ผลการประชุมถอดบทเรียน
ในโครงการจัดการความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนการเรี
ยนรู้วิชาชีพครู
วันพุธที่ 30 เมษายน พ....
3 ฐ า น คื อ ฐ า น ก า ย , ฐ า น คิ ด แ ล ะ ฐ า น ใ จ
และความสมดุลระหว่างการอยู่กับตัวเองและการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
3.ผลก...
หัวข้
อ
วัตถุประสงค์ วิธีการ หมายเหตุ
น
ทึ
ก
และใช้คาตอบเพื่อกา
รเรียนรู้ร่วมกันหรือเ
พื่อการสรุปแบบไม่ยั
ดเยียด
มจริงที่ค...
หัวข้
อ
วัตถุประสงค์ วิธีการ หมายเหตุ
ะ
6.
กิจก
รรม
บูร
ณา
การ
3
ฐาน
จัดสมดุลระหว่าง
การคิด การรู้สึก
และการเคลื่อนไ
หว
1....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการประชุมถอดบทเรียนโครงการจัดการความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้

355 views
232 views

Published on

โครงการจัดการความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการประชุมถอดบทเรียนโครงการจัดการความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้

  1. 1. ผลการประชุมถอดบทเรียน ในโครงการจัดการความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู้วิชาชีพครู วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1.ที่มาของจิตตปัญญาศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จิตตปัญญาศึกษาเข้ามาสู่คณะครุศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการเชิญผู้บริ หาร (อธิการบดี คณบดี) มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาครุศาสตร์ ศึ ก ษ าศ าส ต ร์ ไ ป อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ล ะ 3 วั น ร ว ม 5 ห ลั ก สู ต ร หลังจากนั้นคณะครุศาสตร์ได้เชิญวิทยากรมาจัดการอบรมให้คณาจารย์ อี ก 3 ห ลั ก สู ต ร แล้วจึงแต่งตั้งกรรมการศูนย์จิตตปัญญาศึกษาและเปิดสอนในรายวิชาศึ ก ษ าทั่ ว ไ ป แ ล ะใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช าก าร แ ก่ ค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร อื่ น ๆ นอกจากนั้นได้มีการสอดแทรกหรือบูรณาการในรายวิชาที่สอนต่างๆ แ ล ะ ยั ง ไ ด้ ท า วิ จั ย เ พื่ อ เ ชื่ อ ม โ ย ง ง า น ส อ น งานบริการวิชาการและงานวิจัยอีก 2 เรื่อง มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาในระดับมห า บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ไ ด้ จั ด ป ร ะ ชุ ม ปี ล ะ 1 ค รั้ ง ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมทุกปี 2.ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักการจิตตปัญญาศึกษา ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร จิ ต ต ปั ญ ญ า เป็นการจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรม ต่ า ง ๆ เ ป็ น ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ใ จ มิ ใ ช่ ถ้ อ ย ค า เทคนิควิธีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้ความสาคัญกับความสมดุลระหว่าง
  2. 2. 3 ฐ า น คื อ ฐ า น ก า ย , ฐ า น คิ ด แ ล ะ ฐ า น ใ จ และความสมดุลระหว่างการอยู่กับตัวเองและการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น 3.ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิควิธี ในด้านเทคนิควิธี ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มา 2 ลักษณะ คือ จากการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และจากปัญหาในการปฏิบัติ ดังตาราง หัวข้ อ วัตถุประสงค์ วิธีการ หมายเหตุ 1.สุ น ท รี ย ส น ท น า เปิดใจรับฟังอย่า งลึกซึ้งโดยระงับ การตัดสินและกา รคิดไปล่วงหน้า 1.แจ้งข้อตกลงในการ ทากิจกรรมและดูแลใ ห้ปฏิบัติตามข้อตกลง 2.อาจารย์ผู้รับฟังไม่เผ ลอไปวิพากย์หรือขัด จังหวะของนักศึกษา 3.ปรับสีหน้าและเสียงใ ห้สงบ 4.การเลือกเรื่องที่จะใช้ สนทนาที่เหมาะสม การใช้เสียงต่าเพื่อใ ห้บรรยากาศสงบ 1.อาจารย์พบว่าเรื่อ งนี้เป็นเรื่องเด่น สาหรับตน เพราะโดยปกติช อบตัดสินและวิพา กย์และมักหน้าตา บูดบึ้ง 2.การเข้าสู่บรรยาก าศของสุนทรียสน ทนามีความสาคั ญ ดังนั้นต้องให้ควา มสาคัญกับการป ฏิบัติตามข้อตกลง 2.ก า ร จ ด บั ทาความรู้ตัวให้ ชัดเจนว่าตนคิด และรู้สึกอย่างไร กลับมาอยู่กับตัวเ อง 1.บันทึกความคิดและค วามรู้สึกสั้นๆ เป็นช่วงๆ โดยไม่ต้องเค้นความ คิด ความรู้สึก 2.อาจพูดคุยหลังบันทึก การบันทึกไม่มีจุด มุ่งหมายเพื่อการตร วจ มิฉะนั้นนักศึกษาจะ ระวังในการบันทึกซึ่ งอาจไม่ตรงกับควา
  3. 3. หัวข้ อ วัตถุประสงค์ วิธีการ หมายเหตุ น ทึ ก และใช้คาตอบเพื่อกา รเรียนรู้ร่วมกันหรือเ พื่อการสรุปแบบไม่ยั ดเยียด มจริงที่คิดและรู้สึก 3.บ ท บ า ท ส ม ม ติ พัฒนาการเอาใจ เขามาใส่ใจเรา 1.ให้นักศึกษาวิจารณ์ง านของเพื่อนและให้ผู้ ถูกวิจารณ์สะท้อนกา รวิจารณ์ 2.ให้นักศึกษาสมมติตน เองว่าเป็นเด็กวัยต่าง ๆ เพื่อย้อนพัฒนาการข องตนที่ผ่านมา ใช้ในการเรียนรู้ราย วิชาจิตวิทยาสาหรับ ครู 4. พิธีก รรม อย่า งง่า ย การสร้างบรรยา กาศของความสง บ สร้างแรงบันดาล ใจ 1.ให้นักศึกษาหันหน้าไ ปทางที่บิดามารดา หรือผู้มีพระคุณอยู่แล ะทาความเคารพ 2.กล่าวนาเล็กน้อยด้วย เสียงต่า 1. ใช้เวลาไม่มา กประมาณ 3 นาที 2. ระวังจะ dramaเรื่องการใช้เ สียงและคาพูด 5. การ ใช้ภ าพ งาน ศิลป ใช้แทนคาพูดแล ะใช้เป็นสื่อเพื่อก ารสะท้อนความคิ ดและความรู้สึก 1.ให้ดูภาพวาด หรือเลือกภาพ 2.บันทึก อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับภาพ 3.สะท้อนกิจกรรม
  4. 4. หัวข้ อ วัตถุประสงค์ วิธีการ หมายเหตุ ะ 6. กิจก รรม บูร ณา การ 3 ฐาน จัดสมดุลระหว่าง การคิด การรู้สึก และการเคลื่อนไ หว 1.ในแต่ละครั้งที่เข้าสอ นให้มีการทากิจกรรม ที่ผู้เรียนได้รู้สึกได้คิด และได้เคลื่อนไหว 2.ทุกกิจกรรมบูรณากา รให้ต่อเนื่องและกลม กลืน 3.ขณะทากิจกรรมให้สั งเกตตนเอง โดยอาจบันทึกสั้นๆ และสะท้อนความคิด ความรู้สึก อาจใช้เกม ใช้การทางานกลุ่ม งานส่วนตัว การนั่งสมาธิ การผ่อนพักตระหนั กรู้ โยคะ เป็นต้น รายชื่อผู้เข้าร่วม 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ บุญอารีย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร โกศัลวิตร์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลรัตน์ ไกรสรสวัสดิ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง 5. อาจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงษ์ 6. อาจารย์ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ 7. อาจารย์มนทยา ศีรษะภูมิ 8. อาจารย์ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ 9. อาจารย์เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ 10. อาจารย์เกษศิริ ทองเฉลิม 11. อาจารย์ไชยวัฒน์ นามบุญลือ

×