Einde van dearbeidsovereenkomst
Wijzen van beëindigingarbeidsovereenkomst    Art. 32:     Behoudens de algemene wijzen einde     door:     ...
1.Wederzijdse toestemming    Geen vormvoorwaarden     Kan ook mondeling     Bewijs op elke mogelijke manier ...
ontslag om dringende reden ofonderlinge toestemming    Er is alleen sprake van morele dwang die de toestemming aantast ...
2.overmacht: art 26 en 32    Onvoorzien    Onafhankelijk van de wil    Maakt uitvoering onmogelijk    Indien ...
Beëindigende overmacht    Overmacht beëindigt enkel als de    overmacht:     Verdere uitvoering      Defini...
Beëindigende overmacht    De arbeidsovereenkomst wordt    ontbonden    Geen opzeggingstermijn    Geen verbreki...
art. 34    Stelt einde aan vaste cassatie-rechtspraak:     Definitieve arbeidsongeschiktheid brengt uit     zic...
Vaststelling definitieveongeschiktheid    Door arbeidsgeneesheer    Indien door behandelende arts     Moet beves...
ALS:1. Aanpassing    technisch of objectief onmogelijk is    redelijkerwijze niet kan worden geëist2. Er geen ander ...
Einde slechts vaststellen NA:vaststelling doorgeneesheer- sociaal inspecteurvan Algemene Directie Toezicht ophet Welzijn o...
GEEN VERGOEDING    TENZIJ de werkgever ten onrechte    stelt bvb:     dat hij geen ander werk kan aanbieden   ...
Inwerkingtreding?Moet nog bepaald worden bij KoninklijkBesluit (K.B )2012     EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  13
3.Ontbindend beding    /2012    EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  14
4.Afloop van de termijn(einde bepaalde tijd)    Eindigen automatisch    Tenzij:     Dringende reden     Over...
Verbreking bepaalde duur:art. 40    Schadevergoeding:     Loon van de resterende termijn     Maximaal het dubbe...
Opeenvolging bepaalde duur    Tegen de regels: onbepaalde duur    Arbrb Gent 4 juni 2007     Wg overhandigt laat...
5.Overlijden van wn/wg    Wn: art 32    Wg: art. 33     overeenkomst eindigt niet automatisch     Rechter oo...
6.Beëindiging voor uitvoering     /2012   EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  19
ONTSLAG    = “handeling waarbij een partij aan de    andere haar wil te kennen geeft om een    einde te maken aan...
Ontslag: onmiddellijke beëindiging    Ontslag gaat in op datum x     =Onmiddellijke beëindiging    Cass. 23 maar...
Ontslagrecht:ontslagmacht    Geen motiveringsplicht     Tenzij dringende reden     Tenzij ontslagbescherming  ...
2. opzegging    Opzegging is die specifieke vorm van    ontslag     die slechts uitwerking heeft na verloop van ...
opzeggingstermijn    Rechten en plichten blijven bestaan     Tijdskrediet     Geen eenzijdige wijziging    ...
Blijven doorwerken na deopzeggingstermijn    Vermoeden dat de overeenkomst    terug definitief is geworden tot   ...
Art. 37Kennisgeving van de opzegging    Kennisgeving    Door de werknemer     Aangetekend     Gerechtsdeu...
Art. 37Vorm van de opzegging    Schriftelijk    Inhoud:     Begin van de opzeggingstermijn     Duur van de o...
Begin en duur vermelden!    NIETIG :     Verwijzen naar de ‘wettelijke opzegging’     Enkel aanvangsdatum   ...
Nietigheid van opzeggingCASSATIE: als opzeg nietig is    Ontslag blijft     Bij ontslag zijn er geen vormvoorwaarde...
WANNEER IS OPZEG NIETIG?1. Inhoud niet correct     Begin en duur niet vermeld2. Manier van kennisgeving niet correct ...
Absolute nietigheidrelatieve nietigheid    Relatieve nietigheid: alleen de    persoon die beschermd wordt kan de  ...
Absolute nietigheidKennisgeving door de werkgever    Aangetekend    Gerechtsdeurwaarder! Indien kennisgeving niet op...
CASS 11 april 2005:Gevolgen absolute nietigheid  Opzeg door werkgever  Met gewone brief  Begin 1.3 en duur 5 wekenMOGEL...
Relatieve nietigheid  Opzegging vermeldt niet begin en duur  Kennisgeving door de werknemer gebeurt  niet op de juiste ...
Relatieve nietigheid1. Onmiddellijk ontslag inroepen    Moet binnen een redelijke termijn2. Dekken van de nietigheid=op...
Relatieve nietigheidCass 25 april 2005    Wg beëindigt in proef met    aangetekende brief    Begindatum 25 maart ...
Begin en duur vermeld-verkeerde begindatum/duur:    Geen nietigheid     voldaan aan de vormvoorschriften    Kan ...
Aanvang opzegtermijn    Arbeiders: maandag volgend op de    betekening    Bedienden: eerste dag van de    maan...
Aangetekende brief    ‘betekening’ van het ontslag:     3e werkdag na verzending    Verzending op dinsdag:   ...
Aangetekende brief    Ontvangstbewijs van de post bewijst    de kennisgeving    Weigering of niet-afhalen hebben ...
Voorbeelden blz 259ARBEIDER wordt opgezegd Aangetekend verzonden di 8 nov Betekening? Ingang opzegging?    Aangeteke...
Voorbeelden blz 259ARBEIDER zegt op Met geschrift aangeboden op zaterdag 12.11 Betekening? Ingang opzegging?    WG ...
Voorbeelden blz 259BEDIENDE Aangetekend verzonden zat 27.10 Betekening? Ingang opzeg?    Aangetekend op zat 28.10? ...
deurwaardersexploot    Dag van neerlegging van    exploot    =dag van betekening2012      EINDE ARBEIDSOVERE...
Afgifte van een geschrift    Cass: bewijs van afgifte kan enkel    blijken uit ondertekening van    duplicaat  ...
Aanvang opzegtermijn    Arbeiders: maandag volgend op de    betekening    Bedienden: eerste dag van de    maan...
UITZONDERINGEN    Arbeiders     Art 60     Vervanging onbepaalde duur    Bedienden     Proef     Ver...
Afwijking aanvang opzegtermijn    Arbeiders:    Art 60: mogelijke afwijking van termijn    én ingangsdatum voor...
Afwijking aanvang opzegtermijn    Bedienden:    Tijdens proef: ten vroegste dag na de    betekening    Verv...
Beëindiging proef    Respecteren minimumtermijn    Arbeiders: 7-14 dagen     8-14 : zonder opzeggingstermijn, zo...
vervangingsovereenkomst    Mogelijk     Afwijkende opzegtermijn     Afwijkende ingangsdatum    Enkel voor ve...
tegenopzegging    Enkel bedienden    Gaat in dag na de betekening2012       EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  52
Anciënniteit als sleutelbegrip    Anciënniteit: aantal jaren    ononderbroken in dienst bij    dezelfde werkgever...
anciënniteit    Bep tijd/bep tijd/onbepaalde tijd    Korte onderbreking door de werkgever     Er moet een object...
Zelfde werkgever ?    Dezelfde economische exploitatie-    eenheid, eenzelfde of een    gelijkwaardige finaliteit...
DUUR OPZEGTERMIJNEN    GRONDWETTELIJK HOF 20112012      EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  56
Duur opzegtermijn    Arbeiders:     art. 59     CAO 75     SECTORALE REGELINGEN    Bedienden     ART...
Wijziging in opzegtermijnen1. ‘oude’ arbeidsovereenkomsten    Bestaande reglementering blijft2. Nieuwe arbeidsovereenko...
‘oude’ arbeidsovereenkomst?Begin van de arbeidsovereenkomst voor1 januari 2012 of    Nieuwe arbeidsovereenkomst in 2012...
Nieuwe arbeidsovereenkomst    Met ingang vanaf 1.1.20122012       EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  60
OPZEGTERMIJNEN ARBEIDERS OUDE REGELING CONTRACTEN MET INGANG VOOR 1.01.2012
RECHTSBRONNENOpzegging arbeiders    Arbeidsovereenkomstenwet    Art.59    Art.60    Art.61    CAO 75  ...
Opzegging arbeiderswettelijk stelsel: art. 59anc     Opzeg            Opzeg      wg         ...
CAO 75: wijzigt opzeg > WGAnciënniteit  Wg ontslaat         Wn neemt                      on...
CAO 75: SUPPLETIEFAnciënniteit  Wg ontslaat         Wn neemt                      ontslag< 6...
CAO 75: SUPPLETIEF!    Is niet van toepassing als op het niveau     van de sector      Afwijkende termijnen ...
Opzeggingsectorale regelingen:    Art. 61     K.B. kan de opzeggingstermijnen     wijzigen      In het bel...
OpzeggingPC 124 BOUW:    Art. 61     K.B. kan de opzeggingstermijnen     wijzigen      In het belang v bij...
CAO 75                BOUW PC 124Anc.      Wg      WG ontslaat    WN zegt op        o...
CAO 75             BOUW PC 124> 20 jaar  16     56 dagen      28 d      weken2012      ...
Vergelijking bouw enwettelijk stelsel: art. 59anc     Opzeg            Opzeg       wg        ...
Werkmannen:Art. 60: afwijking    Laat toe bij overeenkomst af te wijken van art.59     Duur van de opzegtermijn: ...
Opzegtermijnen arbeiders NIEUWE REGELING CONTRACTEN NA 1.01.2012
NIEUWE REGELING    CAO 75 + 15%    ART. 60 blijft bestaan    Nieuwe termijnen gelden NIET als     er afwijken...
Afwijkende sectortermijnen:    Deze termijnen moeten onderzocht worden    of ze niet met 15% moeten verhoogd    ...
Collectieve akkoordenregeling bestaanszekerheid    Deze termijnen moeten onderzocht worden    of ze niet met 15% moe...
Nieuwe termijnenAnciënniteit  Wg ontslaat         Wn neemt                      ontslag< 6 m...
Ontslaguitkering ontslag > WGRVA !    Nieuwe contracten     1.250 euro    ‘oude’ contracten    Anc      ...
GEEN ontslaguitkering    Ontslag  om dringende reden    Ontslag  tijdens proef    Ontslag  met oog op pensione...
Opzeggingstermijnenbedienden ART.   82 ~Jaarloon ~anciënniteit
Opzeggingstermijn bedienden:jaarloon en anciënnitiet.    Anciënniteit van het ogenblik dat    de opzegging ingaat  ...
Bedienden: jaarloon    Lagere bediende:     <  € 31.467 €    Hogere bediende     >  € 31.467 €     ...
Opzeggingstermijn bedienden:jaarloon en anciënnitiet.    Jaarloon van het ogenblik dat de    opzegging ingaat    ...
Opzeggingstermijn bedienden:jaarloon en anciënnitiet.!!!!Deeltijdsen: loon moet omgezet    worden naar voltijds loon vo...
Bedienden: jaarloon    Loon laatste 12 maanden     Brutolonen+voordelen    Laatste loon x 12,92 +     eindej...
‘oude’ arbeidsovereenkomst?Begin van de arbeidsovereenkomst voor1 januari 2012 of    Nieuwe arbeidsovereenkomst in 2012...
Lagere bediende: < € 31.467Regeling blijft ook voor nieuwecontracten !2012     EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  87
Lagere bediende: < € 31.467    WG:    Minstens 3 maanden    Per begonnen schijf van 5 jaar: + 3 m.    WN:  ...
Hogere bediende:> 31.467    Oude regeling blijft voor de oude    contracten    Nieuwe regeling voor nieuwe    ...
Hogere bediende:> 31.467    bij overeenkomst ten vroegste op het    ogenblik van de opzegging     Cass.:niet in ...
Opzeg door werkgever+ € 31.467 – 62.934    Aangetekende brief: art.82 §3    Minimaal 3 maanden per aangevangen schij...
Rechter bepaalt termijn bijniet-akkoordOntslag door wg: kans op gelijkwaardige job  Anciënniteit  Leeftijd  (Belang van...
Rechter bepaalt termijn bijniet-akkoord    Speelt niet mee     Feit dat bediende ander werk heeft     gevonden ...
Opzeg door hogere bediende+ € 31.467- 62.934    Overeenkomst bij beëindiging     Maximumtermijn 4,5 maanden    ...
Nieuwe regeling hogere bediende+ € 31.467- 62.934Uitgangspunt=  30 dagen per begonnen jaar anc.2012     EINDE ARBEIDS...
Nieuwe regeling hogere bediende+ € 31.467- 62.934ANCIENNITEIT  OPZEG >WG          OPZEG>BEDIENDE<3 jaar    9...
Hogere bediende:> € 62.934OPZEG DOOR WERKGEVER1. Opzeggingstermijn bij opzeg door  de werkgever kan worden  vastgelegd b...
Hogere bediende:> € 62.934OPZEG DOOR BEDIENDE    Overeenkomst bij beëindiging    Maximaal 6 maanden!2012      ...
Hogere bediende:> € 62.934NIEUWE REGELING    Zelfde als bij oude    contracten!    Werkgever betaalt een    bi...
tegenopzegging    Enkel bedienden!    Als bediende ander werk heeft    Termijn ~ jaarloon    Kennisgeving zoal...
tegenopzegging    Wg stuurt aangetekende brief op    maandag 2 mei     Opzeggingstermijn= 3 maanden    Wn tek...
Tewerkstelling als uitzendkracht    Oude contracten     Uitzend telt niet mee voor ancienniteit    Nieuwe contra...
Tewerkstelling als uitzendkracht    VOORWAARDEN:    1. Ononderbroken tewerkstelling als     uitzendkracht   ...
Opzeggingsvergoeding    Telkens een arbeidsovereenkomst op    onregelmatige wijze wordt beëindigd    Nieuwe regel...
Opzeggingsvergoedinglopend loon    ART 39§1:     Vergoeding is gelijk aan het lopend loon     dat overeenstemt ...
Lopend loon + voordelen krachtensde overeenkomst    Overloon    Vakantiegeld    Eindejaarspremie    Voordelen ...
Lopend loon + voordelen krachtensde overeenkomst    Alle reeds verworven voordelen    Die nog bestaan op moment van ...
Verminderde arbeidsprestaties    Deeltijdse    Werknemer in tijdskrediet    Werknemer in ouderschapsverlof2012  ...
Deeltijdse werknemer    Hypothetisch voltijds loon     Grondwettelijk Hof 20 april 19992012        EINDE ARB...
Werknemer in tijdskrediet    Berekening termijn     Hypothetisch voltijds loon    Berekening opzeggingvergoeding...
Halvering tijdskrediet         HALVERING         TIJDSKREDIET  VERBREKING TIJDENS HALVERING:    aanta...
Volledig tijdskrediet         VOLLEDIG         TIJDSKREDIET  VERBREKING TIJDENS VOLLEDIG TIJDSKREDIET:  ...
Werknemer in deeltijdsouderschapsverlof    Europees Hof van Justitie 20 oktober    2009     ARREST MEERTS    ...
Halvering ouderschapsverlof      HALVERING      OUDERSCHAPSVERLOF  VERBREKING TIJDENS HALVERING OUDERSCHAPSVERL...
Progressieve werkhervatting    Termijn én berekening op basis van    hypothetisch voltijds loon     Grondwetteli...
Pensioengerechtigde leeftijd:enkel bedienden ! Art. 83Anc.    Door WG     Door WG    Door WN      voor 65 ...
Betaling opzegvergoeding    Recht ontstaat bij kennisgeving ontslag    =loon bij ontslag door wg    Intresten op ...
Betaling opzegvergoeding    Verjaringstermijn art. 15    arbeidsovereenkomstenwet    Verbreking op 15 juni    ...
Art. 38 § 1 en §2Schorsing opzeggingstermijn    Beide partijen kunnen opzegging betekenen    tijdens een schorsing ...
SCHORSINGSOORZAKEN    Zie lijst blz 292    Postnatale verlofdagen     + 8 weken schorsing2012       EINDE...
Schorsing opzeggingstermijnwegens ziekte    opzeg door de wg: 28 dagen    Wn is in die periode 3 dagen ziek     ...
Schorsing opzeggingstermijnCass. 7 januari 1985!   Enkel in de gevallen    uitdrukkelijk door de wet    voorzien ...
Schorsing opzeggingstermijnwegens ziekte    3 maanden opzeg    1 jan- 31 maart    Ziek van 30 maart- 8 april = 10...
Schorsing opzeggingstermijnwegens ziekte               ZIEK30   31  1  2  3  4  5   6  7  8 ...
Schorsing opzeggingstermijnArt. 38§1 en §2  jaarlijkse vakantie     NIET inhaalrustdagen ADV     Weekends voor ...
Art. 41 sollicitatieverlof    Met behoud van loon afwezig zijn om    ander werk te zoeken    Er kunnen geen voorw...
Art. 41 sollicitatieverlof    Arbeiders:     2 halve dagen of 1 volledige dag     Met verkorte opzeg art 60 m...
Art. 41 sollicitatieverlof    Voor deeltijdsen: pro rata    Ook tijdens verkorte opzeg proef en    pensioenleefti...
sollicitatieverlof    Ook als je zelf opzegt    FOD WASO: ook als je al ander werk hebt    Rechtspraak/rechtsleer...
Ontslag tijdens proeftijd    Zie bij hoofdstuk PROEF!    Bladzijde 2952012       EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  130
Art. 35DRINGENDE REDEN    Ernstige tekortkoming    Maakt elke professionele    samenwerking onmogelijk    Onmi...
Kritiek op werkgever viafacebook:2012   EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  132
Ontslag om dringende reden    Kan bij elk contract    Geen vormvoorwaarde     Kan mondeling    Wil om te beëi...
Art. 35 dringende reden    = een FOUT    Moet ernstig of zwaarwichtig zijn    Moet niet opzettelijk zijn    ...
2 TERMIJNEN  1. ontslag moet gebeuren binnen  drie werkdagen na kennisname  van de feiten    Kennis-1-2-3 //Kennis v...
1. TERMIJN VAN ONTSLAG    KENNIS van de feiten     Door wie bevoegd is tot ontslag    VOLDOENDE ZEKERHEID    ...
2 TERMIJNEN    1. ontslag moet gebeuren binnen    drie werkdagen na kennisname    van de feiten     Kennis-1-...
TERMIJNENMa: feitenDi: kennis van de feitenTermijn voor ontslag: woe-do-vrij //Bvb : ontslag op donderdagTermijn van kenni...
2.   TERMIJN KENNISGEVING    MOTIEVENBINNEN 3 werkdagen na ontslagMANIER VAN KENNISGEVING? Aangetekende brief Deurw...
Bewijs van dringende reden    Partij die dringende reden inroept bewijst:     de feiten (nauwkeurige omschrijving!...
Dringende reden1. Feit: naleven termijn2. Vroegere feiten3. Alle elementen die het feit tot een  dringende reden maakt201...
Vergoeding bij dringende reden    Geen vergoeding voor wie ontslag    krijgt om dringende reden    Wie dringende ...
Dringende reden wordt verworpen    De benadeelde partij kan een    opzeggingsvergoeding vorderen van    de partij...
Overzicht rechtspraak: blz 308!    Belang van de context !     Verzachtende omstandigheden      Eenmaligheid ...
Beëindiging van dearbeidsovereenkomst    1. regelmatige beëindiging    Opzegging    Dringende reden    Dood...
Onregelmatige beëindiging    = ONTSLAG2012      EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  146
Onregelmatige beëindiging    1.Regels van opzegging worden    niet gevolgd    Begin en duur niet vermeld    ...
Onregelmatige beëindiging    2a. Regels van dringende reden    worden niet gevolgd    Termijnen niet gerespectee...
Onregelmatige beëindiging    3. Contract bepaalde tijd wordt    beëindigd vooraleer de termijn is    verstreken20...
Impliciet ontslag    4. wijziging van een essentieel    bestanddeel van de    arbeidsovereenkomst    5. Contra...
Impliciet ontslag    Eenzijdige wijziging     Uit de eenzijdige wijziging wordt de wil     om te beëindigen afg...
Onregelmatige beëindiging= een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst= Geen gewaarborgd dagloon (Cass. 22....
WIJZIGINGARBEIDSVOORWAARDEN  In onderling akkoord     =schuldvernieuwing  Eenzijdig?2012november 2010   EINDE AR...
EENZIJDIGE WIJZIGINGARBEIDSVOORWAARDEN  Art. 1134 B.W:     Overeenkomst strekt tot wet  Art. 25 AOW:     WG ka...
Cass 7 februari 1992    een belangrijke (cass. 4 feb 2002)    effectieve    eenzijdige wijziging van een    es...
Arbeidsvoorwaarden:    Bijkomstige voorwaarden    Essentiële voorwaarden           ?    Partijen kunne...
Essentiële arbeidsvoorwaarden:    Aard van het werk    Loon    Arbeidstijdregeling    Plaats ?    + alle ui...
Belangrijke wijziging    Feitenkwestie:?    Is de wijziging indringend ?    Is de wijziging onredelijk ?    ...
Plaats van het werk    Meestal essentieel    niet onvoorwaardelijk een essentieel    bestanddeel van de overeenko...
Plaats van het werk    Indien essentiële voorwaarde:    wijziging enkel mogelijk     Als ! geringe ! wijziging ...
Voorbeelden: belangrijkewijziging essentieel bestanddeel    Eenzijdige vrijstelling van werk    tijdens de opzegging...
Houding werknemer    Werknemer kan    Beëindiging vaststellen     Redelijke termijn     Ingebrekestelling...
contractbreuk    Wil om te beëindigen moet duidelijk    zijn     Werkverlating ?     Niet rechtvaardigen zie...
Wil om te beëindigen    Aangetekende brief !2012       EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  164
ontslagbescherming    Blz 318    Bewijslast bij werkgever    Opmerkingen     Zwangerschap: bij opname prenata...
ontslagbescherming       Begin        Einde     sanctieMoeder    Kennis        1 maand na  ...
ontslagbescherming         Begin        Einde     sanctietijdskrediet   3 maanden voor    3 ma...
Ziekte van de werknemer enontslag2012   EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST  168
Art. 31    Onmogelijkheid om zijn werk uit te    oefenen ten gevolge van ziekte of    ongeval schorst de uitvoeri...
Opzegging tijdens ziekte    opzegging door wn:     Opzegging begint te lopen    opzegging door wg:     Opzeg...
Werklieden: art 58    Sinds meer dan 6 maanden geschorst    wegens ziekte, kan de wg de    overeenkomst beëindige...
bedienden    Onbepaalde tijd    Bepaalde tijd     - 3 maanden     +3 maanden    Bedienden op proef2012  ...
1. onbepaalde tijd:  art. 78    Na 6 maanden ziekte kan de wg een    einde maken aan de overeenkomst    mits ver...
2. bepaalde tijd +3 maanden  art. 80    Na 6 maanden ziekte kan de wg    beëindigen mits vergoeding=     Loon t...
2. bepaalde tijd +3 maanden  art. 80Bepaalde tijd 10 maanden   1.1.2012-31.10.2012Ziek februari-augustusJan  Feb  Ma...
2. bepaalde tijd +3 maanden  art. 80Bepaalde tijd 20 maanden   1.1.2012-31.10.2013Ziek februari-augustusJan  Feb  Ma...
3. bepaalde tijd –3 maanden:  art 79    Ziekte van meer dan 7 dagen:     Wg mag beëindigen zonder vergoeding2012 ...
4. bediende tijdens proeftijd:  art 79    Ziekte van meer dan 7 dagen:     Wg mag beëindigen zonder vergoeding2012...
Gedeeltelijke werkhervatting    Art 31: schorsing : enkel in geval van    volledige schorsing    CASS 23 maart 19...
Kortere ziekteperiode    De wettelijke mogelijkheden bij    langdurige ongeschiktheid beletten    niet dat de wg ...
Rechtsmisbruik bij ontslag    Arbeiders     Art. 63 willekeurig ontslag    Bedienden:     Algemene theorie r...
Willekeurig ontslag: art 63    Ontslag aov. onbepaalde duur die    geen verband houdt met     Geschiktheid   ...
Taak rechter    Vaststellen dat 1 van de 3    ontslagmotieven aanwezig is    Steunt de beëindiging op 1 van deze ...
Willekeurig ontslag: art 63    Gedrag?    CASS: als ontslag verband houdt met    het gedrag is het niet willeke...
Willekeurig ontslag: art 63     Gedrag:      Indien foutief :      Indien niet foutief?         For...
Willekeurig ontslag: art 63    Gedrag:     Moet dit gedrag foutief zijn ?      cass,17 februari 1992:    ...
Willekeurig ontslag: art 63     Cass. 26 juni 2006        Ontslag omwille van legitieme looneis        ...
Willekeurig ontslag: art 63    Cass 29 september 2010:     Wn krijgt verschillende overeenkomsten     bepaalde ...
Art. 63    Schadevergoeding    6 maanden    Geen cumul mogelijk met andere    bijzondere vergoedingen2012 ...
Bediende: rechtsmisbruikBewijslast bij de bediende! Enkel de uitoefening van het ontslagrecht die zo verregaand onredeli...
Rechtsmisbruik:Criteria uit rechtspraak    Met oogmerk om te schade    Zonder redelijk belang    Disproportioneel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Einde februari 2012

1,216 views
1,020 views

Published on

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Einde februari 2012

 1. 1. Einde van dearbeidsovereenkomst
 2. 2. Wijzen van beëindigingarbeidsovereenkomst Art. 32: Behoudens de algemene wijzen einde door: Afloop termijn Beëindiging werk Wil van de partijen bij contract onbepaalde tijd Dringende reden Dood werknemer overmacht2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 2
 3. 3. 1.Wederzijdse toestemming Geen vormvoorwaarden Kan ook mondeling Bewijs op elke mogelijke manier Kan op elk mogelijk moment Vergoeding kan afgesproken worden SZ op deze vergoeding Gevolgen voor werkloosheid Wilsgebreken? Toestemming Geweld-dwang Bedrog dwaling2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 3
 4. 4. ontslag om dringende reden ofonderlinge toestemming Er is alleen sprake van morele dwang die de toestemming aantast indien onrechtvaardig ongeoorloofdArbh Brussel 4 april 2006 : morele dwang Nietigheidzeer jonge wn, intimidatie door wg, brief al volledig klaarArbh Luik 14 mei 1992 NietigheidDreiging met dringende reden met aanhaling van onbenullige feiten2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 4
 5. 5. 2.overmacht: art 26 en 32 Onvoorzien Onafhankelijk van de wil Maakt uitvoering onmogelijk Indien tijdelijk schorst overmacht de arbeidsovereenkomst2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 5
 6. 6. Beëindigende overmacht Overmacht beëindigt enkel als de overmacht: Verdere uitvoering Definitief Langdurig Onmogelijk maakt2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 6
 7. 7. Beëindigende overmacht De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden Geen opzeggingstermijn Geen verbrekingsvergoeding Geen schadevergoeding Geen formaliteiten2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 7
 8. 8. art. 34 Stelt einde aan vaste cassatie-rechtspraak: Definitieve arbeidsongeschiktheid brengt uit zichzelf de verbreking van de arbeidsovereenkomst met zich mee’ Bijzondere procedure moet gevolgd worden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 8
 9. 9. Vaststelling definitieveongeschiktheid Door arbeidsgeneesheer Indien door behandelende arts Moet bevestigd worden door arbeidsgeneesheer Bij aanvraag door wn tot re-integratie Advies arbeidsgeneesheer= definitief ongeschikt voor overeengekomen werk Doet aanbevelingen Aanpassing van het werk Ander werk2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 9
 10. 10. ALS:1. Aanpassing technisch of objectief onmogelijk is redelijkerwijze niet kan worden geëist2. Er geen ander werk kan worden aangeboden3. Werknemer weigert2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 10
 11. 11. Einde slechts vaststellen NA:vaststelling doorgeneesheer- sociaal inspecteurvan Algemene Directie Toezicht ophet Welzijn op het Werk Van FOD WASO2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 11
 12. 12. GEEN VERGOEDING TENZIJ de werkgever ten onrechte stelt bvb: dat hij geen ander werk kan aanbieden dat hij werk niet kan aanpassen Overeenkomst wordt ontbonden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 12
 13. 13. Inwerkingtreding?Moet nog bepaald worden bij KoninklijkBesluit (K.B )2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 13
 14. 14. 3.Ontbindend beding /2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 14
 15. 15. 4.Afloop van de termijn(einde bepaalde tijd) Eindigen automatisch Tenzij: Dringende reden Overmacht Overlijden werknemer Onderling akkoord2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 15
 16. 16. Verbreking bepaalde duur:art. 40 Schadevergoeding: Loon van de resterende termijn Maximaal het dubbele van de opzeggingsvergoeding van een contract van onbepaalde duur2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 16
 17. 17. Opeenvolging bepaalde duur Tegen de regels: onbepaalde duur Arbrb Gent 4 juni 2007 Wg overhandigt laatste dag C4 Wn biedt zich niet meer aan Wn maakt geen voorbehoudBetekent niet automatisch dat er een verbrekingsvergoeding verschuldigd is.Arbr oordeelt dat in dit geval beide partijen instemden met de beeindigingDus geen opzeggingsvergoeding!2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 17
 18. 18. 5.Overlijden van wn/wg Wn: art 32 Wg: art. 33 overeenkomst eindigt niet automatisch Rechter oordeelt naar billijkheid of er een vergoeding voor de werknemer moet zijn als overeenkomst niet meer kan uitgevoerd worden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 18
 19. 19. 6.Beëindiging voor uitvoering /2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 19
 20. 20. ONTSLAG = “handeling waarbij een partij aan de andere haar wil te kennen geeft om een einde te maken aan een overeenkomst voor onbepaalde tijd” Geen vormvoorwaarden Onherroepelijke ,definitieve rechtshandeling Volwaardige wilsuiting:geen morele dwang, bedrog Gaat onmiddellijk in2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 20
 21. 21. Ontslag: onmiddellijke beëindiging Ontslag gaat in op datum x =Onmiddellijke beëindiging Cass. 23 maart 1981: Opzegging zonder geldig uitgedrukte termijn =ontslag =onmiddellijke beëindiging2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 21
 22. 22. Ontslagrecht:ontslagmacht Geen motiveringsplicht Tenzij dringende reden Tenzij ontslagbescherming Tenzij willekeurig ontslag Geen reïntegratieplicht2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 22
 23. 23. 2. opzegging Opzegging is die specifieke vorm van ontslag die slechts uitwerking heeft na verloop van een opzeggingstermijn Die is medegedeeld volgens de voorgeschreven formaliteiten Opzegging is de voorafgaandelijke bekendmaking van de datum waarop de arbeidsovereenkomst volgens één van de partijen een einde moet nemen2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 23
 24. 24. opzeggingstermijn Rechten en plichten blijven bestaan Tijdskrediet Geen eenzijdige wijziging Arbeid verstrekken Tenzij akkoord van vrijstelling van prestaties2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 24
 25. 25. Blijven doorwerken na deopzeggingstermijn Vermoeden dat de overeenkomst terug definitief is geworden tot bewijs van het tegendeel: vergissing of verlenging van de opzeggingstermijn (in onderling akkoord)2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 25
 26. 26. Art. 37Kennisgeving van de opzegging Kennisgeving Door de werknemer Aangetekend Gerechtsdeurwaarder Afgifte aan de werkgever van een geschrift ONDERTEKENING van duplicaat! Door de werkgever: Aangetekend Gerechtsdeurwaarder! Op straffe van nietigheid2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 26
 27. 27. Art. 37Vorm van de opzegging Schriftelijk Inhoud: Begin van de opzeggingstermijn Duur van de opzeggingstermijn! Op straffe van nietigheid2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 27
 28. 28. Begin en duur vermelden! NIETIG : Verwijzen naar de ‘wettelijke opzegging’ Enkel aanvangsdatum Enkel einde WEL: indien begin en duur duidelijk te bepalen zijn Duur en einde Begin en einde 12 maanden en ingangsdatum bij terugkeer uit schorsing2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 28
 29. 29. Nietigheid van opzeggingCASSATIE: als opzeg nietig is Ontslag blijft Bij ontslag zijn er geen vormvoorwaarden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 29
 30. 30. WANNEER IS OPZEG NIETIG?1. Inhoud niet correct Begin en duur niet vermeld2. Manier van kennisgeving niet correct Relatieve nietigheid ? Absolute nietigheid ?2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 30
 31. 31. Absolute nietigheidrelatieve nietigheid Relatieve nietigheid: alleen de persoon die beschermd wordt kan de nietigheid inroepen of dekken Begin en duur niet vermeld Kennisgeving door de werknemer Absolute nietigheid: iedere belanghebbende kan de nietigheid inroepen en kan niet gedekt worden Kennisgeving door de werkgever2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 31
 32. 32. Absolute nietigheidKennisgeving door de werkgever Aangetekend Gerechtsdeurwaarder! Indien kennisgeving niet op de correcte manier gebeurde : ABSOLUTE NIETIGHEID van de opzegging, niet van het ontslag!2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 32
 33. 33. CASS 11 april 2005:Gevolgen absolute nietigheid Opzeg door werkgever Met gewone brief Begin 1.3 en duur 5 wekenMOGELIJKHEDEN1. Onmiddellijk ontslag inroepen2. Overeenkomst blijft bestaan tot ze op andere manier wordt beëindigd2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 33
 34. 34. Relatieve nietigheid Opzegging vermeldt niet begin en duur Kennisgeving door de werknemer gebeurt niet op de juiste manierVoorbeelden:1. Wg stuurt brief met enkel duur2. Wn laat opzeggingsbrief niet tekenen3. Wg zet in aangetekende brief enkel begindatum________________________________2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 34
 35. 35. Relatieve nietigheid1. Onmiddellijk ontslag inroepen Moet binnen een redelijke termijn2. Dekken van de nietigheid=opzegging als rechtsgeldig zien=zich niet op de nietigheid beroepen Moet ondubbelzinnig en zeker zijn Nemen van sollicitatieverlof Latere overeenkomst over de termijn3. Blijven verderwerken Tot de overeenkomst op een andere manier wordt beëindigd.2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 35
 36. 36. Relatieve nietigheidCass 25 april 2005 Wg beëindigt in proef met aangetekende brief Begindatum 25 maart Geen duur/geen einddatum Op 1.4 komt wn werken Krijgt van werkgever C4 Wn vordert en krijgt 3 maanden loon Was op 1.4 uit proef2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 36
 37. 37. Begin en duur vermeld-verkeerde begindatum/duur: Geen nietigheid voldaan aan de vormvoorschriften Kan gecorrigeerd worden Begint te lopen op datum die wettelijk voorzien is Er ontstaat eventueel een recht op een aanvullende vergoeding2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 37
 38. 38. Aanvang opzegtermijn Arbeiders: maandag volgend op de betekening Bedienden: eerste dag van de maand volgend op de betekening2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 38
 39. 39. Aangetekende brief ‘betekening’ van het ontslag: 3e werkdag na verzending Verzending op dinsdag: Woe, do, vrijdag op woensdag: Do, vrijdag,zaterdag Op donderdag: Vrijdag, zaterdag, maandag2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 39
 40. 40. Aangetekende brief Ontvangstbewijs van de post bewijst de kennisgeving Weigering of niet-afhalen hebben geen invloed Foutief adres: nieuwe opzegging Tenzij wg kan bewijzen dat nieuwe adres niet werd doorgegeven aan de werkgever2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 40
 41. 41. Voorbeelden blz 259ARBEIDER wordt opgezegd Aangetekend verzonden di 8 nov Betekening? Ingang opzegging? Aangetekend op woe 9 november? Betekening? Ingang opzegging?2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 41
 42. 42. Voorbeelden blz 259ARBEIDER zegt op Met geschrift aangeboden op zaterdag 12.11 Betekening? Ingang opzegging? WG weigert te ondertekenen?2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 42
 43. 43. Voorbeelden blz 259BEDIENDE Aangetekend verzonden zat 27.10 Betekening? Ingang opzeg? Aangetekend op zat 28.10? Betekening? Ingang opzeg?2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 43
 44. 44. deurwaardersexploot Dag van neerlegging van exploot =dag van betekening2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 44
 45. 45. Afgifte van een geschrift Cass: bewijs van afgifte kan enkel blijken uit ondertekening van duplicaat =substantiële vormvereiste Wg tekent met gelezen en goedgekeurd Gaat akkoord met de voorwaarden van de beëindiging2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 45
 46. 46. Aanvang opzegtermijn Arbeiders: maandag volgend op de betekening Bedienden: eerste dag van de maand volgend op de betekening2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 46
 47. 47. UITZONDERINGEN Arbeiders Art 60 Vervanging onbepaalde duur Bedienden Proef Vervanging onbepaalde duur tegenopzegging2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 47
 48. 48. Afwijking aanvang opzegtermijn Arbeiders: Art 60: mogelijke afwijking van termijn én ingangsdatum voor -6 maanden dienst vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd Afwijking mogelijk indien voorzien in de arbeidsovereenkomst2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 48
 49. 49. Afwijking aanvang opzegtermijn Bedienden: Tijdens proef: ten vroegste dag na de betekening Vervangingsovereenkomst onbepaalde tijd: zoals afgesproken in overeenkomst Tegenopzegging: ten vroegste dag na betekening2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 49
 50. 50. Beëindiging proef Respecteren minimumtermijn Arbeiders: 7-14 dagen 8-14 : zonder opzeggingstermijn, zonder vergoeding Bedienden : Na 1 maand: 7 dagen opzegging Ingang van de opzegging: Ten vroegste dag na betekening2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 50
 51. 51. vervangingsovereenkomst Mogelijk Afwijkende opzegtermijn Afwijkende ingangsdatum Enkel voor vervangingen van onbepaalde duur enkel indien voorzien in de arbeidsovereenkomst2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 51
 52. 52. tegenopzegging Enkel bedienden Gaat in dag na de betekening2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 52
 53. 53. Anciënniteit als sleutelbegrip Anciënniteit: aantal jaren ononderbroken in dienst bij dezelfde werkgever Anciënniteit op het ogenblik van de aanvang van de opzegging. CASS: er wordt geen anc verworven tijdens opzegtermijn2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 53
 54. 54. anciënniteit Bep tijd/bep tijd/onbepaalde tijd Korte onderbreking door de werkgever Er moet een objectieve verklaring zijn voor de onderbreking( Arbh Luik 15 april 2002) Periodes van schorsing Fictieve anciënniteit2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 54
 55. 55. Zelfde werkgever ? Dezelfde economische exploitatie- eenheid, eenzelfde of een gelijkwaardige finaliteit, onafhankelijk van de juridische structuur (CASS 15 april 1985) Ononderbroken prestaties bij verschillende ‘werkgevers bij overname, fusie, verkoop=ononderbroken anc2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 55
 56. 56. DUUR OPZEGTERMIJNEN GRONDWETTELIJK HOF 20112012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 56
 57. 57. Duur opzegtermijn Arbeiders: art. 59 CAO 75 SECTORALE REGELINGEN Bedienden ART. 822012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 57
 58. 58. Wijziging in opzegtermijnen1. ‘oude’ arbeidsovereenkomsten Bestaande reglementering blijft2. Nieuwe arbeidsovereenkomsten Nieuwe regeling2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 58
 59. 59. ‘oude’ arbeidsovereenkomst?Begin van de arbeidsovereenkomst voor1 januari 2012 of Nieuwe arbeidsovereenkomst in 2012 en hij had al een arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever Niet meer dan 7 kalenderdagen tussen einde eerste en begin tweede contractContract 1.1.2011-31.12.2011Contract 3.1.2012-2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 59
 60. 60. Nieuwe arbeidsovereenkomst Met ingang vanaf 1.1.20122012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 60
 61. 61. OPZEGTERMIJNEN ARBEIDERS OUDE REGELING CONTRACTEN MET INGANG VOOR 1.01.2012
 62. 62. RECHTSBRONNENOpzegging arbeiders Arbeidsovereenkomstenwet Art.59 Art.60 Art.61 CAO 75 SECTORALE REGELINGEN Op basis van art. 612012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 62
 63. 63. Opzegging arbeiderswettelijk stelsel: art. 59anc Opzeg Opzeg wg wn< 20 jaar 28 dagen 14 dagen> 20 jaar 56 dagen 28 dagen2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 63
 64. 64. CAO 75: wijzigt opzeg > WGAnciënniteit Wg ontslaat Wn neemt ontslag< 6 maanden 28 dagen 14 dagen6 m – 5 jaar 5 weken 14 dagen5-10 6 weken 14 dagen10-15 8 weken 14 dagen15-20 12 weken 14 dagen> 20 jaar 16 weken 28 dagen2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 64
 65. 65. CAO 75: SUPPLETIEFAnciënniteit Wg ontslaat Wn neemt ontslag< 6 maanden 28 dagen 14 dagen6 m – 5 jaar 5 weken 14 dagen5-10 6 weken 14 dagen10-15 8 weken 14 dagen15-20 12 weken 14 dagen> 20 jaar 16 weken 28 dagen2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 65
 66. 66. CAO 75: SUPPLETIEF! Is niet van toepassing als op het niveau van de sector Afwijkende termijnen zijn voorzien Een CAO voorziet in een bestaanszekerheidsregeling = voorzien in een aanvullende tegemoetkoming bij volledige werkloosheid Hier geldt de wettelijke regeling als minimumnorm2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 66
 67. 67. Opzeggingsectorale regelingen: Art. 61 K.B. kan de opzeggingstermijnen wijzigen In het belang v bijzondere categorieën Voor opzeggingen om sociale of economische redenen Opzegtermijnen kunnen verkort/verlengd worden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 67
 68. 68. OpzeggingPC 124 BOUW: Art. 61 K.B. kan de opzeggingstermijnen wijzigen In het belang v bijzondere categorieën Voor opzeggingen om sociale of economische redenen Opzegtermijnen kunnen verkort/verlengd worden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 68
 69. 69. CAO 75 BOUW PC 124Anc. Wg WG ontslaat WN zegt op ontslaat BOUW BOUW< 6 maanden 28 dagen 3 dagen 1 dag6m- 3j 14 dagen 7 dagen3j-20j 28d 14d6 m – 5 jaar 5w5-10 6 weken10-15 8 weken15-202012 12 w EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 69
 70. 70. CAO 75 BOUW PC 124> 20 jaar 16 56 dagen 28 d weken2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 70
 71. 71. Vergelijking bouw enwettelijk stelsel: art. 59anc Opzeg Opzeg wg wn< 20 jaar 28 dagen 14 dagenBouw 3-20j 20 jaar 56 dagen 28 dagenBouw: idem2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 71
 72. 72. Werkmannen:Art. 60: afwijking Laat toe bij overeenkomst af te wijken van art.59 Duur van de opzegtermijn: voor WG minimaal 7 kalenderdagen, voor de WN maximaal de helft van de termijn van de WG Ingang van opzegtermijn Voor werklieden die minder dan 6 maanden ononderbroken in dienst zijn van dezelfde onderneming! Enkel voor werklieden !! Voorzien in CAO, arbeidsreglement of in individuele arbeidsovereenkomst2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 72
 73. 73. Opzegtermijnen arbeiders NIEUWE REGELING CONTRACTEN NA 1.01.2012
 74. 74. NIEUWE REGELING CAO 75 + 15% ART. 60 blijft bestaan Nieuwe termijnen gelden NIET als er afwijkende termijnen in sector waren voorzien voor 2012 Er collectieve akkoorden bestaan die voorzien in een regeling bestaanszekerheid2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 74
 75. 75. Afwijkende sectortermijnen: Deze termijnen moeten onderzocht worden of ze niet met 15% moeten verhoogd Voor 1 januari 2013 Indien geen voorstel van PC: Lagere termijnen worden met 15% opgetrokken Zonder dat ze normale opzegtermijnen overschrijden Indien voorstel van PC: Wordt zo doorgevoerd Ongeacht grootorde van de wijziging!2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 75
 76. 76. Collectieve akkoordenregeling bestaanszekerheid Deze termijnen moeten onderzocht worden of ze niet met 15% moeten verhoogd Voor 1 januari 2013 Indien geen voorstel van PC: Lagere termijnen worden met 15% opgetrokken Overschrijden dan eventueel normale opzegtermijnen Indien voorstel van PC: Wordt zo doorgevoerd Ongeacht grootorde van de wijziging!2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 76
 77. 77. Nieuwe termijnenAnciënniteit Wg ontslaat Wn neemt ontslag< 6 maanden 28 dagen 14 dagen6 m – 5 jaar 40 (35)5-10 48 (42) 14 dagen10-15 64 (48) 14 dagen15-20 97 (84) 14 dagen> 20 jaar 128 (112) 28 dagen2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 77
 78. 78. Ontslaguitkering ontslag > WGRVA ! Nieuwe contracten 1.250 euro ‘oude’ contracten Anc ontslaguitkering <5 jaar 1.250 5-10 2.500 Minstens 10 jaar 3.7502012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 78
 79. 79. GEEN ontslaguitkering Ontslag om dringende reden Ontslag tijdens proef Ontslag met oog op pensionering Ontslag met oog op brugpensioen Ontslag als minder dan 6m anc.2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 79
 80. 80. Opzeggingstermijnenbedienden ART. 82 ~Jaarloon ~anciënniteit
 81. 81. Opzeggingstermijn bedienden:jaarloon en anciënnitiet. Anciënniteit van het ogenblik dat de opzegging ingaat Jaarloon van het ogenblik dat de opzegging ingaat2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 81
 82. 82. Bedienden: jaarloon Lagere bediende: < € 31.467 € Hogere bediende > € 31.467 € > € 62.9342012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 82
 83. 83. Opzeggingstermijn bedienden:jaarloon en anciënnitiet. Jaarloon van het ogenblik dat de opzegging ingaat Lopend loon+ voordelen krachtens de overeenkomst! Deeltijdsen: loon moet omgezet worden naar voltijds loon voor berekening duur ! (Arbitragehof 20.04.1999)2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 83
 84. 84. Opzeggingstermijn bedienden:jaarloon en anciënnitiet.!!!!Deeltijdsen: loon moet omgezet worden naar voltijds loon voor berekening duur ! (Arbitragehof 20.04.1999)DEELTIJDS: werkt 19/38 = ½Jaarloon= 20.000 euro voor halftijds = 40.000 voor voltijds2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 84
 85. 85. Bedienden: jaarloon Loon laatste 12 maanden Brutolonen+voordelen Laatste loon x 12,92 + eindejaarspremie2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 85
 86. 86. ‘oude’ arbeidsovereenkomst?Begin van de arbeidsovereenkomst voor1 januari 2012 of Nieuwe arbeidsovereenkomst in 2012 en hij had al een arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever Niet meer dan 7 kalenderdagen tussen einde eerste en begin tweede contractContract 1.1.2011-31.12.2011Contract 3.1.2012-2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 86
 87. 87. Lagere bediende: < € 31.467Regeling blijft ook voor nieuwecontracten !2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 87
 88. 88. Lagere bediende: < € 31.467 WG: Minstens 3 maanden Per begonnen schijf van 5 jaar: + 3 m. WN: Helft van de termijn van werkgever Maximum 3 maanden TEGENOPZEG : 1 maand2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 88
 89. 89. Hogere bediende:> 31.467 Oude regeling blijft voor de oude contracten Nieuwe regeling voor nieuwe contracten2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 89
 90. 90. Hogere bediende:> 31.467 bij overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging Cass.:niet in de individuele overeenkomst of arbeidsreglement of CAO GEEN vormvereisten Cass 7 april 2008 Enkel wn kan zich op de nietigheid beroepen van een overeenkomst gemaakt voor de beeindiging Door de rechter2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 90
 91. 91. Opzeg door werkgever+ € 31.467 – 62.934 Aangetekende brief: art.82 §3 Minimaal 3 maanden per aangevangen schijf van 5 jaar dienst Overeenkomst : Inhoud en vorm is volledig vrij In de overeenkomst NA betekening kan er afgeweken worden van deze minima (Cass . 22 mei 1978) Akkoord kan niet afgeleid worden uit stilzwijgen van de wn en presteren van arbeid Rechter op verzoek van de meest gerede partij2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 91
 92. 92. Rechter bepaalt termijn bijniet-akkoordOntslag door wg: kans op gelijkwaardige job Anciënniteit Leeftijd (Belang van functie) Bedrag van het loon! Minimaal de termijnen van de lagere bediende !! Minimaal de termijnen toegekend door wg! Rechter kan niet de termijn verlengen, enkel aanvullende vergoeding2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 92
 93. 93. Rechter bepaalt termijn bijniet-akkoord Speelt niet mee Feit dat bediende ander werk heeft gevonden Feiten van na de betekening Gedrag Formule CLAEYS (blz 271) 1. Ancienniteit 2. Leeftijd 3. Loon2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 93
 94. 94. Opzeg door hogere bediende+ € 31.467- 62.934 Overeenkomst bij beëindiging Maximumtermijn 4,5 maanden Er is geen minimum ! Overeenkomst, wg mag niet eenzijdig de termijn wijzigen Rechter Houdt rekening met belang van beide partijen2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 94
 95. 95. Nieuwe regeling hogere bediende+ € 31.467- 62.934Uitgangspunt= 30 dagen per begonnen jaar anc.2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 95
 96. 96. Nieuwe regeling hogere bediende+ € 31.467- 62.934ANCIENNITEIT OPZEG >WG OPZEG>BEDIENDE<3 jaar 91 kalenderdagen 453-4 120 454-5 150 455-6 182 90>6 jaar 30 d per begonnen 90 jaar anc>10 jaar 1352012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 96
 97. 97. Hogere bediende:> € 62.934OPZEG DOOR WERKGEVER1. Opzeggingstermijn bij opzeg door de werkgever kan worden vastgelegd bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst. 1. Niet korter dan lagere bedienden 2. Moet afgesloten worden bij indiensttreding 3. Geen bijzondere vormvereisten2. bij overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging3. Door de rechter2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 97
 98. 98. Hogere bediende:> € 62.934OPZEG DOOR BEDIENDE Overeenkomst bij beëindiging Maximaal 6 maanden!2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 98
 99. 99. Hogere bediende:> € 62.934NIEUWE REGELING Zelfde als bij oude contracten! Werkgever betaalt een bijdrage van 3% op ontslagbedrag Voor Sluitingsfonds2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 99
 100. 100. tegenopzegging Enkel bedienden! Als bediende ander werk heeft Termijn ~ jaarloon Kennisgeving zoals gewone opzegging Kan ingaan dag na de betekening2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 100
 101. 101. tegenopzegging Wg stuurt aangetekende brief op maandag 2 mei Opzeggingstermijn= 3 maanden Wn tekent contract bij nieuwe werkgever op 2 juni Wanneer kan hij vertrekken bij WG1?2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 101
 102. 102. Tewerkstelling als uitzendkracht Oude contracten Uitzend telt niet mee voor ancienniteit Nieuwe contracten Vroegere uitzendarbeid telt mee voor anc Max 1 jaar VOORWAARDEN:2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 102
 103. 103. Tewerkstelling als uitzendkracht VOORWAARDEN: 1. Ononderbroken tewerkstelling als uitzendkracht 2. Tewerkstelling moet volgen op tewerkstelling als uitzendkracht Onderbreking maximaal 7 dagen 3. Identieke functie uitzendarbeid en tewerkstelling bij werkgever/gebruiker2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 103
 104. 104. Opzeggingsvergoeding Telkens een arbeidsovereenkomst op onregelmatige wijze wordt beëindigd Nieuwe regeling: omzetten maandloon in dagloon Maandloon x 3 912012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 104
 105. 105. Opzeggingsvergoedinglopend loon ART 39§1: Vergoeding is gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn ofwel met het resterend gedeelte van de opzegtermijn Lopend loon Loon van ogenblik van ontslag Variabel loon Gemiddelde brutoloon over de laatste 12 maanden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 105
 106. 106. Lopend loon + voordelen krachtensde overeenkomst Overloon Vakantiegeld Eindejaarspremie Voordelen in natura Bijdragen in groeps- en hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques onkostenvergoeding2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 106
 107. 107. Lopend loon + voordelen krachtensde overeenkomst Alle reeds verworven voordelen Die nog bestaan op moment van ontslag Niet toekomstige Loonsverhogingen Indexeringen Niet éénmalige premies/bonussen Deeltijdsen Duur: hypothetisch voltijds Berekening: lopende loon als basis opzeggingsvergoeding2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 107
 108. 108. Verminderde arbeidsprestaties Deeltijdse Werknemer in tijdskrediet Werknemer in ouderschapsverlof2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 108
 109. 109. Deeltijdse werknemer Hypothetisch voltijds loon Grondwettelijk Hof 20 april 19992012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 109
 110. 110. Werknemer in tijdskrediet Berekening termijn Hypothetisch voltijds loon Berekening opzeggingvergoeding CASS 11 december 2006 LOPEND LOON= verminderde loon Grondwettelijk Hof 13 maart en 8 mei 2008 Lopend loon= verminderde loon VOORBEELD: blz 2872012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 110
 111. 111. Halvering tijdskrediet HALVERING TIJDSKREDIET VERBREKING TIJDENS HALVERING: aantal maanden x halftijds loon2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 111
 112. 112. Volledig tijdskrediet VOLLEDIG TIJDSKREDIET VERBREKING TIJDENS VOLLEDIG TIJDSKREDIET: aantal maanden x LOON van voor tijdskrediet2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 112
 113. 113. Werknemer in deeltijdsouderschapsverlof Europees Hof van Justitie 20 oktober 2009 ARREST MEERTS Berekening termijn Berekening opzeggingsvergoeding: op basis van hypothetisch loon! Begin 2010 verankerd in wetgeving!2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 113
 114. 114. Halvering ouderschapsverlof HALVERING OUDERSCHAPSVERLOF VERBREKING TIJDENS HALVERING OUDERSCHAPSVERLOF aantal maanden x hypothetisch voltijds loon2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 114
 115. 115. Progressieve werkhervatting Termijn én berekening op basis van hypothetisch voltijds loon Grondwettelijk Hof 28 mei 20092012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 115
 116. 116. Pensioengerechtigde leeftijd:enkel bedienden ! Art. 83Anc. Door WG Door WG Door WN voor 65 j vanaf 65 vanaf 60- 5 jaar algemene 3 1,5 regels maanden maand+ 5 jaar algemene 6 3 Regels maanden maanden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 116
 117. 117. Betaling opzegvergoeding Recht ontstaat bij kennisgeving ontslag =loon bij ontslag door wg Intresten op brutoloon Betaling in 1 keer Maandtermijnen bij Onderneming in moeilijkheden Uitzonderlijke ongunstige economische omstandigheden Met akkoord van de werknemer Verjaringstermijn art. 15 arbeidsovereenkomstenwet2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 117
 118. 118. Betaling opzegvergoeding Verjaringstermijn art. 15 arbeidsovereenkomstenwet Verbreking op 15 juni Verjaring begint te lopen : op 15 juni 24 uur 2012 Vordering kan ingesteld worden tot : 15 juni 24 uur 20132012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 118
 119. 119. Art. 38 § 1 en §2Schorsing opzeggingstermijn Beide partijen kunnen opzegging betekenen tijdens een schorsing Wel opletten voor ontslagbescherming! Opzegging wordt uitgesteld bij sommige volledige schorsingen Opzegging gaat in eerste kalenderdag na de schorsing Lopende opzeggingstermijn wordt geschorst! Enkel als de werkgever opzegt !2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 119
 120. 120. SCHORSINGSOORZAKEN Zie lijst blz 292 Postnatale verlofdagen + 8 weken schorsing2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 120
 121. 121. Schorsing opzeggingstermijnwegens ziekte opzeg door de wg: 28 dagen Wn is in die periode 3 dagen ziek Termijn verstrijkt einde 31e dag Wg geeft toch C4 op dag 28 Aanvullende opzegvergoeding Wn stopt toch op dag 28 In principe ook aanvullende opzegvergoeding2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 121
 122. 122. Schorsing opzeggingstermijnCass. 7 januari 1985! Enkel in de gevallen uitdrukkelijk door de wet voorzien !2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 122
 123. 123. Schorsing opzeggingstermijnwegens ziekte 3 maanden opzeg 1 jan- 31 maart Ziek van 30 maart- 8 april = 10 dagen ZIEK 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 123
 124. 124. Schorsing opzeggingstermijnwegens ziekte ZIEK30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 124
 125. 125. Schorsing opzeggingstermijnArt. 38§1 en §2 jaarlijkse vakantie NIET inhaalrustdagen ADV Weekends voor en na tellen niet mee Cass 5 oktober 2009: niet enkel wettelijke vakantiedagen schorsen, ook bijkomende vakantiedagen die tot doel hebben het aantal dagen jaarlijkse vakantie te verhogen Volledige arbeidsongeschiktheid Kalenderdagen van het medisch attest in onderling akkoord kan termijn altijd geschorst worden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 125
 126. 126. Art. 41 sollicitatieverlof Met behoud van loon afwezig zijn om ander werk te zoeken Er kunnen geen voorwaarden worden opgelegd door de werkgeverGrenzen van het rechtsmisbruik2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 126
 127. 127. Art. 41 sollicitatieverlof Arbeiders: 2 halve dagen of 1 volledige dag Met verkorte opzeg art 60 minder dan 7 dagen : 1 halve dag /week (Sectoropzeg -7dagen (art.61) : KB kan duur wijzigen) Lagere bediende 2 halve dagen of 1 volledige dag Hogere bediende (+30.327) 2 halve of 1 volledige dag tijdens de laatste 6 maanden Daarvoor slechts 1 halve dag2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 127
 128. 128. Art. 41 sollicitatieverlof Voor deeltijdsen: pro rata Ook tijdens verkorte opzeg proef en pensioenleeftijd (art 83) Wie niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt Enkel bij aanvraag outplacementbegeleiding2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 128
 129. 129. sollicitatieverlof Ook als je zelf opzegt FOD WASO: ook als je al ander werk hebt Rechtspraak/rechtsleer niet eenduidig Arbh Luik 7 november 2000 ‘de wn mag zijn recht een nieuwe betrekking te zoeken uitoefenen voor zover hij daadwerkelijk zoekt, wat niet noodzakelijk bewezen is indien hij reeds een nieuwe betrekking gevonden heeft’ bewijslast bij werknemer?2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 129
 130. 130. Ontslag tijdens proeftijd Zie bij hoofdstuk PROEF! Bladzijde 2952012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 130
 131. 131. Art. 35DRINGENDE REDEN Ernstige tekortkoming Maakt elke professionele samenwerking onmogelijk Onmiddellijk en definitief Opsomming in arbeidsreglement indicatief2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 131
 132. 132. Kritiek op werkgever viafacebook:2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 132
 133. 133. Ontslag om dringende reden Kan bij elk contract Geen vormvoorwaarde Kan mondeling Wil om te beëindigen moet duidelijk zijn Wn Aanvaardt ‘gelezen en goedgekeurd’ Aanvaardt niet2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 133
 134. 134. Art. 35 dringende reden = een FOUT Moet ernstig of zwaarwichtig zijn Moet niet opzettelijk zijn Wordt beoordeeld naargelang de context NIET: Beroepsonbekwaamheid Depressieve toestand Gebrek aan rendement2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 134
 135. 135. 2 TERMIJNEN 1. ontslag moet gebeuren binnen drie werkdagen na kennisname van de feiten Kennis-1-2-3 //Kennis van de feiten?2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 135
 136. 136. 1. TERMIJN VAN ONTSLAG KENNIS van de feiten Door wie bevoegd is tot ontslag VOLDOENDE ZEKERHEID Eventueel onderzoek Eventueel ondervraging van de werknemer Herhaalde tekortkomingen Laatste tekortkoming= fout Beslissing werkgever wanneer het dringende reden wordt Voortdurende tekortkomingen Ongewettigde afwezigheden*2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 136
 137. 137. 2 TERMIJNEN 1. ontslag moet gebeuren binnen drie werkdagen na kennisname van de feiten Kennis-1-2-3 // 2. motieven van het ontslag moeten binnen drie werkdagen na het ontslag ter kennis gegeven worden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 137
 138. 138. TERMIJNENMa: feitenDi: kennis van de feitenTermijn voor ontslag: woe-do-vrij //Bvb : ontslag op donderdagTermijn van kennisgeving: vrij-zat-(zond)- maandagMaandag: versturen aangetekende brief of gerechtsdeurwaarder of geschrift laten tekenen2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 138
 139. 139. 2. TERMIJN KENNISGEVING MOTIEVENBINNEN 3 werkdagen na ontslagMANIER VAN KENNISGEVING? Aangetekende brief Deurwaardersexploot Afgifte van een geschrift Handtekening op duplicaatOp straffe van nietigheid!2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 139
 140. 140. Bewijs van dringende reden Partij die dringende reden inroept bewijst: de feiten (nauwkeurige omschrijving!) dat de termijnen werden gerespecteerd Termijn van ontslag Termijn van kennisgeving Rechter kan rekening houden met later aangevoerde feiten (die niet in ontslagbrief stonden) als zij dringend karakter van de aangevoerde reden kunnen verduidelijken*2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 140
 141. 141. Dringende reden1. Feit: naleven termijn2. Vroegere feiten3. Alle elementen die het feit tot een dringende reden maakt2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 141
 142. 142. Vergoeding bij dringende reden Geen vergoeding voor wie ontslag krijgt om dringende reden Wie dringende reden inroept kan geen opzeggingsvergoeding eisen Eventueel wel een schadevergoeding, schade moet bewezen worden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 142
 143. 143. Dringende reden wordt verworpen De benadeelde partij kan een opzeggingsvergoeding vorderen van de partij die ten onrechte de dringende reden heeft ingeroepen voor het ontslag2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 143
 144. 144. Overzicht rechtspraak: blz 308! Belang van de context ! Verzachtende omstandigheden Eenmaligheid Houding werkgever Leeftijd/anc Verzwarende omstandigheden Voorafgaande verwittigingen Herhaling Kwaadwilligheid2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 144
 145. 145. Beëindiging van dearbeidsovereenkomst 1. regelmatige beëindiging Opzegging Dringende reden Dood van de werknemer Overmacht Onderlinge toestemming 2. onregelmatige beëindiging regels worden niet gevolgd2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 145
 146. 146. Onregelmatige beëindiging = ONTSLAG2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 146
 147. 147. Onregelmatige beëindiging 1.Regels van opzegging worden niet gevolgd Begin en duur niet vermeld Kennisgeving niet in orde = NIETIGE OPZEGGING = wel ontslag2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 147
 148. 148. Onregelmatige beëindiging 2a. Regels van dringende reden worden niet gevolgd Termijnen niet gerespecteerd Kennisgeving niet in orde 2b. Dringende reden werd door de rechtbank verworpen2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 148
 149. 149. Onregelmatige beëindiging 3. Contract bepaalde tijd wordt beëindigd vooraleer de termijn is verstreken2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 149
 150. 150. Impliciet ontslag 4. wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst 5. Contractbreuk Tegenpartij moet er zich op beroepen2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 150
 151. 151. Impliciet ontslag Eenzijdige wijziging Uit de eenzijdige wijziging wordt de wil om te beëindigen afgeleid Contractbreuk Wil om te beëindigen moet ondubbelzinnig aanwezig zijn ingebrekestelling2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 151
 152. 152. Onregelmatige beëindiging= een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst= Geen gewaarborgd dagloon (Cass. 22.11.1972)= Geen gewaarborgd loon! Er moet een opzeggingsvergoeding betaald worden !2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 152
 153. 153. WIJZIGINGARBEIDSVOORWAARDEN In onderling akkoord =schuldvernieuwing Eenzijdig?2012november 2010 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 153
 154. 154. EENZIJDIGE WIJZIGINGARBEIDSVOORWAARDEN Art. 1134 B.W: Overeenkomst strekt tot wet Art. 25 AOW: WG kan niet in de AOK bepalen dat hij het recht heeft eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te wijzigen2012november 2010 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 154
 155. 155. Cass 7 februari 1992 een belangrijke (cass. 4 feb 2002) effectieve eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de overeengekomen voorwaarden Wn heeft wijziging niet aanvaard maakt onrechtmatig een einde aan die arbeidsovereenkomst, ook al is er niet de wil om te beëindigen2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 155
 156. 156. Arbeidsvoorwaarden: Bijkomstige voorwaarden Essentiële voorwaarden ? Partijen kunnen overeenkomen bepaalde voorwaarden niet als essentieel te aanzien2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 156
 157. 157. Essentiële arbeidsvoorwaarden: Aard van het werk Loon Arbeidstijdregeling Plaats ? + alle uitdrukkelijk opgenomen voorwaarden Precisering in contract duidt op belang Nauwkeurige plaats van tewerkstelling + alle voorwaarden waarvan wijziging aanzienlijke morele of materiële schadevergoeding veroorzaakt2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 157
 158. 158. Belangrijke wijziging Feitenkwestie:? Is de wijziging indringend ? Is de wijziging onredelijk ? Veroorzaakt wijziging een belangrijk moreel of materieel nadeel ?Redelijkheidsbeginsel!2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 158
 159. 159. Plaats van het werk Meestal essentieel niet onvoorwaardelijk een essentieel bestanddeel van de overeenkomst Partijen kunnen overeenkomen dit als bijkomstig te beschouwen Afhankelijk van aard van het werk en functie (bouwwerf,…) Belangen van beide partijen afwegen Noodzaak voor de werkgever Hinder voor de werknemer2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 159
 160. 160. Plaats van het werk Indien essentiële voorwaarde: wijziging enkel mogelijk Als ! geringe ! wijziging Als wijziging geen nadeel voor wn inhoudt Bvb doordat de wg de ongemakken opvangt Coca-Cola: herstructurering: Van oostkamp naar Gent (45 km) Ontslagregeling: cfr formule CLAEYS + 750 EURO per dienstjaar Voor wie overstap maakt: Verplaatsingsvergoedingen + aanvullende premies voor wie muteert2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 160
 161. 161. Voorbeelden: belangrijkewijziging essentieel bestanddeel Eenzijdige vrijstelling van werk tijdens de opzeggingstermijn. Niet betalen van loon Privégebruik van firmawagen wordt afgeschaft Overplaatsing vijfdagenweek naar zesdagenweek2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 161
 162. 162. Houding werknemer Werknemer kan Beëindiging vaststellen Redelijke termijn Ingebrekestelling niet noodzakelijk Cass. 7 mei 2007 Aanvaarden2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 162
 163. 163. contractbreuk Wil om te beëindigen moet duidelijk zijn Werkverlating ? Niet rechtvaardigen ziekte ? Niet betalen loon Kan fout zijn, desgevallend dringende reden, maar om van contractbreuk te spreken moet wil om te beëindigen zeer duidelijk zijn2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 163
 164. 164. Wil om te beëindigen Aangetekende brief !2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 164
 165. 165. ontslagbescherming Blz 318 Bewijslast bij werkgever Opmerkingen Zwangerschap: bij opname prenatale verlofdagen: verlenging met 8 weken2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 165
 166. 166. ontslagbescherming Begin Einde sanctieMoeder Kennis 1 maand na 6 maandenschapsrust geving eindeAdoptie 2 maand 1 maand na 3 maandenVerlof voor aanvang eindeBorst Kennis Einde 6 maandenVoeding gevingCAO nr 802012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 166
 167. 167. ontslagbescherming Begin Einde sanctietijdskrediet 3 maanden voor 3 maand na 6 maanden aanvang eindeWn die formeel Vanaf klacht 12 maand na 6 maandenklacht neerlegt neerleggingpesten op het klachtwerk2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 167
 168. 168. Ziekte van de werknemer enontslag2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 168
 169. 169. Art. 31 Onmogelijkheid om zijn werk uit te oefenen ten gevolge van ziekte of ongeval schorst de uitvoering van de overeenkomst2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 169
 170. 170. Opzegging tijdens ziekte opzegging door wn: Opzegging begint te lopen opzegging door wg: Opzegging begint pas te lopen na einde schorsing2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 170
 171. 171. Werklieden: art 58 Sinds meer dan 6 maanden geschorst wegens ziekte, kan de wg de overeenkomst beëindigen, mits betaling van een vergoeding die overeenstemt met de duur van de opzeggingsvergoeding2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 171
 172. 172. bedienden Onbepaalde tijd Bepaalde tijd - 3 maanden +3 maanden Bedienden op proef2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 172
 173. 173. 1. onbepaalde tijd: art. 78 Na 6 maanden ziekte kan de wg een einde maken aan de overeenkomst mits vergoeding= ‘loon van opzegtermijn’ met aftrek van het loon dat werd uitbetaald sinds begin van de arbeidsongeschiktheid2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 173
 174. 174. 2. bepaalde tijd +3 maanden art. 80 Na 6 maanden ziekte kan de wg beëindigen mits vergoeding= Loon tot einde van de overeengekomen tijd Met een maximum van 3 maanden Aftrek van wat werd betaald sinds begin van de arbeidsongeschiktheid2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 174
 175. 175. 2. bepaalde tijd +3 maanden art. 80Bepaalde tijd 10 maanden 1.1.2012-31.10.2012Ziek februari-augustusJan Feb Ma Apr Mei Juni Juli Aug Sept okt2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 175
 176. 176. 2. bepaalde tijd +3 maanden art. 80Bepaalde tijd 20 maanden 1.1.2012-31.10.2013Ziek februari-augustusJan Feb Ma Apr Mei Juni Juli Aug Sept oktNov Dec Jan Feb Ma Apr Mei Juni Juli aug2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 176
 177. 177. 3. bepaalde tijd –3 maanden: art 79 Ziekte van meer dan 7 dagen: Wg mag beëindigen zonder vergoeding2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 177
 178. 178. 4. bediende tijdens proeftijd: art 79 Ziekte van meer dan 7 dagen: Wg mag beëindigen zonder vergoeding2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 178
 179. 179. Gedeeltelijke werkhervatting Art 31: schorsing : enkel in geval van volledige schorsing CASS 23 maart 1981: bij gedeeltelijke werkhervatting is er geen schorsing van de overeenkomst: opzegging door wg kan beginnen lopen. Verbreking: Opzeggingsvergoeding: op basis van arbeidsregime van voor de schorsing* Lopend loon= hypothetisch loon op het ogenblik van de verbreking2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 179
 180. 180. Kortere ziekteperiode De wettelijke mogelijkheden bij langdurige ongeschiktheid beletten niet dat de wg ook kan beëindigen vooraleer de 6 maanden of de 7 dagen zijn verstreken: Betaling van de opzeggingsvergoeding Aftrek niet mogelijk2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 180
 181. 181. Rechtsmisbruik bij ontslag Arbeiders Art. 63 willekeurig ontslag Bedienden: Algemene theorie rechtsmisbruik2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 181
 182. 182. Willekeurig ontslag: art 63 Ontslag aov. onbepaalde duur die geen verband houdt met Geschiktheid Gedrag: Noodwendigheden van de onderneming2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 182
 183. 183. Taak rechter Vaststellen dat 1 van de 3 ontslagmotieven aanwezig is Steunt de beëindiging op 1 van deze 3 motieven ? INDIEN WEL: dan is het ontslag niet willekeurig INDIEN NIET:2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 183
 184. 184. Willekeurig ontslag: art 63 Gedrag? CASS: als ontslag verband houdt met het gedrag is het niet willekeurig het is niet noodzakelijk dat dit gedrag ook foutief is2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 184
 185. 185. Willekeurig ontslag: art 63 Gedrag: Indien foutief : Indien niet foutief? Formele benadering: als er verband is met het gedrag is ontslag niet willekeurig EVOLUTIE IN RECHTSPRAAK:november 2010 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 185
 186. 186. Willekeurig ontslag: art 63 Gedrag: Moet dit gedrag foutief zijn ? cass,17 februari 1992: Feiten: wn verlaat het werk zonder uitleg, werkgever haalt deze reden aan als ontslagreden Uitspraak cassatie: ‘is niet willekeurig het ontslag om een reden die verband houdt met het gedrag van de werkman’ Cassatie houdt geen rekening met de reden van de werkverlating (al dan niet terecht?) Deze cassatie rechtspraak werd meerdere malen bevestigd.2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 186
 187. 187. Willekeurig ontslag: art 63 Cass. 26 juni 2006 Ontslag omwille van legitieme looneis cassatie: dergelijk ontslag houdt geen verband met gedrag en is dus willekeurig: dus: bijkomende vergoeding 6 maanden Marginale redelijkheidstoetsing door de rechter. Toetsing van het motief, rechter spreekt zich niet uit over opportuniteitnovember 2010 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 187
 188. 188. Willekeurig ontslag: art 63 Cass 29 september 2010: Wn krijgt verschillende overeenkomsten bepaalde tijd, blijft doorwerken na laatste contract. Wg legt nieuwe geantidateerde overeenkomst voor bepaalde tijd voor Wn weigert en wg ontslaag Wn vordert willekeurig ontslag Arbh Luik: ontslag houdt verband met gedrag Ondanks legitiem karakter van gedrag Cass : ontslag houdt niet verband met gedrag Marginale redelijkheidstoetsing door de rechter. Toetsing van het motief2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 188
 189. 189. Art. 63 Schadevergoeding 6 maanden Geen cumul mogelijk met andere bijzondere vergoedingen2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 189
 190. 190. Bediende: rechtsmisbruikBewijslast bij de bediende! Enkel de uitoefening van het ontslagrecht die zo verregaand onredelijk is dat een weldenkend mens in dezelfde situatie daartoe niet zou willen komen !2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 190
 191. 191. Rechtsmisbruik:Criteria uit rechtspraak Met oogmerk om te schade Zonder redelijk belang Disproportioneel nadeel voor andere partij2012 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 191

×