เงินบริจาคศปภ

375
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
375
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เงินบริจาคศปภ

  1. 1. ขาวที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ กองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี นายเอนก เพิ่มวงศเ สนีย  รองปลัดสำนัก นายกรัฐ มนตรี กลา ววา จากการที่ร ัฐบาลไดเ ปด บัญ ชี “กองทุน เงิน ชว ยเหลือ ผูป ระสบสาธารณภัย สำนัก นายกรัฐ มนตรี” เพื่อ รวบรวมเงิน ที่ประชาชนบริจาคผานกองทุนดังกลาว ไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ทีกำลังเกิดขึ้นอยางรุนแรงในหลาย  ่จังหวัดขณะนี้ พรอมทั้งไดเปดศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อเปนศูนยประสาน การใหความชวยเหลือดานตาง ๆ และเปนสถานที่รับบริจาคเงินและสิ่งของใหกับผูประสบอุทกภัยนั้น ขณะนี้มียอดเงินบริจาคเขาบัญชีกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยฯ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยทั้งผานชองทางของรัฐบาล การโอนผานบัญชีธนาคารกรุงไทย และจากหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ ปดเปนหนวยรับบริจาค ประมาณ ๗๕๘ ลานบาท ซึ่งกองทุนไดมีคาใชจายที่มอบใหแกทายาทผูประสบภัยที่เสียชีวิตไปแลว ๒๐๒ ราย ชวยเหลือกรณีบานเสียหายทั้งหลัง ๆ ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๓๘ หลัง จัดซื้อเรือพายเล็ก จำนวน ๕,๐๐๐ ลำ และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนเงินประมาณ ๑๗๓ ลา นบาท นอกจากนี้ ยังไดส นับ สนุนมูล นิธิตา ง ๆ ไดแก มูล นิธิราชประชานุเคราะหเพื่อสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนกำพราจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๒๕ ลานบาทมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ เพื่อสมทบโครงการ “หนึ่งใจ...ชวยผูประสบภัย” กองทุนพระเจาหลานเธอพระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช-กุม ารี มูล นิธ ิจ ุฬ าภรณ มูล นิธ ิล ะ ๕ ลา นบาท มอบใหก ับ สภากาชาดไทย จำนวน ๑๐ ลา นบาทมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จำนวน ๓ ลานบาท มูลนิธิกระจกเงา ๑ ลานบาท และสนับสนุนชวยเหลือสรางสุขา จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒.๕ ลานบาท รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลาวตอ ไปวา นอกจากคาใชจายตา ง ๆ ที่ไดก ลาวมาแลวกองทุนฯ ยังมีคาใชจายที่ยังตองรอเบิกจายอีก เชน รอจายแกทายาทผูประสบภัยที่เสียชีวิตรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๗๑ ราย ชว ยเหลือ กรณีบ า นเสีย หายทั้ง หลัง ๆ ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาทรอเบิกจายอีกประมาณ ๒๔ ลานบาท จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุรวมกับสิ่งของบริจาคสนับสนุน
  2. 2. -๒- ภารกิจของ ศปภ. ประมาณ ๕๖ ลานบาท และมอบใหมูลนิธิกระจกเงาอีก ๒ ลานบาท รวมเปนคาใชจายที่ไดเบิกจายไปแลวและยังตองรอเบิกจายเปนเงินประมาณ ๔๔๑ ลานบาท ในนามของรัฐ บาล และ ศปภ. ขอขอบคุณ ผูท ี่ม ีส ว นชว ยเหลือ ไมว า ภาครัฐเอกชน จังหวัด ทหาร ตำรวจ สื่อ มวลชน ตลอดจนมูล นิธ ิ และอาสาสมัค รตา ง ๆ ที่ไ ดส งกำลัง ใจกำลัง กาย และกำลังเงิน ใหก บ ผูป ระสบภัย ทั่ว ประเทศ ซึ่ง รัฐ บาลและ ศปภ. ยัง คงเปด รับ บริจ าค ัเงินผานกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และรับบริจาคสิ่งของที่จำเปนโดยผูบ ริจ าคสามารถโอนเงิน เขา บัญ ชี “กองทุน เงิน ชว ยเหลือ ผูป ระสบสาธารณภัย สำนัก นายก รัฐมนตรี” บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 067-0-06895-0 หรือมอบโดยตรง ที่ ศป ภ. เพ ื่อ จะไดด ำเนิน การ ให ค วา มชว ยเห ลือ ปร ะชาชนที่ป ร ะส บ อ ุท ก ภัย อยางเรงดวนตอไป สำหรับยอดรับบริจาคเงินและสิ่งของเมือวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีผูบริจาคเงินเขา ่กองทุน ฯ ๗ ราย จำนวน ๑,๐๘๑,๑๒๘.๕๐ บาท บริจาคสิ่ง ของ ๑๕ ราย จำนวน ๖๙,๘๔๒ ชิ้นซึ่ง ศปภ. ไดจัดสงสิ่งของดังกลาวโดยรถบรรทุกขนาดใหญ ๖๐ คัน และรถบรรทุกขนาดเล็ก ๖๙ คัน ใหกับผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครปฐม สุพรรณบุรีนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี สระบุรี อางทอง และพิษณุโลก --------------------------------------

×