પહેચાન એક કહાની
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

પહેચાન એક કહાની

on

  • 425 views

 

Statistics

Views

Total Views
425
Views on SlideShare
425
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

પહેચાન એક કહાની Document Transcript

  • 1. પહેચાન એક કહાની : િચતોનું પદશશન સંરકણ મંતાલય માટે કેટલાક વયિકત િચતોનું સજશ ન કરી ચુકેલા અને ગલોબલ ફાઉનડેશન સહીતિિિિધ પુરસકાર હાસલ કરનાર આરતી જિેરીના ચીતોની નિી કૃિતઓના પદશશન ‘ પહેચાન ’ નો એસ.જ. હાઇિે પર આિેલા માબશલ આટશ ગેલેરી ખાતે પાંરભ થયો છે અને આ પદશશન તા. ૧૬ માચશ થી ૨૨ માચશ ,૨૦૧૨ સુધી જહેર જનતા માટે ખુલલું મુકિામાં આિશે. આ ભવય ઉદઘાટન પિસદધ ગુજરાતી સુપર સટાર અિભનેતા પદશી ઉપેનદ િતિેદીએ , મેજરજનરલ આઈ. એસ .િસનહા, શીમતી પીિત અદાણી અને ગુજરાતના યુિક સેિા અને સાંસકૃિતકિિભાગના સિચિ શી ભાગયેશ ઝા તથા અનય મહાનુભાિોની હાજરીમાં ઉદઘાટન કરિામાં આવયું હતુ. ં આરતી જિેરી જણાિે છે કે આ પોજે કટ પહેચાન નો ઉદેશ કલાકારના િિઝનના પડ ઉકેલિાનું જનિહ પણ યુિા માનસને રંગમંચ , સંગીત, િફલમ િનમાણ અને મેનેજમેનટ જે િા કેતોમા પોતાનીશિકતઓ પારખિાની સુગમતા કરી આપિાનું છે અને તેમણે િધુમાં જણાવયું હતુ કે પહેચાન નો હેતુબોધપાઠ આપિાનો નથી પણ લાગણીઓને સતેજ કરીને દશશકોમાં આતમમંથન જગાિી િચતકારે જેઅનુભિ કયાશ છે તેને ફલક ઉપર દશાશિાનો મે પયાસ કયો છે .Press note by ગોપાલ મેહતા