Cavernas de mármol eenn llaa PPaattaaggoonniiaa.. 
EEssccuullppiiddaass ccuuiiddaaddoossaammeennttee ppoorr llaass aagguua...
El llaaggoo eessttáá ccoommppaarrttiiddoo ccoonn AArrggeennttiinnaa,, 
ppeerroo llaass ccaavveerrnnaass eessttáánn eenn ee...
EEll ffoottóóggrraaffoo yy aammbbiieennttaalliissttaa aammeerriiccaannoo LLiinnddee WWaaiinnddeehhooffeerr ddiivvuullggóó ...
Es increíble la belleza de las Cavernas de Mármora.
SSoonn eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass ffoorrmmaacciioonneess ggeeoollóóggiiccaass..
EEll rreefflleejjoo ddee llaa lluuzz ddeell ssooll eenn eell aagguuaa pprroovvooccaa uunn 
eessppeeccttááccuulloo ddee llu...
EEnn ssuu lliibbrroo ssoobbrree llaass ccaavveerrnnaass,, LLiigghhtt BBlluuee,, LLiinnddee WWaaiinnddeehhooffeerr hhaabbll...
““cr El agua creeaa ffoorrmmaass ssiinnuuoossaass eenn llaass ppaarreeddee ddee mmáárrmmooll,, 
ppaarreecciieennddoo mmáág...
¿Se puede creer que algo pueda poner en peligro eessaass rraarraass ccaavveerrnnaass aazzuulleess?? 
¡¡SSÍÍ!! CChhiillee t...
PPaarraa lllleeggaarr aa eessttee rreemmoottoo lluuggaarr aall SSuurr ddee CChhiillee,, llooss vviissiittaanntteess ddeebb...
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena

212 views

Published on

sitios

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena

 1. 1. Cavernas de mármol eenn llaa PPaattaaggoonniiaa.. EEssccuullppiiddaass ccuuiiddaaddoossaammeennttee ppoorr llaass aagguuaass,, llaass ppaarreeddeess ddee mmáárrmmooll ffoorrmmaann uunn ppaaiissaajjee úúnniiccoo eenn ccoonnttrraassttee ccoonn eell aazzuull ddeell LLaaggoo CCaarrrreerraa.. TTrraannssiicciióónn mmaannuuaall..
 2. 2. El llaaggoo eessttáá ccoommppaarrttiiddoo ccoonn AArrggeennttiinnaa,, ppeerroo llaass ccaavveerrnnaass eessttáánn eenn eell llaaddoo cchhiilleennoo..
 3. 3. EEll ffoottóóggrraaffoo yy aammbbiieennttaalliissttaa aammeerriiccaannoo LLiinnddee WWaaiinnddeehhooffeerr ddiivvuullggóó aallgguunnaass ddee llaass mmááss bbeellllaass iimmáággeenneess ddee llaa PPaattaaggoonniiaa cchhiilleennaa.. CCoonn 6677 aaññooss,, eell eexxppeerrttoo pprrooffeessiioonnaall vviiaajjóó hhaassttaa llaa ccaatteeddrraall ddee mmáárrmmooll,, qquuee eessttáá ccoonnssiiddeerraaddaa uunnaa ddee llaass rreeddeess ddee ccaavveerrnnaass mmááss bbeellllaass ddeell mmuunnddoo.. ÉÉssttaa eess llaa ffaabbuulloossaa ccaavveerrnnaa aazzuull ccoonnoocciiddaa ccoommoo CCaatteeddrraall ddee MMáárrmmoorraa..
 4. 4. Es increíble la belleza de las Cavernas de Mármora.
 5. 5. SSoonn eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass ffoorrmmaacciioonneess ggeeoollóóggiiccaass..
 6. 6. EEll rreefflleejjoo ddee llaa lluuzz ddeell ssooll eenn eell aagguuaa pprroovvooccaa uunn eessppeeccttááccuulloo ddee lluucceess vviissttoo eenn ppooccooss lluuggaarreess ddeell mmuunnddoo..
 7. 7. EEnn ssuu lliibbrroo ssoobbrree llaass ccaavveerrnnaass,, LLiigghhtt BBlluuee,, LLiinnddee WWaaiinnddeehhooffeerr hhaabbllaa ssoobbrree eell eennccaannttoo qquuee llee pprrooppoorrcciioonnóó eell lluuggaarr..
 8. 8. ““cr El agua creeaa ffoorrmmaass ssiinnuuoossaass eenn llaass ppaarreeddee ddee mmáárrmmooll,, ppaarreecciieennddoo mmáággiiccaass””,, nnooss ddiiccee.. EEnnttrree llooss pprriinncciippaalleess ttrraabbaajjooss ddeell ffoottóóggrraaffoo,, eessttáánn uunnaa sseerriiee ddee eennssaayyooss ssoobbrree llaa PPaattaaggoonniiaa,, eell GGrraann CCaaññóónn oo AAllaasskkaa,, ssiieemmpprree mmoossttrraannddoo eell llaaddoo mmááss bbeelllloo yy ssaallvvaajjee ddee llaa nnaattuurraalleezzaa vviirrggeenn..
 9. 9. ¿Se puede creer que algo pueda poner en peligro eessaass rraarraass ccaavveerrnnaass aazzuulleess?? ¡¡SSÍÍ!! CChhiillee ttiieennee ppllaanneess ppaarraa ccoonnssttrruuiirr 55 pprreessaass hhiiddrrooeellééccttrriiccaass eenn llaa PPaattaaggoonniiaa..
 10. 10. PPaarraa lllleeggaarr aa eessttee rreemmoottoo lluuggaarr aall SSuurr ddee CChhiillee,, llooss vviissiittaanntteess ddeebbeenn vvoollaarr ccaassii 22..000000 KKmm ddee SSaannttiiaaggoo hhaassttaa CCooyyhhaaiiqquuee yy,, aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, rreeccoorrrreerr uummaa ccaarrrreetteerraa ddee aarreennaa ddee mmááss ddee 220000 KKmm,, hhaassttaa lllleeggaarr aall llaaggoo CCaarrrreerraa.. PPeerroo aall ffiinnaall,, ttooddoo qquueeddaa ccoommppeennssaaddoo.. Fotos de Linde WWaaiiddeehhooffeerr // BBaarrccrroofftt MMeeddiiaa // GGeettttyy IImmaaggeess FFoonnddoo mmuussiiccaall:: ““GGrraacciiaass aa LLaa VViiddaa”” ppoorr MMeerrcceeddeess SSoossaa.. CCrreeaacciióónn:: LLeeiillaa HH..

×