• Save
Maģistra darbs
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Maģistra darbs

on

 • 2,945 views

Maģistra darba prezentācija

Maģistra darba prezentācija

Statistics

Views

Total Views
2,945
Views on SlideShare
2,891
Embed Views
54

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 54

http://www.slideshare.net 54

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Apple Keynote

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Labdien, mani sauc Kristaps Grinbergs. Mana ma&#x123;istra darba nosaukums ir R&#x12B;gas satiksmes lietojumprogrammas izstr&#x101;de, izmantojot iPhone programmat&#x16B;ras izstr&#x101;d&#x101;t&#x101;ja r&#x12B;kkopu. Darbu vad&#x12B;ja un pal&#x12B;dz&#x113;ja izstr&#x101;d&#x101;t profesors Guntis B&#x101;rzdi&#x146;&#x161;. <br />
 • K&#x101;di bija ma&#x123;istra darba m&#x113;r&#x137;i? <br /> vispirms &#x12B;sum&#x101; bija nepiecie&#x161;ams apl&#x16B;kot iPhone ier&#x12B;ci un jaun&#x101;ko iPhone OS 3.x versijas uzlabojumus, j&#x101;piemin, ka tagad jau beta versij&#x101; ir pieejama 4.0 versija; <br /> ir j&#x101;iepaz&#x12B;stas ar teor&#x113;tisko materi&#x101;lu lietojumprogrammu izstr&#x101;dei ier&#x12B;c&#x113;m mobilajam t&#x101;lrunim iPhone, multifunkcion&#x101;lajai ier&#x12B;ce iPod Touch un plan&#x161;etdatoram iPad, kas tikai pag&#x101;ju&#x161;aj&#x101; ned&#x113;&#x13C;&#x101; par&#x101;d&#x12B;j&#x101;s tirgo&#x161;an&#x101; Eirop&#x101;; <br /> p&#x113;c iepaz&#x12B;&#x161;an&#x101;s ar teoriju, j&#x101;izstr&#x101;d&#x101; lietojumprogramma R&#x12B;gas sabiedrisk&#x101; transporta apl&#x16B;ko&#x161;anai iPhone oper&#x113;t&#x101;jsist&#x113;mai; <br /> izp&#x113;t&#x12B;t galven&#x101;s at&#x161;&#x137;ir&#x12B;bas starp iPhone OS un klasiskajiem person&#x101;lajiem datoriem. <br />
 • Vispirms nedaudz past&#x101;st&#x12B;&#x161;u par iPhone programmat&#x16B;ras izstr&#x101;d&#x101;t&#x101;ja r&#x12B;kkopu. <br /> Angliski iPhone SDK apvieno sev&#x12B; programm&#x113;&#x161;anas valod&#x101; Objective-C aprakst&#x12B;tu pla&#x161;i izmantojamu ietvaru kopumu Cocoa Touch un univers&#x101;lu r&#x12B;ku komplektu, lai izstr&#x101;d&#x101;t&#x101;js var&#x113;tu programm&#x113;t, kompil&#x113;t, simul&#x113;t un test&#x113;t izstr&#x101;d&#x101;to lietojumprogrammu. <br />
 • K&#x101;dai ir j&#x101;izskat&#x101;s izstr&#x101;d&#x101;tajai lietojumprogrammai R&#x12B;gas sabiedrisk&#x101; transporta apl&#x16B;ko&#x161;anai: <br /> pirmk&#x101;rt, ir j&#x101;var apl&#x16B;kot tramvaju, trolejusu un autobusu mar&#x161;rutu detaliz&#x113;tu sarakstu; <br /> j&#x101;b&#x16B;t iestr&#x101;d&#x101;tai iesp&#x113;jai saglab&#x101;t bie&#x17E;&#x101;k izmantojamos transportus un pieturvietas, k&#x101; ar&#x12B; j&#x101;var &#x161;os ierakstus dz&#x113;st; <br /> mar&#x161;rutu karte, kur ir iestr&#x101;d&#x101;ts &#x123;eogr&#x101;fisk&#x101;s pozicion&#x113;&#x161;anas sist&#x113;mas atbalsts; <br /> mar&#x161;rutu mekl&#x113;&#x161;ana, izv&#x113;loties no kurienes uz kurieni doties; <br /> bezsaistes re&#x17E;&#x12B;m&#x101; aplik&#x101;cija ir lietoja bez interneta, piem&#x113;ram, pils&#x113;tas viesi un iPod Touch, iPad lietot&#x101;ji; <br /> datu atjauno&#x161;anas tie&#x161;saistes re&#x17E;&#x12B;m&#x101;; <br /> pam&#x101;c&#x12B;ba lietot&#x101;jiem, k&#x101; izmantot lietotni. <br />
 • K&#x101; norit&#x113;ja lietojuma izstr&#x101;de? <br /> vispirms j&#x101;piemin tas, ka tika izmantota MVC - modelis-skats-kontrolieris pieeja, ko iesaka ar&#x12B; izmantot Apple korpor&#x101;cijas izveidoti metodiskie nor&#x101;d&#x12B;jumi; <br /> datu b&#x101;ze tika izmantota SQLite; <br /> bija j&#x101;izstr&#x101;d&#x101; visu transportu sarakstu datu iel&#x101;de; <br /> gps datu iel&#x101;de, ko R&#x12B;gas satiksme sniedza, lai izstr&#x101;d&#x101;tu &#x161;o programmu; <br /> lietot&#x101;ja grafisk&#x101; saskarne tika veidota r&#x12B;k&#x101; interface builder, kas ir paredz&#x113;ts iPhone saskarnes veido&#x161;anai un integr&#x113;&#x161;anai lietojumprogramm&#x101;; <br /> iPhone ier&#x12B;c&#x113; ir ieb&#x16B;v&#x113;ts GPS atbalsts, kas ar&#x12B; tika izmantots; <br /> lai lietot&#x101;jam par&#x101;d&#x12B;tu mar&#x161;rutu karti tika izmantots google maps serviss; <br />
 • &#x160;eit var redz&#x113;t datu modeli. <br /> <br /> Laikam &#x161;o &#x146;em&#x161;u slaidu &#x101;r&#x101;. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • K&#x101;da tad izskat&#x101;s izveidot&#x101; lietojumprogramma? <br /> &#x160;eit var apl&#x16B;kot to no lietot&#x101;ja saskarnes puses. <br />
 • <br />
 • Lai pieg&#x101;d&#x101;tu kvalitat&#x12B;v&#x101;ku programmproduktu lietot&#x101;jam tika ieviesta sistem&#x101;tiska test&#x113;&#x161;ana izstr&#x101;des un uztur&#x113;&#x161;anas gait&#x101;. <br /> Tika ieviesta tr&#x12B;sk&#x101;r&#x161;a test&#x113;&#x161;ana: <br /> vien&#x12B;btesti, kurus ir iesp&#x113;jams izveidot un palaist pirms kompil&#x101;cijas r&#x12B;k&#x101; XCode; <br /> da&#x17E;k&#x101;rt ir nepiecie&#x161;ams test&#x113;t programmu no lietot&#x101;ja grafisk&#x101;s saskarnes puses, t&#x101;d&#x113;&#x13C; tika izmantots risin&#x101;jums ar ko ir &#x113;rti &#x123;ener&#x113;t lietot&#x101;ja darb&#x12B;bas un test&#x113;t to izn&#x101;kumus; <br /> t&#x101; k&#x101; iPhone ir mobila ier&#x12B;ce ar &#x13C;oti ierobe&#x17E;otiem resursiem ir nepiecie&#x161;ams test&#x113;t lietojuma veiktsp&#x113;ju - atmi&#x146;as aizpild&#x12B;jumu, procesora noslodzi u.c., ko var &#x113;rti veikt izmantojot r&#x12B;kus Instruments un Shark <br />
 • Izveidot&#x101; lietojumprogramma tika izplat&#x12B;ta izmantojot programmat&#x16B;ras veikalu Appstore, kur var lejupiel&#x101;d&#x113;t gandr&#x12B;z 80 miljonu iPhone, iPod Touch un iPad lietot&#x101;ju vis&#x101; pasaul&#x113;. <br /> P&#x113;c apstiprin&#x101;&#x161;anas izveidoto lietojumprogrammu pirmaj&#x101; ned&#x113;&#x13C;&#x101; lejupiel&#x101;d&#x113;ja vair&#x101;k k&#x101; 1000, bet &#x10D;etros m&#x113;ne&#x161;os - 2000 lietot&#x101;ju. <br /> Veikal&#x101; lietot&#x101;ji var rakst&#x12B;t atsauksmes un ieteikumus, k&#x101; ar&#x12B; nov&#x113;rt&#x113;t programmu. <br /> V&#x113;l sazi&#x146;ai ar lietot&#x101;jiem ir izveidots speci&#x101;ls konts mikroblogo&#x161;anas port&#x101;l&#x101; twitter, kur lietot&#x101;ji ir uzdevu&#x161;i sev interes&#x113;jo&#x161;us jaut&#x101;jumus un var sekot l&#x12B;dzi jaunumiem. <br />
 • P&#x113;c nodo&#x161;anas lietot&#x101;jiem tika veikts aprob&#x101;cijas process - aptauj&#x101;ti vair&#x101;ki lietot&#x101;ji par lietojumprogrammas darb&#x12B;bu un iesp&#x113;jamiem uzlabojumiem. <br /> Visum&#x101; lietot&#x101;ji bija apmierin&#x101;ti ar izstr&#x101;d&#x101;to programmu, ta&#x10D;u tika izteikti iesp&#x113;jamie uzlabojumi: <br /> dinamiskas mar&#x161;rutu kartes izveidei; <br /> mar&#x161;rutu mekl&#x113;&#x161;anas algoritma uzlabo&#x161;ana, padarot to &#x201C;gudr&#x101;ku&#x201D;; <br /> lietot&#x101;ja grafisk&#x101;s saskarnes uzlabojumi; <br /> port&#x113;t programmu cit&#x101;m mobilaj&#x101;m platform&#x101;m. <br />
 • Darb&#x101; tika sal&#x12B;dzin&#x101;tas iPhone un Mac OSX oper&#x113;t&#x101;jsist&#x113;mas no lietojumprogrammu izstr&#x101;des viedok&#x13C;a un tika izteikti secin&#x101;jumi: <br /> datu mode&#x13C;a ab&#x101;m &#x161;&#x12B;m oper&#x113;t&#x101;jsist&#x113;m&#x101;m ir l&#x12B;dz&#x12B;ga, jo tiek izmantota viena un t&#x101; pa&#x161;a tehnolo&#x123;ija; <br /> lietot&#x101;ja grafisk&#x101; saskarne ir kardin&#x101;li at&#x161;&#x137;ir&#x12B;ga, jo at&#x161;&#x137;iras ekr&#x101;nu izm&#x113;ri; <br /> par atmi&#x146;as aizpild&#x12B;&#x161;anu un izt&#x12B;r&#x12B;&#x161;anu iPhone programmu izstr&#x101;d&#x101;t&#x101;jam ir j&#x101;r&#x16B;p&#x113;jas pa&#x161;am; <br /> test&#x113;&#x161;anas ievie&#x161;ana ir l&#x12B;dz&#x12B;ga - at&#x161;&#x137;iras vien&#x12B;gi lietot&#x101;ja grafisk&#x101;s saskarnes test&#x113;&#x161;ana. <br />
 • Secin&#x101;jumi, kas rad&#x101;s p&#x113;c ma&#x123;istra darba izstr&#x101;des: <br /> iPhone, iPod Touch un iPad ir pla&#x161;as iesp&#x113;jas, ko var izmantot gan lietot&#x101;js, gan izstr&#x101;d&#x101;t&#x101;js; <br /> iPhone OS ir strauji att&#x12B;st&#x12B;jusies p&#x113;d&#x113;j&#x101; laik&#x101; un turpina tas notikt, jo t&#x16B;li&#x146; pat b&#x16B;s pieejama iPhone OS 4, kas iek&#x13C;auj sev&#x12B; pla&#x161;as iesp&#x113;jas; <br /> izstr&#x101;d&#x101;t&#x101; programma R&#x12B;gas sabiedrisk&#x101; transporta apl&#x16B;ko&#x161;anai &#x12B;s&#x101; laik&#x101; k&#x13C;uva popul&#x101;ra, jo t&#x101;da programma nav veidota v&#x113;l Latvij&#x101;; <br /> iPhone un Mac OSX ir tuvas oper&#x113;t&#x101;jsist&#x113;mas, lai gan ier&#x12B;ces ir kardin&#x101;li at&#x161;&#x137;ir&#x12B;gas <br />
 • V&#x113;l es gribu piemin&#x113;t par savu n&#x101;kotni, kas saist&#x101;s ar &#x161;o darbu: <br /> pirmk&#x101;rt, es turpin&#x101;&#x161;u programmu uzlabot un veidot jaunas iesp&#x113;jas, ma&#x123;istra darbs ir tikai s&#x101;kums; <br /> ir m&#x113;r&#x137;is adapt&#x113;t izveidoto lietojumprogrammu cit&#x101;m pils&#x113;t&#x101;m - Kau&#x146;ai, Vi&#x13C;&#x146;ai, Klaip&#x113;dai un Tallinai; <br /> veidot arvien jaunas lietojumprogrammas gan iPhone, gan ar&#x12B; cit&#x101;m oper&#x113;t&#x101;jsist&#x113;m&#x101;m; <br /> k&#x101; liel&#x101;ku n&#x101;kotnes m&#x113;r&#x137;i es sev gribu uzst&#x101;d&#x12B;t, lai veiktu p&#x113;t&#x12B;jumu par starpplatformu translatora izveidi startp iPhone un Mac OSX oper&#x113;t&#x101;jsist&#x113;m&#x101;m, lai var&#x113;tu veidot lietojumprogrammas un starp vair&#x101;k&#x101;m mobilaj&#x101;m oper&#x113;t&#x101;jsist&#x113;m&#x101;m. <br />
 • Paldies par uzman&#x12B;bu! Jaut&#x101;jumi un koment&#x101;ri? <br />

Maģistra darbs Presentation Transcript

 • 1. Rīgas satiksmes lietojumprogrammas izstrāde, izmantojot iPhone programmatūras izstrādātāja rīkkopu Autors: Kristaps Grinbergs Darba vadītājs: Guntis Bārzdiņš
 • 2. Maģistra darba mērķi
 • 3. Maģistra darba mērķi • iPhone, iPhone OS un 3.x versijas apskats • lietojumu izstrāde iPhone, iPod Touch un iPad • lietojumprogramma “Rīgas satiksme” • atšķirības starp iPhone OS un PC lietojumprogrammu izstrādē
 • 4. iPhone SDK
 • 5. iPhone SDK • Objective-C • Cocoa Touch • Rīki: • XCode • Interface Builder • iPhone simulators • Instruments & Shark
 • 6. Lietojumprogramma “Rīgas satiksme”
 • 7. Lietojumprogramma “Rīgas satiksme” • Tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutu saraksts • Biežāk izmantojamo transportu un pieturvietu saraksts • Karte ar GPS • Maršrutu meklēšana • Datu atjaunošana • Bezsaistes režīms • Pamācība
 • 8. Izstrāde
 • 9. Izstrāde • MVC - modelis-skats-kotrolieris • SQLite datu bāze • Datu ielāde • GPS datu apstrāde • Interface Builder • GPS • Google Maps
 • 10. Demo
 • 11. Testēšana
 • 12. Testēšana • Vienībtesti • XCode • Lietotāja grafiskās saskarne • Saskarnes darbību ģenerēšana • Veiktspēja • Instruments • Shark
 • 13. Izplatīšana
 • 14. Izplatīšana • Appstore • Lejupielādes • Pirmajā nedēļā 1000 • Četros mēnešos vairāk kā 2000 • Atsauksmes un ieteikumi • Twitter
 • 15. Aprobācija
 • 16. Aprobācija • Dinamiska un interaktīva maršrutu karte • Maršrutu meklēšanas algoritma uzlabošana • Lietotāja grafiskās saskarnes uzlabojumi • Citas mobilās platformas
 • 17. iPhone OS vs Mac OSX
 • 18. iPhone OS vs Mac OSX • Datu modeļa izstrāde ir līdzīga • Lietotāja grafiskās saskarne kardināli atšķirīga • Par atmiņas aizpildīšanu iPhone OS jārūpējas izstrādātājam • Testēšana ir līdzīga
 • 19. Secinājumi
 • 20. Secinājumi • iPhone, iPod Touch un iPad = plašas iespējas • iPhone OS ir strauji attīstījusies • Izstrādātā lietojumprogramma īsā laikā kļuva populāra • iPhone OS ir tuvināta Mac OSX
 • 21. Nākotne
 • 22. Nākotne • Attīstīt “Rīgas satiksmes” lietojumu • Adaptēt citām pilsētām • Turpināt izstrādāt lietojumprogrammas iPhone OS un citām mobilajām platformām • Starpplatformu translatora izveide
 • 23. Q &A