ಕ್ನಡ ರಸ್ರ್ನನ

ರಾಜನ್ಯೋ್ಸವ 2013
ಕೀ್ತ್ ಿ
https://twitter.com/keerthan_g
್ರ್ನನ 1
ಯಾವ ್ರಿ್ದ ರನೈಿ್ ಮಾ್ಗಿ್ು ?

Which popular trai ’s route is this?
ಗನ್ೋ್ಡ್ ಚಾರೋಯೋ್
್ರ್ನೆ 2

ಸಾ್ಯತನ ಏ್ು?
Identify the common link
Bangalore Football Club Logo

Karnataka Government Emblem
• ್ಂಡಭನೋರುಂಡ

• GandaberunDa- also a symbol of the Mysore Palace
http://en.wikipedia.org/wiki/Gandaberunda
್ರ್ನನ 3
• ಒಂ್ು ್ರಿ್ದ Meme ಕ್ನಡ್ ಅಷರವ್ುನ
ಉ್ಯೋಿಿದನ. ಯಾವು್್ು ?

• A very popular meme using a Kannada letter.
What’s that?
್ು್ ಆ್ ಿಸರೊವ್
Look of Disapproval
್ರ್ನನ 4
• ಯಾವ ್ರಿ್ದ ಕ್ನಡ ಹಾಡ್ುನ Tallink Silja ್್ನ
ಜಾಿರಾ್ಿಿ ಉ್ಯೋಿಿದನ ?
• Which popular Kannada song has been used by
Swedis...
ಇ್್ುನ ನನ್ೋಿ
http://www.youtube.com/watch?v=-9cEDUEUsXs
್ರ್ನನ 5
• ಸಾಮಾ್ಯ ಕ್ಿ್ಿ . ಏಿ್ು?

• Not a or al sto e. What’s this?
• ಹಿಿಿ ್ಾಸ್

• Halmidi Inscription
್ರ್ನನ 6
• ್ುಂಚನ ಕ್ನಡ ್ಷ್ ಸವತಾಿ್ದ ಇ್ು ಇಂ್ು ಕ್ನಿ್ರ
್ುರು್ು. ಏ್್ು?

• Once a property of the Kannada Paksha now a
symbol of Ka...
• Kannada Flag
್ರ್ನನ 7
• ಯಾವ ಎರಡು ಿ್ರ್ಳು ್ಿಿ್ನಿ್ಸ ಅಿಿ ೧ ವ್ಗ
್ರ್್ಗ್ ಕಂಿದನ?
• Which are the first two films to complete 1
year run at multi...
Mungaru Male

Milana
್ರ್ನೆ 8

ಯಾವ ಕ್ನಡ ಹಾಡು ನನ್ಿಗನ ಬರುತಿದನ?
Which Kannada song comes to your mind?
http://www.youtube.com/watch?v=ZYhkoq62Vxg
ನಾ್ರಹಾವು
• Remake of Naagarahaavu- Zehreela
Insaan(Hindi) by Puttanna Kanagal
್್ಯವಾ್್ಳು
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kannada & Karnataka quiz 2013 Rajyotsava

7,117

Published on

A short quiz to check your knowledge about Karnataka and Kannada. Prepared on November 1st,2013 on the occasion of Kannada Rajyotsava.

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,117
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kannada & Karnataka quiz 2013 Rajyotsava

 1. 1. ಕ್ನಡ ರಸ್ರ್ನನ ರಾಜನ್ಯೋ್ಸವ 2013 ಕೀ್ತ್ ಿ https://twitter.com/keerthan_g
 2. 2. ್ರ್ನನ 1 ಯಾವ ್ರಿ್ದ ರನೈಿ್ ಮಾ್ಗಿ್ು ? Which popular trai ’s route is this?
 3. 3. ಗನ್ೋ್ಡ್ ಚಾರೋಯೋ್
 4. 4. ್ರ್ನೆ 2 ಸಾ್ಯತನ ಏ್ು? Identify the common link Bangalore Football Club Logo Karnataka Government Emblem
 5. 5. • ್ಂಡಭನೋರುಂಡ • GandaberunDa- also a symbol of the Mysore Palace http://en.wikipedia.org/wiki/Gandaberunda
 6. 6. ್ರ್ನನ 3 • ಒಂ್ು ್ರಿ್ದ Meme ಕ್ನಡ್ ಅಷರವ್ುನ ಉ್ಯೋಿಿದನ. ಯಾವು್್ು ? • A very popular meme using a Kannada letter. What’s that?
 7. 7. ್ು್ ಆ್ ಿಸರೊವ್ Look of Disapproval
 8. 8. ್ರ್ನನ 4 • ಯಾವ ್ರಿ್ದ ಕ್ನಡ ಹಾಡ್ುನ Tallink Silja ್್ನ ಜಾಿರಾ್ಿಿ ಉ್ಯೋಿಿದನ ? • Which popular Kannada song has been used by Swedish Holiday company Tallink Silja in their Ad?
 9. 9. ಇ್್ುನ ನನ್ೋಿ http://www.youtube.com/watch?v=-9cEDUEUsXs
 10. 10. ್ರ್ನನ 5 • ಸಾಮಾ್ಯ ಕ್ಿ್ಿ . ಏಿ್ು? • Not a or al sto e. What’s this?
 11. 11. • ಹಿಿಿ ್ಾಸ್ • Halmidi Inscription
 12. 12. ್ರ್ನನ 6 • ್ುಂಚನ ಕ್ನಡ ್ಷ್ ಸವತಾಿ್ದ ಇ್ು ಇಂ್ು ಕ್ನಿ್ರ ್ುರು್ು. ಏ್್ು? • Once a property of the Kannada Paksha now a symbol of Kannada and Karnataka Identity. What?
 13. 13. • Kannada Flag
 14. 14. ್ರ್ನನ 7 • ಯಾವ ಎರಡು ಿ್ರ್ಳು ್ಿಿ್ನಿ್ಸ ಅಿಿ ೧ ವ್ಗ ್ರ್್ಗ್ ಕಂಿದನ? • Which are the first two films to complete 1 year run at multiplexes?
 15. 15. Mungaru Male Milana
 16. 16. ್ರ್ನೆ 8 ಯಾವ ಕ್ನಡ ಹಾಡು ನನ್ಿಗನ ಬರುತಿದನ? Which Kannada song comes to your mind? http://www.youtube.com/watch?v=ZYhkoq62Vxg
 17. 17. ನಾ್ರಹಾವು • Remake of Naagarahaavu- Zehreela Insaan(Hindi) by Puttanna Kanagal
 18. 18. ್್ಯವಾ್್ಳು
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×