Falsafah dan etika guru

3,020 views
2,729 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
128
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Falsafah dan etika guru

 1. 1. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU1ISI KANDUNGAN MUKA SURATPENGHARGAAN 21. FALSAFAH PENDIDIKAN 32. FALSAFAH PENDIDIKAN GURU 33. KURIKULUM PERSEKOLAHAN 54. ETIKA DALAM PROFESION KEGURUAN 115. REFLEKSI 136. RUJUKAN 13
 2. 2. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU2PENGHARGAANKesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah SWT di atas segala nikmat kurnianNya yangtidak terhitung banyaknya .Selawat dan Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dansahabat-sahabat yang rela berjuang dan berkorban demi menegakkan Islam tercinta. Kitadoakanlah moga–moga kita tergolong dalam golongan orang yang cintakan kebenaran .Seterusnya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan sekalung penghargaankepada pensyarah-pensyarah matapelajaran Falsafah dan Etika Guru atas segalabimbingan dan panduan yang telah diberikan dalam usaha menyiapkan tugasan ini.Semoga usaha para pensyarah dalam mendidik bakal-bakal guru ini mendapat ganjaran disisi Allah Taala.Ucapan penghargaan dan terima kasih juga saya tujukan buat rakan-rakanseperjuangan DPLI jQAF Ambilan Januari 2013 di IPGK Tunku Ampuan Afzan, Kuala Lipis,Pahang. Terima kasih yang tidak terhingga di atas pengorbanan dan dorongan yangdiberikan. Kenangan bersama kalian tetap utuh di ingatan ini . Tidak dilupakan jugabuat keluarga yang dikasihi, terima kasih kerana sentiasa memahami kesibukan yang sayahadapi. Dan akhir sekali tidak dilupakan juga kepada pihak-pihak yang terlibat secaralangsung dan tidak langsung yang membantu saya dalam tugasan ini. Ribuan terima kasihsaya ucapkan di atas segala bantuan dan pertolongan yang diberikan. Hanya Allah yangmampu membalasnya.Diharapkan usaha yang sedikit ini dapat memberi ilmu dan pengetahuan kepada kitasemua, Insya Allah Taala.
 3. 3. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU31. FALSAFAH PENDIDIKAN1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan untuk mengembangkan lagipotensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbangdan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmupengetahuan, berketrampilan dan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta dapat menyumbang terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."2. FALSAFAH PENDIDIKAN GURU“Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjungaspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjaminpembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,demokratik, progresif dan berdisiplin."Falsafah Pendidikan Guru dirangka untuk membentuk guru yang berkualiti selarasdengan objektif pendidikan kebangsaan. Dalam Falsafah Pendidikan Guru, terdapatbeberapa aspek atau ciri kualiti yang ingin dibentuk dalam diri guru yang berperanansebagai agen perubahan kepada generasi masa hadapan. Antaranya ialah berpekerti mulia,berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara, menyanjungwarisan kebudayaan negara, menjalin perkembangan individu, memelihara suatumasyarakat yang bersatu padu, memelihara suatu masyarakat yang demokratik,memelihara suatu masyarakat yang progresif dan memelihara suatu masyarakat yangberdisiplin.
 4. 4. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU42.1 ELEMEN-ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN GURUa) Berpekerti mulia§Sahsiah guru yang baik- berbudi bahasa, bersopan, berdisiplin, bermoral dansebagainya.a) Berpandangan progresif dan saintifik§ Berkembang mengikut peredaran zaman yang kini memberipenekanan kepadasains dan teknologi,§ Berusaha agar tidak ketinggalan dari segi profesionalb) Bersedia menjunjung aspirasi Negara§ Berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasinegara.§ Menghayati aspirasi negara yang dihasratkanc) Serta menyanjung warisan kebudayaan Negara§ Menghayati warisan kebudayaan negara yang unik,§ Memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid,§ Menyemai sifat patriotisme dan cintakan negaraBerpekerti muliaBerpandangan progresif dansaintifikBersedia menjunjungaspirasi negaraSerta menyanjung warisankebudayaan negaraMenjamin perkembanganindividuMemelihara suatumasyarakat yang besatupadu, demokratik, progresifdan berdisiplin
 5. 5. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU5d) Menjamin perkembangan individu§ Peranan guru dari segi perkembangan diri dan perkembangan murid secaramenyeluruh (aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek)e) Memelihara suatu masyarakat yang besatu padu, demokratik, progresif danberdisiplin§ Tanggungjawab guru sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepadapembangunan negara§ Berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telahditetapkan3.DEFINISI KURIKULUMSemua pembelajaran yang dirancang dan yang dipandu oleh pihak sekolah samadayang berlaku dalam kumpulan atau individuPengalaman-pengalaman pembelajaran yang dirancan dan dipandu dan hasilpembelajaran yang dibentuk melaui reskunstruksi sistematik pengetahuan danpengalaman dibawah naungan sekolah, untuk perkembangan optima murid dalamaspek kompetensi kendiri dan sosial- (Tanner,1980)Satu arahan yang dirancang secara kordinasi dan teratur untuk menghasilkanpencapaian murid dalam kemahiran dan ilmu spesifik serta menyenaraikan cara-cara untuk mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan prktikal.Bahan-bahan pengajaran yang harus diliputi oleh murid-murid dan guru dalamproses pembelajaran. Ia juga merangkumi cara-cara, pentadbiran, struktur danpenyampaian bahan-bahan pembelajaran tersebut -(www.iteaww.org/TAA/glossary.htm)Franklin Bobbit (1918) , ‘bapa kurikulum’ melihat kurikulum dari duaperspektif: 1)Pengalaman yang terarah atau tidak yang mana memberi fokuskepada perkembangan individu secara menyeluruh. 2) Pengalaman yangdisediakan oleh pihak sekolah secara sedar terhadap murid.Kerr (dalam Kelly, 1983:199)menyatakan semua pembelajaran yang dirancang olehinstitusi pendidikan dilaksanakan sama ada secara kelompol/individu, luar/dalambilik darjah.
 6. 6. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU63.1 KONSEP KURIKULUM2.2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)Transformasi Kurikulum Kebangsaan bertitik tolak daripada keputusan MesyuaratSusulan Jemaah Menteri Bil.6/2008 yang dipengerusikan oleh Y.B. Menteri Pelajaranpada 23 Mei 2008. Satu usaha penambahbaikan dalam sistem pendidikan negaraterutamanya di peringkat sekolah rendah perlu dilaksanakan supaya kurikulumpersekolahan memenuhi keperluan dan cabaran semasa serta akan datang.Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melaksanakan satu kajiandan mendapati wujudnya keperluan untuk melakukan transformasi kurikulum sekolahrendah.• Merupakan satu set dokumen yang digunakan untukmelaksanakan kesemua sukatan matapelajaran yang telahditetapkan.• Sesuatu matapelajaran yang terdiri daripada satu pernyataankhusus, serta isi kandungan khusus dan pelbagai topik spesifikyang perlu disampaikan kepada murid-murid.Kurikulum sebagai satubadan ilmu yang diedarkan• Satu prosesinteraksi diantara guru-guru, murid-murid dan ilmu.• Merujuk kepada apa yang sebenarnya berlaku dalam bilik darjahdan apa yang dibuat dan dinilai oleh guru-guru.• Sentiasa perlu bersedia dengan rencangan pengajaran yanglengkap.• Sentiasa menilai proses pengajaran dan hasilnya.Kurikulum sebagai satuproses untuk mencapaimatlamat hasilpembelajaran•Satu proses yang melihatkan pengalaman murid-murid dan guru-guru dan perbincangan berterusanbagi menyelesaikan masalah.Kurikulum sebagai satupraktis• Mengikut Cornbelth (1990) kurikulum dibentuk mengikut konteks-konteks yang spesifik dan perlu dinilai dalam konteksnyakeranaia berdasarkan apa yang berlaku dalam bilik darjah.• Proses sosial berterusan yang melibatkan interaksi diantar guru-guru dam murid-murid, guru-guru dan ilmu, kemahiran dan sikapyang perlu disampaikan.Kurikulum sebagai satukonteks
 7. 7. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU7Transformasi kurikulum sekolah rendah merupakan penyusunan semula danpenambahbaikan kurikulum persekolahan rendah sedia ada. Tujuan transformasiadalah untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dannilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21.Fokus transformasi kurikulum persekolahan rendah adalah kepada kemahiranmembaca, menulis dan mengira (3M), sebaliknya mengambil kira kemahiranpenaakulan, kreativiti dan inovasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) sertaelemen keusahawanan.3.3 BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI
 8. 8. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU83.4 PERBEZAAN KBSR DAN KSSRKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR)Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR)Reka bentuk kurikulum berasaskan tigabidang:· Komunikasi· Manusia dan alam sekeliling· Perkembang diri IndividuReka bentuk kurikulum berasaskan enamtunjang:· Komunikasi· Kerohanian, sikap dan nilai· Kemanusiaan,· Perkembangan fizikal dan estetika· Sains dan teknologi· Ketrampilan diriBahan kurikulum:· Sukataan pelajaranBahan Kurikulum:· Dokumen Standard KurikulumReka bentuk kurikulum:· LinearReka bentuk kurikulum:· ModularOrganisasi kurikulum:Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)· Mata pelajaran Teras, Wajib danTambahanTahap II (tahun 4, 5 dan 6)· Mata pelajaran Teras, Wajib danTambahanOrganisasi kurikulum:Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)· Modul Teras Asas, Modul Teras temadan modul Elektif.Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)· Mata pelajaraan Teras dan ElektifElemen Memahiran berfikir Secara Kritis danKreatifElemen Kreativiti dan inovasi,keusahawanan serta teknologi Maklumat dankomunikasi (ICT) secara explicit.Fokus:3M (Membaca, menulis dan mengira)Fokus:4M (Membaca, menulis dan menaakul)3.5 ORGANISASI KURIKULUMKSSR diorganisasikan dalam bentuk modular dengan mengelompokkan matapelajaran dalam kumpulan tertentu yang dikenali sebagai modul. Mata pelajaran jugadiorganisasikan secara modular iaitu kandungan mata pelajaran disediakan dalam bentukmodul yang kendiri-lengkap (self-contained). Setiap modul mengandungi pengetahuan,kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid.
 9. 9. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU9Organisasi Tahap IPada Tahap I kurikulum diorganisasikan dalam Modul Teras Asas, Modul TerasTema dan Modul Elektif. Komposisi KSSR Tahap I adalah seperti jadual di bawah.Modul Teras AsasModul Teras Asas merangkumi bidang pembelajaran asas yang terdiri daripadaModul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani, dan Modul PendidikanKesihatan. Modul-modul ini mesti dipelajari oleh semua murid.Modul Pendidikan Islam mesti dipelajari oleh murid beragama Islam, manakalaModul Pendidikan Moral dipelajari oleh murid bukan beragama Islam.Modul Teras TemaModul Teras Tema menggabungkan beberapa disiplin ilmu dalam satu modul.Terdapat dua modul Teras Tema iaitu Dunia Kesenian dan Dunia Sains dan Teknologi(DST). Dunia Kesenian terdiri daripada Dunia Seni Visual dan Dunia Muzik. DST pulamenggabungkan disiplin Sains, Reka Bentuk Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat &Komunikasi (TMK). Modul Teras Tema mesti dipelajari oleh semua murid.Modul ElektifModul elektif merupakan pilihan disiplin bahasa yang ditawarkan kepada muridseperti Bahasa Arab, Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan, Bahasa Tamil SekolahKebangsaan, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun. Modul ini ditawarkan untukmembolehkan murid berkemahiran dalam pelbagai bahasa.Pihak sekolah perlu memilih untuk melaksanakan sekurang-kurangnya satu bahasadalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek penyediaan guru, permintaandaripada murid serta prasarana sekolah.
 10. 10. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU10Organisasi Tahap IIPada Tahap II, kurikulum diorganisasikan secara modular dalam Mata PelajaranTeras dan Mata Pelajaran Elektif. Kandungan mata pelajaran disediakan dalam bentukmodul. Komposisi KSSR Tahap 2 adalah seperti jadual di bawah.3.6 KURIKULUM BERASASKAN STANDARDKurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan standardkandungan dan standard pembelajaranStandard Kandungan Standard PembelajaranPenyataan spesifik tentang perkara yangmurid patut ketahui dan boleh lakukan dalamsuatu tempoh persekolahan merangkumiaspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.Satu penetapan kriteria atau indikatorkualiti pembelajaran dan pencapaianyang boleh diukur bagi setiap standardkandungan.
 11. 11. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU114. ETIKA DALAM PROFESION PERGURUAN4.1 Maksud Etika1. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa &Pustaka, 1995)2. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994).3. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadapmasyarakat.4. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Qurandan ketakwaan kepada Allah.4.2 Etika Kerja Kementerian Pelajaran MalaysiaEtika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayatiberdasarkan prinsip-prinsip berikut:-1. Niat yang betul2. Perlakuan yang baik3. Pengerak ke arah kebaikan4. Memperkotakan apa yang dikatakan5. Berdisiplin dan beradab6. Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi4.3 ISU DALAM ETIKA PROFESION KEGURUAN4.3.1 Isu Kesantunan GuruKesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalammasyarakat.Tatacara berkomunikasi harus mengikut norma - norma budaya setempat.Perlakuan atau t/laku yg mampu menjalin hubungan yg baik antara satu sama laindan menjadikan sesuatu pergaulan itu berada dlm keadaan harmoni & mesra.Tatacara bertindak ketika menghadapi sesuatu dalam situasi tertentu ialahkesantunan bertindak.
 12. 12. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU124.3.2 Aspek Kesantunan Berbahasa;i. Maksud kata - kataii .Penggunaan Kata Ganti Nama diri dan sistem panggilan atau sapaaniii. Intonasi suaraiv. Tidak mencelahv. Strategi yang sesuai menyatakan maksudvi. Mengikut peraturan bahasa setempat4.3.3 Ciri kesantunan guru:i. ikhlas, jujur, baik hati, penyayang dan sanggup berkorbanii .bersyukur dan berterima kasihiii.berani, tegaas dan mampu membetulkan perkara- perkara keji daripada berlakuiv .menghargai dan menghormati pihak lainv. menggunakan kata - kata untuk perkara baikvi .peramah, pemurah dan bersedia membaiki kelemahan diri4.4 IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN NEGARA1. Mengurangkan produktiviti dan ekonomi Negara menyebabkan imej sesuatu sekolahtercalar.2. Hubungan guru dan murid serta guru dengan guru akan menjadi renggang keranaguru tersebut tidak akan dipercayai oleh orang lain.3. Masyarakat akan memandang serong pada profesion perguruan keseluruhannya.4.5 USAHA UNTUK MEMARTABATKAN PROFESION PERGURUANa) Menambah baik sistem pemilihan calon guru Memperketatkan syarat dan criteria pemilihan calon guru. Menetapkan 30% daripada calon cemerlang untuk pemilihan Memantapkan proses perlantikan dan pengesahan Pegawai PerkhidmatanPendidikan Siswazah (PPPS) oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) bagimemastikan setiap guru mencapai standard minimum.b) Memantapkan latihan perguruan Telah menaikkan taraf Maktab Perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPG)yang menawarkan program pada peringkat ijazah sarjana muda pendidikan. Mereka bentuk dan menggubal kurikulum pendidikan IPG secara berpusat. Meningkatkan pemantapan dan perluasan kursus dan latihan
 13. 13. EDC 2102 FALSAFAH DAN ETIKA GURU13 Memperluaskan bidang penyelidikan dan pembangunan (R & D)c) Memantapkan kerjaya guru Menambah baik laluan kerjaya guru supaya taraf hidup guru lebih baik. Menambah perjawatan dan perluasan naik pangkatd) Menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif, seperti kemudahan infrastruktur yanglebih baik. Mewujudkan tambahan jawatan kumpulan sokongan bagi meringankan bebantugas guru dalam kerja-kerja pentadbiran5. REFLEKSIi. Sepanjang melakukan tugasan ini, saya dapat mengetahui konsep FalsafahPendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) dengan lebihmendalam dan mempelajarinya dengan bersungguh-sungguh. Segala masalah yangdihadapi dapat saya hadapi dengan bantuan dan sokongan semua pihak.ii. Sebagai guru, kita berperanan penting untuk menjalankan proses pengajaran danpembelajaran yang berkesan.iii. Kejayaan transformasi sesebuah kurikulum memerlukan komitmenmenyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar,pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan. Ini untukmeningkatkan kualiti pendiidkan agar lebih relevan dengan cabaranpada masa kini dan abad ke 21.6.RUJUKAN Modul DPLI jQAF PKT (mac 2013 )- Falsafah dan etika guru EDC 2102, IPGKTAA Panduan ilmu pendidikan komprehensif untuk KPLI (sekolah rendah), Ragbir KaurJoginder Singh(phD), Kumpulan Budiman sdn.bhd http://educatestory.blogspot.com/2012/10/isu-isu-etika-guru.html http://www.moe.gov.my/bpk/bsk/bpanduan/fpk.pdf http://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=168%3Akurikulum-standard-sekolah-rendah-suatu-pengenalan&catid=101%3Aslideshow&lang=en

×