рідна мова 5 глазова
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

рідна мова 5 глазова

on

 • 290 views

 

Statistics

Views

Total Views
290
Views on SlideShare
290
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

рідна мова 5 глазова Document Transcript

 • 1. О. М. Авраменко, В. Т. Сичова зошит для контрольних робiт з yкpaiHcbKoi мови уч 5 _ класу Киiв кГрамота> 2013
 • 2. Контрольна робота М 1 Повmорення влtвчено2о в почалпrсовuх tсласах (частини мови; ocHoBHi орфограми) I BapiaHm 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вiдповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИй. Виберiть правиJьну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдаs. ' 1. Лише iменники записано в рядку А книжка, книгарня, книжний Б сонце, соняшник, сонячно В птах, пташеня, пташиний, Г сходинка, похiд, хода 2. Лише дiсслова записано в рядку А свiтати, освiтлюеш, свiтляк Б наiстися, наТдки, о6'iвся В чистити, чищу, почисти Г крикнути, кричати, крик 3. Прочитайте вiрш. В ( I)ценmрi (2)Micma, де аптека, € моя (3)бiблiоmека. Я до неi поспiшаю. Там весь день (4)кнuжкu чрIтаю. У знахiдному вiдмiнку вжито iменник, позначений цифрою А| Б2 вз г4 (0,5 бала) (0,5 бала) (0,5 бала)
 • 3. tt. Прочитайте вiрш. Брат мiй грався ( 1)а альпiнiста (2)I не може з дуба злiзти. Я вiзьму рюкзак (3)на сшину, Булу лазить (4)по драбинi. Сполучник позначено цифрою лI Б2 вз г4 (0,5 бала) 5. Апостроф треба писати в ycix словах рядка А м..який, здоров..я, п..юре Б кар..ер, пiв..яблука, з..iзд В в..юн, солов..i, духм..яний Г черв..як, зап..ястя, цв..ях (0,5 ба"ла) 6. НЕ слiдписати разом з дiссловом А не/знати Б не/волити В не/з'iсти Г не/читати (0,5 бала) 3авдання 7-9 передбачають установлення вiдповiдностi. .Що кожного рядка, позначеного ЦИ<DРОЮ, доберiть вiдповiдник, по- значений БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетинi вiдповИних колонок i рядкiв. 7. З'ясуйте, якими частинами мови с видiленi слова (цифра в дуж- ках познача€ наступне слово). Крабiв (1)у Чорному Mopi вiсiмнадцять видiв, (2)але Bci (3)вонu невеликi - не (4)6iлыле 20 см у дiаметрi. А дiсслово Б займенник В прислiвник Г прийменник Д сполучник А Б в г д (2 балu)
 • 4. 9. YcTaHoBiTb вiдповiлнiсть Орфаzрсt]иа | нашисання з аIIострофом 2 написання без апострофа 3 написання з м'яким знаком 4 написання без м'якого знака 8. }'cTaHoBiTb вiдповiднiсть Часmuна ]чIовu 1 irtенник 2 прикметник 3 дiеслово 4 прислiвник Прuкла0 (вuаiлене слово) А Сmарuй хоче спати, а молсэдий гуляти. Б Шануй старих - молодi mебе шошанують" В Булеш багато з}Iати - швидко пасrпарiеш. Г Старий ворон пусmо не кряче. Л Сmарuй кiнъ борозни не псу€, та й глибоко не оре. (2 балu) Прuклаа А ател..€ Б грав..юра В пам..ять г чес..ниtт, Д дивиш..ся (2 балu) 3авдапня 10 вiдкритоi форми. 10. Напишiть короткого листа про те, як ви проведете ociHHi KaHiKy- ли (4-5 речень). Використайте в ньому слова з довiдки, уписав- ши, де потрiбно, м'який знак i апостроф. !овiOка: здиву€ш..ся, сподiваст..ся, украiн..с..кий, п..€дест;uI, св..ят- ковий. {З балu)
 • 5. Контрольна робота NЬ 1 Повmорення вuвчено2о в почаmrcовuх lслассtх (частини мови; ocHoBHi орфограми) II варiанm 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вiдповИi, серед яких ли- ше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИИ. Виберiть правиJIьну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдае. t. Лише iменники записано в рядку А cBiжicTb, свiжина, свiжо Б лiсок, лiсник, лiсовий В бiганина,6iryн,6iг Г ранок, рань, рано (0,5 бшф 2. Лише дiсслова заtIисано в рядку А чекати, чекання, очiкував Б пiдсолювати, солити, посоли В дзвенiти, продзвенiв, дзвiнко Г зашити, перешилц шиття (0,5 ба4а) ,| 1' 3. Прочитайте вiрш. ,1j: I(7)rcавунчuкu,i(2)0uнi ] еу (3)лtалtlи в магазинi. А сьогоднi (4)паmuсонu Привезуть iще з Херсона. У знахiдному вiдмiнку вжито iменник, позначений цифрою А1 Б2 вз f 4 (0,5 бала) 4. Прочитайте вiрш. Граю (1)а TeHic залюбки HaBiTb (2)з лiвоi руки.
 • 6. (3)Шо б зt мною (Цв парi грати, Треба хист великий мати. Сполучник позначено цифрою AI Б2 вз г4 5. Дпостроф треба писати в ycix словах рядка А в..ялий, хлоп..ячий, 6..юро Б прем..€р?, полум..я, пiв..ями В ри6..ячиtт,, моркв ..яниiт,, в..iзд Г бур..янець, олiв..е, св..ятковий (0,5 бала) (0,5 бша) 6. НЕ слiд писати разом з дiссловом А не/кататися Б не/дивуватися В не/дивитися Г не/зчутися (0,5 бала) 3авдання 7-9 передбачають установлення вiдповiдностi.,Що кожного рядка, позначеного IlИФРОЮ, доберiть вiдповiдник, по- значений БУКВОЮ, i аробiть позначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетиЕi вiдповИних колонок i рядкiв. 7. З'ясуйте, якими частинами мови € видiленi слова (цифра в дуж- ках позначае наступне слово). PaKiB (l)заzюбкuвживають (2)у iжу, (3)i хоча вони не мають BzDK- ливого промислового значення, попит на (4)нuх е завжди. А дiсслово Б займенник В прислiвник Г прийменник Д сполучник (2 балu)
 • 7. 8. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть часmuна Jйовu I iменник А 2 прикметник Б 3 дiсслово В 4 прислiвник Г Ilрurcлас) @uаiлене слово) I{iхrпо не зна€, шIо його в життi чекас. Не лаfт. сmароzо - сам стари* будешI. Сm.лряmь тоди i тяжкi гrригоди. Iобре здоровому вчити хворого. Сrпароzо чоловiка для шоради дерлки. (2 балu) д Прuкла0 барел..сф щас..ливий грав..юра смiсш..ся пуп..янок (2 балu) 3авдання 10 вiдкритоi форпли. 10. Напишiть короткого листа про те, як ви проведете ociHHi KaHiKy- ли (4-5 речень). Використайте в ньому слова з довiдки, уписав- ши, де потрiбно, м'який знак i апостроф. ,ЩовiOка: здиву€ш..ся, сподiваст..ся, украiн..с..кий, п..едестuul, св..ят- ковий. 9" YcTaHoBiTb вiдповiднiсть ОрфоzраJуIа I нашисання з апострофом 2 написання без апострофа 3 написання з м'яким знаком 4 написання без м'якого знака А Б в г д (З балu)
 • 8. Контрольне читання мовчки Прочитайте текст i виконайте завдання 1-12. ЯК ДНIПРО НАРОДИВСЯ lo чого ж привiльний та гарпий flнiпро бiля Кисва! I тепер його р},сло широке, а течiя сильна. Не слабне, хоч i крутить невпинно ве- ;rичезнi турбiни поryжноi гiдроелектростанцii, хоч i перегороджено рiчку трохи вище вiд MicTa велетенською греблею, об яку розбивають- ся хвилi рукотворного моря. А було колись, що веснянi повенi пiдступали пiд caMiciHbKi кручi, зчulивtulи Подiл1 i низький берег ген до обрiю, flнiпро плинув до Чор- ного моря двома рукавами. Посерединi пiднiмалися, коли повiнь спа- дала, острови. [нiпро - третя за.довжиною i площею басейну рiчка €вропи пiс- ля Волм й flунаю. Його довжина - 220! км, у Йежа* Украiни -981 км" flнiпро - типова рiвнинна рiчка з повiльною i спокiйlrою те- чiсю. На притоки ця рiчка порiвняно небагата: у басейнi [нiпра про- TiKac 15 380 мапих рiчок. Найбiльшi з них - [есна, Сож, Прип'ять, TeTepiB, Iрпiнь, Трубiж, Сула, Ворскла. Згадусться ця славна рiчка в найдавнiших рукописних книгах, зокрема в <<Повiстi минулих лiт> Нестора Лiтописця. Колись же мав i народитися Днiпро. Так само, як i його притоки. У народнiй пам'ятi е про те поетичнi легенди. Щнiпро i flecHa - рiднi брат i сестра. Деснi дуже хотiлося бути першою. Вона прудко побiгла до моря, щоб випередити брата, але як не поспiшала, [нiпро перегнав сестру, перетнув дороry. Стала Десна притокою fнiпра. Влила cBoi води в моryтню течiю. Зачувши про змагання брата й сестри, i Сож сrrохопився. Пустився щодуху через пущi й HeTpi, черв непролазнi болота й TeMHi лiси. Роз- мива€ трясови}lи, поглиблюе яруги, рве корiння дубiв. Спiшить нав- перейми ffнiпру. Побачив те яструб та й сказав ffнiпровi, абитоiт бiг швидше. Плине Славута2, гори перерiзае, кам'янi пором розривае, нiяких перешкод не обминае. Тодi Сож пок.lтикав на помiч ворона. Умовив його летiти, скiльки е сили, та обiгнати ffнiпро. А як випередить хоч трохи, то щоб каркнув тричi та повiдомив, чи ж даJIеко flнiпро вiд Сожу BTiK? 1 ПоOiл - один iз найлавнiшrих parloHiB Ки€ва. 2 Славуmа - друга назва fiнiгrра"
 • 9. Ну а сам тим часом у землю з€tховався, перепочити вирiшив, сили набратися, поки ворон голос подасть. Але тут яструб важким каменем упав на ворона. I той закаркав ра- нiш, анiж випередив flнiпро. А Сож, не вiдаючи, що там i до чого, ви- хопився з-пiд самоi землi й з розгону вскочив у flнiпро. Ось як завершилося змагання братiв i сестри. Ось так Соясу, як i .Щеснi, випала доля стати притокою flнiпра (3а В. Пепою). I варiанm L. Розповiдь про народхення [нiпра за жанром А мiф Б казка В легенда Г оповiдання 2. З flнiпром змаг;шися притоки А Сулаi Ворскла Б Iрпiнь i Трубiж В Прип'ять i TeTepiB Г [есна i Сож 3. Подiл згаду€ться в TeKcTi у зв'язку з А гiдроелектростанцiею' Б змаганнями рiчок В притоками г повенями 4. Бiльшими за Щнiпро с рiчки А Десна Б Волга В Iргriнь Сож Щунай Прип'ять Г Ворскла i TeTepiB 5. Слово zребля в TeKcTi означа€ А мiсце для веслування Б технiчна перегородка В мiсце впадання притоки Г гiдроелектростанцiя 10
 • 10. 6. 7. 8. 9. 10. t2. tt. lL
 • 11. II BapiaHпl 1. У TeKcTi розповiда€ться про першi згадки fiнiпра в А народних пiснях Б народних легендах В перших рукописних книгах Г прислiв'ях i rlриказках 2. Слово zребля в TeKcTi означа€ А гiдроелектростанцiя Б мiсце для веслування В технiчна перегородка Г мiсце впадання притоки 3. Подfл згаду€ться в TeKcTi у зв'язку з А повенями Б притоками В змаганнями рiчок Г гiдроелектростанцiсrо 4. Бiльшими за {нiпро с рiчки А Волга Б Десна В Iрпiнь Щунай Сож Прип'ять Г Ворскла i TeTepiB 5. З Днiпром змагалися притоки А Щесна i Сож Б Прип'ять i TeTepiB В Iрпiнь i Трубiж Г Сула i Ворскла 6. Про водосховище йдеться в рядку А його русло широке, з течiя сильнА Б не слабне, крутить величезнi TypбiHlr В розбиваються хвилi рукотворного моря Г повенi пiдступали пiд caMiciHbKi кручi 7. Згадана в TeKcTi гребля знаходиться А бiля Чорного моря Б нижче вiд MicTa В у районi Подолу Г виIце вiд MicTa 12
 • 12. 8. У реченнi Спiшumь навпереЙмu flнiпру видiлене слово означае А зачiпати Б перетнути В перегнати Г дошкуляти Ворон допомагав А Деснi Б Ворсклi В {нiшру Г iо*у - Темою тексту с розIIовiдь про А flнiгlро та його народження Б наслiдки повенi HaBecHi В днiпровськi споруди Г змагання рiчок на швидкiсть У TeKcTi НЕМАе мiкротеми А булiвництво гiдроспоруд Б споруди на fiнiпрi В IIритоки fiнiпра Г допомога птахiв У TeKcTi по€днано ознаки стилiв А розмовного i хуложнього Б художнього й наукового В наукового i публiцистичного Г художнього й гlублiцистичного 9. tt. 10. t2. 13
 • 13. Контрольна робота М 2 Сло в осполучення, ВuOu просmuх р ечень. Головнi й 0ру z ор яOнi членu р ечення I варiанm Прочитайте текст i виконайте завдання 1-6. (1)3малку я зсlхоfuлююся вивченням icTopii. (2)Ярослав Мудрий -чи не найцiкавiша в нiй постать. (3)BiH зумiв'о6'еднати Bci уtсраiнсъкi зелпtti, поширити в народi грамоту. (4)А ще цей князь збудував у Kuc- oi величний Софiйський собор. (5)Обов'язково побувайте в цьому xpaMi ilуховносmi й нрасu. 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вИповiдi, серед яких ли- ше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИй. Виберiть правиJIьну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдае. 1. Словоспол)л{ення видiлено в реченнi А першому Б третьому В четвертому Г п'ятому (0,5 бша) 2. Односкладним € речення А Друге Б трет€ ts четверте Г п'яте 3. Спонукальним € речення А друге Б трете В четверте Г п'яте (0,5 бала) 14 (0,5 бала)
 • 14. 4. Олнорiднi прис)rдки вжито в реченнi А другому Б третьому В четвертому Г п'ятому Слово зеtплi в третьому реченнi вистуIIа€ А пiдметом Б присудком В лодатком г обставиною 6. Слово цеi,t у четвертому реченнi виступа€ А пiдметом Б шрисулком В додатком г 0значенням Член рецення | гliдмет 2 гrрисудок 3 додаток 4 обставина 5. (0,5 бал,а) (0,5 бша) 3авдання 7-9 передбачають установлення вiдповiдностi. .Що кожного рядка, позначеного ЩИФРОЮ, доберiть вiдповiдник, по- значений БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетинi вйповiдних колонок i р"дкir. 7. Установiтьвiдповiднiсть (0,5 бала) Прuкла0 (вuОiлене слово) А Шануtт, сmарuх - молодi тебе колись по- шанують. Б Чужuлt добром не розбагатi€ш. В У чужiй сторонцi HaBiTb не звiOmu сонще сходить. Г Всякий двiр хазяйським оком ержumься. Д Поган е mоварuсmво i доброго чоловiка зiпс5trс. (2 балu) А Б в г д 15
 • 15. 8. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Вu0 речеItня I односкладне 2 спонукальне 3 непоширене 4 окличне Прuкла0 А Крим _ курортна перлина Украiни! Б Кривлтй Рiг почина€ зацвiтати. В Де <Динамо> буле грати з <Арсеналоп,r>r? Г Ти не зважай на шогану погоду. Д IЦоранку ходжу шлавати до басейну. (2 балu) 9. З'ясуйте, якими членами речення е видiленi слова (цифра в дуж- ках позЕача€ наступне слово). Перелiтна сарана - (l)небезпечнuй (2)шкiOнuк. (3)У €zuпmi знай- лено (4)зобрспtсенлtя сарани, якi датуються TpeTiM тисячолiттям до на- шоi ери. А пiдмет Б присудок В додаток г обставина Д означення (2 балu) 3авдання 10 вiдкритоi форми. 10. Складiть i запишiть речення за схемою. А Б в г д 16 (3 балu)
 • 16. Контрольна робота М 2 Сло в о спо лученrtя. ВuOч пр oclllux р ечень. Головнi й ilруеоряOнi цленu речення II варiанm Прочитайте текст i виконайте завдання 1-6. _л (!)Шоранку я xo,1ucy до Зеленоi Гори. (2)Зелена Гора - парк. (3)У ньому живуть бiлочки, рiзнi комахи й багато птахiв. (4)Люблю цей парк за свiже повimря й заmuu.lок. (5)Ви HeoOMiHHo побувайmе в Золотiй Горi. 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вИповИi, серед яких ли- ше О.ЩИН прАвильниЙ. Виберiть правиJIьну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдае. t. СловосполуIrення видiлено в реченнi А першому Б третьому В четвертому Г п'ятому Односкладним € речення А друге Б трет€ В четверте Г п'яте Непоширеним € речення А перше Б друге В третс Г четверте (0,5 бала) (0,5 бала) 2. 3. L7 (0,5 бала)
 • 17. 4. Видiленi в четвертому реченнi слова с однорiдними А пiдметами Б лрисудками В додатками Г обставинами (0,5 бшо) 5. Слово цейучетвертомуреченнi виступа€ А пiдметом Б присудком В додатком Г означенням (0,5 бала) 6. Спонукальним € речення А перше Б трете В четверте г п'яте (0,5 бала) Завдання 7-9 передбачають установлення вИповИностi. ,Що кожного рядка, повIIаченого ЦИФРОЮ, доберiть вiдповiдник, по- значений БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетинi вiдповiдншк колонок i рядкiв. 7. Установiтьвiдповiднiсть Член речення Прuклаа @uOiлене слово) I пiдмет А У своtй xaTi i кутки помагають. 2 присудок Б Ширий козак жаау не напада€. 3 додаток В 3лuй плаче вiд заздростi, а добриtI - вiд 4 обставина радостi. Г Людей питzft, але й свiй pжyJyl май. Д Наука в лiс не веде, & з лiсу вuвоаumь. (2 балu) А Б в г д 18
 • 18. 8. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Вu0 речентtя Прuкла0 1 олноскладне А Ти не шкодуй за втраченим. 2 спонукальне Б Сестра почина€ спiвати. 3 непоширене В Де <Шахтар> бУд" грати з <Динамо>? 4, питальне г Трускавець - курортна слава Украiни! Д Щосуботи вiдвiдую спортивну секцiю. (2 балu) 9. 3'ясуйте, якими членами речення е видiленi слова (чифра в дуж- ках позначас наступне слово). Сонечко - {tr)хuжак. Воно (2)залюбкu поiдае них (3)клitцiв та iнших небезпечних шкiдникiв дарства. А пiдмет Б присудок В додаток г обставина Д означення (2 балu) 3авдання 10 вiдкритоi форми. ЯФ. Складiть i заIIишiть речення за схемою. шопелиць, IIавутин- (L'усiльськоzа госпо- А Б в г д А Б в г д 19 (3 балu)
 • 19. Контрольна робота М 3 OilHopiOHi членu реченн,я, зверmання, BcпlaBHi слова. СrcлаOне речення. Пряма мова й 0iалое I BapiaHm Прочитайте текст i виконайте вавдашrя 1-6. (1)ffорогi учнi, книжка - надiйний компас у безмежному oKeaHi знань. (2)Про це IBaH Франко так писав: <.Книги - морська rлиби- на>. (3)Мабуть, кожен з вас якийсь навчальний предмет любить по- особливому. (4)Хтось захоплю€ться лiтературою, а хтось залюбки розв'язуе задачi. (5)Але корисно знати Bci навчальнi предмети, мо- ву й лiтературу, математику й iсторiю, природознавство й фiзкуль- туру. 3авданrrя 1-6 мають по ч_отири варiанти вИповiдi, серед яких ли- ше О.ЩИН ПРАВИ.iIЬНИй. Виберiть правиJIьну вiдповiдь i обве- дiть круже.лсом букву, яка iй вiдповИае. 1. Вставне слово вжито в реченнi А першому Б третьому В четвертому Г п'ятому (1 бш) 2. Звертання вжито в реченнi А першому Б другому В третьому Г четвертому 2а (1 бал)
 • 20. 3. Однорiднi члени вжито в реченнi А першому Б другому В четвертому Г п'ятому (1 бал) 4. Пунктуацiйну помилку допущено в реченнi А першому Б другому В третьому Г п'ятому (1 бш) 5. Складнимеречення А перше Б трете В четверте Г п'яте (1 ба") 6. Пряма мова HarIBHa в реченнi А першому Б другому В третьому , Г четвертому (1 бал) 3авдання 7 вiдкритоi форп,пr. 7. Поставте роздiловi знаки в TeKcTi. Серед двору столи понаставленi понакриванi бочки меду повико- чуванi. Пий душе iж душе чого забажаеш! А людей здаеться пiвцар- ства прийшло i cTapi i малi i пани багатi i старчi убогi. Як на ярмарку. flypeHb прилетiв iз товариством на TiM кораблi спустився в царя перед вiкнами повиходили вони з корабля й пiшли обiдати. Щар побачив у BiKHi золотого корабля i каже лакесвi Пiди спитай хто там золотим кораблем прилетiв! Лакей пiшов подивився приходить до царя Якась каже мужва обiдрана! (3 казкu <rЛеmючuй корабелъ>). (6 бшiв)l 1 За кожну шунктуацiйну помилку ощiнку с.шiд знизити на L бал. 2L
 • 21. Контрольна робота ЛЬ 3 OilHopiOHi членu рецення, зверmаrлlя, BcmaBHi слова. СклаOне речеflня. Пряма мова й iliалоz II BapiaHm Прочитаfrге фрагмеlrт з ралiопрограми i виконаfrrе завдання 1-6. (1)Ви слухаете програму <Загадки мови>. (2)BiTaeMo вас дорогi ралiослухачi! (3)Мабуть, кожна людина не байдужа до свого зовнiш- нього вигляду, до свого вбранпя. (4)Так само ми не повиннi бутибай- дужими до того, як розмовляемо. (5)Ще фiлософ Сократ стверджу- вав: <(Мова - це одяг думок>. 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вiдповiдi, серед якихли- ше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберiъ правшIьну вiдповИь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вИповИае. 1. Вставне слово вхито в реченнi А першому Б другому В третьому Г четвертому 2. Звертання вжито в реченнi А шершому Б другому В третьому Г четвертому 3. Однорiднi члени вжито в реченнi А другому Б третьому В четвертому Г п'ятому (1 бал) (1 бал) (1 ба,ц)
 • 22. 4. Пунктуацiйну помилку допущено в реченнi А першому Б другому В третьому Г четвертому (1 бш) 5. Складнимеречення А перше Б друге В трете Г четверте (1 бш) 6. Пряма мова HzuIBHa в реченнi А першому Б другому В четвертому Г п'ятому (1 бш) 3авдашrя 7 вiдкритоi форми. 7. Поставте роздiловi знаки в TeKcTi. Карпо гJuIнув на тих людей трохи злякався здивувався i замилу- вався. Taki вони були гарнi на вроду що BiH таких людей напевно не бачив Hi мiж панами Hi мiж простими селянами. Ти хлопче з Украiни? промовив один з них. _ __3 Укр9iни тихо обiзвався Карпо (3а оповiOашмм <апороuсцi> I. Ншуя,ЛевuцъкОzО). $ балiв) Контрольний диктант 23
 • 23. ?с
 • 24. Контролъний переказ 25
 • 25. Контрольна робота NЬ 4 Фонеmuка. Орфоепiя. Графircа. Орфоzрафiя (голоснi й шриголоснi звуки; вимова голосних; алфавiт; перенос слiв) I BapiaHm 3авдання 1-10 мають по.чотири варiанти вiдповiлi, серед якr,rх лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИЙ. ВиЪерiтi правильIIу вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вИповiдае. 1. Букви на позначення лише голосних звукiв записано в рядку А у,и,й Б е,л,i В а,о,у Г i, н, о (1 бал) 2. Буква я позначас два звуки в кожному словi рядка А пояс, Ялта, поляк Б ясно, м'язи,6аян В п'ять, пляж, ммк Г Яна, вояка, тяжко (1 бал) 3. Глухий приголосний е в коэкному словi рядка А засiв, хвсlла, вежа Б паска, TicTo, гараж В нiж, ciK, картопля Г грунт, стежка, рис (1 бш) 4. ffзвiнкий приголосний е в кожному словi рядка А чайка, сито, маска Б миска, жах, юшка В ацрус, стос, плакса Г папiр, час, порох (1 бш) 26
 • 26. 5. По два склади мають обидва слова рядка А cyTHicTb, змiст Б раджу, краТна В Юлiя, рибка Г тюлька, фаянс (1 бш) 6. НЕПРАВИЛЬНО подiлено для переносу слово А мiль-йон Б ход-жу В близь-кий Г олi-вець ( бал) 7. Yci слова записано за алфавiтом у рядку А казка, казна, кажан Б гiрка, гирло, грамота В екран, ефектний, ефiр Г сiль, сирок, скутер (1 бш) 8. Звук [е| у вимовi наближаеться до [иl у словi А персик Б брюнет В flонецьк Г Херсон (1 бш) 9. Букви 0 i эr позначають один звук у словi А вiджувати Б народження В пiдживити Г вiджатися (1 бш) 10. М'який приголосний е в кожному словi рядка А рiчка, м'ясо, Тетяна Б cTiHa, пляшкц ручка В пошта, звiрi, нiчний Г нiжка, €вропа, газон (1 бал) 27
 • 27. Завдання 11 вiдкритоi форми. tl. Зробiть фонетичний розбiр слова валuця. (2 бшtu) Контрольна робота NЬ 4 Фонеmuка. Орфоепiя. Графircа. Орфоерафiл (голоснi й приголоснi звуки; вимова голосних; алфавiт;перенос слiв) II BapiaHm 3авдання 1-10 мають по.чотири варiанти вiдповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИй. Виберiть правиJIьну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдае. 1. Букви на позначення лише голосних звукiв записано в рядку А i,o,H Б а,о,у В е,i,л Г и, у, й (1 бал)
 • 28. 2. БУКва ю По3нача€ два звуки в кожному словi рядка А юшка, полюс, IОрiй Б нюанс, Юрмала, помию В пiд'юджувати, IОля, в'юн Г матiр'ю, юрта, тюлька i 9 T-l*,______tl_ _* tJ t J. ГлухиЙ прIlголосний е в кожному слов1 рядка ; А медок, жарти, Суми I в lж*,i&ъзж:i, Г тенор, аГрус, гриб 4. Дзвiнкий приголосний е в кожному словi рядка А лосось, жити, поясок Б свiтло, xBicT, тихо , В овоч, Спас, топаз Г миска, тест, омлет 5. По три склади мають обидва слова рядка А Житомир, вмiння Б загадка, нектар В подяка, доiти Г терпкий, осiннiй 6. Правильно подiлено для переносу слово А у-злiсся Б рай-они В сест-ра Г рад-жу 7. Yci слова зашисано за алфавiтом у рядку А графа, fрати, гречка Б миска, мить, MicTo В стилЬ, сумка, сукно Г гiсть, гiтара, гирло 8. Звук [eI у вимовi наближа€ться ло [иt у словi А TexHiKa Б непотрiб в башетний Г пожертва (1 бш) (1 бал) (1 бал) (1 бап) (1 бал) (1 бал) 29 (1 бал)
 • 29. 9. Букви 0 i з позначають один звук у словi А пiдзеленити Б подзьобаний В вiдзвiтувати Г надзавдання 10. М'який приголосний е в кожному словi рядка А Щнiпро, шереляк, маяк Б ciTKa, штахети, людина В багаття, поясок, часто Г штамп, сiточка, стiлець Завдання 11 вiдкритоi форми. !t" Зробiть фонетичний розбiр слова зеJуlляl!ка. (1 бал) (1 бал) (2 бшtu) 30
 • 30. Контрольна робота NЬ 5 Фонеmurса. Орфоепiя. Графircа. Орфоzрафiя (вимова приголосних звукiв; чергування голосних i приголосних) I варiанm 3авдання 1-10 мають по чотири варiанти вИповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИИ. Виберiть правиJIьну вИповИь i обве- дiть кружечком букву, яка ifi вiдповiдае. 1. Той самий звук позначають yci пiдкресленi лiтери в рядку А TicTo, fюлькц боротьба Б кодати, ледко, довати В паgтка, gир, giчовик Г приладдя, дякувати, дiм (1 бш) 2. Лiтеру в треба шисати в рядку А у/в новiй школi Б брат у /в KiMHaTi В сонце у /в небi Г була у /в водi 3. Чергування [il з [е| можливе в ycix словах рядка А пiч, ступiнь, мiдь Б ociHb, Kopiнb, зберiг В випiкати, TiHb, сшiк Г оберiгатрI, рiзко, витiк (1 бал) (1 бал) 4. Чергування приголосних звукiв можливе в ycix словах рядка А друг, рiг, муха Б вухо, бiк, каша В порох, сухо, говiр Г cMix, порiг, птиця 31 (1 бал)
 • 31. 5. Спрощення в групах приголосних познача€ться на письмl в усlх словах рядка А ралiс..ний, артис..цi, перехрес..ний Б щас..ливий, балас..ний, улес..ливий, В болiс..ний, пристрас..ний, проiз..ний Г ус..ний, заrr'яс..rrЙй, тиж..невий (1 бал) 6. Yci слова пишуться з м'яким знаком у рядку А смiст..ся, прал..ня, Уман..щина Б дитинон..ка, Марин..цi, чотир..ох В нен..цi, нiчен..ка, кiн..чик Г дон..чин, рiз..6яр, зiрон..цi (1 ба"l) 7. З апострофом пишуться Bci слова рядка А кар..ер, духм..яний, дит..ясла Б черв..як, вiд..iхати, сер..йозний В, без..язикий, В..ячеслав, повiр..я Г сузiр..я, пiв..юрти,6ур..як (1 бал) 8. Подвоснi лiтери треба писати в обох словах рядка А бе..зубий, кров..ю Б осерд..я, стат..я В дан..ий, мит..ю Г л..€ш, маз..ю (1 бал) 9. Подвоенi лiтери треба fIисати в обох словах рядка А вiл..а, кас..а Б пiц,.а, ван..а В сум..а, пан..а Г пЬн..о,6он..а ( бал) 10. Лiтеру i треба писати на мiсцi пропуску в словi А фiз...ка Б Ваш..нгтон В аж..отаж г ч,.пси (1 бш) 32
 • 32. 3авдання 11 вiдкритоi форми. tL, Зробiть фонетичний розбiр слова пulаасллtся. (2 балu) Контрольна робота М 5 Фонеmurcа. Орфоепiя. Графiка. Орфоерафiя (вимова приголосних звукiв; чергування голосних i приголосних) II BapiaHm 3авдання 1-10 мають по_чотири варiанти вiдповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИИ. Виберiть правильну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповiдае. t. Той самий звук позначають yci пiдкресленi лiтери в рядку А фудбол, тир, потреба Б гiсть, нiцтi, дiрлянда В жiнка, шакет, пожежа Г бiлка, побiлити, бюро (1 бал) 33
 • 33. 2. Лiтеру о треба писати в рядку А глянулау/ввiкно Б сестрау/вмагазинi В телефон у/в кишенi | у/вновому пальтi (1 бш) 3. Черryвання [о| з [i| можливе в ycix словzж рядка А пора,6олото, золото Б дорога, голова, сшорт В cTopoHal сорока, сльоза Г ногЬ, порогЙ, носик (1 бш) 4. Черryвання приголосних можливе в ycix словах рядка А снiг, птах, погода Б увага, казати,6ерег В кликати, piк, часто Г нога, рiчка,,ulмази (1 бш) 5. Спрощення в групах rrриголосних позначаеться на письмi в ycix словах рядка А корис..ний, перс..нi, контрас..ний Б заздрiс..пий, волейболiс..цi, ус..ний В пiс..ний, проiз..ний, кiлькiс..ний Г чес..ний, "Ъас..нут", ненавис..ний (1 бш) 6. Yci слова пишуться з м'яким знаком у рядку А учител..цi, т..мяний, яблун..цi Б пишает..ся, хустин..цi, л..одовий В борот..6а, Тетян..цi, виховател..цi Г тонен..кий, в'ет..ся, радiс..тю (1 бш) 7. З апострофом пишуться Bci слова рядка А пiв..яблука, м..ятний, з..ясувати Б моркв..яний, дев..ять, пор..ядок В арф..яр, мiжгiр..я, Солов..йов Г сЬлов,.i, слов.-яни, Св..ятослав (1 бш) 34
 • 34. 8. Подвоснi лiтери треба iтисат и в обох словах рядка А гордiст..Iо2 пiлнiс..я Б щаст..я, вi..давати ts Поволж".я, узбiч..я Г стат".я, старан.,о 9. ГIодвоснi лiтери треба шисати в обох словах рядка А ман..а, xo6..i Б ван..а, пiI1..а В пан..а, сум..а Г тон..а, Ган..а 10. Лiтеру l треба писати на шriсцi пропуску в словi А дисщ".плiна Б ор..гiнальний В офiц..озний Г С..цилiя 3авдання 11 вiдкритоi форми. tl. Зробiть фонетичний розбiр слова смiеmься. (1 бал) (1 бал) (1 бал) 35 (2 балu)
 • 35. Контрольна робота NЬ 6 Леrcсurcолоziя. Фр аз еолоеiя I варiанm 3авдання 1-7 мають по чотири варiанти вiдповИi, серед яких ли- ше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберiть правильfiу вИповiдь i обве- дiть круже.лсом букву, яка iй вiдповИае. Прочитаfiте текст i виконайте завдання 1-4. (1)Найбiльш надiйна меmеоролоziчна служба - ластiвки. (2)У на- родi з давнiх-давен побутуе прикмета: ластiвки лiтають високо - на хорошу погоду, низько - на дощ. (3)Це спосmереження в наш час знайшло наукове пiдтвердження. (4)Погожого дня повiтря сухе, дрi6- Hi комахи пiOнiмаюmься високо вгору, а за ниN{и Й ластiвки, KoTpi на них полюють. (5)Перед дощем вологiсть повiтря помiтно пiOвuuцеmь- ся, тiльця комах зволожуються, стають вutjiкчими, тому вони опуска- ються вниз, а отже, i ластiвки лiтають ближче до землi. 1. Стилiстично забарвленим € слово А метеорологiчна В пiднiмаються Б спостереження Г пiдвищуеться (1 бш) 2. Антонiми вжито в реченнi А шершому Б другому В третьому Г четвертому (1 бшп) 3. У першому реченнi вжито в переносному значеннi слово А найбiльш В служба Б надiйна Г ластiвки (1 бш) 36
 • 36. 4. Сполуку слiв з )aBHix-OaBeH (речення 2) можна замiнити в завчасно Г шередусiм Сuнонiм А витончений Б коричневий в ввiчливиf,t г боязкий Л хлrжий словом (1 бал) (1 бал) 5. AHToHiMoM до iменника буOень € слово А середа Б вечiр В свято Г тиждень А наilередоднi Б cпoKoHBiKiB 8. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Слово I чепдний 2 брунатний 3 вишуканий 4 вороэкий 6. У переносному значеннi вжито видiлене слово в реченнi А Не iluвuсь на чоловiка, а на його дiло. Б У кого серце вовце, той icTb, кого хоче. В Краще переконуваmu словамц анiж кулаками. l Маленъка праця краща за велике неробство. (1 бал) 7. Значення стiйких сполук слiв можна з'ясувати за словником А орфографiчним Б фразеологiчним в етимологiчним Г тлумачним (1 бал) 3авдання 8-9 передбачають установлення вiдповiдностi. .Що кожного рядка, позначеного ЦИ<DРОЮ, доберiть вИповiдник, по- значений БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вИповiдей на перетинi вiдповИнrх колонок i рядкiв. 37 (2 балu)
 • 37. 9. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Фразеолоziзлt 3наченлlя 1, сiсти не у своТ сани А дуже добре, у розкошi 2 сiсти в калюжу Б стати матерiально залежним З сiсти на шIию В братися не за свою справу 4 сiсти на голову Г rдiлком пiдлсорити когось собi Д потраIIрlти в незручне становище (2 балu) 3авдання 10 вiдкритоi форми. 10. З прикметником zocmpuzj складiть речення, щоб BiH був ужитtлй у переносному значеннi. Запишiть речення. (1 бал) Контрольна робота М 6 Лексшколоеiя. Фр взеолоziя II BapiaHm Завдання 1-7 мають по ч.отири варiанти вiдповiдi, серед яких ли- ше ОЩИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберiть правильпу вiдповiдь i обве- дiть lсружечком букву, яка iй вiдповiдае" Прочитайте текст i виконайте завдання 1-4. (1)Ось Mrt пiдiйшли до стривоженого BiTpoM ffнiпра. (2)Бiля бере- га цiсi великоi рiчки туляться одне /Iо одного мапенькi синi квiточки. Аl,д Б в г д 38
 • 38. (3)Щих нiжних cTBopiHb природи нzвивають незабудками. (4)А в небi ключ iз журавлiв, цi птахи повертаються з теIIлих KpaiB, щоб напити- ся з живих ключiв рiдноi водицi. 1. У першому реченнi в переносному значеннi вжито слово А пiдiйшли В BiTpoM Б стривоженого Г flнiпра (1 бш) 2. Антонiми вжито в реченнi А першому В третьому Б другому Г четвертому (1 бал) 3. Омонiми вжито в реченнi А першому В третьому Б другому Г четвертому (1 бал) 4. Прикметникнiэюнuх (речення 3) можна замiнити словом А веселих Б тендiтних В сумних Г щасливих (1 бш) 5. Стилiстично забарвленим € слово А автобус Б кишеня В суфiкс Г книхка (1 бал) 6. У переносному значеннi вжито видiлене слово в реченнi А МуOрuлt HixTo не вродився, а навчився. Б Голова не на те, щоб тiльки luпакеm носити. В Так треба шclJmll, щоб HiKoMy зла не чинити. Г TaKi солоOrci слова, хоч до рани прикладай. (1 бал) 7. Походження слiв мо]кна з'ясувати за словником А перекладним Б етимологiчним В фразеологiчним Г тлумачним (1 бш) 39
 • 39. 3авдання 8-9 передбачають установлення вiдповiдностi. .Що кожного рядка, позначеного I|ИФРОЮ, доберiть вiдповИник, по- значений БУКВОЮ, i зробiть повначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетинi вИповiдних колонок i рядкiв. 8. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Слово I шрогрес 2 мовознавство 3 аналiз 4 уривок Сuнонiлt А лiнгвiстика Б фрагмент В поступ Г розбiр Д iспит 9. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Фразеолоziзtп I ловити fав 2 ловити кожне слово 3 ловити момент 4 ловити на льоту (2 балu) 3нацення бути неуважним намагатися ошукати бути зосередженим легко й швидко сприймати використовувати слушну нагоду (2 балu) А Б в г д 3авдання 10 вiдкритоi форми. 10. З прикметникомmеплuй складiть речення, щоб BiH був ужитий у переносному значеннi. Запишiть речення. 40 (1 бал)
 • 40. Контрольна робота NЬ 7 БуOова слова. Орфоерафiя I BapiaHm 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вiдповИi, серед яких ли- ше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИИ. Виберiть правильну вiдповiдь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповИае. 1. Головна значуща частина слова, що мiстить у собi спiльне лексич- не значення спорlднених слlв, назива€ться А основою Б коренем В префiксом Г суфiксом (1 бал) 2. Спiльнокореневими е Bci слова рядка А водний, водогiн, водити Б косити, закосичений, покоси В пекти, пiчечка, опiки Г лiтак, полiтати, лiтечко (1 бал) 3. IIЕМА€ закiнчення в словi А нестерпно Б нес,терпний В нестерlrна Г IIестерпним 4, Два префiкси NIа€ слово А розмивати Б розподiлити В навiдатися Г вiдчинити (1 бал) 4L (1 бал)
 • 41. 5. Лiтеру u треба писати на мiсцi пропуску в ycix словах рядка А пр..6ережний, пр..голубити, пр..кумедний Б пр..крашений, шр..грiвати, пр..кордонний В гIр..спiвувати, пр..довгий, пр..6оркати Г гlр..бiльшений, пр".земкуватий, пр..стол (1 бш) 6. Лiтеру з тр еба шисати на мiсцi пропуску в обох словах рядка А ..сушитиr..хилити Б ..цiдити,6е..печний В ..митий, ..тиснути Г ро..чистити, ..краю 3авдання 7-8 вiдкритоi форми. 7. fiоберiть до поданих слiв по три спiльнокореневих. Лiс - Учumu- Слово - (3 бмш) 8. Розберiть поданi слова за буловою. Перечumаmu, понаJлlлваmu, поOороэtснuк, беззлwiсmовнuй, по -наuлолtu, вiOеофайл. (3 балu) 42
 • 42. Контрольна робота М 7 БgOова слова. Орфоерафiя II BapiaHm 3авдання 1-6 мають по чотири варiанти вИповiдi, серед яких ли- ше ОЩИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберiть правIшIьIту вИповИь i обве- дiть кружечком букву, яка iй вiдповИае. 1. Змiнна значуща частина слова, яка вираJкас його граматичне зна- чення, називаеться А закiнченням В префiксом Б коренем Г суфiксом (1 бал) 2. Спiльнокореневими с Bci слова рядка А мiдяний, ведмiдь, медяник Б водяник, водогiн, водити В журба, зажура, абажур Г piK, рiчний, роковини (1 бал) 3. нЕмАе закiнчення в словi А холоднуватий В холоднувато Б холоднуватим Г холоднувата (1 бал) 4. flBa префiкси мае слово А бездумний Б нетутешнiй в незчисленний Г надзвуковий ( бал) 5. Лiтеру е треба писати на мiсцi пропуску в ycix словах рядка А пр..великий, пр..подобний, пр..кiнцевий Б пр..6агато, пр..поганий, пр..крашений В пр..важкий, пр..жалiбний, пр..мудрiсть Г пр..тихлий, пр..щедрий, пр..мужнiй (1 бал) 43
 • 43. 6. Лiтеру с треба писати на мiсцi пропуску в обох словах рядка А ..казати, ро..питати Б ..ТТТити, бе..таланний В ..гIекти, ..сушити Г ..худнути, ..тулити (1 бал) 3авдання 7-8 вИкритоi форми. 7. fiоберiть до шоданих слiв по три спiльнокореневих. Са0 - Мumu- Ленъ - (3 балlu) 8. Розберiть поданi слова за будовою ПереOосiннiй, роз'еOнаmu, по - Baluloшy, незлаJrлнuй, аzроффмц непо - фарбованuй. 4ll (3 балu)
 • 44. Контрольна робота ЛЬ 8 Повmорення (синтаксис i пунктуацiя; лексикологiя; будова слова; фонетика; орфоепiя; орфографiя) I варiанm Прочитайте текст i виконайте завдання 1-6. (1)flеякi птахи вrпраmuлu здатнiсть до польотiв. (2)Страуси, на- приклад, не лiтають, :Lпе дуже швидко бizаюmь. (3)Надзвичайно по- тужнi ноги дають цьому птаховi мохспивiсть розвивати швидкiсть до В0 км/гол, i ряmуваmuся в африканських саванах вiд хижакiв. (4)У пiнгвiнiв крила перетворилися на ласти, за допомогою них цей птutх швидка борознumа холоднi вбди Антарктики в пошуках риби. 3авдання 1-6 мають по ч_отири варiанти вИповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИЛЬНИй. Виберiть правильну вiдповИь i о6- ведiть кружечком бу*"у, яка iй вiдповИае. l. Слово сriЭи (речення 4) виступае А пiдметом Б присудком В додатком Г обставиною (0,5 бала) 2. Вставне слово вжито в реченнi А першоNIу Б другому В третьомy Г четвертому 3. Складним е речення А перше Б друге (0,5 бша) 45
 • 45. В трет€ Г четверте (0,5 бала) 4. Пунктуацiйну помилку допущено в реченнl А першому Б другому В третьому Г четвертому (0,5 бша) 5. У переносному значеннi вжито слово А вmрапхuJlu Б бizаюmь В ряrпуваmuся Г -6орБзнumь (0,5 бала) 6. Слово caлaшlt (речення 3) можна замiнити синонiмом А степи Б лiси В гори Г озера (0,5 бала) 3авдання 7-11 мають по п'ять BapiaHTiB вiдповiдi, серед яких ,r"-е ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберiть правильну вiдповiдь i об- ведiть кружечком букву, яка iй вiдповйас. . .. ] 7 . З апострофом пишуться Bci слова рядка А м..яч, прислiв..я, мавп..ячий Б в..юн, духм..яний, вiд..iхати В бур..ян, сер..йозний, м..ятний Г пiв..яблука, В..ячеслав, б..сш Д подвiр..я, Св..ятослав, пiр..iна (1 бш) 8. З м'яким знаком пишуться Bci слова рядка А грает..ся, смiсш..ся, снiжинон..цi Б промiн,.чик, пал..чик, азовс..кий В жмен..цi,чотир..ма,дiвчинон..цi Г рибон..цi, годит..ся, Гучул..щина Д запорiз..кий, млин..цi, нян..чити (1 ба"l) 46
 • 46. 9. Лiтеру е на мiсцi пропуску треба писати в ycix словах рядка А пр..чудовий, пр..крашати, пр..свiжий Б пр..земкуватий, пр..мудрий, пр..свiтлий В пр..зирство, пр..черствиfI, пр..милий Г пр..мiцний, шр..нишк лий., пр..гарний Д пр..поганий,пр..подобний, пр..критий (1 бал) 10. Лiтеру с на мiсцi пропуску треба писати в ycix словах рядка А ..чистити, ..полоснути, ..кривлений Б ..питати, ..хилити, бе..помiчний В ..формувати, ..киснути, не..проста Г ..хилений, ..тиснути, не..численний Д ро..питати, ..ховати, ..когtiювати (1 бал) Спiльнокореневим до слова zopa е А горе Б горлий В гiрка Г гiркий Д горiти (1 бал) 3авдання 12-L3 передбачають установJIення вiдповiдностi. Що кожного рядка, позначеного I|ИФРОЮ, доберiть вiдповiдник, повначениfi БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вiдповiдей на перетинi вИповИних колонок i рядкiв. |t. t2. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Слово I чемний 2 чепурний 3 бентежний 4 бувалий Сuнонiлt А неспокiйний Б кремезний в ввiчливиfт, Г досвiдчений Д охайний 47 (2 балu)
 • 47. 13. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Фразеолоziзлt 1 дати драла 2 подати голос 3 гнути спину 3начення А сказати щось Б швидко втiкти В позбутися нав'язливоi думки 4 викинути з голови Г бутиу виграшному становищi Д тяжко працювати (2 балtu) Контрольна робота М 8 Повmорення (синтаксис i пунктуацiя; лексикологiя; булова слова; фонетика; орфоепiя; орфографiя) II BapiaHm ПрочитаЁrге текст i виконаfiте завдання 1-6. (1)Понад сто двадцять poKiB rпрuвае суперечка навколо великоi панди, (2)Олнi вченi вважають ii енотом, а iншi вiOносяmъ панду до ведмедiв. (3)Цей звiр напевно, у родинному вiдношеннi ближчий до клишоногих. (4)Велика панда населяе лiси Пiвденного Китаю, любить ласуваmuлистям бамбука. 3авдання 1-6 мають по чопIри варiанти вiдповiдi, серед яких .тшше О.ЩИН ПРАВИЛЬНИй. Виберiть правиJIьну вИповiдь i о6- ведiть кружечком бу*"у, яка iй вiдповiдае. 48 ъ А Б в г д
 • 48. 1. Однорiднi члени вжито в реченнi А першоN{у Б другоN{у В третьому Г четвертому Слово лiсu (речення 4) виступа€ А пiдметом Б присудком В додатком г обставиною Пунктуацiйну помилку допущено в реченнi А першому Б другому В третьому Г четвертому У переносному значеннi вжито слово А mрuвае Б вiOносяmъ В населяе Г ласуваmu Останне слово третього речення можна замiнити на А енот Б бiлка В панда Г ведмiдь Складним € речення А перше Б друге В трете Г четверте 2. (0,5 бала) (0,5 бша) (0,5 бала) (0,5 бала) (0,5 бала) 3. 4. раl_} r 6. 49 (0,5 бала)
 • 49. 3авдання 7-11 мають по_п'ять BapiaHTiB вiдповiдi, серед яких лише О.ЩИН ПРАВИ",]IЬНИй. Виберiть правильЕу вИповiдь i об- ведiть кружечком букву, яка iй вИповИае. 7. 3 апострофом пишуться Bci слова рядка А зв..язок, прислiв..я, грав..юра Б роз..яснити, цв..ях, пам..ятний В кар..€рз, з..явитися, пiв..яблука Г вiд..€днати, пов..язка, медв. .яниtт Д хлоп..я, черв..як, пере..iхати 8. З м'яким знаком пишуться Bci слова рядка А ми€т..ся, шiст..десят, козац..кий Б вишен..цi, стежин..цi, тихен..ко В брин..чати, вiн..чати, моряц..кий Г бiл..ший, кур..йоз, булiвел..ний Д с..огоднi, бавит..ся, дон..чин (1 бал) (1 бш) 9. Лiтеру и на мiсцi пропуску треба писати в ycix словах рядка А пр..нишклий, пр..зирство, пр..крити Б пр..чесаний, пр..старий, пр..мiський В пр..крашений, пр..стол, пр..сiдати Г пр..кордонник, пр..клеiти, пр..чеп .Щ пр.,забути, пр.,погzший, пр..шитий (1 бал) 10. Лiтеру с на мiсцi пропуску треба писати в ycix слов:lх рядка А ..формувати,ро..пиляти,..ховати Б ..простувати| ..хилити,..чистити В ..казати, .lIисыти,..фотографувати Г ..качаний, бе..коштовний, ..писок Д ..шити,..характеризувати, .,киснути (1 бш) 11. СпiльнокореIIевим до слова пiсок е А пiсний Б пiстрявий В пiщаний г пiсенька Д пiчка 50 (1 бал)
 • 50. 3авдання l2-t3 передбачають установлення вiдповИностi. .Що кожного рядка, позначеного ЦИ<DРОЮ, доберiть вiдповiдник, позначениfi БУКВОЮ, i зробiть позначки (х) у таблицях вИповИей на перетинi вiдповiдних колонок i рядкiв. t2. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Слово | вродливий 2 нервовий 3 байдужий 4 бадьорий t3. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть Фразеолоziзtп I ловити Гав 2 мозолити руки 3 ляпати язиком 4 як на голках днmонi*t А урiвноважений Б зацiкавлений в ввiчливий Г потворний Д кволий (2 балu) 3начення бути неуважним розголошувати та€мницi ходити на шолювання бути неспокiйним тяжко працювати (2 балu) А Б в г д А Б в г д 51