บทที่ 2ปรับปรุง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

บทที่ 2ปรับปรุง

on

 • 14,758 views

 

Statistics

Views

Total Views
14,758
Views on SlideShare
661
Embed Views
14,097

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

3 Embeds 14,097

http://kasetpcc.wordpress.com 14072
http://webcache.googleusercontent.com 20
https://www.google.co.th 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

บทที่ 2ปรับปรุง บทที่ 2ปรับปรุง Document Transcript

 • บทที 2 เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง ในการศึกษาครั งนี ผู้ ศึกษาได้ศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง ดังนี 1. เชือรา Trichoderma spp. 2. หลั กการเพาะเชื อรา 3. ข้าว 4. การขยายเชื อสด 10. งานวิจ ัยทีเกียวข้องจัดหน้าใหม่ด ้วยจ๊ะ ครู สุเชือราไตรโคเดอร์ ม่า เชื อราไตรโคเดอร์ มาเป็ นเชื อราชั นสูงทีดํารงชีวิตอยู่ในดินอาศัยเศษซากพืชซากสัตว์และอินทรี ยวั ตถุเป็ นแหล่งอาหารเจริ ญได้รวดเร็ วบนอาหารเลี ยงเชื อราหลายชนิ ดสร้างเส้ ขาวและ นใยสีผลิตส่วนขยายพั นธุ์ทีเรี ยกว่า“โคนิเดีย” หรื อ“สปอร์” จํ านวนมากรวมเป็ นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็ นสี เขี ยวเชื อราไตรโคเดอร์ มาเป็ นศัตรู (ปฏิปัก ษ์) ต่ อเชื อราสาเหตุ โ รคพืชหลายชนิ ด โดยวิธีก ารเบียดเบียนหรื อเป็ นปรสิตและแข่งขันหรื อแย่งใช้อาหารทีเชื อโรคต้องการนอกจากนี เชื อราไตรโคเดอร์ มายั งสามารถผลิตปฏิชีวนสารและสารพิษตลอดจนนํ าย่อยหรื อเอนไซม์สําหรับช่ว ยละลายผนังเส้นใยของเชื อโรคพืชคุณสมบัติพิเศษของเชื อราไตรโคเดอร์มาคือสามารถช่วยละลายแร่ ธาตุให้อยู่ในรู ปทีเป็ นประโยชน์ต่อพืชจึงช่วยส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชและชักนําให้ต ้นพืชมีความต้านทานต่อเชื อโรคพืชทั งเชื อราและแบคทีเรี ยสาเหตุโรค จากผลการดํ าเนินงานวิจ ัยตั งแต่พ .ศ.2528 ถึงปัจจุบันสามารถคัดเลือกเชื อราไตรโคเดอร์ มาจากดิน ในธรรมชาติได้หลายสายพัน ธุ์โ ดยเฉพาะสายพัน ธุCB-Pin-01 มีประสิ ทธิภ าพสูงในการ ์ควบคุ มโรคของพืชเศรษฐกิ จต่างๆทั งพืชไร่ ไม้ผลพืชผั ก และไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิ ด ได้ในสภาพแปลงเกษตรกรทั งโรคทีเกิ ดบนส่ วนของพืชที อยู่ใต้ดินเช่ นโรคเมล็ดเน่ าโรคเน่ าระดับดิ น(โรคกล้ ายุบ) รากเน่าหัวหรื อแง่งเน่าและโคนเน่าเป็ นต้นโรคทีเกิดบนส่ วนของพืชทีอยู่เหนื อดินไม่ว่าจะเป็ นส่วนของกิ งผลใบหรื อดอกเช่นโรคลํ าต้นไหม้ของหน่ อไม้ฝรั งโรคแคงเกอร์ ของมะนาวโรคราดํ าของมะเขือเทศโรคใบปื นเหลืองและโรคดอกสนิ มของกล้วยไม้โรคแอนแทรคโนสของมะม่วงและพริ กทั งก่อนและหลังเก็บเกียวผลผลิตนอกจากนี ยั งสามารถใช้เชื อราไตรโคเดอร์ มาควบคุมโรครากเน่าของพืชผั กสลั ดและผั กกิ างๆทีปลูกในสารละลายธาตุอาหาร (ระบบไฮโดร นใบต่
 • โพนิกส์) และจากผลการวิจ ัยล่าสุดพบว่าการแช่เมล็ดข้าวเปลือกก่อนใช้หว่านลงในนาข้าวช่วยลดการเกิดโรคเมล็ดด่างเมล็ดลีบของข้าวทีเกิดจากการเข้าทํ าลายของเชื อราหลายชนิดตลอดจนช่วยเพิ มความสมบูรณ์และนํ าหนักเมล็ดและเพิ มผลลิตต่อไร่ ได้ด ้วย ผ ผู้ วิจ ัยได้พ ั ฒนาชีวภัณฑ์เชื อราไตรโคเดอร์มาให้อยู่ในรู ปผงหัวเชื อบริ สุทธิ เพือให้เกษตรกรสามารถผลิตขยายเชื อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดไว้ ใช้ได้เองตามต้องการด้วยการหุ งปลายข้าวให้สุกในหม้อหุ งข้าวไฟฟ้ าอัต ราปลายข้าว 3 ส่ ว นนํ า2 ส่ วนตัก ใส่ ถุงพลาสติก แล้วใส่ ผงหัวเชื อลงไปเล็กน้อยบ่มไว้ 5-7 วั นก็สามารถนําเชื อสดไปใช้ได้ขณะนี ได้พ ัฒนาเชื อสดดังกล่าวให้เป็ นชีวภัณฑ์ในรู ปนํ าและรู ปผงแห้งผสมนํ าเพือใช้พ่นส่ วนต่างๆของพืชและพ่นลงดินได้ผงหัวเชื อบริ สุทธิ นี มีสปอร์ของเชื อราไตรโคเดอร์มาในปริ มาณไม่น้อยกว่า 100 ล้านหน่วยชีวิต (สปอร์) ต่อผงเชื อ 1 กรัมสามารถเก็บรัก ษาได้เป็ นระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 1 ปี ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น (ประมาณ 8-10 องศาเซลเซียส) แต่ถ ้ าเก็บทีอุณหภูมิในห้องปกติ (25-30 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไว้ ได้นาน6 เดือน การใช้เชื อราไตรโคเดอร์ มาชนิ ดสดสามารถใช้ได้หลายวิธีตามโอกาสและความสะดวกของเกษตรกรเช่นใช้เชื อสดผสมกับรําข้าวละเอียดและปุ ๋ ยอินทรี ย ์ในสัดส่ วน 1:4:100 โดยนํ าหนักสําหรับใส่ หลุมปลูก อัต รา 10-20 กรัม (1-2 ช้อนแกง) คลุก เคล้ากับดิ นในหลุมปลูกพืชก่ อนการหยอดเมล็ดพืชหรื อหว่านลงแปลงปลูกด้วยอัตรา 50-100 กรัมต่ อตารางเมตรหรื อใช้ผสมรวมกับวั สดุปลูกสําหรับการเพาะกล้ าโดยใส่ส่วนผสมของเชื อสด ปุ ๋ ยอินทรี ย ์ ผสมร่ วมกับดินหรื อวั สดุปลูก +อั ตรา 1: 4 โดยปริ มาตร (20%) นําดินหรื อวัสดุปลูกทีผสมด้วยส่ วนผสมของเชื อสดแล้วใส่ กระบะเพาะเมล็ดถุงหรื อกระถางปลูกพืชกรณี ของการคลุกเมล็ดพืชก่อนปลูกสามารถใช้เชื อสดล้ วนๆอัตรา10 กรัม (1 ช้อนแกง) ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัมเติมนํ า10 ซีซีและถ้าต้องการเชื อสดในรู ปนํ าสามารถใช้เชื อสดผสมนํ าในอั ตรา กรัมต่อนํ า20 ลิตรกรองนํ าเชื อด้วยผ้ าหรื อกระชอนตาถีจะได้เชื อชนิ ด 100นํ าสําหรับใช้พ่นราดรดลงดินหรื อพ่นส่วนบนของต้นพืหรื อใช้ปล่อยไปพร้อมระบบการให้น ํ าใต้ ชทรงพุ่มของพืชและใช้แช่ส่วนขยายพันธุ์พืชเช่นเมล็ดหัวเหง้าแง่งท่อนพันธุ์ก็ได้สําหรับเชื อราไตรโคเดอร์มาชนิ ดผงแห้งได้ท ําสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ก ับบริ ษ ัทยูนิซีดส์จ ํ ากัดไปแล้ วทีมาhttp://www.rdi.ku.ac.th/kufair50/plant/68_plant/68_plant.html2.เทคนิคการขยายเชือราไตรโคเดอร์ ม่า
 • เชื อราไตรโคเดอร์ มา (Trichoderma spp.) เป็ นเชื อราชั นสูงทีเจริ ญได้ดีในดินเศษซากพืชซากของสิ งมีชีวิตต่างๆและวัสดุอินทรี ย ์ตามธรรมชาติจ ัดเป็ นเชื อราปฏิปักษ์ทีสามารถใช้ควบคุมโรคพืชซึ งเกิดจากเชื อราสาเหตุโรคพืชในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นโรคโคนเน่ าโรคเน่ าระดับดิน (เน่าคอดิน)ของกล้ าพืชและโรคเหียวในปัจจุบันมีการส่งเสริ มให้เกษตรกรได้รู้จ ักและใช้เชื อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชอย่างกว้ างขวางโดยเฉพาะยิ งในภาครัฐสถาบันส่งเสริ มเกษตรชีวภาพและโรงเรี ยนเกษตรกรซึ งเป็ นหน่วยงานในสังกัดของกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ท ําหน้าทีผลิตเชื อสดโดยการเลี ยงเชื อราไตรโคเดอร์ มาบนเมล็ด ข้างฟ่ างที ผ่านการนึ งฆ่ าเชื อแล้ว เพือเผยแพร่ สู่เกษตรกรอย่างไรก็ตามการผลิตเชื อสดดังกล่าวนอกจากจะประสบปั ญหาการผลิตทีไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรแล้ วยั งพบปัญหาทีเกียวกับการปนเปื อนของจุลินทรี ย ์ อืนๆการเก็บรักษาเชื อสดไม่ได้น านและการเสื อมหรื อกลายพัน ธุ์ของเชื อราไตรโคเดอร์ มาส่ งผลให้คุ ณ ภาพและประสิทธิภาพของเชื อด้อยลงสําหรับภาคเอกชนได้มีบริ ษ ัทเอกชนผลิตเชื อราไตรโคเดอร์ มาในรู ปชีวภัณฑ์ชนิดผงแห้งออกจํ าหน่ายแล้ วซึ งเพิ มความสะดวกในการใช้และการเก้บรักษาแต่ก็ย ั งคงพบปัญหาความไม่สะดวกในการจัดซือและชีวภัณฑ์มีราคาค่อนข้างสูงเพือแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้ นทางโครงการพั ฒนาวิชาการ " การพั ฒนาการผลิตและการประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์ มา" ซึ งเป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่างภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ และบริ ษ ัทยูนิซีดส์จ ํ ากัดได้พ ั ฒนาเทคนิคการขยา เชื อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดโดยใช้หัวเชื อบริ สุทธิ ชนิดผงแห้ง ยขึ นจนประสบความสําเร็ จซึ งคาดว่าจะก่ อให้เกิ ด ประโยชน์ต่ อเกษตรกรอย่างมากต่ อไปเพราะเทคนิคทีพั ฒนานี จะช่วยให้เกษตรหรื อประชาชนทั วไปสามารถผลิตเชื อราไตรโคเดอร์มาไว้ใช้ควบคนุมเชื อราสาเหตุโรคพืชได้ด ้วยตนเองด้วยวิธีการง่ายๆประหยั ดค่าใช้จ่ายช่วยลดต้นทุนในการผลิตพืชลดการใช้สารเคมีช่วยให้เกิด ความปลอดภัยจากผู้ผลิต ผู้ บริ โ ภคและสภาพแวดล้อมสามารถตอบสนองต่อกระบวนการผลิตพืชแบบเกาตรอินทรี ย ์ ต่อไปขั นตอนและวิธีการผลิตเชือราไตรโคเดอร์ มาชนิดสดในการผลิตเชื อรานั นวั สดุ อาหารและหัวเชื อเป็ นปั จจัยทีสําคัญผลการวิจ ัยพบว่าปลายข้าวเป็ นวัสดุอาหารทีดีทีสุดหาซื อง่ายและราคาถูกส่วนหัวเชื อไตรโคเดอร์มาทางโครงการได้พ ัฒนาให้อยู่ในรู ปผงแห้งซึ งสะดวกในการใช้และเก็บรักษาหัวเชื อราไตรโคเดอร์ มาบริ สุทธิ : คือเชื อราไตรโคเดอร์ มาสายพันธุCB-Pin-01 ทีดีทีสุ ด จากการ ์คัดเลือกเก็บในวัสดุอินทรี ย ์ทีปราศจากจุลินทรี ย ์ปนเปื อนทุกชนิ ด สามารถเก็บรัก ษาได้เป็ นระยะเวลานานและสะดวกต่อการนําไปใช้เพือขยายหรื อเพิ มปริ มาณเชื อ
 • วิธีเก็บ รักษาหัวเชื อ : เก็บไว้ในตู้เย็น ( ประมาณ8-10 องศาเซลเซียส ) สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานประมาณ1 ปี ถ้ าเก็บทีอุณหภูมิในห้องปกติสามารถเก็บไว้ ได้นาน เดือน 6วัตถุประสงค์ เพือให้เกษตรกรและผู้ สนใจสามารถขยายปริ มาณเชื อราไตรโคเดอร์ มาชนิ ดสดไว้ใช้ได้เองตามต้องการช่วยประหยั ดค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการนําไปใช้วิธีการขยายเชือราไตรโคเดอร์ มาชนิดสด 1. ใช้ปลายข้าวหรื อข้าวสาร3 แก้ว (1แก้วมีความจุประมาณ250 ซีซี )ประมาร600 กรัมใส่ นํ าเปล่าสะอาด แก้วหรื อประมาณ0.5ลิตรหุ งด้วยหม้อหุ งข้าวไฟฟ้ าเมือสุ กแล้วจะได้ข ้าว 2 สุก (ประมาณ1 กิโลกรัม) 2. ตักข้ามทีหุงสุกใหม่ๆใส่ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด8*12นิ วถุงละ2แก้วนํ า(ประมาร250- 300 กรัม )รี ดอากาศออกจากถุงแล้วพับปากถุงไว้รอให้ข ้าวอุ่นหรื อเก็บเย็นจึงเทหัวเชื อรา ไตรโคเดอร์มาใส่ลงในถุงพลาสติก (หัวเชื อราไตรโคเดอร์มา1 ขวดบรรจุ 20 กรัมใส่ ในข้าว สุกได้จ ํ านวน16 ถุงรวมทั งหมด4 กิโลกรัม ) 3. หลั งใส่หัวเชื อราไตรโคเดอร์มาแล้ วมั ดปากถุด ้วยหนังยางให้แน่ น (มัดให้สุดปลายถุง) ง เขย่าหรื อขยํ าเบาๆให้หัวเชื อคลุกเค้ากับข้าวสุ กทั วทั งถุงใช้ปลายเข็มเจาะถุงพลาสติกใต้ หนังยางที มัดเล็กน้อยประมาณ15-20 จุด ต่อถุง (เพือให้มีอากาศถ่ายเทเหมาะสมต่ อการ เจริ ญของเชื อราไตรโคเดอร์มา) แล้ วแผ่ข ้าวสุกให้แบนราบ 4. บ่มเชื อไว้ ในทีมีอากาศถ่ายเทมีแสงสว่างส่องถึงไม่ตากแดดปลอดภัยจากมดไรและสัตว์ อืนๆเมือครบ2 วันขยํ าถุงเบาๆเพือให้เส้นใยของเชื อกระจายทั วทั งถุงบ่มถุงเชื อต่ออี4-5 ก วั นก่อนนําไปใช้เมือบ่มเชื อครบ7 วันแล้วถ้ายั งไม่ใช้ต ้องเก็บถุงเชื อไว้ในตู้เย็นแต่ไม่ควร เก็บไว้ นานเกิน15 วั น คําแนะนํา : ในการบ่ มเชื อถ้าวางถุงเชื อในทีมีแสงสว่างน้อยควรเพิ มแสงด้ว ยการติ ดตั ง หลอดฟลูออเรสเซนต์(หลอดนีออน) ช่วยโดยให้แสงสว่างนาน12 ชั งโมง/วันหรื อตลอด24 ชั วโมงเพือกระตุ ้นการสร้างสปอร์ของเชื อเชื อทีขึ นดีจะมีสีเขียวเข้ม คําเตือน : ต้องขยายเชื อโดยใช้หัว เชื อบริ สุทธิ เท่ านั นไม่ค วรต่ อเชื อจากเชื อทีขยายแล้ว เพราะจะทํ าให้เกิดการปนเปื อนเชื อจุลินทรี ย ์ชนิ ดอืนและเชื อทีขยายต่อจะมีประสิ ทธิภาพ ในการควบคุมโรคพืชลดลง วิธีการใช้ เชือราไตรโคเดอร์ มาชนิดสด
 • การใช้ราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับปุ ๋ ยอิ ย ์ นทรีใช้เชื อสดผสมกับรําข้าวละเอียดและปุ ๋ ยอินทรี(ปุ์ ๋ ยหมักปุ ๋ ยคอกเก่าในอัตราส่ วน1:4:100 ย / )โดยนํ าหนักโดย- เติมรําข้าวเล็กน้อยลงไปในถุงเชื อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดคลุกเคล้ าและบีบให้เชื อทีเกาะเป็ นก้อนแตกออกต่อจากนั นจึงเทเชื อทีคลุกรําข้าวแล้วผสมกับรําข้าวทีหลือให้ครบตาม เจํ านวนแล้ วคลุกให้เข้ากันอีกครั ง- นําหัวเชื อสดทีผสมกับรําข้าว ตราส่วน1:4โดยนํ าหนัก ผสมกับปุ ๋ ยคอกหรื อปุ ๋ ยหมั ก (อั ) 100กิโลกรัมคลุกเคล้ าจนเข้ากันอย่างทั วถึงอาจพรมนํ าพอชื นเพือลดการฟุ ้ งกระจายเมือได้ส่วนผสมของเชื อสดกับปุ ๋ ยอินทรี ย ์ แล้ วสามารถนําไปใช้ด ้วยวิธีการดังต่อไปนี1. การผสมกับวั สดุปลูกสําหรับการเพาะกล้ าในกระบะเพาะเมล็ดหรื อถุงเพาะชํ าใส่ ส่วนผสมของเชื อสดผสมดินปลูกอัตรา1:4 โดยปริ มาตร(20%)นําดินปลูก ทีผสมด้ว ยส่วนผสมของเชื อสดแล้ วใส่กระบะเพาะเมล็ดถุงหรื อกระถางปลูก2. การใส่หลุมปลูกพืช- ใช้ส่วนผสมของเชื อสดอั ตรา10-20กรัม(1-2ช้อนแกง) ต่อหลุมโรยในหลุมก่อนการหยอดเมล็ดพืช- ใช้ส่วนผสมของเชื อสดอั ตรา10-20กรัมคลุกเคล้ากับดินในหลุมปลูกพืชถ้าหลุมใหญ่อาจใช้50-100กรัม/หลุม3. การใช้เชื อหว่านในแปลงปลูกหว่านส่ วนผสมเชื อสดลงบนแปลงปลูกก่ อนการปลูก พืชด้วยอัต รา50-100กรั มต่อตารางเมตรหว่านส่ วนผสมเชื อสดลงบนแปลงปลูกขณะทีพืชกําลังเจริ ญเติบโตและกําลังมีโรคระบาดด้วยอั ตรา50-100ต่อตารางเมตร4. การใช้เชื อหว่านใต้ทรงพุ่มหรื อโรยโคนต้นพืชหว่านส่ วนผสมเชื อสดทั วบริ เวณใต้ทรงพุ่มจนถึงรอบชายพุ่มอัตรา50-100กรั มต่อตารางเมตรหรื อโรยส่ ว นผสมเชื อสดบริ เวณโคนต้นพืชกรณี ทีเกิด โรคโคนเน่ าด้ว ยอัตรา10-20กรัมต่อต้นการใช้ เชือราไตรโคเดอร์ มาชนิดสดคลุกเมล็ดพืชใส่เชื อสดลงในถุงพลาสติกทีจะใช้คลุกเมล็ดอั ตรา 0 กรัม (1ช้อนแกง) ต่อเมล็ด1 กิโลกรัม 1เติมนํ า 0 ซีซีบีบเชื อสดให้แตกตัวเทเมล็ด1 กิโลกรัมลงในถุงแล้วเขย่าให้เชื อสดคลุกเคล้า 1จนติดผิวเมล็ดนําเมล็ดออกผึ งลมให้แห้งหรื อใช้ปลูกได้ทันทีการใช้ เชือราไตรโคเดอร์ มาชนิดสดผสมกับนํา
 • ในกรณี ทีไม่สะดวกในการจัดหาปุ ๋ ยหมักปุ ๋ ยคอกและรําข้าวหรื อกรณี ทีต้องกา เชื อรา รใส่ไตรโคเดอร์มาลงดินโดยไม่ประสงค์จะใส่ปุ ๋ ยอินทรี ย ์และรําข้าวลงไปในดินด้วยเนื องจากไม่อยู่ในช่วงทีเหมาะสมสําหรับการใช้ปุ ๋ ยอินทรี ย ์ สามารถใช้เชื อราไตรโคเดอร์ มาชนิ ดสดทีเตรี ยมไว้ผสมกับนํ าในอัตรา00 กรัมต่อนํ า 0 ลิตรหรื อ250 กรัม(เชื อสด1 ถุง)ต่อนํ า 0 1 2 5ลิตรใช้น ํ าเชื อที เตรี ยมได้ฉี ดพ่นลงดิ นด้วยอัต รา0-20 ลิตรต่อ100 ตารางเมตรสําหรั บ 1ขั นตอนการใช้เชื อสดผสมนํ ามีด ังนี1. นําเชื อสดมา1 ถุง(250กรัม) เติมนํ าลงไปในถุง 00มิลลิลิตร(ซีซี)หรื อพอท่วมตัวเชื อแล้ว 3ขยํ าเนื อข้าวให้แตกออกจนได้น ํ าเชื อสีเขียวเข้ม2. กรองนํ าเชื วยผ้ าหรื อกระชอนตาถีล้ างกากทีเหลือบนกระชอนด้วยนํ าอีกจํานวนหนึ ง อด้จนเชื อหลุดจากเมล็ดข้าวหมดเติมนํ าให้ครบ0 ลิตรก่อนนําไปใช้ 51. การฉีดพ่นนํ าเชื อสดลงในกระบะเพาะกล้ ากระถางหรื อถุงปลูกพืช1.1 ฉีดพ่นนํ าเชื อสดลงบนกระบะเพาะหลังจาดหยอดเมล็ดแล้วหรื อในระหว่างทีต้ า นกล้กํ าลั งเจริ ญเติบโตโดยฉีดให้ดินเปี ยกฉุ่ม1.2 ฉีดพ่นนํ าเชื อสดลงในถุงหรื อกระถางปลูกพืชตั งแต่เริ มปลูกหรื อในระหว่างทีพืชกําลังเจริ ญเติบโตโดยฉีดให้ดินเปี ยกชุ่ม2. การฉีดพ่นนํ าเชื อสดลงในหลุมปลูกพืช2.1 ฉีดพ่นนํ าเชื อสดลงในหลุมปลูกพืชหลั งจากเพาะเมล็ดแล้ วโด ดพ่นให้ดินเปี ยกชื น ยฉี2.2 ฉีดพ่นนํ าเชื อสดลงในหลุมปลูกพืชหลั งย้ ายพืชลงปลูกแล้ วโดยฉีดให้ดินเปี ยกชื น3. การฉีดพ่นนํ าเชื อสดลงบนแปลงปลูกพืช3.1 ฉี ดพ่น นํ าเชื อสดลงบนแปลงพืชหลังจากหว่านเมล็ดและคลุมแปลงด้วยฟางแล้วในอั ตรา10-20 ลิตร/100 ตารางเมตรและให้น ํ าแก่พืช นที ทั3.2 ฉีดพ่นนํ าเชื อสดลงบนแปลงปลูกอัตรา0-20 ลิตร/100ตารางเมตรก่อนคลุมแปลงด้วย 1พลาสติกดํ า3.3 กรณี ทีพืชกํ าลั งเจริ ญเติบโตอยู่ให้ฉีดพ่นนํ าเชื อสดลงบนแปลงในอัตรา ลิตร/100 10-20ตารางเมตร4. การฉีดพ่นนํ าเชื อสดโคนต้นพืชและใต้ทรงพุ่ม4.1 ฉีดพ่นนํ าเชื อสดลงตรง คนต้นพืชและบนดินบริ เวณรอบโคนต้นพืชโดยให้ผิวดินเปี ยก โชื น4.2 ฉีดพ่นนํ าเชื อสดลงบนดินใต้บริ เวณใต้ทรงพุ่มและขอบชายพุ่มให้ดินพอเปี ยกชื น
 • คํ าเตือน : - ควรฉีดพ่นในเวลาแดดอ่อนหรื อเวลาเย็นกรณี ทีบริ เวณทีฉี ดพ่นไม่มีร่มเงาจาก พืชเลย - ถ้าดินบริ เวณทีจะฉี ดพ่นเชื อแห้งมากควรให้น ํ าพอให้ดินมีความชื นเสี ยก่อนหรื อให้น ํ า ทันทีหลั งฉีดพ่นเพือให้น ํ าพอเชื อซึมลงดิน ขณะนี ทางโครงการได้ถ่ายทอดเทคนิ คการผลิตหัว เชื อราไตรโคเดอร์ มาบริ สุทธิ ชนิ ดผง แห้งให้ก ับบริ ษ ัทยูนิซีดส์จ ํากัดเพือดําเนิ นการผลิตจําหน่ ายแล้วทางโครงการได้รับความ อนุเคราะห์จากสถาบันวิจ ัยและพั ฒนาแห่งมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ในการดําเนิ นการยืน คํ าขอรับอนุสิทธิบัตรเรื อง"กรรมวิธีผลิตขยายเชือราไตรโคเดอร์ มาชนิดสดโดยใช้ หัวเชือ บริสุทธิ ชนิดแห้ ง" จากกรมทรัพย์สินทางปั ญญาโดยบริ ษ ัทยูนิซีดย์จ ํากัดเป็ นผู้ สนับสนุ น ค่าใช้จ่ายในการดํ าเนินการนอกจากนี ทางผู้ วิจ ัยได้จ ักพิมพ์เอกสารวิชาการเรื อง การผลิต " และการใช้ เชื อราไตรโคเดอร์ มาชนิ ด สด" เรี ยบร้ อ ยแล้ว โดยได้รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากโครงการเกษตรกู้ชาติ(ปี 2544) ผู้ สนใจเอกสารดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับ ได้ทีผศ.ดร.จิระเดชแจ่มสว่างภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรวิยาเขตกํ าแพงแสน หลั งบ่มเชื อนาน6-7 วั นจะเห็นเชื อสี เขียวปกคลุมใส่หัวเชื อไตรโคเดอร์มาในปลายข้าวทีหุงสุกแล้ วเ ม ล็ ด ข้ า ว นําไปใช้ทันทีหรื อแช่ในตู้เย็นธรรมดาฉีดพ่นนํ าเชื อสดในกระถางปลูกพืชหรื อโคนต้นหว่านส่วนผสมเชื อสดลงบนแปลงปลูกพืชขณะทีพืชทีกํ าลั งเจริ ญเติบโต พืชกํ าลั งเจริ ญเติบโต
 • ประโยชน์ ของเชือราไตรโคเดอร์ มา1. ช่วยลดกิจกรรมของเชื อโรคพืชได้ยั บยั งและทํ าลายการงอกของสปอร์แข่งขันการใช้อาหารเพือการเจริ ญของเส้นใยเชื อโรคพืชรบกวนกิจกรรมต่างๆของเชื อโรคทํ าให้ความรุ นแรงลดลง2. ช่วยลดปริ มาณเชื อโรคพืชทํ าลายเส้นใยของเชื อราสาเหตุโรคพืชโดยการพั นรัดและแทงทํ าลายโครงสร้างทีเชื อโรคสร้างขึ นสําหรับการขยายพั นธุ์ทํ าลายโครงสร้างทีเชื อโรคพืชสร้างขึ นเพืออยู่ข ้ามฤดูกาล3. ช่วยเพิ มการเจริ ญเติบโตและเพิ มผลผลิตของพืชเชื อราไตรโคเดอร์มาป้ องกันระบบรากพืชจากการเข้าทําลายของเชื อราสาเหตุโรคพืชทําให้ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรงเชื อราไตรโคเดอร์มาผลิตสารเร่ งการเจริ ญเติบโตของพืชได้เชื อราไตรโคเดอร์มาช่วยให้เมล็ดงอกและเจริ ญเติบโตดี4. ช่วยเพิ มความต้านทานโรคของพืชกระตุ ้นให้เกิดความต้านทานโรคขึ นภายในพืชพืชทีมีระบบรากดีเจริ ญเติบโตดีแข็งแรงจึงต้านทานโรคได้ดีขึ นทีมาเ ก ร็ ด ค ว า ม รู้ เ กี ย ว กั บ เ ชื อ ร า ไ ต ร โ ค เ ด อ ร์ ม า1. ปริ มาณเชื อราไตรโคเดอร์มาในดินมีหน่วยวั ดเป็ นหน่วยโคโลนี / กรัมเช่นตรวจพบเชื อราไตรโคเดอร์มาในดิน105 หน่วยโคโลนี / กรัมหมายความว่าในดินหนัก1 กรัมมีปริ มาณเชื อราไตรโคเดอร์ม า อ ยู่ 100,000 ห น่ ว ย ชี วิ ต ( ส ป อ ร์ ) ที จ ะ เ จ ริ ญ เ ป็ น เ ส้ น ใ ย ไ ด้2. เชื อราไตรโคเดอร์ มาทีใส่ ลงดินแล้วจะมีชีวิตอยู่รอดได้นานหรื อไม่ขึ นอยู่ก ับสภาพของดินดินร่ วนซุยดีมีอินทรี ย ์ว ัตถุสูงมีใบไม้/เศษพืชปกคลุมดิ นเสมอเชื อราไตรโคเดอร์ มาจะอยู่รอดโดยมีป ริ ม า ณ สู ง ไ ด้ น า น 6 เ ดื อ น ถึ ง 1 ปี3. เชื อราไตรโคเดอร์มาอยู่ได้ในดินลึกกว่า30 เซนติเมตรจากผิวดินแต่จะเจริ ญสร้างเส้นใยเพือต่อสู้กั บ เ ชื อ โ ร ค พื ช ไ ด้ ดี ใ น ค ว า ม ลึ ก ช่ ว ง 5 - 10 เ ซ น ติ เ ม ต ร จ า ก ผิ ว ดิ น
 • 4. การใช้เชื อราไตรโคเดอร์ มาติดต่อกันนานหลายปี ไม่ท ําให้เชื อโรคพืชเกิดความต้านทานได้แต่ก ลั บ เ ป็ น ผ ล ดี คื อ จ ะ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น โ ร ค พื ช ไ ด้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื อ ง5. การใช้เชื อราไตรโคเดอร์มาเพียง1 สายพั นธุ์ไม่ได้หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพด้อยกว่าการใช้เ ชื อ ร า ไ ต ร โ ค เ ด อ ร์ ม า ห ล า ย ส า ย พั น ธุ์ ร่ ว ม กั น6. เชื อราไตรโคเดอร์ มาไม่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ มนุ ษ ย์สั ต ว์พื ช ที ปลู ก และสภาพแวดล้อ ม7. การต่อเชื อไตรโคเดอร์ มาบ่อยๆอาจเกิดเชื อกลายพัน ธุ์ทีเจริ ญได้ไม่ดี สร้างเส้นใยแต่ ไม่สร้างส ป อ ร์ สี เ ขี ย ว แ ล ะ ไ ม่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ค ว บ คุ ม โ ร ค ไ ด้8. กรณี ทีพืชแสดงอาการของโรคขั นรุ นแรงควรใช้สารเคมีเช่นเมทาแลกซิลโฟซีทิลอัล(อาลีเอท )กรดฟอสโฟนิค ( โฟลีอาร์ ฟอส ) แมนโคเซบฯร่ วมด้วยได้ถ ้าจะใช้สารกลุ่มเบโนมิลหรื อคาร์ เบนด า ซิ ม ค ว ร ใ ช้ ก่ อ น ห รื อ ห ลั ง ใ ส่ เ ชื อ ไ ต ร โ ค เ ด อ ร์ ม า 7 วั น9. สามารถใช้สารเคมีควบคุมแมลงศั ตรู พืชสารกํ าจัดวั ชพืชและปุ ๋ ยเคมีได้ตามปกติในระหว่างการใช้เ ชื อ ร า ไ ต ร โ ค เ ด อ ร์ ม า แ ต่ ห้ า ม ผ ส ม เ ชื อ กั บ ส า ร เ ค มี10. ถ้ าดินปลูกพืชเป็ นกรดจัดคือค่าพีเอชตํ า( 3.5-4.5 ) จํ าเป็ นต้องปรับค่าพีเอสให้มีค่าอยู่ระหว่าง .5 5- 6.5 ก่ อ น ก า ร ใ ช้ เ ชื อ ร า ไ ต ร โ ค เ ด อ ร์ ม า11. เชื อราไตรโคเดอร์มาพบได้ในดินเกษตรกรรมทั งไปแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกเชื อหรื อทุกสายพั นธุ์นั นจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคได้ต ้องผ่านการวิจ ัยทดสอบเสียก่อนทีมา3.ข้ าวเจ้าชื อ พั น ธุ์ ก ข 5 (RD5)ช นิ ด ข้ า ว เ จ้ าคู่ ผ ส ม พ ว ง น า ค 16 / ซิ ก า ดิ สประวั ติพ ั นธุ์ได้จากการผสมพั นธุ์ระหว่ นธุ์พวงนาค 16 ของไทยกับพั นธุ์ซิกาดิส ของอินโดนีเซีย างพัได้ผสมพันธุ์และคัดพันธุ์แบบสื บตระกูลทีสถานี ทดลองข้าวบางเขน เมือปี พ.ศ.2508 จนได้สายพั น ธุ์ BKN6517-9-2-2การรับรองพันธุ์คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็ นพันธุ์รับรองเมือวันที2 เมษายน2516
 • ลักษณะประจําพัน ธุ์เป็ นข้าวเจ้าต้น สูง สูงประมาณ145 เซนติเมตรเป็ นพันธุ์ข ้าวไวต่อช่ วงแสงเล็กน้อย เหมาะทีจะปลูกเป็ นข้าวนาปี ถ้ าปลูกตามฤดูกาลจะเก็บเกียวได้ปลายเดือนพฤศจิกายน แต่ถ้ าปลูกในฤดูนาปรังหรื อไม่ปลูกตามฤดูกาล อายุจะอยู่ระหว่าง140-160 วัน ทั งนี ขึ ่ก ับเดือนที นอยูลําต้น สี ม่ว ง มีร วงยาว ต้น แข็งไม่ล ้มง่ ายปลูก ระยะพัก ตัว ของเมล็ด ประมาณ 6 สัป ดาห์เมล็ดข้ า ว เ ป ลื อ ก สี ฟ า ง ก้ น จุ ด ท้ อ ง ไ ข่ น้ อ ย4. ข้ า ว เ ห นี ย วชื อ พั น ธุ์ ก ข 6 (RD6)ช นิ ด ข้ า ว เ ห นี ย วประวั ติพ ั นธุ์ได้จากการปรับปรุ งพั นธุ์ โดยการใช้รังสีชักนําให้เกิดการกลายพั นธุ์ โดยใช้รังสี แกมมาปริ มาณ 20 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข ้าวขาวดอกมะลิ 105 แล้วนํามาปลูกคัดเลือกทีสถานี ทดลองข้าวบางเขนและสถานีทดลองข้าวพิมาย จากการคัดเลือกได้ข ้าวเหนียวหลายสายพันธุ์ในข้าวชั วที 2นําไปปลูกคัดเลือกจนอยู่ต ัวได้สายพั นธุ์ทีให้ผลผลิตสูงสุดคือ สายพั นKDML10565-G2U-68-254 ธุ์นับว่าเป็ นข้าวพัน ธุ์ดี พ ันธุ์แรกของประเทศไทย ทีค้น คว้าได้โ ดยใช้วิธีชัก นําพัน ธุ์พืชให้เปลียนก ร ร ม พั น ธุ์ โ ด ย ใ ช้ รั ง สีการรับรองพั นธุ์คณะกรรมการวิจ ัยและพั ฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็ นพั นธุ์รับรอง เมือวันที4 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2520ลักษณะประจําพันธุ์เป็ นข้าวเหนี ยว สู งประมาณ 154 เซนติเมตรไวต่อช่ว งแสงทรงกอกระจายเล็กน้อย ใบยาวสีเขียวเข้ม ใบธงตั ง เมล็ดยาวเ ยวเมล็ดข้าวเปลือกสีน ํ าตาลอายุเก็บเกียวประมาณ21 รีพ ฤ ศ จิ ก า ย น ร ะ ย ะ พั ก ตั ว ข อ ง เ ม ล็ ด ป ร ะ ม า ณ 5 สั ป ด า ห์5. ข้ าวกล้อง