S11 criminal procedurecode2007k
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

S11 criminal procedurecode2007k

on

 • 4,136 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,136
Views on SlideShare
4,136
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

S11 criminal procedurecode2007k S11 criminal procedurecode2007k Document Transcript

 • 1 KnßITI 1 bNþwgGaCJa nigbNþwgrdæb,evNI matikaTI 1 eKalkarN_TUeTA CMBUkeTal eKalkarN_TUeTA maRta 1>-eKalbMNgénRkmnItiviFIRBhμTNÐ RkmnItiviFIRBhμTNÐ maneKalbMNgkMNt;GMBIviFanTaMgLayEdlRtUveKarB nig RbRBwtþtamedayhμt;ct; edIm,IkMNt;[c,as;nUvGtßiPaBénbTelμIsRBhμTNÐNamYy . bTb,BaØtþiénRkmenHRtUvykeTAGnuvtþcMeBaHerOgRBhμTNÐ kalNaBMumanviFaneday ELkEcgedayc,ab;BiesseTenaH . maRta 2>-bNþwgGaCJa nigbNþwgrdæb,evNI bNþwgGaCJa nigbNþwgrdæb,evNIKWCabNþwgBIrepSgKña . bNþwgGaCJa maneKalbMNgBinitüGtßiPaBénbTelμIs bgðaj[eXIjBiruT§PaBén CnelμIs nigpþnÞaeTasCnenHtamc,ab;kMNt; . bNþwgrdæb,evNI maneKalbMNgeFVI[)anCYsCulkarxUcxatEdlbNþalmkBI GMeBIelμIsdl;PaKIrgeRKaH ehIykñúgeKalbMNgenH [GñkrgeRKaH)anTTYlsMNgCm¶Wcitþ FYnlμmnwgBüsnkmμEdlxøÜn)anTTYl . matikaTI 2 bNþwgGaCJa CMBUkeTal bNþwgGaCJa maRta 3>-kmμvtßúénbNþwgGaCJa bNþwgGaCJaGnuvtþeTAelIbuKÁlRKb;rUb TaMgrUbv½nþbuKÁl TaMgnItibuKÁl edayt Rbkan;BUCsasn_ BN’sm,úr ePT Pasa CMenO sasna ninñakarneya)ay edIm kMeNItCati zan³sgÁm FnFan b¤sßanPaBÉeToteLIy .
 • 2 maRta 4>-karcab;epþImdMeNIrkarénbNþwgGaCJaedayGyükar bNþwgGaCJaRtUvGnuvtþkñúgnaménplRbeyaCn_TUeTAedayGyükar . GyükareFVIkarecaTRbkan;BIbTRBhμTNÐ nigsMu[Gnuvtþc,ab;enAcMeBaHmuxyutþaFikar esIubsYr nigyutþaFikarCMnMuCRmH . maRta 5>-kardak;bNþwgGaCJa[manclnaedayCnrgeRKaH CnrgeRKaHénbT]Rkidæ b¤bTmCÄim Gacdak;BakübþwgedaytaMgxøÜnCaedImbNþwg rdæb,evNI enAcMeBaHmuxecARkmesIubsYr . BakübþwgedaymantaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI manGanuPaBbþwgdl;ecARkmesIubsYr GMBIbNþwgGaCJaenAkñúglkçxNÐEdlbBaØtþedaymaRta 139 ¬karbBa¢ÚnbNþwgeTARBHraCGaCJa¦ nigmaRta 140 ¬karbg;R)ak;tmál;Tuk¦ énRkmenH . yutþaFikarRBhμTNÐk¾GacTTYlbNþwgBImRnþIraCkar b¤Pñak;garsaFarN³déTeTot Edlc,ab;edayELk)anRbKl;GMNac[pgEdr . maRta 6>-kardak;BakübþwgTamTaredayCnrgeRKaH buKÁlRKb;rUbEdlRbkasfa xøÜnCaGñkrgeRKaHénbTelμIs Gacdak;Bakübþwg)an . BakübþwgsamBaØ KμanGanuPaBnaM[eFVIkarecaTRbkan;CabTRBhμTNÐeT . enAkñúgkrNIEdlBakübþwgsßitenAedayKμancemøIy b¤RtUv)antmál;Tuktcat;kar edayRBHraCGaCJa CnrgeRKaHGacbþwgeTAGKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ eTAtamrebob dUcEdlmanEcgTukedaymaRta 41 ¬kartmál;erOgTuktcat;kar¦ énRkmenH . maRta 7>-karrlt;énbNþwgGaCJa mUlehtuénkarrlt;bNþwgGaCJamandUcteTAKW ³ 1-mrNPaBénCnelμIs . 2-karputGaCJayukal . 3-karelIkElgeTasCaTUeTA . 4-nirakrN_énc,ab;RBhμTNÐ . 5-GaCJaGs;CMnuM . kalNabNþwgGaCJaRtUvputrlt;ehIy karecaTRbkan;xagbTRBhμTNÐminGaccab; epþIm)aneToteT b¤RtUvEtbBaÄb; .
 • 3 maRta 8>-mUlehtuepSgeToténkarrlt;bNþwgGaCJa kalNac,ab;edayELk)anEcgedayCak;lak; enaHbNþwgGaCJak¾Gacputrlt; )anEdr ³ 1-edaykarsRmbsRmYlCamYyrdæ . 2-edaykardkBakübþwg enAkñúgkrNIEdlBakübþwgenHCalkçxNÐcaM)ac;én karecaTRbkan;CabTRBhμTNÐ . 3-edaykarbg;R)ak;Bin½ysrub b¤R)ak;Bin½ysRmbsRmYl . maRta 9>-]RkidækmμEdlKμanGaCJayukalkMNt; bT]RkidæRbl½yBUCsasn_ bT]RkidæRbqaMgnwgmnusSCati nigbT]RkidæsRgÁam minGacputGaCJayukal)aneT . maRta 10>-GaCJayukalénbTelμIs elIkElgEtbTb,BaØtiþénmaRta 9 ¬]RkidækmμEdlKμanGaCJayukalkMNt;¦ énRkm enHecj firevlaénGaCJayukalénbNþwgGaCJamandUcteTAKW ³ -15 ¬db;R)aM¦ qñaM cMeBaHbT]Rkidæ -5 ¬R)aM¦ qñaM cMeBaHbTmCÄim -1 ¬mYy¦ qñaM cMeBaHbTlhu maRta 11>-karpþac;ry³eBlénGaCJayukal firevlaénGaCJayukal RtUvcab;epþImKitBIeBlRbRBwtþbTelμIs . GaCJayukalRtUv pþac;edayRKb;kic©énkarecaTRbkan; b¤kic©esuIbsYr . karbBa©b;kic©ecaTRbkan; b¤kic© esIubsYrnImYy² naM[cab;epþImKitfirevlafμIénGaCJayukal tamkarEvkEjkénmaRta 10 ¬GaCJayukalénbTelμIs¦ énRkmenH . firevlafμIGacykeTACMTas;)ancMeBaHCnRKb;rUb EdlTak;TinenAkñúgerOgenH . maRta 12>-GaCJaGs;CMnMu edayGnuvtþtameKalkarN_GaCJaGs;CMnMu CnNaEdlRtUv)antulakarseRmc[ rYcxøÜnCasßaBrehIy CnenaHminGacRtUvecaTRbkan;eToteTcMeBaHGMeBIdEdl eTaHbICa eRkamkarkMNt;eQμaHbTelμIsfμIepSgk¾eday .
 • 4 matikaTI 3 bNþwgrdæb,evNI CMBUkeTal bNþwgrdæb,evNI maRta 13>-bNþwgrdæb,evNI nigBüsnkmμ bNþwgrdæb,evNIRtUvGnuvtþedayCnrgeRKaHénbTelμIs . edImI,TTYlkarCYsCul)an BüsnkmμRtUvEt ³ -Caplvi)akpÞal;énbTelμIs -CaBüsnkmμpÞal;xøÜn -)anekIteLIg nigenAkñúgeBlbc©úb,nñ . BüsnkmμGacCaBüsnkmμxagsmÖar³ xagrUbkay b¤xagpøÚvcitþ . maRta 14>-karCYsCulBüsnkmμ BüsnkmμGacRtUv)anCYsCul edaykarbg;Cm¶Wcitþ edaykarsgeTACnrgeRKaHvij nUvRTBüsm,tþiEdl)an)at;bg; b¤edaykareFVI[dUcsPaBedImvijnUvRTBüEdleK)an bMpøicbMpøaj b¤eFVI[xUcxat . sMNgCm¶WcitþRtUvEtmanlkçN³FYnlμmCamYynwgBüsnkmμEdlTTYlrg . maRta 15>-edImbNþwgrdæb,evNI bNþwgrdæb,evNI GacRtUveFVIeT,IgkñúgnamCnrgeRKaH)an edayGñktMNagRsbc,ab; rbs;xøÜn kalNaCnrgeRKaHenHCaGnItiCn b¤CanItiCnsßitenAeRkamrbbc,ab;karBar . maRta 16>-bNþwgrdæb,evNIrbs;siT§iv½nþénCnrgeRKaH kñúgkrNImrNPaBénCnrgeRKaH bNþwgrdæb,evNIGacRtUv)anepþImeFVI b¤bnþ)an edaysiT§iv½nþ . maRta 17>-smaKmRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIhigSaxagpøÚvePT GMeBIhigSakñúgRKYsar b¤GMeBI higSaRbqaMgnwgkumar RKb;smaKmEdl)anRbkasedayRtwmRtUv y:agticbMputtaMgBI 3 ¬bI¦ qñaM munkal
 • 5 briecäTénbTelμIs ehIyEdlkmμvtßúénlkçnþik³rbs;xøÜnrYmmankarts‘URbqaMgnwgGMeBIhigSa xagpøÚvePT b¤GMeBIhigSakñúgRKYsar b¤GMeBIhigSaRbqaMgnwgkumarenaH GaceRbIR)as;siT§i EdlTTYlsÁal;dl;edImbNþwgrdæb,evNI cMeBaHRbePTbTelμIsdUcteTA ³ -karebotebonedayectnadl;GayuCIvit -karebotebondl;bUrNPaBénbuKÁl -karebotebonxagpøÚvePT . maRta 18>-smaKmRbyuT§RbqaMgnwgkarcab;BRgt; karCYjdUrmnusS nigkareFVIGaCIvkmμ pøÚvePT RKb;smaKmEdl)anRbkasedayRtwmRtUv y:agticbMputtaMgBI 3 ¬bI¦ qñaM munkal briecäTénbTelμIs ehIyEdlkmμvtßúénlkçnþik³rYmmankarts‘URbqaMgnwgkarcab;BRgt; b¤ karCYjdUrmnusS nigkareFVIGaCIvkmμxagpøÚvePT GaceRbIR)as;siT§iEdlTTYlsÁal;dl; edImbNþwgrdæb,evNI cMeBaHbTelμIsEdl)anbBaØtþedayc,ab;EdlBak;Bn§½nwgkarRbqaMg karcab;BRgt; karCYjdUrmnusS nigkareFIVGaCIvkmμpøÚvePT . maRta 19>-smaKmRbyuT§RbqaMgnwgkarRbkan;BUCsasn_ nigkarerIseGIg RKb;smaKmEdl)anRbkasedayRtwmRtUv y:agticbMputtaMgBI 3 ¬bI¦ qñaM munkal briecäTénbTelμIs ehIyEdlkmμvtßúénlkçniþk³rYmmankarts‘URbqaMgnwgkarRbkan;BUC sasn_ nigkar]btßmÖdl;CnrgeRKaHénkarerIseGIgsþIBIedImkMeNItCati CatiBn§ú BUCsasn_ sasna GaceRbIR)as;siT§iEdlTTYlsÁal;dl;edImbNþwgrdæb,evNI cMeBaHbTelμIsdUc )ankMNt;xageRkam kalNabTelμIsenaH RtUv)anRbRBwtþedaymUlehtu edImkMeNIt CatiénbuKÁlNamñak; b¤edaymUlehtufa buKÁlenaHCasmaCikBitR)akd b¤edaysμanén CatiBn§ú BUCsasn_ b¤ sasnaNamYyCakMNt; ³ -karerIseGIg -karebotebonedayectna dl;GayuCIvit b¤dl;bUrNPaBbuKÁl -karbMpøaj nigkareFVI[xUcxat . maRta 20>-PaBEdlGacTTYlyk)annUvbNþwgrbs;smaKm enAkñúgkrNIEdl)anEcgkñúgmaRta 17 ¬smaKmRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIhigSaxag pøÚvePT GMeBIhigSakñúgRKYsar b¤GMeBIhigSaRbqaMgnwgkumar¦ dl;maRta 19 ¬smaKm
 • 6 RbyuT§RbqaMgnwgkarRbkan;BUCsasn_ nigkarerIseGIg¦ énRkmenH bNþwgrbs;smaKm GacTTYlyk)an luHRtaEtmanPsþútagbBa¢ak;fa )anTTYlkaryl;RBmGMBIsiT§iBICn rgeRKaH b¤GñktMNagRsbc,ab;énCnenH . kñúgkrNIebotebondl;GayuCIvit bNþwg rbs;smaKmGacTTYlyk)an luHRtaEtsmaKm)anbgðajPsþútagbBa¢ak;fa )anTTYl karyl;RBmGMBIsiT§iBIsiT§iv½nþénCnrgeRKaH . maRta 21>-cugcemøIyénbNþwgrdæb,evNI bNþwgrdæb,evNI GaceFVIeLIgRbqaMgnwgCnTaMgGs;EdlRtUvCYsCulBüsnkmμ bNþalmkBIbTelμIsrYmman ³ -carI shcarIénbTelμIs -GñkepþImKMnit GñksmKMnit -GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI . maRta 22>-TMnak;TMngsmtßkic©rbs;tulakarRBhμTNÐ nigtulakarrdæb,evNI bNþwgrdæb,evNI GaceFVIeLIgkñúgeBlCamYyKñanwgbNþwgGaCJa enAcMeBaHmuxsala CRmHkþIRBhμTNÐ . bNþwgrdæb,evNIk¾GaceFVI)anpgEdr enAcMeBaHmuxsalaCRmHkþIrdæb,evNI . kñúg krNIenH bNþwgrdæb,evNIGacRtUvBüÜrsin drabNaminTan;manesckþIseRmcCasßaBrmYy RtUv)anRbkaselIbNþwgGaCJa . maRta 23>-karRbkasCamunGMBIBiruT§PaB tulakarRBhμTNÐnwgGacseRmckarCYsCulBüsnkmμ)an luHRtaEt)anBinitüCamun GMBIFatupSMénbTelμIsRBhμTNÐ ehIy)anRbkasfa CnCab;ecaTRtUvmanBiruT§Camunsin . maRta 24>-mrNPaBrbs;CnCab;ecaT edImbNþwgrdæb,evNI GacsMu[mankarCYsCulBüsnkmμBIsiT§iv½nþénCnCab;ecaT)an RbsinebICnCab;ecaTenH TTYlmrNPaBenAkñúgeBldMeNIrkarerOgkþIRBhμTNÐ . fVIt,itEt bNþwgGaCJaRtUvrlt; tulakarRBhμTNÐenAEtmansmtßkic©edIm,IseRmcelIbNþwgrdæb,evNI EdleFVIeT,IgRbqaMgnwgsiT§iv½nþTaMgenaH . maRta 25>-karlHbg; nigkardkBakübþwgrbs;CnrgeRKaH
 • 7 CnrgeRKaHGaclHbg;mineFVIbNþwgsMuTamTarsMNg b¤dkBakübþwgrbs;xøÜn . kar lHbg;minbþwg nigdkBakübþwgrbs;CnrgeRKaH minGacbBaÄb; b¤BüÜrkarGnuvtþénbNþwg GaCJa)aneTelIkElgbBaØtiþcMNucTI 2 énmaRta 8 ¬mUlehtuepSgeToténkarrlt; bNþwgGaCJa¦ énRkmenH . maRta 26>-GaCJayukalénbNþwgrdæb,evNI bNþwgrdæb,evNIRtUvputGaCJayukaltamviFanénRkmrdæb,evNI . bu:EnþbNþwg rdæb,evNIenHminGaceFVI)aneToteTenAmuxtulakarRBhμTNÐ eRkaykarputfirevlaén GaCJayukalrbs;bNþwgGaCJa .
 • 8 KnßITI 2 GaCJaFrTTYlbnÞúkecaTRbkan; esIubsYr nigesuIbGegát matikaTI 1 GgÁkarGyükar CMBUkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA maRta 27>-tYnaTIrbs;GgÁkarGyükar GgÁkarGyükareFVIkarecaTRbkan;BIbTelμIsRBhμTNÐ nigsnñidæan[tulakar Gnuvtþc,ab; . GgÁkarGyükarFanara:b;rgkarGnuvtþesckþIseRmcxagbTRBhμTNÐ RBmTaMg FanaykcitþTukdak;elIkarpSBVpSaydIkabgÁab;[cab;xøÜn . kñúgkarbMeBjParkic©rbs;xøÜn ecARkmGyükarmansiTi§ekNÐkgkmøaMgsaFarN³ edaypÞal;CaCMnYy . ecARkmGyükarRtUvEtmanvtþmanenAkñúgeBlsvnakarerOgRBhμTNÐ . maRta 28>-ecARkmGyükar ecARkmGyükarman ³ 1-GKÁRBHraCGaCJa GKÁRBHraCGaCJarg nigRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl . 2-GKÁRBHraCGaCJa GKÁRBHraCGaCJarg nigRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ . 3-RBHraCGaCJa nigRBHraCGaCJargGmsaladMbUg . maRta 29>-zananuRkménGgÁkarGyükar rdæmRnþIRksYgyutþiFm’ GacbþwgbrihareTAGKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ b¤ RBHraCGaCJaGmsaladMbUg GMBIbTelμIsEdlxøÜn)andwg GaceFVIGFibBa¢atamkarENnaM CalaylkçN_GkSrEdlRtUvdak;bBa©ÚleTAkñúgsMNuMerOg [GKÁRBHraCGaCJa b¤RBHraCGaCJa eFVIkarecaTRbkan; b¤eFVIesckþIsniñdæany:agNatamkarEdlrdæm®nþIyl;eXIjfaCakarKYr . rdæmRnþIRksYgyutþiFm’ minGaceFVIGFibBa¢adl;GKÁRBHraCGaCJa b¤RBHraCGaCJa [eFVIkar tmál;Tuktcat;karnUverOgkþIRBhμTNÐNamYy)aneLIy . GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ manGMNacelIecARkmGyükarTaMgGs; Edlsißt enAkñúgsmtßkic©EdndIrbs;xøÜn . GKÁRBHraCGaCJaGaceFVIGFibBa¢a[ecaTRbkan; b¤k¾cat;[
 • 9 ecaTRbkan; b¤k¾eFVIesckþIsniñdæany:agNaEdlxøÜnyl;eXIjfaCakarKYr . RBHraCGaCJamanGMNaceTAelIecARkmGyükarEdlenAkñúgsmtßkic©EdndIrbs;xøÜn . RBHraCGaCJaGaceFVIGFibBa¢a[ecARkmGyükareFVIkarecaTRbkan; b¤k¾cat;[ecaTRbkan; b¤k¾eFVIesckþIsnñidæany:agNatamEdlxøÜnyl;eXIjfaCakarKYr . maRta 30>-bNþwgedaypÞal;mat; ecARkmGyükarRKb;rUbRtUveKarBtamGFibBa¢afñak;elIrbs;xøÜntamzananuRkm . b:uEnþenAeBlsvnakar ecARkmGyükareFVIkarkt;sMKal;pÞal;mat;edayesrI tamkar EdlxøÜnyl;eXIjfa RsbeTAtamstism,CBaسrbs;xøÜn . KμankarecaTRbkan;xagvin½y NamYyEdlGacRtUveFVIcMeBaHecARkmGyükar edaysarEtvacarbs;xøÜn Edl)anbeB©aj enAeBlsvnakaresaHeLIy . CMBUkTI 2 muxkarrbs;GKÁRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl maRta 31>-kartMNagénGgÁkarGyükarGmtulakarkMBUl GKÁRBHraCGaCJa GKÁRBHraCGaCJarg nigRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl KWCatMNag énGgÁkarGyükarGmtulakarenH . maRta 32>-tYnaTIrbs;GKÁRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl GKÁRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl cUlrYmkñúgkarsMu[mankareKarBc,ab;enAkñúgeBl EdlmanbNþwgsaTukç bNþwgesIerI nigbNþwgtva:epSg²eTot Edldak;CUntulakarkMBUl Binitü . CMBUkTI 3 muxkarrbs;GKÁRBHraCGaCJa Gmsala]T§rN_ maRta 33>-kartMNagénGgÁkarGyükarGmsala]T§rN_ GKÁRBHraCGaCJa GKÁRBHraCGaCJarg nigRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ KWCatMNag énGgÁkarGyükarGmtulakarenH . maRta 34>-tYnaTIrbs;GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_
 • 10 GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ XøaMemIlkarGnuvtþc,ab;enAkñúgsmtßkic©EdndIén sala]T§rN_ . GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ GaceFVIGFikarkic©enAGgÁkarGyükarTaMgLay EdlenAkñúgsmtßkic©EdndIrbs;xøÜn . kñúgkrNImanbTelμIsF¶n;F¶r GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ RtUvraykarN_CUn rdæmRnþIRksYgyutþiFm’ . maRta 35>-GMNacrbs;GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_eFVIkarXøaMemIl nigeFVIkarRtYtBinitünKr)alyutþiFm’ . GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ GacekaHGeB¢aIjGñkTTYlxusRtUvénGgÁPaBnKr)al yutþiFm’ edIm,IBiPakSaGMBIbBaðaEdlTak;TgnwgkarRbRBwtþieTArbs;GgÁPaBnKr)alTaMgenH . GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ GacRbKl;Parkic©dl;mRnþI b¤Pñak;garnKr)al yutþiFm’TaMgGs; [bMeBjkic©TaMgLayEdlxøÜnyl;eXIjfa manRbeyaCn_dl;kar RKb;RKg b¤dMeNIrkard¾l¥énnKr)alyutþiFm’ . GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ GaceFVIGFikarkic©RKb;eBlevlaenAGgÁPaBnKr)al yutþiFm’ . GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ GaccUlrYmkñúgkarsþab;cemøIy GacRtYtBinitü karGnuvtþviFankarXat;xøÜn CaBiessKWkareKarBTRmg;karc,ab; nigkarkan;kab;RKb;RKg kEnøgXat;xøÜn . RbFanGgÁPaBnKr)alyutþiFm’ mRnþInKr)alyutþiFm’ b¤Pñak;garnKr)alyutþiFm’ RKb;rUbRtUveKarBtamGFibBa¢arbs;GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ . CMBUkTI 4 muxkarrbs;RBHraCGaCJaGmsaladMbUg EpñkTI 1 GgÁkarGyükarGmsaladMbUg maRta 36>-kartMNagGgÁkarGyükarGmsaladMbUg RBHraCGaCJa nigRBHraCGaCJargGmsaladMbUg CatMNagGgÁkarGyükarGm tulakarenH .
 • 11 maRta 37>-GMNacrbs;RBHraCGaCJa RBHraCGaCJadwknaM nigsRmbsRmYlskmμPaBrbs;mRnþI nigPñak;garnKr)al yutþiFm’TaMgGs;enAkñúgsmtßkic©EdndIIrbs;xøÜn . b:uEnþ kalNaGnuvtþdIkaseRmccat;[ esuIbsYrCMnYs mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvsißtenAeRkamGMNacrbs;ecARkmesIubsYr . RBHraCGaCJaeRbIR)as;GMMNacTaMgGs;EdlRkmenH)anTTYlsÁal;[dl;mRnþInKr)al yutþiFm’kñúgkaresIubGegát . RBHraCGaCJaGaccuHeTAkan;kEnøgesIubGegát nigeFVIRKb;karENnaMEdlmanRbeyaCn_ dl;mRnþI nigPñak;garnKr)alyutþiFm’ . kñúgkrNIcaM)ac;Biess RBHraCGaCJaGacdksiT§i esIubGegátBImRnIþ nigPñak;garnKr)alyutþiFm’ nigerobcMCMnYsmRnIþ nigPñak;garenH . RBHraCGaCJaGaceFVIGFikarkic©)anRKb;eBlevla enAGgÁPaBnKr)alyutþiFm’ . RBHraCGaCJaGaccUlrYmkñúgkarsþab;cemøIy GacRtYtBinitükarGnuvtþviFankarXat;xøÜn CaBiessKWkareKarBTRmg;c,ab; nigkarkan;kab;TIkEnøgXat;xøÜn . maRta 38>-GMNacrbs;RBHraCGaCJarg RBHraCGaCJargEdlsßitenAeRkamGMNacrbs;RBHraCGaCJa eRbIR)as;GMNacTaMgGs; EdlRBHraCGaCJaman kñúgkarRsavRCav nigkarecaTRbkan;bTelμIs . maRta 39>-smtßkic©tamEdndIrbs;RBHraCGaCJa RBHraCGaCJaEdlmansmtßkic©KW ³ -RBHraCGaCJaénTIkEnøgEdlmankarRbRBwtþibTelμIs -RBHraCGaCJaénTIlMenArbs;CnEdleKsgS½yfa )anRbRBwtþbTelμIs -RBHraCGaCJaénTIkEnøgcab;xøÜnCnEdlRtUv)ansgS½yfa )anRbRBwtþbTelμIs . EpñkTI 2 karGnuvtþbNþwgGaCJa maRta 40>-CeRmIsénkarecaTRbkan; RBHraCGaCJaføwgEføgGMBIcMNat;karelIBakübþwg nigBakübriharEdlxøÜn)anTTYl edaypÞal; b¤EdlmRnþInKr)alyutþiFm’bBa¢Únmk . RBHraCGaCJaGacseRmctmál;erOgTuktcat;kar b¤eFVIkarecaTRbkan;BIbTelμIs
 • 12 RBhμTNÐ . munnwgseRmcRBHraCGaCJaebIkkaresIubGegátbzm b¤bgÁab;[eFVIkarRsavRCav bEnßm . kñúgkrNImanbTelμIsF¶n;F¶r RBHraCGaCJaraykarN_CUnGKÁRBHraCGaCJaGmsala ]T§rN_ EdlRtUvraykarN_bnþCUnrdæm®nþIRksYgyutiþFm’ . maRta 41>-kartmál;erOgTuktcat;kar kalNabNþwgNamYyRtUv)antmál;Tuktcat;kar RBHraCGaCJaRtUv[dMNwgdl; Gñkbþwg GMBIesckþIseRmcrbs;xøÜn enAkñúgry³eBlya:gxøIbMput ehIyya:gyUrbMputry³eBl 2 ¬BIr¦ Ex KitBIéf¶cuHBakübþwgkñúgbBa¢IEdlmanEcgkñúgmaRta 50 ¬bBa¢IénBakübþwg¦ énRkmenH . kartmál;erOgTuktcat;kar RtUvEtmansMGagc,ab; nigsMGagehtu . kartmál; Tuktcat;karenHKμanGaCJaGs;CMnuMeT . RBHraCGaCJaGacesIerIEkERbesckþIseRmcrbs;xøÜnvij kñúgxN³EdlbNþwgGaCJamin Tan;putrlt;enAeLIy . RbsinebIGñkbþwgminsuxcitþnwgesckþIseRmctmál;erOgTuktcat;kareT samIxøÜnGac eFVIkartva:eTAGKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_)an . kartva:enHRtUveFVIenAkñúgry³eBl 2 ¬BIr¦ Ex KitBIéf¶TTYldMNwgGMBIesckþIseRmc tmál;erOgTuktcat;kar . kartva:enHRtUveFVItambNþwgsamBaØ enAGgÁkarGyükarEdl Bak;B½n§ . bnÞab;mk sMNuMerOgRtUv)anbBa¢ÚnPøameTAGKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ edaytMNagGyükarGmsaladMbUg . RbsinebIyl;eXIjfa kartva:enHmanmUlehtuRtwmRtUv GKÁRBHraCGaCJaGmsala ]T§rN_ ecjGFibBa¢adl;RBHraCGaCJaGmsaladMbUg [eFVIkarecaTRbkan; . GKÁRBHraCGaCJa eFVIGFibBa¢a tamkarENnaMCalaylkçN_GkSr . enAkñúgkrNIpÞúyBIenH GKÁRBHraCGaCJa Gmsala]T§rN_ tmál;esckþIseRmcrbs;RBHraCGaCJaGmsaladMbUg TukCa)ankar . GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ RtUv[dMNwgGMBIesckþIseRmcenHdl;Gñkbþwgtva: . maRta 42>-katBVkic©eFIVbNþwgbriharcMeBaHbT]Rkidæ b¤bTmCÄim GaCJaFrsaFarN³ b¤mRnþIRKb;rUbEdlenAkñúgkarbMeBjmuxgarrbs;xøÜn )andwgGMBI bT]Rkidæ b¤bTmCÄim RtUvEtCUndMNwgPøamdl;RBHraCGaCJa b¤dl;mRnþInKr)alyutþiFm’
 • 13 edayRtUvbBa¢ÚnnUvB½t’man kMNt;ehtu lixit nigvtßútagTaMgGs; EdlTak;Tgnwg bTelμIsenaH P¢ab;CamYypg . minGacmankarelIkElgdéTNa eRkABIkarelIkElgsþIGMBIGaf’kM)aMgxagviC¢aCIv³ kñúgkrNIEdlc,ab;)anEcgy:agCak;lak;enaHeT . maRta 43>-karecaTRbkan; karecaTRbkan;xagbTRBhμTNÐGaceFVItam ³ -karebIkeFVIkaresIubsYr -karbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; b¤ -tamnItiviFIbgÁab;[cUlbgðajxøÜnPøam . maRta 44>-karebIkkaresIubsYr kñúgkrNIbT]Rkidæ RBHraCGaCJaRtUvEtebIkkaresIubsYr . karesIubsYrRtUv)anebIk tamdIkabBa¢ÚnerOg[esIubsYrEdlRtUvbþwgeTAecARkmesIubsYr . karesIubsYr GacebIkRbqaMgelI buKÁlmñak; b¤eRcInnak; edaymancg¥úlR)ab;eQμaH b¤RbqaMgeTAelIGBaØatCn . dIkabBa¢ÚnerOg[esIubsYrrYmman ³ -esckþIsegçbénGgÁehtu -karkMNt;eQμaHbTelμIs -karbgðajGtßbTc,ab;EdlkMNt; nigbRgáabbTelμIs nig -eQμaHbuKÁlEdlRtUvrgkaresIubsYr RbsinebIGackMNt;)an . dIkabBa¢ÚnerOg[esIubsYrRtUvcuHkalbriecäT nigcuHhtßelxa . TRmg;karenHmanlkçN³dac;xatRtUvEteKarB ebIBMudUecñHeT dIkabBa¢ÚnerOg[ esIubsYrenH RtUvTukCaemaX³ . maRta 45>-karecaTRbkan;kñúgkrNIbTmCÄim kñúgkrNIbTmCÄim RBHraCGaCJaGac ³ -ebIkkaresIubsYredayeFVIdUcEdl)anEcgedaymaRta 44 ¬karebIkkar esuIbsYr¦ énRkmenH -bBa¢ÚnCnCab;ecaTeTACMnMuCRmHpÞal;enAmuxtulakarCan;dMbUg edayeFVIdUc)an
 • 14 EcgenAkñúgmaRta 46 ¬dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnuMCRmHpÞal;¦ énRkmenH b¤ -bgÁab;[naMCnCab;ecaTcUlbgðajxøÜnPøamenAmuxtulakarCan;dMbUg edayeFVI dUcEdl)anEcgkñúgmaRta 47 ¬karbgðajxøÜnPøam¦ nigmaRta 48 ¬nItiviFIénkar bgðajxøÜnPøam¦ énRkmenH . maRta 46>-dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; KWCabBa¢a[CnCab;ecaTcUleTAbgðajxøÜnenA muxtulakarCan;dMbUg . dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;rYmman ³ -GtþsBaØaNénCnCab;ecaT -esckþIsegçbénGgÁehtu -eQμaHbTelμIs -GtßbTc,ab;EdlkMNt; nigbRgáabbTelμIs . dIkaenHRtUvcg¥úlR)ab;BItulakar RBmTaMgTIkEnøg kalbriecäT nigem:ageBlén svnakar . dIkaenHRtUvbBa¢ak;fa CnCab;ecaTGacBwgemFavI[GmxøÜn)an . maRta 47>-karbgðajxøÜnPøam RBHraCGaCJaGacbgÁab;[naMxøÜnCnCab;ecaTcUlbgðajxøÜnPøamenAmuxtulakarCan;dMbUg RbsinebImanRKb;lkçxNÐdUcteTA ³ -bTelμIsCabTelμIsCak;Esþg tamGtßn½yénmaRta 86 ¬niymn½ybT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg¦ nigmaRta 88 ¬karcat;TukdUcCabT]Rkidæ b¤ bTmCÄim Cak;Esþg¦ énRkmenH -bTelμIsRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarya:gtic 1 ¬mYy¦ qñaM nigya:geRcIn 5 ¬R)aM¦ qñaM -CnCab;ecaTCanItiCn -erOgkþImanlkçN³RKb;RKan;lμmCMnMuCRmH)an . maRta 48>-nItiviFIénkarbgðajxøÜnPøam kalNaseRmcfa RtUveRbInItiviFIbgÁab;[cUlbgðajxøÜnPøam RBHraCGaCJaRtUv ³ -BinitüGtþsBaØaNbuKÁlEdleKbBa¢Únmk[xøÜn -[dMNwgdl;CnenaH GMBIerOgra:vEdlecaTRbkan; nigeQμaHbTelμIs
 • 15 -TTYlcemøIyrbs;buKÁlenaH RbsinebIsamIxøÜncg;niyay -eFVIkMNt;ehtusþIGMBIkarbgÁab;[cUlbgðajxøÜnPøam . RBHraCGaCJaR)ab;CnCab;ecaTfa xøÜnmansiT§isMuBwgemFavItamkareRCIserIsrbs;xøÜn b¤cat;taMgeLIgedayGnuelamtamc,ab;sþIBIlkçnþik³emFavI . emFavIeRCIserIs b¤cat;taMg RtUv)anTTYldMNwgPøam . emFavIGacBinitüsMNuMerOg nigTak;TgCamYyCnCab;ecaT)an . nieTÞsénTRmg;karTaMgenH RtUvcuHenAkñúgkMNt;ehtu ebIBuMdUecñaHeT nItiviFIRtUvTuk CaemaX³ . tulakarCan;dMbUg RtUv)anTTYlbNþwgtamkMNt;ehtusþIBIkarbgÁab;[cUlbgðaj xøÜnPøam . CnCab;ecaTRtUvbgçaMgTukedaymankgkmøaMgkarBar rhUtdl;eBlsamIxøÜncUl bgðajxøÜnenAcMeBaHmuxtulakarEdlRtUvebIksvnakarenAkñúgéf¶enaHEtmþg . enAeBlbgðajxøÜnenH tulakareRkayBI)anepÞógpÞat;emIlGtþsBaØaNrbs;Cn Cab;ecaT nigeFVIr)aykarN_segçberOgra:vEdl)anecaTRbkan; RtUvR)ab;dl;CnCab;ecaT fa samIxøÜnGacmanry³eBledIm,IerobcMkarBarxøÜn . RbsinebICnCab;ecaTsuMry³eBl b¤RbsinebItulakaryl;eXIjfa erOgkþIenaHmin Tan;GacCMnMuCRmHPøam²)aneTenaH sMNMuerOgRtUvelIkeTAeBlsvnakareRkay . tulakarGacbgÁab;[XMuxøÜnCnCab;ecaTCabeNþaHGasnñ edaysalRkmEdlman bBa¢ak;BIsMGagehtu . enAkñúgsalRkmenaH tulakarRtUveyagtamlkçxNÐénmaRta 205 ¬mUlehtuénkarXuMxøÜnbeNþaHGasnñ¦ énRkmenH . tulakarecjdIkaseRmcbgÁab;[XuMxøÜn . salRkmelIGgÁesckþI RtUvEtRbkaskñúgry³eBlEdlminGacelIsBI 2 ¬BIr¦ s)aþh_ KitBIéf¶cUleTAbgðajxøÜnenAmuxtulakar . karXMuxøÜnbeNþaHGasnñRtUvEtbBaÄb; edayeBjc,ab; eRkayBIputry³eBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_ . RbsinebItulakarEdl)anTTYlbNþwgtamnItiviFIbgÁab;[bgðajxøÜnPøam yl;eXIj fa lkçxNÐénmaRta 47 ¬karbgðajxøÜnPøam¦ énRkmenH min)anbMeBjeT b¤k¾eday PaBsaMjaMuénsMNMuerOg tRmUvCacaM)ac;[eFVIkarRsavRCav[)anRCaleRCAbEnßm tulakar RtUvbBa¢ÚnsMNuMerOgeTARBHraCGaCJaedIm,IebIkkaresIubsYr . CnCab;ecaTRtUvEtnaMeTA bgðajxøÜnenAéf¶enaHEtmþgenAcMeBaHmuxecARkmesIubsYr ebIBMudUecñaHeT CnCab;ecaTRtUvEt
 • 16 edaHElg[manesrIPaBvijedayÉkÉg . maRta 49>-dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;kñúgkrNIbTlhu RbsinebIerOgenaHCabTlhu RBHraCGaCJaRtUvekaHCnCab;ecaT[cUlxøÜneTAmux tulakarCMnMuCRmHedaypÞal; dUc)anEcgenAkñúgmaRta 46 ¬dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnuM CRmHpÞal;¦ énRkmenH . maRta 50>-bBa¢IénBakübþwg enAtamtulakarCan;dMbUgnImYy² RtUvbegáIt[manbBa¢IGyükarmYysRmab;cuHbNþwg EdlbþwgedaypÞal;dl;RBHraCGaCJa b¤EdlbBa¢ÚnmkedaymRnþInKr)alyutþiFm’ . RKb;bNþwgTaMgGs;RtUvEtcuHkñúgbBaI¢edaymanxøwmsardUcteTA ³ -GtþsBaØaNrbs;Gñkbþwg -kalbriecäTEdlGyükar)anTTYlBakübþwg -RbPBénbNþwg ³ bNþwgepJImkpÞal;cMeBaHRBHraCGaCJa b¤k¾bBa¢Únmkeday mRnþInKr)alyutþiFm’ -RbePTénerOgehtuEdlGñkbþwg)anraykarN_ -cMNat;karelIBakübþwg ³ karseRmctmál;erOgTuktcat;kar b¤karecaT Rbkan;BIbTelμIsRBhμTNÐ . bBa¢IénBakübþwgRtUvkan;kab;edayelxaFikarrbs;Gyükar eRkamkarRtYtBinitürbs; RBHraCGaCJa . bBa¢IGacRtUv)anebIkemIledayGaCJaFrtulakarTaMgGs; CaGaT×KW GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ . matikaTI 2 ecARkmesIubsYr CMBUkeTal ecARkmesuIbsYr maRta 51>-karcat;taMgedayRbFantulakar kalNaecARkmesIubsYrNamñak; BMuGacbMeBjmuxgarrbs;xøÜn)aneT edaysarkar Qb;sRmak edaymanCMgW b¤edaymanmUlehtudéTepSgeTot ecARkmesIubsYrepSgeTot
 • 17 éntulakardEdlRtUv)ancat;taMgCabeNþaHGasnñ edayRbFantulakaredIm,IbMeBj muxgaresIubsYr . kñúgkrNIBMumanecARkmesIubsYreT ecARkmepSgeToténtulakardEdl GacRtUv)an cat;taMgCabeNþaHGasnñ edayRbFantulakaredIm,IbMeBjmuxgaresuIbsYr . RbFantulakarecjdIkacat;taMgmYyEdlBMuebIkpøÚvtva:eLIy . elIsBIenHbTb,BaØtþiénmaRta 26 ¬karEbgEckerOgkþI¦ énRkmnItiviFIrdæb,evNI RtUvEteKarB . maRta 52>-karEbgEcksMNMuerOgedayRbFantulakar kalNamanecARkmesIubsYreRcInrUbenAkñúgtulakarmYy sMNMuerOgTaMgLayRtUvEbg EckedayRbFantulakar . maRta 53>-kardkhUtsMNMuerOgBIecARkmesIubsYr kardkhUtsMNMuerOgBIecARkmesIubsYr edIm,IRbKl;CUnecARkmesIubsYrmñak;eTot Gac esñIeTABIRbFantulakar edIm,ICaRbeyaCn_énrdæ)ald¾l¥ényutþiFm’ . karesIñsMuenHGaceFVI eLIgedayBaküsMuEdlmansMGagehturbs;RBHraCGaCJa EdleFVIeLIgedaykarepþImKMnit pÞal;xøÜn b¤tamry³Bakübþwgrbs;PaKI . mUlehtuénkardkhUtsMNuMerOgBIecARkmesuIbsYr RtUveyagtambBaØtiþénmaRta 556 ¬mUlehtuénkarbþwgditcitþecARkmGasn³¦ énRkmenH . maRta 54>-krNIminRBmevorcakEdlnaM[emaXPaB ecARkmesIubsYrminGaccUlrYmkñúgkarCMnMuCRmHerOgRBhμTNÐ EdlxøÜn)ancat;kar kñúgzan³CaecARkmesIubsYr)aneT ebIBMudUecñHeT karCMnMuCRmHRtUvcat;TukCaemaX³ . ecARkmesIubsYreRbIGMNacEdlmanEcgenAkñúgRkmenH . matikaTI 3 sPaesIubsYr CMBUkeTal sPaesuIbsYr maRta 55>-sPaBiessénsala]T§rN_
 • 18 enAkñúgsala]T§rN_mansPamYyEdlmaneQμaHfa sPaesIubsYr . sPaesIubsYrman smtßkic©CMnMuCRmHbNþwg]T§rN_ EdleFVIeLIgRbqaMgnwgesckþIseRmcrbs;ecARkmesIubsYr . smaCikénsPaesIubsYrBMuGaccUlrYmkñúgkarCMnMuCRmHerOgkþIRBhμTNÐEdlxøÜn)ancat;kar kñúgzan³CaecARkmesIubsYr)aneT ebImindUecñHeT saldIkaenaHRtUvcat;TukCaemaX³ . matikaTI 4 nKr)alyutþiFm’ CMBUkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA maRta 56>-ebskkmμrbs;nKr)alyutþiFm’ nKr)alyutþiFm’ KWCaCMnYyrbs;GMNactulakar . nKr)alyutþiFm’manParkic©eFVIkarRtYtBinitübT]Rkidæ bTmCÄim nigbTlhu kMNt; GtþsBaØaN nigcab;CnelμIs RBmTaMgRbmUlPsþútag . maRta 57>-smasPaBrbs;nKr)alyutþiFm’ nKr)alyutþiFm’rYmman ³ 1-mRnþInKr)alyutþiFm’ 2-Pñak;garnKr)alyutþiFm’ 3-mRnþIraCkar nigPñak;garsaFarN³déTeTot Edlc,ab;edayELkRbKl; GMNac[eFVIkarBinitübTelμIsxøH² kñúgrgVg;smtßkic©rbs;xøÜn . maRta 58>-karsRmbsRmYlskmμPaBkargarrbs;nKr)alyutþiFm’ RBHraCGaCJadwknaM nigsRmbsRmYlskmμPaBkargarrbs;mRnþInKr)alyutþiFm’ nig Pñak;garnKr)alyutþiFm’TaMgGs;enAkñúgsmtßkic©EdndIrbs;xøÜn . RBHraCGaCJamanGMNaceTAelImRnþIraCkar nigPñak;garsaFarN³déTeTot EdlEcg enAkñúgmaRta 82 ¬karpþl;nItism,TacMeBaHm®nþIraCkar nigPñak;garsaFarN³déTeTot¦ énRkmenH kalNamRnþIenHbMeBjmuxgarrbs;xøÜnCanKr)alyutþiFm’ . kalNaGnuvtþdIkacat;[esIubsYrCMnYs mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvsißtenAeRkamGMNac rbs;ecARkmesIubsYr .
 • 19 maRta 59>-karRtYtBinitüelInKr)alyutþiFm’ nKr)alyutþiFm’RtUvsßitenAeRkamkarXøaMemIl nigkarRtYtBinitürbs;GKÁRBHraCGaCJaGm sala]T§rN_ . GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ GnuvtþGMNacxagvin½yeTAelInKr)alyutþiFm’ . CMBUkTI 2 m®nþInKr)alyutþiFm’ EpñkTI 1 karTTYl)annUvKuNsm,tþiCam®nþInKr)alyutþiFm’ maRta 60>-m®nþInKr)alyutþiFm’ manKuNsm,tþiCamRnþInKr)alyutþiFm’ ³ 1-m®nþInKr)alCati manzannþrskþicab;BIGnuesnIy_RtIeLIgeTA Edl)anbMerIkargary:ag ticbMput 2 ¬BIr¦ qñaM kñúgnKr)alCatirYcehIy ehIybnÞab;BI)anTTYlsBaØab½Rt Can;x<s;xagnKr)alyutþiFm’ . 2-nayTahanénkgraCGavuFhtß Edl)anbMerIkargary:agticbMput 2 ¬BIr¦ qñaM kñúg kgraCGavuFhtßrYcehIy ehIybnÞab;BI)anTTYlsBaØab½RtCan;x<s;xagnKr)alyutþiFm’ . 3-Gñkmanzannþrs½kþi nigmuxgardUcxageRkam ³ k> GPi)al nigGPi)alrg extþ Rkug/ GPi)al nigGPi)alrg Rsuk xNÐ nig emXMu ecAsgáat; . x> RbFan nigGnuRbFannaykdæankNþalnKr)alyutþiFm’ RbFan nigGnuRbFan naykdæankNþalsnþisux nigRbFan nigGnuRbFannaykdæankNþalsNþab;Fñab; saFarN³énGKÁsñgkardæannKr)alCati . K> RbFan nigGnuRbFannaykdæan/ RbFan nigGnuRbFankariyal½y/ RbFan nig GnuRbFanEpñk EdlTTYlbnÞúkkic©karRBhμTNÐnigsßiteRkam»vaTrbs;naykdæankNþal nKr)alyutþiFm’ naykdæankNþalsnþisux nignaykdæankNþalsNþab;Fñab;saFarN³ . X> RbFan nigGnuRbFannaykdæan/ RbFan nigGnuRbFankariyal½y/ RbFan nigGnuRbFanEpñk én ³ - naykdæannKr)alRBMEdn {cMeBaHbTelμIsqøgEdn}
 • 20 - mnÞIrRbqaMgeRKOgejón - naykdæannKr)aleTscrN_ - sñgkarBiesskarBarebtikP½NÐ . g> sñgkar sñgkarrgnKr)alextþ Rkug . c> RbFan nigGnuRbFankariyal½y/ RbFan nigGnuRbFanEpñkEdlTTYlbnÞúk kargarRBhμTNÐcMNuHsñgkarnKr)alextþ Rkug dUcCa ³ - kariyal½ynKr)alRBhμTNÐkMritF¶n; nigkariyal½yRBhμTNÐkMritRsal - kariyal½yRbqaMgkarCYjdUrmnusS nigkarBarGnItiCn - kariyal½ynKr)alesdækic© - kariyal½ybec©keTsviTüasaRsþRBhμTNÐ - kariyal½yRbqaMgeRKOgejón - kariyal½yRbqaMgePrvkmμ nig - kariyal½yCnbreTs . q> GFikar nigGFikarrg RbFan nigGnuRbFanEpñkRBhμTNÐénGFikardæannKr)al Rsuk xNÐ . C> RbFan nigGnuRbFankariyal½ynKr)alcracr RbFan nigGnuRbFanEpñk nKr)alcracr {cMeBaHbTelμIscracr} . RbFan nigGnuRbFankariyal½yRKb;RKgGavuF CatipÞúH nigRbFan nigGnuRbFanEpñkénkariyal½yRKb;RKgGavuFCatipÞúH {cMeBaHbTelμIs GavuF CatipÞúH} . RbFan nigGnuRbFanGgÁPaB RbFan nigGnuRbFankariyal½y nKr)aleTscrN_ nigRbFan nigGnuRbFan Epñkénkariyal½ynKr)aleTscrN_ . Q> RbFan nigGnuRbFanb:usþ×nKr)alrdæ)alXMusgáat; {cMeBaHbTelμIsRBhμTNÐ} . j> embBa¢akar nigembBa¢akarrgénkgraCGavuFhtßEdlTTYlbnÞúkkic©karRBhμTNÐ. d> embBa¢akar nigembBa¢akarrgkgraCGavuFhtßRbcaMextþ Rkug EdlTTYlbnÞúk kic©karRBhμTNÐ . z> embBa¢akar nigembBa¢akarrgkgraCGavuFhtßRbcaMRsuk xNÐ EdlTTYlbnÞúk kic©karRBhμTNÐ . D> RbFan nigGnuRbFankariyal½y RbFan nigGnuRbFanEpñkénkgraCGavuFhtß TTYlbnÞúkkic©karRBhμTNÐ .
 • 21 Z> RbFan nigGnuRbFanGgÁPaBepSgeTot EdlTTYlbnÞúkkic©karesuIbGegát bTelμIsRBhμTNÐ EdlRtUv)anbegáIteLIgkñúgkrNIcaM)ac; . rdæm®nþICaGaNaBüa)alénm®nþInKr)al b¤CaGaNaBüa)alénnayTahankgraC GavuFhtßTaMgLay EdlmanEcgenAkñúgcMNucTI1 TI2 nigTI3 énmaRtaenH manParkic© EtgtaMgm®nþInKr)al nignayTahankgraCGavuFhtßTaMgLayNaEdlRtUvbMeBjmuxgar Cam®nþInKr)alyutþiFm’ edayRbkasrYmCamYyrdæm®nþIRksYgyutþiFm’ . maRta 61>-sBaØab½RtCan;x<s;rbs;nKr)alyutþiFm’ sBaØab½RtCan;x<s;énnKr)alyutþiFm’ RtUvpþl;CUnbnÞab;BIqøgkat;karRblgEbb viC¢aCIv³ EdlrYmmanviBaØasaCamUldæandUcxageRkam ³ 1-viBaØasasþIBInItiRBhμTNÐ . 2-viBaØasasþIBInItiviFIRBhμTNÐ . 3-viBaØasasþIBIkrNIykic©saRsþ dUcEdlmanEcgenAkñúgRkmsIlFm’Edl tak;EtgedayGgÁkarshRbCaCati . sBaØab½RtenHRtUvcuHhtßelxarYmedayrdæm®nþIRksYgyutþiFm’ nigrdæm®nþIBak;B½n§ nigmane)aHRtapg . maRta 62>-KN³emRbeyaK KN³emRbeyaKénkarRblg sßiteRkamGFibtIPaBrbs;GKÁRBHraCGaCJaGmtulakar kMBUl b¤ecARkmGyükarGmtulakarkMBUlEdlTTYlmuxgarenH . 1-Tak;Tgnwgm®nþIénnKr)alCati KN³emRbeyaKmansmasPaBdUcteTA ³ -ecARkmesIubsYrmñak; EdlEtgtaMgedayRbFantulakarkMBUl -ecARkmGyükarmñak; EdlEtgtaMgedayGKÁRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl -tMNag 2 ¬BIr¦ rUb rbs;RksYgmhaépÞ . 2-Tak;TgnwgeyaFinénkgraCGavuFhtß KN³emRbeyaKmansmasPaBdUcteTA ³ -ecARkmesIubsYrmñak; EdlEtgtaMgedayRbFantulakarkMBUl -ecARkmGyükarmñak; EdlEtgtaMgedayGKÁRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl -tMNag 2 ¬BIr¦ rUb mkBIRksYgkarBarCati . EbbbTénkarecjsBaØab½Rt RtUvkMNt;edayRbkasrYmmYy rvagrdæm®nþIBak;B½n§ .
 • 22 maRta 63>-sm,fénm®nþInKr)alyutþiFm’ m®nþInKr)alyutþiFm’mñak;² RtUvs,ffa xøÜnnwgbMeBjedayPkþIPaBnUvmuxgarrbs; xøÜn . sm,fRtUveFVIenAmuxsala]T§rN_ . sm,fmincaM)ac;eFVICafμImþgeToteLIy enA eBlEdlTTYl)annItism,TaCam®nþInKr)alyutiþFm’naeBleRkayeTot . rUbmnþén sm,fRtUvkMNt;edayRbkasrbs;rdæm®nþIRksYgyutþiFm’ . EpñkTI 2 kMhusRbRBwtþkñúgeBlGnuvtþmuxgar maRta 64>-nItiviFIxagvin½y ral;kMhusTaMgLay EdlRbRBwtþedaym®nþInKr)alyutþiFm’ kñúgeBlGnuvtþmuxgar rbs;xøÜn RtUvEtraykarN_edayRBHraCGaCJa b¤edayecARkmesIubsYr dl;GKÁRBHraCGaCJa Gmsala]T§rN_ . eyagtamkrNInImYy² GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ RbkasCUn dMNwgdl;rdæm®nþIRksYgmhaépÞ b¤rdæm®nþIRksYgkarBarCati edIm,IepþImdMeNIrkarnItiviFIvin½y . GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ RtUv)anpþl;dMNwgGMBIcMNat;karCabnþénnItiviFIvin½yenH . maRta 65>-TNÐkmμxagvin½y TNÐkmμxagvin½yTaMgLayrbs;rdæm®nþIRksYgmhaépÞ b¤rbs;rdæm®nþIRksYgkarBarCati minEmnCa]bsKÁdl;kareFVIbNþwgGaCJaeT RbsinebImanbTelμIsNamYyRtUv)anRbRBwtþ . kalNam®nþInKr)alyutiþFm’ RbRBwtþbTelμIskñúgGMLúgeBlbMeBjmuxgarrbs;xøÜn yutþaFikaresIubsYr b¤CMnMuCRmHEdlTTYlbnÞúkerOgenH RtUvepÞrsMNMuerOgtamesckþIseRmc rbs;tulakarkMBUleTA[yutþaFikarepSgcat;karvij)an edIm,ICaRbeyaCn_l¥dl;rdæ)al tulakar nigRtUvCUndMNwgCabnÞan;dl;GgÁPaBsamI . BaküsMudksiTi§enH RtUv)aneFVIeLIgedayRBHraCGaCJa . maRta 66>-karhamXat;min[bMeBjmuxgarCamRnþInKr)alyutþiFm’ enAeBlEdlGKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_yl;eXIjfa sPaBF¶n;F¶rénkMhus EdlRbRBwtþedaym®nþInKr)alyutþiFm’Namñak; manvismitPaBCamYynwgkarbMeBjmuxgar GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ mansiT§iRbkasecjviFankardUcxageRkam ³ 1-hamXat;min[bMeBjmuxgar Cam®nþInKr)alyutþiFm’CabeNþaHGasnñ
 • 23 sRmab;ry³eBl 5 ¬R)aM¦ qñaM ya:geRcInbMput . 2-hamXat;min[bMeBjmuxgarCam®nþInKr)alyutþiFm’CasßaBr . munnwgecjesckþIseRmcrbs;xøÜn GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ ekaHehAm®nþI nKr)alyutþiFm’ nigkt;RtaTuknUvesckþIsegátrbs;m®nþIenaH . samICnGacrkCMnYyBI emFavI b¤BITIRbwkSamñak; tamkareRCIserIsrbs;xøÜn . esckþIseRmcBIkarhamXat; RtUvEtbBa¢ak;sMGagehtu . esckþIseRmcenH RtUv pþl;CadMNwgdl;rdæm®nþIRksYgmhaépÞ b¤rdæm®nþIRksYgkarBarCati eTAtamkrNInImYy² . esckþIseRmcenH GacCakmμvtßúénbNþwgtva:eTArdæmRnþIRksYgyutþiFm’ EdlGacRbkas bdiesFecalkarseRmchamXat; b¤bnßyry³eBlénkarhamXat;rbs;GKÁRBHraCGaCJa . RksYgsamIénmRnþInKr)alyutþiFm’EdlRtUv)anGKÁRBHraCGaCJaseRmchamXat;enaH Gac bBa¢Úneyabl;rbs;xøÜneTArdæmRnþIRksYgyutþiFm’ . mRnþInKr)alyutþiFm’ EdlRtUv)anGKÁRBHraCGaCJaseRmchamXat; Gacdak;Bakü bþwgtva:edaymansMGagehtu kñúgGMLúgeBl 15 ¬db;R)aM¦ éf¶ KitBIéf¶TTYldMNwgGMBI esckþIseRmchamXat;enaH . rdæmRnþIRksYgyutþiFm’ RtUvseRmcesckþIelIbNþwgtva:xagelI kñúgGMLúgeBlya:gyUr bMput 1 ¬mYy¦ Ex KitBIéf¶TTYlBakübþwg . esckþIseRmcenH minGacbþwgtva:)aneT,Iy . kñúgGMLúgeBlEdlGaceFVIbNþwgtva: nigGMLúgeBlénkarseRmcesckþIelIbNþwgtva: mRnþInKr)alyutþiFm’ EdlRtUv)anGKÁRBHraCGaCJaseRmchamXat;enaH minGacbMeBj muxgarCamRnþInKr)alyutþiFm’eT,Iy . mRnþIenHGacbMeBjmuxgarCamRnþInKr)alyutþiFm’ vij)an RbsinebIrdæmRnþIRksYgyutþiFm’seRmcbdiesFecalkarseRmchamXat; b¤bnßy ry³eBlénkarhamXat; . kic©TaMgLayEdlm®nþInKr)alyutþiFm’)anbMeBj edaybMBanesckþIseRmcBIkar hamXat;rbs;GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_enH RtUvcat;TukCaemaX³ . EpñkTI 3 smtßkic©EdndIrbs;m®nþInKr)alyutþiFm’ maRta 67>-mNÐlrdæ)albMeBjkargar m®nþInKr)alyutþiFm’mñak;² mansmtßkic©enAkñúgRBMRbTl;EdndIénGgÁPaBEdlxøÜn
 • 24 RtUv)ancat;taMg[eTAbMerIkargar . enAPñMeBjm®nþInKr)alyutþiFm’mansmtßkic©enAelIvisalPaBénRkugTaMgmUl eTaHbICa GgÁPaBEdlxøÜnpøas;eTAkan;enaH enAkEnøgNak¾eday . esckþIseRmcEtgtaMgm®nþInKr)alyutþiFm’RtUvEtbBa¢ak;mNÐlrdæ)al Edlm®nþIenaH RtUvcat;taMg[eTAbMerIkar . esckþIseRmcenH RtUvpþl;dMNwgdl;GKÁRBHraCGaCJaGm sala]T§rN_ . maRta 68>-karBnøatsmtßkic©EdndI kñúgkrNIbT]Rkidæ b¤bTbCÄimCak;EsþgtamGtßn½yénmaRta 86 ¬niymn½ybT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg¦ nigmaRta 87 ¬karcab;xøÜnkñúgkrNIbT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg¦ énRkmenH ehIyRbsinebImankarbnÞan; RBHraCGaCJaGacGnuBaØat[mRnþInKr)alyutþiFm’ eFVIRbtibtþikarenAelIvisalPaBénEdndICatiTaMgmUl . karGnuBaØatGaceFVIedaypÞal;mat; b:uEnþkarGnuBaØatenHRtUvEtcuHnieTÞsenAkñúglixitesIubGegát . kñúgRkbx½NÐénkaresIubsYr kalNaecARkmesIubsYrecjdIkacat;[esIubsYrCMnYs kñúgkrNIbnÞan; ecARkmenH GacGnuBaØat[mRnþInKr)alyutþiFm’ eFVIRbtibtþikarenAelI visalPaBEdndICatiTaMgmUl . kalNaeFVIRbtibtþikarenAeRkAmNÐlrbs;xøÜnenaH mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvsMuCMnYy BImRnþInKr)alyutþiFm’Edlmansmtßkic©xagEdndI . ecARkmEdl)anGnuBaØat[mankarBnøatsmtßkic© RtUvCUnB½t’mantamRKb;meFüa)ay dl;RBHraCGaCJaEdlmansmtßkic©xagEdndI . maRta 69>-kmμvi)akénkarmineKarBviFansmtßkic© viFanénsmtßkic©xagEdndIEdl)anbBaØtþenAkñúgmaRtamun²enH manlkçN³dac;xat . ebImineKarBtameTenaH kic©TaMgLayEdlbMeBjedaymRnþInKr)alyutþiFm’RtUvTukCaemaX³ . maRta 70>-esckþIbgÁab;bBa¢arbs;GaCJaFrtulakar mRnþInKr)alyutþiFm’ kñúgkarbMeBjebskkmμrbs;xøÜn TTYlbBa¢a b¤sMubBa¢aEtBI GaCJaFrtulakar .
 • 25 EpñkTI 4 ebskkmμénm®nþInKr)alyutþiFm’ maRta 71>-kMNt;ehtuénbTelμIs mRnþInKr)alyutþiFm’TTYlbNþwgTamTar nigbNþwgbrihar . mRnIþnKr)alyutþiFm’ BinitübTelμIsTaMgLay . mRnþInKr)alyutþiFm’eFVIkaresIubGegátbTelμIsCak;Esþg nigeFVIkaresIubGegátbzm kñúglkçxNÐénmaRta 84 ¬PaBxusKñaénGMNacrbs;m®nþInKr)alyutþiFm’eTAtamkaresuIb Gegát¦ dl;maRta 110 ¬GMNaceFVImUlvicarN_rbs;ecARkm¦ énRkmenH . kalNakaresIubsYr)ancab;epþIm mRnþInKr)alyutþiFm’ GnuvtþdIkacat;[esIubsYrCMnYs BIecARkmesIubsYrenAkñúglkçxNÐEdl)anEcgedaymaRta 173 ¬dIkacat;[esuIbsYrCMnYs¦ dl;maRta 184 ¬kMNt;ehtuksagedaym®nþInKr)alyutþiFm’¦ énRkmenH . maRta 72>-kMNt;ehtu RKb;bNþwgEdlTTYledaymRnþInKr)alyutiþFm’enaH tRmUv[maneFVIkMNt;ehtu . kMNt;ehtuRtUvRsg;edayRtwmRtUvnUvesckþIraykarN_rbs;Gñkbþwg . kñúgkrNIcaM)ac; mRnþInKr)alyutiþFm’ GacehArkGñkbkERbPasamñak;EdlRtUvs,ftamCMenO b¤sasnafa xøÜnnwgbkERbPasa[)anRtwmRtUvtamesckþIraykarN_ . enAkñúgkrNINak¾eday Gñkbk ERbPasaminGacRtUv)aneRCIserIskñúgcMeNamnKr)al b¤kgraCGavuFhtßEdlCakgkmøaMg rYmRbtibtþikar)aneLIy . kMNt;ehtusþIGMBIkardak;BakübþwgRtUvmancuHesckþIdUcteTA ³ -eQμaH nigzan³rbs;mRnþInKr)alyutþiFm’ -GgÁPaBrbs;mRnþInKr)alyutþiFm’enH -kalbriecäT . TMB½rnImYy² RtUvcuHhtßelxaedaym®nþInKr)alyutþiFm’ nigedayGñkbþwg . karqUt karEfm nigkareyag RtUvEtmanbBa¢ak;edaymancuHhtßelxarbs;mRnþI nKr)alyutþiFm’ nigGñkbþwg enArwmTMB½r . munnwgcuHhtßelxa b¤pþitRmaméd GñkbþwgRtUvGankMNt;ehtueLIgvij . kñúgkrNI caM)ac; mRnþInKr)alyutþiFm’ RtUvGanxøwmsarkMNt;ehtuedaysMelgxøaMg² .
 • 26 maRta 73>-bBa¢IbNþwg enARKb;GgÁPaBnKr)alyutþiFm’ RtUvEtmanbBa¢IbNþwgmYy . enARKb;eBlEdl mankardak;Bakübþwg mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvcuHkñúgbBa¢InUvnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNrbs;Gñkbþwg -kalbriecääTénkardak;Bakübþwg -eQμaH nigzan³rbs;mRnþInKr)alyutþiFm’EdleFVIkMNt;ehtusþIBIkardak;Bakübþwg -RbePTénGMeBIEdlbþwg -cMNat;karelIbNþwgdUcCabBa¢ÚneTARBHraCGaCJa b¤k¾epþImeFVIkaresuIbGegát . bBa¢IbNþwgRtUvEtkan;kab;CaGciéRnþy_sRmab;CUnGaCJaFrtulakartamRtUvkar . maRta 74>-cMNat;karbnþBIkardak;Bakübþwg mRnþInKr)alyutþiFm’EdlTTYlbNþwgenaH RtUvEtcab;epþImPøam² eFVIkaresIubGegát b¤k¾bBa¢ÚnkMNt;ehtusþIBIkardak;BakübþwgenaH eTARBHraCGaCJaedIm,Icat;karteTA . mRnþInKr)alyutþiFm’ muneFVIkaresIubGegát GacsMuesckþIENnaMBIRBHraCGaCJa . kalNaTTYlBakübþwgbrihar EdlmanbgðajmUlehtuCak;c,as;smehtupl mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvCUnB½t’mandl;RBHraCGaCJa nigsMukarENnaM . maRta 75>-karbMBanelIskmμPaBtulakar kñúgkrNINak¾eday mRnþInKr)alyutþiFm’minGactmál;erOgRBhμTNÐNamYyTuk tcat;kar)aneT eTaHbICaeRkayBImankarsRmuHsRmYlKñarvagCnelμIs nigCnrgeRKaH b¤k¾mankardkBakübþwgk¾eday . mRnþInKr)alyutþiFm’EdlrkSaTukkMNt;ehtu b¤vtßútagedayectna b¤k¾lak;bM)aMgdl; GaCJaFrtulakarGMBIGtßiPaBénkMNt;ehtu b¤vtßútag RtUvcat;TukfamRnþInKr)alenaH)anRbRBwtþ bTelμIsEdlRtUvpþnÞaeTastamRkmRBhμTNÐBak;B½n§nwgCMBUksþIBIkarRsavRCavrkPsþútag . CMBUkTI 3 Pñak;garnKr)alyutþiFm’ maRta 76>-karTTYl)annUvKuNsm,tþiCaPñak;garnKr)alyutþiFm’ manKuNsm,tþiCaPñak;garnKr)alyutþiFm’ ³
 • 27 1-naynKr)al nignaynKr)alrg EdlminmanKuNsm,tþiCamRnþI nKr)alyutþiFm’ . 2-Pñak;garnKr)alCatiepSgeTot . 3-nayTahanénkgraCGavuFhtß EdlminmanKuNsm,tþiCamRnþInKr)al yutþiFm’ . 4-eyaFinepSgeToténkgraCGavuFhtß . maRta 77>-sm,frbs;Pñak;garnKr)alyutþiFm’ Pñak;garnKr)alyutþiFm’RtUvs,ffa bMeBjmuxgarrbs;xøÜnedayesμaHRtg; . sm,f enHRtUveFVIeLIgenAcMeBaHmuxsaladMbUg . sm,fenHBMucaM)ac;eFVIeLIgvijeLIy enAeBl Edl)anTTYlnUvKuNsm,tþiCaPñak;garnKr)alyutiþFm’ naeBleRkayeTot . rUbmnþ sm,f RtUvkMNt;edayRbkasrbs;rdæmRnþIRksYgyutþiFm’ . maRta 78>-ebskkmμrbs;Pñak;garnKr)alyutþiFm’ Pñak;garnKr)alyutþiFm’ manebskkmμ ³ 1-BinitübTelμIs CaGaT× bTlhu . 2-CYydl;m®nþInKr)alyutþiFm’ kñúgkarbMeBjmuxgarrbs;eK . cMeBaHkarBinitübTelμIs Pñak;garnKr)alyutþiFm’eFVIr)aykarN_ . r)aykarN_ enH mantMélRtwmEtB½t’manFmμta . kñúgkrNINak¾eday Pñak;garnKr)alyutþiFm’BMuGacbMeBjkic©TaMgLay EdlRtUv rkSaTukCUnEtm®nþInKr)alyutþiFm’ . kic©TaMgLayNaEdlRtUv)anbMeBjedaybMBanelI karhamXat;enH RtUvcat;TukCaemaX³ . maRta 79>-kMhusEdlRtUv)anRbRBwtþenAkñúgeBlbMeBjmuxgar ral;kMhusTaMgLay EdlRbRBwtþedayPñak;garnKr)alyutþiFm’enAkñúgeBlbMeBj muxgarrbs;xøÜn RtUvEt[dMNwgedayRBHraCGaCJa b¤edayecARkmesIubsYr CUncMeBaH GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ . eyagtamkrNInImYy² GKÁRBHraCGaCJaRbkasR)ab; rdæm®nþIRksYgmhaépÞ b¤rdæm®nþIRksYgkarBarCati edIm,Icab;epþImnItiviFIxagvin½y . GKÁRBHraCGaCJaRtUv)anpþl;dMNwgGMBIcMNat;karbnþénnItiviFIvin½y .
 • 28 maRta 80>-TNÐkmμxagvin½y TNÐkmμxagvin½yrbs;rdæm®nþIRksYgmhaépÞ b¤rdæm®nþIRksYgkarBarCati minEmnCa ]bsKÁdl;kareFVIbNþwgGaCJaeT RbsinebImanbTelμIsNamYyRtUv)anRbRBwtþ . kalNaPñak;garnKr)alyutiþFm’ RbRBwtþbTelμIsenAkñúgkarbMeBjmuxgarrbs;xøÜn tulakarkMBUlGacepÞrGMNac[eTAyutþaFikarepSgcat;karvij)an edIm,ICaRbeyaCn_l¥dl; rdæ)altulakar . BaküsMudksiTi§enH RtUv)aneFVIeLIgedayRBHraCGaCJa . CMBUkTI 4 karkMNt;smtßkic©rbs;nKr)alCati nigkgraCGavuFhtß maRta 81>-karkMNt;smtßkic© kñúgvis½ynKr)alyutþiFm’ nKr)alCati nigkgraCGavuFhtß RtUvmansmtßkic©dUc manEcgkñúgmaRta 56 ¬ebskkmμrbs;nKr)alyutþiFm’¦ énRkmenH . elIsBIenHeTAeTot cMeBaHbTelμIseyaFa manEtkgraCGavuFhtßeT Edlman KuNsm,tþiCanKr)alyutþiFm’ . kic©Rbtibtþikar nigkic©shRbtibtþikarrvagnaynKr)alCati nignayTahanén kgraCGavuFhtß kñúgeBlbMeBjmuxgarCanKr)alyutþiFm’ RtUvkMNt;edayGnuRkwtü . GgÁPaBnKr)alyutþiFm’ Edlmansmtßkic©fñak;Cati GacRtUv)anbegáIteLIgeday RBHraCRkwtü . CMBUkTI 5 mRnþIraCkar nigPñak;garsaFarN³déTeTot EdlmannItism,TaBiesssRmab;Binitü bTelμIsmYycMnYn maRta 82>-karpþl;nItism,TacMeBaHmRnþIraCkar nigPñak;garsaFarN³déTeTot mRnþIraCkar nigPñak;garsaFarN³déTeTotEdlc,ab;edayET,kRbKl;GMNac[Binitü bTelμIs RtUvdak;[sßitenAeRkamGMNacrbs;RBHraCGaCJakñúgeBlbMeBjmuxgarenH . EbbbT nignItiviFIénkarpþl;nItism,Ta RtUvkMNt;edayRbkasrYmrvagRksYgyutþiFm’ nigRksYgBak;B½n§ . mRnþIraCkar nigPñak;garsaFarN³déTeTotRtUvs,ffa bMeBjmuxgarrbs;xøÜneday
 • 29 esμaHRtg; . sm,fRtUveFVIenAcMeBaHmuxsaladMbUg . rUbmnþénBaküsm,f RtUvkMNt; edayRbkasrbs;RksYgyutþiFm’ . cMeBaHkarBinitübTelμIs mRnþIraCkar nigPñak;garTaMgenH eFVIr)aykarN_ . r)aykarN_enH mantMélRtwmEtB½t’manFmμtab:ueNÑaH . ral;kMhusTaMgLayEdlRbRBwtþedaymRnþIraCkar nigPñak;garsaFarN³déTeTot enAkñúgeBlbMeBjmuxgarrbs;xøÜn RtUvEt[dMNwgedayRBHraCGaCJa b¤edayecARkm esIubsYr CUncMeBaHGKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ . GKÁRBHraCGaCJa RbkasR)ab; rdæm®nþIEdlmRnþI b¤Pñak;garenaHenAeRkam»vaT edIm,Icab;epþImnItiviFIxagvin½y . GKÁRBHraCGaCJa RtUv)anpþl;dMNwgGMBIcMNat;karbnþénnItiviFIvin½y . TNÐkmμxagvin½y minEmnCa]bsKÁdl;kareFVIbNþwgGaCJaeT RbsinebImanbTelμIsRtUv)anRbRBwtþ .
 • 30 KnßITI 3 karesIubGegát matikaTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA CMBUkeTal bTb,BaØtþiTUeTA maRta 83>-karsm¶at;énkaresIubGegát karesIubGegát RtUvEtCakarsm¶at; . buKÁlTaMgLay EdlcUlrYmkñúgkaresIubGegát CaBiessecARkmxagGyükar emFavI RkLabBa¢I nKr)al kgraCGavuFhtß mRnþIraCkar GñkCMnaj GñkbkERb RKUeBTü nigbuKÁlEdlmansmtßkic©dUcmanEcgkñúgmaRta 95 ¬karRtYtBinitüxagEpñkbec©keTs b¤viTüasaRsþ¦ énRkmenH RtUvrkSakarsm¶at;énviC¢aCIv³ . b:uEnþ kareKarBnUvkarsm¶at;viC¢aCIv³ minEmnCa]bsKÁdl;kareRbIsiTi§énkarkarBar xøÜneLIy . mü:ageTot RBHraCGaCJaRtUv)anGnuBaØat[eFVIesckþIEføgkarN_CasaFarN³ kalNa xøÜnyl;eXIjfaB½t’manEdlpSBVpSayBIerOgNamYyenaH CaB½t’manminBit . karbMBanelIkarsm¶at;énkaresIubGegát KWCabTelμIsEdlRtUvpþnÞaeTastamc,ab; RBhμTNÐCaFrman . maRta 84>-PaBxusKñaénGMNacrbs;m®nþInKr)alyutþiFm’eTAtamkaresIubGegát GMNacTaMgLay Edlpþl;[m®nþInKr)alyutþiFm’ xusKñaeTAtameBlEdlm®nþIenaH bMerIkarkñúgRkbx½NÐénkaresIubGegátkrNICak;Esþg b¤kñúgRkbx½NÐénkaresIubGegátbzm . matikaTI 2 karesIubGegátkrNICak;Esþg CMBUkTI 1 bT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg maRta 85>-GMNacrbs;m®nþInKr)alyutþiFm’ enAkñúgkrNIesIubGegátbTelμIsCak;Esþg kñúgkrNImanbT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg m®nþInKr)alyutþiFm’RtUvEteKarBtam
 • 31 bTb,BaØtþiénmatikaenH . maRta 86>-niymn½ybT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg bT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;EsþgKW ³ -bTelμIsEdlkMBugRbRBwtþ -bTelμIsEdleTIbRbRBwtþrYcPøam . RtUvcat;Tukfa CabT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;EsþgEdr kalNaenAeRkayeBlman bTelμIsrYcbnþicmk ³ -CnEdleKsgS½y RtUv)ansaFarNCnERskedjRbpab;cab;RbPIg -buKÁlEdlRtUveKrkeXIjmanvtßú b¤mansøaksñam b¤tRmuyc,as;las; ehIysIusgVak;epSgeTot EdlnaM[eKsniñdæan)anfa buKÁlenaH)anRbRBwtþ b¤)an cUlrYmRbRBwtþbTelμIs . maRta 87>-karcab;xøÜnkñúgkrNIbT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg kñúgkrNIbT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg RKb;buKÁlTaMgGs;Gaccab;xøÜnCnelμIs ehIynaMxøÜnCnenaHeTARbKl;CUnmRnþInKr)alyutþiFm’EdlenACitbMput . maRta 88>-karcat;TukdUcCabT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg RtUv)ancat;TukdUcCabT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;EsþgpgEdr ebIeTaHbICasßitenAeRkA BIkrNIEdlmanEcgkñúgmaRta 86 ¬niymn½ybT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg¦ xagelI enHk¾eday RKb;bT]Rkidæ b¤bTmCÄimTaMgLayNaEdlRtUv)anRbRBwtþenAkñúgTIkEnøgEdl Gñkkan;kab;enATIenaH sMu[RBHraCGaCJa b¤m®nþInKr)alyutþiFm’cUlmkBinitü b¤Pñak;gar nKr)alyutþiFm’ kñúgkrNIEdlKμanmRnþInKr)alyutþiFm’enATIkEnøgenaH . kñúgkrNIcug eRkayenH Pñak;garnKr)alyutþiFm’RtUvraykarN_CabnÞan;CUndl;mRnþInKr)alyutþiFm’ . CMBUkTI 2 viFankarRsavRCav maRta 89>-viFankardMbUgkñúgkrNIbT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg kñúgkrNIbT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg mRnþInKr)alyutiþFm’RtUvraykarN_Pøam CUnRBHraCGaCJa .
 • 32 mRnþInKr)alyutþiFm’cuHeTAkan;TIkEnøgekItehtu edIm,IeFVIkarBinitübTelμIs . mRnþI nKr)alyutþiFm’Fanara:b;rgrkSaTuknUvtRmuyénPsþútagTaMgLayNaEdlGac)at;bg; . mRnþInKr)alyutþiFm’ GachamXat;buKÁlRKb;rUbkMu[eTATINaq¶ayBIkEnøgbTelμIs rhUt dl;eBlbBa©b;kic©Rbtibtþikarrbs;xøÜn . RbsinebIyl;eXIjfamanRbeyaCn_ RBHraCGaCJacuHeTAkan;kEnøgekItehtu nig dwknaMkaresuIbGegát . RbsinebImankarbnÞan; RBHraCGaCJaGacGnuBaØat[m®nþInKr)alyutþiFm’Namñak;eFVI RbtibtþikarelIvisalPaBTaMgmUlénEdndICati edayeKarBtamlkçxNÐTaMgLayEdlman EcgkñúgmaRta 68 ¬karBnøatsmtßkic©EdndI¦ énRkmenH . maRta 90>-kMNt;ehtuelIkarRsavRCav nigkarBinitü mRnþInKr)alyutþiFm’RtUveFVIkMNt;ehtusþIBIkarRsavRCav nigkarBinitürbs;xøÜn . maRta 91>-karEqkeqr mRnþInKr)alyutþiFm’GaceFIVkarEqkeqr)an . kñúgkrNIenH mRnþInKr)alyutþiFm’ RtUvTTYlCabzmnUvkarGnuBaØatBIRBHraCGaCJa eTaHbICakarGnuBaØatedaypÞal;mat;k¾eday . mRnþInKr)alyutþiFm’ RtUveFVIkarEqkeqrenAcMeBaHmuxGñkkan;kab;TIkEnøg b¤ebIKμanGñk kan;kab;eT RtUveFVIenAcMeBaHmuxsakSIBIrnak; . sakSIRtUvcat;taMgedaymRnþInKr)al yutþiFm’ . sakSIminGacCanKr)al b¤k¾CakgraCGavuFhtß EdlCakgkmøMagrYmRbtibtþikar kñúgkarEqkeqrenaH)aneLIy . mRnþInKr)alyutiþFm’ minGacepþImeFVIkarEqkeqrmunem:ag 6 ¬R)aMmYy¦ RBwk nig eRkayem:ag 18 ¬db;R)aMbI¦ eLIy elIkElgEt ³ -kñúgkrNIEdlmanEcgedaymaRta 86 ¬niymn½ybT]Rkidæ b¤bTmCÄim Cak;Esþg¦ énRkmenH -kñúgkrNIEdlEcgedaymaRta 88 ¬karcat;TukdUcCabT]Rkidæ b¤bTmCÄim Cak;Esþg¦ énRkmenH -kñúgkrNImansMErkERsk[eKCYyBIkñúgTIkEnøg -kñúgkrNIEqkeqrenATIkEnøgkñúgeBlem:agEdlebIkcMhdl;sarFarNCn -kñúgkrNIEqkeqrenARKb;TIkEnøgEdlplit rkSaTuk CYjdUr Eckcay
 • 33 eRbIR)as; eRKOgejon . mRnþInKr)alyutþiFm’eFVIkMNt;ehtusþIBIkarEqkeqrEdlenAkñúgenaHmancuH ³ -karGnuBaØatrbs;RBHraCGaCJaedayR)ab;éf¶ nigem:agénkarGnuBaØatenH -GtþsBaØaNrbs;Gñkkan;kab;TIkEnøg b¤rbs;sakSInImYy² . mRnþInKr)alyutþiFm’ minGaceFVIkarEqkeqrenAkñúgkariyal½yemFavI)aneT . man EtRBHraCGaCJa b¤ecARkmesIubsYrEtb:ueNÑaH EdlGaceFVIkarEqkeqrenH)an enAcMeBaHmux RbFanKN³emFavI b¤RbtiPUrbs;RbFanKN³emFavI b¤emFavIsamI . mRnþInKr)alyutiþFm’ GaceFVIkarEqkeqrenAkñúgGKarsarB½t’man shRKasén sarB½t’mansresr b¤shRKassarB½t’manesatTsSn_ )anEtcMeBaHmuxRBHraCGaCJa b¤ ecARkmesIubsYrmñak; EdlFanara:b;rgkMu[karEqkeqrenH b:HBal;dl;karRbkbedayesrI nUvmuxrbrGñksarB½t’man nigeFVI[yWtya:vdl;karpSBVpSayB½t’manenHedayminRtwmRtUv . maRta 92>-karbiTsøake)aHRtaelIvtßútag mRnþInKr)alyutþiFm’ Gaccab;ykvtßútag . mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvbiTsøak e)aHRtaenAelIvtßútagenaH . eRkayBI)anbgðajvtßúEdlcab;)andl;Gñkkan;kab;TIkEnøg b¤dl;sakSIBIrnak;emIl rYc mRnþInKr)alyutþiFm’ eFVIkMNt;ehtusþIBIkarcab;yk EdlrYmmanbBa¢IsareBIP½½NÐén vtßúEdlcab; . kMNt;ehtusþIBIkarcab;yk RtUvcuHhtßelxa b¤pþitRmamédedayGñk kan;kab;TIkEnøg b¤edaysakSIBIrnak; . maRta 93>-kMNt;ehtuelIkarsþab;cemøIy mRnþInKr)alyutþiFm’GacehA nignaMmkkan;GgÁPaBrbs;xøÜnnUvbuKÁlRKb;rUbEdl sgS½yfa )ancUlrYmkñúgbTelμIs . mRnþInKr)alyutþiFm’eFVIkarsþab;cemøIyCnTaMgenaH . karsþab;cemIIøynImYy² RtUvmaneFVIkMNt;ehtu . kMNt;ehtuRtUvdkRsg;tamedayRtwmRtUv nUvesckþIraykarN_rbs;buKÁlEdlpþl; cemøIy . kñúgkrNIcaM)ac;mRnþInKr)alyutþiFm’ GacrkGñkbkERbEdls,ffa niyay karBit RsbtamCMenO b¤sasnarbs;xøÜn . GñkbkERbminGaceRCIserIsykBIkñúg cMeNamnKr)al kgraCGavuFhtß b¤buKÁlEdlTak;TinkñúgerOgCamYyKña)aneT . TMB½rnImYy²énkMNt;ehtu RtUvcuHhtßelxa b¤pþitRmamédedaybuKÁlEdl)aneqøIy .
 • 34 munnwgcuHhtßelxa b¤pþitRmaméd buKÁlenaHRtUvGankMNt;ehtueLIgvij . kñúg krNIcaM)ac; mRnþInKr)alyutiþFm’RtUvGanedaysMelgxøaMg² nUvxøwmsarkMNt;ehtu . mRnþInKr)alyutþiiFm’ GacehArkGñkbkERb)an . kalNabuKÁlenaHminRBmcuHhtßelxa b¤minRBmpþitRmamédeT mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvcuHnieTÞsenAkñúgkMNt;ehtu . maRta 94>-bTbBa¢a[cUlxøÜnkñúgkrNIkaresIubGegátbTelμIsCak;Esþg mRnþInKr)alyutþiFm’GacekaHehA nigsþab;cemøIybuKÁlRKb;rUb EdlGacpþl; B½t’mansþIGMBIerOgehtu)an . buKÁlEdlekaHehAenaH RtUvcUlbgðajxøÜn . kñúgkrNIrwgTTwg mRnþInKr)al yutþiFm’ RtUvCUndMNwgdl;RBHraCGaCJa EdlGacecjbBa¢a[cUlxøÜn)an . bBa¢a[cUl xøÜnenH RtUvmanGtþsBaØaNrbs;buKÁlEdlBak;B½n§ mancuHkalbriecäT nigcuHhtßelxa edayRBHraCGaCJa nigmane)aHRtapg . bBa¢a[cUlxøÜn GnuBaØat[mRnþInKr)alyutþiFm’ eRbIR)as;kmøaMgsaFarN³edIm,IbgçMbuKÁlenaH [cUlbgðajxøÜn . kfaxNÐTI 2 dl;TI 5 énmaRta 93 ¬kMNt;ehtuelIkarsþab;cemøIy¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþ . maRta 95>-karRtYtBinitüxagEpñkbec©keTs b¤viTüasaRsþ RbsinebIRtUveFVIkarBinitübec©keTs b¤viTüasaRsþEdlminGacbg¥g;)an mRnþInKr)al yutþíFm’GacBwgdl;buKÁlRKb;rUbEdlmanmuxCMnaj . RbsinebIbuKÁlenaHminTan;)ancuH eQμaHenAkñúgbBa¢IGñkCMnajdUcEcgenAmaRta 163 ¬bBa¢Ifñak;CatiénGñkCMnaj¦ énRkmenH eT buKÁlenHRtUvs,ftamsasna b¤CMenOrbs;xøÜnfa nwgCYyedayPkþIPaBdl;tulakar . CMBUkTI 3 karXat;xøÜn maRta 96>-karXat;xøÜn edIm,IeqøIytbnwgtRmUvkarcaM)ac;énkaresIubGegát mRnþInKr)alyutþiFm’ GacXat;xøÜn buKÁlEdlsgS½yfa )ancUlrYmkñúgbTelμIs . m®nþInKr)alyutþiFm’k¾GacXat;xøÜnbuKÁl EdlGacpþl;B½t’mansþIGMBIerOgehtu)anEdr RbsinebIlkçxNÐxageRkamenHRtUv)anbMeBj ³ -buKÁlEdlGacpþl;B½t’manRbEkkminRBmpþl;B½t’man -mankaryl;RBmCalaylkçN_GkSr[eFVIkarXat;xøÜnBIRBHraCGaCJa .
 • 35 mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvraykarN_PøamCUnRBHraCGaCJa RBmTaMgRtUvbBa¢ÚnRKb; PsþútagTaMgGs;EdltRmUv[mankarXat;xøÜnenH . karXat;xøÜnmanfirevla 48 ¬Essib R)aMbI¦ em:ag . firevlaRtUvcab;KitBIem:agEdlsamIxøÜnmkdl;GgÁPaBnKr)al b¤kg raCGavuFhtß . cMeBaHbT]Rkidæ kalNamantRmuyEdlbgðaj[eXIjfa manBiruT§PaBelIbuKÁl EdlXat;xÜøn mRnþInKr)alyutþiFm’GacBnüareBlXat;xøÜn)an RbsinebIviFankarenHCa karcaM)ac;edIm,I[karesIubGegátRbRBwtþeTA)anl¥ . karBnüareBlenHRtUvsMueTARBHraCGaCJa EdlRtUvepÞogpÞat;emIlmUlkPaB . karGnuBaØat[BnüareBlXat;xøÜnEdleFVICalay lkçN_GkSr nigmansMGagehtu RtUvdak;bBa©ÚleTAkñúgsMNMuerOg . karBnüarKWCa viFankarBiess . karBnüarenHminGac[elIsBI 24 ¬émÖbYn¦ em:ag eLIy edaymin KitBIfirevlacaM)ac;kñúgkardwkCBa¢Ún . karBnüarminGacRtUvyl;RBm)aneT RbsinebIbuKÁlEdlXat;xøÜnenaH CaGnItiCn . cMeBaHbT]Rkidæ GnItiCnEdlmanGayuBI 14 qñaM dl; eRkam 16 qñaM minGacRtUv eKXat;xøÜnhYsry³eBl 36 ema:geLIy . cMeBaHbTmCÄim GnItiCnEdlmanGayuBI 14 qñaM dl; eRkam 16 qñaM minGacRtUv eKXat;xøÜnhYsry³eBl 24 ema:geLIy . cMeBaHbT]Rkidæ GnItiCnEdlmanGayuBI 16 qñaM dl;eRkam 18 qñaM minGacRtUv eKXat;xøÜnhYsry³eBl 48 ema:geLIy . cMeBaHbTmCÄim GnItiCnEdlmanGayuBI 16 qñaM dl;eRkam 18 qñaM minGacRtUv eKXat;xøÜnhYsry³eBl 36 ema:geLIy . GnItiCnEdlmanGayueRkam 14 qñaM BMuGacRtUveKXat;xøÜn)aneLIy . maRta 97>-kMNt;ehtusþIBIkarXat;xøÜn kalNamankarXat;xøÜnbuKÁlNamYy mRnþInKr)alyutþiFm’RtUv[dMNwgCabnÞan; GMBIesckþIseRmcrbs;xøÜndl;buKÁlenaH edayR)ab;[)andwgGMBImUlehtuénesckþIseRmc Xat;xøÜnenH . mRnþInKr)alyutþiFm’R)ab;dl;samIxøÜn[)andwgpgEdr GMBIsiT§iEdl)an EcgenAmaRta 98 ¬CMnYyrbs;emFavIenAkñúgeBlXat;xøÜn¦ énRkmenH . kñúgkrNIcaM)ac; mRnþInKr)alyutþiFm’GacehArkGñkbkERb . mRnþInKr)alyutþiFm’eFVIkMNt;ehtusþIBIkar Xat;xøÜnCabnÞan; edaymancuHesckþIdUcteTA ³
 • 36 -eQμaH nigzan³rbs;mRnþInKr)alyutþiFm’Edl)anbgÁab;[Xat;xøÜn -GtþsBaØaNénbuKÁlEdlRtUvXat;xøÜn -mUlehtuénkarXat;xøÜn -éf¶ Ex qñaM nigem:agEdlepþImXat;xøÜn -kar[dMNwgGMBIsiT§iEdl)anbBaØtþénmaRta 98 ¬CMnYyrbs;emFavIenAkñúg eBlXat;xøÜn¦ énRkmenH -Cayfaehtu eQμaHGñkbkERb . kMNt;ehtuenHRtUvmancuHhtßelxa b¤pþitRmamédrbs;CnXat;xøÜn eRkayBI)anGan kMNt;ehturYc b¤ebIsamIxøÜnminecHGkSr mRnþInKr)alyutiþFm’RtUvGankMNt;ehtu[sþab; . RbsinebICnenHRbEkkminRBmcuHhtßelxa b¤pþitRmamédeT mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvcuH nieTÞs . kMNt;ehtuRtUvP¢ab;CamYysMNuMerOg . maRta 98>-CMnYyrbs;emFavIenAkñúgeBlXat;xøÜn kñúgry³eBl 24 ema:g)anknøgputeTA taMgBIeBlepþIménkarXat;xøÜnmkenaH buKÁlEdlXat;xøÜn GacsMusnÞnaCamYyemFavI b¤CamYyCnNamñak;EdlxøÜneRCIserIs kMu[EtCnenHmankarTak;TinenAkñúgerOgCamYy . CnenHRtUv)anTTYldMNwgBIkaresñIsMu eRCIserIsenH tamRKb;meFüa)ay nigCabnÞan; . CnenHGaccUleTAkan;kEnøgXat;xÜøn nigTak;TgCamYybuKÁlsamIxøÜn)an 30 ¬samsib¦ naTI kñúglkçxNÐFanakarsm¶at;én karsnÞnaenH . eRkaykarsnÞnaCnenH GaceFVIkMNt;smÁal;CalaylkçN_GkSrEdl RtUvP¢ab;CamYysMNuMerOg. maRta 99>-CMnYyrbs;RKUeBTüenAkñúgeBlXat;xøÜn RBHraCGaCJa b¤mRnþInKr)alyutþiFm’ sMu[RKUeBTümkBinitübuKÁlEdlXat;xøÜn)an RKb;eBlevla . RKUeBTüepÞógpÞat;emIlfa etIsßanPaBsuxPaBénbuKÁlXat;xøÜnenH sm RsbnwgkarXat;xøÜnEdrb¤eT . RbsinebIRKUeBTüyl;eXIjfa sßanPaBsuxPaBrbs;buKÁlenaH BMusmRsbCamYy nwgkarXat;xøÜneTenaH m®nþInKr)alyutþiFm’raykarN_CabnÞan;dl;RBHraCGaCJa . RKUeBTü ecjviBaØabnb½RtbBa¢ak;suxPaBEdlRtUvP¢ab;CamYysMNuMerOg . m®nþInKr)alyutþiFm’ cuH nieTÞsenAelIkMNt;ehtuGMBIeQμaHrbs;RKUeBTü RBmTaMgéf¶ Ex qañM nigema:génkarBinitü
 • 37 suxPaB . RBHraCGaCJaGaccuHeTAkan;TIkEnøgpÞal; edIm,IepÞógpÞat;lkçxNÐénkarXat;xøÜn . maRta 100>-GnItiCnEdlRtUv)anXat;xøÜn kalNabuKÁlEdlRtUv)anXat;xøÜnCaGnItiCn mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvCUnB½t’man tamRKb;meFüa)aydl;«Buk mþay dl;GñktMNagRsbc,ab; b¤dl;GñkTTYlParkic©elI GnItiCnenH . maRta 101>-bBa¢IénkarXat;xøÜn enAkñúgkEnøgnImYy² rbs;nKr)al b¤kgraCGavuFhtß EdlsRmab;TTYlCnEdl RtUvXat;xøÜn RtUvmanbBa¢IsþIBIkarXat;xøÜnmYy . RKb;karXat;xøÜnRtUvmancuHenAkñúgbBa¢IedaymanesckþIdUcteTAenH ³ -eQμaH nigzan³mRnþInKr)alyutþiFm’Edl)anbgÁab;[eFVIkarXat;xøÜn -GtþsBaØaNrbs;buKÁlEdlXat;xøÜn -éf¶ Ex qñaM nigem:agEdlcab;epþImXat;xøÜn nigbBa©b;karXat;xøÜn -eQμaH nigzan³rbs;ecARkmEdl)anGnuBaØat[bnþkarXat;xøÜn Cayfaehtu -eQμaHrbs;RKUeBTüEdl)anBinitübuKÁlXat;xøÜn Cayfaehtu -RbePTénesckþIseRmcrbs;GaCJaFrtulakarenAeBlputkMNt;karXat;xøÜn . bBa¢IenHRtUvkan;kab;CaRbcaMsRmab;CUnGaCJaFrtulakartamRtUvkar . maRta 102>-kMNt;ehtusrubénkarXat;xøÜn RKb;karXat;xøÜnRtUvEtmaneFVIkMNt;ehtusrubénkarXat;xøÜn . kMNt;ehtusrubenHRtUvmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -eQμaH nigzan³mRnþInKr)alyutþiFm’EdlbgÁab;[Xat;xøÜn -GtþsBaØaNrbs;buKÁlEdlRtUvXat;xøÜn -mUlehtuénkarXat;xøÜn -éf¶ Ex qñaM nigem:agEdlepþImkarXat;xøÜn -EbbbTénkarCUndMNwgdl;RBHraCGaCJa -EbbbTénkarCUndMNwgedayGnuvtþtammaRta 100 ¬GnItiCnEdlRtUv)an Xat;xøÜn¦ énRkmenH
 • 38 -eQμaHRKUeBTüEdl)anBinitübuKÁlXat;xøÜn -GtþsBaØaNrbs;CnEdl)ansnÞnaCamYybuKÁlXat;xøÜnRsbtammaRta 98 ¬CMnYyrbs;emFavIenAkñúgeBlXat;xøÜn¦ énRkmenH -eQμaH nigzan³rbs;ecARkmEdlCayfaehtu)anGnuBaØat[bnþkarXat;xøÜn -firevlaénkarsþáab;cemøIynImYy² nigfirevlaénkarsRmakEdlenAcenøaH karsþáab;cemøIynImYy² -éf¶ Ex qñaM nigem:agénkarXat;xøÜn -RbePTénesckþIseRmcrbs;GaCJaFrtulakarenAeBlbBa©b;karXat;xøÜn -lkçxNÐénkarRbRBwtþieTAénkarXat;xøÜn RBmTaMg]b,tþiehtuCayfaehtu . kMNt;ehtusrubénkarXat;xøÜnRtUvP¢ab;CamYysMNuMerOg . CMBUkTI 4 karbBa¢ÚnxøÜn maRta 103>-karbBa¢ÚnxøÜnbuKÁlEdlRtUv)anXat;xøÜn enAeBlputkMNt;énry³eBlXat;xøÜn buKÁlEdlRtUv)anXat;xøÜnenaHRtUv ³ -bBa¢ÚnxøÜneTARBHraCGaCJa b¤ -edaHElg[manesrIPaBeLIgvij . esckþIseRmcenHeFVIeLIgedayRBHraCGaCJa . maRta 104>-ry³eBlénkarbBa¢ÚnxøÜn kalNabuKÁlEdlRtUvXat;xøÜn RtUvbBa¢ÚnxøÜneTARBHraCGaCJa enaHbuKÁlenHRtUv)an eKnaMxøÜnPøamykeTAcMeBaHmuxRBHraCGaCJa . RbsinebIkarbgðajxøÜnbuKÁlEdlRtUv)anXat;xøÜn BMuGaceFVIeLIgenAéf¶EtmYy)an edaysarmanmUlehtuBiessEdlbNþalmkBIkarlM)akkñúgkardwkCBa¢Ún b¤cm¶aypøÚvén kardwkCBa¢ÚnenaH ry³eBlbEnßmGacpþl;[edayRBHraCGaCJa)an . enAkñúgRKb;krNITaMgGs; karbgðajxøÜnbuKÁlEdlRtUv)anXat;xøÜn RtUveFVIeLIgenA kñúgry³eBld¾qab;bMputtamkarEdlGaceFVIeTA)an . mUlehtuénkaryWtya:vRtUvcuHkñúgkMNt;ehtu EdlRtUvRbKl;CUnRBHraCGaCJaeday mRnþInKr)alyutþiFm’ .
 • 39 CMBUkTI 5 viFanTak;TgnwgkaresIubGegátkrNICak;Esþg maRta 105>-karhamXat;min[sþab;edayÉkÉg CaGaT× mRnþInKr)alyutþiFm’ BMumanGMNacbgÁab;[sþab; nigftsMelgkarsnÞnatamTUrs½BÞ eLIy . m®nþInKr)alyutþiFm’ BMumanGMNacbgÁab;[cab; nigftkareqøIyqøgEdlecj tammeFüa)ayTUrKmnaKmn_ CaGaT× sartamTUrsar b¤sartamGineFIENt . maRta 106>-firevlaénkaresIubGegátkrNICak;Esþg firevlaénkaresIubGegátbTelμIsCak;Esþg minGacelIsBI 7 ¬R)aMBIr¦ éf¶ KitBI éf¶RbRBwtþibTelμIs . kic©esIubGegátRtUvRbRBwtþeTACab;Canic©enAkñúgfirevlaenH . Rbsin ebIkaresIubGegátmin)anbBa©b;kñúgry³eBl 7 ¬R)aMBIr¦ éf¶enaHeT mRnþInKr)alyutþiFm’ RtUvesñIsMueyabl;eTARBHraCGaCJa . maRta 107>-karbBa¢ÚnkMNt;ehtueTARBHraCGaCJa eRkaybBa©b;karesIubGegát mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvbBa¢ÚnkMNt;ehtu nigvtßútag TaMgGs;eTARBHraCGaCJa . kalNabuKÁlNamYyRtUvbBa¢ÚneTARBHraCGaCJa enaHkarbBa¢ÚnkMNt;ehtu nig vtßútag RtUveFVICamYYykarbBa¢ÚnxøÜnbuKÁlenaHEdr . maRta 108>-nieTÞsEdlRtUvcuHenAkñúgkMNt;ehtu kMNt;ehtuEdleFVIedaymRnþInKr)alyutþiFm’RtUvcuH ³ -eQμaH nigzan³rbs;mRnþInKr)alyutþiFm’ -GgÁPaBrbs;mRnþIenaH -kalbriecäT . TMB½rnImYy² RtUvcuHhtßelxaedaymRnþInKr)alyutþiFm’ . BaküqUtlub nigkareyagRtUvmanbBa¢ak;yl;RBm edaymancuHhtßelxarbs;mRnþI nKr)alyutþiFm’enArwmTMB½r . kMNt;ehtusþIBIkarsþab;cemøIy b¤sþIBIkarXat;xøÜn RtUvmancuHGtþsBaØaNrbs; buKÁlEdlBak;B½n§ .
 • 40 maRta 109>-emaXPaBénkarmineKarBviFanbBaØtþi viFan nigTRmg;karEdl)anbBaØtþenAmaRta ³ -maRta 90 ¬kMNt;ehtuelIkarRsavRCav nigkarBinitü¦ -maRta 91 ¬karEqkeqr¦ -maRta 92 ¬karbiTsøake)aHRtaelIvtßútag¦ -maRta 93 ¬kMNt;ehtuelIkarsþab;cemøIy¦ -maRta 94 ¬bTbBa¢a[cUlxøÜnkñúgkrNIkaresuIbGegátbTelμIsCak;Esþg¦ -maRta 95 ¬karRtYtBinitüxagEpñkbec©keTs b¤viTüasaRsþ¦ -maRta 96 ¬karXat;xøÜn¦ -maRta 97 ¬kMNt;ehtusþIBIkarXat;xøÜn¦ -maRta 98 ¬CMnYyrbs;emFavIenAkñúgeBlXat;xøÜn¦ -maRta 99 ¬CMnYyrbs;RKUeBTüenAkñúgeBlXat;xøÜn¦ -maRta 100 ¬GnItiCnEdlRtUv)anXat;xøÜn¦ -maRta 105 ¬karhamXat;min[sþab;edayÉkÉg CaGaTצ -maRta 106 ¬firevlaénkaresuIbGegátkrNICak;Esþg¦ nig -maRta 108 ¬nieTÞsEdlRtUvcuHenAkñúgkMNt;ehtu¦ énRkmenH . manlkçN³dac;xatRtUvEteKarB ebImindUecñHeTnwgnaM[manemaXPaBénnItiviFI . maRta 110>-GMNaceFVImUlvicarN_rbs;ecARkm tameKalkarN_kMNt;ehtumantémøRKan;EtCaB½t’manb:ueNÑaH . b:uEnþ kMNt; ehturbs;mRnþInKr)alyutþiFm’ RtUvTukCabnÞal; {ÉksaredIm} mann½yfa RtUvTukCa ÉksarEdlRtUveCOrhUtdl;manPsþútagpÞúy . PsþútagpÞúyGacCUnmkecARkm)aneday esrI tamRKb;meFüa)ayRtwmRtUvtamc,ab; . ecARkmeFVImUlvicarN_edayesrI elIkMNt;ehtuEdleFVIedaymRnþInKr)alyutþiFm’ kñúgRkbx½NÐénkaresIubGegátbTelμIsCak;Esþg .
 • 41 matikaTI 3 karesIubGegátbzm CMBUkeTal karesuIbGegátbzm maRta 111>-karebIkkaresIubGegátbzm kalNa)andwgBIGMeBIEdlGacCabT]Rkidæ b¤bTmCÄim b¤bTlhu mRnþInKr)al yutþiFm’GaceFVIkaresIubGegátbzmedayÉkÉg b¤tamkarsMurbs;RBHraCGaCJa . maRta 112>-viFanEdlGnuvtþcMeBaHkaresIubGegátbzm bTb,BaØtþiénmaRta ³ -maRta 90 ¬kMNt;ehtuelIkarRsavRCav nigkarBinitü¦ -maRta 95 ¬karRtYtBiinitüxagEpñkbec©keTs b¤viTüasaRsþ¦ -maRta 105 ¬karhamXat;min[sþab;edayÉkÉg CaGaTצ -maRta 107 ¬karbBa¢ÚnkMNt;ehtueTARBHraCGaCJa¦ -maRta 108 ¬nieTÞsEdlRtUvcuHenAkñúgkMNt;ehtu¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþenAkñúgkaresIubGegátbzm . maRta 113>-karEqkeqr kalNakaresIubGegátCabzmenaH Tak;TgnwgbT]Rkidæ b¤bTmCÄim mRnþInKr)al yutþiFm’GaceFVIkarEqkeqr nigcab;ykvtßútag . mRnþInKr)alyutþiFm’ CabzmRtUvTTYlkaryl;RBmc,as;las; nigBitR)akdBIGñk kan;kab;TIkEnøg . karyl;RBmenHRtUveFVIeT,IgCalaylkçN_GkSr sresredaypÞal;édrbs;Gñkkan;kab; TIkEnøg . RbsinebIGñkkan;kab;TIkEnøgminecHGkSr enaHRtUvsresr[)anc,as;las;kñúg kMNt;ehtufa Gñkkan;kab;TIkEnøgenaHminecHGkSr ehIyyl;RBm[Eqkeqr . kñúgkrNIEdlGñkkan;kab;TIkEnøgGvtþman b¤bdiesFkarEqkeqr RbFansaladMbUg Edlmansmtßkic©EdndI GacecjdIkaGnuBaØat[Eqkeqr tamkarsMurbs;RBHraCGaCJa . RBHraCGaCJa RtUvdwknaMedaypÞal;nUvkarEqkeqrenH . karEqkeqrRtUveFVIenAcMeBaHmux Gñkkan;kab;TIkEnøg b¤ebIKμanGñkkan;kab;eTRtUveFVIenAcMeBaHmuxsakSIBIrnak;. sakSIRtUvcat;
 • 42 taMgedayRBHraCGaCJa . sakSIminGacCanKr)al b¤CakgraCGavuFhtßEdlCakgkmøMag rYmRbtibtþikarkñúgkarEqkeqrenaHeLIy . karEqkeqrminGacepþImmunem:ag 6 ¬R)aMmYy¦ RBwk nigeRkay em:ag 18 ¬db;R)aMbI¦ eLIy . bTb,BaØtþiénmaRta 92 ¬karbiTsøake)aHRtaelIvtßútag¦ énRkmenH RtUvykmk Gnuvtþkñúgkarcab;ykvtßútag . maRta 114>-karbBa¢a[cUlxøÜn karesIubGegátbzm mRnþInKr)alyutþiFm’GacekaHehA nigsþab;cemøIybuKÁlRKb;rUbEdlRtUv)ansgS½y fa )ancUlrYmkñúgbTelμIs b¤EdlGacpþl;B½t’mansþIBIerOgehtu . buKÁlEdlekaHehARtUvEtcUlmkbgðajxøÜn . kñúgkrNIrwgTTwgmRnþInKr)alyutþiFm’ CUndMNwgdl;RBHraCGaCJaEdlGacecjbBa¢a[cUlxøÜn . bBa¢a[cUlxøÜnenHRtUvmancuH GtþsBaØaNbuKÁlBak;B½n§ kalbriecäT nigcuHhtßelxaedayRBHraCGaCJa nigmane)aHRta . bBa¢a[cUlxøÜn GnuBaØat[mRnþInKr)alyutþiFm’eRbIR)as;kgkmøaMgsaFarN³ edIm,IbgçMbuKÁlenaH[cUlbgðajxøÜn . maRta 115>-kMNt;ehtuRsg;cemøIy karesIubGegátbzm karsþab;cemøIynImYy² RtUvmaneFVIkMNt;ehtu . kMNt;ehtuRtUvdkRsg;edayRtwmRtUvtamcemøIyrbs;buKÁlBak;B½n§ . kñúgkrNI caM)ac; mRnþInKr)alyutþiFm’GacehArkGñkbkERbEdl)ans,fRsbtamsasna b¤ CMenOrbs;xøÜnfa xøÜnnwgbkERb[)anRtwmRtUv . GñkbkERbminGacRtUv )aneRCIserIskñúg cMeNamnKr)al kgraCGavuFhtß b¤buKÁlEdlBak;B½n§enAkñúgerOgCamYyeT . maRta 116>-karXat;xøÜnCnCab;sgS½y kalNakaresIubGegátbzmTak;TgnwgbT]Rkidæ b¤bTmCÄimenaH bTb,BaØtiþénCMBUk TI 3 sþIBIkarXat;xøÜn nigCMBUkTI 4 sþIBIkarbBa¢ÚnxøÜn énmatikaTI2 sþIBIkaresuIbGegát krNICak;EsþgkñúgKnßIenH RtUvykmkGnuvtþ . maRta 117>-emaXPaBénkarmineKarBviFanbBaØtþi kñúgRkbx½NÐénkaresIubGegátbzm viFan nigTRmg;karEdlEcgenAkñúgmaRta ³ -maRta 96 ¬karXat;xøÜn¦
 • 43 -maRta 97 ¬kMNt;ehtusþIBIkarXat;xøÜn¦ -maRta 100 ¬GnItiCnEdlRtUv)anXat;xøÜn¦ -maRta 105 ¬karhamXat;min[sþab;edayÉkÉg CaGaTצ -maRta 107 ¬karbBa¢ÚnkMNt;ehtueTARBHraCGaCJa¦ -maRta 113 ¬karEqkeqr¦ -maRta 114 ¬karbBa¢a[cUlxøÜn karesuIbGegátbzm¦ énRkmenH manlkçN³dac;xatRtUvEteKarBtam ebIBuMdUecñHeTnaM[manemaXPaBénnItiviFI . maRta 118>-GMNaceFVImUlvicarN_rbs;ecARkm tameKalkarN_ kMNt;ehtumantémøRKan;EtCaB½t’manb:ueNÑaH . b:uEnþ kMNt;ehtu rbs;mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvTukCabnÞal; {ÉksaredIm} mann½yfa RtUvTukCaÉksar EdlRtUveCOrhUtdl;manPsþútagpÞúy . PsþútagpÞúyGacCUnmkecARkm)anedayesrI tamRKb;meFüa)ayRtwmRtUvtamc,ab; . ecARkmeFVImUlvicarN_edayesrI elIkMNt;ehtuEdleFVIedaymRnþInKr)alyutþiFm’ kñúgRkbx½NÐénkaresIubGegátbzm . matikaTI 4 karRbKl;[m©as;edImvij nUvvtßúEdlcab;yk kñúgRkbx½NÐénkaresIubGegát CMBUkeTal karRbKl;[m©as;edImvij nUvvtßúEdlcab;yk kñúgRkbx½NÐénkaresuIbGegát maRta 119>-GaCJaFrmansmtßkic©bgÁab;[RbKl;vtßúCUnm©as;edImvij RBHraCGaCJamansmtßkic©bgÁab;[RbKl;vtßúEdlcab;)anenAkñúgeBlesIubGegát eTA m©as;edImvij RbsinebIvtßúTaMgenaHBMumanRbeyaCn_sRmab;karsMEdgkarBiteTenaH ehIy RbsinebIkmμsiT§ielIvtßúenaH KμankarCMTas;GVIR)akdRbCaeT . b:uEnþ vtßúEdlmaneRKaHfñak;cMeBaHmnusS b¤cMeBaHRTBüsm,tþi dUcCaGavuF b¤CatipÞúH RBmTaMgvtßúEdlRtUv)ankan;kab;edayxusc,ab; minGacRbKl;[vij)aneT . vtßúTaMgenaH RtUvrwbGUsTukCasm,tþirdæ b¤RtUvbMpøajecal . kñúgkrNIminRBmRbKl;[vijeT GñkbþwgGacbþwgtva:eTAGKÁRBHraCGaCJa)an . RBHraCGaCJa nigGKÁRBHraCGaCJa Kμansmtßkic©kñúgkarRbKl;eT kalNamankar
 • 44 ecaTRbkan;eFVIeLIgenAcMeBaHmuxyutþaFikaresIubsYr b¤yutþaFikarCMnuMCRmH . RBHraCGaCJa nigGKÁRBHraCGaCJa enAEtmansmtßkic© kalNakaresIubsYrRtUv)anbBa©b;edayesckþI seRmcelIkElgecaTRbkan;CasßaBr . maRta 120>-karRbKl;vtßúEdlrwbGUsCUnm©as;edImvij kalebItulakarEdlTTYlBakübþwg)anecjesckþIseRmcmYyCasßaBr ehIyBMu)an seRmcesckþIelIkarRbKl;vtßúdl;m©as;edImvijeT enaHRBHraCGaCJa b¤GKÁRBHraCGaCJaman smtßkic©eTAtamkrNInImYy² edIm,IseRmcedayÉkÉg elIBaküsMu[mankarRbKl;vtßúdl; m©as;edImvijenH enAeBlEdlkmμsiTi§énvtßúenaH BMumankarCMTas;GVICaR)akdRbCaeT .
 • 45 KnßITI 4 karesuIbsYr matikaTI 1 ecARkmesuIbsYr CMBUkTI 1 bTb,BaØtiþTUeTA maRta 121>-karsm¶at;énkaresIubsYr karesuIbsYrRtUvEtCakarsm¶at; . buKÁlTaMgLayEdlcUlrYmkñúgkaresIubsYr CaBiessecARkm emFavI RkLabBa¢I nKr)al kgraCGavuFhtß mRnþIraCkar GñkCMnaj GñkbkERb RKUeBTü nigbuKÁlEdl mansmtßkic©dUcEcgkñúgmaRta 95 ¬karRtYtBinitüxagEpñkbec©keTs b¤viTüasaRsþ¦ én RkmenH RtUvrkSakarsm¶at;énviC¢aCIv³ . b:uEnþkareKarBnUvkarsm¶at;viC¢aCIv³minGacCa]bsKÁdl;kareRbIsiTi§énkarkarBarxøÜneLIy. mü:ageTotRBHraCGaCJaGaceFVIesckþIEføgkarN_CasaFarN³ kalNaxøÜnyl;eXIj fa B½t’manEdlpSBVpSayBIerOgNamYyenaH CaB½t’manminBit . karbMBanelIkarsm¶at;énkaresIubsYr KWCabTelμIsEdlRtUvpþnÞaeTastamc,ab; RBhμTNÐCaFrman . maRta 122>-karebIkkaresIubsYr karesIubsYrRtUvEteFVIedayxanmin)ancMeBaHbT]Rkidæ . cMeBaHbTmCÄim karesIubsYr GaceFVIk¾)an b¤mineFVIk¾)an . maRta 123>-smtßkic©EdndI ecARkmEdlmansmtßkic©KW ³ -ecARkmesIubsYrnaTIkEnøgbTelμIs -ecARkmesIubsYrnaTIlMenAzan b¤TIsMNak;rbs;buKÁlEdlsg½Syfa )an RbRBwtþbTelμIs -ecARkmesIubsYrnaTIkEnøgcab;xøÜnbuKÁlEdlsgS½yfa )anRbRBwtþbTelμIs . kñúgkrNIEdlmanTMnas;rvagecARkmesIubsYreRcInrUbenAsaladMbUgxus²Kña ehIy
 • 46 TTYlbNþwgTaMgGs;Kña GMBIerOgRBhμTNÐEtmYydUcKña TMMnas;enHRtUvbBa¢ÚneTARbFan sPaesIubsYredIm,IseRmc . vivaTsmtßkic©EdndI rvagsPaesIubsYreRcInRtUvseRmcedayRbFantulakarkMBUl . karseRmcenHbiTpøÚvtva: . maRta 124>-dIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esIubsYr karesIubsYr RtUv)anebIkedaydIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esuIbsYrrbs;RBHraCGaCJa edayGnuelamtammaRta 44 ¬karebIkkaresuIbsYr¦ énRkmenH . karesIubsYrGacebIkRbqaMgnwgbuKÁlmñak; b¤eRcInnak; edaymancg¥úlR)ab;eQμaH enAkñúgdIkasniñdæanbBa¢ÚnerOg[esIubsYr b¤RbqaMgnwgGBaØatCn edayGnuelamtam vaküx½NÐTI 2 énmaRta 44 ¬karebIkkaresuIbsYr¦ énRkmenH . ecARkmesIubsYrminGacbMeBjkic©esIubsYrNamYy)an edayKμandIkasnñidæanbBa¢Ún erOg[esIubsYrrbs;RBHraCGaCJaeT . kalebIecARkmesIubsYrTTYlBakübþwg edaymankartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI ecARkmesIubsYrRtUveFVItamnItiviFIdUcEdlmanEcgenAmaRta 139 ¬karbBa¢ÚnbNþwgeTA RBHraCGaCJa¦ nigmaRta 140 ¬karbg;R)ak;tmál;Tuk¦ énRkmenH . kalNaTTYlBakübþwgsamBaØ ecARkmesIubsYrRtUvbBa¢ÚnBakübþwgenaHeTARBHraCGaCJa . maRta 125>-visalPaBénkarbþwg ecARkmesIubsYrTTYlbNþwgGMBIGgÁehtu EdlmanenAkñúgdIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[ esIubsYrrbs;RBHraCGaCJa . ecARkmesIubsYrRtUvesuIbsYrEtGMBIGgÁehtuenaHb:ueNÑaH . RbsinebImanelcGgÁehtufμI EdlGacCabTelμIsRBhμTNÐenAkñúgeBlesIubsYr ecARkmesIubsYrRtUvCUnB½t’manGMBIGgÁehtuenHeTARBHraCGaCJa . RBHraCGaCJaGacbþwgsMu[ ecARkmesIubsYreFVIkaresIubsYrGMBIGgÁehtufμIenH tamdIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esuIbsYrbEnßm. ebIKμandIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esuIbsYrbEnßmeT ecARkmesIubsYrKμanGMNacesIubsYrGMBIGgÁ ehtufμIenaHeT,Iy . b:uEnþ ecARkmesIubsYrmincaM)ac;sMudIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esuIbsYrbEnßmeT Rbsin ebIGgÁehtufμIenaH CasßanTm¶n;eTaseTAelIGgÁehtu EdlEcgenAkñúgdIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg [esuIbsYrdMbUg .
 • 47 maRta 126>-kardak;[sßitenAeRkamkarBinitü ecARkmesIubsYr RtUvEtdak;[sßitenAeRkamkarBinitü nUvbuKÁlEdlmancg¥úlR)ab; eQμaHenAkñúgdIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esuIbsYr . ecARkmesIubsYrmanGMNacdak;[sßitenAeRkamkarBinitü nUvbuKÁlRKb;rUbEdlman tRmuyc,as;las; ehIysIusgVak;Kñaya:gxøaMgfa )ancUlrYmRbRBwtþbTelμIs eTaHbICaKμan karcg¥úlR)ab;eQμaHenAkñúgdIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esuIbsYrk¾eday . ecARkmesIubsYrGacdak;buKÁlenaH[sßitenAeRkamkarBinitü kñúgzan³ CacarI Ca GñkepþImKMnit b¤CaGñksmKMnit . maRta 127>-karesIubsYrdak;bnÞúk nigedaHbnÞúk ecARkmesIubsYrbMeBjkic©esIubsYrTaMgGs;EdlxøÜnyl;eXIjfaman RbeyaCn_sRmab; bgðaj[eXIjkarBitedayGnuelamtamc,ab; . ecARkmesIubsYrmankrNIykic©esIubsYrTaMgdak;bnÞúk nigedaHbnÞúk . maRta 128>-CMnYyrbs;RkLabBa¢I ecARkmesIubsYrRtUvmanRkLabBa¢Imñak;GmCanic© . kñúgkrNINak¾eday RkLabBa¢I minGacbMeBjkic©EdlCasmtßkic©rbs;ecARkmesIubsYr)aneT . maRta 129>-muxgarrbs;RkLabBa¢I sMNuMerOgesIubsYrRtUvrkSaTukedayRkLabBa¢I . RkLabBa¢IcmøglixitnImYy²énsMNuM erOgtamlT§PaBEdlGaceFVI)an . lixitcmøgenHRtUvEtbBa¢ak;fa RtwmRtUvtamlixitedIm edayRkLabBa¢I . esckþIcmøgRtUverobcMTukenAkñúgsMMNMuerOgbgáarTuk . RKb;lixiténsMNMuerOg RtUvEtbg;elxedayRkLabBa¢ItamlMdab;énkalb,vtþi . sMNuMerOg nigsMNuMlixitEdlbgáarTuk RtUvtmál;TukenAkariyal½yRkLabBa¢I enA mnÞIrecARkmesIubsYr b¤enAkñúgbnÞb;NamYyéntulakarEdlmanlkçxNÐsnþisuxRKb;RKan; . emFavI b¤elxaFikarrbs;emFavI RtUv)anGnuBaØatedayecARkmesIubsYr[eFVIkar ftcmøgedayxøÜnCaGñkecjesah‘uy nigeRkamkarRtYtBinitürbs;RkLabBa¢I . maRta 130>-karcuHdl;TIkEnøgedayecARkmesIubsYr nigRkLabBa¢I ecARkmesIubsYrGaccuHdl;TIkEnøgCamYyRkLabBa¢Irbs;xøÜn enAelIvisalPaBén
 • 48 smtßkic©EdndIéntulakarCan;dMbUg edIm,IbMeBjkic©esIubsYrEdlxøÜnyl;eXIjfa man RbeyaCn_CaGaT× karBinitüsmÖar³ karEqkeqr nigkarcab;ykvtßútag . ecARkmesIubsYrRtUvCUndMNwgeTARBHraCGaCJaGMBIkarcuHeTABinitüenH . kñúgkrNIenH RBHraCGaCJaGacrYmdMeNIrCamYyecARkmesIubsYrenH . RbsinebIkarcaM)ac;énkaresIubsYrtRmUv enaHecARkmesIubsYrGaccuHeTAkan;TIkEnøgCa mYyRkLabBa¢I enAelIvisalPaBEdndICatiTaMgmUl . b:uEnþ ecARkmRtUvCUndMNwgCamun dl;RBHraCGaCJaGmtulakarCan;dMbUg enAkñúgEdndIEdlxøÜneFVIdMeNIreTAkan;enaH . ecARkmesIubsYr RtUveFVIkMNt;ehtusþIBIRbtibtþikarrbs;xøÜnenH . maRta 131>-dIkacat;[esIubsYrCMnYs ecARkmesIubsYrGacsMu[ecARkmepSg b¤mRnþInKr)alyutþiFm’ b¤GgÁPaBnKr)al yutþiFm’ bMeBjkic©xøHtamdIkacat;[esIubsYrCMnYs enAkñúglkçxNÐEdlmanEcgenAmaRta 173 ¬dIkacat;[esuIbsYrCMnYs¦ dl;maRta 184 ¬kMNt;ehtuksagedaym®nþI nKr)alyutþiFm’¦ énRkmenH . maRta 132>-karesñIsMu[bMeBjkic©edayRBHraCGaCJa enARKb;eBlevlaénkaresIubsYr RBHraCGaCJaGacsMu[ecARkmesIubsYreFVIkic©esIubsYr NamYyEdlxøÜnyl;eXIjfa manRbeyaCn_ . RbsinebIecARkmesIubsYrminRBmeFVItamesckþIsnñidæanrbs;RBHraCGaCJaeTenaH ecARkmrUbenH RtUvecjdIkabdiesFenAkñúgry³eBl 15 ¬db;R)aM¦ éf¶ . dIkaenHRtUv mansMGagehtu ehIyRtUvEtCUndMNwgdl;RBHraCGaCJakñúgfirevlay:agqab;bMput . RbsinebIecARkmesIubsYrmin)anseRmckñúgry³eBl 15 ¬db;R)aM¦ éf¶eT RBHraCGaCJa GacbþwgedaypÞal;tamry³BaküsMu eTAsPaesIubsYrEdlseRmcCMnYsecARkmesIubsYr . maRta 133>-karesIñsMu[bMeBjkic©edayCnRtUvecaT enARKb;eBlevlaénkaresIubsYr CnRtUvecaTGacsMu[ecARkmesIubsYreFVIkarsYrcemøIy xøÜn sþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI b¤sakSI sYrtTl;Kña b¤cuHeTAdl;TIkEnøg . BaküsMu RtUveFVICalaylkçN_GkSr nigRtUvmansMGagehtu . RbsinebIecARkmesIubsYrminRBmeFVItamBaküsMuenHeT ecARkmrUbenHRtUvecjdIka bdiesFenAkñúgfirevla 1 ¬mYy¦ Ex bnÞab;BIeBlTTYlBaküsMu . dIkaenHRtUvEtmansMGag
 • 49 ehtu nigRtUvCUndMNwgCabnÞan;dl;RBHraCGaCJa nigdl;CnRtUvecaT . RbsinebIecARkmesIubsYrmin)anseRmckñúgfirevla 1 ¬mYy¦ ExeT CnRtUvecaT GacbþwgedaypÞal; tamry³BaküsuMdl;sPaesIubsYrEdlseRmcCMnYsecARkmesIubsYr . maRta 134>-karesñIsMu[bMeBjkic©edayedImbNþwgrdæb,evNI enARKb;eBlevlaénkaresIubsYr edImbNþwgrdæb,evNIGacsuMdl;ecARkmesIubsYr [ sþab;cemøIyxøÜn sþab;cemøIysakSI sYrcemøIyCnRtUvecaT sYrtTl;Kña b¤cuHeTAdl;TIkEnøg . BaküsMu RtUveFVICalaylkçN_GkSr nigmansMGagehtu . RbsinebIecARkmesIubsYrminRBmeFVItamBaküsMuenHeT ecARkmrUbenHRtUvecjdIka bdiesFkñúgfirevla 1 ¬mYy¦ Ex eRkayeBlTTYlBaküsuM . dIkaenHRtUvEtmansMGag ehtu ehIyRtUvCUndMNwgCabnÞan;dl;RBHraCGaCJa nigdl;edImbNþwgrdæb,evNI . RbsinebIecARkmesIubsYrmin)anseRmckñúgfirevla 1 ¬mYy¦ ExeT edImbNþwg rdæb,evNIGacbþwgedaypÞal;tamry³BaküsMudl; sPaesuIbsYrEdlseRmcCMnYsecARkm esIubsYr . maRta 135>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgeTARBHraCGaCJa enARKb;eBlevla RBHraCGaCJaGacBinitüemIlsMNuMerOgesIubsYr b¤esñIsMu[bBa¢Ún sMNMuerOgmkBinitü b:uEnþ RtUvmanParkic©bgVilsMNMuerOgenHeTAvij enAkñúgfirevla 24 ¬émÖbYn¦ em:ag . maRta 136>-vtþmanrbs;RBHraCGaCJa cMeBaHkic©esIubsYr RBHraCGaCJaGacmanvtþmanenAkñúgRKb;kic©esIubsYr CaBiesskñúgkarsYrcemøIyCn RtUvecaTkñúgkarsYrtTl; nigkñúgkarsþab;cemøIy . maRta 137>-kartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNItampøÚvGnþraKmn_ kalNakaresIubsYrRtUv)anebIk buKÁlRKb;rUbEdl)anRbkasxøÜnfaCaCnrgeRKaH GactaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI enAcMeBaHmuxecARkmesIubsYr)anRKb;eBlevla . kartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNItampøÚvGnþraKmn_ eFVIeT,IgedayKμantRmUvtamTRmg; NamYyeT,Iy . kalNakartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNIRtUv)aneFVIeLIgtamlixit lixitenHRtUv
 • 50 dak;bBa©ÚlkñúgsMNMuerOg . kalNakartaMgxøÜnRtUv)aneFVIeLIgedaypÞal;mat; ecARkm esIubsYrRtUveFVIkMNt;ehtu . ecARkmesIubsYrRtUvCUndMNwgGMBIkartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNIenH dl;RBHraCGaCJa nigdl;CnRtUvecaT . maRta 138>-bNþwgedaymankartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI CnrgeRKaHénbT]Rkidæ b¤bTmCÄim Gacdak;BakübþwgCUnecARkmesIubsYrman smtßkic© edaymankartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI . BakübþwgGacdak;kñúgnamCn rgeRKaHedayemFavI . maRta 139>-karbBa¢ÚnbNþwgeTARBHraCGaCJa ecARkmesIubsYreFVIkarkt;sMKal;nUvkardak;Bakübþwg edaymankartaMgxøÜnCaedIm bNþwgrdæb,evNItamdIka . ecARkmesIubsYrbBa¢ÚnbNþwgenHeTARBHraCGaCJa . eRkayBI)aneXIjBakübþwgedaymankartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI RBHraCGaCJa RtUvbþwgeTAecARkmesIubsYr tamdIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esuIbsYr . dIkasnñidæanbBa¢Ún erOg[esuIbsYrenH GaceFVIRbqaMgnwgGBaØatCn eTaHbICabNþwgedaymankartaMgxøÜnCa edImbNþwgrdæb,evNI ecaTeTAelIeQμaHbuKÁlmñak; b¤eRcInnak;k¾eday . RBHraCGaCJaGacsMudl;ecARkmesIubsYrkMu[esIubsYr RbsinebIbNþwgGaCJaRtUv)an putrlt; b¤RbsinebIGMeBIenaHminEmnCabTelμIsRBhμTNÐeT . kñúgkrNIEdlecARkmesIubsYrseRmcminesIubsYr ecARkmrUbenHRtUvecjdIkaseRmc edaymansMGagehtu EdlRtUvCUndMNwgCabnÞan;dl;edImbNþwgrdæb,evNI . kñúgkrNIEdlecARkmesIubsYrenAEtseRmcesIubsYr ecARkmrUbenHRtUvecjdIka seRmcedaymansMGagehtu ehIyRtUvCUndMNwgCabnÞan;dl;RBHraCGaCJa . maRta 140>-karbg;R)ak;tmál;Tuk edayEp¥keTAelIFnFanénedImbNþwgrdæb,evNI nigeTAelIkarlM)akénerOgEdl GacemIleXIjCamun ecARkmesIubsYrkMNt;tamdIkaseRmc nUvcMnYnTwkR)ak;EdledIm bNþwgrdæb,evNIRtUvbg; RBmTaMgry³eBlEdlRtUvbg;R)ak;enHpg . RbsinebIedImbNþwgrdæb,evNI BMumanlT§PaBGacbg;R)ak;tmál;Tuk)aneT ecARkm esIubsYrGacelIkElgmin[bg;R)ak;enH)an . dIkaenHRtUvCUndMNwgCabnÞan;dl;edIm
 • 51 bNþwgrdæb,evNI . kñúgkrNIEdlmankarbg;R)ak;tmál;Tuk edImbNþwgrdæb,evNITTYlbgáan;édEdl mancuHhtßelxaedayRbFantulakar RBHraCGaCJa nigRkLabBa¢I . RbsinebIR)ak;tmál;Tuk minRtUv)anbg;enAkñúgry³eBlEdlkMNt;edayecARkm esIubsYreT BakübþwgedaymankartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNIRtUvRbkasfaminGac TTYl)anedayecARkmesIubsYr . ecARkmesIubsYrenH seRmctamdIkaEdlRtUvCUn dMNwgCabnÞan;dl;edImbNþwgrdæb,evNI . R)ak;tmál;TukRtUvbgVileTAsamIxøÜnenAeBlbBa©b;nItiviFI elIkElgEtRtUvGnuvtþ bTb,BaØtþiénmaRta 141 ¬bNþwgedaybMBan b¤bNþwgedayGUsbnøayeBlevla¦ én RkmenH . R)ak;tmál;TukRtUvtmál;TukenAkñúgKNnIBiess EdlebIkenAkñúgFnaKar b¤ rkSaTukenAkñúgTIkEnøgEdlmankarFanasnþisuxy:agrwgmaM . TIkEnøgenHRtUv)aneRCIserIs tamkarRBmeRBogKñarbs;RbFantulakar nigRBHraCGaCJa . maRta 141>-bNþwgedaybMBan b¤bNþwgedayGUsbnøayeBlevla RbsinebIkaresIubsYrEdl)anebIkbnÞab;BImanBakübþwg edaymankartaMgxøÜnCa edImbNþwgrdæb,evNIRtUv)anbiTtamdIkaelIkElgecaTRbkan; ehIyRbsinebIecARkm esIubsYryl;eXIjfa nItiviFIeFVIeLIgedayrMelaP b¤edayGUsbnøayeBlevlaenaH ecARkmesIubsYrGacseRmctamdIkaseRmc[edImbNþwgbg;R)ak;Bin½yrdæb,evNI . cMnYnR)ak;Bin½yminGacelIscMnYnTwkR)ak;tmál;TukeLIy . dIkaseRmc[bg;R)ak;Bin½yenH RtUv[dMNwgdl;samIxøÜnCabnÞan; . maRta 142>-bNþwg[CYsCulkarxUcxat kalNakaresIubsYrEdlebIkbnÞab;BImanBakübþwg edaymankartaMgxøÜnCaedImbNþwg rdæb,evNI RtUv)anbiTtamdIkaelIkElgecaTRbkan;cUlCasßaBr buKÁlEdlmaneQμaHenA kñúgBakübþwg GacbþwgsMukarCYsCulsMNgBIGñkEdlbþwgBIxøÜn RbsinebInItiviFIeFVIeLIgeday rMelaP b¤edayGUsbnøayeBlevla . BakübþwgsMukarCYsCulenH RtUvdak;CUndl;tulakarCan;dMbUgEdlerOgRtUv)an esIubsYr . tulakarGacsMu[eKbBa¢ÚnsMNuMerOgmkBinitü .
 • 52 CMBUkTI 2 karRsavRCavrbs;ecARkmesIubsYr EpñkTI 1 karCUndMNwgGMBIkardak;[sßitenAeRkamkarBinitü maRta 143>-karCUndMNwgGMBIkardak;[sßitenAeRkamkarBinitü enAeBlcUlbgðajxøÜnelIkdMbUg ecARkmesIubsYrBinitüGtþsBaØaNCnRtUvecaT R)ab;CnenH[)andwgerOgra:vEdlecaTRbkan; nigR)ab;GMBIeQμaHbTelμIsEdlkMNt;eday c,ab; . ecARkmesIubsYrR)ab;CnRtUvecaTfa xøÜnGaceqøIy b¤mineqøIy)anedayesrI . nieTÞssþIBIkarR)ab;enHRtUvcuHenAkñúgkMNt;ehtuenAeBlcUlbgðajxøÜnelIkdMbUg . RbsinebICnRtUvecaTcg;eqøIyenaH ecARkmesIubsYrRtUvTTYlcemøIyenaHPøam . ecARkmesIubsYrR)ab;CnRtUvecaT [)andwgGMBIsiT§irbs;xøÜnkñúgkareRCIserIsemFavI b¤kñúgkarsMu[cat;taMgemFavI[xøÜn edayGnuvtþtamc,ab;sþIBIlkçnþik³emFavI . CnRtUvecaTCaGnItiCnRtUvEtmanemFavIGmCanic© . ebIKμankareRCIserIsedayCn RtUvecaTeT emFavIRtUv)ancat;taMgenAkñúglkçxNÐEdlEcgedayc,ab;sþIGMBIlkçnþik³emFavI . eRkayBIkarcUlbgðajxøÜnelIkTImYy CnRtUvecaTEdlenAeRkAXMu RtUvRbkasR)ab; dl;ecARkmesIubsYrGMBIGasydæanrbs;xøÜn . CnRtUvecaTenHRtUv)anTTYldMNwgfa ³ -xøÜnRtUvEtCUnB½t’mandl;ecARkmesIubsYrenAeBlNaEdlxøÜnpøas;bþÚrGasydæan -RKb;kar[dMNwgEdl)aneFVIeLIgtamGasydæancugeRkay EdlRbkaseLIg edayCnRtUvecaTenaH RtUvcat;Tukfa)aneFVIeLIgdl;samIxøÜnpÞal; . kar[dMNwgRBmTaMgkarRbkassþIGMBIkarpøas;bþÚrGasydæanenaH RtUvcuHkñúgkMNt;ehtu enAeBlcUlbgðajxøÜnelIkdMbUg . maRta 144>-CMnYyrbs;GñkbkERb kñúgkrNIcaM)ac; ecARkmesIubsYrRtUvehArkGñkbkERb . GñkbkERbRtUvs,fRsbtam sasna b¤CMenOrbs;xøÜnfa xøÜnnwgCYydl;tulakar nigbkERb[)anRtwmRtUvtamcemøIy TaMgLay . kñúgkrNINak¾eday GñkbkERbminGacRtUveRCIserIskñúgcMeNamecARkm RkLabBa¢I nKr)al kgraCGavuFhtß PaKI b¤sakSIeT .
 • 53 EpñkTI 2 karsYrcemøIyCnRtUvecaT maRta 145>-vtþmanrbs;emFavIkñúgeBlsYrcemøIy kalNaCnRtUvecaTmanemFavIGm ecARkmesIubsYr RtUvekaHehAemFavIya:gticbMput 5¬R)aM¦ éf¶ munkarsYrcemøIy . kñúgfirevlaenH emFavIGacBinitüemIlsMNuMerOgénnItiviFI . CnRtUvecaTGacRtUvsYrcemøIy)anEtenAcMeBaHmuxemFavIrbs;xøÜnb:ueNÑaH . b:uEnþ RbsinebIemFavIEdlRtUv)anekaHehAy:agRtwmRtUvehIy mincUlbgðajxøÜnenAéf¶ nigem:ag kMNt;eT ecARkmesIubsYrGacsYrcemøIyCnRtUvecaT edayKμanvtþmanrbs;emFavI . nieTÞssþIGMBIGvtþmanenHRtUvcuHenAkñúgkMNt;ehtusYrcemøIyCnRtUvecaT . kñúgkrNIBiess ecARkmesIubsYr GacsYrcemøIyCnRtUvecaTedaymin)ac;ekaHehA emFavI RbsinebICnRtUvecaTe)aHbg;ecaly:agCak;lak;nUvvtþmanrbs;emFavIxøÜn . kare)aHbg; ecalenHRtUvcuHenAkñúgkMNt;ehtumYyepSgBIkMNt;ehtusYrcemøIy nigRtUvcuHhtßelxa edayCnRtUvecaT . kñúgkrNIbnÞan; ecARkmesIubsYrk¾GaceFVIkarsYrcemøIyedaymin)ac;ekaHehAemFavI )anEdr . PaBbnÞan;enHRtUvEtbNþalmkBIeRKaHfñak;dl;søab; b¤bNþalmkBIkarP½yxøac )at;bg;tRmuyénPsþútag . RbePTénPaBbnÞan;RtUvEtcuHnieTÞsenAkñúgkMNt;ehtu . ecARkmesIubsYrGacehArkGñkbkERbdUc)anEcgenAkñúgmaRta 144 ¬CMnYyrbs; GñkbkERb¦ énRkmenH . maRta 146>-sMNYredaymankarGnuBaØatrbs;ecARkmesIubsYr enAeBlsYrcemøIyCnRtUvecaT RBHraCGaCJa nigemFavIk¾GacelIksMNYr)anEdr edaymankarGnuBaØatBIecARkmesIubsYr . kñúgkrNIminGnuBaØat krNIenaHRtUvcuHnieTÞsenAkñúgkMNt;ehtu . maRta 147>-karBiPakSaedjedal bTb,BaØtþiénmaRta 145 ¬vtþmanrbs;emFavIkñúgeBlsYrcemøIy¦ nigmaRta 146 ¬sMNYredaymankarGnuBaØatrbs;ecARkmesuIbsYr¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþkñúgkrNI sYrcemøIytTl;CnRtUvecaT .
 • 54 maRta 148>-ry³eBlGb,brmasRmab;karsYrcemøIy kalNafirevla 4 ¬bYn¦ Ex )anknøgputeTAcab;BIeBlsYrcemøIyenAeBlbgðaj xøÜnelIkdMbUg CnRtUvecaTminRtUv)ansYrcemøIy b¤sYrtTl;eT ecARkmesIubsYrRtUvEtTTYl cemøIy RbsinebICnRtUvecaT)anesñIsMu . ebIecARkmesIubsYrminRBmekaHehACnRtUvecaT kñúgfirevla 1 ¬mYy¦ Ex bnÞab;BIkarsMueT enaHCnRtUvecaTGacbþwgpÞal;eTAsPaesIubsYr EdlTTYlcemøIyenHedayxøÜnÉg . bnÞab;mkkMNt;ehtuRtUvbBa¢ÚneTAecARkmesIubsYr . maRta 149>-siTi§karBarxøÜnrbs;CnRtUvecaT emFavIrbs;CnRtUvecaTEdlCab;XMu GacR)aRs½yTak;TgedayesrICamYykUnkþIrbs; xøÜnenAkñúgBn§naKar b¤enAkñúgmNÐlXMuxøÜn . karsnÞnarvagemFavI nigCnRtUvecaTmin GacRtUveKsþab; b¤ft)aneT . emFavIGacGanlixiténsMNMuerOg[kUnkþIxøÜnsþab;; . pÞúy eTAvij emFavIminGac[lixitftcmøgBIlixiténsMNMuerOg dl;kUnkþIrbs;xøÜn)aneLIy . EpñkTI 3 karsþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI maRta 150>-karsþab;cemøIyrbs;edImbNþwgrdæb,evNI edImbNþwgrdæb,evNIGacRtUv)anGmedayemFavI . kñúgkrNIenH ecARkmesIubsYrRtUvekaHehAemFavIrbs;edImbNþwgrdæb,evNIy:agtic bMput 5 ¬R)aM¦ éf¶ munkarsþab;cemøIy . enAkñúgfirevlaenH emFavIGacBinitüsMNMuerOgén nItiviFI)an . edImbNþwgrdæb,evNIGacRtUv)aneKsþab;cemøIyEtenAcMeBaHmuxemFavIrbs;xøÜnb:ueNÑaH . b:uEnþ RbsinebIemFavIEdlRtUv)anekaHehAy:agRtwmRtUv ehIymincUlmkbgðajxøÜnenAéf¶ nig em:agtamkMNt;eT ecARkmesIubsYrGacsþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI edayKμanvtþman rbs;emFavI . nieTÞssþIBIGvtþman RtUvcuHenAkñúgkMNt;ehtusþab;cemøIy . kñúgkrNIBiess ecARkmesIubsYrGacsþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI)an edaymin )ac;ekaHehAemFavI RbsinebIedImbNþwgrdæb,evNIe)aHbg;ecaly:agCak;lak;nUvvtþman emFavIrbs;xøÜn . kare)aHbg;ecalenH RtUvcuHnieTÞsenAkñúgkMNt;ehtumYyedayELkBI kMNt;ehtusþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI nigRtUvcuHhtßelxaedayedImbNþwgrdæb,evNI . kñúgkrNIbnÞan;ecARkmesIubsYrk¾Gacsþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI edaymincaM)ac;
 • 55 ekaHehAemFavI)anEdr . PaBbnÞan;enHRtUvbNþalmkBIeRKaHfñak;dl;søab; b¤bNþalmk BIP½yxøac)at;bg;tRmuyPsþútag . RbePTénPaBbnÞan;RtUvEtcuHnieTÞsenAkñúgkMNt;ehtu . ecARkmesIubsYrGacehArkGñkbkERb)andUc)anEcgenAmaRta 144 ¬CMnYyrbs; GñkbkERb¦ énRkmenH . maRta 151>-sMNYredaymankarGnuBaØatrbs;ecARkmesIubsYr enAkñúgeBlsþab;cemøIy RBHraCGaCJa nigemFavIGacelIksMNYrmksYr)an eday mankarGnuBaØatBIecARkmesIubsYr . kñúgkrNIminGnuBaØat krNIenaHRtUvcuHnieTÞsenAkñúg kMNt;ehtu . maRta 152>-karBiPakSaedjedal b¤karsYrtTl; bTb,BaØtþiénmaRta 150¬karsþab;cemøIyrbs;edImbNþwgrdæb,evNI¦ nigmaRta 151 ¬sMNYredaymankarGnuBaØatrbs;ecARkmesuIbsYr¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþenAkñúg krNIsYrtTl;edImbNþwgrdæb,evNI . EpñkTI 4 karsþab;cemøIysakSI maRta 153>-karsþab;cemøIysakSI ecARkmesIubsYrGacsþab;cemøIybuKÁlRKb;rUb EdlcemøIyenaHGacmanRbeyaCn_enA kñúgkarsMEdg[eXIjkarBit . ecARkmesIubsYrsþab;cemøIysakSIdac;BIKña edayKμanvtþmanCnRtUvecaT nigedIm bNþwgrdæb,evNI . ecARkmesIubsYrk¾GacsYrtTl;KñarvagCnRtUvecaT edImbNþwgrdæb,evNI nigsakSIpg)anEdr . buKÁlRKb;rUbEdlRtUv)anecARkmesIubsYrekaHehAkñúgzan³CasakSI RtUvEtmkbgðajxøÜn . kñúgkrNIrwgTTwg ecARkmesIubsYrGacsMu[kgkmøaMgsaFarN³ bgçMsakSIenH [cUlmkbgðajxøÜn)an . ecARkmesIubsYrecjbBa¢a[cUlmkbgðajxøÜn . bBa¢aenH RtUvmanGtþsBaØaNrbs;sakSI ehIyRtUvcuHkalbriecäT nigcuHhtßelxaedayecARkm esIubsYr nigmane)aHRtapg . maRta 154>-sm,frbs;sakSI munniwgeqøIyeTAnwgsMNYr sakSImñak;²RtUvs,fRsbtamsasna b¤CMenOrbs;xøÜnfa
 • 56 niyayEtkarBit . TRmg;énsm,f RtUveFVIdUcmankMNt;enAkñúg]bsm<½n§énRkmenH . maRta 155>-CMnYyrbs;GñkbkERb ecARkmesIubsYrGacehArkGñkbkERb edIm,Isþab;cemøIysakSI dUc)anEcgenAmaRta 144 ¬CMnYyrbs;GñkbkERb¦ énRkmenH . maRta 156>-sakSIEdlGnuBaØat[rYcBIsm,f RtUv)ansþab;cemøIyedaymincaM)ac;eFVIsm,f cMeBaHsakSIdUcteTAenH ³ 1-«Buk mþay nigbuBVCnRKb;rUbrbs;CnRtUvecaT . 2-kUnRbus kUnRsI nigbcäaCnRKb;rUbepSgeTotrbs;CnRtUvecaT . 3-bg b¥ÚnRbus RsIrbs;CnRtUvecaT . 4-bg b¥ÚnéføRbus RsIrbs;CnRtUvecaT . 5-bþI b¤RbBn§rbs;CnRtUvecaT eTaHbI)anElglHKñaehIyk¾eday . 6-kumarGayuticCag 14 qñaM . maRta 157>-PaBKμanlT§PaBsþab;cemøIyrbs;sakSImYycMnYn edIm,IeKarBsiT§ikarBarxøÜn ecARkmesIubsYrminGacsþab;cemøIykñúgzan³CasakSI nUv buKÁlNamYyEdlmantRmuyBiruT§PaBfa)anRbRBwtþbTelμIsenaHeT . kñúgkrNIenH ecARkmRtUvyknItiviFIénmaRta 143 ¬karCUndMNwgGMBIkardak;[sßitenAeRkamkarBinitü¦ énRkmenH mkGnuvtþ . maRta 158>-karcuHeTAdl;lMenAzanrbs;sakSI RbsinebIsakSIQW b¤minGaceFVIdMeNIr)an ecARkmesIubsYr nigRkLabBa¢IGaccuH eTAkan;lMenAzan b¤TIkEnøgEdlsakSIenaHenA edIm,ITTYlcemøIy . EpñkTI 5 karEqkeqr nigkarcab;ykvtßútag maRta 159>-viFanGnuvtþcMeBaHkarEqkeqr ecARkmesIubsYrGaceFVIkarEqkeqr)an . ecARkmesIubsYrRtUvEqkeqrenAcMeBaHmuxGñkkan;kab;TIkEnøg b¤ebIKμanGñkkan;kab;eT
 • 57 RtUveFVIenAcMeBaHmuxsakSI 2 ¬BIr¦ nak; EdlxøÜncat;taMg . sakSIminGacCanKr)al b¤CakgraCGavuFhtß EdlCakgkmøaMgrYmRbtibtþikarkñúgkarEqkeqrenaH)aneT,Iy . ecARkmesIubsYrminGacepþImEqkeqrmunema:g 6 ¬R)aMmYy¦ RBwk nigeRkayem:ag 18 ¬db;R)aMbI¦ )aneT elIkElgEt ³ -kñúgkrNIEqkeqrenATIkEnøgEdlebIkcMhdl;saFarNCn -kñúgkrNIEqkeqrenARKb;TIkEnøgEdlplit rkSaTuk CYjdUr Eckcay b¤ eRbIR)as;eRKOgeBaJón . karEqkeqrenAkñúgkariyal½yemFavI RtUveFVIenAcMeBaHmuxRbFanKN³emFavI b¤RbtiPU rbs;RbFanKN³emFavIenaH . ecARkmesIubsYrRtUveFVIkMNt;ehtusþIBIkarEqkeqr edaymancuHhtßelxarbs;xøÜn nigRkLabBa¢I rYmCamYyGñkkan;kab;TIkEnøg b¤sakSI 2 ¬BIr¦ nak; . kMNt;ehtuRtUvcuHnieTÞs GMBIGtþsBaØaNrbs;Gñkkan;kab;TIkEnøg b¤sakSInImYy² . kalebIkarEqkeqrRbRBwtþeTAenAkñúgkariyal½yemFavI kMNt;ehtuRtUvcuHnieTÞsGMBIvtþman rbs;RbFanKN³emFavI b¤rbs;RbtiPUénRbFanKN³emFavIenH . maRta 160>-karbiTsøake)aHRtaelIvtßútag ecARkmesIubsYrGaccab;ykvtßútag.ecARkmesIubsYrRtUvEtbiTsøake)aHRtaelIvtßútag. eRkayBI)anbgðajvtßúEdlcab;dl;Gñkkan;kab;TIkEnøg b¤dl;sakSITaMg 2 ¬BIr¦ nak; rYcmk ecARkmesIubsYreFVIkMMNt;ehtusþIBIkarcab; EdlrYmmanbBa¢IsareBIP½NÐénvtßúEdl cab;yk . kMNt;ehtusþIBIkarcab;enH RtUvmancuHhtßelxarbs;ecARkmesIubsYr nig RkLabBa¢I rYmCamYyGñkkan;kab;TIkEnøg b¤sakSI 2 ¬BIr¦ nak; . kMNt;ehtuRtUvman cuHnieTÞsGMBIGtþsBaØaNénGñkkan;kab;TIkEnøg b¤sakSInImYy² . maRta 161>-karRbKl;vtßúEdlcab;yk [eTAm©as;edImvijedayecARkmesIubsYr enAeBlEdlminTan;ecjdIkadMeNaHRsayerOgenAeLIyeT ecARkmesIubsYrman smtßkic©RbKl;sgeTAm©as;edImvij nUvvtßúEdlcab;)an kalNakmμsiT§ienHKμankar CMTas;GVIR)akdRbCaeT . ecARkmesIubsYrseRmctamdIkaEdlmansMGagehtu eRkayBI )anTTYlmtiBIRBHraCGaCJa . dIkaseRmc RtUv[dMNwgCabnÞan;dl;Gñkbþwg nigemFavIén GñkbþwgRbsinebIman .
 • 58 minKYrRbKl;sgeTA[GñkbþwgsMueT kalNaviFankarenH GacbgáCa]bsKÁdl;kar sMEdg[eXIjkarBit . vtßúEdlmaneRKaHfñak;dl;buKÁl b¤RTBüsm,tþidUcCaGavuF b¤CatipÞúH RBmTaMgvtßúEdl karkan;kab;minRsbc,ab; minGacRtUvRbKl;sgeTA[samIxøÜn)aneT . vtßúTaMgenHRtUv rwbGUsCakmμsiT§irbs;rdæ . EpñkTI 6 ekaslvic½y maRta 162>-PaBcaM)ac;énkareFVIekaslvic½y enAkñúgkrNIEdlmanbBaðabec©keTsecaTeLIg ecARkmesuIbsYrGacbgÁab;[eFVI ekaslvic½yedayÉkÉg b¤tamBaküsMurbs;RBHraCGaCJa rbs;CnRtUvecaT b¤edImbNþwg rdæb,evNI . kalNaecARkmesIubsYrbdiesFminRBmeFVItamBaküsMueFVIekaslvic½yeT ecARkm esIubsYrRtUvseRmctamdIkaedaymansMGagehtu . dIkaRtUvseRmckñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ RbsinebIBaküsMuenaHecjmkBIRBHraCGaCJa nig 1 ¬mYy¦ Ex RbsinebIBaküenaH ecjmkBICnRtUvecaT b¤edImbNþwgrdæb,evNI . dIkaseRmcenHRtUvCUndMNwg[dl;Gñkbþwg sMuCabnÞan; . maRta 163>-bBa¢Ifñak;CatiénGñkCMnaj RtUv)anbegáIt[manbBa¢Ifñak;CatimYyénGñkCMnaj . bBa¢IenHRtUverobcMeLIgedayrdæmRnþI RksYgyutþiFm’ . EbbbTénkarcuHeQμaH b¤lubeQμaHecjBIbBa¢IRtUvkMNt;edayRbkas . GñkCMnajEdlRtUv)ancuHeQμaHenAkñúgbBa¢Ifñak;Cati RtUvs,fenAmuxsala]T§rN_ PñMeBj Rsbtamsasnab¤CMenOrbs;xøÜnfa nwgpþl;CMnYyedayesμaHRtg; dl;karEsVgrk yutþiFm’ . GñkCMnajEdlRtUv)ancuHeQμaHkñúgbBa¢ImincaM)ac;s,fsaCafμIeToteT enAeBl NaxøÜnRtUv)aneKcat;taMg[eFVIekaslvic½y . maRta 164>-karcat;taMgGñkCMnajEdlminsßitkñúgbBa¢Ifñak;Cati ecARkmesIubsYr tamFmμtaRtUveRCIserIsGñkCMnajEdlRtUv)ancuHeQμaHenAkñúgbBa¢I fñak;CatiénGñkCMnaj .
 • 59 ecARkmesIubsYr tamdIkaedaymansMGagehtuCaBiess Gaccat;taMgGñkCMnaj EdlKμaneQμaHenAkñúgbBa¢Ifñak;Cati)an . kñúgkrNIenHGñkCMnajRtUvs,ftamsasna b¤ CMenOrbs;xøÜnfa xøÜnnwgpþl;CMnYyedayesμaHRtg;dl;karEsVgrkyutþiFm’ . maRta 165>-dIkacat;taMgGñkCMnaj GñkCMnajRtUv)ancat;taMgtamdIkarbs;ecARkmesIubsYr . dIkaRtUvbBa¢ak;GMBI ebskkmμrbs;GñkCMnaj RBmTaMgry³eBlEdlRtUvbMeBjebskkmμenH . ebskkmμGacTak;TgeTAnwgbBaðaEdlmanlkçN³bec©keTsEtb:ueNaÑH . RbsinebICakarKYrecARkmesIubsYrRbKl;vtßúEdlcab;)anmYyEpñk b¤TaMgGs;enaHCUn GñkCMnaj . ecARkmesIubsYrRtUveFVVIkMNt;ehtusþIBIkarRbKl;vtßúEdlcab;)an . GñkCMnaj GacbMEbksøakEdlbiTedIm,IeFVIekaslvic½y)an . RbsinebIekaslvic½yenH GaceFVI[ xUcxat b¤vinasdl;vtßúEdlcab;)anenaH GñkCMnajRtUvCUnB½t’mandl;ecARkmesIubsYr nig sMukarGnuBaØatBIecARkmenH munnwgepþImRbtibtþikarrbs;xøÜn . maRta 166>-karRtYtBinitüebskkmμrbs;GñkCMnajedayecARkmesIubsYr GñkCMnajbMeBjebskkmμrbs;xøÜn eRkamkarBinitürbs;ecARkmesIubsYr . GñkCMnaj RtUvCUnB½t’mandl;ecARkmesIubsYr GMBIkarRbRBwtþieTAénebskkmμrbs;xøÜnCaGaT× karlM)ak EdlxøÜnGacCYbRbTH . RbsinebIGñkCMnajmineKarBry³eBlEdlkMNt;edayecARkmesIubsYreT ecARkm esIubsYrcat;GñkCMnajepSgeTotCMnYsGñkCMnajenaH . b:uEnþ RbsinebIkal³eTs³tRmUv enaH ecARkmesIubsYrGacGnuBaØattamdIkaseRmc[eFVIkarBnüareBl)an . maRta 167>-kic©EdlcaM)ac;sRmab;karbMeBjebskkmμrbs;GñkCMnaj edIm,IbMeBjebskkmμrbs;xøÜn GñkCMnajGacsþab;cemøIybuKÁlRKb;rUbeRkABICnRtUv ecaT . cemøIyEdlGñkCMnaj)anTTYlenaH mantémøRtwmEtCaB½t’manFmμta . buKÁl EdlGñkCMnajsþab;cemøIyenaH min)ac;s,feT . RbsinebIxøÜnyl;eXIjfa caM)ac;RtUvsþab;cemøIyCnRtUvecaT GñkCMnajRtUvsMukar GnuBaØatBIecARkmesIubsYr . CnRtUvecaTGacsMu[GñkCMnajsþab;cemøIyrbs;xøÜnenAcMeBaH muxemFavI .
 • 60 b:uEnþ kalNaecARkmesIubsYrcat;taMgRKUeBTü b¤GñkcitþsaRsþedIm,IBinitüCnRtUv ecaTenaH karBinitüevC¢saRsþ b¤citþsaRsþ RtUveFVIedayKμanvtþmanemFavI . maRta 168>-r)aykarN_rbs;GñkCMnaj kalNaRbtibtþikarekaslvic½y)anbBa©b; GñkCMnajeFVIr)aykarN_EdlenAkñúg enaH RtUvBN’nay:agc,as;las;GMBIRbtibtþikarrbs;xøÜn ehIynigeFIVesckþIsnñidæan . GñkCMnajRtUvbBa¢ak;fa)aneFVIedaypÞal;xøÜn nUvRbtibtþikarEdlBN’naenAkñúgr)aykarN_ . r)aykarN_ RtUvcuHkalbriecäT nigcuHhtßelxa . kalNaGñkCMnaj)anbMEbksøakedIm,IBinitüvtßúEdlcab;yk GñkCMnajRtUvcuHnieTÞs GMBIbBaðaenHenAkñúgr)aykarN_rbs;xøÜn . kalNaGñkCMnajRbKl;r)aykarN_rbs;xøÜnenaH GñkCMnajRtUvRbKl;dl;ecARkm esIubsYrvij nUvvtßúEdlcab;yk . RbsinebIsøakRtUv)anbMEbk ecARkmesuIbsYrRtUvbiTsøak CafμIenAelIvtßúenaH . kMNt;ehtusþIBIkarRbKl;sgnUvvtßú nigCayfaehtukarbiTsøakCa fμIelIvtßúenaH RtUvEteFVIeLIg . kalNaekaslvic½yeFVI[xUcxat b¤vinasnUvvtßúEdlcab;yk GñkCMnajRtUvcuH nieTÞsenAkñúgr)aykarN_rbs;xøÜnGMBIkarGnuBaØatrbs;ecARkmesIubsYr dUcmanEcgenA vaküxNÐTI 3 kfaxNÐTI 3 maRta 165 ¬dIkacat;taMgGñkCMnaj¦ énRkmenH . kñúgkrNIEdlGaceFVI)anenaH GñkCMnajRtUveFVIesckþIcmøgr)aykarN_ ehIyCUn eTAecARkmesIubsYr . maRta 169>-karcat;taMgGñkCMnajeRcInrUb RbsinebIkal³eTs³tRmUvecARkmesIubsYrGaccat;taMgGñkCMnajeRcInnak; . enAkñúgkrNIenH RbsinebIGñkCMnajenHmaneyabl;xusKñaenaH mñak;²RtUvsresr GMBIeyabl;rbs;xøÜnpÞal; b¤karminyl;RBmrbs;xøÜn . maRta 170>-karCUndMNwgGMBIesckþIsnñidæanénekaslvic½y kalNar)aykarN_ekaslvic½yRtUv)aneFVIrYcehIy ecARkmesIubsYrRtUvCUn B½t’man dl;RBHraCGaCJa . r)aykarN_ekaslvic½yRtUvdak;cUlkñúgsMNMuerOgesIubsYr . ecARkmesIubsYrekaHehACnRtUvecaT nigemFavI edIm,IR)ab;[dwgBIesckþIsnñidæanén
 • 61 ekaslvic½yenH . ecARkmesIubsYrGacekaHehAedImbNþwgrdæb,evNI nigemFavIpgEdr edIm,IR)ab;[ dwgBIesckþIsnñidæanénekaslvic½y . ecARkmesIubsYrkMNt;ry³eBlEdlGnuBaØat[RBHraCGaCJa CnRtUvecaT b¤edImbNþwg rdæb,evNIdak;BaküsMueFVIekaslvic½ybEnßm b¤Rbtiekaslvic½y . ry³eBlenHminGac ticCag 10 ¬db;¦ éf¶eT . kñúgry³eBlenHsMNMuerOgEdlrYmmanr)aykarN_ ekaslvic½y GacRtUv)anBinitüemIledayemFavI . RKb;BaküsMdIekaslvic½ybEnßm b¤Rbtiekaslvic½y RtUvEtmansMGagehtu nig eFVIeLIgCalaylkçN_GkSr . kalNaecARkmesIubsYrminRBmeFVItamBaküsMueFVIekaslvic½ybEnßm b¤Rbti ekaslvic½yeT ecARkmesIubsYrRtUvseRmctamdIkaedaymansMGagehtu . dIkaRtUv seRmckñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ RbsinebIBaküsMuecjmkBIRBHraCGaCJa nig 1 ¬mYy¦ Ex RbsinebIBaküenHecjBICnRtUvecaT b¤edImbNþwgrdæb,evNI . dIkaRtUv[dMNwgCa bnÞan;dl;GñkbþwgsMu . RKb;BaküsMueFVIekaslvic½ybEnßm b¤Rbtiekaslvic½yEdleFVIeLIgeRkayputry³eBl EdlkMNt;edayecARkmesIubsYr RtUvdak;bBa©ÚlkñúgsMNMuerOg . RbsinebIecARkmesIubsYrEdl)anTTYlBaküsMu[eFVIekaslvic½y eFVIekaslvic½y bEnßm b¤Rbtiekaslvic½y minRBmseRmckñúgry³eBlEdl)anEcgkñúgkfaxNÐTI 2 én maRta 162 ¬PaBcaM)ac;énkareFVIekaslvic½y¦ énRkmenH b¤EcgkñúgmaRtaenH GñksMu GaceFVIBakübþwgedaypÞal; tamry³BaküsMudl;sPaesuIbsYrEdlseRmcCMnYsecARkmesIubsYr . maRta 171>-esah‘uysRmab;eFIVekaslvic½y esah‘uykñúgkareFVIekaslvic½yCabnÞúkrbs;GñkesñIsMu . kalNaecARkmesIubsYr RBHraCGaCJa b¤mRnþInKr)alyutþiFm’ esñIsMu[eFVI ekaslvic½y ekaslvic½ybEnßm b¤eFVIRbtiekaslvic½y esah‘uyTaMgenHCabnÞúkrbs;rdæ . EpñkTI 7 karsþab;TUrs½BÞ maRta 172>-karsþab;TUrs½BÞ CaGaT× EdlbgÁab;edayecARkmesIubsYr
 • 62 tamtRmUvkarcaM)ac;edIm,IsMEdg[eXIjnUvkarBit ecARkmesIubsYrGacbgÁab;[sþab; nigftkarsnÞnatamTUrs½BÞ . ecARkmesIubsYrk¾GacbgÁab;[cab; nigftRKb;kareqøIyqøg KñatammFüay)ayTUrKmnaKmn_pgEdr dUcCa sartamTUrsar b¤sartamGineFIENt . ecARkmesIubsYrGacsMu[RKb;GgÁPaBsaFarN³ b¤RKb;m®nþIraCkarCMnaj taMg ]bkrN_bec©keTs nigeFVIkarft . ecARkmesIubsYrbBa¢ak;enAkñúgdIkaseRmcrbs;xøÜn GMBIRbePTénTMnak;TMngEdlRtUvcab; RBmTaMgGMBIry³eBlénebskkmμ . GgÁPaBsaFarN³ m®nþIraCkarEdlcat;taMg RtUvbMeBjtamBaküsMurbs;ecARkm esIubsYr . enAkñúgeBlGnuvtþebskkmμ GgÁPaBsaFarN³ b¤RKb;m®nþIraCkarEdl cat;taMg RtUvCUnB½t’mandl;ecARkmesIubsYrGMBIkarRbRBwtþieTAénebskkmμ CaGaT× GMBIkar lM)akCayfaehtu . kalNaebskkmμRtUv)anbMeBjrYcehIy GgÁPaBsaFarN³ b¤ RKb;m®nþIraCkarenaH RtUvcmøgCalaylkçN_GkSrnUvsMelgEdlft)an . kareFVI[eTA CalaylkçN_GkSrenH RtUvqøúHbBa©aMgy:agRtwmRtUvnUvxøwmsarénsMelgEdlft)an . sMelgEdlft)anenH RtUvRbKl;CUnecARkmesIubsYr nigbiTsøak . RKb;eBlevla ecARkmesIubsYrGaccuHeTAkan;TIkEnøgEdleFVIkarcab; nigftenaH . karcUleTAkñúgTIkEnøgTaMgenH minGacRtUv)anhamXat;dl;ecARkmesIubsYredaysMGag elImUlehtuGVI)aneT eTaHbICaTIkEnøgeyaFak¾eday . ecARkmesIubsYrk¾GaceFVIkic©karenHtamdIkacat;[esIubsYrCMnYs)anEdr . EpñkTI 8 dIkacat;[esIubsYrCMnYs maRta 173>-dIkacat;[esIubsYrCMnYs tamry³dIkacat;[esIubsYrCMnYs ecARkmesIubsYrGacRbKl;siTi§[ecARkméntulakar rbs;xøÜn b¤tulakarepSgeTot m®nþInKr)alyutþiFm’ b¤dl;GgÁPaBnKr)alyutþiFm’edIm,I bMeBjkic©esIubsYr . maRta 174>-Gtßn½yéndIkacat;[esIubsYrCMnYs dIkacat;[esIubsYrCMnYsbBa¢ak;GMBIRbePTénkic©EdlRtUveFVI . kic©enaHRtUvEtman TMnak;TMngedaypÞal;CamYybTelμIsEdlecaTRbkan; . dIkacat;[esIubsYrCMnYsminGac manlkçN³CaTUeTAeT RtUvENnaM[)anc,as;las; .
 • 63 ecARkmesIubsYrkMNt;firevlaEdlRtUvGnuvtþdIkacat;[esIubsYrCMnYs . dIkacat;[esIubsYrCMnYsRtUvmancuHkalbriecäT cuHhtßelxaedayecARkmesIubsYr nigmane)aHRtapg . ecARkmesIubsYrGacdkhUtdIkacat;[esIubsYrCMnYs)anRKb;eBlevla . maRta 175>-dIkacat;[esIubsYrCMnYsEdlecj[ecARkmmñak;eTot kalNadIkacat;[esIubsYrCMnYsRtUv)anecj[dl;ecARkmNamñak; ecARkmrUbenH eRbIR)as;GMNacTaMgGs;rbs;ecARkmesIubsYr . maRta 176>-dIkacat;[esIubsYrCMnYsecj[m®nþInKr)alyutþiFm’ kalNadIkacat;[esIubsYrCMnYsRtUv)anRbKl;;[dl;mRnIþnKr)alyutþiFm’ enaHmRnþI nKr)alyutþiFm’eRbIR)as;GMNacEdlmanEcgenAkñúgmaRta 178 ¬kMNt;ehtusþIBIkar RsavRCav nigkarBinitü¦ dl;maRta 184 ¬kMNt;ehtuksagedaym®nþInKr)al yutþiFm’¦ énRkmenH . cMeBaHkarGnuvtþdIkacat;[esIubsYrCMnYs mRnþInKr)alyutþiFm’sßitenAeRkamGMNac ecARkmesIubsYr ehIyRtUvraykarN_CUnecARkmenHEtb:ueNÑaH . maRta 177>-karRbtibtþidIkacat;[esIubsYrCMnYsedaym®nþInKr)alyutþiFm’ m®nþInKr)alyutþiFm’bMeBjkic©EdlmanEcgenAkñúgdIkacat;[esIubsYrCMnYs enAkñúg smtßkic©EdndIrbs;xøÜn elIkElgEtbTb,BaØtiþénkfaxNÐTI 2 nigTI 3 maRta 68 ¬karBnøatsmtßkic©EdndI¦ énRkmenH . maRta 178>-kMNt;ehtusþIBIkarRsavRCav nigkarBinitü mRnþInKr)alyutþiFm’eFVIkMNt;ehtusþIBIkarRsavRCav nigkarBinitürbs;xøÜn . maRta 179>-viFanTak;Tgnwgkarsþab;cemøIyEdleFVIeLIgedaym®nþInKr)alyutþiFm’ mRnþInKr)alyutþiFm’GacekaHehA nigsþab;cemøIysakSI . munnwgeqøIycMeBaHsMNYr sakSImñak;²RtUvs,ftamsasna b¤CMenOrbs;xøÜnfa niyay EtkarBit . b:uEnþ sakSIEdlmanerobrab;enAmaRta 156 ¬sakSIEdlGnuBaØat[rYcBI sm,f¦ RtUv)anelIkElgmin)ac;eFVIsm,f . edIm,IeKarBsiT§ikarBarxøÜn mRnþInKr)al yutþiFm’minGacsþab;cemøIykñúgzan³CasakSI nUvbuKÁlNamYyEdlmantRmuyénBiruT§PaBelI
 • 64 buKÁlenaHeT . kalNakarsþáab;cemøIysakSINamñak; )aneFVI[elctRmuyénBiruT§PaB elIsakSIenaH mRnþInKr)alyutþiFm’RtUvbBaÄb;karsþab; ehIyRtUvraykarN_CUnecARkm esIubsYr . mRnþInKr)alyutþiFm’GacehArkGñkbkERbEdl)ans,fRsbtamsasna b¤CMenOrbs;xøÜnfa xøÜnnwgCYybkERbCUntulakar[)anRtwmRtUv . buKÁlEdl)anekaHehAkñúgzan³CasakSI RtUvEtcUlbgðajxøÜn . kñúgkrNIrwgTTwg mRnþInKr)alyutþiFm’raykarN_CUnecARkmesIubsYr EdlGacecjbBa¢a[cUlxøÜn edayman cuHGtþsBaØaNénsakSI . bBa¢aenHRtUvmancuHkalbriecäT nightßelxaedayecARkm esIubsYr nigmane)aHRtapg . bBa¢a[cUlbgðajxøÜn GnuBaØat[mRnþInKr)alyutþiFm’ eRbIR)as;kmøaMgsaFarN³ edIm,IbgçM[sakSIcUlbgðajxøÜncMeBaHmuxxøÜn . kfaxNÐTI 2 dl;TI 5 énmaRta 93 ¬kMNt;ehtuelIkarsþab;cemøIy¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþelIkMNt;ehtusþIBIkarsþab;cemøIysakSI . maRta 180>-karsþab;cemøIyEdlBMuGaceFVIeLIgedaym®nþInKr)alyutþiFm’ mRnþInKr)alyutþiFm’minGacsYrcemøIyCnRtUvecaT b¤sþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI )aneT . maRta 181>-karEqkeqr nigkarcab;yk EdleFVIeLIgedaym®nþInKr)alyutþiFm’ mRnþInKr)alyutþiFm’GaceFVIkarEqkeqr nigcab;ykvtßútagenAkñúglkçxNÐEdlEcg enAkñúgmaRta 91 ¬karEqkeqr¦ nigmaRta 92 ¬karbiTsøake)aHRtaelIvtßútag¦ énRkm enH . b:uEnþ karGnuBaØatEdlmanEcgenAkñúgvaküxNÐTI 2 kfaxNÐTI 1 maRta 91 ¬karEqkeqr¦ énRkmenH RtUvEtpþl;[edayecARkmesIubsYr . maRta 182>-karXat;xøÜnenAkñúgRkbx½NÐéndIkacat;[esIubsYrCMnYs bTb,BaØtiþénmaRta 96 ¬karXat;xøÜn¦ dl;maRta 102 ¬kMNt;ehtusrubénkar Xat;xøÜn¦ sþIGMBIkarXat;xøÜn RtUvykmkGnuvtþenAkñúgRkbx½NÐénkarGnuvtþdIkacat;[esIubsYr CMnYs . b:uEnþ GMNacEdlRbKl;edaymaRtaTaMgenHdl;RBHraCGaCJa RtUv)aneRbIR)as; edayecARkmesIubsYr . sRmab;karGnuvtþmaRta 103 ¬karbBa¢ÚnxøÜnbuKÁlEdlRtUv)an Xat;xøÜn¦ nigmaRta 104 ¬ry³eBlénkarbBa¢ÚnxøÜn¦ énRkmenH enAeBlputkMNt;én karXat;xøÜn CnEdlRtUv)anXat;xøÜnRtUvEtnaMeTAbgðajxøÜnenAcMeBaHmuxecARkmesIubsYr .
 • 65 maRta 183>-karsþab;TUrs½BÞ CaGaT×enAkñúgRkbx½NÐéndIkacat;[esIubsYrCMnYs kalNadIkacat;[esIubsYrCMnYs)anEcgGMBIkarsþab; nigkarftkarsnÞnatam TUrs½BÞ b¤karcab; nigkarftRKb;kareqøIyqøgtammeFüay)ayTUrKmnaKmn_ dUcCa sar tamTUrsar b¤sartamGineFIENt mRnþInKr)alyutþiFm’eRbIR)as;GMNacEdlRbKl;[ ecARkmesIubsYr edayvaküxNÐTI 2 kfaxNÐTI 1 nigkfaxNÐTI 2 énmaRta 172 ¬karsþab;TUrs½BÞ CaGaT× EdlbgÁab;edayecARkmesuIbsYr¦ énRkmenH . maRta 184>- kMNt;ehtuksagedaym®nþInKr)alyutþiFm’ kMNt;ehtuEdleFVIeLIgedaymRnþInKr)alyutþiFm’ enAkñúgRkbx½NÐénkarGnuvtþdIka cat;[esIubsYrCMnYs RtUvsßitenAeRkambTb,BaØtþiénmaRta 108 ¬nieTÞsEdlRtUvcuHenAkñúg kMNt;ehtu¦ énRkmenH. CMBUkTI 3 viFankarnirnþray EpñkTI 1 dIka maRta 185>-karecjdIka ecARkmesIubsYrGacecjdIkabgÁab;[cUlxøÜn dIkabgÁab;[naMxøÜn dIkabgÁab;[cab; xøÜn nigdIkabgÁab;[XMuxøÜn . EpñkTI 2 dIkabgÁab;[cUlxøÜn maRta 186>-dIkabgÁab;[cUlxøÜn ecARkmesIubsYrGacecjdIkabgÁab;[cUlxøÜn . dIkabgÁab;[cUlxøÜn KWCabBa¢adl;buKÁlNamñak; [cUleTAbgðajxøÜnenAmuxecARkm esIubsYr . dIkabgÁab;[cUlxøÜn GacecjeTAelICnRtUvecaT b¤eTAelIbuKÁlNamñak;Edlman tRmuyBiruT§PaB . maRta 187>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIdIkabgÁab;[cUlxøÜn
 • 66 dIkabgÁab;[cUlxøÜn mannieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNénbuKÁlEdlBak;B½n§ -bTelμIsEdlecaTRbkan; nigGtßbTc,ab;EdlkMNt; nigbRgáabbTelμIsenH -éf¶ Ex qañM ema:g nigTIkEnøgEdlRtUvcUlbgðajxøÜnenAmuxecARkmesIubsYr -eQμaH nigzan³rbs;ecARkmEdlecjdIka . dIkabgÁab;[cUlxøÜnRtUvmancuHkalbriecäT nigcuHhtßelxaedayecARkmesIubsYr nig mane)aHRtapg . maRta 188>-karCUndMNwgGMBIdIkabgÁab;[cUlxøÜn dIkabgÁab;[cUlxøÜn RtUv[dMMNwgdl;buKÁlEdlBak;B½n§ edaymRnþInKr)al yutiþFm’ Pñak;garnKr)alyutiþFm’ b¤edayGaCJasala . buKÁlEdlBak;B½n§TTYlcugdIka ehIyRtUvcuHhtßelxaenAelIedImdIka EdlRtUv bgVilCUnecARkmesIubsYrvij . mRnþInKr)alyutiþFm’ Pñak;garnKr)alyutiþFm’ b¤GaCJasalaRtUvCUndMNwgdl; ecARkmesuIbsYr GMBIRKb;karlM)akkñúgkarGnuvtþebskkmμrbs;xøÜn . EpñkTI 3 dIkabgÁab;[naMxøÜn maRta 189>-karecjdIkabgÁab;[naMxøÜnedayecARkmesIubsYr ecARkmesIubsYrGacecjdIkabgÁab;[naMxøÜn . maRta 190>-dIkabgÁab;[naMxøÜn dIkabgÁab;[naMxøÜn KWCabBa¢adl;kgkmøaMgsaFarN³ [cab; nignaMxøÜnbuKÁlNa mñak;eTAcMeBaHmuxecARkmesIubsYr . dIkabgÁab;[naMxøÜnGacRtUvecjeTAelICnRtUvecaT b¤eTAelIbuKÁlNamñak;Edl mantRmuyBiruT§PaB . maRta 191>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIdIkabgÁab;[naMxøÜn dIkabgÁab;[naMxøÜnmannieTÞsdUcteTA ³
 • 67 -GtþsBaØaNénbuKÁlEdlBak;B½n§ -bTelμIsEdlecaTRbkan; nigGtßbTc,ab;EdlkMNt; nigb®gáabbTelIμsenH -eQμaH nigzan³rbs;ecARkmEdlecjdIka . dIkabgÁab;[naMxøÜn RtUvcuHkalbriecäT nigcuHhtßelxaedayecARkmesIubsYr nig mane)aHRtapg . maRta 192>-karGnuvtþdIkabgÁab;[naMxøÜn karGnuvtþdIkabgÁab;[naMxøÜn RtUvRbKl;[mRnþInKr)alyutiþFm’ . kñúgkrNIbnÞan; dIkabgÁab;[naMxøÜnRtUvpSBVpSaydl;GgÁPaBnKr)al b¤kgraC GavuFhtßtamRKb;meFüa)ay . edImdIkaenH RtUvRbKl;CUnCabnÞan;dl;m®nþInKr)al yutþiFm’EdlTTYlbnÞúkGnuvtþdIkaenaH . mRnþInKr)alyutiþFm’minGaccUleTAkñúglMenAzan rbs;buKÁlEdlBak;B½n§munema:g 6 ¬R)aMmYy¦ RBwk nigeRkayema:g 18 ¬db;R)aMbI¦ )aneT . mRnþInKr)alyutiþFm’ RtUvCUndMNwgdl;ecARkmesIubsYrGMBIkarlM)akkñúgkar Gnuvtþebskkmμrbs;xøÜn . maRta 193>-karbgðajxøÜntamdIkabgÁab;[naMxøÜn RbsinebIedaymUlehtuénkal³eTs³ buKÁlEdlBak;B½n§minGacRtUvnaMeTAbgðajxøÜn dl;ecARkmesuIbsYreRkayeBlcab;xøÜn)aneT buKÁlenHRtUvEtnaMxøÜneTAkñúgGgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtßkñúgmNÐlXMuxøÜn b¤eTAkñúgBn§naKar . buKÁlenHRtUvEtnaMxøÜneTAbgðaj xøÜnya:gyUrbMputéf¶bnÞab; dl;ecARkmesIubsYr b¤dl;GñkCMnYs . RbsinebIkarbgðaj xøÜnmin)anRbRBwtþeTAenAéf¶bnÞab;eT buKÁlBak;B½n§RtUv)anedaHElg[manesrIPaBvij . maRta 194>-karKitbBa©ÚlfirevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ kalNabuKÁlNamñak; EdlRtUv)ancab;xøÜnedayGnuvtþtamdIkabgÁab;[naMxøÜn RtUv )anXMuxøÜnenaH firevlaénkarXMuxøÜnenHRtUvrab;bBa¢ÚleTAkñúgfirevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ RbsinebIman . EpñkTI 4 dIkabgÁab;[cab;xøÜn maRta 195>-karecjdIkabgÁab;[cab;xøÜnedayecARkmesIubsYr
 • 68 ecARkmesIubsYrGacecjdIkabgÁab;[cab;xøÜn . maRta 196>-dIkabgÁab;[cab;xøÜn dIkabgÁab;[cab;xøÜn GacRtUvecjeTAelICnRtUvecaT b¤buKÁlNamñak;EdlmantRmuy BiruT§PaB . ecARkmesuIbsYr nwgGacecjdIkabgÁab;[cab;xøÜn)an luHRtaEt ³ 1-bTelμIsEdlecaTRbkan; CabT]Rkidæ b¤bTmCÄim EdlRtUvpþnÞaeTas dak;Bn§naKar . 2-buKÁlEdlBak;B½n§ )aneKcxøÜnmindwgCasßitenATIkEnøgNa b¤sßitenA eRkAEdndIénRBHraCaNacRkkm<úCa . dIkabgÁab;[cab;xøÜn KWCabBa¢a ³ -dl;kgkmøaMgsaFarN³ [RsavRCavrkcab; nig[naMxøÜnbuKÁlenaH eTAkñúg Bn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn -dl;RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn[TTYl nigXMuxøÜnbuKÁlenaH . maRta 197>-dIkabgÁab;[cab;xøÜn nigeyabl;rbs;RBHraCGaCJa munnwgecjdIkabgÁab;[cab;xøÜn ecARkmesIubsYrRtUvEtTTYleyabl;RBHraCGaCJa . ecARkmesIubsYrRtUvecjdIkaenHedaymanEcgmUlehtu eRkayBI)anTTYleyabl;BI RBHraCGaCJa . RBHraCGaCJaFanara:b;rgpSBVpSaydIkabgÁab;[cab;xøÜn . maRta 198>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIdIkabgÁab;[cab;xøÜn dIkabgÁab;[cab;xøÜnmannieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNénbuKÁlEdlBak;B½n§ -bTelμIsEdlecaTRbkan; nigGtßbTc,ab;EdlkMNt;bRgáabbTelμIsenH -eQμaH nigzan³ecARkmEdlecjdIka . dIkabgÁab;[cab;xøÜnRtUvmancuHkalbriecäT nigcuHhtßelxaedayecARkmesuIbsYr nig RtUvmane)aHRtapg . maRta 199>-karGnuvtþdIkabgÁab;[cab;xøÜn
 • 69 karGnuvtþdIkabgÁab;[cab;xøÜnRtUvRbKl;[m®nþInKr)alyutþiFm’ . kñúgkrNIbnÞan; dIkabgÁab;[cab;xøÜn RtUvpSBVpSayeTAtamGgÁPaBnKr)al b¤ kgraCGavuFhtß tamRKb;meFüa)ay . edImdIkaRtUvRbKl;kñúgry³eBlya:gxøIbMput[dl; mRnþInKr)alyutþiFm’ EdlTTYlbnÞúkGnuvtþdIkaenaH . m®nþInKr)alyutiþFm’ minGaccUleTAkñúglMenAzanrbs;buKÁlEdlBak;B½n§munema:g 6 ¬R)aMmYy¦ RBwk nigeRkayema:g 18 ¬db;R)aMbI¦ )aneT . mRnþInKr)alyutiþFm’ RtUv[ dMNwgdl;ecARkmesIubsYrGMBIkarlM)akTaMgGs;kñúgeBlGnuvtþebskkmμrbs;xøÜn . maRta 200>-karpSBVpSayCaGnþrCatinUvdIkabgÁab;[cab;xøÜn kñúgkrNIcaM)ac; dIkabgÁab;[cab;xøÜnGacpSBVpSayCaGnþrCatitamry³RksYgyutiþFm’ edayeRbIynþkarnanaEdlmanRbsiT§PaB . maRta 201>-karbgðajxøÜntamdIkabgÁab;[cab;xøÜn RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn RtUvEtTTYl nigXMuxøÜnCnRtUvecaTEdlCakmμvtßú éndIkabgÁab;[cab;xøÜn . RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜnrkSaTukedImdIka b¤cugdIka EdlmanbBa¢ak;fa RtwmRtUvtamc,ab;edIm . buKÁlEdlBak;B½n§RtUvEt)aneKnaMeTAbgðajdl;ecARkmesuIbsYr b¤GñkCMnYsecARkm esIubsYrkñúgry³eBlya:gxøIbMput RbsinebIsßitkñúgdMNak;kalesIubsYrenAeT,Iy . RbsinebIkarnaMxøÜneTAbgðajenH tRmUv[mankarepÞrbuKÁlBak;B½n§eTABn§naKar b¤ eTAmNÐlXMuxøÜnmYyepSgeTot karepÞrenHRtUvcat;EcgedayGyükar . RbsinebIbuKÁlBak;B½n§minRtUv)aneKnaMxøÜneTAbgðajdl;ecARkmesIubsYr b¤GñkCMnYs ecARkmesIubsYrenAéf¶bnÞab;BIkarcab;;xøÜn buKÁlenHRtUvEt)anRBHraCGaCJanaTIkEnøgXMuxøÜn sþab;cemøIy . RBHraCGaCJaenHeFVIkMNt;ehtusþIBIkarsþab;cemøIy EdlRtUvbBa¢ÚneTAecARkm esuIbsYr . maRta 202>-karKitbBa©ÚlfirevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ kalNabuKÁlNamñak;EdlRtUv)ancab;xøÜnedayGnuvtþtamdIkabgÁab;[cab;xøÜn RtUv )anXMuxøÜnenaH firevlaénkarXMuxøÜnenHRtUvrab;bBa¢ÚleTAkñúgfirevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ RbsinebIman .
 • 70 EpñkTI 5 karXMuxøÜnbeNþaHGasnñ maRta 203>-eKalkarN_énkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ CaeKalkarN_ CnRtUvecaTRtUvEtmanesrIPaB . kñúgkrNIBiess CnRtUvecaT GacRtUvXMuxøÜnbeNþaHGasnñ enAkñúglkçxNÐEdl)anEcgenAkñúgEpñkenH . maRta 204>-krNIénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ karXMuxøÜnbeNþaHGasnñ GacGnuvtþ)anEtkñúgkrNIecaTRbkan;BIbT]Rkidæ b¤bTmCÄim Edlc,ab;kMNt;pþnÞaeTasdak;Bn§naKaresμI b¤elIsBI 1 ¬mYy¦ qñaM . maRta 205>-mUlehtuénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ karXMuxøÜnbeNþaHGasnñGacRtUv)anbgÁab; kalNakarXMuxøÜnbeNþaHGasnñenHCakar caM)ac; ³ 1-edIm,IbBa©b;bTelμIs b¤bgáarbTelμIskMu[ekItCafμI . 2-edIm,IraraMgkMu[mankarKabsgát;elIsakSI b¤CnrgeRKaH b¤edIm,IraraMgkMu[ mankarRtUvrU:vKña rvagCnRtUvecaT nigGñksmKMnit . 3-edIm,IrkSaPsþútag b¤tRmuyCasmÖar³ . 4-edIm,IFanarkSaCnRtUvecaT TukCUntulakarcat;kartamnItiviFI . 5-edIm,IkarBarsnþisux[CnRtUvecaT . 6-edIm,IFanarkSasNþab;Fñab;saFarN³kMu[mankarRcbUkRcbl; EdlbNþal mkBIbTelμIs . maRta 206>-kMNt;smÁal;rbs;CnRtUvecaT nigkarR)ab;ehtupléndIka ecARkmesIubsYrEdlseRmcfanwgRtUvXMuxøÜnbeNþaHGasnñ edayKMnitepþImrbs;xøÜn pÞal; b¤ tamesckþIsnñidæanrbs;RBHraCGaCJa RtUv[dMNwgdl;CnRtUvecaT nigTTYlkar kt;smÁal;rbs;CnRtUvecaTenH . kalNaCnRtUvecaTmanemFavIGmpgenaH emFavIRtUv bgðajmeFüa)aykarBarxøÜn . ecARkmesIubsYrseRmcXMuxøÜnCnRtUvecaTbeNþaHGasnñtamdIkaedaymansMGagehtu . enAkñúgdIkaenH ecARkmesIubsYrRtUveyagtambBaØtþiénmaRta 205 ¬mUlehtuénkarXuMxøÜn
 • 71 beNþaHGasnñ¦ énRkmenH . dIkabgÁab;[XMuxøÜnbeNþaHGasnñRtUv)anCUndMNwgPøamdl; RBHraCGaCJa nigdl;CnRtUvecaT . ecARkmesIubsYrecjdIkabgÁab;[XMuxøÜn dUc)anEcgenAkñúgmaRta 220 ¬niymn½y dIkabgÁab;[XuMxøÜn¦ maRta 221 ¬nieTÞsEdlRtUvcuHelIdIkabgÁab;[XuMxøÜn¦ nigmaRta 222 ¬karGnuvtþdIkabgÁab;[XuMxøÜn¦ énRkmenH . maRta 207>-dIkaseRmcminXMuxøÜnbeNþaHGasnñ kalNaecARkmesIubsYrEdlTTYlbNþwgtamesckþIsnñidæanrbs;RBHraCGaCJa Edl sMu[XMuxøÜnCnRtUvecaTbNþaHGasnñenaH minRBmeFVItamkarsMu[XMuxøÜnenaHeT ecARkmesIubsYr RtUvecjkñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ nUvdIkaseRmcminXMuxøÜnbeNþaHGasnñ edaymin caM)ac;mansMGagehtueT . dIkaenHRtUvCUndMNwgCabnÞan;dl;GñkbþwgsMu . RbsinebIecARkmesIubsYrmin)anseRmcenAkñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ RBHraCGaCJa GaceFVIBakübþwgeTAsPaesIubsYr EdlnwgseRmcCMnYsecARkmesIubsYr . maRta 208>-firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñkñúgbT]Rkidæ cMeBaHnItiCnEdlRtUvecaTRbkan;BIbT]Rkidæ karXMuxøÜnbeNþaHGasnñminGacelIs BI 6 ¬R)aMmYy¦ Ex )aneT . b:uEnþ enAeBlputfirevlaenH ecARkmesIubsYrGacBnüar karXMuxøÜnbeNþaHGasnñmþg)an 6 ¬R)aMmYy¦ Ex edaydIkamansMGagehtuRtwmRtUv nig c,as;las; . ecARkmesIubsYrGacseRmcBnüarkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ)anEt 2 ¬BIr¦ dgKt; . maRta 209>-firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñkñúgbTmCÄim cMeBaHnItiCnEdlRtUvecaTRbkan;BIbTmCÄim karXMuxøÜnbeNþaHGasnñminGacelIsBI 4 ¬bYn¦ Ex )aneT . b:uEnþ enAeBlputfirevlaenH ecARkmesIubsYrGacBnüarkarXMuxøÜn beNþaHGasnñ)anEtmþgKt; min[elIsBI 2 ¬BIr¦ Ex edaydIkamansMGagehtuRtwmRtUv nigc,as;las; . firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñxagelIenH minRtUvelIsBIBak;kNþalénGb,brma éneTasEdlc,ab;)ankMNt;eT,Iy . maRta 210>-firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñenAkñúgkrNIbT]RkidæRbqaMgmnusSCati CaGaT×
 • 72 kñúgkrNIEdlmankarecaTRbkan;BIbT]RkidæRbqaMgmnusSCati ]RkidæRbl½yBUCsasn_ b¤bT]RkidæsRgÁam karXMuxøÜnbeNþaHGasnñminGacelIsBI 1 ¬mYy¦ qñaM)aneT cMeBaHbT elμIsnImYy² . b:uEnþ enAeBlputfirevlaenH ecARkmesIubsYrGacBnüarkarXMuxøÜnbeNþaH Gasnñmþg)an 1 ¬mYy¦ qñaM edaydIkamansMGagehtuRtwmRtUv nigc,as;las; . ecARkmesIubsYrGacbgÁab;[BnüarkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñenH)anEt 2 ¬BIr¦ dgKt; . maRta 211>-karBnüareBlénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ kalNaecARkmesIubsYrseRmcfaBnüareBlXMuxøÜnCabNþaHGasnñ ecARkmesIubsYr RtUv[dMNwgdl;CnRtUvecaT nigTTYlkarkt;sMKal;rbs;CnenH . kalNaCnRtUvecaT manemFavIGmenaH emFavIRtUvbgðajmeFüa)aykarBarxøÜnkUnkþIrbs;xøÜn . ecARkmesIubsYrBnüarkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ tamdIkaedaymansMGagehtu . enA kñúgdIkaenH ecARkmesIubsYrRtUveyageTAtambTb,BaØtþiénmaRta 205 ¬mUlehtuénkar XuMxøÜnbeNþaHGasnñ¦ énRkmenH . dIkaenHRtUv[dMNwgCabnÞan;dl;CnRtUvecaT . maRta 212>-esckþIseRmcTak;TgnwgGnItiCnmanGayuticCag 14 ¬db;bYn¦ qñaM GnItiCnGayuticCag 14 ¬db;bYn¦ qñaM minGacRtUvXMuxøÜnbeNþaHGasnñeT . ecARkmesIubsYrGacseRmcRbKl;GnItiCnenH[«Bukmþay GñkGaNaBüa)al b¤kñúgkrNI KμanGñkGaNaBüa)al RtUvRbKl;eTAmCÄmNÐlGb;rMEfrkSabeNþaHGasnñ rg;caMesckþI seRmcrbs;tulakar . maRta 213>-firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñkñúgbT]RkidæTak;TgnwgGnItiCn manGayu cab;BI 14 ¬db;bYn¦ qñaM dl;eRkam 18 ¬db;R)aMbI¦ qñaM cMeBaHGnItiCnGayucab;BI 14 ¬db;bYn¦ qñaM dl;eRkam 18 ¬db;R)aMbI¦ qñaM nigRtUv ecaTRbkan;BIbT]Rkidæ firevlaXMuxøÜnbeNþaHGasnñmandUcteTA ³ 1-karXMuxøÜnbeNþaHGasnñminGacelIsBI 4 ¬bYn¦ Ex )aneT kalNa GnItiCnenHmanGayuticCag 16 ¬db;R)aMmYy¦ qñaM . 2-karXMuxøÜnbeNþaHGasnñminGacelIsBI 6 ¬R)aMmYy¦ Ex )aneT kalNa GnItiCnenHmanGayucab;BI 16 ¬db;R)aMmYy¦ qñaM dl;eRkam 18 ¬db;R)aMbI¦ qñaM . maRta 214>-firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ kñúgbTmCÄimTak;TgnwgGnItiCn manGayu
 • 73 cab;BI 14 ¬db;bYn¦ qñaM dl;eRkam 18 ¬db;R)aMbI¦ qñaM cMeBaHGnItiCnGayucab;BI 14 ¬db;bYn¦ qñaM dl;eRkam 18 ¬db;R)aMbI¦ qñaM nig RtUvecaTRbkan;BIbTmCÄim firevlaXMuxøÜnbeNþaHGasnñmandUcteTA ³ 1-karXMuxøÜnbeNþaHGasnñminGacelIsBI 2 ¬BIr¦ Ex )aneT kalNa GnItiCnenHmanGayuticCag 16 ¬db;R)aMmYy¦ qñaM . 2-karXMuxøÜnbeNþaHGasnñminGacelIsBI 4 ¬bYn¦ Ex )aneT kalNa GnItiCnenHmanGayucab;BI 16 ¬db;R)aMmYy¦ qñaM dl;eRkam 18 ¬db;R)aMbI¦ qñaM . firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñtamcMNucTI 1 nigcMNucTI 2 xagelIenH minRtUv elIsBIBak;kNþalénGb,brmaéneTasEdlc,ab;)ankMNt;sRmab;GnItiCnenaHeT,Iy . maRta 215>-karedaHElgCnRtUvecaT[enAeRkAXMuedayecARkmesIubsYr ecARkmesIubsYrGacbgÁab;[edaHElgCnRtUvecaT[enAeRkAXMuvij)anRKb;eBlevla . kalNaecARkmesIubsYrmanbMNgedaHElgCnRtUvecaT[enAeRkAXMuenaH ecARkm esIubsYrRtUvCUnB½t’mandl;RBHraCGaCJaedIm,IsMueyabl; ehIybBa¢ÚnsMNMuerOg[RBHraCGaCJa Binitü . RBHraCGaCJaRtUvpþl;eyabl;rbs;xøÜnkñúgry³eBly:agxøIbMput . ecARkmesIubsYr seRmcy:agyUrbMputkñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ bnÞab;BIkarbBa¢ÚnsMNMuerOgeTARBHraCGaCJa . kñúgkrNIbnÞan;ecARkmesIubsYr GacbgÁab;[edaHElgCnRtUvecaTPøam edaymin rg;caMeyabl;rbs;RBHraCGaCJa . ecARkmesIubsYrRtUvcg¥úlR)ab;mUlehtuénkarbnÞan;enH enAkñúgdIkaeRmcrbs;xøÜn . maRta 216>-karedaHElg[enAeRkAXMu tambNþwgrbs;RBHraCGaCJa RBHraCGaCJaGacsMu[edaHElgCnRtUvecaT)anRKb;eBlevla . ecARkmesIubsYr RtUvseRmckñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ . RbsinebIecARkmesIubsYrmin)anseRmckñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶eT RBHraCGaCJa GacbþwgsMutamry³BaküsMueTAsPaesIubsYr EdlseRmcCMnYsecARkmesIubsYr . dIkaEdlseRmcminRBmedaHElgRtUvmansMGagehtu . maRta 217>-karedaHElg[enAeRkAXMu tambNwþgrbs;CnRtUvecaT CnRtUvecaTGacdak;BaküsMu[edaHElgenAeRkAXMu)anRKb;eBlevla . ecARkm esIubsYrbBa¢ÚnBaküenaHPøameTARBHraCGaCJa edIm,Ipþl;eyabl; nigbBa¢ÚnsMNMuerOgeTA
 • 74 RBHraCGaCJa edIm,IBinitü . RBHraCGaCJaRtUvpþl;eyabl;kñúgry³eBlxøIbMput . ecARkm esuIbsYrseRmcya:gyUrbMputkñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ bnÞab;BIeBlbBa¢ÚnsMNuMerOgeTA RBHraCGaCJa . CnRtUvecaTGacdak;BaküsMuenAeRkAXMusaCafμImþgeTot eTAecARkmesIubsYr b¤eTAsPa esIubsYrkñúgry³eBl 1 ¬mYy¦ Ex bnÞab;BImanesckþIseRmcbdiesFBaküsMuelIkmun . ecARkmesIubsYr b¤sPaesIubsYr RtUvseRmcelIBaküenHkñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ bnÞab; BI)anTTYlBaküsMu . dIkaEdlminRBmedaHElg[enAeRkAXMuRtUvEtmansMGagehtu . RbsinebIecARkmesIubsYrmin)anseRmckñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶eT CnRtUvecaT GaceFVIBakübþwgpÞal;eTAsPaesIubsYr EdlseRmcCMnYsecARkmesIubsYr . maRta 218>-karCUndMNwgGMBIdIkaedaHElg[enAeRkAXMu dIkaseRmcedaHElg[enAeRkAXMuRtUvEtCUndMNwgPøamdl;RBHraCGaCJa nigdl;RbFan Bn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn . bTb,BaØtiþénmaRta 276 ¬karedaHElgCnRtUvecaTEdl Cab;XuM [manesrIPaB¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþ . dIkaminRBmedaHElg[enAeRkAXuM RtUvEtCUndMNwgkñúgry³eBly:agxøIbMputdl; RBHraCGaCJa nigCnRtUvecaT . kalNaecARkmesIubsYrseRmc[edaHElgCnRtUvecaT[enAeRkAXMu ecARkmenHGac dak;CnenaH[enAeRkamkarRtYtBinitütampøÚvtulakar kñúglkçxNÐEdlmanEcgkñúgmaRta 223 ¬katBVkic©énkarRtYtBinitütampøÚvtulakar¦ dl;maRta 230 ¬kareKcevHrbs;Cn RtUvecaTBIkatBVkic©énkarRtYtBinitütampøÚvtulakar¦ énRkmenH . EpñkTI 6 dIkabgÁab;[XMuxøÜn maRta 219>-karecjdIkabgÁab;[XMuxøÜnedayecARkmesIubsYr ecARkmesIubsYrGacecjdIkabgÁab;[XMuxøÜn . maRta 220>-niymn½ydIkabgÁab;[XMuxøÜn dIkabgÁab;[XMuxøÜn KWCabBa¢adl;RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn[TTYl nig[
 • 75 XMuxøÜnCnRtUvecaT . ecARkmesIubsYrGacnwgecjdIkabgÁab;[XMuxøÜn)an luHRtaEtCnRtUvecaTCakmμvtßú éndIkaseRmc[XMuxøÜnbeNþaHGasnñ . maRta 221>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIdIkabgÁab;[XMuxøÜn dIkabgÁab;[XMuxøÜnmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNrbs;CnRtUvecaT -RbePTénbTelμIsEdlecaTRbkan; nigGtßbTc,ab;EdlkMNt; nigbRgáab bTelμIsenH -eQμaH nigzan³rbs;ecARkmEdlecjdIka . dIkabgÁab;[XMuxøÜnRtUvmancuHkalbriecäT cuHhtßelxaedayecARkmesIubsYr nig mane)aHRta . maRta 222>-karGnuvtþdIkabgÁab;[XMuxøÜn RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜnRtUvEtTTYl nigXMuxøÜnbuKÁlEdlmandIkabgÁab;[ XMuxøÜnrhUtTal;Et)anTTYlkar[dMNwgGMBIkaredaHElg[manesrIPaBvij . RbFan Bn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn rkSaTukedImdIkabgÁab;[XMuxøÜn b¤cugdIkaenH EdlbBa¢ak;fa RtwmRtUvtamc,ab;edIm . EpñkTI 7 karRtYtBinitütampøÚvtulakar maRta 223>-katBVkic©énkarRtYtBiinitütampøÚvtulakar ecARkmesIubsYrGacdak;CnRtUvecaT[enAeRkamkarRtYtBinitütampøÚvtulakar)an RKb;eBlevla RbsinebICnRtUvecaTenH RtUv)anecaTRbkan;GMBIbTelμIs EdlRtUvpþnÞa eTasdak;Bn§naKar . karRtYtBinitütampøÚvtulakarmanGanuPaBbgÁab;CnRtUvecaTEdlenAeRkAXMu [ eKarBkatBVkic©mYy b¤eRcIndUcteTA ³ 1-minRtUvecjeRkARBMRbTl;EdndIkMNt;edayecARkmesIubsYr . 2-minRtUvpøas;bþÚrlMenAzanedayKμankarGnuBaØatBIecARkmesIubsYr .
 • 76 3-minRtUveTAkan;TIkEnøgxøHEdlkMNt;edayecARkmesIubsYr . 4-RtUvcUlbgðajxøÜntamkarkMNt;enAGgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtß Edlcat;taMgedayecARkmesIubsYr . 5-RtUveqøIytbnwgkarekaHehABIRKb;buKÁlEdlcat;taMgedayecARkmesIubsYr . 6-RbKl;CUndl;kariyal½yRkLabBa¢IRKb;ÉksarbBa¢ak;GMBIGtþsBaØaN . 7-minRtUvebIkbrrfynþ . 8-minRtUvTTYl b¤CYbbuKÁlmYycMnYnEdlcg¥úlbgðajedayecARkmesIubsYr . 9-dak;R)ak;FanaEdlcMnYnR)ak;Fana nigfirevlabg;R)ak;enH RtUv)ankMNt; edayecARkmesIubsYr edayEp¥keTAelIFnFanrbs;CnRtUvecaT . 10-minRtUvkan;kab; b¤yktamxøÜnnUvGavuF . RtUvRbKl;CUndl;kariyal½y RkLabBa¢I nUvGavuFEdlCnRtUvecaTkan;kab; . 11-RtUvRbKl;xøÜn[eBTüBinitüBüa)al nigCayfaehtu dak;[sßitenAeRkam rbbBüa)aleraKkñúgmnÞIreBTü . 12-minRtUveFVIskmμPaBxagviC¢aCIv³xøH . edIm,IGnuvtþcMNucTI 12 xagelI ecARkmesIubsYrminGachamXat;karGnuvtþ nUv GaNtþie)aHeqñat b¤skmμPaBxagshCIB)aneT . maRta 224>-karminGnuvtþkarRtYtBinitütampøÚvtulakar cMeBaHGnItiCnmanGayu eRkam 14 ¬db;bYn¦ qñaM GnItiCnGayuticCag 14 ¬db;bYn¦ qñaM minGacRtUvdak;[sßitenAeRkamkarRtYtBinitü tampøÚvtulakar)aneT . maRta 225>-karRbKl;bgáan;éd enAkñúgkrNIEdlmanEcgRtg;cMNucTI 6 TI9 nigcMNucTI 10 énmaRta 223 ¬katBVkic©énkarRtYtBinitütampøÚvtulakar¦ xagelIenH CnRtUvecaTTTYlbgáan;édsþIBIkar RbKl;ÉksarGtþsBaØaN R)ak;Fana b¤GavuF . bgáan;édRbKl;ÉksarbBa¢ak;GMBI GtþsBaØaN RtUvcuHhtßelxaedayRkLabBa¢I . bgáan;édRbKl;R)ak;Fana b¤GavuF RtUvcuHhtßelxarYmeday RbFantulakar RBHraCGaCJa nigRkLabBa¢I .
 • 77 R)ak;FanaRtUvtmál;TukenAKNnIBiessEdlebIkenAFnaKar b¤RtUvrkSaTukenATIkEnøg mYyEdlmankarFanasnþisuxrwgmaM . TIkEnøgenHRtUveRCIserIstamkarÉkPaBKñaeday RbFantulakar nigRBHraCGaCJa . GavuFRtUvrkSaTukenATIkEnøgdUc)aneBalxagelI . maRta 226>-dIkabgÁab;[dak;eRkamkarRtYtBinitütampøÚvtulakar ecARkmesIubsYrdak;CnRtUvecaT[sßitenAeRkamkarRtYtBinitütampøÚvtulakar tam KMnitepþImpÞal;rbs;xøÜn b¤tamesckþIsnñidæansrubrbs;RBHraCGaCJa . ecARkmesIubsYr bBa¢ak;enAkñúgdIkaseRmcrbs;xøÜn GMBIkatBVkic©EdltRmUveTAelICnRtUvecaT . dIkaseRmcdak;xøÜn[sßitenAeRkamkarRtYtBinitütampøÚvtulakar RtUvCUndMNwgkñúg ry³eBly:agxøIbMputdl;RBHraCGaCJa nigCnRtUvecaT . kalNaecARkmesIubsYrEdlTTYlbNþwgtamesckþIsnñidæanBIRBHraCGaCJa sMu[ dak;xøÜnCnRtUvecaT[sßitenAeRkamkarRtYtBinitütampøÚvtulakar minRBmseRmctamkar sMueT ecARkmesIubsYrRtUvecjdIkabdiesFkarsMuenH kñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ . dIkaseRmcenHRtUvCUndMNwgkñúgry³eBly:agxøIbMputdl;RBHraCGaCJa . RbsinebIecARkmesIubsYrmin)anseRmckñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶eT RBHraCGaCJa GaceFVIBakübþwgeTAsPaesIubsYr EdlseRmcCMnYsecARkmesIubsYr . maRta 227>-karEkERbkarRtYtBinitütampøÚvtulakaredayÉkÉg edayecARkmesIubsYr ecARkmesIubsYrGacEkERbxøwmsarénkatBVkic© Gaclubecal b¤bBa©ÚlkatBVkic©fμI )anRKb;eBlevla . ecARkmesIubsYrk¾GacbBa©b;karRtYtBinitütampøÚvtulakar)anEdr . ecARkmesIubsYrseRmctamdIkaEdlRtUvCUndMNwgkñúgry³eBld¾xøIbMputdl;RBHraCGaCJa nigCnRtUvecaT . maRta 228>-bNþwgsMuEkERbkarRtYtBinitütampøÚvtulakaredayRBHraCGaCJa RBHraCGaCJaGacsMu[elIkElg b¤EkERbkarRtYtBinitütampøÚvtulakar)anRKb;eBl evla . ecARkmesIubsYrRtUvseRmckñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ . dIkaseRmcenHRtUvCUn dMNwgkñúgry³eBlxøIbMputdl;RBHraCGaCJa . RbsinebIecARkmesIubsYrmin)anseRmckñúgry³eBlenHeT RBHraCGaCJaGaceFVIBakü
 • 78 sMueTAsPaesIubsYr EdlseRmcCMnYsecARkmesIubsYr . dIkaEdlseRmcminRBmeFVItambNþwgsMurbs;RBHraCGaCJa RtUvEtmansMGagehtu . maRta 229>-bNþwgsMuEkERbkarRtYtBinitütampøÚvtulakaredayCnRtUvecaT CnRtUvecaTGaceFVIBaküsMu[elIkElg b¤EkERbkarRtYtBinitütampøÚvtulakar)anRKb; eBlevla . ecARkmesIubsYrbBa¢ÚnBaküsMuenHPøameTARBHraCGaCJa edIm,IsMueyabl; nig CUnsMNMuerOgeTARBHraCGaCJa edIm,IBinitü . ecARkmesIubsYrseRmcy:agyUrbMputkñúg ry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ KitBIéf¶bBa¢ÚnsMNMuerOgeTARBHraCGaCJa . dIkaseRmcenHRtUvCUn dMNwgkñúgry³eBly:agxøIbMputdl;RBHraCGaCJa nigCnRtUvecaT . kalNamanBaküsMu[elIkElg b¤[EkERbkarRtYtBinitütampøÚvtulakar)aneFVICafμI muneBlecARkmesIubsYr b¤sPaesIubsYrseRmcelIBaküsMuBImunenaH ry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ enH RtUvcab;epþImKitBIeBlecjesckþIseRmcelIBaküsMuBImun . dIkaEdlseRmcmin RBmeFVItamBaküsMu RtUvEtmansMGagehtu . RbsinebIecARkmesIubsYrminseRmckñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ enHeT CnRtUvecaT GaceFVIBakübþwgeTAsPaesIubsYr EdlseRmcCMnYsecARkmesIubsYr . maRta 230>-kareKcevHrbs;CnRtUvecaTBIkatBVkic©énkarRtYtBinitütampøÚvtulakar RbsinebICnRtUvecaTeKcevHedayectnaBIkatBVkic©RtYtBinitütampøÚvtulakar ecARkm esIubsYrGacseRmc[XMuxøÜnCnRtUvecaTbeNþaHGasnñ)an eTaHbIeTasCab;Bn§naKarEdl RtUvrgenaHmanfirevlab:unμank¾eday ehIyeTaHCaCnRtUvecaTRtUv)anXMuxøÜnbeNþaHGasnñ Gs;ry³eBlGtibrmaEdlmanEcgedaymaRta 208 ¬firevlaénkarXuMxøÜnbeNþaHGasnñ kñúgbT]Rkidæ¦ dl;maRta 210 ¬firevlaénkarXuMxøÜnbeNþaHGasnñenAkñúgkrNIbT]Rkidæ RbqaMgmnusSCati CaGaTצ maRta 213 ¬firevlaénkarXuMxøÜnbeNþaHGasnñkñúgbT]Rkidæ Tak;TgnwgGnItiCnmanGayucab;BI 14 ¬db;bYn¦ qñaM dl;eRkam 18 ¬db;R)aMbI¦ qñaM¦ nigmaRta 214 ¬firevlaénkarXuMxøÜnbeNþaHGasnñkñúgbTmCÄimTak;TgnwgGnItiCnman Gayucab;BI 14 ¬db;bYn¦ qñaM dl;eRkam 18 ¬db;R)aMbI¦ qñaM¦ énRkmenH k¾eday . kalNaecARkmesIubsYrseRmc fanwgXMuxø¶ÜnbeNþaHGasnñedaymUlehtuxagelIenH ecARkmesIubsYrRtUvCUndMNwgdl;CnRtUvecaT nigTTYlkarkt;sMKal;rbs;CnenH . Rbsin ebICnRtUvecaTmanemFavIGmenaH emFavIRtUvCUnmeFüa)aykarBarkUnkþIrbs;xøÜn .
 • 79 ecARkmesIubsYrseRmcXMuxøÜnCnRtUvecaT tamdIkaEdlmansMGagehtu . dIka seRmcenH RtUvCUndMNwgPøamdl;RBHraCGaCJa nigdl;CnRtUvecaT . karXMuxøÜnbeNþaHGasnñEdlseRmctammaRtaenH minGac[elIsBI 4 ¬bYn¦ Ex cMeBaHnItiCn nig 2 ¬BIr¦ Ex cMeBaHGnItiCn . CMBUkTI 4 karekaHehA nigkarCUndMNwg EpñkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA maRta 231>-ry³eBlrYm RKb;firevlaEdlEcgedayKnßIenH edIm,IbMeBjkic© b¤TRmg;karNamYyenaH RtUvput rlt;enAéf¶cugeRkayevlaem:ag 24 ¬émÖbYn¦ . ry³eBlEdlputtamFmμtaenAéf¶esar_ éf¶GaTitü b¤éf¶buNü RtUvGUsbnøayrhUtdl;éf¶TImYy EdlebIkeFVIkarvij . enAkñúgRKb;krNIEdlTamTarhtßelxarbs;buKÁlNamñak;enAelIkic©NamYyenaH htßelxaenHGacCMnYsedaysñamRmaméd kalNabuKÁlenaHminecHcuHhtßelxaeT . maRta 232>-rebobekaHehA CnRtUvecaTenAeRkAXMu edImbNþwgrdæb,evNI nigsakSI RtUv)anekaHehAtampøÚv éRbsNIy_ tampøÚvrdæ)al b¤tamry³GgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtß . karekaHehACnRtUvecaT RtUveFVIeTAtamGasydæancugeRkaybg¥s; Edl)anRbkas dUcEdlEcgenAmaRta 143¬karCUndMNwgGMBIkardak;[sßitenAeRkamkarBinitü¦énRkmenH . kñúgkrNIcaM)ac; karekaHehAGaceFVItamRKb;meFüa)ay . maRta 233>-karekaHehACnRtUvecaT EdlRtUv)anXMuxøÜn CnRtUvecaTEdlRtUv)anXMuxøÜn RtUvekaHehAtamry³RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn . maRta 234>-karekaHehAemFavI emFavIRtUvekaHehAtampøÚvéRbsNIy_ b¤tampøÚvrdæ)al . kñúgkrNIcaM)ac; karekaHehAGaceFVI)antamRKb;meFüa)ay .
 • 80 maRta 235>-nieTÞsénkarekaHehAenAkñúgsMNMuerOg viFIiekaHehAnigkalbriecäTénkarekaHehARtUvcuHnieTÞsedayRkLabBa¢IenAkñúgsMuNMuerOg. maRta 236>-karCUndMNwgGMBIdIkaseRmcdl;emFavI enAral;eBlEdldIkaRtUvCUndMNwgdl;CnRtUvecaTenaH ecARkmesIubsYrk¾RtUvCUn dMNwgdl;emFavIpgEdr RbsinebICnRtUvecaTmanemFavIGm . enAral;eBlEdldIkaRtUv[dMNwgdl;edImbNþwgrdæb,evNIenaH ecARkmesuIbsYrk¾ RtUvCUndMNwgdl;emFavIpgEdr RbsinebIedImbNþwgrdæb,evNImanemFavIGm . maRta 237>-karCUndMNwgGMBIdIkaseRmcdl;RBHraCGaCJa dIkarbs;ecARkmesuIbsYr RtUvCUndMNwgedaypÞal;mat;dl;RBHraCGaCJa . RkLabBa¢IcuHnieTÞsGMBIkalbriecäTénkarCUndMNwgenHenArwmdIka . RBHraCGaCJa cuHhtßelxa . GKÁRBHraCGaCJaRtUv)anCUndMNwgGMBIdIkarbs;ecARkmesuIbsYr edayRBHraCGaCJa tamEbbbTEdlGKÁRBHraCGaCJa)ankMNt; . maRta 238>-karCUndMNwgGMBIdIkaseRmcdl;CnRtUvecaT dIkarbs;ecARkmesIubsYr RtUvCUndMNwgdl;CnRtUvecaTEdlRtUv)anXMuxøÜntam rebobdUcteTA ³ -edaypÞal;mat; b¤ -tamry³RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn . dIkarbs;ecARkmesuIbsYr RtUvCUndMNwgdl;CnRtUvecaTenAeRkAXMu dl;edImbNþwg rdæb,evNI nigemFavItamrebobdUcteTAenH ³ -edaypÞal;mat; -tampøÚvrdæ)al b¤ -tamry³GgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtß . kalNakarCUndMNwgRtUv)aneFVIeLIgedaypÞal;mat; enaHRkLabBa¢IcuHnieTÞsGMBIkar CUndMNwgenArwmdIka . CnRtUvecaT edImbNþwgrdæb,evNI RtUvcuHhtßelxarbs;xøÜn . enAkñúgkrNIdéTeTot karCUndMNwgRtUveFVIedaykarRbKl;esckþIcmøgdIka eday mancMNarrbs;GñkTTYlfa)anTTYlTukCasmÁal; .
 • 81 maRta 239>-karRbKl;dIkaekaHehA b¤dIkaepSg²eTot RKb;mRnþIraCkar RKb;GaCJaFrrdæ)al RKb;nKr)al b¤kgraCGavuFhtß EdlecARkm esuIbsYrsMu[RbKl;dIkaekaHehA b¤dIkaepSg²eTot RtUvEtGnuvtþtambBa¢arbs;ecARkmenH . buKÁl GgÁPaB b¤GaCJaFrEdlecARkmesuIbsYrcat;taMgenaH RtUvEtRbKl;dIkaekaH b¤dIkadl;samIxÜøn edaymancMNarrbs;GñkTTYlbBa¢ak;fa )anTTYl TukCasMKal; . dIkaEdlmancMNarTTYlenH RtUvbgVilCUneTAecARkmesuIbsYrkñúgry³eBlya:gxøIbMput . EpñkTI 2 viFanedayELk maRta 240>-nieTÞsEdlRtUvcuHCakatBVkic©enAkñúgkMNt;ehturbs;ecARkmesIubsYr RKb;kMNt;ehturbs;ecARkmesuIbsYr RtUvEtmancuHesckþIdUcteTA ³ -eQμaHrbs;ecARkmesIubsYr -eQaμHRkLabBa¢I -elx éf¶ Ex qñaM sMNMuerOg -kalbriecäTéndIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esIubsYr -RbePTénbTelμIs Edlcg¥úlR)ab;enAkñúgdIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esIubsYr -kalbriecäTénkareFVIkMNt;ehtu . TMB½rnImYy²énkMNt;ehtu RtUvEtcuHhtßelxaedayecARkmesIubsYrnigedayRkLabBa¢I . kMNt;ehtuminRtUv[mancenøaHbnÞat;eT . karqUtlub b¤kareyagRtUvEtbBa¢ak;eday htßelxarbs;ecARkmesIubsYr nigRkLabBa¢I enArwmTMB½r . maRta 241>-htßelxaelIkMNt;ehtuénkarcUlxøÜnCaelIkdMbUg TMB½rnImYy²énkMNt;ehtu sþIBIkarcUlbgðajxøÜnelIkdMbUg dUcmanEcgenAmaRta 143 ¬karCUndMNwgGMBIkardak;[sßitenAeRkamkarBinitü¦ énRkmenH RtUvcuHhtßelxarbs; ecARkmesuIbsYr RkLabBa¢I nigsamIxøÜn enArwmTMB½r . kalNaCnRtUvecaT)aneqøIy cemøIyTaMgenHRtUvkt;RtaCalaylkçN_GkSr[)an RtwmRtUvenAkñúgkMNt;ehtu . maRta 242>-viFansRmab;sresrkMNt;ehtu
 • 82 karsYrcemøIy karsþab;cemøIy b¤karsYrtTl;nImYy² RtUvEtmaneFVIkMNt;ehtu . kMNt;ehtuRsg;ya:gRtwmRtUvnUvsMNYr cemIøy nigcemøIyEdleqøIyedayÉkÉg . TMB½rnImYy²énkMNt;ehtusYrcemøIyCnRtUvecaT RtUvcuHhtßelxaedayCnRtUvecaT nigCayfaehtu edayGñkbkERb . TMB½rnImYy²énkMNt;ehtusþab;cemIøyedImbNþwgrdæb,evNI RtUvcuHhtßelxaeday edImbNþwgrdæb,evNI nigCayfaehtu edayGñkbkERb . TMB½rnImYy²énkMNt;ehtusþab;cemøIysakSI RtUvcuHhtßelxaedaysakSI nig Cayfaehtu edayGñkbkERb . TMB½rnImYy²énkMNt;ehtusYrtTl; RtUvcuHhtßelxaedayRKb;buKÁlTaMgGs;Edl tTl;Kña nigCayfaehtu edayGñkbkERb . munnwgcuHhtßelxa CnRtUvecaT edImbNþwgrdæb,evNI b¤sakSI GankMNt;ehtu eLIgvij . RbsinebIbuKÁlNamYyminecHGaneT RkLabBa¢IGankMNt;ehtuedaysemøg xøaMg² . GñkbkERbeFIVkarbkERb . RbsinebIbuKÁlNamYyminRBmcuHhtßelxaeT ecARkm esuIbsYrRtUvcuHnieTÞsenAelIkMNt;ehtuenaH . maRta 243>-nieTÞsEdlRtUvcuHCakatBVkic©elIdIkarbs;ecARkmesIubsYr RKb;dIkarbs;ecARkmesuIbsYr RtUvmancuHesckþIdUcteTA ³ -eQμaHecARkmesIubsYr -eQμaHRkLabBa¢I -elx éf¶ Ex qñaM sMNMuerOg -kalbriecäTéndIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esIubsYr -RbePTénbTelμIs Edlcg¥úlenAkñúgdIkasniñdæanecaTRbkan; -GtþsBaØaNénCnRtUvecaT éf¶ Ex qñaM nigTIkEnøgkMeNIt lMenAzan rbs;CnRtUvecaT RbsinebIBiruT§kmμRtUv)anRbkas -elx nigkalbriecäTénkareFVIdIka . TMB½rnImYy²éndIka RtUvEtcuHhtßelxaedayecARkmesuIbsYr nigRkLabBa¢I . dIkaminRtUv[mankarcenøaHbnÞat;eLIy . karqUt b¤kareyag RtUvEtmanbBa¢ak; edayhtßelxarbs;ecARkmesuIbsYr nigRkLabBa¢I enAelIrwmTMB½r .
 • 83 maRta 244>-dIkabBa¢Únlixit kalNaecARkmesIubsYrbBa¢ÚnlixitNamYyénsMNMuerOgeTARBHraCGaCJaBinitü ecARkm esuIbsYrRtUvecjdIkabBa¢ÚnlixitenaH . kalNaecARkmesuIbsYrbBa¢ÚnsuMNuMerOgeTARBHraCGaCJaBinitü ecARkmesuIbsYrRtUv ecjdIkabBa¢ÚnsMNMuerOgenaH . bTb,BaØtþiénmaRta 243 ¬nieTÞsEdlRtUvcuHCakatBVkic©elIdIkarbs;ecARkmesuIbsYr¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþcMeBaHdIkabBa¢Ún . maRta 245>-bNþwgeFVIeLIgedayemFavI RKb;eBlEdlRkmenHGnuBaØat[CnRtUvecaTCUnBaküsMudl;ecARkmesIubsYr BaküsMuenH GaceFVI)anedayemFavIrbs;CnRtUvecaT . RKb;eBlEdlRkmenHGnuBaØat[edImbNþwgrdæb,evNICUnBaküsMudl;ecARkmesuIbsYr BaküsMuenH GaceFIV)anedayemFavIénedImbNþwgrdæb,evNI . ral;BaküsMuedaybuKÁlEdlsßitenAeRkAnItiviFIesIubsYr[RbKl;sgvtßúEdlcab;yk GaceFVI)anedayemFavI . CMBUkTI 5 karbiTkaresIubsYr maRta 246>-dIkasnñidæansßaBrrbs;RBHraCGaCJa kalNaecARkmesIubsYryl;eXIjfa karesIubsYr)anbBa©b; ecARkmesuIbsYrCUn B½t’manenHdl;RBHraCGaCJa CnRtUvecaT edImbNþwgrdæb,evNI nigemFavI . 2 ¬BIr¦ éf¶ eRkaymk ecARkmesuIbsYrbBa¢ÚnsMNMuerOg[RBHraCGaCJaBinitü . RbsinebIRBHraCGaCJayl;eXIjfacaM)ac;RtUveFVIkic©esIubsYrfμIeTotenaH RBHraCGaCJa RtUveFVItammaRta 132 ¬karesñIsuM[bMeBjkic©edayRBHraCGaCJa¦ énRkmenH . kñúgry³eBl 15 ¬db;R)aM¦ éf¶ RbsinebICnRtUvecaTRtUvXMuxøÜn nig 1 ¬mYy¦ Ex kñúgkrNIEdlCnRtUvecaTenAeRkAXMu RBHraCGaCJabgVilsMuNMuerOgeTAecARkmesIubsYrvij edaymandIkasniñdæansßaBrP¢ab;CamYypg . firevlaenHRtUvKitBIéf¶EdlRBHraCGaCJa)an TTYlsMuNMuerOg . RbsinebIRBHraCGaCJayl;eXIjdUcecARkmesIubsYrEdrfa karesuIbsYrRtUvbBa©b;enaH
 • 84 RBHraCGaCJaeFVIdIkasnñidæansßaBrCalaylkçN_GkSr nigmansMGagehtu . RBHraCGaCJa GacbþwgsMu[ecARkmesuIbsYrseRmcbBa¢ÚnxøÜnCnRtUvecaT eTAkan;tulakarCMnMuCRmH b¤k¾elIk ElgecaTRbkan; . maRta 247>-dIkadMeNaHRsay ecARkmesIubsYrbiTkaresIubsYrtamdIkadMeNaHRsay . dIkaenHGacCadIkabBa¢Ún eTACMnMuCRmH b¤dIkaelIkElgecaTRbkan; . RbsinebIyl;eXIjfaGMeBIenaH CabT]Rkidæ bTmCÄim b¤bTlhu ecARkmesuIbsYr seRmcbBa¢ÚnCnRtUvecaT eTAmuxtulakarCMnMuCRmH . dIkaRtUverobrab;GMeBIEdlRtUvecaT Rbkan; nigeQμaHbTelμIstamc,ab; . ecARkmesuIbsYrecjdIkaelIkElgecaTRbkan;enAkñúgkrNIdUcteTA ³ 1-GMeBIRbRBwtþi minEmnCabT]Rkidæ bTmCÄim b¤bTlhu . 2-CnEdlRbRBwtþGMeBIenaHenAEteKminsÁal; . 3-KμanPsþútagdak;bnÞúkRKb;RKan;elICnRtUvecaT . dIkadMeNaHRsayCanic©kalRtUvEtmansMGagehtu . ecARkmesuIbsYrminRtUvCab; katBVkic© eKarBtamdIkasnñidæansßaBrrbs;RBHraCGaCJaeT . dIkaGacCadIkabBa¢ÚneTA tulakarCMnMuCRmH cMeBaHGMeBImYycMnYn nigCadIkaelIkElgecaTRbkan;cMeBaHGMeBIdéTeTot . dIkadMeNaHRsayRtUvCUndMNwgkñúgry³eBld¾xIøbMput dl;RBHraCGaCJa CnRtUvecaT nig edImbNþwgrdæb,evNI . maRta 248>-karRbKl;vtßúEdlcab;yk[eTAm©as;edImvij enAkñúgdIkadMeNaHRsay ecARkmesIubsYrseRmcGMBIkarRbKl;sgeTA[m©as;edIm vij nUvvtßúEdlcab;yk . bTb,BaØtiþénkfaxNÐTI 2 maRta 119 ¬GaCJaFrmansmtßkic© bgÁab;[RbKl;vtßúCUnm©as;edImvij¦ énRkmenH k¾RtUvykmkGnuvtþEdr . maRta 249>-esckþIseRmcéndIkadMeNaHRsayTak;TgnwgkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ nigkar RtYtBinitütampøÚvtulakar dIkadMeNaHRsaybBa©b;karXMuxøÜnbeNþaHGasnñ . kñúgkrNIenHbTb,BaØtþiénmaRta 276¬karedaHElgCnRtUvecaTEdlCab;XuM[manesrIPaB¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþ . b:uEnþ tamesckþIseRmcedayELkéndIkadMeNaHRsay ecARkmesIubsYrGacrkSaCn
 • 85 RtUvecaT [enACab;XMubeNþaHGasnñ rhUtdl;eBlcUlbgðajxøÜnenAmuxtulakar . enAkñúg dIkaenH ecARkmesuIbsYrRtUveyagtamlkçxNÐénmaRta 205 ¬mUlehtuénkarXuMxøÜn beNþaHGasnñ¦ énRkmenH . esckþIseRmcrkSaTukCnRtUvecaTkñúgXMuCabeNþaHGasnñ ElgmanGanuPaBkñúgry³eBl 4 ¬bYn¦ Ex . RbsinebICnRtUvecaTmin)ancUleTAbgðajxøÜnenAmuxtulakarkñúgry³eBl 4 ¬bYn¦ ExenaHeT CnRtUvecaTenHRtUv)anedaHElg[enAeRkAXMubeNþaHGasnñedayÉkÉg . dIkadMeNaHRsaybBa©b;karRtYtBinitütampøÚvtulakar . kalNaecARkmesuIbsYr)andak;kMhitdl;CnRtUvecaT [bg;R)ak;Fana [RbKl; ÉksarbBa¢ak;GMBIGtþsBaØaN b¤[RbKl;GavuFEdlminTak;TgnwgbTelμIs R)ak;Fana ÉksarbBa¢ak; GMBIGtþsBaØaN b¤GavuFenaH RtUvRbKl;sgsamIxøÜnvijedayRkLabBa¢I edaymanbgáan;édTTYlEdlcuHhtßelxaedayCnRtUvecaTTukCasMKal; . b:uEnþ tamesckþIseRmcedayELkéndIkadMeNaHRsay ecARkmesIubsYrGacrkSaTuk CnRtUvecaT[sßitenAeRkamkarRtYtBinitütampøÚvtulakar rhUtdl;eBlcUlbgðajxøÜnenA cMeBaHmuxtulakar . maRta 250>-karbBa¢ÚnedIm,IebIksvnakarCMnMuCRmH RbsinebIecARkmesIubsYrseRmcecjdIkaseRmcbBa¢ÚnsMNMuerOgeTACMnMuCRmH ecARkm esIubsYrbBa¢ÚnsMuNMuerOgCabnÞan;eTARbFantulakar edIm,IkMNt;eBlsvnakarCMnMuCRmH . maRta 251>-karebIkkaresIubsYrCafμIelIbnÞúkfμIeTot eRkayeBlEdldIkaelIkElgecaTRbkan;rbs;ecARkmesIubsYr b¤saldIkaelIkElg ecaTRbkan;rbs;sPaesIubsYr)ancUlCasßaBr RbsinmanelceLIgbnÞúkfμI karesIubsYr GacebIkeLIgvij tamkarepIþmKMnitrbs;RBHraCGaCJa . CMBUkTI 6 emaXPaBénkaresIubsYr maRta 252>-emaXPaBénkarmineKarBviFanbBaØtþi viFan nigTRmg;karEdlEcgedaymaRtaxageRkam sþIGMBIbTb,BaØtþiTUeTAénnItiviFI esIubsYr manlkçN³dac;xatRtUvEteKarBtam ebIBMudUecñaHeTnaM[manemaXPaBénnItiviFI ³
 • 86 -maRta 122 ¬karebIkkaresuIbsYr¦ -maRta 123 ¬smtßkic©EdndI¦ -kfaxNÐTI 3 énmaRta 124 ¬dIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esuIbsYr¦ -kfaxNÐTI 1 nigTI 2 énmaRta 125 ¬visalPaBénkarbþwg¦ nig -maRta 128 ¬CMnYyrbs;RkLabBa¢I¦ énRkmenH . naM[manemaXPaBpgEdr kalNakarbMBanviFan b¤TRmg;karsMxan;NamYyEdl EcgedayRkmenH b¤bTb,BaØtþiTaMgLaysþIBInItiviFIRBhμTNÐ eFVI[b:HBal;dl;plRbeyaCn_ rbs;PaKIEdlTTYlrgkarbMBanenH . viFan nigTRmg;karEdlmanlkçN³sMxan;enaH manCaGaT×KW viFan TRmg;karEdlmanbMNgFanakareKarBsiT§ikarBarxøÜn . maRta 253>-karbwþgeTAsPaesIubsYr manEtsPaesIubsYrb:ueNÑaH Edlmansmtßkic© edIm,IBinitüemaXPaBénlixiténnItiviFI . RbsinebIecARkmesIubsYryl;eXIjfa lixitNamYyénnItiviFImanemaXPaB ecARkm esIubsYrenH bþwgeTAsPaesIubsYr tamdIkaedaymansMGagehtu nigCUnB½t’mandl; RBHraCGaCJa CnRtUvecaT nigedImbNþwgrdæb,evNI . RbsinebIRBHraCGaCJayl;eXIjfa lixitNamYyénnItiviFImanemaXPaB RBHraCGaCJa eFVIBaküsMuedaymansMGagehtu bBÚ¢aneTAsPaesIubsYr nigCUnB½t’mandl;ecARkmesIubsYr . RbsinebICnRtUvecaT b¤edImbNþwgrdæb,evNIyl;eXIjfa lixitNamYyénnitiviFI manemaXPaB samICneFVIBaküsMuedaymansMGagehtu CUneTAsPaesIubsYr nigCUndMNwg dl;ecARkmesIubsYr . BaküsMuGaceFVIedayemFavIrbs;CnRtUvecaT b¤rbs;edImbNþwg rdæb,evNI . BaküsMuEdlEcgenAkñúgmaRtaenH RtUvcuHbBa¢IenAkariyal½yRkLabBa¢IénsPaesIubsYr . PøamenaH RkLabBa¢IsMu[ecARkmesIubsYr bBa¢ÚnsMNMuerOgénnItiviFImk[xøÜnPøam . dIkaEdlGacRtUvbþwg]T§rN_)an minGaceFVICakmμvtßúénbNþwgsMuemaXPaB)aneLIy . maRta 254>-karlHbg;edayPaKINamYykñúgkarTamTaremaXPaB kalNakarbMBanviFan b¤TRmg;karsMxan;NamYy)aneFVI[b:HBal;dl;plRbeyaCn_ énPaKINamYy PaKIenHGace)aHbg;minelIkykemaXPaBmksMGag ehIyEkERbnItiviFI enH [manPaBRbRktIeLIgvij . kare)aHbg;enH RtUvEtBinitüedayecARkmesIubsYrenAkñúg
 • 87 kMNt;ehtu. kalNaPaKImanGmedayemFavI ecARkmesIubsYrRtUvekaHehAemFavI y:ag tic 5 ¬R)aM¦ éf¶ munkalbriecäTénkareFVIkMNt;ehtu . enAkñúgry³eBlenH emFavIGac BinitüsMNMuerOgénnItiviFI)an. maRta 255>-karbnþkaresIubsYrkñúgkrNImanbNþwgmksPaesIubsYr kalNasPaesIubsYr)anTTYlBakübþwgsMuemaXkmμ ecARkmesIubsYrGacbnþkar esIubsYrrbs;xøÜn)an elIkElgEtmanesckþIseRmcpÞúyBIenHrbs;RbFansPaesIubsYr . esckþIseRmcenH BMuGacbþwgtva:)aneLIy . maRta 256>-karlublagemaXPaBedaydIkadMeNaHRsay dIkadMeNaHRsayEdlcUlCasßaBr lublagemaXPaBénnItiviFImun RbsinebIman . KμanemaXPaBNamYyénnItiviFImunGacRtUv)anelIkeLIgenAcMeBaHmuxtulakarCMnMuCRmH)an eToteLIy . matikaTI 2 sPaesuIbsYr CMBUkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA maRta 257>-bBa¢IbNþwg]T§rN_ nigBaküsMu RtUvebIk[mankan;bBa¢IbNþwg]T§rN_ nigBaküsMumYyenAkariyal½yRkLabBa¢IénsPa esIubsYr . bnÞab;BI)anTTYlBakübþwg RkLabBa¢IénsPaesIubsYrRtUvEt[dMNwgPøameTA ecARkmesIubsYr . kalNasPaesIubsYrRtUv)anbþwgedaypÞal;tamry³BaküsMu RkLabBa¢IénsPa esIubsYr sMu[RkLabBa¢IénecARkmesIubsYr epJImk[xøÜnnUvsMNMuerOgénnItiviFI b¤sMNMuerOg bgáarTuk . maRta 258>-karCUndMNwgGMBIkalbriecäTénsvnakar RbFansPaesIubsYrBinitüepÞógpÞat;emIlfa etIsMNMuerOgmanlkçN³RKb;RKan;lμm CMnMuCRmH)anb¤eT rYcehIykMNt;kalbriecäTebIksvnakar . RbFansPaesIubsYrCUndMNwg edaypÞal;mat;GMBIkalbriecäTénkarebIksvnakar dl;GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ .
 • 88 GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ CUndMNwgGMBIkalbriecäTénsvnakarenH dl;KUPaKI nig dl;emFavI . karCUndMNwgdl;CnRtUvecaTEdlRtUv)anXMuxøÜn RtUveFVIdUcteTAenH ³ -edaypÞal;mat; b¤ -tamry³RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn . karCUndMNwgdl;CnRtUvecaTenAeRkAXMu dl;edImbNþwgrdæb,evNI nigdl;emFavI RtUveFVIdUcteTA ³ -edaypÞal;mat; -tampøÚvrdæ)al b¤ -tamry³GgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtß . kalNakarCUndMNwgeFVIedaypÞal;mat; RkLabBa¢IcuHnieTÞÞsGMBIkalbriecäTénkar CUndMNwg enArwmTMB½réndIka . CnRtUvecaT edImbNþwgrdæb,evNI b¤emFavIcuHhtßelxa rbs;xøÜn . kñúgkrNIdéTeTot karCUndMNwgRtUveFVIedaykarRbKl;esckþIcmøgdIka edayman cMNarTTYl . maRta 259>-karBieRKaHsMNMuerOg nigsarNa GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ nigemFavI GacBinitüemIlsMNMuerOgrhUtdl;eBl ebIksvnakar . GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ RtUvRbKl;esckþIsnñidæanCalaylkçN_GkSrdl; RkLabBa¢Iy:agyUrbMput 1 ¬mYy¦ éf¶ muneBlsvnakar . KUPaKI nigemFavIGacRbKl;sarNadl;RkLabBa¢I . esckþIsnñidæanCalaylkçN_GkSr nigsarNaRtUvcuHTidæakaredayRkLabBa¢I eday mancuHkalbriecäT nigRtUvbBa©ÚlkñúgsMNMuerOgPøam . KUPaKI nigemFavIRtUv)anGnuBaØat[CUnsarNarhUtdl;eBlcab;epþImebIksvnakar . maRta 260>-dMeNIrkarénkic©BiPakSaedjedal karBiPakSaedjedalRtUvRbRBwtþeTAkñúgbnÞb;BiPakSa . eRkayBIr)aykarN_rbs;RbFansPaesIubsYr GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_
 • 89 nigemFavIrbs;KUPaKI eFVIkarkt;sMKal;rbs;xøÜnedaysegçb . sPaesIubsYrGacbgÁab;[KUPaKI RBmTaMgCnRtUvecaTCab;XMu cUlmkbgðajxøÜneday pÞal;ehIynigpþl;vtßútag . kalNakarBiPakSaedjedal)anbBa©b; sPaesIubsYreFVIkarBieRKaHseRmceday Kμanvtþmanrbs;GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ KUPaKI nigemFavIeLIy . saldIkaRtUvRbkasenAeBlsvnakarGsaFarN³enAéf¶enaH b¤k¾enAeBlsvnakar elIkeRkay . saldIkaRtUvEtmansMGagehtu ehIyRtUvEtmanFatuEdlcaM)ac;dl;karRtYt Binitürbs;tulakarkMBUl . saldIkaRtUvcuHhtßelxaedayRbFansPaesIubsYr . saldIkaRtUvCUndMNwgedaypÞal;mat;kñúgry³eBlxøIbMput dl;GKÁRBHraCGaCJaGm sala]T§rN_ . RkLabBa¢IcuHnieTÞsGMBIkalbriecäTénkarCUndMNwgenArwmTMB½rénsaldIka . GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_cuHhtßelxafa)anTTYl . saldIkaRtUvCUndMNwgdl;KUPaKI nigemFavI dUcEdlmanEcgenAkñúgmaRta 238 ¬karCUndMNwgGMBIdIkaseRmcdl;CnRtUvecaT¦ énRkmenH . maRta 261>-karBinitüelIniy½tPaBénnItiviFI enAral;eBlEdl)anTTYlbNþwg sPaesIubsYrBinitüemIlBIniy½tPaBénnItiviFI nig karRbRBwtþieTAd¾l¥énnItiviFIenH . kalNaBinitüeXIjmUlehtuénemaXPaB sPaesIubsYrGaccat;TukCaemaX³ eday ÉkÉg nUvnItiviFITaMgmUl b¤EpñkNamYy . sPaesIubsYrRtUveFVIdUcEdlmanEcgenAkñúgmaRta 280 ¬GanuPaBénemaXkmμ¦ énRkmenH . maRta 262>-kic©énkaresIubsYrbEnßm sPaesIubsYrGacbgÁab;[eFVIkic©esIubsYrbMeBjbEnßm tamEdlxøÜnyl;eXIjfa man RbeyaCn_ . edIm,IbMeBjkic©enH sPaesIubsYrRtUvcat;taMgsmaCikmñak;rbs;sPa b¤k¾ecARkm esIubsYrNamñak;EdlxøÜnRbKl;GMNac[ . ecARkmEdlTTYlParkic©esIubsYrbMeBjenaH eRbIR)as;GMNacrbs;ecARkmesIubsYr enAkñúgRBMEdnkMNt;edaysPaesIubsYr . kalNakic©esIubsYrRtUv)anbMeBjrYcehIy sMNMuerOgénnItiviFIRtUvykmktmál;Tuk
 • 90 enAkariyal½yRkLabBa¢IénsPaesIubsYr . RbFansPaesIubsYrkMNt;kalbriecäTén svnakarfμI . bTb,BaØtiþénmaRta 259 ¬karBieRKaHsMNuMerOg nigsarNa¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþ . maRta 263>-karBnøatkardak;[sßitenAeRkamkarBinitü dl;bTelμIsEdlTak;TgKña sPaesIubsYredayÉkÉg b¤tamesckþIsniñdæanrbs;GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ GacbgÁab;[Bnøatkardak;[sßitenAeRkamkarBinitü dl;bTelμIsEdlTak;TgKñanwgbTelμIs Edlcg¥úledayecARkmesIubsYr kalNabTelμIsenaHelcecjBIsMNMuerOgénnItivIFI . bTelμIsEdlTak;TgKñaKW ³ -kalNabTelμIs)anRbRBwtþkñúgeBlCamYyKña edaybuKÁleRcInrYmKña -kalNabTelμIs)anRbRBwtþedaybuKÁlepSgKña bnÞab;BImankarRBmeRBog Kña eTaHbICakarRbRBwtþienAkñúgeBl b¤enATIkEnøgepSgk¾eday b¤ -kalNavtßúEdllYc éKbM)at; b¤)anmkBIbTelμIsNamYyenaH RtUv)an lak;bM)at;edaybuKÁlepSgeTot . maRta 264>-karBnøatkardak;[sßitenAeRkamkarBinitü rhUtdl;buKÁlepSgeTot sPaesIubsYrGacbgÁab;[ecaTRbkan;buKÁlepSgeRkABIbuKÁl EdlEcgedayecARkm esIubsYr elIkElgEtbTb,BaØtþienAmaRta 12 ¬GaCJaGs;CMnuM¦ énRkmenH . maRta 265>-karebIkCafμInUvkaresIubsYrelIbnÞúkfμIeTot eRkayeBlEdldIkarbs;ecARkmesIubsYr b¤saldIkarbs;sPaesIubsYrEdlelIk ElgecaTRbkan; )ancUlCasßaBr ehIymanelceLIgnUvbnÞúkfμI karesIubsYrGacRtUv)an ebIkeLIgvij tamKMnitepIþmrbs;RBHraCGaCJa . CMBUkTI 2 bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkarbs;ecARkmesIubsYr maRta 266>-bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkaseRmcrbs;ecARkmesIubsYredayGKÁRBHraCGaCJa Gmsala]T§rN_ nigRBHraCGaCJa GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ nigRBHraCGaCJaGacbþwg]T§rN_cMeBaHRKb;dIka seRmcTaMgGs;rbs;ecARkmesIubsYr)an .
 • 91 maRta 267>-bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkarbs;ecARkmesIubsYredayCnRtUvecaT CnRtUvecaTGacbþwg]T§rN_cMeBaHdIkadUcteTA ³ -dIkabdiesFBaküsMu[eFVIkic©esIubsYr dUcEdlmanEcgkñúgkfaxNÐTI 2 én maRta 133 ¬karesñIsuM[bMeBjkic©edayCnRtUvecaT¦ -dIkaminRBmRbKl;vtßúEdlcab;[eTAm©as;edImvij dUcEdlmanEcgkñúgmaRta 161 ¬karRbKl;vtßúEdlcab;yk [eTAm©as;edImvijedayecARkmesuIbsYr¦ nig maRta 248 ¬karRbKl;vtßúEdlcab;yk[eTAm©as;edImvij¦ -dIkabdiesFBaküsMu[eFVIekaslvic½y dUcEdlmanEcgkñúgkfaxNÐTI 2 én maRta 162 ¬PaBcaM)ac;énkareFVIekaslvic½y¦ -dIkabdiesFBaküsMu[eFVIekaslvic½ybEnßm b¤sMu[eFVIRbtiekaslvic½ydUc EdlmanEcgkúñgkfaxNÐTI 7 énmaRta 170 ¬karCUndMNwgGMBIesckþIsnñidæan énekaslvic½y¦ nig -dIkasþIBIerOgXMuxøÜnbeNþaHGasnñ nigkarRtYtBinitütampøÚvtulakar dUcEdl manEcgkñúgEpñkTI 5 sþIBIkarXuMxøÜnbeNþaHGasnñ nigEpñkTI 7 sþIBIkarRtYtBinitü tampøÚvtulakar énCMBUkTI 3 sþIBIviFankarnirnþray kñúgmatikaTI 1 énKnßIenH nig maRta 249 ¬esckþIseRmcéndIkadMeNaHRsayTak;TgnwgkarXuMxøÜnbeNþaH Gasnñ nigkarRtYtBinitütampøÚvtulakar¦ énRkmenH . maRta 268>-bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkarbs;ecARkmesIubsYr edayedImbNþwgrdæb,evNI edImbNþwgrdæb,evNIGacbþwg]T§rN_cMeBaHdIkadUcteTA ³ -dIkabdiesFBaküsMu[eFVIkic©esIubsYr dUcEdlmanEcgkñúgkfaxNÐTI 2 én maRta 134 ¬karesñIsuM[bMeBjkic©edayedImbNþwgrdæb,evNI¦ -dIkaminRBmesIubsYrdUcEdlmanEcgkñúgkfaxNÐTI 4 énmaRta 139 ¬kar bBa¢ÚnbNþwgeTARBHraCGaCJa¦ -dIkakMNt;cMnYnR)ak;kk; dUcEdlmanEcgkñúgkfaxNÐTI 1 énmaRta 140 ¬karbg;R)ak;tmál;Tuk¦ -dIkaRbkasminTTYlBakübþwgedaymankartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI dUc EdlmanEcgkñúgkfaxNÐTI 4 énmaRta 140 ¬karbg;R)ak;tmál;Tuk¦ énRkmenH
 • 92 -dIkapþnÞaeTasedImbNþwgrdæb,evNI dUcEdlmanEcgkñúgmaRta 141 ¬bNþwg edaybMBan b¤bNþwgedayGUsbnøayeBlevla¦ -dIkaminRBmRbKl;sgvtßúEdlcab;yk eTAm©as;edImvij dUcEdlmanEcgkñúg maRta 161 ¬karRbKl;vtßúEdlcab;yk [eTAm©as;edImvijedayecARkmesuIbsYr¦ nigmaRta 248 ¬karRbKl;vtßúEdlcab;yk[eTAm©as;edImvij¦ -dIkabdiesFBaküsMu[eFVIekaslvic½y dUcEdlmanEcgkñúgkfaxNÐTI 2 én maRta 162 ¬PaBcaM)ac;énkareFVIekaslvic½y¦ -dIkabdiesFBaküsMu[eFVIekaslvic½ybEnßm b¤sMu[eFVIRbtiekaslvic½ydUc EdlmanEcgkñúgkfaxNÐTI 7 énmaRta 170 ¬karCUndMNwgGMBIesckþIsnñidæan énekaslvic½y¦ -dIkadMeNaHRsaydUcEdlmanEcgkñúgmaRta 247 ¬dIkadMeNaHRsay¦ énRkmenH . maRta 269>-bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkabdiesFminRbKl;vtßúEdlrwbGUseTAm©as;edImvij RKb;buKÁlenAeRkAnItiviFIesuIbsYrEdlGnuelamtammaRta 161 ¬karRbKl;vtßúEdl cab;yk [eTAm©as;edImvijedayecARkmesuIbsYr¦ énRkmenH EdlsMu[RbKl;sgmkxøÜnvij nUvvtßúEdlcab;yk Gacbþwg]T§rN_cMeBaHdIkarbs;ecARkmesIubsYrEdlbdiesFBaküsMuenH . maRta 270>-ry³eBlbþwg]T§rN_ bNþwg]T§rN_rbs;GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ RtUveFVIkñúgry³eBl 1 ¬mYy¦ Ex y:agyUrKitBIeBlRbkasdIka . bNþwg]T§rN_rbs;RBHraCGaCJa RtUveFVIkñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ cab;BIéf¶CUndMNwg GMBIdIkaenH . bNþwg]T§rN_rbs;CnRtUvecaT edImbNþwgrdæb,evNI nigrbs;buKÁlEdlmanEcgenA kñúgmaRta 269 ¬bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkabdiesFminRbKl;vtßúEdlrwbGUseTAm©as;edImvij¦ énRkmenH RtUveFVIkñúgry³evla 5 ¬R)aM¦ éf¶ KitBIkarCUndMNwgBIdIka . RbsinebIkarCUndMNwgeFVIeLIgedaykarRbKl;esckþIcmøgéndIka edaymancMNarTTYl enaHry³eBlbNþwg]T§rN_ epþImKitcab;BIkalbriecäTéncMNarTTYlenaH . maRta 271>-smtßkic©rbs;sPaesIubsYr
 • 93 bNþwg]T§rN_RtUvbBa¢ÚneTAsPaesIubsYrénsala]T§rN_ . maRta 272>-TRmg;énkarRbkasbþwg]T§rN_ bNþwg]T§rN_RtUveFVItamkarRbkasbþwgenARkLabBa¢IéntulakarCan;dMbUg . bNþwg ]T§rN_ RtUvcuHkñúgbBa¢IénbNþwg]T§rN_rbs;tulakar . bNþwg]T§rN_GacRtUveFVIedayemFavIrbs;CnRtUvecaTrbs;edImbNþwgrdæb,evNI b¤ rbs;buKÁlEdlmanEcgenAmaRta 269 ¬bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkabdiesFminRbKl;vtßú EdlrwbGUs eTAm©as;edImvij¦ énRkmenH . bNþwg]T§rN_rbs;CnRtUvecaTEdlRtUv)anXMuxøÜn RtUveFVItamkarRbkasbþwgenAmux RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn . RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn RtUvRbKl;PøamnUv lixitbþwg]T§rN_mYyc,ab; CUneTARkLabBa¢IéntulakarCan;dMbUg . lixitenHRtUvbBa©Úl eTAkñúgbBa¢IbNþwg]T§rN_ . maRta 273>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgeTAsPaesIubsYr kalNa)anTTYlbNþwg]T§rN_ RkLabBa¢IenAtulakarCan;dMbUg CUndMNwgPøamdl; ecARkmesIubsYr . RkLabBa¢IénecARkmesIubsYr erobcM nigbBa¢ÚnsMNMuerOgeTAsPaesIubsYr edayman esckþIcmøgénlixitbþwg]T§rN_P¢ab;CamYypg . esckþIcmøgenH RtUveFVIeLIgedayRkLabBa¢I éntulakarCan;dMbUgeRkayBI)aneXIjnieTÞsEdlcuHkñúgbBa¢IbNþwg]T§rN_ . sMNMuerOgenHRtUvbBa¢ÚneTAkariyal½yRkLabBa¢IénsPaesIubsYr enAkñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ bnÞab;BImanbNþwg]T§rN_ elIkElgEtkñúgkal³eTs³EdlminGacCMnH)an . maRta 274>-sMNMuerOgbgáarkarBar kalNasMNMuerOgbgáarTuk RtUv)aneFVIeLIgRsbtammaRta 129 ¬muxgarrbs; RkLabBa¢I¦ énRkmenH enaHecARkmesIubsYrrkSaTuksMNMuerOgedIm . sMNMuerOgbgáarTuk RtUvbBa¢ÚneTAsPaesIubsYr . maRta 275>-karbnþkaresIubsYrkñúgkrNImanbNþwg]T§rN_ kñúgkrNImanbNþwg]T§rN_cMeBaHdIkaNamYyeRkABIdIkadMeNaHRsay ecARkmesIubsYr GacbnþkaresIubsYrrbs;xøÜn)an elIkElgEtmanesckþIseRmcpÞúyrbs;RbFansPaesIubsYr .
 • 94 esckþIseRmcenHminGactva:)aneT,Iy . maRta 276>-karedaHElgCnRtUvecaTEdlCab;XMu[manesrIPaB kalNaecARkmesIubsYrseRmc[edaHElgCnRtUvecaT EdlCab;XMubeNþaHGasnñ CnRtUvecaTenaH RtUv)anrkSaTukenAkñúgBn§naKar rhUtdl;putry³eBlsRmab;bNþwg]T§rN_ rbs;RBHraCGaCJa elIkElgEtRBHraCGaCJayl;RBm[edaHElgCnRtUvecaTenaHPøam . esckþIseRmcCalaylkçN_GkSrrbs;RBHraCGaCJa RtUvdak;bBa©ÚlkñúgsMNMuerOgénnItiviFI . RtUveFVIdUcKñaenHEdr cMeBaHdIkaelIkElgecaTRbkan; kalNadIkaenHmanGanuPaB naM[edaHElgCnRtUvecaTEdlCab;XMu . kñúgkrNImanbNþwg]T§rN_rbs;RBHraCGaCJa GMBIdIkaedaHElg[enAeRkAXMu b¤elIk ElgecaTRbkan;enaH CnRtUvecaTEdlCab;XMu RtUv)anrkSaTukkñúgBn§naKar rhUtTal;Et sPaesIubsYr)anseRmcGMBIbNþwg]T§rN_ . maRta 277>-bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkaelIkElgecaTRbkan; kalNaTTYlbNþwg]T§rN_cMeBaHdIkaelIkElgecaTRbkan; sPaesIubsYrseRmctam bTb,BaØtþidUcEdl)anEcgenAcMNucTI 3 maRta 281 ¬plvi)akénemaXkmμ¦ énRkmenH . CMBUkTI 3 karXMuxøÜnbeNþaHGasnñ maRta 278>-saldIkaEdlseRmcelIkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ kñúgerOgXMuxøÜÜnbeNþaHGasnñ saldIkarbs;sPaesIubsYr RtUvseRmcecjenAkñúg ry³eBl 15 ¬db;R)aM¦ éf¶bnÞab;BI)anTTYlsMNMuerOgenAkariyal½yRkLabBa¢IénsPa esIubsYr . ebIputry³eBlenH CnRtUvecaTRtUv)anedaHElg[enAeRkAXMu elIkElgEtkñúg krNIEdlmanecjbgÁab;[eFVIkarepÞógpÞat; b¤kñúgkrNImankal³eTs³EdlminGacemIleXIj Camun b¤minGacCMnH)anenaH bgáCa]bsKÁmin[RbkassaldIka)anenAkñúgry³eBlenH . kalNasPaesIubsYrbgÁab;[XMuxøÜnbeNþaHGasnñ sPaesIubsYrRtUvsMGagehtuenA kñúgsaldIkarbs;xøÜnedayeyageTAtambTb,BaØtþiénmaRta 205 ¬mUlehtuénkarXuMxøÜn beNþaHGasnñ¦ énRkmenH . RbFansPaesIubsYrecjdIkabgÁab;[XMuxøÜn . sMNMuerOgRtUvbgVilCabnÞan;eTAecARkmesIubsYrvij eRkayBI)anGnuvtþsaldIkarYc .
 • 95 CMBUkTI 4 emaXPaB maRta 279>-PaBEdlminGacTTYlyk)anénBakübþwgsMuemaXkmμ sPaesIubsYrGacRbkasminTTYlBakübþwgsMu[emaXkmμ enAkñúgkrNIdUcteTA ³ -BakübþwgsMuKμansMGagehtu -BakübþwgsMuTak;TgnwgdIkaEdlGacbþwg]T§rN_)an -BakübþwgsMuKμanmUlkPaBy:agCak;Esþg . esckþIseRmcrbs;sPaesIubsYrminGactva:)aneT . kalNaBakübþwgsuMRtUv)anRbkasminGacTTYl)aneT sMNMuerOgRtUvbgVilPøameTA ecARkmesIubsYr . maRta 280>-GanuPaBénemaXkmμ kalNa)anTTYlbNþwgsMuemaXkmμcMeBaHkic© b¤lixitNamYyénnItiviFI RbsinebI sPaesIubsYryl;RBmtamBakübþwgsMuenH sPaesIubsYrseRmcfa etIemaXkmμenHRtUveFVI eTAelIkiic© b¤lixitepSgeTotEdrb¤eT . kic© b¤lixitEdlRtUvcat;TukCaemaX³ RtUvdkecjBIsMNMuerOg ehIytmál;TukenA kariyal½yRkLabBa¢IénsPaesIubsYr . maRta 281>-plvi)akénemaXkmμ eRkayBIeFVIemaXkmμrYc sPaesIubsYrGac ³ -bgVilsMNMuerOgeTAecARkmesIubsYrvij -dksmtßkic©ecARkmesIubsYr ehIybBa¢ÚnsMNMuerOgeTAecARkmesIubsYrmñak; epSgeTot b¤ -bnþkaresIubsYredayxøÜnÉgelIerOgenaH . maRta 282>-GMNacbnþkaresIubsYredaysPaesIubsYr kalNasPaesIubsYrseRmcfabnþkaresIubsYredayxøÜnÉgenaH sPaesuIbsYrRbKl; Parkic©eTAsmaCikxøÜnmñak;EdleRbIR)as;GMNacCaecARkmesIubsYr elIkElgEtGMNacEdl manEcgenAkñúgCMBUkTI 5 sþIBIkarbiTkaresuIbsYr énmatikaTI 1 sþIBIecARkmesuIbsYrkñúgKnßIenH.
 • 96 kalNakaresIubsYrhak;dUcCaRtUvbBa©b; sMNMuerOgénnItiviFIRtUvtmál;TukenAkariyal½y RkLabBa¢IénsPaesIubsYr . RbFanénsPaesIubsYrkMNt;kalbriecäTénsvnakar . bTb,BaØtþi énmaRta 259 ¬karBieRKaHsMNuMerOg nigsarNa¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþ . sPaesIubsYrbiTkaresIubsYr tamsaldIkadMeNaHRsay . bTb,BaØtþiénmaRta 247 ¬dIkadMeNaHRsay¦ dl;maRta 250 ¬karbBa¢ÚnedIm,IebIksvnakarCMnuMCRmH¦ sþIBI dIkadMeNaHRsayrbs;ecARkmesuIbsYr énRkmenH RtUvykmkGnuvtþelIsaldIkadMeNaH Rsayrbs;sPaesuIbsYr . kñúgkrNIEdlsPaesIubsYrseRmcedaHElgCnRtUvecaTEdl Cab;XMu esckþIseRmcenaHRtUvmanGanuPaBGnuvtþPøam . bBaØtþiénmaRta 276 ¬karedaH ElgCnRtUvecaTEdlCab;XuM[manesrIPaB¦ énRkmenH minRtUvykmkGnuvtþeT . CMBUkTI 5 GMNacpÞal;xøÜnrbs;RbFansPaesIubsYr maRta 283>-GMNacrbs;RbFansPaesIubsYr RbFansPaesIubsYr ra:b;rgelIkarRbRBwtþieTAd¾l¥énmnÞIresIubsYrénecARkmesIubsYr . RbFansPaesIubsYrepÞógpÞat;emIlCaGaT× lkçxNÐénkarGnuvtþbTb,BaØtþi sIþBIkarXMuxøÜn beNþaHGasnñ dIkatulakarepSg² dIkacat;[esIubsYrCMnYs nigekaslvic½y . RbFansPaesIubsYrra:b;rgkMu[nItiviFITaMgLaymankaryWty:avedayminsmehtupl . RbFansPaesuIbsYrGaccuHeTAeFVIGFikarkic©enAkñúgmnÞIresIubsYr . maRta 284>-taragraynaménerOgkþI ecARkmesIubsYrRKb;rUb enAeBldMNac;RtImasnImYy² RtUveFVItaragraynameQμaH erOgTaMgGs;edaymancuHnieTÞs sþIBIkic©cugeRkayénkaresIubsYrEdl)anbMeBj . maRta 285>-GFikarkic©énmnÞIresIubsYr RKb;GFikarkic©énmnÞIresIubsYredayRbFansPaesIubsYr RtUvEteFVIr)aykarN_epJIeTA RbFansala]T§rN_ . maRta 286>-bNþwgsMubiTsMNMuerOg enAeBlputfirevla 1 ¬mYy¦ qñaM KitBIéf¶ecaTRbkan; CnRtUvecaTGacsMu[ ecARkmesIubsYrbiTkaresIubsYr . kñúgry³eBl 1 ¬mYy¦ Ex KitBIéf¶TTYlBaküsMuenH ecARkmesIubsYrRtUvEtseRmc . RbsinebIecARkmesIubsYrminseRmcenAkñúgry³eBlenHeT
 • 97 CnRtUvecaTGac bþwgeTARbFansPaesIubsYrEdleFVIGFibBa¢adl;ecARkmesIubsYr[seRmc . luHputfirevla 1 ¬mYy¦ qñaM KitBIéf¶taMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI edImbNþwg rdæb,evNI GacsMu[ecARkmesIubsYrbiTkaresIubsYr . kñúgry³eBl 1 ¬mYy¦ Ex Kit BIkarTTYlBakübþwgsMu ecARkmesIubsYrRtUvEtseRmc . RbsinebIecARkmesIubsYrmin seRmckñúgry³eBlenHeT edImbNþwgrdæb,evNIGacbþwgeTARbFansPaesIubsYr EdleFVI GFibBa¢a[ecARkmesIubsYrseRmc . GMNacEdlTTYlsÁal;edaymaRtaenHdl;CnRtUvecaT nigdl;edImbNþwgrdæb,evNI GacRtUveRbIR)as;)anedayemFavI .
 • 98 KnßITI 5 GMBIsalRkm matikaTI 1 salRkmsaladMbUg CMBUkTI 1 smtßkic© nigkarbþwgeTAtulakar EpñkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA maRta 287>-karerobcMtamEdndIrbs;tulakar enATIRbCMuCnénextþ b¤RkugnImYy² mantulakarCan;dMbUgmYyEdlmansmtßkic© latsn§wgelIEdndIextþ b¤RkugTaMgmUl ehAfasaladMbUg . maRta 288>-vismitPaBrvagmuxgarepSg² rbs;ecARkm rvagmuxgarCaecARkm nigmuxgarCaRBHraCGaCJa b¤CaRBHraCGaCJargenaH KWman vismitPaBnwgKñay:agdac;xat . ecARkmNaEdl)anbMeBjmuxgarkñúgzan³CaRBHraCGaCJa CaRBHraCGaCJarg b¤Ca ecARkmesIubsYrelIerOgNamYy minGaccUlrYmkñúgkarCMnMuCRmHerOgenaH)aneT ebIBMudUecñaH eT salRkmnwgRtUvTukCaemaX³ . EpñkTI 2 smtßkic©smÖar³ nigsmtßkic©EdndI maRta 289>-smtßkic©rbs;saladMbUg saladMbUgCMnMuCRmHbT]Rkidææææ bTmCÄim nigbTlhu . saladMbUgseRmcCaRkum smUhPaBEdlmanecARkm 3 ¬bI¦ rUb cMeBaHbT]Rkidæ RBmTaMgbTmCÄim nig bTlhuEdlCab;Tak;Tg . saladMbUgseRmcCaecARkmeTalcMeBaHbTmCÄim nigbTlhu . maRta 290>-vivaTsmtßkic©rvagsaladMbUg tulakarEdlmansmtßkic©xagEdndIKW ³
 • 99 -tulakarnaTIkEnøgbTelμIs -tulakarnalMenAzanrbs;CnCab;ecaT b¤ -tulakarnaTIkEnøgcab;xøÜnCnCab;ecaT . kñúgkrNIEdlmantulakarBIr b¤eRcIn EdlsßitenAkñúgmNÐlénsala]T§rN_EtmYYy )anTTYlBakübþwgelIerOgEtmYydUcKña RbFansala]T§rN_cat;taMgtulakarEdlnwgRtUv TTYlbnÞúkelIsMNMuerOg . vivaTsmtßkic©EdndIrvagtulakareRcInEdlmanfñak;esμIKña RtUvseRmcedayRbFan tulakarCan;x<s; . karseRmcenHbiTpøÚvtva: . smtßkic©cMeBaHCnCab;ecaTRtUvBnøatrhUtdl;shcarI GñkepþImKMnit nigGñksmKMnit TaMgGs; . RbsinebItulakarEdl)anTTYlBakübþwgyl;eXIjfa BMMumansmtßkic©tamEdndI tulakarenH RbkasfaBMumansmtßkic©edaysalRkm nigbgÁab;[bgVilsMNMuerOgCUn RBHraCGaCJa edIm,I[RBHraCGaCJabBa¢ÚnsMNMuerOgenH CUntulakarEdlmansmtßkic©tam EdndI . Cayfaehtu tulakarenHseRmcesckþIelIkarbnþdak;CnCab;ecaT[sßitkñúgkar XMuxøÜn b¤karRtYtBinitütampøÚvtulakar . EpñkTI 3 karbþwgeTAtulakar maRta 291>-rebobbþwgeTAtulakar kñúgerOgRBhμTNÐsaladMbUgRtUv)anTTYlbNþwgeday ³ -dIkabBa¢Únrbs;ecARkmesIubsYr b¤saldIkabBa¢Únrbs;sPaesIubsYr -dIkabBa¢ÚneTAtulakarCMnMuCRmHedaypÞal;rbs;RBHraCGaCJa -kMNt;ehtusþIBIkarcUlbgðajxøÜnPøamEdleFVIedayRBHraCGaCJa . RKb;buKÁlEdlRtUv)anbBa¢ÚneTAcMeBaHmuxtulakar tamnItiviFINamYydUcxagelIenH maneQμaHfaCnCab;ecaT . CnrgeRKaHénbTelμIs GactaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI)anenAcMeBaHmuxtulakar RbsinebIxøÜnBuMTan;)antaMgxøÜnenAeLIyenAmuxecARkmesIubsYr .
 • 100 maneQμaHehAfaGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI KWbuKÁlRKb;rUb edayGnuvtþtamc,ab; EdlRtUvEtCYsCulBüsnkmμEdlbNþal[mandl;CnrgeRKaHénbTelμIs . maRta 292>-karkMNt;kalbriecäTénsvnakar elIkElgEtkñúgkrNIénnItiviFIcUlbgðajxøÜnPøam kalbriecäTénsvnakarRtUvkMNt; edayRbFantulakar . enAkñúgkrNIEdltulakar)anTTYlbNþwg edaykarbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;edaydIka bBa¢Únrbs;ecARkmesIubsYr b¤saldIkabBa¢Únrbs;sPaesIubsYr RbFantulakarRtUvEtKitKUr tamry³eBlEdlEcgenAkñúgmaRta 457 ¬ry³eBlEdlRtUveKarBrvagkarRbKl;dIka ekaHehA bBa¢ÚneTACMnuMCRmHpÞal; nigkarbgÁab;[cUlbgðajxøÜn¦ nigmaRta 466 ¬ry³eBl EdlRtUveKarBrvagdIkaekaHehA nigkarbgÁab;[cUlbgðajxøÜn¦ énRkmenH edIm,IkMNt; kalbriecäTebIksvnakar . kalbriecäTenHRtUvCUndMNwgedaypÞal;mat;dl;RBHraCGaCJa . maRta 293>-ry³eBlrYm RKb;firevlaEdlEcgedayRkmenH edIm,IbMeBjkic© b¤TRmg;karNamYyenaH RtUv putrlt; enAéf¶cugeRkayevlaem:ag 24 ¬émÖbYn¦ . tamFmμta ry³eBlEdlputkMNt; enAéf¶esAr_ éf¶GaTitü b¤éf¶buNü RtUvGUsbnøayrhUtdl;éf¶TImYyEdlebIkeFVIkarvij . enAkñúgRKb;krNIEdlTamTarhtßelxarbs;buKÁlNamñak; enAelIkic©NamYyenaH htßelxaenH GacCMnYsedaysñamRmaméd kalNabuKÁlenaHminecHcuHhtßelxa . maRta 294>-karekaHehAPaKI[cUlrYmkñúgsvnakartamdIkabBa¢Ún b¤tamsaldIkabBa¢Ún kñúgkrNIEdltulakar)anTTYlbNþwgedaydIkabBa¢Únrbs;ecARkmesIubsYr b¤saldIka bBa¢Únrbs;sPaesIubsYr RBHraCGaCJaRtUvekaHehA[cUlrYmkñúgeBlsvnakarnUv ³ -CnCab;ecaT -edImbNþwgrdæb,evNI -CnrgeRKaH kalNaCnenHminTan;)antaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNIenAmux ecARkmesIubsYr -sakSI -GñkCMnaj
 • 101 -GñkbkERb -GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNItamB½t’manEdlpþl;edayCnCab;ecaT b¤edIm bNþwgrdæb,evNI . karekaHehA[cUlrYmkñúgeBlsvnakarRtUveFVIdUcEdl)anEcgenAkñúgmatikaTI 2 KnßITI 7 énRkmenH . lixitcmøgéndIkabBa¢Únrbs;ecARkmesIubsYr b¤énsaldIkabBa¢Ún rbs;sPaesIubsYr RtUvP¢ab;CamYynwgdIkaekaHehAenH edIm,IRbKl;[dl;CnCab;ecaT . maRta 295>-karekaHehAPaKItamdIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; kñúgkrNItulakar)anTTYlbNþwgedaydIkabBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; RBHraCGaCJa RtUvekaHehA[cUlrYmkñúgsvnakarnUv ³ -CnrgeRKaH -sakSI -GñkbkERb -GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNItamB½t’manEdlpþl;[edayCnCab;ecaT b¤edIm bNþwgrdæb,evNI . karekaHehA[cUlrYmkñúgsvnakar RtUveFVIdUcEdlmanEcgenAmatikaTI 1 KnßITI 7 énRkmenH . maRta 296>-karekaHehAPaKIenAkñúgkrNIcUlbgðajxøÜnPøam enAkñúgkrNIénnItiviFIcUlbgðajxøÜnPøam RBHraCGaCJaRtUvekaHehA[cUlrYmkñúgsvnakarnUv ³ -CnrgeRKaH -sakSI -GñkbkERb -GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNItamB½t’manEdlpþl;edayCnCab;ecaT b¤edIm bNþwgrdæb,evNI . karekaHehA[cUlrYmkñúgeBlsvnakar RtUveFVIdUcEdl)anEcgenAkñúgmatikaTI 1 KnßI TI 7 énRkmenH . b:uEnþ kñúgkrNIbnÞan; RBHraCGaCJaGacekaHehACnrgeRKaH sakSI GñkbkERb nigGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNItamRKb;meFüa)ayeTaHbIedaypÞal;mat;k¾eday . maRta 297>-karekaHehAsakSI
 • 102 sakSIxagdak;bnÞúkEdlminTan;)ansYrcemøIytTl;KñaCamYyCnCab;ecaT RtUvEtekaH ehA[cUlrYmkñúgsvnakar . maRta 298>-karekaHehAsakSItamry³CnCab;ecaT nigedImbNþwgrdæb,evNI CnCab;ecaT nigedImbNþwgrdæb,evNI GacnaMcUlrYmkñúgsvnakarnUvsakSITaMgLay NaEdlRBHraCGaCJamin)anekaHehAedayxøÜnCaGñkecjesah‘uy . karekaHehAenHRtUv eFVItamEbbbTEdlmanEcgenAkñúgmatikaTI 3 KnßITI 7 énRkmenH . maRta 299>-karbBa©ÚlnItiviFI kalNatulakar)anTTYlnItiviFIeRcIn EdlmanGgÁehtueRcInCab;Tak;TgKña tulakarGacbgÁab;[bBa©ÚlnItiviFITaMgenaHCamYyKña)an . CMBUkTI 2 karcUlxøÜnrbs;PaKI EpñkTI 1 karcUlxøÜnrbs;CnCab;ecaT maRta 300>-karcUlxøÜnrbs;CnCab;ecaT CnCab;ecaTRtUvcUlbgðajxøÜnenAeBlsvnakarrbs;tulakaredaypÞal; . CnCab;ecaTRtUvGmedayemFavImñak;EdlxøÜneRCIserIs . CnCab;ecaTk¾GacsMu[ cat;taMgemFavI[xøÜn)anEdr enAkñúglkçxNÐEdlmanEcgkñúgc,ab;sþIBIlkçniþk³emFavI . maRta 301>-CMnYyrbs;emFavI CMnYyBIemFavIRtUvEtmandac;xatenAkñúgkrNIdUcteTA ³ 1-krNIbT]Rkidæ . 2-kalNaCnCab;ecaTCaGnItiCn . ebIKμankareRCIserIsedayCnCab;ecaT eT emFavIRtUv)ancat;taMgtamKMnitepþImrbs;RbFantulakar enAkñúglkçxNÐEdl manEcgenAkñúgc,ab;sþIBIlkçnþik³emFavI . maRta 302>-karbgðajxøÜnedayesrIrbs;CnCab;ecaT enAkñúgkrNIbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; CnCab;ecaTcUleTAbgðajxøÜnedayxøÜnÉgenA eBlsvnakar .
 • 103 maRta 303>-karbgðajxøÜnrbs;CnCab;ecaTedaymankgkmøaMgGm enAkñúgkrNInItiviFIcUlbgðajxøÜnPøam CnCab;ecaTRtUvXMuRKgedaykgkarBarrhUt dl;samIxøÜncUlbgðajxøÜnenAmuxtulakar . tulakarGacseRmc[XMuxøÜnCnCab;ecaTbeNþaHGasnñ)an dUcEdl)anEcgenAkñúg maRta 48 ¬nItiviFIénkarbgðajxøÜnPøam¦ énRkmenH . salRkmelIGgÁesckþI RtUvEtRbkasenAkñúgry³eBlEdlminGaceliIsBI 2 ¬BIr¦ s)þah_ KitBIéf¶bgðajxøÜnCnCab;ecaTdl;tulakar . karXMuxøÜnbeNþaHGasnñRtUvbBaÄb;edayeBjlkçN³c,ab; enAeBlputfirevla 2 ¬BIr¦ s)aþh_ . maRta 304>-nItiviFIénkarbgðajxøÜnPøam kalNaseRmcfaRtUveRbInItiviFIbgÁab;[cUlbgðajxøÜnPøam RBHraCGaCJaRtUv ³ -BinitüGtþsBaØaNbuKÁlEdleKbBa¢Únmk[xøÜn -[dMNwgdl;CnenaH GMBIerOgehtuEdlecaTRbkan; nigeQμaHbTelμIs -TTYlcemøIyrbs;buKÁlenaH RbsinebIsamIxøÜncg;niyay -eFVIkMNt;ehtusþIGMBIkarbgÁab;[cUlbgðajxøÜnPøam . RBHraCGaCJaR)ab;CnCab;ecaTfa xøÜnmansiT§isMuBwgemFavItamkareRCIserIsrbs;xøÜn b¤cat;taMgeLIgedayGnuelamtamc,ab;sþIBIlkçnþik³emFavI . emFavIeRCIserIs b¤cat;taMg RtUv)anTTYldMNwgPøam . emFavIGacBinitüsMNuMerOg nigTak;TgCamYyCnCab;ecaT)an . nieTÞsénTRmg;karTaMgenHRtUvcuHenAkñúgkMNt;ehtu ebIBuMdUecñaHeT nItiviFIRtUvTukCaemaX³ . tulakarCan;dMbUgRtUv)anTTYlbNþwgtamkMNt;ehtusþIBIkarbgÁab;[cUlbgðajxøÜnPøam. CnCab;ecaTRtUvXMuRKgedaykgkarBar rhUtdl;eBlsamIxøÜncUlbgðajxøÜnenAmux tulakar EdlkarbgðajxøÜnenaHRtUvRbRBwtþeTAenAkñúgéf¶enaHEtmþg . enAeBlbgðajxøÜnenH tulakareRkayBI)anepÞógpÞat;emIlGtþsBaØaNrbs;CnCab;ecaT nigr)aykarN_segçberOgehtuEdl)anecaTRbkan;mk RtUvR)ab;dl;CnCab;ecaTfa samIxøÜnGacmanry³eBledIm,IerobcMkarBarxøÜn . RbsinebICnCab;ecaTsuMry³eBl b¤RbsinebItulakaryl;eXIjfaerOgenaHminTan;
 • 104 GacCMnMuCRmHenaH RtUvelIkeTAsvnakareRkayeTot . tulakarGacbgÁab;[XMuxøÜnCnCab;ecaTbeNþaHGasnñ tamsalRkmEdlman sMGagehtu . enAkñúgsalRkmenaH tulakarRtUveyagtamlkçxNÐénmaRta 205 ¬mUlehtuénkarXuMxøÜnbeNþaHGasnñ¦ énRkmenH . tulakarRtUvecjdIkabgÁab;[XuMxøÜn . salRkmelIGgÁesckþI RtUvEtRbkaskñúgry³eBl EdlminGacelIsBI 2 ¬BIr¦ s)aþh_ KitBIéf¶énkarcUleTAbgðajxøÜnenAmuxtulakar . karXMuxøÜnbeNþaHGasnñRtUvEt bBaÄb;edayeBjlkçN³c,ab; eRkayBIkarputry³eBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_ . RbsinebItulakarEdl)anTTYlbNþwgtamnItiviFIbgÁab;[cUlbgðajxøÜnPøam yl;eXIj fa lkçxNÐénmaRta 47 ¬karbgðajxøÜnPøam¦ énRkmenH min)anbMeBjeT b¤k¾eday PaBsaMjúaMénerOgTamTarCacaM)ac;[eFVIkarRsavRCav[)anRCaleRCAbEnßm tulakarRtUv bBa¢ÚnsMNMuerOgeTARBHraCGaCJaedIm,IebIkeFVIkaresIubsYr . CnCab;ecaTRtUvEtnaMeTAbgðaj xøÜnenAéf¶enaHEtmþgenAcMeBaHmuxecARkmesIubsYr ebIBMudUecñaHeT CnCab;ecaTRtUvEtedaHElg [manesrIPaBvijedayÉkÉg . maRta 305>-karbgðajxøÜnrbs;CnCab;ecaT tamdIkabBa¢Ún b¤saldIkabBa¢Ún kñúgkrNIEdltulakarTTYlbNþwg tamdIkabBa¢Únrbs;ecARkmesIubsYr b¤saldIka bBa¢Únrbs;sPaesIubsYr CnCab;ecaTcUlbgðajxøÜnedayesrI elIkElgEtecARkmesIubsYr b¤sPaesIubsYr)anseRmc[XMuxøÜnbeNþaHGasnñ . RBHraCGaCJacat;viFankarcaM)ac; edIm,I[CnCab;ecaTEdlRtUv)anXMuxøÜn RtUv)annaM eTAkan;svnakaredaykgkmøaMgsaFarN³ . dUcEdl)anEcgenAkñúgmaRta 249 ¬esckþIseRmcéndIkadMeNaHRsayTak;Tgnwg karXuMxøÜnbeNþaHGasnñ nigkarRtYtBinitütampøÚvtulakar¦ énRkmenH esckþIseRmcrkSa TukxøÜnCnCab;ecaTenAkñúgXMubeNþaHGasnñ RtUvGs;GanuPaBenAeBlputfirevla 4 ¬bYn¦ Ex . RbsinebICnCab;ecaTminRtUv)an[cUleTAbgðajxøÜnenAmuxtulakarkñúgry³eBlenHeT CnCab;ecaT RtUvEt)anedaHElg[manesrIPaBvijedayÉkÉg . salRkmelIGgÁesckþIRtUveFVIeLIgkñúgry³eBlsmehtupl . CnCab;ecaTEdlcUlbgðajxøÜnenAeBlsvnakarkñúgzan³CaCnCab;XuMenaH enAEt Cab;XMudEdlrhUtdl;mansalRkmelIGgÁesckþI elIkElgEttulakarbgÁab;[edaHElg [manesrIPaBvij .
 • 105 maRta 306>-karedaHElgCnCab;ecaTEdlCab;XMu[manesrIPaBedayÉkÉg enARKb;eBlevla tulakarGacbgÁab;[edaHElgCnCab;;;ecaTEdlCab;XMu [man esrIPaBvij)an b¤[bnþkarXMuxøÜnCnCab;ecaTedayeyagtammaRta 205 ¬mUlehtuén karXuMxøÜnbeNþaHGasnñ¦ énRkmenH . tulakarGacseRmceRkayBI)ansþab;CnCab;ecaT emFavI nigRBHraCGaCJa . maRta 307>-bNþwgsMuedaHElg[manesrIPaBrbs;CnCab;ecaTEdlCab;XMu CnCab;ecaTEdlRtUv)anXMuxøÜn GacsMudl;tulakar[edaHElgxøÜn[manesrIPaBvij edaypÞal;mat;enAeBlsvnakar b¤tamlixitEdleFVICUneTARkLabBa¢I . BaküsMu[edaHElgenARkAXMu GaceFVIedayemFavIrbs;CnCab;ecaTEdlRtUv)anXMuxøÜn edaypÞal;mat;enAeBlsvnakar b¤tamlixitEdlepJICUneTARkLabBa¢I . kalNaBaküsMu)aneFVIedaypÞal;mat; RkLabBa¢IRtUvkt;RtaenAkñúgkMNt;ehtuén svnakar . kalNaBaküsMu)aneFVItamlixit RkLabBa¢IcuHnieTÞsGMBIkalbriecäTTTYl enAelIlixitenH ehIybBa¢ÚnCabnÞan;eTAdl;RbFantulakar . tulakarseRmceRkayBI)ansþab;CnCab;ecaT emFavI nigRBHraCGaCJa . tulakar RtUvseRmcenAkñúgry³eBld¾xøIbMput nigy:agyUrbMputkñúgry³eBl 10 ¬db;¦ éf¶ eRkayBI karsMuedaypÞal;mat; b¤eRkayBITTYlBaküsMuEdleFVICalaylkçN_GkSr . maRta 308>-kardak;[enACab;XMurhUtdl;putry³eBlbþwg]T§rN_rbs;RBHraCGaCJa kalNatulakarbgÁab;[edaHElg[manesrIPaBvijenaH CnCab;ecaTEdlRtUv)an XMuxøÜnenaH RtUvrkSaTukenAkñúgBn§naKar rhUtdl;putry³eBlsRmab;bþwg]T§rN_rbs; RBHraCGaCJa elIkElgEtecARkmenH yl;RBmedaHElgCnCab;ecaTEdlRtUv)anXMuxøÜn enaHPøam . esckþIseRmcyl;RBm b¤minyl;RBmCalaylkçN_GkSrrbs;RBHraCGaCJa RtUvEtdak;bBa©ÚlkñúgsMNMuerÓgénnItiviFI . kñúgkrNImanbNþwg]T§rN_rbs;RBHraCGaCJa GMBIsalRkmEdlbgÁab;[edaHElg CnCab;ecaTEdlRtUv)anXMuxøÜnenaH CnCab;ecaTRtUvrkSaTukkñúgBn§naKar rhUtTal;Et sala]T§rN_)anseRmcGMBIbNþwg]T§rN_enH . maRta 309>-CnCab;ecaTEdlBMuGaccUlbgðajxøÜn
 • 106 RbsinebIedaymUlehtusßanPaBsuxPaB b¤edaymUlehtuF¶n;F¶r EdleFVI[Cn Cab;ecaTminGaccUleTAbgðajxøÜnenAcMeBaHmuxtulakar)aneT RbFansvnakarGacbgÁab; [sYrCnCab;ecaT enATIkEnøgEdlCnenaHenA . tulakarkMNt;kalbriecäTénkarsYrcemøIy . karsYrcemøIyRtUveFVIedayRbFansvnakar enAcMeBaHmuxRBHraCGaCJa RkLabBa¢I nig emFavIrbs;CnCab;ecaT elIkElgEtCnCab;ecaTe)aHbg;ecaly:agCak;lak;nUvvtþmanrbs; emFavIxøÜn . karsYrcemøIyenHRtUvEtmaneFVIkMNt;ehtu . maRta 310>-dIkabgÁab;[naMxøÜnEdlseRmcedaytulakar enAkñúgerOgmCÄim nig]Rkidæ RbsinebICnCab;ecaTmincUlbgðajxøÜneT tulakar GacbgÁab;[bg¥g;erOgenHTuksin nig[ecjdIkabgÁab;[naMxøÜn . tulakarRtUvEtbBa¢ak;GMBI kalbriecäTénkarebIksvnakarfμI . dIkabgÁab;[naMxøÜnmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNCnCab;ecaT -bTelμIsEdlecaTRbkan; nigGtßbTc,ab;EdlkMNt; nigb®gáabbTelμIsenH -eQμaH nigzan³rbs;ecARkmEdlecjdIka . dIkabgÁab;[naMxøÜnRtUvmancuHkalbriecäT nigcuHhtßelxaedayRbFansvnakar nig mane)aHRtapg . bTb,BaØtþimaRta 192 ¬karGnuvtþdIkabgÁab;[naMxøÜn¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþ . CnCab;ecaTRtUv)annaMxøÜneTAkan;GgÁPaBnKr)al kgraCGavuFhtß mNÐlXMuxøÜn b¤Bn§naKar rhUtdl;eBlCnCab;ecaTenHcUlbgðajxøÜnenAmuxtulakar . CnCab;ecaTGac sMu[RBHraCGaCJasþab;cemøIyrbs;xøÜn . RBHraCGaCJaeFVIkMNt;ehtusþIBIkarsþab;cemøIyenH . EpñkTI 2 karcUlxøÜnrbs;edImbNþwgrdæb,evNI maRta 311>-kartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNIenAkñúgeBlsvnakar kñúgeBlsvnakar kartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNIeFVItamkarRbkasbþwgsamBaØ enAcMeBaHmuxRkLabBa¢I . karRbkasbþwgenHRtUvcuHnieTÞsenAkñúgkMNt;ehtuénsvnakar .
 • 107 kartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI minGacTTYl)aneT eRkayBIesckþIsnñidæansMu rbs;RBHraCGaCJaelIGgÁesckþI . CnrgeRKaHEdl)antaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNIrYcehIyenAeBlesIubsYrenaH min caM)ac;bMeBjTRmg;karenHCafμIeTóteTenAmuxtulakar . maRta 312>-vismitPaBrvagzan³CaedImbNþwgrdæb,evNI nigzan³CasakSI edImbNþwgrdæb,evNI minGacRtUveKsþab;ykcemøIykñúgzan³CasakSI)aneT . maRta 313>-CMnYy nigkartMNagrbs;edImbNþwgrdæb,evNI edImbNþwgrdæb,evNIk¾GacRtUv)anGmedayemFavIEdlxøÜn)aneRCIserIs . edImbNþwg rdæb,evNIk¾GacRtUv)antMNagedayemFavI shB½T§ b¤jatielahitpÞal;Edr . GñktMNag EdlminEmnCaemFavI RtUvEtmanlixitRbKl;siT§iCalaylkçN_GkSr . EpñkTI 3 karcUlxøÜnrbs;GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI maRta 314>-karcUlbgðajxøÜnrbs;GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNIGacRtUv)anGmedayemFavI . GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI k¾GacRtUv)antMNagedayemFavI edayshB½T§ b¤edayjatielahitpÞal;Edr . GñktMNag EdlminEmnCaemFavI RtUvEtmanlixitRbKl;siT§iCalaylkçN_GkSr . EpñkTI 4 karcUlxøÜnrbs;sakSI maRta 315>-karcUlbgðajxøÜnrbs;sakSI sakSIRtUvEtcUlmkbgðajxøÜnenAmuxtulakartamkarekaHehA . tulakarGaceRbI kgkmøaMgsaFarN³edIm,IbgçMsakSI[cUlbgðajxøÜn .
 • 108 CMBUkTI 3 karBiPakSaedjedal EpñkTI 1 saFarNPaBénkic©BiPakSaedjedal nigkardwknaMsvnakar maRta 316>-saFarNPaBénkic©BiPakSaedjedal nigPaBsm¶at;énkic©BiPakSaedjedal karBiPakSaedjedalRbRBwtþeTAenAkñúgeBlsvnakarsaFarN³ . b:uEnþ ebItulakaryl;eXIjfasaFarNPaB bgá[maneRKaHfñak;dl;sNþab;Fñab; saFarN³ b¤dl;TMenomTmøab; enaHtulakartamesckþIseRmcmansMGagehtu GacbgÁab; [karBiPakSaedjedalTaMgRsug b¤mYyEpñk RbRBwtþeTACasm¶at; . tulakarseRmctam salRkmmYy dac;edayELkBIsalRkmGgÁesckþI b¤tamesckþIseRmcBiessénsalRkm elIGgÁesckþI . esckþIseRmcrbs;tulakarEdlbgÁab;[eFVIkarBiPakSaedjedalCasm¶at; minGac tva:)aneT . maRta 317>-karRbkassalRkm enAkñúgRKb;krNITaMgGs; salRkmRtUvEtRbkasenAeBlsvnakarCasaFarN³ . maRta 318>-karFanasNþab;Fñab;énsvnakar RbFansvnakardwknaMkarBiPakSaedjedal . RbFanRtUvra:b;rg[siT§ixagkarkarBar )anRbRBwtþeTAedayesrI . bu:Enþ RbFanGacbdiesFecjBIkarBiPakSaedjedalnUvGVIEdl maneKalbMNgGUsbnøaykarBiPakSaedjedalenHedaytRbeyaCn_ KμanrYmviPaKTanGVI dl;karsMEdg[eXIjkarBit . RbFansvnakarra:b;rg[mansNþab;Fñab;l¥enAeBlsvnakar . RbFansvnakarGachamXat;GnItiCnxøH b¤TaMgGs;min[cUlkñúgbnÞb;svnakar . RbFansvnakarGacbgÁab;[beNþjbuKÁlRKb;rUb Edlbgá[mankarRcbUkRcbl; dl;rebóberóbryénkarBiPakSaedjedal . kñúgkarbMeBjmuxgarrbs;xøÜn RbFansvnakarGaceRbIR)as;kgkmøaMgsaFarN³ . maRta 319>-karBinitüemIlsMNMuerOg
 • 109 muneBlsvnakar emFavIGacBinitüemIlsMNMuerOgenAkariyal½yRkLabBa¢Iéntulakar enAeRkamkarRtYtBinitürbs;RkLabBa¢I . emFavI b¤elxaFikarrbs;emFavI GacRtUv)anGnuBaØatedayRbFantulakar[eFVIkarcmøg lixiténsMMNMuerOg edayxøÜnCaGñkecjesah‘uy nigenAeRkamkarRtYtBinitürbs;RkLabBa¢I . maRta 320>-bTelμIsEdlRtUv)anRbRBwtþenAkñúgeBlsvnakar RbsinebImanbTelμIs)anekIteLIgenAkñúgeBlsvnakar RbFansvnakareFVIkMNt;ehtu BinitüerÓgehtuenH . RbFansvnakarGacbgÁab;[cab; nignaMCnelμIsPøamCUnRBHraCGaCJa edIm,IføwgEføg BIviFankarEdlRtUvcat; . kalNabTelμIsCabTlhu b¤bTmCÄim tulakarGacCMnMuCRmHCnelμIsPøam Rbsin ebIRBHraCGaCJabþwgsMu nigRbsinebICnelμIsyl;RBm . EpñkTI 2 viFanénPsþútag maRta 321>-karvaytMélelIPsþútagedaytulakar elIkElgbTb,BaØtiþc,ab;pÞúyBIenH PsþútagkñúgerOgRBhμTNÐ GacCUn)anedayesrI . tulakarføwgEføgedaysSrcitþ GMBItémøPsþútagEdleKdak;CUnmkxøÜnBinitü edayEp¥keTA elICMenOesμaHRtg;BitR)akdrbs;xøÜn . tulakarsMGagenAkñúgesckþIseRmcrbs;xøÜn EteTAelIPsþúPagEdlmanenAkñúgsMNMuerOg b¤EdlRtUveKykmkbgðajenAeBlsvnakarb:ueNÑaH . karsarPaBk¾dUcCaRbePTénPsþútagdéTeTotEdr RtUvdak;CUntulakareFVIkarføwgEføg . cemøIyEdlTTYleRkamkarbgçitbgçMxagrUbkay b¤xagpøÚvcitþenH KμantémøCaPsþútageT . kareqøIyqøgrvagCnCab;ecaTnigemFavIrbs;xøÜnminGacykmkeFVICaPsþútag)aneT,Iy. EpñkTI 3 dMeNIrkarénkic©BiPakSaedjedal maRta 322>-viFanTak;TgnwgPaKIEdlmanvtþmanenAkñúgsvnakar RkLabBa¢IehAeQμaHCnCab;ecaT edImbNþwgrdæb,evNI GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI
 • 110 CnrgeRKaH sakSI nigGñkCMnaj RBmTaMgepÞógpÞat;emIlGtþsBaØaNCnTaMgenaH . kalNaedImbNþwgrdæb,evNIRtUv)antMNagedayshB½T§ b¤edayjatielahitpÞal; RkLabBa¢IBinitüemIlGtþsBaØaNénGñktMNag nigsuBlPaBénkarRbKl;siT§i . cMeBaHGñk TTYlxusRtUvRdæb,evNI k¾RtUveFVIdUecñHEdr . RkLabBa¢IRtUvsMueyabl;RbFansvnakarkñúg krNIcaM)ac; . PaKInImYy² GgÁúyenAtamkEnøgEdlTuksRmab;[xøÜn enAkñúgbnÞb;svnakar . CnCab;ecaTminRtUvTak;TgnwgKñaeT . GñkCMnaj nigsakSIfyxøÜneTAenAkñúgbnÞb;rg;caMEdlTukbRmug[xøÜn ehIyEdlBI kñúgbnÞb;rg;caMenaH xøÜnminGacemIleXIj b¤B¤GVIEdlRbRBwtþeTAenAkñúgbnÞb;svnakareT . enAkñúgeBlsvnakar nigenAkñúgbnÞb;rg;caM sakSIminRtUvTak;TgnwgKñaeT . maRta 323>-vivaTkmμsþIBIniytPaBénkarekaHehA vivaTkmμsþIBIPaBRtwmRtUvéndIkabBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; énkMNt;ehtucUlbgðajxøÜnPøam b¤karekaH[cUlmkbgðajxøÜnenAeBlsvnakar RtUvEtelIkeLIgenAmuneBlsYrcemøIyCn Cab;ecaTelIGgÁesckþI ebIBMudUecñaHeT vivaTkmμenHminGacTTYl)aneLIy . maRta 324>-karsþab;cemøIyrbs;sakSIEdlminRtUv)anekaHehA enAeBlebIkBiPakSaedjedal PaKIGacsMu[tulakarsþab;cemøIykñúgzan³CasakSI nUvbuKÁlEdlmanvtþmanenAkñúgbnÞb; b:uEnþ min)anekaHehA[)anRtwmRtUveT . karsþab; cemøIysakSIenHRtUvmankaryl;RBmBIRbFansvnakar . RkLabBa¢IRsg;GtþsBaØaN nig GeBa¢IjsakSIenH[fyeTAenAbnÞb;rg;caM . maRta 325>-karsYrcemøIyCnCab;ecaT RbFansvnakarR)ab;dl;CnCab;ecaT [)andwgGMBIGMeBIEdleKecaTRbkan;elIxøÜn nigeFVIkarsYrcemøIyCnCab;ecaTenH . RbFansvnakarsYrRKb;sMNYrEdlxøÜnyl;eXIjfa manRbeyaCn_dl;karsMEdg[eXIjkarBit . RbFansvnakarman krNIykic©sYrcemøIy CnCab;ecaTenH TaMgxagEpñkdak;bnÞúk TaMgxagEpñkedaHbnÞúk . eRkayBIRbFansvnakarsYrcemøIyrYcehIy RBHraCGaCJa emFavI nigPaKI GacRtUv )anGnuBaØat[elIksMNYrsYrdl;CnCab;ecaT . RKb;karelIksMNYrTaMgGs; RtUvEt)an karGnuBaØatBIRbFansvnakar . eRkABIsMNYrrbs;tMNagGyükar nigemFavI sMNYr
 • 111 epSg²eTot RtUvsYrtamry³RbFansvnakar . kñúgkrNImankartva: RbFansvnakar seRmcedaysSrcitþfa etIsMNYrenHRtUvEtsYrb¤eT . maRta 326>-karsþab;cemøIyrbs;PaKI RbFansvnakarsþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI Cn rgeRKaH sakSI nigGñkCMnaj tamlMdab;lMedayEdlxøÜnyl;eXIjfa manRbeyaCn_ . RbFansvnakarGacsþab;nUvcemøIymRnþI nigPñak;garnKr)alyutþiFm’ Edl)ancUlrYmkñúg karesIubGegátkñúgzan³CasakSI . RBHraCGaCJa emFavI nigPaKI GacRtUv)anGnuBaØat[elIksMNYrsYr . RKb;karelIk sMNYrTaMgGs;RtUvEt)ankarGnuBaØatBIRbFansvnakar . eRkABIsMNYrrbs;tMNagGyükar nigemFavI sMNYrepSg²eTotRtUvsYrtamry³RbFansvnakar . kñúgkrNImankartv:a RbFan svnakarseRmcedaysSrcitþfa etIsMNYrenHRtUvEtsYrb¤eT . maRta 327>-karCMTas;eTAnwgkarsþab;cemøIyrbs;sakSI RBHraCGaCJa emFavI nigPaKI GacCMTas;nwgkarsþab;sakSI EdlxøÜnyl;eXIjfa cemøIyenHKμanRbeyaCn_GVIdl;karsMEdg[eXIjkarBit . kñúgkrNImankartva: RbFan svnakarseRmcedaysSrcitþfa etIRtUvsþab; b¤minsþab;cemøIysakSIenH . maRta 328>-kars,frbs;sakSI RbFansvnakarsYrsakSImñak;²faetI Cajatielahit b¤jatiBn§rbs;CnCab;ecaT edImbNþwgrdæb,evNI b¤GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI b¤k¾CaGñksIuQñÜlbeRmICnTaMgenaHb¤eT . munnwgeqøIyeTAnwgsMNYr sakSInImYy²RtUvs,ffa xøÜnniyayEtkarBitRsbtam sasna b¤CMenOrbs;xøÜn . eRkayeBleqøIyrYcehIy sakSInImYy² RtUvEtenAbRmugxøÜnsRmab;esckþIRtUvkar rbs;tulakar . tulakarGacGnuBaØat[sakSIenHfyxøÜn RbsinebIvtþmanrbs;sakSIenH ElgcaM)ac;eTotehIy . bTb,BaØtþiénmaRta 156 ¬sakSIEdlGnuBaØat[rYcBIsm,f¦ énRkmenH RtUvykmk GnuvtþpgEdr . maRta 329>-Gñkbþwgbrihar
 • 112 GñkbþwgbriharEdl)anTTYlrgVan;BIbNþwgbriharrbs;xøÜn k¾GacRtUv)antulakar sþab;cemøIyykCaB½t’man)anEdr . maRta 330>-CMnYy nigsm,frbs;GñkbkERb kñúgkrNIcaM)ac; RbFanGacehArkGñkbkERb . GñkbkERbenHRtUvs,fRsbtam sasna b¤CMenOrbs;xøÜnfa xøÜnnwgCYydl;tulakar nigbkERbcemøIy[)anesμaHRtg; . enAkñúgkrNINak¾eday GñkbkERb minGacRtUv)aneRCIserIskñúgcMeNamecARkm RkLabBa¢I nKr)al kgraCGavuFhtß KUPaKI b¤sakSIeT . bTb,BaØtþiénmaRta 156 ¬sakSIEdlGnuBaØat[rYcBIsm,f¦ énRkmenH RtUvykmk GnuvtþpgEdr . maRta 331>-CnK føg; kalNasMNYrRtUvsYrdl;CnK føg; RkLabBa¢IsresrsMNYr ehIy[samIxøÜnGan nigeqøIyedaylaylkçN_GkSr . kñúgkrNIsamICnminecHGan b¤minecHGkSr RbFan svnakar RtUvrkGñkbkERbkñúglkçxNÐEdlmanEcgedaymaRta 330 ¬CMnYy nigsm,f rbs;GñkbkERb¦ énRkmenH . RbFansvnakarGacehArkGñkFøab;R)aRs½yTak;TgCamYyCnenHmkbkERb . buKÁlenH RtUvs,ftamsasna nigCMenOrbs;xøÜnfaCYytulakar nigRtUvbkERbcemøIy[)anesμaHRtg; . maRta 332>-karbgðajvtßútag RbFansvnakarGacbgÁab;[CnNamñak;bgðajvtßútag)an . maRta 333>-karEsVgrkkarBitkñúgkrNIGvtþmanrbs;CnCab;ecaT eTaHbICaCnCab;ecaTGvtþmank¾eday tulakarRtUvEtEsVgrk[eXIjkarBit sþab; cemøIyPaKIdéTeTot sakSI nigBinitüvtßútag . maRta 334>-kardak;esckþIsnñidæanrhUtdl;biTkic©BiPakSaedjedal rhUtTl;nwgkarbiTkic©BiPakSaedjedal CnCab;ecaT edImbNþwgrdæb,evNI nig GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI GaceFVIesckþIsnñidæanCalaylkçN_GkSr nigCUnlixitsñam TaMgGs;EdlxøÜnyl;eXIjfa manRbeyaCn_dl;karsMEdg[eXIjkarBit . esckþIsnñidæanCalaylkçN_GkSrRtUvcuHTidæakaredayRbFansvnakar nigRkLabBa¢I
 • 113 ehIyRtUvP¢ab;eTAkñúgsMNMuerOg . maRta 335>-siTi§niyaysþIrbs;PaKIbnÞab;BIcb;kic©BiPakSaedjedal eRkayBiPakSaedjedal RbFansvnakarebIk[CndUcxageRkamenHniyayCabnþ bnÞab;Kña ³ -edImbNþwgrdæb,evNI GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI CnCab;ecaT edIm,IeFVIkar kt;sMKal;xøI² -emFavIrbs;edImbNþwgrdæb,evNI edIm,IeFVIesckþIsnñidæankarBar -RBHraCGaCJa edIm,IeFVIesckþIsnñidæanbþwgsMu -emFavIrbs;GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI emFavIrbs;CnCab;ecaT edIm,IeFVIesckþI snñidæankarBar . edImbNþwgrdæb,evNI nigRBHraCGaCJa GaceqøIytbeTAvij)an . b:uEnþ CnCab;ecaT nigemFavIrbs;xøÜn RtUvniyayeRkayeKbg¥s;Canic© . karbMeBjTRmg;karenH RtUvEtkt;RtaTukkñúgkMNt;ehtusvnakar nigkñúgsalRkm . maRta 336>-BakübþwgsMuedaypÞal;mat;rbs;RBHraCGaCJa RBHraCGaCJaeFVIkarsnñidæanbþwgsMuedaypÞal;mat; EdlxøÜnyl;eXIjfa smRsbeTA nwgRbeyaCn_l¥ényutþiFm’ . maRta 337>-karBiPakSaseRmcrbs;tulakar tulakarfyxøÜncUleTAkñúgbnÞb;BiPakSaedIm,IseRmc . KμanbNþwgsMuNamYyGacRtUvdak; CUntulakar)aneToteT.KμanTLðIkrN_NamYyGacRtUv)anelIkykmksMGageTot)aneLIy. RBHraCGaCJa nigRkLabBa¢I minRtUv)anGnuBaØat[cUlrYmkñúgkarBiPakSaseRmcenHeT. maRta 338>-karcuHdl;kEnøgrbs;tulakar tulakarGaccuHeTAkan;RKb;TIkEnøgénEdndICati kñúgplRbeyaCn_énkarsEmþg[ eXIjkarBit . tulakarRtUvEtmanRBHraCGaCJa nigRkLabBa¢IGmdMeNIrCanic© . CnCab;ecaT edImbNþwgrdæb,evNI GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI RBmTaMgemFavI k¾GacCUndMeNIrtulakar )anEdr RbsinebIxøÜn)anesñIsMu . RbtibtþikarTaMgenH RtUvEtmaneFVIkMNt;ehtu .
 • 114 maRta 339>-B½t’manbEnßmEdlbgÁab;edaytulakar RbsinebIyl;eXIjfa karRsavRCavfμICakarcaM)ac; tulakarGacbgÁab;tamsalRkm [eFVIkaresIubsYrbEnßm . GñkEdlmansmtßkic©eFVIkaresIubsYrbEnßmenHKW ³ -RbFansvnakar -ecARkmmYyrUbénRkumRbwkSaCMnMuCRmH kalNatulakarseRmcCaRkumsmUhPaB -ecARkmdéTeTot éntulakarCan;dMbUg . salRkmEdlbgÁab;eFVIkaresIubsYrbEnßm RtUvcat;taMgecARkm[TTYlParkic©enH . enAkñúglkçxNÐdUcKñanwgecARkmesIubsYr ecARkmenHGac ³ -cuHeTAelIRKb;visalPaBénEdnsmtßkic©tulakar b¤elIRKb;visalPaBén EdndICati -sþab;cemøIysakSI -eFVIkarEqkeqr -cab;ykvtßútag -bgÁab;[eFVIekaslvic½y . edIm,IGnuvtþkaresIubsYrbEnßmenH ecARkmGacecjdIkacat;[sYrCMnYs)anEdr . maRta 340>-erOgkþIEdlRtUv)andak;[cat;karbnþ RbsinebIkarBiPakSaedjedalmin)anbBa©b;enAkñúgeBlsvnakarenaHeT tulakar GacbnþenAeBlsvnakareRkay tamkalbriecäTEdlxøÜnkMNt; . maRta 341>-karsresrkMNt;ehtusvnakar enAeBlsvnakar RkLabBa¢IsresrkMNt;ehtusvnakarEdlmaneKaledApþl; meFüa)aydl;sala]T§rN_eFVIkarRtYtBinitünItüanukUlPaBénnItiviFI nig)anyl;dwgGMBI karBiPakSa edjedal . RkLabBa¢IRtUvxitxMerobrab;edayykcitþTukdak;GMBIkarRbRBwtþeTAénsvnakar nigkt;Rta [)anRtwmRtUvtamsMNYrEdlsYr RBmTaMgcemøIyrbs;CnCab;ecaT edImbNþwgrdæb,evNI GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI sakSI nigGñkCMnaj . kMNt;ehtusvnakarRtUvcuHhtßelxaedayRkLabBa¢I nigcuHTidæakareRkayBIkar
 • 115 epÞógpÞat;edayRbFansvnakarkñúgry³eBl 10 ¬db;¦ éf¶ eRkayéf¶RbkassalRkm . RkLabBa¢INaEdlx¢Ix¢aenAkñúgkarkan;kab;kMNt;ehtusvnakarRtUvTTYlTNÐkmμxagvin½y. EpñkTI 4 GBaØRtkmμ maRta 342>-smtßkic©rbs;tulakarkñúgerOgGBaØRtkmμ tulakarEdlTTYlbNþwgGaCJa mansmtßkic©edIm,IseRmcGMBIRKb;GBaØRtkmμTaMgGs; EdlelIkeLIgedayKUPaKI elIkElgEtc,ab;)anbBaØtþepSgBIenH . tulakarmansmtßkic© CaGaT× edIm,IseRmcBIGBaØRtkmμ sþIBIemaXPaBénnItiviFI EdleKdak;CUnxøÜnBinitü elIkElgEtkalNatulakarTTYlCMnMuCRmHtamdIkabBa¢ÚnBI ecARkmesIubsYr b¤saldIkabBa¢Únrbs;sPaesIubsYr . maRta 343>-bBaðabnÞan;bgçM nigkarbg¥g;minTan;seRmc tulakarRtUvbg¥g;minTan;seRmc kalNaPaKINamYyelIkbBaðabnÞan;bgçMEdlkar BinitübBaðaenHCasmtßkic©pþac;muxrbs;tulakarmYyepSgeTot . bBaðabnÞan;bgçMGacnwgTTYl)anluHRtaEtbBaðaenH GacnwglublagcritCabTelμIs BIGMeBIEdlecaTRbkan;elICnCab;ecaT . kñúgerÓgrdæb,evNI bBaðasþIBIsiT§ixagkmμsiT§i siTi§RbtükSelIGclnvtßú nigzan³ buKÁl Casmtßkic©pþac;muxrbs;tulakarrdæb,evNI . maRta 344>-karbgðajGBaØRtkmμ GBaØRtkmμRtUvEtelIkeLIgmundMNak;kalkarBardl;GgÁesckþI ebIBMudUecñHeTBMuGac TTYl)aneLIy . maRta 345>-karTTYlbBaðabnÞan;bgçM tulakarGacRbkasfa minGacTTYl)annUvbBaðabnÞan;bgçMEttamsalRkmEdlman sMGagehtub:ueNÑaH . kalNaGBaØRtkmμmin)anTTYlkaryl;RBmeT karBiPakSaedjedal RtUvbnþ . kalNabBaðabnÞan;bgçMRtUv)anelIkeLIg nigRtUv)anTTYlyl;RBmedaytulakar enaH tulakarenHRtUvbg¥g;minTan;seRmc ehIykMNt;ry³eBl[PaKIBak;B½n§bþwgeTA
 • 116 tulakarmansmtßkic© . luHputry³eBlenH RbsinebIPaKIBak;B½n§bgðajPsþútagfa )anbþwgtulakarman smtßkic©ehIy tulakarkMNt;ry³eBlfμImYyeTot edIm,I[)anesckþIseRmcGMBIbBaðaenH . tulakarEdlTTYlbNþwg RtUv)anTTYldMNwgGMBIry³eBlenHBIRBHraCGaCJa . ebIKμanesckþIseRmcenAkñúgry³eBlEdlkMNt;edaytulakarenaHeT erOgkþIRBhμTNÐ cab;dMeNIrkarteTAeTot RbsinebIkaryWty:avenHCakMhusbNþalmkBIkareFVsRbEhs rbs;PaKIBak;B½n§ . maRta 346>-karCMnMuCRmHelIGBaØRtkmμ tulakarRtUvseRmcGMBIGBaØRtkmμtamsalRkmmYydac;edayELk BIsalRkmén GgÁesckþI . b:uEnþ tulakark¾GacbBa©Úl]b,tþiehtueTAnwgGgÁesckþI ehIyseRmctamsalRkm EtmYydUcKña GMBIGBaØRtkmμCamYynwgGgÁesckþI . CMBUkTI 4 esckþIseRmc EpñkTI 1 karRbkassalRkm maRta 347>-karRbkassalRkm salRkmRtUvseRmcecjenAeBlsvnakar EdleFVIkarBiPakSaedjedal b¤enAeBl svnakarelIkeRkay . enAkñúgkrNIxageRkayenH RbFansvnakarCUndMNwgdl;PaKI TaMgLayEdlmanvtþman GMBIéf¶EdlRtUvRbkassalRkm . maRta 348>-EdnkMNt;énkarbþwgeTAtulakarcMeBaHGgÁehtu tulakarGacseRmcesckþI)anEteTAelIGMeBITaMgLayNa EdlmanbgðajenAkñúg saldIkabBa¢Ún dIkabBa¢Ún dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; b¤kMNt;ehtuénkar bgðajxøÜnPøam . kñúgkrNIEdltulakarseRmcrYmCaRkum ehIyyl;eXIjfaGgÁehtuEdlRtUv)an bþwgenaH begáIt)anCabTmCÄim b¤bTlhu tulakarenaHenAEtmansmtßkic©edIm,ICRmH esckþIdEdl .
 • 117 kñúgkrNIEdltulakarseRmcedaymanecARkmEtmñak;Kt; ehIyyl;eXIjfa GgÁehtuEdlRtUv)anbþwgenaH begáIt)anCabT]Rkidæ tulakarenaHbgVilsMNMuerOgCUn RBHraCGaCJa edIm,IebIkkaresIubsYr . maRta 349>-EdnénkarbþwgeTAtulakarcMeBaHbuKÁl tulakarGacCMnMuCRmHbuKÁlEdlbBa¢ÚneTAcMeBaHmuxxøÜnkñúgzan³CaCnCab;ecaTEtb:ueNÑaH. RbsinebIbuKÁlNaEdlekaHehA[cUleTAcMeBaHmuxtulakarkñúgzan³CasakSI GacRtUv ecaTRbkan;kñúgzan³CaCnéddl; b¤GñksmKMnit buKÁlenaHnwgGacRtUvCMnMuCRmH)an eRkayBI RtUv)anecaTRbkan;dUcmanEcgenAmaRta 43 ¬karecaTRbkan;¦ Etb:ueNÑaH . maRta 350>-karRbkasBIBiruT§PaB tulakarBinitüemIlfa ³ -GMeBIenaHCabT]Rkidæ bTmCÄim b¤bTlhu -CnCab;ecaT)anRbRBwtþGMeBIEdlecaTRbkan;elIxøÜnb¤eT . RbsinebIBinitüeXIjfa manBiruT§PaBelICnCab;ecaT tulakarRbkaspþnÞaeTas tamc,ab;bBaØtiþ . RbsinebItulakaryl;eXIjfaGMBIenaHminEmnCabTelμIseT b¤k¾CnCab;ecaTKμan kMhuseT CnCab;ecaTRtUv)anrYcxøÜnBIbTecaT . maRta 351>-Gvtþmanrbs;CnCab;ecaT vimtisgS½yRtUvEt)anCaGtßRbeyaCn_dl;CnCab;ecaTCanic© . kñúgkrNICnCab;ecaTGvtþman tulakarRtUvRbkaseTasEdlyl;eXIjfaRtwmRtUv RbsinebIxøÜnRbkasfa CnCab;ecaTBitCa)anRbRBwtþbTelμIsdUcEdl)anecaTRbkan; enaHEmn . maRta 352>-karbBa©b;karRtYtBinitütampøÚvtulakar karRtYtBinitütampøÚvtulakar RtUvbBa©b;enAeBlRbkassalRkm . maRta 353>-dIkabgÁab;[XMuxøÜn nigdIkabgÁab;[cab;xøÜn ecjedaytulakar RbsinebItulakarRbkaspþnÞaeTasdak;Bn§naKar 1 ¬mYy¦ qñaM y:agtic eday KμankarBüÜreT tulakartamesckþIseRmcBiess nigedaymansMGagehtu GacecjenA
 • 118 kñúgeBlsvnakar ³ -dIkabgÁab;[XMuxøÜnCnCab;ecaTEdlmanvtþman -dIkabgÁab;[cab;xøÜnCnCab;ecaTGvtþman . dIkabgÁab;[XMuxøÜn nigdIkabgÁab;[cab;xøÜn manGanuPaBGnuvtþPøam² . dIkaTaMgenaHmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNrbs;BiruT§Cn -RbePTénTNÐkmμ nigGtßbTc,ab;EdlCamUldæanénkarpþnÞaeTasenH -eQμaH nigzan³rbs;ecARkmEdlecjdIka . dIkaenHRtUvEtmancuHkalbriecäT nigcuHhtßelxaedayecARkmenH nige)aHRtapg . BiruT§CnEdlRtUv)ancab;xøÜnedayGnuvtþtamdIkabgÁab;[cab;xøÜnenaH RtUvEt)aneK naMeTAbgðajxøÜnkñúgry³eBly:agxøIbMputenAmuxRBHraCGaCJa naTIkEnøgcab;xøÜnEdl[dMNwg dl;samIxøÜnGMBIdIkaenH nigeFVIkarXMuxøÜn . kalNasalRkmRtUv)anseRmcedaykM)aMgmuxenaH BiruT§CnEdlseRmccitþfabþwg Tas; RtUvEtcUlbgðajxøÜnenAkñúgry³eBly:agxøIbMput enAmuxtulakarEdl)anRbkas salRkm . BiruT§CnGaceFVIBaküsMuenAeRkAXMu . tulakarRtUvseRmcdUcEdlmanEcgenA maRta 307 ¬bNþwgsuMedaHElg[manesrIPaBrbs;CnCab;ecaTEdlCab;XuM¦ énRkmenH . maRta 354>-karRbKl;vtßúEdlcab;yk tulakarmansmtßkic©seRmcGMBIkarRbKl;vtßúEdlcab;yk . maRta 355>-karseRmcGMBIRbeyaCn_Epñkrdæb,evNI enAkñúgsalRkmEtmYyCamYyerOgRBhμTNÐ tulakarseRmcGMBIplRbeyaCn_Epñk rdæb,evNI . tulakarvinic½äyGMBIPaBGacTTYl)anénkartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI ehIyseRmcGMBIBakübþwgrbs;edImbNþwgrdæb,evNI eTAelICnCab;ecaT nigelIGñkTTYl xusRtUvrdæb,evNI . kalNatulakarminTan;GacseRmc)anelIplRbeyaCn_Epñkrdæb,evNI eT tulakarGacbg¥g;eTAsvnakarelIkeRkay nigGacseRmc[R)ak;beNþaHGasnñ . buKÁlEdlRtUvpþnÞaeTaskñúgbTelμIsEtmYyCamYyKñaenaH RtUvTTYlxusRtUvkñúgkar sgkarxUcxatedaysamKÁIPaB . maRta 356>-Gvtþmanrbs;edImbNþwgrdæb,evNIenAkñúgsvnakar
 • 119 RbsinebIedImbNþwgrdæb,evNI )anCUnBaküsMuTamTarsMNgkarxUcxatenAmuneBl svnakar EtGvtþmanenAeBlsvnakar ehIyRbsinebItulakarRbkasfamanBiruT§elICn Cab;ecaTenaH tulakarRtUvEtseRmc[sgkarxUcxatdl;CnrgeRKaHedayEp¥kelIGtßn½y énsMNMuerOg . maRta 357>-karsresrsalRkm ³ EpñksMGagehtu nigEpñkseRmc RKb;salRkmRtUvmanBIrEpñk ³ -EpñksMGagehtueBalKWTLðIkrN_énGgÁehtu nigGgÁc,ab;EdlnaM[tulakar ecjesckþIseRmc . -EpñkseRmceBalKWesckþIseRmcrbs;tulakar . GgÁehtuRtUvEtc,as;las; nigKμankarsgS½y . tulakarRtUvBinitüemIlbTecaT nImYy² nigTLðIkrN_Edl)anelIkenAeBlsvnakar . enAkñúgsMGagehtu tulakarRtUveqøIytbeTAnwgesckþIsnñidæanCalaylkçN_GkSr rbs;KUPaKI . EpñkesckþIseRmcRtUvcuHnieTÞs GMBIbTelμIsEdlCnCab;ecaT)anRbRBwtþxusGtßbT c,ab;EdlGnuvtþeTas nigTNÐkmμrdæb,evNI . maRta 358>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIsalRkm salRkmRtUvcuHhtßelxaedayRbFan nigRkLabBa¢I . salRkmRtUvmancuHesckþIdUcteTA ³ -kalbriecäTénsvnakar -kalbriecäTénkarRbkassalRkm -eQμaH nigzan³rbs;ecARkmEdlCMnMuCRmH -eQμaH nigzan³tMNagGyükar -eQμaH nigzan³rbs;RkLabBa¢I -eQμaH TIlMenA kalbriecäT nigTIkEnøgkMeNIt muxrbrrbs;;CnCab;ecaT rbs;edImbNþwgrdæb,evNI nigGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI -eQμaHrbs;emFavI . eRkayBI)ancuHhtßelxaedayRbFan nigRkLabBa¢IrYc salRkmedImRtUvtmál;Tuk
 • 120 enAkariyal½yRkLabBa¢Iy:agyUrbMput 8 ¬R)aMbI¦ éf¶ eRkaykarRbkassalRkm . kariyal½yRkLabBa¢IRtUvEtrkSaTuksalRkmedImCanic© . RkLabBa¢IGacpþl;c,ab;cmøgén salRkmCaGaT× kñúgkrNIman]T§rN_ . maRta 359>-karRbkassalRkmenAkñúgsvnakarsaFarN³ RKb;salRkmRtUvEtRbkasenAeBlsvnakarsaFarN³ . EpñkénesckþIseRmc RtUvGanedaysemøgxøaMg² edayRbFansvnakar . EpñkTI 2 RbePTénsalRkm maRta 360>-salRkmcMeBaHmux RbsinebICnCab;ecaTcUlbgðajxøÜnenAeBlsvnakar enaHsalRkm CasalRkm cMeBaHmuxCnCab;ecaT . salRkmcMeBaHmuxCnCab;ecaTminRtUv[dMNwgdl;CnenHeT . salRkmcMeBaHmux GacRtUvbþwg]T§rN_)an . salRkmenAEtCasalRkmcMeBaHmuxdEdl eTaHbICnCab;ecaTcakecjBIbnÞb; svnakark¾eday . salRkmk¾CasalRkmcMeBaHmuxEdr kalNaCnCab;ecaTRtUv)ansYrcemøIyenAkñúg lkçxNÐEdlmanEcgenAmaRta 309 ¬CnCab;ecaTEdlBuMGaccUlbgðajxøÜn¦énRkmenH . maRta 361>-salRkmEdlRtUvcat;TukfacMeBaHmux RbsinebICnCab;ecaTmincUlmkbgðajxøÜnenAeBlsvnakareT b:uEnþ samIxøÜn)andwg GMBIdIkabBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; b¤)andwgBIkarekaHehAehIyenaH salRkmRtUvcat;Tukfa CasalRkmcMeBaHmuxCnCab;ecaT . salRkmEdlcat;TukfacMeBaHmuxenH RtUv[dMNwgdl;CnCab;ecaT . salRkm enHGacRtUvbþwg]T§rN_)an . kñúgkrNIEdlCnCab;ecaTGvtþman )anbgðajmUlehtuGMBIkarGvtþmanrbs;xøÜn ehIytulakark¾)anTTYlfaRtwmRtUv enaHtulakarGacelIkerOgeTACMnMuCRmHenAsvnakar mYyeRkayeTot . maRta 362>-salRkmkM)aMgmux
 • 121 RbsinebICnCab;ecaTmincUlbgðajxøÜnenAeBlsvnakareT ehIynigRbsinebIKμan Psþútagbgðaj[eXIjfasamIxøÜndwgBIdIkabBa¢ÚneTACMnMuCRmH b¤)andwgGMBIkarekaHehA enaHeT salRkm RtUvRbkasedaykM)aMgmuxCnCab;ecaT . salRkmkM)aMgmuxCnCab;ecaT RtUv[dMNwgdl;CnCab;ecaTenH . salRkmenH GacRtUvbþwgTas;)an . maRta 363>-salRkmEdlecjcMeBaHedImbNþwgrdæb,evNI RbsinebIedImbNþwgrdæb,evNIcUlbgðajxøÜnenAeBlsvnakar b¤manGñktMNageday RtwmRtUvenaH salRkmRtUvEtCasalRkmcMeBaHmuxedImbNþwgrdæb,evNIenH . salRkm cMeBaHmuxedImbNþwgrdæb,evNI minRtUvCUndMNwgdl;samIxøÜneT . salRkmenHGacbþwg ]T§rN_)an . RbsinebIedImbNþwgrdæb,evNImincUlbgðajxøÜnenAeBlsvnakareT nigKμanGñk tMNagRtwmRtUveT salRkmRtUvRbkasedaykM)aMgmuxedImbNþwgrdæb,evNI . salRkm kM)aMgmuxenH RtUvCUndMNwgdl;edImbNþwgrdæb,evNI . salRkmenHGacbþwgTas;)an . maRta 364>-salRkmEdlecjcMeBaHGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI RbsinebIbuKÁlEdlekaHehAkñúgzan³CaGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI cUlbgðajxøÜnenA eBlsvnakar b¤k¾manGñktMNagedayRtwmRtUv salRkmenaHCasalRkmcMeBaHmuxGñk TTYlxusRtUvrdæb,evNI . salRkmcMeBaHmuxenHminRtUv[dMNwgdl;GñkTTYlxusRtUv rdæb,evNIeT . salRkmenHGacRtUvbþwg]T§rN_)an . RbsinebIbuKÁlekaHehAkñúgzan³CaGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI mincUlbgðajxøÜnenA eBlsvnakar nigKμanGñktMNagRtwmRtUveT salRkmRtUvseRmcedaykM)aMgmuxGñkTTYl xusRtUvrdæb,evNI . salRkmkM)aMgmuxenHRtUv[dMNwgdl;GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI . salRkmenH GacbþwgTas;)an . EpñkTI 3 bNþwgTas;cMeBaHsalRkmkM)aMgmux maRta 365>-bNþwgTas;cMeBaHsalRkmkM)aMgmux BiruT§CnGaceFVIbNþwgTas;nwgsalRkmEdlRbkasedaykM)aMgmuxxøÜn)an .
 • 122 maRta 366>-TRmg; nigPaBEdlGacTTYlyk)anénbNþwgTas; bNþwgTas;RtUveFVIedayBakübþwgCalaylkçN_GkSr ³ -enAkariyal½yRkLabBa¢IéntulakarEdl)anRbkassalRkm -enAcMeBaHmuxRBHraCGaCJa GgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtß b¤enA cMeBaHmuxRbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn . BiruT§CnGacRtUv)antMNagedayemFavI . emFavIRtUvEtmanlixitGnuBaØat[eFVI bNþwgTas; . b:uEnþ BiruT§CnCaGnItiCn GacRtUvtMNageday«Buk mþay b¤Gñk GaNaBüa)al . kñúgkrNIenH GñktMNagmincaM)ac;manlixitRbKl;siT§ieT . kalNa)anTTYlBakübþwgTas; RBHraCGaCJa GgÁPaBnKr)al nigkgraC GavuFhtß RBmTaMgRbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn bBa¢ÚnbNþwgTas;enaHPøameTA RkLabBa¢IéntulakarEdl)anRbkassalRkm . kalNaGñkbþwgTas;minecHcuHhtßelxaeT GñkbþwgTas;enHRtUvpþitRmaméd . maRta 367>-bBa¢IbNþwgTas; RkLabBa¢Iéntulakar kan;bBa¢IbNþwgTas; . KUPaKI nigemFavI GacBinitüemIl bBa¢IenaH)anedayesrI . maRta 368>-ry³eBlsRmab;eFVIbNþwgTas; bNþwgTas;RtUvEteFVIenAkñúgry³eBl 15 ¬db;R)aM¦ éf¶ epþImKit ³ -BIéf¶CUndMNwgGMBIsalRkmkM)aMgmux kalNasalRkmRtUv)anRbKl;[ BiruT§CnedaypÞal;éd b¤ -BIéf¶EdlBiruT§CnenH)andwgy:agBitR)akdGMBIsalRkm kalNasalRkm enH min)anRbKl;[dl;BiruT§CnedaypÞal;édeT . maRta 369>-bNþwgTas;kRmitcMeBaHesckþIseRmcEpñkrdæb,evNI bNþwgTas;GackRmiteFVIeTAelIesckþIseRmcEpñkrdæb,evNIénsalRkmk¾)an . maRta 370>-GanuPaBénbNþwgTas; kalNabNþwgTas;eFVIRbqaMgeTAelIsalRkmTaMgmUl salRkmenHRtUvTukCa Gsarbg; . karGnuvtþsalRkmRtUvBüÜr . b:uEnþ dIkabgÁab;[cab;xøÜnenAEtmanGanuPaB . tulakarenAEtmansmtßkic©edIm,I
 • 123 seRmcGMBIkaredaHElgCnCab;ecaT[manesrIPaBvij . kalNabNþwgTas;eFVIRbqaMgeTAelIesckþIseRmcEpñkrdæb,evNI manEtesckþIseRmc EpñkenHb:ueNÑaH EdlRtUvTukCaGsarbg; . karGnuvtþesckþIseRmcEpñkrdæb,evNIenHRtUvBüÜr . maRta 371>-salRkmseRmcelIbNþwgTas; sMNMuerOgRtUv)anelIkykmkCMnMuCRmHenAmuxtulakardEdl . PaKITaMgGs;RtUv)anekaHehAtamKMnitepþImrbs;RBHraCGaCJa . eRkayBI)anBinitüemIlPaBGacTTYl)anénbNþwgTas;enH tulakarseRmcelIGgÁ esckþI CafμImþgeTót . RbsinebIGñkbþwgTas;Edl)anekaHehAedayRtwmRtUv ehIymincUlbgðajxøÜnenAeBl svnakareT tulakarRbkasfabNþwgTas;TukCaÉksart)ankar . salRkmEdleK bþwgTas; minGacRtUvEkERbeT . salRkmenHmanGanuPaBTaMgRsugcMeBaHPaKITaMgGs; . GñkbþwgTas;enAmanlT§PaBbþwg]T§rN_enAkñúglkçxNÐEdlmanEcgenAmaRta 382 ¬ry³eBl bþwg]T§rN_rbs;BiruT§Cn edImbNþwgrdæb,evNI GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI¦ énRkmenH . maRta 372>-bNþwgTas;EdleFVIeLIgedayedImbNþwgrdæb,evNI b¤GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI edImbNþwgrdæb,evNIk¾GacbþwgTas;nwgsalRkm EdlseRmcedaykM)aMgmuxxøÜn)an Edr . bNþwgTas;enH RtUvkMNt;eTAelIesckþIseRmcEpñkrdæb,evNIénsalRkmEtb:ueNÑaH . bNþwgTas;RtUveFVIkñúgry³eBl 15 ¬db;R)aM¦éf¶ KitBI ³ -éf¶[dMNwgGMBIsalRkmkM)aMgmux kalNasalRkm)anRbKl;[edImbNþwg rdæb,evNIedaypÞal;éd b¤ -éf¶EdledImbNþwgrdæb,evNI)andwgy:agBitR)akdGMBIsalRkm kalNa salRkmenHmin)anRbKl;[dl;edImbNþwgrdæb,evNIedaypÞal;édeT . bNþwgTas;RtUveFVICalaylkçN_GkSr enAkariyal½yRkLabBa¢IéntulakarEdl)an RbkassalRkm . edImbNþwgrdæb,evNIGacRtUvtMNagedayemFavI shB½T§ b¤jatielahitpÞal; . GñktMNag RtUvmanlixitRbKl;siT§i[bþwgTas; . bTb,BaØtiþénmaRtaenH RtUvykmkGnuvtþelIbuKÁlEdltulakarRbkasfa RtUvTTYl xusRtUvrdæb,evNIpgEdr .
 • 124 matikaTI 2 bNþwg]T§rN_cMeBaHsalRkm CMBUkTI 1 smtßkic©rbs;sPaRBhμTNÐénsala]T§rN_ maRta 373>-smtßkic©rbs;sPaRBhμTNÐénsala]T§rN_ sPaRBhμTNÐénsala]T§rN_ mansmtßkic©edIm,IseRmcGMBIbNþwg]T§rN_EdleFVIRbqaMg niwgesckþIseRmcrbs;tulakarCan;dMbUg EdlsßitenAkñúgsmtßkic©rbs;xøÜnkñúgerOgRBhμTNÐ . maRta 374>-GnubvaTénecARkmmYycMnYn ecARkmNamñak;Edl)anbMeBjkiic©ecaTRbkan; b¤esIubsYr b¤Edl)ancUlrYmCMnMuCRmH saladMbUgrYcehIyenaH minGacnwgcUlrYmCMnMuCRmHenAsala]T§rN_kñúgzan³CaRbFan b¤ ecARkmcMeBaHerOgdEdlenaH)aneLIy . CMBUkTI 2 PaBEdlGacTTYlyk)anénbNþwg]T§rN_ maRta 375>-buKÁlEdlGaceFVIbNþwg]T§rN_ Gacbþwg]T§rN_)an ³ -RBHraCGaCJaéntulakarCan;dMbUg nigGKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ -BiruT§Cn -edImbNþwgrdæb,evNI cMeBaHplRbeyaCn_Epñkrdæb,evNI -GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI cMeBaHplRbeyaCn_Epñkrdæb,evNI . maRta 376>-TRmg;énbNþwg]T§rN_edayRBHraCGaCJa BiruT§Cn edImbNþwgrdæb,evNI nig GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI bNþwgrbs;RBHraCGaCJa BiruT§Cn edImbNþwgrdæb,evNI nigGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI RtUveFVIenAkariyal½yRkLabBa¢IéntulakarEdl)anRbkassalRkm . BiruT§CnGacRtUv)antMNagedayemFavI . emFavIRtUvEtmanlixitRbKl;siT§i[eFVI bNþwg]T§rN_ . b:uEnþ BiruT§CnCaGnItiCn GactMNageday«Buk mþay b¤Gñk GaNaBüa)al . kñúgkrNIenHGñktMNagmincaM)ac;manlixitRbKl;siTi§eT .
 • 125 edImbNþwgrdæb,evNIGactMNagedayemFavI shB½T§ b¤jatielahitpÞal; . Gñk tMNag RtUvEtmanlixitRbKl;siT§i[eFVIbNþwg]T§rN_enH . GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNIGactMNagedayemFavI shB½T§ b¤jatielahitpÞal; . GñktMNag RtUvEtmanlixitRbKl;siT§i[eFVIbNþwg]T§rN_enH . RkLabBa¢IcuHbNþwg]T§rN_enAelIbBa¢IBiessEdlrkSaTukenAkñúgbBa¢Iéntulakar . lixitbþwg]T§rN_RtUvcuHhtßelxaedayRkLabBa¢I nigGñkbþwg]T§rN_ b¤GñktMNag . lixit RbKl;siT§i RtUvP¢ab;nwglixitbþwg]T§rN_ . maRta 377>-karRbkasbNþwg]T§rN_edayBiruT§CnEdlCab;XMu BiruT§CnEdlCab;XMu GacsMEdgqnÞ³rbs;xøÜnkñúgkarbþwg]T§rN_enAmuxRbFanBn§naKar b¤ mNÐlXMuxøÜn . BiruT§CnenHbMeBjBakübþwg]T§rN_EdlRtUvcuHkalbriecäT nigcuHhtßelxa . Bakübþwg]T§rN_RtUvcuHbBa¢IedayRbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜnenAelIbBa¢IBiess . BiruT§CncuHhtßelxaenArwménbBa¢IenH . RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn RtUvbBa¢ÚnBakübþwg]T§rN_enAkñúgry³eBld¾xøIbMputeTA RkLabBa¢IéntulakarEdlRtUvcuHnieTÞsGMBIBakübþwg]T§rN_enH enAelIbBa¢Ibþwg]T§rN_éntulakar . maRta 378>-Gñkbþwg]T§rN_CaGnkçrCn kalNaGñkbþwg]T§rN_minecHcuHhtßelxa Gñkbþwg]T§rN_enHRtUvpþitRmaméd . maRta 379>-TRmg;énbNþwg]T§rN_rbs;GKÁRBHraCGaCJa karbþwg]T§rN_rbs;GKÁRBHraCGaCJa RtUveFVItamBakübþwgenAkariyal½yRkLabBa¢Ién sala]T§rN_ . RkLabBa¢IcuHlixitbþwg]T§rN_enAelIbBa¢IBiessEdlrkSaTukenAkariyal½yRkLabBa¢I énsala]T§rN_ . lixitbþwg]T§rN_RtUvcuHhtßelxaedayRkLabBa¢I nigGKÁRBHraCGaCJa . maRta 380>-karebIkBinitüemIlbBa¢IbNþwg]T§rN_ bBa¢IbNþwg]T§rN_éntulakarCan;dMbUg nigsala]T§rN_GacRtUv)anPaKI nigemFavI BinitüemIl)anedayesrI . maRta 381>-ry³eBlbþwg]T§rN_rbs;RBHraCGaCJa nigGKÁRBHraCGaCJa karbþwg]T§rN_rbs;RBHraCGaCJaRtUvEteFVIkñúgry³eBl 1 ¬mYy¦ Ex .
 • 126 karbþwg]T§rN_rbs;GKÁRBHraCGaCJaRtUvEteFVIkñúgry³eBl 3 ¬bI¦ Ex . ry³eBlbþwg]T§rN_epþImKitBIeBlRbkassalRkm . maRta 382>-ry³eBlbþwg]T§rN_rbs;BiruT§CnedImbNþwgrdæb,evNIGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI karbþwg]T§rN_rbs;BiruT§Cn edImbNþwgrdæb,evNI nigGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI RtUvEteFVIkñúgry³eBl 1 ¬mYy¦ Ex . kalNasalRkmenaHCasalRkmcMeBaHmux ry³eBlbþwg]T§rN_epþImKitBIeBl RbkassalRkm . kalNasalRkmenaHCasalRkmcat;TukfacMeBaHmux ry³eBlbþwg]T§rN_ epþImKit BIeBlTTYldMNwgsalRkm eTaHbIkar[dMNwgenHeFVItamviFINak¾eday . maRta 383>-ry³eBlbEnßmsRmab;eFVIbNþwg]T§rN_ ³ bNþwg]T§rN_]b,tþiehtu kñúgkrNIEdlPaKINamYy)anbþwg]T§rN_enAkñúgry³eBlxagelIenH PaKIdéTeTót manry³eBlbEnßm 7 ¬R)aMBIr¦ éf¶ edIm,IeFVIbNþwg]T§rN_]b,tþiehtu . ry³eBlbEnßm enH epþImKitBIkarputry³eBlFmμta . maRta384>-ry³eBleFVIbNþwg]T§rN_kñúgkrNImankarXMuxøÜnrbs;RBHraCGaCJa nigBiruT§Cn kñúgerOgXMuxøÜn karbþwg]T§rN_RtUvEteFVIedayRBHraCGaCJaenAkñúgry³eBl 48 ¬Essib R)aMbI¦ em:ag nigedayBiruT§Cnkñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ . ry³eBlenH epþImKitBIéf¶Edl tulakarseRmcBIkarXMuxøÜn . maRta 385>-bNþwg]T§rN_cMeBaHsalRkmcat;rebob kalNatulakarecjsalRkmcat;rebób bNþwg]T§rN_GacRtUvTTYl)anPøam RbsinebIsalRkmenHbBa©b;nItiviFI . kñúgkrNIpÞúyBIenH salRkmcat;rebóbnwgGacRtUv dak;CUnsala]T§rN_Binitü)an luHRtaEteFVIRBmKñaCamYysalRkmelIGgÁesckþI . CMBUkTI 3 nItiviFIenAcMeBaHmuxsala]T§rN_ maRta 386>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgeTAsala]T§rN_ kñúgkrNImanbNþwg]T§rN_ RkLabBa¢IéntulakarCan;dMbUgerobcMsMNMuerOgedIm,I bBa¢ÚneTAsala]T§rN_ .
 • 127 RkLabBa¢I RtUvepJIenAkñúgry³eBld¾xøIbMputCUneTAdl;kariyal½yRkLabBa¢I énsala ]T§rN_nUv ³ -sMNMuerÓgénnItiviFI -esckþIcmøgénlixitbþwg]T§rN_nImYy²edaymanbBa¢ak;faRtwmRtUvtamc,ab;edIm -esckþIcmøgénsalRkmedaymanbBa¢ak;faRtwmRtUvtamc,ab;edIm . kñúgkrNImanbNþwg]T§rN_GMBIesckþIseRmcrbs;tulakar sþIGMBIkarXMuxøÜnCnCab;ecaT sMNMuerÓgRtUvbBa¢Únkñúgry³eBl 10 ¬db;¦ éf¶ y:agyUrKitBIéf¶bþwg]T§rN_ elIkElgEt mankal³eTs³minGacCMnH)anEdlRtUvEtmanbBa¢ak;enAkñúglixitbBa¢Ún . maRta 387>-karkMNt;kalbriecäTénsvnakar nigry³eBlCMnMuCRmH enAeBlsMNMuerOgeTAdl;sala]T§rN_ RbFansPaRBhμTNÐBinitüepÞógpÞat;emIlfa etITRmg;EbbbTénbNþwg]T§rN_)anRtwmRtUvb¤eT nigkMNt;kalbriecäTénsvnakar . sala]T§rN_RtUvseRmcenAkñúgry³eBlsmRsb . kñúgkrNIbþwg]T§rN_GMBIesckþI seRmcrbs;tulakarCan;dMbUg sþIBIkarXMuxøÜnCnCab;ecaT sala]T§rN_RtUvseRmckñúg ry³eBld¾xøIbMput nigya:gyUrbMputkñúgry³eBl 15 ¬db;R)aM¦ éf¶ KitBIéf¶TTYl sMNMuerOg . maRta 388>-karCUndMNwg nigdIkaekaHehA[cUlmkkñúgsvnakar RbFansPaRBhμTNÐCUndMNwgGMBIkalbriecäTénsvnakar dl;GKÁRBHraCGaCJaGm sala]T§rN_ . GKÁRBHraCGaCJaekaHehACnCab;ecaT edImbNþwgrdæb,evNI nigGñkTTYlxusRtUv rdæb,evNI dUcEdlmanEcgenAkñúgmatikaTI 2 sþIBIdIkaekaHehACnCab;ecaT[cUlsvnakar nigmatikaTI 3 sþIBIdIkaekaHehACneRkABICnCab;ecaT[cUlsvnakar énKnßITI 7 sþIBI dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnuMCRmHpÞal; dIkaekaHehA nigdIkaCUndMNwg énRkmenH . maRta 389>-karepÞrCnCab;ecaTEdlCab;XMu CnCab;ecaTEdlCab;XMu RtUvEtepÞrenAkñúgry³eBly:agxøIbMput tambBa¢arbs; GKÁRBHraCGaCJa [eTAenAkñúgBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜnEdlenACitCageKbMputénTIsñak;kar rbs;sala]T§rN_.
 • 128 maRta 390>-r)aykarN_]T§rN_ RbFansPaRBhμTNÐcat;taMgecARkmeFVIr)aykarN_mñak; . ecARkmeFVIr)aykarN_ enH GacCaRbFan b¤CaecARkmGm . r)aykarN_mankmμvtßúerobrab;GMBIdMeNIrerÓg ehIynigeFVI[dwgGMBIsalRkmEdlCUn mksala]T§rN_enH . r)aykarN_RtUveFVICalaylkçN_GkSr nigRtUvdak;kñúgsMNMuerÓg . r)aykarN_RtUvEtek,aHk,aylμm edIm,I[tulakar)anTTYlB½t’many:ageBjelj . maRta 391>-karebIkBinitüemIlsMNMuerOg nigkarRbKl;sarNa GKÁRBHraCGaCJa nigemFavIGacBinitüemIlsMNMuerÓg)anrhUtdl;eBlsvnakar . PaKI nigemFavIGacRbKl;sarNadl;RkLabBa¢I . sarNaRtUvcuHTidæakareday RkLabBa¢I edaymankalbriecäTpg nigRtUvdak;bBa©ÚlkñúgsMNMuerÓgPøam . maRta 392>-saFarNPaBénkic©BiPakSaedjedalnigPaBCasm¶at;énkarBiPakSaedjedal karBiPakSaedjedalRbRBwtþeTAenAeBlsvnakarCasaFarN³ . b:uEnþ RbsinebItulakaryl;eXIjfa PaBCasaFarN³naM[maneRKaHfñak;dl;sNþab; Fñab;saFarN³ b¤dl;TMenomTmøab; tulakarGacbgÁab;[eFVIkarBiPakSaedjedalCasm¶at; TaMgRsug b¤mYyEpñk)an tamesckþIseRmcedaymansMGagehtu . tulakarseRmctam saldIkamYydac;edayELkBIsaldIkaelIGgÁesckþI b¤tamesckþIseRmcBiessénsaldIka elIGgÁesckþI . esckþIseRmcrbs;tulakarEdlbgÁab;[eFVIkarBiPakSaedjedalCasm¶at; minGactva: )aneLIy . maRta 393>-karsYrcemøIyCnCab;ecaT eRkayBIGanr)aykarN_rYc RbFansYrcemøIyCnCab;ecaT . GKÁRBHraCGaCJa emFavI nigPaKITaMgLay GacGnuBaØat[elIkCasMNYrecaTsYr CnCab;ecaT . RKb;karelIksMNYrTaMgGs;RtUvEt)ankarGnuBaØatBIRbFansvnakar . eRkA BIsMNYrrbs;tMNagGyükar nigemFavI sMNYrepSg²eTotRtUvsYrtamry³RbFansvnakar . kñúgkrNImankarCMTas; RbFanseRmcedaysSrcitþfaetIsMNYrenaHRtUvsYrb¤ya:gNa . maRta 394>-karsþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI GñkCMnaj sakSI
 • 129 eRkayeBlsYrcemøIyCnCab;ecaTrYc RbFansþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI nig GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI tamlMdab;lMedayEdlxøÜnyl;eXIjfamanRbeyaCn_ . sakSI nigGñkCMnaj niwgRtUv)aneKsþab;cemøIyluHRtaEttulakarbgÁab;[sþab;cemøIy CnTaMgenH . maRta 395>-lMdab;lMedayénkarniyay GKÁRBHraCGaCJa nigemFavI eLIgniyaytamlMdab;lMedayénkarehAeQμaH . enAkñúgRKb;krNITaMgGs; CnCab;ecaTniyayeRkayeKbMput . emFavIrbs;Cn Cab;ecaT RtUv)anGnuBaØat[eFVIkarkt;sMKal;CabEnßmedaysegçb . maRta 396>-karBnøatdl;sala]T§rN_nUvviFanEdlGnuvtþcMeBaHsaladMbUg elIsBIenHviFanEdlGnuvtþcMeBaHtulakarCan;dMbUgRtUvykmkGnuvtþcMeBaHsala]T§rN_. CMBUkTI 4 GanuPaBénbNþwg]T§rN_ maRta 397>-GanuPaBepÞrénbNþwg]T§rN_ sMNMuerÓgRtUv)anepÞrCUnsala]T§rN_enAkñúgRBMEdnEdlkMNt;edaylixitbþwg]T§rN_ nig tamzan³rbs;Gñkbþwg]T§rN_ . maRta 398>-GanuPaBénbNþwg]T§rN_elIkarGnuvtþsalRkm enAkñúgry³eBlbþwg]T§rN_ karGnuvtþsalRkmRtUvbg¥g;sin . b:uEnþ CnCab;ecaTEdlCab;XMuEdl)ancUlbgðajxøÜnenAmuxtulakarCan;dMbUg RtUv enAkñúgBn§naKarenAkñúgry³eBlsRmab;bþwg]T§rN_rbs;RBHraCGaCJa nigkñúgkrNImanbNþwg ]T§rN_elIesckþIseRmcxagbTRBhμTNÐ enaHCnCab;ecaTRtUvenAkñúgBn§naKarrhUtdl; sala]T§rN_seRmc . kñúgkrNIEdltulakarCan;dMbUg)anseRmc[rYcxøÜn b¤)anpþnÞaeTas dak;Bn§naKarry³eBlticCag b¤esμInwgry³eBlénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ RBHraCGaCJa Gacyl;RBmedaHElgCnCab;ecaT[manesrIPaB muneBlputkMNt;énry³eBlsRmab; bþwg]T§rN_ . ry³eBlsRmab;bþwg]T§rN_rbs;GKÁRBHraCGaCJaminEmnCa]bsKÁdl;karGnuvtþeTaseT. maRta 399>-GanuPaBénbNþwg]T§rN_EtBICnCab;ecaTb:ueNÑaH
 • 130 sala]T§rN_kalNa)anTTYlbNþwg]T§rN_EtBICnCab;ecaTb:ueNÑaH minGacdak; Tm¶n;eTasCnenaHeT . tulakarGacEkERbsalRkm)anenAkñúgn½yEdlGnueRKaHdl;Cn enHEtb:ueNÑaH . sala]T§rN_minGacbEnßmeTasbEnßmBIelImUleTas)aneT . sala]T§rN_GacCMnYseQμaHbTelμIsEdlkMNt;edaytulakarCan;dMbUg edayeQμaH bTelμIsmYyeTot)an b:uEnþ minGacdak;Tm¶n;eTaselICnCab;ecaTenHeT . RbsinebItulakarCan;dMbUg ePøcRbkaseTasbEnßmNamYyEdldac;xatRtUvEtRbkas enaH sala]T§rN_bdiesFsalRkmehIyseRmcGMBIeTasCafμImþgeTot . kalNa)anTTYlbNþwgEtBICnCab;ecaTb:ueNÑaH sala]T§rN_minGacbEnßmcMnYn TwkR)ak; sRmab;CYsCulkarxUtxat[dl;edImbNþwgrdæb,evNIeT . maRta 400>-GanuPaBénbNþwg]T§rN_rbs;RBHraCGaCJa nigGKÁRBHraCGaCJa bNþwg]T§rN_rbs;RBHraCGaCJa nigrbs;GKÁRBHraCGaCJa naM[esIerIeLIgvijnUvesckþI seRmcxagRBhμTNÐéntulakarCan;dMbUg . sala]T§rN_ Cayfaehtu GacbdiesFsalRkmEdlseRmc[rYcxøÜn b¤GacseRmc dak;Tm¶n;eTasEdl)anRbkaseLIgedaytulakarCan;dMbUg . sala]T§rN_GacseRmc[ CnCab;ecaTrYcxøÜnCanic© RbsinebIyl;eXIjfaBiruT§PaBelICnenHminGacbgðaj[eXIjeT. sala]T§rN_GacRbkaseTasbEnßm Edldac;xatRtUvEtRbkasedayxanmin)an EdltulakarCan;dMbUgePøcmin)anRbkas . maRta 401>-karkMNt;RbePTKtiyutþénGgÁehtuCafμIedaysala]T§rN_ sala]T§rN_GacEkERbRbePTKtiyutþénGgÁehtuEdlsaladMbUg)ankMNt; Etmin RtUvbEnßmFatufμINamYyEdlmin)andak;CUntulakarCan;dMbUgseRmcenaHeT . maRta 402>-GanuPaBénbNþwg]T§rN_rbs;edImbNþwgrdæb,evNI b¤rbs;GñkTTYlxusRtUv rdæb,evNI bNþwg]T§rN_rbs;edImbNþwgrdæb,evNI nigGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNIGaceFVI)anEt elIplRbeyaCn_Epñkrdæb,evNIb:ueNÑaH . enAmuxsala]T§rN_ edImbNþwgrdæb,evNIminGaceFVIBakübþwgsMufμIEdlmin)andak; CUntulakarBinitüenaHeT . maRta 403>-TRmg; nightßelxaelIsaldIka
 • 131 viFansþIBITRmg; nightßelxaelIsalRkmrbs;tulakarCan;dMbUgRtUvykmkGnuvtþ elIsaldIkarbs;sala]T§rN_ . maRta 404>-bNþwg]T§rN_EdlminGacTTYlyk)an kalNasala]T§rN_yl;eXIjfabNþwg]T§rN_eFVIhYseBlkMNt; b¤eFVIenAkñúg lkçxNÐminRtwmRtUvenaH sala]T§rN_Rbkasfa bNþwg]T§rN_minGacTTYlyk)an . maRta 405>-karbdiesFsalRkm kalNasala]T§rN_yl;eXIjfaKμanBiruT§PaBelICnCab;ecaTeT b¤k¾GMeBIenaHmin EmnCabTelμIseT sala]T§rN_bdiesFsalRkm ehIy[CnCab;ecaTrYcxøÜn . maRta 406>-siTi§elIkmkCasMGagrbs;sala]T§rN_ kalNasala]T§rN_BinitüemIleXIjfa salRkmrbs;tulakarCan;dMbUgmanCab; emaXPaB sala]T§rN_GacseRmcelIGgÁesckþIeLIjvijdUctulakarCan;dMbUg . maRta 407>-dIkabgÁab;[XMuxøÜn b¤dIkabgÁab;[cab;xøÜnecjedaysala]T§rN_ RbsinebIsala]T§rN_seRmceTasdak;Bn§naKary:agtic 1 ¬mYy¦ qñaM edayKμan BüÜreT ehIyRbsinebIviFankarsnþisuxtRmUvenaH sala]T§rN_tamry³esckþIseRmcman lkçN³Biess nigmansMGagehtu GacecjenAeBlsvnakarnUv ³ -dIkabgÁab;[XMuxøÜnCnCab;ecaTEdlmanvtþman -dIkabgÁab;[cab;xøÜnCnCab;ecaTEdlGvtþman . dIkabgÁab;[XMu nigdIkabgÁab;[cab;xøÜnmanGanuPaBGnuvtþPøam . dIkaTaMgenHmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNénBiruT§Cn -RbePTénTNÐkmμ nigGtßbTc,ab;EdlCamUldæanénTNÐkmμenH -eQμaH nigzan³rbs;ecARkmEdlecjdIka . dIkaTaMgenHRtUvEtmancuHkalbriecäT nigcuHhtßelxaedayecARkmenH nigman e)aHRtapg . BiruT§CnEdlRtUvcab;xøÜnedayGnuvtþtamdIkabgÁab;[cab;xøÜn RtUvnaMxøÜnkñúgry³eBl d¾xøIbMputeTAbgðajCUnGKÁRBHraCGaCJanaTIkEnøgcab;xøÜn EdlRtUv[dMNwgBIdIkaenHdl;
 • 132 samIxøÜn nigeFVIkarXMuxøÜnCnenH . kalNasaldIka)anRbkasedaykM)aMgmux BiruT§CnEdlseRmccitþfabþwgTas; RtUvEtcUlbgðajxøÜnkñúgry³eBld¾xøIbMputeTAsala]T§rN_Edl)anRbkassaldIkaenH . BiruT§Cn Gacdak;BakübþwgsMu[enAeRkAXMu . kñúgkrNIenH sala]T§rN_seRmceTAtam maRta 307 ¬bNþwgsuMedaHElg[manesrIPaBrbs;CnCab;ecaTEdlCab;XuM¦ énRkmenH . maRta 408>-RbePTénsaldIka saldIkaRbkasedaysala]T§rN_CasaldIkacMeBaHmux CasaldIkaEdlcat; TukfacMeBaHmux b¤CasaldIkakM)aMgmux tamkarEvkEjkEdlGnuvtþcMeBaHsalRkmEdl RbkasedaytulakarCan;dMbUg . CMBUkTI 5 bNþwgTas;cMeBaHsaldIkaecjedaykM)aMgmux maRta 409>-bNþwgTas;cMeBaHsaldIkakM)aMgmux BiruT§CnGacbþwgTas;nwgsaldIkaEdlseRmcedaykM)aMgmuxxøÜn . maRta 410>-TRmg;énbNþwgTas; bNþwgTas;GaceFVI ³ -tamBakübþwglaylkçN_GkSr enAkariyal½yRkLabBa¢Iénsala]T§rN_ Edl)anseRmcecjsaldIka b¤ -tamBakübþwgCalaylkçN_GkSrenAcMeBaHmuxGKÁRBHraCGaCJa GgÁPaB nKr)al b¤kgraCGavuFhtß b¤RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn . BiruT§CnGacRtUvtMNagedayemFavI . emFavIRtUvEtmanlixitGnuBaØat[eFVIbNþwg Tas; . b:uEnþ BiruT§CnCaGnItiCnGacRtUvtMNageday«Buk mþay b¤GñkGaNaBüa)al . kñúgkrNIenH GñktMNagmincaM)ac;manlixitRbKl;siT§ieT . kalNa)anTTYlBakübþwgTas; GKÁRBHraCGaCJa GgÁPaBnKr)al nigkgraC GavuFhtß RBmTaMgRbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn bBa¢ÚnsMNMuerÓgenaHPøameTAsala ]T§rN_ Edl)anRbkasecjsaldIka . kalNaGñkbþwgTas;minecHcuHhtßelxaeT samIxøÜnRtUvpþitRmaméd .
 • 133 maRta 411>-bBa¢IénbNþwgTas; RkLabBa¢Iénsala]T§rN_ kan;bBa¢IbNþwgTas; . KUPaKI nigemFavIGacebIkBinitü emIl)anedayesrI . maRta 412>-ry³eBlénbNþwgTas; bNþwgTas;RtUveFVIkñúgry³eBl 15 ¬db;R)aM¦ éf¶ KitBI ³ -éf¶[dMNwgGMBIsaldIkakM)aMgmux kalNasaldIkaenH RtUv)anRbKl; [dl;BiruT§CnedaypÞal;éd . -éf¶EdlBiruT§Cn)andwgy:agBitR)akdGMBIsaldIka kalNasaldIkaenH min)anRbKl;[BiruT§CnedaypÞal;édeT . maRta 413>-bNþwgTas;EdlkRmitcMeBaHesckþIseRmcEpñkrdæb,evNI bNþwgTas;GackMNt;eTAelIEtesckþIseRmcEpñkrdæb,evNIénsaldIka)an . maRta 414>-bNþwgTas;cMeBaHesckþIseRmcEpñkRBhμTNÐ b¤rdæb,evNIénsaldIka kalNabNþwgTas;eFVIRbqaMgnwgsaldIkaTaMgmUl saldIkaenHRtUvTukCaGsarbg; . karGnuvtþénsaldIkaRtUvBüÜr . b:uEnþ dIkabgÁab;[cab;xøÜnenAEtmanGanuPaB . sala]T§rN_ mansmtßkic©edIm,IseRmcBIkaredaHElg[manesrIPaBvij . kalNabNþwgTas;eFVIRbqaMgnwgesckþIseRmcEpñkrdæb,evNI enaHesckþIseRmcRtg; EpñkenHRtUvTukCaGsarbg; ehIykarGnuvtþRtUvBüÜr . maRta 415>-saldIkaecjtambNþwgTas; erOgRtUvelIkmkCMnMuCRmHenAmuxsala]T§rN_dEdl . KUPaKIRtUv)anekaHehAtamKMnitepþImrbs;GKÁRBHraCGaCJa . eRkayBIseRmcelIPaBEdlGacTTYl)anénbNþwgTas; tulakarseRmcCafμIelI GgÁesckþI . RbsinebIGñkbþwgTas;Edl)anekaHehAy:agRtwmRtUvehIy EtmincUlmkbgðajxøÜn enAeBlsvnakar tulakarRbkasfabNþwgTas;RtUvTukCaGsartkar . saldIkaEdl bþwgTas; minGacRtUv)anEkERb)aneT . saldIkaenHmanGanuPaBTaMgRsugcMeBaHKUPaKI . b:uEnþ BiruT§Cn Gacbþwgtva:eTAtulakarkMBUl)an .
 • 134 maRta 416>-bNþwgTas;eFVIeLIgedayedImbNþwgrdæb,evNI b¤GñkTTYlxusRtUv rdæb,evNI ³ ry³eBl TRmg; kartMNag edImbNþwgrdæb,evNIk¾GacbþwgTas;nwgsaldIkakM)aMgmuxxøÜn)anpgEdr . bNþwgTas; enH kMNt;eTAelIEtesckþIseRmcEpñkrdæb,evNIénsaldIkab:ueNÑaH . bNþwgTas;RtUveFVIkñúgry³eBl 15 ¬db;R)aM¦ éf¶ KitBI ³ -éf¶[dMNwgBIsaldIkakM)aMgmux kalNasaldIkaenHRtUv)anRbKl;[edIm bNþwgrdæb,evNIedaypÞal;éd -éf¶EdledImbNþwgrdæb,evNI)andwgy:agBitR)akd GMBIsaldIka kalNa saldIkaenHmin)anRbKl;[edImbNþwgrdæb,evNIedaypÞal;édeT . bNþwgTas;GaceFVICalaylkçN_GkSrenAkariyal½yRkLabBa¢Iénsala]T§rN_ Edl )anRbkassaldIka . edImbNþwgrdæb,evNIGacRtUvtMNagedayemFavI shB½T§ b¤edayjatielahitpÞal; . GñktMNagRtUvEtmanlixitRbKl;siT§iCalaylkçN_GkSrEdlGnuBaØat[bþwgTas; . bTb,BaØtþiénmaRtaenH RtUvykeTAGnuvtþelIbuKÁlEdlsala]T§rN_Rbkas[TTYl xusRtUvrdæb,evNI .
 • 135 KnßITI 6 tulakarkMBUl matikaTI 1 bNþwgsaTukç CMBUkeTal bNþwgsaTukç maRta 417>-esckþIseRmcEdlGaceFVIbNþwgsaTukç saldIkaénsPaesIubsYr edayKitbBa©ÚlTaMgerÓgbtüab½n RBmTaMgsaldIkaEdl seRmcCasmtßkic©cugeRkayedaysPaRBhμTNÐénsala]T§rN_ GacRtUvbþwgsaTukç)an . b:uEnþ viFItva:enHminGaceFVI)aneT cMeBaHsaldIkaénsPaesIubsYr EdlbgÁab;[bBa¢Ún CnCab;ecaTeTAtulakarCMnMuCRmHenaH . maRta 418>-buKÁlEdlGaceFVIbNþwgsaTukç bNþwgsaTukçGacRtUveFVIeday ³ -GKÁRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl -GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ -CnCab;ecaT b¤BiruT§Cn -buKÁlEdlRtUveKTamTar kñúgkrNIénnItivIFIbtüab½n -edImbNþwgrdæb,evNI -GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI . bNþwgsaTukç RtUvBinitüedaysPaRBhμTNÐéntulakarkMBUl . maRta 419>-mUlehtuénbNþwgsaTukç tulakarkMBUlGacbdiesFesckþIseRmckñúgkrNIdUcteTA ³ -smasPaBminRsbc,ab;éntulakar -Gsmtßkic©éntulakar -karrMelaPGMNac -karbMBanc,ab; b¤karGnuvtþxusc,ab; -karbMBan b¤ePøcTRmg;kar Edlc,ab;bBaØtiþfaRtUvTukCaemaX³
 • 136 -karmin)anseRmcelIBakübþwgsMurbs;Gyükar b¤PaKI kalNaBakübþwgsMuenH eFVICalaylkçN_GkSr nigmann½yy:agc,as;las; -karbMéPøGgÁehtu -KμansMGagehtu -karpÞúyKñarvagsMGagehtu nigesckþIseRmc . maRta 420>-ry³eBledIm,IeFVIbNþwgsaTukç bNþwgsaTukç RtUveFVIkñúgry³eBldUcteTA ³ -1 ¬mYy¦ Ex cMeBaHsaldIkarbs;sPaRBhμTNÐénsala]T§rN_ -15 ¬db;R)aM¦ éf¶ cMeBaHsaldIkarbs;sPaesIubsYrénsala]T§rN_ -5 ¬R)aM¦ éf¶ cMeBaHmtirbs;sPaesIubsYrEdlbeBa©jkñúgerÓgbtüab½n . kalNasaldIkaEdlbþwgsaTukçenH CasaldIkacMeBaHmux ry³eBlRtUvepþImKit BIkarRbkassaldIka . kalNasaldIkaEdlbþwgsaTukç CasaldIkaEdlcat;TukfacMeBaHmux ry³eBlRtUv epþImBIkar[dMNwg . kalNasaldIkaseRmcedaykM)aMgmux ry³eBlRtUvepþImKitBIkarputry³eBlbþwgTas; . maRta 421>-bNþwgsaTukçcMeBaHsaldIkacat;rebob kalNasala]T§rN_ecjsaldIkacat;rebób bNþwgsaTukçRtUvTTYl)anPøam RbsinebIsaldIkaenHbBa©b;nItiviFI . kñúgkrNIpÞúyBIenH saldIkacat;rebóbGacdak;CUn tulakarkMBUlBinitüCamYyKñanwgsaldIkaelIGgÁesckþIEtb:ueNÑaH . maRta 422>-TRmg;énkarRbkasbNþwgsaTukç bNþwgsaTukçRtUveFVItamBakübþwg enAkariyal½yRkLabBa¢Iénsala]T§rN_Edl)an ecjesckþIseRmc . BakübþwgenHRtUvcuHkñúgbBa¢IBiessEdlrkSaTukenAkariyal½yRkLabBa¢I éntulakarenH . CnCab;ecaT BiruT§Cn nigbuKÁlEdlRtUveKTamTarkñúgRkbx½NÐnItiviFIbtüab½nGac tMNagedayemFavI . emFavIRtUvmanlixitRbKl;siT§i[bþwgsaTukç . b:uEnþCnCab;ecaT b¤BiruT§Cn CaGnItiCnGacRtUvtMNageday«Buk mþay b¤GñkGaNaBüa)al . kñúgkrNI enH GñktMNagmincaM)ac;manlixitRbKl;siT§ieT .
 • 137 edImbNþwgrdæb,evNIGactMNagedayemFavI shB½T§ b¤edayjatielahitpÞal; . GñktMNagRtUvmanlixitRbKl;siT§i[eFVIbNþwgsaTukç . GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNIGactMNagedayemFavI shB½T§ b¤edayjatielahit pÞal; . GñktMNagRtUvmanlixitRbKl;siT§i[eFVIbNþwgsaTukç . maRta 423>-karcuHhtßelxaelIbNþwgsaTukç bNþwgsaTukçRtUvcuHhtßelxaedayRkLabBa¢I nigGñkbþwg b¤tMNag . kalNa GñkbþwgminecHcuHhtßelxaeT samIxøÜn b¤GñktMNagRtUvpþitRmaméd . lixitRbKl;siT§i RtUvEtP¢ab;CamYynwgBaküsMubþwgsaTukç . RbsinebIxVHhtßelxarbs;RkLabBa¢I b¤xVHkalbriecäT BakübþwgsaTukçGacTTYl)an RbsinebIKμaneXIjkarbnøMGVIeT . RkLabBa¢IRtUvrgeTasBin½y 5>000 ¬R)aMBan;¦ eról . R)ak;Bin½yenHRtUvRbkasedaytulakarkMBUlenAkñúgsaldIkarbs;xøÜn . maRta 424>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgeTAtulakarkMBUl enAkñúgry³eBld¾xøIbMput RkLabBa¢Iénsala]T§rN_eróbcMsMNMuerÓg ehIybBa¢ÚneTA RkLabBa¢ItulakarkMBUl . maRta 425>-karcuHbBa¢IénsMNMuerOgenAtulakarkMBUl enAeBlEdlsMNMuerÓg)aneTAdl;tulakarkMBUl RkLabBa¢IRtUvcuHbBa¢I . maRta 426>-kartaMgemFavI PaKIGactaMgemFavI)ancab;taMgBIeBlcuHbBa¢IsMMNMuerÓg ehIyya:gyUrbMputrhUtdl; munéf¶ebIksvnakar 1 ¬mYy¦ éf¶ . PaKIRtUvbBa¢ÚneQμaHemFavIrbs;xøÜnCalaylkçN_GkSr [dl;RkLabBa¢ItulakarkMBUl . maRta 427>-ry³eBlsRmab;sresrsarNa RkLabBa¢ItulakarkMBUl[dMNwgdl;KUPaKIGMBIkarcuHbBa¢IénsMNMuerÓg . kñúgry³eBl 10 ¬db;¦ éf¶ eRkaykar[dMNwgenH RkLabBa¢I[dMNwgdl;Gñkbþwg saTukçfaxøÜnmanfirevla 20 ¬émÖ¦ éf¶ edIm,IepJICUnsPaRBhμTNÐtulakarkMBUl nUvsarNa mYyEdlxøÜnRtUveróbrab;GMBImeFüa)ayxagc,ab; . RbsinebIGñkbþwgsaTukç)antaMgemFavI nig)anbBa¢ÚneQμaHemFavIenHeTARkLabBa¢I karCUndMNwgenHk¾RtUvepJIeTAemFavIpgEdr .
 • 138 RbsinebIGñkbþwgsaTukç)anCUnsarNa RkLabBa¢I[dMNwgdl;PaKIdéTeTót nig Cayfaehtudl;emFavIEdlmanfirevla 20 ¬émÖ¦ éf¶ Edr edIm,IeqøIytbeTAnwgsarNa rbs;GñkbþwgsaTukç . maRta 428>-kardak;sMNMuerOgCUnBinitü sMNMuerÓgRtUvdak;CUnemFavIBinitüemIltamRtUvkar nigeFVIkarcmøg edaysamIxøÜnCaGñk ecjesah‘uy . maRta 429>-karBnüarry³eBlénkarsresrsarNa kalNary³eBl 20 ¬émÖ¦ éf¶enHminRKb;RKan;eT PaKIGacsMueTAdl;RbFansPa RBhμTNÐ[BnüareBl . karBnüareBlenHminGacelIsBI 10 ¬db;¦ éf¶eT . maRta 430>-karcat;taMgecARkmr)aykarN_ luHdl;putry³eBlkMNt;edIm,ICUnsarNa RbFancat;taMgecARkmr)aykarN_mñak; nigbBa¢ÚnsMNMuerÓgeTAecARkmenH edaymanP¢ab;sarNaeTACamYypg . maRta 431>-karsresrr)aykarN_ r)aykarN_CalaylkçN_GkSrRtUvmaneróbrab;GMBI ³ -nItiviFI nigerÓgehtu -cMNucc,ab;EdlPaKI)anelIk -dMeNaHRsayEdlecARkmr)aykarN_esñIsMu . r)aykarN_RtUvbBa©ÚleTAkñúgsMNMuerOg . maRta 432>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgeTAGKÁRBHraCGaCJa nigesckþIsnñidæanCalaylkçN_GkSr sMNMuerOgedaymansarNa nigr)aykarN_P¢ab;CamYypg RtUvbBa¢ÚneTAGKÁRBHraCGaCJa GmtulakarkMBUl . GKÁRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl erobcMesckþIsnñidæansuMCalaylkçN_GkSr Edl RtUvbBa©ÚleTAkñúgsMNMuerOg . sMNMuerOgRtUvbBa¢ÚnRtLb;eTARbFansPaRBhμTNÐvij . maRta 433>-karCUndMNwgGMBIkalbriecäTénsvnakarcMeBaHPaKI RbFansPaRBhμTNÐkMNt;kalbriecäTénsvnakar nigCUndMNwgedaypÞal;mat;dl;
 • 139 GKÁRBHraCGaCJaGMBIkalbriecäTénsvnakarenH . GKÁRBHraCGaCJa[dMNwgGMBIkalbriecäTenH dl;PaKI nigemFavI . kar[dMNwgdl;CnCab;ecaTEdlCab;XMu dl;BiruT§CnEdlXMuxøÜn b¤dl;buKÁlEdleK TamTarenAkñúgerOgbtüab½n RtUveFVIeLIgtamrebobdUcteTA ³ -edaypÞal;mat; b¤ -tamry³RbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn . kar[dMNwgdl;BiruT§Cn b¤CnCab;ecaTenAeRkAXMu edImbNþwgrdæb,evNI GñkTTYl xusRtUvrdæb,evNI nigdl;emFavI RtUveFVIdUcteTA ³ -edaypÞal;mat; -tampøÚvrdæ)al b¤ -tamry³GgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtß . kalNakar[dMNwgRtUveFVIedaypÞal;mat; RkLabBa¢IcuHnieTÞsGMBIkalbriecäTénkar[ dMNwgeTAelIsMNMuerOg . BiruT§Cn CnCab;ecaT edImbNþwgrdæb,evNI GñkTTYlxusRtUv rdæb,evNI b¤emFavI cuHhtßelxarbs;xøÜn . enAkñúgkrNIdéTeTot kar[dMNwgRtUveFVIedaymanbgáan;édbBa¢ak;fa)anTTYl sRmab; TukCasmÁal; . maRta 434>-saFarNPaBénkic©BiPakSaedjedal karBiPakSaedjedalRtUvRbRBwtþenAeBlsvnakarCasaFarN³ . PaKIminRtUv)ansPaRBhμTNÐéntulakarkMBUlsþab;cemøIyeT elIkElgEtkñúgkrNI EdlRbFanbgÁab;[cUlmkbgðajxøÜn . ecARkmr)aykarN_eFVIesckþIraykarN_ . GKÁRBHraCGaCJaeFVIesckþIsnñidaænsMu . emFavIeFVIesckþIsnñidæankarBar . eRkayeBlBiPakSaedjedal sPaRBhμTNÐfyxøÜneTABiPakSaseRmc nigEtg saldIkarbs;xøÜn . saldIkaGacRtUvRbkaskñúgéf¶CamYyenaHEtmþg b¤k¾enAeBlsvnakar elIkeRkayEdlRtUvkMNt;edaytulakar . enAkñúgRKb;krNI tulakarkMBUlminGacBiPakSaseRmcelIerOgNamYyedayKμaneFVI karBiPakSaedjedalenAeBlsvnakar .
 • 140 RKb;PaKITaMgGs;Gacdak;CUnsarNa b¤sarNafμIeTot rhUtdl;biTkarBiPakSa edjedal . maRta 435>-GanuPaBbg¥g;énbNþwgsaTukç enAkñúgry³eBlsRmab;eFVIbNþwgsaTukçenaH karGnuvtþsaldIkarbs;sala]T§rN_ RtUvbg¥g;sin . bNþwgsaTukçmanGanuPaBBüÜr . karGnuvtþesckþIseRmcEdlRtUvtva:enHRtUvEtbg¥g; kñúgxN³EdltulakarkMBUlminTan;)anseRmc . bu:Enþ karGnuvtþdak;Bn§naKarminRtUvbg¥g;eT enAkñúgkrNIEdlCnCab;ecaT)anbgðaj xøÜnenAmuxsala]T§rN_kñúgzan³CaCnCab;XMuenaH . dIkabgÁab;[cab;xøÜnenAEtmanGanuPaB . karXMuxøÜnbeNþaHGasnñenAEtbnþGnuvtþ . buKÁlCab;XMuenAkñúgRkbx½NÐnItiviFIbtüab½nenAEtCab;XMudEdl . kñúgkrNImankarseRmc[rYcxøÜn CnCab;ecaTRtUv)anedaHElg[manesrIPaB . maRta 436>-esckþIseRmcelIbBaðaKtiyutþ tulakarkMBUlRtUvseRmcelIbBaðac,ab;EdlelIkeLIgedayGñkbþwgsaTukç nigEdlman erobrab;enAkñúgsarNa . maRta 437>-kare)aHbg;ecalbNþwgsaTukç CnCab;ecaT BiruT§Cn buKÁlEdlRtUveKTamTarkñúgerOgbtüab½n edImbNþwgrdæb,evNI nigGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI Gace)aHbg;ecalbNþwgsaTukçrbs;xøÜn . kare)aHbg;ecal enHRtUvBinitükt;RtaedayRbFansPaRBhμTNÐéntulakarkMBUl . maRta 438>-ry³eBlsRmab;seRmcesckþI tulakarkMBUlRtUvseRmckñúgry³eBlya:gyUr 6 ¬R)aMmYy¦ Ex KitBIeBlTTYl sMNuMerOg elIkElgEtmankal³eTs³EdlminGacCMnH)an . maRta 439>-CMBUkénesckþIseRmcrbs;tulakarkMBUl sPaRBhμTNÐéntulakarkMBUlGac ³ -bdiesFbNþwgsaTukçTaMgRsug b¤mYyEpñk
 • 141 -bdiesFsaldIkarbs;sala]T§rN_EdleKtva:enHecalTaMgRsug b¤mYyEpñk. RbsinebIbNþwgsaTukçRtUv)anbdiesF enaHesckþIseRmcEdltva:manGaCJaGs;CMnMu . GñkbþwgsaTukçminRtUv)anGnuBaØat[bþwgsaTukçCafμImþgeTot GMBIsaldIkadEdlenaHeT. kalNatulakarkMBUlbdiesFesckþIseRmcEdleKtva: tulakarkMBUlbBa¢ÚnerOg nig KUPaKIenAcMeBaHmuxsala]T§rN_mYyepSgeTot b¤enAcMeBaHmuxsala]T§rN_dEdl bu:Enþman smasPaBfμIepSgBIsmasPaBmun . maRta 440>-karbdiesFedayKμanbgVilsMNMuerOg kalNaGMeBIEdlecaTRbkan;minEmnCabTelμIseT tulakarkMBUlRbkasbdiesF saldIkarbs;sala]T§rN_edayKμanbgVilsMNMuerOgeTAvijeLIy . maRta 441>-karbdiesFedaymankarbgVilsMNMuerOg kalNatulakarkMBUlyl;eXIjfa GMeBIEdlecaTRbkan;enaH CabTelμIsepSgGMBI bTelμIsenAkñúgesckþIseRmcEdleKtva: bu:Enþ bTelμIsenHRtUvpþnÞaeTasdUcKña tulakar kMBUledaymincaM)ac;RbkasbdiesF GacEkERbRbePTKtiyutþénGgÁehtuCafμI edayrkSa eTasEdl)anRbkasehIy nigesckþIseRmcEpñkrdæb,evNIenAdEdl . kalNatulakarkMBUlyl;eXIjfa GMeBIEdlecaTRbkan;enaH CabTelμIsepSgBIbT elμIsenAkñúgesckþIseRmcEdleKtva: ehIybTelμIsenHRtUvpþnÞaeTasepSgenaH tulakar kMBUlRtUvbdiesFsaldIkasala]T§rN_ nigbgÁab;[bBa¢ÚnerOgeTAsalaCRmHkþImansmtßkic© edIm,ICMnMuCRmH . maRta 442>-saldIkaCMnMuCRmHeBjGgÁ RbsinebItulakarTTYlsMNMuerOg bgVilminGnuelamtamsaldIkaTImYyrbs;tulakar kMBUleT ehIyRbsinebImeFüa)aydEdlRtUv)anelIkykmkeFVICasMGagsRmab;bNþwg saTukçelIkTIBIr tulakarkMBUlEdlCMnMuCRmHCasPaeBjGgÁenaH seRmcesckþIelIGgÁehtu nigGgÁc,ab; edayecjsaldIkasßaBrmYy .
 • 142 matikaTI 2 bNþwgesIerIerOgkþI CMBUkeTal bNþwgesIerIerOgkþI maRta 443>-bNþwgesIerI bNþwgesIerI KWCapøÚvtva:mYyRbqaMgnwgsalRkm nigsaldIkaEdlsßaBr ehIyEdl manGaCJaGs;CMnMu . sPaeBjGgÁéntulakarkMBUlmansmtßkic©elIbNþwgesIerI . maRta 444>-bNþwgesIerIkñúgerOgRBhμTNÐ bNþwgesIerIGacRtUveFVI)anenAkñúgerOgRBhμTNÐ eTaHbItulakarEdl)anseRmcenaHCa tulakarNak¾eday nigeTaHbIeTasEdl)anRbkasenaHCaeTasGVIk¾eday . maRta 445>-krNIebIkkaresIerIerOgkþI bNþwgesIerIerOgkþIGaceFVI)anEtenAkñúgkrNIdUcteTAb:ueNÑaH ³ 1-kalNaeRkayBIkarpþnÞaeTasBIbTmnusSXatmanelctRmuyy:agRKb;RKan; EdlGnuBaØat[KitfaCnrgeRKaHenaHenArs;ranmanCIvitenAeLIy . 2-kalNaCnCab;ecaTBIrnak;RtUv)anpþnÞaeTas cMeBaHbTelμIsdEdlenH edaykarpþnÞaeTasTaMgBIrenHmincuHsRmugKñaeT . 3-kalNasakSINamYyRtUv)anpþnÞaeTasBIbTelμIs eFVICasakSIedayEkøg RbqaMgnwgCnCab;ecaT . 4-kalNamanGgÁehtufμI b¤lixit b¤PsþútagfμIEdlnaM[eKsgS½yelIBiruT§PaB énTNÐit . maRta 446>-buKÁlEdlGacbþwgesIerIerOgkþI siT§ibþwgsMu[esIerIerÓgkþICasiT§irbs; ³ 1-rdæm®nþIRksYgyutþiFm’ 2-TNÐit b¤GñktMNagRsbc,ab; RbsinebITNÐitenHCaGsmtßCn 3-shB½T§ «Buk mþay kUn nigCaTUeTA CnNaEdlmanRbeyaCn_xag smÖar³ b¤xagpøÚvcitþkñúgkarlb;bM)at;TNÐkmμenH kñúgkrNIEdlTNÐit)anTTYl
 • 143 mrNPaB b¤)at;xøÜn . rdæmRnþIRksYgyutþiFm’ munnwgeTAbþwgtulakarkMBUl GacsMudl;GKÁRBHraCGaCJaEdlman smtßkic©xagEdndI[eFVIkarRsavRCavbEnßm . maRta 447>-karcuHbBa¢IbNþwgesIerI nigkarebIkBinitüemIlsMNMuerOg BakübþwgsMuesIerIRtUvcuHkñúgbBa¢IedayRkLabBa¢IéntulakarkMBUl . sMNuMerÓgénbNþwgesIerI GacBinitüemIl)anenAkariyal½yRkLabBa¢IéntulakarkMBUl edayGñkbþwgsMuesIerI nigemFavIrbs;xøÜn . emFavIGaccmøgsMNMuerOgenH)an . kalNabNþwgsMu)aneFVIedayrdæm®nþIRksYgyutiþFm’ sMNMuerOgGacBinitüemIl)aneday TNÐit nigemFavIrbs;xøÜn . kñúgkrNITNÐit)at;xøÜn sMNMuerOgGacRtUvBinitüemIl)an edayshB½T§ «Buk mþay b¤kUnrbs;xøÜn)an . maRta 448>-nItiviFIesIerI ³ ry³eBl RkLabBa¢Ipþl;dMNwgdl;edImbNþwgfa xøÜnmanry³eBl 30 ¬samsib¦ éf¶ edIm,I bMeBjBakübþwgrbs;xøÜn . CalkçN³Biess ry³eBlenHGacBnüar)anedayRbFan tulakarkMBUl . putry³eBlenH RbFantulakarkMBUlcat;taMgecARkmr)aykarN_mñak; . kalNa r)aykarN_eFVIrYcehIy sMNMuerOgRtUvbBa¢ÚneTAGKÁRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl . GKÁRBHraCGaCJaeFVIdIkasnñidæanCalaylkçN_GkSrkñúgry³eBl 30 ¬samsib¦ éf¶ . maRta 449>-esckþIseRmcbg¥g;karGnuvtþeTas sPaRBhμTNÐéntulakarkMBUlEdl)anTTYlBakübþwgesIerI GacseRmcBüÜrkarGnuvtþ eTas)an RbsinebImanmUlehtuc,as;las; . maRta 450>-karbBa¢ÚnbNþwgesIerIeTAtulakarkMBUl kalebIsPaRBhμTNÐseRmcfa bNþwgesIerIGacTTYlyk)anenaH sPaRtUvbBa¢Ún sMNMuerÓgénbNþwgesIerIeTAtulakarkMBUl edIm,ICMnMuCRmHCasPaeBjGgÁ nigseRmcelI GgÁehtu nigGgÁc,ab;edaysaldIkasßaBr . maRta 451>-karCUndMNwgGMBIkalbriecäTénsvnakar nigsaFarNPaBénkic©BiPakSaedjedal RbFantulakarkMBUlkMNt;kalbriecäTénsvnakar nigCUndMNwgedaypÞal;mat;dl; GKÁRBHraCGaCJa GMBIkalbriecäTénsvnakarenH . GKÁRBHraCGaCJaCUndMNwgGMBIkalbriecäT
 • 144 énsvnakardl;GñkbþwgesIerI nigemFavI dUc)anEcgenAmaRta 433 ¬karCUndMNwgGMBI kalbirecäTénsvnakarcMeBaHPaKI¦ énRkmenH . RbsinebIbNþwgesIerIRtUv)aneFVIedayrdæmRnþI RksYgyutþiFm’ GKÁRBHraCGaCJaCUndMNwgGMBIkalbriecäTénsvnakardl;TNÐit b¤dl;RKYsar . karBiPakSaedjedalRbRBwtþeTAenAkñúgeBlsvnakarsaFarN³ . tulakarsþab;esckþIraykarN_rbs;ecARkmr)aykarN_ rYcsþab;emFavIrbs;GñkbþwgsuM . kalNabNþwgesIerI)aneFVIedayrdæmRnþIRksYgyutþFm’ tulakarsþab;emFavIrbs;TNÐit b¤ rbs;RKYsar . RbsinebIyl;eXIjfamanRbeyaCn_ tulakarsþab;cemøIyTNÐit . tulakarsþab;esckþIsnñidæanrbs;GKÁRBHraCGaCJa . emFavIrbs;GñkbþwgGacniyay mþgeTot)an . maRta 452>-karRsavRCavbEnßm RbsinebItulakarkMBUlyl;eXIjfa erOgenaHlμmCMnMuCRmH)an tulakarkMBUlseRmc BIbNþwgesIerItamsaldIkamYyEdlminGactva:)aneT . enAkñúgkrNIpÞúyBIenH tulakarkMBUlbgÁab;[eFVIkarRsavRCavbEnßm . tulakarkMBUl cat;taMgsmaCikrbs;xøÜnmñak;edIm,IbMeBjkic©enH . ecARkmEdlcat;taMgenH manGMNacdUc ecARkmesIubsYr elIkElgEtkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ nigkarRtYtBinitütampøÚvtulakar . kalNakarRsavRCav)anbBa©b; karRsavRCavenHRtUv[dMNwgdl;Gñkbþwg nigemFavI [)andwg . RbFankMNt;kalbriecäTsvnakar dUcEdlmanEcgenAmaRta 451 ¬karCUndMNwg GMBIkalbriecäTénsvnakar nigsaFarNPaBénkic©BiPakSaedjedal¦ énRkmenH . maRta 453>-karsMGagehtucMeBaHsaldIka saldIkaRtUvEtmansMGagehtu .saldIkaenHRtUvRbkasenAeBlsvnakarsaFarN³. maRta 454>-esckþIseRmcp¥akkarGnuvtþTNÐkmμ eRkayBI)anTTYlerOgkþIbþwgesIerI tulakarkMBUlCMnMuCRmHCasPaeBjGgÁGacbgÁab; [p¥akkarGnuvtþTNÐkmμ)anRKb;eBlevla . tulakarkMBUlseRmctamsaldIkaeday mansMGagehtu . maRta 455>-plvi)akénkarGnueRKaHeTas nigkarelIkElgeTasCaTUeTA tambNþwgesIerI karGnueRKaHeTas nigkarelIkElgeTasminEmnCa]bsKÁdl;karbþwgesIerIeT .
 • 145 KnßITI 7 dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; dIkaekaHehA nigdIkaCUndMNwg matikaTI 1 dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; CMBUkeTal dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnuMCRmHpÞal; maRta 456>-dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; ³ TRmg; dUcEdlmanEcgenAkñúgmaRta 46 ¬dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnuMCRmHpÞal;¦ énRkmenH Rsab; dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;KWCabBa¢a dl;CnCab;ecaT[cUlbgðajxøÜnenA tulakarCan;dMbUg EdlseRmcBIerOgRBhμTNÐ . edImdIkaEdlmancuHkalbriecäT TIkEnøgkMeNIt niglMenAzanrbs;CnCab;ecaTRtUv EtmancuHkalbriecäT nigcuHhtßelxaedayRBHraCGaCJa . maRta 457>-ry³eBlEdlRtUveKarBrvagkarRbKl;dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; nigkarbgÁab;[cUlbgðajxøÜn ry³eBlEdlRtUveKarBrvag karRbKl;dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;[dl;Cn Cab;ecaT nigéf¶kMNt;[cUlbgðajxøÜnenAmuxtulakarRtUvkMNt;dUcteTA ³ -15¬db;R)aM¦éf¶RbsinebICnCab;ecaTrs;enAkñúgEdndIénTIsñak;karrbs;tulakarCan;dMbUg -20 ¬émÖ¦ éf¶ RbsinebICnCab;ecaTrs;enAkñúgTIkEnøgmYyepSgeTotkñúgEdndICati -2 ¬BIr¦ Ex RbsinebICnCab;ecaTrs;enAkñúgrdæmYyCab;RBMEdnRBHraCaNacRkkm<úCa -3 ¬bI¦ Ex RbsinebICnCab;ecaTrs;enAkñúgTIkEnøgdéTepSgeTot . maRta 458>-karRbKl;dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;edayRBHraCGaCJa dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; GacRtUvRbKl;[CnCab;ecaTedaypÞal;éd edayRBHraCGaCJa . kñúgkrNIenH RBHraCGaCJaRbKl;cugdIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; dl;CnCab; ecaT . RBHraCGaCJacuHnieTÞssþIBIkalbriecäT nigTIkEnøgRbKl;dIkaenAelIedImdIka . CnCab;ecaTcuHhtßelxaenAelIedImdIkaenH .
 • 146 maRta 459>-karRbKl;dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;edayGaCJasala dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;k¾GacRtUv)anRbKl;edayGaCJasala)anEdr . GaCJasalaRtUveRbIRKb;meFüayedIm,IRbKl;dIkaenH[CnCab;ecaTedaypÞal;éd . maRta 460>-karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasaladl;CnCab;;ecaT RbsinebIGaCJasalaCYbRbTHCnCab;ecaTenAkñúgpÞH b¤enAkEnøgdéTeTot GaCJasala RbKl;cugdIkaekaHdl;samIxøÜn . GaCJasalacaresckþIelIedImdIkafa )anRbKl;cugdIka dl;CnCab;ecaTpÞal;éd . GaCJasalacuHnieTÞssþIBIkalbriecäT nigTIkEnøgénkarRbKl; . CnCab;ecaTcuHhtßelxaenAelIedImdIka . edImdIkaRtUvbBa¢ÚnvilRtLb;eTARBHraCGaCJavijPøam . maRta 461>-karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasalakñúgkrNICnCab;ecaTGvtþman RbsinebICnCab;ecaTGvtþmanBIlMenAzanrbs;xøÜn GaCJasalaRtUvRbKl;cugdIka[ dl;buKÁlTaMgLayNaCanItiCnEdlmanvtþmanenAlMenAzanenaH . GaCJasalacuHesckþIelIedImdIkafa cugdIkaRtUv)anRbKl;[buKÁlEdlmanvtþman enAlMenAzan . GaCJasalaRtUvcuHnieTÞssþIBIGtþsBaØaNénbuKÁlenaH nigkalbriecäTén karRbKl;dIka . buKÁlEdlTTYlcugdIkaRtUvcuHhtßelxaenAelIedImdIka . edImdIkaRtUv bgVilmkRBHraCGaCJavijPøam . buKÁlEdlTTYldIkaRtUvsnüafa nwgRbKl;dIkaenHkñúgry³eBly:agxøIbMput[dl;Cn Cab;ecaT . maRta 462>-karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasaladl;emXuM b¤ecAsgáat; GaCJasalaRbKl;cugdIka [dl;emXMu b¤ecAsgáat; b¤CMTb; b¤ecAsgáat;rg enAkñúg krNIdUcteTA ³ -CnCab;ecaTminRBmTTYldIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; -KμanbuKÁlNamñak;manvtþmanenAkñúglMenAzanrbs;CnCab;ecaTeT -KμanbuKÁlNamñak;EdlmanvtþmanenAkñúg lMenAzanrbs;CnCab;ecaT yl;RBmTTYldIkaekaHeT . GaCJasalacuHnieTÞsenAelIedImdIka GMBIGtþsBaaØN nigzan³rbs;buKÁlEdl)an TTYlcugdIkaRBmTaMgkalbriecäTénkarRbKl;dIka . buKÁlEdlTTYlcugdIkacuHhtßelxa rbs;xøÜnenAelIedImdIka . edImdIkaRtUvbgVilRtlb;CUnRBHraCGaCJavijPøam .
 • 147 buKÁlEdlTTYldIkaRtUvsnüafa nwgRbKl;dIkaenaHkñúgry³eBld¾xøIbMput[dl;Cn Cab;ecaT . maRta 463>-rebobepSgeToténkarRbKl;dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;k¾GacRtUv)anRbKl;eday ³ -RkLabBa¢I -tampøÚvrdæ)al -edayRbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn RbsinebICnCab;ecaTRtUvXMuxøÜnBI bTelμIsepSgeTót -tamry³GgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtß . RkLabBa¢I GaCJaFrrdæ)al GaCJaFrBn§naKar m®nþInKr)alCati b¤GavuFhtßEdl RBHraCGaCJasMu[RbKl;dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; RtUvEteKarBtambBa¢arbs; RBHraCGaCJa . RtUvbMeBjkic©enHdUcmanEcgenAkñúgmaRta 460 ¬karRbKl;cugdIkaekaHehAeday GaCJasaladl;CnCab;ecaT¦ dl;maRta 462 ¬karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasala dl;emXuM b¤ecAsgáat;¦ énRkmenH . maRta 464>-CnCab;ecaTKμanlMenAzan b¤KμanTIsMNak;EdleKsÁal; RbsinebICnCab;ecaTKμanlMenAzan b¤TIsMNak; b¤k¾rs;enAeRkAEdndICatiRBHraCGaCJa k¾GaceFVIkarecaTRbkan;elICnCab;ecaTenH tampøÚvdIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;)an Edr . kñúgkrNIenH kalbriecäTénkareFVIdIka RtUvcat;TukfaCakalbriecäTénkarRbKl;dIka . matikaTI 2 dIkaekaHehACnCab;ecaT[cUlsvnakar CMBUkeTal dIkaekaHehACnCab;ecaT[cUlsvnakar maRta 465>-TRmg;éndIkaekaHehA[cUlsvnakar dUcEdl)anEcgenAmaRta 294 ¬karekaHehAPaKI[cUlrYmkñúgsvnakartamdIkabBa¢Ún b¤tamsaldIkabBa¢Ún¦ énRkmenH enAkñúgkrNIéndIkabBa¢Únrbs;ecARkmesIubsYrb¤saldIka
 • 148 bBa¢Únrbs;sPaesIubsYr RBHraCGaCJaRtUvekaHehACnCab;ecaT[cUlsvnakar . dIkaekaHehACnCab;ecaT[cUlsvnakarRtUvmannieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNénCnCab;ecaT -kalbriecäT nigTIkEnøgkMeNIténCnCab;ecaT -lMenAzanénCnCab;ecaT -kareyagdIka b¤saldIkabBa¢Ún -tulakarEdlTTYlbNþwgedIm,ICMnMuCRmH -TIkEnøg kalbriecäT nigem:agénsvnakar -kalbriecäT nightßelxarbs;RBHraCGaCJa . dIkaekaHRtUvbBa¢ak;fa CnCab;ecaTGacGmedayemFavI . maRta 466>-ry³eBlEdlRtUveKarBrvagdIkaekaHehA nigkarbgÁab;[cUlbgðajxøÜn ry³eBlrvagkarRbKl;dIkaekaHehA[CnCab;ecaT nigéf¶kMNt;[cUlbgðajxøÜn enAmuxtulakar RtUvkMNt;dUcteTA ³ -15 ¬db;R)aM¦ éf¶ RbsinebICnCab;ecaTrs;enAkñúgEdndIéntulakarCan;dMbUg -20 ¬émÖ¦ éf¶ RbsinebICnCab;ecaTrs;enATIkEnøgmYyepSgeToténEdndICati -2 ¬BIr¦ Ex RbsinebICnCab;ecaTrs;enAkñúgrdæmYyCab;RBMEdnRBHraCaNacRkkm<úCa -3 ¬bI¦ Ex RbsinebICnCab;ecaTrs;enATIkEnøgmYyepSgeTot . b:uEnþkñúgkrNICnCab;ecaTRtUvXMuxøÜn Kμanry³eBlNamYyRtUv)anTamTareLIy rvag karRbKl;dIkadl;CnCab;ecaT nigéf¶kMNt;[cUlbgðajxøÜnenAmuxtulakar . maRta 467>-dIkaekaHehAEdlRbKl;[edaypÞal;édedayRBHraCGaCJa dIkaekaHehAGacRbKl;[dl;CnCab;ecaTedaypÞal;édedayRBHraCGaCJa . kñúgkrNIenHRBHraCGaCJaRbKl;cugdIkaekaH[dl;CnCab;ecaT . RBHraCGaCJacuHnieTÞs elIedImdIka GMBIkalbriecäT nigTIkEnøgRbKl; . CnCab;ecaTcuHhtßelxaenAelIedIm dIkaekaHenH . maRta 468>-dIkaekaHehAEdlRbKl;edaypÞal;édedayGaCJasala dIkaekaHk¾GacRtUv)anRbKl;edayGaCJasalapgEdr . GaCJasalaRtUveRbIRKb;meFüa)ayedIm,IRbKl;dIkaekaHehAdl;CnCab;ecaTedaypÞal;éd.
 • 149 maRta 469>-karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasaladl;CnCab;ecaT RbsinebIGaCJasalaCYbRbTHCnCab;ecaTenAkñúglMenAzan b¤enAkEnøgdéTeTot GaCJasala RbKl;cugdIkaekaHehA[dl;CnCab;ecaTenH . GaCJasalacarenAelIedImdIkaekaHehAfa cugdIkaRtUv)anRbKl;[dl;CnCab;ecaT edaypÞal;éd . GaCJasalacuHnieTÞsGMBIkalbriecäTnigTIkEnøgEdl)anRbKl;dIkaekaHehA. CnCab;ecaTcuHhtßelxaenAelIedImdIka . edImdIkaekaHehAenH RtUvbgVilCUnmkRBHraCGaCJa vijPøam . maRta470>-karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasalakñúgkrNIGvtþmanrbs;CnCab;ecaT RbsinebICnCab;ecaTGvtþmanBIlMenAzan GaCJasalaRbKl;cugdIkaekaH[dl;buKÁl TaMgLayNaCanItiCn EdlmanvtþmankñúglMenAzan . GaCJasalacarenAelIedImdIkaekaHfa cugdIkaekaHRtUv)anRbKl;[dl;buKÁlEdlman vtþmanenAlMenAzan . GaCJasalacuHnieTÞsGMBIGtþsBaØaNénbuKÁlenH nigGMBIkalbriecäT énkarRbKl;dIkaekaH . buKÁlEdlTTYlcugdIkaekaHcuHhtßelxaenAelIedImdIka . edImdIka ekaHenHRtUvbgVilCUneTARBHraCGaCJavijPøam . buKÁlEdlTTYldIkaekaHRtUvsnüafa nwgRbKl;dIkaenHdl;CnCab;ecaTkñúgry³eBl xøIbMput . maRta 471>-karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasaladl;emXuM b¤ecAsgáat; GaCJasalaRbKl;cugdIkaekaH[dl;emXMu b¤ecAsgáat; b¤CMTb; b¤ecAsgáat;rgNamYy kñúgkrNIdUcteTA ³ -CnCab;ecaTminRBmTTYldIkaekaH -KμanbuKÁlNamanvtþmanenAkñúglMenAzanrbs;CnCab;ecaTeT -KμanbuKÁlNamñak;Edlmanvtþman enAkñúglMenAzanrbs;CnCab;ecaT yl;RBmTTYldIkaekaHeT . GaCJasalacuHnieTÞsenAelIedImdIkaekaHGMBIGtþsBaØaN nigzan³rbs;buKÁlEdl )anTTYlcugdIka RBmTaMgGMBIkalbriecäTénkarRbKl; . buKÁlEdlTTYldIkaekaHcuH htßelxaenAelIedImdIkaekaH . edImdIkaekaHRtUvbgVilCUneTARBHraCGaCJavijPøam . buKÁlEdlTTYldIkaekaHRtUvsnüafa nwgRbKl;dIka[dl;CnCab;ecaTenAkñúg
 • 150 ry³eBld¾xøIbMput . maRta 472>-rebobepSgeToténkarRbKl;dIkaekaHehA dIkaekaHk¾GacRtUvRbKl;[ ³ -edayRkLabBa¢I -tampøÚvrdæ)al -edayRbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn RbsinebICnCab;ecaTRtUvXMuBIerÓg mYyepSgeTót -tamry³GgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtß . RkLabBa¢I GaCJaFrrdæ)al GaCJaFrBn§naKar m®nþInKr)alCati b¤GavuFhtßEdl RBHraCGaCJasMu[RbKl;dIkaekaH RtUvEteKarBtambBa¢aRBHraCGaCJa . kic©enHRtUveFVIdUcEdlmanEcgenAkñúgmaRta 469 ¬karRbKl;cugdIkaedayGaCJasala dl;CnCab;ecaT¦ dl;maRta 471 ¬karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasala dl; emXuM b¤ecAsgáat;¦ énRkmenH . maRta 473>-CnCab;ecaTKμanlMenAzan nigKμanTIsMNak;EdleKsÁal; RbsinebICnCab;ecaTKμanlMenAzan b¤TIsMNak; b¤RbsinebICnCab;ecaTenAeRkAEdn dICati RBHraCGaCJak¾GacekaHehACnCab;ecaT [mkkan;svnakar)anEdr . kñúgkrNIenH kalbriecäTénkareFVIdIkaekaHRtUvcat;TukCakalbriecäTénkarRbKl;dIkaekaH . maRta 474>-ÉksarP¢ab;eTAnwgcugdIkaekaHehA enAkñúgRKb;krNITaMgGs;lixitcmøgmYyc,ab;éndIka b¤saldIkabBa¢ÚnerOgeTAtulakar CMnMuCRmH RtUvP¢ab;CamYynwgcugdIkaekaH . matikaTI 3 dIkaekaHehACneRkABICnCab;ecaT[cUlsvnakar CMBUkeTal dIkaekaHehACneRkABICnCab;ecaT[cUlsvnakar maRta 475>-dIkaekaHehAedImbNþwgrdæb,evNI dIkaekaHehAedImbNþwgrdæb,evNI[cUlmkkan;svnakarmancuHnieTÞsdUcteTA ³
 • 151 -GtþsBaØaNedImbNþwgrdæb,evNI -lMenAzanedImbNþwgrdæb,evNI -eQμaHCnCab;ecaT nigbTelμIsEdlecaTRbkan; -tulakarEdlRtUvCMnMuCRmH -TIkEnøg kalbriecäT nigem:agénsvnakar -kalbriecäT nightßelxarbs;RBHraCGaCJa . dIkaekaHRtUvbBa¢ak;fa buKÁlBak;B½n§RtUv)anekaHehAkñúgzan³CaedImbNþwgrdæb,evNI . maRta 476>-dIkaekaHehACnrgeRKaH dIkaekaHehACnrgeRKaH[cUlmkkan;svnakar kalNaCnenHmin)antaMgxøÜnCa edImbNþwgrdæb,evNI enAmuxecARkmesIubsYreT . dIkaekaHehAenHmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNCnrgeRKaH -lMenAzanCnrgeRKaH -eQμaHCnCab;ecaT nigbTelμIsEdlecaTRbkan; -tulakarEdlRtUvCMnMuCRmH -TIkEnøg kalbriecäT nigem:agénsvnakar -kalbriecäT nightßelxarbs;RBHraCGaCJa . dIkaekaHehARtUvbBa¢ak;fa buKÁlBak;B½n§RtUv)anekaHehAkñúgzan³CaCnrgeRKaH . maRta 477>-dIkaekaHehAsakSI dIkaekaHehAsakSI[mkkan;svnakarmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNsakSI -lMenAzansakSI -eQμaHCnCab;ecaT -tulakarEdlRtUvCMnMuCRmH -TIkEnøg kalbriecäT nigem:agsvnakar -kalbriecäT nightßelxarbs;RBHraCGaCJa . dIkaekaHehARtUvbBa¢ak;fa ³ -buKÁlBak;B½n§RtUv)anekaHehAkñúgzan³CasakSI
 • 152 -karmincUlbgðajxøÜnenAeBlsvnakar karminRBmeqøIy[B½t’mankñúgzan³Ca sakSI b¤kareqøIy[B½t’manEkøgkøayRtUvpþnÞaeTastamc,ab; . maRta 478>-dIkaekaHehAGñkCMnaj dIkaekaHehAGñkCMnaj[cUlmkkan;svnakarmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNGñkCMnaj -lMenAzanGñkCMnaj -eQμaHCnCab;ecaT -tulakarEdlRtUvCMnMuCRmH -TIkEnøg kalbriecäT nigem:agénsvnakar -kalbriecäT nightßelxarbs;RBHraCGaCJa . dIkaekaHehARtUvbBa¢ak;fa buKÁlBak;B½n§RtUv)anekaHehAkñúgzan³CaGñkCMnaj . maRta 479>-dIkaekaHehAGñkbkERb dIkaekaHehAGñkbkERb[cUlmkkan;svnakarmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNGñkbkERb -lMenAzanGñkbkERb -eQμaHCnCab;ecaT -tulakarEdlRtUvCMnMuCRmH -TIkEnøg kalbriecäT nigem:agénsvnakar -kalbriecäT nightßelxarbs;RBHraCGaCJa . dIkaekaHRtUvbBa¢ak;fa buKÁlBak;B½n§RtUv)anekaHehAkñúgzan³CaGñkbkERb . maRta 480>-dIkaekaHehAGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI dIkaekaHehAGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI[cUlmkkan;svnakar mancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI -lMenAzanGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI -eQμaHCnCab;ecaT -tulakarEdlRtUvCMnMuCRmH -TIkEnøg kalbriecäT nigem:agénsvnakar
 • 153 -kalbriecäT nightßelxarbs;RBHraCGaCJa . dIkaekaHehARtUvbBa¢ak;fa buKÁlBak;B½n§RtUv)anekaHehAkñúgzan³CaGñkTTYlxusRtUv rdæb,evNI . maRta 481>-bTb,BaØtþirYm dIkaekaHehAedImbNþwgrdæb,evNI CnrgeRKaH sakSI GñkCMnaj GñkbkERb nig GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI[cUlmkkan;svnakar RtUvsßitenAeRkambTb,BaØtþiénmaRta 467 ¬dIkaekaHehAEdlRbKl;[edaypÞal;édedayRBHraCGaCJa¦ dl;maRta 472 ¬rebobepSg eToténkarRbKl;dIkaekaHehA¦ énRkmenH . matikaTI 4 dIka[dMNwgGMBIesckþIseRmcrbs;tulakar CMBUkeTal dIka[dMNwgGMBIesckþIseRmcrbs;tulakar maRta 482>-kmμvtßúéndIka[dMNwg dIka[dMNwgKWCalixitEdl[dMNwgGMBIesckþIseRmcrbs;tulakar EdlbBaØtþic,ab; tRmUv[CUndMNwgdl;PaKIBak;B½n§ edIm,I[PaKIBak;B½n§TTYl)andMNwgGMBIesckþIseRmcenaH . dIka[dMNwgRtUveFVItamKMnitepþImrbs;RBHraCGaCJa rbs;GKÁRBHraCGaCJa b¤rbs;PaKI . maRta 483>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIdIka[dMNwg dIka[dMNwgmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -RbePT nigkareyagénesckþIseRmcEdlRtUvCUndMNwg -GtþsBaØaN niglMenAzanénPaKIEdlRtUvTTYldMNwgGMBIesckþIseRmc -kalbriecäT nightßelxarbs;GñkEdleFVIkarCUndMNwg . dIka[dMNwgbBa¢ak;R)ab;GMBIpøÚvtva:EdlGaceFVI)an RbqaMgeTAnwgesckþIseRmcEdl RtUv)anCUndMNwg . lixitcmøgénesckþIseRmc EdlRtUvCUndMNwgRtUvP¢ab;eTAnwgdIka[dMNwgGMBI esckþIseRmcrbs;tulakar . maRta 484>-karCUndMNwgEdleFVIeLIgedayRBHraCGaCJa
 • 154 karCUndMNwgdl;PaKIBak;B½n§GacRtUveFVIedayRBHraCGaCJa . kñúgkrNIenH RBHraCGaCJaRbKl;lixitcmøgénesckþIseRmcrbs;tulakar[dl; PaKIBak;B½n§ . RBHraCGaCJacuHnieTÞselIesckþIseRmcedImGMBIkalbriecäT nigTIkEnøgénkarRbKl; lixitcmøg . PaKIBak;B½n§cuHhtßelxaenAelIesckþIseRmcedImenH . maRta 485>-karCUndMNwgEdleFVIeLIgedayGaCJasala karCUndMNwgk¾GacRtUveFVIedayGaCJasalapgEdr . GaCJasalaeRbIRKb;meFüa)ay edIm,ICUndMNwgdl;buKÁlBak;B½n§GMBIesckþIseRmc rbs;tulakar . maRta 486>-karRbKl;lixitcmøgénesckþIseRmc CUndl;PaKIEdlBak;B½n§edayGaCJasala RbsinebIGaCJasalaCYbRbTHPaKIBak;B½n§enAkñúglMenAzan b¤enATIkEnøgdéTeTot GaCJasalaRtUvRbKl;lixitcmøgénesckþIseRmcdl;PaKIBak;B½n§ . GaCJasalaRtUvcarelIesckþIseRmcedImfa lixitcmøgRtUv)anRbKl;[PaKIBak;B½n§ edaypÞal;éd . GaCJasalacuHnieTÞsGMBIkalbriecäT nigTIkEnøgEdl)anRbKl;lixit cmøg . PaKIBak;B½n§cuHhtßelxaelIesckþIseRmcedIm . esckþIseRmcedImenH RtUvbgVil eTARBHraCGaCJavijCabnÞan; . maRta 487>-krNIGvtþmanénPaKIEdlBak;B½n§ RbsinebIPaKIBak;B½n§GvtþmanBIlMenAzan GaCJasalaRtUvRbKl;lixitcmøgén esckþIseRmc[buKÁlCanItiCnEdlmanvtþmanenAkñúglMenAzan . GaCJasalaRtUvcarelIesckþIseRmcedImfalixitcmøgénesckþIseRmc RtUv)anRbKl; [dl;édbuKÁlEdlmanvtþmanenAkñúglMenAzan . GaCJasalaRtUvcuHnieTÞsGMBIGtþsBaØaN énbuKÁlenaH kalbriecäTRbKl;lixitcmøgénesckþIseRmc . buKÁlEdlTTYllixitRtUvcuH htßelxaenAelIesckþIseRmcedIm . esckþIseRmcedImenHRtUvbgVileTARBHraCGaCJavijPøam . buKÁlEdlTTYllixitcmøgénesckþIseRmcRtUvsnüafa nwgRbKl;[dl;PaKIBak;B½n§ kñúgry³eBld¾xøIbMput . maRta 488>-karRbKl;lixitcmøgénesckþIseRmcdl;emXMu b¤ecAsgáat;
 • 155 GaCJasalaRbKl;lixiténesckþIseRmceTAemXMu b¤ecAsgáat; b¤eTACMTb; b¤ecAsgáat;rg NamYy enAkñúgkrNIdUcteTA ³ -PaKIBak;B½n§minRBmTTYlesckþIseRmc -KμanbuKÁlNamñak;manvtþmanenAkñúglMenAzanrbs;PaKIBak;B½n§eT -KμanbuKÁlNamñak;Edlmanvtþman enAkñúglMenAzanrbs;PaKIBak;B½n§ yl;RBmTTYlesckþIseRmcenaHeT . GaCJasalacuHnieTÞsenAelIesckþIseRmcedImGMBIGtþsBaØaN nigzan³rbs;buKÁl Edl)anTTYllixitcmøgénesckþIseRmc RBmTaMgkalbriecäTénkarRbKl; . buKÁlEdl TTYllixitcmøgcuHhtßelxaenAelIesckþIseRmcedIm . esckþIseRmcedImRtUvbgVilCUn eTARBHraCGaCJavijPøam . buKÁlEdlTTYllixitcmøgénesckþIseRmcRtUvsnüafa nwgRbKl;[dl;PaKIBak;B½n§ kñúgry³eBlxøIbMput . maRta 489>-rebobepSgeToténkarCUndMNwg karCUndMNwgk¾GacRbKl;[pgEdr ³ -edayRkLabBa¢I -tampøÚvrdæ)al -edayRbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn RbsinebICnCab;ecaTRtUvXMuxøÜnBI bTdéTepSgeTót -tamry³GgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtß . RkLabBa¢I GaCJaFrrdæ)al GaCJaFrBn§naKar m®nþInKr)alCati b¤GavuFhtßEdl RBHraCGaCJasMu[CUndMNwgBIesckþIseRmcrbs;tulakar RtUvEteKarBtambBa¢arbs; RBHraCGaCJa . kic©enHRtUveFVIdUcmanEcgenAmaRta 486 ¬karRbKl;lixitcmøgénesckþIseRmcCUn dl;PaKIEdlBak;B½n§edayGaCJasala¦ dl;maRta 488 ¬karRbKl;lixitcmøgénesckþI seRmcdl;emXuM b¤ecAsgáat;¦ énRkmenH . maRta 490>-PaKIEdlBMumanlMenAzan b¤TIsMNak;EdleKsÁal; RbsinebIPaKIBak;B½n§KμanlMenAzan b¤TIsMNak;eT b¤RbsinebIPaKIBak;B½n§enHrs;enA
 • 156 eRkAEdndICati esckþIseRmcrbs;tulakark¾GacCUndMNwgdl;samIxøÜn)anEdr . kñúgkrNI enH kalbriecäTénesckþIseRmctulakarRtUvcat;TukfaCakalbriecäTénkarCUndMNwg . matikaTI 5 bTb,BaØtþirYm CMBUkeTal bTb,BaØtþirYm maRta 491>-plvi)akénkarBMu)aneKarBry³eBl kñúgkrNIEdlry³eBlbBaØtþiedaymaRta 457 ¬ry³eBlEdlRtUveKarBrvagkar RbKl;dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnuMCRmHpÞal; nigkarbgÁab;[cUlbgðajxøÜn¦ nigmaRta 466 ¬ry³eBlEdlRtUveKarBrvagdIkaekaHehA nigkarbgÁab;[cUlbgðajxøÜn¦ énRkmenH min)an eKarBeT RtUveFVIdUcteTAenH ³ -RbsinebICnCab;ecaTmincUlbgðajxøÜneT tulakarBinitüemaXPaBéndIkaekaH ehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; b¤dIkaekaHehA[cUlbgðajxøÜn . tulakarbgÁab;[ecj dIkaekaHbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; b¤dIkaekaHehAbgÁab;[cUlxøÜnCafμImþgeTót elIkElg EtbNþwgGaCJaRtUvputrlt; . -RbsinebICnCab;ecaTcUlbgðajxøÜnenAeBlsvnakar tulakarGacBinitüemIl erOg RbsinebICnCab;ecaTyl;RBmy:agCak;lak;[CMnMuCRmHPøam . RbsinebICn Cab;ecaTminRBm[CMnMuCRmHPøameT tulakarbgÁab;[elIkerÓgenHeTACMnMuCRmHenA eBlsvnakareRkayeTót . maRta 492>-emaXPaBéndIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; nigdIkaekaHehA emaXPaBéndIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; GacniwgRbkas)an kalNadIka ekaHehAenHmanGanuPaBeFVI[b:HBal;dl;plRbeyaCn_CnCab;ecaTEtb:ueNÑaH . emaXPaBéndIkaekaHehA[cUlsvnakarEdlRbKl;[CnCab;ecaT b¤edImbNþwg rdæb,evNI b¤GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNIGacnwgRtUvRbkas)an kalNadIkaekaHehAenH manGanuPaBeFVI[b:HBal;dl;plRbeyaCn_rbs;PaKIBak;B½n§Etb:ueNÑaH . maRta 493>-nieTÞsEdlRtUvkt;RtaenAelIdIkaekaHbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; b¤dIkaekaHehA
 • 157 kalNadIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; b¤dIkaekaHehA[cUlxøÜn RtUv)anRbKl; edayGaCJasala edayRkLabBa¢I tampøÚvrdæ)al edayRbFanBn§naKar b¤mNÐlXMuxøÜn b¤tamry³GgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtß dIkaekaHehAenaHRtUvmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaN nigzan³rbs;GñkRbKl;dIka -htßelxarbs;GñkRbKl;dIka . maRta 494>-nieTÞsEdlRtUvkt;RtaelIeRsamsMbuRt enAkñúgkrNIEdlmanEcgedaymaRta 461 ¬karRbKl;cugdIkaekaHedayGaCJasala kñúgkrNICnCab;ecaTGvtþman¦ maRta 462 ¬karRbKl;cugdIkaekaHedayGaCJasaladl; emXuM b¤ecAsgáat;¦ maRta 470 ¬karRbKl;cugdIkaedayGaCJasalakñúgkrNIGvtþmanrbs; CnCab;ecaT¦ nigmaRta 471 ¬karRbKl; cugdIkaekaHehAedayGaCJasaladl;emXuM b¤ecAsgáat;¦ énRkmenH cugdIkaRtUvRbKl; RtUvdak;kñúgeRsamsMbuRtbiTCitedaymancuH nieTÞsdUcteTA ³ -eQμaHnigGasydæanrbs;samIxøÜnEdlRtUvTTYldIkaenAEpñkxagmuxeRsamsMbuRt -Rtarbs;GñkRbKl;dIkaenAEpñkxageRkayeRsamsMbuRt . bTb,BaØtiþenHRtUvykmkGnuvtþenAkñúgkrNI[dMNwgGMBIesckþIseRmcrbs;tulakar . maRta 495>-htßlxa nigsñamRmaméd enAkñúgRKb;krNIEdltRmUv[mancuHhtßelxarbs;buKÁlNamñak; GñkTTYlenAelI lixitNamYy htßelxaenHGacRtUv)anCMnYsedaykarpþitRmaméd RbsinebIbuKÁlenaH minecHcuHhtßelxaeT .
 • 158 KnßITI 8 nItiviFIRbtibtþi matikaTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA CMBUkeTal bTb,BaØtþiTUeTA maRta 496>-karGnuvtþeTas nigTNÐkmμrdæb,evNI karGnuvtþeTas nigkarbgçMdl;rUbkayRtUveFVItamKMnitepþImrbs;Gyükar . karGnuvtþTNÐkmμrdæb,evNIRtUvEteFVItamKMnitepþImrbs;edImbNþwgrdæb,evNI . maRta 497>-esckþIseRmcsßaBr GyükareFVIkarGnuvtþeTas enAeBlEdlesckþIseRmcrbs;tulakar )ankøayeTA CasßaBr . ry³eBlsRmab;bþwg]T§rN_rbs;GKÁRBHraCGaCJaminEmnCa]bsKÁdl;karGnuvtþeTaseT. maRta 498>-karRbmUlR)ak;Bin½y nigR)ak;Bn§énnItiviFI karRbmUlR)ak;Bin½y nigR)ak;Bn§énnItiviFIRtUveFVIedayPñak;garrtnaKar enAeRkam»vaT rbs;Gyükar . R)ak;Bin½y nigR)ak;Bn§énnItiviFIEdlRbmUl)anenH RtUvbg;cUlfvikardæ . RKb;esckþIseRmcpþnÞaeTasCasßaBr mantMélCabBa¢a[bg;R)ak;Bin½y nigR)ak;Bn§ énnItiviFI . maRta 499>-karsMukgkmøaMgsaFarN³ RBHraCGaCJa nigGKÁRBHraCGaCJa GacsMukgkmøaMgsaFarN³ edIm,IFanara:b;rgkar GnuvtþeTas . maRta 500>-karlM)akTak;TgnwgkarGnuvtþeTas karlM)akTaMgLayEdlTak;TgnwgkarGnuvtþeTas RtUvEtelIkCUntulakarCan;dMbUg b¤ tulakarCan;x<s; Edl)anseRmcpþnÞaeTasenaH edaHRsay . tulakarTTYlbNþwg tamBakübþwgrbs;Gyükar b¤rbs;PaKIBak;B½n§ . tulakarenH seRmcenAeBlsvnakarsaFaN³ eRkayBI)ansþab;Gyükar PaKIBak;B½n§ nigCayfaehtu
 • 159 emFavIrbs;PaKIenH . karGnuvtþeTasGacRtUv)anBüÜredaytulakar . maRta 501>-BaküsMu[RsUbeTasbBa©ÚlKña BaküsMu[RsUbeTasbBa©ÚlKña RtUvelIkenAmuxtulakarEdl)anseRmccugeRkayeK . tulakarenHTTYlbNþwg tamBakübþwgrbs;;Gyükar b¤rbs;PaKIBak;B½n§ . tulakar seRmckñúgeBlsvnakarsaFarN³ eRkayBI)ansþab;Gyükar PaKIBak;B½n§ nigCayfaehtu emFavIrbs;PaKIenH . matikaTI 2 karRbtibtþkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ nigeTasdkhUtesrIPaB CMBUkTI 1 viFanTak;TgnwgkarXMuxøÜn maRta 502>-karKNnafirevlaénkardak;Bn§naKar eTasdak;Bn§naKarkñúg 1 ¬mYy¦ éf¶ manfirevla 24 ¬émÖbYn¦ em:ag . eTasdak;Bn§naKar kñúg 1 ¬mYy¦ Ex manfirevla 30 ¬samsib¦ éf¶ . eTasdak;Bn§naKarelIsBI 1 ¬mYy¦ Ex RtUvKittamelxerogénéf¶kñúgExTI 1 ¬mYy¦ eTAelxerogénéf¶kñúgExmYyeTot . TNÐitEdl)anGnuvtþeTasrbs;xøÜnrYcehIy RtUvedaHElgenAkñúgcenøaHBIem:ag 6 ¬R)aMmYy¦ RBwk dl;em:ag 18 ¬db;R)aMbI¦ . maRta 503>-karKitbBa©ÚlfirevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ RtUv)anKitbBa©ÚlTaMgRsugeTAkñúgfirevlaéneTas Edl)anRbkas b¤CayfaehtuénfirevlasrubéneTasEdlRtUvTTYlrg bnÞab;BIkarRsUbeTas bBa©ÚlKña . maRta 504>-karerobcMBn§naKar karerobcM nigrbbépÞkñúgénBn§naKar nigmNÐlXMuxøÜn RtUvkMNt;edayRbkas rbs;RksYgEdlRKb;RKgBn§naKar . RbkasenHkMNt;pgEdr GMBIlkçxNÐénkarEbgEckTNÐitenAtamBn§naKar nig
 • 160 mNÐlXMuxøÜnnana GMBIEbbbTGnuvtþeTasdkhUtesrIPaB nigGMBIrbbXMuxøÜn . maRta 505>-bBa¢ICnCab;XMu RKb;Bn§naKar nigmNÐlXMuxøÜnTaMgGs; RtUvmanbBa¢ImYyEdlcuHnieTÞsGMBI GtþsBaØaNbuKÁlXMuxøÜn kalbriecäTXMuxøÜn nigkalbriecäTedaHElg . bBa¢IenHRtUv)an RtYtBinitüCaerOy² edayGyükar . TMB½rnImYy² RtUvEtcuHTidæakaredayGyükar . RKb;Pñak;garénrdæ)alBn§naKar nigmNÐlXuMxøÜn RtUvEtCUnbBa¢IeTAecARkmBinitü emIltamkaresñIsMu RBmTaMgbgðajdl;m®nþInKr)alyutþiFm’EdlbMeBjParkic©tamkar RbKl;GMNacBIGaCJaFrtulakar . maRta 506>-lixitXMuxøÜn KμanPñak;garrdæ)alBn§naKarNaGacTTYl nigXMuxøÜnbuKÁlNamñak;edayKμan lixitecjedayGaCJaFrtulakar)aneLIy . Pñak;garrdæ)alBn§naKarNaEdl)anTTYl nigXMuxøÜnbuKÁlNamñak;edayKμanlixit ecjedayGaCJaFrtulakareTenaH RtUvCab;BiruT§BIbTbgçaMgmnusSedayxusc,ab; . maRta 507>-karXMuxøÜnedayxusc,ab; RKb;ecARkmTaMgGs; Edl)anTTYlbNþwgsþIBIkarXMuxøÜnbuKÁlNamñak;edayxusc,ab; RtUveFVIkarepÞógpÞat;CacaM)ac;Pøam . maRta 508>-karbgðajxøÜnCnCab;XMutamkaresñIsMu RKb;Pñak;garrdæ)alBn§naKar RtUvEtbgðajxøÜnCnCab;XMudl;ecARkmtamkaresñIsMu RBm TaMgdl;m®nþInKr)alyutþiFm’EdlbMeBjParkic© tamkarRbKl;GMNacBIGaCJaFrtulakar . maRta 509>-GFikarkic©Bn§naKar GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ RBHraCGaCJa RbFansPaesIubsYr nigecARkm esIubsYrRtUveFVIGFikarkic©elIBn§naKarCaRbcaM . maRta 510>-karsnÞnarbs;CnCab;XMuCamYynwgemFavIrbs;xøÜn CnCab;XMuRtUvEtmansiT§isnÞnaCasm¶at;CamYynwgemFavIrbs;xøÜn . maRta 511>-karpþl;dMNwgdl;RBHraCGaCJakñúgkrNIman]b,tþiehtuF¶n;F¶r
 • 161 RKb;]b,tþiehtuF¶n;F¶renAkñúgBn§naKar kñúgmNÐlXMuxøÜn RtUvEtCUndMNwgPøamdl; RBHraCGaCJa . kñúgkrNIEdlGñkeTasrt;ecjBIBn§naKar b¤mNÐlXuMxøÜn enaHRBHraCGaCJaecjbBa¢a EsVgrkcab;xøÜn nigcat;viFankarCabnÞan; edIm,IGnuvtþbBa¢aEsVgrkcab;xøÜÚn edayGnuelam tambBaØtiþEdlEcgkñúgmaRta 196 ¬dIkabgÁab;[cab;xøÜn¦ nigmaRtabnþbnÞab;énRkmenH . CMBUkTI 2 karedaHElgedaymanlkçxNÐ maRta 512>-lkçxNÐTak;TgnwgKMnitmaryaT RKb;TNÐitEdlRtUvTTYleTasBn§naKarmYy b¤eRcIn GacRtUv)anedaHElgedayman lkçxNÐ RbsinebITNÐitenH)anbgðaj[eXIjfa xøÜnmanKMnitmaryaTl¥kñúgry³eBl Cab;XMu nigmansm,TaEdlGacbBa©ÚlxøÜneTAkñúgsgÁmvij)an . maRta 513>-lkçxNÐTak;TgnwgfirevlaéneTasEdlRtUv)anTTYlrYcral;ehIy karedaHElgedaymanlkçxNÐ GacRtUvpþl;[dl;TNÐit EdlTTYlrgeTasCab; Bn§naKar ³ -cMnYnBak;kNþaléneTas RbsinebIeTasenaHticCag b¤esμI 1 ¬mYy¦ qñaM -cMnYnBIrPaKbIéneTas kñúgkrNIepSgeTot . TNÐitEdlRtUvCab;Bn§naKarGs;mYyCIvit GacTTYlkaredaHElgedaymanlkçxNÐ RbsinebITNÐit)anTTYleTasCab;Bn§naKarya:gticbMput 20 ¬émÖ¦ qñaM rYcmkehIy . maRta 514>-GaCJaFrmansmtßkic©sRmab;pþl;karedaHElgedaymanlkçxNÐ karedaHElgedaymanlkçxNÐ RtUvpþl;[edayRbFantulakarCan;dMbUgénTIkEnøg XMuxøÜn . RbFantulakarenH seRmceRkayBI)anTTYleyabl;BIKN³kmμkarCatiEdl RtUvRbCMuenARksYgyutþiFm’ . KN³kmμkarCatirYmman ³ -smaCik 2 ¬BIr¦ rUb cat;taMgedayrdæm®nþIRksYgyutþiFm’ Edl 1 ¬mYy¦ rUbCaRbFan -RbFanBn§naKar b¤tMNag CasmaCik .
 • 162 maRta 515>-eyabl;rbs;KN³kmμkarCati eRkayBI)anTTYlBaküsMuedaHElgedaymanlkçxNÐ RbFantulakarCan;dMbUg bBa¢ÚneTAKN³kmμkarCatinUv ³ -BaküsMu -salRkm b¤saldIkapþnÞaeTas -CayfaehtusalRkm nigsaldIkaTaMgLay RbsinebITNÐitTTYleTaseRcIn -RBwtþibRtelx1 énbBa¢IefáaleTas -eyabl;RBHraCGaCJa -RKb;lixitTaMgGs;EdlmanRbeyaCn_ . KN³kmμkarCatibeBa©jeyabl;rbs;xøÜnenAkñúgry³eBlya:gxøIbMput . eyabl;enH eFVICalaylkçN_GkSr nigmansMGagehtuRtUvepJICUneTARbFantulakarCan;dMbUgPøam . maRta 516>-esckþIseRmcTak;TgnwgkaredaHElgedaymanlkçxNÐ RbFantulakarCan;dMbUgminRtUvCab;CMBak;nwgeyabl;rbs;KN³kmμkarCatieT . RbFantulakarseRmctamdIkaedaymansMGagehtu . esckþIseRmcrbs;RbFantulakarenH GacRtUvtva:eTARbFansala]T§rN_)ankñúg ry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ . bNþwgtva:enH GaceFVI)anedayGKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ b¤RBHraCGaCJaéntulakarsamIEtbu:eNÑaH . kalNaRbFantulakarCan;dMbUg bgÁab;[edaHElgedaymanlkçxNÐ esckþIseRmc enHKμanGanuPaBGnuvtþeT enAkñúgry³eBl 5 ¬R)aM¦ éf¶ EdlEcgkñúgkfaxNÐTI 3 én maRtaenH . RbsinebImankartva:esckþIseRmcenHKμanGanuPaBGnuvtþeT rhUtdl;man dIkarbs;;RbFansala]T§rN_ . RbFansala]T§rN_seRmctamdIkaedaymansMGagehtu nigminGactva:)aneLIy . maRta 517>-EbbbTénkarGnuvtþ niglkçxNÐénkaredaHElgedaymanlkçxNÐ esckþIseRmc[edaHElgedaymanlkçxNÐ RtUvkMNt;EbbbTénkarGnuvtþ nig lkçxNÐénkaredaHElgTNÐit . esckþIseRmcenHkMNt;ry³eBlsakl,g EdlminGacelIsBIfirevlaéneTas EdlenAsl;minTan;)anTTYlrgeLIy .
 • 163 maRta 518>-kardkhUtesckþIseRmc kñúgkrNImankarpþnÞaeTasCafμI b¤kñúgkrNImineKarBlkçxNÐEdlkMNt;edaydIkaeT RbFantulakarCan;dMbUgGacdkhUtesckþIseRmcrbs;xøÜnvij)an . maRta 519>-karcab;xøÜnTNÐitEdlRtUv)anedaHElg kñúgkrNIbnÞan; RBHraCGaCJaéntulakarsamI GacbgÁab;[cab;xøÜnTNÐitEdl)an edaHElgenaH)an . RBHraCGaCJaRtUvCUndMNwgdl;RbFantulakarCan;dMbUgPøam . maRta 520>-kardkhUtkaredaHElgedaymanlkçxNÐ kñúgkrNIdkhUtkaredaHElgedaymanlkçxNÐ TNÐitRtUvTTYleTasrbs;xøÜnEdl enAesssl; . ry³eBlesssl; RtUvKitcab;BIeBlEdlTNÐit)anTTYlesckþIseRmc[edaHElg edaymanlkçxNÐ . RbsinebITNÐitRtUv)ancab;xøÜnedayGnuvtþtammaRta 519 ¬karcab;xøÜnTNÐitEdl RtUv)anedaHElg¦ énRkmenH ry³eBlXMuxøÜnrhUtmkTl;nwgesckþIseRmcdkhUtkar edaHElgedaymanlkçxNÐenH RtUvykmkKitkñúgfirevlaéneTasEdlenAesssl; . maRta 521>-plvi)akénkarmindkhUt RbsinebIkaredaHElgedaymanlkçxNÐ minRtUv)andkhUtkñúgry³eBlsakl,geT luHputry³eBlsakl,gEdlkMNt;tammaRta 517 ¬EbbbTénkarGnuvtþ niglkçxNÐ énkaredaHElgedaymanlkçxNЦ énRkmenH karedaHElgkøayeTACasßaBr . kñúgkrNIenHeTasRtUvcat;Tukfa)anTTYltaMgBIéf¶edaHElgedaymanlkçxNÐmkemø:H. maRta 522>-Rbkasrbs;RksYgyutþiFm’ EbbbTénkarXøaMemIltamdan karRtYtBinitü nigkarbBa©ÚleTAkñúgsgÁmvijénTNÐit EdledaHElgedaymanlkçxNÐRtUvkMNt;edayRbkasrbs;RksYgyutþFm’ . RbkasenH GacRbKl;[sßab½nsaFarN³ b¤ÉkCn nUvkarykcitþTukdak;Fanara:b;rgelIkarbBa©Úl TNÐiteTAkñúgsgÁmvij .
 • 164 matikaTI 3 karbgçMdl;rUbkay CMBUkeTal karbgçMdl;rUbkay maRta 523>-krNIGnuvtþkarbgçMdl;rUbkay karbgçMdl;rUbkay RtUvGnuvtþelIbuKÁlEdlRtUvpþnÞaeTasedaytulakarRBhμTNÐ ehIyEdlminbg; ³ -R)ak;Bin½y -R)ak;Bn§énnItiviFI -R)ak;sMNg nigCm¶WcitþEdlRtUvbg;[edImbNþwgrdæb,evNI . maRta 524>-karGnuvtþedayeBjlkçN³c,ab; karbgçMdl;rUbkayRtUvGnuvtþedayeBjlkçN³c,ab; . karbgçMdl;rUbkaymincaM)ac; RbkasedaytulakareT . maRta 525>-karbgçMdl;rUbkaykñúgkrNIminbg;R)ak;Bin½y b¤R)ak;Bn§énnItiviFI RbsinebITNÐitminbg;R)ak;Bin½y b¤R)ak;Bn§énnItiviFIeT GgÁPaBrtnaKarCUndMNwg dl;RBHraCGaCJaéntulakarGmsaladMbUg . RBHraCGaCJakMNt;ry³eBlcugeRkaydl;TNÐit edIm,Ibg;R)ak;enaH ehIy[dMNwg fa RbsinebIminbg;eTenaH samIxøÜnGacRtUvbgçMdl;rUbkay . ry³eBlenHminGactic Cag 10 ¬db;¦ éf¶ eT . kar[dMNwgRtUveFVI ³ -edaypÞal;mat; b¤ -tampøÚvrdæ)al b¤ -tamry³GgÁPaBnKr)al b¤kgraCGavuFhtß . RtUvEtmaneFVIkMNt;ehtusþIBIkar[dMNwgenH . kMNt;ehtuenHRtUvcuHhtßelxa edayTNÐit . RbsinebITNÐitminecHcuHhtßelxaeT TNÐitRtUvpþitRmaméd . maRta 526>-bBa¢a[bgçM nig[XMuxøÜn
 • 165 luHputry³eBlkMNt; RbsinebITNÐitmin)anbg;R)ak;enaHeT RBHraCGaCJaecj bBa¢a[bgçM nig[XMuxøÜn . RBHraCGaCJaGacbg¥g;esckþIseRmcenH)an edaymUlehtu mnusSFm’ CaGaT× dUcCasßanPaBénsuxPaBrbs;TNÐit . bBa¢a[bgçMnig[XMuxøÜnmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNénTNÐit -RbePT nigkareyagénTNÐkmμ -kareyagéndIka[dMNwgEdlmanEcgenAkñúgmaRta 525 ¬karbgçMdl;rUbkay kñúgkrNIminbg;R)ak;Bin½y b¤R)ak;Bn§énnItiviFI¦ énRkmenH -cMnYnTwkR)ak;Edlmin)anbg; -firevlaénkarbgçMdl;rUbkay . bBa¢aenHRtUvcuHhtßelxaedayRBHraCGaCJa nigmane)aHRtapg . RBHraCGaCJasMu[kmøaMgsaFarN³cab; nigXMuxøÜnTNÐit . maRta 527>-kartva:nwgbBa¢a[bgçM nig[XMuxøÜn RbsinebIeBlcab;xøÜn XMuxøÜn b¤eRkaymkTNÐittva:GMBIesckþIseRmcrbs;RBHraCGaCJa TNÐitRtUv)aneKnaMxøÜneTACUnRbFantulakar . RbFantulakarBinitüemIlnItüanukUlPaBénbBa¢a[bgçM nig[XMuxøÜn . kñúgkrNI mankarbMBanc,ab; RbFantulakarlubecalbBa¢a[bgçM nig[XMuxøÜnenH . RbFantulakarseRmctamdIkaedaymansMGagehtu . esckþIseRmcrbs;RbFantulakarCan;dMbUg GacRtUvtva:eTARbFansala]T§rN_)an kñúgry³eBl 2 ¬BIr¦ éf¶ . bNþwgtva:enHGaceFVI)anedayGKÁRBHraCGaCJa RBHraCGaCJa GmsaladMbUg b¤TNÐit . kalNaRbFantulakarCan;dMbUglubecalbBa¢a[bgçM nig[XMuxøÜn esckþIseRmc enH KμanGanuPaBGnuvtþeT kñúgry³eBl 2 ¬BIr¦ éf¶ dUcmanEcgenAkfaxNÐTI 4 én maRtaenH . RbsinebImankartva: esckþIseRmcenHKμanGanuPaBGnuvtþ rhUtdl;mandIka rbs;RbFansala]T§rN_ . RbFansala]T§rN_seRmctamdIkamansMGagehtu nigminGactva:)an . maRta 528>-karedaHElg[manesrIPaBvij
 • 166 kñúgkrNIlubecalbBa¢a[bgçM nig[XMuxøÜnenaHTNÐitRtUvedaHElg[manesrIPaBvij. maRta 529>-lkçxNÐdUcKñaeTAnwgkardak;Bn§naKar karbgçMdl;rUbkaymanlkçxNÐdUcKñanwgkarCab;eTasBn§naKarEdr . maRta 530>-firevlaénkarbgçMdl;rUbkay firevlaénkarbgçMdl;rUbkayRtUvkMNt;dUcteTA ³ -10 ¬db;¦ éf¶ kalNaTwkR)ak;Edlminbg;enaHmancMnYnminelIsBI 250/000 ¬BIrEsnR)aMmuWn¦ eról . -20 ¬émÖ¦ éf¶ RbsinebITwkR)ak;enHmancMnYnBI 250/001 ¬BIrEsnR)aMmuWn mYy¦ eról dl; 500/000 ¬R)aMEsn¦ eról . -1 ¬mYy¦ Ex RbsinebITwkR)ak;enHmancMnYnBI 500/001 ¬R)aMEsnmYy¦ eról dl; 1/000/000 ¬mYylan¦ eról . -2 ¬BIr¦ Ex RbsinebITwkR)ak;enHmancMnYnBI 1/000/001 ¬mYylanmYy¦ eról dl; 2/500/000 ¬BIrlanR)aMEsn¦ eról . -3 ¬bI¦ Ex RbsinebITwkR)ak;enHmancMnYnBI 2/500/001 ¬BIrlanR)aM EsnmYy¦ eról dl; 5/000/000 ¬R)aMlan¦ eról . -6 ¬R)aMmYy¦ Ex RbsinebITwkR)ak;enHmancMnYnBI 5/000/001 ¬R)aMlan mYy¦ eról dl; 10/000/000 ¬db;lan¦ eról . -1 ¬mYy¦ qñaM RbsinebITwkR)ak;enHmancMnYnBI 10/000/001 ¬db;lan mYy¦ eról dl; 20/500/000 ¬émÖlanR)aMEsn¦ eról. -18 ¬db;R)aMbI¦ Ex RbsinebITwkR)ak;enHmancMnYnBI 20/500/001 ¬émÖlanR)aMEsnmYy¦ eról dl; 50/000/000 ¬hasiblan¦ eról . -2 ¬BIr¦ qñaM RbsinebITwkR)ak;enHmancMnYnelIsBI 50/000/000 ¬hasiblan¦ eról . kalNakarbgçMdl;rUbkayFanakarRbmUlNeTyüeRcInenaH firevlaénkarbgçMenH RtUvkMNt;edayKitKUrtamcMnYnsrubénTNÐkmμ . maRta 531>-karrYcxøÜnBIkarbgçMdl;rUbkay karbgçMdl;rUbkay minGaceFVIeTAelITNÐitCaGnItiCnenAeBlRbRBwtþbTelμIs eTA
 • 167 elI®sþIEdlmanGayucab;BI 65 ¬huksibR)aM¦ qñaM eLIgeTA nigeTAelIbursGayucab;BI 70 ¬citsib¦ qñaM eLIgeTA)aneLIy . karbgçMdl;rUbkayminGaceFVI)anRBmCamYyKñaeTAelIbþI nigRbBn§)aneT eTaHbICa karbgçMenHeFVIeLIgedIm,IRbmUlFnTNÐepSgKñak¾eday . maRta 532>-PaBenAEtminrYcBIbMNuldEdl TNÐitEdl)anTTYlkarbgçMrUbkayrYcehIyenaH enAEtCMBak;cMnYnTwkR)ak;EdlRtUv bg;dEdl . b:uEnþ TNÐitenHminRtUvTTYlrgkarbgçMrUbkaycMeBaHbMNuldEdlenHeTóteT . maRta 533>-karbgçMdl;rUbkaytamBakübþwgrbs;edImbNþwgrdæb,evNI kalNaedImbNþwgrdæb,evNImin)anTTYlR)ak;sMNg nigCm¶WcitþBITNÐit b¤BIGñkTTYl xusRtUvrdæb,evNIeT edImbNþwgrdæb,evNIGacsMudl;RBHraCGaCJa[eFVIkarbgçMdl;rUbkay)an . karbgçMdl;rUbkayedIm,ITarsMNg nigCm¶Wcitþ GacGnuvtþ)anEtenAelITNÐitb:ueNÑaH. edImbNþwgrdæb,evNIRtUvCUnPsþútagfa xøÜn)aneRbIGs;meFüa)ayGnuvtþEdlmanEcg kñúgc,ab;dUcCakarrwbGUsclnvtßú b¤GclnvtßúCaedIm . RBHraCGaCJaGacehAedImbNþwg rdæb,evNI[eFVInItiviFIfμI edIm,Isakl,gTarR)ak;sMNg nigCm¶WcitþenH . RbsinebITNÐitminRBmbg; karbgçMdl;rUbkayRtUvykmkGnuvtþenAkñúglkçxNÐEdl manEcgenAmaRta 523 ¬karbgçMdl;rUbkaykñúgkrNIminbg;R)ak;Bin½y b¤R)ak;Bn§énnItiviFI¦ dl;maRta 532 ¬PaBenAEtminrYcBIbMNuldEdl¦ énRkmenH . kñúgkrNImankarRbECg KñarvagR)ak;Bin½y R)ak;Bn§énnItiviFI nigR)ak;sMNg nigCm¶WcitþenaH R)ak;sMNg nig Cm¶WcitþRtUvmanGaTiPaBTTYlsgmuneK . matikaTI 4 karpþl; nigkarmannItism,TaeLIgvij CMBUkTI 1 karpþl;nItism,TaeLIgvijtampøÚvtulakar maRta 534>-salaCRmHkþIEdlmansmtßkic©Rbkaskarpþl;[mannItism,TaeLIgvij karpþl;[mannItism,TaeLIgvijtampøuuøÚvtulakar GacRtUv)anpþl;[ b¤minRBmpþl;[ edaysPaRBhμTNÐénsala]T§rN_EdlmankarRbkaspþnÞaeTasedaytulakarenAkñúgsm tßkic© EdndIénsala]T§rN_enH .
 • 168 maRta 535>-lkçxNÐelIry³eBlTak;TgnwgBaküsMu[mankarpþl;nItism,TaeLIgvij BaküsMu[mannItism,TaeLIgvij Gacnwgdak;CUnsPaRBhμTNÐBinitü)an luHRtaEt putry³eBldUcteTA ³ -5 ¬R)aM¦ qñaM cMeBaHbT]Rkidæ -3 ¬bI¦ qñaM cMeBaHbTmCÄim -1 ¬mYy¦ qñaM cMeBaHbTlhu . ry³eBlenHcab;epþImKit ³ -BIkarGnuvtþeTasrYc -BIkarGnuvtþkarbgçMdl;rUbkayrYc enAkñúgkrNIEdlmanEcgenAkñúgkfax½NÐ TI2 maRta 536 ¬karpþl;PsþútagcaM)ac;¦ énRkmenH . maRta 536>-karpþl;PsþútagcaM)ac; TNÐitRtUvCUnPsþútagEdlbBa¢ak;fa xøÜn)anbg;R)ak;Bin½y R)ak;Bn§énnItiviFI nig R)ak;sMNg nigCm¶WcitþrYcehIy . RbsinebIedImbNþwgrdæb,evNI)ane)aHbg;ecalminTar R)ak;sMNg nigCm¶WcitþeT TNÐitRtUvpþl;karbBa¢ak;GMBIkare)aHbg;enH elIkElgEtrk edImbNþwgrdæb,evNImineXIj . RbsinebITNÐitRtUv)anbgçMdl;rUbkay karminbg;R)ak;Bin½y R)ak;Bn§énnItiviFI b¤ R)ak;sMNg nigCm¶Wcitþ minEmnCa]bsKÁdl;kar[mannItism,TaeLIgvijeT RbsinebI TNÐitCUnPsþútagfa xøÜnsßitkñúgPaBGsaFnI . RbsinebIGñkbþwgsMuRtUv)anpþnÞaeTasBIbTniT§nPaB samIxøÜnRtUvCUnPsþútagEdl bBa¢ak;fa )anTUTat;R)ak;bMNulénkarkS½yFnrYcehIy . RbsinebIm©as;bMNul)ane)aH bg;ecalmin[TUTat;R)ak;bMNulenHeT TNÐitRtUvpþl;karbBa¢ak;BIkare)aHbg;enH . maRta 537>-TRmg;énBaküsMu[mankarpþl;nItism,TaeLIgvij TNÐiteFVIBaküsMu[mankarpþl;nItism,TaeLIgvijCUneTARBHraCGaCJa Edlmansmtßkic© xagEdndI . TNÐitRtUvcg¥úlbgðajRbePTénTNÐkmμEdlxøÜn)anrg nigbBa¢ak;BITIkEnøg EdlxøÜn)anrs;enAtaMgBIeBlEdlxøÜnRtUv)anedaHElg[manesrIPaBvij . maRta 538>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgedayRBHraCGaCJaCUnGKÁRBHraCGaCJa
 • 169 RBHraCGaCJacat;eFVIkaresIubGegátGMBIsIlFm’enARKb;TIkEnøg EdlTNÐitFøab;)an rs;enA taMgBIeBlxøÜnRtUv)anedaHElg[manesrIPaBvij . RBHraCGaCJasMu[eKRbKl;mkxøÜnnUv ³ -lixitcmøgénesckþIseRmcpþnÞaeTas -lixitCUndMNwgGMBIkalbriecäTénkarGnuvtþeTasrYcehIy -RBwtþibRtelx 1 énbBa¢IefáaleTas . RBHraCGaCJabBa¢ÚnsMNMuerÓg edaymaneyabl;EdlmansMGagehturbs;xøÜnP¢ab;Ca mYy eTAGKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ . maRta 539>-nItiviFIenAcMeBaHmuxsala]T§rN_ GKÁRBHraCGaCJabþwgeTAsPaRBhμTNÐénsala]T§rN_ . GKÁRBHraCGaCJaCUndMNwgGMBIkalbriecäTénsvnakardl;GñkbþwgsMu nigdl;emFavI . tulakarRtUvseRmcenAeBlsvnakarsaFarN³ eRkayBI)ansþab;TNÐit emFavI nig GKÁRBHraCGaCJa . maRta 540>-karbdiesFBaküsMu[mankarpþl;nItism,TaeLIgvij kñúgkrNIEdltulakarbdiesFBaküsMu samICnminGacCUnBaküsMufμIeTót munput ry³eBl 2 ¬BIr¦ qñaM )aneLIy . b:uEnþRbsinebIBaküsMuelIkTI 1 RtUv)antulakarbdiesFmkBImineKarBry³eBlEdl EcgenAmaRta 535 ¬lkçxNÐelIry³eBlTak;TgnwgBaküsuM[mankarpþl;nItism,Ta eLIgvij¦ énRkmenH BaküsMufμIGaceFVI)ancab;BIputry³eBlenaH . CMBUkTI 2 karmannItism,TaeLIgvijedayeBjlkçN³c,ab; maRta 541>-karmannItism,TaeLIgvijedayeBjlkçN³c,ab; nItism,TaRtUvmaneLIgvijedayeBjlkçN³c,ab;enAkñúgkrNIdUcteTA ³ -enAeBlputry³eBl 5 ¬R)aM¦ qñaM KitBIéf¶GnuvtþeTasrYcehIy b¤enAeBl eTasRtUvputGaCJayukal kñúgkrNIEdlbuKÁlenaH RtUv)antulakarpþnÞaeTasdak; Bn§naKarminelIsBI 5 ¬R)aM¦ qñaM eT b¤k¾pþnÞaeTasBin½y .
 • 170 -enAeBlputry³eBl 10 ¬db;¦ qñaM KitBIéf¶GnuvtþeTasrYcehIy b¤enA eBleTasRtUvputGaCJayukal kñúgkrNIEdlbuKÁlenaH RtUv)antulakarpþnÞaeTas dak;Bn§naKarelIsBI 5 ¬R)aM¦ qñaM . matikaTI 5 bBa¢IefáaleTas CMBUkeTal bBa¢IefáaleTas maRta 542>-karRKb;RKgslakbRtpþnÞaeTasénbBa¢IefáaleTas bBa¢IefáaleTasRtUv)ankan;kab;edayGgÁPaBmYyénRksYgyutþiFm’ . cMeBaHbuKÁlEdlekItenAkm<úCa bBa¢IefáaleTasenH TTYlslakbRtEdlkt;Rta ³ -RKb;karpþnÞaeTascMeBaHmux karpþnÞaeTasEdlTukCacMeBaHmux nigkar pþnÞaeTas edaykM)aMgmuxTaMgGs;EdlRtUv)anRbkasedaytulakarRBhμTNÐkm<úCa -karpþnÞaeTasEdlRtUv)anRbkasedaytulakarbreTs ehIyEdlGnuvtþ tamkic©RBmeRBógGnþrCati RtUv)anCUndMNwgmkdl;GaCJaFrkm<úCa -viFankarelIkElgeTas nigbn§ÚrbnßyeTas EdlRbTanedayRBHmhakSRt énRBHraCaNacRkkm<úCa -esckþIseRmckñúgerÓgedaHElgedaymanlkçxNÐ -esckþIseRmcsþIBIkarbgçMdl;rUbkay -salRkm b¤saldIkaEdlRbkaskarkS½yFn -esckþIseRmc[mankarpþl;nItism,TaeLIgvijtampøÚvtulakar -esckþIseRmcbeNþjCnbreTs . kalNaTNÐit)anTTYleTasBn§naKar b¤karbgçMdl;rUbkayrYcral;ehIy kal briecäTénkarGnuvtþeTas b¤karbgçMdl;rUbkayenH RtUvcuHnieTÞsenAkñúgbBa¢IefáaleTas . kalNaTNÐit)anbg;R)ak;Bin½y nigR)ak;Bn§énnItiviFI kalbriecäTénkarbg;R)ak; enH RtUvcuHnieTÞsenAkñúgbBa¢IefáaleTas . kalNakarpþnÞaeTasNamYyRtUv)anTTYlnItism,TaCafμI edayeBjlkçN³c,ab; enaH nieTÞsenHRtUvcuHenAkñúgbBa¢IefáaleTas .
 • 171 RtUvdkecjBIbBa¢IefáaleTas ³ -karpþnÞaeTasEdlseRmcedaykM)aMgmux kalNakarpþnÞaeTasenHRtUvTuk CaGsarbg;bnÞab;BImanbNþwgTas; -karpþnÞaeTasEdlRtUv)anlublagedaykarelIkElgeTasCaTUeTA -karpþnÞaeTasEdlekItmkedaykarPn½þRcLMGtþsBaØaN -karpþnÞaeTasEdlRtUv)ancat;TukCaGsarbg;edaynItiviFIénbNþwgesIerI . maRta 543>-nieTÞsTak;TgnwgGtþsBaØaN bBa¢IefáaleTask¾TTYlpgEdrnUvslakbRtEdlTak;Tgnwg ³ -buKÁlEdlekItenAÉbreTs -buKÁlEdlGtþsBaØaNminGacepÞógpÞat;emIl)an b¤EdlKYr[sg½Sy . enAkñúgkrNITIBIrenH RtUvcuHnieTÞsBiessenAkñúgbBa¢IefáaleTasfa GtþsBaØaNmin GacepÞógpÞat;emIl)an b¤GtþsBaØaNKYr[sg½Sy . maRta 544>-B½t’manénbBa¢IefáaleTas RkLabBa¢Itulakar RtUvEtepJICUnGgÁPaBénbBa¢IefáaleTas eRkamkarRtYtBinitürbs; RbFantulakar nUvslakbRtcMeBaHesckþIseRmcnImYy²EdlRtUvcuHkñúgbBa¢IefáaleTas . RbFanBn§naKarCUndMNwgdl;GgÁPaBbBa¢IefáaleTasGMBIkalbriecäTénkarGnuvtþeTas b¤karbgçMdl;rUbkayrYcral;ehIy . GgÁPaBrtnaKarCUndMNwgdl;GgÁPaBbBa¢IefáaleTasGMBIkarbg;R)ak;Bin½y nigR)ak;Bn§ énnItiviFI . GgÁPaBbBa¢IefáaleTasra:b;rgTTYlB½t’man GMBIviFankarelIkElgeTas nigbn§Úr bnßyeTas EdlRbTanedayRBHmhakSRt nigesckþIseRmcbeNþjCnbreTs . maRta 545>-B½t’manénbBa¢IefáaleTasTak;TgnwgnItibuKÁl bBa¢IefáaleTasRtUvTTYlcuHslakbRtTaMgLayEdlbBa¢ak;BI karpþnÞaeTasRKb; RbePT edaytulakarRBhμTNÐcMeBaHnItibuKÁl . maRta 546>-karecjRBwtþibRt GgÁPaBbBa¢IefáaleTasGacecjRBwtþibRtbBa¢IefáaleTas . RBwtþibRtKWCasMrg;én nieTÞsTaMgGs; b¤mYyEpñkEdlmancuHenAkñúgbBa¢IefáaleTascMeBaHbuKÁlNamYyCakMNt; .
 • 172 maRta 547>-RBwtþibRtelx 1 RBwtþibRtelx 1 énbBa¢IefáaleTas rYmmannieTÞsTaMgGs;EdlcuHenAkñúgbBa¢I efáaleTasbuKÁlnImYy² . RBwtþibRtelx 1 Gacecj[dl;GaCJaFrtulakarEtb:ueNÑaH . maRta 548>-RBwtþibRtelx 2 RBwtþibRtelx 2 mannieTÞsTaMgGs;EdlcuHenAkñúgRBwtþibRtelx 1 elIkElgEt ³ -karpþnÞaeTas EdlRtUv)anlubbM)at;edaykarpþl;nItism,TaeLIgvijtam pøÚvtulakar b¤edayeBjlkçN³c,ab; -karpþnÞaeTasBüÜredayKμankardkhUt -salRkm b¤saldIkaEdlRbkaskarkS½yFnkñúgkrNITTYl)annItism,Ta eLIgvij . RBwtþibRtelx 2 RtUvecj[dl; ³ -GaCJaFrtulakar -GaCJaFreyaFaEdlTTYlBaküsMucUlbMerIkñúgkgT½B -Pñak;garEdlkan;bBa¢IBaNiC¢kmμ RBwtþb½Rtelx 2 enHk¾GacRtUvecj[dl;;GPi)alextþ Rkug nigGgÁPaBrdæpgEdr ³ -kalNaGPi)alextþ Rkug nigGgÁPaBrdæ)anTTYlBaküsMueFVIkargarrdæ -kalNaGPi)alextþ Rkug nigGgÁPaBrdæ )anTTYlBaküesñIsþIBIkargar saFarN³ b¤ GabNsBaØasaFarN³ -kalNaGPi)alextþ Rkug nigGgÁPaBrdæ)anTTYlBaküsMuebIkRKwHsßanEdl RtUvEtmankarGnuBaØat -enAkñúgRkbx½NÐénnItiviFIxagvin½y . maRta 549>-RBwtþibRtelx 3 RBwtþibRtelx 3 mancuHEtkarpþnÞaeTasCab;Bn§naKaredayKμankarBüÜreTas Edl RbkaseTAelIbuKÁlNamYyBIbT]Rkidæ b¤mCÄimbu:eNÑaH . b:uEnþ karpþnÞaeTasEdl)anTTYlnItism,TaeLIgvijehIy KμancuHkñúgRBwtþibRtelx 3 eT .
 • 173 RBwtþibRtelx 3 RtUvecj[dl;samICnEdlBak;B½n§ . kñúgkrNINak¾eday RBwtþibRtelx 3 minRtUvecj[dl;ttiyCneT . maRta 550>-karRbRBwtþeTAénbBa¢IefáaleTas ³ Rbkas Rbkasrbs;RksYgyutþiFm’ kMNt;viFankarTaMgLayNaEdlcaM)ac;sRmab;kar RbRBwtþeTAénGgÁPaBbBa¢IefáaleTas . RbkasenHkMNt;CaGaT× nUvlkçxNÐTaMgLay EdlslakbRtRtUv)anbegáIteLIg RtUv)anRtYtBinitü nigRtUv)anbBa¢ÚnedayRkLabBa¢I RBmTaMglkçxNÐTaMgLayénkarbegáIt karRtYtBinitü nigkarecjRBwtþibRt . maRta 551>-karEktRmUvbBa¢IefáaleTas kalNabuKÁlNamYyRtUv)anpþnÞaeTasedaymankarxusGtþsBaØaN GyükarRtUv EtsMu[eFVIkarEktRmUvbBa¢IefáaleTasPøam . maRta 552>-GanuPaBénkarTTYl)annItism,TaeLIgvij kar[mannItism,TaeLIgvij lublagecalTNÐkmμRBhμTNÐ . b:uEnþ eTasenHenA EtmancuHenAkñúgbBa¢IefáaleTasdEdl edaymancuHnieTÞsfa RtUv)annItism,TaeLIgvij . matikaTI 6 R)ak;Rbdab;kþI CMBUkeTal R)ak;Rbdab;kþI maRta 553>-R)ak;Rbdab;kþI R)ak;Rbdab;kþICabnÞúkrbs;rdæ . bBa¢IénR)ak;Rbdab;kþI taragtémøénR)ak;Rbdab;kþI nigviFITUeTARtUvkMNt;edayRbkas . maRta 554>-R)ak;Bn§énnItiviFI TNÐitmñak;² RtUvbg;Bn§srubénnItiviFICUnrdæ . cMnYnR)ak;Bn§énnItiviFIGacERbRbYl eTAtamRbePTerÓgkþI . cMnYnR)ak;Bn§énnItiviFIRtUvkMNt;edayRbkas .
 • 174 KnßITI 9 nItiviFIedayELk matikaTI 1 bTb,BaØtþiTak;TgnwgbuKÁl CMBUkTI 1 ecARkm EpñkTI 1 kardkxøÜnedayÉkÉg maRta 555>-mUlehtuRtwmRtUvénkardkxøÜn ecARkmEdlmanmUlehtuRtwmRtUvminRBmcUlrYmkñúgkaresIubsYr b¤karCMnMuCRmHerOg NamYyenaHGacsMu[eKCMnYsxøÜn)an . BaküsMuenHRtUvCUneTARbFantulakarrbs;xøÜn . RbsinebIyl;eXIjfamUlehtuenHRtwmRtUv RbFantulakarcat;ecARkmepSgCMnYsecARkm enH . esckþIseRmcrbs;RbFantulakarminGactva:)aneLIy . EpñkTI 2 bNþwgditcitþecARkmGasn³ maRta 556>-mUlehtuénkarbþwgditcitþecARkmGasn³ bNþwgditcitþGacRtUvTTYl)anBak;B½n§EtecARkmGasn³b:ueNÑaH . ecARkmTaMgLay GacRtUvbþwgditcitþ edaymUlehtudUcxageRkamenH ³ -kalNaecARkm b¤shB½T§rbs;ecARkm b¤GtItshB½T§rbs;ecARkm Ca PaKINamYykñúgerOgkþI -kalNaecARkmCajatielahitrhUtdl;fñak;TI 6 b¤jatiBn§rhUtdl;fñak; TI 3 b¤GtItjatiBn§rhUtdl;fñak;TI 3 rbs;PaKINamYy -kalNaecARkmCaGñkGaNaBüa)alrbs;PaKINamYy -kalNaecARkmEdlTTYlbnÞúkerOgkþI Føab; b¤kMBugmanvivaTenAtulakar CamYyPaKINamYy -kalNaecARkm)aneFVICasakSI b¤GñkCMnajkñúgerOgkþI -kalNaecARkmCa b¤Føab;CaGñktMNag b¤CaGñkCMnYy[PaKIcMeBaHerOgkþI b¤
 • 175 -kalNaecARkm)ancUlrYmkñúgkarseRmcesckþIkñúgnamCa mCÄtþkrcMeBaH erOgkþI b¤)ancUlrYmkñúgkarseRmcesckþIenAsaladMbUgEdl)anbþwg])aRs½y b¤ karCMnuMCRmHénbNþwg]T§rN_Edl)an])aRs½y b¤bgðajmtieyabl;ENnaMEpñkc,ab; cMeBaHerOgkþI . maRta 557>-BakübwþgditcitþecARkmGasn³ PaKIEdlcg;bþwgditcitþecARkmGasn³NamYy RtUvEtCUnBakübþwgtaMgBIeBlxøÜn)an dwgBImUlehtuénkarbþwgditcitþ ebIBMudUecñHeT minGacTTYl)aneLIy . kñúgkrNINak¾eday BakübþwgditcitþecARkmminGaceFVI)aneLIy enAeRkayeBl biTkarBiPakSaedjedal . maRta 558>-GñkTTYlBakübþwgditcitþecARkmGasn³ PaKIRtUvCUnBakübþwgeTA ³ -RbFansala]T§rN_ kalNaBakübþwgditcitþenaHTak;Tgdl;RbFan b¤ ecARkmtulakarCan;dMbUg -RbFantulakarkMBUl kalNaBakübþwgditcitþenaHTak;Tgdl;ecARkmén tulakarkMBUl dl;RbFansala]T§rN_ b¤ ecARkmNamYyénsala]T§rN_ . BakübþwgRtUvEtcg¥úl[c,as;las;GMBImUlehtuénkarbþwgditcitþ ehIyRtUvmanPsþútag bBa¢ak;c,as;las; ebIBMudUecñaHeTBakübþwgBMuGacTTYlyk)aneLIy . maRta 559>-karCUndMNwgGMBIBakübþwgditcitþecARkmGasn³ BakübþwgRtUvCUndMNwgdl;ecARkmEdleKbþwgditcitþ . ecARkmenHRtUvdkxøÜnecj kñúgkaresIubsYr b¤kñúgkarCMnMuCRmH . kñúgkrNIbnÞan; ecARkmenaHRtUv)anCMnYsedayecARkmmñak;eTot EdlRtUvcat;taMg edayRbFantulakarrbs;xøÜn . maRta 560>-r)aykarN_rbs;ecARkmBak;B½n§nwgkarbþwgditcitþ kñúgry³eBl 8 ¬R)aMbI¦ éf¶ bnÞab;BIkarCUndMNwgenH ecARkmBak;B½n§RtUvR)ab;[dwg enAkñúgr)aykarN_edaymansMGagehtufa xøÜnyl;RBm b¤CMTas;nwgkarbþwgditcitþenH . r)aykarN_enHRtUvbBa¢ÚneTARbFansala]T§rN_ b¤RbFantulakarkMBUleyageTAtamkrNI
 • 176 edIm,IseRmcelIBakübþwgditcitþenH . RbsinebIecARkmenH yl;RBmtamkarditcitþ samIxøÜnRtUv)anecARkmepSgCMnYsPøam . RbsinebIecARkmenHCMTas;nwgkarditcitþenaH RtUveFVIkarseRmcelImUlkPaBén BakübwþgenH . maRta 561>-karBinitüBakübþwgditcitþecARkmGasn³ BakübþwgRtUv)anBinitüedaymincaM)ac;sþab;PaKI b¤ecARkmBak;B½n§eT . RbsinebIkarbþwgditcitþRtUv)anTTYlyk enaHRtUveFVIkarcat;taMgecARkmfμICMnYs ecARkmBak;B½n§ . enAkñúgkrNIpÞúyBIenH GñkbþwgditcitþGacRtUvTTYlBin½yminelIsBI 200>000 ¬BIrEsn¦ erol edayminTan;Kitdl;sMNgCm¶Wcitþ EdlGacRtUvpþl;[ecARkmEdlRtUv eKbþwgditcitþenaHeT . maRta 562>-esckþIseRmcelIBakübþwgditcitþecARkmGasn³ GaCJaFrmanEcgenAmaRta 558 ¬GñkTTYlBakübþwgditcitþecARkmGasn³¦ énRkmenH seRmctamdIkamYyEdlminGacbþwgtva:)an . dIkaenHRtUvCUndMNwgedayRkLabBa¢I dl; ecARkmBak;B½n§ nigdl;GñkbþwgsMuditcitþ . maRta 563>-kic©EdlRtUv)anbMeBjmuneBlCUndMNwgGMBIBakübþwg kic©Edl)anbMeBjedayecARkm EdlRtUveKbþwgditcitþmunkarCUndMNwgGMBIBakübþwg ditcitþenaH minGacRtUvesIerI)aneLIy . maRta 564>-BakübþwgcMeBaHecARkmeRcInrUb kalNaGñkbþwgcg;sMubdiesFecARkmeRcInrUb EdleLIgCMnMuCRmHenAkñúgRkumsmUhPaB CamYyKñaenaH GñkbþwgGacdak;BakübþwgEtmYyKt; . GñkbþwgGacdak;BakübþwgbEnßm RbsinebI manmUlehtufμIénkarbþwgditcitþ)anelceLIgtameRkay . maRta 565>-karbþwgditcitþRbFantulakarkMBUlmin[CMnMuCRmH kalNaBakübþwgditcitþeTAelIRbFantulakarkMBUlenaH RbFantulakarkMBUlRtUv seRmctamsm,CBaسfa etIRtUv b¤minRtUvdkxøÜnBIkarCMnMuCRmH .
 • 177 CMBUkTI 2 btüab½n EpñkTI 1 btüab½nEdlesñIsMuedayrdæbreTs kfaPaKTI 1 btüab½n maRta 566>-btüab½nénGaNikCnbreTselIEdndI RBHraCaNacRkkm<úCaGacyl;RBmRbKl;dl;rdæbreTs nUvGaNikCnbreTsEdl sñak;enAelIEdndIkm<úCa ehIyEdl ³ -CakmμvtßúénnItiviFIecaTRbkan;tampøÚvtulakarenAkñúgrdæenH b¤ -RtUv)anpþnÞaeTasedaydak;Bn§naKaredaytulakarénrdæenH . maRta 567>-sn§isBaØa nigGnusBaØaGnþrCati btüab½nGaNikCnbreTs EdlRtUvcab;xøÜnenAelIEdndIénRBHraCaNacRkkm<úCaRtUv )anRKb;RKgedaybTb,BaØtþiénsn§isBaØa nigGnusBaØaGnþrCatiEdlRtUv)anTTYlsc©ab½nBI RBHraCaNacRkkm<úCa . kñúgkrNI Kμansn§isBaØa b¤GnusBaØaGnþrCatiEdlRtUv)anTTYl sc©ab½nBIRBHraCaNacRkkm<úCaeT bTb,BaØtþiénCMBUkenHRtUvykmkGnuvtþ elIkElgEt manbBaØtþiBiessenAkñúgc,ab;epSgeTot . maRta 568>-niymn½y ³ rdæeFVIsMeNI buKÁlEdleKTamTar enAkñúgEpñkenHRtUvmaneQμaHehAfa ³ -rdæeFVIsMeNI KWrdæbreTsEdlesñIsMu[eFVIbtüab½nGaNikCnbreTs -buKÁlEdleKTamTar KWCaGaNikCnbreTs Edlsñak;enAelIEdndIén RBHraCaNacRkkm<úCa nigEdlCakmμvtßúénBaküesñIsuM[eFVIbtüab½n . kfaPaKTI 2 lkçxNÐénbtüab½n maRta 569>-lkçxNÐénbtüab½nTak;TgnwgGMeBI btüab½nGaceFVIeTA)anluHRtaEtGMeBIEdlRtUvecaTRbkan;elIbuKÁlEdleKTamTarenaH
 • 178 CabTelμIstamc,ab;rbs;rdæeFVIsMeNIpg nigtamc,ab;km<úCapg eTaHbICa ³ -GMeBIEdlCabTelμIs sßitenAkñúgRbePTbTelμIsmindUcKñakþI b¤ -eQμaHbTelμIs kareRbIbec©ks½BÞ b¤niymn½y b¤karkMNt;lkçN³bTelμIsmin dUcKñakþI b¤ -FatupSMbTelμIsénc,ab;rbs;rdæeFVIsMeNI xusKñaBIFatupSMbTelμIsEdlkMNt;eday c,ab;km<úCak¾eday RbsinebIBicarNaeTAelIcMnYnsrubénGMeBIEdlRtUv)anbgðajeday rdæeFVIsMeNI KWCakarRbRBwtþibTelμIstambBaØtþiénc,ab;CaFrmanenAkm<úCa . maRta 570>-krNIénkarb:unb:gRbRBwtþibTelμIs nigkarsmKMnit RbsinebIGMeBIEdlRtUvecaTRbkan;tamc,ab;énrdæeFVIsMeNI Cakarbu:nb:gRbRBwtþi bTelμIs btüab½nGaceFVIeTA)an luHRtaEtkarbu:nb:gRbRBwtþibTelμIsenaHRtUv)anpþnÞaeTas tamc,ab;km<úCaEdr . bTb,BaØtþiénmaRtaenH RtUvykmkGnuvtþpgEdrelIkrNIsmKMnit . maRta 571>-lkçxNÐTak;TgnwgeTasBn§naKar btüab½nGaceFVI)an luHRtaEtGMeBIEdlRtUvecaTRbkan;eTAelIbuKÁlEdleKTamTarenaH mankRmitGtibrmaéneTasBn§naKarya:gticesμInwg 2 ¬BIr¦ qñaM tamc,ab;énrdæeFVIsMeNI . b:uEnþbtüab½nk¾GaceFVI)anEdr RbsinebIbuKÁlEdleKTamTarenaH RtUv)antulakar énrdæeFVIsMeNIpþnÞaeTasdak;Bn§naKary:agticbMputesμInwg 6 ¬R)aMmYy¦ Ex ehIyesckþI seRmcpþnÞaeTasenH)ancUlCasßaBrrYcehIy eTaHbICaeTasEdlkMNt;edayc,ab; manfirevlabu:nμank¾eday . maRta 572>-lkçxNÐTak;TgnwgTIkEnøgRbRBwtþibTelμIs kalNaGMeBIEdlRtÚvecaTRbkan;elIbuKÁlEdleKTamTar RtUv)anRbRBwtþenAelIEdn dIénrdæeFVIsMeNI btüab½nk¾GaceFVI)anEdr eTaHbICabuKÁlEdleKTamTarminmansBa¢ati rbs;rdæeFVIsMeNIk¾eday . kalNaGMeBIEdlRtÚvecaTRbkan;elIbuKÁlEdleKTamTarenaH RtUv)anRbRBwtþenAeRkA EdndIénrdæeFVIsMeNI btüab½nGacnwgRtUveFVI)an luHRtaEtbuKÁlEdleKTamTarenaHman sBa¢atirbs;rdæeFVIsMeNI .
 • 179 maRta 573>-GMeBIEdlmanlkçN³neya)ay btüab½nminGaceFVI)aneT kalNaGMeBIEdlRtUvecaTRbkan; manlkçN³neya)ay . bu:EnþminRtUvcat;Tukfa CabTelμIsneya)ayeT cMeBaHGMeBIhigSaEdleFVI[man eRKaHfñak;dl;CIvit dl;bUrNPaBxagrUbkay b¤dl;esrIPaBrbs;buKÁl . maRta 574>-GMeBIEdlRtUv)anRbRBwtþelIEdndI nigEdlRtUv)anCMnMuCRmHCasßaBrrYcehIy btüab½nminGaceFVI)aneT kalNaGMeBIEdlRtUvecaTRbkan;)anRbRBwtþenAelIEdndI km<úCa ehIyRtUv)anCMnMuCRmHCasßaBrrYcehIyenAkm<úCa . maRta 575>-karrlt;énbNþwgGaCJa btüab½nminGaceFVI)aneT enAkñúgkrNIEdlbNþwgGaCJa)anputrlt;tamc,ab;rbs; rdæeFVIsMeNI . kalNaGMeBIEdlRtÚvecaTRbkan;)anRbRBwtþenAelIEdndIkm<úCa btüab½nminGaceFVI )aneT enAkñúgkrNIEdlbNþwgGaCJaRtUv)anputrlt;tamc,ab;km<úCa . maRta 576>-BaküsMueFVIbtüab½nCaeRcInTak;TgnwgbuKÁlEtmñak; kalNamanrdæbreTseRcIn)ansMueFVIbtüab½nsMedAelIbuKÁlEtmñak;dUcKña RbsinebI eFVIbtüab½nenaH RtUvBicarNaRKb;sßanPaBdUcxageRkam ³ -katBVkic©sn§isBaØaBak;B½n§ -PaBF¶n;F¶rénbTelμIs -eBlevla nigTIkEnøgénkarRbRBwtþibTelμIs -kalbriecäT niglMdab;mkdl;énsMeNIsuM -sBa¢aati lMenAzan TIsMNak;énbuKÁlEdleKTamTar nigCnrgeRKaH -lT§PaBRbKl;mkvijnUvbuKÁlEdleKTamTarrbs;rdæeFVIsMeNI . maRta 577>-lkçxNÐeFVIbtüab½nTak;TgnwgBaküsMu btüab½nGaceFVI)an luHRtaEtrdæeFVIsMeNIenaHsnüafa mineFVIkarecaTRbkan;BIbTelμIs NamYyepSgeRkABIbTelμIsEdlEcgenAkñúgBaküesñIsMu[eFVIbtüab½nenaHeT ehIykalNa bTelμIsenaH)anRbRBwtþmuneBlcab;xøÜnbuKÁlEdleKTamTar . bu:EnþkarecaTRbkan;GaceFVIeTA)anluHRtaEtmankaryl;RBmBIRBHraCaNacRkkm<úCa .
 • 180 kñúgkrNIenH rdæeFVIsMeNIRtUvCUnBaküesñIsMubEnßmmkGaCJaFrkm<úCa . maRta 578>-karBüÜrbtüab½n kalNabuKÁlEdleKTamTarenaH RtUv)anecaTRbkan;tampøÚvtulakarenAkm<úCa btüab½n RtUvBüÜrkñúgxN³EdlkarecaTRbkan;kMBugRbRBwtþeTA b¤kñúgkrNImanpþnÞaeTasenaH btüab½n RtUvBüÜrEdrkñúgxN³EdleTasminTan;RtUv)anGnuvtþ . bu:Enþ RBHraCaNacRkkm<úCa Gacyl;RBm[epÞrbuKÁlEdleKTamTarenaH Ca beNþaHGasnñeTA[rdæeFVIsMeNI edIm,ICMnMuCRmHenATIenaH . rdæeFVIsMeNIRtUvsnüafa nwg RbKl;buKÁlBak;B½n§mk[GaCJaFrkm<úCavij eRkayeBlbBa©b;nItiviFICMnMuCRmH . kfaPaKTI 3 nItiviFIénbtüab½n maRta 579>-karbBa¢ak;faRtwmRtUvcMeBaHBaküsMueFVIbtüab½n RKb;BaküsMueFVIbtüab½nRtUvEtCUnrdæaPi)alkm<úCatampøÚvTUt . BaküsMuenHRtUvman lixitbBa¢ak;PsþútagGmCamYypg . lixitbBa¢ak;PsþútagRtUvman ³ -ÉksarEdlmanlkçN³RKb;RKan;kñúgkarkMNt;GtþsBaØaNbuKÁlEdleKTamTar -r)aykarN_GMBIGgÁehtuEdlRtÚvecaTRbkan;elIbuKÁlEdleKTamTar -GtßbTc,ab;EdlGnuvtþeTAelIGMeBIenaH nigeTasEdlRtUvTTYlrg -lixitcmøgénesckþIseRmcpþnÞaeTasRbsinebIman . ÉksarTaMgGs;RtUvcuHhtßelxa e)aHRtaCapøÚvkar nigbiTeRsam ehIyRbsinebImin EmnCaPasaExμr )araMg b¤Gg;eKøs RtUvEtP¢ab;mkCamYynUvÉksarbkERbCaPasamYyén PasaTaMgbIenH edaymanesckþIbBa¢ak;pg . maRta 580>-karbBa¢ÚnBaküsMueFVIbtüab½n rdæm®nþIRksYgkarbreTskm<úCabBa¢ÚnBaküsMu[eFVIbtüab½n niglixitbBa¢ak;Psþútag eTArdæm®nþIRksYgyutþiFm’ . rdæm®nþIRksYgyutþiFm’epÞógpÞat;emIlniytPaBénBaküsMu nig bBa¢ÚnBaküenaHeTAGKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_PñMeBj . maRta 581>-BaküsuM[cab;xøÜnbeNþaHGasnñ
 • 181 rdæeFVIsMeNI[eFVIbtüab½n GacsMu[cab;xøÜnbeNþaHGasnñ nUvbuKÁlEdleKTamTar . kñúgkrNIbnÞan;BaküsMu[cab;xøÜnbeNþaHGasnñ GaceFVImunBaküsMu[eFVIbtüab½nEdl manEcgenAkñúgmaRta 579 ¬karbBa¢ak;faRtwmRtUvcMeBaHBaküsuMeFVIbtüab½n¦ énRkmenH . BaküsMu[cab;xøÜnbeNþaHGasnñ EdlmaneKaledAraraMgkareKcxøÜnbuKÁlEdleK TamTar mintRmUv[eKarBTRmg;EbbbTedayELkeLIy . buKÁlEdlRtUvsßitenAeRkamnItiviFIénkarcab;xøÜnbeNþaHGasnñ RtUvEt)anedaHElg [manesrIPaBeLIgvijedayÉkÉg RbsinebIraCrdæaPi)alBMu)anTTYlÉksarTaMgLaydUc EdlmanEcgenAkñúgmaRta 579 ¬karbBa¢ak;faRtwmRtUvcMeBaHBaküsuMeFVIbtüab½n¦ énRkmenH kñúgry³eBl 2 ¬BIr¦ Ex KitBIéf¶cab;xøÜn eTenaH . maRta 582>-bBa¢a[cab;xøÜn nigXMuxøÜncMeBaHbuKÁlEdleKTamTar GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_enAPñMeBjGacecjbBa¢a[cab; nigXMuxøÜnbuKÁlEdl eKTamTar . bBa¢aenHmancuHnieTÞsdUcteTA ³ -GtþsBaØaNénbuKÁlEdleKTamTar -kareyagénBaküsMu[cab;xøÜnCabeNþaHGasnñrbs;rdæbreTs -eQμaH nigzan³rbs;ecARkmEdlecjbBa¢aenH . bBa¢aenHRtUvmancuHkalbriecäT nigcuHhtßelxaedayGKÁRBHraCGaCJa nigman e)aHRtapg . bBa¢a[cab; nigXMuxøÜnmanGanuPaBGnuvtþenAelIEdndIkm<úCaTaMgmUl . maRta 583>-karbgðajbuKÁlEdleKTamTarCUnRBHraCGaCJa b¤GKÁRBHraCGaCJaEdlmansmtßkic© kñúgkrNIcab;xøÜnbuKÁlEdleKTamTar RtUvEtnaMeTAbgðajxøÜnkñuúgry³eBld¾xøIbMputdl; RBHraCGaCJaEdlmansmtßkic©xagEdndI EdlRtUv[dMNwgdl;buKÁlenaH GMBIbBa¢a[cab; nigXMuxøÜn ehIynigTTYlcemøIyBIbuKÁlenH . buKÁlEdleKTamTarRtUvepÞrmkXMuxøÜnenABn§naKarPñMeBj . buKÁlenaHGacsMu[ GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_PñMeBjsþab;cemøIyxøÜn . maRta 584>-karbþwgeTAsPaesIubsYr GKÁRBHraCGaCJaerobcMsMNMuerOg edIm,IbþwgeTAsPaesIubsYrénsala]T§rN_PñMeBj .
 • 182 maRta 585>-nItiviFIenAcMeBaHmuxsPaesIubsYr buKÁlEdleKTamTar RtUvEtcUlbgðajxøÜnenAmuxsPaesIubsYr . buKÁlenHGacRtUv GmedayemFavIEdlxøÜneRCIserIs b¤Edlcat;taMgedayGnuvtþtamc,ab;sþIBIlkçnþik³emFavI . karBiPakSaedjedalRbRBwtþeTAenAkñúgbnÞb;sm¶at; . enAkñúgkrNIcaM)ac; sPa esIubsYrGacehArkGñkbkERb . eRkayBI)ansþab;cemøIyrbs;buKÁlEdleKTamTar esckþIsnñidæansMurbs;GKÁRBHraCGaCJa nigesckþIsnñidæankarBarrbs;emFavIrYcmk sPaesIubsYrpþl;eyabl;CasaldIkaEdlman sMGagehtusþIBIBaküsMu[eFVIbtüab½nenH . maRta 586>-eyabl;rbs;sPaesIubsYr sPaesIubsYrpþl;eyabl;minyl;RBm RbsinebIyl;eXIjfalkçxNÐc,ab;énbtüab½n minRtÚv)anbMeBjeT . maRta 587>-BaküsMuedaHElg[enAeRkAXuMrbs;buKÁlEdleKTamTar buKÁlEdleKTamTar GacsMu[eKedaHElg[enAeRkAXuM)an . BaküsMuRtUveFVICalaylkçN_GkSr . BaküsuMRtUvdak;CUnsPaesIubsYr EdlseRmceRkayBI)ansþab;cemøIybuKÁlEdleK TamTar esckþIsnñidæansMurbs;GKÁRBHraCGaCJa nigesckþIsnñidæankarBarrbs;emFavI . maRta 588>-karyl;RBm[eKeFVIbtüab½n RbsinebIbuKÁlEdleKTamTar yl;RBm[eKbBa¢ÚnxøÜntamBaküsMurbs;rdæeFVIsMeNI eRkayBI)anTTYlB½t’maneBjeljGMBIplvi)akénkaryl;RBmcMeBaHbtüab½n sPaesIubsYr RtUvcuHnieTÞsenHenAkñúgsaldIkarbs;xøÜn . maRta 589>-GanuPaBéneyabl;rbs;sPaesIubsYr kalNa)aneTACasßaBrrYcehIy saldIkaénsPaesIubsYrRtUv)anCUndMNwgPøam dl;rdæm®nþIRksYgyutþiFm’ . RbsinebIsPaesIubsYrpþl;eyabl;minyl;RsbeT btüab½nminGaceFVI)aneday raCrdæaPi)alkm<úCaeT . buKÁlEdleKTamTarRtUv)anedaHElg[manesrIPaBvijPøam elIkElgEtbuKÁlenH CakmμvtßúénesckþIseRmc[XMuxøÜnBIerOgepSgeTot .
 • 183 RbsinebIsPaesIubsYrbeBa©jeyabl;yl;RBm rdæmRnþIRksYgyutþiFm’GacbBa¢ÚnerOg enHeTAraCrdæaPi)al edIm,IecjGnuRkwtübgÁab;[eFVIbtüab½ncMeBaHbuKÁlEdleKTamTarenaH . kalNabtüab½nRtUv)anbgÁab; buKÁlEdleKTamTarRtUv)anRbKl;[dl;rdæeFVI sMeNI . esah‘uykñúgkareFVIbtüab½nCabnÞúkrbs;rdæeFVIsMeNI . enAeBlEdlbuKÁl EdleKTamTarenaH cakecjputBIEdndIkm<úCa k,ÜnkarBarRtUvTTYlxusRtUvedayrdæeFVIsMeNI . RbsinebIrdæeFVIsMeNI min)ancab;epþImnItiviFIeFVImatuPUminivtþn_enAkñúgry³eBl 30 ¬samsib¦ éf¶ bnÞab;BIkarCUndMNwgGMBIGnuRkwtübgÁab;[eFVIbtüab½neT buKÁlEdleK TamTarRtUv)anedaHElg[manesrIPaBvij . EpñkTI 2 btüab½nEdlesñIsMuedayRBHraCaNacRkkm<úCacMeBaHrdæbreTs maRta 590>-smtßkic©rbs;sPaesIubsYr sPaesIubsYrénsala]T§rN_PñMeBj CaGgÁkarEtmYyKt;Edlmansmtßkic©edIm,I BicarNaelIniytPaBénbtüab½nEdlraCrdæaPi)alkm<úCa)anTTYl . buKÁlEdlRtUv)aneFVIbtüab½n manry³eBl 15 ¬db;R)aM¦ éf¶ KitBIeBlEdl samIxøÜnmkdl;km<úCa edIm,IelIkGMBIemaXPaBénbtüab½n . BaküsMuRtUveFVICalaylkçN_GkSr . maRta 591>-nItiviFIenAcMeBaHmuxsPaesIubsYr sPaesIubsYreFVIkarseRmc eRkayBI)ansþab;cemøIyrbs;buKÁlEdlRtUv)aneFVI btüab½n esckþIsnñidæansMurbs;GKÁRBHraCGaCJa nigesckþIsnñidæankarBarrbs;emFavI . maRta 592>-GanuPaBminp¥akénbNþwgsMuemaXPaB BaküsMuemaXPaBénbtüab½n minp¥aknItiviFIecaTRbkan;EdlkMBugeFVIeTAelICnEdl RtUv)aneFVIbtüab½neLIy . maRta 593>-GanuPaBénemaXkmμcMeBaHbtüab½n RbsinebIbtüab½nRtUv)ancat;TukCaemaX³ edayesckþIseRmcCasßaBrrbs;sPa esIubsYr nItiviFIecaTRbkan;EdlkMBugRbRBwtþeTARtUvbBa©b; . buKÁlEdlRtUv)aneFVIbtüab½n RtUv)anedaHElg[manesrIPaBvij nigmanlT§PaBcakecjedayesrIBIEdndIkm<úCa .
 • 184 b:uEnþ luHputry³eBl 30 ¬samsib¦ éf¶ Kitcab;BIéf¶edaHElg[manesrIPaB buKÁlEdlRtUv)aneFVIbtüab½n GacRtUv)aneKcab;xøÜnmþgeTotenAelIEdndIkm<úCa nigRtUvCa kmμvtßúénnItiviFIecaTRbkan;CafμIcMeBaHGMeBIEdlnaM[mankareFVIbtüab½nbuKÁlenH)an . maRta 594>-karyl;RBmrbs;rdæEdl)anRbKl;GaNikCnmkRBHraCaNacRkkm<úCa kalNaRBHraCaNacRkkm<úCa)anTTYlbtüab½nénGaNikCnbreTs ehIyeRkay mkeTot)anTTYlBakübþwgsMu[eFVIbtüab½nBIrdæbreTsNamYyepSg RBHraCaNacRkkm<úCa nwgGacyl;RBmtamBakübþwgsMuenH)an eRkayBI)anTTYlkaryl;RBmBIrdæEdl)anRbKl; GaNikCnenH mkraCrdæaPi)alkm<úCa . bu:uEnþkaryl;RBmxagelIenHminCakarcaM)ac;eT kalNaGaNikCnbreTsenHman lT§PaBcakecjedayesrIBIEdndIkm<úCarYceTAehIy kñúgry³eBl 30 ¬samsib¦ éf¶ . CMBUkTI 3 karqøgkat; maRta 595>-BaküsMuqøgkat; karqøgkat;EdndIkm<úCa edaybuKÁlNamñak;EdlsßitenAkñúgRkbx½NÐénnItiviFIbtüab½n GacRtUv)anGnuBaØat kalNabtüab½nenHminTak;TgnwgbTelμIsneya)ayeT . BaküsMu RtUveFVItampøÚvTUt . BaküsMuRtUvEtmanlixitbBa¢ak;PsþútagbBa¢ak;faRtwmRtUvGmCamYypg. CMBUkTI 4 bTb,BaØtþiedayELksþIBIkarRbtibtþieTasmYycMnYn maRta 596>-bTb,BaØtþisþIBIkarGnuvtþeTasmYycMnYn cMeBaHvivaTTak;TgnwgkarGnuvtþeTas EdlmanEcgenAkñúgRkmRBhμTNÐ tulakar TTYlbNþwgBIRBHraCGaCJatamry³BaküsMuFmμta . Gyükar[dMNwgGMBIkalbriecäTén svnakar dl;PaKIBak;B½n§ . CMBUkTI 5 nItibuKÁl maRta 597>-smtßkic©Tak;TgnwgnItibuKÁl
 • 185 cMeBaHkarecaTRbkan; karesIubsYr nigkarCMnMuCRmHbTelμIsEdlRbRBwtþedaynItibuKÁl GaCJaFrmansmtßkic©mandUcteTA ³ -RBHraCGaCJa ecARkmesIubsYr nigsaladMbUgénTIkEnøgEdlmankarRbRBwtþi bTelμIs -RBHraCGaCJa ecARkmesIubsYr nigsaladMbUgénTIkEnøgEdlnItibuKÁltaMg TIsñak;karrbs;xøÜÚn . maRta 598>-kartMNagnItibuKÁlenAcMeBaHmuxtulakar karecaTRbkan;RtUv)anGnuvtþRbqaMgnwgnItibuKÁl tamry³GñktMNagRsbc,ab;kñúg eBleFVIkarecaTRbkan;enaH . GñktMNagRsbc,ab; tMNag[nItibuKÁlkñúgkarbMeBj RKb;kic©TaMgGs;énnItiviFI . kalNaGñktMNagRsbc,ab;manFur³ RBHraCGaCJa GacesñIsMudl;RbFansaladMbUg [cat;taMgGaNtþiKahkmñak; edIm,ItMNag[nItibuKÁl . kalNakarecaTRbkan;BIbTRBhμTNÐ RtUv)aneFVIeLIgcMeBaHGgÁehtudEdl b¤ cMeBaHGgÁehtuTak;TgKñaRbqaMgnwgnItibuKÁl nigGñktMNagRsbc,ab;énnItibuKÁlenH Gñk tMNagRsbc,ab;enH GacbþwgsMudl;RbFansaladMbUg[cat;taMg GaNtþiKahkmñak;edIm,I tMNagnItibuKÁl . bNþwgsMuenH GaceFVIeLIgtamry³BaküsMuCalaylkçN_GkSr . maRta 599>-GtþsBaØaNénGñktMNagrbs;nItibuKÁl buKÁlEdlTTYlbnÞúktMNag[nItibuKÁl RtUvEtbgðajGtþsBaØaNrbs;xøÜncMeBaH tulakarEdl)anTTYlBakübþwg . karbgðajGtþsBaØaNenHk¾RtUveFVIdUcKñapgEdr kñúgkrNI pøas;bþÚrGñktMNagRsbc,ab; kñúgeBldMeNIrkarnItiviFI . maRta 600>-viFankarbgçMEdlykmkGnuvtþcMeBaHnItibuKÁl kñúgzan³CaGñktMNag[nItibuKÁl GñktMNagenHBMuGacTTYlrgviFankarbgçMNamYy )aneLIy eRkABIviFankarEdlGacykmkGnuvtþ)ancMeBaHsakSI . maRta 601>-kardak;nItibuKÁl[sßiteRkamkarRtYtBinitütampøÚvtulakar ecARkmesIubsYrGacdak;nItibuKÁl[sßiteRkamkarRtYtBinitütampøÚvtulakar . ecARkm
 • 186 enH GacRbkas)annUvkatBVkic©dUcteTA ³ 1-dak;R)ak;Fana EdlmankMNt;cMnYnTwkR)ak; firevlaénkarbg; nigEbbbT TaMgLay . 2-minRtUvGnuvtþskmμPaBviC¢aCIv³mYycMnYn . 3-sßitenAeRkamkartamdanrbs;tulakar kñúgfirevlamYyEdl minelIsBI 6 ¬R)aMmYy¦ Ex . esckþIseRmcdak;[sßitenAeRkamkartamdanrbs;tulakar bNþal[man karcat;taMgGaNtþiKahkxagtulakarmñak; EdlmanebskkmμRtUv)anbBa¢ak;eday ecARkmesIubsYr . maRta 602>-dIkaekaH nigdIkaCUndMNwgdl;nItibuKÁl dIkaekaHehA nigesckþIseRmcTaMgLay EdlmanEcgenAkñúgRkmenH RtUv)anbBa¢Ún nig[dMNwgeTAnItibuKÁl tamry³GñktMNagRsbc,ab;rbs;nItibuKÁlenaH enAkñúglkçxNÐ dUcKñanwglkçxNÐEdlmanEcgsRmab;rUbv½nþbuKÁlEdr . matikaTI 2 kar)at;bg;lixitsñam karbkRsay nigkarEksRmÜlesckþIseRmc CMBUkTI 1 kar)at;bg;lixitsñam maRta 603>-bTb,BaØtþiEdlGnuvtþkñúgkrNI)at;bg;lixitsñam bTb,BaØtiþénmatikaenHRtUvGnuvtþenAkñúgkrNImankarbMpøicbMpøaj karbM)at; b¤kar)at; bg;lixitsñamdUcxageRkam ³ -esckþIseRmcedImrbs;tulakar b¤ -lixiténnItiviFI . maRta 604>-lixitcmøgEdlCMnYslixitedIm RbsinebI)anlixitcmøgénesckþIseRmcrbs;tulakar EdlmanbBa¢ak;faRtwmRtUv tamc,ab;edImedayRkLabBa¢I b¤edayGaCJaFrmYyepSgeTot lixitcmøgenaHRtUvcat;Tukfa CaesckþIseRmcedImrbs;tulakar . GñkEdlmanlixitcmøgedaymanbBa¢ak;faRtwmRtUv
 • 187 tamc,ab;edImRtUvEtRbKl;lixitenaH dl;RkLabBa¢ItamkaresñIsMurbs;RbFantulakar . lixitcmøgfμImYyEdlmanbBa¢ak;faRtwmRtUvtamc,ab;edIm RtUv)anRbKl;[dl;samICnenaH edayRkLabBa¢I . RbsinebIKμanlixitcmøgedaymanbBa¢ak;fa RtwmRtUvtamc,ab;edImeT enaHesckþI seRmcfμImYyRtUveFVIeLIg edayEp¥keTAelIlixitcmøg kMNt;ehtusvnakar nigÉksar EdlmanenAkñúgsMMNMuerOg . maRta 605>-karbgáeLIgvijnUvlixiténnItiviFI lixiténnItiviFIRtUvbgáeLIgvijtamlixitcmøg EdlrkSaTukedayGgÁPaBnKr)al b¤ kgraCGavuFhtß PaKI GñkCMnaj RkLabBa¢I b¤buKÁlepSgeTot . CMBUkTI 2 karbkRsay nigkarEktRmUvesckþIseRmc maRta 606>-smtßkic©rbs;tulakarEdl)anRbkasesckþIseRmc RKb;karlM)akkñúgkarbkRsayesckþIseRmcrbs;tulakar RtUvdak;CUntulakarEdl )anRbkasesckþIseRmcenaHBinitü . tulakarenH k¾Gacmansmtßkic©edIm,IeFVIkarEktRmUvkarP½nþRcLMxagsmÖar³suT§saF EdlmanenAkñúgesckþIseRmcrbs;xøÜn . tulakarTTYlBakübþwgBIGyükar tamKMnitepþIm rbs;xøÜnpÞal; b¤tamBakübþwgrbs;PaKI . Gyükar[dMNwgGMBIkalbriecäTénsvnakardl; PaKIEdlBak;B½n§ . enAkñúgRKb;krNITaMgGs; GyükarRtUv[eyabl;enAeBlsvnakar .
 • 188 KnßITI 10 Gnþrb,BaØtþi CMBUkeTal Gnþrb,BaØtþi maRta 607>-lkçxNÐénkarpþl;KuNsm,tþiCam®nþInKr)alyutþiFm’cMeBaHnay nKr)al Cati nignayTahan énkgraCGavuFhtß naynKr)alCati EdlmanviBaØabnb½RtbBa¢ak;karsikSasþIBIm®nþInKr)alyutþiFm’ muneBlRkmenHcUlCaFrman RtUvTTYl)anedaysV½yRbvtþi nUvsBaØab½RtCan;x<s;xag nKr)alyutþiFm’ ehIyRtUvEtgtaMgCam®nþInKr)alyutþiFm’edayRbkasrYmrbs;RksYg mhaépÞ nigRksYgyutþiFm’ . nayTahanénkgraCGavuFhtß EdlmanviBaØabnb½Rténm®nþIbU:lIstulakarmunRkm enHcUlCaFrman RtUvTTYl)anedaysV½yRbvtþi nUvsBaØab½RtCan;x<s;xagnKr)alyutþiFm’ ehIyRtUvEtgtaMgCam®nþInKr)alyutþiFm’ edayRbkasrYmrbs;RksYgkarBarCati nig RksYgyutþiFm’ . bnÞab;BIRkmenHcUlCaFrman edIm,ITTYl)annUvKuNsm,tþiCam®nþInKr)alyutþiFm’ RtUvbMeBjlkçxNÐEdlmanEcgenAkñúgmaRta 60 ¬m®nþInKr)alyutþiFm’¦ énRkmenH . maRta 608>-karGnuvtþenAkñúgeBlevla nUvry³eBlénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ cMeBaHerOgkþIkMBugcat;kar KWCary³eBlEdl manEcgenAkñúgc,ab;cas; elIkElgbT]RkidæRbqaMgmnusSCati bT]RkidæRbl½yBUCsasn_ b¤bT]Rkidæs®gÁam . maRta 609>-karGnuvtþenAkñúgeBlevla nUvry³eBlénbNþwg])aRs½y nigbNþwgTas; ral;esckþIseRmcrbs;tulakarEdlecjenAmunRkmenHcUlCaFrman RtUveKarB tamry³eBlénbNþwg])aRs½y nigbNþwgTas; tambTb,BaØtþiénc,ab;cas; . maRta 610>-karGnuvtþenAkñúgeBlevla nUvviFansþIBIGaCJayukalénbNþwgGaCJa nig GaCJayukaléneTas GaCJayukalénbNþwgGaCJa nigGaCJayukaléneTas cMeBaHbTelμIsEdlRtUv)an RbRBwtþenAmunRkmenHcUlCaFrman RtUvGnuvtþtambTb,BaØtþiénc,ab;cas; .
 • 189 KnßITI 11 Gvsanb,BaØtþi CMBUkeTal Gvsanb,BaØtþi maRta 611>-nirakrN_énGtßbTc,ab;sþIBInItiviFIBImun bTb,BaØtþidUcteTAenHRtUvTukCanirakrN_ ³ - ral;bTb,BaØtþisþIBInItiviFIRBhμTNÐ munqñaM 1992 - bTb,BaØtþisþIBInItiviFIRBhμTNÐénbTb,BaØtþisþIBIRbB½n§tulakar c,ab;RBhμTNÐ nignItiviFIRBhμTNÐsMrab;GnuvtþenARbeTskm<úCa kñúgsm½yGnþrkal cuHéf¶TI 10 ExkBaØa qñaM 1992 - c,ab;sþIBInItiviFIRBhμTNÐ Rbkas[eRbIedayRkwtüelx 21 Rk cuHéf¶TI 08 ExmIna qñaM 1993 - RBHraCRkmelx 0899¼09 cuHéf¶TI 26 ExsIha qñaM 1999 Edl Rbkas[eRbIc,ab;sþIBIry³eBlénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ - c,ab;sþIBIviesaFnkmμmaRta 36 maRta 38 maRta 90 nigmaRta 91 énc,ab;sþIBInItiviFIRBhμTNÐ EdlRbkas[eRbIedayRBHraCRkmelx ns¼rkm¼0102¼005 cuHéf¶TI 10 Exmkra qñaM 2002 bTb,BaØtþisþIBInItiviFIénc,ab;sþIBIkarcat;taMg nigskmμPaBrbs;salaCMrHkþIén rdækm<úCa EdlRbkas[eRbIedayRkwtüelx 06 Rk cuHéf¶TI 08 ExkumÖ³ qñaM 1993 BMuGacGnuvtþcMeBaHerOgRBhμTNÐ)aneLIy .
 • 191 ]bsm<½n§ nItiviFIkñúgkareFVIsm,f kareFVIsc©aRbNiFan RtUvdwknaMedayRkLabBa¢ImYyrUb ehIyRtUveFVIenAcMeBaH muxvtßúskþisiT§i enATIkEnøgéntulakarnImYy² . munnwgcab;epþImeFVIsm,f Gñks,fRtUvGuCeTon FUb bUCacMeBaHvtßúskþisiT§i EdlxøÜnRtUvs,fenaH . bnÞab;mkRkLabBa¢IRtUvGanR)arB§vaTxøaMg² c,as;² [Gñk s,fsþab; rYcGan Baküsc©aRbNiFan [Gñks,f fatam . eRkayBIeFVIsm,frYc RkLabBa¢IRtUveFVIkMNt;ehtuEdl)an[s,fenaH bBa¢ak; fa )aneFVIRtwmRtUvehIy esckþI)anecjvaca[s,fy:agNa RtUvkt;kñúgkMNt;ehtu y:agenaHpg. R)arB§vaT bBiRtGs;eTRBkS GarukçGarkSGñkta nig)armId¾skþisiT§i manRBHGgÁdgekIr RBHGgÁ RkBuMQUk RBHGgÁesVtqäRt RBHGgÁeck RBHGgÁcm GñktaXøaMgemOg Gñkta Rkhmk elaktadMbgEdk elaktadMbgRkjÚg elakyayeTB RBHGgÁ viharsYK’ RBHGgÁRBH CIv_vtþ)arayN_ RBHGgÁvtþPñMExøg CaedIm sUmyagGeBa¢Ij mkeFVICaGFibtI kñúgBiFIsm,fenH t,itKUkþIenH)aneQøaHTas;ETgKña ehIyGHGag elIsakSIfaCaGñk)andwg )aneXIj )anB¤ nig)ancaMedaypÞal; ehIyc,ab; tRmUv[ykGñkTaMgenH mkeFVICasakSI [eqøIy[)aneTogRtg;tamBit . ebIGñkNaeqøIyminBit tamEdlxøÜn)andwg )aneXIj )anB¤ nig)ancaMeT sUmGs;eTRBkS GarukçGarkSGñkta yayeTB nig)armId¾skþisiT§i bMpøaj[laj [søab;étehag y:agevTna edayRKab;kaMePøIg ExSePøIgqk; rnÞH)aj; xøaxaM Bs;cwk luHGnaKtCati[RBat;R)as«Bukmþay bgb¥Ún kUnecA [Rkrehmrham xSt;RTBü rgTukçevTna Gs;R)aMryCati . ebIGñkNaeqøIy[karN_edayBitRtg; minevocevr minPUtkuhk minlMeGog
 • 192 eRBaHCajatisaelahit minsmKMnit eRBaHxøac eRBaHs¥b; eRBaHlaPskáar³ eRBaHsuIsMNUkeT sUmGs;eTRBkS GarukçGarkSGñkta yayeTB nig)armId¾skþisiT§i kñúgelakCYy[eKmanGayuyWnyUr mansuxPaBl¥ manRTBüsm,tþism,ÚrN_hUrehor manjatiepAeKarBRslaj; rab;Gan luHGnaKtCati)anCYbEtesckþIl¥ cRmugceRmIn fáúMefáIg rugerOg smdUcesckþI bMNgb:gR)afña kuMbIGak;xaneLIy . Baküsc©aRbNiFan ´sUmeqøIyEtkarBit Edl´)aneXIj )anB¤ )andwg nig)ancaMpÞal; . ebI´eqøIyminBit edayRbkarNamYy sUmGs;eTRBkS GarkSGñkta nig)armI d¾skþisiT§iTaMgGs; bramux´ [vinaslaj GnþrayRTBüsm,tþi nigsøab;étehag y:agevTna EtebI´eqøIyBitRtg; sUmeTvtaCYy[´ manRTBüsm,tþism,ÚrN_hUrehor nigrs;enARbkbedayesckþIsuxekSmkSanþ CYbCuMbgb¥Ún jatiepAsnþan Caerog rhUtRKb;CatikuMbIGak;xaneLIy .
 • i RkmnItiviFIRBhμTNÐ matikaBisþar TMB½r KnßITI 1 bNþwgGaCJa nigbNþwgrdæb,evNI---------------------------------- 1 matikaTI 1 eKalkarN_TUeTA------------------------------------------ 1 CMBUkeTal eKalkarN_TUeTA---------------------------------------- 1 maRta 1>-eKalbMNgénRkmnItiviFIRBhμTNÐ------------------------- 1 maRta 2>-bNþwgGaCJa nigbNþwgrdæb,evNI-------------------------- 1 matikaTI 2 bNþwgGaCJa---------------------------------------------- 1 CMBUkeTal bNþwgGaCJa-------------------------------------------- 1 maRta 3>-kmμvtßúénbNþwgGaCJa ----------------------------------- 1 maRta 4>-karcab;epþImdMeNIrkarénbNþwgGaCJaedayGyükar-------------- 2 maRta 5>-kardak;bNþwgGaCJa[manclnaedayCnrgeRKaH -------------- 2 maRta 6>-kardak;BakübþwgTamTaredayCnrgeRKaH--------------------- 2 maRta 7>-karrlt;énbNþwgGaCJa --------------------------------- 2 maRta 8>-mUlehtuepSgeToténkarrlt;bNþwgGaCJa--------------------3 maRta 9>-]RkidækmμEdlKμanGaCJayukalkMNt; -----------------------3 maRta 10>-GaCJayukalénbTelμIs -------------------------------3 maRta 11>-karpþac;ry³eBlénGaCJayukal -------------------------3 maRta 12>-GaCJaGs;CMnMu ---------------------------------------3 matikaTI 3 bNþwgrdæb,evNI ------------------------------------------ 4 CMBUkeTal bNþwgrdæb,evNI ---------------------------------------- 4 maRta 13>-bNþwgrdæb,evNI nigBüsnkmμ-------------------------- 4 maRta 14>-karCYsCulBüsnkmμ --------------------------------- 4 maRta 15>-edImbNþwgrdæb,evNI --------------------------------- 4 maRta 16>-bNþwgrdæb,evNIrbs;siT§iv½nþénCnrgeRKaH ------------------ 4 maRta 17>-smaKmRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIhigSaxagpøÚvePT GMeBIhigSakñúgRKYsar b¤
 • ii GMeBIhigSaRbqaMgnwgkumar -------------------------------------------4 maRta 18>-smaKmRbyuT§RbqaMgnwgkarcab;BRgt; karCYjdUrmnusS nigkareFVI GaCIvkmμpøÚvePT---------------------------------------------------5 maRta 19>-smaKmRbyuT§RbqaMgnwgkarRbkan;BUCsasn_ nigkarerIseGIg-----5 maRta 20>-PaBEdlGacTTYlyk)annUvbNþwgrbs;smaKm------------- 5 maRta 21>-cugcemøIyénbNþwgrdæb,evNI --------------------------- 6 maRta 22>-TMnak;TMngsmtßkic©rbs;tulakarRBhμTNÐ nigtulakarrdæb,evNI -6 maRta 23>-karRbkasCamunGMBIBiruT§PaB --------------------------- 6 maRta 24>-mrNPaBrbs;CnCab;ecaT ---------------------------- 6 maRta 25>-karlHbg; nigkardkBakübþwgrbs;CnrgeRKaH -------------- 6 maRta 26>-GaCJayukalénbNþwgrdæb,evNI ------------------------- 7 KnßITI 2 GaCJaFrTTYlbnÞúkecaTRbkan; esIubsYr nigesuIbGegát ------------------ 8 matikaTI 1 GgÁkarGyükar-------------------------------------------- 8 CMBUkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA------------------------------------------ 8 maRta 27>-tYnaTIrbs;GgÁkarGyükar ----------------------------- 8 maRta 28>-ecARkmGyükar------------------------------------- 8 maRta 29>-zananuRkménGgÁkarGyükar---------------------------- 8 maRta 30>-bNþwgedaypÞal;mat;--------------------------------- 9 CMBUkTI 2 muxkarrbs;GKÁRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl ---------------------- 9 maRta 31>-kartMNagénGgÁkarGyükarGmtulakarkMBUl --------------- 9 maRta 32>-tYnaTIrbs;GKÁRBHraCGaCJaGmtulakarkMBUl ---------------- 9 CMBUkTI 3 muxkarrbs;GKÁRBHraCGaCJa Gmsala]T§rN_ --------------------- 9 maRta 33>-kartMNagénGgÁkarGyükarGmsala]T§rN_---------------- 9 maRta 34>-tYnaTIrbs;GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ ----------------- 9 maRta 35>-GMNacrbs;GKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ ---------------10 CMBUkTI 4 muxkarrbs;RBHraCGaCJaGmsaladMbUg -------------------------10 EpñkTI 1 GgÁkarGyükarGmsaladMbUg ------------------------------10
 • iii maRta 36>-kartMNagGgÁkarGyükarGmsaladMbUg ----------------10 maRta 37>-GMNacrbs;RBHraCGaCJa ---------------------------11 maRta 38>-GMNacrbs;RBHraCGaCJarg--------------------------11 maRta 39>-smtßkic©tamEdndIrbs;RBHraCGaCJa -------------------11 EpñkTI 2 karGnuvtþbNþwgGaCJa------------------------------------11 maRta 40>-CeRmIsénkarecaTRbkan; ---------------------------11 maRta 41>-kartmál;erOgTuktcat;kar--------------------------12 maRta 42>-katBVkic©eFIVbNþwgbriharcMeBaHbT]Rkidæ b¤bTmCÄim -------12 maRta 43>-karecaTRbkan; --------------------------------- 13 maRta 44>-karebIkkaresIubsYr------------------------------- 13 maRta 45>-karecaTRbkan;kñúgkrNIbTmCÄim--------------------- 13 maRta 46>-dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;--------------------14 maRta 47>-karbgðajxøÜnPøam---------------------------------14 maRta 48>-nItiviFIénkarbgðajxøÜnPøam---------------------------14 maRta 49>-dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;kñúgkrNIbTlhu-------- 16 maRta 50>-bBa¢IénBakübþwg----------------------------------- 16 matikaTI 2 ecARkmesIubsYr------------------------------------------ 16 CMBUkeTal ecARkmesuIbsYr---------------------------------------- 16 maRta 51>-karcat;taMgedayRbFantulakar------------------------ 16 maRta 52>-karEbgEcksMNMuerOgedayRbFantulakar-----------------17 maRta 53>-kardkhUtsMNMuerOgBIecARkmesIubsYr --------------------17 maRta 54>-krNIminRBmevorcakEdlnaM[emaXPaB ------------------17 matikaTI 3 sPaesIubsYr--------------------------------------------17 CMBUkeTal sPaesuIbsYr------------------------------------------17 maRta 55>-sPaBiessénsala]T§rN_ ---------------------------17 matikaTI 4 nKr)alyutþiFm’------------------------------------------18
 • iv CMBUkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA-----------------------------------------18 maRta 56>-ebskkmμrbs;nKr)alyutþiFm’-------------------------18 maRta 57>-smasPaBrbs;nKr)alyutþiFm’ -----------------------18 maRta 58>-karsRmbsRmYlskmμPaBkargarrbs;nKr)alyutþiFm’ -------18 maRta 59>-karRtYtBinitüelInKr)alyutþiFm’ ----------------------- 19 CMBUkTI 2 m®nþInKr)alyutþiFm’------------------------------------- 19 EpñkTI 1 karTTYl)annUvKuNsm,tþiCam®nþInKr)alyutþiFm’ ---------------- 19 maRta 60>-m®nþInKr)alyutþiFm’ ------------------------------ 19 maRta 61>-sBaØab½RtCan;x<s;rbs;nKr)alyutþiFm’ -----------------21 maRta 62>-KN³emRbeyaK ---------------------------------21 maRta 63>-sm,fénm®nþInKr)alyutþiFm’ ------------------------22 EpñkTI 2 kMhusRbRBwtþkñúgeBlGnuvtþmuxgar---------------------------22 maRta 64>-nItiviFIxagvin½y-----------------------------------22 maRta 65>-TNÐkmμxagvin½y ---------------------------------22 maRta 66>-karhamXat;min[bMeBjmuxgarCamRnþInKr)alyutþiFm’ -----22 EpñkTI 3 smtßkic©EdndIrbs;m®nþInKr)alyutþiFm’ ---------------------- 23 maRta 67>-mNÐlrdæ)albMeBjkargar------------------------ 23 maRta 68>-karBnøatsmtßkic©EdndI -------------------------------24 maRta 69>-kmμvi)akénkarmineKarBviFansmtßkic© ------------------24 maRta 70>-esckþIbgÁab;bBa¢arbs;GaCJaFrtulakar -----------------24 EpñkTI 4 ebskkmμénm®nþInKr)alyutþiFm’ ----------------------------25 maRta 71>-kMNt;ehtuénbTelμIs-----------------------------25 maRta 72>-kMNt;ehtu-------------------------------------25 maRta 73>-bBa¢IbNþwg -------------------------------------26 maRta 74>-cMNat;karbnþBIkardak;Bakübþwg ----------------------26 maRta 75>-karbMBanelIskmμPaBtulakar -----------------------26 CMBUkTI 3 Pñak;garnKr)alyutþiFm’-----------------------------------26
 • v maRta 76>-karTTYl)annUvKuNsm,tþiCaPñak;garnKr)alyutþiFm’ --------26 maRta 77>-sm,frbs;Pñak;garnKr)alyutþiFm’ ---------------------27 maRta 78>-ebskkmμrbs;Pñak;garnKr)alyutþiFm’ -------------------27 maRta 79>-kMhusEdlRtUv)anRbRBwtþenAkñúgeBlbMeBjmuxgar-----------27 maRta 80>-TNÐkmμxagvin½y -----------------------------------28 CMBUkTI 4 karkMNt;smtßkic©rbs;nKr)alCati nigkgraCGavuFhtß------------28 maRta 81>-karkMNt;smtßkic©----------------------------------28 CMBUkTI 5 mRnþIraCkar nigPñak;garsaFarN³déTeTot EdlmannItism,TaBiesssRmab; Binitü bTelμIsmYycMnYn ------------------------------------------- 28 maRta 82>-karpþl;nItism,TacMeBaHmRnþIraCkarnigPñak;garsaFarN³déTeTot-- 28 KnßITI 3 karesIubGegát ---------------------------------------------30 matikaTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA ----------------------------------------- 30 CMBUkeTal bTb,BaØtþiTUeTA --------------------------------------- 30 maRta 83>-karsm¶at;énkaresIubGegát --------------------------- 30 maRta 84>-PaBxusKñaénGMNacrbs;m®nþInKr)alyutþiFm’eTAtamkaresIubGegát--30 matikaTI 2 karesIubGegátkrNICak;Esþg -------------------------------- 30 CMBUkTI 1 bT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg------------------------------ 30 maRta 85>-GMNacrbs;m®nþInKr)alyutþiFm’ enAkñúgkrNIesIubGegátbTelμIs Cak;Esþg------------------------------------------------------30 maRta 86>-niymn½ybT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg ----------------- 31 maRta 87>-karcab;xøÜnkñúgkrNIbT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg---------- 31 maRta 88>-karcat;TukdUcCabT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg ------------ 31 CMBUkTI 2 viFankarRsavRCav ------------------------------------ 31 maRta 89>-viFankardMbUgkñúgkrNIbT]Rkidæ b¤bTmCÄimCak;Esþg ---------31 maRta 90>-kMNt;ehtuelIkarRsavRCav nigkarBinitü ---------------- 32 maRta 91>-karEqkeqr -------------------------------------- 32 maRta 92>-karbiTsøake)aHRtaelIvtßútag -------------------------33
 • vi maRta 93>-kMNt;ehtuelIkarsþab;cemøIy-------------------------33 maRta 94>-bTbBa¢a[cUlxøÜnkñúgkrNIkaresIubGegátbTelμIsCak;Esþg-----34 maRta 95>-karRtYtBinitüxagEpñkbec©keTs b¤viTüasaRsþ --------------34 CMBUkTI 3 karXat;xøÜn-------------------------------------------34 maRta 96>-karXat;xøÜn ---------------------------------------34 maRta 97>-kMNt;ehtusþIBIkarXat;xøÜn----------------------------35 maRta 98>-CMnYyrbs;emFavIenAkñúgeBlXat;xøÜn ---------------------36 maRta 99>-CMnYyrbs;RKUeBTüenAkñúgeBlXat;xøÜn --------------------36 maRta 100>-GnItiCnEdlRtUv)anXat;xøÜn ------------------------ 37 maRta 101>-bBa¢IénkarXat;xøÜn -------------------------------- 37 maRta 102>-kMNt;ehtusrubénkarXat;xøÜn ----------------------- 37 CMBUkTI 4 karbBa¢ÚnxøÜn-------------------------------------------38 maRta 103>-karbBa¢ÚnxøÜnbuKÁlEdlRtUv)anXat;xøÜn------------------38 maRta 104>-ry³eBlénkarbBa¢ÚnxøÜn-----------------------------38 CMBUkTI 5 viFanTak;TgnwgkaresIubGegátkrNICak;Esþg --------------------39 maRta 105>-karhamXat;min[sþab;edayÉkÉg CaGaT× --------------39 maRta 106>-firevlaénkaresIubGegátkrNICak;Esþg------------------39 maRta 107>-karbBa¢ÚnkMNt;ehtueTARBHraCGaCJa--------------------39 maRta 108>-nieTÞsEdlRtUvcuHenAkñúgkMNt;ehtu --------------------39 maRta 109>-emaXPaBénkarmineKarBviFanbBaØtþi-------------------- 40 maRta 110>-GMNaceFVImUlvicarN_rbs;ecARkm --------------------- 40 matikaTI 3 karesIubGegátbzm---------------------------------------- 40 CMBUkeTal karesuIbGegátbzm-------------------------------------- 40 maRta 111>-karebIkkaresIubGegátbzm--------------------------- 40 maRta 112>-viFanEdlGnuvtþcMeBaHkaresIubGegátbzm---------------- 40 maRta 113>-karEqkeqr-------------------------------------- 40 maRta 114>-karbBa¢a[cUlxøÜn karesIubGegátbzm------------------42
 • vii maRta 115>-kMNt;ehtuRsg;cemøIy karesIubGegátbzm---------------42 maRta 116>-karXat;xøÜnCnCab;sgS½y ---------------------------42 maRta 117>-emaXPaBénkarmineKarBviFanbBaØtþi--------------------42 maRta 118>-GMNaceFVImUlvicarN_rbs;ecARkm ---------------------43 matikaTI 4 karRbKl;[m©as;edImvij nUvvtßúEdlcab;yk kñúgRkbx½NÐénkaresIubGegát---43 CMBUkeTal karRbKl;[m©as;edImvijnUvvtßúEdlcab;yk kñúgRkbx½NÐénkaresuIbGegát --43 maRta 119>-GaCJaFrmansmtßkic©bgÁab;[RbKl;vtßúCUnm©as;edImvij -------43 maRta 120>-karRbKl;vtßúEdlrwbGUsCUnm©as;edImvij----------------- 44 KnßITI 4 karesuIbsYr ----------------------------------------------- 45 matikaTI 1 ecARkmesuIbsYr ------------------------------------------ 45 CMBUkTI 1 bTb,BaØtiþTUeTA----------------------------------------- 45 maRta 121>-karsm¶at;énkaresIubsYr----------------------------- 45 maRta 122>-karebIkkaresIubsYr-------------------------------- 45 maRta 123>-smtßkic©EdndI ----------------------------------- 45 maRta 124>-dIkasnñidæanbBa¢ÚnerOg[esIubsYr ---------------------- 46 maRta 125>-visalPaBénkarbþwg ------------------------------- 46 maRta 126>-kardak;[sßitenAeRkamkarBinitü-----------------------47 maRta 127>-karesIubsYrdak;bnÞúk nigedaHbnÞúk --------------------47 maRta 128>-CMnYyrbs;RkLabBa¢I -------------------------------47 maRta 129>-muxgarrbs;RkLabBa¢I ------------------------------47 maRta 130>-karcuHdl;TIkEnøgedayecARkmesIubsYr nigRkLabBa¢I ------- 47 maRta 131>-dIkacat;[esIubsYrCMnYs ---------------------------- 48 maRta 132>-karesñIsMu[bMeBjkic©edayRBHraCGaCJa ----------------- 48 maRta 133>-karesIñsMu[bMeBjkic©edayCnRtUvecaT ------------------ 48 maRta 134>-karesñIsMu[bMeBjkic©edayedImbNþwgrdæb,evNI------------ 49 maRta 135>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgeTARBHraCGaCJa --------------------- 49 maRta 136>-vtþmanrbs;RBHraCGaCJa cMeBaHkic©esIubsYr--------------- 49
 • viii maRta 137>-kartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNItampøÚvGnþraKmn_ --------- 49 maRta 138>-bNþwgedaymankartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNI---------- 50 maRta 139>-karbBa¢ÚnbNþwgeTARBHraCGaCJa ----------------------- 50 maRta 140>-karbg;R)ak;tmál;Tuk ------------------------------- 50 maRta 141>-bNþwgedaybMBan b¤bNþwgedayGUsbnøayeBlevla-------51 maRta 142>-bNþwg[CYsCulkarxUcxat--------------------------51 CMBUkTI 2 karRsavRCavrbs;ecARkmesIubsYr ---------------------------52 EpñkTI 1 karCUndMNwgGMBIkardak;[sßitenAeRkamkarBinitü -----------------52 maRta 143>-karCUndMNwgGMBIkardak;[sßitenAeRkamkarBinitü---------52 maRta 144>-CMnYyrbs;GñkbkERb -----------------------------52 EpñkTI 2 karsYrcemøIyCnRtUvecaT---------------------------------53 maRta 145>-vtþmanrbs;emFavIkñúgeBlsYrcemøIy ------------------53 maRta 146>-sMNYredaymankarGnuBaØatrbs;ecARkmesIubsYr ---------53 maRta 147>-karBiPakSaedjedal ----------------------------53 maRta 148>-ry³eBlGb,brmasRmab;karsYrcemøIy---------------- 54 maRta 149>-siTi§karBarxøÜnrbs;CnRtUvecaT ---------------------- 54 EpñkTI 3 karsþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI-------------------------- 54 maRta 150>-karsþab;cemøIyrbs;edImbNþwgrdæb,evNI--------------- 54 maRta 151>-sMNYredaymankarGnuBaØatrbs;ecARkmesIubsYr --------- 55 maRta 152>-karBiPakSaedjedal b¤karsYrtTl;----------------- 55 EpñkTI 4 karsþab;cemøIysakSI ------------------------------------ 55 maRta 153>-karsþab;cemøIysakSI ----------------------------- 55 maRta 154>-sm,frbs;sakSI -------------------------------- 55 maRta 155>-CMnYyrbs;GñkbkERb ----------------------------- 56 maRta 156>-sakSIEdlGnuBaØat[rYcBIsm,f --------------------- 56 maRta 157>-PaBKμanlT§PaBsþab;cemøIyrbs;sakSImYycMnYn---------- 56 maRta 158>-karcuHeTAdl;lMenAzanrbs;sakSI-------------------- 56
 • ix EpñkTI 5 karEqkeqr nigkarcab;ykvtßútag ------------------------- 56 maRta 159>-viFanGnuvtþcMeBaHkarEqkeqr------------------------ 56 maRta 160>-karbiTsøake)aHRtaelIvtßútag -----------------------57 maRta 161>-karRbKl;vtßúEdlcab;yk[eTAm©as;edImvijedayecARkmesIubsYr- 57 EpñkTI 6 ekaslvic½y ----------------------------------------- 58 maRta 162>-PaBcaM)ac;énkareFVIekaslvic½y--------------------- 58 maRta 163>-bBa¢Ifñak;CatiénGñkCMnaj -------------------------- 58 maRta 164>-karcat;taMgGñkCMnajEdlminsßitkñúgbBa¢Ifñak;Cati -------- 58 maRta 165>-dIkacat;taMgGñkCMnaj ---------------------------- 59 maRta 166>-karRtYtBinitüebskkmμrbs;GñkCMnajedayecARkmesIubsYr - 59 maRta 167>-kic©EdlcaM)ac;sRmab;karbMeBjebskkmμrbs;GñkCMnaj--- 59 maRta 168>-r)aykarN_rbs;GñkCMnaj------------------------- 60 maRta 169>-karcat;taMgGñkCMnajeRcInrUb ----------------------- 60 maRta 170>-karCUndMNwgGMBIesckþIsnñidæanénekaslvic½y ---------- 60 maRta 171>-esah‘uysRmab;eFIVekaslvic½y--------------------- 61 EpñkTI 7 karsþab;TUrs½BÞ ---------------------------------------- 61 maRta 172>-karsþab;TUrs½BÞ CaGaT× EdlbgÁab;edayecARkmesIubsYr -- 61 EpñkTI 8 dIkacat;[esIubsYrCMnYs ----------------------------------62 maRta 173>-dIkacat;[esIubsYrCMnYs --------------------------62 maRta 174>-Gtßn½yéndIkacat;[esIubsYrCMnYs -------------------62 maRta 175>-dIkacat;[esIubsYrCMnYsEdlecj[ecARkmmñak;eTot------63 maRta 176>-dIkacat;[esIubsYrCMnYsecj[m®nþInKr)alyutþiFm’ ------63 maRta 177>-karRbtibtþidIkacat;[esIubsYrCMnYsedaym®nþInKr)alyutþiFm’ -63 maRta 178>-kMNt;ehtusþIBIkarRsavRCav nigkarBinitü -------------63 maRta 179>-viFanTak;Tgnwgkarsþab;cemøIyEdleFVIeLIgedaym®nþInKr)al yutþiFm’-----------------------------------------------------63 maRta 180>-karsþab;cemøIyEdlBMuGaceFVIeLIgedaym®nþInKr)alyutþiFm’ - 64
 • x maRta 181>-karEqkeqr nigkarcab;yk EdleFVIeLIgedaym®nþInKr)al yutþiFm’ ---------------------------------------------------- 64 maRta 182>-karXat;xøÜnenAkñúgRkbx½NÐéndIkacat;[esIubsYrCMnYs ----- 64 maRta 183>-karsþab;TUrs½BÞ CaGaT×enAkñúgRkbx½NÐéndIkacat;[esIubsYrCMnYs- 65 maRta 184>- kMNt;ehtuksagedaym®nþInKr)alyutþiFm’ ----------- 65 CMBUkTI 3 viFankarnirnþray--------------------------------------- 65 EpñkTI 1 dIka------------------------------------------------ 65 maRta 185>-karecjdIka ----------------------------------- 65 EpñkTI 2 dIkabgÁab;[cUlxøÜn ------------------------------------- 65 maRta 186>-dIkabgÁab;[cUlxøÜn ------------------------------ 65 maRta 187>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIdIkabgÁab;[cUlxøÜn--------------- 65 maRta 188>-karCUndMNwgGMBIdIkabgÁab;[cUlxøÜn ------------------ 66 EpñkTI 3 dIkabgÁab;[naMxøÜn -------------------------------------- 66 maRta 189>-karecjdIkabgÁab;[naMxøÜnedayecARkmesIubsYr---------- 66 maRta 190>-dIkabgÁab;[naMxøÜn ------------------------------- 66 maRta 191>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIdIkabgÁab;[naMxøÜn ---------------- 66 maRta 192>-karGnuvtþdIkabgÁab;[naMxøÜn ------------------------67 maRta 193>-karbgðajxøÜntamdIkabgÁab;[naMxøÜn ------------------67 maRta 194>-karKitbBa©ÚlfirevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ ----------67 EpñkTI 4 dIkabgÁab;[cab;xøÜn -------------------------------------67 maRta 195>-karecjdIkabgÁab;[cab;xøÜnedayecARkmesIubsYr --------67 maRta 196>-dIkabgÁab;[cab;xøÜn ------------------------------ 68 maRta 197>-dIkabgÁab;[cab;xøÜn nigeyabl;rbs;RBHraCGaCJa-------- 68 maRta 198>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIdIkabgÁab;[cab;xøÜn--------------- 68 maRta 199>-karGnuvtþdIkabgÁab;[cab;xøÜn ----------------------- 68 maRta 200>-karpSBVpSayCaGnþrCatinUvdIkabgÁab;[cab;xøÜn ---------- 69 maRta 201>-karbgðajxøÜntamdIkabgÁab;[cab;xøÜn ----------------- 69
 • xi maRta 202>-karKitbBa©ÚlfirevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ---------- 69 EpñkTI 5 karXMuxøÜnbeNþaHGasnñ-----------------------------------70 maRta 203>-eKalkarN_énkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ ----------------70 maRta 204>-krNIénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ ---------------------70 maRta 205>-mUlehtuénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ-------------------70 maRta 206>-kMNt;sMKal;rbs;CnRtUvecaT nigkarR)ab;ehtupléndIka-70 maRta 207>-dIkaseRmcminXMuxøÜnbeNþaHGasnñ-------------------71 maRta 208>-firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñkñúgbT]Rkidæ -----------71 maRta 209>-firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñkñúgbTmCÄim-----------71 maRta 210>-firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñenAkñúgkrNIbT]RkidæRbqaMg mnusSCati CaGaT×------------------------------------------71 maRta 211>-karBnüareBlénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ ---------------72 maRta 212>-esckþIseRmcTak;TgnwgGnItiCnmanGayuticCag 14 ¬db;bYn¦ qñaM---------------------------------------------------------72 maRta 213>-firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñkñúgbT]RkidæTak;TgnwgGnItiCn manGayucab;BI 14 ¬db;bYn¦ qñaM dl;eRkam 18 ¬db;R)aMbI¦ qñaM -------72 maRta 214>-firevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ kñúgbTmCÄimTak;TgnwgGnItiCn manGayucab;BI 14 ¬db;bYn¦ qñaM dl;eRkam 18 ¬db;R)aMbI¦ qñaM -------72 maRta 215>-karedaHElgCnRtUvecaT[enAeRkAXMuedayecARkmesIubsYr- 73 maRta 216>-karedaHElg[enAeRkAXMu tambNþwgrbs;RBHraCGaCJa --- 73 maRta 217>-karedaHElg[enAeRkAXMu tambNwþgrbs;CnRtUvecaT---- 73 maRta 218>-karCUndMNwgGMBIdIkaedaHElg[enAeRkAXMu -------------74 EpñkTI 6 dIkabgÁab;[XMuxøÜn --------------------------------------74 maRta 219>-karecjdIkabgÁab;[XMuxøÜnedayecARkmesIubsYr----------74 maRta 220>-niymn½ydIkabgÁab;[XMuxøÜn------------------------74 maRta 221>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIdIkabgÁab;[XMuxøÜn----------------75 maRta 222>-karGnuvtþdIkabgÁab;[XMuxøÜn------------------------75
 • xii EpñkTI 7 karRtYtBinitütampøÚvtulakar ------------------------------75 maRta 223>-katBVkic©énkarRtYtBiinitütampøÚvtulakar---------------75 maRta 224>-karminGnuvtþkarRtYtBinitütampøÚvtulakar cMeBaHGnItiCnman GayueRkam 14 ¬db;bYn¦ qñaM----------------------------------76 maRta 225>-karRbKl;bgáan;éd ------------------------------76 maRta 226>-dIkabgÁab;[dak;eRkamkarRtYtBinitütampøÚvtulakar -------77 maRta 227>-karEkERbkarRtYtBinitütampøÚvtulakaredayÉkÉg edayecARkm esIubsYr --------------------------------------------------77 maRta 228>-bNþwgsMuEkERbkarRtYtBinitütampøÚvtulakaredayRBHraCGaCJa -77 maRta 229>-bNþwgsMuEkERbkarRtYtBinitütampøÚvtulakaredayCnRtUvecaT - 78 maRta 230>-kareKcevHrbs;CnRtUvecaT BIkatBVkic©énkarRtYtBinitütampøÚv tulakar ---------------------------------------------------- 78 CMBUkTI 4 karekaHehA nigkarCUndMNwg-------------------------------79 EpñkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA ----------------------------------------79 maRta 231>-ry³eBlrYm -----------------------------------79 maRta 232>-rebobekaHehA ---------------------------------79 maRta 233>-karekaHehACnRtUvecaT EdlRtUv)anXMuxøÜn ------------79 maRta 234>-karekaHehAemFavI-------------------------------79 maRta 235>-nieTÞsénkarekaHehAenAkñúgsMNMuerOg ----------------- 80 maRta 236>-karCUndMNwgGMBIdIkaseRmcdl;emFavI ---------------- 80 maRta 237>-karCUndMNwgGMBIdIkaseRmcdl;RBHraCGaCJa------------ 80 maRta 238>-karCUndMNwgGMBIdIkaseRmcdl;CnRtUvecaT ------------ 80 maRta 239>-karRbKl;dIkaekaHehA b¤dIkaepSg²eTot--------------81 EpñkTI 2 viFanedayELk ---------------------------------------81 maRta 240>-nieTÞsEdlRtUvcuHCakatBVkic© enAkñúgkMNt;ehturbs;ecARkm esIubsYr--------------------------------------------------81 maRta 241>-htßelxaelIkMNt;ehtuénkarcUlxøÜnCaelIkdMbUg--------81
 • xiii maRta 242>-viFansRmab;sresrkMNt;ehtu ---------------------81 maRta 243>-nieTÞsEdlRtUvcuHCakatBVkic©elIdIkarbs;ecARkmesIubsYr -- 82 maRta 244>-dIkabBa¢Únlixit---------------------------------83 maRta 245>-bNþwgeFVIeLIgedayemFavI--------------------------83 CMBUkTI 5 karbiTkaresIubsYr---------------------------------------83 maRta 246>-dIkasnñidæansßaBrrbs;RBHraCGaCJa --------------------83 maRta 247>-dIkadMeNaHRsay--------------------------------- 84 maRta 248>-karRbKl;vtßúEdlcab;yk[eTAm©as;edImvij -------------- 84 maRta 249>-esckþIseRmcéndIkadMeNaHRsayTak;TgnwgkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ nigkarRtYtBinitütampøÚvtulakar ------------------------------------ 84 maRta 250>-karbBa¢ÚnedIm,IebIksvnakarCMnMuCRmH-------------------- 85 maRta 251>-karebIkkaresIubsYrCafμIelIbnÞúkfμIeTot ------------------ 85 CMBUkTI 6 emaXPaBénkaresIubsYr----------------------------------- 85 maRta 252>-emaXPaBénkarmineKarBviFanbBaØtþi ------------------- 85 maRta 253>-karbwþgeTAsPaesIubsYr ----------------------------- 86 maRta 254>-karlHbg;edayPaKINamYykñúgkarTamTaremaXPaB -------- 86 maRta 255>-karbnþkaresIubsYrkñúgkrNImanbNþwgmksPaesIubsYr------- 87 maRta 256>-karlublagemaXPaBedaydIkadMeNaHRsay ------------87 matikaTI 2 sPaesuIbsYr--------------------------------------------87 CMBUkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA-----------------------------------------87 maRta 257>-bBa¢IbNþwg]T§rN_ nigBaküsMu------------------------87 maRta 258>-karCUndMNwgGMBIkalbriecäTénsvnakar -----------------87 maRta 259>-karBieRKaHsMNMuerOg nigsarNa---------------------- 88 maRta 260>-dMeNIrkarénkic©BiPakSaedjedal --------------------- 88 maRta 261>-karBinitüelIniy½tPaBénnItiviFI------------------------ 89 maRta 262>-kic©énkaresIubsYrbEnßm----------------------------- 89 maRta 263>-karBnøat kardak;[sßitenAeRkamkarBinitü dl;bTelμIsEdl
 • xiv Tak;TgKña----------------------------------------------------- 90 maRta 264>-karBnøatkardak;[sßitenAeRkamkarBinitürhUtdl;buKÁlepSgeTot - 90 maRta 265>-karebIkCafμInUvkaresIubsYrelIbnÞúkfμIeTot ---------------- 90 CMBUkTI 2 bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkarbs;ecARkmesIubsYr--------------------- 90 maRta 266>-bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkaseRmcrbs;ecARkmesIubsYreday GKÁ RBHraCGaCJa Gmsala]T§rN_ nigRBHraCGaCJa ----------------------- 90 maRta 267>-bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkarbs;ecARkmesIubsYredayCnRtUvecaT- 91 maRta 268>-bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkarbs;ecARkmesIubsYr edayedImbNþwg rdæb,evNI----------------------------------------------------- 91 maRta 269>-bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkabdiesFminRbKl;vtßúEdlrwbGUseTAm©as; edImvij------------------------------------------------------- 92 maRta 270>-ry³eBlbþwg]T§rN_ -------------------------------92 maRta 271>-smtßkic©rbs;sPaesIubsYr --------------------------92 maRta 272>-TRmg;énkarRbkasbþwg]T§rN_ ------------------------93 maRta 273>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgeTAsPaesIubsYr --------------------93 maRta 274>-sMNMuerOgbgáarkarBar------------------------------93 maRta 275>-karbnþkaresIubsYrkñúgkrNImanbNþwg]T§rN_ -------------93 maRta 276>-karedaHElgCnRtUvecaTEdlCab;XMu[manesrIPaB--------- 94 maRta 277>-bNþwg]T§rN_cMeBaHdIkaelIkElgecaTRbkan;------------- 94 CMBUkTI 3 karXMuxøÜnbeNþaHGasnñ ----------------------------------- 94 maRta 278>-saldIkaEdlseRmcelIkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ----------- 94 CMBUkTI 4 emaXPaB -------------------------------------------- 95 maRta 279>-PaBEdlminGacTTYlyk)anénBakübþwgsMuemaXkmμ-------- 95 maRta 280>-GanuPaBénemaXkmμ ------------------------------- 95 maRta 281>-plvi)akénemaXkmμ------------------------------- 95 maRta 282>-GMNacbnþkaresIubsYredaysPaesIubsYr ---------------- 95 CMBUkTI 5 GMNacpÞal;xøÜnrbs;RbFansPaesIubsYr ------------------------ 96
 • xv maRta 283>-GMNacrbs;RbFansPaesIubsYr----------------------- 96 maRta 284>-taragraynaménerOgkþI ----------------------------- 96 maRta 285>-GFikarkic©énmnÞIresIubsYr---------------------------- 96 maRta 286>-bNþwgsMubiTsMNMuerOg ------------------------------ 96 KnßITI 5 GMBIsalRkm ---------------------------------------------- 98 matikaTI 1 salRkmsaladMbUg--------------------------------------- 98 CMBUkTI 1 smtßkic© nigkarbþwgeTAtulakar ----------------------------- 98 EpñkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA ---------------------------------------- 98 maRta 287>-karerobcMtamEdndIrbs;tulakar -------------------- 98 maRta 288>-vismitPaBrvagmuxgarepSg² rbs;ecARkm ------------- 98 EpñkTI 2 smtßkic©smÖar³ nigsmtßkic©EdndI -------------------------- 98 maRta 289>-smtßkic©rbs;saladMbUg-------------------------- 98 maRta 290>-vivaTsmtßkic©rvagsaladMbUg----------------------- 98 EpñkTI 3 karbþwgeTAtulakar-------------------------------------- 99 maRta 291>-rebobbþwgeTAtulakar----------------------------- 99 maRta 292>-karkMNt;kalbriecäTénsvnakar-------------------100 maRta 293>-ry³eBlrYm ----------------------------------100 maRta 294>-karekaHehAPaKI[cUlrYmkñúgsvnakartamdIkabBa¢Ún b¤tam saldIkabBa¢Ún----------------------------------------------100 maRta 295>-karekaHehAPaKItamdIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;---101 maRta 296>-karekaHehAPaKIenAkñúgkrNIcUlbgðajxøÜnPøam ---------101 maRta 297>-karekaHehAsakSI ------------------------------101 maRta 298>-karekaHehAsakSItamry³CnCab;ecaT nigedImbNþwgrdæb,evNI-102 maRta 299>-karbBa©ÚlnItiviFI -------------------------------102 CMBUkTI 2 karcUlxøÜnrbs;PaKI-------------------------------------102 EpñkTI 1 karcUlxøÜnrbs;CnCab;ecaT-------------------------------102 maRta 300>-karcUlxøÜnrbs;CnCab;ecaT-----------------------102
 • xvi maRta 301>-CMnYyrbs;emFavI-------------------------------102 maRta 302>-karbgðajxøÜnedayesrIrbs;CnCab;ecaT--------------102 maRta 303>-karbgðajxøÜnrbs;CnCab;ecaTedaymankgkmøaMgGm---- 103 maRta 304>-nItiviFIénkarbgðajxøÜnPøam ----------------------- 103 maRta 305>-karbgðajxøÜnrbs;CnCab;ecaT tamdIkabBa¢Ún b¤saldIka bBa¢Ún -----------------------------------------------------104 maRta 306>-karedaHElgCnCab;ecaTEdlCab;XMu [manesrIPaBeday ÉkÉg ----------------------------------------------------105 maRta 307>-bNþwgsMuedaHElg[manesrIPaBrbs;CnCab;ecaTEdlCab;XMu -105 maRta 308>-kardak;[enACab;XMu rhUtdl;putry³eBlbþwg]T§rN_rbs; RBHraCGaCJa ---------------------------------------------105 maRta 309>-CnCab;ecaTEdlBMuGaccUlbgðajxøÜn ----------------105 maRta 310>-dIkabgÁab;[naMxøÜnEdlseRmcedaytulakar -----------106 EpñkTI 2 karcUlxøÜnrbs;edImbNþwgrdæb,evNI ------------------------106 maRta 311>-kartaMgxøÜnCaedImbNþwgrdæb,evNIenAkñúgeBlsvnakar ---106 maRta 312>-vismitPaBrvagzan³CaedImbNþwgrdæb,evNI nigzan³CasakSI -107 maRta 313>-CMnYy nigkartMNagrbs;edImbNþwgrdæb,evNI---------107 EpñkTI 3 karcUlxøÜnrbs;GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI --------------------107 maRta 314>-karcUlbgðajxøÜnrbs;GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI --------107 EpñkTI 4 karcUlxøÜnrbs;sakSI -----------------------------------107 maRta 315>-karcUlbgðajxøÜnrbs;sakSI-----------------------107 CMBUkTI 3 karBiPakSaedjedal -----------------------------------108 EpñkTI 1 saFarNPaBénkic©BiPakSaedjedal nigkardwknaMsvnakar -------108 maRta 316>-saFarNPaBénkic©BiPakSaedjedal nigPaBsm¶at;énkic©BiPakSa edjedal -------------------------------------------------108 maRta 317>-karRbkassalRkm ----------------------------108 maRta 318>-karFanasNþab;Fñab;énsvnakar--------------------108
 • xvii maRta 319>-karBinitüemIlsMNMuerOg--------------------------108 maRta 320>-bTelμIsEdlRtUv)anRbRBwtþenAkñúgeBlsvnakar -------109 EpñkTI 2 viFanénPsþútag --------------------------------------109 maRta 321>-karvaytMélelIPsþútagedaytulakar ---------------109 EpñkTI 3 dMeNIrkarénkic©BiPakSaedjedal --------------------------109 maRta 322>-viFanTak;TgnwgPaKIEdlmanvtþmanenAkñúgsvnakar -----109 maRta 323>-vivaTkmμsþIBIniytPaBénkarekaHehA-----------------110 maRta 324>-karsþab;cemøIyrbs;sakSIEdlminRtUv)anekaHehA-------110 maRta 325>-karsYrcemøIyCnCab;ecaT ------------------------110 maRta 326>-karsþab;cemøIyrbs;PaKI -------------------------111 maRta 327>-karCMTas;eTAnwgkarsþab;cemøIyrbs;sakSI ------------111 maRta 328>-kars,frbs;sakSI -----------------------------111 maRta 329>-Gñkbþwgbrihar---------------------------------111 maRta 330>-CMnYy nigsm,frbs;GñkbkERb------------------- 112 maRta 331>-CnK føg;----------------------------------- 112 maRta 332>-karbgðajvtßútag ----------------------------- 112 maRta 333>-karEsVgrkkarBitkñúgkrNIGvtþmanrbs;CnCab;ecaT---- 112 maRta 334>-kardak;esckþIsnñidæanrhUtdl;biTkic©BiPakSaedjedal---112 maRta 335>-siTi§niyaysþIrbs;PaKIbnÞab;BIcb;kic©BiPakSaedjedal -- 113 maRta 336>-BakübþwgsMuedaypÞal;mat;rbs;RBHraCGaCJa ----------- 113 maRta 337>-karBiPakSaseRmcrbs;tulakar------------------- 113 maRta 338>-karcuHdl;kEnøgrbs;tulakar--------------------- 113 maRta 339>-B½t’manbEnßmEdlbgÁab;edaytulakar ---------------114 maRta 340>-erOgkþIEdlRtUv)andak;[cat;karbnþ -----------------114 maRta 341>-karsresrkMNt;ehtusvnakar --------------------114 EpñkTI 4 GBaØRtkmμ-------------------------------------------115 maRta 342>-smtßkic©rbs;tulakarkñúgerOgGBaØRtkmμ --------------115
 • xviii maRta 343>-bBaðabnÞan;bgçM nigkarbg¥g;minTan;seRmc ------------115 maRta 344>-karbgðajGBaØRtkmμ-----------------------------115 maRta 345>-karTTYlbBaðabnÞan;bgçM --------------------------115 maRta 346>-karCMnMuCRmHelIGBaØRtkmμ-------------------------116 CMBUkTI 4 esckþIseRmc-----------------------------------------116 EpñkTI 1 karRbkassalRkm------------------------------------116 maRta 347>-karRbkassalRkm ----------------------------116 maRta 348>-EdnkMNt;énkarbþwgeTAtulakarcMeBaHGgÁehtu----------116 maRta 349>-EdnénkarbþwgeTAtulakarcMeBaHbuKÁl -------------------117 maRta 350>-karRbkasBIBiruT§PaB --------------------------- 117 maRta 351>-Gvtþmanrbs;CnCab;ecaT ----------------------- 117 maRta 352>-karbBa©b;karRtYtBinitütampøÚvtulakar -------------- 117 maRta 353>-dIkabgÁab;[XMuxøÜn nigdIkabgÁab;[cab;xøÜnecjedaytulakar--117 maRta 354>-karRbKl;vtßúEdlcab;yk ------------------------118 maRta 355>-karseRmcGMBIRbeyaCn_Epñkrdæb,evNI ---------------118 maRta 356>-Gvtþmanrbs;edImbNþwgrdæb,evNIenAkñúgsvnakar-------118 maRta 357>-karsresrsalRkm ³ EpñksMGagehtu nigEpñkseRmc--119 maRta 358>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIsalRkm---------------------119 maRta 359>-karRbkassalRkmenAkñúgsvnakarsaFarN³ ---------120 EpñkTI 2 RbePTénsalRkm ------------------------------------120 maRta 360>-salRkmcMeBaHmux -----------------------------120 maRta 361>-salRkmEdlRtUvcat;TukfacMeBaHmux ----------------120 maRta 362>-salRkmkM)aMgmux -----------------------------120 maRta 363>-salRkmEdlecjcMeBaHedImbNþwgrdæb,evNI -------- 121 maRta 364>-salRkmEdlecjcMeBaHGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI----- 121 EpñkTI 3 bNþwgTas;cMeBaHsalRkmkM)aMgmux ------------------------ 121 maRta 365>-bNþwgTas;cMeBaHsalRkmkM)aMgmux ---------------- 121
 • xix maRta 366>-TRmg; nigPaBEdlGacTTYlyk)anénbNþwgTas; ----- 122 maRta 367>-bBa¢IbNþwgTas;------------------------------- 122 maRta 368>-ry³eBlsRmab;eFVIbNþwgTas; -------------------- 122 maRta 369>-bNþwgTas;kRmitcMeBaHesckþIseRmcEpñkrdæb,evNI ----- 122 maRta 370>-GanuPaBénbNþwgTas; -------------------------- 122 maRta 371>-salRkmseRmcelIbNþwgTas; ------------------- 123 maRta 372>-bNþwgTas;EdleFVIeLIgedayedImbNþwgrdæb,evNI b¤GñkTTYl xusRtUvrdæb,evNI ----------------------------------------- 123 matikaTI 2 bNþwg]T§rN_cMeBaHsalRkm--------------------------------124 CMBUkTI 1 smtßkic©rbs;sPaRBhμTNÐénsala]T§rN_ --------------------124 maRta 373>-smtßkic©rbs;sPaRBhμTNÐénsala]T§rN_-------------124 maRta 374>-GnubvaTénecARkmmYycMnYn -------------------------124 CMBUkTI 2 PaBEdlGacTTYlyk)anénbNþwg]T§rN_---------------------124 maRta 375>-buKÁlEdlGaceFVIbNþwg]T§rN_ ----------------------124 maRta 376>-TRmg;énbNþwg]T§rN_edayRBHraCGaCJa BiruT§Cn edImbNþwg rdæb,evNI nigGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI ----------------------------124 maRta 377>-karRbkasbNþwg]T§rN_edayBiruT§CnEdlCab;XMu---------125 maRta 378>-Gñkbþwg]T§rN_CaGnkçrCn --------------------------125 maRta 379>-TRmg;énbNþwg]T§rN_rbs;GKÁRBHraCGaCJa --------------125 maRta 380>-karebIkBinitüemIlbBa¢IbNþwg]T§rN_-------------------125 maRta 381>-ry³eBlbþwg]T§rN_rbs;RBHraCGaCJa nigGKÁRBHraCGaCJa ---125 maRta 382>-ry³eBlbþwg]T§rN_rbs;BiruT§Cn edImbNþwgrdæb,evNI GñkTTYl xusRtUvrdæb,evNI --------------------------------------------126 maRta 383>-ry³eBlbEnßmsRmab;eFVIbNþwg]T§rN_ ³ bNþwg]T§rN_]b,tþiehtu -----------------------------------------------------------126 maRta 384>-ry³eBleFVIbNþwg]T§rN_kñúgkrNImankarXMuxøÜn rbs;RBHraCGaCJa nig CnCab;ecaT ----------------------------------------------126
 • xx maRta 385>-bNþwg]T§rN_cMeBaHsalRkmcat;rebob ----------------126 CMBUkTI 3 nItiviFIenAcMeBaHmuxsala]T§rN_----------------------------126 maRta 386>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgeTAsala]T§rN_ -------------------126 maRta 387>-karkMNt;kalbriecäTénsvnakar nigry³eBlCMnMuCRmH --- 127 maRta 388>-karCUndMNwg nigdIkaekaHehA[cUlmkkñúgsvnakar ----- 127 maRta 389>-karepÞrCnCab;ecaTEdlCab;XMu --------------------- 127 maRta 390>-r)aykarN_]T§rN_-------------------------------128 maRta 391>-karebIkBinitüemIlsMNMuerOg nigkarRbKl;sarNa--------128 maRta 392>-saFarNPaBénkic©BiPakSaedjedal nigPaBCasm¶at;énkarBiPakSa edjedal -------------------------------------------------128 maRta 393>-karsYrcemøIyCnCab;ecaT --------------------------128 maRta 394>-karsþab;cemøIyedImbNþwgrdæb,evNI GñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI GñkCMnaj sakSI -------------------------------------------------------128 maRta 395>-lMdab;lMedayénkarniyay-------------------------129 maRta 396>-karBnøatdl;sala]T§rN_nUvviFanEdlGnuvtþcMeBaHsaladMbUg--129 CMBUkTI 4 GanuPaBénbNþwg]T§rN_----------------------------------129 maRta 397>-GanuPaBepÞrénbNþwg]T§rN_-------------------------129 maRta 398>-GanuPaBénbNþwg]T§rN_elIkarGnuvtþsalRkm -----------129 maRta 399>-GanuPaBénbNþwg]T§rN_EtBICnCab;ecaTb:ueNÑaH----------129 maRta 400>-GanuPaBénbNþwg]T§rN_rbs;RBHraCGaCJa nigGKÁRBHraCGaCJa- 130 maRta 401>-karkMNt;RbePTKtiyutþénGgÁehtuCafμIedaysala]T§rN_ -- 130 maRta 402>-GanuPaBénbNþwg]T§rN_rbs;edImbNþwgrdæb,evNI b¤rbs;GñkTTYl xusRtUvrdæb,evNI --------------------------------------------- 130 maRta 403>-TRmg; nightßelxaelIsaldIka-------------------- 130 maRta 404>-bNþwg]T§rN_EdlminGacTTYlyk)an --------------- 131 maRta 405>-karbdiesFsalRkm----------------------------- 131 maRta 406>-siTi§elIkmkCasMGagrbs;sala]T§rN_ --------------- 131
 • xxi maRta 407>-dIkabgÁab;[XMuxøÜn b¤dIkabgÁab;[cab;xøÜnecjedaysala]T§rN_- 131 maRta 408>-RbePTénsaldIka------------------------------- 132 CMBUkTI 5 bNþwgTas;cMeBaHsaldIkaecjedaykM)aMgmux ----------------- 132 maRta 409>-bNþwgTas;cMeBaHsaldIkakM)aMgmux ------------------ 132 maRta 410>-TRmg;énbNþwgTas; ------------------------------ 132 maRta 411>-bBa¢IénbNþwgTas; -------------------------------133 maRta 412>-ry³eBlénbNþwgTas; ---------------------------133 maRta 413>-bNþwgTas;EdlkRmitcMeBaHesckþIseRmcEpñkrdæb,evNI----133 maRta 414>-bNþwgTas;cMeBaHesckþIseRmcEpñkRBhμTNÐ b¤rdæb,evNI én saldIka ---------------------------------------------------133 maRta 415>-saldIkaecjtambNþwgTas; ----------------------133 maRta 416>-bNþwgTas;eFVIeLIgedayedImbNþwgrdæb,evNI b¤GñkTTYlxusRtUv rdæb,evNI ³ ry³eBl TRmg; kartMNag-------------------------- 134 KnßITI 6 tulakarkMBUl ------------------------------------------- 135 matikaTI 1 bNþwgsaTukç ------------------------------------------ 135 CMBUkeTal bNþwgsaTukç---------------------------------------- 135 maRta 417>-esckþIseRmcEdlGaceFVIbNþwgsaTukç ---------------- 135 maRta 418>-buKÁlEdlGaceFVIbNþwgsaTukç ---------------------- 135 maRta 419>-mUlehtuénbNþwgsaTukç -------------------------- 135 maRta 420>-ry³eBledIm,IeFVIbNþwgsaTukç----------------------- 136 maRta 421>-bNþwgsaTukçcMeBaHsaldIkacat;rebob---------------- 136 maRta 422>-TRmg;énkarRbkasbNþwgsaTukç--------------------- 136 maRta 423>-karcuHhtßelxaelIbNþwgsaTukç --------------------137 maRta 424>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgeTAtulakarkMBUl------------------137 maRta 425>-karcuHbBa¢IénsMNMuerOgenAtulakarkMBUl---------------137 maRta 426>-kartaMgemFavI----------------------------------137 maRta 427>-ry³eBlsRmab;sresrsarNa --------------------137
 • xxii maRta 428>-kardak;sMNMuerOgCUnBinitü------------------------- 138 maRta 429>-karBnüarry³eBlénkarsresrsarNa --------------- 138 maRta 430>-karcat;taMgecARkmr)aykarN_ --------------------- 138 maRta 431>-karsresrr)aykarN_ --------------------------- 138 maRta 432>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgeTAGKÁRBHraCGaCJa nigesckþIsnñidæanCalay lkçN_GkSr ------------------------------------------------- 138 maRta 433>-karCUndMNwgGMBIkalbriecäTénsvnakarcMeBaHPaKI-------- 138 maRta 434>-saFarNPaBénkic©BiPakSaedjedal----------------- 139 maRta 435>-GanuPaBbg¥g;énbNþwgsaTukç ------------------------140 maRta 436>-esckþIseRmcelIbBaðaKtiyutþ------------------------140 maRta 437>-kare)aHbg;ecalbNþwgsaTukç -----------------------140 maRta 438>-ry³eBlsRmab;seRmcesckþI -----------------------140 maRta 439>-CMBUkénesckþIseRmcrbs;tulakarkMBUl----------------140 maRta 440>-karbdiesFedayKμanbgVilsMNMuerOg ------------------141 maRta 441>-karbdiesFedaymankarbgVilsMNMuerOg----------------141 maRta 442>-saldIkaCMnMuCRmHeBjGgÁ--------------------------141 matikaTI 2 bNþwgesIerIerOgkþI----------------------------------------142 CMBUkeTal bNþwgesIerIerOgkþI--------------------------------------142 maRta 443>-bNþwgesIerI-------------------------------------142 maRta 444>-bNþwgesIerIkñúgerOgRBhμTNÐ ------------------------142 maRta 445>-krNIebIkkaresIerIerOgkþI----------------------------142 maRta 446>-buKÁlEdlGacbþwgesIerIerOgkþI ------------------------142 maRta 447>-karcuHbBa¢IbNþwgesIerI nigkarebIkBinitüemIlsMNMuerOg ---- 143 maRta 448>-nItiviFIesIerI ³ ry³eBl -------------------------- 143 maRta 449>-esckþIseRmcbg¥g;karGnuvtþeTas-------------------- 143 maRta 450>-karbBa¢ÚnbNþwgesIerIeTAtulakarkMBUl ---------------- 143 maRta 451>-karCUndMNwgGMBIkalbriecäTénsvnakar nigsaFarNPaBénkic©BiPakSa
 • xxiii edjedal -------------------------------------------------- 143 maRta 452>-karRsavRCavbEnßm -------------------------------144 maRta 453>-karsMGagehtucMeBaHsaldIka-----------------------144 maRta 454>-esckþIseRmcp¥akkarGnuvtþTNÐkmμ--------------------144 maRta 455>-plvi)akénkarGnueRKaHeTas nigkarelIkElgeTasCaTUeTAtam bNþwgesIerI-------------------------------------------------144 KnßITI 7 dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; dIkaekaHehA nigdIkaCUndMNwg -------145 matikaTI 1 dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;----------------------------145 CMBUkeTal dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnuMCRmHpÞal;--------------------------145 maRta 456>-dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; ³ TRmg; ------------145 maRta 457>-ry³eBlEdlRtUveKarBrvagkarRbKl;dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmH pÞal; nigkarbgÁab;[cUlbgðajxøÜn---------------------------------145 maRta 458>-karRbKl;dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;edayRBHraCGaCJa--145 maRta 459>-karRbKl;dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal;edayGaCJasala -- 146 maRta 460>-karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasaladl;CnCab;;ecaT-- 146 maRta 461>-karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasalakñúgkrNICnCab;ecaT Gvtþman ----------------------------------------------------- 146 maRta 462>-karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasaladl;emXuM b¤ecAsgáat; - 146 maRta 463>-rebobepSgeToténkarRbKl;dIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; --147 maRta 464>-CnCab;ecaTKμanlMenAzan b¤KμanTIsMNak;EdleKsÁal; ----147 matikaTI 2 dIkaekaHehACnCab;ecaT[cUlsvnakar -----------------------147 CMBUkeTal dIkaekaHehACnCab;ecaT[cUlsvnakar----------------------147 maRta 465>-TRmg;éndIkaekaHehA[cUlsvnakar-------------------147 maRta 466>-ry³eBlEdlRtUveKarBrvagdIkaekaHehA nigkarbgÁab;[cUl bgðajxøÜn ----------------------------------------------------148 maRta 467>-dIkaekaHehAEdlRbKl;[edaypÞal;édedayRBHraCGaCJa ---148 maRta 468>-dIkaekaHehAEdlRbKl;edaypÞal;édedayGaCJasala------148
 • xxiv maRta 469>-karRbKl;cugdIkaehAedayGaCJasaladl;CnCab;ecaT-----149 maRta 470>-karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasalakñúgkrNIGvtþmanrbs;Cn Cab;ecaT----------------------------------------------------- 149 maRta 471>-karRbKl;cugdIkaekaHehAedayGaCJasaladl;emXuM b¤ecAsgáat; - 149 maRta 472>-rebobepSgeToténkarRbKl;dIkaekaHehA ---------------150 maRta 473>-CnCab;ecaTKμanlMenAzan nigKμanTIsMNak;EdleKsÁal;---150 maRta 474>-ÉksarP¢ab;eTAnwgcugdIkaekaHehA --------------------150 matikaTI 3 dIkaekaHehACneRkABICnCab;ecaT[cUlsvnakar -----------------150 CMBUkeTal dIkaekaHehACneRkABICnCab;ecaT[cUlsvnakar ---------------150 maRta 475>-dIkaekaHehAedImbNþwgrdæb,evNI---------------------150 maRta 476>-dIkaekaHehACnrgeRKaH ---------------------------151 maRta 477>-dIkaekaHehAsakSI -------------------------------151 maRta 478>-dIkaekaHehAGñkCMnaj-----------------------------152 maRta 479>-dIkaekaHehAGñkbkERb ----------------------------152 maRta 480>-dIkaekaHehAGñkTTYlxusRtUvrdæb,evNI -----------------152 maRta 481>-bTb,BaØtþirYm ----------------------------------- 153 matikaTI 4 dIka[dMNwgGMBIesckþIseRmcrbs;tulakar --------------------- 153 CMBUkeTal dIka[dMNwgGMBIesckþIseRmcrbs;tulakar ------------------- 153 maRta 482>-kmμvtßúéndIka[dMNwg----------------------------- 153 maRta 483>-nieTÞsEdlRtUvcuHelIdIka[dMNwg-------------------- 153 maRta 484>-karCUndMNwgEdleFVIeLIgedayRBHraCGaCJa------------- 153 maRta 485>-karCUndMNwgEdleFVIeLIgedayGaCJasala --------------154 maRta 486>-karRbKl;lixitcmøgénesckþIseRmc CUndl;PaKIEdlBak;B½n§eday GaCJasala---------------------------------------------------154 maRta 487>-krNIGvtþmanénPaKIEdlBak;B½n§---------------------154 maRta 488>-karRbKl;lixitcmøgénesckþIseRmcdl;emXMu b¤ecAsgáat; --154 maRta 489>-rebobepSgeToténkarCUndMNwg ----------------------155
 • xxv maRta 490>-PaKIEdlBMumanlMenAzan b¤TIsMNak;EdleKsÁal; --------155 matikaTI 5 bTb,BaØtþirYm -------------------------------------------156 CMBUkeTal bTb,BaØtþirYm -----------------------------------------156 maRta 491>-plvi)akénkarBMu)aneKarBry³eBl -------------------156 maRta 492>-emaXPaBéndIkaekaHehAbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; nigdIkaekaHehA-- 156 maRta 493>-nieTÞsEdlRtUvkt;RtaenAelIdIkaekaHbBa¢ÚneTACMnMuCRmHpÞal; b¤dIkaekaH ehA -------------------------------------------------------- 156 maRta 494>-nieTÞsEdlRtUvkt;RtaelIeRsamsMbuRt------------------157 maRta 495>-htßlxa nigsñamRmaméd --------------------------157 KnßITI 8 nItiviFIRbtibtþi --------------------------------------------158 matikaTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA -----------------------------------------158 CMBUkeTal bTb,BaØtþiTUeTA ---------------------------------------158 maRta 496>-karGnuvtþeTas nigTNÐkmμrdæb,evNI------------------158 maRta 497>-esckþIseRmcsßaBr-------------------------------158 maRta 498>-karRbmUlR)ak;Bin½y nigR)ak;Bn§énnItiviFI --------------158 maRta 499>-karsMukgkmøaMgsaFarN³---------------------------158 maRta 500>-karlM)akTak;TgnwgkarGnuvtþeTas--------------------158 maRta 501>-BaküsMu[RsUbeTasbBa©ÚlKña ------------------------159 matikaTI 2 karRbtibtþkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ nigeTasdkhUtesrIPaB ----------159 CMBUkTI 1 viFanTak;TgnwgkarXMuxøÜn---------------------------------159 maRta 502>-karKNnafirevlaénkardak;Bn§naKar -----------------159 maRta 503>-karKitbBa©ÚlfirevlaénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ -----------159 maRta 504>-karerobcMBn§naKar--------------------------------159 maRta 505>-bBa¢ICnCab;XMu-----------------------------------160 maRta 506>-lixitXMuxøÜn -------------------------------------160 maRta 507>-karXMuxøÜnedayxusc,ab;----------------------------160 maRta 508>-karbgðajxøÜnCnCab;XMutamkaresñIsMu-------------------160
 • xxvi maRta 509>-GFikarkic©Bn§naKar -------------------------------160 maRta 510>-karsnÞnarbs;CnCab;XMuCamYynwgemFavIrbs;xøÜn----------160 maRta 511>-karpþl;dMNwgdl;RBHraCGaCJakñúgkrNIman]b,tþiehtuF¶n;F¶r--160 CMBUkTI 2 karedaHElgedaymanlkçxNÐ-----------------------------161 maRta 512>-lkçxNÐTak;TgnwgKMnitmaryaT ---------------------161 maRta 513>-lkçxNÐTak;TgnwgfirevlaéneTasEdlRtUv)anTTYlrYcral;ehIy -161 maRta 514>-GaCJaFrmansmtßkic©sRmab;pþl;karedaHElgedaymanlkçxNÐ --161 maRta 515>-eyabl;rbs;KN³kmμkarCati------------------------162 maRta 516>-esckþIseRmcTak;TgnwgkaredaHElgedaymanlkçxNÐ-----162 maRta 517>-EbbbTénkarGnuvtþ niglkçxNÐénkaredaHElgedaymanlkçxNÐ-162 maRta 518>-kardkhUtesckþIseRmc -------------------------- 163 maRta 519>-karcab;xøÜnTNÐitEdlRtUv)anedaHElg---------------- 163 maRta 520>-kardkhUtkaredaHElgedaymanlkçxNÐ ------------- 163 maRta 521>-plvi)akénkarmindkhUt ------------------------- 163 maRta 522>-Rbkasrbs;RksYgyutþiFm’------------------------- 163 matikaTI 3 karbgçMdl;rUbkay ---------------------------------------164 CMBUkeTal karbgçMdl;rUbkay -------------------------------------164 maRta 523>-krNIGnuvtþkarbgçMdl;rUbkay -----------------------164 maRta 524>-karGnuvtþedayeBjlkçN³c,ab; ---------------------164 maRta 525>-karbgçMdl;rUbkaykñúgkrNIminbg;R)ak;Bin½y b¤R)ak;Bn§énnItiviFI - 164 maRta 526>-bBa¢a[bgçM nig[XMuxøÜn----------------------------164 maRta 527>-kartva:nwgbBa¢a[bgçM nig[XMuxøÜn --------------------165 maRta 528>-karedaHElg[manesrIPaBvij ----------------------165 maRta 529>-lkçxNÐdUcKñaeTAnwgkardak;Bn§naKar -----------------166 maRta 530>-firevlaénkarbgçMdl;rUbkay ------------------------166 maRta 531>-karrYcxøÜnBIkarbgçMdl;rUbkay------------------------166 maRta 532>-PaBenAEtminrYcBIbMNuldEdl----------------------167
 • xxvii maRta 533>-karbgçMdl;rUbkaytamBakübþwgrbs;edImbNþwgrdæb,evNI ----167 matikaTI 4 karpþl; nigkarmannItism,TaeLIgvij-------------------------167 CMBUkTI 1 karpþl;nItism,TaeLIgvijtampøÚvtulakar---------------------167 maRta 534>-salaCRmHkþIEdlmansmtßkic©Rbkaskarpþl;[mannItism,Ta eLIgvij---------------------------------------------------167 maRta 535>-lkçxNÐelIry³eBlTak;TgnwgBaküsMu[mankarpþl;nItism,Ta eLIgvij ----------------------------------------------------- 168 maRta 536>-karpþl;PsþútagcaM)ac;-----------------------------168 maRta 537>-TRmg;énBaküsMu[mankarpþl;nItism,TaeLIgvij ----------168 maRta 538>-karbBa¢ÚnsMNMuerOgedayRBHraCGaCJaCUnGKÁRBHraCGaCJa----- 168 maRta 539>-nItiviFIenAcMeBaHmuxsala]T§rN_----------------------169 maRta 540>-karbdiesFBaküsMu[mankarpþl;nItism,TaeLIgvij --------169 CMBUkTI 2 karmannItism,TaeLIgvijedayeBjlkçN³c,ab; ---------------169 maRta 541>-karmannItism,TaeLIgvijedayeBjlkçN³c,ab; ---------169 matikaTI 5 bBa¢IefáaleTas -----------------------------------------170 CMBUkeTal bBa¢IefáaleTas---------------------------------------170 maRta 542>-karRKb;RKgslakbRtpþnÞaeTasénbBa¢IefáaleTas --------170 maRta 543>-nieTÞsTak;TgnwgGtþsBaØaN ----------------------- 171 maRta 544>-B½t’manénbBa¢IefáaleTas-------------------------- 171 maRta 545>-B½t’manénbBa¢IefáaleTasTak;TgnwgnItibuKÁl ----------- 171 maRta 546>-karecjRBwtþibRt -------------------------------- 171 maRta 547>-RBwtþibRtelx 1-------------------------------- 172 maRta 548>-RBwtþibRtelx 2-------------------------------- 172 maRta 549>-RBwtþibRtelx 3-------------------------------- 172 maRta 550>-karRbRBwtþeTAénbBa¢IefáaleTas ³ Rbkas-------------173 maRta 551>-karEktRmUvbBa¢IefáaleTas-------------------------173 maRta 552>-GanuPaBénkarTTYl)annItism,TaeLIgvij -------------173
 • xxviii matikaTI 6 R)ak;Rbdab;kþI------------------------------------------173 CMBUkeTal R)ak;Rbdab;kþI----------------------------------------173 maRta 553>-R)ak;Rbdab;kþI ----------------------------------173 maRta 554>-R)ak;Bn§énnItiviFI --------------------------------173 KnßITI 9 nItiviFIedayELk ------------------------------------------174 matikaTI 1 bTb,BaØtþiTak;TgnwgbuKÁl----------------------------------174 CMBUkTI 1 ecARkm---------------------------------------------174 EpñkTI 1 kardkxøÜnedayÉkÉg ----------------------------------174 maRta 555>-mUlehtuRtwmRtUvénkardkxøÜn ----------------------174 EpñkTI 2 bNþwgditcitþecARkmGasn³ ------------------------------174 maRta 556>-mUlehtuénkarbþwgditcitþecARkmGasn³ --------------174 maRta 557>-BakübwþgditcitþecARkmGasn³----------------------175 maRta 558>-GñkTTYlBakübþwgditcitþecARkmGasn³ ---------------175 maRta 559>-karCUndMNwgGMBIBakübþwgditcitþecARkmGasn³----------175 maRta 560>-r)aykarN_rbs;ecARkmBak;B½n§nwgkarbþwgditcitþ--------175 maRta 561>-karBinitüBakübþwgditcitþecARkmGasn³ ---------------176 maRta 562>-esckþIseRmcelIBakübþwgditcitþecARkmGasn³ ---------176 maRta 563>-kic©EdlRtUv)anbMeBjmuneBlCUndMNwgGMBIBakübþwg -----176 maRta 564>-BakübþwgcMeBaHecARkmeRcInrUb----------------------176 maRta 565>-karbþwgditcitþRbFantulakarkMBUlmin[CMnMuCRmH --------176 CMBUkTI 2 btüab½n ------------------------------------------- 177 EpñkTI 1 btüab½nEdlesñIsMuedayrdæbreTs ------------------------- 177 kfaPaKTI 1 btüab½n -------------------------------------- 177 maRta 566>-btüab½nénGaNikCnbreTselIEdndI ------------- 177 maRta 567>-sn§isBaØa nigGnusBaØaGnþrCati ----------------- 177 maRta 568>-niymn½y ³ rdæeFVIsMeNI buKÁlEdleKTamTar ------ 177 kfaPaKTI 2 lkçxNÐénbtüab½n ------------------------------ 177
 • xxix maRta 569>-lkçxNÐénbtüab½nTak;TgnwgGMeBI ---------------- 177 maRta 570>-krNIénkarb:unb:gRbRBwtþibTelμIs nigkarsmKMnit ----178 maRta 571>-lkçxNÐTak;TgnwgeTasBn§naKar-----------------178 maRta 572>-lkçxNÐTak;TgnwgTIkEnøgRbRBwtþibTelμIs-----------178 maRta 573>-GMeBIEdlmanlkçN³neya)ay ------------------179 maRta 574>-GMeBIEdlRtUv)anRbRBwtþelIEdndI nigEdlRtUv)anCMnMuCRmH CasßaBrrYcehIy -----------------------------------------179 maRta 575>-karrlt;énbNþwgGaCJa -------------------------179 maRta 576>-BaküsMueFVIbtüab½nCaeRcInTak;TgnwgbuKÁlEtmñak; ------179 maRta 577>-lkçxNÐeFVIbtüab½nTak;TgnwgBaküsMu --------------179 maRta 578>-karBüÜrbtüab½n ------------------------------180 kfaPaKTI 3 nItiviFIénbtüab½n---------------------------------180 maRta 579>-karbBa¢ak;faRtwmRtUvcMeBaHBaküsMueFVIbtüab½n ---------180 maRta 580>-karbBa¢ÚnBaküsMueFVIbtüab½n----------------------180 maRta 581>-BaküsuM[cab;xøÜnbeNþaHGasnñ -------------------180 maRta 582>-bBa¢a[cab;xøÜn nigXMuxøÜncMeBaHbuKÁlEdleKTamTar----181 maRta 583>-karbgðajbuKÁlEdleKTamTar CUnRBHraCGaCJa b¤GKÁRBHraCGaCJa Edlmansmtßkic©-----------------------------------------181 maRta 584>-karbþwgeTAsPaesIubsYr -------------------------181 maRta 585>-nItiviFIenAcMeBaHmuxsPaesIubsYr-------------------182 maRta 586>-eyabl;rbs;sPaesIubsYr-----------------------182 maRta 587>-BaküsMuedaHElg[enAeRkAXuMrbs;buKÁlEdleKTamTar --182 maRta 588>-karyl;RBm[eKeFVIbtüab½n ---------------------182 maRta 589>-GanuPaBéneyabl;rbs;sPaesIubsYr ---------------182 EpñkTI 2 btüab½nEdlesñIsMuedayRBHraCaNacRkkm<úCacMeBaHrdæbreTs ------ 183 maRta 590>-smtßkic©rbs;sPaesIubsYr----------------------- 183 maRta 591>-nItiviFIenAcMeBaHmuxsPaesIubsYr ------------------- 183
 • xxx maRta 592>-GanuPaBminp¥akénbNþwgsMuemaXPaB --------------- 183 maRta 593>-GanuPaBénemaXkmμcMeBaHbtüab½n ----------------- 183 maRta 594>-karyl;RBmrbs;rdæEdl)anRbKl;GaNikCnmkRBHraCaNacRk km<úCa -----------------------------------------------------184 CMBUkTI 3 karqøgkat; ------------------------------------------184 maRta 595>-BaküsMuqøgkat;-----------------------------------184 CMBUkTI 4 bTb,BaØtþiedayELksþIBIkarRbtibtþieTasmYycMnYn ---------------184 maRta 596>-bTb,BaØtþisþIBIkarGnuvtþeTasmYycMnYn------------------184 CMBUkTI 5 nItibuKÁl --------------------------------------------184 maRta 597>-smtßkic©Tak;TgnwgnItibuKÁl ------------------------184 maRta 598>-kartMNagnItibuKÁlenAcMeBaHmuxtulakar ---------------185 maRta 599>-GtþsBaØaNénGñktMNagrbs;nItibuKÁl---------------- 185 maRta 600>-viFankarbgçMEdlykmkGnuvtþcMeBaHnItibuKÁl ----------- 185 maRta 601>-kardak;nItibuKÁl[sßiteRkamkarRtYtBinitütampøÚvtulakar----185 maRta 602>-dIkaekaH nigdIkaCUndMNwgdl;nItibuKÁl ---------------186 matikaTI 2 kar)at;bg;lixitsñam karbkRsay nigkarEksRmÜlesckþIseRmc -----186 CMBUkTI 1 kar)at;bg;lixitsñam------------------------------------186 maRta 603>-bTb,BaØtþiEdlGnuvtþkñúgkrNI)at;bg;lixitsñam-----------186 maRta 604>-lixitcmøgEdlCMnYslixitedIm-----------------------186 maRta 605>-karbgáeLIgvijnUvlixiténnItiviFI ----------------------187 CMBUkTI 2 karbkRsay nigkarEktRmUvesckþIseRmc --------------------187 maRta 606>-smtßkic©rbs;tulakarEdl)anRbkasesckþIseRmc -------187 KnßITI 10 Gnþrb,BaØtþi ---------------------------------------------188 CMBUkeTal Gnþrb,BaØtþi ------------------------------------------188 maRta 607>-lkçxNÐénkarpþl;KuNsm,tþiCam®nþInKr)alyutþiFm’cMeBaHnaynKr)al Cati nignayTahan énkgraCGavuFhtß----------------------------188 maRta 608>-karGnuvtþenAkñúgeBlevla nUvry³eBlénkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ -188
 • xxxi maRta 609>-karGnuvtþenAkñúgeBlevla nUvry³eBlénbNþwg])aRs½y nigbNþwg Tas;--------------------------------------------------------188 maRta 610>-karGnuvtþenAkñúgeBlevla nUvviFansþIBIGaCJayukalénbNþwgGaCJa nig GaCJayukaléneTas --------------------------------------------188 KnßITI 11 Gvsanb,BaØtþi-------------------------------------------189 CMBUkeTal Gvsanb,BaØtþi----------------------------------------189 maRta 611>-nirakrN_énGtßbTc,ab;sþIBInItiviFIBImun------------------189 maRta 612>-karGnuvtþPøamnUvRkmnItiviFIRBhμTNÐ-------------------190 ]bsm<½n§ ------------------------------------------------------191