ภาคผนวก ก-ภัยพิบติ

1,479 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาคผนวก ก-ภัยพิบติ

 1. 1. ภาคผนวก กแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 257
 2. 2. 258 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 3. 3. 264 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การป้องกันและลดผลกระทบ มาตรการ กิจกรรมหลัก หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน หมายเหตุ 1.5.2 ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายทาง ทล./ทช. สถ./อปท./ปภ./หน่วยงาน เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 1.5.3 ก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง แหล่ ง น้ ำ เพื ่ อ ทส./กษ./คค./ปภ. อปท./หน่ ว ยงานภาครั ฐ แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่เกี่ยวข้อง 1.5.4 ก่ อ สร้ า งฝายต้ น น้ ำ เพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา อส./ปภ./อปท. ทส./ภาคเอกชน อุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม และรักษาระบบ นิเวศ 1.5.5 ก่ อ สร้ า งกำแพง พนั ง หรื อ รอ เพื ่ อ ยผ./ทธ./อส. จังหวัด/อำเภอ/อปท. ป้องกันน้ำกัดเซาะแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 1.5.6 ส่ ง เสริ ม และเพิ ่ ม พู น ความปลอดภั ย กฟผ./ชป. — ของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 1.5.7 จัดหาและก่อสร้างสถานที่หลบภัย ปภ./จังหวัด ยผ./อปท./มูลนิธิ 1.6 การป้ อ งกั น สาธารณภั ย โดยใช้ 1.6.1 ปลูกป่าเพื่อป้องกันอุทกภัย วาตภัย อส./ปม. สถ./กห./อปท./ภาค ธรรมชาติหรือปรับปรุงระบบนิเวศ และดินถล่ม เอกชน 1.6.2 ปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันคลื่นและ ทช./อปท. ปภ./สถ./กห./ภาคเอกชน การกัดเซาะชายฝั่ง 1.7 การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดความ 1.7.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันและ ศ ธ . / ส ก ว . / ว ช . / ป ภ . / หน่วยงานภาครัฐ เสี่ยงจากสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ สถาบั น การศึก ษาระดับ ที่เกี่ยวข้อง อุดมศึกษา 1.8 การถ่ายเทความเสี่ยงจากสาธารณภัย 1.8.1 จั ด ทำแนวทางและมาตรการในการ ปภ./พณ. หน่วยงานภาครัฐ ถ่ายเทความเสี่ยงจากสาธารณภัย ที่เกี่ยวข้อง/ภาคเอกชน
 4. 4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเตรียมความพร้อม มาตรการ กิจกรรมหลัก หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน หมายเหตุ 2.1 การจั ด ทำแผนการป้ อ งกั น และ 2.1.1 จั ด ทำแผนการป้ อ งกั น และบรรเทา ปภ./จังหวัด/กทม./อปท. หน่วยงานภาครัฐ บรรเทาสาธารณภั ย ทุ ก ระดั บ ตั ้ ง แต่ สาธารณภัย ทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศถึง ที่เกี่ยวข้อง ระดับประเทศถึงระดับชุมชน ระดับชุมชน 2.1.2 เชื่อมโยงแผนการป้องกันและบรรเทา ปภ./จังหวัด/อำเภอ/อปท. สมช./กห./หน่วยงานภาครัฐ สาธารณภั ย เข้ า กั บ แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารของ ที่เกี่ยวข้อง/ภาคเอกชน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย 2.2 การพัฒนาระบบการพยากรณ์และ 2.2.1 พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารพยากรณ์ แ ละ ทก./ปภ./อต./ศภช./อศ./ สถ./จังหวัด/อำเภอ/อปท. การแจ้งเตือนภัย ตั้งแต่ระดับประเทศ แจ้งเตือนภัย ทุกระดับ ชป./ทน. ถึงระดับท้องถิ่น 2.2.2 เชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนภัยและ ทก./ศภช./อต./ทน./อศ./ ชป./ทก./ปชส./จั ง หวั ด / กระจายข่ า วสารสาธารณภั ย ระหว่ า ง กทช./ปภ. /ทธ. อำเภอ/อปท. หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น ตั ้ ง แต่ ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น 2.3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพของระบบ 2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญา ปภ./สถ./ทธ. อปท./จั ง หวั ด /อำเภอ/ สื่อสาร ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนภัย สมาคมวิ ท ยุ ส มั ค รเล่ น / NGOs 2.3.2 วางระบบสื่อสารหลักและสื่อสารรอง ทก./ปภ./สธ./มท./อต. กห./ปค./จังหวัด/อำเภอ/ เพื่อการจัดการภัยพิบัติ สมาคมวิ ท ยุ ส มั ค รเล่ น / ภาคเอกชน 2.3.3 จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารหลัก ทก./ปภ./สธ./มท./อต. กห./ปค./จังหวัด/อำเภอ/ และสื่อสารสำรอง สมาคมวิ ท ยุ ส มั ค รเล่ น /แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 ภาคเอกชน265
 5. 5. ภาคผนวก ขแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 275
 6. 6. 276 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 7. 7. เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784ศูนย์ดำรงธรรม 1567ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356ศูนย์กรุงเทพมหานคร 1555กรมอุตุนิยมวิทยา 1182ศู น ย์ ว ิ ท ยุ ส ื ่ อ สาร สำนั ก ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย 199กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษ 1650 , 0-2298-2404-7สายด่วนบริการข้อมูลสารเคมี 1564ส่วนควบคุมไฟป่า 1362ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 0-2226-4444ศูนย์รับแจ้งเด็กหาย 0-2282-1815ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2451-7227สถานีวิทยุ สวพ.91 1644สายด่วนผู้บริโภค อย. 1556Hot – Line คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต) 1667Health – Line สายด่วนเพื่อสุขภาพ 0-2714-3333สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์นเรนทร) 1669ศูนย์วิทยุรามา 0-2246-0999หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล 1554ศูนย์ส่งกลับฯ และรถพยาบาลตำรวจ 1691 , 0-2255-1134-6แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191ตำรวจท่องเที่ยว 1155ศูนย์ควบคุมการจราจร 1197กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1190ร่วมด้วยช่วยกัน 1677จส. 100 1137 , 0-2711-9151-8ศูนย์วิทยุสื่อสาร สภากาชาดไทย 0-2251-7853-6 ต่อ 2209,2210ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 0-2621-9701-5ชลประทาน บริการประชาชน 1460 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 277
 8. 8. แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย การวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความเหมาะสมกับสภาพแต่ละท้องที่ต้องมีการ คาดคะเน หรือประเมินว่าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบมีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด และจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน โดยทำการสำรวจ รวบรวมสถิ ต ิ ข ้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ พ ื ้ น ที ่ ท ั ้ ง ด้ า นกายภาพและด้ า นสั ง คม หรื อ ความเสี ่ ย งต่ อ การเกิ ด สาธารณภัยแยกตามประเภทของภัย โดยระบุรายละเอียดของพื้นที่และจัดทำแผนที่ประกอบ ตามแนวทาง ดังนี้ 1. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแต่ละประเภท 2. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบพื้นฐานของความเสี่ยงภัย ได้แก่ 2.1 ลักษณะกายภาพ เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง พื้นที่ ทิศทางการไหลของน้ำ อาณาเขตติดต่อ ที่ราบ ที่ลุ่ม ฯลฯ 2.2 ลักษณะภูมิอากาศ เช่น ปริมาณน้ำฝนต่อเดือนต่อปี อุณหภูมิตามฤดูกาลต่างๆ 2.3 สิ่งก่อสร้างหรือสถานที่ที่อาจเกิดอันตราย เช่น โรงแรม อาคารสูง โรงภาพยนตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 3. ตรวจสอบสถิติการเกิดภัยและประเภทของภัยของแต่ละพื้นที่ และเปรียบเทียบข้อมูลกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ความรุนแรงของภัย เช่น ชื่อหมู่บ้าน ตำบล จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน สถานที่ตั้ง ลักษณะของอันตรายที่จะเกิด ความเสียหายที่อาจได้รับ พื้นที่ปลอดภัย 5. กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย โดยพิจารณาจากเกณฑ์เบื้องต้น คือ 5.1 เป็นพื้นที่ที่เคยเกิดภัยนั้นๆ เป็นประจำ 5.2 เป็ น พื ้ น ที ่ ท ี ่ ห ากเกิ ด ภั ย แล้ ว จะมี ค วามเสี ย หายสู ง เช่ น ชุ ม ชนแออั ด อาคารสู ง สถานบันเทิง สถานพยาบาล สถานศึกษา พื้นที่ท้ายเขื่อน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 6. จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย โดยระบุที่ตั้งชุมชน ที่ตั้งสถานที่สำคัญอื่นๆ เส้นทางคมนาคม เส้นทางอพยพ เป็นต้น 7. วิเคราะห์ผลกระทบในภาพรวมที่อาจส่งผลต่อพื้นที่ข้างเคียง 8. ตรวจสอบซ้ำเป็นประจำทุกปี278 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 9. 9. ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัยได้จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยของสาธารณภัยประเภทภัยต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลพื้นที่ แผนที่ ประเภทภัย หน่วยงาน เสี่ยงภัย เสี่ยงภัย 3 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุทกภัยและโคลนถล่ม 3 3 กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ 3 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคลื่นสึนามิ 7 3 กรมทรัพยากรธรณี ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติพื ้ น ที ่ ท ี ่ เ ป็ น ที ่ ต ั ้ ง ระบบ 3 7 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนภัยสาธารณะ 3 7 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 3 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยแล้ง 7 3 กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน 3 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผ่นดินไหว 3 3 กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา 3 7 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวาตภัย 7 3 กรมอุตุนิยมวิทยา 3 7 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยจากสารเคมี 3 7 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3 3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไฟป่า 7 3 สำนั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)ภัยหนาว 3 7 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 3 กรมควบคุมโรคโรคไข้หวัดนก 7 3 กรมปศุสัตว์ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 279
 10. 10. 280 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 11. 11. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ระหว่างผู้อำนวยการจังหวัด........กับ (ระบุตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจปกครองหน่วยทหาร) ............................................................... โดยที่มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้การดำเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหาร ให้เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการจังหวัด และผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือ รองนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๑ ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของประเทศ ผู ้ อ ำนวยการจังหวัด.................. และ (ระบุตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจปกครองหน่วยทหาร) จึงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ ข้อ ๑ บันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างผู้อำนวยการจังหวัด..................กับ(ระบุตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจปกครองหน่วยทหาร)” ทำขึ้น ณ..................เมื่อวันที่..................เดือน.................. พ.ศ................... ข้อ ๒ บันทึกข้อตกลงนี้ ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกันเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในบันทึกข้อตกลงนี้ “เขตทหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณซึ่งมีหน่วยทหารตั้งอยู่ “กิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหาร” หมายความว่า กิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่จังหวัด.................. หมวด ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตทหาร หรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหาร ข้อ ๔ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตทหาร และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่นั้น แจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการท้องถิ่น โดยระบบสื่อสาร หรือวิธีอื่นใดโดยแจ้งเส้นทางเข้าไปในเขตทหารให้ทราบ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไปรอรับและนำทาง ในกรณีเป็นการจำเป็นเร่งด่วน ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอหรือผู้อำนวยการท้องถิ่น เห็นว่า หากมิได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว สาธารณภัยที่เกิดขึ้นอาจมีอันตรายอย่างยิ่ง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่นั้นทราบเหตุก่อน แล้วจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนของบันทึกข้อตกลงนี้ต่อไป /ข้อ ๕ เมื่อ............. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 281
 12. 12. -๒- ข้อ ๕ เมื่อผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการท้องถิ่น ได้รับแจ้งขอความ ช่วยเหลือ ให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อและประสานงานกับผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่นั้น หรือผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวตามช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชา ของทหารในเขตพื้นที่ทราบ และนำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปยังเขตทหารตามเส้นทางที่ได้รับแจ้ง ตามข้อ ๔ โดยการนำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารซึ่งได้รับมอบหมาย ข้อ ๖ การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอำนาจของผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการท้องถิ่น โดยให้ผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่นั้น หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกและสนับสนุน ข้อ ๗ กรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการท้องถิ่น มีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนย้าย สิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบำบัดปัดป้องภยันตรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะ เท่าที่จำเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น กรณีที่จำเป็นต้องมีการดัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินซึ่ง จะมีผลทำให้เกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่อื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นแก่เขตพื้นที่อื่น ให้เป็น อำนาจของผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ สำหรับกรณีที่เป็นการดำเนินการของผู้อำนวยการท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบของผู้อำนวยการจังหวัด ข้อ ๘ เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทหาร และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจะ ก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน จำเป็นต้องมีการสั่งอพยพประชาชน ให้เป็นอำนาจของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย ข้อ ๙ เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทหาร และการอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการ ใดๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง จำเป็นต้องมีการประกาศห้ามมิให้บุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัย หรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นอำนาจของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ สำหรับกรณีที่เป็นการดำเนินการของผู้อำนวยการท้องถิ่นต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการอำเภอ ข้อ ๑๐ การดำเนินการตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก(ระบุ ตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาของทหารในจังหวัด) /หมวด ๒...............282 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 13. 13. -๓- หมวด ๒ การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนอกเขตทหาร ข้อ ๑๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตจังหวัด ซึ่งอยู่นอกเขตทหาร และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากฝ่ายทหารในการใช้เจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในการควบคุมดูแลของทหารในเขตพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้ได้รับมอบหมาย แจ้งขอความช่วยเหลือจากฝ่ายทหารในเขตพื้นที่นั้นโดยระบบสื่อสาร หรือวิธีอื่นใด และให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลังโดยเร็วที่สุด ข้อ ๑๒ เมื่อผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถข้อจำกัดของทรัพยากรและตามความจำเป็น โดยให้แจ้งตอบรับการให้ความช่วยเหลือ หรือข้อขัดข้องโดยระบบสื่อสาร หรือวิธีอื่นใดโดยเร็วนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง และให้แจ้งเป็นหนังสือในภายหลัง กรณีที่ผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่นั้น สามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่นั้น จัดเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อและประสานความร่วมมือกับผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งแจ้งยศ ชื่อ ตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวตามช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ข้อ ๑๓ กรณีที่หน่วยทหารตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นสามารถขอรับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่นั้นได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ ข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ โดยอนุโลม ข้อ ๑๔ การดำเนินการเกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารตามข้อ ๑๒และข้อ ๑๓ ให้อยู่ภายใต้การอำนวยการและแบ่งมอบภารกิจของผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอหรือผู้ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ข้อ ๑๕ การดำเนินการอื่นนอกเหนือจากบันทึกข้อตกลงฯ นี้ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยอาจมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามความเห็นชอบของผู้อำนวยการจังหวัด............................และ(ระบุตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาของทหารในจังหวัด) ลงชื่อ............................................................... ลงชื่อ............................................................... (.............................................................) (.............................................................) ผู้ว่าราชการจังหวัด........................... ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 283
 14. 14. -๔- ลงชื่อ.......................................................พยาน ลงชื่อ.......................................................พยาน (......................................................) (......................................................) ลงชื่อ.......................................................พยาน ลงชื่อ.......................................................พยาน (......................................................) (......................................................) หมายเหตุ ๑. ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยให้หน่วยทหารแต่ละหน่วยจัดทำ บันทึกข้อตกลงกับผู้อำนายการจังหวัดเป็นการเฉพาะหน่วย ๒. ควรมีผู้แทนของผู้อำนวยการท้องถิ่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรร่วมเป็นพยาน ด้วยอย่างน้อย ๑ คน284 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 15. 15. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 285
 16. 16. 286 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 17. 17. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 287
 18. 18. 288 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 19. 19. ภาคผนวก คแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 289
 20. 20. 290 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 21. 21. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 291
 22. 22. 292 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 23. 23. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 293
 24. 24. นายจรัลธาดา กรรณสูต นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ พลตำรวจจเอก ปทีป ตันประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์294 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 25. 25. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 295
 26. 26. 296 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 27. 27. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 297
 28. 28. 298 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 29. 29. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 299
 30. 30. 300 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 31. 31. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 301
 32. 32. 302 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 33. 33. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 303
 34. 34. 304 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 35. 35. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 305
 36. 36. 306 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 37. 37. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 307
 38. 38. 308 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557

×