คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

1,033 views
939 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,033
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

 1. 1. ottt;t@OffWer 2f@0 oarvftffiy{t@o7o wa7 r eo o dn Wrdo erotrvwd no@oo@trOryt de.{& ri ba;@ntos,f eed on b
 2. 2. erl 6[1:UrU at v 141.{1 u rlvvdil Ts nl 9[t[ gtitgt0}tl EJ T6tJ}[gtT n 49 n v rMAu :& nl drrn0af 163J1t91: c9 1t ofv4nl un ail}tIEJU1 0it 9r u?| tustofltilgtT a9 6) ^t v da v}[1it 6[1?Uil a n tttu fi 1[2 aTrunnooiaiganr iufionlrfi um Roraroil bddd f"Aoaq o. 1,[ LUUI LT{91?1.{11ovol lUfl rr:n U luunr: f&tv b. ltLu:J1Un?1ililUn{1t14.,t:0 4 olol 5n. uluururn::e6fi0 ,ob Tvda d. u t uul u fl .:Fl ttnrn iln"l l^tt? 9l il .bb c TJovaAv d. u L u] uYt u ?l:Ttu1n:5TTuT1 Ltn 6[.,] o nail u o 9t s tL? md b. uTu ui yr ff1flo{ lvr ur ur oIuTn nr:i o-srnsuio n:rrJ fi 6ngl/ Tra e{. u I uu1un1 r il :v ryr unvre:ugff :yujr.,: :r tnet :sir n o :J md TaavaAa d. u tuut unlTUT14l:n0n1TU11.[t3J 0ityto doR1Frfll|?n 6dgtl Lt o { n ?1il fl ao n n 0.:a r a 14 1.:u I uu 1u tun 1:u :14 ::1 tn1 : ttil uo u :"t.1 fl YtTq :r ? 1 v av f N r s.llJ0.1 tuy:dil l.[q:n :Jt[u? u I uut u1l u6ruLt14 Luuil ?9t d Fl 440 {Td v I v l/lI A.l:6r,::uuuj tt14.J:1t tu"t0 lytu 6 l,ls 01 n:
 3. 3. I UTYNIfI v rvv tL9l.l Ul Un :dil U9lT 91.1 dl) AI lJ.T. R8-Jy{n0qnutgtT (Uq dtaad.T 1 l : s ] J , l y t 6 [ 3 J t o 0 y { T r i l T i l 1 { ? 1 q t J H t R l J ? , t d 0 0inT t : sr J T l . J : " r t | 0 . ] n 1 : :q l UlO lT r v 6l v | | fl ?tturo tn n]I t141J:vn1 fivlvaaYavuv LOUyt IOil n ] : t n 0 n a.t 6t 1 T n fl n 1 ilcttytuTt 19R a 1 il : d 5:TlJ unJttn ? u U ard9tu : u aA a I a I v v o nluy:6rJuar?1u:141:flTnlTrtr.r1.{ouou9to.11luolnfl1Ltl 8fl(|la l.i.JLtnsilTvsruRn1titLYru:ll9R:l-Lg{titnrrrunr1uu.lfiil?lnil:sn:ilttr 4 vo u I v Vlv ^ i - A .a t 6[Rrr.rrrvn{:114R: t" * loddd [oa.]eJotil0tl.tyt fl.:l4tFril d d y q ,a & i v o v *, v d y d Til?0: tlJill{lUnTgilil9lT OlUnvttUUt6[U{ 1.{1.16[l]U.lnnHfU[141.[t0UO?U[UnlTLt0.]91.1 ,AAoaYiatv il 0l Tn { ylill n nl1n.1 l.[.]fl0.1 U? U6[eJl ?1 il il Ot?1l lJ0 lJlJ 6[Rlt l ttylUTl Un : 0.1 ilqJq Aoar^vdaQdt-AUlv 0 . t ? 1 : . 1 1 : v T 1 r O t : ? t . { 1 . 1 6 [ 1 ? U . 1 n R5 4 t? A T t ] - J 1{. [ 2 r f l i l n ? :[ ? 1 . | . ] 1 :U U v 6l V o o I v d :3:1 5H q ?1 114 :.J9llLt14 Ul UnTSil il911,1 U Ol 1.[.1 T u"qvtvvl 0lFlU0tltt0gll3.Jn?1el[iltjl9l:l flO.]Td5:T8.lUOJttl4.:T]50ltU]0n:L?lU oer/e t--A Tr v | & i v da. -u *, 4 a tta.l9t.l0.lyt:.tlt:;n:Iut LlJTotnn]9 u1.16ntu.lnntglu 5u?9t: tlju1,[]unT0ilua:u:14l:ilTn1: I A Y ,- Xrrzu 1.r rLn ou ril uoiu[:J 1.[9t n.] L uzJ rJ:vnre ?ilrdnilt bddd tul1a?1 RrHrnar driluflfi uuLuitnrnrJoolTu vuttl:l-J6[1*0.]lTYLTeJTlT n1:$ 1 ! 0.1 -Eaad uru6[eJfl tn u:916[:uu?1 no q rY tJTvr1u6tR]LttL?l 190 $ uT1 : n
 4. 4. I ilTgnlqf ,tr-d [tEt.,:8t.,]:diluai d9 AI lJ.T. Rilv{n0qnutoT $q 6taadT T3 yt T{ l_Jl 6til[ o 0 1t:3 u :u l*il Til 1rR tJil n a o n u to r il il Tsu Til TlT L0.]nl : ql 9 v qv | jvl . e I Y i da uTr | Tr 9LilTOLnA]g ttn{0.1 1.[1.16[l?U.]nnUil t14il:rnlFl?l 9llll?1LO?lT{?lT3n:illLIJ:Otnn19 I TU?A: €t v d I v A ,a Y Y YrljlrlrlUn:O8J1.[OT 4q a Rrurnru1|il5dn:]rbddd udr uu 9ttrJu:snrFrfl.r?1.lyr - X ; v d a v v a Lva uA il0T to tn 0n fl::zuYl o]:o]T.J u ou 1t1.1 u{ nn t4il tru? a: ul unTieJ fl]? 6[ilorvaAaraz{l,lrv lT:lfnl:LtzuUO1{6tULlJ tLn? AUTfiAl Lt141.[.1:6ilUATtil 6 voQvrvVl OlflU011.[10Ell]Jn?1illUill9l:l a qlq .]TlT01tillQnT[?1U oo/o 18{1T0fTTl.JUtiJttlATrvt&-av,VlrJ0.Jyt:.Jy.t n : il1 [lJ:o tn n1 I tt a { 0 { :6 lJugtT o.19t0 tlj 1.[ :v q € AVA ctva{ uluu.tu?15?Tuo140 q4 HJ1.[:0.]1{l n T0il ilA : Ltnv EJ 4 v Ar Vl :6tJU9l:?ln1:n:YYl:).lll14lO U d t?] VoAto ctud tilnil 0u]Jl:{ :0u9r1T?0tan 9lq t]JUT0.1U1Un:dilUgt: 4 ctvd ?ino1:?0ronLn??1 "fav ?grjilr tlj U:0.11.[1 n:0il UgrT U 4 a av € ctv.t 1.[t un0$:gru Truo.] Iu tlj 1.[:0.] Un:dil ila: ttn3 1,[t a vdra( TdtJ 4 uqt:?lnt:n:3?1:?{ 1ll tuT u ctv4{ t fin:Jortr utusilTtn LlJ A.]ilt Un :6 il 1.[9tt[n 3 1.[: :a udl :dltl.rEr:?1n1: € dA n:yYt:?.tnl:?10.ttytu?ttn3ny[1 Add CtvdtoovaA l.[,] 6[T??r Fru6[1JU:tU u qqt u tlj U:dlJUgrTUt30,rfllUn1.[r 4€ unToililq: Avd CrudtoovvA ltl.l mlnq:9il] flil An :9il 4& 611ilnUlUn:fi il1.[9r: tlj UT6tJilfl:U:80.r -E ctvArT flfiil:rnr ilnron unrernfr q rlj 1{:6rJ Ugr:?1 n1:nTvYtTl n n1 tn il { ?t
 5. 5. AV 6ruArv1.{r uT:vtu Rt1.[1nu:11*u1 1q n tu 1.[:otJ u0:?1 n1:n:vTtT].1 n.1 n1:n AA€ drvAtl.ttuljnj?l:.] tgt:utRTil u I]JU:6EJilA:T? U?1N17 v n:vyt:?.tn1Tnn.1 aVl6 dtvdt toT; [l tLnuutut:lry qll HJU:0tJ1.{9r:T1 n1: U?r v nTrn:?{n1Tna.l 6T au 5:v dtvdl1.{16[T1 lo,]ontgiltunn U q 9 t.]:9 tlJ1.{: il ilo :.]l nr: fi g n:3vtrtnr:sirr:J:run { uavu€ dtvdt1.[t 6[ua TtTo tgill.l u ul tlj 1.{: il1.[O:?lnl:n:vil:,]{ n1:il Eil fi U1 vud 6[.1 Nttn 3n?] ;Jil uFl.JlJ 3.J Fl 0.] U:9U q dd dtvdlutu5Tv?.lftBrilil: q ru 1.[:6lJ 1.[9r:,]1 nl:n:3?1 T?{ tn UA: d tLnv6liln:il v5ata ctudlul uy,l:ftno to:tuu:g tfl:6 v& tlj U:dilUn:t,t U,t1n1Tn:rn:t.: tn140T € ttnv6lilnTIu o@ dtvdtv{n01n1FIton9 t 6[n]iln 6[]TTtu?191 tu u:0eJuCI:?ln]:n:sYt:?.tniluln il OTVdA ctvdlilna1:10tvr nnonn T00 I tU1,[TO[JilA:T? U?1Nl: n:3yt:?.:nilillnil A av 4 v € ctvdl Y141,[l 0 CIflnO U 0n fl.][FlT] Un t]J1.{:fiuilA:T?U?1n1: nTvYtTt{nilillfi3.J rdrd dluAl1A1 UU:T1 t:.1fl ilU:il6lfl lUq tu 1.[:fi iln:?1 n1:n:r?1:?.1 u ytTltu1n:5::eJTlo; vttnr6[.1 o n 0il a [t? dt v At 01n1fl Lon ouo146 1.{to:?1::11.[,1?t 1 l€ t]_J tJUA:11 n1 :n:3?1:,].: 1.{:6 TTdA trn Lil Lnu 6iltT6[1.{L?lFIttA;nl:6[CI6[t: AU A V d dtvdtvut ul lTU uTl l?lvltur q tlj U:6 u 1,[9t:?1 :n Tv?1 il n.1.1t n1 :1.] 1.{ dtvdtu1uRu 6[tT3zun 9t tL l.{:fi u ugt:Tl u11 T n1 ad n:3ytT?t1ltilru AAU < I drvdru1 ufl:?9lJulJoTU:rfll6[U tlj 1.+:dlJ U0:trl U11nl: ad n:;Yl:?.111ltUTU a-E CtvAtulutrr1o ilrtx6[?d9l qlq HJU:ilrJUO:T? U?1nl: vl n:vYt:?.1u14to LYtu a6.d dtudr1{lUd1UflT 4 tYlUUY|0.: tlJl.{:fiu ilq:Tl u11 : n1 vl n:3yt:?.1uHto tnu o
 6. 6. dtadra 1rd$ir:totanilTvtl l rTililuon t:Ju:6 et ilo:?rnl:n:3Yt:l.lu0 r::tl Ql avud ctvdl u1utilouTU 6[3BtililTy{u tlj UT6lt ilA:11 n1 :n:3?1:?.1tt:.].1t lt v IA Ctudrv l.lI.]flniln nililnil gil tu u:dil ugt:?1n1:n:v7t:?.1? u5T:3.J 9q t dtvAl uruilnooil:rrililr aiard I tlJltTdu1.t9r:?1n1: 4 adTTd n:vYtT?.t?u1fll6[a:ttn til n tu tn u vt r adXa ctvAt ltr u?:t01.{L0 aRililn n 0 sq.l HJ1t:6il1.{0t:21nt: aa n:sYt:?.1flnttlfnt: A,A drvAl ut{unj:u ft:5t:fl qs LlJU:0ilUA:T?U?1nl: Aa n:3?1:?.1ftnul5n1: <X - avl ctvdl ut u fl:ilt.]1* a{ 0ilTl:l tn e tuu:0tJua:T1u11n1: 4 Aa nTsytTt.lFlnu15n1: AAA dlvdl u1u??1ur u:tufl: t H.J1{:fiil1.[9t:?1nl: 4 n :3?1 6tl :?.1 r1:tu6[1j I t d Vl d ctva{t u] u9t t.119 fltflu 01 Lttu tUUTOlJilA:T?U?1N17 .& n :e n :?.: flt r1TCuBtlJ q vd dtvAl 1{tu1:TtuTgrl{51ils Unn 9ql tuu:diluoT?1nr: a n:v?1:?.laofllilnT:il q e,XY,-Xaryvtl 11.:U9t{ttq uoilH.J1+9t1.[ []J il:vnret ru fufi a R.:uroru fl?lrdnilr bddd qctariq@Yur]J1.[]J?1 Ll+:tnl nil00]J1.[ bb 9evTt,t 6[1.{ l^t U:u T]T L0.1 1:.U:]J 0.] :3 n a u ea v ul.l 6[1? nn:gil Tu? gtT u.] ud ulun:dilugr: 4 0
 7. 7. rirunaoltTeJuru ?fO0 a./ al nileToil}$glT ctg I A a,t da al a/ Gl g0 %lf Gil1? n nutlt 5?s?grT?[1FJ 49 n:oill,[gtt a a./ unn0G|0To6[R1 d9 a.,/ a-/ d A ?%O0Sl1TYl lom 6[0]114il bddd111 te fi l ltTo 6tRlmtol tfl lrud ?tu .aO ivf-Trvt9quo-dtvd 9 l l t J y I o y t : . i 1 { : 3 n :qi€l 1 [ u : o t n n t e J t L[Et.]o.11140il1{HJl.{1.{tun:6il1.[0t: Iarilil:rn1gn:3urrl:rtlo.:nr: nrfufi d Rrurerru l{ilr#n:lr bddd runvrrsi.rsr&.: q uarT-Aav&:6ilU9tT9ttil1jT3n1flilt:3u:il:ttrLo.lnl: n.l?u?l G{6[.i14tFtil 4il l^tytI,Fln:lT tsrddd uu - N v dYl eo a I a A y y u qil n ilrToillrgrT nlil u9t I uul un1:uT14t::1un1Tttil iltTuuTouttn] f to u uaI d i q | | a rVl q q v d u ad Lo uo r.r Lun n n: o.: rJ u:J:s11f il[o u-L s:J:J fln1it* fi Ti r.r14r u u u r::J T; o u: fo rr n :goT 6f1 AfStvv%q?1:.1t:luljTsilfl I llnsn:ounniln{tLlt?uIuutu1t1,[f,11{tt14.]:d9ruJUYtuilila d fl0.] q € I ua luutJ?o vtvllvdAfuir:or:Ttjl{njLL14.l:,]t0ttu]Qn: Fttut:fitjuo:o.]lj0ttnn.]uLuutuq.tnnt?910?1u:rstj a qls [ytu € i taviq-ad<Tv;,L:?ilnillj0.1rfi6[n1tl^l0t14yt:1Ln.tto9tu1:iltu 4q€q unI.ft]6[a: ttnvuLUUlu?J0t:dlj]n nil.]ilil v v A r Q va & q v U i o Vl r r I A v q 1J:0.]o0.10v6[:].]Fl?ttJ6[1il€lFl liltn01iltltfl.]FttJlYtu s.lovu1[]JflFl11il:?ilil0nu[unl: ,u v a v A | | q vy u A r T dnorurro:uofr0s.:nru 69 ttn;n1:rti a.]n1:ilnn:o.rll o.Jil:rrrflhirirrutir orj:r LuTilflT rfr rVllJ0.lu:rtlTuTl? tyt nnu um ,i
 8. 8. trvdYtl?[u Ts 5l }[To 6[R,l I Ft1r?l 49 Yt I Vf d d a ^ Av E d a o{ ! uTvL?1fl tl4uiltnu:aRil ilftnoFI: ttn;iln1:6w6nj11l.luruilttJt0u1.ta0tu0.1 fuoa Vt Y A v e< 6] ttan6[ltltTnzululr1{ur?ulu ttlJ?r0rn0.Jtt{rqnLR]?vn?]tJvrryt1uttn3uqil1gtr{ Y d I V r vl rvl v & i y aY a I v jzs L U0uflT:n lil tornn:.1 t1a0.101uReJuiltx]lj0{6[.:nil$nvnrunl?1t{?gilu5::etq q ql us q lytuytuotJu6l v v a €v ct v A Vl A Lt u 6 [ n r u u f l T s t J 1 4 t n ] t 9 t : u 0 u t u u 6 [ (n C 9u u 6 [ . ] ftl? ln n un n u t f i l : y , l L L a v u o t l u u1 o um Ydvvn ? - n J r 1 3 . r L r 1 . : 1 J O . r f l n , ] u u ntTl aru n : ? r r r u i n l u a n : n r i l t t n y n ? 1 i l u 6 5 : : i l i t u nr qqA I y df v v u 6l yv Vl Vl v dls . l 9 t 1 . t n ? i l t u l i 1 t d . 1 t { n n o u t 1 4 f lt{y te J [ 1 u t : n t t f l 2 . 1 1 4 t y t L{o t0 n i l a i l 1 0 1 . { r l J u n u6 l a 6Ijufruoru o.r uril:r ril fl i:rr 1.[t v v A Ue a ,q a ulv;,l v Y o ? u a ilil q uytl { fl .,J aJ r? gilur::il ytt:1 [o 6[1 tJ1 0.1 gt[u a o o Lot]J1.[ n un 6lil tter e o v i o q y r vl d av v A a a u t;: l o o r J c { r n r u vtr r i ri l : r r n e r [ r u f r n i l r [ r u n u f r f l l i l t T n f L f r o n u n r : r i l 6 u i l r r i l n . i L [ n g ta dllqorrrurijulrjtorTnn fl.ril.rrnillmil:;ryrfll:Jainrrrua,JLflrJrnnoinir6oroirudreiloilr ru .l qq orirrt:fi Er1 rfio{ or iud:J:srnfllr uodtuanr yr?o#oeJ rflruofio sJ n r n1..] ql4 uAtArVlrtdaQae/l.dVl,t t n 3 6 [ . ] n i l i l t u n u u [ [ u a { [ ! 0 u 1 . 1 T ? o ttT u ? F t o [ i l n l : u T 1 4 t T U t u n J 0 . ] 0 . l t t J 6 [ u J 1 : n t ]qV a a A ct q d & a q I A a o 6l Lo o.lltu n:outtl{?Fto[uil 6J yvLTn:outtl,[?nottuutoilYtt€lutljlt8J1tuooa 0{iln?lilottuuA e o 6l-i a I v y & a r i a i vYr 0 s 9 r 0 { 1 . { rrj rtT tT l u tq rS .J:? i l nLqunuo.ltotJlr 0{ ]J:st?lflytt: ttJ tlt0:?u: ttliln.10 ]nil nR1o6i? m dr unTu nr ruil 6uurr:J rtv{n-u: vrvr lJ0.rrr t#6 dr du q r* sir.: m r n il Fr r d v a T I i I o 1 n 6[n1 iln] : tu I n s 6IR ? s tt?o n a il I 0.]t Fl ug n 0 Ln n ?1L n u u utj n { 1 : tYf r I dv o u Vlv, 6lvr U q - X ,q[u0ul{eJuu6[1nil [9t6[.]2n rilurv[?1fl tu?uuoutuli].1n1:til6uur.irutfi.:Ior:.:air.l t?]um6nnil r :J:rnr:6o l l rClaAtaVlAA nl r ru a ult itlug a0rfl tuo no miltutJr :udn 0 t?luil n?rtl t 6[ 6[t tfl u.1 .tO 4 1l vvl, y y a rLy La w Ao v a[tn3u.]til 6[tJ1 n1??{ill n q q tq 0 u1.1 ult o? u t14 il nr m n r-uFl0 t :n u.] 9t qq -&a o.o fufirer::*gfiolnnfitftn?rilhirduaufl.r un;o{tun:nlrunr: fi , Y o a a Vl r, 6- q I d r d 6ltunuuiltulj10ru10Yt1{tfl::96n0tLnsnl:LeJa: € Lu6[fluunfl1{t14tJ?1t{Yt?ut0ttu[l.t:vuvul? rUrU vavArdYvavaavry6[14:60tlt:n1u.]ilnl:?1.1{1u6f.l &ll 0n?1.16[n1Lunl:1.]u Ft:tt:01{ttny:6u1nu:aOuLtaqlu 4 Xo u a T r a c{ v d A A a a aRl:y14iltnua?tfl:196n0u 4qusr€ [:1JtuTtuuilil1n1:nn.]ttn3ilFl?rtJtflu{yt0vtno?nnorFI:1*6n0-Luunrr:J:yryrstQr&,lral9yara vr.:n5ry 6[riluttnvAoln r?il?r.]Rrr;orltrrel::*ofioror:J:rryrflflilrfrn c,u4 5l ya v 6l T rl 6l rlJo.r6114R1nl[::J6.rriolti.rflon11ilLrittiluoilTa{nr:fronro.]r5iluAu[u::JrLUUeir.] Vl , I A 6-a 9(tl lo
 9. 9. f I i & v v q ja v y t . A ? t t t u u t.l 1 .{6 i l n n o 0 n n 1 :R l4T6Ltny?1:1tufl1.[0u 1 e a < ea A a a au q [u1tu3?l0lattnr 0utounduilftnunl T l ad q u a & ia o - & i & T [ u n 1 : 1 u 1 u 9 t]l J0 .l tF t::4 d n 0 ttn&nnilTutr unn t.1niln ta.1ff06I.lt?,luljuil1n 4Cql Loutil? ,I]3 =foaa;d&qa u?1utrLLn;fl]1u tuuu141011.{10?1t.t | l tfl:]9dn010.10ut:iltJtJln1ilttn3ttil1j [uRuRlFl €( u1u T T Uv ri r cr I a T Vl I a 9 t 1 . 1 1 J 0 .1 tn nL a u[o tl j n u i l zu tuolnn1Tt]JuL:.:.:1ut,tnafl0.llan 6 l lilfln1Tu:141 :ttnv IJ d v e-a v u T Vle t d n 0n To{ YtTl,t 6[1.{Ltn u]nTil n.t{1 ulj 0.1nn to a ul { 6[e,J u vnTl t u;tuttu u (U TeaVl vArav o .lo !O:.tfl:].] tfl :UOn 0 tylUU.lO.1?1.1?{1 0 An fl iln1 ttngnl:A{Y|q il n1:6{.1 ornqir.::J:vrvrflodr{ilrn 6rfinrrrurdurnrornnr1ilhittduoullo{rq::*ofiolon rtnsu-{hitdtu r.rnqorJrryruorir.:r6rufi0.rnnr:r{AqunvnlTtdvrinurn:fl0.:il:sryrfl ei.rorrfruloiorn vAre6lty5la{dl [UiJ 6[9f fl?UnlTilt.]lt,tOU6[.]nrUUTsl?lflnqn.]OlnfOUnr q nrd.d rrearo rijuiouns bc./.d 61 4rAo6lyaVl v4iTAaa.avq|dl tltU lerdden 0.1?11t14tfl:U$nQ (OqflLTOUfl3 L?1U14O91ltilAlnnil?nqqtfl:149n0 b.en tltlJ u :i t X v . v v 5l dr - cr : lEddlE) ttn3lUlUAltil0LflnillU9l?(lJU1U9ll:0Unv 6d.d lltil lsdd6n) tlJU?.]0:0U1.111 7 u 7 , v v ; vvtv a drunrdrt6ir nrflurusr2o{nnl?ilrarnRrnnl:6[t0onilTUruEr? rofl{n.];ounr ,u bd.d A u ,q 6l i <r a e , oiy dt a { . t n : v Q9nl q u ? 0 u t 1 * 0 n 6 [ 1 1 4 n : : i l f l l . t l o [ 1 4 u J v t H J l t l j 0 . ] u : 1 9 y t a 1 . l T[v au L l J u L ? i u . 1 i o t t ?1 uusiril:snoil 6i?ilnr:eiroonRurirrnuo:ri{Frtrijunr:ei.rooniqnGufi:rnrr#u q &vT5li,iv;oe,i l U n L q n l 0tn n tu l tu ;n n 1 :yt0 .l tytulljU ]uEtl01nn1:t1llJo t1{ luunil0.ttr u?i l 1nn?] n1Ttl l il il nnr10{ u:n1:tta 3110 nlTU:fi l:0 0 n1:r avml tu tno n?rlJu.]uu iraavAo5lvaola g o.6n tJ:v tytFtLr u.: ilr tli11rnr.:r uor n gir.: t?1 fl.i no etru rVlvoyvrlv u n.: :J:; Ft |U e a | 6ly v A v - o A o n1:il1t{1iln{.ttuflrr9t0n1:trf:rruu.lFl.]fl{n{iounv qt{rilu dd Loutantvilrruuo:.t qql f Y dl y A o - | a a y Aa d y o{uvruvrrirn o.rnl:lJu6i.J rur qsq oRudrfr ru n:vvru nir trn;n1:zufr fr n sio n:o{frr{ttavgrul,ru a Au I v v | | yr 6l a d a Y v a n 1 : i l n 0 r a0 .l ttl j .1 1 u n u a 1 .tu :yt?lfl tttJl ]Ll{ RuRl0alLsuuto.tor ilLLiln.tu tillt 9tuttnr lt dazlAv;tv nlSI::uT1Aillnil1U tt0nl:tt6[1.]14lFl?ltJ:?ilelOLVl0nl:1l9tlU]O?1ililUFl.l1A{?{n{{lU 5f a v dv dt 4f v i | | Vl q [uR u RtFlu.]u 1.[0 ttnr0 r tu ulj 00 u t6il a 0u :r tn FIlytu Ll.t:3 3ut] qt u u.] u j 7 o Aa t a a o.d fll1tJ til n 0 il nlill.l LflTl*dn 0mil 0 U6[.J a (|J(|J tt6[O.J 4 n.JdlUtfl::SdnO a jsvf, d v ud q j y t u . lL u tvf l 3 .JL tlIjT sT l ri l T vOU d l U: ,tnU{ ilT1U u .l Vlvy T [O1A0UUn31 tO Ue [0n16r tun l:ty,lil:tU tO 4 Iq"qaaiv I o u 6[]u [14s q0qu Iu fll L1 t n :9aT tt n v ? 611 n 0 1 ur o n n 1 { tt n s l ut o u 0 il Yt6[1.{u tu t 1 il 6tu1{ 6f , d I ,aT i a T <r Y A dt aT 006[lunT:illjU]O qq€ t14nJ LtJu 0{ L0n16[Yt0vtgru !Ert]Jl{Tl.tTUnn,].tvl0rHJl{61un1:u: LRn y a y a Aa | 6r vl y q , A a y I t t a y 6 [ : 1.]6 [u fi tttn su T n t:yttJFttuolttnstuufl0.]0ut0.1 96ru [o unyLur ].lYttfl:u6n0t11fl I A et 6 6r Aa v I a y a , i T,t.iR1?rt.]lttll0n03tljunnilflilytto00T0u01nntFt:0.lrTtttn30ilmunt:t{naillnn?1nuau qq
 10. 10. rjr!r{vvzlslr lo. s|1t4nlllil A0 n?1 eJT LtU.lYl1{nl:t3.J tUT?.1 n1Tlil n U%91114Yl1il O 0.]j,ya,Ad,a.l&,jaT?1tlllilJ1 LtglL1*0.10lnn1:tglU LUTrUs6[14 Ltilorilt{n00n?liltUotJUYll.lLFl:Ugno tgl?1l{l a I T e & v af q i d. L ttnsLilltusYlFt?1uLTaililtgl:ugn0iltlluil1ilnLu.tnLRl?3nl:l11{9tt10.1tfl:1*6noLnn , aa{ , d j, v Vl l,l 6[.]Fltl[?lUUnsnUt?]U036[ leJ l :nf l0 . 0 u n n . :qn|i| ll 0 1 .1 trt9 ttJT tl {6 1 1 *0ulJun11il150?1? t € vtjoUr,rv61/lc4A r ein :J o fl 1 q$q nora rios:rj frrirL:J r r ru : a.: 0.,:tJ ufl uytloLufr orir,r[:ff6 n11r.J uti.]si.r ai r rioel zun:r ?1 n:s tfi ou eian1i?r.l r-o n r ft n u X j o6ly a T q a u A y I1 t l t g t l A t l t 0 0u 1 n q :ya yi l 1 1 n sn 1 ti l s tutfluL0n1flLun1:tou141a r t?{ 0119Nil ]L :v .Lw l uq , a,i , a Vl v Y a i Y A J utlAt?il d lJYlzu1l{tJl tfl:19$n0t?1UlJUlU9l? LOtTlU.ltilnU:0Untm.b S.191ln?1flnUR11lfinr:ovtiju unv6i.rtJnsionrrrueirdrtunr:urih:Jrurarfirfludildll.rllorouairutrani - 4 u6r r a a y u ,u[lAU:v fln a n ?1il utn 0u!ln3n?1eJ d ail n]ytt.l l{Ttu [o [n til o1 m. nr:tilfi suniruzaoler:oairorJ:sg1n:ttacdoFril"lms In:.0airI r i tj t !l I rv e a Iil:vtrn:frt:Jduuttiln.:[:Jei#.:nar{aror uorfizunn:ymusiorJiatrrurrnynilRnllo{nuln u-[uournqqidtclvov5lyegra frttiJut]ooEJdrer-ry-lunr:efr.,:slhun1il-lunr:uri.:r-urrlLrr:ugfforonilTsrytel &qayviLula: ? i l i l . l l J t l j 1 4 1 U l t 6 [ T l 9 l O n 3 i l f ] J i l l ? U : U v l 0 s U 1 , [ m A U n i l R l T { f l 0 . . 1 t U l ? t U - [ f rttUl tL y ierrrru,trriliuoiorlrTeerurrsuunl;n:*r nr:lv{u3nr:sror*rae6rf1{flfn6nr:fi#un.l I5l-!r-.---.Vl------- X r -Vl v e a , ,j It il t t n n i l t ? 1 rq u fl i l u 0 n 0 1 n u u :3 t?1 IYtu u.:a 0 { t iltr r x o 0 n1: r il n u ilttil n.t u n flqvAdAXqrTevatuRt?vtt?ofl4il0"r{1 Ytovmtn?1il:utt:.]u.,11J1.[t1*01{tn0 tTl.{R"l?ylnn:ail RU5T:tJt19ln1:1ilfiuu:J r ryr u n nTuln rnvn0rsrfisur o{n1:ud.:riutusr n riludu d nrorlnYtl1,[u fi l}[T6 6[n111 :y{ lrvj Ts .49 tA1 v T a r a v A u a ilnnn1flJ0.:UlUUlUnlTL:14l:Tltrn1:Lttll,[OUlJO.]TdU1n 03UOilnnn1:L:14l: IAa 4 lo a 4 v rj I et u Aan il n ?1il uo 14 l{Yl9r11{.,1n 0:n1: tu n uuttu n.:10.:u 00 uRluua n n 3J nn:y?1u u { il nl q t{a 0 n 1 T o l t 1 a 1 .{1 4 [u ]Jru4l j 0 {T 6 u T du1n03: tu{ tua0T06[R tttJ0iln?13J01tu1.[9t0.] €4 !o ln ty r T .lya r T .€t r Qu A T v a:J:lJU:.111[U:JlUliltnOil:vIUtUo0U:vt?lfl[14il1nil6[0 qq4qq UIU:J,tUlJ0.l:6U1nil00lJ.114il,]U tAm ]-JT!fl"IT 910 d
 11. 11. rJ vnr :fi u fi o rft orir :J ryr util eiT:r sir r l e: :*ofiofi nil q n : :y stil n ql 4qA y d a 6l r X A at X i. v yuo?rurljlJttfl.llj0.1tfl::ggnon]utuuTeLrflillnlju T.lQstul.{lt1.[61l.[yt6[]nil10{n1:6{:1.1 a T a La a Vl q I un 1 : L 9 r U L g r0 U r{i lqn i l R ri l tttn vu.:uil qqq nl:TtEIJu ]nilnly,lttne6[1n1ilnil!nuLu?lnT l .]?uActg-Xq,,vl/leavln 0t:JuilaauTfl]9rFl?teJ6ilrill:n u:aq Ltnsttl.tljla 0.11fl:uon0 tilnl:0 q t 4 lolj lvtu j A o vl rq Aa a , I I il : s n 1 Tlt 6{O0 tl t 0 ut lJT; t ?lFl L?l 6[6[{n il r 3J 1 tJU: 0.1 0.1 u (U Ft,] UilU?1tt n 3 9t 6il1J1 ,XvaaddtdvAvsavaltAv0uuultuotuljo,tunnun5:TtJYttuuil19r:011*6[lnntou?nuttnvililnnuflu9tvrtvrl ql 44 tnuilnil rrVla0uT;trTunu L?lunnnu q yr il : cnr : fi areJrfi orir :J: vL s[n ut :Jai r : ri.|u rJ surer orr6 uu (un r ru9 dr I dT v v v a & v ^11.[U loddd 0U.|.]6[eJU:tU ql4 L9lUfl:].3n?lily,lTOlJttneO?ll.JLfll.Jttlj.:?1.]?1l.l9llUttlTl9dnAvvaet O uI::et unrnl:tu 0.J go?til u 1{9t.1fl.J il ttnvl 9lJ tLn trvjm1}tu :e fi 1}[:0 6[n1 tn,lT?I d^9 11 diqgaraAaoallry tl t 0 til nlTU:14t Tn1: Lt uo u6r1 :n u T:n n.:R1Tn0 tLn o 1 lltu LU ? u T:t zu il1 .l r o Ul ; I v A v o f a I a Vl lft [ u ? Y t ] . ] ? l n n 1 ? e JJ t n o . l t a n l i l i l o 1 t L U U l u n ] T U : H t : T t T n l T t t 9 . t u o u L ? ! o u t t l j . l :6l 1 oa6rAjjoa5larn l : 9 1 l L l { U n 1 T t U 1 . [: 3 U ; ls n 0 T Y U s [ : . ] O ? 1 . [ ? 1 0 3 t : u O l t U U n ] : 1 1 . { l JLtL n y T t U y l Tn A.rtvAquavdLanlTUTl41TT1rn1T d UlJo.l:dUln til0t14iln1:flqrJUt0Ut.ltJFltUR]l{ 6qq 6[ilOfl U.lUU ttnyd^vvvtsaaurUrjil nJil un il n Uq 1 il il n n L TTtUllJ0.Jtfl :Ud n 0 ?l0 tl l U.] O.1 0 []J1* g q 6 9l o. ulerur r.rriodeufiovGarair rfiunr:tuil u:n o.o airo oeraril:aoo amr+#uyfzar oo alr6lltm uasfliur,l 6rJ:ssr8illns o.o.6) nir.:nrrr o grur ruil:0.:o.: u#uvito{nu[usrun 6 ;&rrarVl?rulru:vT1ru Iornr:rn3runir.:FtrtrJrrirtoirruriura{:JivrltututrGtrirfio retu t-vdctvAvn?1il flrJ rfl enufll il nn [L uauil 1{{our6 u?niu rrn fi ofulunl :il nfl: 0.] orJ :ym irjlq u n v :vlj :Jdufi :vru r n:ior3 :r rilurjx r n n u rir d
 12. 12. Y l o.o.ro tfiururrrnsfiludodrtsiorfio.:uriunrnnnnilru lUqq | | u v A- v I A V u- v ittl.{ lJ:vTtTl{ t0114u17t:6 ttngilil:ynoljnlTR1ntonTil s.j Lo:lJilnn:3nLauLua.lil]oln a A i, - & V I qyvF l ? t t J t l 4 u Tttta n o 1 .1 ? 1 i l :1 {l L :.:nn00?lJila{ LtoT?.:un 1ufl0{ nl:[TTdfT:u l .[ul ttn rn 4 qlq tvvlv[til.]:1r01il10n: lytu l qtyt5fln:]T lEddo uflya o.o.6n 6[UlJflUlttUnfUvn::ilnl:0fl:391:)06t0]Jttnt (n0il.;oirrfiunl:0r.ir.rriJuEa:;un;[direiuurerrrruoS.rrftonr:rJ:o.rooruvirtrG fArtr-iqyaalo?t3,JT,teJil001nilnt{tuau1.:tgr3.JvtLl.{RtTgt:?0flouttn3nuil1n?llJoT{alnn:ilFt?1il:l{ttT.: qq AaaaAdadraqill.1 n 1: t u 0.l n] Tn3t il o fl mril u19u nl :f, q t fl uT? gr u] o t0 u Ytt :1 { nl u ttn so a [o T1{ {t &a ura:l1.|il{n?1il t6[U14l U?1l.1Yl:yi U6[1,[ o Qllz *, e. v q+ a 6l o.ls nlll14Olilnlltln [ ? l U n e U O 0 n l { U i lu1 u 1 U 1 t 6 [ l l s l o t t j l , t u 4 .. r a--l a e aa 5l r r T y ^ y;.a a"?1ts !n4"fi1 a " [o u uoil dnuo r,::tj [iln1Til:tu1j:1 eJ L?1 2 nn HFttil il oytril n Ltn d.] 19il s v aa v u q y a A v v A v A u O va I I? . l l j T v i l q A i l T o U 9 rU U .tO:Jt5u n 0 i lil ,]U0U .t.ttnT.:n:q L q{l uoilnnzut6tiln0ilu?uyt9t0.l [o:]J o v v qy v dt a v u &a Vl a I a r 6ln]:utuoTnl9llilnnuillt]JuFtl*olj0.16[.]€ltJ 1l:0tJYl.tilnn LnaooleJTtutun00u1.ttu1.[Ty]_JU oAfA@qWvolYrAavott1{unr:0ul.Ja:.{0.1tiln1:il0{nuLruil1o?un1:tL6[?.J14t9t?tuT?il3.JatT.1:nn].J ffqvZaA&y aastr.J1J:3tYrfl[ilnl:€l?uFltJttneflnonilultRiloo 6[l:t€tuLtflr6[]:a{au[un]:t{nqu1t6[1t9tofin"nnorrrirat:J:vrnsnrutoinr:utur:o-onrror.i1.JL:il1nr:unyfirJ:;RyrBnrn:1r IU U oAytv,itLUrvlgvyulriyvao t t 1 { i l n r : u 0 . : n i l n n i l t 6 [ u . l t t n v L : v T ] t r 1t{u t ?l t 1 4 t l Jt u t n u ] l t 0 { n u u l t 6 i l 1 t C I o y i t yur66tvraqtyvao ? un1TTl u il a{ ilq nt nln fl?u tlj uT{n.tttP,t lt Liln1: o a6[n ut t 6[y{ o q 1.[o u a o.sr floorYltrrasilrluil:rilnrrnoSotta&il:clrq6figau6, v r a u T A v T r 6l a a j - i 5l vt%n1n:6oulilotito0 c9 Louuoilnnn21iltlj:.]tfltLnsilr::iltRU]nrLLilRlnnt?|atH 6lv u zi v r dt Vl r I A I a a a r T dn1:ltytTltuln:till0nl:?|Eilut]J:vtYtflt:Jutlj0ur{il]_J:s6[nfnlilttnvtnqilT3LuTl.[ ftT,yatvrgVlAytusio:J:sryroLou:rruodr.rurioT.: rjiurj:.:ttnvurTlflnRilillurfroilornuunr:-l:1uil:1il 94 A I aa @ v q y v -oA v o A e,n r : y t 0 : 9 r t t n3 L T ri l q 0 i l r0 u u l u n 1 :u{ nu[TlJytuQqot:0.]nl:il ]iln1:n:y?1 tiltuu q 1 u v | | T 6q y 94 vo v q o I o v o In 1 : 1 0 n u t t 1 4.1n L :v Iu T u L i l n T 0 L nn tJzu 2 [T0 tu ]0:dlugt t tt14u.]fl tFlnJ o ttt14u.J [tnr qilld v,{ayqs@qvAd/lqra:;oirn.:orjr.:virfi.r rriru.:rolunr:u.:niu"[dn0uil1urfiorrrflt:Jrpralnr:roSounv:JrvilqGA u u A- a y v a ail r a L l a{ r0r 1r1 :s t fl : u fl Tr{ tJr9r uo 1un ilrTTil 0 : u f :: rJ rLn rT: il 1 R rjt n H ?1 Tgt sflo.rLnd1n:n1n;6 anooouilnnilr6qretrfinunrrilfiuilro{#{niltfifiqfutunmru6o#srri q€fl AYflo:0 ttnvnnq 0{T0uIT:il qiu b
 13. 13. ! ,a 6lYd a a Y I o.d 6 { i l [ 6 [ : e t i l i l n l T U T 1 4 l : o o n l : % l a u 1 0 u T(u [ 1 n l : u a e l n I v X i r T t.| ya a u 3q u | | atT0Ta?,9rut?lail}tYt5autsYt1lt [outT.]114iln1:uT14t:00nl:u1tu:39lulJTvt?lfl0u1.1u I a a q 9 s4 v of v v vulv Y vlJTt6[YtTRl?tt146[,lu,t:nL0.:nuuilillaytnRUt[nvRUttn.] [o T?tJyt.]6[1{u6[1{uRlnn]Ttnu0: qqq vtvt6l ,Y02un]rno6[T1.]:3uLrnil:3yttufl1.r1olilni rrn;lju]orfin ruronnt{ u9tq flurnlnr:tonon Y oia , o Y u Vl rq v v I Ynnn0.1tta;tL14d.Ju]5:TuttgrYnJ0utot,,lJ ,u 1u1ut1j0n1T6[uu19t?u 00flTl.:nna.]fl.]la1 { tviy|1 d y,vl , v ,io a ; I a a lyY aflutqtnntlt6tt:u] LLdslJUrutlJan1:00:1J?10u ,u 9t tl0tltJ:JTv6[ilrn1iln1TtltulttnvnlTrJna I A q vY q y o r T 6 v a a u Y6 [ . 1 [ 6 t : i l n l : t 5 u t t i l t n o u T v t u t l . [ f l . ] 6 [ q t t n 3 t i l a J 1 3 6 [ i l n u r u o T ,v t 0 1 4 t t L 1 4 n . ] u 1 $q LLn t06l uVl, , i.a [uTvo]J[:u1 ttn3TilTu0u].]il?n.l q IOU o.d [:0%l6tlt6azunsn?1eJilnoon-ulufiisrrrnem;fl q dAlt . v ,X i- u 6tlt rl/t rq ur a0ilTsfi1?%nauil16[Yt%1,loitr4?ofi1uL[o%nlFt ru lilnunl:100Fr?lilulnou tu tgt Fl?uFl A a a o d I I o o v d Y ,autt6[ltgro!!nv87t5v{n0lu]0uo Lou1.[03.J1,[tnTstt6[?i:s:ttotTfl?.t:ru]?16nJLo01nst010u14 $*tljl[0 tlj1n.] ?iqilut" t:Juilnnufluatuttl{lyt1.t6tu9t15,. v 6l v A v .. tou[uilnr:6[.1t6t:ilFl?tu:]eJil0 Ct v ta %q q aaA T v I a t Aq,ur5lXAoaLa,jTL U iq l9 n n l n 6 [ , ] U n L L T S T l T U I U 1 l U ? 10 1 U , ] U F t ? t t J U 9 t 5 : : l J 0 U 1 . 1 i l ?tn t t J L 0 n 1 6 l l .l AdavTvavyll.Jn]:flnu1ttn3niln1flt?q ?{oilltttflT]96nattn3fl.JFtlJ 6[:1.,110nI6[ttn3n?1ilt6[u0Rtoel X i u u d a I av a ,* I at 1 { 1 t u Yt€l t:T i 0 0 n n :g i ll Ju ]J5 ::lJtuuulJT3tltfuyt0.inil t 6I.tt6[:iln l:n:3o lu01uI0 r I u A I r A e v v X ir r,@ v a 0.]nunnuils1tlavt LulqnLT0r ::ul{ujn 1 : u n f l T 0 .1 6 [? u vt0 {n uq l 4 qll tu u7t6[00nn [u :u u t9tu V & d a v , q ed &q v T?1.1u 0silnl:u:tu1n1Tnl:u:14lT00nl:rnR106t11.[L14iltonn]1lyt.:[1t:30]JltLUUtuLtns ,uq vtavaYtvtvdiiv6lyyva ilqJUln0ililtU$nv:vtUUUntnU?lJA.t[146[0OnnA.]T3OlJUflUAT,uJvt.lUTUU:i] vt1.+6[uU u dr a or i o & a iltlvv 14 ,nuflRtilnt1lJLlJ1.[O:.]fl0{Uryil.]?1LnOflil g [O:Uilnn:;vtU0]nn?1il LlJ6[.1lJ On0O01.+tUU?U]ilorirrriJum:ru v lallqvdvrAvt 6).b [:f 11| ru o 1 1 eJ il Y{}[fi Un s fl g}t}[1 Gt 3J il tJ A n U u : s [YtG[ }lfl 6{ ?l t? i9/r-AuaafaQal i l r o } t r j l}tu a sl tl ]tl u T ctn G[ tl t06[u1J6[uun1:t0Tilt0uLan1{ tft:uon0tuRtJR 1n qs4(ll tvl,e4qrL tflLfu14tn:3ytun:3Yt.19t1uttu?11:uttouT,tilnu Lou[il?,ttvn1:tT.,]un 21iln:3u]un1: X av i i v I o a v v ql € a ttnvt:.1911tilUnl:9llLJlJ0iln1{UT|1.lnlTnALilTl1A0)UlJ0.1fll{5flf-Uf-Ulttnvn0Uil1U11tnU?14.] uu {q v ct I A Q dr Y q aa a u "i[iln1:T]ilA?tililil:sT.]nil0ttsuutulj lerdddyt.ttuilfltflT:4dn0 6[.]nil Ltn;n?1ililun{ 6 Afvqa0n 000iln]:tTa3.J t6[1.{?11.]fitJ1.[1neJflufl.]n1u uu0nRilnln tu.t tilttnvRt iu gt,

×