ບົດລາຍງານ Honda gl09
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ບົດລາຍງານ Honda gl09

on

 • 245 views

 

Statistics

Views

Total Views
245
Slideshare-icon Views on SlideShare
245
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ບົດລາຍງານ Honda gl09 ບົດລາຍງານ Honda gl09 Document Transcript

  • ຍ຺ຈຣາງຄາຌ ິ ຃ວຠພິ຤ຽຉີກຢາຟກ ໄ ຦຺຤ຂ: Motion Shape ັລວຌ຿ຈງ: ວ.຅ ຌິຢຌກຸ ຌກຸໃ ຠ: HondaGL09 ຋. ຨວຌຈໄາ ຌາກ຾ລຄ຅ັຌ ຋. ຃ູຠຠີ ພິຠຠະ຅ັກ ຌ. ວາແພ຤ວຌ ຾ກໄ຤ພິຣາ
  • I. ພາກລະຽໜີ ໄ ໄ ໃ ີ ໃ ຿ຎຢ຾ກຢຠຌີລໄາຄຂຌຈໄ຤ງ OpenGL ຽຆິຄແຈໄຠກາຌຌາເຆໄ Header File “glut.h” ຽຆິຄຽຎຌ ັ Header File ຋ີຣ຤ຠຽວ຺າຽ຃ໃ ວຄຠເຌກາຌຂຼຌ OpenGL ຽວ຺າແ຤ໄ. ພາງເຌ຿ຎຢ຾ກຢຠແຈໄຌາລະຽໜີ ໃ ກາຌລໄາຄພາຍຽ຃ໃ ວຌແ຦຤ຈໄ຤ງກາຌຽຣວກຉ຺຤ຽຣວກ ຽຆິຄຠີຈ຤ງກັຌ຋ັຄໝ຺ຈມູໃ 3 ຉ຺຤ຽຣວກຈໄ຤ງກັຌ ໃ ໄ ຃: Motion, Stencil On, Stencil Off.II. ັ ພາກຎະຉິຍຈ ກາຌຽຨັຈ຤ຼກຂວຄ຿ຎຢ຾ກຢຠ຾ຠໃ ຌຽກີຈ຅າກກາຌ຃ຣິກຂ຤າ຾ຣໄ຤ຽຣວກຉ຺຤ຽຣວກ Motion, ໃ Stencil On ຾ຣະ Stencil Off ຈັຄຨູ ຍພາຍ:  ກາຌຽຣວກຉ຺຤ຽຣວກ “Motion”
  •  ກາຌຽຣວກຉ຺຤ຽຣວກ “Stencil Off” ກາຌຽຣວກຉ຺຤ຽຣວກ “Stencil On”
  • III. Code ຋ັຄໝ຺ຈ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <GL/glut.h> static int stencilOn = 1; /* function declarations */ void drawScene(void), setMatrix(void), animation(void), resize(int w, int h), keyboard(unsigned char c, int x, int y), menu(int choice), drawWireframe(int face), drawFilled(int face); /* global variables */ float ax, ay, az; /* angles for animation */ /* coords of a cube */ static GLfloat cube[8][3] = {0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0}; static int faceIndex[6][4] = {0, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 4, 7, 6, 5, 7, 0, 3, 6, 3, 2, 5, 6, 7, 4, 1, 0}; int main(int argc, char **argv) { glutInit(&argc, argv); glutInitWindowSize(400, 400); glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_STENCIL | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH); glutCreateWindow("Stenciled hidden surface removal"); ax = 10.0; ay = -10.0; az = 0.0; glutDisplayFunc(drawScene); glutReshapeFunc(resize); glutCreateMenu(menu); glutAddMenuEntry("Motion", 3); glutAddMenuEntry("Stencil on", 1); glutAddMenuEntry("Stencil off", 2); glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON);
  • glutKeyboardFunc(keyboard); glutMainLoop(); return 0; /* ANSI C requires main to return int. */}voiddrawWireframe(int face){ int i; glBegin(GL_LINE_LOOP); for (i = 0; i < 4; i++) glVertex3fv((GLfloat *) cube[faceIndex[face][i]]); glEnd();}voiddrawFilled(int face){ int i; glBegin(GL_POLYGON); for (i = 0; i < 4; i++) glVertex3fv((GLfloat *) cube[faceIndex[face][i]]); glEnd();}voiddrawScene(void){ int i; glEnable(GL_DEPTH_TEST); glDepthFunc(GL_LEQUAL); glClearColor(0.5, 0.5, 0.5, 0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); glPushMatrix(); glRotatef(ax, 1.0, 0.0, 0.0); glRotatef(-ay, 0.0, 1.0, 0.0); /* all the good stuff follows */ if (stencilOn) { glEnable(GL_STENCIL_TEST); glClear(GL_STENCIL_BUFFER_BIT); glStencilMask(1); glStencilFunc(GL_ALWAYS, 0, 1); glStencilOp(GL_INVERT, GL_INVERT, GL_INVERT); } glColor3f(1.0, 1.0, 0.0); for (i = 0; i < 6; i++) { drawWireframe(i); if (stencilOn) { glStencilFunc(GL_EQUAL, 0, 1); glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_KEEP); } glColor3f(1.0, 0.0, 1.0); drawFilled(i);
  • glColor3f(1.0, 1.0, 0.0); if (stencilOn) { glStencilFunc(GL_ALWAYS, 0, 1); glStencilOp(GL_INVERT, GL_INVERT, GL_INVERT); } glColor3f(1.0, 1.0, 0.0); drawWireframe(i); } glPopMatrix(); if (stencilOn) glDisable(GL_STENCIL_TEST); /* end of good stuff */ glutSwapBuffers();}voidsetMatrix(void){ glMatrixMode(GL_PROJECTION); glLoadIdentity(); glOrtho(-2.0, 2.0, -2.0, 2.0, -2.0, 2.0); glMatrixMode(GL_MODELVIEW); glLoadIdentity();}int count = 0;voidanimation(void){ /* animate the cone */ ax += 5.0; ay -= 2.0; az += 5.0; if (ax >= 360) ax = 0.0; if (ay <= -360) ay = 0.0; if (az >= 360) az = 0.0; glutPostRedisplay(); count++; if (count >= 60) glutIdleFunc(NULL);}voidmenu(int choice){ switch (choice) { case 3: count = 0; glutIdleFunc(animation); break; case 2:
  • stencilOn = 0; glutSetWindowTitle("Stencil Disabled"); glutPostRedisplay(); break; case 1: stencilOn = 1; glutSetWindowTitle("Stencil Enabled"); glutPostRedisplay(); break; } } /* ARGSUSED1 */ void keyboard(unsigned char c, int x, int y) { switch (c) { case 27: exit(0); break; default: break; } } void resize(int w, int h) { glViewport(0, 0, w, h); setMatrix(); }IV. ພາກລະ຦ົຸຍ - ລະ຦ົຸຍ຿ຈງ຦ງ ໄ ໃ ໄ ໃ ຏາຌກາຌຂຼຌ຿ຎຢ຾ກຢຠແຈໄເ຦ໄຨູຽຊິຄ຃າລັຄເຌກາຌ຾ຉໄຠຨູ ຍຉໃ າຄໂ, ກາຌໝູຌຨວຍຈໄ຤ງ Rotate ຾ຣະກາຌຽ຃ໃ ວຌງໄາງ຤ັຈຊຸ ຈໄ຤ງ Translate - ໄ ຂ຃຺ຄ຃ໄາຄ ໃ ໃ ໃ ໄ ໄ ໃ ເຌກາຌຂຼຌ຿ຎຢ຾ກຢຠງັຄຠີຍາຄລໃ ຤ຌ຋ີງັຄຍ຋ັຌ຃຺ຍຊໄ຤ຌ ຽຆັຌກາຌເຆໄຽຠ຺າ ລະຌັຌ, ຅ຶຄມາກ ໄ ໄ ໃ ັ ໃ ພັຈ຋ະຌາ຿ຎຢ຾ກຢຠຌີຂຌຽພວຽຎຌ຾ຌ຤຋າຄເຌກາຌພັຈ຋ະຌາເຌຣະຈັຍ຋ີລູ ຄຂຌ. ໄ