សៀវភៅណែនាំស្តីពិការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់

4,103 views
4,055 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,103
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

សៀវភៅណែនាំស្តីពិការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់

 1. 1. ŬĄũŢķЊģŲ˝ņįď ť О Ð‗к˝ŌĊЊŁũďijЊřЕ˝ĜеŁũİũ˝еЯ‗◦Ūņ₣с ŷЋņĄęŁũ ĕЊ₣ ŷЋ₤΅ņĄęŁũ Ŋ Ю₤ЬŷЮŅЯ‗Ĝе ₤ŚБĮБ ŁũΒĕНŷijŚÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ЯŠņ˝Ŭ Ă еƯƠƠ៩ Ė
 2. 2. i
 3. 3. ii
 4. 4. ŌតិŁ ros ĄеĮР˝◦Бơ ៖ ◦ЊřļĮ◦РЮĉ ť ១.១. ១.២. ១.៣. ១.៤. ១.៥. ១.៦. ១.៧. េតឯក ើ េតឯក ើ េតអក ើ ន េតឯក ើ រែណនំេនះនិយយអំពីអី្វ? ....................................................................................១ រែណនំសី ្ដពករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនធឃុំ សងត់េនះបរយយអំពីអខ្លះ? ....................... ១ ក ី ិ ិ ិ ី្វ ខ្លះ ជអនកេ្រប្របស់ឯក ើ រេនះ? ......................................................................... ២ រេនះេរៀបចំេឡើងែផ្អកេលើមូល ្ឋ នអ្វី? ...................................................................... ២ ករផ ព្វផ យអំពីេសៀវេភែណនំសី ្ដពីករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់ ............................... ៣ ក េតអីេទជមូលនិធិឃុំ សងត់?............................................................................................ ៣ ក ើ ្វ ១.៦.១. ែផនករដ្ឋបលទូ េទ ............................................................................................... ៣ ១.៦.២. ែផនកអភិវឌ ន៍មូល ្ឋ ន ..........................................................................................៤ គេ្រមងអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ .................................................................................................៥ ក ិ ១.៧.១. គេ្រមង និងលទធផល ...........................................................................................៥ ១.៧.២. នយមន័យៃនគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធមូល ្ឋ ន ...................................................... ៧ ័ ិ ១.៧.៣. នយមន័យៃនគេ្រមងេស កមម ...............................................................................៨ ិ ១.៧.៤. ចំណចសំខន់ៗកនុងករអនុវត្ដគេ្រមង .................................................................... ៨ ុ ១.៨. ១.៩. ១.១០. ១.៧.៥. កចចសនយ ...........................................................................................................៩ ិ ករពនតយបញក់បេចចកេទស............................................................................................. ១០ ជ ិ ិ ំ ជនួយបេចចកេទស ........................................................................................................... ១០ ្ល កសញគេ្រមង ......................................................................................................... ១១ ញ ១.១១. កររក ទុកឯក រគេ្រមងអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ .................................................................. ១៣ ក ិ ១.១២. ករ យករណេទ្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ដ ្រកុង ..................................................... ១៣ ៍ ĄеĮР˝◦БƯ ៖ ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą ២.១. តួនទី នងករទទួលខុស្រតូវរបស់អកពក់ពនធ កនុងករេរៀបចំគេ្រមង ....................................... ១៤ ន ័ ិ ២.១.១. ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងត់......................................................................................... ១៤ ក ២.១.២. គណៈកមធិករក ម ងែផនករ នងថវ ិក .............................................................. ១៤ ិ ២.១.៣. េមឃុ ំ េចសងត់............................................................................................... ១៤ ក ២.១.៤. គណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង ............................................................................ ១៤ ២.១.៥. ករទទួលខុស្រតូវកនុងករេ្របី្របស់ នងែថទំ ......................................................... ១៥ ិ ២.១.៦. សហគមន៍ នងអនកទទួលផលពគេ្រមង ............................................................... ១៦ ិ ី ២.១.៧. ែផនកគំ្រទបេចចកេទស ........................................................................................ ១៦ ២.១.៨. អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ...................................................................... ១៦ ២.១.៩. មនទរជំនញនន ..............................................................................................១៧ ី ២.១.១០. គណៈកមធិករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធិករអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង........................ ១៨ ម ម ិ ិ iii
 5. 5. ២.១.១១. ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធ្លី នងជនជតេដីមភគតច ី ិ ិ ិ ិ ២.២. ៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ................................................................................. ១៨ ិ ករេរៀបចំគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់.................................................................................. ១៩ ក ២.២.១. ករពនិតយអំពីត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដធ្លី និង ី ិ ជនជតេដីមភគតិចរបស់គេ្រមង .......................................................................២០ ិ ២.២.២. ករបេងកីតគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង .............................................................. ២២ ២.២.៣. ករេរៀបចំ្រកុមេ្របី្របស់ ................................................................................... ២៣ ២.២.៤. ករេរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង ......................................................................... ២៣ ២.២.៥. ករេរៀបចំែផនទីគេ្រមង .....................................................................................២៦ ២.២.៦. ករសិក នង្របមូលព័តមនទូេទ និងព័តមនបេចចកេទស ...................................... ២៦ ៌ ៌ ិ ២.២.៧. ករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ............................................................................២៦ ២.២.៨. ករសិក ដធ្លី ................................................................................................. ២៧ ី ២.២.៩. ករេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវ ិធនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដីមភគតិច .................. ២៨ ៍ ២.២.១០. ករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង ................................................................................២៨ ២.២.១១. ករបន ម នតៃម្លគេ្រមង និងព័តមនលម្អិតៃនលទធផលគេ្រមង .............................. ២៨ ៉ ៌ ២.២.១២. ែផនករេ្របី្របស់ និងែថទំ ................................................................................២៩ ២.២.១៣. ករពិនិតយ នងអនុម័តេ្រគងករគេ្រមង ................................................................ ២៩ ិ ២.២.១៤. ករពិនិតយព័ត៌មនគេ្រមងេ ២.៣. យអងគភពរដ្ឋបលមូ ល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង .......................... ៣០ ២.២.១៥. ករពិនិតយបញក់បេចចកេទស .............................................................................. ៣១ ជ ទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន .............................................................................. ៣៤ ២.៣.១. ធនធនមូល ្ឋ នស្រមប់តៃម្លគេ្រមង ................................................................. ៣៤ ២.៣.២. េគលករណែណនំស្រមប់្របមូលទុ នចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន ................................... ៣៥ ៍ ២.៤. បញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ .................................................... ៤២ ភ ័ ២.៤.១. េសចក្ដេផ្ដីម......................................................................................................៤២ ី ២.៤.២. េគលបំណង ...................................................................................................៤២ ២.៤.៣. តួនទី នងករទទួលខុស្រតូវ ...............................................................................៤២ ិ ២.៥. ២.៤.៤. នតវ ិធៃនករបេងកតបញជ ីតៃម្លសមរៈស្ដង់ ភ ី ី ិ ី រ .......................................................... ៤២ ករបំេពញទ្រមង់ពតមនគេ្រមង ..................................................................................... ៥៣ ័ ៌ ២.៥.១. េតនរ ី ់ ័ ជអនកបំេពញទ្រមងពត៌មនគេ្រមង? .................................................... ៥៣ ២.៥.២. ព័តមនែដល្រតូវបំេពញកនុងទ្រមង់ពត៌មនគេ្រមង ................................................ ៥៣ ៌ ័ ២.៥.៣. បញជ ីវ ិស័យ ្របេភទគេ្រមង និងមនទីរទទួលបនទុក...................................................... ៥៨ ់ ៌ ២.៥.៤. ករបំេពញទ្រមងព័តមនគេ្រមង ........................................................................ ៦០ ២.៦. េគលករណែណនំស្រមប់គណនតៃម្លបន់ ៍ ៉ ២.៦.១. េតេធ្វីករបន់ ៉ ី ម ន .............................................................. ៦៤ ម នតៃម្លេដីមបអ្វី?.......................................................................... ៦៤ ី ២.៦.២. តៃម្លផល់ តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ ........................................................... ៦៤ ទ iv
 6. 6. ២.៦.៣. ករគណនតៃម្លផល់ៃនគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ ................................................. ៦៦ ទ ័ ២.៦.៤. ករគណនតៃម្លផល់ៃនគេ្រមងេស កមម .............................................................៧៦ ទ ់ ២.៦.៥. ករបំេពញទ្រមងលទធផល នងបន់ ម នតៃម្លគេ្រមង ..............................................៧៩ ិ ៉ ់ ២.៦.៦. ករបំេពញទ្រមងទី ២.៧. ងលទធផលគេ្រមង ............................................................... ៨៤ ំ ២.៦.៧. បញជ ីលទធផលគេ្រមងស្ដង់ រ .............................................................................. ៨៤ ករេ្រប្របស់ និងែថទំ .................................................................................................... ៨៥ ើ ២.៧.១. េតករេ្របី្របស់ និងែថទំ គឺជអ្វី? ...................................................................... ៨៥ ី ២.៧.២. អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេ្របី្របស់ និងែថទំគេ្រមងមូ លនិធិឃុំ សងត់ ..................... ៨៦ ក ២.៧.៣. ករទទួលខុស្រតូវេទេលីករេ្របី្របស់ នងែថទំស្រមប់្របេភទគេ្រមងេផ ងៗគ......... ៨៨ ន ិ ់ ២.៧.៤. ករបំេពញទ្រមងែផនករេ្របី្របស់ នងែថទំ ......................................................... ៨៨ ិ ២.៧.៥. ករេរៀបចំគេ្រមងស្រមប់សកមមភពែថទំ ............................................................. ៩២ ២.៧.៦. ករអេងកតបេចចកេទសស្រមប់ករែថទំជ្របចំ ...................................................... ៩៣ ២.៧.៧. ករបន់ ម នតៃម្លស្រមប់ករែថទំជ្របចំ............................................................ ៩៤ ៉ ២.៨. េគលករណែណនំស្រមប់វភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ........................................................ ៩៨ ៍ ិ ២.៨.១. ករវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នជអ្វី? .................................................................... ៩៨ ២.៨.២. េតអនក ី ជអនកេធ្វីករវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន? ................................................ ៩៨ ២.៨.៣. េតករវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នគួរ្រតូវេធ្វីេនកែន្លង ី ២.៨.៤. េត្រតូវចប់េផ្ដីមេធ្វីករវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នេ ី ? ........................................ ៩៨ យរេបៀប ? ............................ ៩៨ ២.៨.៥. ែផនទីបរ ិ ថ ន .................................................................................................. ៩៩ ២.៨.៦. បញជ ីវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ......................................................................... ១០០ ២.៨.៧. ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន................................................................................. ១០៣ ២.៨.៨. អនុ សន៍................................................................................................... ១០៤ ២.៨.៩. ករពនិតយរបយករណវ ិភគបរ ិ ថ ន ................................................................. ១០៤ ៍ ិ ២.៨.១០. ករ ២.៩. ម ន ................................................................................................. ១០៥ ់ ២.៨.១១. ករបំេពញទ្រមងរបយករណវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ...................................... ១០៦ ៍ េគលករណែណនំស្រមប់េរៀបចំរបយករណសិក ដធី្ល ................................................. ១១២ ៍ ៍ ី ២.៩.១. េតនរ ី ជអនកេធ្វរបយករណ? .................................................................... ១១២ ៍ ី ២.៩.២. ករ្របជុំផ ព្វផ យអំពសទធរបស់កមមសិទធករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធ្លី ................... ១១២ ី ិ ិ ិ ី ២.៩.៣. ករេធ្វីអេងកតដីធ្លេ ី យមនករចូលរួម ................................................................ ១១២ ២.៩.៤. ករេរៀបចំកិចច្រពមេ្រពៀងស្ដពីលទធកមមដធ្លី ............................................................ ១១៤ ី ី ២.៩.៥. ករេរៀបចំរបយករណសិក ដធ្លី ...................................................................... ១១៦ ៍ ី ២.៩.៦. ករពនិតយរបយករណសិក ដធី្ល ...................................................................... ១១៦ ៍ ី ិ ២.៩.៧. ករេរៀបចំឯក រេដមបចត់ែចងសំណង ............................................................ ១១៧ ី ី ២.៩.៨. េសចក្ដ្របកសអំពសទធិរបស់កមមសទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធ្លី ........................ ១១៨ ី ី ី ិ ិ ី ២.៩.៩. ករទូ ទត់សំណងជ ច់្របក់េនមុនេពលកចចលទធកមម ........................................ ១២០ ិ v
 7. 7. ់ ២.៩.១០. ករបំេពញទ្រមងរបយករណលទធកមមមដីធ្លី.......................................................... ១២១ ៍ ់ ២.៩.១១. ករបំេពញទ្រមងរបយករណបរចគដធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ ...................................... ១២៩ ៍ ិ ច ី ២.១០. េគលករណែណនំសី ្ដពីសុវតថិភពជនជតិដីមភគតិច ...................................................... ១៣០ ៍ ២.១០.១. ជនជតិេដីមភគតិច ...................................................................................... ១៣០ ២.១០.២. សិទធិ និងករចូលរួមរបស់ជនជតិេដីមភគតិច .................................................... ១៣១ ២.១០.៣. េតីគេ្រមង្របេភទ ែដល្រតូវេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវ ិធនករករពរសុវតថិភព ៍ ជនជតេដីមភគតិច? ................................................................................... ១៣១ ិ ២.១០.៤. ករ្របជុំផ ព្វផ យអំពីគេ្រមងដល់ជនជតិេដីមភគតិច ....................................... ១៣១ ២.១០.៥. ករ្របជុំពិភក ជមួយជនជតិេដីមភគតិចអំពីេ្រគងករគេ្រមង ........................ ១៣២ ២.១០.៦. របយករណស្ដីពីវ ិធនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដីមភគតិច .......................... ១៣៣ ៍ ២.១០.៧. វ ិធនករកត់បនថយ ២.១០.៨. ែផនករ ម នភ័យដល់ជនជតិេដីមភគតិច....................................... ១៣៣ ិ នករអនុ វត្ដវ ិធនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដីមភគតិច ............... ១៣៤ ĄеĮР˝◦Бư ៖ Ų◦ċ˝ņŊ ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣˝ЊşĆ₤ĕŜ ៣.១. េសចក្ដេផ្ដើមចំេពះកិចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចសនយ ................................................... ១៣៨ ច ី ៣.១.១. កចចលទធកមម ................................................................................................. ១៣៨ ិ ៣.១.២. តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវ ............................................................................ ១៤១ ៣.១.៣. េតអនក ី ៣.១.៤. ជំ ៣.២. ចេធ្វីជអនកទទួលករ ឬអនកផគតផគងសមរៈ ឬអនកផ្ដល់េស កមម .............. ១៤៥ ់ ់ ភ នននេនកនុងដំេណរករលទធកមម .............................................................. ១៤៦ ី ៣.១.៥. ករែណនំពិេសសស្រមប់ករអនុ វត្ដគេ្រមងេនតំបន់ ច់្រសយល ....................... ១៤៧ េគលករណែណនំស្រមប់េរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ............................................... ១៤៨ ៍ ម ៣.២.១. េគលបំណងៃនករេរៀបចំបញជ ីេឈះអនកទទួលករ ............................................... ១៤៨ ម ៣.២.២. េគលករណៃនករេរៀបចំបញជ ីេឈះអនកទទួលករ ............................................... ១៤៨ ៍ ម ៣.២.៣. តួនទី នងករទទួលខុស្រតូវ ............................................................................ ១៤៩ ិ ៣.២.៤. រចនសមពនធៃនបញជ ីេឈះអនកទទួលករ .............................................................. ១៤៩ ័ ម ៣.២.៥. លកខណៈសម្រសបែដល ចចុះកនុងបញជ ីេឈះអនកទទួលករ .................................. ១៥១ ម ៣.២.៦. នតវ ិធីកុ នងករេរៀបចំបញជ ីេឈះអនកទទួលករ ....................................................... ១៥២ ម ី ិ ៣.២.៧. ករដកអនកទទួលករេចញពីបញជ ីេឈះអនកទទួលករ ............................................ ១៥៦ ម ៣.២.៨. ករព្រងងសមតថភពដល់អនកទទួលករ .............................................................. ១៥៧ ឹ ៣.៣. ករេរៀបចំេដញៃថ្ល ........................................................................................................ ១៧៦ ៣.៣.១. ករបេងកីតគណៈកមមករលទធកមម ....................................................................... ១៧៦ ៣.៣.២. ករកំណត់អនកទទួលករែដលមនសិទធិចូលេដញៃថ្លេ ៣.៣.៣. ករេរៀបចំឯក យ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងត់ ......... ១៧៦ ក រេដញៃថ្ល................................................................................១៧៧ ៣.៣.៤. ករកំណត់េពលេវ នងកលបរេចឆទស្រមប់ករ ិ ិ ក់សំេណេដញៃថ្ល និង ី ករ្របជុំេបីកសំេណេដញៃថ្ល ............................................................................. ១៨៧ ី vi
 8. 8. ៣.៣.៥. ករ្របកសជូ នដំណងអំពីករេដញៃថ្ល ............................................................... ១៨៧ ឹ ៣.៣.៦. ករផ ព្វផ យឯក ៣.៤. រេដញៃថ្ល.......................................................................... ១៩២ ករបំេពញសំ េណេដញៃថ្ល ............................................................................................ ១៩២ ើ ៣.៤.១. កចចសនយករងរ ិ ងសង់ ............................................................................. ១៩២ ៣.៤.២. កចចសនយេស កមម ....................................................................................... ១៩៣ ិ ៣.៥. ់ ៣.៤.៣. ឧទហរណអំពករបំេពញទ្រមងសំេណេដញៃថ្ល .................................................. ១៩៥ ៍ ី ី ករ្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល ........................................................................................... ២០១ ើ ៣.៥.១. លកខណៈទូេទៃនករ្របជុំេបីកសំេណេដញៃថ្ល ...................................................... ២០១ ី ៣.៥.២. អនកែដល្រតូវចូ លរួមករ្របជុំេបីកសំេណេដញៃថ្ល ................................................... ២០១ ី ៣.៥.៣. ករ ក់ នងទទួលសំេណេដញៃថ្ល ..................................................................... ២០១ ិ ី ៣.៥.៤. ករ្របកសេបីកករេដញៃថ្ល .............................................................................២០២ ៣.៦. ៣.៥.៥. ករេបីកសំេណេដញៃថ្ល .................................................................................. ២០៣ ី ករ្របជុំ យតៃម្លសំេណេដញៃថ្ល ..................................................................................... ២០៦ ើ ៣.៦.១. លទធកមមករងរ ងសង់ ................................................................................. ២០៦ ៣.៦.២. លទធកមមករងរេស កមម ................................................................................. ២០៩ ៣.៦.៣. លទធកមមសមរៈ ឬទំនញ..................................................................................២១២ ភ ិ ៣.៧. ករ្របជុំ្របកសលទធផលៃនករេដញៃថ្ល .......................................................................... ២១៣ ៣.៨. ៣.៩. េតេធ្វើដូចេម្ដច េបើករេដញៃថ្លមនបនទទួលេជគជ័យ?....................................................... ២១៤ ិ ើ នតិវធីសទងតៃម្លកុ ង្រសុក ................................................................................................ ២១៥ ់ ន ី ិ ៣.១០. នតិវធីចុះកិចចសនយផល់ ឬទិញផល់ (ករចរចៃថ្លផល់) ................................................... ២១៥ ទ ទ ទ ី ិ ៣.១១. ករឃុបឃិតស៊ុម្រគលំ គកនុងករេដញៃថ្ល .......................................................................២១៧ ន ៣.១២. ករេរៀបចំេដើមបអនុវត្ដកចសនយ ......................................................................................២១៧ ី ិ ច ៣.១២.១. របយករណៃនករេដញៃថ្ល .............................................................................២១៧ ៍ ៣.១២.២. ករផស់បូ ្ដរចំនួនលទធផលកិចចសនយ .................................................................. ២២១ ្ល ់ ៣.១២.៣. ករបំេពញទ្រមងលទធផល និងតៃម្លកិចចសនយ ...................................................... ២២១ ៣.១២.៤. ែផនករករងររបស់អនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ......................................... ២២៨ ៣.១២.៥. ករចុះហតថេលខេលីកិចចសនយ ........................................................................ ២៣៣ ៣.១២.៦. ល័កខខណៃនកិចចសនយ .................................................................................. ២៣៨ ័ ្ឌ ៣.១២.៧. ករបរយយលម្អិតអំពីករងរែថទំ ................................................................... ២៥១ ិ ៣.១២.៨. ព័តមនកិចចសនយ ..........................................................................................២៥២ ៌ ៣.១២.៩. ករែកស្រមួលកិចចសនយ .................................................................................. ២៥៥ ៣.១៣. ករ្រតួតពិនតយកចសនយ នងករទូទត់ ............................................................................២៥៧ ិ ិ ច ិ ៣.១៣.១. ករ្របជុំចប់េផ្ដីមអនុវត្ដករងរ ........................................................................២៥៧ ៣.១៣.២. ករ ម នករអនុ វត្ដកិចចសនយ .......................................................................២៥៧ ៣.១៣.៣. គំនូសប្លង់ (ស្រមប់ករងរ ងសង់) ............................................................. ២៥៩ vii
 9. 9. ៣.១៣.៤. េសៀវេភកំណត់េហតុ ករងរេនករ ្ឋ ន (ស្រមប់ករងរ ងសង់) ...................... ២៥៩ ៣.១៣.៥. ករពនិតយបញក់េលលទធផលករងរ និងករអនុម័តករទូ ទត់ ............................... ២៦០ ជ ិ ី ៣.១៣.៦. ករពនយរេពល .............................................................................................. ២៦១ ៣.១៣.៧. ករ្របជុំបញច ប់ករងរ .....................................................................................២៦២ ៣.១៣.៨. ករ ម នេនកនុងអំឡុងេពលែថទំ (ស្រមប់កិចចសនយករងរ ់ ងសង) ........... ២៦៣ ៣.១៣.៩. របយករណបញច ប់កិចចសនយ.......................................................................... ២៦៣ ៍ ៣.១៣.១០. ករអនុ វត្ដបញទិញ ...................................................................................... ២៦៤ ជ ់ ៣.១៣.១១. ករបំេពញទ្រមងរបយករណរកចេ្រមីន និងរបយករណបញច ប់កិចចសនយ ............. ២៦៥ ៍ ី ៍ ĄеĮР˝◦Б̉ ៖ Łũ″ņŢĕ ĕЊ₣ŁũǻŎijаņųÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ៤.១. េគលបំណងៃនករ ម ន និង យតៃម្ល .......................................................................២៧១ ៤.២. តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវ ......................................................................................... ២៧២ ៤.២.១. ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងត់ ................................................................................... ២៧២ ក ៤.២.២. ជនបេងល គ ៤.២.៣. តំ ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លឃុំ សងត់ ....................................... ២៧២ ក ងមស់គេ្រមង .................................................................................... ២៧២ ច ៤.២.៤. េមឃុ ំ េចសងត់........................................................................................... ២៧២ ក ៤.២.៥. ែផនកគំ្រទបេចចកេទស .................................................................................... ២៧៣ ៤.២.៦. អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស .............................................................................. ២៧៣ ៤.២.៧. អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង .................................................................. ២៧៣ ៤.២.៨. គណៈកមមករសវនកមមបេចចកេទស ....................................................................២៧៤ ៤.៣. ៤.៤. ៤.២.៩. នយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន នង្រកសួងម ិ ករ ម ៃផទ .................................................២៧៤ នេលើករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនធិឃុំ សងត់.........................................................២៧៥ ក ិ ៤.៣.១. ករ ម នគេ្រមងមូលនធិឃុំ សងត់ .............................................................២៧៦ ក ិ ៤.៣.២. ករ យតៃម្លគេ្រមងមូលនធិឃុំ សងត់............................................................. ២៧៧ ក ិ សវនកមមបេចចកេទស.....................................................................................................២៧៨ ៤.៤.១. េតអ្វេទជសវនកមមបេចចកេទស? .....................................................................២៧៨ ី ី ៤.៤.២. េត្រតូវអនុវត្ដសវនកមមបេចចកេទសេនេពល ី ៤.៤.៣. អនក ? .................................................២៧៨ ខ្លះគួរែតសថិតេនកនុងជួរគណៈកមមករសវនកមមបេចចកេទស? ........................២៧៨ ៤.៤.៤. ដំេណរករស្រមប់េធ្វីសវនកមមបេចចកេទស ..........................................................២៧៨ ី ៤.៤.៥. របយករណសវនកមមបេចចកេទស ..................................................................... ២៨០ ៍ ៤.៤.៦. ករបំេពញរបយករណសវនកមមបេចចកេទស ...................................................... ២៨០ ៍ ៤.៥. ្របព័នទិននយៃនករអនុវត្ដគេ្រមង .................................................................................២៨២ ធ ន ័ ៤.៥.១. េតអ្វីេទជ្របព័នធទិនននយៃនករអនុ វត្ដគេ្រមង? .................................................. ២៨២ ័ ី ៤.៥.២. េតនរ ី ជអនកទទួលខុស្រតូវេលី្របព័នធទិនននយៃនករអនុវត្ដគេ្រមង? ................... ២៨២ ័ ៤.៥.៣. េតពត៌មនអ្វីខ្លះែដល្រតូវកត់្រ ី ័ កនុង្របព័នធទិនននយៃនករអនុវត្ដគេ្រមងេនះ? .......... ២៨៣ ័ viii
 10. 10. ΧĠ₤ņįњĕ◦Бơ ៖ ◦Ūņ₣сĜĜ ċ ទ្រមង់ទ១ ី ៖ ករពនតយអំពីត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដម ី ិ ិ ិ ិ ើ ទ្រមង់ទី២ ៖ ែផនករករងរសិក គេ្រមង ............................................................................ ២៨៦ ទ្រមង់ទី៤ ៖ បងន់ៃដទទួល្របក់ទុនចូលរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់គេ្រមងអភវឌ ន៍ ............... ២៨៩ ក ិ ទ្រមង់ទី៣ ភគតចរបស់ គេ្រមង........................................................................................ ២៨៥ ិ ជ ៖ េសចក្ដីជូនដំណងអំពីករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ................................................២៨៧ ឹ ទ្រមង់ទ៥ ី ៖ បញជ ី ែបងែចកេសៀវេភបងន់ៃដទទួល្របក់ទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋ ................... ២៩០ ក ទ្រមង់ទ៧ ី ៖ បញជ ី ទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋ (ឃុំ សងត់) .................................................... ២៩២ ក ទ្រមង់ទ៦ ី ទ្រមង់ទី៨ ទ្រមង់ទី ៩ ទ្រមង់ទី១០ ៖ បញជ ី ទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋ ( មភូមនីមយៗ) .............................................. ២៩១ ិ ួ ៖ បញជ ី ្រសង់តៃម្លសមរៈ ...................................................................................... ២៩៣ ភ ៖ បញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រ....................................................................................២៩៧ ភ ៖ ព័តមនគេ្រមង ............................................................................................... ២៩៩ ៌ ទ្រមង់ទី១១ ៖ បន់ ៉ ម នតៃម្លលម្អតស្រមប់លទធផលសំ ណង់ ..................................................... ៣០៣ ិ ទ្រមង់ទ១៣ ី ៖ បន់ ៉ ទ្រមង់ទី១៥ ៖ លទធផល និងតៃម្លបន់ ៉ ទ្រមង់ទី១៧ ៖ ែផនករេ្របើ្របស់ នងករែថទំគេ្រមងឃុំ សងត់ ................................................ ៣០៩ ក ិ ទ្រមង់ទ១២ ី ៖ បន់ ៉ ទ្រមង់ទ១៤ ី ៖ លទធផល និងតៃម្លបន់ ៉ ទ្រមង់ទី១៦ ៖ ទី ម នតៃម្លលម្អតស្រមប់លទធផលករងរដី ..................................................... ៣០៤ ិ ម នតៃម្លលម្អតស្រមប់គេ្រមងេស កមម ...................................................... ៣០៥ ិ ម នគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ ........................................... ៣០៦ ័ ម នគេ្រមងេស កមម ....................................................... ៣០៧ ងលទធផលគេ្រមង .................................................................................... ៣០៨ ំ ទ្រមង់ទ១៨.១ ៖ របយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន .............................................................. ៣១០ ៍ ិ ី ទ្រមង់ទ១៨.២ ៖ បញជ ី វភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ........................................................................... ៣១១ ិ ី ទ្រមង់ទ១៨.៣ ៖ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន.................................................................................. ៣១៣ ី ទ្រមង់ទី១៨.៤ ៖ ែផនករ ម នបរ ិ ថ ន................................................................................... ៣១៤ ទ្រមង់ទី១៨.៥ ៖ បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមកនុងករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ......................................... ៣១៥ ម ិ ទ្រមង់ទី១៩ ៖ េសចក្ដី្របកសអំពីសិទិរបស់កមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ......................... ៣១៦ ធ ទ្រមង់ទី២០.១ ៖ របយករណលទធកមមដីធី្ល................................................................................... ៣១៩ ៍ ទ្រមង់ទ២០.២ ៖ ី ងលទធកមមដីធី្ល ........................................................................................... ៣២១ ទ្រមង់ទ២០.៣ ៖ កច្រពមេ្រព ងស្ដីពលទធកមមដធី្ល .......................................................................... ៣២២ ី ី ិ ច ី ទ្រមង់ទ២០.៤ ៖ ករគណនតៃម្លសំណង នងករទួទត់សំណង ................................................... ៣២៤ ី ិ ទ្រមង់ទី២០.៥ ៖ បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិេ ម ិ ច យសម័្រគចិតឱយគេ្រមង ...................... ៣២៥ ្ដ ច ទ្រមង់ទី២០.៦ ៖ សកមមភពននែដល្រតូវបញច ប់មុនេពលចប់េផ្ដើមកិចលទធកមម ................................ ៣២៦ ទ្រមង់ទី២០.៧ ៖ សកមមភពននែដល្រតូវបញចូ លកនុងកិចចសនយ ..................................................... ៣២៧ ទ្រមង់ទ២០.៨ ៖ បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វើអេងកតដីធី្ល ..................................................................... ៣២៨ ម ី ទ្រមង់ទ២០.៩ ៖ របយករណបរចគដីធី្លេ ៍ ិ ច ី យសម័្រគចិត្ដ ............................................................. ៣២៩ ix
 11. 11. ទ្រមង់ទី២១.១ ៖ របយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច ........................... ៣៣០ ៍ ិ ទ្រមង់ទី២១.២ ៖ វធនករកត់បនថយ ិ ទ្រមង់ទី២១.៣ ៖ ករ ម និភយដល់ជនជតិេដើមភគតិច ......................................... ៣៣២ ័ នករអនុវត្ដវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច ..................... ៣៣៣ ិ ម ទ្រមង់ទី២២ ៖ េសចក្ដីជូនដំណងស្ដីពីករេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ (េន គ.ជ.វ.វ) .................. ៣៣៤ ឹ ទ្រមង់ទី២៣ ៖ េសចក្ដីជូនដំណងស្ដីពីករេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ (េនេខត្ដ ្រកុង) ................ ៣៣៥ ម ឹ ទ្រមង់ទី២៤ ម ៖ ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ .................................................... ៣៣៦ ម ទ្រមង់ទី២៥.១ ៖ ករពិនិតយលកខណៈវនិចឆយេ ិ ័ យែផ្អក មពកយសុំ ចុះេឈះរបស់អកទទួលករ ម ន ទ្រមង់ទី២៥.២ ៖ ករពិនិតយលកខណៈវនិចឆយេ ិ ័ យែផ្អក មពកយសុំ ចុះេឈះរបស់អកទទួលករ ម ន ទ្រមង់ទី២៥.៣ ៖ ករពិនិតយលកខណៈវនិចឆយេ ិ ័ យែផ្អក មពកយសុំ ចុះេឈះរបស់អកទទួលករ ម ន (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទី១ ៖ អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទ) .............................. ៣៤០ ន (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទី២ ៖ អនកទទួលករករងរដី) .................................... ៣៤១ ន (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទី៣ ៖ អនកទទួលករឯកេទស) ................................... ៣៤២ ន ទ ័ ៌ ទ្រមង់ទ២៦.១ ៖ ករចុះពនតយេផទ ងផត់ជក់ែស្ដងេលើពតមនែដលផ្ដល់េ ី ិ ិ យអនកទទួលករ ទ្រមង់ទ២៦.២ ៖ ករចុះពនតយេផទ ងផត់ជក់ែស្ដងេលើពតមនែដលផ្ដល់េ ទ ័ ៌ ី ិ ិ យអនកទទួលករ ទ្រមង់ទ២៦.៣ ៖ ករចុះពនតយេផទ ងផត់ជក់ែស្ដងេលើពតមនែដលផ្ដល់េ ទ ័ ៌ ី ិ ិ យអនកទទួលករ (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទ១ ៖ អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទ) ............................. ៣៤៣ ន ី (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទ២ ៖ អនកទទួលករករងរដី) .................................... ៣៤៤ ន ី (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទ៣ ៖ អនកទទួលករឯកេទស) .................................... ៣៤៥ ន ី ន ទ្រមង់ទ២៧ ៖ របយករណ យតៃម្លករអនុវត្ដករងររបស់អកទទួលករ ៍ ី ទ្រមង់ទ២៨ ី េ យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ................................................................................ ៣៤៦ ក ឹ ៖ របយករណបូកសរុបលទធផលៃនករ យតៃម្លករអនុវត្ដករងររបស់អកទទួលករ ....... ៣៤៧ ៍ ន ទ្រមង់ទ២៩ ី ៖ របយករណស្ដីពករ យតៃម្លបុេរលកខណសមបត្ដិអនកទទួលករ ............................... ៣៤៨ ៍ ី ទ្រមង់ទី៣១ ៖ បញជ ី េឈះអនកទទួលករ ................................................................................... ៣៥០ ម ទ្រមង់ទី៣០ ៖ បញជ ី េឈះអនកទទួលករែដលមនមនលកខណសមបត្ដិ្រគប់្រគន់ .............................. ៣៤៩ ម ិ ទ្រមង់ទី៣២ ៖ បញជ ី េឈះអនកទទួលករែដល្រតូវបនដកសិទិកុ ងករ ម ធ ន ក់សំេណេដញៃថ្ល ................ ៣៥១ ើ ទ្រមង់ទី៣២សទួនទី១ ៖ លិខិតធន្របក់កក់ធនករេដញៃថ្ល ....................................................... ៣៥២ ទ្រមង់ទី៣២សទួនទី២ ៖ លិខិតធន្របក់កក់ធនករអនុវត្ដ.......................................................... ៣៥៣ ទ្រមង់ទី៣៣ ៖ េសចក្ដីជូនដំណងស្ដីពីករេដញៃថ្លស្រមប់កិចសនយករងរ ច ឹ ងសង់ ...................... ៣៥៤ ទ្រមង់ទី៣៤ ៖ េសចក្ដីជូនដំណងស្ដីពីករេដញៃថ្លស្រមប់ករបញទិញ ......................................... ៣៥៥ ជ ឹ ទ្រមង់ទី៣៦ ៖ សំ េណេដញៃថ្លស្រមប់កិចសនយករងរ ច ើ ទ្រមង់ទី៣៨ ៖ សំ េណេដញៃថ្លស្រមប់កិចសនយករងរេស កមម ................................................. ៣៥៩ ច ើ ទ្រមង់ទ៤០ ី ៖ ្របវត្ដរូបសេងខប (ស្រមប់កចសនយករងរេស កមម) .............................................. ៣៦១ ិ ិ ច ទ្រមង់ទី៣៥ ច ៖ េសចក្ដីជូនដំណងស្ដីពីករេដញៃថ្លស្រមប់កិចសនយករងរេស កមម........................ ៣៥៦ ឹ ងសង់ ............................................... ៣៥៧ ទ្រមង់ទី៣៧ ៖ សំ េណេដញៃថ្លស្រមប់ករបញទិញ .................................................................. ៣៥៨ ជ ើ ទ្រមង់ទី៣៩ ៖ េសចក្ដី្របកសស្ដីពី្រកមសីលធម៌ ករមនែក្លងបន្លំ និងករមន្រប្រពឹតិអំេពើពុករលួ យ .... ៣៦០ ្ដ ិ ិ x
 12. 12. ទ្រមង់ទី៤១ ៖ ងស្រមប់កត់្រ េនេពលេបក និង យតៃម្លសំេណេដញៃថ្ល ............................ ៣៦៣ ើ ទ្រមង់ទី៤២ ៖ របយករណេដញៃថ្ល ....................................................................................... ៣៦៤ ៍ ទ្រមង់ទ៤៤ ី ៖ លទធផលកិចសនយ នងតៃម្លកចសនយករងរ ច ិ ិ ច ទ្រមង់ទ៤៦ ី ៖ ែផនករករងររបស់អកទទួលករ ...................................................................... ៣៦៨ ន ទ្រមង់ទី៤៣ ទ្រមង់ទ៤៥ ី ៖ របយករណ ៍ ម នករេដញៃថ្លរបស់ម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស ................................. ៣៦៥ ំ ងសង់ .......................................... ៣៦៦ ច ៖ លទធផលកិចសនយ នងតៃម្លកចសនយករងរេស កមម .......................................... ៣៦៧ ិ ិ ច ទ្រមង់ទី៤៧ ៖ ែផនករករងររបស់អកផ្ដល់េស កមម ................................................................. ៣៦៩ ន ទ្រមង់ទី៤៩ ៖ លិខិតែដលបញក់អំពករសេ្រមចយកអនកផ្ដល់េស កមម ........................................ ៣៧១ ជ ី ទ្រមង់ទី៤៨ ៖ លិខិតែដលបញក់អំពីករសេ្រមចយកអនកទទួលករ ............................................. ៣៧០ ជ ទ្រមង់ទី៥០ ៖ ល័កខខណៃនកិចសនយករងរ ័ ្ឌ ច ទ្រមង់ទ៥១ ី ងសង់ .............................................................. ៣៧២ ៖ ល័កខខណៃនកចសនយផ្ដល់េស កមមែដលមនលកខណៈជកញច ប់ ............................ ៣៧៩ ័ ្ឌ ិ ច ទ្រមង់ទ៥២ ី ៖ កចសនយករងរែថទំ ...................................................................................... ៣៨៤ ិ ច ទ្រមង់ទី៥៤ ៖ ករែកស្រមួលកិចសនយ ................................................................................... ៣៨៧ ច ទ្រមង់ទ៥៣ ី ទ្រមង់ទី៥៥ ទ្រមង់ទី៥៦ ទ្រមង់ទ៥៧ ី ទ្រមង់ទ៥៨ ី ទ្រមង់ទ៥៩ ី ៖ ព័តមនកិចចសនយ ............................................................................................ ៣៨៦ ៌ ៖ របយករណរកចេ្រមនៃនកិចសនយករងរ ៍ ី ច ើ ៖ របយករណបញច ប់កិចចសនយករងរ ៍ ងសង់ ............................................ ៣៨៨ ងសង់ ..................................................... ៣៨៩ ៖ របយករណរកចេ្រមនៃនកចសនយេស កមម........................................................ ៣៩០ ៍ ី ើ ិ ច ៖ របយករណបញច ប់កិចចសនយេស កមម ................................................................ ៣៩១ ៍ ៖ របយករណសវនកមមបេចចកេទស ..................................................................... ៣៩២ ៍ ΧĠ₤ņįњĕ◦БƯ ៖ ĠŃą БЮŲŠ˝РřŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ ċ ១). បញជ ី េលខកូដលទធផលគេ្រមងស្ដង់ រស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ .................................. ៣៩៥ ័ ២). បញជ ី េលខកូដលទធផលគេ្រមងស្ដង់ រស្រមប់គេ្រមងេស កមម .............................................. ៤០៤ xi

×