แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2553 – 2557คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภ...
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติมีหนาที่ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสา     ธารณภัยแหงชาติ ตามแนวนโยบายที่คณะกรรมการกําห...
อากาศหนาว 8) ภัยจากไฟปาและหมอกควัน 9) ภัยจากแผนดินไหว และ    อาคารถลม 10) ภัยจากคลื่นสึนามิ 11) ภัยจากโรคระบาดในมนุษ...
สวนที่ 2 วาดวยกระบวนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดขอบเขตการบริหารจัดการสาธารณภัยไว 14 ประเภทภัย ทั้งในเขตจังหวัดแ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พศ2553 – 2557

6,853 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
121
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พศ2553 – 2557

 1. 1. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2553 – 2557คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติเสนอ ดังนี้ 1. อนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2553 – 2557 2. เห็นชอบมอบหมายใหกระทรวง กรม องคกรและหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคสวนอื่นๆ ถือปฏิบัติตามแผนการ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และใหจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ รองรับแผนดังกลาว 3. เห็นชอบมอบหมายใหสํานักงบประมาณ หนวยงานทีเ่ กียวของ และองคกรปกครองสวน ่ ทองถิ่นพิจารณาใหความสําคัญเปนลําดับแรกในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแตระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟนฟูบูรณะภายหลัง ภัยสิ้นสุด เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และเพื่อใหผูประสบภัยสามารถ กลับไปใชชีวตปกติสุขไดโดยเร็ว ิ 4. เห็นชอบมอบหมายใหหนวยงานระดับกระทรวง จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร และบรรจุโครงการที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวในแผนปฏิบติ ั ราชการประจําป รวมทั้งกําหนดใหเรื่องดังกลาวเปนตัวชี้วัดรวม (Joint KPI) ระหวาง หนวยงานดวยสาระสําคัญของเรื่อง 1. คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) รายงานวา 1.1 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 กําหนดใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหนาที่ ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เสนอ กปภ.ช. พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะตอง ดําเนินการจัดทําแผนฯ ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติมีผล ใชบังคับ (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552) โดย กปภ.ช. ไดประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปองกันและ
 2. 2. บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติมีหนาที่ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสา ธารณภัยแหงชาติ ตามแนวนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ กรมปองกันและ บรรเทาสาธารณภัยไดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ อาสาสมัครองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานองคการระหวางประเทศและ เครือขาย เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางแผนการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2553 – 2557 1.2 คณะอนุกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไดประชุมพิจารณา เนื้อหารางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2553 – 2557 ครั้ง ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 และมีมติเห็นชอบรางแผนฯ ดังกลาว ซึ่ง กปภ.ช. ไดประชุมพิจารณารางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2553 – 2557 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 มีมติ เห็นชอบในหลักการของรางแผนฯ ดังกลาว แตขอใหคณะอนุกรรมการจัดทํา แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดของ รางแผนฯ เพื่อใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งการพิจารณาขอมติ คณะรัฐมนตรีในการขับเคลือนแผนไปสูการปฏิบัติ และคณะอนุกรรมการจัดทํา ่ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไดประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 มีมติใหนารางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ํ พ.ศ.2553 – 2557 พรอมทั้งคําขอมติคณะรัฐมนตรีเสนอ กปภ.ช. พิจารณาอีกครั้ง โดย กปภ.ช. ไดมีมติเห็นชอบกับรางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แหงชาติ พ.ศ.2553 – 2557 และการขอมติคณะรัฐมนตรีในการขับเคลือนแผนไปสู ่ การปฏิบัติในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 25522. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2553 – 2557 มีเนื้อหาประกอบดวย 3 สวน ไดแก หลักการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระบวนการปองกันและบรรเทาสา ธารณภัย และกระบวนการปองกันและภัยดานความมันคง สรุปไดดังนี้ ่ สวนที่ 1 วาดวยหลักการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีขอบเขตของสา ธารณภัย มี 2 ดาน ไดแก ดานสาธารณภัย และดานความมั่นคง ดานสาธารณภัย กําหนดไว 14 ประเภทภัย ดังนี้ 1) อุทกภัย และดินโคลน ถลม 2) ภัยจากพายุหมุนเขตรอน 3) ภัยจากอัคคีภัย 4) ภัยจากสารเคมีและ วัตถุอันตราย 5) ภัยจากการคมนาคมและขนสง 6) ภัยแลง 7) ภัยจาก
 3. 3. อากาศหนาว 8) ภัยจากไฟปาและหมอกควัน 9) ภัยจากแผนดินไหว และ อาคารถลม 10) ภัยจากคลื่นสึนามิ 11) ภัยจากโรคระบาดในมนุษย 12) ภัย จากโรค แมลง สัตว ศัตรูพืชระบาด 13) ภัยจากโรคระบาดสัตว และสัตว น้ํา 14) ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความมันคง กําหนดไว 4 ประเภทภัย ดังนี้ 1) การปองกันและระงับ ่ การกอวินาศกรรม 2) การปองกันและบรรเทาภัยจากทุนระเบิดกับระเบิด  3) การปองกันและบรรเทาภัยทางอากาศ 4) การปองกันและระงับการ ชุมนุมประทวงและกอการจลาจลทั้งนี้ แหลงงบประมาณ ประกอบดวย - งบประมาณดําเนินการตามยุทธศาสตร คือ (1) งบประมาณปกติของหนวยงานสวนกลาง (2) งบประมาณจังหวัดและงบประมาณของกลุมจังหวัด (3) งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น - งบประมาณดําเนินการตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาวะ ฉุกเฉิน และการจัดการหลังเกิดภัย คือ (1) งบประมาณเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (2) งบกลางนอกจากนี้ การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ มี กปภ.ช. กํากับดูแลระดับประเทศและแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ” เพื่อทําหนาทีประสานการขับเคลื่อนตามแผนการ ่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
 4. 4. สวนที่ 2 วาดวยกระบวนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดขอบเขตการบริหารจัดการสาธารณภัยไว 14 ประเภทภัย ทั้งในเขตจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยระบุหนวยปฏิบัติการหลัก หนวยปฏิบัติการ หนวยสนับสนุน หนวยบรรเทาทุกขและฟนฟูอยางชัดเจน ดังนี้ ในระดับจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดรับผิดชอบ หากเกินขีด ความสามารถ ใหรายงานขอรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการกลาง หรือ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และในกรณีเกิดสา ธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง เปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี ในระดับกรุงเทพมหานคร มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ หาก เกินขีดความสามารถ ใหรายงานขอรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการ กลาง หรือผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และใน กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง เปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีสวนที่ 3 วาดวยกระบวนการปองกันและบรรเทาภัยดานความมั่นคง และภัยดานความมั่นคง 4 ประเภท ทั้งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กําหนดขอบเขตการบริหารจัดการโดยระบุหนวยปฏิบัติการหลัก หนวยปฏิบัติการ หนวยสนับสนุนหนวยบรรเทาทุกขและฟนฟูอยางชัดเจน เชนเดียวกับสวนที่ 2  Updated : 17/11/2552 เรียบเรียงจาก : http://www.thaigov.go.th/

×