១-ទិដ្ឋភាពទូៅ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,006
On Slideshare
1,006
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
17
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ĄеĮР˝◦Бơ ◦ЊřļĮ◦РЮĉ ť
 • 2. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ២០០៩ ĄеĮР˝◦Бơ ◦ЊřļĮ◦РЮĉ ť ơ.ơ. ЮijЧυ˝⅜ũЯ‗ĜеЮĕйĕЊŗŎΒеĮБΒſБ? ឯក រែណនំេនះបរយយអំពេគលករណែណនំ នងនីតវធីននែដល្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវអនុវត្ដ ៍ ក ិ ី ិ ិ ិ ឹ មេនេពលអនុវត្ដគេ្រមងអភវឌ ន៍ទង ំ ិ យែដលេ្រប្របស់មូលនិធឃុំ សងត់ ែផនកអភវឌ ន៍។ ក ើ ិ ិ កនុងករណែដល្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ជមស់គេ្រមង េគលករណែណនំេនះ ក៏ ចអនុវត្ដបន ក ច ៍ ី ឹ ផងែដរ ស្រមប់គេ្រមងអភវឌ ន៍ទង ំ ិ យ ែដលមនេ្របើធនធនហិរញញ វតថុរបស់មូលនិធិឃុំ សងត់។ ក ិ ơ.Ư. ЮijЧυ˝⅜ũЯ‗Ĝе₤ŚБĮБŁũΒĕНŷijŚÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijсЮĕй ĠũЋŗŎΒеĮБΒſБŠй? ˛ ų ឯក រែណនំសី ្ដពករអនុ វត្ដគេ្រមងមូលនិធឃុំ សងត់េនះ ពពណនអំពីនតវធដ្រតម្រតូវ ែដលនង ក ៌ ី ិ ិ ី ិ ិ ី ៏ ឹ ឹ ្រតូវអនុវត្ដស្រមប់គេ្រមងននែដលេ្របើ្របស់មូលនិធិឃុំ សងត់ ែផនកអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន។ ក ិ ឯក ឯក រេនះមនបនបរយយអំពីនីតិវធីកុ នងករចំ ិ ិ ិ រេនះបរយយ្រគប់ដំ ិ យែផនករដ្ឋបលៃនមូលនិធិឃុំ សងត់េនះេទ។ ក ក់កលទំងអស់ៃនករអនុវត្ដគេ្រមងអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ កនុងេនះរួម ក ិ មនករេរៀបចំគេ្រមង កិចចលទធកមមគេ្រមង ករអនុ វត្ដគេ្រមង និងករ រេនះមនបនពពណនអំពដំេណករៃនករក ៌ ិ ិ ី ើ គេ្រមង។ ឯក ំ ើ េយគេទ។ ដេណរករក េគលករណែណនំ េ ៍ ឯក ស្ដ ង់ ម ន្រតួតពិនិតយនិងករ យតៃម្ល ងែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ នងកមមវធវនិ ក ិ ិ ិ ិ ិ ក ងែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ នងកមមវធវនេយគឃុំ សងត់ មនបរយយេនកនុង ក ិ ី ិ ិ ិ ិ ិ យែឡក។ រេនះែចកេចញជ៤ជំពូក េហើយកនុងជំពូកនីមយៗ្រតូវបនែបងែចកជែផនកតូ ចៗេទៀត។ ទ្រមង់ ួ រ ែដលបនពិ ព ណ នេនកនុ ងជំ ពូ កនី មួ យ ៗ នឹ ង មនេនែផន ក ចុ ងេ្រកយៃនេសៀវេភែណនំ េនះ ៌ (ឧបសមពនធទី១)។ ័ ť ĄеĮР˝◦Бơ ៖ ◦ЊřļĮ◦РЮĉ ំ ជពូកទី១េនះ ពពណនអំពីទិដភពទូេទ េគលបំណង និងមតិករបស់ឯក ៌ ្ឋ ិ ផ្ដល់ពតមនផងែដរអំពី្របេភទគេ្រមងសម្រសប ័ ៌ ែផនកអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន។ ិ ំ រេនះ។ ជពូកេនះក៏បន ខ្លះ ែដល ចេ្រប្របស់ថវកពីមូលនិធិឃុំ សងត់ ក ិ ើ ĄеĮР˝◦БƯ ៖ ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą ំ ជពូកទ២េនះបរយយអំពនីតវធែដល្រកុម្របក ឃុំ ី ិ ី ិ ិ ី ឹ សងត់្រតូវែតអនុវត្ដ ក មចប់ ងពេពល ំ ី ក់ បញចូ លគេ្រមងេទកនុងេសចក្ដី្រពងកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់ រហូតដល់េពលែដលគេ្រមងទទួលបន ក ិ ិ ករពនិតយបញក់បេចចកេទស។ េ្រកយពីករពិនិតយបញក់បេចចកេទស េមឃុំ េចសងត់ ចចប់េផ្ដើម ជ ជ ក ិ ំ ើ ដេណរករ លទធកមម េដើមបអនុវត្ដគេ្រមងេនះ។ ី ĄеĮР˝◦Бư ៖ Ų◦ċ˝ņŊ ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣˝ЊşĆ₤ĕŜ ំ ជពូកទ៣េនះពពណនអំពីនតវធស្រមប់េធ្វកចចលទធកមមកចសនយ (ករេរៀបចំឯក ៌ ី ិ ី ិ ិ ី ើ ិ ិ ច ៃថ្ល នងករចុះកចសនយស្រមប់កចសនយករងរ ិ ិ ច ិ ច េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ រេដញៃថ្ល ករេដញ ភ ងសង់ េស កមម នងករផគតផងសមរៈឬទំនិញ) ់ គ ់ ិ 1
 • 3. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ២០០៩ នងនីតវធី ស្រមប់អនុវត្ដកិចសនយ េ្រកយពករេ្រជសេរសបនអនកទទួលករ អនកផ្ដល់េស កមម នង ច ើ ិ ិ ិ ី ើ ិ ំ អនកផគតផងទំនិញ។ ជពូកេនះក៏នឹងបក្រ ់ គ ់ យអំពីនតវធកុ ងករ្រតួតពនតយកិចសនយ នងករបញក់ ច ជ ី ិ ិ ី ន ិ ិ ិ ន ន ់ គុណភព នងបរមណៃនករងររបស់អកទទួលករ និងអនកផ្ដល់េស កមម និងទំនិញរបស់អកផគតផគង់ ិ ិ ផងែដរ។ ĄеĮР˝◦Б̉ ៖ Łũ″ņŢĕ ĕЊ₣ǻŎijаņųÐЮŪŌ₣þНе ₤İijс ˛ ំ ជពូកទី៤េនះ ពពណនអំពីរេបៀប ៌ ិ ម នករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់ នងអំពីរេបៀប យ ក ិ តៃម្លេលើលទធផលរបស់គេ្រមងទំងេនះ េនថក់ឃុំ សងត់ េខត្ដ ្រកុង នងេនថក់ជត។ ន ក ន ិ ិ ơ.ư. ЮijЧΒĖ˝₧Šųй ďΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сυ˝⅜ũЮĕй? ឯក រេនះ្រតូវេ្រប្របស់េ យអនកទំង ើ យ អភវឌ ន៍ឃុំ សងត់។ ជទូេទ អនកែដល្រតូវេ្របើឯក ក ិ   ែដលពក់ពនេទនឹងករេរៀបចំ និងករអនុវត្ដគេ្រមង ័ ធ រេនះ រួមមន ៖ េមឃុំ េចសងត់ែដលជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករេរៀបចំ និងអនុវត្ដគេ្រមងកនុងឃុំ សងត់របស់ខួ ្លន ក ក អនកជំនួយបេចចកេទស ្រពមទំងទី្របឹក ែដល្រតូវបនជួលេដើមបផ្ដល់េយបល់ដល់ ឃុំ សងត់អំពី ក ី ករេរៀបចំ នងករអនុវត្ដគេ្រមង ិ    ក ម្រន្ដកមមវធរបស់ គ.ជ.វ.វ េនថក់េខត្ដ ្រកុងែដល្រតូវផ្ដល់ករគំ្រទដល់្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ន ិ ី ឹ ី ម្រន្ដថក់េខត្ដ ្រកុង នង្រកសួ ងែដលទទួលខុស្រតូវេលើករ ម ន នង យតៃម្លគេ្រមងឃុំ សងត់ ក ី ន ិ ិ បុគគលិកអងគករមនែមនរ ្ឋ ភបល នងអនកេផ ងេទៀត ែដលចង់េធ្វើករែស្វងយល់ពីករងរអភវឌ ន៍ ិ ិ ិ ិ របស់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ក  អនកទទួលករ អនកផ្ដល់េស កមម និងអនកផគតផងទំនិញ ែដលមនបំណងចុ ះកិចចសនយអនុវត្ដគេ្រមង ់ គ ់ មូលនិធិឃុំ សងត់។ ក ơ.̉. ЮijЧυ˝⅜ũЮĕйЮũЬĠşеЮΌЧ₣ЯĩΔ˝ЮŲЧņРŲŢĕΒſБ? ť ខ្លម ឹ រែដលមនេនកនុងឯក រែណនំេនះ ភគេ្រចន គែផ្អកេទេលើចបប់សី ្ដពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ើ ឺ ឃុំ សងត់ នងេគលករណែណនំនន។ េគលបំណងៃនករបេងកើតឯក ក ៍ ិ េគលករណែណនំទងអស់ ៍ ំ បញចូ លគជឯក ន ន និងងយយល់ផងែដរ។ រេនះ គេដើមប្របមូលផ្ដុំនូវ ល់ ឺ ី រមួយ ែដលេធ្វឱយអនកេ្របើ្របស់មនលកខណៈងយ្រសួល ើ ងខងេ្រកមេនះ នងបងញអំពីឯក ្ហ ឹ រចបប់នន ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ជមូល ្ឋ នកនុងករ េរៀបចំ “េសៀវេភែណនំសី ្ដពករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់” ៖ ក ី េលខ នស/រកម/ ថ ប័ន ្រពះ្របមុ ខរដ្ឋ ០៣០១/០៥ ២៤២៣ ្របក ចំណងេជង ើ ្រពះ ជ្រកម្របកសឱយេ្របចបប់ស្ដពី ី ី ករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលឃុ ំ សងត់ ក ្រកសួងម នង ិ ៃផទ ្រកសួងែផនករ ្របកសអន្ដរ្រកសួងស្ដីពីករក ងែផនករអភវឌ ន៍ ិ ឃុ ំ សងត់ និងកមមវ ិធីវ ិនិេយគឃុ ំ សងត។ ក ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ កលបរេចឆទ ិ ១៩ មន ២០០១ ី ០៣ កកក ២០០៧ 2
 • 4. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ េលខ ថ ប័ន ១៦ ចំណងេជង ើ អន្រក.បក ៣៣១ សហវ.្របក ៩៣៧ សហវ អនុ្រកឹតយស្ដពីមូលនធិឃុំ សងត់ ក ី ិ ជរ ្ឋ ភបល ិ ២៦ អនុ្រកឹតយស្ដព្របព័នធ្រគប់្រគងហរញញវតថុឃុ ំ សងត់ ក ី ី ិ ០២ េម ្របកសែណនំស្ដពីករេរៀបចំ នងករអនុវត្ដ ី ិ ២៩ េម ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងហរញញវតថុ ិ ិ សហវ.្របក ៨៨១ សហវ.ហម ២៣១ សហវ.្របក ២៥ កុមភៈ ២០០២ ថវ ិកឃុ ំ សងត់ ក ២០០២ ២០០២ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច ្របកសែណនំស្ដពីករងរលទធកមមរបស់ឃុំ សងត់ ក ី ៣១ ធនូ ២០០២ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច ្របកសែណនំស្ដពីករងរលទធកមមរបស់ឃុំ សងត់ ក ី ២៨ មន ី ្រកសួងេសដ្ឋកិចច ្របកសស្ដីពីករែកសំរល ួ ២៧ តុ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច ្របកសែណនំស្ដពីករងរលទធកមមរបស់ឃុំ សងត់ ក ី នងហរញញវតថុ ិ ិ ១៧២ ២០០៩ កលបរេចឆទ ិ ជរ ្ឋ ភបល ិ អន្រក.បក ơ.̣. ែខមក នងហរញញវតថុ ិ ិ នងហរញញវតថុ ិ ិ នងហរញញវតថុ ិ ិ ងរបយករណ ៍ មតកថវ ិក នងមតកគណនឃុំ សងត់ ក ិ ិ ិ ី ២០០៣ ២០០៣ ២៩ េម ២០០៥ Łũĩ℮Įſĩ⅝ŎЮ₤ЬŷЮŅЯ‗Ĝе₤ŚБĮБŁũΒĕНŷijŚÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ទងអស់្រតូវមនេសៀវេភែណនំសី ្ដពករអនុ វត្ដគេ្រមងមូលនិធឃុំ សងត់េនះ ក ំ ក ឹ ី ិ មួយចបប់តមកល់េន រក នង ិ នេន ឃុំ សងត់។ អនកទំង ក យ ែដល្រតូវករ នេសៀវេភែណនំេនះ ពួកេគ ច ឃុំ សងត់។ ក អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ជអនកធនថ េសៀវេភែណនំសី ្ដពករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនធិឃុំ ី ិ សង ត់ េគលករណែណនំ និងលិខិតបទ ្ឋ នេផ ងៗេទៀតែដលទក់ទ ងនឹងករអនុ វត្ដគេ្រមងមូ លនិធិឃុំ ក ៍ សងត់ ្រតូវបនែចកជូ នដល់្រគប់ឃុំ សងត់ទងអស់។ ក ក ំ ơ.̀. ЮijЧΒſБЮĉďņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс? ˛ មូ ល និ ធិ ឃុំ សង ត់ គឺ ជ កញច ប់ ថ វ ក មួ យ ែដល ជរ ្ឋ ភិ ប លកមពុ ជ្រតូ វ េផទ រ េទឱយឃុំ សង ត់ ។ ក ក ិ មូលនិធិេនះ រួមមនចំណលពីចំែណកដ៏ជក់ ូ ៃដគូអភវឌ ន៍នន។ ិ ក់ៃនចំណលចរន្ដៃនថវករដ្ឋ្របចំឆ ំ និងពីករចូ លរួមរបស់ ូ ន ិ មូលនធេនះមនពរែផនកសំ ខន់ៗ គែផនករដ្ឋបលទូេទ នងែផនកអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន។ ិ ិ ី ឺ ិ ិ ơ.̀.ơ. ЯĩĖ˝ũřťģŲ◦РЮĉ ែផនករដ្ឋបលទូ េទ គស្រមប់ចំ ឺ ភរកចរដ្ឋបលទូេទរបស់ ខួ ន។ ចំ ្ល ិ ច យទំងេនះ រួមមន ៖  ្របក់បំ  ក េបៀវត ម្រន្ដឃុំ សងត់ និងចំ ី  យ្របតិបត្ដករ នងវនេយគេ ិ ិ ិ ិ យរដ្ឋបលឃុំ សងត់ កនុងករអនុវត្ដ ក ច់ស្រមប់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ក ករទញ ឬករជួលទី ិ យេផ ងៗដល់ម្រន្ដី បុគលិកទំងេនះ គ ងស្រមប់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ំ ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 3
 • 5. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ       ែខមក ២០០៩ សងរម នងឧបករណករយល័យ ឬមេធយបយសមរៈរដ្ឋបលស្រមប់្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ្ហ្ហ ឹ ៍ ភ ក ិ ិ ឹ ករជួសជុល នងករែថទំមេធយបយសមរៈរដ្ឋបល ភ ិ ៃថ្លេ្របើ្របស់ទឹក និងអគគិសនី ទញ ឬជួលយនជំនិះ ិ េ្របងឥនធនៈ េ្របងរ ំអិល និងករែថទំយនជំនិះ ចំ យេផ ងៗ។ ơ.̀.Ư. ЯĩĖ˝ΒķЊŷűΘĕчņРŲŢĕ ť ែផនកអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន គស្រមប់ចំ ិ ឺ យ្របតបត្ដករ និងចំ ិ ិ យវនេយគេ ិ ិ យរដ្ឋបលឃុំ សងត់ ក ស្រមប់ អភវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមពនេនមូល ្ឋ ន (េលើ កែលងមេធយបយសមរៈរដ្ឋបល) នងករផ្ដល់េស ័ ធ ភ ិ ិ េសដ្ឋកិចច សងគម េនឃុំ សងត់ (េលើ កែលងរដ្ឋបល)។ ក ឃុំ សងត់ ចេ្រប្របស់ថវកមួយចំែណកៃនថវកវភជន៍របស់មូលនិធិឃុំ សងត់ ស្រមប់សមស ក ក ិ ិ ិ ើ ភគអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន េដើមប ី ៉ ប់រងេលើករចំ ិ  ករអេងកត គំនូសប្លង់ ករ យមួយចំនួន ដូចខងេ្រកម ៖ ្ល ្ឌ ងសង់ ករជួសជុល និងែថទំផូ វ ផ រ មណលសុ ខភព មជឈមណលសហគមន៍ សំ ណង់្របព័នធធ ្ឌ ្រស្ដ ឃងផទុកកសិផល ្របព័នធផតផគងទក នង ្ល ំ គ ់ ់ ឹ ិ ថមពល នងេហ ្ឋ រចនសមពនេសដ្ឋកិចចសងគមេផ ងេទៀត។ ចំ ័ ធ ិ ថវកែដលមនេលខកូដ ៦៨ “ចំ ិ  ចំ ចំ  ចំ យទំងេនះ្រតូវចុះកនុងមតិក យវនេយគអភវឌ ន៍មល ្ឋ ន”។ ូ ិ ិ ិ យពក់ពននឹងេហ ្ឋ រចនសមពនមូល ្ឋ ន រួមមន ករែថទំ ករជួសជុលតូច នងតៃម្ល ័ ធ ័ ធ ិ យេផ ងេទៀត ែដលចំបច់ស្រមប់្របតិបត្ដិករេហ ្ឋ រចនសមពនធ នងករផ្ដល់េស ែដល ័ ិ មនករពក់ពន។ ចំ ័ ធ េស ធរណៈ”។ យទំងេនះ ្រតូវចុះកនុងមតិកថវកែដលមនេលខកូដ ៦២ “ចំ ិ េនះ្រតូវចុះកនុងមតិកថវកែដលមនេលខកូដ ៦១ “ចំ ិ ចំ យ យស្រមប់ករេរៀបចំែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ ដូចជ ករ្របមូលទនននយេសដ្ឋកចសងគម ក ិ ិ ័ ិ ច ករ្របក ជមួយ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ករេបះពុមនងផ ព្វផ យឯក ភ ិ ឹ  េរៀន រែផនករ។ ចំ យរដ្ឋបលទូេទ”។ យពក់ពននឹងឧបតថមភគ្រទដល់កមមវធីអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន ែដលេរៀបចំេ ័ ធ ំ ិ ិ រ ្ឋ ភបល នងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ដូចជ ចំ ិ ិ យទំង យអងគករមនែមន ិ យេលើករអប់រ ំ និងយុទនករព័តមនស្រមប់ ធ ៌ ្រស្ដី និងយុវជនមូល ្ឋ ន ករករពរបរ ិ ថ ន ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងកមមវធីដៃទេទៀត ិ ែដលមនផលប៉ះពល់ដល់សុខុមលភព្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។ មតកថវកែដលមនេលខកូដ ៦៤ “ចំ ិ ិ ចំ យអន្ដ គមន៍ែផនកសងគមកច”។ ិ ច យទំងេនះ្រតូវចុះកនុង ĠŔ˝с ៖ កនុងករណគេ្រមងេស កមមេរៀបចំជកញច ប់ែដលបញចូ លនូ វសកមមភព ឬលទធផលននែដលមន ą ី ទំនក់ទំនង និងគំ្រទគេទវញេទមកេដើមបសេ្រមចបននូវទសេ ន ិ ី ិ ចុះកនុងមតកថវក ែដលមនេលខកូដ៦៤ “ចំ ិ ិ គេ្រមង ករចំ យៃនគេ្រមងេនះក៏្រតូវ យអន្ដ គមន៍ែផនកសងគមកច”ផងែដរ។ ិ ច េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 4
 • 6. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ២០០៩ ơ.́. ÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчþНе ₤İijс ˛ ơ.́.ơ. ÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣Ų◦ċĩŲ គេ្រមងមនលកខណៈជសំ ណៃនលទធផល ែដលរួមគេដើមបសេ្រមចទិសេ ុំ ន ី មួយែដលបនបេងកើតេឡើងេ យគេ្រមង េហើយែដលេយង ើ  លទធផលខុសៗគ េនទី ន ្រប  លទធផលជេ្រចនដូ ចៗគ េនទី ន ើ គេ្រមងែដល្រតូវបនអនុវត្ដេ ច ប់ ឬ ស់ែវងបន។ គេ្រមងមួយ ងែតមួយ (ឧទហរណ ៖ ទំនប់មយែខ ំ ៍ ួ យមួយែខ បេងកតបនជគេ្រមងមួយេ ើ មួយ។ លទធផល គជអ្វី ឺ ថ គេ្រមង្របព័នធ ធ ចមន ៖ ទរទកមួយកែន្លង នង ្វ ឹ ិ ្រស្ដ)។ ងេផ ងគ (ឧទហរណ ៖ អណង េន៥ភូម)។ ំ ន ៍ ិ ូ ្ដ ច យេ្រប្របស់មូលនិធិឃុំ សងត់ ែផនកអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន ្រតូវែតឆ្លុះបញំង ក ិ ើ េនកនុងកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់។ ថវកែដលបនវភជន៍ស្រមប់គេ្រមងទំងេនះ ្រតូវឆ្លុះបញំងេនកនុង ក ច ិ ិ ិ ិ គេ្រមងថវក្របចំឆរបស់ឃុំ សងត់។ នំ ក ិ គេ្រមងមួយ្រតូវមន ៖  ន ម េឈះមួយ។ ជករសំ ខន់កុ ងករផ្ដល់េឈះមួយឱយគេ្រមង េដមបែញក ឱយ ច់ពគេ្រមងេផ ង ម ើ ី ី េទៀត។   ្របេភទគេ្រមង (ឧទហរណ ៖ “ផគតផគងទឹក ៍ ់ ់ ្អ តជនបទ” “គមនគមន៍ជនបទ”) រយៈេពល និងគេ្រមងថវក (គេ្រមងថវកដក្រសង់េចញពីកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់) ក ិ ិ ិ ិ  យងេ ៉ ច  យងេ ៉ ច ស់មនទី ងមួយ។ ជធមម ំ ស់មនលទធផលមួយ។ ទី ង ជភូមមយ ឬភូមេ្រចើនជងមួយ។ ំ ិ ួ ិ លទធផលមួយ្រតូវមន ៖  ្របេភទលទធផលមួយ  ទី ងមួយ។ ចំេពះគេ្រមងឃុំ សងត់ លទធផលមួយ្រតូវបនកំណត់ថ ជទី ំ ក ្របសិនេបើ គេ្រមងមួយមនសកមមភពដូ ចគេន២ភូមិ េយង ប់២លទធផល។ ន ើ  ឯក  ងេនភូមមយ។ ំ ិ ួ មួយស្រមប់ករ ស់ែវង។ បរមណមួយ។ ិ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð  ជទូេទ គេ្រមងជេ្រចន ើ ចសថិតកនុង្របេភទគេ្រមងែតមួយ។ ្របសិនេបលទធផលេនកនុងកមមវធី ិ ើ វនិេយគឃុំ សងត់ គជផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហម េហយលទធផលមួយេផ ងេទៀត គឺជអណងសនប់ ក ិ ឺ ើ ូ ្ដ េនះលទធផលទំងេនះ ្រតូវែត  នង “គេ្រមងផ្លូ វលំ ជនបទ”។ ិ ក់េនកនុងគេ្រមង២េផ ងគ គឺ “គេ្រមងផគតផគងទឹក ន ់ ់ ចំេពះគេ្រមងេស កមមមយចំនួន ួ ្អ តជនបទ” ចរួមបញចូ លគនូវសកមមភព ឬលទធផលនន ែដលមនសថិត ន ិ េនកនុង ្របេភទគេ្រមងែតមួយ។ គេ្រមងេស កមម្របេភទេនះ ចរួមបញចូ លគនូវេស កមម សមរៈ ន ភ ទំនិញ នងឬករងរ ិ  ងសង់តូច ច េដមបសេ្រមចបននូវទសេ ើ ី ិ លទធផលននែដលរួមគេដើមបសេ្រមចទិសេ ន ី ឧទហរណ ៖ ៍ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ែតមួយ្រតូវ រួមរបស់គេ្រមង។ ក់ជមួយគេនកនុងគេ្រមងមួយ។ ន 5
 • 7. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក  លូ ព ន នង្រកល្រកួស្រកហមេនេលើផូ វមួយែខ ្រតូវ ្ល ិ  គេ្រមងកសិកមមច្រមុះែដលរួមមនលទធផលជ កសិករទទួលបននូវករបណះប ុ ្ដ ២០០៩ ក់ជមួយគេនកនុងគេ្រមងមួយ។ ន ្ដ ល ្រសះ ស្រមប់ ចញចឹម្រតី េ ងជីកុំបុសិ ្ដ ្រទុងចិញចឹមសត្វ កសិករទទួលបននូវ្រគប់ពូជ កូន្រតី ពូជសត្វ ៉ ិ នងសមរៈស្រមប់ករ ភ ិ ងសង់នន។ លទធផលទំងអស់េនះ្រតូវ ក់បញចូ លេទកនុងគេ្រមង ែតមួយ ពេ្រពះ លទធផលទំងអស់េនះរួមគសេ្រមចបននូវទិសេ ន ី េដមបបេងកើនជីវភពរស់េន្របជពលរដ្ឋ។ ើ ី ឧទហរណអំពគេ្រមង នងលទធផល ៖ ៍ ី ិ ្របេភទគេ្រមង គមនគមន៍ជនបទ ងសង់ ក់លូ៨កែន្លង ែតមួយ គឺកសិកមមច្រមុះ លទធផល ព ន១កែន្លង នង្រកល្រកួស្រកហម្របែវង៥គ.ម ិ ស្រមប់ផូ ្លវមួយែខ ឆ្លងកត់៣ភូមិ ៖  លូ២កែន្លង  លូ៤កែន្លង និង្រកល្រកួស្រកហម២គ.ម សថិតេនភូមិ “ខ”  ផគតផគងទឹក ់ ់ ្អ ត លូ២កែន្លង និង្រកល្រកួស្រកហម១គ.ម សថិតេនភូមិ “គ” អណងលូចំនួន៨ េនកនុងភូ មិ៣ និងអណងសនបចំនួន១២ េនកនុងភូមិ៤។ ់ ូ ្ដ ូ ្ដ ងសង់ េរៀន២បនទប់ បំពក់សងរម អណងមួយ និងបងគន់អនម័យ ្ហ ឹ ូ ្ដ ករអប់រ ំ ័ ករអប់រ ំស្រមប់មនុស េពញវយ សហគមន៍ជលផល ព ន១កែន្លង នង្រកល្រកួស្រកហម២គ.ម សថតេនភូមិ “ក” ិ ិ ចំនួន២ េន េរៀនមួយ។ ថក់អកខរកមម េន៣ភូមិ។ ន រចនសមពនធ និងលកខន្ដិកៈ្រគប់្រគងសហគមន៍ ែផនទីសហគមន៍ បេងលេបតុង ័ គ េបះកំណត់្រពំ្របទល់សហគមន៍៣០០េដីម ករចុះបញជ ីសហគមន៍ នងកិចច ិ ្រពមេ្រពៀង ែផនករ្រគប់្រគងសហគមន៍ (ករករពរកូ នេឈៃ្រពលិចទឹក ករ ី អភវឌ រវបបកមម េទសចរណធមមជតិ ...។ល។ ) ៍ ិ ី ĠŔ˝с ៖ ą   សកមមភពរដ្ឋបលរបស់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ មនែមនជគេ្រមងេទ។ ក ិ ្របតបត្ដិករ ឬករែថទំលទធផលគេ្រមងឃុំ សងត់ ក ិ មនែមនជគេ្រមងមួយថមី ិ ច់េ យែឡក េនះេទ ែត ជសកមមភពជបន្ដៃនគេ្រមងឃុំ សងត់េនះ។ ក  ្របតបត្ដករ ឬករែថទំេហ ្ឋ រចនសមពនធែដលមនែមនជលទធផលៃនគេ្រមងឃុំ សងត់ គួរែត្រតូវ ័ ក ិ ិ ិ ចត់ទុកថជគេ្រមងថមេនកនុងឆទ១ ប៉ុែន្ដ្របតបត្ដករ ឬសកមមភពែថទំបន្ដេលើគេ្រមងដែដល នំ ី ី ិ ិ   េនះ េនឆបន្ដបនប់េនះ មនែមនជគេ្រមងថមីេទ។ នំ ទ ិ ករផ្ដល់េស កមម គួរ្រតូវចត់ទុកថជគេ្រមងថមីេនឆទី១ ប៉ុែន្ដចំេពះសកមមភពផ្ដល់េស កមម នំ ដែដលេនះ ដល់អនកទទួលផលដែដលេនឆបន្ដបនប់េនះ មនែមនជគេ្រមងថមីេទ។ នំ ទ ិ េពលេវ ស្រមប់អនុវត្ដគេ្រមង ចមនរយៈេពលេ្រចនជងមួយឆ។ ្របសិនេបគេ្រមងមន នំ ើ ើ ទំហំធំេពកស្រមប់អនុវត្ដកុ ងរយៈេពលមួយឆ ំ េនះ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ចេធ្វករសេ្រមចឱយ ន ន ក ឹ ើ អនុវត្ដ មែផនកៗៃនគេ្រមងកនុងឆនមយៗ ស្រមប់រយៈេពល២ ឬ៣ឆ។ នំ ី ួ នំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 6
 • 8. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ២០០៩ ơ.́.Ư. ĕЊŎņĕњŎаĕÐЮŪŌ₣Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕņРŲŢĕ ť ċ ť គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនមូល ្ឋ ន គជគេ្រមងែដលបេងកើតបនជអចលន្រទពយ ែដលសថិតេនមួយ ័ ធ ឺ កែន្លង េហយជទូេទ្របជពលរដ្ឋទងអស់េនមូល ្ឋ នេនះ ំ ើ ចេ្រប្របស់បន។ ើ ួ ៍ “េនមូល ្ឋ ន” មនន័យថ គទូទងឃុំ (ឧទហរណ គេ្រមងផ្លូវ) ឬក៏មយែផនកៃនភូមិ (ឧទហរណ ំ ៍ ឺ អណងទឹក) ប៉ុែន្ដមនមនន័យថ គជផទះមួយេនះេទ។ ែផនកននៃនេហ ្ឋ រចនសមពនធ ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ ័ ិ ឺ ូ ្ដ េ យផទះមួយ (ឧទហរណ ករភប់ប ៍ ជ ្ដ ញអគគសនីេនផទះមួយ) ្រតូវែតចំ ី យេ យមស់ផះេនះ។ ច ទ ឧទហរណមួយចំនួនៃនេហ ្ឋ រចនសមពនធមូល ្ឋ នរួមមន ៖ ៍ ័   ផ្លូវែដលបេ្រមឱយ្របជពលរដ្ឋេនកនុងឃុំ សងត់ (េទផ រ ក ើ ឬក៏ផូ វតភប់េទទីរម្រសុក ឬទីរមេខត្ដ និង ្ល ជ ួ ួ កនុង មូល ្ឋ ន  អនម័យ  ្របព័នធ ធ  ្របព័នធ និងប  ព ន លូ នងសំ ណង់ដៃទេទៀត ិ ងទឹក ឬក៏ប ករផគតផងទក ដូចជអណង ្រសះ ់ គ ់ ឹ ូ ្ដ េរៀន មណលសុ ខភព។ល។) ្ឌ ្ដ ញទឹក ្អ ត ស្រមប់េ្រប្របស់េន ើ មផទះ ធរណៈ នង្របព័នធបង្ហូរទកស្អុយ ិ ឹ ្រស្ដ េលើកែលងែតមសុី នបូមទឹកចល័ត ៉ ្ដ ញែចកចយអគគសនីស្រមប់េ្របើ្របស់ ិ សំ ណង់ផ រ ឬទី ងផ រ ំ មផទះេនកនុងឃុំ សងត់ ក  សំ ណង់ េរៀន  មណលសុ ខភព ្ឌ  សំ ណង់អគរេផ ងៗែដលបំេរឱយសហគមន៍ ប៉ុែន្ដមនបេ្រមឱយនេយបយ ើ ិ ើ របស់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ និងលំ េន ្ឋ នឯកជនេឡើយ ក  ប ្ដ ញផគតផគងទឹក និងអនម័យ មអគរ ់ ់ ធរណៈ ដូ ចជ ទីផ រ  សំ ណង់កែន្លង  សន ករងររដ្ឋបល េរៀន មណលសុ ខភព ្ឌ សំ ណង់កែន្លងគំ្រទ្របព័នករពរបរ ិ ថ ន និង្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ធ  ក់សំ ម (ឧទហរណ ទបដុតសំ មេនទផ រ) ៍ ី ្របេភទៃនអគរ ឬសំ ណង់េផ ងេទៀត ក៏ ចេ្រប្របស់មូលនិធឃុំ សងត់ែផនកអភវឌ ន៍បនែដរ។ ក ើ ិ ិ េលើកែលងែត   ឱយករ ពចរ ិ អគរ ឬសំ ណង់ែដលេ្រប្របស់ស្រមប់រដ្ឋបល្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ឬក៏បុសិ៍្ដនគរបល ក ៉ ើ ឹ អគរ ឬសំ ណង់ែដលបេ្រមឱយគណបក នេយបយ ើ មួយ។ គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនភគេ្រចើន គជករជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមពនចស់ែដលមន្រ ័ ធ ័ ធ ឺ ប់ជំនួស ័ ធ ួ ងសង់េហ ្ឋ រចនសមពនថី។ ដូេចនះ្របេភទគេ្រមងជួសជុ លេហ ្ឋ រចនសមពនមយចំនួន គួរ្រតូវបន ័ ធ ម ថ ជករចំ យវនិេយគអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន។ ិ ិ ឧទហរណ ្របេភទគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនមយចំនួនែដល្រតូវបនពិចរ ៍ ័ ធ ួ េយគ អភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន ៖ ិ ងសង់ថីម ករជួសជុលែដល ថជករចំ យវនិ ិ ្ល ចេ្រប្របស់បនកនុងរយៈេពល៥ឆ ំ នងករែថទំផូ វជខួប។ ន ិ ើ  ករ  ករជួសជុលបនន់ ដូចជករខូចខតេ ទ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ យ រទកជំនន់។ ឹ 7
 • 9. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ២០០៩ ơ.́.ư. ĕЊŎņĕњŎаĕÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ គេ្រមងេស កមម គជសកមមភពមួយ ឬសំ ណសកមមភពននែដលមនទំនក់ទំនង និងគំ្រទគេទ ុំ ន ឺ វញេទមកេដើមបសេ្រមចបននូវទសេ ិ ី ិ គេ្រមង ដូចជ ករអភវឌ ធនធនមនុ ស ិ ចំណល ករផ្ដល់សមរៈបរករ-ទំនិញ ករផ្ដល់ពូជ ករេរៀបចំសហគមន៍់ នងឬករ ូ ភ ិ ិ ខ ឧទហរណ ៖ គេ្រមងកសិកមមច្រមុះ។ ទសេ ៍ ិ ពលរដ្ឋ។ សកមមភពននៃនគេ្រមងេនះ        ចមន ៖ សកមមភពបេងកើន្របក់ ងសង់ខតតូចជេដម។ ន ើ ៃនគេ្រមងេនះ គឺេដមបបេងកនជវភពរស់េន្របជ ើ ី ើ ី ករេរៀបចំ្រកុម និងលកខនិ្ដកៈ្រកុម ករបណះប ុ ្ដ ្ដ ល ករជក្រសះស្រមប់ចិញចឹម្រតី ី ករេធ្វេ ងជីកុំបុសិ ្ដ ៉ ើ ករេធ្វ្រទុងចិញចឹមសត្វ ើ ករផ្ដល់្រគប់ពូជ កូន្រតី ពូជសត្វ នងសមរៈស្រមប់ករ ភ ិ ករចុះ ម ន និងជួយកសិករេគលេ ងសង់នន កនុងករអនុវត្ដជក់ែស្ដង។ ơ.́.̉. şе‗ş₤еžĕсៗ˝Ė₣ŁũΒĕНŷijŚÐЮŪŌ₣ Н О  ករេរៀបចំគេ្រមងរួមមន ករសិក គេ្រមង ករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមងលម្អត និងករពិនិតយ ិ បញក់បេចចកេទស។ ជ  ដំ ក់កលបនប់ពករេរៀបចំគេ្រមង គករងរលទធកមម។ មនន័យថ ្រតូវជួលអនកទទួលករ ទ ី ឺ ់ គ ់ ឬអនក ផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផងទំនិញ េដមបអនុវត្ដកចសនយករងរ ើ ី ិ ច ឬផគតផង់ ទំនញ ឬសមរៈ។ ជទូេទ កចលទធកមម្រតូវេធ្វេឡងេ ់ គ ភ ិ ិ ច ើ ើ ងសង់ ឬផ្ដល់េស កមម យករេដញៃថ្ល ្របកួត្របែជងជ ចំហ។  ដំ ច ក ក់កលបនប់ពីកិចចលទធកមម គជកអនុវត្ដកិចសនយ។ េមឃុំ េចសងត់នឹងទទួលខុស្រតូវ ទ ឺ ្រគប់្រគងកិ ចច ស នយ េ គេ្រមង។  ដំ យមនជំ នួ យ ពី អន ក ្រតួ ត ពិ និ តយបេចច ក េទស និ ង គណៈកមម ក រ្រគប់្រគង ក់កលចុងេ្រកយ គឺជករេ្រប្របស់ នងែថទំ។ ស្រមប់្របេភទគេ្រមងមួយចំនួន ្រកុម ើ ិ ្របក ឃុំ សងត់្របគល់ករទទួលខុស្រតូវេលើករេ្រប្របស់ នងែថទំេទឱយ្រកុមេ្រប្របស់ ឬ្រកុម ក ើ ិ ើ ឹ ែថទំ។ េទះជយង ៉ ក៏េ យ ស្រមប់គេ្រមងេផ ងៗេទៀត ជពេសសគេ្រមងផ្លូវ ្រកុម្របឹក ិ ឃុំ សងត់្រតូវបន្ដករទទួលខុស្រតូវែថទំលទធផលគេ្រមង េហើយករែថទំេនះ្រតូវេ្របើ្របស់ថវក ក ិ ឃុំ សងត់។ ក ជទូេទករអនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់ ចមនកចសនយ ៣្របេភទ ៖ ក ិ ច  កចសនយករងរ ិ ច េធ្វករ ើ  ងសង់ គជកចសនយរ ងេមឃុំ េចសងត់ នងអនកទទួលករឯកជន េដមប ី ក ើ ឺ ិ ច ិ ងសង់។ ឧទហរណ ៖ កិចសនយ ៍ ច ងសង់ េរៀន។ កចសនយករងរេស កមម គឺជកិចសនយរ ងេមឃុំ េចសងត់ និងអនកផ្ដល់េស កមមែដលនឹង ច ក ិ ច ផ្ដល់េស កមមជក់ ក់ មួយ។ ឧទហរណ ៖ ថក់អកខរកមម កសិកមមច្រមុះ។ ៍ ន េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 8
 • 10. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ  ែខមក ២០០៩ កចសនយទិញទំនិញឬសមរៈ(ឬករបញទិញ) ៖ េមឃុំ េចសងត់េ្រប្របស់ករបញទញ េដមប ី ភ ជ ក ជ ិ ើ ិ ច ើ ទញសមរៈបរករនន។ ឧទហរណ ៖ មសុី នបូមទឹក។ ភ ៍ ៉ ិ ិ ខ ơ.́.̣. ˝ЊşĆ₤ĕŜ   កចសនយនីមយៗ ្រតូវបនកំណត់េនកនុងគេ្រមងថវក្របចំឆរបស់ឃុំ សងត់ ួ នំ ក ិ ិ ច កចសនយនីមយៗ ្រតូវមនេលខកូដរបស់ មួយ ួ ិ ច  ជធមម កចចសនយមួយ្រតូវបនេ្រគងស្រមប់អនុវត្ដកុ ងរយៈេពលែត១ឆបុេ ន នំ ៉ ិ  កចសនយមួយ ិ ច ្ណ ះ ចរួមបញចូ ល ៖  លទធផលទំងអស់ពគេ្រមងមួយ ី  លទធផលមួយចំនួនពគេ្រមងមួយ ី  លទធផលននពីគេ្រមងេ្រចើនជងមួយែដលមន្របេភទដូចគ។ ន  កចសនយមួយមន ិ ច ិ ចបញចូ លលទធផលននពីគេ្រមងេផ ងៗ ែដលមន្របេភទគេ្រមងខុ សគេទ។ ន ឧទហរណ ៖ ឃុថីម មន៤គេ្រមង ៍ ំ េឈះគេ្រមង ម គេ្រមងផ្លូវភូ មិតបូង គេ្រមងផ្លូវភូ មិក េជង ី ្របេភទ គមនគមន៍ជនបទ ្ដ ល នង ិ ់ ឹ គេ្រមងផគត់ផគងទក ្អ តឃុ ថមី ំ គេ្រមងកសិកមមច្រមុះ គមនគមន៍ជនបទ ផគតផគងទក ់ ់ ឹ កសិកមម ព នមួយ នង្រកល្រកួស្រកហមេលីផូ ្លវពភូមិ ិ ី ្ដ ល េទភូមេជីង ិ ្អ តជនបទ អណងលូ េន៦ភូមិ ូ ្ដ យែឡក ពេ្រពះមនអនកទទួលករជេ្រចើនែដល ី ករតចតួចប៉ុេ ិ លូកត់ផូ ្លវ៥កែន្លង នង្រកួស្រកហមកនុងភូ មិតបូង ិ ក អនកជំនួយបេចចកេទសផ្ដល់េយបល់ដល់េមឃុំ េ លទធផល កសិករចំនួន២០្រគួ េទស កសិកមមច្រមុះ។ េចសងត់ឱយេធ្វើកិចសនយករងរ្រកល្រកួស្រកហម ក ច ចេធ្វអណងលូ ើ ូ ្ដ ្ណ ះ ែដលមនឧបករណស្រមប់ករងរ្រកួស្រកហម។ ៍ គេ្រមងខុសគ (្របេភទគេ្រមង ន ងសង់អណងលូ គផតផគងទក ឺ គ ់ ់ ឹ ូ ្ដ    កចសនយ១ ៖ លូ េនភូមតបូង និង ិ ច ិ ចប ងសង់ផូ វលំ ពេ្រពះ្របេភទ ្ល ី ្ដ លេទភូមេជើង ិ ្ដ លេទភូមេជើង ិ កចសនយ៤ ៖ កសិកមមច្រមុះ ិ ច េទះជយង ៉ ែតមួយ ព នេនផ្លូវពីភូមក ិ កចសនយ២ ៖ ផ្លូវ្រកួស្រកហម កនុងភូមតបូង និងពីភូមក ិ ច ិ ិ កចសនយ៣ ៖ អណងលូ ិ ច ូ ្ដ ព ន ប៉ុែន្ដមនអនកទទួល ្អ តជនបទ)។ ដូេចនះ េមឃុំ េចសងត់សេ្រមចេរៀបចំកិចចសនយ៤ ៖ ក  ក់លូ នងេធ្វើ ិ ងសង់អណងលូ ្រតូវែតេផ ងពកចចសនយករងរ ី ិ ូ ្ដ កចសនយករងរ ិ ច រ េន៥ភូមិ អនុវត្ដបេចចក ក៏េ ន យ េបមនអនកទទួលករ២េផ ងគអនុវត្ដកិចចសនយ េនកែន្លងដូ ចគកនុងេពល ន ើ ្ដ លឱយមនជេមះរ ងអនកទទួលករទំង២។ េនកនុងឧទហរណេនះ អនកទទួលករមួយកំពុង ្ល ៍ ងសង់លូេលើផូ វ េហើយអនកទទួលករមួយេទៀតកំពុង្រកល្រកួស្រកហម។ ករ ្ល ងសង់លូ គជឧបស័គគ ឺ ្ហ ដល់េ្រគ ងច្រករបស់អកទទួលករេធ្វើផូ វ្រកួស្រហម។ េដមបករពរនូវបញេនះ ្រកុម្របឹក ឃុំ ្រតូវមនែផនករ ន ្ល ើ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 9
 • 11. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ អនុវត្ដចបស់ ែខមក ស់ គថ ករ ឺ ងសង់លូ្រតូវបញច ប់មុនករ្រកល្រកួស្រកហមចប់េផ្ដម។ ើ ្របសិនេបមនលូ ែតមួយ ឬពរកែន្លងេនេលើកំ ើ ី ្រកល្រកួស្រកហម នង ិ ត់ផូ វ្រកល្រកួស្រកហម ជករ្របេសើរ បញចូ លករ ្ល ក់លូេទកនុងកិចចសនយែតមួយ ដូចេនះ មនអនកទទួលករែតមួយប៉ុេ កចចករទំងេនះ។ ិ ២០០៩ ចំេពះកិចសនយគេ្រមងេស កមម ឃុំ សងត់ ចេរៀបចំកិចសនយេទ ច ក ច ្ណ ះ នងអនុវត្ដ ឹ មសកមមភព ឬលទធផល នមយៗ ឬេរៀបចំកិចសនយជកញច ប់ (មនន័យថ បញចូ លសកមមភព ឬលទធផលទំងអស់ៃនកិចសនយ)។ ច ច ី ួ េបឃុំ សងត់ចុះកចសនយេទ ក ើ ិ ច ចបស់ ួ ក មសកមមភព ឬលទធផលនីមយៗ ឃុំ សងត់្រតូវេរៀបចំែផនករអនុវត្ដឱយបន ស់ េហយ្រតូវ្របកដថ សកមមភព ឬលទធផលនីមយៗ្រតូវបនបញច ប់េទ ួ ើ មនដូេចះេទ ករចុះកចសនយ រេបៀបេនះងយនឹងទទួលប ជ័យ។ ន ិ ិ ច ឧទហរណ ៖ កសិកមមច្រមុះរួមមនករបណះប ៍ ុ ្ដ ្ដ ល ករ ម មលំ ប់លំេ យ េបើ ន ករគំ្រទបេចចកេទស ករផ្ដល់ សមរៈ ករជក្រសះចិញចឹម្រតីជេដើម ឃុំ សងត់ ចចុ ះកិចសនយជកញច ប់រមគែតមួយេនេ្រកមគេ្រមងកសិ ភ ក ច ួ ន ី កមមច្រមុះ ជមួយអនកផ្ដល់េស កមម    ơ.៨. ករបណះប ុ ្ដ មួយ។ ប៉ុែន្ដឃុំ សងត់ក៏ ចចុះកិចសនយេ ក ច ្ដ ល នងករ ិ ម ន ចុះកចសនយជមួយអនកផ្ដល់េស កមម ិ ច ករផគតផងសមរៈ ចុះកិចចសនយជមួយអនកផគតផង់ ់ គ ់ ភ ់ គ ករងរ ងសង់តូច យែឡកៗពគ ដូចជ ៖ ី ន មួយ មួយ ឬ ច ចុះកចសនយអនកទទួលករ ិ ច មួយ។ ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą មុនេពលេមឃុំ េចសងត់ ចចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់ ព័តមនស្ដីពីករេលើកគេ្រមង្រតូវ ក ក ៌ បញជូ នេទអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ បនប់មកេទៀត អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងនឹងបញជូ ន ទ ្រស្ដ្រតូវ ព័តមនគេ្រមងទំងេនះេទមនទរជនញែដលមនករពក់ពនេទនងគេ្រមង (ដូចជ គេ្រមងធ ៌ ័ ធ ី ំ ឹ បញជូ នេទមនទរធន ធនទឹក នងឧតុនិយម ) េដមបពនតយបញក់បេចចកេទស។ ជ ើ ី ិ ិ ី ិ  មនទរជនញមនសិទបដេសធេលើគេ្រមង មួយ ី ំ ិធ ិ ែដលមនសម្រសបេទ ិ  មស្ដង់ របេចចកេទស។ ស្រមប់គេ្រមងខ្លះ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវសុំ ឱយមនករវភគផលប៉ះពល់េទ ិ េលើបរ ិ ថ ន ែដលជែផនកមួយៃនដំេណរករពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ជ ើ  ស្រមប់គេ្រមងខ្លះ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវសុំ ឱយមនរបយករណសិក ដធី្ល ែដល ៍ ី ជែផនកមួយៃនដំេណរករពនិតយបញក់ពបេចចកេទស។ ជ ើ ិ ី  ៍ ស្រមប់គេ្រមងខ្លះ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវសុំ ឱយមនរបយករណស្ដីពវធនករ ី ិ ករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតិច ែដលជែផនកមួយៃនដំេណរករពនតយបញក់ពីបេចចកេទស។ ជ ិ ិ ើ ើ ិ ិ ơ.៩. ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់នឹង្រតូវករជំនួយបេចចកេទសចំបច់ កនុង៣ដំ ក ំ 1. ជនួយបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំគេ្រមង ក់កលសំ ខន់គឺ ៖ ំ 2. ជនួយបេចចកេទសកនុងដំេណរករលទធកមមគេ្រមង ើ ំ 3. ជនួយបេចចកេទសកនុងករ្រតួតពនិតយករអនុវត្ដកចសនយ ិ ច ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 10
 • 12. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក អនកផ្ដល់ជំនួយបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំ នងដំេណរករកចចលទធកមមគេ្រមងឃុំ សងត់ េ ក ិ ើ ិ ២០០៩ ថ អនក ំ ួ ជនយបេចចកេទស។ ចំេពះអនកផ្ដល់ជំនួយបេចចកេទសកនុងករ្រតួតពនិតយករអនុវត្ដកិចសនយឃុំ សងត់េ ច ក ិ អនក្រតួតពនតយបេចចកេទស។ អនកជំនួយបេចចកេទស នងអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស្រតូវែតង ិ ិ ិ សងត់។ អនកបេចចកេទស ក ចមកពី យេមឃុំ េច ថ ប័នេផ ងៗ ដូចជ ម្រន្ដី ជករ បុគគលិកអងគករមនែមនរ ្ឋ ភបល ឬ ិ ិ វស្វករមកពីែផនកឯកជន ែដលនឹង្រតូវែតង ិ ងេ ំ េទស ឬក៏ជអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស។ ˝). ងេ ំ ថ យេមឃុំ េចសងត់ េដមបអនុវត្ដករងរជអនកជំនួយបេចចក ក ើ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ អនកជំនួយបេចចកេទសមនតួនទជួយដល់េមឃុំ េចសងត់កុ ងករេរៀបចំគេ្រមង នងដំេណរករកចច ក ន ី ិ ើ ិ លទធកមមគេ្រមង។ េនេពលម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស និងអនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុកខណ្រតូវបនេមឃុំ េចសងត់ ំ ្ឌ ក ំ េសនើសុំឱយជួយេលើែផនកបេចចកេទស កនុងករេរៀបចំគេ្រមង និងដំេណរករកិចចលទធកមម ម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស និង ើ ំ អនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុកខណេនះនឹង្រតូវេដើរតួជអនកជនួយបេចចកេទស។ កនុងករណេនះ ្រកុម្របឹក ្ឌ ី ឃុំ សងត់មន្រតូវចំ ក ិ ខណផ្ដល់ឱយេឡយ។ ្ឌ ើ Š). យស្រមប់េស កមមែដលម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស នងអនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុក ំ ិ ΒĖ˝ŪijФijĮЊĕЊijŏĠЮşĆ˝Ю◦₤ េឈះអនក្រតួតពនិតយបេចចកេទស្រតូវមនេនកនុងកចសនយែដលេធ្វេឡងរ ងេមឃុំ េចសងត់ជមួយ ម ក ិ ិ ច ើ ើ នងអនកទទួលករ។ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសមនករទទួលខុស្រតូវពិេសស កនុងករ្រតួតពិនិតយេមលេលើករ ឹ ើ ជ ន អនុវត្ដកិចសនយ និងពិនិតយបញក់េលើបរមណ និងគុ ណភពករងររបស់អកទទួលករ។ ច ិ េនេពលម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស និងអនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុកខណ្រតូវបនេមឃុំ េចសងត់ ំ ្ឌ ក េសនើសុំឱយជួយេលើែផនកបេចចកេទស កនុងករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ដកិចសនយ ម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស និងអនកស្រមប ច ំ ស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុកខណេនះនង្រតូវេដើរតួជអនក្រតួតពនិតយបេចចកេទស។ កនុងករណេនះ ្រកុម្របក ឃុំ ្ឌ ឹ ិ ី ឹ សងត់មន្រតូវចំ ក ិ យស្រមប់ េស កមមែដលម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស នងអនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ ្រកុង ្រសុក ី ំ ិ ខណផ្ដល់ឱយេឡយ។ ្ឌ ើ ơ.ơƠ. ⅜˝₤ŔÐЮŪŌ₣ ų ň ្ល កសញគេ្រមង្រតូវបន ញ មស់គេ្រមង នងអនក ច ិ ក់េនទី ជអនកផ្ដល់មូលនិធិ។ ពកលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដកចសនយ។ ី ិ ិ ច ងគេ្រមងេដើមប្របប់្របជពលរដ្ឋឱយបនដឹងថ ំ ី អនក ជ ្ល កសញគេ្រមង្រតូវេរៀបចំេឡើងកនុងរយៈេពល១៥ៃថង បនប់ ញ ទ ក ំ ួ ្រគប់គេ្រមងឃុំ សងត់ទងអស់ែដលបេងកតបនជលទធផលសថិតេនជប់ជ្របចំមយកែន្លង (ដូចជ ើ េហ ្ឋ រចនសមពនធ ្រសះចញចឹម្រតី សហគមន៍ៃ្រពេឈើ េទសចរណធមមជត...។ល។) ្រតូវែតមន ័ ៍ ិ ិ ្ល កសញ ញ គេ្រមង។ គេ្រមងទំង ្រតូវករ យ ្ល កសញគេ្រមងេទ។ ញ ែដលមន្រតឹមែតសកមមភពែថទំជ្របចំ ឬគេ្រមងេស កមម េនះមនចំបច់ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 11
 • 13. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ចំេពះគេ្រមងឃុំ សងត់ ក េ្រជសេរស េ ើ ើ យ្របជពលរដ្ឋ ២០០៩ ្ល កសញគេ្រមងមនមុខងរសំ ខន់។ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវបន ញ ក ឹ មរយៈករេបះេឆត េហយ្របជពលរដ្ឋបនចូ លរួមកនុងដំេណរករក ន ើ ើ ែផនករ េដមបសេ្រមចេទេលើសកមមភពអភវឌ ន៍ែដលមន ើ ី ិ ង ទភពខពស់បំផុតេនកនុងឃុំ សងត់របស់ខួ ន។ ក ្ល ិ ្ល កសញជមេធយបយមួយ ឱយ្របជពលរដ្ឋដឹងអំពីអី្វែដល្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់បនេធ្វើ។ ញ ក ដូេចនះ េយង ើ ចនយយថ េគលបំណងសំ ខន់បំផុតរបស់ ិ ដល់ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់ េនកនុងឃុំ សងត់។ ក ៌ ព័តមនៃន ្ល កសញគេ្រមង គេដើមបផ្ដល់ពតមន ញ ័ ៌ ឺ ី ្ល កសញគេ្រមង រួមមន ៖ ញ  េឈះឃុំ សងត់ ម ក  េឈះគេ្រមង ទំហំគេ្រមង នងឆអនុវត្ដគេ្រមង ម ិ នំ ចំនួនថវកពីមូលនិធិឃុំ សងត់ ក ិ  ចំនួនថវកចូ លរួមចំែណករបស់្របជពលរដ្ឋ ិ  ចំនួនថវកពី្របភពេផ ងៗេទៀត េបើមន ិ  ចំនួនថវកសរុប ិ  þНе ₤İijс............................. ˛ ..............................(េឈះគេ្រមង) .............................. ម Ă е............... Ė មូលនិធិឃុំ សងត់ ក ៖...................................េរៀល ថវកព....................... ិ ី ៖...................................េរៀល ទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន ៖...................................េរៀល សរុប ៖...................................េរៀល េត្រតូវ ើ ក់ ្ល កសញគេ្រមងេនកែន្លង ញ ? ្ល កសញគេ្រមង្រតូវ ៖ ញ ក់េនកែន្លង្របជពលរដ្ឋ  ចេមលេឃើញ និង ើ នបន មនគុណភពល្អ ែដលធនបននូវករេ្រប្របស់យូរអែង្វង ើ  ក់  ងេនទី ំ ងលទធផលគេ្រមង។ ំ ចំេពះ្របេភទលទធផលគេ្រមងមួយចំនួន (ឧទហរណ អណងទក) ៍ ឹ ូ ្ដ សុី មងត។ ចំេពះ្របេភទលទធផលគេ្រមងេផ ងៗេទៀត ៉ ់ ៍ ្ល កសញ ញ ច ក់ជប់នឹងជញំង ជ េរៀន)។ ្ល កសញគេ្រមងមនចំបច់េធ្វើ នង ញ ិ ិ ច ក់េលើបេងល គ ច ក់ភប់ផល់េទនឹងលទធផលគេ្រមង (ឧទហរណ ជ ទ ៍ ក់េ្រចើនេពកេទ។ ឧទហរណ ៖ គេ្រមងផ្លូវលំ ៍ គេ្រមង ច ក់ែតមួយេនេដើមផ្លូវជករ្រគប់្រគន់ មនចំបច់ ក់ ិ ្ល កសញ គេ្រមងនង្រតូវបនផ្ដល់េ ញ ឹ ្ល កសញ ញ ្ល កសញ ញ ្ល កសញេន្រគប់កែន្លង ក់លូេនះេទ។ ញ យអនកទទួលករែដលអនុវត្ដគេ្រមងេនះ។ ដូេចនះអនកទទួលករ្រតូវ ដងអំពករទទួលខុស ្រតូវរបស់ខួ នកនុងករេធ្វើ ្ល ឹ ី ្ល កសញគេ្រមងមុនេពលេដញៃថ្លគេ្រមង។ ញ ៉ ្ល កសញគេ្រមង្រតូវេរៀបចំេឡើងេនកនុងតៃម្លមយយងសមរមយបំផុត។ ញ ួ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 12
 • 14. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ជេ្រមស ៖ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ចសេ្រមចអនុ ញតឱយអនកទទួលករ ក ញ ើ ឹ ២០០៩ ក់េឈះរបស់ខួ ន េនេលើ ម ្ល ្ល កសញគេ្រមង។ េធ្វែបបេនះនងផ្ដល់ករេលើកទកចិតដល់អកទទួលករកនុងករេធ្វករងរ្របកបេ ញ ្ដ ន ើ ឹ ឹ ើ យគុណ ភពល្អ ពីេ្រពះគត់មនចង់ឱយេឈះខ្លួនមនេនេលើសមទផលែដលខូច ឬមនគុ ណភពមនល្អេនះេទ។ ម ិ ិ ិ ធ ơ.ơơ. Łũũ˝⅝◦Н˝υ˝⅜ũÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчþНе ₤İijс ˛ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករែថរក ទុក ល់ឯក ក នងករអនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់។ ឯក ក ឹ ែឡកៗពគេន ី ន ឯក េ ឃុំ សងត់យងេ ក ៉ យែដលទក់ទង់េទ រចបប់េដើមៃនគេ្រមងនមយៗ ្រតូវេរៀបចំរក ទុ ក ី ួ រេដញៃថ្លែដលប ជ័យ រួមទំងឯក ច រទំង ច រពក់ពននងគេ្រមងេនះក៏្រតូវរក ទុកេន ័ ធ ឹ កនុងេសៀវេភែណនំេនះ នឹងមនកំណត់ចំ យសញ ញ យ ស់រយៈេពល្របំឆបនប់ពគេ្រមង្រតូវបនបញច ប់។ ចំេពះ នំ ទ ី ស់រយៈេពល្របំឆបនប់ពីគេ្រមង្រតូវបនបញច ប់។ នំ ទ គេ្រមង េ មកែន្លងេ ។ ឃុំ សងត់យង ក ៉ ំជេ្រចើនទក់ទងេទនឹងករេរៀបចំទុក ក់សំណឯក ុំ រ О ơ.ơƯ. ŁũŬŎŁũ‗чЮĉŪ˝ОņŁũİũÐ‗ЮĕŎŏļĮЮŠijŚ Ū˝₣ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប នងអនកពក់ពនទងអស់ មនសិទិធ យករណអំពីបញភពមន្រប្រកតីៃនករេ្របើ ័ ធ ំ ៍ ្ហ ិ ិ ្របស់ថវកឃុំ សងត់ នងបញភពមន្រប្រកតីៃនករេរៀបចំគេ្រមង ករអនុវត្ដកិចចលទធកមមគេ្រមង និងករ ក ្ហ ិ ិ ិ អនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់ េទ្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ដ ្រកុង ក សំ ប្រតគណេនយយភព” ែដលេនជតផទះរបស់ខួ ន ឬ ុ ្ល ិ មត់ រួមទំងករ យករណ ៍ មរយៈសរេសរលិខិត ក់េនកនុង “្របអប់ មរយៈមេធយបយេផ ងេទៀត ដូចជ យករណផល់ ៍ ទ មទូរស័ ពេទសមជក្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ដ ្រកុង។ េនេពលទទួល ទ ិ បននូវេសចក្ដី យករណផល់មត់ សមជក្រកុមករងរគណេនយយភពរូបេនះ្រតូវែតេរៀបចំកំណត់េហតុ។ ៍ ទ ិ ពកយបណងត ៉ និងកំណត់េហតុនឹង្រតូវ ្ដឹ េធ្វករពិភក និងសេ្រមច។ ើ នតិវធីេ ី ិ ះ្រ ក់ជូនកិច្របជុំរបស់្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ដ ្រកុងស្រមប់ ច យបញភពមន្រប្រកតី នងបណងត ៉ ្រតូវអនុវត្ដេទ ្ហ ្ដឹ ិ ិ មនតិវធីែដលមនែចងេនកនុង ី ិ េសចក្ដែណនំសី ្ដពករបេងកើត្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ដ ្រកុង នងនីតវធែដលបនកំណត់កុ នងេគលករណ ៍ ី ី ិ ិ ិ ី ែណនំែដលបន ក់េចញេ យ គ.ជ.វ.វ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 13