Tomáš Rašovský

 • 963 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
963
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • českého právního řádu můžeme doménová jména považovat

Transcript

 • 1. DOMÉNOVÉ SPORY
 • 2.
  • Dle českého právního řádu můžeme doménová jména považovat
  • 1) za věc – z hlediska doménu vlastnit, držet, mít z ní užitky nebo
  • 2) za konkrétní právo svědčí konkrétní osobě na základě smlouvy s registrátorem
  • 3) za jinou majetkovou hodnotu vyjádřitelnou v penězích
  • Doména jako taková může být převedena, může předmětem
  • zástavního práva, dražby, může být postižena exekucí či výkonem
  • rozhodnutí, může být sepsána do soupisu majetkové podstaty úpadce,
  • apod.
 • 3.
  • Nejčastější případy porušení práva a chráněných zájmu souvisejících s
  • registrací domény souvisí s registrací domény shodné nebo obdobné
  • s názvem obchodní firmy, ochranné známky, již existující domény.
  • Zásah do práv třetích osob :
  • a)  osobnostní práva (Listina základních práva a svobod čl. 10 a § 11 občanského zákoníku).
  • b) ochrana názvu a dobré pověsti právnické osoby (§ 19b odst. 2, 3 občanského zákoníku).
  • b)  ochrany obchodní firmy (§ 12 obchodního zákoníku).
  • c)  ochrany před nekalou soutěží (§ 44 a násl. obchodního zákoníku).
  • d)  ochrany práv k ochranné známce (§ 8 zákona o ochranných známkách).
 • 4.
  • Možnosti obrany a formy nároku v případě porušení chráněného práva:
  • spor mezi sdružením CZ.NIC a držitelem doménového jména
  • spor mezi držitelem doménového jména a 3. osobou
  • ad a) sjednána pravomoc rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jen RH)
  • ad b) sjednána možnost rozhodnutí RH nebo obecného soudu (Krajského soudu dle místa bydliště/sídla/místa podnikání žalovaného), strany se mohou samostatnou dohodou o rozhodci či rozhodčí smlouvou sjednat pravomoc rozhodce ad hoc
 • 5.
  • Účastníci řízení:
  • aktivní legitimace
  • osoba, která se cítí být poškozena, do jejíhož práva či chráněného zájmu bylo zasaženo
  • pasivní legitimace
   • držitel doménového jména,
   • osoby, které se na užívání doménového jména podílejí, např. provozovatel stránek, které jsou prostřednictvím doménového jména dostupné.
 • 6.
  • Žalobní návrhy :
  • zdržet užívání, převodu domény
  • odstranit závadný stav (tj. doménu zrušit, převést)
  • uložení přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno jak v peněžité, tak i v nepeněžité formě (forma omluvy, strpění zveřejnění rozhodnutí po určitou dobu, na určitém místě)
  • vydání bezdůvodného obohacení
  • náhrada škody (skutečná škoda, ušlý zisk)
  • pozastavení registrace
 • 7.
  • Předběžné opatření (§ 74 a násl. občanského soudního řádu)
  • Potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen
  • příslušným k nařízení předběžného opatření je obecný soud, který by byl příslušným rozhodovat ve věci samé, a to i v případě, že o meritu věci bude rozhodováno v rozhodčím řízení
  • o návrhu na vydání předběžného opatření se rozhodne do 7 dnů ode dne podání
  • návrh se podává před, současně, či v průběhu předmětné žaloby
  • jistota 50.000,-Kč, v obchodních věcech 100.000,-Kč
 • 8.
  • Nároky uplatněné předběžným opatřením – „zdržovací“ nároky:
  • zdržet se obecně nakládání s doménovým jménem, tzn. neužívat,
  • nepřevádět, nezrušit, nesdělovat určité informace, neprovozovat, 
  • neumožnit užívání třetí osobě, nezřídit zástavní právo apod.      
  • Vyhlášení předběžného opatření
  • vykonatelnost a závaznost
  • úkon učiněný v rozporu s rozhodnutím je neplatný  
  • Předběžné opatření zaniká:
  • nepodáním návrh na zahájení řízení ve věci samé
  • nevyhověním návrhu ve věci samé
  • vyhověním žaloby a ode dne vykonatelnosti uplynulo 15 dní
  • uplynutím doby, na kterou bylo předběžné opatření vydáno
  • zrušením, pominuly-li důvody, pro které bylo nařízeno
 • 9.
  • Rozhodnutí akceptovaná sdružením CZ.NIC
  • obecného soudu
  • rozhodčího soudu
  • ad hoc jmenovaného rozhodce
  • Rozhodnutí musí být
  • předloženo v originále nebo v úředně ověřené kopii.
  • opatřeno doložkou, osvědčující jeho právní moc a vykonatelnost
  • v případě rozhodnutí ad hoc rozhodcem nutno předložit i smlouva o rozhodci nebo rozhodčí doložka
 • 10.
  • Identifikace
  • jednoznačně označeno doménové jméno a jeho držitel, kterého se rozhodnutí týká
  • podmínkou provedení úkonů požadovaných rozhodnutím není účast sdružení CZ.NIC v řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo. Sdružení CZ.NIC tak provede požadované úkony i v případě, že není žalovanou stranou a žaloba směřovala pouze proti držiteli doménového jména.
  • v případě, že je sdružení CZ.NIC dle rozhodnutí povinno provést změnu držitele doménového jména, musí osoba, která má dle rozhodnutí být novým držitelem, nejpozději do 3 dnů od předložení rozhodnutí předložit i označení kontaktu, pro který má být registrace provedena. V opačném případě vygeneruje sdružení CZ.NIC pro držitele nový kontakt, pro který bude registrace provedena. Identifikační znaky subjektu pak sdělí sdružení CZ.NIC držiteli.
 • 11.
  • Doména není v rozporu s právem chráněným statkem > first come, first
  • served
  • Doména je v rozporu s právem chráněným statkem >
  • ? registrace obchodní firmy, ochranné známky
  • ? proslulosti či všeobecnosti ochranné známky, obchodní firmy
  • = práva k doméně by měla vykonávat ta strana, která vlastní ochrannou
  • známku, obch. firmu
  • obě strany splňují výše uvedené rovnocenně > first come, first
  • served
  • V případě sporu platí dříve uvedené.
 • 12.
  • Doménové spekulace
  • Cybersquatting - obecný případ nekalosoutěžního jednání > registrací ve „zlé víře“, tj. např. s tím úmyslem, že nabídnu doménu k prodeji, k užití, či ji registruji a udržuji bez jejího faktického využití > vyloučím osobu, která má k doméně oprávněný zájem
  • Typosquatting - registrace několik variant např. obchodního označení za účel zvýšení šance při nasměrování na konkrétní www
  • Domain grabbing - spekulativní registrace domény bez jejího užívání
  • Reverse domain hijacking - spekulativní registrace ochranné známky a vyvolání soudního sporu za účelem získání domény
 • 13.
  • Řešení doménových sporů
  • Nejčastějším případem je použití práva ochrany proti nekalé soutěži.
  • Generální klauzule (§44 odst. 1 ObchZ) - zakazuje jednání v
  • hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže
  • a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.
 • 14.
  • Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže (§44, odst. 2, písm. a) až
  • i) Obchodní Zákoník).
  • klamavá reklama !
  • klamavé označení výrobků a služeb !
  • vyvolání nebezpečí záměny !
  • parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb !
  • podplácení
  • zlehčování
  • srovnávací reklama
  • porušování obchodního tajemství
  • ohrožení zdraví spotřebitelů a životního prostředí
 • 15. Děkuji za pozornost.