Hệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 số 02 - Hàng tồn kho

1,010 views

Published on

Hệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 mới nhất. Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam VAS bao gồm 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam 2012 mới nhất , tải hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam mới nhất.

Hệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 số 02 - Hàng tồn kho

http://www.ketoantriviet.com/2012/07/he-thong-chuan-muc-ke-toan-viet-nam.html

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,010
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 số 02 - Hàng tồn kho

  1. 1. CHUAÅN MÖÏC SOÁ 02 HAØNG TOÀN KHOQUY ÑÒNH CHUNG01. Muïc ñích cuûa chuaån möïc naøy laø quy ñònh vaø höôùng daãn caùc nguyeân taéc vaø phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho, goàm: Xaùc ñònh giaù trò vaø keá toaùn haøng toàn kho vaøo chi phí; Ghi giaûm giaù trò haøng toàn kho cho phuø hôïp vôùi giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc vaø phöông phaùp tính giaù trò haøng toàn kho laøm cô sôû ghi soå keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính.02. Chuaån möïc naøy aùp duïng cho keá toaùn haøng toàn kho theo nguyeân taéc giaù goác tröø khi coù chuaån möïc keá toaùn khaùc quy ñònh cho pheùp aùp duïng phöông phaùp keá toaùn khaùc cho haøng toàn kho.03. Caùc thuaät ngöõ trong chuaån möïc naøy ñöôïc hieåu nhö sau: Haøng toàn kho: Laø nhöõng taøi saûn: (a) Ñöôïc giöõ ñeå baùn trong kyø saûn xuaát, kinh doanh bình thöôøng; (b) Ñang trong quaù trình saûn xuaát, kinh doanh dôû dang; (c) Nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï, duïng cuï ñeå söû duïng trong quaù trình saûn xuaát, kinh doanh hoaëc cung caáp dòch vuï. Haøng toàn kho bao goàm: - Haøng hoùa mua veà ñeå baùn: Haøng hoùa toàn kho, haøng mua ñang ñi treân ñöôøng, haøng göûi ñi baùn, haøng hoùa göûi ñi gia coâng cheá bieán; - Thaønh phaåm toàn kho vaø thaønh phaåm göûi ñi baùn; - Saûn phaåm dôû dang: Saûn phaåm chöa hoaøn thaønh vaø saûn phaåm hoaøn thaønh chöa laøm thuû tuïc nhaäp kho thaønh phaåm; - Nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï, duïng cuï toàn kho, göûi ñi gia coâng cheá bieán vaø ñaõ mua ñang ñi treân ñöôøng; - Chi phí dòch vuï dôû dang. Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc: Laø giaù baùn öôùc tính cuûa haøng toàn kho trong kyø saûn xuaát, kinh doanh bình thöôøng tröø (-) chi phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm vaø chi phí öôùc tính caàn thieát cho vieäc tieâu thuï chuùng.Trung tâm Đào tạo Kế toán thực hành Trí ViệtĐịa chỉ: 251/6 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí MinhĐiện thoại: 0934 534 541 hoặc 0835 396 912Trang chủ: www.ketoantriviet.com – Email: trivietacc@gmail.com Trang 1
  2. 2. Giaù hieän haønh: Laø khoaûn tieàn phaûi traû ñeå mua moät loaïi haøng toàn kho töông töï taïi ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn.NOÄI DUNG CHUAÅN MÖÏCXAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ HAØNG TOÀN KHO04. Haøng toàn kho ñöôïc tính theo giaù goác. Tröôøng hôïp giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc thaáp hôn giaù goác thì phaûi tính theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc.GIAÙ GOÁC HAØNG TOÀN KHO05. Giaù goác haøng toàn kho bao goàm: Chi phí mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi.Chi phí mua06. Chi phí mua cuûa haøng toàn kho bao goàm giaù mua, caùc loaïi thueá khoâng ñöôïc hoaøn laïi, chi phí vaän chuyeån, boác xeáp, baûo quaûn trong quaù trình mua haøng vaø caùc chi phí khaùc coù lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc mua haøng toàn kho. Caùc khoaûn chieát khaáu thöông maïi vaø giaûm giaù haøng mua do haøng mua khoâng ñuùng quy caùch, phaåm chaát ñöôïc tröø (-) khoûi chi phí mua.Chi phí cheá bieán07. Chi phí cheá bieán haøng toàn kho bao goàm nhöõng chi phí coù lieân quan tröïc tieáp ñeán saûn phaåm saûn xuaát, nhö chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, chi phí saûn xuaát chung coá ñònh vaø chi phí saûn xuaát chung bieán ñoåi phaùt sinh trong quaù trình chuyeån hoùa nguyeân lieäu, vaät lieäu thaønh thaønh phaåm. Chi phí saûn xuaát chung coá ñònh laø nhöõng chi phí saûn xuaát giaùn tieáp, thöôøng khoâng thay ñoåi theo soá löôïng saûn phaåm saûn xuaát, nhö chi phí khaáu hao, chi phí baûo döôõng maùy moùc thieát bò, nhaø xöôûng… vaø chi phí quaûn lyù haønh chính ôû caùc phaân xöôûng saûn xuaát. Chi phí saûn xuaát chung bieán ñoåi laø nhöõng chi phí saûn xuaát giaùn tieáp, thöôøng thay ñoåi tröïc tieáp hoaëc gaàn nhö tröïc tieáp theo soá löôïng saûn phaåm saûn xuaát, nhö chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu giaùn tieáp, chi phí nhaân coâng giaùn tieáp.Trung tâm Đào tạo Kế toán thực hành Trí ViệtĐịa chỉ: 251/6 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí MinhĐiện thoại: 0934 534 541 hoặc 0835 396 912Trang chủ: www.ketoantriviet.com – Email: trivietacc@gmail.com Trang 2
  3. 3. 08. Chi phí saûn xuaát chung coá ñònh phaân boå vaøo chi phí cheá bieán cho moãi ñôn vò saûn phaåm ñöôïc döïa treân coâng suaát bình thöôøng cuûa maùy moùc saûn xuaát. Coâng suaát bình thöôøng laø soá löôïng saûn phaåm ñaït ñöôïc ôû möùc trung bình trong caùc ñieàu kieän saûn xuaát bình thöôøng. - Tröôøng hôïp möùc saûn phaåm thöïc teá saûn xuaát ra cao hôn coâng suaát bình thöôøng thì chi phí saûn xuaát chung coá ñònh ñöôïc phaân boå cho moãi ñôn vò saûn phaåm theo chi phí thöïc teá phaùt sinh. - Tröôøng hôïp möùc saûn phaåm thöïc teá saûn xuaát ra thaáp hôn coâng suaát bình thöôøng thì chi phí saûn xuaát chung coá ñònh chæ ñöôïc phaân boå vaøo chi phí cheá bieán cho moãi ñôn vò saûn phaåm theo möùc coâng suaát bình thöôøng. Khoaûn chi phí saûn xuaát chung khoâng phaân boå ñöôïc ghi nhaän laø chi phí saûn xuaát, kinh doanh trong kyø. Chi phí saûn xuaát chung bieán ñoåi ñöôïc phaân boå heát vaøo chi phí cheá bieán cho moãi ñôn vò saûn phaåm theo chi phí thöïc teá phaùt sinh.09. Tröôøng hôïp moät quy trình saûn xuaát ra nhieàu loaïi saûn phaåm trong cuøng moät khoaûng thôøi gian maø chi phí cheá bieán cuûa moãi loaïi saûn phaåm khoâng ñöôïc phaûn aùnh moät caùch taùch bieät, thì chi phí cheá bieán ñöôïc phaân boå cho caùc loaïi saûn phaåm theo tieâu thöùc phuø hôïp vaø nhaát quaùn giöõa caùc kyø keá toaùn. Tröôøng hôïp coù saûn phaåm phuï, thì giaù trò saûn phaåm phuï ñöôïc tính theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc vaø giaù trò naøy ñöôïc tröø (-) khoûi chi phí cheá bieán ñaõ taäp hôïp chung cho saûn phaåm chính.Chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc10. Chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc tính vaøo giaù goác haøng toàn kho bao goàm caùc khoaûn chi phí khaùc ngoaøi chi phí mua vaø chi phí cheá bieán haøng toàn kho. Ví duï, trong giaù goác thaønh phaåm coù theå bao goàm chi phí thieát keá saûn phaåm cho moät ñôn ñaët haøng cuï theå.Chi phí khoâng tính vaøo giaù goác haøng toàn kho11. Chi phí khoâng ñöôïc tính vaøo giaù goác haøng toàn kho, goàm: (a) Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu, chi phí nhaân coâng vaø caùc chi phí saûn xuaát,kinh doanh khaùc phaùt sinh treân möùc bình thöôøng; (b) Chi phí baûo quaûn haøng toàn kho tröø caùc khoaûn chi phí baûo quaûn haøng toàn khocaàn thieát cho quaù trình saûn xuaát tieáp theo vaø chi phí baûo quaûn quy ñònh ôû ñoaïn 06;Trung tâm Đào tạo Kế toán thực hành Trí ViệtĐịa chỉ: 251/6 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí MinhĐiện thoại: 0934 534 541 hoặc 0835 396 912Trang chủ: www.ketoantriviet.com – Email: trivietacc@gmail.com Trang 3
  4. 4. (c) Chi phí baùn haøng; (d) Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp.Chi phí cung caáp dòch vuï12. Chi phí cung caáp dòch vuï bao goàm chi phí nhaân vieân vaø caùc chi phí khaùc lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc cung caáp dòch vuï, nhö chi phí giaùm saùt vaø caùc chi phí chung coù lieân quan. Chi phí nhaân vieân, chi phí khaùc lieân quan ñeán baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp khoâng ñöôïc tính vaøo chi phí cung caáp dòch vuï.PHÖÔNG PHAÙP TÍNH GIAÙ TRÒ HAØNG TOÀN KHO13. Vieäc tính giaù trò haøng toàn kho ñöôïc aùp duïng theo moät trong caùc phöông phaùp sau: (a) Phöông phaùp tính theo giaù ñích danh; (b) Phöông phaùp bình quaân gia quyeàn; (c) Phöông phaùp nhaäp tröôùc, xuaát tröôùc; (d) Phöông phaùp nhaäp sau, xuaát tröôùc.14. Phöông phaùp tính theo giaù ñích danh ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi doanh nghieäp coù ít loaïi maët haøng hoaëc maët haøng oån ñònh vaø nhaän dieän ñöôïc.15. Theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn, giaù trò cuûa töøng loaïi haøng toàn kho ñöôïc tính theo giaù trò trung bình cuûa töøng loaïi haøng toàn kho töông töï ñaàu kyø vaø giaù trò töøng loaïi haøng toàn kho ñöôïc mua hoaëc saûn xuaát trong kyø. Giaù trò trung bình coù theå ñöôïc tính theo thôøi kyø hoaëc vaøo moãi khi nhaäp moät loâ haøng veà, phuï thuoäc vaøo tình hình cuûa doanh nghieäp.16. Phöông phaùp nhaäp tröôùc, xuaát tröôùc aùp duïng döïa treân giaû ñònh laø haøng toàn kho ñöôïc mua tröôùc hoaëc saûn xuaát tröôùc thì ñöôïc xuaát tröôùc, vaø haøng toàn kho coøn laïi cuoái kyø laø haøng toàn kho ñöôïc mua hoaëc saûn xuaát gaàn thôøi ñieåm cuoái kyø. Theo phöông phaùp naøy thì giaù trò haøng xuaát kho ñöôïc tính theo giaù cuûa loâ haøng nhaäp kho ôû thôøi ñieåm ñaàu kyø hoaëc gaàn ñaàu kyø, giaù trò cuûa haøng toàn kho ñöôïc tính theo giaù cuûa haøng nhaäp kho ôû thôøi ñieåm cuoái kyø hoaëc gaàn cuoái kyø coøn toàn kho.17. Phöông phaùp nhaäp sau, xuaát tröôùc aùp duïng döïa treân giaû ñònh laø haøng toàn kho ñöôïc mua sau hoaëc saûn xuaát sau thì ñöôïc xuaát tröôùc, vaø haøng toàn kho coøn laïi cuoái kyø laø haøng toàn kho ñöôïc mua hoaëc saûn xuaát tröôùc ñoù. Theo phöông phaùp naøy thì giaù trò haøng xuaát kho ñöôïc tính theo giaù cuûa loâ haøng nhaäp sau hoaëc gaàn sau cuøng, giaù tròTrung tâm Đào tạo Kế toán thực hành Trí ViệtĐịa chỉ: 251/6 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí MinhĐiện thoại: 0934 534 541 hoặc 0835 396 912Trang chủ: www.ketoantriviet.com – Email: trivietacc@gmail.com Trang 4
  5. 5. cuûa haøng toàn kho ñöôïc tính theo giaù cuûa haøng nhaäp kho ñaàu kyø hoaëc gaàn ñaàu kyø coøn toàn kho.GIAÙ TRÒ THUAÀN COÙ THEÅ THÖÏC HIEÄN ÑÖÔÏC VAØ LAÄP DÖÏ PHOØNG GIAÛMGIAÙ HAØNG TOÀN KHO18. Giaù trò haøng toàn kho khoâng thu hoài ñuû khi haøng toàn kho bò hö hoûng, loãi thôøi, giaù baùn bò giaûm, hoaëc chi phí hoaøn thieän, chi phí ñeå baùn haøng taêng leân. Vieäc ghi giaûm giaù goác haøng toàn kho cho baèng vôùi giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø phuø hôïp vôùi nguyeân taéc taøi saûn khoâng ñöôïc phaûn aùnh lôùn hôn giaù trò thöïc hieän öôùc tính töø vieäc baùn hay söû duïng chuùng.19. Cuoái kyø keá toaùn naêm, khi giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa haøng toàn kho nhoû hôn giaù goác thì phaûi laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho. Soá döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñöôïc laäp laø soá cheânh leäch giöõa giaù goác cuûa haøng toàn kho lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa chuùng. Vieäc laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû töøng maët haøng toàn kho. Ñoái vôùi dòch vuï cung caáp dôû dang, vieäc laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñöôïc tính theo töøng loaïi dòch vuï coù möùc giaù rieâng bieät.20. Vieäc öôùc tính giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa haøng toàn kho phaûi döïa treân baèng chöùng tin caäy thu thaäp ñöôïc taïi thôøi ñieåm öôùc tính. Vieäc öôùc tính naøy phaûi tính ñeán söï bieán ñoäng cuûa giaù caû hoaëc chi phí tröïc tieáp lieân quan ñeán caùc söï kieän dieãn ra sau ngaøy keát thuùc naêm taøi chính, maø caùc söï kieän naøy ñöôïc xaùc nhaän vôùi caùc ñieàu kieän hieän coù ôû thôøi ñieåm öôùc tính.21. Khi öôùc tính giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc phaûi tính ñeán muïc ñích cuûa vieäc döï tröõ haøng toàn kho. Ví duï, giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa löôïng haøng toàn kho döï tröõ ñeå ñaûm baûo cho caùc hôïp ñoàng baùn haøng hoaëc cung caáp dòch vuï khoâng theå huûy boû phaûi döïa vaøo giaù trò trong hôïp ñoàng. Neáu soá haøng ñang toàn kho lôùn hôn soá haøng caàn cho hôïp ñoàng thì giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa soá cheânh leäch giöõa haøng ñang toàn kho lôùn hôn soá haøng caàn cho hôïp ñoàng ñöôïc ñaùnh giaù treân cô sôû giaù baùn öôùc tính.22. Nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï, duïng cuï döï tröõ ñeå söû duïng cho muïc ñích saûn xuaát saûn phaåm khoâng ñöôïc ñaùnh giaù thaáp hôn giaù goác neáu saûn phaåm do chuùng goùp phaàn caáu taïo neân seõ ñöôïc baùn baèng hoaëc cao hôn giaù thaønh saûn xuaát cuûa saûn phaåm. Khi coù söï giaûm giaù cuûa nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï, duïng cuï maø giaù thaønh saûn xuaát saûn phaåm cao hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc, thì nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï, duïng cuï toàn kho ñöôïc ñaùnh giaù giaûm xuoáng baèng vôùi giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa chuùng.Trung tâm Đào tạo Kế toán thực hành Trí ViệtĐịa chỉ: 251/6 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí MinhĐiện thoại: 0934 534 541 hoặc 0835 396 912Trang chủ: www.ketoantriviet.com – Email: trivietacc@gmail.com Trang 5
  6. 6. 23. Cuoái kyø keá toaùn naêm tieáp theo phaûi thöïc hieän ñaùnh giaù môùi veà giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa haøng toàn kho cuoán naêm ñoù. Tröôøng hôïp cuoái kyø keá toaùn naêm nay, neáu khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho phaûi laäp thaáp hôn khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñaõ laäp ôû cuoái kyø keá toaùn naêm tröôùc thì soá cheânh leäch lôùn hôn phaûi ñöôïc hoaøn nhaäp (Theo quy ñònh ôû ñoaïn 24) ñeå ñaûm baûo cho giaù trò cuûa haøng toàn kho phaûn aùnh treân baùo caùo taøi chính laø theo giaù goác (neáu giaù goác nhoû hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc) hoaëc theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc (neáu giaù goác lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc).GHI NHAÄN CHI PHÍ24. Khi baùn haøng toàn kho, giaù goác cuûa haøng toàn kho ñaõ baùn ñöôïc ghi nhaän laø chi phí saûn xuaát, kinh doanh trong kyø phuø hôïp vôùi doanh thu lieân quan ñeán chuùng ñöôïc ghi nhaän. Taát caû caùc khoaûn cheânh leäch giöõa khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho phaûi laäp ôû cuoái nieân ñoä keá toaùn naên nay lôùn hôn khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñaõ laäp ôû cuoái nieân ñoä keá toaùn naêm tröôùc, caùc khoaûn hao huït, maát maùt cuûa haøng toàn kho, sau khi tröø (-) phaàn boài thöôøng do traùch nhieäm caù nhaân gaây ra, vaø chi phí saûn xuaát chung khoâng phaân boå, ñöôïc ghi nhaän laø chi phí saûn xuaát, kinh doanh trong kyø. Tröôøng hôïp khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñöôïc laäp ôû cuoái nieân ñoä keá toaùn naêm nay nhoû hôn khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñaõ laäp ôû cuoái nieân ñoä keá toaùn naêm tröôùc, thì soá cheânh leäch lôùn hôn phaûi ñöôïc hoaøn nhaäp ghi giaûm chi phí saûn xuaát, kinh doanh.25. Ghi nhaän giaù trò haøng toàn kho ñaõ baùn vaøo chi phí trong kyø phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc phuø hôïp giöõa chi phí vaø doanh thu.26. Tröôøng hôïp moät soá loaïi haøng toàn kho ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát ra taøi saûn coá ñònh hoaëc söû duïng nhö nhaø xöôûng, maùy moùc, thieát bò töï saûn xuaát thì giaù goác haøng toàn kho naøy ñöôïc haïch toaùn vaøo giaù trò taøi saûn coá ñònh.TRÌNH BAØY BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH27. Trong baùo caùo taøi chính, doanh nghieäp phaûi trình baøy: (a) Caùc chính saùch keá toaùn aùp duïng trong vieäc ñaùnh giaù haøng toàn kho, goàm caû phöông phaùp tính giaù trò haøng toàn kho; (b) Giaù goác cuûa toång soá haøng toàn kho vaø giaù goác cuûa töøng loaïi haøng toàn kho ñöôïc phaân loaïi phuø hôïp vôùi doanh nghieäp; (c) Giaù trò döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho; (d) Giaù trò hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho;Trung tâm Đào tạo Kế toán thực hành Trí ViệtĐịa chỉ: 251/6 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí MinhĐiện thoại: 0934 534 541 hoặc 0835 396 912Trang chủ: www.ketoantriviet.com – Email: trivietacc@gmail.com Trang 6
  7. 7. (e) Nhöõng tröôøng hôïp hay söï kieän daãn ñeán vieäc trích laäp theâm hoaëc hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho; (f) Giaù trò ghi soå cuûa haøng toàn kho (Giaù goác tröø (-) döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho) ñaõ duøng ñeå theá chaáp, caàm coá ñaûm baûo cho caùc khoaûn nôï phaûi traû.28. Tröôøng hôïp doanh nghieäp tính giaù trò haøng toàn kho theo phöông phaùp nhaäp sau, xuaát tröôùc thì baùo caùo taøi chính phaûi phaûn aùnh soá cheânh leäch giöõa giaù trò haøng toàn kho trình baøy trong baûng caân ñoái keá toaùn vôùi: (a) Giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø ñöôïc tính theo phöông phaùp nhaäp tröôùc, xuaát tröôùc (neáu giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø tính theo phöông phaùp nhaäp tröôùc, xuaát tröôùc nhoû hôn giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø tính theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn vaø giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc); hoaëc Vôùi giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø ñöôïc tính theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn (neáu giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø tính theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn nhoû hôn giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø tính theo phöông phaùp nhaäp tröôùc, xuaát tröôùc vaø giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc); hoaëc Vôùi giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø ñöôïc tính theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc (neáu giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø tính theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc nhoû hôn giaù trò haøng toàn kho tính theo phöông phaùp nhaäp tröôùc, xuaát tröôùc vaø phöông phaùp bình quaân gia quyeàn); hoaëc (b) Giaù trò hieän haønh cuûa haøng toàn kho cuoái kyø taïi ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn (neáu giaù trò hieän haønh cuûa haøng toàn kho taïi ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn nhoû hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc); hoaëc vôùi giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc (neáu giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø tính theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc nhoû hôn giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø tính theo giaù trò hieän haønh taïi ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn).29. Trình baøy chi phí veà haøng toàn kho treân baùo caùo keát quaû saûn xuaát, kinh doanh ñöôïc phaân loaïi chi phí theo chöùc naêng.30. Phaân loaïi chi phí theo chöùc naêng laø haøng toàn kho ñöôïc trình baøy trong khoaûn muïc “Giaù voán haøng baùn” trong baùo caùo keát quaû kinh doanh, goàm giaù goác cuûa haøng toàn kho ñaõ baùn, khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho, caùc khoaûn hao huït maát maùt cuûa haøng toàn kho sau khi tröø (-) phaàn boài thöôøng do traùch nhieäm caù nhaân gaây ra, chi phí saûn xuaát chung khoâng ñöôïc phaân boå. * * *Trung tâm Đào tạo Kế toán thực hành Trí ViệtĐịa chỉ: 251/6 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí MinhĐiện thoại: 0934 534 541 hoặc 0835 396 912Trang chủ: www.ketoantriviet.com – Email: trivietacc@gmail.com Trang 7

×