• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ลักษณะของคำภาษาไทย
 

ลักษณะของคำภาษาไทย

on

 • 1,658 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,658
Views on SlideShare
1,497
Embed Views
161

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
1

2 Embeds 161

http://thaim1.blogspot.com 159
http://www.blogger.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ลักษณะของคำภาษาไทย ลักษณะของคำภาษาไทย Presentation Transcript

  • ลักษ ณะสำำคั ญของภำษำไทย
  • ภำษำไทยมีอักษรพ่อขุนรามคำาแหงได้บัญญัติตัว เป็นของตนเองอักษรไทยขึ้นโดยดัดแปลงแบบที่ใช้กันอยู่กอนบ้างนั้น ก็ได้ ่บัญญัติขึ้นเพื่อให้เหมาะสมแก่ภาษาไทยเป็นส่วนมาก แต่แล้วก็ได้มีอักษรเพิ่มขึ้นมา เพื่อถ่ายตัวอักษรภาษาบาลีสันสกฤตซึง ่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือน
  • ภำษำไทยมีอักษรตัวอักษรของไทยที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นของตนเองมีดังนี้ 1. สระ 2. พยัญชนะ 3. วรรณยุกต์ 4. ตัวเลข
  • ภำษำไทยแท้เป็นภำษำที่ คำากริยาพยำงค์เดียว มี ไป มา เดิน นั่ง นอน พูด ปีน คำาเรียกชื่อสัตว์ เป็ด ไก่ งู ควาย เสือ ลิง ปลา คำาเรียกชื่อสิ่งของ
  • ภำษำไทยแท้มีตว ัก. คำาไทยแท้มีตัวสะกดตาม สะกดตำมมำตรำมาตรา และไม่มีการันต์ คือ แม่กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบแม่กม แม่เกย แม่เกอวข. คำาที่ไทยยืมมาจากภาษาอื่นจะเขียนตัวสะกดตามรูปเดิมแต่ออกเสียงตามมาตราตัวสะกดของไทย เช่น เลข ครุฑ พิฆาต
  • ภำษำไทยมีรูปสระวำงไว้ ก. วางไว้หน้าพยัญชนะ ง หลำยตำำแหน่ ไป เสแสร้ง แม่ ข. วางไว้หลังพยัญชนะ จะ มา มากมาย ค. วางไว้บนพยัญชนะ
  • ภำษำไทยมีรูปสระวำงไว้ หลำยตำำแหน่ง ง. วางไว้ข้างล่างพยัญชนะ ครู ปู่ หมู สุข จ. วางไว้ทั้งหน้าและหลัง พยัญชนะ เขา เธอ เกาะ ฉ. วางไว้ทั้งข้างหน้าและข้างบน
  • คำำเดียวมีควำม สังเกตได้จาก ปริบทำงหมำยหลำยอย่ , หน้าที่ของคำา เขาสนุกสนานกันในห้อง แต่ทำาไมเขากันไม่ ให้กันเข้าไปในห้อง
  • ภำษำไทยมีควำมการทำาให้ขาดจากกัน ประณีต ตัด หั่น แล่ เชือด เฉือน สับ ซอยการทำาให้อาหารสุก ปิ้งย่าง ต้ม ตุ๋น นึ่ง ผัด ทอด คั่ว
  • ภำษำไทยเป็นภำษำ1. ไม่มีการเปลียนแปลง เรียงคำ่ ำภายในศัพท์หรือ ท้ายศัพท์ ต่อไปนี้เธอต้องอดทนให้มาก ไม่ใช่รู้จักแต่ทนอดอย่างเดียว
  • ภำษำไทยเป็นภำษำ2. ระเบียบการเรียงประโยคในภาษาไทย เรียงคำำ 2.1 ตามปกติเรียงลำาดับ ประธาน กริย กรรม 2.2 คำาหรือวลี หรือประโยคขยายคำาใดจะอยู่ หลังคำานั้น
  • คำำในภำษำไทยมีเสียงก. มาทีปธ์กับควำมหมำย สั คำ พัน ระสมด้วยสระ เอ ่ เก เขโซเซ รวนเรข. คำาทีประสมด้วยสระ ออ มี ่“ม” หรือ “ น” สะกด งอนง้อ อ้อมค้อม
  • ภำษำไทยเป็นภำษำ1.มีคำาใช้มากขึ้น ดนตรี มา ม้า หมา, ขาว ข่าว ข้าว
  • ภำษำไทยเป็นภำษำ3. มีจงหวะและคำาคล้องจอง ั ดนตรี นความเป็นประโยชน์ในการเน้และเกิดความกระทัดรัด4. สามารถเลียนเสียงธรรมชาติ และเลียนสำาเนียงภาษาได้ทกภาษา ุ
  • ภำษำเขียนมีวรรคตอนก. พูภำษำพูดมีจังนิ่งเสีย ดไปสองไพเบี้ย หวะตำาลึงทอง พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง เสียตำาลึงทองข. ราคาข้าวตกลงเกวียนละ450 บาท ราคาข้าวตก ลงเกวียนละ
  • ภำษำไทยเป็นภำษำที่1. ใช้ตามหลังจำานวนนับ มีลักษณนำมผ้า 2 ผืน ผ้า 2 ม้วน ผ้า 2 พับผ้า 2 ตั้ง2. ใช้ตามหลังนามเมื่อต้องการเน้นหนักและบอกให้รู้ลักษณะ
  • ภำษำไทยเป็นขำษำที่1. ราชาศัพท์ มีระดับของคำำ2. คำาบอกลักษณะโดยเฉพาะ3. ภาษาธรรมดากับภาษากวีอาทิตย์ - ตะวัน ทินกร ทิพากร ภาณุมาศ สุรีย์ รวิ อาภากร สุริยา สุริโย สุริยัน
  • ภำษำไทยมีคำำพ้อง คำาพ้องเสียง เสียงพ้องรูปกาฬ กาล การ กานต์ กานท์ คำาพ้องรูป เรือนรก ตากลม เพลา ขอบ อกขอบใจ
  • ภำษำไทยมักจะละ คำำบำงคำำ ฉันไปที่ทำำงำน เวลำ 8.00 น.
  • ภำษำพูดมีคำำเสริมก. แสดงความสุภาพ แสดงควำมสุเถิด ซิ ภำพ จ๊ะ คะ ครับข. แสดงความไม่สุภาพ โว้ย วะค. แสดงความรู้สึก นะจ๊ะ สิคะ
  • กำรลงเสียงหนักเบำทำำให้ หน้ำที่ขมีความหมายชัดแจ้งก. ถ้าคำานั้น องคำำเปลียนไป ่ต้องลงเสียงหนักทุกพยางค์
  • ภำษำไทยมีกำร1. การแปรเสียง ชุ่ม- สร้ำงคำำชอุ่ม ตรอก-กรอก2. การเปลี่ยนเสียง ฐาน-ฐานะสีมา-เสมา3. การประสมคำา คนใช้พ่อตา นักศึกษา4. การเปลี่ยนตำาแหน่งคำา ไข่
  • ภำษำไทยมีกำร5. การแปรความ เดิน สร้ำด ำตลาด เดินสะพั งคำ6. การเปลี่ยนความ นิยายกระโถน แห้ว7. การนำาคำา ภาษาอื่นมาใช้เสวย กุหลาบ8. การคิดตั้งคำาขึ้นใหม่