Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
рідна мова 5 глазова
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

рідна мова 5 глазова

 • 421 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. О. М. Авраменко, В. Т. Сичова зошит для контрольних робiт з yкpaiHcbKoi мови уч 5 _ класу Киiв кГрамота> 2013
 • 2. Контрольна робота М 1 Повmорення влtвчено2о в почалпrсовuх tсласах (частини мови; ocHoBHi орфограми) I BapiaHm 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вiдповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИй. Виберiть правиJьну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдаs. ' 1. Лише iменники записано в рядку А книжка, книгарня, книжний Б сонце, соняшник, сонячно В птах, пташеня, пташиний, Г сходинка, похiд, хода 2. Лише дiсслова записано в рядку А свiтати, освiтлюеш, свiтляк Б наiстися, наТдки, о6'iвся В чистити, чищу, почисти Г крикнути, кричати, крик 3. Прочитайте вiрш. В ( I)ценmрi (2)Micma, де аптека, € моя (3)бiблiоmека. Я до неi поспiшаю. Там весь день (4)кнuжкu чрIтаю. У знахiдному вiдмiнку вжито iменник, позначений цифрою А| Б2 вз г4 (0,5 бала) (0,5 бала) (0,5 бала)
 • 3. tt. Прочитайте вiрш. Брат мiй грався ( 1)а альпiнiста (2)I не може з дуба злiзти. Я вiзьму рюкзак (3)на сшину, Булу лазить (4)по драбинi. Сполучник позначено цифрою лI Б2 вз г4 (0,5 бала) 5. Апостроф треба писати в ycix словах рядка А м..який, здоров..я, п..юре Б кар..ер, пiв..яблука, з..iзд В в..юн, солов..i, духм..яний Г черв..як, зап..ястя, цв..ях (0,5 ба"ла) 6. НЕ слiдписати разом з дiссловом А не/знати Б не/волити В не/з'iсти Г не/читати (0,5 бала) 3авдання 7-9 передбачають установлення вiдповiдностi. .Що кожного рядка, позначеного ЦИ<DРОЮ, доберiть вiдповiдник, по- значений БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетинi вiдповИних колонок i рядкiв. 7. З'ясуйте, якими частинами мови с видiленi слова (цифра в дуж- ках познача€ наступне слово). Крабiв (1)у Чорному Mopi вiсiмнадцять видiв, (2)але Bci (3)вонu невеликi - не (4)6iлыле 20 см у дiаметрi. А дiсслово Б займенник В прислiвник Г прийменник Д сполучник А Б в г д (2 балu)
 • 4. 9. YcTaHoBiTb вiдповiлнiсть Орфаzрсt]иа | нашисання з аIIострофом 2 написання без апострофа 3 написання з м'яким знаком 4 написання без м'якого знака 8. }'cTaHoBiTb вiдповiднiсть Часmuна ]чIовu 1 irtенник 2 прикметник 3 дiеслово 4 прислiвник Прuкла0 (вuаiлене слово) А Сmарuй хоче спати, а молсэдий гуляти. Б Шануй старих - молодi mебе шошанують" В Булеш багато з}Iати - швидко пасrпарiеш. Г Старий ворон пусmо не кряче. Л Сmарuй кiнъ борозни не псу€, та й глибоко не оре. (2 балu) Прuклаа А ател..€ Б грав..юра В пам..ять г чес..ниtт, Д дивиш..ся (2 балu) 3авдапня 10 вiдкритоi форми. 10. Напишiть короткого листа про те, як ви проведете ociHHi KaHiKy- ли (4-5 речень). Використайте в ньому слова з довiдки, уписав- ши, де потрiбно, м'який знак i апостроф. !овiOка: здиву€ш..ся, сподiваст..ся, украiн..с..кий, п..€дест;uI, св..ят- ковий. {З балu)
 • 5. Контрольна робота NЬ 1 Повmорення вuвчено2о в почаmrcовuх lслассtх (частини мови; ocHoBHi орфограми) II варiанm 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вiдповИi, серед яких ли- ше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИИ. Виберiть правиJIьну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдае. t. Лише iменники записано в рядку А cBiжicTb, свiжина, свiжо Б лiсок, лiсник, лiсовий В бiганина,6iryн,6iг Г ранок, рань, рано (0,5 бшф 2. Лише дiсслова заtIисано в рядку А чекати, чекання, очiкував Б пiдсолювати, солити, посоли В дзвенiти, продзвенiв, дзвiнко Г зашити, перешилц шиття (0,5 ба4а) ,| 1' 3. Прочитайте вiрш. ,1j: I(7)rcавунчuкu,i(2)0uнi ] еу (3)лtалtlи в магазинi. А сьогоднi (4)паmuсонu Привезуть iще з Херсона. У знахiдному вiдмiнку вжито iменник, позначений цифрою А1 Б2 вз f 4 (0,5 бала) 4. Прочитайте вiрш. Граю (1)а TeHic залюбки HaBiTb (2)з лiвоi руки.
 • 6. (3)Шо б зt мною (Цв парi грати, Треба хист великий мати. Сполучник позначено цифрою AI Б2 вз г4 5. Дпостроф треба писати в ycix словах рядка А в..ялий, хлоп..ячий, 6..юро Б прем..€р?, полум..я, пiв..ями В ри6..ячиtт,, моркв ..яниiт,, в..iзд Г бур..янець, олiв..е, св..ятковий (0,5 бала) (0,5 бша) 6. НЕ слiд писати разом з дiссловом А не/кататися Б не/дивуватися В не/дивитися Г не/зчутися (0,5 бала) 3авдання 7-9 передбачають установлення вiдповiдностi.,Що кожного рядка, позначеного IlИФРОЮ, доберiть вiдповiдник, по- значений БУКВОЮ, i аробiть позначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетиЕi вiдповИних колонок i рядкiв. 7. З'ясуйте, якими частинами мови € видiленi слова (цифра в дуж- ках позначае наступне слово). PaKiB (l)заzюбкuвживають (2)у iжу, (3)i хоча вони не мають BzDK- ливого промислового значення, попит на (4)нuх е завжди. А дiсслово Б займенник В прислiвник Г прийменник Д сполучник (2 балu)
 • 7. 8. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть часmuна Jйовu I iменник А 2 прикметник Б 3 дiсслово В 4 прислiвник Г Ilрurcлас) @uаiлене слово) I{iхrпо не зна€, шIо його в життi чекас. Не лаfт. сmароzо - сам стари* будешI. Сm.лряmь тоди i тяжкi гrригоди. Iобре здоровому вчити хворого. Сrпароzо чоловiка для шоради дерлки. (2 балu) д Прuкла0 барел..сф щас..ливий грав..юра смiсш..ся пуп..янок (2 балu) 3авдання 10 вiдкритоi форпли. 10. Напишiть короткого листа про те, як ви проведете ociHHi KaHiKy- ли (4-5 речень). Використайте в ньому слова з довiдки, уписав- ши, де потрiбно, м'який знак i апостроф. ,ЩовiOка: здиву€ш..ся, сподiваст..ся, украiн..с..кий, п..едестuul, св..ят- ковий. 9" YcTaHoBiTb вiдповiднiсть ОрфоzраJуIа I нашисання з апострофом 2 написання без апострофа 3 написання з м'яким знаком 4 написання без м'якого знака А Б в г д (З балu)
 • 8. Контрольне читання мовчки Прочитайте текст i виконайте завдання 1-12. ЯК ДНIПРО НАРОДИВСЯ lo чого ж привiльний та гарпий flнiпро бiля Кисва! I тепер його р},сло широке, а течiя сильна. Не слабне, хоч i крутить невпинно ве- ;rичезнi турбiни поryжноi гiдроелектростанцii, хоч i перегороджено рiчку трохи вище вiд MicTa велетенською греблею, об яку розбивають- ся хвилi рукотворного моря. А було колись, що веснянi повенi пiдступали пiд caMiciHbKi кручi, зчulивtulи Подiл1 i низький берег ген до обрiю, flнiпро плинув до Чор- ного моря двома рукавами. Посерединi пiднiмалися, коли повiнь спа- дала, острови. [нiпро - третя за.довжиною i площею басейну рiчка €вропи пiс- ля Волм й flунаю. Його довжина - 220! км, у Йежа* Украiни -981 км" flнiпро - типова рiвнинна рiчка з повiльною i спокiйlrою те- чiсю. На притоки ця рiчка порiвняно небагата: у басейнi [нiпра про- TiKac 15 380 мапих рiчок. Найбiльшi з них - [есна, Сож, Прип'ять, TeTepiB, Iрпiнь, Трубiж, Сула, Ворскла. Згадусться ця славна рiчка в найдавнiших рукописних книгах, зокрема в <<Повiстi минулих лiт> Нестора Лiтописця. Колись же мав i народитися Днiпро. Так само, як i його притоки. У народнiй пам'ятi е про те поетичнi легенди. Щнiпро i flecHa - рiднi брат i сестра. Деснi дуже хотiлося бути першою. Вона прудко побiгла до моря, щоб випередити брата, але як не поспiшала, [нiпро перегнав сестру, перетнув дороry. Стала Десна притокою fнiпра. Влила cBoi води в моryтню течiю. Зачувши про змагання брата й сестри, i Сож сrrохопився. Пустився щодуху через пущi й HeTpi, черв непролазнi болота й TeMHi лiси. Роз- мива€ трясови}lи, поглиблюе яруги, рве корiння дубiв. Спiшить нав- перейми ffнiпру. Побачив те яструб та й сказав ffнiпровi, абитоiт бiг швидше. Плине Славута2, гори перерiзае, кам'янi пором розривае, нiяких перешкод не обминае. Тодi Сож пок.lтикав на помiч ворона. Умовив його летiти, скiльки е сили, та обiгнати ffнiпро. А як випередить хоч трохи, то щоб каркнув тричi та повiдомив, чи ж даJIеко flнiпро вiд Сожу BTiK? 1 ПоOiл - один iз найлавнiшrих parloHiB Ки€ва. 2 Славуmа - друга назва fiнiгrра"
 • 9. Ну а сам тим часом у землю з€tховався, перепочити вирiшив, сили набратися, поки ворон голос подасть. Але тут яструб важким каменем упав на ворона. I той закаркав ра- нiш, анiж випередив flнiпро. А Сож, не вiдаючи, що там i до чого, ви- хопився з-пiд самоi землi й з розгону вскочив у flнiпро. Ось як завершилося змагання братiв i сестри. Ось так Соясу, як i .Щеснi, випала доля стати притокою flнiпра (3а В. Пепою). I варiанm L. Розповiдь про народхення [нiпра за жанром А мiф Б казка В легенда Г оповiдання 2. З flнiпром змаг;шися притоки А Сулаi Ворскла Б Iрпiнь i Трубiж В Прип'ять i TeTepiB Г [есна i Сож 3. Подiл згаду€ться в TeKcTi у зв'язку з А гiдроелектростанцiею' Б змаганнями рiчок В притоками г повенями 4. Бiльшими за Щнiпро с рiчки А Десна Б Волга В Iргriнь Сож Щунай Прип'ять Г Ворскла i TeTepiB 5. Слово zребля в TeKcTi означа€ А мiсце для веслування Б технiчна перегородка В мiсце впадання притоки Г гiдроелектростанцiя 10
 • 10. 6. 7. 8. 9. 10. t2. tt. lL
 • 11. II BapiaHпl 1. У TeKcTi розповiда€ться про першi згадки fiнiпра в А народних пiснях Б народних легендах В перших рукописних книгах Г прислiв'ях i rlриказках 2. Слово zребля в TeKcTi означа€ А гiдроелектростанцiя Б мiсце для веслування В технiчна перегородка Г мiсце впадання притоки 3. Подfл згаду€ться в TeKcTi у зв'язку з А повенями Б притоками В змаганнями рiчок Г гiдроелектростанцiсrо 4. Бiльшими за {нiпро с рiчки А Волга Б Десна В Iрпiнь Щунай Сож Прип'ять Г Ворскла i TeTepiB 5. З Днiпром змагалися притоки А Щесна i Сож Б Прип'ять i TeTepiB В Iрпiнь i Трубiж Г Сула i Ворскла 6. Про водосховище йдеться в рядку А його русло широке, з течiя сильнА Б не слабне, крутить величезнi TypбiHlr В розбиваються хвилi рукотворного моря Г повенi пiдступали пiд caMiciHbKi кручi 7. Згадана в TeKcTi гребля знаходиться А бiля Чорного моря Б нижче вiд MicTa В у районi Подолу Г виIце вiд MicTa 12
 • 12. 8. У реченнi Спiшumь навпереЙмu flнiпру видiлене слово означае А зачiпати Б перетнути В перегнати Г дошкуляти Ворон допомагав А Деснi Б Ворсклi В {нiшру Г iо*у - Темою тексту с розIIовiдь про А flнiгlро та його народження Б наслiдки повенi HaBecHi В днiпровськi споруди Г змагання рiчок на швидкiсть У TeKcTi НЕМАе мiкротеми А булiвництво гiдроспоруд Б споруди на fiнiпрi В IIритоки fiнiпра Г допомога птахiв У TeKcTi по€днано ознаки стилiв А розмовного i хуложнього Б художнього й наукового В наукового i публiцистичного Г художнього й гlублiцистичного 9. tt. 10. t2. 13
 • 13. Контрольна робота М 2 Сло в осполучення, ВuOu просmuх р ечень. Головнi й 0ру z ор яOнi членu р ечення I варiанm Прочитайте текст i виконайте завдання 1-6. (1)3малку я зсlхоfuлююся вивченням icTopii. (2)Ярослав Мудрий -чи не найцiкавiша в нiй постать. (3)BiH зумiв'о6'еднати Bci уtсраiнсъкi зелпtti, поширити в народi грамоту. (4)А ще цей князь збудував у Kuc- oi величний Софiйський собор. (5)Обов'язково побувайте в цьому xpaMi ilуховносmi й нрасu. 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вИповiдi, серед яких ли- ше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИй. Виберiть правиJIьну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдае. 1. Словоспол)л{ення видiлено в реченнi А першому Б третьому В четвертому Г п'ятому (0,5 бша) 2. Односкладним € речення А Друге Б трет€ ts четверте Г п'яте 3. Спонукальним € речення А друге Б трете В четверте Г п'яте (0,5 бала) 14 (0,5 бала)
 • 14. 4. Олнорiднi прис)rдки вжито в реченнi А другому Б третьому В четвертому Г п'ятому Слово зеtплi в третьому реченнi вистуIIа€ А пiдметом Б присудком В лодатком г обставиною 6. Слово цеi,t у четвертому реченнi виступа€ А пiдметом Б шрисулком В додатком г 0значенням Член рецення | гliдмет 2 гrрисудок 3 додаток 4 обставина 5. (0,5 бал,а) (0,5 бша) 3авдання 7-9 передбачають установлення вiдповiдностi. .Що кожного рядка, позначеного ЩИФРОЮ, доберiть вiдповiдник, по- значений БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетинi вйповiдних колонок i р"дкir. 7. Установiтьвiдповiднiсть (0,5 бала) Прuкла0 (вuОiлене слово) А Шануtт, сmарuх - молодi тебе колись по- шанують. Б Чужuлt добром не розбагатi€ш. В У чужiй сторонцi HaBiTb не звiOmu сонще сходить. Г Всякий двiр хазяйським оком ержumься. Д Поган е mоварuсmво i доброго чоловiка зiпс5trс. (2 балu) А Б в г д 15
 • 15. 8. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Вu0 речеItня I односкладне 2 спонукальне 3 непоширене 4 окличне Прuкла0 А Крим _ курортна перлина Украiни! Б Кривлтй Рiг почина€ зацвiтати. В Де <Динамо> буле грати з <Арсеналоп,r>r? Г Ти не зважай на шогану погоду. Д IЦоранку ходжу шлавати до басейну. (2 балu) 9. З'ясуйте, якими членами речення е видiленi слова (цифра в дуж- ках позЕача€ наступне слово). Перелiтна сарана - (l)небезпечнuй (2)шкiOнuк. (3)У €zuпmi знай- лено (4)зобрспtсенлtя сарани, якi датуються TpeTiM тисячолiттям до на- шоi ери. А пiдмет Б присудок В додаток г обставина Д означення (2 балu) 3авдання 10 вiдкритоi форми. 10. Складiть i запишiть речення за схемою. А Б в г д 16 (3 балu)
 • 16. Контрольна робота М 2 Сло в о спо лученrtя. ВuOч пр oclllux р ечень. Головнi й ilруеоряOнi цленu речення II варiанm Прочитайте текст i виконайте завдання 1-6. _л (!)Шоранку я xo,1ucy до Зеленоi Гори. (2)Зелена Гора - парк. (3)У ньому живуть бiлочки, рiзнi комахи й багато птахiв. (4)Люблю цей парк за свiже повimря й заmuu.lок. (5)Ви HeoOMiHHo побувайmе в Золотiй Горi. 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вИповИi, серед яких ли- ше О.ЩИН прАвильниЙ. Виберiть правиJIьну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдае. t. СловосполуIrення видiлено в реченнi А першому Б третьому В четвертому Г п'ятому Односкладним € речення А друге Б трет€ В четверте Г п'яте Непоширеним € речення А перше Б друге В третс Г четверте (0,5 бала) (0,5 бала) 2. 3. L7 (0,5 бала)
 • 17. 4. Видiленi в четвертому реченнi слова с однорiдними А пiдметами Б лрисудками В додатками Г обставинами (0,5 бшо) 5. Слово цейучетвертомуреченнi виступа€ А пiдметом Б присудком В додатком Г означенням (0,5 бала) 6. Спонукальним € речення А перше Б трете В четверте г п'яте (0,5 бала) Завдання 7-9 передбачають установлення вИповИностi. ,Що кожного рядка, повIIаченого ЦИФРОЮ, доберiть вiдповiдник, по- значений БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетинi вiдповiдншк колонок i рядкiв. 7. Установiтьвiдповiднiсть Член речення Прuклаа @uOiлене слово) I пiдмет А У своtй xaTi i кутки помагають. 2 присудок Б Ширий козак жаау не напада€. 3 додаток В 3лuй плаче вiд заздростi, а добриtI - вiд 4 обставина радостi. Г Людей питzft, але й свiй pжyJyl май. Д Наука в лiс не веде, & з лiсу вuвоаumь. (2 балu) А Б в г д 18
 • 18. 8. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Вu0 речентtя Прuкла0 1 олноскладне А Ти не шкодуй за втраченим. 2 спонукальне Б Сестра почина€ спiвати. 3 непоширене В Де <Шахтар> бУд" грати з <Динамо>? 4, питальне г Трускавець - курортна слава Украiни! Д Щосуботи вiдвiдую спортивну секцiю. (2 балu) 9. 3'ясуйте, якими членами речення е видiленi слова (чифра в дуж- ках позначас наступне слово). Сонечко - {tr)хuжак. Воно (2)залюбкu поiдае них (3)клitцiв та iнших небезпечних шкiдникiв дарства. А пiдмет Б присудок В додаток г обставина Д означення (2 балu) 3авдання 10 вiдкритоi форми. ЯФ. Складiть i заIIишiть речення за схемою. шопелиць, IIавутин- (L'усiльськоzа госпо- А Б в г д А Б в г д 19 (3 балu)
 • 19. Контрольна робота М 3 OilHopiOHi членu реченн,я, зверmання, BcпlaBHi слова. СrcлаOне речення. Пряма мова й 0iалое I BapiaHm Прочитайте текст i виконайте вавдашrя 1-6. (1)ffорогi учнi, книжка - надiйний компас у безмежному oKeaHi знань. (2)Про це IBaH Франко так писав: <.Книги - морська rлиби- на>. (3)Мабуть, кожен з вас якийсь навчальний предмет любить по- особливому. (4)Хтось захоплю€ться лiтературою, а хтось залюбки розв'язуе задачi. (5)Але корисно знати Bci навчальнi предмети, мо- ву й лiтературу, математику й iсторiю, природознавство й фiзкуль- туру. 3авданrrя 1-6 мають по ч_отири варiанти вИповiдi, серед яких ли- ше О.ЩИН ПРАВИ.iIЬНИй. Виберiть правиJIьну вiдповiдь i обве- дiть круже.лсом букву, яка iй вiдповИае. 1. Вставне слово вжито в реченнi А першому Б третьому В четвертому Г п'ятому (1 бш) 2. Звертання вжито в реченнi А першому Б другому В третьому Г четвертому 2а (1 бал)
 • 20. 3. Однорiднi члени вжито в реченнi А першому Б другому В четвертому Г п'ятому (1 бал) 4. Пунктуацiйну помилку допущено в реченнi А першому Б другому В третьому Г п'ятому (1 бш) 5. Складнимеречення А перше Б трете В четверте Г п'яте (1 ба") 6. Пряма мова HarIBHa в реченнi А першому Б другому В третьому , Г четвертому (1 бал) 3авдання 7 вiдкритоi форп,пr. 7. Поставте роздiловi знаки в TeKcTi. Серед двору столи понаставленi понакриванi бочки меду повико- чуванi. Пий душе iж душе чого забажаеш! А людей здаеться пiвцар- ства прийшло i cTapi i малi i пани багатi i старчi убогi. Як на ярмарку. flypeHb прилетiв iз товариством на TiM кораблi спустився в царя перед вiкнами повиходили вони з корабля й пiшли обiдати. Щар побачив у BiKHi золотого корабля i каже лакесвi Пiди спитай хто там золотим кораблем прилетiв! Лакей пiшов подивився приходить до царя Якась каже мужва обiдрана! (3 казкu <rЛеmючuй корабелъ>). (6 бшiв)l 1 За кожну шунктуацiйну помилку ощiнку с.шiд знизити на L бал. 2L
 • 21. Контрольна робота ЛЬ 3 OilHopiOHi членu рецення, зверmаrлlя, BcmaBHi слова. СклаOне речеflня. Пряма мова й iliалоz II BapiaHm Прочитаfrге фрагмеlrт з ралiопрограми i виконаfrrе завдання 1-6. (1)Ви слухаете програму <Загадки мови>. (2)BiTaeMo вас дорогi ралiослухачi! (3)Мабуть, кожна людина не байдужа до свого зовнiш- нього вигляду, до свого вбранпя. (4)Так само ми не повиннi бутибай- дужими до того, як розмовляемо. (5)Ще фiлософ Сократ стверджу- вав: <(Мова - це одяг думок>. 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вiдповiдi, серед якихли- ше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберiъ правшIьну вiдповИь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вИповИае. 1. Вставне слово вхито в реченнi А першому Б другому В третьому Г четвертому 2. Звертання вжито в реченнi А шершому Б другому В третьому Г четвертому 3. Однорiднi члени вжито в реченнi А другому Б третьому В четвертому Г п'ятому (1 бал) (1 бал) (1 ба,ц)
 • 22. 4. Пунктуацiйну помилку допущено в реченнi А першому Б другому В третьому Г четвертому (1 бш) 5. Складнимеречення А перше Б друге В трете Г четверте (1 бш) 6. Пряма мова HzuIBHa в реченнi А першому Б другому В четвертому Г п'ятому (1 бш) 3авдашrя 7 вiдкритоi форми. 7. Поставте роздiловi знаки в TeKcTi. Карпо гJuIнув на тих людей трохи злякався здивувався i замилу- вався. Taki вони були гарнi на вроду що BiH таких людей напевно не бачив Hi мiж панами Hi мiж простими селянами. Ти хлопче з Украiни? промовив один з них. _ __3 Укр9iни тихо обiзвався Карпо (3а оповiOашмм <апороuсцi> I. Ншуя,ЛевuцъкОzО). $ балiв) Контрольний диктант 23
 • 23.
 • 24. Контролъний переказ 25
 • 25. Контрольна робота NЬ 4 Фонеmuка. Орфоепiя. Графircа. Орфоzрафiя (голоснi й шриголоснi звуки; вимова голосних; алфавiт; перенос слiв) I BapiaHm 3авдання 1-10 мають по.чотири варiанти вiдповiлi, серед якr,rх лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИЙ. ВиЪерiтi правильIIу вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вИповiдае. 1. Букви на позначення лише голосних звукiв записано в рядку А у,и,й Б е,л,i В а,о,у Г i, н, о (1 бал) 2. Буква я позначас два звуки в кожному словi рядка А пояс, Ялта, поляк Б ясно, м'язи,6аян В п'ять, пляж, ммк Г Яна, вояка, тяжко (1 бал) 3. Глухий приголосний е в коэкному словi рядка А засiв, хвсlла, вежа Б паска, TicTo, гараж В нiж, ciK, картопля Г грунт, стежка, рис (1 бш) 4. ffзвiнкий приголосний е в кожному словi рядка А чайка, сито, маска Б миска, жах, юшка В ацрус, стос, плакса Г папiр, час, порох (1 бш) 26
 • 26. 5. По два склади мають обидва слова рядка А cyTHicTb, змiст Б раджу, краТна В Юлiя, рибка Г тюлька, фаянс (1 бш) 6. НЕПРАВИЛЬНО подiлено для переносу слово А мiль-йон Б ход-жу В близь-кий Г олi-вець ( бал) 7. Yci слова записано за алфавiтом у рядку А казка, казна, кажан Б гiрка, гирло, грамота В екран, ефектний, ефiр Г сiль, сирок, скутер (1 бш) 8. Звук [е| у вимовi наближаеться до [иl у словi А персик Б брюнет В flонецьк Г Херсон (1 бш) 9. Букви 0 i эr позначають один звук у словi А вiджувати Б народження В пiдживити Г вiджатися (1 бш) 10. М'який приголосний е в кожному словi рядка А рiчка, м'ясо, Тетяна Б cTiHa, пляшкц ручка В пошта, звiрi, нiчний Г нiжка, €вропа, газон (1 бал) 27
 • 27. Завдання 11 вiдкритоi форми. tl. Зробiть фонетичний розбiр слова валuця. (2 бшtu) Контрольна робота NЬ 4 Фонеmuка. Орфоепiя. Графircа. Орфоерафiл (голоснi й приголоснi звуки; вимова голосних; алфавiт;перенос слiв) II BapiaHm 3авдання 1-10 мають по.чотири варiанти вiдповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИй. Виберiть правиJIьну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдае. 1. Букви на позначення лише голосних звукiв записано в рядку А i,o,H Б а,о,у В е,i,л Г и, у, й (1 бал)
 • 28. 2. БУКва ю По3нача€ два звуки в кожному словi рядка А юшка, полюс, IОрiй Б нюанс, Юрмала, помию В пiд'юджувати, IОля, в'юн Г матiр'ю, юрта, тюлька i 9 T-l*,______tl_ _* tJ t J. ГлухиЙ прIlголосний е в кожному слов1 рядка ; А медок, жарти, Суми I в lж*,i&ъзж:i, Г тенор, аГрус, гриб 4. Дзвiнкий приголосний е в кожному словi рядка А лосось, жити, поясок Б свiтло, xBicT, тихо , В овоч, Спас, топаз Г миска, тест, омлет 5. По три склади мають обидва слова рядка А Житомир, вмiння Б загадка, нектар В подяка, доiти Г терпкий, осiннiй 6. Правильно подiлено для переносу слово А у-злiсся Б рай-они В сест-ра Г рад-жу 7. Yci слова зашисано за алфавiтом у рядку А графа, fрати, гречка Б миска, мить, MicTo В стилЬ, сумка, сукно Г гiсть, гiтара, гирло 8. Звук [eI у вимовi наближа€ться ло [иt у словi А TexHiKa Б непотрiб в башетний Г пожертва (1 бш) (1 бал) (1 бал) (1 бап) (1 бал) (1 бал) 29 (1 бал)
 • 29. 9. Букви 0 i з позначають один звук у словi А пiдзеленити Б подзьобаний В вiдзвiтувати Г надзавдання 10. М'який приголосний е в кожному словi рядка А Щнiпро, шереляк, маяк Б ciTKa, штахети, людина В багаття, поясок, часто Г штамп, сiточка, стiлець Завдання 11 вiдкритоi форми. !t" Зробiть фонетичний розбiр слова зеJуlляl!ка. (1 бал) (1 бал) (2 бшtu) 30
 • 30. Контрольна робота NЬ 5 Фонеmurса. Орфоепiя. Графircа. Орфоzрафiя (вимова приголосних звукiв; чергування голосних i приголосних) I варiанm 3авдання 1-10 мають по чотири варiанти вИповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИИ. Виберiть правиJIьну вИповИь i обве- дiть кружечком букву, яка ifi вiдповiдае. 1. Той самий звук позначають yci пiдкресленi лiтери в рядку А TicTo, fюлькц боротьба Б кодати, ледко, довати В паgтка, gир, giчовик Г приладдя, дякувати, дiм (1 бш) 2. Лiтеру в треба шисати в рядку А у/в новiй школi Б брат у /в KiMHaTi В сонце у /в небi Г була у /в водi 3. Чергування [il з [е| можливе в ycix словах рядка А пiч, ступiнь, мiдь Б ociHb, Kopiнb, зберiг В випiкати, TiHb, сшiк Г оберiгатрI, рiзко, витiк (1 бал) (1 бал) 4. Чергування приголосних звукiв можливе в ycix словах рядка А друг, рiг, муха Б вухо, бiк, каша В порох, сухо, говiр Г cMix, порiг, птиця 31 (1 бал)
 • 31. 5. Спрощення в групах приголосних познача€ться на письмl в усlх словах рядка А ралiс..ний, артис..цi, перехрес..ний Б щас..ливий, балас..ний, улес..ливий, В болiс..ний, пристрас..ний, проiз..ний Г ус..ний, заrr'яс..rrЙй, тиж..невий (1 бал) 6. Yci слова пишуться з м'яким знаком у рядку А смiст..ся, прал..ня, Уман..щина Б дитинон..ка, Марин..цi, чотир..ох В нен..цi, нiчен..ка, кiн..чик Г дон..чин, рiз..6яр, зiрон..цi (1 ба"l) 7. З апострофом пишуться Bci слова рядка А кар..ер, духм..яний, дит..ясла Б черв..як, вiд..iхати, сер..йозний В, без..язикий, В..ячеслав, повiр..я Г сузiр..я, пiв..юрти,6ур..як (1 бал) 8. Подвоснi лiтери треба писати в обох словах рядка А бе..зубий, кров..ю Б осерд..я, стат..я В дан..ий, мит..ю Г л..€ш, маз..ю (1 бал) 9. Подвоенi лiтери треба fIисати в обох словах рядка А вiл..а, кас..а Б пiц,.а, ван..а В сум..а, пан..а Г пЬн..о,6он..а ( бал) 10. Лiтеру i треба писати на мiсцi пропуску в словi А фiз...ка Б Ваш..нгтон В аж..отаж г ч,.пси (1 бш) 32
 • 32. 3авдання 11 вiдкритоi форми. tL, Зробiть фонетичний розбiр слова пulаасллtся. (2 балu) Контрольна робота М 5 Фонеmurcа. Орфоепiя. Графiка. Орфоерафiя (вимова приголосних звукiв; чергування голосних i приголосних) II BapiaHm 3авдання 1-10 мають по_чотири варiанти вiдповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИИ. Виберiть правильну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдае. t. Той самий звук позначають yci пiдкресленi лiтери в рядку А фудбол, тир, потреба Б гiсть, нiцтi, дiрлянда В жiнка, шакет, пожежа Г бiлка, побiлити, бюро (1 бал) 33
 • 33. 2. Лiтеру о треба писати в рядку А глянулау/ввiкно Б сестрау/вмагазинi В телефон у/в кишенi | у/вновому пальтi (1 бш) 3. Черryвання [о| з [i| можливе в ycix словzж рядка А пора,6олото, золото Б дорога, голова, сшорт В cTopoHal сорока, сльоза Г ногЬ, порогЙ, носик (1 бш) 4. Черryвання приголосних можливе в ycix словах рядка А снiг, птах, погода Б увага, казати,6ерег В кликати, piк, часто Г нога, рiчка,,ulмази (1 бш) 5. Спрощення в групах rrриголосних позначаеться на письмi в ycix словах рядка А корис..ний, перс..нi, контрас..ний Б заздрiс..пий, волейболiс..цi, ус..ний В пiс..ний, проiз..ний, кiлькiс..ний Г чес..ний, "Ъас..нут", ненавис..ний (1 бш) 6. Yci слова пишуться з м'яким знаком у рядку А учител..цi, т..мяний, яблун..цi Б пишает..ся, хустин..цi, л..одовий В борот..6а, Тетян..цi, виховател..цi Г тонен..кий, в'ет..ся, радiс..тю (1 бш) 7. З апострофом пишуться Bci слова рядка А пiв..яблука, м..ятний, з..ясувати Б моркв..яний, дев..ять, пор..ядок В арф..яр, мiжгiр..я, Солов..йов Г сЬлов,.i, слов.-яни, Св..ятослав (1 бш) 34
 • 34. 8. Подвоснi лiтери треба iтисат и в обох словах рядка А гордiст..Iо2 пiлнiс..я Б щаст..я, вi..давати ts Поволж".я, узбiч..я Г стат".я, старан.,о 9. ГIодвоснi лiтери треба шисати в обох словах рядка А ман..а, xo6..i Б ван..а, пiI1..а В пан..а, сум..а Г тон..а, Ган..а 10. Лiтеру l треба писати на шriсцi пропуску в словi А дисщ".плiна Б ор..гiнальний В офiц..озний Г С..цилiя 3авдання 11 вiдкритоi форми. tl. Зробiть фонетичний розбiр слова смiеmься. (1 бал) (1 бал) (1 бал) 35 (2 балu)
 • 35. Контрольна робота NЬ 6 Леrcсurcолоziя. Фр аз еолоеiя I варiанm 3авдання 1-7 мають по чотири варiанти вiдповИi, серед яких ли- ше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберiть правильfiу вИповiдь i обве- дiть круже.лсом букву, яка iй вiдповИае. Прочитаfiте текст i виконайте завдання 1-4. (1)Найбiльш надiйна меmеоролоziчна служба - ластiвки. (2)У на- родi з давнiх-давен побутуе прикмета: ластiвки лiтають високо - на хорошу погоду, низько - на дощ. (3)Це спосmереження в наш час знайшло наукове пiдтвердження. (4)Погожого дня повiтря сухе, дрi6- Hi комахи пiOнiмаюmься високо вгору, а за ниN{и Й ластiвки, KoTpi на них полюють. (5)Перед дощем вологiсть повiтря помiтно пiOвuuцеmь- ся, тiльця комах зволожуються, стають вutjiкчими, тому вони опуска- ються вниз, а отже, i ластiвки лiтають ближче до землi. 1. Стилiстично забарвленим € слово А метеорологiчна В пiднiмаються Б спостереження Г пiдвищуеться (1 бш) 2. Антонiми вжито в реченнi А шершому Б другому В третьому Г четвертому (1 бшп) 3. У першому реченнi вжито в переносному значеннi слово А найбiльш В служба Б надiйна Г ластiвки (1 бш) 36
 • 36. 4. Сполуку слiв з )aBHix-OaBeH (речення 2) можна замiнити в завчасно Г шередусiм Сuнонiм А витончений Б коричневий в ввiчливиf,t г боязкий Л хлrжий словом (1 бал) (1 бал) 5. AHToHiMoM до iменника буOень € слово А середа Б вечiр В свято Г тиждень А наilередоднi Б cпoKoHBiKiB 8. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Слово I чепдний 2 брунатний 3 вишуканий 4 вороэкий 6. У переносному значеннi вжито видiлене слово в реченнi А Не iluвuсь на чоловiка, а на його дiло. Б У кого серце вовце, той icTb, кого хоче. В Краще переконуваmu словамц анiж кулаками. l Маленъка праця краща за велике неробство. (1 бал) 7. Значення стiйких сполук слiв можна з'ясувати за словником А орфографiчним Б фразеологiчним в етимологiчним Г тлумачним (1 бал) 3авдання 8-9 передбачають установлення вiдповiдностi. .Що кожного рядка, позначеного ЦИ<DРОЮ, доберiть вИповiдник, по- значений БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вИповiдей на перетинi вiдповИнrх колонок i рядкiв. 37 (2 балu)
 • 37. 9. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Фразеолоziзлt 3наченлlя 1, сiсти не у своТ сани А дуже добре, у розкошi 2 сiсти в калюжу Б стати матерiально залежним З сiсти на шIию В братися не за свою справу 4 сiсти на голову Г rдiлком пiдлсорити когось собi Д потраIIрlти в незручне становище (2 балu) 3авдання 10 вiдкритоi форми. 10. З прикметником zocmpuzj складiть речення, щоб BiH був ужитtлй у переносному значеннi. Запишiть речення. (1 бал) Контрольна робота М 6 Лексшколоеiя. Фр взеолоziя II BapiaHm Завдання 1-7 мають по ч.отири варiанти вiдповiдi, серед яких ли- ше ОЩИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберiть правильпу вiдповiдь i обве- дiть lсружечком букву, яка iй вiдповiдае" Прочитайте текст i виконайте завдання 1-4. (1)Ось Mrt пiдiйшли до стривоженого BiTpoM ffнiпра. (2)Бiля бере- га цiсi великоi рiчки туляться одне /Iо одного мапенькi синi квiточки. Аl,д Б в г д 38
 • 38. (3)Щих нiжних cTBopiHb природи нzвивають незабудками. (4)А в небi ключ iз журавлiв, цi птахи повертаються з теIIлих KpaiB, щоб напити- ся з живих ключiв рiдноi водицi. 1. У першому реченнi в переносному значеннi вжито слово А пiдiйшли В BiTpoM Б стривоженого Г flнiпра (1 бш) 2. Антонiми вжито в реченнi А першому В третьому Б другому Г четвертому (1 бал) 3. Омонiми вжито в реченнi А першому В третьому Б другому Г четвертому (1 бал) 4. Прикметникнiэюнuх (речення 3) можна замiнити словом А веселих Б тендiтних В сумних Г щасливих (1 бш) 5. Стилiстично забарвленим € слово А автобус Б кишеня В суфiкс Г книхка (1 бал) 6. У переносному значеннi вжито видiлене слово в реченнi А МуOрuлt HixTo не вродився, а навчився. Б Голова не на те, щоб тiльки luпакеm носити. В Так треба шclJmll, щоб HiKoMy зла не чинити. Г TaKi солоOrci слова, хоч до рани прикладай. (1 бал) 7. Походження слiв мо]кна з'ясувати за словником А перекладним Б етимологiчним В фразеологiчним Г тлумачним (1 бш) 39
 • 39. 3авдання 8-9 передбачають установлення вiдповiдностi. .Що кожного рядка, позначеного I|ИФРОЮ, доберiть вiдповИник, по- значений БУКВОЮ, i зробiть повначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетинi вИповiдних колонок i рядкiв. 8. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Слово I шрогрес 2 мовознавство 3 аналiз 4 уривок Сuнонiлt А лiнгвiстика Б фрагмент В поступ Г розбiр Д iспит 9. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Фразеолоziзtп I ловити fав 2 ловити кожне слово 3 ловити момент 4 ловити на льоту (2 балu) 3нацення бути неуважним намагатися ошукати бути зосередженим легко й швидко сприймати використовувати слушну нагоду (2 балu) А Б в г д 3авдання 10 вiдкритоi форми. 10. З прикметникомmеплuй складiть речення, щоб BiH був ужитий у переносному значеннi. Запишiть речення. 40 (1 бал)
 • 40. Контрольна робота NЬ 7 БуOова слова. Орфоерафiя I BapiaHm 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вiдповИi, серед яких ли- ше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИИ. Виберiть правильну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповИае. 1. Головна значуща частина слова, що мiстить у собi спiльне лексич- не значення спорlднених слlв, назива€ться А основою Б коренем В префiксом Г суфiксом (1 бал) 2. Спiльнокореневими е Bci слова рядка А водний, водогiн, водити Б косити, закосичений, покоси В пекти, пiчечка, опiки Г лiтак, полiтати, лiтечко (1 бал) 3. IIЕМА€ закiнчення в словi А нестерпно Б нес,терпний В нестерlrна Г IIестерпним 4, Два префiкси NIа€ слово А розмивати Б розподiлити В навiдатися Г вiдчинити (1 бал) 4L (1 бал)
 • 41. 5. Лiтеру u треба писати на мiсцi пропуску в ycix словах рядка А пр..6ережний, пр..голубити, пр..кумедний Б пр..крашений, шр..грiвати, пр..кордонний В гIр..спiвувати, пр..довгий, пр..6оркати Г гlр..бiльшений, пр".земкуватий, пр..стол (1 бш) 6. Лiтеру з тр еба шисати на мiсцi пропуску в обох словах рядка А ..сушитиr..хилити Б ..цiдити,6е..печний В ..митий, ..тиснути Г ро..чистити, ..краю 3авдання 7-8 вiдкритоi форми. 7. fiоберiть до поданих слiв по три спiльнокореневих. Лiс - Учumu- Слово - (3 бмш) 8. Розберiть поданi слова за буловою. Перечumаmu, понаJлlлваmu, поOороэtснuк, беззлwiсmовнuй, по -наuлолtu, вiOеофайл. (3 балu) 42
 • 42. Контрольна робота М 7 БgOова слова. Орфоерафiя II BapiaHm 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вИповiдi, серед яких ли- ше ОЩИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберiть правIшIьIту вИповИь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповИае. 1. Змiнна значуща частина слова, яка вираJкас його граматичне зна- чення, називаеться А закiнченням В префiксом Б коренем Г суфiксом (1 бал) 2. Спiльнокореневими с Bci слова рядка А мiдяний, ведмiдь, медяник Б водяник, водогiн, водити В журба, зажура, абажур Г piK, рiчний, роковини (1 бал) 3. нЕмАе закiнчення в словi А холоднуватий В холоднувато Б холоднуватим Г холоднувата (1 бал) 4. flBa префiкси мае слово А бездумний Б нетутешнiй в незчисленний Г надзвуковий ( бал) 5. Лiтеру е треба писати на мiсцi пропуску в ycix словах рядка А пр..великий, пр..подобний, пр..кiнцевий Б пр..6агато, пр..поганий, пр..крашений В пр..важкий, пр..жалiбний, пр..мудрiсть Г пр..тихлий, пр..щедрий, пр..мужнiй (1 бал) 43
 • 43. 6. Лiтеру с треба писати на мiсцi пропуску в обох словах рядка А ..казати, ро..питати Б ..ТТТити, бе..таланний В ..гIекти, ..сушити Г ..худнути, ..тулити (1 бал) 3авдання 7-8 вИкритоi форми. 7. fiоберiть до шоданих слiв по три спiльнокореневих. Са0 - Мumu- Ленъ - (3 балlu) 8. Розберiть поданi слова за будовою ПереOосiннiй, роз'еOнаmu, по - Baluloшy, незлаJrлнuй, аzроффмц непо - фарбованuй. 4ll (3 балu)
 • 44. Контрольна робота ЛЬ 8 Повmорення (синтаксис i пунктуацiя; лексикологiя; будова слова; фонетика; орфоепiя; орфографiя) I варiанm Прочитайте текст i виконайте завдання 1-6. (1)flеякi птахи вrпраmuлu здатнiсть до польотiв. (2)Страуси, на- приклад, не лiтають, :Lпе дуже швидко бizаюmь. (3)Надзвичайно по- тужнi ноги дають цьому птаховi мохспивiсть розвивати швидкiсть до В0 км/гол, i ряmуваmuся в африканських саванах вiд хижакiв. (4)У пiнгвiнiв крила перетворилися на ласти, за допомогою них цей птutх швидка борознumа холоднi вбди Антарктики в пошуках риби. 3авдання 1-6 мають по ч_отири варiанти вИповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИй. Виберiть правильну вiдповИь i о6- ведiть кружечком бу*"у, яка iй вiдповИае. l. Слово сriЭи (речення 4) виступае А пiдметом Б присудком В додатком Г обставиною (0,5 бала) 2. Вставне слово вжито в реченнi А першоNIу Б другому В третьомy Г четвертому 3. Складним е речення А перше Б друге (0,5 бша) 45
 • 45. В трет€ Г четверте (0,5 бала) 4. Пунктуацiйну помилку допущено в реченнl А першому Б другому В третьому Г четвертому (0,5 бша) 5. У переносному значеннi вжито слово А вmрапхuJlu Б бizаюmь В ряrпуваmuся Г -6орБзнumь (0,5 бала) 6. Слово caлaшlt (речення 3) можна замiнити синонiмом А степи Б лiси В гори Г озера (0,5 бала) 3авдання 7-11 мають по п'ять BapiaHTiB вiдповiдi, серед яких ,r"-е ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберiть правильну вiдповiдь i об- ведiть кружечком букву, яка iй вiдповйас. . .. ] 7 . З апострофом пишуться Bci слова рядка А м..яч, прислiв..я, мавп..ячий Б в..юн, духм..яний, вiд..iхати В бур..ян, сер..йозний, м..ятний Г пiв..яблука, В..ячеслав, б..сш Д подвiр..я, Св..ятослав, пiр..iна (1 бш) 8. З м'яким знаком пишуться Bci слова рядка А грает..ся, смiсш..ся, снiжинон..цi Б промiн,.чик, пал..чик, азовс..кий В жмен..цi,чотир..ма,дiвчинон..цi Г рибон..цi, годит..ся, Гучул..щина Д запорiз..кий, млин..цi, нян..чити (1 ба"l) 46
 • 46. 9. Лiтеру е на мiсцi пропуску треба писати в ycix словах рядка А пр..чудовий, пр..крашати, пр..свiжий Б пр..земкуватий, пр..мудрий, пр..свiтлий В пр..зирство, пр..черствиfI, пр..милий Г пр..мiцний, шр..нишк лий., пр..гарний Д пр..поганий,пр..подобний, пр..критий (1 бал) 10. Лiтеру с на мiсцi пропуску треба писати в ycix словах рядка А ..чистити, ..полоснути, ..кривлений Б ..питати, ..хилити, бе..помiчний В ..формувати, ..киснути, не..проста Г ..хилений, ..тиснути, не..численний Д ро..питати, ..ховати, ..когtiювати (1 бал) Спiльнокореневим до слова zopa е А горе Б горлий В гiрка Г гiркий Д горiти (1 бал) 3авдання 12-L3 передбачають установJIення вiдповiдностi. Що кожного рядка, позначеного I|ИФРОЮ, доберiть вiдповiдник, повначениfi БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетинi вИповИних колонок i рядкiв. |t. t2. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Слово I чемний 2 чепурний 3 бентежний 4 бувалий Сuнонiлt А неспокiйний Б кремезний в ввiчливиfт, Г досвiдчений Д охайний 47 (2 балu)
 • 47. 13. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Фразеолоziзлt 1 дати драла 2 подати голос 3 гнути спину 3начення А сказати щось Б швидко втiкти В позбутися нав'язливоi думки 4 викинути з голови Г бутиу виграшному становищi Д тяжко працювати (2 балtu) Контрольна робота М 8 Повmорення (синтаксис i пунктуацiя; лексикологiя; булова слова; фонетика; орфоепiя; орфографiя) II BapiaHm ПрочитаЁrге текст i виконаfiте завдання 1-6. (1)Понад сто двадцять poKiB rпрuвае суперечка навколо великоi панди, (2)Олнi вченi вважають ii енотом, а iншi вiOносяmъ панду до ведмедiв. (3)Цей звiр напевно, у родинному вiдношеннi ближчий до клишоногих. (4)Велика панда населяе лiси Пiвденного Китаю, любить ласуваmuлистям бамбука. 3авдання 1-6 мають по чопIри варiанти вiдповiдi, серед яких .тшше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИй. Виберiть правиJIьну вИповiдь i о6- ведiть кружечком бу*"у, яка iй вiдповiдае. 48 ъ А Б в г д
 • 48. 1. Однорiднi члени вжито в реченнi А першоN{у Б другоN{у В третьому Г четвертому Слово лiсu (речення 4) виступа€ А пiдметом Б присудком В додатком г обставиною Пунктуацiйну помилку допущено в реченнi А першому Б другому В третьому Г четвертому У переносному значеннi вжито слово А mрuвае Б вiOносяmъ В населяе Г ласуваmu Останне слово третього речення можна замiнити на А енот Б бiлка В панда Г ведмiдь Складним € речення А перше Б друге В трете Г четверте 2. (0,5 бала) (0,5 бша) (0,5 бала) (0,5 бала) (0,5 бала) 3. 4. раl_} r 6. 49 (0,5 бала)
 • 49. 3авдання 7-11 мають по_п'ять BapiaHTiB вiдповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИ",]IЬНИй. Виберiть правильЕу вИповiдь i об- ведiть кружечком букву, яка iй вИповИае. 7. 3 апострофом пишуться Bci слова рядка А зв..язок, прислiв..я, грав..юра Б роз..яснити, цв..ях, пам..ятний В кар..€рз, з..явитися, пiв..яблука Г вiд..€днати, пов..язка, медв. .яниtт Д хлоп..я, черв..як, пере..iхати 8. З м'яким знаком пишуться Bci слова рядка А ми€т..ся, шiст..десят, козац..кий Б вишен..цi, стежин..цi, тихен..ко В брин..чати, вiн..чати, моряц..кий Г бiл..ший, кур..йоз, булiвел..ний Д с..огоднi, бавит..ся, дон..чин (1 бал) (1 бш) 9. Лiтеру и на мiсцi пропуску треба писати в ycix словах рядка А пр..нишклий, пр..зирство, пр..крити Б пр..чесаний, пр..старий, пр..мiський В пр..крашений, пр..стол, пр..сiдати Г пр..кордонник, пр..клеiти, пр..чеп .Щ пр.,забути, пр.,погzший, пр..шитий (1 бал) 10. Лiтеру с на мiсцi пропуску треба писати в ycix слов:lх рядка А ..формувати,ро..пиляти,..ховати Б ..простувати| ..хилити,..чистити В ..казати, .lIисыти,..фотографувати Г ..качаний, бе..коштовний, ..писок Д ..шити,..характеризувати, .,киснути (1 бш) 11. СпiльнокореIIевим до слова пiсок е А пiсний Б пiстрявий В пiщаний г пiсенька Д пiчка 50 (1 бал)
 • 50. 3авдання l2-t3 передбачають установлення вiдповИностi. .Що кожного рядка, позначеного ЦИ<DРОЮ, доберiть вiдповiдник, позначениfi БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вИповИей на перетинi вiдповiдних колонок i рядкiв. t2. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Слово | вродливий 2 нервовий 3 байдужий 4 бадьорий t3. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Фразеолоziзtп I ловити Гав 2 мозолити руки 3 ляпати язиком 4 як на голках днmонi*t А урiвноважений Б зацiкавлений в ввiчливий Г потворний Д кволий (2 балu) 3начення бути неуважним розголошувати та€мницi ходити на шолювання бути неспокiйним тяжко працювати (2 балu) А Б в г д А Б в г д 51