Yulius verdieping 2012

320 views
234 views

Published on

Bij de visiebijeenkomst van 6-11-2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De randvoorwaardenVisieDe opvatting van eeninstelling over kwalitatiefgoed en doelmatig onderwijs en de wijzewaaropzedatwilrealiseren. De visieomvat de ambities en gaat in op de rol van medewerkers, leerlingen en hunouders en op de randvoorwaarden die nodigzijnomdezeambitiesteverwezenlijkenDeskundigheidDe benodigdecompetenties van medewerkers in het onderwijs om ict adequaat in tekunnenzetten: §  deict-bekwaamheidvanleraren;hunkennis,kundeenhoudingtegenoverictinhet pedagogisch-didactischhandelen, in het werken in de schoolcontextalsbij de eigenprofessioneleontwikkeling, §  dedeskundigheidvanmanagersenbestuurdersomictintezettenomdeambitiesvande instellingterealiseren en medewerkerstefaciliteren ict bekwaamteworden, §  dedeskundigheidvanhetonderwijsondersteunendpersoneelomicttelatenwerkenvoor leraren en managers. Inhoud en toepassingenDe informatie, educatieve content en software die gebruiktwordt in eeninstelling: §  digitaalleermateriaaldatspeciaalgemaaktisvoorhetonderwijsenalgemene kennisbronnen, §  digitalestuur-enverantwoordingsinformatie, §  educatievesoftwarepakketenenict-systemenzoalseenelektronischeleeromgeving,een leerlingvolgsysteem of administratiepakketten, §  generiekekantoortoepassingenenapps,roosterpakketenenHRMtools. InfrastructuurDe infrastructuurgaat over de beschikbaarheid en kwaliteit van devices en overige hardware, netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteitbinnen het onderwijs. Daarbijgaat het omvaste en draadlozeverbindingen, digitaleschoolborden, bureaucomputers, laptops, tablets en mobieletelefoons, maar ookomkeuzeswaardezetoepassingendraaien: op eigen servers of via de cloud. Tenslottewordt het beheer en onderhoud van dezeinfrastructuurmeegenomen.
 • Instellingenwerken op verschillendemanierenaandezepersonalisatie. Bijvoorbeeld door betekenisvolle leer- en werksituatiesterealiseren die aansluiten op de leerbehoefte en –stijl van leerlingen. Of door de resultaten van leerlingentevolgenomzotijdigtekunnenbepalen of leerlingen extra ondersteuningnodighebben of juistmeeruitdagingaankunnen. Centraal in ditallesstaat de kwaliteit van de leraar. Naast het goedopleiden en selecteren van leraren, zijn managers en bestuurdersnodig die hunmedewerkersstimuleren, belonen en zonodigsanctioneren. Nietvoorniets is professionaliseringéén van de belangrijkstethema’s in het onderwijs. Instellingenzelfwerkenopbrengstgericht, Zestellenhogeeisenaan het eigenfunctioneren en de behaalderesultaten en evaluerenstructureel of de gesteldedoelenzijnbehaald. Dezewilomtepresterenkomtvoortuiteenpositieveschoolcultuurwaarinverschillen het uitgangspuntzijn en alspositiefwordenbeoordeeld en is gericht op de doorlopendeleerlijnrichtingwerk of vervolgopleiding.
 • Social media in sohttp://www.youtube.com/watch?v=HcEBUuvcXf0&feature=player_embedded tiktegelhttp://www.youtube.com/watch?v=dfHoPahaHxY&feature=player_embedded verstandelijkbeperkt en iPadhttp://www.youtube.com/watch?v=ZstbhmSNf_g&feature=player_embedded augmented reality en fysiotherapiehttp://www.youtube.com/watch?v=vrB27YPE8nI&feature=player_embedded kinect en fysiotherapiehttp://www.youtube.com/watch?v=TyssU6VXNoU&list=PL82FFB03FE6D9AE90&index=47&feature=plpp_video ditzijnze…….
 • Yulius verdieping 2012

  1. 1. Laat ict werken voor het onderwijsmeer doenmet ictfrans schouwenburg6 november 2012twitter @allfrans
  2. 2. Programma vandaag Waarom eerst visie? 4 in balans Waarom met ict? Kaders Wat kan er? Wat kunnen en willen wij?
  3. 3. SamenwerkingLeiderschap Visie Deskundigheid Content Ict-infrastructuur Secundair proces: gebruik van ict bij het Primair proces: gebruik van ict bij het leren organiseren, sturen en verantwoorden Gemeten opbrengsten Claims Verhoogde Betere Versnelling Efficiency Effectievere Transparant Trans- Professional Professiona motivatie leerprestaties leerproces winst sturing parantie ie -lisering isering Meer leerrendement Doelmatige organisatie
  4. 4. Wat gebeurt er om u heen? Personalisatie Aansluiten op de leerbehoefte en –stijl van leerlingen. Resultaten van leerlingen volgen om tijdig te kunnen bepalen of leerlingen ondersteuning nodig hebben of meer uitdaging aan kunnen. Professionalisering De kwaliteit van de leraar. Presteren Instellingen stellen hoge eisen aan het eigen functioneren en de behaalde resultaten en evalueren structureel of de gestelde doelen zijn behaald
  5. 5. MobielAl 2,8 miljoenNederlanders hebben eentablet.Stijging 1miljoen perhalfjaar
  6. 6. Hyper Island - Zweden
  7. 7. Geen mening hebben is geen optie
  8. 8. Wat verwachten ouders van school? een actieve rol in digitale - en online opvoeding; een heldere visie op kinderen en internet; ouderavonden over dit onderwerp; schoolopdrachten met computer en internet; kinderen leren informatie zoeken, beoordelen en verwerken; een ‘levende’ schoolwebsite voor ouders en kind; vakkundige begeleiding bij verwerken negatieve ervaringen.
  9. 9. Urgenties: veranderende jeugd technologie steeds ingrijpender dringende vragen vanuit werkgevers veranderende arbeidsrelatie wensen ouders en leerlingen meer doen met minder omgaan met verschillen, maatwerk, passend onderwijs
  10. 10. Rollen veranderen, wie leert ze...• omgaan met onzekerheid• omgaan met profielen• flexibiliteit• mondiaal denken• ondernemerschap• open staan voor nieuwe zaken?
  11. 11. Maar hoe?
  12. 12. Start met visie
  13. 13. Visieversnellerhttp://onderwijstools.kennisnet.nl/visieversneller
  14. 14. Winst uit integratie leerproces organisatie verant- woording
  15. 15. Ict-bekwaamheidseisen 20
  16. 16. Meerwaarde ictIn het primair proces: – de motivatie neemt toe; – de leerprestaties verbeteren; – het leerproces wordt efficiënter.In het secundair proces : – tijdsbesparing – verbeterde transparantie – betere sturing – hogere professionaliteit
  17. 17. Opdracht voor ontwikkeling Kennisnet ontwikkelt en beheert een duurzame standaard voor ict-bekwaamheid van leraren. Op basis van voorbeelden van effectief ict gebruik waarbij vanuit onderzoek een meerwaarde wordt aangetoond. Voor HR-beleid op scholen en eindtermen van lerarenopleidingen. Generiek en bovensectoraal (PO/VO/MBO). Nauwe aansluiting op algemene bekwaamheidseisen (Onderwijscoöperatie).
  18. 18. Geen afvinklijstje
  19. 19. Vanuit het beroep van de leraar
  20. 20. Pedagogisch-didactisch handelen http://www.leraar24.nl/video/3152Werken in de schoolcontext http://www.leraar24.nl/video/847Professionele ontwikkeling http://www.leraar24.nl/video/1356
  21. 21. Digitale basisvaardigheden Digitale basisvaardigheden
  22. 22. Ondersteuning vanuit KennisnetHulpmiddelen bij het Volgen van aantal Voorbeelden van devoeren van de instellingen waarbij rol endiscussie over ict- het kader voor ict- werkzaamheden vanbekwaamheid: samen bekwaamheid wordt de leraar bij demet team en collega’s ingezet om vorm te kerntaken uit hetvorm geven aan visie geven aan HR-beleid. kader voor ict-op ict-bekwaamheid. bekwaamheid.
  23. 23. Content
  24. 24. Traditionele keten van Auteur tot School
  25. 25. Digitale keten van Auteur tot School
  26. 26. Diploma Veilig Internet
  27. 27. Elk talent telt
  28. 28. De APP-generatie………..
  29. 29. Tiktegel De tiktegel in het ZMLK
  30. 30. Bewegen met ICT
  31. 31. Onderzoek speciaal onderwijs
  32. 32. infrastructuur  basisvoorziening  goedkoper, maar ook afhankelijker
  33. 33. Publicaties Infrastructuur Checklist beheer Programma van EisenTabel I De verschillende scenario’s op een rijtjeScenario A Scenario B Scenario COp locatie Hybride CloudVolledig bedraad Volledig bedraad Deels bedraadGeen of beperkte Wifi dekking Wifi dekking Volledige Wifi dekkingServer op locatie Zowel server op locatie als in Server in the cloud datacenter (hybride)Werkstations, enkele laptops Werkstations, laptops en tablets Laptops, tablets, smartphones (evt. BYOD/CYOD) (BYOD/CYOD)Digitaal leermateriaal nauwelijks Digitaal leermateriaal deels Digitaal leermateriaal online 1online beschikbaar online beschikbaar beschikbaarInternet via eenvoudige Internet via snelle verbinding Internet via snelle en redundanteverbinding verbinding verbinding1: Digitaal leermateriaal is daarentegen wel op lokale servers of werkstations beschikbaar

  ×