KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah MenengahSukatan PelajaranBAHASAMELAYU
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah MenengahSukatan PelajaranBAHASAMELAYU
ISBN
RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-citauntuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanganseluru...
FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembang potensi individu se...
vKata PengantarKurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagimenyediakan pendidikan bertaraf dunia k...
PENDAHULUANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam AktaPendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah sebaga...
Sukatan Pelajaran memberikan gambaran menyeluruh mengenai kurikulumBahasa Melayu sekolah menengah. Sukatan Pelajaran ini m...
iv. mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepadapelbagai bahan sastera dan bukan sastera;v. melahirkan idea...
Penggunaan bahasa bagi Bidang Interpersonal merujuk kepada kebolehanmurid memulakan, membina, dan mengekalkan persahabatan...
Hasil PembelajaranHasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektifkurikulum bahasa. Pernyataan hasil...
HASIL PEMBELAJARANHasil pembelajaran menjadi teras kepada pengajaran dan pembelajaran dibilik darjah. Hasil pembelajaran d...
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersiratberdasarkan bahan yang dikemukakan denganmenggunakan kata dan ungkapan y...
3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandanganorang lain secara terbuka untuk mencapai katasepakat.3.3 Menyatakan pen...
6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkanbarangan dan perkhidmatan6.1 Menggunakan sebutan, intonasi, dan unsurpa...
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untukmembuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahanelektronik.7.5 Memaha...
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata,peribahasa, dan ayat yan...
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran,nilai, dan pengajaran.10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa, da...
12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telahdihasilkan.Nota:Senar...
a. Struktur kata yang merujuk kepada pola sukukata bagi:i. kata asli bahasa Melayuii. kata pinjaman bahasa Melayub. Bentuk...
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM15Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah:a. Unsur utama ayat yang terdiri daripa...
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM16b. IntonasiIntonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkanmengikut pola ayat yang be...
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM17PENGISIAN KURIKULUMTerdapat beberapa elemen dalam pengisian kurikulum, iaitu ilmu da...
4.0 Peraturan SosiobudayaPeraturan sosiobudaya dalam pembelajaran Bahasa Melayu meliputikesantunan bahasa, laras bahasa, d...
5.3 Kemahiran Belajar Cara BelajarKemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepadamurid supaya mereka peka terhadap t...
5.6 Pembelajaran KonstruktivismePembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapatmelahirkan murid yang boleh membina pem...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sp bm kbsm

242 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sp bm kbsm

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah MenengahSukatan PelajaranBAHASAMELAYU
 2. 2. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah MenengahSukatan PelajaranBAHASAMELAYU
 3. 3. ISBN
 4. 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-citauntuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanganseluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidupdemokratik; mencipta masyarakat yang adil bagikemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersamasecara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya danberbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresifyang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAANiii
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembang potensi individu secara menyeluruhdan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani,berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.iv
 6. 6. vKata PengantarKurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagimenyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akandatang. Penyemakan kurikulum bertujuan untuk memenuhi hasrat AktaPendidikan dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, danmenyediakan murid untuk menghadapi cabaran pendidikan pada abad ke-21.Kurikulum yang disemak semula memberikan penekanan pada nilai murnidan semangat patriotik untuk menyedarkan murid akan peranan dantanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu.Murid dididik untuk berfikir, berilmu pengetahuan luas, bertataetika tinggi,bijaksana, serta dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasisecara berkesan. Diharapkan kurikulum ini dapat melahirkan murid yangberkeyakinan dan tabah mengatasi segala rintangan dan cabaran dalamkehidupan.Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi, bahasa pengantar utama, bahasaperpaduan, dan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari pada peringkatsekolah menengah. Mata pelajaran Bahasa Melayu bertujuan untukmelengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasiselaras dengan peranannya sebagai bahasa ilmu. Kandungan SukatanPelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengahmerangkumi penggunaan bahasa yang menekankan kemahiran bahasa sertaberteraskan bahasa Melayu baku.Kementerian Pendidikan merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasihkepada setiap individu dan institusi atas sumbangan kepakaran, masa, dantenaga sehingga terhasilnya sukatan pelajaran ini.
 7. 7. PENDAHULUANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam AktaPendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah sebagai mata pelajaran teras di semuasekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasakebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Pendidikan BahasaMelayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yangmencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, juga berperanan sebagaipemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersamaoleh semua rakyat dalam satu wawasan. Pendidikan Bahasa Melayumempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkatantarabangsa menerusi teknologi maklumat dan komunikasi.Kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah bertujuan untuk memenuhihasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani.Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapanberbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasasecara betul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmu daripadapelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiranberfikir.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah merangkumi tigabidang penggunaan bahasa, iaitu Bidang Interpersonal, Bidang Maklumat,dan Bidang Estetik. Penumpuan pada bidang-bidang ini membolehkan muridmenggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian,bidang pekerjaan, dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumurhidup. Di samping itu, komponen kesusasteraan Melayu diharapkan akandapat memupuk minat membaca dan melahirkan kenikmatan membacaserta penghayatan terhadap bahan sastera. Sukatan Pelajaran BahasaMelayu juga memberikan pertimbangan pada pelbagai gaya pembelajaran,minat, dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Aktiviti kokurikulumyang dijalankan di luar waktu sekolah adalah penting sebagai sokongan untukmengukuhkan penguasaan kemahiran berbahasa murid.1Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM
 8. 8. Sukatan Pelajaran memberikan gambaran menyeluruh mengenai kurikulumBahasa Melayu sekolah menengah. Sukatan Pelajaran ini mengandungiMatlamat, Objektif, dan Organisasi Kandungan. Organisasi Kandunganmerangkumi Penggunaan Bahasa, Kemahiran Bahasa, Sistem Bahasa,Hasil Pembelajaran, dan Pengisian Kurikulum.Terdapat lima dokumen sampingan yang dikenali sebagai Huraian SukatanPelajaran yang berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajarandan pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakan bagi setiaptingkatan, iaitu dari Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima.MATLAMATMatlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untukmelengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasiuntuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan, pekerjaan, danurusan harian.OBJEKTIFPada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum Bahasa Melayu sekolahmenengah murid dapat:i. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan,dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan, dan berurusuntuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan;ii. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagaisumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu danmaklumat;iii. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikanmasalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalambentuk lisan dan tulisan;2Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM
 9. 9. iv. mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepadapelbagai bahan sastera dan bukan sastera;v. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secarakreatif dan berkesan; danvi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangatpatriotik, dan perasaan cinta akan negara.ORGANISASI KANDUNGANSukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah digubal bersesuaiandengan bahasa Melayu yang digunakan dalam kehidupan harian semasaberinteraksi dengan orang lain, mengakses maklumat, dan untuk memahamibahan bacaan. Penggunaan bahasa ini dinyatakan dalam bentuk HasilPembelajaran. Hasil Pembelajaran berteraskan Kemahiran Bahasa, iaitukemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis yang digabungkandengan peraturan dalam Sistem Bahasa, dan disokong oleh elemenPengisian Kurikulum. Pernyataan Hasil Pembelajaran adalah dalam bentukfungsian yang mencerminkan amalan harian dalam kehidupan sebenarmasyarakat Malaysia.Kandungan sukatan pelajaran Bahasa Melayu ini meliputi PenggunaanBahasa, Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, danPengisian Kurikulum. Semua perkara ini dinyatakan di bawah.Penggunaan BahasaPenggunaan bahasa merangkumi tiga bidang utama, iaitu Bidang Interper-sonal, Bidang Maklumat, dan Bidang Estetik. Bagi setiap bidang terdapat HasilPembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dikuasaioleh murid.3Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM
 10. 10. Penggunaan bahasa bagi Bidang Interpersonal merujuk kepada kebolehanmurid memulakan, membina, dan mengekalkan persahabatan sertaperhubungan dengan orang lain. Penggunaan bahasa bagi Bidang Maklumatmerujuk kepada keupayaan murid memperoleh dan menyampaikanmaklumat serta ilmu. Penggunaan bahasa bagi Bidang Estetik merujukkepada keupayaan murid menikmati karya sastera, melahirkan idea sertaperasaan secara kreatif.Kemahiran BahasaKemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, danmenulis. Kemahiran bahasa merupakan teras kepada penguasaan bahasabaku.Kemahiran MendengarKemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengardengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasipengucapan.Kemahiran BertuturKemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid menyampaikanmaklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif secaralisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanandiberikan pada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasayang sesuai.Kemahiran MembacaKemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membacadengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekananperlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahansecara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.Kemahiran MenulisKemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid mengeluarkanidea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmupengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui denganmenggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul,serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan untukmenggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahanilmu dan imaginatif.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM4
 11. 11. Hasil PembelajaranHasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektifkurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yangjelas tentang apa yang boleh dicapai oleh murid. Oleh itu, hasil pembelajaranmemerlukan pendekatan yang berfokus pada gaya pembelajaran murid.Justeru, hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan,kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Selainitu, hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran danpenilaian pencapaian murid.Terdapat dua hasil pembelajaran dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu,iaitu Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus. HasilPembelajaran Utama dapat dicapai dengan menguasai Hasil PembelajaranKhusus.Sistem BahasaSistem Bahasa terdiri daripada tatabahasa, kosa kata, peribahasa, ejaan,serta sebutan dan intonasi. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajarandan pembelajaran Bahasa Melayu membolehkan murid menggunakan danmengamalkan bahasa Melayu baku.Pengisian KurikulumPengisian Kurikulum terdiri daripada elemen yang mencantumkanperkembangan terkini dalam pendidikan meliputi aspek pengetahuan,peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiranberfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajarankonstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual. Semua elemen ini dapatdiaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikannilai, kewarganegaraan, dan patriotisme diberikan penekanan selaras denganmatlamat negara untuk membangunkan masyarakat madani.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM5
 12. 12. HASIL PEMBELAJARANHasil pembelajaran menjadi teras kepada pengajaran dan pembelajaran dibilik darjah. Hasil pembelajaran dibina dengan menyepadukan penggunaanbahasa, kemahiran bahasa, sistem bahasa, komponen kesusasteraanMelayu, dan pengisian kurikulum. Selain itu, kemahiran menonton wajardiberikan perhatian selaras dengan keperluan bidang teknologi maklumatdan komunikasi. Hasil pembelajaran yang dapat dicapai bagi Bidang Inter-personal, Bidang Maklumat, dan Bidang Estetik dinyatakan di bawah.I. Hasil Pembelajaran Bidang InterpersonalBidang Interpersonal berfokus pada keupayaan murid berkomunikasiberasaskan bahasa dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata,ungkapan, dan ayat yang betul dan tepat secara bertatasusila. Bidangini juga bertujuan untuk mengekalkan hubungan dengan rakan rapatatau orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosialatau berurus bagi tujuan komersial. Hasil Pembelajaran Utama danHasil Pembelajaran Khusus yang boleh dicapai oleh murid dalamBidang Interpersonal ialah berinteraksi, memberikan pendapat,berunding, membuat pertimbangan, memujuk, dan berurus untukmendapatkan barangan dan perkhidmatan.1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubunganmesra1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitandengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga,rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata,sebutan dan intonasi, serta nada yang sesuai.1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan danbertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh oranglain.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM6
 13. 13. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersiratberdasarkan bahan yang dikemukakan denganmenggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatuperkara dengan menggunakan pelbagai soalan.1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalampelbagai situasi.1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang danberadab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkanhubungan.2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagaisumbangan dalam perbincangan2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasamemberikan pendapat dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dankreatif.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contohdan bukti.2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untukmencapai tujuan perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentangsesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yangdikemukakan.3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuandan kata sepakat3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasadan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM7
 14. 14. 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandanganorang lain secara terbuka untuk mencapai katasepakat.3.3 Menyatakan pendirian yang jelas denganmengemukakan maklumat yang relevan.3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakandalam perundingan secara rasional untuk mencapaikata sepakat supaya diterima oleh semua pihak.4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan4.1 Mengesan kecondongan pendapat danmenimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikanmasalah dan membuat keputusan.4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secararasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat.5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untukmelakukan sesuatu5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata,ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesanmemujuk untuk mendapatkan sesuatu.5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkanuntuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesanuntuk memujuk pihak lain.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM8
 15. 15. 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkanbarangan dan perkhidmatan6.1 Menggunakan sebutan, intonasi, dan unsurparalinguistik yang sesuai untuk mendapatkanbarangan dan perkhidmatan.6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan larasbahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangandan perkhidmatan.6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentuyang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan.II. Hasil Pembelajaran Bidang MaklumatBidang Maklumat berfokus pada keupayaan murid memperoleh danmenyampaikan pelbagai pengetahuan dalam bidang ilmu.Pemerolehan maklumat didapati melalui aktiviti mendengar, berbual,membaca, serta mengakses maklumat daripada multimedia. HasilPembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang dapatdicapai oleh murid dalam Bidang Maklumat ialah mendapat,memproses, dan menyampaikan maklumat.7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yangdidengar, dibaca, dan ditonton7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambarankeseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevantentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukarberdasarkan konteks.7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkanpenjelasan lanjut.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM9
 16. 16. 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untukmembuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahanelektronik.7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersiratdaripada sesuatu bahan.7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahanyang dirujuk.7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untukmemperoleh maklumat.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadapmaklumat yang telah disusun.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuantertentu.8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secararasional untuk membuat inferens.8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan samaada hendak menerima, menambah, atau menolakpilihan.8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumatdengan memberikan alasan yang kukuh.8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM10
 17. 17. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata,peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untukmenyampaikan maklumat secara tersusun dankohesif.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisanyang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahanedaran untuk membuat pembentangan.9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikanmaklumat untuk sesuatu pembentangan.III. Hasil Pembelajaran Bidang EstetikBidang Estetik berfokus pada keupayaan murid menguasai aspekkebahasaan, keindahan, dan kehalusan bahasa. Bidang Estetik jugamementingkan penikmatan hasil karya yang indah, pelahiranperasaan, membuat apresiasi, dan penghayatan. Hasil PembelajaranUtama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dicapai oleh mu-rid dalam Bidang Estetik ialah memahami, menguasai, danmenghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentangkarya sastera10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalamsesebuah karya.10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM11
 18. 18. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran,nilai, dan pengajaran.10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyidalam puisi.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak danperwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudutpandangan.11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karyapenulisan kreatif dan bukan kreatif11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukansastera serta menggunakannya dalam penulisanbukan kreatif.11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalamkarya sastera serta menggunakannya dalampenulisan kreatif.11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalampelbagai genre.12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib,dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat,indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membinakerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membinaperenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacanauntuk menghasilkan perenggan yang koheren.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM12
 19. 19. 12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telahdihasilkan.Nota:Senarai karya komponen kesusasteraan Melayu dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan5 adalah seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2000bertarikh 23 Februari 2000. Senarai karya mungkin akan bertukar dari masa kemasa.SISTEM BAHASASistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajaran tatabahasa,ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa. Peneranganringkas bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah.1.0 TatabahasaTatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasadan diajarkan secara terancang dalam konteks untukketepatan berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripadamorfologi dan sintaksis.1.1 MorfologiMorfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkajistruktur, bentuk kata, dan golongan kata. Struktur kataialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang(tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna.Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama adabentuk tunggal atau hasil daripada prosespengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan.Penggolongan kata ialah proses menjeniskanperkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsidengan anggota lain dalam golongan yang sama.Aspek morfologi yang diberikan tumpuan ialah:Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM13
 20. 20. a. Struktur kata yang merujuk kepada pola sukukata bagi:i. kata asli bahasa Melayuii. kata pinjaman bahasa Melayub. Bentuk kata terdiri daripada:i. kata tunggalii. kata terbitaniii. kata gandaiv. kata majmukProses pembentukan kata meliputi:i. pengimbuhanii. penggandaaniii. pemajmukanAntara ketiga-tiga proses pembentukan kata diatas, yang amat kompleks ialah pengimbuhan.Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan padaaspek penggunaan imbuhan yang betul darisudut bentuk dan makna, termasuk aspek barudalam proses pengimbuhan.c. Golongan kata terdiri daripada:i. kata namaii. kata kerjaiii. kata adjektifiv. kata tugas1.2 SintaksisSintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkajibentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Inibermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentanghukum atau rumus tatabahasa yang mendasarikaedah penggabungan dan penyusunan perkataanatau kelompok perkataan untuk membentuk ayat.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM14
 21. 21. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM15Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah:a. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa,klausa dan aspek pembinaannya sertapembahagian subjek dan predikatb. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayatperintah, dan ayat seruanc. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasifd. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsange. Binaan ayat:i. ayat dasarii. ayat tunggaliii. ayat terbitan atau ayat majmukf. Proses penerbitan ayat:i. konsep ayat terbitanii. proses pengguguraniii. proses penyusunan semulaiv. proses peluasang. Aspek tanda baca2.0 Sistem EjaanPerkara yang ditekankan ialah:a. pola keselarasan huruf vokalb. ejaan kata pinjamanc. ejaan kata dasar dan kata terbitan3.0 Sebutan dan IntonasiKemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti danmembezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasisupaya murid dapat menyampaikan sesuatu maksud dengantepat.a. SebutanSebutan diajarkan supaya murid dapat menyebutsesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayuyang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasaMelayu baku.
 22. 22. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM16b. IntonasiIntonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkanmengikut pola ayat yang berikut:i. ayat penyataii. ayat tanyaiii. ayat perintahiv. ayat terbalik atau ayat songsangv. ayat pasifPola intonasi bagi ayat yang panjang juga perludiajarkan agar murid dapat menyampaikan maksuddengan jelas.4.0 Kosa kataKosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah.Penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan dandiperkembang agar murid dapat mengungkapkan maklumatdan buah fikiran selaras dengan pertambahan ilmu dalammata pelajaran peringkat sekolah menengah.5.0 PeribahasaPeribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan,pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata hikmat yang perludiajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihanperibahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadiandan nilai murni masyarakat Malaysia.Nota:· Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ialah buku tatabahasa pegangan yangmenjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.· Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Kedua ialah buku panduanejaan yang menjadi rujukan dalam pembelajaran dan pengajaran.
 23. 23. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM17PENGISIAN KURIKULUMTerdapat beberapa elemen dalam pengisian kurikulum, iaitu ilmu daripadapelbagai bidang ilmu dan disiplin, peraturan sosiobudaya, serta kemahiranbernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasanpelbagai, pembelajaran konstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual.Semua elemen ini diajarkan dalam konteks bagi Bidang Interpersonal, BidangMaklumat, dan Bidang Estetik. Penerangan ringkas bagi setiap pengisianini diberikan di bawah.1.0 IlmuIlmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin,contohnya ilmu sains dan geografi yang dapat digunakanuntuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa.Pengetahuan juga termasuk perkara semasa yang bolehdipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran danpembelajaran.2.0 NilaiPenyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayuadalah untuk melahirkan insan yang baik serta memilikiakhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilaimurni bertujuan membentuk generasi muda yangberhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dankesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harusdipupuk secara langsung dan tidak langsung, sertadilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengankeperluan globalisasi.3.0 KewarganegaraanUnsur patriotisme dan kewarganegaraan yang diserapkandalam pengajaran dan pembelajaran mengutamakanpemupukan semangat cinta dan taat akan tanah air. Disamping itu, pemupukan unsur ini bertujuan untukmelahirkan warganegara yang baik dan meningkatkankomitmen individu terhadap bangsa dan negara.
 24. 24. 4.0 Peraturan SosiobudayaPeraturan sosiobudaya dalam pembelajaran Bahasa Melayu meliputikesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa. Peraturansosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakatMalaysia.5.0 Kemahiran Bernilai TambahKemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjahyang sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid sertasenario dunia yang global. Sehubungan dengan itu, kurikulum BahasaMelayu menyepadukan kemahiran lain agar memenuhi keperluansemasa pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran bernilai tambahyang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologimaklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajianmasa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme,dan pembelajaran kontekstual. Penerangan ringkas tentangkemahiran bernilai tambah dinyatakan di bawah.5.1 Kemahiran BerfikirKemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalandan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatifdalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.Kemahiran berfikir , sama ada dari segi mengkonsepsikanidea, menyelesaikan masalah atau membuat keputusanpenting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid padamasa depan.5.2 Kemahiran Teknologi Maklumat dan KomunikasiKemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perludiajarkan kepada murid supaya mereka dapatmenggunakan komputer untuk tujuan komunikasi sepertimenghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasiperisian dalam menyempurnakan tugasan harian, danmengakses maklumat melalui internet.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM18
 25. 25. 5.3 Kemahiran Belajar Cara BelajarKemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepadamurid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaranyang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkanmurid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untukmenghadapi dunia yang sering berubah, danmengamalkan pembelajaran seumur hidup.5.4 Kajian Masa DepanKajian masa depan ialah satu pendekatan pembelajaranuntuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatuisu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau,masa kini, dan masa depan. Ini bermakna, murid dapatmembuat ramalan, menjangka akibat, sertamengendalikan perubahan supaya murid mendapatmanfaat yang maksimum.5.5 Kecerdasan PelbagaiKecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal,intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlumengembangkan potensi kecerdasan murid denganmenyediakan gaya pembelajaran yang sesuai denganminat dan kecenderungan mereka kerana setiap individumempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM19
 26. 26. 5.6 Pembelajaran KonstruktivismePembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapatmelahirkan murid yang boleh membina pemahaman danpengetahuan baru mereka sendiri berdasarkanpengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaranini menjadikan murid lebih faham, lebih yakin, dan lebihseronok untuk belajar sepanjang hayat.5.7 Pembelajaran KontekstualPembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaranyang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harianmurid, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajarankontekstual disampaikan dalam persekitaran yangpelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amaldan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila muridberupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secarabermakna dan menghayati kerelevenan pembelajarandengan kehidupan mereka.20

×