Business model

8,543 views

Published on

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,543
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
167
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Business model

  1. 1. แบบจำลองทางธุรกิจ ( Business Model) <ul><li>1 ปัจจัยบ่งชี้ผลการดำเนินงานขององค์กร </li></ul><ul><ul><li>ปัจจัยที่ 1 : แบบจำลองทางธุรกิจ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปัจจัยที่ 2 : สภาพแวดล้อม </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ( Competitive Environment) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สภาพแวดล้อมโดยรวม ( Macro Environment) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ปัจจัยที่ 3 : การเปลี่ยนแปลง </li></ul></ul><ul><li>2 ความสำคัญของแบบจำลองทางธุรกิจ </li></ul><ul><ul><li>เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการในการจัดการอย่างมีกลยุทธ์เพื่อนำพาองค์กรกรให้ประสบความสำเร็จและมีผลประกอบการที่ดีได้ </li></ul></ul>
  2. 2. แบบจำลองทางธุรกิจ ( Business Model) <ul><li>3 ความหมายของแบบจำลองทางธุรกิจ ( Business Model) </li></ul><ul><ul><li>หมายถึง วิธีการที่องค์กรคิดค้นขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างเต็มที่ อันจะก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ </li></ul></ul><ul><li>4 องค์ประกอบของแบบจำลองทางธุรกิจ มีดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>รูปแบบธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกำไร ( Profit Site) </li></ul></ul><ul><ul><li>คุณค่าที่มอบให้กับลูกค้า ( Customer Value) </li></ul></ul><ul><ul><li>การกำหนดราคา ( Price) </li></ul></ul><ul><ul><li>ขอบเขต ( Scope) </li></ul></ul>
  3. 3. แบบจำลองทางธุรกิจ ( Business Model) <ul><li>3 ความหมายของแบบจำลองทางธุรกิจ ( Business Model) </li></ul><ul><ul><li>หมายถึง วิธีการที่องค์กรคิดค้นขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างเต็มที่ อันจะก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ </li></ul></ul><ul><li>4 องค์ประกอบของแบบจำลองทางธุรกิจ มีดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>รูปแบบธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกำไร ( Profit Site) </li></ul></ul><ul><ul><li>คุณค่าที่มอบให้กับลูกค้า ( Customer Value) </li></ul></ul><ul><ul><li>การกำหนดราคา ( Price) </li></ul></ul><ul><ul><li>ขอบเขต ( Scope) </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งที่มาของรายได้ (R evenue Source) </li></ul></ul>
  4. 4. แบบจำลองทางธุรกิจ ( Business Model) <ul><li>4 องค์ประกอบของแบบจำลองทางธุรกิจ ( ต่อ ) </li></ul><ul><ul><li>กิจกรรมเชื่อมโยง ( Connected Activities) </li></ul></ul><ul><ul><li>การนำไปใช้ ( Implementation) </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถ ( Capabilities) </li></ul></ul><ul><ul><li>ความยั่งยืน (S ustainability) </li></ul></ul><ul><ul><li>โครงสร้างต้นทุน ( Cost Structure) </li></ul></ul>
  5. 5. แบบจำลองทางธุรกิจ <ul><li>4 .1 รูปแบบธุรกิจอีคอมเมิร์ชที่ก่อให้เกิดกำไร </li></ul><ul><ul><li>คือธุรกิจรูปแบบใดเมื่อดำเนินการบนอินเทอร์เน็ตแล้วได้เปรียบคู่แข่งขัน </li></ul></ul><ul><li>4.2 คุณค่าที่จะมอบให้กับลูกค้า (Customer Value) </li></ul><ul><ul><li>หมายถึงสิ่งที่องค์กรมอบให้กับลูกค้าโดยจะมีลักษณะเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน เช่น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความแตกต่างของลูกค้า </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>จุดเด่นของสินค้า </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>เวลา </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>สถานที่ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>การบริการ (Service) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ชื่อเสียงของตรายี้ห้อ </li></ul></ul></ul></ul>
  6. 6. แบบจำลองทางธุรกิจ <ul><li>4.2 คุณค่าที่จะมอบให้กับลูกค้า (Customer Value)( ต่อ ) </li></ul><ul><ul><li>หมายถึงสิ่งที่องค์กรมอบให้กับลูกค้าโดยจะมีลักษณะเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน เช่น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>การลดต้นทุน ( Cost Reduction) จะทำให้องค์กรสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าคูแข็งขันซึ่งเป็นการสร้างความสนใจให้กับลูกค้าได้ </li></ul></ul></ul><ul><li>4.3 ขอบเขต ( Scope) </li></ul><ul><ul><li>การกำหนดขอบเขตลูกค้าเป้าหมาย ส่วนแบ่งตลาดที่ต้องการหรือพื้นที่ในการกระจายสินค้าตลอดชนิดของสินค้าที่ต้องการขาย </li></ul></ul><ul><li>4.4 การกำหนดราคา ( Pricing) </li></ul><ul><ul><li>คือการกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมและยุติธรรมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าได้ด้วย </li></ul></ul>
  7. 7. แบบจำลองทางธุรกิจ <ul><li>4.5 แหล่งที่มาของรายได้ (Revenue Source) </li></ul><ul><ul><li>หากองค์กรทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตจะมีรายได้และผลกำไรทางใดได้บ้าง </li></ul></ul><ul><li>4.6 กิจกรรมเชื่อมโยง ( Connected Activities) </li></ul><ul><ul><li>มีกิจกรรมใด้บ้างที่จะต้องดำเนินการในการธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ตแต่ละกิจกรรมจะเริ่มต้นเมื่อใด อาทิเช่น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การบริหารทรัพยากรมนุษย์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การพัฒนาทางเทคโนโลยี </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การจัดหาวัตถุดิบ </li></ul></ul></ul>
  8. 8. แบบจำลองทางธุรกิจ <ul><li>4.7 การนำไปใช้ (Implementation) </li></ul><ul><ul><li>การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ มีความสำพันธ์กับโครงสร้างองค์กร ระบบและบุคลากร อย่างไร </li></ul></ul><ul><li>4.8 ความสามารถ ( Capabilities) </li></ul><ul><ul><li>ความสามารถใหม่ ๆ ขององค์กรที่จำเป็นต้องการเพิ่มขึ้นคุณค่า ( ระบบ E-Commerce ) มีอะไรบ้างและระบบงาน E-Commerce หรือ ธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตส่งผลกับความสามารถเดิมขององค์กรอย่างไรบ้าง </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถ ( Capabilities) แบ่งได้เป็น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทรัพยากร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความสามารถหลัก </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความได้เปรียบในการแข่งขัน </li></ul></ul></ul>
  9. 9. แบบจำลองทางธุรกิจ <ul><li>4.9 ความยั่งยืน (Sustainability) </li></ul><ul><ul><li>องค์กรสามารถรักษาความได้เปรียบคู่แข่งขันไว้ตลอดไปหรือไม่อย่างไร </li></ul></ul><ul><li>โครงสร้างต้นทุน ( Cost Structure) </li></ul><ul><ul><li>การดำเนินกิจกรรมที่จะเพิ่มคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้าต้องใช้ต้นทุนอะไรบ้างและองค์กรต้องวางแผนโครงสร้างต้นทุนด้วยวิธีใด </li></ul></ul>

×