Tomáš Rašovský

1,171 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • českého právního řádu můžeme doménová jména považovat
 • Tomáš Rašovský

  1. 1. DOMÉNOVÉ SPORY
  2. 2. <ul><li>Dle českého právního řádu můžeme doménová jména považovat </li></ul><ul><li>1) za věc – z hlediska doménu vlastnit, držet, mít z ní užitky nebo </li></ul><ul><li>2) za konkrétní právo svědčí konkrétní osobě na základě smlouvy s registrátorem </li></ul><ul><li>3) za jinou majetkovou hodnotu vyjádřitelnou v penězích </li></ul><ul><li>Doména jako taková může být převedena, může předmětem </li></ul><ul><li>zástavního práva, dražby, může být postižena exekucí či výkonem </li></ul><ul><li>rozhodnutí, může být sepsána do soupisu majetkové podstaty úpadce, </li></ul><ul><li>apod. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Nejčastější případy porušení práva a chráněných zájmu souvisejících s </li></ul><ul><li>registrací domény souvisí s registrací domény shodné nebo obdobné </li></ul><ul><li>s názvem obchodní firmy, ochranné známky, již existující domény. </li></ul><ul><li>Zásah do práv třetích osob : </li></ul><ul><li>a)  osobnostní práva (Listina základních práva a svobod čl. 10 a § 11 občanského zákoníku). </li></ul><ul><li>b) ochrana názvu a dobré pověsti právnické osoby (§ 19b odst. 2, 3 občanského zákoníku). </li></ul><ul><li>b)  ochrany obchodní firmy (§ 12 obchodního zákoníku). </li></ul><ul><li>c)  ochrany před nekalou soutěží (§ 44 a násl. obchodního zákoníku). </li></ul><ul><li>d)  ochrany práv k ochranné známce (§ 8 zákona o ochranných známkách). </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Možnosti obrany a formy nároku v případě porušení chráněného práva: </li></ul><ul><li>spor mezi sdružením CZ.NIC a držitelem doménového jména </li></ul><ul><li>spor mezi držitelem doménového jména a 3. osobou </li></ul><ul><li>ad a) sjednána pravomoc rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jen RH) </li></ul><ul><li>ad b) sjednána možnost rozhodnutí RH nebo obecného soudu (Krajského soudu dle místa bydliště/sídla/místa podnikání žalovaného), strany se mohou samostatnou dohodou o rozhodci či rozhodčí smlouvou sjednat pravomoc rozhodce ad hoc </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Účastníci řízení: </li></ul><ul><li>aktivní legitimace </li></ul><ul><li>osoba, která se cítí být poškozena, do jejíhož práva či chráněného zájmu bylo zasaženo </li></ul><ul><li>pasivní legitimace </li></ul><ul><ul><li>držitel doménového jména, </li></ul></ul><ul><ul><li>osoby, které se na užívání doménového jména podílejí, např. provozovatel stránek, které jsou prostřednictvím doménového jména dostupné. </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>Žalobní návrhy : </li></ul><ul><li>zdržet užívání, převodu domény </li></ul><ul><li>odstranit závadný stav (tj. doménu zrušit, převést) </li></ul><ul><li>uložení přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno jak v peněžité, tak i v nepeněžité formě (forma omluvy, strpění zveřejnění rozhodnutí po určitou dobu, na určitém místě) </li></ul><ul><li>vydání bezdůvodného obohacení </li></ul><ul><li>náhrada škody (skutečná škoda, ušlý zisk) </li></ul><ul><li>pozastavení registrace </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Předběžné opatření (§ 74 a násl. občanského soudního řádu) </li></ul><ul><li>Potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen </li></ul><ul><li>příslušným k nařízení předběžného opatření je obecný soud, který by byl příslušným rozhodovat ve věci samé, a to i v případě, že o meritu věci bude rozhodováno v rozhodčím řízení </li></ul><ul><li>o návrhu na vydání předběžného opatření se rozhodne do 7 dnů ode dne podání </li></ul><ul><li>návrh se podává před, současně, či v průběhu předmětné žaloby </li></ul><ul><li>jistota 50.000,-Kč, v obchodních věcech 100.000,-Kč </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Nároky uplatněné předběžným opatřením – „zdržovací“ nároky: </li></ul><ul><li>zdržet se obecně nakládání s doménovým jménem, tzn. neužívat, </li></ul><ul><li>nepřevádět, nezrušit, nesdělovat určité informace, neprovozovat,  </li></ul><ul><li>neumožnit užívání třetí osobě, nezřídit zástavní právo apod.       </li></ul><ul><li>Vyhlášení předběžného opatření </li></ul><ul><li>vykonatelnost a závaznost </li></ul><ul><li>úkon učiněný v rozporu s rozhodnutím je neplatný   </li></ul><ul><li>Předběžné opatření zaniká: </li></ul><ul><li>nepodáním návrh na zahájení řízení ve věci samé </li></ul><ul><li>nevyhověním návrhu ve věci samé </li></ul><ul><li>vyhověním žaloby a ode dne vykonatelnosti uplynulo 15 dní </li></ul><ul><li>uplynutím doby, na kterou bylo předběžné opatření vydáno </li></ul><ul><li>zrušením, pominuly-li důvody, pro které bylo nařízeno </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Rozhodnutí akceptovaná sdružením CZ.NIC </li></ul><ul><li>obecného soudu </li></ul><ul><li>rozhodčího soudu </li></ul><ul><li>ad hoc jmenovaného rozhodce </li></ul><ul><li>Rozhodnutí musí být </li></ul><ul><li>předloženo v originále nebo v úředně ověřené kopii. </li></ul><ul><li>opatřeno doložkou, osvědčující jeho právní moc a vykonatelnost </li></ul><ul><li>v případě rozhodnutí ad hoc rozhodcem nutno předložit i smlouva o rozhodci nebo rozhodčí doložka </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Identifikace </li></ul><ul><li>jednoznačně označeno doménové jméno a jeho držitel, kterého se rozhodnutí týká </li></ul><ul><li>podmínkou provedení úkonů požadovaných rozhodnutím není účast sdružení CZ.NIC v řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo. Sdružení CZ.NIC tak provede požadované úkony i v případě, že není žalovanou stranou a žaloba směřovala pouze proti držiteli doménového jména. </li></ul><ul><li>v případě, že je sdružení CZ.NIC dle rozhodnutí povinno provést změnu držitele doménového jména, musí osoba, která má dle rozhodnutí být novým držitelem, nejpozději do 3 dnů od předložení rozhodnutí předložit i označení kontaktu, pro který má být registrace provedena. V opačném případě vygeneruje sdružení CZ.NIC pro držitele nový kontakt, pro který bude registrace provedena. Identifikační znaky subjektu pak sdělí sdružení CZ.NIC držiteli. </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Doména není v rozporu s právem chráněným statkem > first come, first </li></ul><ul><li>served </li></ul><ul><li>Doména je v rozporu s právem chráněným statkem > </li></ul><ul><li>? registrace obchodní firmy, ochranné známky </li></ul><ul><li>? proslulosti či všeobecnosti ochranné známky, obchodní firmy </li></ul><ul><li>= práva k doméně by měla vykonávat ta strana, která vlastní ochrannou </li></ul><ul><li>známku, obch. firmu </li></ul><ul><li>obě strany splňují výše uvedené rovnocenně > first come, first </li></ul><ul><li>served </li></ul><ul><li>V případě sporu platí dříve uvedené. </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Doménové spekulace </li></ul><ul><li>Cybersquatting - obecný případ nekalosoutěžního jednání > registrací ve „zlé víře“, tj. např. s tím úmyslem, že nabídnu doménu k prodeji, k užití, či ji registruji a udržuji bez jejího faktického využití > vyloučím osobu, která má k doméně oprávněný zájem </li></ul><ul><li>Typosquatting - registrace několik variant např. obchodního označení za účel zvýšení šance při nasměrování na konkrétní www </li></ul><ul><li>Domain grabbing - spekulativní registrace domény bez jejího užívání </li></ul><ul><li>Reverse domain hijacking - spekulativní registrace ochranné známky a vyvolání soudního sporu za účelem získání domény </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Řešení doménových sporů </li></ul><ul><li>Nejčastějším případem je použití práva ochrany proti nekalé soutěži. </li></ul><ul><li>Generální klauzule (§44 odst. 1 ObchZ) - zakazuje jednání v </li></ul><ul><li>hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže </li></ul><ul><li>a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže (§44, odst. 2, písm. a) až </li></ul><ul><li>i) Obchodní Zákoník). </li></ul><ul><li>klamavá reklama ! </li></ul><ul><li>klamavé označení výrobků a služeb ! </li></ul><ul><li>vyvolání nebezpečí záměny ! </li></ul><ul><li>parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb ! </li></ul><ul><li>podplácení </li></ul><ul><li>zlehčování </li></ul><ul><li>srovnávací reklama </li></ul><ul><li>porušování obchodního tajemství </li></ul><ul><li>ohrožení zdraví spotřebitelů a životního prostředí </li></ul>
  15. 15. Děkuji za pozornost.

  ×