVgrukrk nig eFVIGaCIvkmμFnFanEr:)ancMeBaHEtFnFanEr:Edlrk eXIjkñúgsPaBCaFnFanEr:ray):ayenAkñúgdIl,ab; xSac; ®kYs sila kñúgépÞdIkMNt;mYymanTMhMmin elIsBI 1 ¬mYy¦hikta nigCeRmAminhYsBI 5¬R)aM¦Em:Rt . 2-GaCJab½NÑGNþÚgEr:ebIk nigkardæanvayfμ Gacpþl;;[rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlman lkçNsm,tiþ nigsmtßPaBRKb;RKan; kñúgbMNgGnuvtþkargarEsVgrukrk eFVIGaCIvkmμFnFanEr:sM Ng; nigFnFanEr:]sSahkmμNamYybeRmI[karksagsg; ]sSahkmμKImI ]sSahkmμEkécñehIy CIkykBIGNþÚgEr:ebIk b¤kardæanvayfμ . FnFanEr:sMNg; nigFnFanEr:]sSahkmμmanCaGaT× xSac; ®kYs fμ sMNg; LaetrIt dIdæ dIdæeFVI sIum:g;t_ pUsIlpáafμ hVÚsVrIt fμkMe)ar dULÚmIt fμm:ab ekALaM ):aehÁaDIt GMbil b:Utasmñagsila FüÚg Pk; FüÚgfμ xSac;TItan xSac;sIulIs b¤smasFatuFnFanEr:epSgeTotEdleRbIR)as;kñúgeKaledAdUc Kña .
 6. 6. 3-GaCJab½NÑGaCIvkmμEr:t,Úgfμmantémø Gacpþl;[dl;rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlmanlkçN sm,tiþ nigsmtßPaBRKb;RKan;kñúgbMNgEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmμFnFanEr: t,Úgfμmantémø Bak; kNþalmantémønigfμsMGag . t,ÚgfμmantémømanCaGaT×eBRC t,ÚgTTwm keNþóg mrkt nigEr:t,Úgfμ TaMgLayEdlmanKuNPaB Rbhak;RbEhl . t,ÚgfμBak;kNþalmantMélmanCaGaT× esokkun GaemTIs tU):as nigEr:t,ÚgfμTaMgLayEdlman KuNPaBRbhak;RbEhl . fμsMGagKW CafμEdlmankMritføaqøúHTab b¤minføaqøúH ®tUv)aneKykeTAeRbIR)as;CaeRKOglMGepSg² manGaCaGaT× kal;esdUn GasYrIt GU):al;Fmμta GahÁat ehSt m:aLasIuk eQIfμ fμIeføImGeNþIk nig fμTaMgLayEdlmanKuNPaBRbhak;RbEhl . 4-GaCJab½NÑEkécñFnFanEr: Gacpþl;[cMeBaHrUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlmanlkçNsm,tiþRKb; RKan;kñúgeKalbMMNgEkécñt,Úgfμmantémø Bak;kNþalmantémø b¤fμsMGag . 5-GaCJab½NÑEsVgrukrk Gacpþl;[cMeBaHrUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlmanlkçNsm,tiþ nigsmtß PaBRKb;RKan;edImI,eFVIkarEsVgrukrk nigsikSaGMBIskþanuBlFnFanEr: . 6-GaCJab½NÑ]sSahkmμGaCIvkmμFnFanEr: ®tUv)anpþl;[cMeBaHEtsm,TanikEdlmanGaCaJ b½NÑEsVgrukrkb:ueNÑaH kñúgeKalbMNgEsVgrukrk nigCIkykEr:NaEdlmanCRmkEr:manRbsiT§PaB esdækic© ehIyzitenAEtkñúgrgVg;RBMEdnénGaCJab½NÑEsVgrukrk . sm,TanikEsVgrukrk®tUvEtdak;[BinitünUvkarviPaKbec©keTshirBaØvtßúbrisßan esdækic© nigsgÁm kñúgeKalbMNgkMNt;lT§PaBesdækic©sgÁménTRmg;RbtibtiþkarCIkykEr: edImI,sMukaryl;RBmBIrdæ m®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . EbbbT nigmatikaénr)aykarN_ karsikSasmiTi§lT§PaBcugeRkay nigÉksareyagRBmTaMglkç xNÐTaMgLayénkarecjGaCJab½NÑ]sSahkmμGaCIvkmμFnFanEr:nwgmanEcgkñúgGnuRkwtü . maRta 12>- kñúgkrNIEdlrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:kMNt;fa BaküsMuGaCJab½NÑEsVgrukrk b¤GaCIvkmμFnFanEr:CaKMerag manRTg;RTayFM nigmanplRbeyaCn_Biessdl;RbeTsCati rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:®tUveFVIkarcrcaCamYyGñk esñIsMuedImI,QaneTAdl;kic©RBmeRBogviiinieyaKTunFnFanEr: Edl®tUvbEnßmeTAelIGaCJab½NÑFnFanEr: . maRta 13>- cMeBaHtMbn;EdldwgBIskáanuBlFnFanEr: ehIyEdlminTan;ecjGaCJab½NÑ rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:Gac kMNt;tamkarRbkasCasaFarN³fa CatMbn;rkSaTuksMrab;eFVIkaredjéfø edayerobcM[mankarvaytMélkar
 7. 7. crcaCapøÚvkaredImI,ecjGaCJab½NÑFnFanEr:smRsbmYy b¤t®mUveGaymankarcrcaeFVIkic©RBmeRBogFnFanEr: bEnßmdUcmanEcgkñúgmaRta 12 . CMBUkTI 4 nItiviFIénkarecjGaCJab½NÑFnFanEr: maRta 14>- RbCaBlrdæExμrGacdak;BaküsMuGaCJab½NÑsib,kmμFnFanEr:edayxøÜnÉgpÞal;tammnÞIrCMnajrbs;RksYg TTYlbnÞúkvis½yEr:enAtambNþaextþ ®kugEdltMbn;GaCJab½NÑenaHsßitenA . maRta 15>- rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁl ®tUvdak;BaküsMuGaCJab½NÑFnFanEr:TaMgLayepSgeToteRkamGMNacénc,ab;enH eTArdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . maRta 16>- rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:®tUveqøIytbCalaylkçN_GkSrBIkaryl;RBm b¤karbdiesFn_elIkaresñIsMuGaCJa b½NÑFnFanEr: kñúgry³eBly:agyUr 45 ¬EssibR)aM¦éf¶ eRkayBIéf¶)anTTYlsMNMulixitesñIsMuRKb;RKan;tamEbb bTbec©keTs . maRta 17>- elIkElgEtGaCJab½NÑsib,kmμFnFanEr: sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:epSgeTot eRkam GMNacénc,ab;enHGacsMubnþ EkERb RbKl;CUnvij dak;bB©aaM epÞrsiTi§ b¤bnþCamrtk)anedaymankaryl;RBmCa laylkçN_GkSrBIrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . maRta 18>- GaCJab½NÑFnFanEr:eRkamGMNacénc,ab;enH GacBüÜr b¤lubecalcMeBaHsm,TanikNaEdlbMBanc,ab;enH nItiviFIénkarBüÜrTuk kardkhUtGaCJab½NÑ ®tUvkMNt;edayGnuRkwtü . maRta 19>- sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: eRkamGMNacénc,ab;enH®tUvdak;CUnrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: BinitünUvlixitesñIsMur)aykarN_ Epnkar niglixitCUndMNwgtamevlakMNt;ehIy®tUvrkSaTukesovePAkMNt;Rta nigÉksar . maRta 20>- karrkSakarsMgat;elIÉksar Bt’manTaMgLaydUcmanEcgkñúgmaRta 19énc,ab;enH ®tUveFVIrhUtdl;cug bB©ab;énGaCJab½NÑFnFanEr: b¤rhUtdl;mankarGnuBaØatBIsm,Tanik[eFVIkarpSBVpSayCacMhelIkElgEt ³
 8. 8. -Bt’manEdlTak;Tgnwgbrisßan nigsgÁmGacpSBVpSayCasaFarN³)anedayRKan;Etrdæm®nþITTYl bnÞúkvis½yEr:CUndMNwgdl;sm,TanikenaHb:ueNÑaH -RksYgTTYlbnÞúkvis½yEr:cgRkge)aHBum<pSaynUvsißtiEdlRsg;ecjBIÉksar nigBt’manTaMgLay rbs;sm,Tanik[EtmankarTak;TgeTAnwgkarviPaKEpñkFnFanEr:rbs;Cati . CMBUkTI 5 RbtibtiþkarEsVgrukrk nigGaCIvkmμFnFanEr: maRta 21>- sm,Tanik b¤GñkcuHkic©snüabnþnImYy² ®tUvTTYlxus®tUvelIkardwknaMRbtibtiþkar EsVgrukrk nigeFVIGaCIv kmμFnFanEr: nwg®tUvGnuvtþeTAtamkarkMNt;dUcxageRkamenH ³ 1-dMeNIrkarRbtibtiþkar[)anRtwm®tUv nigmanRbsiT§PaBtamlkçN³bec©keTs nighirBaØvtßú Edl nwglMGitkñúgkmμviFIkargarEsVgrukrk b¤karsikSaGMBIsmiT§ilT§PaBGNþÚgEr: 2-karBarbrisßandUcmanlMGitkñúgc,ab;sIþBIkic©karBarbrisßan nigRKb;RKgFnFanFmμCati karsikSa vaytémøehtub:HBal;brisßan EpnkarRKb;RKgbrisßan EpnkarlubGNþÚgEr: nigkarFanaEpñkhirBaØ vtßú 3-FanakarkarBarsuxPaB nigsuvtßiPaBBlkrEdlnwglMGitkñúgkmμviFIEpnkarGNþÚgEr: kmμviFIsux PaBnigsuvtißPaBkñúgGNþÚgEr: rab;bB©ÚalTaMgkarkarBareRKaHfñak; EbbbTraykarN_sIþBIeRKaHfñak; enH 4-karBarsuvtißPaBdl;saFarNCnenAkñúg nigCMuvijtMbn;GNþÚgEr:EdlnwglMGitkñúgEpnkarGNþÚgEr: 5-eFVIkarGb;rM bNþúHbNþal nigpþl;kargardl;RbCaBlrdæExμrEdlnwglMGitkñúgkmμviFIpþl;kargar Gb;rMbNþúHbNþal 6-eRbIR)as;[Gs;lT§PaBnUvTMnij nigesvakmμkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaenAtamTIkEnøg nigeBl evlasmRsb . rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: GackMNt;PaBcaM)ac;bEnßmsRmab;kargarxagelIedayeyageTAtamRbePT GaCJab½NÑFnFanEr: nigTMhMRbtibtiþkarenaH . maRta 22>- karENnaMelIEbbbT karbegáIn karBRgIkEpnkar nigmatikaénral;sMNMulixitcaM)ac; nigkmμviFIkargar kar FanaEpñkhirBaØvtßúsRmab;Gnuvtþ[)anRtwm®tUvenaHnwgmanEcgenAkñúgRbkasrbs;rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . maRta 23>- kñúgkrNIcaM)ac;nImYy² rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:®tUvcat;taMgm®nþImansmtßkic©edImI,BinitükarGnuvtþn_c,ab;
 9. 9. enH . m®nþIEdl®tUv)ancat;taMg®tUv ³ 1-TTYlxus®tUvcMeBaHrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:elIrebobrbbRKb;RKgRsbtambTb,BaØtiþénc,ab; enH 2-erobcMr)aykarN_RbcaMqñaMsþIBIskmμPaBCaRbcaMelIkargarEsVgrukrk nigCIkykEr:tamqñaMbnþ bnÞab; ehIydak;r)aykarN_enaHCUnrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: 3-RbmUlpþúMBt’man nigrkSaTukÉksarRbtibtiþkarEsVgrukrk CIkykEr: kardwkCB¢Úan RbRBwtþkmμ kar rkTIpSar nigkarnaMecjFnFan nigplitplEr: 4-eFVIkartamdan nigBinitü edImI,bB¢aak;BIkarGnuvtþn_bTb,BaØtiþTaMgGs;énc,ab;enH 5-®tYtBinitükarGnuvtþn_bTbB¢aa[)anRtwm®tUvelIsuxPaBnigsuvtißPaBrbs;Blkr nigsaFarNCn TUeTA nigkarBarbrisßan 6-TTYltYnaTIepSg²eTottamkarkMNt;rbs;rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . GMNac nigtYnaTIrbs;m®nþIEdl®tUv)ancat;taMgedImI,®tYtBinitüeFVIGFikarkic© nigraykarN_BIskmμPaBkar garEsVgrukrk CIkykEr: RsavRCav karviPaKBak;B½n§nwgrebobrbbRKb;RKgeRkamGMNacénc,ab;enHnwgmanEcg enAkñúgGnuRkwtü . maRta 24>- tamkarsRmbs®mYlrbs;RksYgTTYlbnÞúkvis½yEr: sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:®tUvsMu eyabl;BIRksYgBak;B½n§ edImI,GnuvtþRbtibtiþkarEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmμFnFanEr:enAkñúgmUldæan extþ ®kug ®suk x½NÐ tameKalkarN_GPivDÆn_esdækic© sgÁmkic©rbs;raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa . CMBUkTI 6 sm,Tanik nigm©as;kmμsiTi§dI maRta 25>- sm,TanikEdlmanGaCJab½NÑFnFanEr: ®tUvsgeTAm©as;kmμsiTi§dITaMgkñúg nigeRkAtMbn;GaCJab½NÑFnFanEr: cMeBaHkarxUcxatTaMgLayEdlbNþalmkBIRbtibtiþkarGaCIvkmμFnFanEr:rbs;xøÜnedayminKitfakarxUcxatenaH Ca]bTÞvehtu b¤Cakardwgmun . kñúgkrNIkarxUcxatNaEdlbNþalmkBIRbtibtiþkarGaCIvkmμFnFanEr:rbs;sm,Tanikcab;BIBIrrUbeLIg eTA sm,TanikTaMgenaH®tUvrYmKñasgeTAtamkarxUcxat . sMNgTaMgenaH®tUvGnuvtþdUcxageRkam ³
 10. 10. -RbsinebICatMbn;RbtibtiþkarFnFanEr:EdlmankMNt;enAkñúgGaCJab½NÑFnFanEr:b:HBal;eTAelIdI kmμsiTi§ m©as;dI®tUvGnuBaØat[sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:eFVIRbtibtiþkarFnFanEr:enAelIdIenaH edaymankarRBmeRBogKñaeTAvijeTAmkCamun EdlkñúgenaHm©as;dI®tUv)anTTYlsMNgsmrmü nigyutþiFm’ -sMNgenaH®tUvsgtameBlevla b¤sgpþac;EtmþgtamkarRBmeRBogrvagm©as;dI nigsm,Tanik Edl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: -kñúgkrNIm©as;dI nigsm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:minGac®suH®sYlKñaelIsMNg)an eTenaH rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:®tUvsMrYledaHRsayebImin)ansMerceT ®tUveFVIsMeNIeTAraCrdæaPi)aledImI,begáIt KN³kmμkarcMruHmYysMrab;edaHRsaykrNIenH -kñúgkrNIEdlPaKITaMgGs;minyl;RBmtamdMeNaHRsayrbs;KN³kmμkarcMruHeTenaHesckþIsMerc Casmtßkic©rbs;tula kar . maRta 26>- kñúgkrNIEdlépÞdITaMgmUlb¤cMENkNamYyéntMbn;RbtibtiþkarFnFanEr: EdlmankMNt;enAkñúgGaCJab½NÑ FnFanEr: minTan;)anpþl;kmμsiTi§CUneTAbuKÁlNamñak;eTenaH GaCJaFrmansmtßkic©minGacecjkmμsiTi§épÞdITaMg mUl b¤cMENkNamYyéntMbn;RbtibtiþkarFnFanEr:EdlmankMNt;enAkñúgGaCJab½NÑFnFanEr:eTA[buKÁlNamñak; )aneLIy elIkElgEtmankarGnuBaØatBIraCrdæaPi)altamsMeNIrbs;rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . RbsinebItMbn;RbtibtiþkarGaCJab½NÑFnFanEr:enaHmanRbCaBlrdækMBugrs;enAmunkalbriecäTénkarecj GaCJab½NÑ sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: ®tUvGnuvtþsMNgdUcmanEcgkñúgmaRta 25Edr . CMBUkTI 7 bTb,BaØtiþhirBaØvtßú maRta 27>- Gñkdak;BaküsMu b¤sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: ®tUvbg;CUnrdænUvéføcuHbB¢Ia BaküsMukarBnüar bnþkarepÞrepSg² nigQñÜldIRbcaMqñaM . maRta 28>- sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:TaMgGs; elIkElgEtsm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑEsVg rukrk nigsm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑEkécñFnFanEr:®tUvbg;CUnrdænUvsYysarelItémøFnFanEr:EdlTaj yk)an . sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:dUcmanEcgkñúgvaküx½NÐxagelI®tUvrkSaTukbB¢IaKNenyü ehIy®tUvpþl;CUnrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:nUvr)aykarN_ b¤bB¢IaEdlTak;TgnwgBt’manenH .
 11. 11. maRta 29>- rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:GaceFVIesckþIRbkasdl;sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: edImI,pþl; Bt’manbEnßmBIkic©snüalk; Gegát nigtamdanRtYtBinitüral;bB¢IaKNenyü nigBieRKaHCamYysm,TanikEdl )anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:edImI,kMNt;éføplitplEr:. maRta 30>- ®tUvhamdac;xatkñúgkardwkCB¢ÚanFnFanEr:ecj kñúgkrNIEdlFnFanEr:enaHminTan;)anbg;sYysar b¤Kμan lixitGnuBaØatCalaylkçN_GkSrBIrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . maRta 31>- eyagtamc,ab;EdlmanCaFrman rbbBn§GakrBiessmYynwg®tUv)anbegáIteLIgsRmab;GnuvtþelIplit pl nigR)ak;cMNUlBIRbePTGaCJab½NÑFnFanEr:TaMg 6¬R)aMmYy¦ dUcmanEcgkñúgmaRta 11 . maRta 32>- GRtasYysarelItémøFnFanEr: nItiviFIénkarbg;sYysarCUnrdæ nigkarelIkTwkcitþdl;m®nþImansmtßkic© EdlEcgkñúgmaRta23 ®tUvkMNt;edayRbkasGnþrRksYg . Bn§Gakr Bn§Ky Bn§elIcMEnkPaKh‘un Bn§R)ak;cMENkpÞal;xøÜn sMviFanFn EbbbTcMNay rebobbg;Bn§ eKalkarN_ nigkarGnuvtþn_KNenyü nighirBaØkic© karkMNt;karxatbg; karelIkElgBn§ nigkarelIkTwkcitþdl; karvinieyaKTunelIvis½yEr: ®tUvGnuvtþtamc,ab;EdlmanCaFrman . CMBUkTI 8 eTasb,BaØtiþ maRta 33>- buKÁlNaEdleFVIRbtibtiþkarEsVgrukrkFnFanEr: edayKμanGaCJab½NÑFnFanEr: ®tUvBin½yCaR)ak;cMnYnBI 500>000 ¬hasibmWun¦erol eTA 1>000>000 ¬mYylan¦erol . kñúgkrNIminragcal®tUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BI 1>000>000 ¬mYylan¦erol eTA 2>000>000¬BIr lan¦erol b¤pþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 1¬mYy¦ExeTA 1¬mYy¦qñaM b¤®tUvpþnÞaeTasTaMgBIr . maRta 34>- buKÁlNaEdleFVIRbtibtiþkarEsVgrukrk elμIs nwgmaRta 7 vaküx½NÐTI 2 b¤maRta 8 énc,ab;enH ®tUvpþnÞa eTasBin½yCaR)ak;cMnYnBI 5>000>000 ¬R)aMlan¦erol eTA 10>000>000 ¬db;lan¦erol b¤pþnÞaeTasdak;Bn§ naKarBI 6¬R)aMmYy¦Ex eTA 2 ¬BIr¦qñaM b¤®tUvpþnÞaeTasTaMgBIr .
 12. 12. maRta 35>- buKÁlNaEdleFVIRbtibtiþkarCIkykEr: edayKμanGaCJab½NÑFnFanEr:b¤elμIsnwgmaRta 7 b¤maRta 8 én c,ab;enH®tUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;cMnYnesμInwg 3¬bI¦dg éntémø):an;sμan tamry³eBlEdlplEr:®tUv)anCIk ykedayEp¥kelITMhM]bkrN_ eRKOgcRkplitkmμeRbIR)as; nigbrimaNEr:EdlmankñúgTItaMgenaH ehIy nig®tUv pþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BI 1>000>000 ¬mYylan¦erol eTA 10>000>000 ¬db;lan¦erolkñúgmYyéf¶ eday Kitcab;BIéf¶EdlbuKÁlenaHRbRBwtþxusrhUtdl;éf¶EdlskmμPaBRbtibtiþkarCIkykEr:enaH®tUv)anbBaÄb; nigpþnÞa eTasdak;Bn§naKarBI 1¬mYy¦ qñaM dl; 5¬R)aM¦ qñaM edayminTan;Kitdl;sMNgénkarxUcxatepSgeTot . rIÉ ]bkrN_eRKOgcRkplitkmμepSg²eTot®tUvrwbGUsCasm,tiþrdæ . maRta 36>- buKÁlNaEdleFVIRbtibtiþkarCIkykEr:edayGaCJab½NÑFnFanEr:Gs;suBlPaB ®tUvpþnÞaeTasdUcmanEcg kñúgmaRta 35 énc,ab;enH . maRta 37>- sm,TanikNaEdlRbRBwtþelμIsnwgmaRta 30énc,ab;enH ®tUvBin½yCaR)ak;EdlmancMnYneTVCaBIréntémø FnFanEr:Edl)andwkecjb¤®tUvdkhUtGaCJab½NÑFnFanEr: b¤®tUvTTYleTasTaMgBIr . maRta 38>- sm,TanikEdlminGnuBaØt[m®nþIEdlmansmtßkic©cuH®tYtBinitüdUcmanEcgkñúgmaRta 23 énc,ab;enH cUleFVIkarRtYtBinitüenAkñúgkardæanRbtibtiþkarFnFanEr:rbs;xøÜn nwg®tUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BI 5>000>000 ¬R)aMlan¦erol eTA 10>000>000¬db;lan¦erol b¤®tUvBüÜrTukGaCJab½NÑFnFanEr: ry³eBlminelIsBI 6 ¬R)aMmYy¦Ex. kñúgkrNIminragcal ®tUvdkhUtGaCJab½NÑFnFanEr:CasßaBr . maRta 39>- buKÁlNaEdlminEmnCam©as;kmμsiTi§dIRsbc,ab; ehIyeFVI[raMgsÞHdl;RbtibtiþkarFnFanEr:rbs;sm,Ta nikEdlmanGaCJab½NÑFnFanEr:Rtwm®tUvtamc,ab;enaH nwg®tUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 6¬R)aMmYy¦éf¶ dl; 1 ¬mYYy¦ Ex . maRta 40>- m®nþImansmtßkic©énRksYgTTYlbnÞúkvis½yEr:Edl)anXubXit b¤RbRBwtþelμIsnwgbTb,BaØtiþTaMgLayén c,ab;enH ®tUvTTYleTasrdæ)al edayBMuTan;Kitdl;bTelμIsRBhμTNÐepSg²eTot .
 13. 13. CMBUkTI 9 Gnþrb,BaØtiþ maRta 41>- rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlNaEdl)ancab;epþImEsVgrukrk b¤eFVIGaCIvkmμFnFanEr: ehIymanlixitGnuBaØaCapøÚv karmuneBlc,ab;enHcUlCaFrman GacbnþskmμPaBkargar)an b:uEnþt®mUv[dak;BakübMeBjEbbbTsMuGaCJab½NÑ FnFanEr:fμI eTAtambBaØtiþénc,ab;enHy:agyUr 90 ¬ekAsib¦éf¶ . CMBUkTI 10 Gvsanb,BaØtiþ maRta 42>- bTb,BaØtiþTaMgLayNaEdlpÞúynwgc,ab;enH ®tUvTukCanirakrN_ . raCFanIPñMeBj>éf¶TI 13 Ex kkáda qñaM 2001 )anbgÁMTUlfVay RBHhsþelxa sUmLayRBHhsþelxaRBHmhakSRt neratþm sIhnu naykrdæm®nþI htßelxa h‘un Esn )anCRmabCUnsemþcnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYg]sSahkmμ Er: nigfamBl htßelxa s‘uy Esm elx ³ 141 c>l edImI,cmøgEck raCFanIPñMeBjéf¶TI 07 Ex kkáda qñaM 2001 GKÁelxaFikarraCrdæaPi)al htßelxa nigRta NaDI tan;

×