12 RÖPIRAT. Budapest,                   1880. október 15. I. évfolyam                 ...
2forradalmi rémuralom puszta gyermekjáték volt a százezernyi s mil-liónyi existentiát s családot, a raffineria, fortélyok,...
3sajtó által, az antisemitikus irány ellen derűre-borúra ütött éktelenlárma és, és: az élet tapasztalatai folytán. Hát ped...
4agyondorongolni nem tudták azt a „legélesebb fegyver”, a toll emberei;de sőt épen ezen akadályok és utunkba emelt gátak l...
5    Így Disraeli; a kinek ezen mystikus szavai magyarán azt jelen-tik, hogy: a zsidó eszmevilágba, a zsidó politika re...
6   És ezzel Laszky Ármin „izraelita polgártársa-sál is quitt-eklennénk.   Úgy látszik azonban, hogy a zsidók maguk ...
7azon természetes joguk, hogy bajaik elhárításával, jobblétre töre-kedhessenek; s a ki nemzetének e jogát tagadásba meri v...
8aknál s keresztényeknél jórészben különvált működési kört képez-nek, hanem szorosan s elválhatlanul egybeforrva s a theok...
9feltevésben van valami igaz; csakhogy miután tudjuk a történelem-ből, hogy a zsidóság, már a talmud létrejötte előtt is, ...
10de a három egyetem tudósaival szemben nem tehettek, nem merteksemmit sem tenni.   Eisenmenger munkája erre I. Frigyes...
11azon goj (vagyis: nem-zsidó, különösen pedig keresztény,) a kiegy zsidót megüt, a halálra érdemes.”    „Ha a zsidók n...
12megtéríteni. Mert az írás mondja: Isten álla, megméré a földet, ésátadá a gojimot Izraelnek.”    „Isten a zsidóknak ...
13neki még olyan dolgokban is, a melyekben ő nekünk hasznos; holottizraelitával ilyesmit tennünk nem szabad.”   „Meg va...
14az ország védtelen népén naponkint ezer meg ezer vérlázító esetben al-kalmaztatnak?   A magyar kormányhoz és törvényh...
15    A kagal saját tekintélyét részint a rendelkezésére álló roppantpénzeszközökkel, a melyekkel a corrumpált bureaukr...
16   Íme t. olvasók, itt volt alkalmunk közvetlen közelből láthatniegy kagalista potentátot, a kinek hatalom adatott még...
17magasztalnak, valahányszor nevét tollúk hegyére veszik: főzsidóihivatalos szereplését azzal kezdi meg, hogy „vendégszere...
18kitekerni a nyakát azon okból, mert a vidéki apró Crémieux-k befo-lyása, daczára minden erőfeszítéseiknek, nem tűnt ki d...
19hiedelemben, hogy ő utána majd egyet az „Unsere Lait” -ból tétetmeg közmunka- s közlekedésügyi ministernek, a mikor aztá...
20nyomtatvány vajmi ritkán került e d d i g szemeink elé, – a követ-kezőket olvassuk:    „Ha zsidóvá kellene lennem, ki...
21valamely egyházat csak az államhatalom vállalkozhatik, de ekkor iscsakis u g y a n a z o n egyház befolyása alatt álló á...
22    De, a midőn mi az állam nyelve jogainak érvényesítését sürget-jük: egy perczig sem jut eszünkbe azt gondolni, hog...
23   Énnek a sajátszerű tüneménynek physiologiai oka, nézetünkszerint, valószínűleg abban rejlik, hogy a germán törzs –...
24   Az illető nemzet nyelvének a zsidók által való elfogadása –egyebekben megtartva sajátszerűségeiket, – vészesebb az...
25zsidóságra nézve oly veszélyes n e m z e t i s é g i elv, a particularis-mus mellett nem tudott érvényre jutni. A német ...
26badságot és börzeszabadságot. Mint a záporeső zúdult reánk a sok„szabadság.”   A korcsma-szabadság a lebujokat és a p...
27annakelőtte volt; – hogy az uzsorás zsidók a földműves osztályt –különösen a keleti tartományokban – jobban mint nem tön...
28mányos munkák; megalakult, a porosz kormány által megerősítettalapszabályok alapján, az Antisemita-liga; s mindezek úgya...
29lehetne mindez lehetséges?! – Hát csak úgy, hogy, ha megma-sodnék zsidóságunk, a zsidó csak szintoly magyar ember-nek ső...
30    „A zsidó faj elfojtására alakult társulat meeting-je.   A zsidó faj elfojtására alakult amerikai társulat (Am...
31az igazgatók, a kik zsidó művészeket fogadnak fel, hogy zsidószerzők színdarabjait adják elő; és   tekintve, hogy a p...
32tási tanácsban megtartotta. Kárhoztatjuk az amerikai szavazókatazért, hogy zsidókat, milyenek Gahn, Marks, Godchaux és J...
33képekkel ellátva; nem fogjuk venni a zsidó Sarony által készítettfényképeket, sem Israels, Verveer, Mayer, Hyneman, Mark...
34esetét, a Rotschildoknak Nagy-Britannia mágnás családjaival valóházasságait és Montefiore, Sassoon, Salomons, Phillips, ...
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
12 Röpirat 1 2 éVfolyam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

12 Röpirat 1 2 éVfolyam

1,103

Published on

"Egy, faji tekintetben, társadalmára, vallására, moráljára, gondolkozásmódjára, világnézetére, eszményeire s törekvéseire nézve az európai keresztény népektől teljesen idegennéptörzs társadalmi, pénzügyi s nemzetgazdászati uralma alól való emancipátióról van szó, a keresztény népek felszabadításáról a zsidóság despotismusa alól, a mely despotismust mérhetetlen pénzerejének s ezertorkú hírlapjainak segélyével gyakorolja felettünk." (Istóczy Győző)

"Nagyon nehéz az elnyomás olyan fajtáját kitalálni, melyhez hazánk polgársága ne alkalmazkodnék. Talán az inkvizíciót is vissza lehetne itt állítani, ha kineveznének néhány zsidó inkvizítort s a kínzókamrák felszerelésének zsidók lennének szubvencionált szállítói."

Kortörténeti Szemle. In: Huszadik Század. 1908. 11. sz. 405. p.A tisztelt Böngészőnek!

Istóczy korának nagy hatású gondolkodója, fontos közéleti szereplője volt, "státusférfi", ahogyan akkoriban mondták. Politikai szerepválallása, tevékenysége saját korában is számos vihart kavart, ám letagadhatatlanul rányomta bélyegét századára. Nyilvánvaló okokból történő mellőztetése, elhallgatása nem tolerálható. Megítélését az olvasóra bízzuk.

Don Qijote, mondják, őrült volt. Nem bírta elviselni a kort, melyben élt, hát egy tisztábbnak tartott múltba menekült - talán egy tisztább jövő reményében. Nevetséges alak, amint rozzant gebéjén, avítt lándzsájával a szélmalmokra rohamoz. Megmosolyogjuk - hite olyan irracionális. Hiszen ma már nincs szükség se lándzsára, se páncélra, se lovagra - se hitre. Így mondják nekünk.
És talán szélmalmok sincsenek.

A "12 röpirat"-ot az MTDA tette közzé. (Magyar Társadalomtudományok Digitális Archivuma)

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,103
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

12 Röpirat 1 2 éVfolyam

 1. 1. 12 RÖPIRAT. Budapest, 1880. október 15. I. évfolyam I. füzetet. Beköszöntő. Ismét kezünkbe ragadtuk volna tehát azt a tollat, a mely ez-előtt két évvel kiesett kezünkből. Midőn az 1878-ik év augusztus havában, az azelőtt öt hóvalmegindított „Jövőnk” czímű hetilapunkat, kellő pártolás hiányá-ból beszüntetni kényteleníttettünk: a csalatkozás nem kellemes ér-zetével ugyan, de keserűség nélkül hagytuk abba a munkát. Ismé-teljük: keserűség nélkül; mert meg voltunk s meg vagyunk győződveazon történeti igazságról, hogy azon, egyesek által vallott és köve-tett, bármily helyes irányok, a melyekre nézve az idő még-nem jöttel, — még ha az illető mozgató egyéniség emberfölötti erővel ren-delkeznék is, — semmit egyebet, hanem csak azt eredményezik, hogya forcirozó egyéniség neki megy a falnak s csak önmagát semmisítimeg. A martyriumból pedig, jelen esetben, nekünk már e g y s z e rú g y i s k i j u t o t t . Egy embernek elég egy keresztre-feszítetés.Láttuk tehát, hogy a m i időnk még nem érkezett el; vártuk teháttovább ezt a m i időnket. Talleyrand-hoz, a diplomaták e prototypjéhez, a ki 1789-től1815-ig valamennyi franczia kormány megszületésénél és temetésé-nél a fungáló lelkész szerepét vitte, egyszer valaki azt a kérdést in-tézte, hogy mit csinált hát a Rémuralom alatt? — Talleyrand erreegykedvűen azt felelte: „Jai vécu.” („Éltem.”) Mutatis mutandis, körülbelül mi is csak azt felelhetnénk arraa kérdésre, hogy mit csináltunk mi a 60-as évek vége felé hazánkbanis beütött zsidó rémuralom alatt, —- hogy: „éltünk.” — Csakhogy afranczia forradalmi rémuralom története meg van írva száz és százmunkában; a civilizált világ nagy részében s így hazánkban isgrassált és bizonyára még ma is grassáló zsidó rémuralom történe-tét pedig csak a legeslegújabb időben kezdik írni. És e történetíráskiderítendi azt, hogy a csak pár ezer főt leguillotinírozott franczia
 2. 2. 2forradalmi rémuralom puszta gyermekjáték volt a százezernyi s mil-liónyi existentiát s családot, a raffineria, fortélyok, csalás, kizsák-mányolás és corrumpálás eszközeivel „leguillotinírozott” s egész vidé-kek, tartományok, államok jólétét tönkre tett csöndes zsidó-rémura-lomhoz képest. 1878-ban hamarosan észrevettük, hogy csak kiáltó szó vagyunka pusztában, s „visszavonulóra fúttunk”. De ismét csalatkoztunk;csakhogy ezúttal kellemesen; mert még sem l e t t ü n k kiáltó szóvá apusztában. Szavunk visszhangot keltett, nem ugyan hazánkban, hanem– Németországban s ezzel az egész művelt világban. A német nemzeta dolgoknak „gründlich” a fenekéig szokott nézni, s ez okból az esz-mék nagy harczában neki elejétől fogva kiváló szerep jutott. A Németországban 1878-9-ben megindult antisemitikus mozga-lom, a mely onnét kihatott Oroszországra, Északamerikára s részbenAngliára s máshova is, nem maradhatott hatás nélkül a Nyugat min-den mozdulatát élénk figyelemmel kísérni szokott hazánkra sem. Ezenhatásnak annál nyomatékosabbnak kellett lennie, mert hisz elveink-nek évről évre mind több híveket szerzett magának a zsidóságnakeljárása, a mely a koronkint felhangzott intő szózatokat, a helyzetetteljesen uralt sajtója által, dölyfös gúnykaczajjal torkolván le s fojt-ván el, – a zsidóságot elmulasztotta, saját jól felfogott érdekébenis, mérsékletre, irányunkban való türelmességre, emberiességre inteni.Ki mint vet, úgy arat. Most, midőn az „elvetett szélvész”-ből fél hogy „vihart arat,”most, midőn az „elvetett sárkányfogak” kikelnek; most, midőn a zsi-dóság úgy járt mint Göthe bűvész-tanoncza, a ki a meggondolatlanulfelidézett szellemektől nem tud menekülni: most, a rosz lelkiismeret-től hajtva, félreveri a harangot, „policzáj”-ért kiált, kormányt denun-ciál, a sorok között fenyegetve ugyanezt a kormányt, hogy ilyen-olyan,ha így meg amúgy nem tesz, ha nem tánczolsz úgy amint mi fütyü-lünk, hát Rothschild nem ád több kölcsönt, sat. sat. Pedig hát voltaképen mi történt eddig ellenükben? – Semmi egyéb,mint néhány „kinevetett” és „visszhang nélkül elhangzott” akadémi-kus beszéd tartatott a képviselőházban, s némi kritika íratott felet-tük, alig pár száz ember által olvasott – mert a lapok által a közön-ség tudomása elől gondosan elrejtett – néhány vékony dongájú bro-chure-ben. Egyéb semmi. De mégis. A közvélemény, a melyet ők száz meg száz hírlapjukáltal „gyártani” s irányozni véltek, időközben egész csendben s észre-vehetlenül hatalmas átalakuláson ment keresztül. Nem közvetle-nül amaz „akadémikus” országgyűlési beszédekés „vékonydongájú”brochure-ök hatása alatt, hanem egyenesen és közvetlenül a zsidó
 3. 3. 3sajtó által, az antisemitikus irány ellen derűre-borúra ütött éktelenlárma és, és: az élet tapasztalatai folytán. Hát pedig mindez magának azsidóságnak műve. Tu las voulu George Dandin. És hát minek is az a nagy lárma ama „vékony dongájú”antisemitikus brochure-ök fölött? – Avagy egyes-egyedül csak a zsidó-ságot nem szabad kritika tárgyává tenni? – Ha szabad a jezsuiták,az „ultramontánok,” az aristokratia, a „nyárspolgárság,” a hadsereg,sőt még a korona ellen is többé-kevésbbé éles kritikát írni; – ha lehetés szabad a 60 milliónyi németséget, – a melynek pedig hazánkbanis vannak és pedig nem csekély számú képviselői, – a legsér-tőbb gúny tárgyává tenni, sőt ellene gyűlöletre izgatni; ha lehet ésszabad a 100 milliónyi szlávság ellen, – a melynek pedig hazánk-ban szinte vannak és pedig szinte nem csekély számú képviselői,– azembernek kénye-kedve szerint pökködni s ellene gyűlöletre izgatni:nem látjuk be, miért ne szabadna, az egész földön mintegy 8-10 milli-ónyi fővel található zsidó nép viselt dolgai felett is elmélkedni akkor,a midőn ezen „viselt dolgok” annyira kihívják a kritikát. Mindennemzetnek, minden állami és társadalmi intézménynek tűrnie kella kritikát: egyes-egyedül csak a zsidóságot nem szabad kritika tár-gyává tenni? Avagy egyes-egyedül csak a zsidóság az, a mely „nemállja ki” a kritikát? Avagy egyes-egyedül csak a zsidóság „kritikánaluli?” Avagy azt hiszi-e a zsidóság, hogy már autokrata a civilizáltvilágban, a mely autokratának, és csakis ő neki, a hatalom mindeneszköze „au bon plaisir” szabad rendelkezésére áll? – Bizony, bizony,még ha minden „handlé” a Rothschildok kincseivel bírna is: chimaeralenne a zsidóságnak az a képzelgése, hogy ő a keresztény világot huza-mosan igája alatt tarthatja, és meg vagyunk győződve, hogy a való-ság az ő elvakult szemei előtt is fel fog tűnni nemsokára egészmeztelenségében. De hát ne barangoljunk ilyen messzire. Itt volnánk tehát szerencsésen s ép bőrrel hatodfél (s kitudja?talán még t ö b b . . . ) év óta. Képviselőházi beszédeinket „kinevették”a tisztelt collégák; több hektoliter, epével és sárral kellő aránybanvegyített tinta lett az antisemitikus irány ellen gyártott ujságczik-kekre elfecsérelve; más részről pedig nekünk csak egy, csupán csaköt hónapig tengődött s elég „óvatos” hangon irt szerény hetilapállott egy darabig rendelkezésünkre; mert tőlünk antisemitikus czik-keket (s talán más czikkeket is,) a világ minden kincséért sem vettekvolna fel lapjaink; hanem igenis, ellenkezőleg, zsidók által ellenünkfirkált minden galimathias-nak nyitva állottak hasábjaik; és, és, – mégismindez „loves labours lost” volt. Nemcsak hogy a világból kinevetninem tudták a „nevető” collégák a zsidókérdést; nemcsak hogy
 4. 4. 4agyondorongolni nem tudták azt a „legélesebb fegyver”, a toll emberei;de sőt épen ezen akadályok és utunkba emelt gátak lettek azantisemitismus fejlődésének s megerősödésének, persze öntudatlan ésakaratlan eszközei. Remélhetőleg ugyanily szerep vár azon háromrendbeli „Ellen-röpiratok”-ra is, a melyek Győrött, Kaposvárott és Nagyváradon, zsi-dó részről, folyóiratunk ellen megindítatni szándékoltatnak. A ka-posvárinak előfizetési felhívása egész tisztességes hangon van irva.Nem mondhatjuk el ezt a dicséretet a győriről, legkevésbbé pedig anagyváradiról, a melyben az illető „izraelita polgártárs” pimaszsá-gának egész raktárát a „kirakatba,” az előfizetési felhívásba tette,a melyben egyebek közt egész komoly pofával e füzetek szerkesztőjétmegteszi „zsidó”-nak is. Ez magában véve elég mulatságos dologvolna, ha nem lenne ennek a specificus zsidó észjárásnak egy komolyháttere. Ez pedig abból áll, hogy a zsidók f e l s ő b b emberfaj-nak tartják magukat velünk, európai fajokkal szemben, s mi reánkkörülbelül olyan szemekkel néznek, mint mi nézünk a fekete bőrűnégerre vagy a vörös bőrű indiánra. Ezen felfogást „leggeniálisabban”a Lord Beaconsfield, ó-angol-szász név köpenyébe bujt zsidó Disraelifejté ki, a ki irodalmi műveiben a zsidóságról mint „tiszta vérű”f e l s ő b b emberfajról beszél, a melynek, szerinte, hivatása a „ zagyvavérű” a l s ó b b e u r ó p a i e m b e r f a j o k a t kiirtani. Ez nem másmint a talmud hasonfajtájú tanainak tudományos alapokra fektetése,idealizálása, vagy ha úgy tetszik, apotheosisa. Ez a „geniális” zsidó„államférfiú” egyik, „Tancred” czímű művében egyebek közt követ-kezőleg nyilatkozik: „A k ö z ö n s é g e s n é p elől elrejtett t i t k o s t u d á s s a l fel-ruházott lángszellemek, egész tökélyükben csakis a s é m i t á k (zsidók)közt találhatók fel mai nap is, a kiknek zenészeti felsőbbségük általjelzett f i n o m a b b ο r g a n i s m u s a képesíti őket felfogni, a m á sn é p e k által, d u r v á b b a l k a t ú hallásszervükkel nem h a l l h a t óhalk, gyenge, t e r m é s z e t f ö l ö t t i hangokat. Az európai népek(árják) bírnak ugyan némi s z í n é v e l az ezzel rokon erőnek, deezen erő náluk, érzékiebb véralkat által meg van g y e n g í t v e .Ezek beléphetnek ugyan a pogányok (gentiles) udvarába; de ha-landó mezük sokkal s á r o s a b b , semhogy beeresztethetnének as z e n t e k s z e n t j é b e . Ha fel-felv i l l a n i k is előttük az igaz-ság, ez csak ragyogó ifjúságukban történik, a midőn a világi politikaáltal még meg nem rontva, valamely S i d o n i á t ( ú t m u t a t óz s i d ó b ö l c s e t ) rá tudnak venni arra, hogy részben f é l r e v o n j as z e m e i k előtt a lepelt.”
 5. 5. 5 Így Disraeli; a kinek ezen mystikus szavai magyarán azt jelen-tik, hogy: a zsidó eszmevilágba, a zsidó politika rejtekeibe, a zsidótendentiákba, machinatiókba, imposturákba más mint zsidó – vagyis akinek „ereiben a legvalóságosabb zsidó-vér folyik,” mint az említettnagyváradi „okmány” magát kifejezi, – nem k é p e s bepillantani,mert ehhez esze, f e l f o g á s a s i n c s , mivel ő a zsidóhoz képesta l á r e n d e l t lény, k o r l á t o l t ész. Ha tehát valaki akad mégis,a ki a zsidó coulissák titkait ismeri, annak o k v e t l e n ü l sémitának(zsidónak) kell lennie; és ha azokat a t i t k o k a t dobra üti: úgy azminden bizonynyal a zsidóság „Júdás”-a, amint megtette egész ko-moly pofával ilyen „Júdás” -nak is e füzetek szerkesztőjét ugyancsaka Nagyváradon nyomódott s többszöremlített előfizetési felhívás. Hát t. Laszky Ármin úr, – mert ez a neve az előfizetési felhívásonf i g u r á l ó „izraelita polgártárs”-nak, – igenis, e füzetek szerkesz-tője volt az ön felenyájai „színház”-ának coulissai mögött, s megfor-dult – bizonyára nem jó kedvéből, – azon alvilági műhelyben, a melybena zsidó politika boszorkány-üstjének kotyogása s pöfögése – amely-nek mások csak fojtó kéményfüstjét érzik, – közvetlen közelből hall-ható s tartalma szemmel látható; a mely boszorkány-üstben a nem-zsidók vagyona, életboldogsága, becsülete, élete beleaprítva van, s haa kotyvadék megfőtt, színaranyat öntenek ki belőle az üstöt körül-cancán-ozó sémita „felsőbb” lények. Igen, e füzetek szerkesztőjénekszemei előtt f é l r e v o n t a a l e p e l t Disraeli Sidóniá-ja, és őazóta „adeptus” lett. De valamint e füzetek szerkesztője nem k ö s z ö n t e meg „Si-dóniának” ezt a tudományt, t i t k o s t u d á s t , mint Disraeli mondja;– mert drágán, igen d r á g á n szerezte meg azt: úgy Sidónia„felsőbb faja” sem köszöni meg „Sidóniának,” hogy e füzetek szer-kesztőjének szemei előtt f é l r e v o n t a a lepelt... De mégis!...Mindent egybevetve, ma már, a „Velenczei kalmár” halhatatlan szer-zőjével, a zsidókban oly „vegyes” érzelmeket keltő Shakespeare-rel,ma már e füzetek szerkesztője mégis azt mondja, hogy: „köszönömzsidó, hogy erre megtanítál.” Ε füzetek szerkesztője tehát a zsidóságnak épenséggel nem„Judás”-a; hanem hasonlít azon hadifogolyhoz, a kinek a gondtalanellenség elfeledte szemeit bekötni akkor, a midőn bilincsekbe verten,a táboron keresztül a főhadiszállásra hurczolták, s a ki szigorú rab-ságából mintegy c s o d á s m ó d o n megmenekülve, s ekkép a biztos„kivégeztetést” szerencsésen kikerülve, – honfitársainak az ellen-séges hadsereg ellesett titkait, terveit felfedi. Az ilyen ember pedigse nem áruló „Júdás” se nem „kém”. Hát ugyan mi? Feleljenek errea Laszky Ármin uram „bajtársai.”
 6. 6. 6 És ezzel Laszky Ármin „izraelita polgártársa-sál is quitt-eklennénk. Úgy látszik azonban, hogy a zsidók maguk se bíznak abban,hogy a többrendbeli „Ellenröpiratok” az antisemitákban valaminagy kárt fognak tenni; aminthogy nem míveltek eddig se semmi-féle kárt az ellenünk gyártott, újságbeli „geniális” vezérczikkek,szellemdús” tárczaczikkek s több ilyféle boszorkányságot; s azértellenünk a képviselőházban kellett szerencsét próbálni. Hanem hát ez a „bombázás” sem tűnt ki valami kártékonynak.Sőt ellenkezőleg. Mert bármi volt is intentiója Miklós István képvi-selő urnák akkor, a midőn minap interpellálta a ministerelnök ésbelûgyminister urat a zsidókérdés tárgyában: az eredmény más.lett, mint a mit ő tán czélba vett. Mindenesetre elérte azt, a mit m ia legjobb igyekezet mellett sem tudtunk eddig elérni, hogy t. i.Magyarországon a zsidókérdés p o l i t i k a i jelleget kezd felvenni.Gratulálunk neki ezért a nekünk tett szívességért. Magához az interpellátióhoz bővebb commentárt, legalább ez-úttal, írni nem szándékozunk. Az a fölötti ítélettel úgyis tisztábanlehet s van már eddig is a hazai közönség. S remélhetőleg a jövő éviáltalános választásokig még „tisztábban” lesz vele a v á l a s z t óközönség. Hagyjuk tehát a végeldöntést a souverain népre, a melyelőtt bizonyára Miklós István képviselő úr is meghajol. Közöljük a jelen füzetben az interpellation a ministerelnökurnák arra adott válaszával együtt; s az utóbbinak alkalmából –a mit különben tán felesleges is tennünk, – elvbarátainkat, ügyünkjól felfogott érdekében is, arra kérjük, hogy működésüknél szigorúana törvény korlátai között maradjanak. Mi nem vagyunk se rendbon-tók, se felforgatók, se utczai demonstrálók, se forradalmárok. Ellen-kezőleg, mi épen a zsidóság által felforgatással fenyegetett társadal-munk érdekeit óvjuk, óvjuk azon zsidóság ellen, a melynek felforgatós mindent aláásó működése annál veszélyesebb, mert ügyesen mindiga törvény köpenyével tudja leplezni s fedezni felforgató üzelmeit. Mimint alkotmányos, szabad állam polgárai követeljük magunk számáraa szabad kutatás jogát, meggyőződésünk szabadságát s azon jogot,hogy e megyőződésünknek a törvény korlátai között kifejezést ad-hassunk; czéljainkat pedig csak a l k o t m á n y o s eszközökkel akar-juk elérni. Ennyi jogot, sőt t ö b b e t is, elvbarátaink még a „kaszár-nya-uralom” és a „kis ostromállapot” hazájában, Németországban isélveznek. Mi nem izgatunk gyűlöletre semmiféle osztály, nemzetiségvagy hitfelekezet ellen; mi csak tengernyi bajaink eredeti fő kút-forrását, mi csak az igazságot keressük s mindkettőt feltalálhatni isvéljük. Mint minden egyes embernek, úgy a nemzeteknek is megvan
 7. 7. 7azon természetes joguk, hogy bajaik elhárításával, jobblétre töre-kedhessenek; s a ki nemzetének e jogát tagadásba meri vonni, azlehet minden, de hazája, nemzete üdvét szívén viselő hazafi: nem.És most, ezek elmondása után, ez első találkozáskor t. elvba-rátainkat melegen üdvözölve, hozzáfoghatunk a munkához. A talmud Mióta a zsidókérdés a sajtóban – legalább a külföldön –napirendre került: pro et contra élénk vitatás tárgyát képezi aználunk magán társaságokban. Szerencsére a „pro” vagyis a zsidóságm e l l e t t érvelők mind gyérebbek lesznek, s ha elvbarátaink a nem-zsidók között még ily csodabogárral találkoznának, első kérdésükaz legyen hozzá: „Ismeri-e az úr a talmudot?” Biztosak lehetnekbenne, hogy a csodabogár – hacsak nem a zsidó-tányérnyalók ka-tegóriájába tartozik, – legjobb esetben csak annyit tud erről a do-logról, hogy a szótárban olvasta valamikor, hogy „Der Talmud”annyit tesz mint „a talmud.” Mert ha erről egyebet is tud ő kelme:úgy bizonyára nem áll be Makkabaeus-huszárnak. Más szavakkal: illetékes, alapos ítéletet a zsidókról és a zsi-dóságról csak az képezhet magának, a ki a zsidók e valláspolitikai,erkölcstani, társadalompolitikai, jogi, életbölcseleti, diaetetikai s ál-talában a zsidó összes életviszonyait felölelő és szabályozó törvény-könyvét, habár csak gyenge kivonatban is, ismerni tanulta. A talmud főleg Mózes öt könyvének a rabbinusok által a keresz-tény időszámítás óta adott magyarázataiból és végnélküli casuisticábóláll, s egyes tételei feltétlen tekintélyben részesülnek, mert a talmudszerint minden rabbinus „ c s a l h a t a t l a n.” A talmud szónak tulajdonképi értelme: a zsidó vallás- és er-kölcsszabályok „tankönyve.” Megvalljuk, nem szívesen foglalkozunk e gyűlöletes tárgygyal;nem pedig főleg azért, mert mi a zsidókérdést sohasem tekintettükvalláskérdésnek, hanem tisztán s egyszerűen társadalmi, nemzet-gazdasági, politikai s legfölebb még faji kérdésnek. S ha a talmud-dal: a zsidók vallás- és erkölcstani könyvével mégis elengedhetle-nül foglalkoznunk kell, ennek oka először az, hogy a zsidóknál mintminden keleti, nem-keresztény népnél, az összes politikai, társa-dalmi s egyéb életviszonyok – nem úgy mint minálunk európai-
 8. 8. 8aknál s keresztényeknél jórészben különvált működési kört képez-nek, hanem szorosan s elválhatlanul egybeforrva s a theokratikuslegfőbb tekintélynek feltétlenül alárendelve vannak. Másodszor, foglalkoznunk kell e tárgygyal azért, mert ennekismerete nélkül nemcsak maga a zsidóság egy megfejthetlen rejtélymarad előttünk; hanem a zsidóság működésének« tetteinek s törek-véseinek rugóit sem ismerhetjük, következéskép annak társadalmi sállami életünkre napról-napra nagyobb mértékben – fájdalommalvagy boszúsággal, amint vesszük, – tapasztalt vészes befolyását semérthetjük, s az általa minden irányban előidézett pangást, elsze-gényedést, demoralizátiót, csak mint előttünk megfejthetlen tüne-ményeket látjuk. A talmud ismerete nélkül olyanok vagyunk mintaz az orvos, a ki vagy egyátalán nem ismeri ki magát, vagy hely-telen diagnosist csinált, s ezért a kórt nemcsak hogy orvosolni nemképes, de sőt helytelenül alkalmazott orvosszereivel azon organis-musnak, a melyet megmenteni akart, egyenesen feloszlását idézi elő. A most felhozott érvek ellenében „liberális” zsidók és zsidó-patronusok részéről az az ellenvetés szokott tétetni, hogy hisz atalmudot a századik zsidó sem ismeri, s így annak veszélyes tanaicsak holt betűk maradnak. Hát erre a mi megjegyzésünk először az, hogy ott van a szám-talan talmudiskola az országban, a mely talmudiskolákat a vallás-és közoktatási ministerium a zsidóalapból évi subventióban ré-szesíti, s a mely iskolákban a tanulók semmit mást mint csak tal-mudot s talmudot s ismét csak talmudot biflálnak. S ott vannak azsidó elemi iskolák, a melyekben a talmud rendes tantárgyként ta-níttatik. Másodszor: lehet, hogy sok „szabadelvű” neológ zsidó nemtanulta a talmudot; de hát hogyan van mégis az, hogy kevés kivé-tellel, annak tanait az életben majd minden zsidó oly lelkiismerete-sen (sit venia verbo!) alkalmazza, hogy elkezdve a „handlé”-tól felegészen a milliomos bankáiig, a rongyszedő zsidótól kezdve felegészen a „bárónkig vagy felkutyabőrözött földes- „óraságig,” a re-volversornaliszttól fel egészen a zsidó „államférfiuig” és az Alli-ance Israelite politikusáig, s a buta orthodoxtól kezdve egészen a raf-finirozott kikeresztelkedett zsidóig, valamennyien úgy néznek ki azéletben, mintha mindegyikük egy-egy élő talmudpéldány lenne. Ha valamely tüneménynél nehéz az okot az okozattól megkü-lönböztetni: úgy ez majdnem lehetetlen a zsidónál és a talmudnál.Valjon t. i. a talmud tette-e a zsidókat azokká és olyanokká, a mikés a milyenek tényleg, vagy pedig a talmud nem egyéb-e, mint azsidó szellem hű rajza, paszta extractusa? Mi úgy hisszük, mindkét
 9. 9. 9feltevésben van valami igaz; csakhogy miután tudjuk a történelem-ből, hogy a zsidóság, már a talmud létrejötte előtt is, ismeretes rósztulajdonságai miatt, szintoly gyűlölt volt minden nép előtt mintgyűlölt az mai nap: helyesebb az a feltevés, hogy a zsidók mai napa talmud nélkül is csak ugyanazok és ugyanolyanok lennének minta mik s a milyenek tényleg; következéskép, még ha nem tanultáksőt soha nem látták volna is a talmudot: a „vér” bennük levén, épolyan „talmudzsidók” lennének mint tényleg a milyenek. A talmudtehát ha egyéb nem, mindenesetre hű t ü k r e a z s i d ó b e n s e -jének, 1 e 1 k ü 1 e tének s é r z ü l e t é n e k , s ily értelemben reánknem-zsidókra nézve rendkívül tanulságos s a tényleges viszonyokközött elkerülhetlenül szükséges olvasmány. A talmudot héber nyelvről legelőször Eisenmenger János Endre,heidelbergi egyetemi tanár fordította le 1701-ben. A munkaczime magyarul: „A felfedezett zsidóság vagyis tudósítás arról, mi-ként káromolják sat. a zsidók a keresztyénséget.” A megrémültzsidók minden áron elnyomni akarván Eisenmenger művét, (az ak-koriban nagy értéket képviselt) 12,000 frtnyi összeget ajánlottakfel neki, ha munkáját megsemmisíti. A zsidóknak nem sikerülvénEisenmengert megvesztegetni, megvesztegették I. Leopold császártanácsosait, hogy súgják be a császárnak, miként Eisenmenger mű-ve a katholi ka vallás ellen van irányozva s így megsemmisíten-dő. S csakugyen czélt is értek annyiban, hogy a császár a műnekminden hozzáférhető példányát elkoboztatta. Szegény Eisenmengera folytonos zaklatás gyötrelmeit elviselni nem tudván, bujábanmeghalt; a zsidók pedig még halála után sem szűntek meg őt szi-dalmazni, a mely szidalmak közt a zsidók, önmagukhoz legméltóbbgyalázatot véltek elkövetni rajta azzal, hogy azt híreszteltékróla, miszerint Eisenmenger eredetileg zsidó volt. Eisenmenger halála után, a jeles tudósnak rokonai a sérelemorvoslásáért I. Frigyes porosz királyhoz fordultak, s ennek sikerültmeggyőznie a császárt arról, hogy a zsidók őt gyalázatosan rászed-ték. A porosz király egyúttal felszólította a giesseni, heidelbergiés mainzi egyetemeket, vizsgálnák meg, valjon Eisenmenger művé-nek valamely helye nem idéztetett-e a talmudból hamisan vagy té-vesen; egyúttal a rabbinusokra is ráparancsolt, hogy Eisenmengerművét vizsgálják át, s a mi benne helytelenül lett lefordítva, je-gyezzék meg. Mindnyájan: a három egyetem tudósai úgy mint ar a b b i n u s o k is egyhangúlag kijelentették, hogy Eisenmenger idé-zetei és fordításai megczáfolhatlanok, pontosak s tökéletesen megbíz-hatók. A rabbinusok persze eleinte szerettek volna csórálni-mórálni,
 10. 10. 10de a három egyetem tudósaival szemben nem tehettek, nem merteksemmit sem tenni. Eisenmenger munkája erre I. Frigyes porosz királynak sajátköltségén újra kiadatott, s később a zsidók újabbi fészkelődései foly-tán, a berlini királyi kamarai törvényszék az 1787-ik évben, a műfelett a következő ítéletet hozta: „Az Eisenmenger által zsidó classi-cus írók műveiből merített kivonatok oly hűséggel lettek lefordítva,a mely minden próbát kiáll. Mivel maguk a zsidók bűntettnek tart-ják, rabbinusaik kijelentéseit képtelenségeknek nyilvánítani, csakönmaguknak tulajdoníthatják, ha egészséges eszű olvasók méregbőlmézet, esztelenségből igazságot, türelmetlenségből türelmességedellenségeskedés- és gyűlölségből barátságot és szeretetet kiolvasnia legjobb akarat mellett sem képesek.” Napjainkban a talmudból kivonatot Dr. Rohling Ágost tanárkészített, a mely kivonat „Der Talmudjude” czím alatt már számoskiadást ért, és több európai nyelvre s ezek között magyarra is lefor-dítva lőn. Ezen műve miatt Dr. Rohling zsidó részről heves megtáma-dásoknak s fenyegetéseknek lett kitéve; de azon ezer tallért, a me-lyet jutalmul azok részére tűzött ki, a kik munkájában csak egyet-lenegy hamis vagy helytelen idézetet tudnak is kimutatni, mégeddig egy zsidó vagy tudós rabbinus sem kérte magának kiadatni,noha a zsidó ezer tallér rebachot tudvalevőleg nem szokott meg-vetni. Dr. Rohlingnak előttünk fekvő műve már az 5-ik kiadású,s Münsterben 1876-ban jelent meg, a mely idő óta már szintetöbb újabb kiadást ért meg. Ε mű magyar fordításban „A talmud-zsidó” czím alatt Hecke-nastnál jelent meg, s ennek utóda, a Franklin-társulat néhány évvelezelőtt egy újabb kiadást rendezett, a mely „merényletért” a buda-pesti zsidósajtó a nevezett társulatot annak idején tajtékzó dühheltámadta meg. Mi alább következő idézeteinket a talmudból Rohling említettművéből merítettük. A kiket a dolog közelebbről érdekel, azoknakajánljuk, rendeljék meg maguknak a most érintett magyar fordítást. Fejtegetéseink körébe a talmud vallási része nem tartozván,ez okból is idézeteinkben szorítkozni fogunk csupán a társadalom-politikai s morális kifogásolt elvekre.íme tehát a talmud szavai: Az izraeliták kedvesebbek Isten előtt mint az angyalok. A kivalamely izraelitát arczul üt, az annyit tesz, mintha az isteni felsé-get ütötte volna arczul, mert a zsidó Isten lényegéből való. Azért
 11. 11. 11azon goj (vagyis: nem-zsidó, különösen pedig keresztény,) a kiegy zsidót megüt, a halálra érdemes.” „Ha a zsidók nem lennének, nem lenne áldás a földön, se nap-világ se eső; a miért is a föld népei nem állhatnának meg, ha azsidók nem lennének.” „Mert hát különbség van minden dolgokban; s valamint azemberek az állatok felett állanak: úgy állanak a zsidók a világtöbbi népei felett.” „Marhamag az idegen magva, a ki nem zsidó.” A talmud a nem-zsidókat több helyen „szamaraknak, disznók-nak, kutyáknak” nevezi. „A gojim (nem-zsidók, keresztények) házai állatok házai.” „Ti izraeliták emberek vagytok, a többi népek pedig nem em-berek; mert az ő lelkeik a tisztátalan szellemtől származnak, Izraellelkei pedig Isten szent szellemétől.” Ezen elvnél fogva a zsidó a nem-zsidót nem ismeri el feleba-rátjának, mert állat irányában nem ismerünk felebaráti szeretetet. Azért mondja a talmud: „Nem fogsz irántuk (más népekheztartozók iránt) jóakaratot tanúsítani. Meg van tiltva rajtuk meg-könyörülni; – mert nem helyes, ellenségeink iránt könyörületessé-get tanúsítani.” „Meg van tiltva az istenteleneknek (nem-zsidóknak) köszön-teni; mindazonáltal gyöngymondás az, hogy az ember legyen min-dig ravasz az isteni félelemben. Azért köszöntsünk az idegennek isa ki nem zsidó, de csak a béke kedvéért, hogy magunkat vele meg-kedveltessük és részéről kellemetlenségünk ne legyen. A képmuta-tás ily módon meg van engedve, hogy az ember (t. i. a zsidó) az is-tentelenek (t. i. a nem-zsidók) irányában udvarias legyen, őket tisz-telje s azt mondja nekik, hogy őket szereti; ez meg van engedve,ha az embernek (t. i. a zsidónak) erre szüksége van és a nem-zsi-dótól fél. (Ellenkezőleg az bün.) Mert meg van engedve, ezen avilágon az istentelenek iránt a képmutatót játszani. Azért a zsidóaz istentelenekkel (nem-zsidókkal) jót is tehet, betegeiket megláto-gathatja, temetésükre elmehet, de csak a – békesség kedvéért, hogyőt ne bátsák.” Mivel Izrael és az isteni felség a talmud szerint egyet s ugyan-azt jelentenek, ugyanazért a zsidóké az egész világ. Azért mondjaa talmud: „Ha egy zsidó ökre egy idegen (t. i. nem-zsidó) ökrét agyon-szúrja, úgy a zsidó szabad; ha azonban egy idegen ökre egy zsidóökrét szúrja agyon, úgy tartozik az idegen a zsidónak egész kárát1
 12. 12. 12megtéríteni. Mert az írás mondja: Isten álla, megméré a földet, ésátadá a gojimot Izraelnek.” „Isten a zsidóknak hatalmat adott minden népek vagyona ésvére felett.” „Az izraelitának meg van engedve a goj-on igazságtalanságotelkövetnie, mert meg vagyon írva: f e l e b a r á t o d o n ne kövessel igazságtalanságot, az pedig nincs megírva, hogy a g o j - o n nekövess el igazságtalanságot.” „A goj megrablása – mondja ismételve a talmud, – meg vanengedve.” „A testvéreid közül (vagyis a zsidók közül) levő napszámostne nyomd; a többiek e szabály alól kivéve vannak.” Az a parancsolat, hogy „ne orozz,” a talmud szerint annyittesz, hogy embert vagyis zsidót, nem szabad meglopni; s másuttismét kijelenti, hogy „a nem-zsidót szabad meglopni. Természetesis ez azon elvnél fogva, hogy a zsidóké az egész világ; mert a lopásitt már nem lopás többé; mivel a zsidó csak azt veszi el a mi azövé. A nem-zsidók vagyona a talmud értelmében uratlan jószágmint a tenger homokja; az első foglaló annak igazi tulajdonosa. Mondja továbbá a talmud: „A gojt szabad megcsalnod és uzsorát venned tőle; ha azon-ban felebarátodnak (t. i. zsidónak) valamit eladsz, vagy tőle valamitvész, úgy testvéredet nem szabad megcsalnod.” „Ha valamely zsidónak nem-zsidóval pere van, – mondja atalmud, – akkor megnyereted a pert testvéreddel és azt mondodaz idegennek: így akarja ezt a mi törvényünk (itt egy oly ország-ról van szó, melyben a zsidók uralkodnak;) ha a népek törvénye azsidónak kedvező, akkor ismét megnyereted a pert testvéreddel ésazt mondod az idegennek: így akarja ezt a ti saját törvényetek;ha pedig ezen esetek egyike sem forog fen (vagyis, ha az illetőországban se a zsidók nem uralkodnak se az ország törvénye a zsi-dónak nem kedvező.) a k k o r az i d e g e n t á r m á n y o k k a l zak-latni kell m i n d a d d i g , m í g a n y e r e s é g a z s i d ó é nemmarad. Csakhogy, (teszi hozzá a talmud,) „vigyázni kell, hogy adolog n a p f é n y r e ne j ö j j ö n , n e h o g y a z s i d ó s á g , az s i d ó vallás rósz h í r b e j ö j j ö n . ” „A ki a goj-nak a talált jószágot visszaadja, annak Isten nembocsát meg. Meg van tiltva, a goj-nak az elvesztett jószágotvisszaadni; mert a ki azt visszaadja, vétkezik; mivel azzal csak azistentelenek hatalmát növeli.” „Isten nekünk m e g p a r a n c s o l t a , hogy a goj-tól uzsorátvegyünk, s hogy neki segítséget ne nyújtsunk, hanem kárt tegyünk
 13. 13. 13neki még olyan dolgokban is, a melyekben ő nekünk hasznos; holottizraelitával ilyesmit tennünk nem szabad.” „Meg van tiltva a gojimnak uzsora nélkül kölcsönözni; uzso-rára azonban meg van engedve.” A zsidó „annyi uzsorát vehet a goj-tól, a mennyit a zsidó élet-szükséglete megkíván. Élete kezedben van (óh zsidó) – kiált fel atalmud, – mennyivel inkább tehát pénze.” „A legbecsületesebbnek az istentelenek (nem-zsidók) közöttvedd el életét.” „Meg van tiltva az istenteleneken (nem-zsidókon) megkönyörül-nöd. Azért, ha látod őt elveszni vagy a folyóba belefúlni vagy a ha-lálhoz közel lenni: nem szabad őt megmentened.” .,Ba az istentelen (nem-zsidó) egy gödörbe esik (vagyis bajba,szerencsétlenségbe esik,) nem szabad őt onnan kihúznod; ha egylépcső van a gödörben, kihúzod belőle a lépcsőt és azt mondod:azért teszem ezt, hogy a marhám le ne menjen a gödörbe; ha a gö-dör nyilasán egy kő volt, visszateszed helyére a követ és azt mon-dod: azért teszem ezt, hogy a marhám elmehessen fölötte. „Helyes dolog őket (a nem-zsidókat) kezeiddel megölnöd. Aki az istentelenek (nem-zsidók) vérét ontja, Istennek áldozatot hoz.” „Az a parancs, hogy „ne ölj,” annyit tesz, hogy Izraelből valóembert nem szabad megölnöd: a gojim pedig nem izraeliták.” „A ki egy lelket Izraelből megöl, annak annyiba vétetik, mint-ha az egész világot megölte volna; a ki pedig egy izraelita lelketmegtart, annak annyiba vétetik, mintha az egész világot megtar-totta volna.” A talmud szerint „a nem-zsidó nő, a ki nem Izrael leánya, –„marha,” a kivel (jobban mondva: a m e l y l y e l ) a zsidónak min-den ocsmányságot szabad elkövetnie. Megbízható eskünek a talmud keretében nincs helye, mert miértelme lenne az eskünek á l l a t irányában, s miután a talmud anem-zsidók életét és vagyonát a zsidók tulajdonának hirdeti, az„enyém s tied” fölött nem-zsidó zsidóval jogosan nem is perelhet.Azért a hamis eskü és az esküszegés nem-zsidó irányában, a talmudszámtalan helyei értelmében meg van engedve; csakhogy, a talmudszerint, „vigyázni kell, hogy a dolog napfényre ne jöjjön, nehogy azsidóság, a zsidó vallás rósz hírbe jöjjön.” – A fentebbiekben adtuk a talmud morális elveinek egy részét.S most kérdezzük a hazai sajtótól: váljon továbbra is nemcsakszövetségese és bűnpalástolója, de sőt dicsőítője s tömjénezőjeakar-e maradni ezen bandának, a melynek fentebbi „épületes” tanai
 14. 14. 14az ország védtelen népén naponkint ezer meg ezer vérlázító esetben al-kalmaztatnak? A magyar kormányhoz és törvényhozáshoz pedig azt az inter-pellátiót intézzük: váljon meddig fogják a fentebbi „alapszabályok”alapján az országban működő „közkereseti társaságot” Magyaror-szág népén garázdálkodni engedni? A „kagal” Azon szövetkezetek közt, a melyek a zsidók között nyilvá-nosan vagy titokban szervezve vannak, s a melyeknek czélja a zsidóságerejének összpontosítása, a kaszt egyes tagjai közt a solidaritásérzetének ápolása s fejlesztése, a szigorú társadalmi fegyelemkezelése, s a mely zsidó szövetkezetek mindegyikének éle ellenünk,nem-zsidók ellen van irányozva: tán a legelső helyet foglalja el a„kagal,” a melynek létezése Oroszországban több ízben bíróilagis meg lett állapítva. A kagal eredetileg a zsidó községtanács volt, a mely Oroszor-szágban a zsidók adóját, melylyel a hitközségi szegényügy, beteg-ápolás sat. költségeihez járulni tartoztak, volt hivatva megállapítanis beszedni. Ezen intézményből lassankint egy titkos s a muszka bi-rodalom valamennyi zsidó hitközségei felett uralkodó, sőt –ha máregyébként is nem, úgy – a szomszéd államokba sáskaseregként özönlőorosz-zsidó kivándorlók kíséretében is, ezen országokban is megho-nosult rendszeres zsidó főhatóság fejlődött ki. A kagal tetszés szerint vet ki adókat, hogy azokkal a zsidó ér-dekek előmozdíttassanak, uralkodik a község, az iskolák, sőt mindenegyes zsidó család magán élete felett is. A kagal m i n d e n nem-zsidó vagyonát a zsidó község tulajdonának tekinti,és j o g o s í t o t t n a k t a r t j a magát, ezen v a g y o n t a z s i d ó kk ö z ö t t f e l o s z t a n i . Énnek f o l y t á n s z e r z ő d é s és utal-vány m e l l e t t á r u l j a a z o n j o g o t , m e l y n é l f o g v a azegyes nem-zsidók s azok vagyona kizsákmányol-tat hatnak. A ki a kagaltól magának ilyen monopóliumot megszerzett, azaz illető tárgy egyedüli tulajdonosa; ettől fogva semmi más zsidónaknem szabad semminemű oly üzletbe ereszkednie, a mely a kérdésestárgyat érinti.
 15. 15. 15 A kagal saját tekintélyét részint a rendelkezésére álló roppantpénzeszközökkel, a melyekkel a corrumpált bureaukratiával bíró Musz-kaországban a hihetetlent is keresztül tudja vinni, részint azon súlyosbüntetések által tartja fen, a melyeket a bethdin vagyis a talmu-dista törvényszék által a vétkesekre rovat, s a melyek először pénz-birságból, utóbb a községből való kiátkozásból (excommunicato) ál-lanak. Egy zsidónak sem szabad az ilyen kiátkozottal semmiképenérintkezni vagy üzletet kötni, az ily kiátkozottnak nem szabad üz-letet folytatnia, s neje a mikvé-be vagyis tisztító-fürdőbe nem mehettöbbé. Szóval az ily kiátkozás egyenlő a polgári halállal. Hogy az ilyen zsidó excommunicátió nemcsak zsidókra, h anemk e r e s z t é n y e k r e is kimondatni szokott: annak egy kétségtelenbizonyítékát nyertük, a lapokban s köztük magában a „PesterLloyd”-ban is, Ő Felségének Bukovina fővárosában, Czernowitzbantörtént minapi fogadtatásáról közlött tudósítások alkalmából. A f. é. September 18-ki fővárosi napilapok ugyanis – nagyontermészetesen minden commentár s minden kritika nélkül, – a követ-kező hírt hozták: „A c s á s z á r - k i r á l y és a c s o d a r a b b i . A sadagorairabbi, a ki szinte Czernowitzba jött, hogy a császárt láthassa és„megáldhassa”, előbb az engesztelődésnek egy művét hajtotta végre.Ugyanis a csodarabbi Friedmann Jakab, a ki Lengyel- és Oroszor-szág zsidói által nagy tiszteletben tartatik, néhány hó előtt egy, Sa-dagora közelében lakó keresztény földbirtokost, Mustatza bárót,átok alá helyezte azért, mert a báró a zsidó templom mellé egyk e r e s z t é n y t e m p l o m o t a k a r t é p í t e t n i . Ez a kiátkozásépen nem volt holmi üres hang, üres szó. Amint az átok a bárót súj-totta, minden zsidó visszavonult tőle; egyikük sem akarta gyáraiés szeszfőzdéi termékeit megvenni tőle, sőt a bárót már m a g u k ak e r e s z t é n y e k is k e r ü l n i k e z d t é k . Az átok körülbelül ígyhangzott: „Senkinek sem szabad vele közlekedni, senkinek sem sza-bad vele beszélni, senkinek sem szabad vele üzletet csinálni; merta ki ezt teszi, az legyen átkozott, és senkinek sem szabad olyannalbeszélni, a ki a kiátkozottal beszél.” Mustatza báró nem volt képessokáig daczolni a híveinek fanatismusa által támogatott rabbinus te-kintélyével és tágított, megkövetve a rabbinust. Ennek folytán aztána sadagorai csodarabbi az átok alól a bárót feloldotta. Ezután a cso-darabbi nagy kísérettel és a zsidók tüntető ovátiói között tartottabevonulását Czernowitzba . . . Ennek a csodarabbinak egyedül azorosz zsidóktól 300,000 forint évi jövedelme van, az angol bankbanpedig 2 millió forintja van letéve s ezenfül sok ékszere.”
 16. 16. 16 Íme t. olvasók, itt volt alkalmunk közvetlen közelből láthatniegy kagalista potentátot, a kinek hatalom adatott még a kereszté-nyeket is a zsidó átok alá sikerrel helyezhetni. A kagal képezte és képezi magvát az oroszországi nihilismusszerkezetének, a melyben a zsidók úgyannyira dominálnak, hogymajdnem valamennyi eddig ismeretessé lett nihilista merény-lettevő mint: Goldenberg, Meyer Hartmann (alias Kohn), Dr. Wei-mar, Mladetzki (igazi néven Mladecke), Laib Deutsch, sat. csupazsidó volt. Noha a kagal létezése eddig csak Muszkaországban lett hiva-talosan constatálva, a mely ország tudvalevőleg jelenleg – Norvégiánkivül – az egyetlen állam Európában, a hol az „izraelita polgár-társak”-nak mindeddig nem sikerült semmiféle mauschlerozással,semmiféle pénzügyi nyomással, semmiféle fenyegetésekkel, semmi-féle „attentat”-okkal az emancipátiót kierőszakolniuk; mert a többi,zsidókkal megáldott államokban nemcsak hogy a kagal gaz üzelmei-ről nem volt szabad a hatóságoknak a fátyolt lelebbentem, –hiszenez sokkal nagyobb crimen lett volna a felség- vagy hazaárulásnál,– de sőt a legújabb időkig ezen „civilizált” államokban még ezta szót „zsidó” sem volt szabad nyilvánosan kiejteni: – mindamel-lett a kagal nemcsak Muszkaország, hanem a többi, zsidókkal meg-áldott európai államokban is, nevezetesen h a z á n k b a n is, létezik,csakhogy más-más elnevezés alatt. A kagal nálunk a többi között a következő formákban is mű-ködik. Minden városban egy-egy tekintélyesebb zsidó orvos vagyzsidó ügyvéd vagy más befolyásos zsidó őrködik a „nyáj” érdekeifölött. Akármely zsidónak valami baja van kereszténynyel, a ki el-lenében például igazságtalan követelést akar érvényesíteni, vagyholmi csöndes váltóhamisítás, csalás, hamis bukás vagy egyéb,vérében levő impostura miatt szűkül a kapczája: a „bajban” levőzsidó azonnal azemlített főzsidóhoz fut, a ki egy-egy vidéki városikis Crémieux szerepét játszja. A főzsidó aztán mozgásba hozza akagal apparátusát a gojim által „üldözött” testvér érdekébenA nervus rerum gerendarum természetesen a pénzmag lévén: az ilyközös czélokra a zsidó községbeliek a főzsidónak bőséges pénzesz-közöket bocsátanak rendelkezésére, szóval, rendesen adóznak. Meg-kezdődik az „informátió” A főzsidó, – a ki persze a városban te-kintélyes „izraelita polgártárs,” nagy hazafi, a ki követválasztások al-kalmával a pártfőnökökhöz szokott dörgölődzni, főispáni s egyébhivatalos ebédeknél az „izraelita polgártársak” képét viseli, s a kinem ritkán ékes hangzású szittya névre is változtatja ó-testamen-tomi hangzású nevét, s kit ezért az újságok mint „kitűnő hazafit”
 17. 17. 17magasztalnak, valahányszor nevét tollúk hegyére veszik: főzsidóihivatalos szereplését azzal kezdi meg, hogy „vendégszerető” házá-nál nagy traktákat csap, a melyekre kiváló előszeretettel a közigaz-gatási de főleg a bírói hivatalnoki kar tagjait szokta meginvitálni.(Márti, azokat, a kik az „invitátiót” nem szokták eleve visszauta-sítani.) Ily módon a főzsidó körülbelül már tájékozhatja magát aziránt, hogy hol „rothad valami Dániában.” szóval, hogy hol leheta „pengő argumentumokkal” előállani. A „Bruderschaft” természe-tesen az „előkelő izraelita polgártárs”-sal és „vendégszerető” szívesházigazdával ünnepélyesen megivatik, s így a puszipajtásság még kö-zelebb hozza a rokonlelkeket egymáshoz. A szegény magyar ember – de nem is kell „szegény”-neklennie; lehet jómódú, intelligens, állásbeli ember, – a kinek a főzsidópártfogoltjával: a csaló, hamisan bukott, okirathamisító sat. Lewy-vel vagy Pinkászszal meggyűlt a baja, s a ki ügyének igazságábanbízva, ügyvédén kívül a jó Istenre bízza ügye kedvező elintézését,azt veszi lassankint észre, hogy nem ritka esetben nemcsak sajátügyvéde kezdi lanyhábban venni a dolgot s vele félvállról beszélni,hanem a zsidóval való pere is nemcsak hogy nem mozdul előre, de el-lenkezőleg mindinkább bonyolódik, nem a zsidóra – hanem ő reá akárvallott panaszosra nézve. A „bíró bölcs belátása” elvének mindfurcsább illustrátiói tűnnek fel; megáll az esze, mikor a kapottvégzésekben és Ítéletekben olvassa, miként kell tulajdonképen a tör-vény ez vagy ama paragraphusát érteni, holott az ő józan esze az-egészen máskép hitte eddig értendőnek. Zsidó hamis tanúk oly ténye-ket bizonyítanak ő ellene vagy a zsidó mellett, a mely tények meg-történtére emlékező tehetségének minden megfeszítése mellett semképes visszaemlékezni. Mintha lidércz nyomása nehezednék a szegénypanaszos magyar emberre; a világ mindinkább megfoghatlan rejtély-nek tűnik fel előtte, s ha magát megtapogatva nem lenne meggyőződvearról hogy ébren van, azt lenne hajlandó hinni, hogy álmodik. Azegész „tünemény”-nek pedig a vége az, hogy a magyar ember nemritkán legigazságosabb ügyét is elveszti, miután vagyonának jó részéta perköltségek felemésztették; sőt még szerencsés embernek mond-hatja magát, ha a botnak végét ellene nem fordítják s még ő ellenenem lépnek fel hamis vádaskodás, rágalmazás s egyéb czimeken s benem csukják. De hát fellebbezzen a panaszos! – mondhatja valaki. Hiszentöbbnyire úgyis fellebbez ő, – már t. i. oly ügyekben, a hol a fel-lebbezés nincs kizárva vagy korlátolva; – csakhogy Budapesten megott van a „z s i d ó c ο m i t é” a mely nem ritka esetben sikerrel látjael a zsidó ügyét. A kinek a vidékén a zsidók per alakjában nem tudták
 18. 18. 18kitekerni a nyakát azon okból, mert a vidéki apró Crémieux-k befo-lyása, daczára minden erőfeszítéseiknek, nem tűnt ki döntőnek, nemritka esetben kitekeri azok nyakát az o r s z á g o s z s i d ó c o m i t éBudapesten. Ennek a z s i d ó c o m i t é n a k a fejei országosan ismertnagy p o l i t i k u s o k . Az az ember, a kinek a kagal a hurkot egyszer a nyakába ve-tette, menthetlenül el van veszve, bármily igazságos legyen is ügye.Nincs senki a kihez segélyért sikerrel fordulhat, mint elátkozottól las-sankint mindenki visszahúzódik. Mert mi keresztények e tekintetbenis épen az ellenkezői vagyunk a zsidóknak. A zsidók, ha valamelyfelenyájuk bajban van, mindnyájan iparkodnak őt a bajból kisegíteni:pénzzel, tanácscsal, befolyásukkal mindent elkövetnek, hogy még arablógyilkos zsidót is kimentsék, ha lehet, az igazságszolgáltatás karjaiközül. Mi keresztények ellenben kárörömmel nézzük, ha felebarátunkat,még önhibáján kívül is, valami baj éri; sőt még magunk is elősegítjükbukását, sőt, sőt, gyakran a zsidóval összejátszva, még osztozunk is a ke-resztény felebarátunkon csinált rebachon, feledve azt, hogy tán márholnap a sor reánk kerülhet, mert „hodie mihi, eras tibi.” Azon közhivatalnokok pedig, a kik – különben sok esetben nemcsuda, nyomorult fizetésük vagy eladósodottságuk mellett, – elégkönnyelműek vagy bűnösek, a zsidó által elébük vetett lépre, ostobagimpli módjára egyszer rámenni: többé nem a magukéi; a zsidó ör-dög rablelkei ők attól a percztől fogva. Az első „ajándék” elfogadásaután a zsidó többé nem kérni megy az ilyenhez, hanem p a r a n c s o l n i ;azon percztől fogva hivatalos állása s így kenyere, becsülete s ígyélete, családjának existentiája a zsidó kegyelmétől függ. Itt tűnik felaztán egész meztelenségében a zsidó valódi jelleme, vadállati, vér-szomjas természete. A zsidó által corrumpált közhivatalnok azontúlk é n y t e l e n visszaélést visszaélésre, büntettet bűntettre halmozni. Akagalnál meg van az ilyen megvesztegetettek névsora, s jól tudja akagal, hogy ilyen egyénekhez minden esetben b i z t o s a n fordulhat.A budapesti „zsidó comité” egyik válfaja a „ z s i d ó b u r e a u , ” amely kiválólag közmunkavállalatok ügyeivel foglalkozik. Itt már nemrongyos száz meg ezer forintok szoktak kérdésben lenni, hanem takarosszázezerek és milliócskák. Nem fejtegetjük ezúttal bővebben ezen zsidób u r e a u piszkos üzelmeit, csak egyszerűen felhívjuk reá a jelenlegi köz-munka- s közlekedésügyi minister úr figyelmét. Ezen z s i d ó b u r e a uengesztelhetlen gyűlölete s machinátiói miatt kellett megválnia a köz-munka- s közlekedésügyi ministeri tárczától Péchy Tamásnak, a kineklegnagyobb hibája az volt, hogy a z s i d ó b u r e a u üzelmeiről, sőt tánlétezéséről sem levén még sejtelme sem, nem ugrasztotta szét ezt abűnbandát, s így a banda ugrasztotta őt ki ministeri székéből azon
 19. 19. 19hiedelemben, hogy ő utána majd egyet az „Unsere Lait” -ból tétetmeg közmunka- s közlekedésügyi ministernek, a mikor aztán lettvolna öröm Izraelben. Szerencsére, úgy látszik, a j e l e n l e g i viszo-nyok között, hiábavaló minden ilyenféle zsidó mesterkedés; és a mikorPécliy után, a z s i d ó b u r e a u nem kis boszúságára, Ordódy Pállett közmunka- s közlekedésügyi minister, a z s i d ó b u r e a u nagy-torkú lapjaiban savanyu képpel urbi et orbi ki is jelentette, hogy aközlekedésügy” (értsd: a z s i d ó b u r e a u érdeke) a ministerválto-zással tulajdonképen nem nyert. Azóta, úgy látszik, az „izraelita pol-gártársak” le is tettek azon reményről, hogy Magyarországon egyha-mar zsidó minister is lehessen. Egyébkint pedig a „kagal” lankadatlanul s akadály nélkül mű-ködik tovább a keresztény lakosság vagyonának elescamotírozá-sában, a mindinkább kifosztogatott nép demoralizálásában és földön-futóvá tételében. Nem terem annyi fa széles Magyarországon, a mely-ből annyi akasztófát lehetne összeütni, hogy a zsidó patkánykirály-nak: a kagalnak révén véghezvitt gazságok s büntettek elkövetőit rá-juk felkötni lehetne. De hisz nem is az ő osztályrészük a megérdem-lett akasztófa, hanem azon nyomorultaké, a kik minden vagyonukbólkifosztatva s családjuknak a koldusbotot látva kezükbe nyomva: két-ségbeesésükben fejszét fognak vagy fegyvert ragadnak, és· zsidó zsa-rolóikat s kínzóikat magukkal rántják le a pokolba, a melybe lelket-lenül beletaszították őket. Ezen szerencsétlenekre van § a büntetőcodexben, – a kagalista zsidókra nincsen. Ezek vagyonos embe-rekké, földesurakká, bankárokká, lovagokká, nemesemberekké, bárókká,és, és, néha még nagynevű politikusokká is lesznek. Reformálható-e a zsidóság? A múlt nyár folyamában könyvárusunktól küldött több németzsidóellenes könyv között egy magyar füzetecskét is kaptunk ezenczimmel: „A magyar d a l c s a r n o k k é r d é s é h e z ” borsodi Szi-lágyi Dezsőtől. (Kiadó Veresegyházi Cs. J. Budapest, 1880.) Ugyan mit keres ez a kis füzet az antisemitikus könyvek kö-zött? – gondolánk magunkban. Azonban, a fővárosban grassáló né-met-zsidó „Sänger”-ek ellen intézett és egy magyar dalcsarnoknakBudapesten való felállítását indítványozó füzetet lapozgatva,mindjárt bevezetésül nagy meglepetésünkre – mert ily magyar
 20. 20. 20nyomtatvány vajmi ritkán került e d d i g szemeink elé, – a követ-kezőket olvassuk: „Ha zsidóvá kellene lennem, kitépve hajamat, megcsonkítvaorromat és füleimet, akasztófa-bélyeget sütnék homlokomra, s úgymutogatnám magamat félmeztelenül, hogy méltó példányképül szol-gálhassak a ióbi utálatra s megvetésre, mely nyugat civilizált birodal-maiban a zsidóságot oly méltán s érdem szerint sújtja s gyászos ül-dözés tárgyává teszi.” Továbbá: „Mindaz, mit egyenkint s együttvéve ma corruptió-nak neveznek, tisztán a zsidóságban bírja okozati alapját, miutánmindazon szerencsétlen sorsú üzletek, vállalatok s manipulátiók, me-lyekre a rosz példát mutató zsidóság, mindenkor csak az anyagi ha-szon reményében adja magát rá, rendkívüli befolyással bírnak a tár-sadalom és közerkölcsiség sülyedésére. A hamis kereset, üzérkedés,üzleti csalás s álszíneskedés egyedül csak a zsidóság által gyakorol-tatik.” Ezen és a zsidókérdés helyes felfogásáról tanúskodó hasonlófejtegetések után, – a melyeknél tanúsított s magyar írónál eddigvajmi ritkán tapasztalható volt férfias nyíltságáért mi a szerzőnekteljes elismerésünket fejezzük ki, – a szerző hirtelen ellenünk és anémetországi antisemita liga ellen fordul azon okból, mert ő, tőlünkeltérőleg, a zsidóban egyedül v a l l á s á t kifogásolja, a mely neki„achillesi sarka”, s ugyanazért szerinte egyedül a zsidó hit „refor-málásában és modernizálásában” keressük a zsidókérdés megoldásá-nak eszközeit Hát t. b. Szilágyi Dezső úr önnel abban is egyetértünk, hogy azsidónak a talmudon alapuló vallása egyik főoka annak, miért nemolyan a zsidó mint akármely más népelem. De hát először, mai nap-ság pusztán valláskérdéseken nyargalódzni egyszer mindenkorra nem»divatos” s egyhamar nem is lesz azzá. Már pedig, ha czélt akarunkérni, a zsidókérdés megoldásának oly formuláját kell kitalálnunk, amely formula egy részről a közönség „szája ize szerinti”, másrészrőlpedig a siker biztosítékát is hordja magában. Másodszor: azt a kérdést intézzük a t. szerző úrhoz: mikéntérti ő „a zsidó hit oly irányú reformátióját s modernizálását, melyazt a keresztény hithez hozná közelebb”? – Mi úgy tudjuk a tör-ténelemből, hogy minden vallási reformátor eddig az illető reformá-landó felekezet körében s tagjai közül támadt, nem pedig ezen körönkivül. Mózes, Jézus Krisztus, Mohammed, Photius, Luther, Calvin,Wesley s a nagy számú, utóbb keletkezett apró keresztény felekeze-tek alapítói mind magukban s a j á t e g y h á z u k kebelében kezdtékmeg a reformatio munkáját. K í v ü l r ő l , idegenek által reformáltatni
 21. 21. 21valamely egyházat csak az államhatalom vállalkozhatik, de ekkor iscsakis u g y a n a z o n egyház befolyása alatt álló államhatalom, minttörtént például Angliában VIII. Henrik alatt. Más v a l l á s ú ural-kodók még sohasem voltak képesek egy egyházat reformálni; ezen,b. Szilágyi Dezső úr által jelzett „reformatio” a történelemben val-lás ü l d ö z é s név alatt ismeretes. A pogány romai császárok is „re-formálni” akarták az akkori kereszténységet, a középkorban az albi-genseket is „reformálni” akarták, és Spanyolországban az inquisitióvolt b. Szilágyi Dezső úr fogalmai szerint a „reformatio.” Hogy a zsidó hit reformáltathassék: arra szükséges, hogy ma-gának a zsidóságnak kebeléből támadjanak reformátorok. Reformáto-rok helyett azonban a zsidóság kebelében csak R e b H i 11 e 1 s ha-sonló szőrű csodarabbikat látunk támadni, a kik a zsidóságot a he-lyett hogy a talmud mocsárjából kivezetnék, abba még mélyebbensülyesztik. Hagyjuk tehát t. b. Szilágyi Dezső úr a zsidók vallását. Legyen nekikaz ő hitük szerint. Csakhogy elfogadva mint adott tényt a zsidó val-lás társadalomellenes és a keresztény vallás elveivel homlokegyenestellenkező tanait: hirdessük azt, hogy mi keresztények és a zsidók,egymás mellett, így meg nem élhetünk, vagy mi pusztulunk vagy őkpusztuljanak. Mi e földet elhagyni nem akarjuk; távozzanak tehátők Isten hírével közülünk olyan népek közé, a melyek békén engedikmagukon a talmud tanait alkalmaztatni, vagy pedig, a nemzetiségielv érvényrejutásának mai korszakában, alakítsanak maguknak kü-lön államot akár Palaestinában akár máshol széles e világon, a holaztán éljenek és uralkodjanak maguk között és a hol, a talmudotönmagukra alkalmazva, miattunk tetszés szerint felfalhatják egymást B. Szilágyi Dezső úr, a zsidó hit „reformálásán” kívül még azáltal hiszi a zsidókérdést megoldhatni, ha a zsidóság elfogadja az „államnyelvét,” vagyis Magyarországon gyakorlatilag véve a dolgot: szakítsona zsidóság véglegesen a német nyelvvel és beszéljen minden zsidó ma-gyarul. Senki sem óhajtja nálunknál jobban azt, hogy a magyar állam hiva-talos nyelve, a magyar nyelv törvényes s őt mint az államalkotó magyarelem nyelvét a dolog természete szerint is megillető jogaiba helyez-tessék; hogy a haza minden polgára, saját anyanyelvén kívül értseaz állam nyelvét legalább annyira, hogy az állam hivatalos nyelvénvele mint az állam polgárával a kölcsönös megértés lehetővé legyen.Ez még a nemzetiségi törvény elveibe sem ütközik; mert hiszen egyés ugyanazon ember nem két hanem akár tíz nyelvet is beszélhetvagy legalább érthet a nélkül, hogy e miatt saját anyanyelvét elfeled-nie vagy féltett nemzetiségét megtagadnia kellene.
 22. 22. 22 De, a midőn mi az állam nyelve jogainak érvényesítését sürget-jük: egy perczig sem jut eszünkbe azt gondolni, hogy, ha sikerülneis a zsidóságot a német nyelvtől elválasztani, – a mi még nagy kérdés– s őt magyarul „beszélővé” tenni: ez által hazánkban a zsi-dókérdés is megoldva lenne. Szükségesnek tartjuk bővebben kiterjeszkedni ezen fontostárgyra főleg azon okból, mert e tekintetben b. Szilágyi Dezső úrszintazon nézettévkörben mozog, mint egész journalistikánk s intelli-gens közönségünknek túlnyomó része. A zsidók magyarosítása(nem: magyar rá t é t e l e , a mi már elég jellemző magában véve is,) egydivatos „Schlagwort-”tá vált nálunk úgyannyira, hogy, ha valamely élel-mes zsidógyerek valamely lapban mellét verve esküdözik hogy ő„magyar,” a „derék izraelita polgártárs” czikkét siet a szerkesz-tőség hízelgő glossákkal kísérni, s őt mint a többi, németül papolózsidónak utánzandó példányképül szolgálandó „magyar hazafit” bemu-tatni. Lapjaink elragadtatása pedig épen nem ismer határt akkor, liavalamely, Proteust utánzó zsidó, a ki sok esetben eddigi ékes németvagy zsidó neve alatt az imposturákat továbbra biztosságban neműzhetvén, hogy az emberek ne ismerjenek rá, megmagyarositja a ne-vét, s lesz például Hersch Ábrahámból Báthory Taksony, JeitelesPinkászból Böszörményi Tuhutum, Mandelblűh Jónásból HunyadyZoltán, sat. sat. Hogy ujjonganak ezek a jámbor újságok az ilyen zsidómetamorphosisok felett. A régi, roszhirüvé vált német vagy ó-testa-mentomi névből kivedlett uzsorás, csaló, hamisan bukott sat. frátertlapjaink örömükben azonnal megteszik „magyar hazafi”-nak, amire az élelmes zsidó „Proteus” persze jókat nevet a markába, s uj,jó hangzású magyar neve alatt még inkább jogosítva érzi magát av a l ó d i magyarok bőrét nyúzni; mert hiszen ő ellene mint „ma-gyar hazafi” ellen újságainknak többé nincs a legkisebb kifogása sem,s egyik „magyar ember” miért ne nyúzhatná le a „másik magyarember” bőrét? – Hanem azért az újdonsült „magyar hazafiak”:Báthory Taksony, Böszörményi Tuhutum, Hunyady Zoltán sat. otthona Régilében-nel meg a Szálilében-nel meg a kis Dollival, Kóbival sat.sat. azontúl is csak németül karattyulnak, azontúl is csak a „Halbkreu-zer-Sornál”-ok buzgó előfizetői, a b. Szilágyi Dezső úr által annyiraperhorrescált német-zsidó „Sängerei”-ok Maecenásai s a mi a legfőbb:azontúl is csak a talmud hívei maradnak. Mert hát hiábavaló erőlködés a zsidót „anyanyelvétől,” a né-met nyelvtől elvágni akarni. A németek maguk panaszkodnak, hogynem tudják maguk se megmagyarázni maguknak, mi az oka annaka veszett fátumnak, a mely a német nyelvet érte azzal, hogy majdnemaz egész világ zsidósága az ő nyelvüket „rontja.”
 23. 23. 23 Énnek a sajátszerű tüneménynek physiologiai oka, nézetünkszerint, valószínűleg abban rejlik, hogy a germán törzs – különösenannak német ága, – erős kosmopolitikus hajlamokkal bír. A zsidó-ság pedig a kosmopolitismus fő képviselője. Ezen esetleges közös vo-nás vonzza őt a német nyelvhez, a mely világnyelv neki kereskedelmifoglalkozásában, – nomád természetét nem is említve, – az egészvilágot megnyitja. A német nyelv használatáról tehát a zsidóságnak lemondani selfogadni az illető többi népek nyelvét, a melyek között lakik, annyittenne, mint kosmopolitismusáról lemondani s a világkereskedelmetkezeiből kiesni engedni. Ezt pedig a zsidóság önként sohasem fogja tenni.Hisz csak a múltkoriban történt, hogy a 4/5 részben zsidó lakossággalbíró Brody város hevesen összetűzött a galicziai tartománygyűlésselazért, mert ez az iskolákat a nevezett városban is lengyelesíteni akarta.A brodyi zsidók váltig vitatták, hogy ők „német” nemzetiségűek, saz osztrák birodalmi törvényszék által ítéletileg ki is mondatták,hogy az ő mint „németek” iskolái azontúl is németek maradhatnak. És ilyenek akkor történnek, a mikor épen Németországbanfolyik az élethalálharcz a németség és a zsidóság között. És ez a sajátszerűnek látszó tünemény nemcsak b. Szilágyi Dezsőurat keltette már csudálkozásra, akié kérdésről a következőket írja:„És épen ezért semmin sem csudálkozom annyira mint azon, hogy azsidóság még a nagy német birodalomban is a legdühösebb üldözéstárgya lőn. Ez valóban megfoghatlan! Hiszen a zsidóság valóságosapostola s úttörőjeként volna tekinthető a germanizátiónak! A merreMagyarországon elszármazik, mindenüvé a német nyelvet viszi ma-gával, hogyan s mikép lehet tehát az, hogy ezek daczára a zsidóságmég a németeknél is oly óriási ellenszenvet kelthetett fel magaellenében?” Hát majd ezt a „megfoghatlannak” látszó tüneményt megmagya-rázzuk mi. Ennek az egyszerű oka az, hogy a zsidó, még ha annyiraelsajátítja is valamely nemzet nyelvét, hogy más nyelvet teljességgelnem is ért, sőt annak a nyelvnek még „apostola s úttörője” is, csakolyan z s i d ó marad bensőleg, mintha csupán s egyedül csak a hébernyelvet értené. A zsidó assimilátiójára más népfajokkal már nemelégséges, – mint elégséges az más népelemeknél, – hogy azon népeknyelvét magáévá tegye: oda szükséges a z s i d ó traditióknak a csa-lád körében való teljes elmosódása, a mi a kereszténységbe való beol-vadással, csak generátiók múlva történhetik meg. Hajlandó-e a zsidóságtömegesen a kereszténységet – legyen ez a kereszténységnek bár-melyik formája, – felvenni és z s i d ó traditióiról lemondani? Minem hisszük.
 24. 24. 24 Az illető nemzet nyelvének a zsidók által való elfogadása –egyebekben megtartva sajátszerűségeiket, – vészesebb az illetőnemzetre nézve, mintha idegen, érthetetlen nyelvet beszélnek. Merta közös nyelv használata a zsidó és nem-zsidó közt egy ujabbikülső válaszfalat rombolván le, csak közelebb viszi ezen, mindenegyebekben egy tátongó űr által elválasztott és össze nem olvadhatóelemeket egymáshoz, nem az illető nemzet előnyére, hanem egyenesromlására. A közös nyelv egy új fegyver lesz a nép ellenségénekkezében, a melyet e nép ellen fordít. A ki nyelvünket nem érti,nem képes oly könnyen bennünket rászedni mint az, a ki nyelvünkutján még gondolataink menetét is ellesi. Hiszen ott vannak példáulami „magyar zsidó” journalistáink. Mit csinálnak ők? Írnak czikkeketa magyar nép számára z s i d ó érdekben. Tehetetlen dühtől tajté-kozva esnek reánk majdnem valamennyien, ha valamely lapban vagypláne az országgyűlésen a zsidó üzelmek ellen felszólalni merész-kedünk, és piszkolnak, káromolnak bennünket s a j á t n é p ü n kelőtt, ugyanazon nép előtt, a mely nép érdekeinek a zsidó zsarolásokellenében védelmére kelünk. Ha valamely kaftános, fürtös lengyelzsidó, a ki érthetetlen tolvajnyelvet (jargon) hadar előttünk, a ki-nek zsebkendője félig két ujja, félig kaftánjának fénylő ujja, s a kinekkóczos haja és szakálla vadonjában nem siker nélkül lehetne hajtó-vadászatot-rendezni, ha hozzánk közelíteni mer, legalább is háromvlépésnyire hátrább állunk tőle, és ő kelme hiába erőlteti meg szó-noki tehetségét, bennünket ugyan be nem fon. Hanem az az elegánszsidó dandy, a ki közibénk furakodva kilesi gyengéinket, a ki „pertu” velünk s élvezi a puszipajtásság minden jogait s annyiszora mennyiszer vissza is él velük, magyar lapokba „szellemdús” tár-czaczikkeket s „mély államférfiúi belátásról tanúskodó” vezérczik-keket irogat, sőt tán még a „Zabszem Jankót” is szerkeszti, a holitél elevenek és holtak felett, és korbácsát mindenkinek feje felettsuhogtatja, a ki elég vakmerő a zsidó szemtelenség ellen csak egykukkot is szólni, s a ki a dühbe-jövetelt affektálja, ha valaki„magyarságát” kétségbe merészli vonni: az ilyen species aztán azigazi veszedelmes zsidó. Ezek maholnap monopolizálni fogják amagyar nemzetiséget, s ha szólni merünk ellenük, kitagadnak ben-nünket saját nemzetiségünkből is. A minthogy már kezdtek javábanígy járni saját zsidóikkal a jó németek. S itt a főoka annak, miértbőszült fel annyira a német nemzet saját nemzeti nyelvének „apostolas úttörője,” saját zsidósága ellen. Míg Németország egysége létre nem jött, a zsidó elem nemszúrt oly szemet Németországban. A közös nemzeti érzület úgyszól-ván csak a német hazafi-írók költeményeiben nyervén kifejezést, a
 25. 25. 25zsidóságra nézve oly veszélyes n e m z e t i s é g i elv, a particularis-mus mellett nem tudott érvényre jutni. A német tudományosságabstract, minden nemzeti jelleget nélkülöző iránya mellett, nem igenfoglalkozott a korkérdések gyakorlati fejtegetésével; a nemzetiközszellem pedig, a közös haza ügyeinek ziláltsága mellett, a biro-dalmi egység s a particularismus elvei között ingadozván: aközfigyelem ezen elveknek meglehetősen theoretikusan vitt harczánkívül, más politikai kérdésekre nem igen terjedt ki. Hozzátehetjükmég, hogy a zsidóság üzelmei kis államokban, a melyekben mintegypatriarchális kormányzat uralkodik, sokkal inkább ellenőrizhetőkmint nagy birodalmakban. Az észak-német szövetségnek 1866-ban s még inkább a németcsászári birodalomnak 1871-ben történt létrejöttével azonban ezenviszonyok gyökeres átalakuláson mentek keresztül. Ugyanazok anémet zsidók, a kiknek hideg közönyössége, hazafiatlansága a németnemzeti ügy iránt abban is nyilvánult, hogy a közvetlenül a német-franczia háború kitörése előtt, a hadviselés költségeinek előteremtéseczéliából aláírásra bocsátott kölcsön a németországi börzéken jobbanmint nem megbukott: a birodalmi egység ténynyé válta után egy-szerre nagy, a legnagyobb „német hazafiak” lettek. A német parti-cularismus sok apró akadályt gördítvén útjukba: a „reichsfreund-lich” párt főkolomposaivá, s mivel a siker az ő istenük, Bismarckherczeg nagy imádóivá, farkcsóválóivá lettek. A német birodalmigyűlésen a zsidók aránytalanul nagy számban lévén képviselve,a nemzeti szabadelvű párt zsidó előcsahosai: Lasker, Bamberger,Oppenheim, Löwe-Kalbe, Sonnemann, Friedenthal (egyúttal poroszminister is,i Wolfison sat. sat. szájaskodása és a nagy számúzsidótányérnyalók csatlóssága mellett, megkezdődött nagyban a„reform” zsidó érdekben, a mely „reformokról” Glagau Otto a „DerBörsen- und Gründungsschwindel in Berlin” czímű, örök történelmibecsű művében a következőleg nyilatkozik: „A nagy „szabadelvű” párt, a mely újongva és hódolva tolon-gott most azon államférfiú körül, a ki ellen azelőtt oly elkeseredet-ten harczolt, azontúl kevésbbé a politikai, mint inkább a gazdaságivagy tulajdonképen a manchesteriánus „szabadságért” fáradozott;a mely szabadság a kézműt, az ipart, a kereskedelmet és a specu-látiót minden törvényes korlát alól felszabadítva, az állami felügye-let helyett a „szabad versenyt” állítja fel, és a tőkének minden ön-kényességet megenged. Egy „szabadság” helyett kaptunk most egy€ §ész „sereg szabadságot;” a színházszabadságot, a költözködésiSz abadságot, az uzsoraszabadságot s mindenekfölött, a részvénysza-
 26. 26. 26badságot és börzeszabadságot. Mint a záporeső zúdult reánk a sok„szabadság.” A korcsma-szabadság a lebujokat és a pálinkásboltokat hihetetlenszámra szaporította. A színház-szabadság a külvárosi színházak s azügynevezett „Tingel-Tangel”-ok véghetetlen mennyiségével árasztottel bennünket, a melyekben a bárgyúság uralkodik és a trágárság vi-rít. A költözködési szabadság a vidéket elnéptelenítette, a mezei-gazdászattól a munkaerőt elvonta, és elárasztotta beözönlő idegenek-kel a nagyvárosokat, a melyekben azóta a bárdolatlanság és bizton-ság-hiány, a fajtalanság és bűntettek, a nyomor és szükség, a ragályokés a halandóság hatalmas lendületet vettek. Az iparszabadság meg-rontotta a kézműipart és összezúzta az iparos osztályt, a kontárko-dást és pfusolást előmozdítva, az éretlen legényt vagy inastönállóvá téve, ellenben a mestert bér-vagy gyári munkássá sülyesztvele. Az uzsoraszabadság privilégiumokkal ruházta fel a „nyaklemet-szőket”, zálogkölcsönzőket és a visszavásárló tüzéreket, azokat avampyrokat és pióczákat, a kik a könnyelműség és a szükség rová-sára híznak, s áldozataikat a társadalom minden osztályától megkö-vetelik. Az akczia-szabadság pedig, – a leggonoszabb valamennyiközött, – inaugurálta a hírhedt gründer- és szédelgési aerát,hozzáfogott a nagy börze-orgiához, a hol az egész népet a legarczát-lanabb módon kizsákmányolták, s aztán természetszerűleg bekövet-kezett a súlyos válság, a mely a keresetet és a forgalmat évek ótabénítja s a melynek vége még teljességgel el nem látható.” Ekkép Glagau. Hozzátehetjük még mindezekhez, hogy a zsidóLassalle tanainak alapján, részben zsidó vezérek megteremtették asociáldemokratiát, a mely sociáldemokratia a német nemzeti egységlétrehozója, az ősz Vilmos császár ellen – egyik izben a s é m i t aNobiling által – merényleteket vitt véghez; – hogy a zsidóság azállamot és a protestantismust a katholika egyház ellen felheczczelte,létrehozva vagy legalább elmérgesítve a „kulturkampf”-ot, a mely-nek következményeiből Németország még ma is alig képes, a legjobbakarat mellett is, kibontakozni; – hogy a zsidóság a szabadelvűprotestánsokat a „Mucker”-oknak gúnyolt lelkészi kar ellen uszította;– hogy a kereszténység alapjait ezertorkú journalistikájában napon-kint mind jobban és jobban aláásni iparkodott, a keresztény vallásrólmint az „akasztott ember vallásáról,” a megváltás jelvényéről, a ke-resztről pedig mint „római akasztófáról” beszélve; – hogy abörze-svindlivel nemcsak az öt milliárd hadisarczot tökéletesen a zsidókzsebeibe elescamotírozta, de sőt azzal a német nemzetgazdaságonis majdnem pótolhatatlan sebeket ütött, úgy, hogy Németországaz öt milliárd hadisarcz felvétele után szegényebb lett mint
 27. 27. 27annakelőtte volt; – hogy az uzsorás zsidók a földműves osztályt –különösen a keleti tartományokban – jobban mint nem tönkretet-ték, miáltal mind nagyobb és nagyobb tömegek keresték utolsó mene-déküket a haza földjének elhagyásával az Amerikába kivándorlásban;– hogy a hírlapoknak majdnem 4/5 részét kizárólag kezükbe kerít-vén, a v a l ó d i német írók, tudósok, művészek mindinkább háttérbelettek szorítva a „nagy” írókká, tudósokká, „geniális” művészekkéfelfutt zsidók által, a kiknek minden zsidó lap csinálta a reclame-ot,ütötte nekik a nagy dobot. Azontúl Kant, Hegel, Fichte, Schopen-hauer sat. helyébe” Mendelssohn Mózes lett a „legnagyobb német”philosoph; s azontúl mit akart egy Schiller, egy Göthe, egy Herdersat. a „legnagyobb német” irók: Heine, Börne, Auerbach, Lindau s atöbbi zsidó íróval szemben? Anci last not least, – az igazi nagy„német” politikusok, a kik még magát Bismarckot is „rettegésbentartani” vélték: z s i d ó birodalmi gyűlési képviselők voltak, élüköna nagyszájú de üres fejti zsidó Laskerrel, a kit, „Izrael világító szövétne-két,” a ma már szerencsésen megboldogult német „nemzeti szabadelvű”párt „ Deák Ferencz”-ének szerettek ők nevezni. A birodalmi gyűlésiképviselőválasztásokat a berlini zsidó agitationalis bureau vezette, amelynek kegyei nélkül „szabadelvű” jelölt be nem juthatott a parla-mentbe. A kik a zsidó vezérlet alatt állott „szabadelvű” párt jelszavairanem esküdtek, „reichsfeindlich” -nek, a birodalmi egység ellenségeinekdeciaráitattak, s a zsidóság a tulajdonképeni németség ellenében javábankezdte a „valódi német”-et játszani, a mely előtt az igazi német nép azsidó Börne gúnyszava szerint csak „Bedienten-Volk” (inasnép) volt.Sőt a zsidó politikusok szemtelensége már arra is vetemedett, hogy a„Jom kipur”-t, a „kiengesztelődést zsidó nagy ünnepet államiünneppé tétetni követelték, és zsidó-doktorok által azt is javaslatbahozatták, hogy „egészségi szempontból” hozassék be a hadseregnéláltalánosan a k ö r ü l m e t é l é s . Nem fűzzük ezúttal tovább e fejtegetéseket, mert hiszen a kö-vetkező füzetekben úgyis bő alkalmunk lesz az ez irányú németor-szági viszonyokkal foglalkozni. Itt csak főbb vonásaiban futólagosrajzát akartuk adni azon pusztításnak, fenekestül való felfordulásnak,a melyet a német közviszonyokon a zsidóság egy évtized alatt vég-hezvitt. Ennyi mindenféle „tarkaság” végre a csöndes vérű németeknekis – de magának a vas-kanczellárnak is, a ki a zsidók üzelmei ál-tal már saját nagy művét is kezdte veszélyeztetve látni, – „sok”kezdett lenni, és eleinte szórványosan, 1879-től fogva azonban tö-megesen és szakadatlan sorban jelentek meg és jelennek meg a zsi-dóság ellen a hírlapi czikkek, hevesebbnél hevesebb röpiratok s tudo-
 28. 28. 28mányos munkák; megalakult, a porosz kormány által megerősítettalapszabályok alapján, az Antisemita-liga; s mindezek úgyannyirafelrázták tompultságából a német közszellemet, hogy a zsidókérdésNémetországban most már mint égető politikai kérdés formaszerinta napirenden van, s előreláthatólag már a közelben parlamenti vitáktárgyát fogja képezni. S mi mindebből a tanúság, a mit ez alkalommal belőlük le aka-runk vonni? Az, hogy bármennyire elsajátítsa is a zsidóság vala-mely nemzet nyelvét, „az állam nyelvét,” sőt még ha „apostola súttörője” is e nyelvnek: a zsidó azért csak olyan zsidó marad,mintha csupán zsidóul értene s beszélne; és hogy a nemzeti nyelvelsajátítása a zsidók által nemhogy előnyére válnék az illető nem-zetnek, de sőt – mint a németországi példa mutatja, – egyenesenromlására vezethet; mert a zsidók attól fogva már úgy gerálják ma-gukat, mint a „tulajdonképeni” németek, francziák, magyarok, sat.,s a nemzet vagyonán kívül még nemzetiségét is confiscálni akarjákmaguknak. Azért m i is azt mondjuk, hogy igenis magyarosítsuk zsi-dóinkat, (jellemző, hogy mindig csak a zsidók magyarosodásá-ról és nem magyar rá v á l á s á r ó l szoktunk beszélni, a mi pediglényegesen két különböző fogalom s csak azt bizonyítja, hogy ma-gunk is ösztönszerűleg érezzük, mikép lehetetlen, hogy a zsidókmint zsidók valaha magyarokká válhassanak), ismételjükazért csak magyarosítsuk zsidóinkat; mossuk a szerecsent, nohameg vagyunk győződve, hogy bőre sohasem lesz fehér; erőlködjünkzsidóságunkat „anyanyelvétől”, a német nyelvtől elvágni, noha ezsoha sem fog sikerülni; de egy perczig se ringassuk magunkat abbanaz illusióban, hogy ez által egyszersmind a mindnyájunkra lidércz-ként nehezedő zsidókérdést is megoldhatni fogjuk. Nemcsak reánknézve kedvezőleg megoldhatni nem fogjuk, de sőt a zsidók esetleges– noha nem hihető, – megmagyaro s o d á s á v a l csak súlyosbodnifog helyzetünk; mert, ha napjainkban a zsidóság még csak – pedigmár ez is nagy baj, – a gazdasági tért monopolizálja: megma-gyarosodása esetén monopolizálni fogja irodalmunkat, journalisti-kánkat, művészetünket és, és – dominálni fog a politikában, a melytekintetben nálunk sohasem volt a zsidóságnak oly kiváló szerepemint például az utolsó évtized alatt Németországban. Akkor aztánmajd a vagyonilag teljesen a zsidók kezei közé jutott választók –no meg a zsidó virilisták – választanak majd zsidó szolgabírákat,zsidó alispánokat; a képviselőház elárasztva lesz zsidó követekkel;lesznek zsidó ministereink, akik zsidó főispánokat és zsidó bírákat fog-nak kinevezni, sat. sat. – Azt kérded olvasó barátom, hogy hát hogyan
 29. 29. 29lehetne mindez lehetséges?! – Hát csak úgy, hogy, ha megma-sodnék zsidóságunk, a zsidó csak szintoly magyar ember-nek sőt k ü l ö n b magyar embernek tartaná magát tenáladnál; ésha te akkor egyszerű józan eszed sugallatát követve, azon nézetedetmerészelnéd kifejezni, hogy ama bizonyos Böszörményi Tuhutum, Bá-thory Taksony és HunyadyZoltán, sat. voltaképen nem m a g y a r o khanem csak magyar nevet felvett, magyarul b e s z é l ő (műnyel-,ven: megmagyaro s o d o t t ) z s i d ó k : hát akkor tégedet a zsidó bíró„rágalmazásért” vagy „vallásháborításért” irgalmatlanul a hűvösretetet, vagy pedig a zsidó újságok téged „őrült”-nek hirdetvén, a zsidószolgabíró vagy zsidó alispán rövid utón a bolondok házába csukat.Neked magyarom – mivel akkor már az e g é s z hazai föld az új„magyarok”, a megmagyarosodott zsidóké lesz, – alkotmányosjogaid akkor csak a zsidó számára való szántásvetésből, favágásból,vízhordásból, kocsiskodásból, csordáskodásból, kanászkodásból s máshasonlókból állanak, no meg abból, hogy követválasztáskor Böször-ményi Tuhutum, Báthory Taksony, Hunyady Zoltán s több ilyenszőrű „nagy magyar hazafiaknak” mint követjelölteknek, csinált avagyfuchsinos bor gőzével fejedben „éljen”-eket „muszáj” kiabálnod, s meg-választanod „muszáj” őket „honatyáknak.” – Akarjuk hinni, hogy ezek után már nemcsak b. Szilágyi Dezsőúr nem fogja többé „megfoghatatlan”-nak tartani azf, hogy „a zsidó-ság még a nagy német birodalomban is a legdühösebb üldözés tárgyalőn,” noha a zsidóság „valóságos apostola s úttörője” a német nyelvnek. Egy amerikai zsidóellenes congressus. Hogy mily mélyreható elkeseredettség uralkodik a nagy ame-rikai köztársaságban, az északamerikai Egyesült Államokban az ot-tani zsidóság ellen, tanúsítja az alább közölt röpiv, a melynek egypéldányát az Egyesült Államok Illinois államából ügyünknek egy ba-rátja küldötte be hozzánk. A röpiv egy, New-York állam Saratoga városában, m. évi au-gustus hó 6-án tartott zsidóellenes congressus jegyzőkönyvét s ille-tőleg határozatait tartalmazza, a mely, angol nyelven szerkesztettröpív lényeges tartalma a következő:
 30. 30. 30 „A zsidó faj elfojtására alakult társulat meeting-je. A zsidó faj elfojtására alakult amerikai társulat (AmericanSociety for the suppression of the Jewish race) múlt kedden gyű-lést tartott Saratoga városában, az Unió szálloda kék termében.Hilton Henrik úr elnökölt s Corbin Ágoston úr mint jegyző műkö-dött. Rosevally L. Max (egy, a gyűlésbe betolakodott kikeresztelkedettzsidó, előbbi német néven: Rosenthal. Szerk.) néhány előlegesmegjegyzést tesz és azt vitatja, hogy a zsidók megsem-misítésére legbiztosabb út lenne őket a keresztyénségre té-ríteni, aminthogy ő, szóló is megtérítve lett. Az elnök Cor-bin úr kifogást emelt az ellen, hogy bármi vallási elem is belekever-tessék a fejtegetésekbe, kijelentvén, hogy a társulata zsidók ellencsak mint piszkos és aljas faj ellen, nem pedig vallásuk miattműködik. Ő azonban azt hiszi, hogy az idő elérkezett arra, hogy a gyen-géd érzelmű s művelt keresztyének vessenek véget a zsidók tű-résének az amerikai társadalomban. „Hazánk szabad ország –monda a szónok, – miért ne lehetne tehát szabad a zsidóktól?”(Élénk tetszés.) Erre Hilton úr lépve a szószékre kijelentette, hogyő az elnökkel tökéletesen egyetért. A zsidók Amerikában, szintúgymint őseik Egyptomban, sokkal számosabbak, semhogy megtüret-hetnének. Üzleti erélyük és élelmességük állandó fenyegetést képeznek a keresztyén üzletek előmenetelére nézve, és ha nem akarjukhogy Amerika zsidóvá legyen, a keresztyéneknek egyesülniök kelhogy ezen félelmes verseny társuktól megmeneküljenek. Kizárva őket,a mennyire lehetséges, a társadalmi előnyökből, férfiaikat a gúny-nak, nőiket pedig a nevetségnek tevén ki, soha egy alkalmat semmulasztván el zaklatásukra s üldöztetésükre, – szóló azt hiszi, hogyez által nemsokára rá lehetne őket venni, hogy Jeruzsálembe visz-s átérjenek, a hol bár elejétől fogva megmaradtak volna. Corbin D. C. és Chatfield tanácsos urak s mások által ugyanilyértelemben tartott beszédek után, a következő indokolás és határo-zatok egyhangúlag lőnek elfogadva: Tekintve, hogy a zsidó lakosság rohamos szaporodása az Egye-sült Államokban s nevezetesen New-Yorkban a keresztyén polgárokjólétét folyton fenyegető veszélylyé lett; tekiiitve, hogy a zsidó vakmerőség által támogatott zsidó ver-seny felüti fejét úgy a kereskedelmi mint a politikai, irodalmi segyéb tereken; tekintve, hogy egyleteink és vendéglőink elárasztva vannakzsidóktól, a kik szinte eltöltik színházainkat, a melyekben zsidók
 31. 31. 31az igazgatók, a kik zsidó művészeket fogadnak fel, hogy zsidószerzők színdarabjait adják elő; és tekintve, hogy a politikai és pénzügyi hivatalos állások zsi-dók kezeire jutnak, zsidók ügyvédeskednek, bíráskodnak, szerkesz-tik s kiadják hírlapjainkat, és gyarapodván minden életpályán, amelyet maguknak kiválasztanak, pimasz módon még henczegnekelőttünk jólétükkel, tetézve ekként a sikeres verseny által rajtunkejtett sérelmeket meggyalázásunk fitogtatásával; ennek okáért H a t á r o z t a t i k , miszerint életkérdésnek tekintjük azonnalsikeres eszközöket megragadni arra nézve, hogy a zsidó befolyásnakközöttünk gát vettessék, s eczélból mindnyájan s egyenkint ünnepé-lyesen kötelezzük magunkat az itt felállított elvek megtartására. H a t á r o z t a t i k , hogy ellene vagyunk zsidóknak hivatalokravaló választatása ellen, és a midőn látjuk, hogy zsidók mint: Disra-eli az angol kormány élén van, Jessel a brit főbírói karban, Gold-smid, Simon, Rothschild és Isaac a brit parlamentben, Gambetta,Crémieux és Simon a hatalom polczán Francziaországban, Las-ker a németországi szabadelvű pártot vezeti, Ártom előkelő kor-mányhivatalnok Olaszországban és a zsidó Hamburger parancsol akülügyi hivatalnak még Oroszországban is: – akkor lehetetlennem éreznünk fontosságát annak, hogy munkánk erélylyel és gyor-sasággal végzendő. Aggodalommal veszünk tudomást továbbá arról, hogy sajáthazánkban Benjamin Juda és Yulee Dávid S. volt louisiánai ésfloridai senátorok, Phillips Henrik M. és B. Hart Emánuel., voltpennsylvaniai és new-yorki congressusi képviselők, Hyams HenrikM-, volt alkormányzó Louisiánában, Noab M. Mordecai volt new-yorki sheriff, P. Levy Uriah, az Egyesült Államok hajóhadának voltaltengernagya és más kitűnő nyilvános állásokat elfoglalt zsidókazemlített hivatalokban szintoly vészes befolyású más zsidók általpótoltattak. Ennélfogva kárhoztatjuk azt a rendszert, a mely mel-lett a zsidó Jonas legújabban Louisiana állam által a senátusbaválasztatott, s a mely mellett Ernstein és Morse zsidóknak lehetővététetett New-York és Massachusetts államokat a congressusbanképviselhetni. Sajnálkozunk Ellinger Móricznak New-York halott-vizsgálójává történt megválasztatása felett; zsidóknak mint Hess,Dessar, Englehart, Steinert és Seebacher az állami törvényhozó tes-tületbe, és zsidóknak mint Joachimsen, Koch, Dittenhöfer és Otter-hurg bírói állásokra való megválasztatása felett. Kárhoztatjuk Coo-per polgármestert, hogy Hess Jakabot kinevezte arra a helyre, amelyet a gyámolda és a dologház igazgatóságában Stern Mayerfoglalt el azelőtt, és hogy Katzenberg és Cohen zsidókat a közokta-
 32. 32. 32tási tanácsban megtartotta. Kárhoztatjuk az amerikai szavazókatazért, hogy zsidókat, milyenek Gahn, Marks, Godchaux és Jastrimskia louisiánai állami törvényhozó testületbe, Seasongood-ot az ohioisenátusba, Levy Benjamin eurekai jegyzőt, Schweixtert és Lehmantaz indián törvényhozásba, Hirschet oregoni állampénztárnoknak,Bachmant portlandi városi pénztárnoknak és ugyan ily fajtájú zsi-dókat Los Angelos, Wilmington, Baton Rouge, Pierce City, Do-naldsonville, Helena, Butte City, Montgomery, Bushnell, Wichitavárosokban és más igen számos városban, polgármesterekké vá-lasztottak. H a t á r o z t a t i k , hogy mélyen sajnáljuk azon hódításokat,melyeket a zsidók a zene és a dráma terén tettek s a czélból, hogyezen tereken gátat vessünk nekik, ünnepélyesen kötelezzük magun-kat arra, hogy nem látogatunk olyan színházakat, a melyekben zsidózeneszerzők és művészek támogattatnak. Semmi utón és módon nemakarjuk támogatni a Bache), Levinski, Davidson és Schneider, zsidószínészek utódait. Nem megyünk el olyan előadásokra, a melyekenzsidók mint: Sarah Bernhardt vagy Rose Eytinge részt vesznek.Nem fogjuk megnézni Nilsson Adelaide-ot, mivel impresáriója azsidó Strakosch. Nem fogjuk meghallgatni Aimee-t, mivel a zsidóGrau az impresáriója. Nem fogjuk látogatni Wallach színházát, mi-vel Wallach zsidó eredetű és pénztárnoka Moss Tódor, zsidó. Nemfogunk elmenni olyan operába vagy hangversenyre, a melyekenMendelssohn,Meyerbeer,Halévi, Offenbach, (fiát Goldmark? – Szerk.)vagy Strauss zsidók valamely műve előadatik. vagy a melyekenJoachim, Rubinstein, Wieniawski, Lucca, (Hát a két Patti? – Szerk.)Heilbronn vagy Levy zsidóknak megengedtetik fellépni. H a t á r o z t a t i k , hogy nem fogjuk olvasni vagy bármiképelőmozdítani az eladását Disraeli, Aguilar, Auerbach, Goldschmidt,Kompért, Heine, Rothschild, Lazarus vagy Farjeon zsidók műveinek.Nem fogjuk olvasni a New-York Herald lapot,tulajdonosánaka londoni Daily T e l e g r a p h-nél levő Levy zsidóval való ösz-szeköttetése miatt. Nem fogjuk olvasni a Home Journal-t, mi-vel szerkesztője s kiadója egy veszedelmes zsidó. Nem fogjuk vennivagy olvasni a DAvigdor zsidó által kiadott Examiner-t és a19-th Century-t, a melynek munkatársai Montefiore és Adlerzsidók. Sem nem fogjuk az eladását vagy terjesztését semmiképelőmozdítani azon folyóiratoknak, a melyeknek a zsidó Brentano akiadója. H a t á r o z t a t i k , hogy azon czélből, miszerint a zsidókataművészet teréről leszorítsuk, tartózkodni fogunk a H a r p e r sW e e k l y olvasásától, mivel Nast, Wolf és Eytinge zsidók által van
 33. 33. 33képekkel ellátva; nem fogjuk venni a zsidó Sarony által készítettfényképeket, sem Israels, Verveer, Mayer, Hyneman, Marks vagyHart zsidók festményeit s ellene vagyunk annak, hogy az EgyesültÁllamok kormánya elfogadja a zsidó Ezekieltől az általa felajánlottszabadság-szobrot. Határoztatik, hogy a czélból, miszerint a zsidóknak azüzlet minden ágába az igazi keresztyén érdekek kárára való betola-kodását megakadályozzuk, semmiképen sem támogatjuk vagy segé-lyezzük a Földhitelbankot, a melynek igazgatóságában Seligman,Wallach, Thalmessinger, Rosenbaum és Josephthal zsidók ülnek, sempedig az Equitable életbiztosító társulatot, a melynek a zsidó Se-ligman az igazgatója, sem a kölcsönös életbiztosító társulatot,a melynek May nevezetű zsidó az igazgatója. Nem fogunk utazni aMay zsidó által igazgatott Cross Town vasúton, sem nem utazunkolyan vasutakon, a melyeknek zsidók az igazgatói. (Ezt már miná-lunk nehezen lehetne megtenni. Szerk.) Végül nem fogunk alá-írni az Egyesült Államok kölcsöneire mindaddig, mig Seligman etComp, és Belmont zsidók megtűretnek a syndicátusban. H a t á r o z t a t i k , hogy a zsidóknak ki kell záratniok mindentisztességes társaságból. Ennélfogva felhívjuk az Union League-Club-ot, hngy zárja ki tagjai közül Seligman és Einstein zsidókat,az Union Club-ot, hogy zárja ki Nathan és Florence zsidókat,a Manhattan Club-ot, hogy zárja ki Hart és Myers zsidókat és aLotos, New-York, Press és más egyleteket, hogy dobják ki zsidótagjaikat. Zsidók ne eresztessenek be Longbranch-be; Newport fő-utczája, a mely a zsidó Touro után lett elnevezve, kereszteltessékvissza és a keresztyén társaság tisztítassék meg ettől a népségtól. H a t á r o z t a t i k , hogy a legszigorúbb rendszabályokat szűk ·séges megragadni, hogy az egész világon folyton növekvő zsidó be-folyás vészes hatásai megszüntettesenek, és azért ellene vagyunk aberlini szerződés VII. czikke végrehajtásának, a mely a romániaizsidóknak a keresztyénekkel egyenlő jogokat biztosit. Határozottanellene vagyunk a zsidó nép további emancipátiójának. Ügyünk igazságába vetett bizalommal, minden keresztyéntbuzgó közreműködésre hívunk fel a zsidó nép ellen indított ezenszent háborúban, kötelezvén magunkat, semmi fáradságot nem kí-mélni a czélra, hogy a zsidókat abba az állapotba taszítsuk vissza,a mely állapotban a középkorban voltak, vagy hogy végkép kiirtsukőket. Ezen határozatok egyhangúlag elfogadtatván, Corbin úr beszé-det tartott a gyülekezethez, a zsidóknak az európai keresztyén tár-sadalomba való betolakodása felett. Felhozta az angol főnemesség
 34. 34. 34esetét, a Rotschildoknak Nagy-Britannia mágnás családjaival valóházasságait és Montefiore, Sassoon, Salomons, Phillips, Vogel, Ellisés Goldsmid zsidókat sorolta fel, a kik elhomályosították az angolaristokratia fényét azzal, hogy annak tagjaivá lettek. Ezek után az elnökségnek köszönet szavaztatván, a gyűlés él-jenzés közt szétoszlott.” A Bismarck herczeghez intézett tömeges kérvény a zsidókérdés tárgyában. Néhány hóval ezelőtt Berlinben, kiváló társadalmi állást elfog-laló több elvbarátunk által mozgalom indítatott meg az iránt, hogyegy, egész Németországban körözendő és számtalan aláírással ellá-tandó monstre-kérvény intéztessék Bismarck herczeghez a zsidó-kérdés tárgyában. Az eszme egész Németországban élénk viszhan-got keltvén, a kérvény aláírása jelenleg is nagy sikerrel folyik, sközelebb szándékoltatik a birodalmi kanczellárnak átnyújtatni. A nagy horderejű petitió következőleg hangzik: „Főmagasságú herczeg, nagyhatalmú birodalmi kanczellár és ministerelnök úr! A minden rendű és pártbeli hazaszerető s komoly férfiak keblemár régebb i lő óta mély aggodalommal van eltelve a zsidó népelemelharapódzása miatt. Ama korábban sokaktól táplált várakozás,hogy a sémita elem a germánnal összeolvadni fog, daczára mindkettő-jük teljes egyenlővé tételének, hiábavalónak bizonyult be. Ma márnem a zsidóknak velünk való egyenlősítéséről, hanem nemzeti jó tu-lajdonainknak a zsidóság elharapódzása folytán való elcsenevészésérőlvan szó, a mely zsidóságnak emelkedő befolyása faji sajátszerűsé-geiből ered, a mely sajátszerűségeket a német nemzet sem felvenninem akarja sem fel nem veheti a nélkül, hogy önmagát meg ne sem-misítse. E veszély felismerhető és már sokak által fel is ismertetett.Máris háttérbe kezd a nemzetnél szorulni a lovagiasság, az egye-nesség valódi vallásosság eszményképe, hogy helyet engedjen egybecsempészett zsidó ál-eszményképnek. Noha meg vagyunk győződve arról, hogy ezen sérelmek Fő-magasságod államférfiúi éles tekintetét nem kerülték ki, s hogy a

×