เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง

1,062 views
967 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,062
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง

  1. 1. ป้องกันตัวและบรรเทาความเสียหายจากวาตภัย เทศบาลตำบลราไวยพรอมรับมือคลื่นพายุซัดฝง และคลื่นยักษสึนามิ คลื่นพายุซัดฝง (STORM SURGE) มาพรอมกับพายุ ตรวจสอบตนไม กิ่งไม บริเวณใกลเคียง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนฝนฟาคะนองลมกรรโชกแรง จึงตองระวัง ดังนี้ อาคารบานเรือน หากจะเปนอันตรายเมื่อเกิด เทศบาลตำบลราไวย ไดจัดเตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับคลื่น พายุใหตัดเสีย พายุซัดฝง (STORM SURGE) และคลื่นยักษสึนามิ (TSUNAMI) ตั้งสติ เตรียมตัวพรอม ติดตามขาวสาร การพยากรณอากาศผานทางวิทยุโทรทัศน อยางสม่ำเสมอ เมื่อเกิดลมพายุ ไมควรออกไปในที่โลงแจง ไวพรอมแลว โดยใชจัดการทั้งกอน ระหวาง และหลังเกิดภัยพิบัติ แผนเตือนภัยและแผนการอพยพประชาชน รวมทั้งจัดใหมีการ ซักซอม แผนเตือนภัยและอพยพอีกดวย รับมือ คลื่นพายุซัดฝั่ง เพราะอาจเกิดอันตรายได ควรอยูในที่มั่นคง หากเกิดคลื่นพายุซัดฝง เทศบาลตำบลราไวยสามารถ STORM SURGE แข็งแรงปดประตูหนาตางใหเรียบรอย อยาเปด แจงเตือนประชาชนไดลวงหนา 4 - 6 วัน และหากเกิดแผนดิน เมื่อพายุพัดผาน ไหวระดับ 6 ริกเตอรขึ้นไป ซึ่งอาจจะกอใหเกิดคลื่นยักษสึนามิ ตรวจสอบบานเรือน ที่อยูอาศัยวามั่นคง เมื่อพายุพัดตนไมหรือกิ่งไมลมทับบานเรือน เทศบาลตำบลราไวยเฝาติดตามสถานการณ และแจงเตือน แข็งแรง ปลอดภัยจากลมแรงหรือไมสิ่งของที่ ที่อยูอาศัยไดรับความเสียหาย หรือมีคนบาดเจ็บ ประชาชนใหอพยพทันทีที่เกิดคลื่นยักษ อาจจะหลนลงมาแตกหักไดงาย ใหจัดวางในที่ ใหรีบแจงเทศบาลตำบลราไวย หรืองานปองกัน การกำหนดสีเพื่อแสดงถึงความรุนแรงในระดับตาง ๆ ปลอดภัยหรือผูกมัดใหแนนหนา และบรรเทาสาธารณภ ั ย กร ุ ง เทพมหานคร สีแดง = พื้นที่ที่จะเกิดภัยพิบัติรุนแรงมาก อาจมีคลื่นสูง 1 – 3 เมตร สีสม = พื้นที่ที่มีความรุนแรงนอย อาจเกิดคลื่นสูง 0.2 -1 เมตร หมายเลขโทรศัพท 199 ในขณะที่สีเหลืองและสีเขียวจะแสดงถึงพื้นที่ที่เกิดน้ำทวมขัง เพียงเล็กนอย สามารถควบคุมและแกไขได ภายในระยะเวลา ป้องกันตัวและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย อันสั้น ซึ่งประชาชนสามารถติดตามสถานการณดังกลาวไดที่ WWW.RAWAI.GO.TH พื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบ คลื่นพายุซัดฝง (STORM SURGE) ทำใหน้ำทวม อยาขับรถยนตฝาลงไปในกระแสน้ำหลาก แมบนถนนก็ตาม - หาดในหานมีคลื่นสูงซัดเขาฝง ก็อาจมีระดับน้ำทวมสูงอยางรวดเร็ว ควร ถาน้ำทวมมาก รถออกจากบานไมได ใหใชแมแรงยกรถ - อาวยะนุยปฏิบัติ ดังนี้ แลวนำอิฐบล็อก หรือขอนไมขนาดใหญ หรือเหล็กค้ำยันไว - หาดราไวยตลอดแนว - หาดแหลมกาตลอดแนว ใหรถลอยสูงหนีน้ำ เมื ่ อ ได ร ั บ แจ ง เตื อ นให อ พยพควรรี บ อพยพไปอยู  ท ี ่ ส ู ง หากระดับน้ำทวมสูงกวา 1 เมตร ใหหาทางเคลื่อนยายสิ่ง คูมือการเตรียมพรอมเพื่อรับมือกรณีคลื่นยักษสึนามิอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ทั้งคนและสัตวเลี้ยงหรืออพยพตามเสน ของไปไวชั้นบนของบาน และคลื่นพายุซัดฝงทางที่กำหนดภายใตการแนะนำขอเทศบาลตำบลราไวย อยาลงเลนน้ำ อาจพบอุบัติภัยอื่น ๆ อีกได ถาอยูริมน้ำ ใหเอาเรือหลบเขาฝงในที่ที่จะใชงานไดเมื่อ หากน้ำทวมขัง จะเกิดโรคระบบทางเดินอาหารใหระวังเกิดน้ำทวม ความสะอาดของน้ำบริโภค เมื่อกระแสน้ำหลากทำลายวัสดุกอสรางเสนทางคมนาคม ฯลฯ ใหระวังกระแสน้ำพัดพาไป ดวยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลราไวย
  2. 2. คลื่นพายุซัดฝั่ง เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE STORM SURGEคืออะไร เรียนรูตำแหนง และศึกษาวิธีการเปดปดของอุปกรณตาง ๆ เชน ตำแหนงประตูน้ำ (Valve) และคัตเอาทไฟฟา วาลวถังกาซ คลื่นพายุซัดฝง (STORM SURGE ) คือ ปรากฏการณคลื่นที่เกิดขึ้นพรอมกับพายุหมุนโซนรอน ในวันที่ทองฟาปนปวนไมแจมใสสภาพอากาศเลวราย เมฆฝนกอตัว ฝนตกหนักลมพัดแรง พื้นที่ชายฝงเกิดคลื่นโถมกระแทกอยางหนัก คลื่นในทะเลสูงและเมื่อศูนยกลางของพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝง จะมีแรงกดยกระดับน้ำทะเลใหสูงกวาปกติ กลายเปนโดมน้ำขนาดใหญซัดจากทะเลเขาหาชายฝงอยางรวดเร็ว จนสรางความเสียหาย หมั่นฝกซอมการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติตอชีวิต อาคารบานเรือนและทรัพยสินบริเวณพื้นที่ชายฝง และการอพยพหลบภัยตามเสนทางปลอดภัยที่จากขอมูลในอดีต ยังไมเคยมีปรากฏการณลักษณะเชนนี้เกิด เทศบาลตำบลราไวยกำหนด อยางนอยปละ 2 ครั้งขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณหรือของใชที่จำเปน จดชื่อ-นามสกุล หมายเลข ดูแลที่อยูอาศัยใหปลอด ใหพอใชอยางนอย 3 วัน เชน น้ำดื่มสะอาด อาหารแหงที่ โทรศัพทของสมาชิกในครอบครัว ภัยดวยการหมั่นซอมแซมโครงสราง รับประทานไดเลย ยารักษาโรค ไฟฉาย มีด เชือก เสื้อผาแหง หรือญาติที่อยูตางจังหวัด เพื่อ อาคารบานเรือนใหมั่นคงแข็ง ก่อนเกิด STORM SURGE จะมีสัญญาณเตือนหลายอย่าง นกหวีด อุปกรณการนอน บังแดดบังฝน ติดตอกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน แรงมีประตูทางออกหลายดานเช่น การเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา และเทศบาลตำบลราไวย์หรือ เสียชีวิต สูญหาย เปนตน เขียน จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบสังเกตได้จากลักษณะอากาศ ที่จะค่อย ๆ เลวร้ายลง ทำให้รู้ตัวล่วงหน้า ชื่อ-นามสกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท ไมกีดขวางเสนทางออกบริเวณได้หลายวันและอพยพได้ทัน พกกระเปาบรรจุเอกสารสำคัญ ไดแก บัตร ผูปกครอง ติดไวกับเสื้อผาของ ประตู บันไดหรือระเบียงบาน ประจำตัวประชาชนทะ เบียนบาน สูติบัตร แผนการด เด็กเพื่อปองกันการพลัดหลง ชื่อบุคคลในครอบครัว ที่อยู และความตองการ พิเศษ เชน โรคประจำตัว อาการแพยา หัวหนาครอบครัวควรวางแผนรับมือภัยพิบัติ และสอน พก ติดตัว ไวตลอดเวลา ถายสำเนา สมาชิกทุกคนในครอบครัว ใหเรียนรูเสนทางหนีภัยพื้นที่ปลอดภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติ ใหชวย เอกสาร เกี่ยว กับสุขภาพ เชน และการชวยเหลือตนเองในเบื้องตน เหลื อ เด็ ก และผู  ส ู ง อายุ ก  อ น กรมธรรมประกัน ชีวิต บัตรประกันสังคม และอพยพออกจากพื้นที่เกิดภัย ฯลฯ ไวหลาย ๆ ชุด และเก็บไวในที่ อยางเรงดวน ปลอดภัยตามจุดตาง ๆ ของบาน STORM SURGE

×