Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

เอกสารแนะนำ Thaiflood

on

  • 695 views

 

Statistics

Views

Total Views
695
Views on SlideShare
695
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

เอกสารแนะนำ Thaiflood Presentation Transcript

  • 1. เว็บไซต์ www.thaiflo ็ ood.com ทีมผชมมากกว่า 300,000 ครังต่อวันยามเกิดวิกฤต แล น ่ ี ู้ ้ ละเป็  จัดทําโครงการ Thailand Citizen Observation Program (TCOP) ติดตังอุปกรณ์ตรวจวัดและเตือน d n ้ เว็บแรกทีถูกค้นเจอ นอันดับ 1 ของ Go ่ อเป็ oogle.com เมือค้นคําว่า "นํ้ าท่วม" ร่วมโปรโ ่ ว โมทและ ระดบนํ้า ในจุดเสียงภัยรอบกรุงเทพมากกว่า 100 จุด พัฒนาโดยโดย ณชัยณรงค์ สุขมปร ฐศรี ดั ่ ยคุ ุ ระเสริ รายงานข่าวกับเว็บไซต์ Kapook.com ซึง ผชมมากกว่า 6 ล้านคนต่อเดือน ประกอบ วย งมี ู้ ่ น บด้ ทีม Fatshore และร่ว ดตังโดยทีมงานบ้า มงาน วมติ ้ านอาสาใจดี บริการข้อมูลข่าวสา กๆอาทิเช่น ารหลั  เปิด นย์ประสานงานทีสนามบินดอนเมืองในช่วงทีเกิดมหาอุทกภัย 2 ประสานงานข้อมูล และ ดศู ่ ่ 2554 ราย ยงานแผนทีสถานการณน้ํา ด้วยความร่วมมือ า◌่งเป็ นทางการจาก Google Inc. ผ่านร ่ ณ์ ออย่ ระบบ ร่วม บสายการบินนกแอ โดยคุณพาที สารสิน จัดส่งของไปทีสนาม นพิษณุโลก ร่วมกับ อข่าย มกั อร์ ่ มบิ บเครื "Go Crisis Respons ทีใช้ในการรับมือภัยพิบตมาแล้วในหลาย oogle se" ่ ั ิ ยๆประเทศ ชาว านช่วยชาวบ้าน นํา งความช่วยเหลือไป จงหวัดนครสวรรค์ โ ณชิดชนก ฌานคปตรัตน์ วบ้ าส่ ปที่ ั โดยคุ คุ Hottline สายด่วน รวบรวม โทรศัพท์ตดต่อฉกเฉิน ในจังหวัดต่างๆ มเบอร์ ิ ฉุ อาส สต ร่วมกับทีมงาน สาดุ ิ นอาสาสมัคร Thaiflood @ สนามบินดอนเมือง ื แผน แจ้งพืนทีประสบภัย ทีตองการขอความช่ นที่ ้ ่ ่ ้ ชวยเหลือ อย่างเร่งด่วน !! ประสานข้อมูลมาก ากกว่  พัฒ ฒนาระบบรายงานสถา านการณ์น้ําท่วมกรุงเท ทพมหานครและปริมณ (Team Thailand) โดยทีมงาน ณฑล 7,60 เคส อาทิเช่น จังหวดพิษณุโลก, พิจตร, นครสวรรค์, ชัยนาท, ลพบุร,ี สิงห์บุร,ี อ่างท 00 วั ิ ทอง, Kapook.com นคร รปฐม, พระนครศรีอยุท ปทุมธานี, นนทบร,ี สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และ ทยา, บุ  โดยดําเนินงานร่ว บทีมอาสาสมัคร, หน่วยงานราชการต่าง มูลนิธ,ิ องค์การมห วมกั งๆ, หาชนทีม ี ่ กรุงเทพมหานคร มีบริษท างร้านและผูมจตอา นําข้อมูลเข้าไปโท ดต่อเพือประสานค ง ทห้ ั ้ ี ิ าสาที่ ทรติ ่ ความ ภารกิจเกียวข่องเช่น จัด งกองทุนร้อยนํ้าใจช่ ่ ้ ดตั ้ ชวยเหลือผูประสบภัย รวมกับมูลนิธโอเพ่นแค โดย ้ ร่ ิ คร์ ช่วยเหลือทุกวันเป็ นจํานว ย วนมากดูแลประสานงา านโดยเครือข่ายจิตอาส พการมืออาชีพ คุณ ดา สาผู้ ิ ณปรี บริหารเงินทุนอย่างโปร่งใ ใสและตรวจสอบได้บน บไซต์ www.openc นเว็ care.org ลิมนนทกุล ้ น  สถานีโทรทัศน์ไท บเี อส (องค์การกร ทยพี ระจายเสียงและแพร่ภา าพสาธารณะแห่งประเ เทศไทย) วิเคราะห์ภาพถ่ายสถานก น้ําท่วม จากดาวเทียม โดย ดร. วีรชัย ตันพิพฒน์ วันละ 2 ค ง การณ์ ั ครั ้ ่ ฤตนํ ร่วม นเครือข่ายฝาวิกฤ ้ าท่วม นําเสนอประ นสาธารณะและปร มเป็ ะเด็ ระสานข้อมูล แผน แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทัวประ โดยข้อมูลจากกร นที่ ั ่ ะเทศ รมทางหลวงและการรา ายงาน  สํานักงานกองทุน บสนุ นการสร้างเส มสุขภาพ (สสส.) เป็ นภาคีในโครงการรวม งรับมือ นสนั สริ มพลั จาก นที่ กพื้ ภัย บติ และเปิดบ้านอาสาใจดี ร่วมกับกลุมอา สต "ประเทศไทย บมาสดใสดีกว่าเดิม เพือเป็ น ยพิ ั ่ าสาดุ ิ ยกลั ม" ่ แผน และข้อมูลศูนย์พกพิงสําหรับผูประสบอุทกภัยทัวประเทศ พร้อมรายละเอียดว่ารับได้อก นที่ ั ้ ่ ม อีี ศูน รบบริจาคสิงของ ทีส นย์ ั ่ สนามเป ่ ้ า, พิษณุโลก, เพชรบุรี และ ชลบุรี แ าช่วยเหลือผูประ ยอย่าง และนํ ้ ะสบภั เท่าไหร่ ข้อมูลเพิมเติมแล า ่ ละเบอร์ตดต่อ โดยควา วมมือของกระทรวงพัฒนาสังคมและควา นคง ิ ามร่ ามมั ่ รวด วด้วยวิธหนุ นเสริมชุมชนโดยไม่สร้างควา ดแย้งเพิมจากวิกฤ ดเร็ ี ามขั ่ ฤต ของ ษย์ และภาคเอกช างๆ งมนุ ชนต่  สถาบันพัฒนาอง กรชุมชน(องค์การมหาชน) ร่วมประสานค งค์ ความช่วยเหลือหนุ นเส มชุมชนที่ สริ ประสบภัย  Twitter @thaiflood ทีรายงานข่าวสารใน ปของข้อความสันแล งค์ มีผตดตาม d ่ นรู ้ ละลิ ู้ ิ (Foollowers) มากกว่า 10 00,000 คน และมีผคน Twitter ใช้แทค # ู้ นใน #thaiflood ในการรายงานข่าวสาร จน นแทคทีตดอันดับ 1 ของทวิตเตอร์ในไทย าปี 2554 นเป็ ่ ิ ยประจํ  Facebook ของไทยฟลัด www.facebook.com/thaiflood มีผก Like เพจมากกว่า 60,000 คน กด ู้  รางวัลทีได้รบ 1- ร ลเจ้าฟ้าไอที รัตน ดา สารสนเทศ ผลงานดีเด่นด้าน Soc โดย ่ ั รางวั นราชสุ cial มูลนิธวจยเทคโนโลยีสาร ิิั รสนเทศ 2- รางวัลแทน ณแผ่นดิน สาขาจิตอาสา โดยเครือเนชันมลติมเี ดีย นคุ ่ มั  เราเชือว่านํ้าใจคนไทยไม่มวนสินสุด และประ ่ ีั ้ ะสบการณ์จะทําให้เราแ งแกร่งขึน มิตรภาพ นแฟ้น แข็ ้ พแน่  แผนทีประกาศจุดทีตอง แ ่ ่ ้ งการแรงงานอาสาสมัครทัวประเทศ เช่น กันกระสอบทราย, ขนขอ น้ํา ั ่ น้ องหนี ้ องกัน บมือ ขึน วันนี้เรามีเพือนทัวไ ยงพร้อมใจกันก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพือเตรียมการป นและรั ้ ่ ่ ไทยที ่ ั ้ ่ , แพคถุงยังชีพ, ช่วยทําความสะอาด ฯลฯ ภยพิบตทไม่มใครอยาก เกิดขึนอีก แต่เราจ าทุกอย่างไปด้วยกนเพือให้มนใจได้วา เราจะไม่ยอม ภั ั ิ ี ่ ี กให้ ้ จะทํ กั ่ ั ่ ่  แผนทีจุดทีตงของโรงพ แ ่ ่ ั้ พยาบาล ประกาศเปิดปิ ดโรงพยาบาลและแจ้งความต้องการฉุกเฉิน ้ นของ สูญเสียในสิงทีไม่จาเป็ น องสูญเสียอีกต่อไป ่ ่ ํ นต้ ปหากเราเตรียมการเตือ ย รับมือวิกฤตการ จาก อนภั รได้ แพทย์ แ บทเรี ่ ่ บ ยนทีผานมา ติดต่อศูนย์ขอมูล Thaifloo ้ od.com ได้ท่ี E-mail w webmaster@thaiflood d.com โทร 081-081-9 9081